ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.351.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 351

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
2 декември 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 351/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2011/C 351/02

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

6

2011/C 351/03

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

11

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 351/04

Известие на вниманието на лицата и образуванията, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/782/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕС) № 442/2011 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1244/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

14

2011/C 351/05

Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат член 19, параграф 1, буква б) и член 20, параграф 1, буква б) от Решение 2010/413/ОВППС на Съвета (приложение II), и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета (приложение VIII)

15

 

Европейска комисия

2011/C 351/06

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 1,25 % на 1 декември 2011 година — Обменен курс на еврото

16

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 351/07

Данък върху добавената стойност (ДДС) — Инвестиционно злато, освободено от данък — Списък на златните монети, които отговарят на критериите, изложени в член 344, параграф 1, точка 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (Специална схема за инвестиционно злато) — Валиден за 2012 г.

17

2011/C 351/08

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

32

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/1


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора)

2011/C 351/01

Дата на приемане на решението

12.11.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.30873 (N 165/10)

Държава-членка

Словакия

Регион

Смесени

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Правно основание

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Вид мерки

Схема

Цел

Горско стопанство, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: 4,66 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 1,17 EUR (в млн.)

Интензитет

80 %

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Селско, горско и рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

28.10.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31093 (N 251/10)

Държава-членка

Италия

Регион

Toscana

Член 107, параграф 3, буква в)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] — Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/2013

Правно основание

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con:

la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Вид мерки

Схема

Цел

Горско стопанство

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 4,50 EUR (в млн.)

Интензитет

70 %

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Горско стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

2.8.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31094 (N 253/10)

Държава-членка

Италия

Регион

Toscana

Член 107, параграф 3, буква в)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali» — Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007/2013

Правно основание

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali [Articolo 36, b,v/articolo 47 regolamento (CE) n. 1698/2005]» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e precedenti modifiche approvate con: la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Вид мерки

Схема

Цел

Горско стопанство

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 6 EUR (в млн.)

Интензитет

100 %

Времетраене

1.1.2011 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Селско, горско и рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

28.10.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31124 (N 265/10)

Държава-членка

Италия

Регион

Sardegna

Член 107, параграф 3, буква в)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Regime di aiuti per campagne pubblicitarie dei prodotti agro alimentarinei paesi terzi

Правно основание

L.r. 7 agosto 2009, n. 3 articolo 2 comma 3 lettera b)

Вид мерки

Схема

Цел

Реклама (AGRI)

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: 5 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 1 EUR (в млн.)

Интензитет

80 %

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Селско, горско и рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Assessorato dell'agricoltura

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

30.11.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31499 (N 378/10)

Държава-членка

Словакия

Регион

Смесени

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky

Правно основание

§ 5 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Вид мерки

Схема

Цел

Природни бедствия или извънредни обстоятелства

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: 40 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 10 EUR (в млн.)

Интензитет

90 %

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Селско, горско и рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/6


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора)

2011/C 351/02

Дата на приемане на решението

7.10.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31421 (N 352/10)

Държава-членка

Испания

Регион

Смесени

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia

Правно основание

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Вид мерки

Схема

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 0,48 EUR (в млн.)

Интензитет

85 %

Времетраене

1.1.2011 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Селско, горско и рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

12.11.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31422 (N 353/10)

Държава-членка

Испания

Регион

Murcia

Член 107, параграф 3, буква а)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia

Правно основание

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Вид мерки

Схема

Цел

Горско стопанство

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 1,99 EUR (в млн.)

Интензитет

85 %

Времетраене

1.1.2011 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Горско стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

13.10.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31435 (N 361/10)

Държава-членка

Испания

Регион

Смесени

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Modernización y Mejora de la Eficiencia Energética de Invernaderos con Orientación Productiva de Tomate

Правно основание

Título: — Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia, aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación. [Artículos 20(b)i y 26 del Reglamento (CE) no 1698/2005. Artículo 17 y punto 5.3.2.1 del anexo II del Reglamento (CE) no 1974/2006].

Decisión de la Comisión C(2009) 10544 de 21.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3843 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10383 de 17.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de las Islas Canarias para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3835 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10318 de 15.12.2009 por la que se aprueba…

Вид мерки

Схема

Цел

Инвестиции в земеделски стопанства, Секторно развитие

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: 189,20 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 189,20 EUR (в млн.)

Интензитет

40 %

Времетраене

1.10.2010 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

18.10.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31436 (N 362/10)

Държава-членка

Испания

Регион

Teruel

Член 107, параграф 3, буква в)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Правно основание

Orden de… de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Decreto 223/2002, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula y fomenta la producción integrada de vegetales.

Orden de 11 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se fijan las Normas Generales que deben aplicarse a la producción integrada de vegetales.

Ley 38/2003 de 17.11.2003 General de Subvenciones.

Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Gobieno de Aragón, sobre subvenciones en materia de Agricultura y Alimentación.

Вид мерки

Схема

Цел

Агроекологични задължения

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: 6,90 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 2,30 EUR (в млн.)

Интензитет

100 %

Времетраене

28.2.2011 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

20.10.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31437 (N 363/10)

Държава-членка

Испания

Регион

Navarra

Член 107, параграф 3, буква в)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Medidas para la gestión y protección de los bosques

Правно основание

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Orden Foral 317/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013

Orden Foral 322/2008, de 19 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 317/2007 de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Nav…

Вид мерки

Схема

Цел

Горско стопанство, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 21,45 EUR (в млн.)

Интензитет

100 %

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Горско стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Andrés Eciolaza Carballo, Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

C/ González Tablas, 7-4a planta

31005 Pamplona (Navarra)

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/11


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора)

2011/C 351/03

Дата на приемане на решението

4.8.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.30736 (N 134/10)

Държава-членка

Испания

Регион

Andalucia

Член 107, параграф 3, буква а)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Ayudas previstas en las medidas 226 y 227 del PDR

Правно основание

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Medidas 226 «Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas», y 227 «Inversiones no productivas». Aprobado, tras su última modificación, por la Comisión Europea mediante Decisión de 18 de Diciembre de 2009.

Вид мерки

Схема

Цел

Опазване на околната среда, Горско стопанство

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 100,30 EUR (в млн.)

Интензитет

100 %

Времетраене

1.1.2011 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Селско, горско и рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Junta de Andalucía

Consejería de Medio Ambiente

Avenida Manuel Siurot, 50

41071 Sevilla

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

21.12.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.30942 (N 190/10)

Държава-членка

Испания

Регион

Смесени

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Правно основание

Real Decreto 714/2010 de 28 de mayo de 2010, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Вид мерки

Схема

Цел

Инвестиции в земеделски стопанства

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: 7,50 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 1,88 EUR (в млн.)

Интензитет

50 %

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

1.10.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.31520 (N 384/10)

Държава-членка

Испания

Регион

Pais Vasco

Неподпомагани области

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Inversiones no productivas en tierras forestales

Правно основание

Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013

Decreto 166/2008 de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Вид мерки

Схема

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

 

Общ бюджет: 0,42 EUR (в млн.)

 

Годишен бюджет: 0,06 EUR (в млн.)

Интензитет

100 %

Времетраене

1.10.2010 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Селско, горско и рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Gobierno Vasco

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

C/ Donotia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/14


Известие на вниманието на лицата и образуванията, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/782/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕС) № 442/2011 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1244/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

2011/C 351/04

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Следната информация се предоставя на вниманието на лицата и образуванията, включени в приложенията към Решение 2011/782/ОВППС на Съвета (1), което заменя Решение 2011/273/ОВППС на Съвета, и в приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (EC) № 1244/2011 на Съвета (2) относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия.

Съветът на Европейския съюз реши, че лицата и образуванията, изброени в посочените по-горе приложения, следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/782/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕС) № 442/2011 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (EC) № 1244/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия.

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание за възможността да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), посочени на уебсайтовете в приложение III към Регламент (ЕС) № 442/2011, за да получат разрешение да използват замразени средства за основни нужди или конкретни плащания (вж. член 6 от регламента).

Засегнатите лица и образувания могат да отправят искане до Съвета, придружено от удостоверителни документи, за преразглеждане на решението за включването им в посочения по-горе списък, на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi /Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание и за възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  OB L 319, 2.12.2011 г., стр. 56.

(2)  OB L 319, 2.12.2011 г., стр. 8.


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/15


Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат член 19, параграф 1, буква б) и член 20, параграф 1, буква б) от Решение 2010/413/ОВППС на Съвета (приложение II), и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета (приложение VIII)

2011/C 351/05

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

На вниманието на лицата и образуванията, включени в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г., изменено с Решение 2011/783/ОВППС на Съвета от (1)1 декември 2011 година, и в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1245/2011 на Съвета от 1 декември 2011 година (2), се представя следната информация:

След като преразгледа списъците на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат член 19, параграф 1, буква б) и член 20, параграф 1, буква б) от Решение 2010/413/ОВППС на Съвета, и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран, Съветът на Европейския съюз реши, че спрямо лицата и образуванията, включени в посочените по-горе приложения, следва да продължат да се прилагат ограничителните мерки, предвидени в посочените решение и регламент на Съвета.

Освен това Съветът на Европейския съюз реши, че в посочените по-горе приложения следва да бъдат включени допълнителни лица и образувания. Основанията за включването на тези лица и образувания са посочени в съответните вписвания в тези приложения.

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание, че имат възможност да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), посочени на уебсайтовете в приложение V към регламента, за да получат разрешение за използване на замразени финансови средства за основни нужди или конкретни плащания (вж. членове 17, 18 и 19 от регламента).

Засегнатите лица и образувания могат да отправят молба до Съвета, заедно с необходимата придружаваща документация, за преразглеждане на решението за включването им в посочения по-горе списък на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

На вниманието на засегнатите лица и образувания се представя и възможността за оспорване на решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея, и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 71.

(2)  ОВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 11.


Европейска комисия

2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/16


Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):

1,25 % на 1 декември 2011 година

Обменен курс на еврото (2)

1 декември 2011 година

2011/C 351/06

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3492

JPY

японска йена

104,84

DKK

датска крона

7,4330

GBP

лира стерлинг

0,85910

SEK

шведска крона

9,1258

CHF

швейцарски франк

1,2264

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,7830

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,279

HUF

унгарски форинт

302,50

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6975

PLN

полска злота

4,5050

RON

румънска лея

4,3550

TRY

турска лира

2,4718

AUD

австралийски долар

1,3182

CAD

канадски долар

1,3736

HKD

хонконгски долар

10,4868

NZD

новозеландски долар

1,7347

SGD

сингапурски долар

1,7312

KRW

южнокорейски вон

1 518,01

ZAR

южноафрикански ранд

10,9350

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,5890

HRK

хърватска куна

7,5085

IDR

индонезийска рупия

12 136,50

MYR

малайзийски рингит

4,2087

PHP

филипинско песо

58,391

RUB

руска рубла

41,4650

THB

тайландски бат

41,636

BRL

бразилски реал

2,4189

MXN

мексиканско песо

18,3008

INR

индийска рупия

69,3080


(1)  Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/17


ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДДС)

ИНВЕСТИЦИОННО ЗЛАТО, ОСВОБОДЕНО ОТ ДАНЪК

Списък на златните монети, които отговарят на критериите, изложени в член 344, параграф 1, точка 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (Специална схема за инвестиционно злато)

Валиден за 2012 г.

2011/C 351/07

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

а)

Списъкът отразява изпратената от държавите-членки информация до Комисията в рамките на срока, определен в член 345 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност.

б)

Монетите, включени в този списък, се смята, че отговарят на критериите, изложени в член 344, и следователно се разглеждат като инвестиционно злато в съответните държави-членки. Въз основа на това обстоятелство предлагането им е освободено от ДДС през цялата календарна 2012 г.

в)

Освобождаването от данък се прилага за всички емисии от монети, включени в този списък, с изключение на емисиите от монети с чистота по-ниска от 900 хилядни.

г)

Ако дадена монета не е включена в списъка, но отговаря на критериите за освобождаване, определени в Директивата за ДДС, предлагането ѝ също е освободено от данък.

д)

Списъкът е по азбучен ред, с имената на държавите и номиналите на монетите. Монетите от една и съща категория са подредени във възходящ ред в зависимост от стойността.

е)

В списъка номиналът на монетите отразява валутата, която е изобразена върху тях. Когато валутата върху монетите не е изобразена с латински букви, където е било възможно, номиналът в списъка е указан в скоби.

ДЪРЖАВА ЕМИТЕНТ

МОНЕТИ

АФГАНИСТАН

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

АЛБАНИЯ

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ОЛДЪРНИ

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

АНДОРА

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

АНГИЛА

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

АРЖЕНТИНА

1 ARGENTINO

АРУБА

10 FLORIN

25 FLORIN

АВСТРАЛИЯ

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

АВСТРИЯ

10 CORONA (= 10 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

1 DUCAT

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

БАХАМСКИ ОСТРОВИ

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

БЕЛГИЯ

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

50 EURO GOLD

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

БЕЛИЗ

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

БЕРМУДА

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

БУТАН

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

БОЛИВИЯ

4 000 PESOS BOLIVIANOS

БОТСУАНА

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

БРАЗИЛИЯ

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

100 DOLLARS

БЪЛГАРИЯ

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

БУРУНДИ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

КАНАДА

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ЧАД

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

ЧИЛИ

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

КИТАЙ

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

КОЛУМБИЯ

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

КОНГО

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ОСТРОВИ КУК

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

КОСТА РИКА

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

КУБА

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

КИПЪР

50 POUNDS

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

ДАНИЯ

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

ЕКВАДОР

1 CONDOR

10 SUCRES

ЕЛ САЛВАДОР

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

ЕТИОПИЯ

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

ФИДЖИ

DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ФИНЛАНДИЯ

100 EURO

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

ФРАНЦИЯ

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

ГАБОН

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

ГАМБИЯ

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

ГЕРМАНИЯ

1 DM

100 EURO

ГИБРАЛТАР

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

ГВАТЕМАЛА

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

ГЪРНЗИ

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

ГВИНЕЯ

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

ХАИТИ

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

ХОНДУРАС

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

ХОНКОНГ

1 000 DOLLARS

УНГАРИЯ

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

ИСЛАНДИЯ

500 KRONUR

10 000 KRONUR

ИНДИЯ

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

ИНДОНЕЗИЯ

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

ИРАН

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI )

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

ИРАК

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ОСТРОВ МАН

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ИЗРАЕЛ

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

ИТАЛИЯ

20 EURO

50 EURO

КОТ Д'ИВОАР

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ЯМАЙКА

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ДЖЪРСИ

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

ЙОРДАНИЯ

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

КАТАНГА

5 FRANCS

КЕНИЯ

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

КИРИБАТИ

150 DOLLARS

ЛАТВИЯ

100 LATU

ЛЕСОТО

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

ЛИТВА

100 LITŲ

500 LITŲ

ЛЮКСЕМБУРГ

5 EURO

10 EURO

20 EURO

20 FRANCS

40 FRANCS

МАКАО

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

МАЛАВИ

250 KWACHA

МАЛАЙЗИЯ

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

МАЛИ

FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

МАЛТА

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

МАВРИЦИЙ

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

МЕКСИКО

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

МОНАКО

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

МОНГОЛИЯ

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

НЕПАЛ

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

НИДЕРЛАНДИЯ

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

31,1 grammes/1 ounce

НИКАРАГУА

50 CORDOBAS

НИГЕР

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

НОРВЕГИЯ

1 500 KRONER

ОМАН

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

ПАКИСТАН

3 000 RUPEES

ПАНАМА

100 BALBOAS

500 BALBOAS

ПАПУА-НОВА ГВИНЕЯ

100 KINA

ПЕРУ

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

ФИЛИПИНИ

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

ПОЛША

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZŁOTYCH

(exception: 100 ZŁOTYCH „Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011”)

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZŁOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

ПОРТУГАЛИЯ

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

РОДЕЗИЯ

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

РУСИЯ

1 (CHERVONET)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

РУАНДА

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

САН МАРИНО

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

САУДИТСКА АРАБИЯ

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

СЕНЕГАЛ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

СЪРБИЯ

10 DINARA

20 DINARA

РЕПУБЛИКА СЕЙШЕЛИ

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

СИЕРА ЛЕОНЕ

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

СИНГАПУР

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 Sk)

10 000 KORUN (10 000 Sk)

СЛОВЕНИЯ

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

СОЛОМОНОВИ ОСТРОВИ

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

СОМАЛИЯ

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

ЮЖНА АФРИКА

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ЮЖНА КОРЕЯ

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

ИСПАНИЯ

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

СУДАН

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

СУРИНАМ

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

СВАЗИЛЕНД

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

ШВЕЦИЯ

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

ШВЕЙЦАРИЯ

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

СИРИЯ

(1/2 POUND)

(1 POUND)

ТАНЗАНИЯ

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

ТАЙЛАНД

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

ТОНГА

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

ТРИСТАН ДА КУНЯ

2 POUNDS

5 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

ТУНИС

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

ТУРЦИЯ

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

ТЪРКС И КАЙКОС

100 CROWNS

ТУВАЛУ

50 DOLLARS

УГАНДА

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

УРУГВАЙ

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

1 DOLLAR

2,5 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

ВАТИКАН

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

ВЕНЕЦУЕЛА

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

ЗАПАДНА САМОА

50 TALA

100 TALA

ЮГОСЛАВИЯ

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

ЗАИР

100 ZAIRES

ЗАМБИЯ

250 KWACHA


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/32


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2011/C 351/08

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) беше взето решение за забрана на риболовните дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

11.11.2011 г.

Продължителност

11.11.2011 г.—31.12.2011 г.

Държава-членка

Нидерландия

Запас или група запаси

ANF/07.

Вид

Морски дявол (Lophiidae)

Зона

Зона VII

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

Адрес на интернет страницата с решението на държавата-членка:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.