ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.070.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 70

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
8 март 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 070/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2012/C 070/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6509 — GE/KGAL/Extresol-2) ( 1 )

6

2012/C 070/03

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

7

2012/C 070/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6475 — AXA REIM/CBRE PFCE Management/Warsaw III) ( 1 )

8

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет
Европейска комисия

2012/C 070/05

Съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ET 2020) — Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа

9

 

Европейска комисия

2012/C 070/06

Обменен курс на еврото

19

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 070/07

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

20

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 070/08

Съобщение на министъра на икономиката, земеделието и иновациите на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

22

2012/C 070/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6439 — AGRANA/RWA/JV) ( 1 )

24

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

8.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 70/1


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 70/01

Дата на приемане на решението

14.7.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 22/10; N 50/10; N 86/10

Държава-членка

Полша

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Amendments to the Temporary Framework measure ‘Limited amounts of aid’ N 408/09

Правно основание

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy dla przedsiębiorców zagrożonych w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt z dnia 8 grudnia 2009 r.); rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych (projekt z dnia 5 stycznia 2010 r.); rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt z dnia 15 stycznia 2010 r.)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 1 905 милиона PLN

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2010 г.

Икономически отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Regional Development

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

POLSKA/POLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

5.10.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 414/10

Държава-членка

Белгия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Aide au projet de «Flap Support Structures» de la Société anonyme belge de constructions aéronautique (SABCA)/Steun voor het „Flap Support Structures”-project van SABCA (FSS-project)

Правно основание

Federale steunmaatregel «Luchtvaart 2008-2013»

Mesure d'aide fédérale «Aéronautique 2008-2013»

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Научни изследвания и развитие

Вид на помощта

Възстановяем грант

Бюджет

Общ бюджет: 32,817 милиона EUR

Интензитет

42 %

Времетраене

До 30.12.2017 г.

Икономически отрасли

Промишлено производство

Название и адрес на предоставящия орган

Service Public Fédéral Economie

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Economie

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

29.6.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.32888 (11/N)

Държава-членка

Германия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Befreiung von der Luftverkehrsteuer hinsichtlich Abflügen von Inselbewohnern und in anderen Fällen

Правно основание

§ 5 Nr. 4 des Artikels 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Социална подкрепа за отделни потребители

Вид на помощта

Намаляване на данъчния процент

Бюджет

Годишен бюджет: 0,120 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

1.1.2011 г.—31.12.2015 г.

Икономически отрасли

Въздушен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Das jeweils örtlich zuständige Hauptzollamt (http://www.zoll.de)

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

25.1.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.32965 (11/N)

Държава-членка

Полша

Регион

Warmińsko-mazurskie

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Pomoc na restrukturyzację dla ZNMR

Правно основание

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Преструктуриране на фирми в затруднение

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

 

Годишен бюджет: 400 000 милиона PLN

 

Общ бюджет: 400 000 милиона PLN

Интензитет

33 %

Времетраене

1.2012 г.—12.2015 г.

Икономически отрасли

Промишлено производство

Название и адрес на предоставящия орган

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

POLSKA/POLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

23.11.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33588 (11/N)

Държава-членка

Чешка република

Регион

CZ 08 Moravskoslezsko

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Ekologizace území okresů NUTS IV (Greening of NUTS IV districts) – Ostrava-město (Ostrava city) (NUTS CZ 0806), Karviná (NUTS CZ 0803) and Frýdek-Místek (NUTS CZ 0802), I. etapa (first phase)

Правно основание

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) – nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší – vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění pozdějších předpisů (změna vyhláškou č. 42/2005 Sb. a vyhláškou č. 373/2009 Sb.) – nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění pozdějších předpisů (změna nařízením vlády č. 417/2003) – nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů – nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (změna nařízením vlády č. 476/2009) – nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (změna nařízením vlády č. 475/2009) – vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) Operační program Životní Prostředí: Programový dokument Operační program Životní prostředí: Implementační dokument Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

 

Годишен бюджет: 2 000 милиона CZK

 

Общ бюджет: 6 000 милиона CZK

Интензитет

90 %

Времетраене

До 31.12.2014 г.

Икономически отрасли

Промишлено производство, Снабдяване с електричество, газ и вода, Стомана

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


8.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 70/6


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6509 — GE/KGAL/Extresol-2)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 70/02

На 1 март 2012 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32012M6509. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


8.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 70/7


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 70/03

Дата на приемане на решението

20.9.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.32520 (11/N)

Държава-членка

Германия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

High-Tech Gründerfonds II

Правно основание

Gesellschaftsvertrag der High-Tech Gründerfonds II GmbH & Co. KG; Anlagerichtlinien für den High-Tech Gründerfonds; Geschäftsordnungen für die Investitionskomitees der High-Tech Gründerfonds Komitee GmbH

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Рисков капитал, Научни изследвания и развитие, Малки и средни предприятия

Вид на помощта

Отпускане на рисков капитал

Бюджет

Общ бюджет: 240 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.7.2018 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


8.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 70/8


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6475 — AXA REIM/CBRE PFCE Management/Warsaw III)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 70/04

На 5 март 2012 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32012M6475. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет Европейска комисия

8.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 70/9


Съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ET 2020“)

Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа

2012/C 70/05

1.   ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“

През 2009 г. Съветът начерта стратегическата рамка за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕТ 2020“) (1). Оттогава икономическият и политическият контекст се промени; появиха се нови ограничения и нови видове несигурност. Европейският съюз трябваше да предприеме допълнителни действия, за да се бори с най-тежката финансова и икономическа криза в историята си и в отговор на нея договори стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж — „Европа 2020“.

Образованието и обучението имат централно място в стратегията и особено в интегрираните насоки, националните програми за реформи на държавите членки и специфичните препоръки за отделните държави, изготвяни, за да служат като ориентир за реформите на държавите членки. Една от петте водещи цели на „Европа 2020“ се отнася до преждевременното напускане на училище и завършването на висше или равностойно на висше образование.

В годишния обзор на растежа за 2012 г. се подчертава, че в „Европа 2020“ е необходимо да се наблегне едновременно на мерките с краткосрочен ефект върху растежа и на задаването на правилния модел на икономически растеж в средносрочен план. Образователните и обучителните системи трябва да бъдат модернизирани така, че да се повиши ефективността и качеството им и те да осигуряват на обучаващите се уменията и компетентностите, необходими им, за да постигнат успех на пазара на труда. Това ще повиши увереността на обучаващите се, че ще могат да се справят със сегашните и бъдещите предизвикателства, и ще спомогне за подобряването на конкурентоспособността на Европа и за създаването на растеж и работни места. В годишния обзор на растежа за 2012 г. се призовава и за това да се обърне специално внимание на младите хора, тъй като те са сред най-тежко засегнатите от кризата.

Като ключов инструмент за модернизирането на образованието и обучението „ET 2020“ може да допринесе много за постигането на целите на „Европа 2020“. За да го направи обаче, „ET 2020“ трябва да актуализира своите работни приоритети, инструменти и структура на управление.

Въз основа на оценка на напредъка в ключови области на политиката през последните три години настоящият съвместен доклад предлага нови работни приоритети за периода 2012—2014 г., ориентирани към мобилизирането на образованието и обучението в подкрепа на „Европа 2020“.

В проекта за съвместен доклад са представени и няколко варианта за модификации в управлението на „ЕТ 2020“, с които да се гарантира, приносът му към „Европа 2020“.

Проектът за съвместен доклад е придружен от два работни документа на службите на Комисията (2). В тях се прави обзор на ситуацията в отделните държави и в ключови тематични области, като се използва информацията, представена в националните доклади на държавите членки, както и други източници и данни.

2.   ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ

2.1.   Инвестиции и реформи в образованието и обучението

В момента всички пера на публичните бюджети са обект на строг контрол, в т.ч. и образованието и обучението. За повечето държави членки е трудно да запазят дори сегашните равнища на предоставяни средства, да не говорим за тяхното увеличаване.

Проучванията обаче сочат, че подобряването на образователните постижения може да има огромна възвращаемост в дългосрочен план и да създаде растеж и работни места в Европейския съюз. Постигането до 2020 г. например на европейския критерий за не повече от 15 % лица със слаби основни умения може кумулативно да донесе огромна икономическа печалба на Европейския съюз (3)

Това контрастира с факта, че — дори преди кризата — заделяните средства в някои държави членки са доста малко, около или под 4 % от БВП, а средната стойност за Европейския съюз е около 5 % от БВП, което е под нивото от 5,3 % в САЩ.

Съкращенията в бюджетите за образование крият риска да бъде осуетен потенциалът за растеж и конкурентоспособност на икономиката. В годишния обзор на растежа за 2012 г. Комисията потвърди убедеността си, че при консолидирането на своите публични финанси държавите членки следва да дадат предимство на средствата за политики, които стимулират растежа, като образованието и обучението.

Начинът, по който в отговор на кризата държавите членки са подходили към бюджетите си за образование, не показва ясен общ модел. За ограничаване на разходите е използвана широка гама от мерки: много от държавите членки са съкратили разходите за персонал (BE nl, BG, EL, ES, FR, HU, IE, LV, PT, RO, SI) или средствата, предвидени за инфраструктура, поддръжка и оборудване (BE nl, BG, IE, RO). Някои са ограничили предоставянето на образователни услуги в етапите преди началното училище (при 2-годишните деца във FR), отложили са или са забавили провеждането на реформите (BG) или са предприели други мерки, като ограничаване на финансовата подкрепа за учащите (BE nl, IE, PT).

Тези тенденции заслужават внимание в рамките на цялостната политика. „ЕТ 2020“ следва да се използва, за да се дискутира как най-добре може да се инвестира в образованието и обучението по начин, който е едновременно ефективен и резултатен и има благоприятен ефект върху растежа. Интелигентните инвестиции вървят ръка за ръка с интелигентните реформи в политиката, които повишават качеството на образованието и обучението. За набелязване на ефикасни начини за споделяне на финансовата тежест и откриване на нови източници на финансиране би могло да се проведе обсъждане на широка основа с участието на всички заинтересовани страни.

2.2.   Преждевременно напускане на училище

Кризата се отразява изключително сурово върху шансовете на младите хора. Младежката безработица е нараснала от 15,5 % през 2008 г. на 20,9 % през 2010 г., като същевременно делът на лицата на възраст между 15 и 24 години, които не учат и не се обучават, но и не работят, се е увеличил с два процентни пункта. Общо 53 % от преждевременно напускащите училище са безработни.

На този фон целта на „Европа 2020“ делът на 18—24-годишните, преждевременно напуснали училище и обучение, да бъде сведен до 10 % до 2020 г. става особено важна. Ако сегашната тенденция се запази, целта няма да бъде постигната. Въпреки постигнатия напредък през 2010 г. процентът на преждевременно напускащите училище все още е средно 14,1 % за целия Европейски съюз, като различията между отделните държави са значителни. Данните сочат, че момчетата са изложени на по-голям риск от отпадане от системата (16 %) в сравнение с момичетата (12,6 %).

Намаляването на дела на преждевременно напускащите училище до под 10 % е сериозно предизвикателство. В Препоръката на Съвета от 2011 г. (4) относно политиките за намаляване на броя на преждевременно напускащите училище, държавите членки се призовават да приложат съгласувани, всеобхватни и почиващи на доказателства стратегии, особено тези от тях, към които през 2011 г. бяха отправени специфични препоръки в тази област (AT, DK, ES, MT). Страните, които са близко до целта (DK, IE, HU, NL, FI), също следва да увеличат усилията си, за да постигнат допълнителен напредък и/или да преодолеят застоя. Всички държави членки следва да приложат целенасочени мерки, с които да обхванат младите хора, изложени на риск от отпадане от образователната система.

Въпреки че има някои важни изключения, политиките на държавите членки не почиват в достатъчна степен на актуални данни и анализ на причините за преждевременното напускане на училище и неговите мащаби. Само няколко държави прилагат системен подход за събиране, проследяване и анализ на данните за преждевременно напускащите училище (EE, FR, HU, IT, LU, NL, UK).

Превенцията и ранната намеса са възлови за разрешаването на проблема, но държавите членки отделят твърде малко внимание на превантивното действие. Макар и важни, частичните, компенсаторни мерки, като втория шанс за образование, са недостатъчни, за да се премахнат първопричините за проблема. Вниманието следва да се съсредоточи повече върху мерките за превенция и ранна намеса в контекста на подготовка на учителите, непрекъснато професионално развитие и качествено образование и качествени грижи в ранна детска възраст.

По-голямото предлагане на висококачествено първоначално професионално образование и обучение (ПОО), адаптирано към потребностите на младите хора, както и предлагането на смесен тип обучение, при който ПОО и общообразователният среден курс са свързани, могат да спомогнат за ограничаване на преждевременното напускане на училище. ПОО предлага различен път в образованието, който за някои учащи се е и по-мотивиращ. Успоредно с това обаче съществува сериозна необходимост да бъде ограничен мащабът на отпадането от системата на ПОО.

Много държави прилагат разнообразни мерки, за да се противопоставят на различни аспекти на преждевременното напускане на училище, но взети заедно те не дават непременно една комплексна стратегия. Заинтересованите страни от различните образователни сектори и области на политиката, например политиката за младежта, социалните услуги и услугите по заетостта, следва да си сътрудничат по-тясно. Следва да се засили сътрудничеството с родителите и местните общности. Сътрудничеството между училището и бизнеса, извънучебните и извънкласните дейности и „гаранциите за младежта“ са възможни начини за привличане на различни местни действащи лица.

Тъй като Европа не се придвижва по план към постигането на водещата цел, подходът в тази политика трябва спешно да бъде укрепен. През следващите години работата по преждевременното напускане на училище, насоки за която дават препоръките на Съвета от юни 2011 г., трябва да бъде един от първостепенните приоритети в рамките на „ET 2020“.

Преждевременно напускане на училище: процент на преждевременно напускащите училище (2010 г.)  (5) и национални цели

—   Резултати през 2010 г. (%)

Image

—   Национални цели за 2020 г. (%)

 

9,5

11

5,5

10

10

9,5

8

9,7

15

9,5

15

16

10

13,4

9

10

10

29

8

9,5

4,5

10

11,3

5

6

8

10

:

2.3.   Завършване на висше или равностойно на висше образование

За да излезе по-силна от кризата, Европа трябва да постигне икономически растеж на базата на знания и иновации. В това отношение висшето образование — или равностойно на него — може да играе ролята на мощен двигател. То осигурява висококвалифицираната работна сила, от която Европа се нуждае, за да постига напредък в научноразвойната дейност, и предоставя на хората уменията и квалификациите, необходими в наукоемката икономика.

В стратегията „Европа 2020“ е определена водещата цел делът на 30- до 34-годишните с висше или приравнено на висше образование да нарасне до 2020 г. на 40 %. През 2010 г. средният процент на хората с висше или равностойно на висше образование в тази възрастова група е 33,6 %. Делът на висшистите, националните цели и степента на амбициите са много различни в отделните държави.

За да постигнат целта, държавите членки следва да продължат с усилията си за реформи, според договореното в заключенията на Съвета от 28 ноември 2011 г. относно модернизирането на висшето образование (6) и в съответствие със специфичните препоръки по тази тема, които бяха отправени към пет държави (BG, CZ, MT, PL, SK).

Реформите следва да се насочат към предизвикателството за увеличаване на броя на завършилите, като същевременно се запази и повиши качеството и адекватността на образованието и научните изследвания.

Наред с усилията за оптимизиране на финансирането и управлението във всички държави членки следва да бъде засилено участието на недостатъчно добре представените групи, включително на лицата, произхождащи от групи в неравностойно социално-икономическо положение или от места с неравностойно географско положение, от етническите групи и на лицата с увреждания.

Достъпът до висше образование на по-възрастните учащи се следва да бъде улеснен. Налице е значителен потенциал да се помогне на онези, които вече са част от работната сила, да влязат в системата на висшето образование или да се върнат към нея, да се насърчи преминаването от професионално образование и обучение към висше образование и да се даде по-добро признаване на знанията, натрупани в неформална среда.

Броят на отпадащите от системата на висшето образование е прекалено голям. От изключително голямо значение в превенцията на ранното отпадане и неговото ограничаване е професионалното и образователно ориентиране и консултиране, което ще спомогне за запазване на мотивацията за завършване на курса на обучение.

Привличането на талантливи чуждестранни студенти може да бъде друг начин за постигане на по-голямо участие и по-голям брой завършващи.

Модернизирането на висшето образование ще допринесе значително за постигането на целите на „Европа 2020“. Затова то трябва да бъде още един първостепенен приоритет за обмен на идеи в рамките на следващия период по „ЕТ 2020“, включително за изпълнение на действията, набелязани в съобщението от 2011 г. за висшето образование и в заключенията на Съвета относно модернизирането на системите за висше образование в Европа.

Завършване на висше или равностойно на висше образование: процент през 2010 г. и национални цели  (7)

—   Резултати през 2010 г. (%)

Image

—   Национални цели за 2020 г. (%)

 

47

36

32

40

42

40

60

32

44

50

26

27

46

34

36

40

40

30,3

33

45

38

45

40

26,7

40

40

42

40

45

:

2.4.   Стратегии за учене през целия живот

За повечето европейци ученето през целия живот все още не се е превърнало в реалност. Последните данни за броя на хората на възраст между 25 и 64 години, които са част от дейности за учене през целия живот, показват тенденция към лек спад, докато участието в образованието и обучението по време на ранното детство се е повишило. Сегашното равнище от 9,1 % (2010 г.) е много под определения в „ET 2020“ критерий от 15 %, който следва да бъде постигнат до 2020 г.

Слабото представяне е особено притеснително на фона на кризата. Безработните млади хора и нискоквалифицираните възрастни трябва да могат да разчитат на образованието и обучението за по-добър шанс на пазара на труда. Липсата на инвестиции в техните компетентности намалява шансовете им да бъдат отново заети и ограничава потенциала на Европа за растеж и работни места. Същевременно следва да съсредоточим вниманието си и върху приноса на образованието за икономическото развитие на Европа чрез повишаване на квалификацията на работната сила и интегриране на плановете за учене за възрастните за целите на икономическото развитие и иновациите.

Ученето през целия живот е непрекъснат процес, който може да продължи буквално през целия живот — от качествено образование в ранна детска възраст до следтрудоспособна възраст. Освен това ученето се осъществява и извън формалното учене и особено на работното място.

В последно време беше постигнат известен напредък спрямо европейските критерии при намаляването на дела на хората със слаби постижения по основните умения (20 % през 2009 г. при критерий по-малко от 15 % към 2020 г.) и при увеличаването на участието в образованието в ранна детска възраст (92 % през 2009 г. при критерий 95 % към 2020 г.); въпреки това, усилията по двата въпроса трябва да продължат.

Ученето през целия живот продължава да се натъква на пречки, като ограничени и зле пригодени към потребностите на различните целеви групи възможности за обучение; липса на достъпна информация и системи за подкрепа; недостатъчна гъвкавост между различните решения за учене (напр. между ПОО и висше образование). Проблемите често се утежняват от факта, че потенциалните обучаващи се са с нисък социално-икономически и образователен статус.

Тези пречки не могат да бъдат преодолени само с реформи на парче в отделни образователни сектори. Въпреки че държавите членки признаха още преди десет години, че това е така, проблемът с разпокъсаността остава. Към днешна дата само няколко държави имат разработена комплексна стратегия, която да спомага за целостта на образователния спектър (AT, CY, DK, SI, UK, SC).

Положителното е, че използването на инструменти като европейската и националните квалификационни рамки (BE nl, CZ, DK, EE, FI, FR, IE, LT, LV, LU, MT, NL, PT, UK), на механизми за валидиране на неформалното и самостоятелното учене (DE, DK, ES, FI, FR, LU, NL, PT, RO, SE, UK) и на политика за професионално ориентиране през целия живот (AT, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, LT, LU, LV, NL) показва, че пречките пред сътрудничеството между образователните сектори могат да бъдат преодолени.

Образователната и обучителната система следва да предоставят на всички възможности за учене през целия живот. Държавите членки следва да направят преглед на системите си с цел откриване на пречките пред ученето през целия живот. Заедно със социалните партньори и други основни заинтересовани страни те следва да въведат комплексни стратегии и да предприемат мерки за популяризиране на достъпа до учене през целия живот в съответствие с европейските ангажименти и като използват инструментите и рамките за постигане на прозрачност (европейската квалификационна рамка (8), ECVET/ECTS (9), EQAVET, рамката на ключовите компетентности (10)). Акцентът следва да бъде върху гарантирането на основните умения на всички и върху по-доброто интегриране на ученето през целия живот, особено с цел стимулиране на участието на нискоквалифицираните възрастни лица.

2.5.   Мобилност с учебна цел

Мобилността укрепва основата на Европа за постигане в бъдеще на растеж, основан на познанието и способността ѝ да предлага иновации и да се конкурира на международно равнище. (11) Мобилността повишава пригодността за заетост и е благоприятна за личностното развитие, като същевременно се цени от работодателите. Наученото, личните контакти и връзките, изградени по време на мобилността, са в еднаква степен от полза за учебните заведения, образователната и обучителната система и бизнеса. Утвърждаването на трансграничната мобилност с учебна цел е отличен пример за европейска добавена стойност.

Равнищата на мобилност, регистрирани към днешна дата, обаче не са правопропорционални на нейната стойност. Грубо 10 %—15 % от завършващите висше образование (при които добавената стойност на мобилността е най-добре призната) прекарват част от следването си в чужбина, спрямо само около 3 % от завършващите първоначално ПОО. Необходимо е да се направи още за популяризирането на мобилността в професионалното образование и обучение. Ограничените финансови средства и недостатъчното владеене не чужди езици са пречка за мобилността с учебна цел. Мобилността не винаги се признава или валидира. Често липсва информация какви възможности се предлагат. Освен това не се отчита в достатъчна степен специфичното положение, в което се намират обучаващите се със специални потребности (напр. хората с увреждания).

Повечето държави популяризират най-вече мобилността на учащите се. Въпреки че някои държави (BG, IE, MT, SE, BE nl, DE, EE, EL, ES, FI, NL, RO, LT, FR) включват и други групи, като учители и чиракуващи, в това отношение има какво още да се направи и на национално, и на европейско равнище.

Европейските програми за финансиране са от решаващо значение. Като част от новата многогодишна финансова рамка за 2014—2020 г. Комисията предложи почти двойно увеличаване на броя на бенефициерите в бъдещата програма за образование и обучение — от 400 000 на почти 700 000 на година.

Финансовите програми трябва обаче да вървят ръка за ръка с реформите в политиката. През ноември 2011 г. Съветът прие нов критерий за мобилността с учебна цел (20 % във висшето образование и 6 % за първоначалното ПОО към 2020 г.). От този политически ангажимент следва да се премине към изпълнение на препоръката на Съвета „Младежта в движение — насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“ и пълноценно използване на европейските инструменти за постигане на прозрачност, като EKP, ECTS/ECVET и Europass (12).

2.6.   Нови умения и работни места

Кризата стана причина за промяна в търсенето на умения. Работните места, за които е достатъчна ниска квалификация, са все по-малко, а утрешните сектори на знанието изискват все по-висока степен на квалификация. Според една от последните прогнози (13) делът на висококвалифицираните работни места ще се увеличи с почти 16 милиона и през 2020 г. ще нарасне от 29 % (2010 г.) на 35 % от всички работни места. И обратното — делът на работните места, за които е нужно ниско ниво на квалификация, се очаква да намалее с около 12 милиона, от 20 % на по-малко от 15 %. Някои държави вече са изправени пред трудности с намирането на работна ръка за висококвалифицираните работни места. След 2012 г., когато работната сила ще започне да се свива, проблемът ще се обостри поради застаряването на населението. Към част от държавите членки (BG, CY, CZ, EE, PL, SI, SK, UK) вече бяха отправени специфични препоръки за подобряване на уменията за пазара на труда и във връзка със специалната подкрепа за нискоквалифицираните работници.

Държавите членки постигнаха напредък в прилагането на методи, инструменти и подходи за прогнозиране и оценяване на търсенето на умения, разминаванията в търсенето и предлагането, пригодността за заетост на завършващите висше образование. Много от държавите членки са се съсредоточили върху ключови сфери като ИКТ и здравния сектор.

Само няколко държави обаче (AT, DE, FR, IE, PL, UK) имат координиран подход за разпространяване на резултатите сред ключовите действащи лица. Институционалните механизми често се разработват на регионално или секторно ниво и имат тенденцията да отразяват и възпроизвеждат разпокъсаността на образователните и обучителните системи.

За да отговорят образованието и обучението на промените на пазара на труда, държавите използват партньорства с ключови заинтересовани страни (EE, FI, SE); механизми за осигуряване на качеството; инициативи, насочени към компетентностите, които се търсят на пазара на труда, а именно грамотност, математически знания, природо-математически науки и технологии (AT, BE nl, DE, FR, PL, LT, IE), езици, цифрови компетентности и инициативност и предприемачество (ES, EE, BG, LT, FR).

Насърчаването на момичетата и момчетата да избират професии в сектори, в които са недостатъчно добре представени, ще намали половата сегрегация в образованието и обучението и може да спомогне за намаляване на недостига на квалифицирана работна ръка на пазара на труда.

„ET 2020“ следва да подпомогне осъществяването на водещата инициатива „Програма за нови умения и работни места“. Комисията прие съобщението „Инициатива Възможности за младежта“ (14), в което се подчертава значението на образованието и обучението за предотвратяването на младежката безработица, а по-късно през 2012 г. ще излезе със съобщение относно преосмислянето на уменията, в което ще предложи действия за подобряване на ключовите компетентности и утвърждаване на по-тесни връзки между образованието и пазара на труда. Работата в рамките на „ET 2020“ ще продължи насърчаването на ключови компетентности за всички граждани, подобряването на мониторинга чрез разработването на нов европейски критерий за пригодност за заетост, насърчаването на редовното осъвременяване на уменията и преквалификацията и прогнозирането на търсенето на умения на пазара на труда в бъдеще, по-специално чрез европейската панорама на уменията.

3.   ПРИНОС НА „ЕТ 2020“ КЪМ „ЕВРОПА 2020“

Направената по-горе оценка на цикъла 2009—2011 г., в т.ч. бавният напредък към водещата цел за образованието и към критериите от „ET 2020“, подчертава значението на ефективното инвестиране в реформирано образование и обучение, които да бъдат опора на устойчивия растеж и устойчивите работни места, като същевременно насърчава социалното приобщаване.

Годишният обзор на растежа за 2012 г. подчертава необходимостта държавите членки да предприемат ясни действия по политическите насоки, които получават на равнище ЕС. Чрез „ET 2020“ може да се оказва подкрепа на държавите членки в отговора им на предизвикателствата, посочени в отделните специфични препоръки: относно преждевременното напускане на училище (AT, DK, ES, MT) и завършването на висше образование (BG, CZ, MT, PL, SK); относно ученето през целия живот, ПОО и уменията за пазара на труда (AT, CY, DK, EE, ES, FI, FR, LU, MT, PL, SI, SK, UK); и относно предучилищното и училищното обучение или проблемите на равнопоставеността (BG, DE, EE).

Въз основа на оценката на Комисията и консултациите с държавите членки и европейските организации на заинтересованите страни Съветът и Комисията потвърждават, че четирите стратегически цели на „ET 2020“, определени през 2009 г., остават в сила. Списъкът на приоритетните в средносрочен план области, който беше договорен през 2009 г., е заместен от нов списък, ориентиран към мобилизиране на образованието и обучението в подкрепа на растежа и работните места (даден е в приложението).

Освен това Комисията предлага да бъде преразгледана организацията на работа в рамките на „ET 2020“, която е създадена преди договарянето на стратегията „Европа 2020“ и на европейския семестър. „ET 2020“ следва да бъде по-добре съгласувана с „Европа 2020“; тя следва да бъде механизмът за мобилизиране на заинтересованите страни от „ET 2020“, за засилване на тяхната ангажираност и впрягане на експертните им познания в подкрепа на „Европа 2020“, заедно с доказателства и данни от съответните европейски агенции и мрежи (15)

За да бъде засилен приносът на „ET 2020“ към „Европа 2020“, управлението на „ET 2020“ и работните ѝ инструменти могат да бъдат приспособени по следния начин:

1.

Съветът (Образование, младеж, култура и спорт) може да работи по образователното и обучителното измерение на „Европа 2020“ по време на европейския и националния семестър. Съветът може да разгледа годишния обзор на растежа и да докладва на Европейския съвет през март, може да разгледа общите проблеми, очертани в насоките на Европейския съвет и тяхното изпълнение чрез националните програми за реформи, както и да обмисли последващите действия във връзка с резултатите от европейския семестър.

2.

Предвид интегрирания характер на „Европа 2020“ има възможност за засилване на сътрудничеството между Комитета по образование и Комитета за икономическа политика, Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила. Сътрудничеството ще е гаранция, че „ET 2020“ ще се влее в процеса по „Европа 2020“, включително като използване на показатели за мониторинг.

3.

Инструментът за партньорско обучение може да се използва по-добре и да се обвърже по-тясно с „Европа 2020“. На първо място, с цел подготовка на дебата на равнището на Съвета и осигуряване на информация за него, всеки септември/октомври може да се провежда годишна партньорска проверка, която да се организира в тясно сътрудничество с председателството на Съвета. При този многостранен подход фокусът може да бъде върху проблеми на политиките, станали ясни по време на последния европейски семестър и довели до голям брой специфични препоръки. На второ място, държавите членки, които желаят, могат да поканят партньорите си за задълбочена дискусия на специфични проблеми в тяхната страна. Комисията ще използва съответните финансови инструменти в подкрепа на тази дейност, включително като подкрепя участието на международно признати експерти.

4.

С цел укрепване на връзката между „Европа 2020“ и „ET 2020“ Комисията може да организира всяка година размяна на становища между заинтересованите страни в сферата на образованието и обучението. Този нов Форум за образованието и обучението може в началото на октомври да обсъди напредъка в модернизирането на образователните и обучителните системи, като използва дискусията по проблемите на образованието, провела се в рамките на европейския семестър.

5.

Съветът ще направи преглед на списъка на показателите в сферата на образованието и обучението (16), за да се гарантира, че използваните в рамките на „ЕТ 2020“ показатели отговарят на нейните цели. Вместо сегашния доклад за напредъка (17) Комисията ще представя всяка есен нов Обзор на образованието и обучението — кратък документ, в който ще проследява напредъка спрямо критериите и основните показатели, определени в „ЕТ 2020“, включително и водещата цел от „Европа 2020“ за образоването и обучението. С информацията си този документ ще послужи като основа за дебатите на равнището на Съвета.

На последно място, трябва да бъдат мобилизирани всички инструменти, за да се постигнат целите, определени в „Европа 2020“ и „ЕТ 2020“, включително настоящите и бъдещите програми в областта на образованието и обучението, структурните фондове и „Хоризонт 2020“.


(1)  OB C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.

(2)  Док. 18577/11 ADD 1 (SEC(2011) 1607 окончателен) и док. 18577/11 ADD 2 (SEC(2011) 1608 окончателен).

(3)  Европейска експертна мрежа за икономиката на образованието (EENEE), Обзор на политиките EENEE 1/2011: Цената на ниските образователни постижения в Европейския съюз (The Cost of Low Educational Achievement in the European Union).

(4)  ОВ C 191, 1.7.2011 г., стр. 1.

(5)  Източник на данните за 2010 г.: Евростат (наблюдение на работната сила).

(6)  ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 36.

(7)  Източник на данните за 2010 г.: Евростат (наблюдение на работната сила). (нива по ISCED) 5—6. За DE в целта се включва и ISCED 4, а за AT — ISCED 4A.

(8)  ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1.

(9)  Европейска кредитна система за ПОО, Европейска система на трансфер и натрупване на кредити, вж. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

(10)  ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.

(11)  COM(2009) 329 окончателен.

(12)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 6.

(13)  http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf

(14)  Док. 5166/12 (COM(2011) 933 окончателен).

(15)  По-специално Cedefop, Европейската фондация за обучение и мрежата „Евридика“.

(16)  ОВ C 311, 21.12.2007 г., стр. 13.

(17)  Последно издание: SEC(2011) 526.


ПРИЛОЖЕНИЕ (1)

Приоритетни области за европейско сътрудничество в образованието и обучението в периода 2012—2014 г.

С цел постигане на четирите стратегически цели съгласно рамката „ЕТ 2020“ определянето на приоритетни области за отделен работен цикъл следва да подобри ефикасността на европейското сътрудничество в образованието и обучението, както и да отразява конкретните нужди на държавите членки, особено при появата на нови обстоятелства и предизвикателства.

Държавите членки, в съответствие с националните си приоритети, ще подберат онези области на работа и сътрудничество, в които желаят да участват в съвместна по-нататъшна работа. Ако държавите членки сметнат за необходимо, работата по специфични приоритетни области може да продължи през следващи работни цикли.

1.   Превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност

Стратегии за учене през целия живот

Съвместни действия за завършване разработването на комплексни национални стратегии за учене през целия живот, които обхващат всички нива — от образование в ранна детска възраст до учене за възрастни, и поставят акцент върху партньорството със заинтересованите страни, изграждането на компетентности у възрастните с ниска квалификация, мерки за разширяване на достъпа до учене през целия живот и включване на услуги във връзка с ученето през целия живот (ориентиране, валидиране и пр.). По-специално, изпълнение на Резолюцията на Съвета от 28 ноември 2011 г. относно обновената европейска програма за учене за възрастни (2).

Европейски референтни инструменти

Съвместни действия за свързване на националните квалификационни рамки с ЕКР, създаване на комплексна национална уредба за валидиране на учебните резултати; изграждане на връзки между квалификационните рамки, уредбата за валидиране, осигуряването на качеството и системите за натрупване и трансфер на кредити (EQAVET, ECVET, ECTS); сътрудничество при проектирането на търсенето на умения и постигането на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на възможности за учене (Панорама на уменията, Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и занятията — ESCO); повишаване на популярността на европейските референтни инструменти, засилване на тяхното разпространение и използване с цел ускореното им прилагане.

Мобилност с учебна цел

Насърчаване на мобилността сред всички обучаващи се — в Европа и в цял свят — на всички равнища на образование и обучение с акцент върху информирането и ориентирането, качеството на мобилността с учебна цел, премахването на пречките пред мобилността и популяризирането на мобилността на преподавателите. По-специално, изпълнение на препоръката на Съвета „Младежта в движение — насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“ (3).

2.   Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението

Основни умения (грамотност, математика, природо-математически науки и технологии), езици

Да се използват събраните доказателства относно четивната грамотност, в т.ч. и докладът на експертната група на високо равнище по въпросите на грамотността, за повишаване на равнищата на грамотност сред учениците и възрастните и намаляване на дела на 15-годишните със слаби умения за четене. Да се работи по предизвикателствата на грамотността, като се използват разнообразни средства, включително цифрови. Да се използват и обогатят резултатите от сътрудничеството за справяне с лошите резултати по математика и природо-математически науки в училище; да продължи работата за подобряване на езиковите компетентности, по-специално за да се окаже подкрепа на мобилността с учебна цел и пригодността за заетост.

Професионално развитие на учителите, обучаващите и училищните ръководители

Подобряване на качеството на преподавателския състав, тъй като той е решаващ фактор за качествените резултати, фокусиране върху качеството на учителите, привличане към учителстването на най-добрите кандидати и подбор на такива кандидати, качество в продължаващото професионално развитие, развиване на компетентностите на учителите и подсилване на училищното ръководство.

Модернизиране на висшето образование и увеличаване на дела на завършилите висше образование

Съвместни действия за увеличаване на броя на завършилите, включително увеличаване на броя на алтернативните пътища, и развитие на висше ПОО; подобряване на качеството на висшето образование и на приложимостта му; повишаване на качеството на висшето образование чрез мобилност и трансгранично сътрудничество; укрепване на връзките между висшето образование, научноизследователската дейност и иновациите с цел насърчаване на върховите постижения и регионалното развитие; подобряване на управлението и финансирането.

Привлекателност и приложимост на ПОО

Съвместни действия в съответствие с комюникето от Брюж относно засилването на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение през периода 2011—2020 г., особено за повишаване на привлекателността на първоначалното ПОО, прилагане на механизми за осигуряване на качеството и повишаване на качеството на учителите, обучаващите и останалите специалисти от сферата на ПОО.

Ефективно финансиране и оценяване

Преглед на механизмите за финансиране и системите за оценка с оглед подобряване на качеството, включително целенасочена подкрепа за гражданите в неравностойно положение и разработване на ефективни инструменти, работещи в съответствие с принципа за равнопоставеност и целящи мобилизиране на частни инвестиции в образованието и обучението след средния курс.

3.   Утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие

Преждевременно напускане на училище

Подкрепа за държавите членки в изпълнението на препоръката на Съвета от 2011 г. относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище (4) и на техните национални стратегии във връзка с преждевременно напускане на училище в общообразователната система и ПОО.

Образование и грижи в ранна детска възраст

Съвместни действия в съответствие със заключенията на Съвета от 2011 г. относно образованието и грижите в ранна детска възраст (5) с цел осигуряване на широк и равноправен достъп до образование и грижи в ранна детска възраст и подобряване успоредно на това на качеството; утвърждаване на интегрираните подходи, професионалното развитие на работещите в сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст и на родителската подкрепа; разработване на адекватни учебни планове, програми и модели на финансиране.

Равнопоставеност и многообразие

Подсилване на взаимното учене за намиране на работещи начини за повишаване на образователните постижения в едно все по-многообразно общество, по-специално чрез прилагане на приобщаващи образователни подходи, които позволяват на учащи се, произхождащи от най-разнообразни среди и имащи най-разнообразни образователни потребности, в т.ч. мигранти, роми и учащи се със специални потребности, да реализират пълния си потенциал; подобряване на възможностите за учене за по-възрастните и за учене между поколенията.

4.   Засилване на креативността и иновациите, включително и предприемачеството, на всички равнища на образование и обучение

Партньорства с бизнеса, научноизследователската общност, гражданското общество

Разработване на работещи и иновативни форми на изграждане на контакти, сътрудничество и партньорство между доставчиците на образование и обучение и широк кръг от заинтересовани страни, в т.ч. социални партньори, бизнес организации, научноизследователски институции и организации на гражданското общество. Подкрепа за мрежи на училища, университети и други доставчици на образование и обучение с цел популяризиране на нови методи за организация на ученето (включително ресурси за отворено образование), изграждане на капацитета им и развитието им като организации за учене.

Общоприложими ключови компетентности, образование по предприемачество, електронна грамотност, медийна грамотност, иновативни среди за учене

Съвместни действия за утвърждаване придобиването на ключовите компетентности, набелязани в Препоръката относно ключовите умения за ученето през целия живот от 2006 г., в т.ч. и на цифровите компетентности, и за намиране на начините, по които ИКТ и предприемачеството могат да засилят иновациите в образованието и обучението, да насърчат креативните среди за учене и да засилят съзнанието за различните култури и тяхното изразяване и медийната грамотност.


(1)  NL: резерва по отношение на прекалено големия според нея брой приоритетни области за тригодишен период. Делегацията счита, че следва да се отдели повече време на обсъждането на съдържанието на приложението.

(2)  ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 199, 7.7.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 191, 1.7.2011 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 175, 15.6.2011 г., стр. 8.


Европейска комисия

8.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 70/19


Обменен курс на еврото (1)

7 март 2012 година

2012/C 70/06

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3120

JPY

японска йена

105,95

DKK

датска крона

7,4345

GBP

лира стерлинг

0,83490

SEK

шведска крона

8,9240

CHF

швейцарски франк

1,2052

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,4480

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,871

HUF

унгарски форинт

296,28

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6978

PLN

полска злота

4,1644

RON

румънска лея

4,3580

TRY

турска лира

2,3459

AUD

австралийски долар

1,2423

CAD

канадски долар

1,3140

HKD

хонконгски долар

10,1858

NZD

новозеландски долар

1,6043

SGD

сингапурски долар

1,6554

KRW

южнокорейски вон

1 476,91

ZAR

южноафрикански ранд

10,0432

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,2855

HRK

хърватска куна

7,5588

IDR

индонезийска рупия

12 037,60

MYR

малайзийски рингит

3,9714

PHP

филипинско песо

56,370

RUB

руска рубла

39,0299

THB

тайландски бат

40,370

BRL

бразилски реал

2,3209

MXN

мексиканско песо

17,0308

INR

индийска рупия

66,1310


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

8.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 70/20


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2012/C 70/07

Помощ №: SA.34153 (11/XA)

Държава-членка: Германия

Регион: Baden-Wuerttemberg

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: BW Gewährung von Beihilfen und sonstigen Leistungen durch die Tierseuchenkasse Baden-Württemberg

Правно основание:

§ 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland

§§ 8 und 9 Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz des Landes Baden-Württemberg

Leistungssatzung und Leistungsverzeichnis der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 3,80 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 28 февруари 2012 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Болести по животните (член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Tierseuchenkasse Baden-Württemberg

Anstalt des öffentlichen Rechts

Hohenzollernstraße 10

70178 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Интернет адрес:

 

http://www.tsk-bw.de/download/Documents/Leistungssatzung_2012.pdf

 

http://www.tsk-bw.de/download/Documents/TSG.pdf

 

http://www.tsk-bw.de/download/Documents/Ausfuehrung.pdf

Други сведения: —

Помощ №: SA.34241 (12/XA)

Държава-членка: Италия

Регион: Friuli-Venezia Giulia

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle aziende agricole per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia (pseudomonas syringae pv. actinidiae)

Правно основание: Legge regionale n. 22/2002 «istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura» — articolo 1, comma 2.

Delibera di Giunta regionale n. 2456 del 12 dicembre 2011«regolamento per la concessione dii indennizzi a favore delle aziende agricole operanti nella regione per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia (pseudomonas syringae pv. actinidiae) nell'ambito del programma dell'ersa di pervenzione, controllo ed eradicazione della malattia. approvazione»

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието: 0,22 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 2 март 2012 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Болести по растения — нашествия от вредители (член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

Интернет адрес: http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&num=2456&tx_dataDel=&key=&uf=&btnCerca=vai

Други сведения: —

Помощ №: SA.34336 (12/XA)

Държава-членка: Испания

Регион: Comunidad Valenciana

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Indemnizaciones por destrucción de material vegetal afectado por Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al.

Правно основание: Borrador de Orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se aprueban las bases de las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al., responsable de la enfermedad conocida como fuego bacteriano de las rosáceas.

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,30 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 2 март 2012 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Болести по растения — нашествия от вредители (член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско, горско и рибно стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Calle Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Интернет адрес: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=c79e73f6-0500-437a-a559-05c92e90c2d3&groupId=16

Други сведения: —


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

8.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 70/22


Съобщение на министъра на икономиката, земеделието и иновациите на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

2012/C 70/08

С настоящото министърът на икономиката земеделието и иновациите известява, че е получено заявление за разрешение за проучване на въглеводороди в областта, известна като Opmeer.

Областта, влизаща в обхвата на заявлението, е в провинцията Северна Холандия и е заключена между отсечките, свързващи двойките точки A—B, B—C, C—D, D—E, E—F, F—G, G—H, H—I, I—J, J—K, K—L, L—M, M—N и A—N;

Координатите на горепосочените точки са както следва:

точка

X

Y

A

118790,00

538390,00

B

120800,00

535000,00

C

123450,00

532000,00

D

126950,00

527300,00

E

130100,00

525000,00

F

132150,00

522600,00

G

134660,00

516000,00

H

131559,50

516071,20

I

130528,33

512343,19

J

126275,00

515000,00

K

120000,00

518150,00

L

118750,00

520000,00

M

117585,00

522850,00

N

115000,00

525260,00

Горепосочените точки са определени чрез техните географски координати, изчислени съгласно националната система за триангулация (RD, Rijks Driehoeksmeting).

Въз основа на това описание на границите, площта е 229,0 km2.

Във връзка със споменатата във въведението директива и с член 15 от Закона за минодобива (Mijnbouwwet) (Бюлетин за законите и указите (Staatsblad) 2002 г., № 542), с настоящото министърът на икономиката приканва заинтересованите страни да подават насрещни заявления за разрешения за проучване на въглеводороди в областта, определена от гореспоменатите точки и координати.

Компетентен орган за издаване на разрешения е министърът на икономиката, селското стопанство и иновациите. Критериите, условията и изискванията, посочени в член 5, параграфи 1 и 2 и член 6, параграф 2 от гореспоменатата директива, са определени в Закона за минодобива (Бюлетин за законите и указите, 2002 г., № 542).

Заявления могат да бъдат подавани в продължение на 13 седмици след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз и следва да бъдат изпращани до:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Заявления, получени след изтичането на този период, няма да бъдат разглеждани.

Решение относно заявленията ще бъде взето не по-късно от 12 месеца след изтичането на този период.

Допълнителна информация може да бъде получена от г-н E. J. Hoppel на следния телефонен номер: +31 703797762.


8.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 70/24


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6439 — AGRANA/RWA/JV)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 70/09

1.

На 29 февруари 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Agrana Beteiligungs-Aktiengesellschaft („Agrana“, Австрия) и RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft („RWA“, Австрия) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие („JV“, Австрия), в което се обединяват съответните им дъщерни предприятия AGRANA Juice и Ybbstaler.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие AGRANA: захар, скорбяла и плодове,

за предприятие RWA: селскостопански продукти, техническо оборудване, енергетика, строителни материали, строителството и градинарство, услуги,

за съвместното предприятие: производство и търговия с концентрати от плодов сок, които не са получени от концентриран плодов сок, плодови пюрета, плодови аромати, подсладители от плодове и свързани с тях продукти.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6439 — AGRANA/RWA/JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).