ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.369.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 369

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
17 декември 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 369/01

Парично Споразумение между Европейския съюз и Княжество Андора

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 369/02

Съвместна политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи

14

2011/C 369/03

Съвместна политическа декларация от 27 октомври 2011 г. на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно обяснителните документи

15

2011/C 369/04

Известие на вниманието на лицата, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/788/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета

16

2011/C 369/05

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/639/ОВППС на Съвета, изпълнявано с Решение за изпълнение 2011/847/ОВППС на Съвета, и в Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1320/2011 на Съвета, във връзка с ограничителните мерки срещу Беларус

17

 

Европейска комисия

2011/C 369/06

Обменен курс на еврото

18

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2011/C 369/07

Известие за откриване на антидъмпингова процедура относно вноса на бял фосфор, наричан също елементарен или жълт фосфор, с произход от Казахстан

19

 

Поправки

2011/C 369/08

Поправка на съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ C 338, 18.11.2011 г.)

25

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/1


ПАРИЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Княжество Андора

2011/C 369/01

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, представляван от Европейската комисия,

и

КНЯЖЕСТВО АНДОРА,

като имат предвид, че:

(1)

На 1 януари 1999 г. еврото замени паричната единица на всяка една от държавите-членки, участващи в третия етап на Икономическия и паричен съюз, между които Испания и Франция, съгласно Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г.

(2)

Преди сключването на настоящото споразумение Княжество Андора нямаше официална парична единица и не бе сключило парично споразумение с държава-членка или трета държава. Испанските и френските банкноти и монети бяха де факто използвани в Андора и след 1-ви януари 2002 г. бяха заменени с евробанкноти и евромонети. Княжество Андора емитира и няколко колекционерски монети в динери.

(3)

В съответствие с настоящото парично споразумение еврото е официалната парична единица на Княжество Андора. Княжество Андора следователно има право да емитира евромонети и задължение да присъжда статут на законно платежно средство на евробанкнотите и евромонетите, емитирани от Евросистемата и държавите-членки. Княжество Андора следва да следи за прилагането на своята територия на правилата на Европейския съюза във връзка с евробанкнотите и евромонетите, включително правилата, свързани със защитата на еврото срещу фалшифициране.

(4)

Княжество Андора разполага със значителен банков сектор, който действа при тясно взаимодействие с този на държавите от еврозоната. Следователно с цел да се осигури по-голяма равнопоставеност е целесъобразно съответните законодателни разпоредби на ЕС в областта на банковото дело и финансите, тези, свързани с предотвратяване на прането на пари, с предотвратяване на измамите и фалшифицирането при безкасово разплащане, както и задължението за съобщаване на статистически данни, постепенно да се приложат в Княжество Андора.

(5)

Настоящото споразумение не задължава по никакъв начин Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки да включат финансовите инструменти на Княжество Андора в списъка(списъците) на ценни книжа, отговарящи на условията за операциите на паричната политика на Евросистемата.

(6)

Следва да бъде създаден съвместен комитет, съставен от представители на Княжество Андора и Европейския съюз, с цел да разгледа прилагането на настоящото споразумение, да определи годишния таван за емитиране на монети и да оцени взетите от Княжество Андора мерки за прилагане на съответното законодателство на ЕС. Делегацията на ЕС следва да се състои от представители на Европейската комисия, Кралство Испания, Френската република и Европейската централна банка.

(7)

Съдът на Европейския съюз ще бъде компетентен за уреждане на евентуалните спорове, които могат да произтекат от прилагането на настоящото споразумение,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Княжество Андора е оправомощено да използва еврото като официална парична единица в съответствие с регламенти (ЕО) № 1103/97 и (ЕО) № 974/98. Княжество Андора присъжда статут на законно платежно средство на евробанкнотите и евромонетите.

Член 2

1.   Княжество Андора не емитира банкноти. Условията за емитиране на евромонети от 1 юли 2013 г. са определени в следващите членове.

2.   Правото да се емитират евромонети от 1 юли 2013 г. зависи от:

а)

предварителното приемане от Княжество Андора на всички правни актове и правила на ЕС, изброени в приложението към настоящото споразумение, за които съществува срок за транспониране от 12 до 18 месеца, считано от влизането в сила на настоящото споразумение;

б)

подписването от страна на Княжество Андора до 18 месеца след влизане в сила на споразумението на меморандума за разбирателство на Международната организация на комисиите по ценни книжа относно консултациите, сътрудничеството и обмена на информация.

Член 3

Годишният таван (в стойност) за емитиране на евромонети от страна на Княжество Андора се изчислява от Съвместния комитет, създаден с настоящото споразумение, като се събират следните стойности:

фиксирана част, чийто начален размер за 2013 г. е определен на 2 342 000 EUR. Съвместният комитет може ежегодно да преразглежда фиксираната част с цел да вземе предвид инфлацията — въз основа на хармонизирания индекс на потребителските цени за еврозоната за предходните дванадесет месеца — и евентуалните значителни тенденции, засягащи пазара на колекционерските евромонети,

променлива част, отговаряща на средната стойност на емисиите на монети на жител на еврозоната през предходните 12 месеца, умножена по броя жители на Княжество Андора.

Член 4

1.   Евромонетите, емитирани от Княжество Андора, трябва да бъдат идентични с емитираните от приелите еврото държави-членки на Европейския съюз, що се отнася до номиналната стойност, статута на законно платежно средство, техническите характеристики, художествените характеристики на общата страна и художествените характеристики на националната страна.

2.   Княжество Андора предварително представя проектите за националната страна на своите евромонети на Комисията, която проверява тяхното съответствие с правилата на ДЕС.

Член 5

1.   Евромонетите, емитирани от Княжество Андора, се секат в монетен двор от ЕС по негов избор, като последният обаче трябва да има опит в сеченето на евромонети. Съвместният комитет следва да бъде информиран за всяка промяна на подизпълнителя.

2.   Поне 80 % от евромонетите, предназначени за въвеждане в обращение, се пускат в обращение по номинална стойност. Съвместният комитет може да реши да увеличи този процент.

3.   Емитирането на колекционерски евромонети от Княжество Андора следва да се извършва при спазване на насоките на Европейския съюз в областта на колекционерските евромонети, които по-специално предвиждат, че техните технически и художествени характеристики, като и тяхната номинална стойност трябва да позволяват различаването им от монетите, предназначени за въвеждане в обращение.

Член 6

1.   С цел одобряване от страна на Европейската централна банка на общия обем на емисиите на Кралство Испания и Френската република, в съответствие с член 128, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, половината от обема на емисията на евромонети от Княжество Андора се добавя към обема на емисията на монети от Кралство Испания, а другата половина — към обема на емисията на монети на Френската република.

2.   Всяка година, най-късно до 1 септември, Княжество Андора съобщава на Европейската комисия, на Кралство Испания и на Френската република общата номинална стойност евромонетите, които предвижда да емитира през следващата година. Княжество Андора съобщава на Европейската комисия и предвидените условия за емитирането на тези монети и по-специално дела на колекционерските монети, както и подробния ред и условия за пускане на монетите, предназначени за въвеждане в обращение.

Член 7

1.   Настоящото споразумение не засяга правото на Княжество Андора да продължи да емитира колекционерски монети в динери.

2.   Колекционерските монети в динери, емитирани от Княжество Андора, нямат статут на законно платежно средство в Европейския съюз.

Член 8

1.   Княжество Андора се ангажира да вземе всички необходими мерки чрез пряко транспониране или евентуално въвеждане на еквивалентни мерки с цел да приведе в сила изброените в приложението към настоящото споразумение правни актове и правила на Европейския съюз в следните области:

а)

евробанкнотите и евромонетите;

б)

законодателството в областта на банковото дело и финансите, по-специално що се отнася до дейностите и надзора на съответните институции;

в)

предотвратяването на прането на пари, предотвратяването на измамите и фалшифицирането на парични знаци и други платежни средства (за които следва да се подпише договор за сътрудничество с Европол), правилата, свързани с медалите и отличителните знаци, и задълженията за съобщаване на статистически данни. Що се отнася до законодателството, свързано със събирането на статистически данни, подробните правила за прилагане и техническите адаптации (включително необходимите дерогации, за да се вземе предвид специалното положение на Андора) следва да се установяват в съгласие с Европейската централна банка до 18 месеца преди началото на действителното събиране на статистически данни.

г)

необходимите мерки за използване на еврото като единна парична единица, приети съгласно член 133 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2.   Правните актове и правилата по параграф 1 се привеждат в действие от Княжество Андора в съответствие със сроковете, определени в приложението.

3.   Княжество Андора може да поиска техническа помощ от органите, които участват в делегацията на Европейския съюз, за прилагане на съответното европейско законодателство, по-специално по отношение на събирането на статистически данни.

4.   Веднъж годишно или при необходимост и по-често Комисията изменя приложението, за да вземе предвид новите съответни правни и регулаторни текстове на ЕС, както и измененията на съществуващите текстове. В тези случаи Съвместният комитет взема решение за подходящите и разумни срокове за прилагането от страна на Княжество Андора на новите правни актове и правила, добавени в приложението.

5.   При изключителни обстоятелства Съвместният комитет може да преразгледа някои от сроковете, определени в приложението.

6.   Актуализираното приложение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Кредитните институции и, ако е приложимо, другите финансови институции, на които е разрешено да извършват дейност на територията на Княжество Андора, могат да получат достъп до междубанковите системи за сетълмент и разплащания и до системите за сетълмент на ценни книжа в еврозоната при реда и условията, определени от компетентните органи на Испания или Франция, в съгласие с Европейската централна банка.

Член 10

1.   Съдът на Европейския съюз притежава изключителна компетентност за решаването на всички спорове между страните, които могат да възникнат при прилагането на настоящото споразумение и които не са могли да бъдат уредени в рамките на Съвместния комитет.

2.   Европейският съюз, представляван от Европейската комисия и действащ въз основа на препоръката на делегацията на ЕС в Съвместния комитет, или Княжество Андора може да сезира Съда на ЕС, ако счита, че другата страна не е изпълнила задължение, произтичащо от настоящото споразумение. Решението на Съда е задължително за страните, които вземат необходимите мерки за неговото спазване в определения в решението срок, и не подлежи на обжалване.

3.   Ако в определения срок Европейският съюз или Княжество Андора не вземе необходимите мерки за спазване на решението, другата страна може да прекрати споразумението с предизвестие от три месеца.

Член 11

1.   Създава се Съвместен комитет. Той е съставен от представители на Княжество Андора и Европейския съюз. Делегацията на Европейския съюз се състои от представители на Европейската комисия (която я председателства), Кралство Испания и Френската република, както и от представители на Европейската централна банка.

2.   Съвместният комитет заседава най-малко веднъж годишно. Председателството се осигурява всяка година на ротационен принцип от представител на Европейския съюз или представител на Княжество Андора. Съвместният комитет взема своите решения единодушно.

3.   Съвместният комитет извършва обмен на гледни точки и данни и приема решенията по членове 3 и 8. Делегацията на Европейския съюз информира Княжество Андора за законодателните проекти на Европейския съюз в областите по член 8, които са в процес на обсъждане. Освен това Съвместният комитет разглежда мерките, взети от Княжество Андора, и се стреми да разрешава евентуалните спорове, произтичащи от прилагането на настоящото споразумение.

4.   Европейският съюз първи поема председателството на Съвместния комитет при влизането в сила на настоящото споразумение в съответствие с член 13.

Член 12

Без да се засяга член 10, параграф 3, всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с предизвестие от една година.

Член 13

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след уведомяването от всяка от страните за изпълнението на съответните им процедури по ратифициране.

Член 14

Настоящото споразумение се сключва и подписва на четири езика (каталонски, френски, английски и испански), като текстовете на всеки от тези езици са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2011 година.

За Европейския съюз

Olli REHN

Член на Европейската комисия

За Княжество Андора

Antoni MARTÍ PETIT

Министър-председател


ПРИЛОЖЕНИЕ

Правни разпоредби за прилагане

Срок за прилагане

(считано от датата на влизане в сила на Споразумението)

Предотвратяване на прането на пари

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15

изменена с:

 

Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО, ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1

 

Директива 2008/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 46

 

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО, ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7

 

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120

допълнена с:

 

Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 година относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите-членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления, ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103

 

Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 година относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности“ и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база, ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 29

 

Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи, ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 1

 

Поправка на Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи, ОВ L 323, 8.12.2007 г., стр. 59

 

Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9

 

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 година относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност, ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1

 

Решение 2000/642/ПВР на Съвета от 17 октомври 2000 година относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите-членки, ОВ L 271, 24.10.2000 г., стр. 4

18 месеца

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 година за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6

изменен с:

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1

18 месеца

Решение 2003/861/ЕО на Съвета от 8 декември 2003 г. за анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в евро, ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 44

18 месеца

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 година относно медалите и символите, подобни на евромонети, ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1

изменен с:

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети, ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5

18 месеца

Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета от 29 май 2000 година за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвеждането на еврото, ОВ L 140, 14.6.2000 г., стр. 1

изменено с:

Рамково решение 2001/888/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 година за изменение на Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвеждането на еврото, ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 3

18 месеца

Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 година за създаване на Европейска полицейска служба (Европол), ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37

18 месеца

Решение 2001/923/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 година за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 50

изменено с:

 

Решение 2006/75/ЕО на Съвета от 30 януари 2006 година за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), ОВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 40

 

Решение 2006/849/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), ОВ L 330, 28.11.2006 г., стр. 28

допълнено с:

Решение 2001/887/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 година за защита на еврото срещу подправяне, ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 1

18 месеца

Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 година относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой, ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 1

18 месеца

Решение 2010/597/ЕС на Европейската централна банка от 16 септември 2010 година относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2010/14), ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1

18 месеца

Правила за евробанкнотите и евромонетите

Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети, ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6

изменен с:

Регламент (ЕО) № 423/1999 на Съвета от 22 февруари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 975/98 относно деноминациите и техническите спецификации на евромонетите, предназначени за обращение, ОВ L 52, 27.2.1999 г., стр. 2

12 месеца

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

12 месеца

Заключенията на Съвета от 23 ноември 1998 г. и от 5 ноември 2002 г. относно колекционерските монети в евро

12 месеца

Препоръка 2009/23/EC на Комисията от 19 декември 2008 година относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (C(2008) 8625), ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52

12 месеца

Съобщение 2001/C 318/03 на Комисията от 22 октомври 2001 година относно защитата на авторското право на дизайна на общата лицева страна на евромонетите (C(2001) 600 окончателен), ОВ C 318, 13.11.2001 г., стр. 3

12 месеца

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети, ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1

12 месеца

Насоки ЕЦБ/2003/5 на Европейската централна банка от 20 март 2003 година за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти, ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20

12 месеца

Решение 2003/205/ЕО на Европейската централна банка от 20 март 2003 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2003/4), ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 16

12 месеца

Законодателство в областта на банковото дело и финансите

Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена), ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201

изменена с:

 

Директива 2008/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/49/ЕО относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 54

 

Директива 2009/27/ЕО на Комисията от 7 април 2009 година за изменение на някои приложения към Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска, ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 97

 

Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи, ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 97

 

Директива 2010/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията, ОВ L 329, 14.12.2010 г., стр. 3

 

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120

4 години

Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена), ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1

изменена с:

 

Директива 2007/18/ЕО на Комисията от 27 март 2007 година за изменение на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването или включването на определени институции от/в нейното приложно поле и относно третирането на експозициите към международни банки за развитие, ОВ L 87, 28.3.2007 г., стр. 9

 

Директива 2007/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета и директиви 2002/83/ЕО, 2004/39/ЕО, 2005/68/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на процедурните правила и критериите за оценяване за предварителната оценка на придобиванията и увеличението на участия във финансовия сектор, ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1

 

Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО, ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1

 

Директива 2008/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/48/ЕО относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 38

 

Директива 2009/83/ЕО на Комисията от 27 юли 2009 година за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска, ОВ L 196, 28.7.2009 г., стр. 14

 

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО, ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7

 

Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи, ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 97

 

Директива 2010/16/ЕС на Комисията от 9 март 2010 година за изменение на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването на определена институция от нейния обхват на прилагане, ОВ L 60, 10.3.2010 г., стр. 15

 

Директива 2010/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията, ОВ L 329, 14.12.2010 г., стр. 3

 

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120

4 години

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО, ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7

4 години

Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО, ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1

Поправка на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г.), ОВ L 187, 18.7.2009 г., стр. 5

изменена с:

Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи, ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 97

4 години

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции, ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1

изменена с:

 

Директива 2001/65/ЕО на Европейския Парламент от 27 септември 2001 и на Съвета за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции, ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28

 

Директива 2003/15/ЕO на Европейския Парламент и на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия, ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16

 

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия, ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1

4 години

Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 година относно схемите за гарантиране на депозити, ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5

изменена с:

 

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 година за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги, ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9

 

Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане, ОВ L 68, 13.3.2009 г., стр. 3

4 години

Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 година за оздравяването и ликвидацията на кредитни институции, ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15

6 години

Директива 89/117/ЕИО на Съвета от 13 февруари 1989 година относно задълженията на клоновете на кредитни институции и на финансови институции, установени в държава-членка, чиито главни управления се намират извън тази държава-членка, относно публикуването на годишни счетоводни документи, ОВ L 44, 16.2.1989 г., стр. 40

6 години

Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1

изменена с:

 

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 година за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги, ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9

 

Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 40

 

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120

6 години

Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета, ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1

Поправка на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета, ОВ L 45, 16.2.2005 г., стр. 18

изменена с:

 

Директива 2006/31/ЕО на Съвета от 5 април 2006 година за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои срокове, ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 60

 

Директива 2007/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета и директиви 2002/83/ЕО, 2004/39/ЕО, 2005/68/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на процедурните правила и критериите за оценяване за предварителната оценка на придобиванията и увеличението на участия във финансовия сектор, ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1

 

Директива 2008/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 33

 

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120

допълнена с:

 

Директива 2006/73/ЕО на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива, ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26

 

Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива, ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1

6 години

Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001, ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11

6 години

Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 година относно финансовите обезпечения, ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43

изменена с:

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити, ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37

6 години

Препоръка 1997/489/ЕО на Комисията от 30 юли 1997 година относно трансакциите чрез електронни платежни инструменти, и по-специално отношенията между издатели и държатели, ОВ L 208, 2.8.1997 г., стр. 52

6 години

Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 година относно схемите за обезщетение на инвеститорите, ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22

6 години

Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45

изменена с:

 

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити, ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37

 

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120

6 години

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120

4 години

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията, ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12

4 години

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията, ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

4 години

Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск, ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1

4 години

Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 година за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск, ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162

4 години

Законодателство в областта на събирането на статистически данни(член 6, параграф 1 от мандата)

Регламент (ЕО) № 25/2009 на Европейската централна банка от 19 декември 2008 година относно баланса на сектор Парично-финансови институции (преработен) (ЕЦБ/2008/32), ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 14

4 години

Регламент (ЕО) № 63/2002 на Европейската централна банка от 20 декември 2001 година относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2001/18), ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 24

изменен с:

 

Регламент (ЕС) № 674/2010 на Европейската централна банка от 23 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2010/7), ОВ L 196, 28.7.2010 г., стр. 23

 

Регламент (ЕО) № 290/2009 на Европейската централна банка от 31 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2009/7), ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 75

 

Регламент (ЕО) № 2181/2004 на Европейската централна банка от 16 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ и Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити за домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2004/21), ОВ L 371, 18.12.2004 г., стр. 42

4 години

Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2007/9 от 1 август 2007 година относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени), ОВ L 341, 27.12.2007 г., стр. 1

Поправка на Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2007/9 от 1 август 2007 година относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени), ОВ L 84, 26.3.2008 г., стр. 393

изменени с:

 

Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2008/31 от 19 декември 2008 година за изменение на Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени), ОВ L 53, 26.2.2009 г., стр. 76

 

Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2009/23 от 4 декември 2009 година за изменение на Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени), ОВ L 16, 21.1.2010 г., стр. 6

4 години

Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2002/7 от 21 ноември 2002 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки, ОВ L 334, 11.12.2002 г., стр. 24

изменени с:

 

Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2005/13 от 17 ноември 2005 година за изменение на Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки, ОВ L 30, 2.2.2006 г., стр. 1

 

Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2006/6 от 20 април 2006 година за изменение на Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки, ОВ L 115, 28.4.2006 г., стр. 46

 

Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2007/13 от 15 ноември 2007 година за изменение на Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки, ОВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 47

 

Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2008/6 от 26 август 2008 година за изменение на Насоки на Европейската централна банка ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки, ОВ L 259, 27.9.2008 г., стр. 12

4 години


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/14


Съвместна политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи

2011/C 369/02

Съгласно член 288 от ДФЕС „Директивата е акт, който обвързва по отношение на постигането на даден резултат от държавите-членки, до които е адресиран, като оставя на националните власти свобода при избора на формата и средствата за постигане на този резултат.“

Държавите-членки и Комисията отчитат факта, че ефективното прилагане на правото на Съюза е предварително условие за постигането на целите на политиките на Съюза и че, въпреки че отговорността за неговото прилагане носят главно държавите-членки, правото на Съюза е въпрос от общ интерес, тъй като има за цел да създаде, наред с другото, условия на равнопоставеност във всички държави-членки.

Държавите-членки и Комисията потвърждават, че правилното и своевременно транспониране на директивите на Съюза представлява правно задължение. Те отбелязват, че по силата на Договорите на Комисията е възложена задачата да наблюдава прилагането на правото на Съюза под надзора на Съда на Европейския съюз и споделят общото разбиране, че съобщаването на мерките за транспониране следва да улеснява изпълнението на тази задача от Комисията.

Във връзка с това държавите-членки потвърждават, че информацията, която трябва да предоставят на Комисията по отношение на транспонирането на директивите в националното право „трябва да бъде ясна и точна“ и „трябва недвусмислено да указва законовите, подзаконовите и административните разпоредби“, или други разпоредби в националното право, както и при необходимост съдебните решения на националните съдилища, с приемането на които държавите-членки смятат, че са изпълнили различните си задължения по директивата (1).

С цел подобряване на качеството на информацията относно транспонирането на директивите на Съюза, когато Комисията смята, че са необходими документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране, тя обосновава за всеки отделен случай, при представянето на съответните предложения, необходимостта и пропорционалността, свързани с предоставянето на тези документи, като взема предвид по-специално и съответно сложността на директивата и на нейното транспониране, както и евентуалната допълнителна административна тежест.

В обосновани случаи държавите-членки се задължават да приложат към съобщението за мерките за транспониране един или повече обяснителни документи под формата на таблици за съответствие или други документи, изпълняващи същата функция.


(1)  Вж. Решение на Съда от 16 юли 2009 г. по дело C-427/07, точка 107 и посоченото в нея съдебно решение.


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/15


Съвместна политическа декларация от 27 октомври 2011 г. на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно обяснителните документи

2011/C 369/03

Институциите потвърждават, че информацията, която държавите-членки предоставят на Комисията по отношение на транспонирането на директивите в националното право „трябва да бъде ясна и точна“ (1) с цел да се улесни Комисията при изпълнението на нейната задача за наблюдение на прилагането на правото на Съюза.

Във връзка с това Европейският парламент и Съветът приветстват Съвместната политическа декларация на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.

Следователно, когато необходимостта и пропорционалността, свързани с предоставянето на такива документи, е обоснована в съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г., институциите изразяват съгласието си да включат в съответната директива следното съображение:

„В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г., държавите-членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране. Законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано по отношение на настоящата директива.“

До 1 ноември 2013 г. Комисията ще докладва пред Европейския парламент и пред Съвета относно изпълнението на двете съвместни политически декларации относно обяснителните документи.

Институциите се задължават да прилагат тези принципи от 1 ноември 2011 г. към новите и внесените предложения за директиви, с изключение на предложенията, по които Европейският парламент и Съветът вече са постигнали съгласие.


(1)  Вж. Решение на Съда от 16 юли 2009 г. по дело C-427/07, точка 107 и посоченото в нея съдебно решение.


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/16


Известие на вниманието на лицата, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/788/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета

2011/C 369/04

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

На вниманието на лицата, включени в приложението към Решение 2010/788/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета (1), се предоставя следната информация.

Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации е посочил лицата, които следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, за които се прилагат мерките по силата на точки 13 и 15 от Резолюция 1596 (2005), както са продължени от точка 3 от Резолюция 1952 (2010).

Засегнатите лица и образувания могат по всяко време да представят на Комитета на ООН, създаден по силата на точка 8 от Резолюция 1533 (2004) на Съвета за сигурност на ООН, искане за преразглеждане на решението да бъдат включени в списъка на ООН, заедно с всички доказателствени документи. Искането се изпраща на следния адрес:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

За повече информация вж.: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Вследствие на решението на ООН, Съветът на Европейския съюз определи, че лицата, които фигурират в посоченото по-горе приложение, следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/788/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета. Основанията за посочването на въпросните лица се намират в съответните графи в приложението към решението на Съвета.

На засегнатите лица се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), посочени на уебсайтовете в приложение II към Регламент (ЕО) № 1183/2005, за да получат разрешение за използване на замразени средства за основни нужди или конкретни плащания (вж. член 3 от регламента).

Засегнатите лица могат да отправят до Съвета искане, придружено от доказателствена документация, за преразглеждане на решението за включването им в посочените по-горе списъци, на посочения по-горе адрес.

На вниманието на засегнатите лица се представя и възможността за оспорване на решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея, и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 83.


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/17


Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/639/ОВППС на Съвета, изпълнявано с Решение за изпълнение 2011/847/ОВППС на Съвета, и в Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1320/2011 на Съвета, във връзка с ограничителните мерки срещу Беларус

2011/C 369/05

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Следната информация се представя на вниманието на лицата, които са включени в приложение IIIА към Решение 2010/639/ОВППС на Съвета, изменено с Решение 2011/847/ОВППС на Съвета (1), и в приложение IА към Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1320/2011 на Съвета (2), във връзка с ограничителните мерки срещу Беларус.

Съветът на Европейския съюз реши, че лицата, упоменати в посочените по-горе приложения, следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки, предвидени в Решение 2010/639/ОВППС и в Регламент (ЕО) № 765/2006 по отношение на ограничителните мерки срещу Беларус. Основанията за включването на тези лица са посочени в съответните графи в тези приложения.

На засегнатите лица се обръща внимание върху възможността да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), посочени на уебсайтовете в приложение II към Регламент (ЕО) № 765/2006, за да получат разрешение да използват замразени средства за основни нужди или специфични плащания (вж. член 3 от регламента).

Засегнатите лица могат да отправят искане до Съвета, придружено от удостоверителни документи, за преразглеждане на решението за включването им в посочените по-горе списъци, на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

На засегнатите лица се обръща внимание и върху възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 81.

(2)  ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 15.


Европейска комисия

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/18


Обменен курс на еврото (1)

16 декември 2011 година

2011/C 369/06

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3064

JPY

японска йена

101,70

DKK

датска крона

7,4336

GBP

лира стерлинг

0,84055

SEK

шведска крона

9,0337

CHF

швейцарски франк

1,2249

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,7815

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,343

HUF

унгарски форинт

303,38

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6975

PLN

полска злота

4,4891

RON

румънска лея

4,3345

TRY

турска лира

2,4520

AUD

австралийски долар

1,3060

CAD

канадски долар

1,3497

HKD

хонконгски долар

10,1673

NZD

новозеландски долар

1,7106

SGD

сингапурски долар

1,7004

KRW

южнокорейски вон

1 512,33

ZAR

южноафрикански ранд

10,9181

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,2698

HRK

хърватска куна

7,5135

IDR

индонезийска рупия

11 805,04

MYR

малайзийски рингит

4,1485

PHP

филипинско песо

57,234

RUB

руска рубла

41,5810

THB

тайландски бат

40,903

BRL

бразилски реал

2,4085

MXN

мексиканско песо

18,0479

INR

индийска рупия

68,8470


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/19


Известие за откриване на антидъмпингова процедура относно вноса на бял фосфор, наричан също елементарен или жълт фосфор, с произход от Казахстан

2011/C 369/07

Европейската комисия („Комисията“) получи жалба, подадена в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), в която се твърди, че вносът на бял фосфор, наричан също елементарен или жълт фосфор, с произход от Казахстан е дъмпингов и поради това причинява съществена вреда на промишлеността на Съюза.

1.   Жалба

Жалбата бе подадена на 7 ноември 2011 г. от Thermphos International BV („жалбоподателят“), който е единственият производител на бял фосфор в Съюза и представлява 100 % от производството на бял фосфор в Съюза.

2.   Продукт, предмет на разследването

Продуктът, предмет на настоящото разследване, е бял фосфор, наричан също елементарен или жълт фосфор („продуктът, предмет на разследването“).

3.   Твърдение за дъмпинг  (2)

Продуктът, за който се твърди, че е обект на дъмпинг, е продуктът, предмет на разследването, с произход от Казахстан („засегнатата държава“), класиран понастоящем в код по КН ex 2804 70 00. Кодът по КН е посочен само за информация.

Тъй като с оглед на разпоредбите на член 2, параграф 7 от основния регламент засегнатата държава се счита за държава с непазарна икономика и жалбоподателят твърди, че Съединените американски щати, които са единствената трета държава с пазарна икономика освен Европейския съюз, произвеждаща бял фосфор, не са подходяща трета държава с пазарна икономика поради липсата на достатъчна конкуренция на пазара и липсата на достатъчни продажби на вътрешния пазар или на продажби на вътрешния пазар, извършени при обичайни търговски условия, жалбоподателят е установил нормалната стойност за вноса от Казахстан въз основа на действително платената или платима цена в Съюза за сходния продукт, съответно коригирана, за да се включи разумен марж на печалба. Твърдението за дъмпинг се основава на сравнение между така установената нормална стойност и експортната цена (на равнище цена франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият е продаван за износ в Съюза.

Въпреки че счита САЩ за неподходяща трета държава с пазарна икономика, жалбоподателят въпреки това е установил и нормална стойност за вноса от Казахстан въз основа на конструирана нормална стойност (производствени разходи, разходи за продажба и общи и административни разходи („ПОАР“) и печалба) в САЩ. Поради това твърдението за дъмпинг се основава и на сравнение между така установената нормална стойност и експортната цена (на равнище цена франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият е продаван за износ в Съюза.

На тази основа изчислените дъмпингови маржове са значителни за засегнатата държава.

4.   Твърдение за вреда

Жалбоподателят е представил доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, от засегнатата държава е нараснал като цяло в абсолютно изражение, а също така и като пазарен дял.

Представените от жалбоподателя prima facie доказателства сочат, че обемът и цените на внесения продукт, предмет на разследването, наред с други последици са имали неблагоприятно въздействие върху продадените количества, равнището на практикуваните цени и пазарния дял на промишлеността на Съюза, което се е отразило в значителна степен неблагоприятно върху цялостното функциониране и финансовото състояние на промишлеността на Съюза.

5.   Процедура

Като установи след консултации с Консултативния комитет, че жалбата е подадена от промишлеността на Съюза или от нейно име и че са налице достатъчно доказателства, които обосновават откриването на процедура, с настоящото Комисията открива разследване в съответствие с член 5 от основния регламент.

При разследването ще се установи дали продуктът, предмет на разследването, с произход от засегнатата държава е дъмпингов и дали дъмпингът е нанесъл вреда на промишлеността на Съюза. В случай че се стигне до заключение, че това е така, при разследването ще се разгледа дали налагането на мерки няма да противоречи на интереса на Съюза.

5.1.    Процедура за установяване на дъмпинг

Производителите износители (3) на продукта, предмет на разследването, от засегнатата държава се приканват да участват в разследването на Комисията.

5.1.1.   Разследване на производителите износители

5.1.1.1.   Процедура за подбор на производители износители, които да бъдат разследвани в засегнатата държава

С оглед получаването на информацията, която счита за необходима за целите на разследването по отношение на производителите износители в Казахстан, Комисията ще изпрати въпросници на всички известни производители износители в засегнатата държава, на всяко известно сдружение на производители износители и на органите в засегнатата държава. Всички производители износители и сдружения на производители износители се приканват да се свържат незабавно с Комисията посредством електронна поща, но не по-късно от 15 дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, за да заявят своя интерес и да поискат въпросник.

Производителите износители и, когато е приложимо, сдруженията на производители износители трябва да предадат попълнения въпросник в срок до 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Попълненият въпросник съдържа информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата на производителя износител, за дейностите на дружеството или дружествата, свързани с продукта, предмет на разследването, за производствените разходи, за продажбите на продукта, предмет на разследването, на вътрешния пазар на засегнатата държава и за продажбите на продукта, предмет на разследването, за Съюза.

5.1.2.   Допълнителна процедура по отношение на производителите износители в засегнатата държава с непазарна икономика

5.1.2.1.   Избор на трета държава с пазарна икономика

При спазване на разпоредбите, посочени в точка 5.1.2.2 по-долу, в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент в случай на внос от засегнатата държава нормалната стойност се определя въз основа на цената или на конструираната стойност в трета държава с пазарна икономика. За тази цел Комисията избира подходяща трета държава с пазарна икономика. Комисията временно избра Съединените американски щати. Като се има предвид възможността САЩ да е неподходяща трета държава с пазарна икономика, Комисията възнамерява да определи нормалната стойност въз основа на действително плащанатата цена в Съюза, съответно коригирана, за да се включи разумен марж на печалба. Заинтересованите страни се приканват да изразят становището си относно целесъобразността на този избор в срок от 10 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.1.2.2.   Третиране на производителите износители в засегнатата държава с непазарна икономика

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент индивидуалните производители износители в засегнатата държава, които смятат, че по отношение на тях преобладават условия на пазарна икономика що се отнася до производството и продажбата на продукта, предмет на разследването, могат да подадат надлежно обосновано заявление, в което да посочат това („заявление за ТДПИ“). Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), ще бъде предоставено, ако оценката на заявлението за ТДПИ покаже, че дружеството отговаря на критериите, установени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент (4). Дъмпинговият марж за производителите износители, на които е предоставено ТДПИ, ще бъде изчислен — в рамките на възможното и без да се засяга възможността за използване на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент — като се използват техните собствени нормална стойност и експортни цени в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент.

Отделните производители износители в засегнатата държава могат също така, или като алтернативна възможност, да подадат заявление за индивидуално третиране (ИТ). За да им бъде предоставено ИТ, тези производители износители трябва да представят доказателства, че отговарят на критериите, установени в член 9, параграф 5 от основния регламент (5). Дъмпинговият марж за производители износители, на които е предоставено ИТ, ще бъде изчислен въз основа на техните собствени експортни цени. Нормалната стойност за производителите износители, на които е предоставено ИТ, ще се основава на стойностите, установени за третата държава с пазарна икономика, избрана, както е посочено по-горе.

а)   третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

Комисията ще изпрати формуляри за заявление за ТДПИ на всички известни производители износители в засегнатата държава, на всяко известно сдружение на производители износители, както и на органите на засегнатата държава. Всички производители износители, които искат да подадат заявление за ТДПИ, следва да поискат от Комисията формуляр за заявление за ТДПИ не по-късно от 10 дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. Всички производители износители, подаващи заявление за ТДПИ, следва да подадат попълнен формуляр за заявление за ТДПИ в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

б)   индивидуално третиране (ИТ)

За да подадат заявление за ИТ, производителите износители в засегнатата държава следва да подадат формуляра за заявление за ТДПИ, в който са надлежно попълнени съответните раздели относно ИТ, в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

5.1.3.   Разследване на несвързаните вносители  (6)  (7)

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящата процедура несвързани вносители и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича също „изготвяне на представителна извадка“). Извадката ще бъде изготвена в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на представителна извадка и, ако е необходимо — да направи подбор, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, се приканват с настоящото да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни следва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, като предоставят на Комисията следната информация за своето дружество или своите дружества:

наименование, адрес, адрес на електронна поща, номер на телефон и факс и лице за контакт,

точно описание на свързаните с продукта, предмет на разследването, дейности на дружеството,

общ оборот през периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.,

обем в тонове и стойност в евро на вноса и препродажбата на пазара на Съюза (8) на внесения продукт, предмет на разследването, с произход от засегнатата държава през периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.,

наименования и точно описание на дейностите на всички свързани дружества (9), участващи в производството и/или продажбата на продукта, предмет на разследването,

всякаква друга имаща отношение информация, която би била от полза на Комисията при подбора на извадката.

С предоставянето на посочената по-горе информация дружеството дава съгласието си за евентуално включване в извадката. Ако бъде избрано за включване в извадката, дружеството ще трябва да попълни въпросник и да приеме извършването на проверка в неговите помещения за установяване на достоверността на отговорите му („проверка на място“). Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното му включване в извадката, това ще се счита за неоказване на съдействие при разследването. Констатациите на Комисията по отношение на несъдействащите вносители се основават на наличните факти и резултатът за такава страна може да бъде по-неблагоприятен, отколкото ако е съдействала.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже и с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, желаещи да представят каквато и да е друга имаща отношение към подбора на извадката информация, освен поисканата информация, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат избрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на разследването, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители и на всяко известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да предадат попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго. Попълненият въпросник съдържа информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата им, за дейностите на дружеството или дружествата, свързани с продукта, предмет на разследването, и за продажбите на продукта, предмет на разследването.

5.2.    Процедура за установяване на вреда

Вреда означава нанасяне на съществена вреда на промишлеността на Съюза или опасност от причиняване на съществена вреда на промишлеността, или съществено забавяне на процеса на създаване на такава промишленост. Установяването на вредата се основава на наличието на доказателства за това и включва обективен анализ на обема на дъмпинговия внос, на въздействието му върху цените на пазара на Съюза и на отражението на този внос върху промишлеността на Съюза. За да се установи дали на промишлеността на Съюза е нанесена съществена вреда, производителите от Съюза на продукта, предмет на разследването, се приканват да участват в провежданото от Комисията разследване.

5.2.1.   Разследване на производителите от Съюза

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите от Съюза, Комисията ще изпрати въпросници на известните производители от Съюза или на представителните производители от Съюза и на всяко известно сдружение на производители от Съюза.

Горепосочените производители от Съюза и сдруженията на производителите от Съюза трябва да предадат попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Попълненият въпросник съдържа информация, inter alia, за структурата на дружеството или дружествата им, за финансовото състояние на дружеството или дружествата им, за дейностите на дружеството или дружествата, свързани с продукта, предмет на разследването, за производствените разходи и за продажбите на продукта, предмет на разследването.

Всички неизброени по-горе производители от Съюза и сдружения на производители от Съюза се приканват да се свържат незабавно с Комисията, за предпочитане по електронна поща, но не по-късно от 15 дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, за да заявят интереса си и да поискат въпросник.

5.3.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че се установи наличие на дъмпинг и произтичаща от него вреда, в съответствие с член 21 от основния регламент ще се прецени дали приемането на антидъмпингови мерки няма да противоречи на интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на разследването.

Страните, които заявят своя интерес в горепосочения срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена или под формата на свободен текст, или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.4.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие с настоящото всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако не е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.5.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване следва да бъдат подадени в специалните срокове, определени от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

5.6.    Инструкции за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (10).

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, които представят информация, обозначена с „Limited“, се изисква да представят обобщения с неповерителен характер, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези обобщения следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят приемливо разбиране на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която представя поверителна информация, не предостави обобщение с неповерителен характер в поискания формат и с необходимото качество, поверителната информация може да не бъде взета предвид.

От заинтересованите страни се изисква да правят всички изявления и да подават всички искания в електронен формат (изявленията с неповерителен характер по електронна поща, а поверителните — на CD-R/DVD), като посочат наименование, адрес, адрес на електронна поща, номер на телефон и факс на заинтересованата страна. Всички пълномощни и подписани удостоверения, както и техните актуализации, които придружават формулярите за заявление за ТДПИ и за ИТ или попълнения въпросник, обаче се подават на посочения по-долу адрес на хартиен носител, т.е. по пощата или на ръка. В съответствие с член 18, параграф 2 от основния регламент, в случай че заинтересованата страна не може да предостави изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва незабавно да уведоми Комисията за това. За допълнителна информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересованите страни могат да посетят съответната уебстраница на уебсайта на ГД „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс +32 22985353

Електронна поща по въпроси относно дъмпинга: trade-yp4-dumping@ec.europa.eu

Електронна поща по въпроси относно вредата: trade-yp4-injury@ec.europa.eu

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация или не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, предварителните или окончателните констатации — положителни или отрицателни — могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е представила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и могат да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това констатациите се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да се окаже по-неблагоприятен, отколкото ако е съдействала.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията на генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документи, искания за удължаване на срокове и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни са упражнили изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подавани в специалните срокове, определени от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по различни разглеждани въпроси, сред които въпросите относно дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза. По принцип такова изслушване се провежда най-късно в края на четвъртата седмица след огласяването на предварителните заключения.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на ГД „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   График на разследването

Съгласно член 6, параграф 9 от основния регламент разследването ще приключи в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. Съгласно член 7, параграф 1 от основния регламент временни мерки могат да бъдат наложени не по-късно от 9 месеца след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани в рамките на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (11).


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Дъмпингът представлява практика на продажба за износ на определен продукт („разглежданият продукт“) на цена под неговата „нормална стойност“. За нормална стойност обикновено се приема съпоставима цена на „сходен“ продукт на вътрешния пазар на засегнатата държава. Терминът „сходен продукт“ се тълкува като продукт, който е сходен във всяко едно отношение с разглеждания продукт, или — при липса на такъв продукт — продукт, който до голяма степен прилича на разглеждания продукт.

(3)  Производител износител е всяко дружество в засегнатата държава, което произвежда и изнася продукта, предмет на разследването, за пазара на Съюза, независимо дали директно или посредством трета страна, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на разглеждания продукт.

(4)  Производителите износители трябва да докажат по-специално, че: i) бизнес решенията се вземат и разходите се извършват в зависимост от пазарните условия и без значителна намеса на държавата; ii) дружествата имат ясен основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага във всички случаи; iii) няма значителни нарушения, пренесени от предишната система на непазарна икономика; iv) законодателството относно несъстоятелността и собствеността гарантира правна сигурност и стабилност; и v) конвертирането на паричните единици се извършва по пазарни курсове.

(5)  Производителите износители трябва да докажат по-специално, че: i) в случая на предприятия, притежавани изцяло или частично от чуждестранни лица, или на съвместни предприятия износителите са свободни да репатрират капитала и печалбите; ii) експортните цени, количествата, условията и параметрите на продажбата са определени свободно; iii) по-голямата част от акциите принадлежи на частни лица. Държавните служители, участващи в борда на директорите или заемащи ключови позиции в управлението, са или малцинство или трябва да се докаже, че дружеството въпреки това е достатъчно независимо от държавна намеса; iv) конвертирането на паричните единици се извършва по пазарния курс; и v) държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако на отделните износители се определят различни митнически ставки.

(6)  В извадката могат да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение 1 към въпросника. Относно определението за „свързана страна“ вж. бележка под линия 9.

(7)  Данните, предоставени от несвързаните вносители, могат да бъдат използвани и за други аспекти на разследването, различни от определянето на дъмпинга.

(8)  27-те държави-членки на Европейския съюз са: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република и Швеция.

(9)  В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, отнасящ се до прилагането на Митническия кодекс на Общността, се счита, че лицата са свързани само ако: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното от тях пряко или косвено контролира другото; е) двете са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.) (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(10)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен документ в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от ГАТТ от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(11)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Поправки

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/25


Поправка на съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО

( Официален вестник на Европейския съюз C 338 от 18 ноември 2011 г. )

2011/C 369/08

На страница 22

вместо:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Роботи и роботизирани устройства. Изисквания за безопасност на промишлени роботи. Част 1: Роботи (ISO 10218-1:2011)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 10218-1:2008

Забележка 2.1

31.1.2012 г.“

да се чете:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Роботи и роботизирани устройства. Изисквания за безопасност на промишлени роботи. Част 1: Роботи (ISO 10218-1:2011)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 10218-1:2008

Забележка 2.1

1.1.2013 г.“