ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.155.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 155

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
1 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2012/C 155/01

Известие на вниманието на лицата, по отношение на които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/285/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 458/2012 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау

1

 

Европейска комисия

2012/C 155/02

Обменен курс на еврото

2

2012/C 155/03

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 27 държави-членки, приложими от 1 юни 2012 г.(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1)

3

2012/C 155/04

Съобщение съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 885/2006 относно назначаването на заместник-член на помирителния орган, създаден в рамките на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР

4

2012/C 155/05

Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за произход в рамките на Регламент (ЕО) № 891/2009

4

 

Сметна палата

2012/C 155/06

Специален доклад № 8/2012 Насочване на помощта за модернизация на земеделските стопанства

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 155/07

Съобщение на датското правителство относно покана за подаване на заявления за лицензи за проучване и добиване на въглеводороди в района на Северно море ( 1 )

6

2012/C 155/08

Реорганизационни мерки — Решение за одобряване на прехвърлянето на застрахователния портфейл от Omniasig Vienna Insurance Group SA като прехвърлител на BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA като приобретател и на сливането чрез придобиване, извършено между BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA като придобиващо дружество и Omniasig Vienna Insurance Group SA като придобивано дружество (Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 година относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

8

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 155/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2012/C 155/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

11

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/1


Известие на вниманието на лицата, по отношение на които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/285/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 458/2012 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау

2012/C 155/01

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Следната информация се представя на вниманието на лицата, посочени в приложение III към Решение 2012/285/ОВППС на Съвета (1) и в приложение I към Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 458/2012 на Съвета (2).

Съветът на Европейския съюз реши, че лицата, изброени в посочените по-горе приложения, следва да бъдат включени в списъка на лицата, по отношение на които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/285/ОВППС на и в Регламент (ЕС) № 377/2012.

На засегнатите лица се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), както е посочено на уебсайтовете в приложение II към Регламент (ЕС) № 377/2012, за да получат разрешение да използват замразени средства за основни нужди или за специфични плащания (вж. член 4 от регламента).

Засегнатите лица могат да отправят до Съвета искане, придружено от удостоверителни документи, за преразглеждане на решението за включването им в посочените по-горе списъци на следния адрес:

Council of the European Union

DG C Coordination Unit

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Вниманието на засегнатите лица се привлича и върху възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз в съответствие с условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 11.


Европейска комисия

1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/2


Обменен курс на еврото (1)

31 май 2012 година

2012/C 155/02

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2403

JPY

японска йена

97,66

DKK

датска крона

7,4319

GBP

лира стерлинг

0,79990

SEK

шведска крона

8,9752

CHF

швейцарски франк

1,2010

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,5235

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,693

HUF

унгарски форинт

301,65

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6977

PLN

полска злота

4,3915

RON

румънска лея

4,4729

TRY

турска лира

2,2960

AUD

австралийски долар

1,2736

CAD

канадски долар

1,2761

HKD

хонконгски долар

9,6307

NZD

новозеландски долар

1,6439

SGD

сингапурски долар

1,5956

KRW

южнокорейски вон

1 463,01

ZAR

южноафрикански ранд

10,5726

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,8989

HRK

хърватска куна

7,5675

IDR

индонезийска рупия

11 816,10

MYR

малайзийски рингит

3,9380

PHP

филипинско песо

53,922

RUB

руска рубла

41,2975

THB

тайландски бат

39,516

BRL

бразилски реал

2,4935

MXN

мексиканско песо

17,5664

INR

индийска рупия

69,5930


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/3


Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 27 държави-членки, приложими от 1 юни 2012 г.

(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1)

2012/C 155/03

Основни лихвени проценти, изчислени в съответствие със Съобщение на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти (ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6). В зависимост от използването на референтния лихвен процент, трябва да се прибавят и съответните маржове, както са дефинирани в това съобщение. За сконтовия лихвен процент това означава, че трябва да се добави марж от 100 базисни пункта. Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 г. за изменение за прилагането на Регламент (ЕО) № 794/2004 предвижда, че освен ако не е предвидено друго в специално решение, лихвеният процент за възстановяване на помощта също се изчислява, като се добавят 100 базисни пункта към основния лихвен процент.

Изменените проценти са посочени в удебелен шрифт.

Предходната таблица е публикувана в ОВ C 125, 28.4.2012 г., стр. 2.

От

До

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2012 г.

1,67

1,67

2,94

1,67

1,72

1,67

1,57

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

7,48

1,67

1,67

2,57

1,67

2,34

1,67

1,67

4,91

1,67

5,58

2,76

1,67

1,67

1,74

1.5.2012 г.

31.5.2012 г.

1,67

1,67

3,66

1,67

1,72

1,67

1,85

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

7,48

1,67

1,67

2,57

1,67

2,78

1,67

1,67

4,91

1,67

6,85

2,76

1,67

1,67

1,74

1.3.2012 г.

30.4.2012 г.

2,07

2,07

3,66

2,07

1,72

2,07

1,85

2,07

2,07

2,07

2,07

2,07

7,48

2,07

2,07

2,57

2,07

2,78

2,07

2,07

4,91

2,07

6,85

2,76

2,07

2,07

1,74

1.1.2012 г.

29.2.2012 г.

2,07

2,07

3,66

2,07

1,72

2,07

1,85

2,07

2,07

2,07

2,07

2,07

6,39

2,07

2,07

2,57

2,07

2,38

2,07

2,07

4,91

2,07

6,85

2,76

2,07

2,07

1,74

1.8.2011 г.

31.12.2011 г.

2,05

2,05

3,97

2,05

1,79

2,05

2,07

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

5,61

2,05

2,05

2,56

2,05

2,20

2,05

2,05

4,26

2,05

7,18

2,65

2,05

2,05

1,48

1.7.2011 г.

31.7.2011 г.

2,05

2,05

3,97

2,05

1,79

2,05

1,76

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

5,61

2,05

2,05

2,56

2,05

2,20

2,05

2,05

4,26

2,05

7,18

2,65

2,05

2,05

1,48

1.5.2011 г.

30.6.2011 г.

1,73

1,73

3,97

1,73

1,79

1,73

1,76

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

5,61

1,73

1,73

2,56

1,73

2,20

1,73

1,73

4,26

1,73

7,18

2,65

1,73

1,73

1,48

1.3.2011 г.

30.4.2011 г.

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,20

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

2,23

1,49

1,49

1,48

1.1.2011 г.

28.2.2011 г.

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,64

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

1,76

1,49

1,49

1,48


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/4


Съобщение съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 885/2006 относно назначаването на заместник-член на помирителния орган, създаден в рамките на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР

2012/C 155/04

Комисията назначи г-н Herman HOOYBERGHS като заместник-член на помирителния орган.


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/4


Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за произход в рамките на Регламент (ЕО) № 891/2009

2012/C 155/05

С Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г., публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L 254 от 26 септември 2009 г., се открива тарифна квота за вноса на захар с произход от Куба.

Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г., за допускането за свободно обращение на продукти, внесени в рамките на тази квота, се изисква представянето на сертификат за произход.

Следният орган е упълномощен да издава сертификати за произход в рамките на посочения регламент.

Camara de Comercio de la Republica de Cuba

Calle 21 no 661, Vedado, la Habana (4)

PO Box 370

Ciudad Habana

CUBA

Тел. +537 8302643

Факс +537 8333042

Електронна поща: jur_asesoria@camara.com.cu


Сметна палата

1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/5


Специален доклад № 8/2012 „Насочване на помощта за модернизация на земеделските стопанства“

2012/C 155/06

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея специален доклад № 8/2012 „Насочване на помощта за модернизация на земеделските стопанства“.

Докладът е достъпен за справка или изтегляне на уебсайта на Европейската сметна палата: http://eca.europa.eu

Докладът може да бъде предоставен безплатно на хартиен носител при заявка:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1

Електронна поща: eca-info@eca.europa.eu

или при попълване на формуляр за електронна поръчка на уебсайта EU Bookshop.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/6


Съобщение на датското правителство относно покана за подаване на заявления за лицензи за проучване и добиване на въглеводороди в района на Северно море

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 155/07

Във връзка с член 3, параграф 2, буква б) от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди с настоящото се съобщава, че в съответствие с член 12, параграф 1, буква б) от Закона за използването на подземните ресурси на Дания (вж. Закон № 960 от 13 септември 2011 г.) могат да се подават заявления за лицензи за проучване и добиване на въглеводороди в района, определен със следните координати (географски координати съгласно ED50):

 

Точка 1: 56 градуса 32 минути 0 секунди северна ширина, 5 градуса 7 минути 0 секунди източна дължина;

 

Точка 2: 56 градуса 33 минути 50 секунди северна ширина, 5 градуса 12 минути 0 секунди източна дължина;

 

Точка 3: 56 градуса 37 минути 0 секунди северна ширина, 5 градуса 15 минути 30 секунди източна дължина;

 

Точка 4: 56 градуса 36 минути 30 секунди северна ширина, 5 градуса 16 минути 0 секунди източна дължина;

 

Точка 5: 56 градуса 37 минути 15 секунди северна ширина, 5 градуса 20 минути 0 секунди източна дължина;

 

Точка 6: 56 градуса 39 минути 30 секунди северна ширина, 5 градуса 22 минути 30 секунди източна дължина;

 

Точка 7: 56 градуса 41 минути 30 секунди северна ширина, 5 градуса 27 минути 30 секунди източна дължина;

 

Точка 8: 56 градуса 42 минути 30 секунди северна ширина, 5 градуса 26 минути 30 секунди източна дължина;

 

Точка 9: 56 градуса 42 минути 30 секунди северна ширина, 5 градуса 24 минути 6,902537 секунди източна дължина;

 

Точка 10: 56 градуса 45 минути 54,33804 секунди северна ширина, 5 градуса 35 минути 0 секунди източна дължина;

 

Точка 11: 56 градуса 45 минути 50 секунди северна ширина, 5 градуса 35 минути 0 секунди източна дължина;

 

Точка 12: 56 градуса 40 минути 50 секунди северна ширина, 5 градуса 39 минути 45 секунди източна дължина

 

Точка 13: 56 градуса 33 минути 50 секунди северна ширина, 5 градуса 18 минути 15 секунди източна дължина;

 

Точка 14: 56 градуса 31 минути 30 секунди северна ширина, 5 градуса 18 минути 0 секунди източна дължина;

 

Точка 15: 56 градуса 29 минути 0 секунди северна ширина, 5 градуса 10 минути 15 секунди източна дължина;

 

Точка 1: 56 градуса 32 минути 0 секунди северна ширина, 5 градуса 7 минути 0 секунди източна дължина.

Точка 9 е пресечната точка между 56 градуса 42 минути 30 секунди северна ширина и датската/норвежката граница. Точка 10 е пресечната точка между 5 градуса 35 минути 0 секунди източна дължина и датската/норвежката граница. Границата между точки 9 и 10 е датската/норвежката граница. Като цяло, границите на района се очертават, когато е възможно, посредством свързване на координатите в посочената по-горе последователност на географска ширина и дължина. В останалите случаи се използват геодети.

На 4 април 2012 г, в Държавен вестник, бр. 67 в раздела за съобщения, покани за подаване на оферти и за участие в търгове бяха публикувани изискванията и критериите съгласно член 5, параграф 1 от Директива 94/22/ЕО, вж. също така Закон № 960 от 13 септември 2011 г. за използването на подземните ресурси на Дания.

Допълнителни сведения във връзка с Директива 94/22/ЕО могат да бъдат получени на следния адрес, на който трябва да се изпращат заявления не по-късно от тринадесет седмици след публикуването на настоящото съобщение в Официален вестник на Европейския съюз:

Ministry of Climate, Energy and Building

Danish Energy Agency

Amaliegade 44

1256 København K

DANMARK

Тел. +45 33926700

Факс +45 33114743

Електронна поща: ens@ens.dk

Интернет адрес: http://www.ens.dk

Заявленията, получени след изтичането на посочения срок, няма да бъдат разглеждани. Лицензите се очакват да бъдат издадени в рамките на шест месеца след изтичането на срока.


1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/8


Реорганизационни мерки

Решение за одобряване на прехвърлянето на застрахователния портфейл от Omniasig Vienna Insurance Group SA като прехвърлител на BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA като приобретател и на сливането чрез придобиване, извършено между BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA като придобиващо дружество и Omniasig Vienna Insurance Group SA като придобивано дружество

(Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 година относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

2012/C 155/08

Застрахователни дружества

S.C. BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA със седалище Str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1, Bucharest, Romania, вписано в търговския регистър под номер J40/10454/19.12.2001, единен регистрационен номер 14360018, представлявано от Mihail Tecău в качеството му на председател на управителния съвет.

S.C. Omniasig Vienna Insurance Group SA със седалище B-dul Aviatorilor nr. 28, Sector 1, Bucharest, Romania, вписано в търговския регистър под номер J40/8364/29.4.1994, единен регистрационен номер R5589684, представлявано от Artur Borowinski в качеството му на председател на управителния съвет.

Дата, влизане в сила и естество на решението

Решение № 211 от 11 април 2012 г. за одобряване на прехвърлянето на застрахователния портфейл от Omniasig Vienna Insurance Group SA като прехвърлител на BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA като приобретател и на сливането чрез придобиване, извършено между BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA като придобиващо дружество и Omniasig Vienna Insurance Group SA като придобивано дружество

Компетентни органи

Комисия за застрахователен надзор с главно управление на адрес Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sector 1, Bucharest, Romania, данъчен регистрационен номер 14045240/1.7.2001

Надзорен орган

Комисия за застрахователен надзор с главно управление на адрес Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sector 1, Bucharest, Romania, данъчен регистрационен номер 4045240/1.7.2001

Приложимо законодателство

Закон № 32/2000 за застраховането и застрахователния надзор, с измененията

Правилник за прехвърляне на застрахователни портфейли между застрахователни дружества, утвърден със Заповед № 113.108/2006 на председателя на Комисията за застрахователен надзор

Правилник за одобряване на сливания или разделяния на застрахователни дружества, утвърден със Заповед № 113.111/2006 на председателя на Комисията за застрахователен надзор


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 155/09

1.

На 25 май 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Telefonaktiebolaget LM Ericsson („Ericsson“, Швеция) придобива контрол над услугите за радиоразпръскване, предоставяни от предприятие Technicolor SA („Technicolor“, Франция) по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията. По-специално, Ericsson придобива посредством изцяло притежавани дъщерни дружества на групата Ericsson целия емитиран акционерен капитал и правата за гласуване на (i) Technicolor Network Services France SAS, (ii) Nederlands Omroepproducktie Bedrijf NV, (iii) Technicolor Broadcast Services UK Ltd, (iv) Technicolor Network Services UK Ltd и (v) Technicolor Distribution Services UK Ltd (заедно „Technicolor Broadcasting Services business“).

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Ericsson е международен доставчик на оборудване, технологии и услуги за мобилни и фиксирани мрежи за телекомуникационни оператори, включително 2G, 3G и 4G мобилни технологии. Ericsson е активно също така в предоставянето на управлявани услуги за радиоразпръскване в Швеция,

Дейността на Technicolor Broadcasting Services business от френското международно дружество Technicolor (предишно Thomson SA и Thomson Multimedia) се състои в предоставянето на управлявани услуги за радиоразпръскване, по-специално предоставянето на решения за създаването, управлението, постпродукцията, доставянето и достъпа на видеозаписи за комуникациите и медиите и за развлекателната индустрия. Управляваните бизнес дейности за радиоразпръскване на предприятие Technicolor са съсредоточени във Франция, Нидерландия и Обединеното кралство.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

1.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/11


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2012/C 155/10

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ“ (XIRA SYKA TAXIARCHI)

ЕО №: EL-PDO-0005-0790-23.09.2009

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование:

„Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη“ (Xira Syka Taxiarchi)

2.   Държава-членка или трета държава:

Гърция

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.6:

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

„Xira Syka Taxiarchi“ са сушени смокини (Ficus carica) от сорта Смирна. Смокините са жълтеникави на цвят и имат приятен аромат и сладък вкус.

По-долу са обобщени специфичните характеристики на „Xira Syka Taxiarchi“, видни от редовните лабораторни изпитвания, провеждани в акредитирани лаборатории:

 

Плод: има тънка кожица и месеста част с консистенцията на мед

 

Цвят: жълтеникав, еднакъв

 

Аромат: приятен, сладък

 

Вкус: сладък, богат

 

Размер: 45—55 броя на килограм

 

Хранителни вещества на 100 g:

 

Протеини: мин. 3,0 g

 

Захари: мин. 55 g

 

Захароза: мин. 0,60 g

 

Хранителни влакнини: 3,0—5,0 g

 

Съдържание на влага: макс. 19 %

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи, през които трябва да премине производството в определения географски район:

Всички етапи на производството, третирането и преработката на „Xira Syka Taxiarchi“ трябва да бъдат осъществени в определения географски район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

„Xira Syka Taxiarchi“ трябва да се опаковат в определения географски район, защото имат тънка кожица и по тази причина трябва да се третират против насекоми два пъти — за първи път след сушенето и преди опаковането и за втори път след окончателното опаковане — за да се предотврати навлизането на вредители, което значително би влошило качеството на плода. Ако се разреши опаковане извън определения географски район, ще се увеличи рискът второто третиране против насекоми да не бъде извършено правилно или да не бъде извършено изобщо, което би застрашило качеството и репутацията на продукта.

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

4.   Кратко определение на географския район

Смокините „Taxiarchis“ се отглеждат единствено в географския район, включващ общините Taxiarchis, Neos Pyrgos, Agios Georgios, Orei, Istiaia, Kamaria и Kastaniotissa в Северна Евия. От три страни районът е ограден от планините на Северна Евия, а от четвъртата граничи с морето, което създава специфичен микроклимат.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Почва

Почвите в Северна Евия и по-специално в определения географски район са песъчливо-глинести, средно алкални, с високо общо съдържание на калций и ниско до сравнително ниско съдържание на органични вещества.

Климат

За мекия, топъл и сух климат, който е типичен за Южното Средиземноморие, особено много благоприятстват околните планини, географските характеристики и бризът от Егейско море. Районът се радва да много часове слънчева светлина, особено през пролетта и лятото, когато смокините зреят на дърветата.

Човешки фактор

В допълнение към въздействието на присъщите природни фактори — от съществена важност за създаването на крайния продукт е и приносът на производителите. Това се дължи на техния дългогодишен опит в отглеждането на смокини, използването от тяхна страна на специални земеделски техники за производство на плодове с желаното качество, както и техния интерес да произвеждат и опазват един специален продукт. Специалните земеделски техники са обобщени по-долу:

подрязване, което се извършва от декември до януари с цел поддържане на формата на дърветата, стимулиране на растежа на нови клонки и осигуряване на проникването на достатъчно количество светлина и въздух до вътрешната част на короната. Подрязването включва отстраняването на сухите и заплетени клони със скосени нарези и отрязването на малки клони, за да се запази възможно най-доброто състояние на дърветата,

зреене на смокините на дърветата. Производителите остават смокините да узреят напълно на дърветата и сами да паднат на опънатите отдолу мрежи за прибиране на реколтата,

метод на опрашване. Производителите поставят на всяко смокиново дърво малка пластмасова мрежа, съдържаща 5—7 мъжки смокини. В мъжките смокини има възрастни женски смокинови оси, които излизат от дивите смокини и влизат в женските смокини през отворче. По този начин смокиновите оси пренасят прашеца от мъжките смокинови дървета до женските цветове. Производителите събират мъжките смокини (каприфиги) късно следобед и ги поставят в смокиновите градини вечерта или рано сутринта преди изгрев слънце, защото смокиновите оси са активни главно сутрин и това е най-подходящото време за опрашването,

естествено сушене на слънце.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Спецификата на „Xira Syka Taxiarchi“ се състои в сушенето им на слънце по естествен начин, в особено сладкия вкус на месестата част, а също така и в размера им. „Xira Syka Taxiarchi“ са с еднакъв жълтеникав цвят, с тънка кожица и месеста част с консистенцията на мед. Ароматът им е приятен, а вкусът им — сладък. Те са доста големи: 45—55 броя на килограм.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Специалният местен сорт смокини Смирна е почти единственият, който се отглежда в Северна Евия, и е един от най-известните сортове смокини в света. По-специално съчетанието от климатични и почвени условия в Северна Евия е допринесло за преобладаването на този специфичен местен сорт смокини и за стабилните добиви.

Химичният състав на почвата е важен за определяне на качеството на произвежданите смокини, а оттам и на органолептичните характеристики на „Xira Syka Taxiarchi“. Доказано е, че високото съдържание на калций в почвата в определения географски район значително понижава щетите от слънчевото изгаряне по плодовете и напукването на отворчетата. По тази причина „Xira Syka Taxiarchi“, които се отглеждат само на такава почва, са с изключително качество.

Климатът в Северна Евия осигурява много часове слънчева светлина без значителни колебания в температурата през цялата година, особено през периода на зреене, когато се развиват органолептичните характеристики на смокините. Многото часове слънчева светлина в района, в съчетание с факта, че смокиновите градини се засаждат на склонове и са изложени на силна светлина, позволяват производството на смокини с висока захарност. Смокините съдържат най-високия възможен процент захари, защото се остават да узреят напълно на дърветата и да паднат сами на опънатите отдолу мрежи за събиране на реколтата. Това уникално съчетание от фактори придава на „Xira Syka Taxiarchi“ специалния сладък вкус, с който са известни.

Смокиновите градини се засаждат на склонове в ниски планини, изложени на чести силни ветрове. По тази причина, а също и благодарение на чашковидната си форма, получена в резултат на внимателното подрязване от производителите, дърветата са много добре проветрявани и по този начин предпазени от развитието на гъбички и нашествието на насекоми вредители. Подрязването, което производителите извършват, помага за получаването на големи плодове, защото то засилва дърветата.

Системното напояване на смокиновите градини предпазва смокиновите дървета от стреса, предизвикан от липсата на вода през най-важните етапи на техния производствен цикъл, и допринася за тяхната производителност и за отглеждането на големи плодове.

Благодарение на естественото сушене на смокините на слънце съдържанието на влага се понежава постепенно и не се губят чувствителните от топлина летливи съединения, които придават на смокините техния характерен аромат. Така се получава специалният мирис на „Xira Syka Taxiarchi“.

Препратка към публикуваната спецификация:

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.minagric.gr/greek/data/Προδιαγραφές%20Προϊόντος%20ΞΗΡΑ%20ΣΥΚΑ%20ΤΑΞΙΑΡΧΗ.doc


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.