ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.071.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 71

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
9 март 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска комисия

2012/C 071/01

Становище на Комисията от 7 март 2012 година относно плана за погребването на радиоактивни отпадъци, получени от съоръжението SPIRAL-2, намиращо се във Франция, съгласно член 37 от Договора за Евратом

1

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 071/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

3

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2012/C 071/04

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/656/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета за налагане на ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти в Кот д’Ивоар

6

 

Европейска комисия

2012/C 071/05

Обменен курс на еврото

7

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

2012/C 071/06

Открита покана за представяне на предложения — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 — ReferNet — Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение (ПОО)

8

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2012/C 071/07

Известие за започване на междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

10

2012/C 071/08

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои волфрамови електроди с произход от Китайската народна република

23

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 071/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

32

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2012/C 071/10

Публикация на заявка за промени съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

33

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейска комисия

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/1


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2012 година

относно плана за погребването на радиоактивни отпадъци, получени от съоръжението SPIRAL-2, намиращо се във Франция, съгласно член 37 от Договора за Евратом

(само текстът на френски език е автентичен)

2012/C 71/01

Настоящата оценка е направена съгласно разпоредбите на Договора за Евратом, без това да засяга евентуални допълнителни оценки съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз и задълженията, произтичащи от него и от съответното вторично законодателство.

На 15 септември 2011 г., съгласно член 37 от Договора за Евратом, Европейската комисия получи от френското правителство общи данни относно плана за погребването на радиоактивни отпадъци, получени от съоръжението SPIRAL-2 във Франция.

Въз основа на тези общи данни и след консултация с експертната група, Комисията изготви следното становище:

1.

Разстоянието между съоръжението и най-близката точка на друга държава-членка, в случая Обединеното кралство, е 170 km.

2.

При нормални експлоатационни условия изхвърлянията на течни и газообразни отпадъчни флуиди няма вероятност да предизвикат облъчване на населението на друга държава-членка, което да е значимо от здравна гледна точка.

3.

Твърдите радиоактивни отпадъци се съхраняват временно на обекта, преди да бъдат преместени в разрешени съоръжения за преработка и погребване във Франция.

4.

В случай на непланирани изхвърляния на радиоактивни вещества вследствие на авария от вида и с мащабите, разгледани в общите данни, дозите, които населението на други държави-членки има вероятност да поеме, не биха били значими от здравна гледна точка.

В заключение, становището на Комисията е, че изпълнението на плана за погребването на радиоактивни отпадъци под каквато и да е форма, получени от съоръжението SPIRAL-2 във Франция, както при нормална работа, така и в случай на авария от вида и с мащабите, разгледани в общите данни, няма вероятност да доведе до радиоактивно замърсяване на водите, почвата или въздуха в друга държава-членка, което да е значимо от здравна гледна точка.

Съставено в Брюксел на 7 март 2012 година.

За Комисията

Günther OETTINGER

Член на Комисията


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 71/02

На 6 март 2012 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32012M6507. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/3


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 71/03

Дата на приемане на решението

12.10.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33023 (11/NN)

Държава-членка

Ирландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Правно основание

Insurance Act 1964

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 738 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Insurance Compensation Fund

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

26.1.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33314 (11/N)

Държава-членка

Испания

Регион

Cataluña

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Правно основание

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

 

Годишен бюджет: 1 милион EUR

 

Общ бюджет: 6 милиона EUR

Интензитет

20 %

Времетраене

13.4.2011 г.—31.12.2016 г.

Икономически отрасли

Медии

Название и адрес на предоставящия орган

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

20.12.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33422 (11/N)

Държава-членка

Полша

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Правно основание

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Износ и интернационализация

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Определя се в годишния закон за бюджета.

Интензитет

Времетраене

1.1.2012 г.—31.12.2016 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/6


Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/656/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета за налагане на ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти в Кот д’Ивоар

2012/C 71/04

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Следната информация се представя на вниманието на лицата, които са включени в приложение II към Решение 2010/656/ОВППС на Съвета (1), изпълнено чрез Решение за изпълнение 2012/144/ОВППС на Съвета (2) и в приложение IА към Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета (3), изпълнен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 193/2012 на Съвета (4), за налагане на някои ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти в Кот д’Ивоар.

Съветът на Европейския съюз определи, че лицата, упоменати в посочените по-горе приложения, следва да останат в списъка на лицата, които подлежат на ограничителни мерки, предвидени в Решение 2010/656/ОВППС и в Регламент (ЕО) № 560/2005.

На засегнатите лица се обръща внимание за възможността да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и) посочени на уебсайтовете в приложение II към Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета, за да получат разрешение да използват замразени средства за основни нужди или конкретни плащания (вж. член 3 от регламента).

Засегнатите лица могат да отправят искане до Съвета, придружено от удостоверителни документи, за преразглеждане на решението за включването им в посочения по-горе списък, на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

На засегнатите лица се обръща внимание и на възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 71, 9.3.2012 г., стр. 50.

(3)  ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 71, 9.3.2012 г., стр. 5.


Европейска комисия

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/7


Обменен курс на еврото (1)

8 март 2012 година

2012/C 71/05

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3242

JPY

японска йена

108,18

DKK

датска крона

7,4344

GBP

лира стерлинг

0,83865

SEK

шведска крона

8,8894

CHF

швейцарски франк

1,2050

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,4210

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,767

HUF

унгарски форинт

292,90

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6977

PLN

полска злота

4,1135

RON

румънска лея

4,3558

TRY

турска лира

2,3514

AUD

австралийски долар

1,2441

CAD

канадски долар

1,3178

HKD

хонконгски долар

10,2720

NZD

новозеландски долар

1,6045

SGD

сингапурски долар

1,6593

KRW

южнокорейски вон

1 477,43

ZAR

южноафрикански ранд

9,9663

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,3664

HRK

хърватска куна

7,5575

IDR

индонезийска рупия

12 097,94

MYR

малайзийски рингит

3,9772

PHP

филипинско песо

56,430

RUB

руска рубла

39,3346

THB

тайландски бат

40,441

BRL

бразилски реал

2,3298

MXN

мексиканско песо

16,9511

INR

индийска рупия

66,7463


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/8


Открита покана за представяне на предложения — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet — Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение (ПОО)

2012/C 71/06

1.   Цели и описание

С оглед установяване на Европейска мрежа за ПОО — ReferNet, настоящата покана има за цел избиране на един кандидат от Ирландия и Испания съответно (вж. т. 3 по-долу Критерии за допустимост), с които Cedefop ще сключи четири годишно рамково споразумение за партньорство; и сключване с всеки спечелил кандидат на конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за 8-месечен работен план, който да се реализира през 2012 г.

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция на Европейския съюз (ЕС), създадена през 1975 г. и със седалище в Гърция от 1995 г. Признат за авторитетен източник на информация и експертни познания относно професионалното образование и обучение, уменията и компетенциите, неговата мисия е да подкрепя развитието на политиката за европейско професионално образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане.

ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за ПОО. Мисията, отредена на ReferNet, е да подкрепя Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО и чрез повишаване на публичността на ПОО и на продуктите на Cedefop. Тя включва 29 членове, известни като национални партньори на ReferNet, от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Националните партньори на ReferNet са ключови институции, свързани с ПОО в страната, която те представляват.

Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. В тази връзка кандидатите следва да подадат не само предложение за 4-годишно рамково партньорство (което при успех ще доведе до подписване на рамкови споразумения за партньорство за годините от 2012 до 2015), но също и заявление за отпускане на безвъзмездни средства за действие за 2012 г. (което може да доведе до подписването на конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за 8 месеца през 2012 г.). Кандидатът трябва да докаже своите възможности за извършване на всички дейности, предвидени през четиригодишния период, и да осигури подходящо съфинансиране за реализирането на работния план.

2.   Бюджет и срок на проекта

Прогнозният бюджет, предвиден за срока на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 EUR съгласно решенията на бюджетния орган.

Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2012 г. (продължителност на проекта: 12 месеца) е 955 000 EUR за 27-те държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия.

Безвъзмездната помощ варира в зависимост от населението на държавата и се отпуска за реализирането на годишен работен план. Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2012 г. ще се разпредели на основата на три групи държави според населението на държавата:

—   Група 1: Кипър, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 23 615 EUR.

—   Група 2: Австрия, Белгия, България, Чешка република, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словашка република, Швеция и Норвегия. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 33 625 EUR.

—   Група 3: Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 43 620 EUR.

Тъй като годишното действие за партньора по ReferNet в Ирландия и Испания ще бъде с продължителност по-малко от 12 месеца през 2012 г., съответната безвъзмездна помощ ще бъде по-ниска от горепосочената максимална сума за страна през посочената година.

Безвъзмездната помощ от Съюза представлява финансово участие в разходите на бенефициента (и/или съвместните бенефициенти), които задължително се допълват със собствено финансово участие, както и/или вноски от местни, регионални, национални и/или частни организации. Общото финансово участие на Съюза не може да надвишава 70 % от допустимите разходи.

Cedefop си запазва правото да не отпусне целия предвиден бюджет.

3.   Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

a)

да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и правосубектност (следователно физически лица не могат да кандидатстват);

б)

да са регистрирани в една от следните държави:

Ирландия,

Испания.

4.   Краен срок

Заявленията за рамково споразумение за партньорство и работният план за 2012 г. трябва да бъдат изпратени най-късно до 16 април 2012 г.

Работният план за 2012 г. след възлагането на конкретното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за 2012 г. ще стартира през май 2012 г. и ще бъде с продължителност 8 месеца.

5.   Допълнителна информация

Подробните спецификации към поканата за представяне на предложения, формулярът за заявление и приложенията към него могат да бъдат намерени на интернет страницата на Cedefop от 13 март 2012 г. на адрес:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Заявленията трябва да са съобразени с изискванията, посочени в пълния текст на поканата, както и да са подадени на предоставените официални формуляри.

Оценката на предложенията ще се извършва въз основа на принципите на прозрачност и равно третиране.

Всички подадени заявления се оценяват от комисия от експерти съгласно критериите за допустимост, изключване, подбор и възлагане, определени в пълния текст на поканата.


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/10


Известие за започване на междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

2012/C 71/07

Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) реши по своя инициатива да започне разследване в рамките на междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, в съответствие с член 11, параграф 3 и член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-нататък „основният регламент“).

1.   Продукт

Велосипедите и другите колесни возила (включително триколесните велосипеди за доставка, но без едноколесните велосипеди), без мотор, са продуктът, който е обект на настоящото разследване в рамките на преразглеждане (наричан по-нататък „продуктът по преразглеждането“). Продуктът, за който по-рано се установи, че е дъмпингов (2), е продуктът по преразглеждането с произход от Китайската народна република (наричана по-нататък „съответната страна“) и понастоящем включен в кодове по КН 8712 00 30 и ex 8712 00 70.

2.   Действащи мерки

С Регламент (ЕИО) № 2474/93 (3) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито в размер на 30,6 % върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република.

След разследване във връзка със заобикаляне на мерките, проведено съгласно член 13 от основния регламент, обхватът на посоченото мито беше разширен с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета (4) и към вноса на определени части за велосипеди с произход от Китайската народна република (наричана по-нататък „КНР“). Освен това беше взето решение за създаване на режим за освобождаване въз основа на член 13, параграф 2 от основния регламент (наричан по-нататък „режимът за освобождаване“). Правната рамка за функционирането на режима за освобождаване се съдържа в Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (5). За да бъдат освободени от митото с разширен обхват, производителите на велосипеди в Съюза трябва да спазят изискването делът на китайските части за велосипеди да бъде по-малък от 60 % при комплектуването или добавената стойност на всички включени части да надвишава 25 % от производствените разходи. Към настоящия момент повече от 250 дружества се ползват от този режим на освобождаване.

След разследване в рамките на междинно преразглеждане, проведено съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 1095/2005 (6) Съветът взе решение за увеличаване на действащото антидъмпингово мито на 48,5 % (това преразглеждане е наричано по-нататък „междинно преразглеждане за изменение на митото“).

След преразглеждане на разширението на обхвата на антидъмпинговото мито, наложено върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, и към вноса на определени части за велосипеди с произход от Китайската народна република съгласно член 11, параграф 3 и член 13, параграф 4 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 171/2008 (7) Съветът реши да запази мерките срещу заобикалянето.

След разследване в рамките на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, проведено съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, Съветът взе решение, че горепосочените мерки следва да бъдат запазени, с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 на Съвета (8).

3.   Основания за преразглеждането

Комисията разполага с достатъчно prima facie доказателства, че доколкото се отнася до дъмпинга и вредата, е възможно обстоятелствата, поради които са били наложени действащите мерки, да са се променили и тези промени да са с траен характер.

По-конкретно, според информацията на Комисията, през януари 2011 г. е била премахната системата на квотите за износ, прилагана за производителите на велосипеди в Китайската народна република и поради която производителите износители не получиха третиране като дружества, работещи в условията на пазарна икономика, при междинното преразглеждане за изменение на митото.

Освен това структурата на промишлеността на Съюза се промени. По-специално няколко производители от Съюза преминаха от пълния цикъл на производство към (частично) комплектуване с вносни части.

Наред с това поради разширението на ЕС от 2004 г. и 2007 г. се увеличи значително броят на производителите в сектора на велосипедите в Съюза. Освен това няколко производители, които бяха част от промишлеността на ЕС преди тези две разширения, преместиха производствените си обекти или създадоха нови обекти в новите държави-членки. Вследствие на това е възможно да се е променило нивото на разходите на промишлеността на Съюза.

На последно място, настоящият размер на цените, при който се отстранява вредата, беше изчислен на базата на велосипедите, изработени от стомана, докато изглежда, че понастоящем повечето велосипеди се правят от алуминиеви сплави. Счита се, че всички тези промени са с траен характер и поради това обосновават необходимостта от ново разглеждане на констатациите във връзка с вредата.

Наред с това броят на дружествата, които се ползват от режима за освобождаване, бързо се увеличава, като самият режим не е адаптиран от въвеждането му през 1997 г. Освен това системата за наблюдение на вноса на части, освободени от антидъмпинговите мерки, стана много сложна и трудна, което би могло да застраши нейната ефективност.

Вследствие на гореизложеното изглежда, че продължаването на действието на мерките на настоящото им равнище повече не е целесъобразно за неутрализиране на последиците от причиняващия вреда дъмпинг.

4.   Процедура

След като след обсъждане с Консултативния комитет Комисията установи, че съществуват достатъчно доказателства, които обосновават започване на разследване в рамките на междинно преразглеждане, с настоящото Комисията го започва съгласно член 11, параграф 3 и член 13, параграф 4 от основния регламент.

При разследването в рамките на преразглеждане ще се установи дали продължаването на действието на мярката повече не е необходимо за неутрализиране на дъмпинга и дали има вероятност причиняването на вреда да продължи или да се повтори, ако мярката се отмени или измени, или дали действащата мярка не е достатъчна или повече не е достатъчна за неутрализиране на дъмпинга, който причинява вреда.

По този начин при разследването в рамките на преразглеждане ще се прецени дали е необходимо да се продължат, премахнат или изменят действащите мерки.

Освен това при разследването в рамките на преразглеждане ще се оценят режимът за освобождаване и функционирането му и ще се разгледа необходимостта от неговото изменение.

4.1.    Процедура във връзка с дъмпинга  (9)

Производителите износители (10) на продукта по преразглеждането от съответната страна, в това число тези, които не са оказали съдействие при разследванията, довели до изменение и запазване на действащите мерки, се приканват да участват в предприетото от Комисията разследване в рамките на преразглеждане.

4.1.1.   Производители износители в рамките на разследването

4.1.1.1.   Процедура за подбор на производители износители в рамките на разследването от съответната страна

а)   Формиране на представителна извадка

Предвид на потенциално големия брой производители износители от съответната страна, които са засегнати от настоящата процедура, и за да приключи в определените срокове разследването в рамките на преразглеждане, Комисията може да ограничи броя на производителите износители в рамките на разследването до приемлив брой чрез подбор за представителна извадка (този процес е наричан също така „формиране на представителна извадка“), който ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо формирането на представителна извадка и ако това е така — да направи подбор за нея, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, се приканват с настоящото да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок до 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен когато е посочено друго, като представят на Комисията информацията за дружеството/дружествата си, която е изискана в приложение А към настоящото известие.

За да получи информацията, която смята за необходима за подбора за представителната извадка на производители износители, Комисията ще се свърже също така с органите на съответната страна, както и евентуално с всички известни сдружения на производители износители.

Всички заинтересовани страни, които искат да представят каквато и да е друга съответна информация във връзка с подбора за представителната извадка, с изключение на горепосочената изискана информация, трябва да направят това в срок до 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен когато е посочено друго.

Ако е необходима представителна извадка, производителите износители могат да бъдат избрани въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е обосновано да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, органите на съответната страна и сдруженията на производителите износители ще бъдат уведомени от Комисията чрез органите на съответната страна, ако е целесъобразно, за дружествата, избрани да бъдат включени в представителната извадка.

За да получи информацията, която счита за необходима за разследването си по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на производителите износители, включени в представителната извадка, на всяко едно известно сдружение на производители износители и на органите на съответната страна.

Всички включени в представителната извадка производители износители ще трябва да изпратят попълнен въпросник в срок до 37 дни от датата на уведомяване за направения подбор за представителната извадка, освен когато е посочено друго.

Въпросникът ще съдържа информация, наред с другото, за структурата на дружеството/дружествата на производителя износител, за дейностите на дружеството/дружествата във връзка с продукта по преразглеждането, за производствените разходи, за продажбите на продукта по преразглеждането на вътрешния пазар на съответната страна и за продажбите на същия продукт за Съюза.

Дружествата, които са дали съгласие за евентуалното им включване в представителната извадката, но не са включени в нея, ще се смятат за съдействащи производители износители (наричани по-нататък „невключени в представителната извадка съдействащи производители износители“). Без да се засяга буква б) по-долу, антидъмпинговото мито, което може да бъде наложено върху вноса от страна на невключените в представителната извадка съдействащи производители износители, няма да превишава среднопретегления дъмпингов марж, установен за включените в представителната извадка производители износители (11).

б)   Индивидуален дъмпингов марж за невключените в представителната извадка дружества

Съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент невключените в представителната извадка съдействащи производители износители могат да поискат от Комисията да им бъде определен индивидуален дъмпингов марж. Производителите износители, които искат определяне на индивидуален дъмпингов марж, трябва да поискат въпросник и останалите приложими формуляри на заявления и да ги изпратят надлежно попълнени в сроковете, посочени в следващото изречение и в раздел 4.1.2.2. по-долу. Попълненият въпросник трябва да бъде предаден в срок до 37 дни от датата на уведомяване за направения подбор за представителната извадка, освен когато е посочено друго. Трябва да се подчертае, че за да може Комисията да определи индивидуални дъмпингови маржове за тези производители износители в страната с непазарна икономика, трябва да бъде доказано, че те отговарят на критериите за третиране като дружества, работещи в условията на пазарна икономика (наричано по-нататък „ТДПИ“), или най-малкото за индивидуално третиране (наричано по-нататък „ИТ“), както е посочено в раздел 4.1.2.2. по-долу.

При все това производителите износители, поискали да им бъде определен индивидуален дъмпингов марж, следва да имат предвид, че въпреки всичко Комисията може да реши да не определя индивидуален дъмпингов марж за тях, ако например броят на производителите износители е толкова голям, че определянето на такъв марж би представлявало излишна тежест и би възпрепятствало навременното приключване на разследването в рамките на преразглеждане.

4.1.2.   Допълнителна процедура по отношение на производителите износители в съответната страна с непазарна икономика

4.1.2.1.   Избор на трета страна с пазарна икономика

При спазване на условията в раздел 4.1.2.2 по-долу и в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, при внос от съответната страна нормалната стойност се определя въз основа на цената или конструираната стойност в трета страна с пазарна икономика. За тази цел Комисията трябва да избере подходяща трета страна с пазарна икономика, като временният ѝ избор е Мексико, което беше нейният избор и при разследванията, които доведоха до изменение и запазване на действащите мерки по отношение на вноса на продукта по преразглеждането от съответната страна. Заинтересованите страни се приканват с настоящото да изразят становището си относно целесъобразността на този избор в срок до 10 дни от датата на публикуване на това известие в Официален вестник на Европейския съюз.

4.1.2.2.   Третиране на производителите износители в съответната страна с непазарна икономика

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент отделни производители износители в съответната страна, които смятат, че осъществяват дейността си по-скоро в условията на пазарна икономика по отношение на производството и продажбата на продукта по преразглеждането, могат да подадат надлежно обосновано заявление за тази цел (наричано по-нататък „заявление за ТДПИ“). Предоставянето на това третиране ще зависи от това дали при оценката на заявлението за ТДПИ ще се установи, че дружеството отговаря на критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент (12). В рамките на възможното и без да се засяга възможността за използване на наличните факти съгласно член 18 от основния регламент, дъмпинговият марж за производителите износители, на които е предоставено ТДПИ, ще бъде изчислен, като се използват тяхната нормална стойност и експортните им цени в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент.

Отделни производители износители в съответната страна могат също така (или като алтернативна възможност) да подадат заявление за индивидуално третиране. За да им бъде предоставено ИТ, производителите износители трябва да докажат, че отговарят на критериите по член 9, параграф 5 от основния регламент (13). Дъмпинговият марж за производителите износители, на които е предоставено ИТ, ще бъде изчислен въз основа на техните експортни цени. Нормалната стойност за производителите износители, на които е предоставено ИТ, ще се основава на стойностите, установени за горепосочената избрана трета страна с пазарна икономика.

В раздел 9 от настоящото известие може да се намери допълнителна важна информация.

а)   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика

Комисията ще изпрати формуляри на заявление за ТДПИ на всички производители износители в съответната страна, които са избрани да бъдат включени в представителната извадка, както и на невключените в представителната извадка съдействащи производители износители, които искат да подадат заявление за индивидуален дъмпингов марж, на всяко едно известно сдружение на производители износители, както и на органите на съответната страна.

Всички производители износители, подаващи заявление за ТДПИ, трябва да подадат попълнен формуляр на заявление за ТДПИ в срок до 21 дни от датата на уведомяване или за направения подбор за представителната извадка, или за решението да не се извършва подбор за представителна извадка, освен когато е посочено друго.

б)   Индивидуално третиране

За да подадат заявление за ИТ, включените в представителната извадка производители износители в съответната страна и невключените в представителната извадка съдействащи производители износители, които искат да подадат заявление за индивидуален дъмпингов марж, трябва да подадат формуляра на заявление за ТДПИ, в който надлежно са попълнени разделите, отнасящи се до ИТ, в срок до 21 дни от датата на уведомяване за направения подбор за представителната извадка, освен когато е посочено друго.

4.1.3.   Несвързани вносители в рамките на разследването  (14)  (15)

Несвързаните вносители, които внасят продукта по преразглеждането от съответната страна в Съюза, включително тези, които не оказаха съдействие при разследванията, довели до изменение и запазване на действащите мерки, се приканват да участват в предприетото от Комисията разследване в рамките на преразглеждане.

Предвид на потенциално големия брой несвързани вносители, засегнати от настоящата процедура, и за да приключи в определените срокове разследването в рамките на преразглеждане, Комисията може да ограничи броя на несвързаните вносители в рамките на разследването до приемлив брой чрез подбор за представителна извадка (този процес е наричан също така „формиране на представителна извадка“), който ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо формирането на представителна извадка и ако е това е така — да направи подбор за нея, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, се приканват с настоящото да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок до 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен когато е посочено друго, като представят на Комисията информацията за дружеството/дружествата си, която е изискана в приложение Б към настоящото известие.

За да получи информацията, която смята за необходима за подбора за представителната извадка на несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които искат да представят каквато и да е друга съответна информация във връзка с подбора за представителната извадка, с изключение на горепосочената изискана информация, трябва да направят това в срок до 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен когато е посочено друго.

Ако е необходима представителна извадка, вносителите могат да бъдат избрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта по преразглеждането, за който е обосновано да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в представителната извадка.

За да получи информацията, която счита за необходима за разследването си, Комисията ще изпрати въпросници на несвързаните вносители, включени в представителната извадка, и на всяко едно известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да предадат попълнения въпросник в срок до 37 дни от датата на уведомяване за подбора за представителната извадка, освен когато е посочено друго. В попълнения въпросник ще се съдържа информация, наред с другото, за структурата на дружеството/дружествата им, за свързаните с продукта по преразглеждането дейности на дружеството/дружествата и за продажбите на същия продукт.

4.2.    Процедура относно вредата  (16) и производители от Съюза в рамките на разследването

Производителите от Съюза на продукта по преразглеждането, включително тези, които не оказаха съдействие при разследванията, довели до изменение и запазване на действащите мерки, се приканват да участват в предприетото от Комисията разследване в рамките на преразглеждане.

Предвид на големия брой производители от Съюза, засегнати от настоящата процедура, и за да приключи в определените срокове разследването в рамките на преразглеждане, Комисията реши да ограничи до приемлив брой производителите от Съюза в рамките на разследването чрез подбор за представителна извадка (този процес е наричан също така „формиране на представителна извадка“), който ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо формирането на представителна извадка и ако е това е така — да направи подбор за нея, всички производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, се приканват с настоящото да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок до 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен когато е посочено друго, като представят на Комисията информацията за дружеството/дружествата си, която е изискана в приложение В към настоящото известие.

За да получи информацията, която смята за необходима за подбора за представителната извадка на производители от Съюза, Комисията може да се свърже също така с всички известни сдружения на производители от Съюза.

Всички заинтересовани страни, които искат да представят каквато и да е друга съответна информация във връзка с подбора за представителната извадка, с изключение на горепосочената изискана информация, трябва да направят това в срок до 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен когато е посочено друго.

Ако е необходима представителна извадка, производителите от Съюза могат да бъдат избрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта по преразглеждането, за който е обосновано да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в представителната извадка.

За да получи информацията, която счита за необходима за разследването си, Комисията ще изпрати въпросници на производителите от Съюза, включени в представителната извадка, и на всяко едно известно сдружение на производители от Съюза. Тези страни трябва да предадат попълнения въпросник в срок до 37 дни от датата на уведомяване за подбора за представителната извадка, освен когато е посочено друго. Попълненият въпросник ще съдържа информация, наред с другото, за структурата на дружеството/дружествата им, за финансовото състояние на дружеството/дружествата, за свързаните с продукта по преразглеждането дейности на дружеството/дружествата, за производствените разходи и продажбите на продукта по преразглеждането.

4.3.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

Съгласно член 21 от основния регламент ще се вземе решение дали запазването, изменението или отмяната на антидъмпинговите мерки ще бъде в противовес на интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват да заявят своя интерес в срок до 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен когато е посочено друго. За да участват в разследването в рамките на преразглеждане, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейностите им и продукта по преразглеждането.

Страните, които заявят своя интерес в горепосочения срок, могат да представят на Комисията информация за интереса на Съюза в срок до 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен когато е посочено друго. Тази информация може да бъде представена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с фактически доказателства към момента на представянето ѝ.

4.4.    Процедура по отношение на режима за освобождаване

Без да се засяга резултатът от настоящото преразглеждане, заинтересованите страни се приканват с настоящото да представят мнението си за сегашното функциониране на режима за освобождаване и възможните му бъдещи параметри. По-конкретно тези мнения следва да се отнасят до действието и управлението на режима за освобождаване в сегашния му вид. В тази връзка при настоящото преразглеждане акцентът ще се постави върху затрудненията, които срещат малките и средните предприятия.

Заинтересованите страни могат да представят на Комисията мненията си за режима за освобождаване в срок до 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен когато е посочено друго.

4.5.    Други писмени изявления

При спазване на условията в това известие всички заинтересовани страни се приканват с настоящото да изложат становищата си и да представят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен когато е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок до 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

4.6.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването в рамките на преразглеждане, трябва да бъдат направени в срок до 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване следва да бъдат подадени в специалните срокове, определени от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

4.7.    Инструкции за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнените въпросници и кореспонденция

От заинтересованите страни се изисква да правят всички изявления и да подават всички искания в електронен формат (изявленията с неповерителен характер по електронна поща, а поверителните — на CD-R/DVD), като посочат наименованието, адреса, адреса на електронна поща, номерà на телефон и факс на заинтересованата страна. Всички пълномощни, подписани удостоверения и техните актуализации, които придружават формулярите на заявление за ТДПИ и ИТ или попълнения въпросник, обаче се подават на хартиен носител, т.е. по пощата или лично на посочения по-долу адрес. В случай че заинтересована страна не може да представи изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва незабавно да уведоми Комисията за това съгласно член 18, параграф 2 от основния регламент. За допълнителна информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересованите страни могат да посетят съответната уебстраница на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс +32 22985353

Електронна поща: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(за износители, свързани вносители, сдружения и представители на Китайската народна република, производители в третата страна с пазарна икономика) и

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(за производители от Съюза, несвързани вносители, ползватели, потребители, сдружения в Съюза).

5.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация или не я представи в срок, или значително възпрепятства разследването, предварителните или окончателните констатации (положителни или отрицателни) могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е представила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не се вземе предвид и могат да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това констатациите се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да е по-неблагоприятен, отколкото ако беше оказала съдействие.

6.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията на генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документи, искания за удължаване на срокове и искания за изслушване, представени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни са упражнили изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването в рамките на преразглеждане, трябва да бъдат направени в срок до 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат представяни в специалните срокове, определени от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по различни разглеждани въпроси, сред които и въпросите относно дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза.

За допълнителна информация и данни за връзка заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на ГД „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   График на разследването в рамките на преразглеждане

Съгласно член 11, параграф 5 от основния регламент разследването в рамките на преразглеждане ще приключи в срок до 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

8.   Обработка на личните данни

Всички лични данни, събрани при настоящото разследване в рамките на преразглеждане, ще се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (17).

9.   Важна информация за производителите износители в Китайската народна република: последици, които има докладът на Апелативния орган на СТО („ЕО — антидъмпингови мерки във връзка със скрепителните елементи“ (WT/DS397)) за начина, по който Комисията ще проведе настоящото разследване в рамките на преразглеждане

Комисията насърчава всички производители износители от съответната страна, която е считана за страна с непазарна икономика предвид на разпоредбите на член 2, параграф 7 от основния регламент, да заявят своя интерес в срок до 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, в случай че проявяват интерес с оглед на съдействието и определянето на индивидуално антидъмпингово мито, дори и ако считат, че не отговарят на критериите за получаване на ИТ. Комисията привлича тяхното внимание върху описаното по-долу (18).

Във връзка с „ЕО — някои скрепителни елементи от желязо или стомана от Китай“ (WT/DS397) Апелативният орган на СТО констатира, наред с другото, че член 9, параграф 5 от основния регламент не е в съответствие с определени разпоредби на Антидъмпинговото споразумение на СТО и с член XVI:4 от Споразумението за СТО.

В член 2 от Регламент (ЕО) № 1515/2001 на Съвета от 23 юли 2001 г. относно мерките, които Общността може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (19) (наричан по-нататък „регламентът относно правомощията“) се предвижда, че Съветът на Европейския съюз може, наред с другото, да измени мерките на Съюза, приети в съответствие с основния регламент, за да вземе предвид юридическото тълкуване от доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, по отношение на неоспорвана мярка, ако счита, че това е целесъобразно.

Поради това, в случай че разследването в рамките на преразглеждане, започнато с настоящото известие за започване на междинно преразглеждане, доведе до изменение на действащите антидъмпингови мерки, според Комисията горепосоченият член 2 ще представлява правно основание за привеждане в съответствие с юридическото тълкуване, дадено от Апелативния орган при разглеждането на горепосочения спор. По-конкретно това ще означава, че ако производител износител заяви своя интерес в рамките на гореопределения срок и окаже пълно съдействие, като представи цялата съответна информация, но не подаде заявление за ИТ или подаде такова заявление, но се установи, че не отговаря на критериите, в надлежно обосновани случаи горепосоченият член 2 от регламента относно правомощията ще може да послужи като правно основание за определяне на индивидуално мито за този производител износител. Когато разглежда този въпрос, Комисията ще вземе предвид мотивите на Апелативния орган по горепосочения спор и по-специално аспектите, разгледани в параграфи 371—384 от доклада му.

Стопанските субекти, които ще получат индивидуално мито въз основа на тази част от настоящото известие за започване на междинно преразглеждане, следва да имат предвид, че констатациите могат да доведат до увеличение на митото в сравнение с това, което би било наложено, в случай че не се определи индивидуално мито.


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Дъмпингът представлява продажба за износ на определен продукт (наричан по-нататък „разглежданият продукт“) на цена под неговата „нормална стойност“. За нормална стойност обикновено се приема сравнима цена на „сходния“ продукт на вътрешния пазар на съответната страна. Терминът „сходен продукт“ се тълкува в смисъл на продукт, който е сходен във всяко едно отношение с разглеждания продукт, или при липса на такъв продукт — на продукт, който до много голяма степен прилича на разглеждания продукт.

(3)  ОВ L 228, 9.9.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55.

(5)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17.

(6)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 55, 28.2.2008 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 261, 6.10.2011 г., стр. 2.

(9)  Виж бележка под линия на стр. 2.

(10)  Производител износител е всяко дружество в съответната страна, което произвежда и изнася продукта по преразглеждането за пазара на Съюза било директно или посредством трета страна, включително всяко едно от неговите свързани дружества, участващи в производството, продажбите на вътрешния пазар или износа на разглеждания продукт.

(11)  В съответствие с член 9, параграф 6 от основния регламент не се взема предвид дъмпингов марж, който е равен на нула или е de minimis, както и дъмпингов марж, установен при обстоятелствата, посочени в член 18 от основния регламент.

(12)  По-специално производителите износители трябва да докажат, че: i) бизнес решенията и разходите са в зависимост от пазарните условия и без значителна намеса на държавата; ii) дружествата имат един ясен основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага за всички случаи; iii) няма съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика; iv) законодателството относно несъстоятелността и собствеността гарантира правна сигурност и стабилност; и v) конвертирането на паричните единици се извършва по пазарния курс.

(13)  По-специално производителите износители трябва да докажат, че: i) в случая на предприятия, контролирани изцяло или частично от чуждестранни лица, или на съвместни предприятия, износителите са свободни да репатрират капитала и печалбите; ii) експортните цени, количествата, условията и параметрите на продажбата са определени свободно; iii) по-голямата част от акциите принадлежи на частни лица; държавните служители, участващи в съвета на директорите или заемащи ключови позиции в управлението, са или малцинство, или трябва да се докаже, че въпреки това дружеството е достатъчно независимо от държавна намеса; iv) конвертирането на паричните единици се извършва по пазарния курс; и v) държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако на отделни износители се определят различни митнически ставки.

(14)  В представителната извадка могат да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение I към въпросника. В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за прилагане на Митническия кодекс на Общността се счита, че лицата са свързани само когато: а) едното лице е служител или участва в управлението на другото; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от дяловете или акциите, издадени с право на глас в двете дружества; д) едното от тях пряко или косвено контролира другото; е) двете са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) заедно двете контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в една от следните връзки: i) съпруг и съпруга; ii) родител и дете; iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни); iv) дядо/баба и внуци; v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници; vi) роднини по първа съребрена линия: тъст, тъща, свекър, свекърва; vii) зет, снаха, шурей, зълва, балдъза и пр. (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(15)  Данните, представени от несвързаните вносители, могат да бъдат използвани и за други аспекти на разследването, различни от установяването на дъмпинга.

(16)  Вреда означава съществена вреда на промишлеността на Съюза или опасност от причиняване на съществена вреда на промишлеността, или съществено забавяне на процеса на създаване на такава промишленост.

(17)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(18)  В случай че бъде счетено, че е необходимо формиране на представителна извадка на производители износители, индивидуално антидъмпингово мито ще бъде определено единствено за производителите износители, i) които са били включени в представителната извадка; или ii) за които е бил определен индивидуален дъмпингов марж съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент.

(19)  ОВ L 201, 26.7.2001 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Image

Image


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/23


Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои волфрамови електроди с произход от Китайската народна република

2012/C 71/08

След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока (1) на действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на някои волфрамови електроди с произход от Китайската народна република („засегнатата държава“), в Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (2) („основният регламент“).

1.   Искане за преразглеждане

Искането е подадено на 12 декември 2011 г. от Eurométaux („заявителят“) от името на производители от Съюза, които съставляват основен дял, в конкретния случай — повече от 50 % от производството на някои волфрамови електроди в Съюза.

2.   Продуктът, предмет на преразглеждане

Продуктът, предмет на преразглеждане, е волфрамови електроди за заваряване, включително волфрамови подложки и пръчки за електроди за заваряване, с тегловно съдържание на волфрам 94 % или повече, с изключение на такива, получени просто чрез синтероване, независимо дали са отрязани до определена дължина или не, с произход от Китайската народна република („разглежданият продукт“), понастоящем класифицирани в кодове по КН ex 8101 99 10 и ex 8515 90 00 (кодове по ТАРИК 8101991010 и 8515900010).

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 260/2007 на Съвета (3).

4.   Основания за преразглеждането с оглед изтичането на срока на действие на мерките

Заявителят представи достатъчно доказателства за това, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване на дъмпинга и на вредата от него.

4.1.   Твърдение за вероятност от продължаване на дъмпинга

Предвид разпоредбите на член 2, параграф 7 от основния регламент заявителят е определил нормална стойност за производителите износители от Китайската народна република, на които по време на разследването, довело до налагане на действащите мерки, не е предоставено третиране като дружества, работещи в условия на пазарна икономика, на основата на продажните цени в подходяща държава с пазарна икономика, която е уточнена в точка 5.1, буква г). За дружествата, на които по време на разследването е предоставено третиране като дружества, работещи в условията на пазарна икономика, нормалната стойност бе определена въз основа на конструирана нормална стойност в Китайската народна република. Твърдението за продължаване на дъмпинга се основава на сравнение между нормалната стойност, както е определена в предходните изречения, и експортните цени на продукта, предмет на преразглеждането, когато същият се продава за износ за Съюза.

На тази основа изчислените дъмпингови маржове са значителни.

4.2.   Твърдение за вероятност от продължаване на вредата

Твърди се също така, че продуктът, предмет на преразглеждането, е продължил да бъде внасян в значителни количества от Китайската народна република и че този внос е продължил да нанася вреда на промишлеността на Съюза.

От предоставените от заявителя prima facie доказателства е видно, че обемът и цените на внасяния продукт, предмет на преразглеждането, наред с други последствия, са продължили да оказват неблагоприятно въздействие върху продадените количества, равнището на практикуваните цени и пазарния дял на промишлеността на Съюза, което се е отразило крайно неблагоприятно върху цялостното функциониране и финансовото състояние на промишлеността на Съюза.

Освен това заявителят твърди, че всяко увеличаване на вноса на дъмпингови цени от засегнатата държава вероятно ще доведе до нанасянето на допълнителна вреда на промишлеността на Съюза, ако се допусне отпадане на мерките. В това отношение заявителят представи доказателства, че ако се допусне отпадане на мерките, настоящото равнище на внос на продукта, предмет на преразглеждането, вероятно ще нарасне поради наличието на неизползвани производствени мощности в засегнатата държава.

5.   Процедура

След като установи, след консултации с Консултативния комитет, че са налице достатъчно доказателства, които да обосноват започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, с настоящото Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

При разследването ще се определи доколко е вероятно изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга и на вредата от него.

5.1.   Процедура за определяне на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга

5.1.1.   Разследване на производителите износители

Производителите износители (4) на продукта, предмет на преразглеждането, от засегнатата държава се приканват да участват в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой производители износители в Китайската народна република, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Извадката ще бъде изготвена в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и ако е необходимо — да направи подбор на такава, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, се приканват с настоящото да заявят своя интерес пред Комисията. Страните трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество или своите дружества, изисквана в приложение А към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията ще се свърже също така с органите на Китайската народна република, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да е друга имаща отношение към подбора на извадката информация, освен поисканата информация, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите износители могат да бъдат избрани въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, органите на засегнатата държава и сдруженията на производителите износители ще бъдат уведомени от Комисията посредством органите на засегнатата държава, ако е целесъобразно, за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на производителите износители, избрани да бъдат включени в извадката, на всяко известно сдружение на производители износители и на органите в засегнатата държава.

Всички производители износители, избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят попълнен въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора за извадката, освен ако не е посочено друго.

Въпросникът ще съдържа информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата на производителя износител, за свързаните с продукта, предмет на преразглеждането, дейности на дружеството или дружествата, за производствените разходи, за продажбите на продукта, предмет на преразглеждането, на вътрешния пазар на засегнатата държава и за продажбите на продукта, предмет на разследването, за Съюза.

Дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са включени в нея, ще се считат за съдействащи („невключени в извадката съдействащи производители износители“).

5.1.2.   Разследване на несвързаните вносители  (5)  (6)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на преразглеждането, от Китайската народна република в Съюза се приканват да участват в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Извадката ще бъде изготвена в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и ако е необходимо — да направи подбор на такава, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, се приканват с настоящото да заявят своя интерес пред Комисията. Страните трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество или своите дружества, изисквана в приложение Б към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима при подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже и с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да е друга имаща отношение към подбора на извадката информация, освен поисканата информация, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите могат да бъдат избрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители и на всяко известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да предадат попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

Въпросникът ще съдържа информация, inter alia, за структурата на тяхното дружество или техните дружества, за свързаните с продукта, предмет на преразглеждането, дейности на дружеството или дружествата и за продажбите на продукта, предмет на преразглеждането.

5.1.3.   Избор на трета държава с пазарна икономика

В предишното разследване Съединените американски щати бяха използвани като подходяща държава с пазарна икономика с цел определянето на нормална стойност по отношение на Китайската народна република. Комисията възнамерява да използва отново Съединените американски щати за тази цел. С настоящото заинтересованите страни се приканват да изразят становището си доколко целесъобразен е изборът на тази държава. Становищата трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 10 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.2.   Процедура за определяне на вероятността от продължаване или повторно възникване на вреда и за разследване на производителите от Съюза

Производителите от Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, се приканват да участват в разследването на Комисията.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите от Съюза, Комисията ще изпрати въпросници на известните производители от Съюза или на представителните производители от Съюза и на всяко известно сдружение на производители от Съюза. Всички производители от Съюза и сдружения на производители от Съюза се приканват да се свържат незабавно с Комисията, за предпочитане по електронна поща, но не по-късно от 15 дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, за да заявят своя интерес и да поискат въпросник.

Производителите от Съюза и сдруженията на производители от Съюза трябва да предадат попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. Попълненият въпросник ще съдържа информация, inter alia, за структурата на тяхното дружество или техните дружества, за финансовото състояние на дружеството или дружествата, за свързаните с продукта, предмет на преразглеждането, дейности на дружеството или дружествата, за производствените разходи и за продажбите на продукта, предмет на преразглеждането.

5.3.   Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че бъде потвърдена вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинг и на вреда от него, в съответствие с член 21 от основния регламент ще бъде решено дали запазването на антидъмпинговите мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на преразглеждането.

Страните, които заявят своя интерес в горепосочения срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена или под формата на свободен текст, или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи предоставената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.4.   Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват с настоящото да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако не е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.5.   Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване следва да бъдат подадени в специалните срокове, определени от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

5.6.   Инструкции за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнените въпросници и кореспонденцията

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (7).

Съгласно член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, които предоставят информация, обозначена с „Limited“, се изисква да представят обобщения с неповерителен характер, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези обобщения следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно обобщение с неповерителен характер в необходимия формат и с необходимото качество, поверителната информация може да не бъде взета предвид.

От заинтересованите страни се изисква да представят всички изявления и да подават всички искания в електронен формат (изявленията с неповерителен характер по електронна поща, а поверителните — на CD-R/DVD), както и да посочат наименование, адрес, адрес на електронна поща, номер на телефон и на факс на заинтересованата страна. Всички пълномощни и подписани удостоверения обаче, както и техните актуализации, които придружават попълнения въпросник, се подават на хартиен носител, т.е. изпращат се по пощата или се предават на ръка на посочения по-долу адрес. В съответствие с член 18, параграф 2 от основния регламент, в случай че заинтересована страна не може да представи изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва незабавно да се свърже с Комисията. За допълнителна информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересованите страни могат да посетят съответната уебстраница на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс +32 22985353

Електронна поща: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(да се използва от производители износители, свързани вносители, сдружения и представители от Китайската народна република, производители от третата държава с пазарна икономика), и

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(да се използва от производители от Съюза, несвързани вносители, ползватели, потребители и сдружения от Съюза)

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в определените срокове или значително възпрепятства разследването, предварителните или окончателните заключения — положителни или отрицателни — могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е представила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и могат да се използват наличните факти.

Ако дадена заинтересована страна не окаже съдействие или окаже само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да се окаже по-неблагоприятен, отколкото ако е съдействала.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията на Генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документи, искания за удължаване на срокове и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни са упражнили изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат направени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в специалните срокове, определени от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по различни разглеждани въпроси, сред които вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинг и на вреда от него, а така също интересът на Съюза.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   График на разследването

Съгласно член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще приключи в рамките на 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Възможност за отправяне на искане за преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент

Тъй като настоящото преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките е предприето в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 2 от основния регламент, направените в него констатации няма да доведат до промяна на равнището на съществуващите мерки, а до тяхната отмяна или запазване в съответствие с член 11, параграф 6 от основния регламент.

Ако дадена заинтересована страна счита, че има основание за преразглеждане на равнището на мерките с оглед на възможна промяна (т.е. повишаване или намаляване) на равнището на мерките, тази страна може да поиска преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

Страните, желаещи такова преразглеждане, което би се провело независимо от споменатото в настоящото известие преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките, могат да се свържат с Комисията на горепосочения адрес.

10.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани в рамките на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (8).


(1)  ОВ C 169, 9.6.2011 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(3)  ОВ L 72, 13.3.2007 г., стр. 1.

(4)  Производител износител е всяко дружество в засегнатата държава, което произвежда и изнася продукта, предмет на преразглеждането, за пазара на Съюза, независимо дали директно или посредством трета страна, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на преразглеждането.

(5)  В извадката могат да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители в приложение I към въпросника. В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за прилагането на Митническия кодекс на Общността се смята, че лицата са свързани само ако: а) всяко от лицата е служител или управител в предприятието на другото; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното от лицата пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в една от следните връзки: i) съпруг и съпруга; ii) родител и дете; iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни); iv) дядо/баба и внуци; v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници; vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха; vii) зет (шурей и пр.) и снаха (зълва, балдъза и пр.). (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(6)  Данните, предоставени от несвързаните вносители, могат да бъдат използвани и за други аспекти на разследването, различни от установяването на дъмпинг.

(7)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен документ в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от ГАТТ от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(8)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Image

Image


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/32


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 71/09

1.

На 5 март 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Sortiva B.V. („Sortiva“, Нидерландия) и Remondis Nederland B.V. („Remondis“, Нидерландия) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над предприятия Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K“, Нидерландия) и Stam Papier-Recycling B.V. („Stam“, Нидерландия) посредством покупка на акции/дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Remondis: събиране, отделяне и сортиране на хартия, картон и други потоци отпадъци,

за предприятие Sortiva: отделяне, сортиране и рециклиране на неопасни потоци отпадъци като дърво и чакъл,

за предприятие Sortiva P&K: отделяне и сортиране на хартия и картон,

за предприятие Stam: събиране, отделяне и сортиране на хартия и картон, и унищожаване на архиви.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/33


Публикация на заявка за промени съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2012/C 71/10

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката за промени в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЗАВКА ЗА ПРОМЕНИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

ЗАЯВКА ЗА ПРОМЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9

„CARNE MARINHOA“

ЕО №: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

ЗГУ ( ) ЗНП ( Х )

1.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на промяна:

Наименование на продукта

Image

Описание на продукта

Image

Географски район

Image

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка

Image

Етикетиране

Национални изисквания

Друго (посочва се)

2.   Вид на промяната/промените:

Промяна в единния документ или в резюмето

Image

Промяна в спецификацията на регистрираното ЗНП или ЗГУ, за които не е публикуван нито единен документ, нито резюме

Промяна в спецификацията, за която не се изисква промяна в публикувания единен документ (член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

Временна промяна в спецификацията, като последица от налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от страна на публичните органи (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

3.   Промяна/промени:

3.1.   Описание на продукта:

Целта е продуктът „Carne Marinhoa“ да може да се предлага на пазара в класове по възраст и тегло, съответстващи на настоящото законодателство и на фактическото тегло на животното при клането с оглед на подобряването на генетичния материал, провеждано с цел даване на превес на функцията „месо“ пред функцията „работа“.

Различните наименования на класовете на продукта по отношение на възрастта и теглото на животните за клане съответстват на действащото законодателство.

3.2.   Географски район:

Животновъдите в общините Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho и Soure, граничещи с географския район, в който се произвежда продуктът „Carne Marinhoa“, поискаха от Agrupamento de Produtores Gestor da Denominação de Origem районът да бъде разширен на основанието, че са изпълнени всички условия, необходими за получаването на продукта, по-специално по отношение на фуражите, развъждането на животните, гъстотата на добитъка, метода на отглеждане, породата и традициите. В споменатите общини почвените и климатични условия, практиките на развъждането на животни, гъстотата на животните, доминиращата флора, самата порода „Marinhoa“, земеделските практики и методът на отглеждане и хранене с фуражи са сходни, ако не и еднакви, и полученият продукт е с точно същите физически, химически и органолептични характеристики като тези на продукта „Carne Marinhoa“.

3.3.   Доказателство за произход:

Целта е да се приложат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 510/2006 и Регламент (ЕО) № 1898/2006 по отношение на доказателството за произход, като ясно и подробно се изложат процедурите, които животновъдите, кланиците, предприятията за разфасоване и предприятията за опаковане трябва да изпълнят, за да се гарантира географският произход на продукта.

3.4.   Етикетиране:

Горните разпоредби са в процес на уточняване и формулиране, а други разпоредби, с които се предотвратява използването на ценността и престижа на наименованието за произход от трети страни и такива, с които се забранява свързването на имена на разпространители и други агенти със ЗНП, вече са приети. Въпреки това няма забрана тези обозначения да фигурират върху етикета на продукта.

Направени са редакторски и лингвистични промени в спецификацията.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„CARNE MARINHOA“

ЕО №: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

ЗГУ ( ) ЗНП ( Х )

1.   Наименование:

„Carne Marinhoa“

2.   Държава-членка или трета държава:

Португалия

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.1

Прясно месо (и карантия)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Много крехко и сочно месо, получено от породата едър рогат добитък „Marinhoa“, които се характеризират с големината си и дългата си муцуна. Цветът му варира от бледорозов при телешкото до тъмночервен при говеждото, като самото месо е с твърда консистенция и леко влажно, откъдето идва и сочността му. Цветът на сланината също варира от бял до жълтеникав в зависимост от възрастта на животното. Месото се предлага на пазара в следните форми:

Телешко месо — кланични трупове или разфасовки от животни, заклани до 8-месечна възраст. Теглото на кланичния труп е между 70 kg и 180 kg.

Говеждо месо — кланични трупове или разфасовки от животни, заклани между 8 и 12-месечна възраст. Теглото на кланичния труп е до 240 kg.

Мъжко или женско говедо — кланични трупове или разфасовки от мъжки или женски животни, заклани от 12 до 30-месечна възраст. Теглото на кланичния труп е над 180 kg.

Месо от крава — кланични трупове или разфасовки от женски животни на възраст над 30 месеца. Теглото на кланичния труп е над 220 kg.

Месо от бик — кланични трупове или разфасовки от мъжки животни на възраст над 30 месеца. Теглото на кланичния труп е до 220 kg.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

Във въпросния географски район за отглеждането на говедата от породата „Marinhаo“ се използва традиционна храна, идваща от естествените пасища, които са в изобилие в този регион.

През периода, в който говедата се прибират, те се хранят с фуражи на основата на райграс, царевица (царевична коса), слама и сено, произведени в самото стопанство или в стопанствата в региона.

Обичайна практика е също така животните да се хранят с произведени в стопанството фуражи на основата на царевица, ориз или други зърнени култури, както и странични продукти от растителен произход, които могат да бъдат открити в стопанството.

3.5.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Задължително е животните, от които се получава месото „Carne Marinhoa“, да са родени, отгледани и заклани в определения географски район. Задължително е всички животни да са вписани в регистъра на ражданията, като поколението от добитък, вече вписан в регистъра на стадата от породата „Marinhoa“, също трябва да бъде вписано там.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

Независимо от търговското представяне на месото етикетът задължително съдържа думите „Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida“, незаличима и защитена срещу подправяне маркировка за съответствие, и логото на „Carne Marinhoa“.

Image

Забранено е да се добавя друг текст към пазарното наименование ЗНП „Carne Marinhoa“, включително търговските марки на разпространителите или други означения, въпреки че последните могат да фигурират на етикета.

4.   Кратко определение на географския район:

Географският район, в който се раждат, отглеждат и колят животните, използвани за производството на месото „Carne Marinhoa“, обхваща следните общини: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure and Vagos, както и енориите Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta и Palmaz в община Oliveira de Azeméis.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Даденият географски район представлява една от най-плодородните области на Португалия, обхващаща басейните на реките Vouga, Águeda и Antuã. Почвата в областта Marinha е сравнително тинеста и много плодородна с недълбоки подпочвени води и с висока производителност на фураж. В по-слабо блатистите места преобладава отглеждането на зърнени култури, по-специално царевица. Поради характеристиките на този вид почва механизацията е била трудна и следователно е бил необходим едър добитък, способен да работи на много тежки терени. Говедата са били отглеждани в района поради две причини: работа и месо.

Условията са позволявали на животните да пасат свободно на малки участъци земя или да бъдат хранени с фураж и зърнени продукти.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Първоначално говедата от породата „Marinhao“, които са много добре адаптирани към района, са били отглеждани поради две причини — работа и месо. Днес отглеждането на традиционните зърнени култури и фураж продължава, но добитъкът повече не се отглежда за работа. Било е проведено подобряване на породата с цел да се повиши производителността на месо от животните.

Структурата и физическите характеристики на говедата от тази порода са подходящи за вида тежка почва в региона и за размножаването на животните, специално адаптирано към тези условия.

Кланичният труп, получен при тази система на производство, е сравнително голям. Цветът на месото, получено след транжиране, варира от бледорозов при телешко до тъмночервен при говеждо, с твърда консистенция и леко влажно. Цветът на сланината също варира от бял до жълтеникав в зависимост от възрастта на животното.

Месото е изключително сочно и вкусно.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Поради почвените и климатични условия в района, характеристиките на породата и вида на фуражите, получавани по естествен път, животните са средноголеми до големи с понякога тежки кланични трупове в сравнение с възрастта за клане, с малко сланина по и вътре в трупа и кухините. Специфичните характеристики на месото са сочност и крехкост, специфичен вкус, твърда текстура и приятна за дъвчене консистенция, и, най-вече, характерна умерено интензивна миризма и вкус, които се дължат на околната среда и тревата, която животните пасат на свобода, или естествените фуражи, с които се хранят.

Препратка към публикуваната спецификация:

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.