ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.136.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 136

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
11 май 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 136/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно законодателните предложения за алтернативно и онлайн решаване на потребителски спорове

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 136/02

Обменен курс на еврото

5

2012/C 136/03

Обменен курс на еврото

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2012/C 136/04

Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за текущите лихвени проценти по възстановяване на държавни помощи и референтните/сконтовите проценти за три държави от ЕАСТ, приложими от 1 януари 2012 г.(Публикувано съгласно член 10 от Решение № 195/04/COL на Органа от 14 юли 2004 г. (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37 и притурка за ЕИП № 26/2006, 25.5.2006 г., стр. 1)

7

 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2012/C 136/05

Решение на Съда от 23 януари 2012 година по дело E-2/11 — STX Norway Offshore AS и други с/у норвежката държава, представлявана от Съвета за тарифите (Свободно предоставяне на услуги — Директива 96/71/ЕО — Командироване на работници — Минимални размери на възнаграждението — Максимално работно време — Възнаграждение за трудова заетост, изискваща поне една нощувка извън дома — Компенсация за разходи)

8

2012/C 136/06

Искане за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадено от Héraðsdómur Reykjavíkur на 16 декември 2011 г. по дело Vín Tríó ehf. с/у исландската държава (Дело E-19/11)

9

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 136/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

10

2012/C 136/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11

2012/C 136/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

12

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2012/C 136/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

13

2012/C 136/11

Публикация на заявка за промяна съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

16

2012/C 136/12

Обявление — Обществено допитване — Географски означения от Швейцария и Лихтенщайн

21

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейски надзорен орган за защита на данните

11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/1


Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно законодателните предложения за алтернативно и онлайн решаване на потребителски спорове

2012/C 136/01

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално членове 7 и 8 от нея,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни, и по-специално член 41 от него (2),

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

I.1.   Консултация с ЕНОЗД и цел на становището

1.

На 29 ноември 2011 г. Комисията прие две законодателни предложения за алтернативно решаване на спорове (наричани по-нататък „предложенията“):

предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове (наричано по-нататък „предложението за АРС“) (3),

предложение за регламент за онлайн решаване на потребителски спорове (наричано по-нататък „предложението за ОРС“) (4).

2.

На 6 декември 2011 г. ЕНОЗД получи за консултация предложението за АРС и предложението за ОРС. Освен това преди приемането на предложенията бяха проведени неформални консултации с ЕНОЗД и бяха предоставени неформални коментари. ЕНОЗД приветства предприемането на консултацията на ранен етап и факта, че повечето от препоръките, съдържащи се в тези неформални коментари, са отразени в предложенията.

3.

Настоящото становище има за цел да анализира обработката на лични данни, предвидена в предложенията, и да обясни по какъв начин тези предложения засягат въпросите, свързани със защитата на данните. Повече внимание е отделено на предложението за ОРС, тъй като това предложение предвижда централизирана обработка на лични данни, свързани със спорове, посредством онлайн платформа.

I.2.   Цел на предложенията

4.

Схемите за алтернативно решаване на спорове (АРС) представляват алтернативни способи за решаване на спорове, които обикновено изискват по-малко разходи и време в сравнение със завеждането на дело пред съд. Предложението за АРС има за цел да гарантира наличието във всички държави-членки на ЕС на такива структури, компетентни да решават всички трансгранични потребителски спорове, възникнали във връзка с продажба на стоки или предоставяне на услуги в ЕС.

5.

Предложението за ОРС се основава на такова наличие на схеми за алтернативно решаване на потребителски спорове във всички страни в ЕС. Предложението предвижда създаване на онлайн платформа (наричана по-нататък „платформата за ОРС“), която потребителите и търговците ще могат да използват за подаване на жалби във връзка с трансгранични онлайн сделки пред компетентната структура за АРС.

II.   ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

6.

ЕНОЗД подкрепя целта на предложенията и приветства факта, че принципите на защита на данните са взети предвид от самото начало на процеса на изготвянето им.

7.

ЕНОЗД приветства и съдържащите се в предложението за ОРС препратки към приложимостта на законодателството за защита на данните (5) и към приложимостта на националното законодателство, прието в изпълнение на Директива 95/46/ЕО в контекста на предложението за АРС (6), както и препратките към консултацията с ЕНОЗД (7).

III.   КОНКРЕТНИ БЕЛЕЖКИ

III.1.   Роля на администраторите на лични данни: необходимост от ясно разпределение на отговорностите

8.

В предложението за ОРС е предвидено данните да се обработват от три категории участници във връзка с всеки спор, отнесен за разглеждане чрез платформата за ОРС:

структури за АРС,

посредници за ОРС, подпомагащи решаването на спорове, отнесени за разглеждане чрез платформата за ОРС (8),

Комисията.

В член 11, параграф 4 се посочва, че всеки от тези участници се счита за администратор по отношение на извършваната обработка на лични данни, свързана с неговите отговорности.

9.

Много от тези администратори, обаче, могат да се считат за отговорни за обработката на едни и същи лични данни (9). Например данни, свързани с определен спор, който е отнесен за разглеждане чрез платформата за ОРС, могат да бъдат проучени от няколко посредници за ОРС и от компетентната структура за АРС, която разглежда спора. Комисията също може да извърши обработка на тези лични данни във връзка с дейностите си по администриране и поддържане на платформата за АРС.

10.

Във връзка с това ЕНОЗД приветства факта, че в съображение 20 от предложението за ОРС се посочва, че законодателството за защита на данните се прилага за всеки от тези участници. В нормативната част на предложението за ОРС следва обаче да се посочи като минимум към кои администратори субектите на данни следва да отправят своите искания за достъп, поправяне, блокиране или изтриване на данни, както и кой администратор носи отговорност в случаи на конкретни нарушения на законодателството за защита на данните (например нарушения на изискванията за сигурност). Субектите на данни също следва да бъдат съответно информирани.

III.2.   Ограничаване на достъпа и срок на съхранение

11.

Съгласно член 11 от предложението за ОРС кръгът на лицата с достъп до лични данни, обработвани чрез платформата за ОРС, е ограничен до:

компетентната структура за АРС за целите на решаването на спора,

посредниците за ОРС с цел подпомагане решаването на спора (например за улесняване на комуникацията между страните и компетентната структура за АРС или за информиране на потребителите за наличните средства за правна защита освен платформата за ОРС),

Комисията, ако такъв достъп е необходим във връзка с функционирането и поддържането на платформата за ОРС, както и за осъществяването на наблюдение върху използването на платформата от структури за АРС и посредници за ОРС (10).

12.

ЕНОЗД приветства тези ограничения по отношение на целта и на правата на достъп. Не е ясно, обаче, дали всички посредници за ОРС (които са не по-малко от 54 на брой) ще получат достъп до личните данни, свързани с всички спорове. ЕНОЗД препоръчва да се уточни, че всеки посредник за ОРС ще има достъп само до данните, необходими за изпълнение на неговите задължения по член 6, параграф 2.

13.

Що се отнася до срока за съхранение на данните, ЕНОЗД приветства разпоредбата на член 11, параграф 3, която допуска съхраняване на лични данни само за периода, необходим за решаване на спора и за упражняване на правата на достъп на субекта на данните. Освен това той приветства задължението за автоматично изтриване на данните в срок от 6 месеца сред приключването на спора.

III.3.   Обработка на специални категории данни: възможна е необходимост от предварителна проверка

14.

С оглед на целта на предложенията е възможно да се наложи обработка на лични данни във връзка с подозрения за нарушения. Възможно е да се извърши и обработка на данни за здравното състояние във връзка със спорове, възникнали по повод продажба на стоки или предоставяне на услуги, свързани със здравето.

15.

Обработката на лични данни в рамките на платформата за ОРС може следователно да бъде предмет на предварителна проверка от националните органи за защита на данните и от ЕНОЗД съгласно изискванията на член 27 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и член 20 от Директива 95/46/ЕО (11). ЕНОЗД разбира, че Комисията е наясно с необходимостта преди въвеждането в действие на платформата за ОРС да се направи преценка дали дейността по обработка следва да е предмет на предварителна проверка.

III.4.   Следва да се провеждат консултации с ЕНОЗД във връзка с делегирани актове и актове за изпълнение, свързани с формуляра за жалби

16.

Информацията, която ще се попълва в електронния формуляр за жалби (наричан по-нататък „формуляра“), е описана подробно в приложението към предложението за ОРС. Тази информация включва лични данни на страните (име, адрес и, ако е приложимо, адрес за електронна поща и адрес на уебсайт), както и данни, събирани с цел да се определи коя структура за АРС е компетентна да разгледа спора (местопребиваване на потребителя в момента на поръчката за стоките или услугите, вид на стоките или услугите и т.н.).

17.

ЕНОЗД приветства разпоредбата на член 7, параграф 6, която напомня, че само данните, които са точни, имат отношение по въпроса и не са в прекомерен обем, могат да се обработват чрез формуляра и приложенията към него. Списъкът на данните, поместен в приложението, също е съобразен с принципа на ограничение на целите.

18.

Този списък, обаче, може да се изменя с делегирани актове, а условията относно електронния формуляр ще се определят чрез актове за изпълнение (12). ЕНОЗД препоръчва да се спомене необходимостта от консултиране с ЕНОЗД, когато тези актове се отнасят до обработка на лични данни.

III.5.   Мерки за сигурност: необходимост от оценка на въздействието върху неприкосновеността на личния живот

19.

ЕНОЗД приветства разпоредбите, посветени на поверителността и сигурността. Мерките за сигурност, изброени в член 12 от предложението за ОРС, включват мерки за контрол на достъпа, план за сигурност и управление на инциденти, свързани със сигурността.

20.

ЕНОЗД препоръчва да се спомене и необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху неприкосновеността на личния живот (включително оценка на риска), а също и фактът, че съответствието със законодателството за защита на данните и изискванията за сигурност на данните следва да е предмет на периодичен одит и отчитане.

21.

Освен това ЕНОЗД припомня, че в дейността по разработване на ИТ инструменти за изграждане на платформата за ОРС трябва от самото начало да бъдат интегрирани аспектите на защитата на личния живот и личните данни (подход на гарантиране неприкосновеността на личния живот на етапа на проектирането), което включва създаване на инструменти, позволяващи на потребителите да обезпечат по-ефективна защита на личните данни (например инструменти за удостоверяване на авторството и криптиране).

III.6.   Предоставяне на информация на субектите на данни

22.

ЕНОЗД приветства съображение 21 от предложението за ОРС, където се посочва, че субектите на данни следва да бъдат информирани относно обработването на техните лични данни и относно техните права посредством публично достъпна декларация за поверителност. Задължението за информиране на субектите на данните, обаче, следва да бъде включено и в нормативната част на предложението за ОРС.

23.

Наред с горното субектите на данните следва да бъдат информирани и за това кой администратор носи отговорност за зачитането на техните права. Декларацията за поверителност следва да е ясно видима за всяко лице, което попълва формуляра.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

24.

ЕНОЗД приветства факта, че принципите на защита на данните са интегрирани в текста, по-специално по отношение на ограничението на целта и достъпа, ограничението на срока за съхранение на данните и мерките за сигурност. Органът препоръчва, обаче:

да се уточнят отговорностите на администраторите и да се информират съответно субектите на данни,

да се уточнят ограниченията на правата на достъп,

да се допълнят разпоредбите относно сигурността,

да се спомене необходимостта от консултиране с ЕНОЗД във връзка с делегираните актове и актовете за изпълнение, свързани с обработка на лични данни.

25.

Освен това ЕНОЗД припомня, че обработката на лични данни в рамките на платформата за ОРС може да е предмет на предварителна проверка от ЕНОЗД и от националните органи за защита на данните.

Съставено в Брюксел на 12 януари 2012 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  COM(2011) 793 окончателен.

(4)  COM(2011) 794 окончателен.

(5)  Съображения 20 и 21 и член 11, параграф 4 от предложението за ОРС.

(6)  Съображение 16 от предложението за АРС.

(7)  Преамбюли и обяснителни меморандуми към предложенията.

(8)  Всяка държава-членка е задължена да определи едно звено за контакт за ОРС, което разполага с поне двама посредници за ОРС. Комисията ще създаде мрежа на звената за контакт за ОРС.

(9)  Вж. също член 29 от Становище № 1/2010 на работната група относно понятията „администратор“ и „обработващ данни“, прието на 16 февруари 2010 г. (WP 169), стр. 17—24, достъпно на адрес: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf

(10)  Вж. член 11, параграф 2 от предложението за ОРС.

(11)  Член 27 от Регламент (ЕО) № 45/2001 съдържа изискването обработката на „данни, свързани със здравето и предполагаеми престъпления, престъпления, присъди или мерки за неотклонение“ да са предмет на предварителна проверка от ЕНОЗД. Съгласно член 20, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО операциите по обработка, за които съгласно националното законодателство за защита на данните е определено, че могат да създадат конкретен риск, са предмет на предварителна проверка от националните органи за защита на данните.

(12)  Съображения 23 и 24 и член 7, параграфи 4 и 5 от предложението за ОРС.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/5


Обменен курс на еврото (1)

9 май 2012 година

2012/C 136/02

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,295

JPY

японска йена

102,99

DKK

датска крона

7,435

GBP

лира стерлинг

0,80495

SEK

шведска крона

8,9097

CHF

швейцарски франк

1,201

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,563

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,243

HUF

унгарски форинт

290,7

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6983

PLN

полска злота

4,2154

RON

румънска лея

4,421

TRY

турска лира

2,3236

AUD

австралийски долар

1,2886

CAD

канадски долар

1,3007

HKD

хонконгски долар

10,053

NZD

новозеландски долар

1,6509

SGD

сингапурски долар

1,6232

KRW

южнокорейски вон

1 481,06

ZAR

южноафрикански ранд

10,3988

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,1726

HRK

хърватска куна

7,505

IDR

индонезийска рупия

11 951,56

MYR

малайзийски рингит

3,9808

PHP

филипинско песо

55,18

RUB

руска рубла

39,3

THB

тайландски бат

40,287

BRL

бразилски реал

2,5337

MXN

мексиканско песо

17,4978

INR

индийска рупия

69,768


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/6


Обменен курс на еврото (1)

10 май 2012 година

2012/C 136/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2961

JPY

японска йена

103,31

DKK

датска крона

7,4335

GBP

лира стерлинг

0,80180

SEK

шведска крона

8,9448

CHF

швейцарски франк

1,2013

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,5575

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,162

HUF

унгарски форинт

288,31

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6982

PLN

полска злота

4,2292

RON

румънска лея

4,4190

TRY

турска лира

2,3135

AUD

австралийски долар

1,2801

CAD

канадски долар

1,2945

HKD

хонконгски долар

10,0615

NZD

новозеландски долар

1,6434

SGD

сингапурски долар

1,6199

KRW

южнокорейски вон

1 480,27

ZAR

южноафрикански ранд

10,3800

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,1840

HRK

хърватска куна

7,5055

IDR

индонезийска рупия

11 954,38

MYR

малайзийски рингит

3,9758

PHP

филипинско песо

55,039

RUB

руска рубла

39,0370

THB

тайландски бат

40,335

BRL

бразилски реал

2,5456

MXN

мексиканско песо

17,4001

INR

индийска рупия

69,1310


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/7


Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за текущите лихвени проценти по възстановяване на държавни помощи и референтните/сконтовите проценти за три държави от ЕАСТ, приложими от 1 януари 2012 г.

(Публикувано съгласно член 10 от Решение № 195/04/COL на Органа от 14 юли 2004 г. (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37 и притурка за ЕИП № 26/2006, 25.5.2006 г., стр. 1)

2012/C 136/04

Базовите лихвени проценти са изчислени съгласно главата от Насоките за държавни помощи на Органа, посветена на метода за определяне на референтните и сконтовите проценти, изменена с Решение № 788/08/COL от 17 декември 2008 г. За да се получи приложимият референтен процент, трябва да се добавят съответните маржове съгласно насоките за държавни помощи. За сконтовия процент това означава, че съответният марж от 100 базисни пункта трябва да бъде прибавен към базовия процент. Процентът за възстановяване обикновено също се изчислява чрез прибавяне на 100 базисни пункта към базовия процент, предвиден в Решение № 789/08/COL на Органа от 17 декември 2008 г., с което се изменя Решение № 195/04/COL на Органа от 14 юли 2004 г. (публикувано в ОВ L 340, 22.12.2010 г., стр. 1. и в притурката за „ЕИП“ № 72/2010 от 22.12.2010 г., стр. 1).

 

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

1.1.2012 г.—

4,70

0,31

3,57


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд на ЕАСТ

11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/8


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 23 януари 2012 година

по дело E-2/11

STX Norway Offshore AS и други с/у норвежката държава, представлявана от Съвета за тарифите

(Свободно предоставяне на услуги — Директива 96/71/ЕО — Командироване на работници — Минимални размери на възнаграждението — Максимално работно време — Възнаграждение за трудова заетост, изискваща поне една нощувка извън дома — Компенсация за разходи)

2012/C 136/05

По дело E-2/11 STX Norway Offshore AS и други с/у норвежката държава, представлявана от Съвета за тарифите — отправя ИСКАНЕ до Съда по член 34 от Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд на ЕАСТ, подадено от Borgarting lagmannsrett (Апелативен съд на Borgarting, Норвегия), относно съвместимостта с правото на ЕИП на реда и условията на трудова заетост, предвидени в колективен трудов договор, обявени за общоприложими в рамките на морския строителен сектор, и относно тълкуването на член 36 от Споразумението за ЕИП и на член 3 от Акта, посочен в точка 30 от приложение ХVIII към Споразумението за ЕИП, т.е. Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, адаптирана към Споразумението за ЕИП с протокол 1 към него, Съдът, в следния състав: Carl Baudenbacher, председател — Per Christiansen и Páll Hreinsson (съдия-докладчик) съдии, излезе с решение на 23 януари 2012 г., чийто диспозитив е, както следва:

1.

терминът „максимална продължителност на работата и минимална продължителност на почивка“, посочен в член 3, параграф 1, първа алинея, буква а) от Директива 96/71/ЕО обхваща реда и условията относно „максимално нормално работно време“, като например това, описано в искането за консултативно становище;

2.

член 3, параграф 1, първа алинея, буква в) от Директива 96/71/ЕО, както се тълкува в светлината на член 36 от Споразумението за ЕИП, по принцип изключва държава от ЕИП да изисква от предприятие, установено в друга държава на ЕИП, което предоставя услуги на територията на първата държава, да заплаща на своите работници минимално възнаграждение в размера, определен с националните правила на тази държава за трудова заетост, изискваща по една нощувка извън дома, освен ако правилата, които предвиждат такова допълнително възнаграждение, не преследват цел от обществен интерес и тяхното прилагане не е несъразмерно. Националните органи или, според случая, съдилищата на приемащата държава от ЕИП определят дали тези правила в действителност преследват цел от обществен интерес и го правят чрез подходящи средства;

3.

директива 96/71/ЕО не позволява на държава от ЕИП да гарантира на работниците, командировани на територията ѝ от друга държава от ЕИП, компенсация на разходите за пътуване, храна и настаняване в случай на трудова заетост, изискваща поне една нощувка извън дома, освен когато това може да се обоснове въз основа на разпоредби, свързани с обществения ред;

4.

делът на заетите лица, обхванати от съответния колективен трудов договор, преди той да бъде обявен за общоприложим, нямат връзка с отговорите на въпрос 1, букви а), б) и в).


11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/9


Искане за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадено от Héraðsdómur Reykjavíkur на 16 декември 2011 г. по дело Vín Tríó ehf. с/у исландската държава

(Дело E-19/11)

2012/C 136/06

С писмо от 16 декември 2011 г., получено в деловодството на съда на 26 декември 2011 г., към съда на ЕАСТ е отправено искане от Héraðsdómur Reykjavíkur (Районен съд на Reykjavik) за консултативно становище по делото Vín Tríó ehf. с/у исландската държава по следните въпроси:

1.

Не противоречи ли на член 11 или на първия параграф на член 16 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако договаряща се страна предвижда в законодателството си или чрез административни актове, че даден орган, който упражнява държавен монопол върху търговията на дребно с алкохол, може да откаже да приеме за продажба в неговите обекти за търговия на дребно алкохолни напитки, съдържащи стимуланти като кофеин?

2.

Ако Съдът на ЕАСТ счита, че дадена договореност, както е посочено в първия въпрос, представлява количествено ограничение на вноса, или мярка с равностоен ефект, по смисъла на член 11 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, тогава се иска отговор на въпроса дали такава договореност може въпреки това да се счита за обоснована при позоваване на член 13 от Споразумението.

3.

Ако дадена договореност, както е посочено в първия въпрос, се счита, че е в нарушение на член 11 или на първия параграф на член 16 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, се иска отговор на въпроса дали Съдът на ЕАСТ счита (до степента, до която той оценява такива въпроси), че условията, които ищецът трябва да изпълнява, за да придобие право на компенсация от държавата от ЕАСТ поради нарушаване на договореността, са изпълнени.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/10


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 136/07

1.

На 2 май 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Solvay SA („Solvay“, Белгия) и Air Liquide International („Air Liquide“, Франция) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие („JV“, Белгия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Solvay е дружество майка на група дружества с дейност в международен мащаб в областта на изследването, разработката, производството, маркетинга и продажбата на химикали и пластмаси,

Air Liquide се занимава с производство и доставка на промишлени газове и доставка на свързани с тях услуги за различни отрасли,

JV ще финансира, изгражда, експлоатира и обслужва производствени съоръжения за Флуор газ, разположени на или в близост до местонахождението на клиента, за доставка на F2 по тръбопроводи до клиенти в секторите на фотоволтаичните продукти и плоските екрани, намиращи се предимно в Азия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 136/08

1.

На 3 Май 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Bouygues Bâtiment International SA („BBI“, Франция), което е част от групата Bouygues SA („Bouygues“, Франция), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над предприятие Amelia Investments Limited („Amelia“, Обединеното кралство) посредством покупка на акции/дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Bouygues: строителство, телекомуникации и медии,

за Amelia: строителство и гражданско строителство в Обединеното кралство чрез дъщерните ѝ предприятия Thomas Vale Construction Plc и Fitzgerald Contractors Limited.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/12


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 136/09

1.

На 30 април 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Lecta SA („Lecta“) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над предприятия Polyedra SpA и Polyedra AG (заедно „Polyedra“) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

предприятие Lecta: с дейност предимно в производството на фина хартия с покритие и в по-малка степен — в производството на специална хартия и в търговията с хартия,

предприятие Polyedra: с дейност в областта на търговията с хартия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/13


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2012/C 136/10

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„KITKAN VIISAS“

ЕО №: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование:

„Kitkan viisas“

2.   Държава-членка или трета държава:

Финландия

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.7.

Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

„Kitkan viisas“ е наименованието, което се използва за рипус (европейска ряпушка) (Coregonus albula), уловен в езерата на планинската област Koillismaa. Основните характеристики на „Kitkan viisas“ са следните:

„Kitkan viisas“ е с по-малки размери от повечето други видове рипус. В зависимост от годишните колебания в условията за развитие, средните му размери след един растежен период са 7—9 cm. Поради малките размери на рибата гръбначната кост на рипуса не се втвърдява, а остава мека. Малките размери на рибата се дължат на недостига на хранителни вещества във водните басейни, където се развива, и на краткия растежен период.

„Kitkan viisas“ достига зрялост на около 15-месечна възраст, когато е с дължина около 8 cm и тежи 4—5 грама. Тялото му е тъмно на цвят, гърбът е почти черен, страните са блестящо сребристи, а перките — светли. Рипусът се отличава от сиг, уклей и други дребни риби с подобна големина по долната си челюст, която е значително по-дълга от горната. Хайверът на рипуса е дребен — един литър хайвер съдържа около 500 000 зърна. Хвърлянето на хайвера е през есента, след което рибните яйца прекарват зимата в покой, а през пролетта в течение на няколко седмици се развиват до малки рибки.

През зимата червата на „Kitkan viisas“ се изпразват напълно в резултат на гладуването през дългата зима, затова не е необходимо рибата да се почиства от вътрешностите.

„Kitkan viisas“ се продава в прясно състояние или замразена.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

Рипусът се храни с планктон и ларви на насекоми. Рипусът получава цялата необходима храна от естествените сладководни водоеми в определения географски район.

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Рибата трябва да бъде уловена в определения географски район. С цел гарантиране на качеството първоначалната обработка също трябва да се извърши в определения географски район. Първоначалната обработка включва почистване и замразяване на рибата, което в този случай означава следното:

при почистване на рибата се отстраняват поне вътрешностите и хрилете на рипуса. По желание могат да бъдат отстранени също главата и опашката или други части на рибата, но така, че да се запази първоначалната форма на рипус;

при замразяване температурата на рибата трябва да достигне най-малко – 18 °C.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

4.   Кратко определение на географския район:

Географският район се състои от речните водосборни басейни на реките Koutajoki и Kemjoki, вливащи се в Бяло море, които са разположени в среднопланинските възвишения в общините Kuusamo и Posio, с изключение на езерата, намиращи се в района на границата с Русия.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Рипусът „Kitkan viisas“ живее в речните басейни на планинската област Koillismaa. Районът се намира близо до Северния полярен кръг, където езерата са покрити с лед от октомври до май. Средната надморска височина на планинската област Koillismaa е 240 метра над морското равнище. Водните басейни в района са бедни на хранителни вещества, чисти и с почти неутрална киселинност.

Колебанията във височината и дебита на водните басейни са изключително малки, поради което през цялата година в езерата от водосборния басейн не възниква никакво течение. Наситеността на водата с кислород също е стабилна и добра през зимния период. Поради тези условия на околната среда рипусът остава във водните басейни, където е роден, и не мигрира в по-ниско разположените водоеми.

Малките размери на „Kitkan viisas“ изискват специална технология на риболов. Традиционният и най-разпространен метод за улов на рипус, използван от местните рибари, е риболовът с грибове. За улов на рипус през размножителния период се използват и мрежи, а през лятото — капани. За улов на „Kitkan viisas“ не се използват тралове.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Поради арктическите условия и ниското съдържание на хранителни вещества във водните басейни „Kitkan viisas“ е със значително по-малки размери от повечето други видове сладководен рипус. Поради малките размери на рибата гръбначната кост на „Kitkan viisas“ не се втвърдява, а остава мека. В резултат на гладуването през дългата зима червата на рипуса ce изпразват напълно, затова през зимата рибата може да се консумира, без да се почиства от вътрешностите.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

„Kitkan viisas“ се отличава с характерния си външен вид, който се дължи на арктическите условия в планинската област Koillismaa и на ниското съдържание на хранителни вещества във водните басейни. Традиционните методи за риболов, използвани в района, както и използването на непочистен от вътрешностите рипус през зимата се дължат именно на характеристиките на географския район. Фактът, че „Kitkan viisas“ не мигрира в по-ниско разположените водоеми също се дължи на условията на околната среда във водните басейни на географския район.

Препратка към публикуваната спецификация:

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/16


Публикация на заявка за промяна съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2012/C 136/11

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката за промени в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЗАЯВКА ЗА ПРОМЕНИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

ЗАЯВКА ЗА ПРОМЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

ЕО №: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на промяна:

Наименование на продукта

Описание на продукта

Географски район

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка

Етикетиране

Национални изисквания

Друго (актуализация на препратките към нормативната уредба)

2.   Вид промяна:

Промяна на единния документ или на резюмето

Промяна в спецификацията на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за които не е публикуван нито единен документ, нито резюме

Промяна на спецификацията, за която не се изисква промяна на публикувания единен документ (член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

Временна промяна на спецификацията в резултат от налагането от страна на публичните органи на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

3.   Промяна (промени):

3.1.   Метод на производство:

В член 5, параграфи 6 и 7 вместо:

„След като луковиците на „Cipollotto“ бъдат събрани, изцапаната им с пръст външна обвивка трябва да се премахне, стъблата се скъсяват на 40 cm, навързват се на връзки и след това се полагат в касетки.

За „cipolla da consumo fresco“ луковиците, след премахване на външната обвивка и подрязване на надвишаващите 60 cm стъбла, се навързват на връзки от по 5—8 kg и се поставят в касети или сандъци.“

да се четат:

„След като луковиците на „Cipollotto“ бъдат събрани, изцапаната им с пръст външна обвивка трябва да се премахне, стъблата се скъсяват до 30—60 cm, навързват се на връзки и след това се полагат в касетки.

За „Cipolla da consumo fresco“ луковиците, след премахване на външната обвивка и подрязване на стъблата до 35—60 cm, се навързват на връзки от по 1,5—6 kg и се поставят в касети или сандъци.“

В член 9, параграф 2 вместо:

„За изкарване на пазара избраните луковици от ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ следва да бъдат опаковани по следния начин:

се събира на връзки и се поставя в касетки от картон, пластмаса или дърво, готови за продажба,

„Cipolla da consumo fresco“ се събира на снопове от по 5—8 kg, поставени в касети или сандъци.“

да се чете:

„За да се пуснат на пазара, луковиците от ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ следва да бъдат опаковани по следния начин:

събират се на връзки и се поставят в касетки от картон, пластмаса или дърво, готови за продажба,

луковиците на „Cipolla da consumo fresco“ се събират на снопове от по 1,5—6 kg и се поставят в касети или сандъци.“

Бяха въведени промени в разпоредбите относно начините на подготовка на продукта за опаковане, за повече гъвкавост при избора на размерите на опаковката и в отговор на новите пазарни изисквания към опаковането.

В член 9, параграф 4 вместо:

„Минималният брой за сплитане е 6 луковици, независимо от големината им, и за всеки вид опаковане броят и теглото им трябва да бъдат едни и същи.“

да се чете:

„Минималният брой за сплитане е 6 луковици, независимо от големината им.“

Въвежда се повече свобода за местните производители при сплитането на традиционната „сплитка“, по отношение на броя и диаметъра на луковиците.

В член 9, параграф 7 вместо:

„При пускането им за консумация луковиците на „cipollotto“ и „cipolle da consumo fresco“, събрани на връзки и „cipolla da serbo“ — на сплитки, трябва да носят стикер с логото и търговската марка, които да позволяват лесното разпознаване на продукта.“

да се чете:

„При пускането им на пазара сплитките от „Cipollotto“ и от „Cipolla da serbo“ трябва да носят стикер или друг етикет с логото на ЕС и марката на продукта, а всяка връзка лук „Cipolla da consumo fresco“, в касети или сандъци, трябва да носи етикет с цялостна информация с регистрираното име на фирмата, логото на ЕС и логото и вида на продукта, за да се гарантира проследяемостта му и да се избегне объркване с друг продукт.“

За „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ в неговата разновидност на връзки „Cipolla da consumo fresco“, всяка връзка трябва да носи етикет с регистрираното име на фирмата, логото на ЕС, марката и разновидността на продукта. Така всяка отделна връзка ще носи етикет с всичката необходима за потребителите информация, за да се избегне объркване с друг продукт.

3.2.   Актуализация на препратките към нормативната уредба

Препратките към Регламент (ЕИО) № 2081/92 в спецификацията на продукта бяха актуализирани.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

ЕО №: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria“

2.   Държава-членка или трета държава:

Италия

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.6:

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, в естествен или преработен вид

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Защитеното географско указание (ЗГУ) „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ обозначава луковиците на вида Allium Cepa, принадлежащи към следните местни екотипове, които се различават основно по формата и преждевременното образуване на луковици според влиянието на фотопериода:

„Tondo Piatta“ или ранозреещ,

„Mezza Campana“ или среднозреещ,

„Allungata“ или късен.

Разграничават се три вида продукти:

 

„Cipollotto“ (кромид лук):

цвят: бяло-розов или виолетов,

вкус: сладък, нежен,

размер: виж задължителните норми на Общността.

 

„Cipolla da consumo fresco“ (пресен кромид лук):

цвят: бяло-червен до виолетов,

вкус: сладък и нежен,

размер: виж задължителните норми на Общността.

 

„Cipolla da serbo“ (кромид лук за съхранение):

цвят: червено-виолетов,

вкус: сладък и хрускав,

размер: виж задължителните норми на Общността.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи в производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район:

Всички етапи от производството на „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“, от сеитбата до беритбата, трябва да се осъществяват в географския район на производство.

3.6.   Всички етапи на производство трябва да бъдат извършени в определения географски район:

След беритбата луковиците на „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ се обработват както следва:

от луковиците на „Cipollotto“ се отстранява изцапаната им с пръст външна обвивка, стъблата се скъсяват до 30—60 cm, навързват се на връзки и се полагат в касетки,

на луковиците на „Cipolla da consumo fresco“ се отстранява външната обвивка и стъблата се подрязват до 35—60 cm, след което се навързват на връзки от по 1,5—6 kg и се поставят в касети или сандъци,

луковиците на „Cipolla da serbo“ се подреждат в редове по земята, покриват се с техните листа и се оставят да съхнат 8—15 дни, за да станат по-твърди и трайни и с яркочервен цвят. След като луковиците изсъхнат, стъблата могат да се отрежат или да се запазят за направата на сплитки. Минималният брой за сплитане е 6 луковици, независимо от големината им. В зависимост от теглото, което варира до максимум 25 kg, опаковането става в чували или касетки.

Опаковъчните дейности следва да се извършват в областта на производство, при спазване на традиционните методи на производство, които се коренят в местните исторически обичаи и фолклор, за да се гарантира проследяемостта и контрола и да се запази качеството на продукта.

3.7.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

Върху опаковката трябва да присъства марката и да е изписано с печатни букви, двойно по-големи от останалите, указанието ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“, с уточнение на разновидността — „Cipollotto“, „Cipolla da consumo fresco“, „Cipolla da serbo“.

При пускането им на пазара „Cipollotto“ и сплитките от „Cipolla da serbo“ трябва да носят стикер или друг етикет с логото на ЕС и марката, а всяка връзка лук „Cipolla da consumo fresco“, в касети или сандъци, трябва да носи етикет с цялостна информация с регистрираното име на фирмата, логото на ЕС, марката и разновидността на продукта, за да се гарантира проследяемостта му и да се избегне объркване с друг продукт.

4.   Кратко определение на географския район:

Областта на производство на ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ включва земи, подходящи за производството му, които изцяло или частично спадат към административното деление на следните общини в Калабрия:

а)   провинция Cosenza: част от общините Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea;

б)   провинция Catanzaro: част от общините Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga;

в)   провинция Vibo Valentia: част от общините Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

„Cipolla di Tropea Calabria“ се произвежда на песъчливи или с тенденция към песъчливост земни почви от средна категория с песъчливо-глинеста или глинесто-льосова текстура, по крайбрежието или по бреговете на реки и потоци. Макар и чакълести, тези почви с алувиален произход не ограничават развитието и растежа на луковицата. Крайбрежните почви са подходящи за отглеждане на ранния „Cipolla da consumo fresco“, а тези от вътрешността — песъчливо-глинести или глинести, са подходящи за по-късния сорт — „Cipolla da serbo“. Днес, както и в миналото, Cipolla rossa се отглежда както в домашните лехи, така и в големи насаждения, на село, използва се в местните храни и блюда и в традиционни рецепти.

Почвените и климатичните специфики на въпросната област позволяват отглеждането на продукт с високо качество, уникален по рода си и прочут по целия свят.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

“Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ е известен със своето качество и органолептични характеристики, като крехкостта на луковиците, сладостта и лесната смилаемост. Тези характеристики позволяват консумацията на „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ и в сурово състояние, в количества безспорно по-големи от тези за обикновения лук.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Заявлението за регистрация на ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ се опира на репутацията и известността на продукта, придобити, между другото и благодарение на различни рекламни инициативи, както показват историческите и библиографски източници. Различни исторически и библиографски източници приписват първо на финикийците и после на гърците разпространението на лука в средиземноморския басейн и в Калабрия. Много ценèн през Средновековието и Възраждането, с утвърдено място в консумацията и местната икономика, лукът бива разменян на място, продаван и изнасян по море в Тунис, Алжир и Гърция. В писанията на множество пътешественици, посетили през 18 в. Калабрия и брега на Тиренско море — от Пицо до Тропея — се разказва за често срещаните „Cipole rosse“ (червен лук). Лукът винаги е бил част от храната на земеделците и е бил използван в местното производство; даже пътешественикът из Калабрия д-р Алберт, посетил Тропея през 1905 г., бил впечатлен от бедността на селяните, които ядели само лук. В началото на ХХ век, лукът от Тропея престанал да се отглежда в малките лехи и семейни градини и започнало масовото му отглеждане; през 1929 г. изграждането на акведукта на Valle Ruffa спомогнало за напояването, по-добрите добиви и подобряването на качеството. Разпространението му нараства особено през периода на Бурбоните към пазарите на Северна Европа, като бързо се превръща в търсен и твърде ценèн продукт, както се твърди в Studi sulla Calabria — 1901 (Изследвания върху Калабрия — 1901 г.), където се говори също и за формата на луковицата и за продълговатия червен лук от Калабрия. Първите организирани статистически отчети за отглеждането на лука в Калабрия са публикувани в „Enciclopedia agraria Reda (1936—1939)“. Уникалните търговски характеристики, донесли на продукта национална слава, и най-вече историческата и културна стойност за съответния район, които и днес са живи в местната култура, в кухнята, в идиоматичните изрази и във фолклорните ритуали, доведоха до имитации на същия този продукт и до подправяне на географското указание.

Препратка към публикуваната спецификация:

Компетентната администрация е започнала национална процедура за възражение, като е публикувала заявлението за изменение на ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ в Държавен вестник на Република Италия, бр. 185 от 10 август 2011 г.

Консолидираният текст на продуктовата спецификация е на разположение на адрес:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

или

директно на заглавната страница на министерството на земеделските, хранителните и горските политики (http://www.politicheagricole.it) и се кликне върху „Qualità e sicurezza“ (Качество и сигурност) (горе вдясно на екрана) и после върху „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (Спецификации, представени за проучване от ЕС).


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/21


ОБЯВЛЕНИЕ — ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ

Географски означения от Швейцария и Лихтенщайн

2012/C 136/12

Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (1) влезе в сила на 1 декември 2011 година (2). Споразумението между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за изменение на Допълнителното споразумение между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (3) влезе в сила на 1 декември 2011 година (4).

Преразглеждането съгласно член 16 от приложение 12 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти е в ход. В тази връзка се разглежда закрилата в рамките на Европейския съюз на изброените по-долу наименования на Швейцария и Лихтенщайн като географски означения.

Комисията приканва всички държави-членки или трети държави, както и всички физически или юридически лица, имащи законен интерес, пребиваващи или установени в държави-членки или в трета държава, да изпратят възражения срещу такава закрила, като подадат надлежно обоснована декларация.

Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от два месеца от датата на настоящата публикация. Декларациите за възражение следва да се изпращат на следния електронен адрес: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Декларациите за възражение се разглеждат единствено ако са получени в определения по-горе срок, и ако показват, че закрилата на предложеното наименование:

а)

е в противоречие с име на сорт растения или порода животни и следователно има вероятност да заблуди потребителя по отношение на истинския произход на продукта;

б)

съвпада изцяло или частично с името на вече защитено в рамките на Европейския съюз наименование по силата на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (5);

в)

предвид репутацията и известността на дадена търговска марка, както и продължителността на нейното използване, може да въведе в заблуждение потребителя по отношение на действителната идентичност на продукта;

г)

застрашава съществуването на изцяло или отчасти идентично наименование или търговска марка или съществуването на продукти, които са били законно на пазара за период от поне пет години, предшестващ датата на публикацията на настоящото обявление;

д)

или ако могат да предоставят подробности, на основата на които може да се заключи, че наименованието, за което се иска закрила, е родово.

Оценката по горепосочените критерии се извършва по отношение на територията на Съюза, която в случай на права върху интелектуална собственост представлява единствено територията или териториите, където посочените права са защитени. Евентуалното получаване на защита на тези наименования в Европейския съюз зависи от успешното приключване на преразглеждането по горепосочения член 16 и последващия правен акт.

Списък на ГО за земеделски продукти и храни  (6)

Клас на продукта

Наименование

Защита

Сирена

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse et Bloderkäse

ЗНП

Колбаси

Glarner Kalberwurst

ЗГУ


(1)  ОВ L 297, 16.11.2011 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 302, 19.11.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 297, 16.11.2011 г., стр. 49.

(4)  ОВ L 302, 19.11.2011 г., стр. 2.

(5)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(6)  Списъкът е предоставен от швейцарските власти в рамките на текущия преглед, и е регистриран в Швейцария съгласно швейцарска наредба от 28 май 1997 г. относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).