ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.364.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 364

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
14 декември 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 364/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2011/C 364/02

Комуникация в съответствие с член 12, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, за информацията, предоставена от митническите органи на държавите-членки относно класирането на стоки в митническата номенклатура

4

 

III   Подготвителни актове

 

СЪВЕТ

 

Съвет

2011/C 364/03

Препоръка на Съвета от 30 ноември 2011 година относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

6

 

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

 

Европейска централна банка

2011/C 364/04

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка от 7 декември 2011 година относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (CON/2011/100)

7

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 364/05

Обменен курс на еврото

8

2011/C 364/06

Рамка за държавната помощ за корабостроенето

9

 

Сметна палата

2011/C 364/07

Специален доклад № 12/2011 Допринесли ли са мерките на ЕС за адаптиране на капацитета на риболовния флот към наличните възможности за риболов?

14

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2011/C 364/08

Покана за представяне на предложения за 2011 г. — програма Европа за гражданите (2007—2013 г.) — Прилагане на действията по програмата: Активни граждани за Европа, Активно гражданско общество в Европа и Активно европейско възпоменание

15

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 364/09

Известие, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело COMP/39.654 — Reuters Instrument Codes (RICs) (нотифицирано под номер C(2011) 9391)  ( 1 )

21

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 364/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

25

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/1


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 364/01

Дата на приемане на решението

10.11.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 549/09

Държава-членка

Германия

Регион

Bayern

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Verlängerung der Beihilferegelung zur Unterstützung der Filmproduktion in Bayern

Правно основание

Richtlinien für die FilmFernsehFonds Bayern GmbH, Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Възстановяем грант, Директен грант, Заем при изключително изгодни условия

Бюджет

 

Годишен бюджет: 13,5 милиона EUR

 

Общ бюджет: 54 милиона EUR

Интензитет

70 %

Времетраене

1.1.2010 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Медии

Название и адрес на предоставящия орган

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

19.10.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 330/10

Държава-членка

Франция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Programme national «Très haut débit» — Volet B

Правно основание

Loi no 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Code général des collectivités territoriales (articles L 1425-1 et L 1425-2). Loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Code des postes et des communications électroniques (articles L 34-8 et L 34-8-3). Décision no 2010-1314 de l'ARCEP en date 14 décembre 2010 précisant les conditions d’accessibilité et d’ouverture des infrastructures et des réseaux éligibles à une aide du fonds d’aménagement numérique des territoires

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Отраслово развитие, Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 750 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 1.1.2016 г.

Икономически отрасли

Пощи и далекосъобщения

Название и адрес на предоставящия орган

Fonds national pour la societé numérique, collectivités territoriales

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

9.11.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31722 (11/N)

Държава-членка

Унгария

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

A sporttevékenység támogatásához kapcsolódó társaságiadó-, és illetékkedvezmény

Правно основание

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Отраслово развитие

Вид на помощта

Данъчни облекчения

Бюджет

 

Годишен бюджет: 21 200 милиона HUF

 

Общ бюджет: 127 200 милиона HUF

Интензитет

70 %

Времетраене

До 30.6.2017 г.

Икономически отрасли

Отдих, култура, спорт

Название и адрес на предоставящия орган

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/4


Комуникация в съответствие с член 12, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, за информацията, предоставена от митническите органи на държавите-членки относно класирането на стоки в митническата номенклатура

2011/C 364/02

Обвързващата тарифна информация престава да бъде валидна от този ден, ако стане несъвместима с тълкуването на митническата номенклатура в резултат на следните международни тарифни мерки:

Изменения в Обяснителните бележки към Хармонизираната система и Сборника мнения за класиране, одобрени от Съвета за митническо сътрудничество (док. CCC NC1649 — доклад от 47-та сесия на Комитета по Хармонизираната система):

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛЕН 8 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА И МНЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ, РЕДАКТИРАНИ ОТ КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА НА СВЕТОВНАТА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

(47-МА СЕСИЯ НА КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА — МАРТ 2011 г)

ДОК. NC1649

Изменения в Обяснителните бележки към Номенклатурата, приложена към Конвенцията по ХС

Глава 29

R/11


Мнения за класиране, приети от Комитета по Хармонизираната система

2106.90/26-27

R/3

2208.90/4-6

R/2

4410.11/1

R/4

8517.62/20

R/5

8528.51/1

R/6

8543.70/5

R/7

В съответствие с член 17 от Митническия кодекс обвързващата тарифна информация престава да бъде валидна, считано от 1 януари 2012 г., ако е несъвместима с тълкуването на митническата номенклатура, произтичащо от следните международни тарифни мерки:

Изменения в Обяснителните бележки към Хармонизираната система, одобрени от Съвета за митническо сътрудничество (док. CCC NC1649, приложение Q/4, доклад от 47-та сесия на Комитета по Хармонизираната система):

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛЕН 8 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА, РЕДАКТИРАНИ ОТ КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА НА СВЕТОВНАТА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

(47-МА СЕСИЯ НА КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА — МАРТ 2011 г)

ДОК. NC1649

Изменения в Обяснителните бележки към Номенклатурата, приложена към Конвенцията по ХС, в резултат на препоръката от 26 юни 2009 г., изготвени от Комитета по Хармонизираната система по време на неговата 47-ма сесия. Документ NC1649.

Обяснителни бележки

Q/4

Изменения в Обяснителните бележки към Хармонизираната система, одобрени от Съвета за митническо сътрудничество (док. CCC NC1705, приложение N, доклад от 48-та сесия на Комитета по Хармонизираната система):

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛЕН 8 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА, РЕДАКТИРАНИ ОТ КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА НА СВЕТОВНАТА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

(48-МА СЕСИЯ НА КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА — СЕПТЕМВРИ 2011 г)

ДОК. NC1705

Изменения в Обяснителните бележки към Номенклатурата, приложена към Конвенцията по ХС, в резултат на препоръката от 26 юни 2009 г., изготвени от Комитета по Хармонизираната система по време на неговата 48-ма сесия. Документ NC1705.

Обяснителни бележки

N

Информация за съдържанието на тези мерки може да бъде получена от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) или да бъде изтеглена от нейната интернет страница:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


III Подготвителни актове

СЪВЕТ

Съвет

14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/6


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2011 година

относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

2011/C 364/03

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 283, параграф 2 от него,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.2 от него,

като има предвид, че е необходимо да се назначи нов член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка след решението на г-н Lorenzo BINI SMAGHI да подаде оставка, считано от края на 31 декември 2011 г.,

ПРЕПОРЪЧВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ:

да назначи г-н Benoît COEURÉ за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка с осемгодишен мандат.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Европейска централна банка

14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/7


СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 7 декември 2011 година

относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Въведение и правно основание

На 1 декември 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от председателя на Европейския съвет за становище относно препоръка на Съвета от 30 ноември 2011 г. (1) относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

Управителният съвет на ЕЦБ е компетентен да даде становище на основание член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общи забележки

1.

Препоръката на Съвета, която беше изпратена на Европейския съвет и по която се консултират Европейският парламент и Управителният съвет на ЕЦБ, препоръчва назначаването на Benoît COEURÉ за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ за мандат от осем години.

2.

Управителният съвет на ЕЦБ счита, че предложеният кандидат е лице с призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква в член 283, параграф 2 от Договора.

3.

Управителният съвет на ЕЦБ няма възражения спрямо препоръката на Съвета да бъде назначен Benoît COEURÉ за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 декември 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/8


Обменен курс на еврото (1)

13 декември 2011 година

2011/C 364/05

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3181

JPY

японска йена

102,60

DKK

датска крона

7,4366

GBP

лира стерлинг

0,84625

SEK

шведска крона

9,0605

CHF

швейцарски франк

1,2345

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,7110

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,633

HUF

унгарски форинт

304,39

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6970

PLN

полска злота

4,5608

RON

румънска лея

4,3485

TRY

турска лира

2,4641

AUD

австралийски долар

1,3016

CAD

канадски долар

1,3528

HKD

хонконгски долар

10,2548

NZD

новозеландски долар

1,7215

SGD

сингапурски долар

1,7158

KRW

южнокорейски вон

1 519,49

ZAR

южноафрикански ранд

10,8795

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,3877

HRK

хърватска куна

7,4986

IDR

индонезийска рупия

12 005,28

MYR

малайзийски рингит

4,1850

PHP

филипинско песо

57,795

RUB

руска рубла

41,7115

THB

тайландски бат

41,138

BRL

бразилски реал

2,4292

MXN

мексиканско песо

18,1647

INR

индийска рупия

70,1100


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/9


РАМКА ЗА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ ЗА КОРАБОСТРОЕНЕТО

2011/C 364/06

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

От началото на 70-те години държавната помощ за корабостроенето е подлежала на редица специфични режими за държавната помощ, които постепенно бяха адаптирани към хоризонталните разпоредби за държавни помощи. Срокът на прилагане на текущата Рамка за държавната помощ за корабостроенето (1) изтича на 31 декември 2011 г. В съответствие с политиката на Комисията за гарантиране на по-голяма прозрачност и опростяване на правилата за държавната помощ Комисията има за цел, до възможно най-голяма степен, да премахне различията между правилата, приложими за корабостроенето и за други индустриални сектори, като общите хоризонтални разпоредби ще обхванат и корабостроителния сектор (2).

2.

Въпреки това Комисията признава, че корабостроенето се отличава от останалите сектори по някои характеристики, като кратките производствени серии, размера, стойността и сложността на произвежданите единици, и факта, че прототипите обикновено се използват за търговска цел.

3.

С оглед на тези специални характеристики Комисията смята за уместно да продължи да прилага специфични разпоредби по отношение на помощта за иновации за корабостроителния сектор, като гарантира, че тази помощ не засяга търговските условия и конкуренцията до степен, която противоречи на общия интерес.

4.

Държавната помощ за иновации трябва да води до промяна в поведението на получателя на помощта, така че той да повиши равнището на своята активност в областта на иновациите и по проекти за иновации, или до извършването на дейности, които иначе не биха се осъществявали, или които биха се осъществявали в по-ограничен мащаб. Стимулиращият ефект се определя с помощта на съпоставителен анализ, като се съпоставят равнищата на желаната активност при наличието на помощ и без помощ. Затова в настоящата рамка се определят специфични изисквания, които ще позволят държавите-членки да гарантират наличието на стимулиращ ефект.

5.

Съвместно с корабостроителния сектор беше разработен неофициален набор от правила относно помощта за иновации за корабостроенето, свързани по-специално с допустимите разходи и потвърждаването на иновационния характер на проекта, а Комисията ги прилага в своята практика за вземане на решения. С оглед на прозрачността тези правила трябва да бъдат официално включени в правилата за помощ за иновации.

6.

Що се отнася до регионалната помощ, през 2013 г. Комисията ще направи преглед на хоризонталните Насоки за национална регионална помощ за 2007—2013 г. (3). Следователно Комисията ще продължи дотогава да прилага същите специални правила за регионалната помощ в корабостроенето, които понастоящем са предвидени в рамката от 2003 г. Тя ще оцени наново ситуацията в контекста на преразглеждането на Насоките за национална регионална помощ.

7.

Що се отнася до експортните кредити, целта на настоящата рамка е да се изпълняват международни задължения, които са в сила.

8.

Следователно настоящата рамка включва специфични разпоредби по отношение на помощта за иновации и регионалната помощ за корабостроенето, както и разпоредби относно експортните кредити. Освен това, помощта за корабостроенето може да се определи като съвместима с вътрешния пазар в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и по смисъла на хоризонталните инструменти за държавната помощ (4), освен ако в тези инструменти не е предвидено друго.

9.

Съгласно член 346 от Договора и предмет на разпоредбите в чл. 348 от Договора всяка държава-членка може да предприеме такива мерки, каквито счита за необходими за закрила на основните интереси на своята сигурност във връзка с финансирането на военни плавателни съдове.

10.

Комисията ще прилага принципите, съдържащи се в настоящата рамка, от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2013 г. След тази дата Комисията ще включи разпоредбите за помощта за иновации в Общностната рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (5), а разпоредбите за регионалната помощ за корабостроенето — в Насоките за национална регионална помощ.

2.   ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

11.

В съответствие с настоящата рамка Комисията може да разреши помощ за корабостроителници, или, в случай на експортни кредити, помощ за собственици на кораби, която се отпуска за строителство, ремонт или преобразуване на кораби, както и помощ за иновации, предоставена за строителството на плаващи и подвижни офшорни структури.

12.

За целите на настоящата рамка се прилагат следните определения:

а)

„корабостроене“ означава строителство, в рамките на Съюза, на самоходни търговски плавателни съдове;

б)

„ремонт на кораби“ означава ремонт или възстановяване, в рамките на Съюза, на самоходни търговски плавателни съдове;

в)

„преобразуване на кораби“ означава преобразуване, в рамките на Съюза, на самоходни търговски плавателни съдове с тонаж не по-малко от 1 000 gt (6), при условие че операциите по преобразуването включват радикални промени в карго плана, корпуса, задвижващата система или помещенията за пътниците;

г)

„самоходен плавателен съд“ означава плавателен съд, който чрез постоянно задвижване и кормуване има всички характеристики на самостоятелно плаване в открито море или по вътрешни водни пътища и който попада в една от следните категории:

i)

морски съдове с тонаж не по-малко от 100 gt и вътрешноводни съдове с еквивалентен тонаж, използвани за транспорт на пътници и/или товари;

ii)

морски плавателни съдове с тонаж не по-малко от 100 gt и вътрешноводни плавателни съдове с еквивалентен тонаж, които се използват за извършване на специализирана услуга (например драги и ледоразбивачи);

iii)

влекачи с мощност не по-малка от 365 kW;

iv)

незавършени корпуси на съдовете, посочени в точки i), ii) и iii), които са на вода и са подвижни;

д)

„плаващи и подвижни офшорни структури“ означава структури за изследвания, експлоатация или производство на нефт, газ или възобновяема енергия, които притежават характеристиките на търговски плавателен съд с изключение на това, че не са със собствена тяга и са предназначени да бъдат местени няколкократно в хода на тяхното функциониране.

3.   СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ

3.1.   Регионална помощ

13.

Регионалната помощ за корабостроенето, ремонта и преобразуването на кораби може да се сметне за съвместима с вътрешния пазар, ако отговаря по-специално на следните условия:

а)

помощта трябва да бъде предоставена за инвестиции за усъвършенстване или модернизиране на съществуваща(и) корабостроителница(и), да не е свързана с финансовото преструктуриране на съответната(съответните) корабостроителница(и), и да има за цел повишаване производителността на съществуващите мощности;

б)

в регионите, посочени в член 107, параграф 3, буква а) от Договора, и в съответствие с пътната карта, одобрена от Комисията за всяка държава-членка за предоставянето на регионална помощ, интензитетът на помощта не трябва да превишава 22,5 % от брутния еквивалент на помощта;

в)

в регионите, посочени в член 107, параграф 3, буква в) от Договора, и в съответствие с пътната карта, одобрена от Комисията за всяка държава-членка за предоставянето на регионална помощ, интензитетът на помощта не трябва да превишава 12,5 % от брутния еквивалент на помощта или приложимия таван за регионалната помощ, в зависимост от това коя от тези две стойности е по-ниска;

г)

помощта трябва да бъде ограничена за подпомагане на допустимите разходи, както са определени в Насоките за национална регионална помощ за 2007—2013 г.

3.2.   Помощ за иновации

3.2.1.   Допустими заявления

14.

Помощта, предоставена за иновации за корабостроенето, ремонта и преобразуването на кораби, може да се приеме като съвместима с вътрешния пазар, ако максималният интензитет на помощта е 20 % бруто, при условие че тя е свързана с промишленото приложение на иновационни продукти и процеси, т.е. технологически нови или съществено подобрени продукти и процеси в сравнение със съществуващото състояние на техниката в корабостроенето в Съюза, които крият риск от технологичен или индустриален неуспех. Помощта за иновации за оборудването и модернизирането на риболовни плавателни съдове няма да се приема като съвместима с вътрешния пазар, освен ако не са изпълнени условията, посочени в член 25, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (7), или последвалите ги разпоредби. Не може да бъде предоставена помощ за корабостроителница, ако помощ от Европейския фонд за рибарство, или от последвалия го инструмент, или друга публична помощ е предоставена по отношение на същия плавателен съд.

15.

Иновационните продукти и процеси по смисъла на точка 14, включват подобрения в екологичен аспект, свързани с качеството и резултатите, като оптимизиране на потреблението на гориво, емисиите от двигателите, отпадъците и сигурността.

16.

Когато иновацията има за цел да подобри защитата на околната среда и води до спазването на приетите от Съюза стандарти поне една година преди влизането в сила на тези стандарти или повишава равнището на защита на околната среда, когато липсват стандарти на Съюза, или пък създава условия за надвишаване на стандартите на Съюза, максималният интензитет на помощта може да бъде увеличен до 30 % бруто. Понятията „стандарти на Съюза“ и „защита на околната среда“ имат значението, посочено в Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда.

17.

При условие че отговарят на критериите в точка 14, иновационните продукти ще се отнасят или за нов клас плавателен съд, определен от първия съд от дадена потенциална серия кораби (прототип), или за иновационните части на плавателен съд, които могат да бъдат изолирани от плавателния съд като отделен елемент.

18.

При условие че отговарят на критериите в точка 14, иновационните процеси се отнасят за развитието и изпълнението на нови процеси, свързани с областта на производството, управлението, логистиката и инженеринга.

19.

Помощта за иновации може да се приеме за съвместима с вътрешния пазар, ако се предоставя за първото промишлено приложение на иновационните продукти и процеси.

3.2.2.   Допустими разходи

20.

Помощта за иновации за продукти и процеси трябва да бъде ограничена до подпомагане на допустимите разходи за инвестиции, проектиране, инженерни и изпитателни дейности, пряко и изключително свързани с иновационната част от проекта, и които са направени след датата на заявлението за помощ за иновации (8).

21.

Допустимите разходи включват разходите на корабостроителницата, както и разходите за обществена поръчка за стоки и услуги от трети страни (например системни доставчици, доставчици „до ключ“ и дружества подизпълнители), доколкото тези стоки и услуги са тясно свързани с иновацията. Допустимите разходи са определени по-подробно в приложението.

22.

Съответният национален орган, определен от държавата-членка като компетентен за помощите за иновации, трябва да разглежда допустимите разходи въз основа на приблизителните оценки, предоставени и обосновани от заявителя. Ако заявлението включва разходите за обществени поръчки на стоки и услуги от доставчици, доставчиците не трябва да са получили държавна помощ за същите цели по отношение на тези стоки или услуги.

3.2.3.   Потвърждаване на иновационния характер на проекта

23.

За да може помощта за иновации да бъде определена като съвместима с вътрешния пазар съгласно настоящата рамка, заявлението за помощ за иновации трябва да бъде подадено до съответния национален орган преди заявителят да сключи обвързващо споразумение за изпълнение на специфичния проект, за който е предназначена помощта за иновации. Заявлението трябва да включва описание на иновацията в количествен и качествен аспект.

24.

Съответният национален орган трябва да поиска потвърждение от независим и технически компетентен експерт, че помощта се изисква за проект, който представлява технологически нов или съществено подобрен продукт или процес в сравнение със съществуващото състояние на техниката в корабостроенето в Съюза (качествена оценка). Помощта за иновации може да бъде определена като съвместима с вътрешния пазар само при условие, че независимият и технически компетентен експерт потвърди пред съответния национален орган, че допустимите разходи за проекта са изчислени така че да покриват само иновационните части от съответния проект (количествена оценка).

3.2.4.   Стимулиращ ефект

25.

Помощта за иновации по смисъла на настоящата рамка трябва да има стимулиращ ефект, т.е. да води до промяна в поведението на получателя, така че той да повиши равнището на своята дейност в областта на иновациите. В резултат от помощта активността в областта на иновациите трябва да нараства по отношение на мащаб, обхват, размер на изразходвани суми или скорост.

26.

В съответствие с точка 25 Комисията счита, че помощта не представлява стимул за получателя в случаите, в които проектът (9) вече е бил започнал преди получателят да подаде заявление за помощ до националните органи.

27.

За да се провери дали помощта наистина ще накара получателя на помощта да промени своето поведение така, че да увеличи равнището на своята активност в областта на иновациите, държавите-членки трябва да предоставят предварителна оценка на повишената активност в областта на иновациите въз основа на сравнителен анализ между ситуацията без предоставяне на помощ и ситуацията в случай на предоставяне на помощ. Използваните критерии могат да включват увеличаването на дейностите в областта на иновациите по мащаб, обхват, размер на изразходвани суми или скорост, заедно с други подходящи количествени и/или качествени фактори, посочени от държавата-членка, изпратила уведомлението в съответствие с член 108, параграф 3 от Договора.

28.

При положение че може да се демонстрира съществен ефект по най-малко един от тези фактори, като се вземе предвид нормалното поведение на едно предприятие в съответния отрасъл, Комисията обикновено ще направи извода, че помощта има стимулиращ ефект.

29.

Когато се извършва оценка на схема за помощ, условията, отнасящи се до стимулиращия ефект, ще се считат за изпълнени, ако държавата-членка се е ангажирала да предостави индивидуална помощ съгласно одобрената схема за помощ само след като се е уверила, че е налице стимулиращ ефект, както и да представя годишни доклади за прилагането на одобрената схема за помощ.

30.

Заявлението за помощ може да бъде одобрено, само при условие че получателят сключи обвързващо споразумение за изпълнение на специфичния проект за корабостроене, ремонт или преобразуване на кораби или на процеса, за който се иска помощта за иновации. Плащания могат да бъдат извършвани само след подписването на съответния договор. Ако договорът бъде анулиран или проектът бъде изоставен, цялата изплатена помощ трябва да бъде възстановена с лихвите от датата на изплащането на помощта. По същия начин, ако проектът не бъде завършен, помощта, която не е била използвана за допустимите разходи за иновации, трябва да бъде възстановена с лихвите. Лихвеният процент трябва да бъде най-малко равен на референтните проценти, приети от Комисията.

3.3.   Експортни кредити

31.

Помощта за корабостроенето под формата на подпомагани от държавата кредитни механизми, предоставени на национални и ненационални собственици на кораби или на трети лица за строителството или преобразуването на плавателни съдове, може да се приеме за съвместима с вътрешния пазар, ако отговаря на условията на Споразумението относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити, сключено с ОИСР през 1998 г,. и на Отрасловата спогодба за експортните кредити за кораби към него, или на други последващи условия, съдържащи се в подобно споразумение или заменящи споразумението.

4.   МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ

32.

Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (10) и Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (11) изискват от държавите-членки да изпращат на Комисията годишни доклади за всички съществуващи схеми за помощ. Когато приема решение съгласно настоящата рамка за всички помощи за иновации, предоставяни по одобрена схема на големи предприятия, Комисията може да поиска от държавите-членки да докладват как е било спазено изискването за стимулиращ ефект по отношение на помощта, предоставена на големи предприятия, по-специално чрез критериите, посочени в раздел 3.2.4.

5.   НАТРУПВАНЕ

33.

Таваните на помощта, фиксирани в настоящата рамка, трябва да се прилагат без значение дали въпросната помощ е финансирана изцяло или отчасти от ресурси на държавата или от ресурси на Съюза. Помощта, разрешена съгласно настоящата рамка, не може да бъде съчетана с други форми на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, или с други форми на финансиране от Съюза, ако такова натрупване води до интензитет на помощта, който е по-висок от посочения в настоящата рамка.

34.

Когато помощта преследва различни цели, основаващи се на едни и същи допустими разходи, се прилага най-благоприятният таван за помощта.

6.   ПРИЛАГАНЕ НА НАСТОЯЩАТА РАМКА

35.

Комисията ще прилага принципите, определени в настоящата рамка, от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2013 г. Комисията ще прилага тези принципи спрямо всички мерки за помощ, за които е изпратено уведомление, по отношение на които тя трябва да вземе решение след 31 декември 2011 г., дори когато уведомленията са били получени преди тази дата.

36.

В съответствие с Известието на Комисията за определяне на приложимите правила при оценка на незаконосъобразната държавна помощ (12) Комисията ще прилага принципите, посочени в настоящата рамка, към помощ, за която не е постъпило уведомление, предоставена след 31 декември 2011 г.


(1)  ОВ C 317, 30.12.2003 г., стр. 11.

(2)  Вж. План за действие за държавните помощи COM(2005) 107 окончателен, точка 65: „Комисията ще реши дали е необходима рамка за държавната помощ за корабостроенето или за сектора трябва просто да се прилагат хоризонталните правила.“

(3)  ОВ C 54, 4.3.2006 г., стр. 13.

(4)  Например Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда (ОВ C 82, 1.4.2008 г., стр. 1) съдържат условията, при които може да бъде разрешена помощ за корабостроителниците за по-екологосъобразни производствени процеси. Освен това, помощта за придобиване на нови транспортни средства, които надхвърлят стандартите на Съюза или повишават равнището на защита на околната среда, когато липсват стандарти на Съюза, може да бъде предоставена на собствениците на кораби, с което ще се допринесе като цяло за по-чистия морски транспорт.

(5)  ОВ C 323, 30.12.2006 г., стр. 1.

(6)  Тонове бруто.

(7)  OB L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.

(8)  С изключение на разходите за проучвания за осъществимост, извършени в срок от 12 месеца преди датата на заявлението за помощ за иновационен процес.

(9)  Това не изключва евентуалното предварително провеждане на проучвания за осъществимост от потенциалния получател, които не са били обхванати от искане за държавна помощ.

(10)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(11)  OB L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.

(12)  ОВ C 119, 22.5.2002 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Допустими разходи за помощ за иновации за корабостроенето

1.   НОВ КЛАС ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

За строителството на нов клас плавателни съдове, което отговаря на условията за помощ за иновации, са допустими следните разходи:

а)

разходи за концептуалната разработка;

б)

разходи за концептуалния дизайн;

в)

разходи за функционалния дизайн;

г)

разходи за подробния дизайн;

д)

разходи за проучвания, изпитване, макети; и подобни разходи, свързани с разработването и проектирането на съда;

е)

разходи за планирането и изпълнението на проекта;

ж)

разходи за изпитвания и опити на продукта;

з)

допълнителни трудови и режийни разходи за нов клас плавателен съд (крива на научаването).

За целите на букви а) — ж) разходите, свързани със стандартното инженерно проектиране, еквивалентно на предишен клас плавателни съдове, са изключени.

За целите на буква з) допълнителните производствени разходи, които са абсолютно необходими за потвърждаването на техническата иновация, могат да бъдат допустими, доколкото те са ограничени до необходимия минимум. Поради техническите предизвикателства, свързани с изграждането на прототип, производствените разходи на първия съд обикновено надхвърлят производствените разходи на следващите „кораби близнаци“. Допълнителните производствени разходи се определят като разликата между трудовите разходи и режийните разходи за първия съд от нов клас и производствените разходи за следващите съдове от същата серия („кораби близнаци“). Трудовите разходи включват разходи за заплати и социални разходи.

В съответствие с това, в изключителни и надлежно обосновани случаи максимум 10 % от производствените разходи, свързани с построяването на нов клас плавателен съд, могат да се приемат за допустими разходи, ако тези разходи са необходими за потвърждаването на техническата иновации. Даден случай се смята за надлежно обоснован, ако допълнителните производствени разходи превишават с 3 % производствените разходи на последващите „кораби близнаци“.

2.   НОВИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ СИСТЕМИ НА ПЛАВАТЕЛЕН СЪД

За нови компоненти или системи, които отговарят на условията за помощ за иновации, са допустими следните разходи, доколкото те са тясно свързани с иновацията:

а)

разходи за проектиране и разработване;

б)

разходи за изпитване на иновационната част, макети;

в)

разходи за материали и оборудване;

г)

в изключителни случаи, разходи за изграждане и инсталиране на нов компонент или система, които са необходими за потвърждаване на иновацията, доколкото те са ограничени до необходимия минимум.

3.   НОВИ ПРОЦЕСИ

За нови процеси, които отговарят на условията за помощ за иновации, са допустими следните разходи, доколкото те са тясно свързани с иновационния процес:

а)

разходи за проектиране и разработване;

б)

разходи за материали и оборудване;

в)

когато е приложимо, разходи за изпитване на новия процес;

г)

разходи за проучвания за осъществимост, извършени в срок от 12 месеца преди датата на подаване на заявлението за помощ.


Сметна палата

14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/14


Специален доклад № 12/2011 „Допринесли ли са мерките на ЕС за адаптиране на капацитета на риболовния флот към наличните възможности за риболов?“

2011/C 364/07

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея специален доклад № 12/2011 „Допринесли ли са мерките на ЕС за адаптиране на капацитета на риболовния флот към наличните възможности за риболов?“.

Докладът е достъпен за справка или изтегляне на уебсайта на Европейската сметна палата: http://www.eca.europa.eu

Докладът може да бъде предоставен безплатно на хартиен носител при заявка:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1

Електронна поща: euraud@eca.europa.eu

или при попълване на формуляр за електронна поръчка на уебсайта EU-Bookshop.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/15


Покана за представяне на предложения за 2011 г. — програма „Европа за гражданите“ (2007—2013 г.)

Прилагане на действията по програмата: Активни граждани за Европа, Активно гражданско общество в Европа и Активно европейско възпоменание

2011/C 364/08

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата покана за предложения се основава на Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаването на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство (1). Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения могат да бъдат намерени в ръководството за програмата „Европа за гражданите“, публикувано на уебсайта Europa (вж. точка VII). Ръководството за програмата представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения.

I.   Цели

Програмата „Европа за гражданите“ има следните специфични цели:

събиране на хората от местните общности в Европа, които да споделят и да обменят опит, мнения и ценности, да се поучат от историята и да изградят бъдещето,

да поощрява действие, дебат и размишление, свързани с европейското гражданство и демокрацията, споделените ценности, общата история и култура чрез сътрудничество с гражданските организации на европейско равнище,

да доведе Европа по-близо до нейните граждани, като насърчи европейските ценности и постижения и съхрани паметта за нейното минало,

да насърчава взаимодействие между гражданите и организациите на гражданското общество от всички участващи страни, да допринася за междукултурния диалог и за извеждането на челно място разнообразието и единството на Европа, със специално внимание върху дейностите, насочени към развиване на по-тесни връзки между гражданите от държавите-членки на Европейския съюз, в неговия състав към 30 април 2004 г., и тези на държавите-членки, които са се присъединили след тази дата.

II.   Допустими кандидати

Програмата е отворена за всички организации, установени в една от държавите, участващи в програмата, и които в зависимост от мярката са:

обществен орган, или

организация с нестопанска цел с юридически статут (правосубектност).

Всяко действие по програмата все пак е насочено към по-тесен кръг от организации. Поради това допустимостта на организациите заявители е определена конкретно за всяка мярка/подмярка в ръководство за програмата.

Допустими държави по програмата са:

държавите-членки на ЕС (2),

Хърватия,

Албания,

бивша югославска република Македония (БЮРМ).

III.   Допустими дейности

Програмата „Европа за гражданите“ подкрепя проекти, които насърчават активното европейско гражданство.

Настоящото предложение обхваща следните дейности по програмата „Европа за гражданите“, които се подкрепят чрез отпускането на два вида безвъзмездни средства: безвъзмездни средства по проекти и оперативни безвъзмездни средства.

Действие 1:   Активни граждани за Европа

Мярка 1:   Побратимяване на градове

Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени градове.

Мярка 1.1:   Срещи на граждани от побратимени градове (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени градове. Проектът трябва да включва общини от най- малко две участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 25 международни участници от поканените общини. Максималната продължителност на срещата е 21 дни. Максималният размер на безвъзмездните средства, които се предоставят, е 25 000 EUR за проект. Минималният размер на безвъзмездните средства, които се предоставят, е 5 000 EUR.

С предоставянето на безвъзмездни средства за срещи на граждани от побратимени градове се цели съвместно финансиране на организационните разходи на града-домакин, както и на пътните разноски на поканените участници. Размерът на безвъзмездните средства се изчислява на основата на единни ставки.

Мярка 1.2:   Мрежи от побратимени градове (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка подкрепя развитието на мрежи, създадени въз основа на връзки чрез побратимяване на градове, които имат съществено значение за гарантиране на структурирано, интензивно и разностранно сътрудничество между общините и следователно за постигане на максимално въздействие на програмата. Проектът трябва да предвижда поне три събития. Той трябва да включва общини от най-малко четири участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 30 международни участници от поканените общини. Максималната продължителност на проекта е 24 месеца; максималната продължителност на всяко събитие е 21 дни.

Максималната допустима сума за проект по тази мярка е 150 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR. Размерът на безвъзмездните средства се изчислява на основата на единни ставки.

Мярка 2:   „Проекти на граждани“ и „Мерки за подкрепа“

Мярка 2.1:   Проекти на граждани (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка е насочена към днешното голямо предизвикателство пред Европейския съюз: как да се намали дистанцията между гражданите и Европейския съюз. Тя е предназначена за изследване на оригинални и иновативни методологии, чрез които може да се насърчи участието на гражданите и да се стимулира диалогът между европейските граждани и институциите на Европейския съюз.

Проектът трябва да включва общини от най- малко пет участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 200 участници. Максималната продължителност на проекта е 12 месеца.

Стойността на безвъзмездните средства се изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Предоставените безвъзмездни средства не може да превишават 60 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта. Минималната стойност на безвъзмездните средства ще бъде 100 000 EUR. Максималната допустима стойност на безвъзмездните средства за проект по тази мярка е 250 000 EUR.

Мярка 2.2:   Мерки за подкрепа (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка цели подпомагане на дейностите, които могат да доведат до установяване на устойчиви партньорства и мрежи, достигащи до значителен брой различни заинтересовани страни, които насърчават активното европейско гражданство, като по този начин се допринася за една по-добра реакция спрямо целите на програмата и се постига максимално цялостно въздействие и ефективност на програмата.

Проектът трябва да включва общини от най-малко две участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Максималната продължителност е 12 месеца. За всеки проект трябва да се предвидят поне 2 събития.

Стойността на безвъзмездните средства се изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Размерът на безвъзмездните средства не може да превишава 80 % от стойността на допустимите разходи за въпросното действие. Минималната допустима стойност на безвъзмездните средства ще бъде 30 000 EUR. Максималната допустима стойност на безвъзмездните средства за проект по тази мярка е 100 000 EUR.

Действие 2:   Активно гражданско общество в Европа

Мерки 1 и 2:   Структурна подкрепа за изследователски организации по европейска публична политика и за организации на гражданското общество на равнище ЕС (Оперативни безвъзмездни средства (3)

Мярка 1— Структурна подкрепа за изследователски организации по европейска публична политика (мозъчни тръстове — think-tanks) — има за цел да подкрепи работата на изследователските организации по европейската публична политика (мозъчни тръстове — think-tanks), които могат да предоставят нови идеи и разсъждения по европейските въпроси относно активното гражданство на европейско равнище или относно европейските ценности.

Мярка 2— Структурна подкрепа за организации на гражданското общество на равнище ЕС — ще предостави на организации на гражданското общество с европейски измерения способност и стабилност за развитие на техните дейности на европейско равнище. Целта е да се съдейства за появата на структурирано, сплотено и активно гражданско общество на европейско равнище.

Периодът на допустимост трябва да съответства на бюджетната година на кандидата, което се доказва от заверените отчети на организацията. Ако бюджетната година на кандидата съответства на календарната година, периодът на допустимост ще бъде от 1 януари до 31 декември. За кандидати с бюджетна година, която се различава от календарната година, периодът на допустимост ще бъде период от 12 месеца, започващ от началната дата на тяхната бюджетна година.

Размерът на безвъзмездните средства може да се изчисли, като се следват два различни метода:

а)

бюджет, основан на единни ставки;

б)

бюджет, основан на действителни разходи. Стойността на безвъзмездните средства се изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Размерът на безвъзмездните средства не може да превишава 80 % от стойността на допустимите разходи за въпросното действие.

Максималният размер на безвъзмездните средства е 100 000 EUR.

Мярка 3:   Подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество (безвъзмездни средства по проект)

Целта на тази мярка е да подкрепя конкретни проекти, представяни от организации на гражданското общество от различните участващи държави. Тези проекти трябва да повишават осведомеността по въпроси от европейски интерес и да способстват за засилване на взаимното разбиране на различни култури и установяване на общи ценности чрез сътрудничество на европейско равнище.

Проектът трябва да включва най-малко две участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Максималната продължителност на проектите е 18 месеца.

Размерът на безвъзмездните средства може да се изчисли, като се следват два различни метода, отговарящи на различни подходи и за които се прилагат специфични правила:

а)

бюджет, основан на единни ставки;

б)

бюджет, основан на действителни разходи. Изискваните в този случай безвъзмездни средства не могат да превишават 70 % от допустимите разходи за въпросното действие.

Максималният размер на безвъзмездните средства е 150 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR.

Организации от общ европейски интерес, които са били избрани да получат оперативни безвъзмездни средства през 2012 г. по линия на действие 2, мерки 1 и 2, нямат право на финансиране по линия на тази мярка през 2012 г.

Действие 4:   Активно европейско възпоменание (безвъзмездни средства по проект)

Целта на проектите, подкрепяни по това действие, е да се запази жива паметта за жертвите на нацизма и сталинизма и да се подобри познанието и разбирането на настоящото и бъдещите поколения за това какво и защо се е случвало в лагерите и другите места за масово унищожаване на хора.

Максималната продължителност на проекта е 18 месеца.

Размерът на безвъзмездните средства може да се изчисли, като се следват два различни метода:

а)

бюджет, основан на единни ставки;

б)

бюджет, основан на действителни разходи. Изискваните в този случай безвъзмездни средства не могат да превишават 70 % от допустимите разходи за въпросното действие.

Максималният размер на безвъзмездните средства е 100 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR.

IV.   Критерии за предоставяне на субсидия

За безвъзмездни средства по проект:

Качествени критерии (80 % от присъжданите точки):

целесъобразност на проекта по отношение на целите и приоритетите на програмата (25 %),

качество на проекта и предложените методи (25 %),

въздействие (15 %),

прозрачност и проследяване (15 %).

Количествени критерии (20 % от присъжданите точки):

географско въздействие (10 %),

целева група (10 %).

За страните, които са явно недостатъчно представени, въз основа на принципа на субсидиарност и при спазване на равно третиране по отношение на качеството Комисията и Изпълнителната агенция си запазват правото да осигурят балансирано географско представяне на избраните проекти за всяко действие.

За оперативни безвъзмездни средства:

Качествени критерии (80 % от присъжданите точки):

целесъобразност на проекта по отношение на целите и приоритетите на програмата „Европа за гражданите“ (30 %),

адекватност, съгласуваност и пълнота на работната програма (20 %),

въздействие на работната програма (10 %),

европейска добавена стойност (10 %),

прозрачност на действията и разпространение и използване на резултатите по отношение на европейските граждани и други заинтересовани страни (10 %).

Количествени критерии (20 % от присъжданите точки):

географско въздействие (10 %),

целева група (10 %).

Въз основа на принципа на субсидиарност Комисията и Изпълнителната агенция си запазват правото да осигурят балансирано географско представяне на избраните проекти за всяко действие.

V.   Бюджет

Предвиден бюджет за 2012 г. за следните действия

Действие 1 Мярка 1.1

Срещи на граждани от побратимени градове

6 107 000 EUR

Действие 1 Мярка 1.2

Създаване на тематична мрежа от побратимени градове

4 528 000 EUR

Действие 1 Мярка 2.1

Проекти на граждани

1 308 000 EUR

Действие 1 Мярка 2.2

Мерки за подкрепа

805 000 EUR

Действие 2 Мярка 3

Подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество

2 807 000 EUR

Действие 4

Активно европейско възпоменание

2 414 000 EUR

Осъществяването на настоящата покана за представяне на предложения зависи от приемането на бюджета на Европейския съюз за 2012 г. от бюджетния орган.

VI.   Крайни срокове за подаване на заявления

Действия

Краен срок за подаване

Действие 1 Мярка 1.1

Срещи на граждани от побратимени градове

1 февруари

1 юни

1 септември

Действие 1 Мярка 1.2

Създаване на тематична мрежа от побратимени градове

1 февруари

1 септември

Действие 1 Мярка 2.1

Проекти на граждани

1 юни

Действие 1 Мярка 2.2

Мерки за подкрепа

1 юни

Действие 2 Мярка 1 и 2

Структурна подкрепа за изследователски организации по публична политика на ЕС (мозъчни тръстове — think-tanks) и за организации на гражданското общество на равнище ЕС

15 октомври

Действие 2 Мярка 3

Подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество

1 февруари

Действие 4

Активно европейско възпоменание

1 юни

Заявленията трябва да бъдат подадени преди 12.00 ч. (на обяд брюкселско време) на крайната дата за подаване на заявления. Ако крайният срок за подаване на заявления изтича в почивен ден, за краен срок следва да бъде считан първият работен ден след почивните дни.

Заявленията трябва да се изпращат на следния адрес:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ще бъдат разглеждани само предложения, които са подадени чрез официалния електронен формуляр за заявление за отпускане на безвъзмездни средства (eForm), надлежно попълнен и подписан от лицето, което е упълномощено да встъпи в правно задължение от името на заявителя.

Заявления, подадени на хартиен носител по пощата, по факс или електронна поща, няма да бъдат приемани за по-нататъшно оценяване.

VII.   Допълнителна информация

Подробните условия за подаване на предложения за проекти и формулярите за заявление могат да бъдат намерени в ръководството за програма „Европа за гражданите“ с последни изменения на следните уебсайтове:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32.

(2)  27-те държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.

(3)  Настоящата покана за представяне на предложения касае годишни оперативни безвъзмездни средства за финансовата година 2013.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/21


Известие, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело COMP/39.654 — Reuters Instrument Codes (RICs)

(нотифицирано под номер C(2011) 9391)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 364/09

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

В съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. (1), когато Комисията възнамерява да приеме решение, с което да изиска прекратяване на нарушение, а съответните предприятия предложат поемане на ангажименти за преодоляване на опасенията, изразени по отношение на тях от Комисията в нейната предварителна оценка, Комисията може чрез решение да превърне тези ангажименти в задължителни за предприятията. Такова решение може да бъде прието за определен срок и в него се прави заключението, че вече не са налице основания за предприемане на действия от Комисията. Съгласно член 27, параграф 4 от същия регламент Комисията публикува резюме на казуса и основното съдържание на ангажиментите. Заинтересованите страни могат да изпратят своите съображения в срока, определен от Комисията.

2.   РЕЗЮМЕ НА ДЕЛОТО

(2)

На 19 септември 2011 г. Комисията прие предварителна оценка по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Оценката се отнасяше до сектора на финансовите информационни услуги, по-специално пазара за подаване на консолидирани данни в реално време (2). Тя беше адресирана до предприятие Thomson Reuters Corporation и предприятията под негов пряк или непряк контрол, включително Thomson Reuters Limited (Thomson Reuters). Комисията има опасения, че някои от лицензионните практики на Thomson Reuters по отношение на борсовите кодове Reuters Instrument Codes (RIC) е възможно да представляват нарушение на член 102 от ДФЕС (3). Процедура срещу Thomson Reuters беше открита на 30 октомври 2009 г.

(3)

Съгласно предварителната оценка Thomson Reuters има господстващо положение на световния пазар за консолидирани данни в реално време.

(4)

Възможно е Thomson Reuters да са се възползвали неправомерно от господстващото си положение, като са налагали на клиентите си ограничения по отношение на използването на кодовете RIC. Thomson Reuters: а) забранява на клиентите си да използват кодовете RIC за извличане на консолидирани данни в реално време от други доставчици; и б) възпрепятства трети страни да създават и поддържат сравнителни таблици, съдържащи кодове RIC, което би позволило на системите на клиентите на Thomson Reuters да работят и с консолидирани данни в реално време и на други доставчици (4).

(5)

Тези ограничения създават значителни бариери пред смяната на доставчик. Клиентите на Thomson Reuters използват широко кодовете RIC в приложенията на своите сървъри, а персоналът, който си служи с приложенията, е запознат със символите RIC. Поради ограниченията, наложени от Thomson Reuters, когато кодовете RIC са включени в сървърни приложения, смяната на доставчик означава премахване на кодовете RIC и прекодиране на тези приложения, така че кодовете RIC да бъдат заместени с други символи. Това е тежка и често прекалено скъпа процедура. Предварителното мнение на Комисията е, че Thomson Reuters всъщност не дава възможност за изход на своите клиенти на консолидирани данни в реално време, които са въвели кодовете RIC в своите приложения. В резултат на това други доставчици на консолидирани данни в реално време не могат ефективно да се конкурират с Thomson Reuters на пазара на консолидирани данни в реално време.

3.   ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

(6)

Thomson Reuters оспорва предварителната оценка на Комисията. За да отговори на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията, предприятието все пак предложи ангажименти съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Ангажиментите, предложени от Thomson Reuters („ангажиментите“), са накратко обобщени по-долу. Неповерителна версия на ангажиментите е публикувана изцяло на английски език на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на адрес: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Ангажиментите се състоят в предлагане на лиценз на настоящите и бъдещите клиенти на услугата в реално време (5) на Thomson Reuters (разширен RIC лиценз (6)), който им дава допълнителни права за използване на символите RIC. Това би им позволило, срещу месечна лицензионна такса, да използват кодовете RIC за извличане на финансови данни от консолидирани източници на данни в реално време, предлагани от конкурентите на Thomson Reuters, с цел всички или само някои от сървърните приложения да преминат към алтернативни доставчици на консолидирани данни в реално време. Освен това Thomson Reuters ще предоставя на притежателите на разширен лиценз редовни актуализации на съответните кодове RIC, включително, където е приложимо, необходимата информация, свързана с RIC (т.е. съответно място на търговия, източник, официален код, валута и/или описание).

(8)

Ангажиментите обхващат: i) клиенти, които частично и/или изцяло ще се прехвърлят от предоставяните от Thomson Reuters консолидирани данни в реално време към алтернативен доставчик на такива данни; и ii) клиенти, които ще се абонират за услуга от трета страна по отношение на консолидирани данни в реално време в допълнение към услугата на Thomson Reuters (например, като подсигуровка при извънредни случаи или за тестване на функционалността и сигурността на новия източник на консолидирани данни в реално време). В случай на частично прехвърляне Thomson Reuters се ангажира да не дискриминира клиентите си, които се прехвърлят към друг(и) доставчик(ци) на данни в реално време, по отношение на условията, при които се доставят консолидираните данни в реално време на Thomson Reuters (7).

(9)

Лицензът за разширено ползване на RIC ще се дава за постоянно и ще е на разположение чрез ангажиментите за период от 5 години. Така клиентът ще може да получи от Thomson Reuters лиценз за разширено ползване на RIC през петгодишния период, но ще може да продължи да го използва без ограничения във времето, при плащане на съответната такса и спазване на другите условия на лиценза.

(10)

Този начин за компенсация ще се прилага към всички символи RIC, пряко свързани с цената за индивидуален финансов инструмент или стойност на индекс, предлагани от услугата в реално време на Thomson Reuters, и следователно inter alia към: i) данни от обмен и многостранни инструменти за търговия (МИТ); и ii) повечето извънборсови инструменти или МИТ (8). Изключение правят само RIC, свързани с инструменти, търгувани извън борсата, за които Thomson Reuters получава данни от един единствен източник, който може да се идентифицира чрез RIC („RIC с един източник“) (9).

(11)

Освен това Thomson Reuters ще предостави нужната информация за улесняване на възможностите на клиентите да изградят съответствия между RIC и символите, използвани от други доставчици. Ангажиментите също така ще позволят на клиентите да се обърнат към разработчици, представляващи трета страна, за създаване на инструменти за прехвърляне с цел да се улесни преминаването към друг доставчик и ще позволяват на тези трети страни да използват разработения софтуер за множество от клиенти, които са се абонирали за разширената услуга. Третата страна няма да получава права за самите символи RIC.

(12)

Други видове лиценз вече са предоставени от Thomson Reuters при търговски условия и не са включени в разширената услуга. Например, разработването на инструменти за преминаване към друг доставчик изисква лиценз за право за разработване от Thomson Reuters. На второ място, Thomson Reuters дава лиценз за обработка на трансакции на клиенти, желаещи да използват RIC като идентификатори при пряко обработване. Това се отнася например за редистрибуция на RIC от страна на клиентите на Thomson Reuters към други страни. Thomson Reuters се ангажира да не извършва дискриминация нито срещу клиентите си, преминаващи към друг(и) доставчик(ци) на консолидирани данни в реално време, при условията на други лицензи, нито срещу трети страни, разработващи софтуер или технология, която улеснява лицензираните за разширената услуга да преминават към друг доставчик (10).

(13)

От географска гледна точка предлаганият лиценз по принцип е ограничен до приложенията на клиенти, които обслужват бизнес в ЕИП. Приложения, които обслужват бизнес на друго място, също се включват, ако това е „разумно необходимо“, за да се гарантира резултат на прехвърлянето в полза на бизнеса на клиента в ЕИП (11). Thomson Reuters предоставя някои примери на случаи, в които условието изглежда е изпълнено. Примерите са включени в ангажиментите в приложение IV.

(14)

Месечната такса за разширена услуга, която Thomson Reuters възнамерява да събира, отразява структурата на търговските условия по отношение на данните, които предприятието понастоящем доставя за употреба в сървърните приложения (12). Таксите се основават на набор от символи RIC, за които клиентът желае да получи лиценз, за да извлича данни от конкурент в дадена търговска дейност. Таксите покриват допълнителни права за използване на символите RIC и разходите за услугата, предоставяна от Thomson Reuters на неговите клиенти съгласно ангажиментите. Според Thomson Reuters равнището на таксата се равнява на малка част от цената за консолидирани данни в реално време на Thomson Reuters за същия набор от лицензирани RIC и за същата употреба. Ценоразписът също така съдържа минимална месечна такса от 750 USD. За подробности по ценоразписа за разширената услуга, моля, вижте неповерителната версия на ангажиментите, публикувана на уебсайта на ГД „Конкуренция“ (приложение I).

4.   ПОКАНА ЗА ДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА

(15)

Комисията възнамерява, след консултиране с участниците на пазара, да приеме решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с което да обяви за задължителни обобщените по-горе ангажименти, публикувани в интернет на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“. Ако бъдат внесени съществени изменения в ангажиментите, ще бъде проведено ново консултиране с участниците на пазара.

(16)

В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията приканва заинтересованите трети страни да изпратят своите становища.

(17)

Освен това Комисията приканва заинтересованите страни да дадат мнения относно следните въпроси, свързани с преминаването на клиент на сървърно приложение от услугата RT Service на Thomson Reuters към алтернативен доставчик на консолидирани данни в реално време:

a)

Равнището на таксите, включително минималната такса, позволява ли намаляване на разходите, свързани с преминаването към друг доставчик, което би било достатъчно, за да могат клиентите на Thomson Reuters да преминат към алтернативен доставчик, ако желаят? Моля, дайте приблизителна оценка на следното:

i)

таксите за разширена услуга, която вашето предприятие следва да плати, за да се откаже частично и/или изцяло от консолидираните данни в реално време на Thomson Reuters;

ii)

таксите за разширена услуга биха представлявали каква част от първоначалната такса за консолидирани данни в реално време (и в двата случая след евентуални отстъпки), която вашето предприятие понастоящем плаща на Thomson Reuters: i) 1—3 %; ii) 4—6 %; iii) 7—9 %; или iv) над 10 %; и

iii)

категорията такси, които биха били в сила за вашето предприятие на месец за всяка една търговска дейност (вж. ценоразписа в приложение I към ангажиментите).

б)

Считате ли, че редовните актуализации на RIC са съществена част от разширения лиценз, необходим на Вашето предприятие за улеснена смяна на доставчиците на консолидирани данни в реално време?

в)

Считате ли, че ограничаването на разширената услуга до прехвърляне само на сървърните приложения (без конкретно да се обхваща използването им от хора) е достатъчно, за да се премахнат изложените по-горе опасения на Комисията, свързани с RIC?

г)

Географският обхват на ангажиментите е ограничен до сървърните приложения, които обслужват бизнеса в ЕИП. Те включват сървърни приложения, обслужващи бизнес на друго място, ако това е „разумно необходимо“. Считате ли, че това е достатъчно, за да се позволи на предприятията със седалище в ЕИП да се възползват от ангажиментите и да сменят доставчика, ако желаят? Ако това не е така, моля обяснете защо предлаганият географски обхват ще попречи на способността Ви да смените доставчика за Вашето предприятие със седалище в ЕИП. Моля избройте, ако е приложимо, още примери в допълнение на тези, предоставени от Thomson Reuters в приложение IV.

д)

Според Thomson Reuters RIC, които са обхванати от компенсиращата мярка, възлизат на 95 % от общата ликвидност. Thomson Reuters твърди, че не е нито нужно, нито възможно в обхвата на компенсиращата мярка да се включат извънборсовите RIC, които идентифицират по уникален начин всеки индивидуален участник и неговата цена. Съгласни ли сте, че това е достатъчно, за да бъде компенсиращата мярка ефективна?

е)

Моля, дайте информация за възможни трети страни, които имат капацитет и/или търговски стимул да създадат инструменти за смяна на доставчика, за да улеснят прехвърлянето на клиентите. Моля, дайте оценка, ако е възможно, на очаквания размер на разходите за клиентите на такава услуга.

ж)

Считате ли, че разпоредбите за недискриминация в ангажиментите на Thomson Reuters по отношение на другите лицензи (вж. параграфи 8 и 12 по-горе) са достатъчни и подходящи: i) за клиенти, които желаят да преминат към друг доставчик; и ii) за разработчици на трета страна, които се стремят да улеснят преминаването?

(18)

Отговорите и коментарите следва да бъдат подкрепени с доводи и да излагат факти от значение. Ако откриете проблем в която и да е част от предлаганите ангажименти, моля, предложете възможно решение.

(19)

Срокът за подаване на коментари изтича шест седмици след датата на публикуване на настоящото известие. Заинтересованите страни се поканват да предадат неповерителна версия на своите становища, в която търговските тайни и други поверителни пасажи са изтрити и са заменени, както се изисква, с неповерително обобщение или с думите „[търговски тайни]“ или „[поверително]“.

(20)

Мненията могат да бъдат изпращани на Комисията под референтен номер дело COMP/39.654 — RICs по електронна поща (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), факс (+32 22950128) или по пощата на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Считано от 1 декември 2009 г. членове 81 и 82 от Договора за ЕО стават съответно членове 101 и 102 от ДФЕС. Двете групи разпоредби са по същество идентични. За целите на настоящото известие препращания към членове 101 и 102 от ДФЕС следва да се разбират като препращания към членове 81 и 82 от Договора за ЕО, когато това е приложимо.

(2)  В случая става дума конкретно за подаване на консолидирани данни в реално време, а не за данни в реално време, предавани чрез десктопни приложения.

(3)  Според Thomson Reuters кодовете RIC са кодове от букви и цифри, които представляват механизъм за намиране на данни, създаден и предоставян от Thomson Reuters на неговите клиенти като неразделна част от финансово-информационните услуги на Thomson Reuters за идентифициране, навигация и извличане на структурирано множество от свързани данни от колекциите данни в реално време и мрежата за дистрибуция на Thomson Reuters (IDN Integrated Data Network).

(4)  Thomson Reuters заяви, че не възпрепятства своите клиенти на консолидирани данни в реално време да използват кодовете RIC за сравнение със символите на други доставчици, ако получената база данни или сравнителна таблица не се използва за извличане на данни от друг доставчик. С други думи Thomson Reuters не забранява създаването на сравнителни таблици, но е против прякото или непряко използване на кодовете RIC за извличане на данни в реално време от други доставчици.

(5)  Thomson Reuters продава предложението си за консолидирани пазарни данни в реално време под наименованието Thomson Reuters Real-time Service („RT Service“ — известна преди като Reuters Datascope Real-Time Service, т.е. RDRT) за употреба в сървърни приложения.

(6)  Вж. приложение II от ангажиментите.

(7)  Вж. клауза 6.4.2 от ангажиментите.

(8)  Според Thomson Reuters комбинираните RIC, представящи единна сборна цена от всички валидирани участници, които идентифицират финансови инструменти (сборни съставни RIC), са над 95 % от общата ликвидност и са включени в обхвата на ангажимента.

(9)  Според Thomson Reuters инструментите, търгувани извън борсата, за които Thomson Reuters получава данни от един източник, съставляват по-малко от 5 % от общата ликвидност.

(10)  Вж. клаузи 6.4 и 6.5 от ангажиментите.

(11)  ЕИП съгласно ангажиментите включва Швейцария.

(12)  Т.е. консолидирани данни в реално време при услугата RT Service.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/25


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2011/C 364/10

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„BOVŠKI SIR“

ЕО №: SI-PDO-0005-0423-29.10.2004

ЗНП ( X ) ЗГУ ( )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен орган в държавата-членка:

Наименование:

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Министерство на земеделието, горското стопанство и храните на Република Словения)

Адрес:

Dunajska cesta 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Тел.

+386 14789000

Факс

+386 14789055

Електронна поща:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Заявител:

Наименование:

Društvo rejcev drobnice Bovške (Асоциация на животновъдите от Bovec, отглеждащи овце и кози)

Адрес:

Soča 50

SI-5232 Soča

SLOVENIJA

Тел.

+386 53889510

Факс

Електронна поща:

Състав:

Производители/преработватели ( X ) Други ( )

3.   Вид продукт:

Клас 1.3:

Сирена

4.   Спецификация:

(резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование:

„Bovški sir“

4.2.   Описание:

„Bovški sir“ се класифицира като твърдо пълномаслено сирене. То се приготвя от сурово овче мляко от местната порода овце „Bovec“, но може да съдържа също така до 20 % краве или козе мляко.

Диаметърът на целите кръгли пити сирене е 20—26 cm, височината им е 8—12 cm, а теглото — между 2,5 и 4,5 kg. Коричката е твърда, гладка и равномерна, сиво-кафява до бледо бежова на цвят. Страните на питата са слабо изпъкнали, а ръбовете — леко заоблени.

Сиренето е компактно, еластично, плътно, разчупва се чисто, крехко е, но не ронливо. Цветът му е равномерен сиво-бежов, с малко на брой, равномерно разпространени шупли с големината на лещено или малко грахово зърно и единични малки дупчици и пукнатини. Консистенцията на по-зрелите сирена е по-компактна и по-крехка.

Сиренето се характеризира с отличителен плътен, наситен, леко пикантен аромат и вкус. Ако е добавено краве или козе мляко, вкусът и ароматът са малко по-меки.

„Bovški sir“ съдържа най-малко 60 % сухо вещество и 45 % мазнини в сухото вещество.

4.3.   Географски район:

На север и на запад границата на района, в който се добива млякото за „Bovški sir“ и се произвежда самото сирене, съвпада с държавната граница с Италия, от Mali и Veliki Mangrt до гранично-пропускателния пункт Učje. От границата периметърът на района минава през Mali и Veliki Muzec, като обхваща цялата Planina Božca до Na Vrhu, към Hrib, през Pirovec, Krasji Vrh, Planina Zaprikraj, Zapleč до Lopatnik и Krn, Mali Šmohor, Bogatin, Vratca до Lanževica, Mala Vrata, Velika Vrata, Travnik, Malo Špičje и Kanjevec, през Triglav и Luknja до Križ, Prisojnik, Mala Mojstrovka, през Travnik до Jalovec, Kotovo Sedlo, Mali Mangart и обратно до държавната граница с Италия. Горепосочените погранични райони попадат в географския район.

4.4.   Доказателство за произход:

С цел да се гарантира проследимостта на „Bovški sir“ се прилагат следните процедури или мерки.

Производство на мляко: млякото трябва да бъде произведено в определения географски район. Воденето на родословна книга гарантира подходящия състав на стадото от гледна точка на породата. В стопанствата се води така също регистър на дажбите храна и покупката на фуражи.

Събиране на млякото: млякото, предназначено за производството на „Bovški sir“, трябва да се събира и съхранява отделно от останалото. Води се регистър на количествата мляко (овче, козе и краве мляко), което се добива и закупува всеки ден, заедно с разбивка по стопанства.

Преработка на мляко: производителите на „Bovški sir“ водят регистър на количествата преработвано мляко на ден, както и на количествата произведено сирене на ден по партиди. Всяка партида се равнява на количеството сирене, получено от едно подсирване на млякото. Ако в даден ден бъде произведена само една партида сирене, датата на производство на сиренето представлява също означението на партидата.

Зреене на сиренето: с цел да се гарантира зреенето на всяка партида сирене в продължение най-малко на 60 дни, производителите водят регистър относно зреенето на сиренето. Датата на производство на продукта съвпада с датата, на която започва зреенето на сиренето.

4.5.   Метод на производство:

„Bovški sir“ се произвежда от сурово овче мляко от местна порода овце „Bovec“ или смес от овче, козе и краве мляко. Делът на козето или кравето мляко не може да надвишава 20 % от общия обем на млякото.

„Bovški sir“ се произвежда само през периода на лактация на животните, който съвпада с цикъла на растеж на тревата по пасищата, на които пасе добитъкът. Пашата представлява по-голямата част от основната дажба храна през периода на лактация на животните, въпреки че може да се комбинира също така със сено и силаж. Основната дажба трябва да бъде най-малко 75 % от сухото вещество в дневните дажби.

За производството на „Bovški sir“ се използва зряло мляко, към което преди подсирването може да се добави прясно мляко. Зреенето му продължава най-малко 12 часа, като през това време се развива местната микрофлора и се гарантира оптималното равнище на киселинност на млякото. За ускоряване на ферментацията се разрешава използването на домашно приготвени закваски (зреенето на малко количество мляко при висока температура за най-малко 12 часа) или подбрани подсирващи ензими. Преди подсирването млякото се затопля до температура 35—36 °C. Подсирването отнема между 30 и 45 минути. Коагулумът след това се раздробява на парчета с големината на бобови или грахови зърна, които след сушенето се свиват до големината на пшенични зърна. Сиренината се прехвърля в калъпи и се притиска. Пресоването продължава между 4 и 6 часа.

Осоляването може да се извърши както на сухо (за два дни — осоляване и обръщане по два пъти на ден) или в суроватка (за 24—48 часа). След осоляването върху всяка пита се поставя началната дата на зреенето или означението на партидата. Зреенето на „Bovški sir“ продължава най-малко 60 дни. Много е важно през периода на зреене за сиренето да се полагат грижи (да се обръща, избърсва и почиства).

4.6.   Връзка:

„Bovški sir“ е продукт, чието значение датира отпреди няколко века. Археологическите находки също свидетелстват, че районът на Bovec е заселен от хиляди години. Следователно се приема, че правенето на сирене във високите алпийски пасища се е развило в този район преди три хиляди години — едновременно с обработването на желязото.

Първите документи за Bovec датират от преди 1174 г., докато първите сведения за сирене в района са от XIV век. Поземлените регистри и други документи от този период сочат, че сиренето е било високо ценено, тъй като данъците на стопанствата, риболовните наеми и т.н. са изчислявани в количество сирене (Rutar, 1882 г.).

Наименованието „Bovški sir“ (на италиански — „Formaggio di Plezo vero“) за пръв път се споменава в ценова листа в град Videm (Udine) през 1756 г., от която е видно също така, че „Bovški sir“ е поддържало по-високи цени от няколко други вида сирене.

Методите на производство на сирене, както и на използване и управление на алпийските пасища, са описани в „Pašni red“ (разпоредби за управление на пасищата). Преди Първата световна война др. Henrik Tuma е написал обзор на „Pašni red“ и на работния ден на Zapotok (алпийско пасище над Zadnja Trenta), публикуван в „Planinski Vestnik“. От него е видно, че начинът, по който се произвежда „Bovški sir“, след като се отчете технологичният напредък, в голяма степен днес е същият, както и преди няколко века.

Високите алпийски пасища и стръмните склонове означават, че в географския район няма много място за интензивно земеделие. Целият географски район се намира в рамките на територията по „Натура 2000“, а значителна част от географския район попада също така в национален парк „Triglav“. Географският район се характеризира с алпийско-континентален климат, като отчасти е повлиян от средиземноморския климат, който прониква във вътрешността по река Soča. Количеството на валежите е високо през цялата година (средните равнища за периода 1961—1990 г. в Bovec са били 2 735 mm/годишно). Поради високите върхове наоколо някои долини остават без слънчева светлина в продължение на до два месеца през годината. Въпреки обилните валежи, сушата и силните ветрове редовно намаляват количеството на тревата върху плитката почва, като по този начин правят района най-подходящ за отглеждането на овце и кози.

Овчето мляко, което се използва за производството на „Bovški sir“, се добива от местната порода овце „Bovec“, която се е развила с течение на вековете в долината по горното течение на река Soča и е наречена на град Bovec. Породата овце „Bovec“ е отличителна млекодайна порода, като животните са с фина структура на главата и къси уши. До ден днешен развъждането е било водено от постигането на една основна цел — приспособяване към тежките условия на паша и отглеждане, способност за паша на високи хълмисти и планински пасища и спокоен нрав, дълголетие и издръжливост. Млякото от овцете от породата „Bovec“ е с по-високо съдържание на мазнини в сухото вещество от останалите млечни породи овце в Словения, което оказва влияние както върху добива на сирене, така и върху вкуса му.

През периода на лактация млекодайните животни, от които се добива млякото за „Bovški sir“, са на паша на пасищата в целия район. Те пасат по традиционен начин, който в същото време е и единственият приложим вариант от финансова гледна точка. Това означава, че храната по време на периода, през който дават мляко за „Bovški sir“, основно идва от свежата паша, което в голяма степен допринася за типичния вкус и аромат на „Bovški sir“. Пасищата се характеризират с изключително разнообразие на растителни видове, което се свързва с надморската височина, климата и геоложкия състав на почвата. В географския район се срещат растения, които са типични за алпийските, континенталните и средиземноморските райони.

4.7.   Инспекционен орган:

Наименование:

Bureau Veritas d.o.o.

Адрес:

Linhartova cesta 49 a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Тел.

+386 14757600

Факс

+386 14757601

Електронна поща:

info@si.bureauveritas.com

4.8.   Етикетиране:

Върху сирената, които отговарят на всички изисквания на спецификацията, се поставя името на производителя, наименованието „Bovški sir“ и логото (указано по-долу), логото на Съюза на Общността и националният знак за качество. Ако е използвано козе или краве мляко, неговият процент също трябва да бъде посочен.

Производителите могат да посочат също така, че зреенето на сиренето е продължило повече от година или че е произведено в планинска мандра.

Image


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.