ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.216.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 216

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
22 юли 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2011/C 216/01

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Португалия за 2011 г.

1

2011/C 216/02

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Финландия за 2011 г. и съдържаща становището на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Финландия за периода 2011—2014 г.

3

2011/C 216/03

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Румъния за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Румъния за периода 2011—2014 г.

6

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2011/C 216/04

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

9

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 216/05

Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за автентичност във връзка с Регламент (ЕО) № 620/2009

17

2011/C 216/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6151 — PetroChina/INEOS/JV) ( 1 )

18

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

2011/C 216/07

Правилник относно публичния достъп до документи на Европейския парламент — Решение на Бюрото от 28 ноември 2001 година

19

 

Европейска комисия

2011/C 216/08

Обменен курс на еврото

25

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 216/09

Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 1; ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 5; ОВ C 192, 18.8.2007 г., стр. 11; ОВ C 271, 14.11.2007 г., стр. 14; ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 31; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 14; OB C 207, 14.8.2008 г., стр. 12; ОВ С 331, 21.12.2008 г., стр. 13; ОВ С 3, 8.1.2009 г., стр. 5; ОВ С 64, 19.3.2009 г., стр. 15; OB C 198, 22.8.2009 г., стр. 9; OB C 239, 6.10.2009 г., стр. 2; OB C 298, 8.12.2009 г., стр. 15; OB C 308, 18.12.2009 г., стр. 20; OB C 35, 12.2.2010 г., стр. 5; OB C 82, 30.3.2010 г., стр. 26; OB C 103, 22.4.2010 г., стр. 8; OB C 108, 7.4.2011 г., стр. 6; OB C 157, 27.5.2011 г., стр. 5; OB C 201, 8.7.2011 г., стр. 1)

26

2011/C 216/10

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

29

2011/C 216/11

Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Задължения за обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии ( 1 )

31

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 216/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products) ( 1 )

32

2011/C 216/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6276 — AIF VII Euro Holdings/Ascometal) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Съвет

22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/1


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 12 юли 2011 година

относно Националната програма за реформи на Португалия за 2011 г.

2011/C 216/01

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид заключенията на Европейския съвет,

като взе предвид становището на Комитета по заетостта,

като има предвид, че:

(1)

На 26 март 2010 г. Европейският съвет постигна съгласие по предложението на Комисията да се започне изпълнението на нова стратегия за работни места и растеж — стратегията „Европа 2020“ — въз основа на засилена координация на икономическата политика, която ще бъде съсредоточена върху ключовите области, в които е необходимо да се предприемат действия за повишаване на потенциала на Европа за устойчив растеж и конкурентоспособност.

(2)

На 13 юли 2010 г. Съветът прие препоръка относно общите насоки за икономическата политика на държавите-членки и на Съюза (за периода 2010—2014 г.), а на 21 октомври 2010 г. прие решение относно насоките за политиката на държавите-членки по заетостта (1), като заедно двата акта представляват „интегрирани насоки“. Държавите-членки бяха приканени да се съобразят с интегрираните насоки при провеждането на националните си икономически политики и политики по заетостта.

(3)

На 12 януари 2011 г. Комисията прие първия годишен обзор на растежа, с което постави началото на нов цикъл на икономическото управление в ЕС и на първия европейски семестър за предварителна интегрирана координация на политиката съгласно стратегията „Европа 2020“.

(4)

На 25 март 2011 г. Европейският съвет утвърди приоритетите за фискалната консолидация и структурната реформа (в съответствие със заключенията на Съвета от 15 февруари и 7 март 2011 г. и въз основа на годишния обзор на растежа, изготвен от Комисията). Той подчерта необходимостта да се даде приоритет на възстановяването на стабилността на бюджетите и фискалната устойчивост, намаляването на безработицата чрез реформи на пазара на труда и полагането на нови усилия за повишаване на растежа. Съветът поиска от държавите-членки да отразят тези приоритети в конкретни мерки, които да бъдат включени в техните програми за стабилност или програми за конвергенция и в националните програми за реформи.

(5)

На 25 март 2011 г. Европейският съвет също така прикани държавите-членки, участващи в пакта „Евро плюс“, да представят своите ангажименти достатъчно рано, за да бъдат включени в програмите им за стабилност или програмите им за конвергенция и в националните програми за реформи. В Националната програма за реформи на Португалия няма изрично посочени конкретни ангажименти и действия за 2011 г., но се очаква те да бъдат представени на Европейския съвет.

(6)

На 23 март 2011 г. португалското правителство представи Програма за стабилност за периода 2011—2014 г. на националния парламент, който я отхвърли. На 19 април 2011 г. португалското правителство представи национална програма за реформи. Предложените макроикономически и фискални сценарии, а също и препоръките за политика, бяха отразени в Меморандума за разбирателство, подписан на 17 май 2011 г.

(7)

На 17 май 2011 г. Съветът прие Решение за изпълнение 2011/344/ЕС за предоставяне на средносрочна финансова помощ на Португалия за тригодишен период от 2011 г. до 2014 г. в съответствие с Регламент (ЕC) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (2). В придружаващия го меморандум за разбирателство, подписан на същата дата, и в неговите последващи допълнения се определят условията на икономическата политика, въз основа на които се изплаща финансовата помощ.

(8)

През 2010 г. БВП на Португалия нарасна с 1,3 %. Този положителен ръст се дължи, освен на растеж на износа, на изключителни фактори, които доведоха да повишаване на частното потребление. Промените в цените и разходите бяха видимо недостатъчни, за да доведат до повишаване на конкурентоспособността достатъчно бързо, което да коригира дефицита по текущата сметка, който бе с висок размер от 10 % от БВП през 2010 г. Като цяло слабата икономика и рязкото повишаване на безработицата (11,2 % в края на 2010 г.) се изразиха в голям държавен дефицит, който от 3,5 % от БВП през 2008 г. надхвърли 10 % през 2009 г. и 9 % през 2010 г. Неблагоприятните тенденции в областта на публичните финанси заедно с неблагоприятните прогнози за икономически растеж доведоха в последно време до загуба на доверието и увеличаващ се натиск на пазарите на държавни ценни книжа, което поражда опасения относно устойчивостта на публичните финанси на страната. След като агенциите за кредитен рейтинг понижиха неколкократно рейтинга на португалските облигации, страната постепенно загуби възможност да се рефинансира при лихвени ставки, които да са съвместими с необходимостта от дългосрочна фискална устойчивост. Успоредно с това стана все по-труден достъпът до пазарно финансиране на банковия сектор, който е силно зависим от външно финансиране, особено в еврозоната.

(9)

Португалия се ангажира да изпълни програмата за икономическо и финансово адаптиране с цел възстановяване на доверието в нейния държавен дълг и в банковия сектор и в подкрепа на растежа и заетостта. В програмата се предвиждат широкообхватни действия в три направления: i) надеждна и балансирана стратегия за фискална консолидация, подкрепена със структурни фискални мерки и по-добър фискален контрол; ii) задълбочени и целенасочени структурни реформи, включително на пазара на труда и продуктовия пазар; и iii) усилия за защита на финансовия сектор от неправомерно намаляване на неговата задлъжнялост чрез пазарни механизми, подкрепени от поддържащи инструменти.

(10)

Комисията направи оценка на националната програма за реформи. Тя взе предвид не само нейното значение за провеждането на устойчива фискална и социално-икономическа политика в Португалия, но нейното съответствие с правилата и насоките на ЕС с оглед необходимостта от засилване на цялостното икономическо управление на ЕС чрез принос на равнището на ЕС, насочен към бъдещите решения на държавите-членки. В този контекст Комисията подчертава неотложността на изпълнението на планираните мерки, за да бъде спазено Решение за изпълнение 2011/344/ЕС,

ПРЕПОРЪЧВА на Португалия:

да приложи мерките, залегнали в Решение за изпълнение 2011/344/ЕС и допълнително конкретизирани в Меморандума за разбирателство от 17 май 2011 г. и неговите последващи допълнения.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Продължават да се прилагат през 2011 г. съгласно Решение 2011/308/ЕС на Съвета от 19 май 2011 г. относно насоките за политиките за заетост на държавите-членки (ОВ L 138, 26.5.2011 г., стр. 56).

(2)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.


22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/3


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 12 юли 2011 година

относно Националната програма за реформи на Финландия за 2011 г. и съдържаща становището на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Финландия за периода 2011—2014 г.

2011/C 216/02

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическата политика (1) и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид заключенията на Европейския съвет,

като взе предвид становището на Комитета по заетостта,

след консултация с Икономическия и финансов комитет,

като има предвид, че:

(1)

На 26 март 2010 г. Европейският съвет постигна съгласие по предложението на Комисията да се започне изпълнението на нова стратегия за работни места и растеж — стратегията „Европа 2020“ — въз основа на засилена координация на икономическата политика, която ще бъде съсредоточена върху ключовите области, в които е необходимо да се предприемат действия за повишаване на потенциала на Европа за устойчив растеж и конкурентоспособност.

(2)

На 13 юли 2010 г. Съветът прие препоръка относно общите насоки за икономическата политика на държавите-членки и на Съюза (за периода 2010—2014 г.), а на 21 октомври 2010 г. прие решение относно насоките за политиката на държавите-членки по заетостта (2), като заедно двата акта представляват „интегрирани насоки“. Държавите-членки бяха приканени да се съобразят с интегрираните насоки при провеждането на националните си икономически политики и политики по заетостта.

(3)

На 12 януари 2011 г. Комисията прие първия годишен обзор на растежа, с което постави началото на нов цикъл на икономическото управление в ЕС и на първия европейски семестър за предварителна интегрирана координация на политиката съгласно стратегията „Европа 2020“.

(4)

На 25 март 2011 г. Европейският съвет утвърди приоритетите за фискалната консолидация и структурната реформа (в съответствие със заключенията на Съвета от 15 февруари и 7 март 2011 г. и въз основа на годишния обзор на растежа, изготвен от Комисията). Той подчерта необходимостта да се даде приоритет на възстановяването на стабилността на бюджетите и фискалната устойчивост, намаляването на безработицата чрез реформи на пазара на труда и полагането на нови усилия за повишаване на растежа. Съветът поиска от държавите-членки да отразят тези приоритети в конкретни мерки, които да бъдат включени в програмите им за стабилност или в програмите им за конвергенция и в националните програми за реформи.

(5)

На 25 март 2011 г. Европейският съвет също така прикани държавите-членки, участващи в пакта „Евро плюс“, да представят своите ангажименти достатъчно рано, за да бъдат включени в програмите им за стабилност или в програмите им за конвергенция и в националните програми за реформи.

(6)

На 6 април 2011 г. Финландия представи актуализацията от 2011 на своята програма за стабилност, обхващаща периода 2011—2014 г., и националната си програма за реформи за 2011 г. Двете програми бяха оценени едновременно, за да бъдат отчетени взаимовръзките между тях.

(7)

В най-тежкия период на глобалната икономическа криза Финландия преживя много рязък спад на БВП, тъй като финландската икономика е традиционно зависима от резултатите от износа на основните си отрасли. През 2009 г. БВП се понижи с 8,2 % в резултат на изключително силен спад в износа (20 % спад в обема) и свързаното с него неблагоприятно въздействие на спада на доверието върху инвестициите. Равнището на безработица се повиши с 2 процентни пункта, от 6,4 % от работната сила през 2008 г. до 8,3 % през 2010 г. Икономическото възстановяване беше добро, като през 2010 г. БВП се увеличи с 3,1 % и се поддържаше както от вътрешното търсене, така и от рязкото покачване на износа. След кратък спад през 2009 г. цените на недвижимите имоти и обемите на жилищното строителство бързо се покачиха над равнищата преди кризата, което породи известна загриженост за прекомерно разширяване на пазара на недвижими имоти. Финландия излезе от икономическата криза с бюджетен дефицит в размер на 2,5 % от БВП през 2010 г. и дълг в размер на 48,5 % от БВП.

(8)

Въз основа на оценката на актуализираната програма за стабилност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1466/97, Съветът е на мнение, че макроикономическият сценарий в основата на програмата за стабилност е реалистичен за периода 2011—2012 г., но е леко оптимистичен след това. За периода 2011—2012 г. макроикономическият сценарий е в съответствие с прогнозите на службите на Комисията от пролетта. За периода 2013—2015 г. програмата за стабилност предвижда растеж от около 2 % от БВП, което е малко над оценката за потенциален растеж от 1,5 % и следователно може да бъде свързано с риск от постигане на по-лоши от предвидените резултати. Целта на бюджетната стратегия е дефицитът да бъде сведен до 0,9 % от БВП през 2011 г. и до 0,7 % през 2012 г., което да отразява цикличното подобрение в икономиката и някои мерки за консолидация, за които вече е взето решение от предходното правителство. Актуализираната програма за стабилност обаче не предвижда по-нататъшна фискална консолидация през периода 2013—2015 г. Рисковете за постигането на бюджетните цели изглеждат балансирани. Най-значимият рисков фактор произтича от глобалната макроикономическа среда, която традиционно оказва силно въздействие върху разчитащата на износа финландска икономика.

(9)

Последната актуализация на програмата за стабилност не предвижда използването на прогнозираното подобрение на икономическите условия за бюджетна консолидация в средносрочен план. Въпреки че средносрочната цел, установена от финландските власти като структурен излишък в размер на 0,5 % от БВП, се очаква да бъде постигната през 2011 г., през следващите години се очаква структурното салдо да спадне под определената цел.

(10)

Съгласно последната оценка на Комисията, рисковете по отношение на дългосрочната устойчивост на публичните финанси са средно високи. Въпреки че предприемането на мерки за преодоляване на последиците от застаряването на населението е един от приоритетите на няколко последователни финландски правителства, страната е изправена пред значителни и непосредствени демографски промени и все още съществува забележимо несъответствие по отношение на устойчивостта на публичните финанси. Това предизвикателство има отражение върху много области на политиката. Застаряването на населението ще доведе до значително нарастване на търсенето на услуги, свързани със застаряването, които в по-голямата си част се осигуряват от местните власти във Финландия. Различни проучвания показват, че подобряването на производителността в областта на обществените услуги е слабо през последните няколко години. Финландските власти вече са провели няколко реформи с цел преструктуриране на обществените услуги и повишаване на производителността както на централно, така и на местно равнище на управление. Относително големите инвестиции в информационните технологии в публичния сектор все още не са довели до видимо повишаване на производителността, което налага заключението, че инвестициите трябва да бъдат придружени от структурни и административни промени. Като цяло все още има възможност за допълнителни мерки за повишаване на производителността и за икономии на разходи при предоставянето на обществени услуги.

(11)

Настоящият ръст на дългосрочната безработица е повод за безпокойство. Между 2005 г. и 2008 г. дългосрочната безработица спадна значително, но започна да се покачва отново през 2009 г. В края на март 2011 г. броят на безработните достигна 57 400, с 12 400 повече от предходната година. Много от дългосрочно безработните понастоящем са във възрастовата група 55—64 г. Поради моделите на пенсиониране най-голямо ще бъде увеличението на безработицата сред 45—54 годишните. Въпреки че процентът на дългосрочната безработица във Финландия е под средния за ЕС, проблемът следва да се разглежда в контекста на осигуряването на предлагане на работна ръка в бъдеще и на социалното приобщаване. Опитът показва, че дългосрочната безработица по-специално увеличава риска от бедност и социално изключване. Въпреки че финландските власти признават, че увеличаването на дългосрочната безработица е неотложен проблем, до този момент не е разработена цялостна стратегия за борба с нея. По време на кризата Финландия ефикасно разшири мерките в рамките на активната политика по заетостта (АПЗ) с оглед на борбата с младежката безработица. Това допринесе за намаляване на младежката безработица в периода 2010—2011 г., но тя все още остава на равнище над средното за ЕС, което може да доведе до необходимост от нови мерки. По същия начин засилването и по-доброто насочване на мерките по АПЗ би допринесло за обръщане на отрицателната тенденция при дългосрочната безработица.

(12)

Предвид демографските промени увеличаването на равнището на заетост сред по-възрастните работници е важно за публичните финанси и е от решаващо значение за задоволяване на търсенето на работна ръка в бъдеще. Пенсионната система на Финландия бе реформирана през 2005 г. и през 2009 г. пенсионните обезщетения бяха обвързани с коефициент за продължителността на живота. Като се има предвид непрекъснатото увеличаване на очакваната продължителност на живота, такова обвързване не само би допринесло за предлагането на работна ръка, но също така би съдействало и за осигуряване на подходящи пенсии. Схемите за ранно пенсиониране бяха ограничени през последните няколко години, но все още съществуват възможности за предприемане на по-нататъшни мерки с оглед усъвършенстване на стимулите за търсене на работа сред възрастните хора. Така например удълженият срок за обезщетение при безработица за възрастните хора като цяло функционира по същия начин, както и премахнатото пенсионно обезщетение при безработица. Въпреки подобрението, настъпило през последното десетилетие, равнището на заетостта сред по-възрастните работници и реалната възраст на прекратяване на трудовата дейност са твърде ниски. Инвалидността много често е причина за ранно пенсиониране. Увеличаването на реалната възраст за пенсиониране изисква мерки, които да вземат предвид и качеството на професионалния живот, включително благополучието и здравето на служителите. Това е важно, особено с оглед на големия брой на хората с пенсии за инвалидност. От 2009 г. Финландия е изразходвала около 21 милиона EUR за проекти с цел подобряване на работната среда. Въздействието на тези инициативи се нуждае от оценка. Степента на участието в програми за учене през целия живот по традиция е много висока във Финландия и ще продължи да бъде важна с оглед на появяващите се изисквания за нови умения и на демографските промени.

(13)

По-силната конкуренция, особено в сектора на услугите, става все по-важна за увеличаването на производителността и за засилването на потенциалния икономически растеж. Отдалечеността и слабата гъстота на населението на Финландия отслабват конкуренцията между предприятията, което води до сравнително нисък ръст на производителността в секторите, които не са свързани с износа. Съществуващите стопански структури понякога са с висока степен на концентрация, особено в хранително-вкусовата промишленост или в търговията на едро и дребно. Това може да води до относително високото равнище на потребителските цени, въпреки че големите разстояния за превоз също могат да оказват влияние. Цените на дребно са сред най-високите в ЕС. Въпреки известно неотдавнашно облекчаване конкуренцията в търговията на дребно продължава да бъде частично възпрепятствана от законодателството, както и от пречките за влизане и излизане от пазара пред чуждестранни и местни предприятия.

(14)

В програмата за стабилност и в националната програма за реформи на Финландия не са изрично предвидени конкретни ангажименти по пакта „Евро плюс“, но се очаква те да бъдат представени след съставянето на новото правителство.

(15)

Комисията направи оценка на програмата за стабилност и на националната програма за реформи, като взе предвид не само тяхното значение за провеждането на устойчива фискална и социално-икономическа политика във Финландия, но и съответствието им с правилата и насоките на ЕС, с оглед на необходимостта от засилване на цялостното икономическо управление на ЕС. Тя счита, че следва да бъдат набелязани мерки за консолидация в средносрочен план и че са необходими по-нататъшни действия за подобряване на устойчивостта на публичните финанси, включително чрез повишаване на производителността на публичния сектор. Необходими са също така допълнителни действия за увеличаване на стимулите за работа и за повишаване на реалната възраст за излизане от пазара на труда, както и за подобряване на производителността и конкуренцията на пазарите в сектора на услугите.

(16)

В контекста на настоящата оценка и предвид Препоръката на Съвета от 2 юни 2010 г. съгласно член 126, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз Съветът разгледа актуализираната програма за стабилност на Финландия за 2011 г. и становището му (3) е отразено по-специално в препоръки 1 и 2 по-долу. Като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25 март 2011 г., Съветът разгледа националната програма за реформи на Финландия,

ПРЕПОРЪЧВА на Финландия да предприеме следните действия през периода 2011—2012 г.:

1.

Да продължи фискалната консолидация, като използва всички извънредни приходи за намаляване на дефицита, като същевременно предприема допълнителни мерки за поддържане на фискална позиция над средносрочната цел, и по-специално като спазва средносрочните параметри в областта на разходите.

2.

Да предприеме по-нататъшни мерки с оглед повишаване на производителността и постигане на икономии на разходите при предоставянето на обществени услуги, включително структурни промени, за да отговори на предизвикателствата, породени от застаряването на населението.

3.

Да насочи по-добре активните мерки на пазара на труда към дългосрочно безработните и младите хора.

4.

Да предприеме мерки за подобряване на пригодността за заетост на по-възрастните работници и на тяхното участие в програми за учене през целия живот. Да предприеме по-нататъшни стъпки, съгласувано със социалните партньори и като спазва националните практики, за насърчаване на по-възрастните работници да останат на пазара на труда чрез мерки за намаляване на случаите на ранно излизане от пазара и увеличаване на реалната възраст на пенсиониране. Предвид вече съществуващата система на обвързване на пенсионните придобивки с очакваната продължителност на живота, да разгледа възможността за обвързване на нормативно установената възраст за пенсиониране с очакваната продължителност на живота.

5.

Да предприеме по-нататъшни мерки за по-широко отваряне на сектора на услугите чрез промяна на нормативната рамка и премахване на ограниченията с оглед улесняването на навлизането на нови участници на пазарите в сектора на услугите, и по-специално в сектора на търговията на дребно.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(2)  Продължават да се прилагат през 2011 г. съгласно Решение 2011/308/ЕС на Съвета от 19 май 2011 г. относно насоките за политиките за заетост на държавите-членки (ОВ L 138, 26.5.2011 г., стр. 56).

(3)  Предвидено в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97.


22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/6


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 12 юли 2011 година

относно Националната програма за реформи на Румъния за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Румъния за периода 2011—2014 г.

2011/C 216/03

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическата политика (1) и по-специално член 9, параграф 3 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид заключенията на Европейския съвет,

като взе предвид становището на Комитета по заетостта,

след консултация с Икономическия и финансов комитет,

като има предвид, че:

(1)

На 6 май 2009 г. Съветът прие Решение 2009/459/ЕО (2) да направи достъпни за Румъния средносрочна финансова помощ за период от три години въз основа на разпоредбите на член 143 от Договора. В придружаващия Меморандум за разбирателство, подписан на 23 юни 2009 г., и последващите му допълнения се определят условията на икономическата политика, въз основа на която е изплатена финансова помощ. Решение 2009/459/ЕО беше изменено на 16 март 2010 г. с Решение 2010/183/ЕО (3). След успешното изпълнение на програмата от Румъния и като се има предвид частичната корекция по текущата сметка в резултат на съществуващите все още структурни слабости на продуктовите пазари и на пазара на труда Румъния, които правят страната чувствителна към международните ценовите сътресения, на 12 май 2011 г. Съветът прие Решение 2011/288/ЕС (4) да направи достъпна за Румъния предпазна средносрочна финансова помощ за период от три години въз основа на член 143 от Договора. Придружаващият Меморандум за разбирателство беше подписан на 29 юни 2011 г.

(2)

На 26 март 2010 г. Европейският съвет постигна съгласие по предложението на Комисията да се започне изпълнението на нова стратегия за работни места и растеж — стратегията „Европа 2020“ — въз основа на засилена координация на икономическата политика, съсредоточена върху ключовите области, в които е необходимо да се предприемат действия за повишаване на потенциала за устойчив растеж и конкурентоспособността на Европа.

(3)

На 13 юли 2010 г. Съветът прие препоръка относно общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза (за периода 2010—2014 г.), а на 21 октомври 2010 г. прие решение относно насоките за политиките на държавите-членки по заетостта (5), като заедно двата акта представляват т.нар. „интегрирани насоки“. Държавите-членки бяха призовани да се съобразят с интегрираните насоки при провеждането на националните си икономически политики и политики по заетостта.

(4)

На 12 януари 2011 г. Комисията прие първия годишен обзор на растежа, с което постави началото на нов цикъл на икономическото управление в ЕС и на първия европейски семестър за предварителна интегрирана координация на политиката съгласно стратегията „Европа 2020“.

(5)

На 25 март 2011 г. Европейският съвет утвърди приоритетите за фискалната консолидация и структурната реформа (в съответствие със заключенията на Съвета от 15 февруари и 7 март 2011 г. и въз основа на годишния обзор на растежа, изготвен от Комисията). Той подчерта необходимостта да се даде приоритет на възстановяването на стабилността на бюджетите и фискалната устойчивост, намаляването на безработицата чрез реформи на пазара на труда и полагането на нови усилия за повишаване на растежа. Европейският съвет поиска от държавите-членки да превърнат тези приоритети в конкретни мерки, които да бъдат включени в техните програми за стабилност или в програмите за конвергенция и в националните програми за реформи.

(6)

На 25 март 2011 г. Европейският съвет също така прикани държавите-членки, участващи в пакта „Евро плюс“, да представят своите задължения достатъчно рано, за да бъдат включени в програмите им за стабилност или в програмите им за конвергенция и в националните програми за реформи.

(7)

На 2 май 2011 г. Румъния представи актуализираната си Програма за конвергенция за периода 2011—2014 г. и Националната си програма за реформи за 2011 г. На двете програми беше направена оценка едновременно.

(8)

Между 2002 г. и 2008 г. икономиката на Румъния нарасна силно, като растежът на реалния БВП е средно 6,3 %, което е над нейното ниво на потенциален растеж. Икономическият растеж се дължеше основно на вътрешното търсене, като силното развитие на кредитите и заплатите даде тласък на частното потребление и инвестициите. Бурният растеж беше също подхранван от приток на чуждестранен капитал, и доведе до пренагряване и неустойчиви външни и фискални дисбаланси. Настоящият дефицит по текущата сметка достигна своя връх с 13,4 % от БВП през 2007 г. и намаля само минимално до 11,6 % от БВП през 2008 г. Съгласно последната оценка на Комисията относно дългосрочната устойчивост, рисковете по отношение на дългосрочната устойчивост на публичните финанси са големи. При все това, посочената оценка не отчита обширните мерки за пенсионна реформа, предприети през 2010 г., които значително подобриха дългосрочната устойчивост на румънската пенсионна система. Големият размер на получените външни заеми беше предизвикан от процикличната фискална политика, като номиналният дефицит се увеличи от 1,2 % от БВП през 2005 г. до 5,7 % от БВП през 2008 г., в резултат на периодически бюджетни отклонения, най-вече по отношение на текущите разходи. Финансовата криза и последвалото глобално забавяне на икономическия растеж увеличи избягването на риска сред инвеститорите, което доведе до значително ограничаване на капиталовите потоци към Румъния. Участието в пазара на труда не нарасна въпреки благоприятните икономически условия, а нивото на заетостта се промени много малко през годините на бурен икономически растеж. Равнището на заетост спадна до 63,3 % през 2010 г., докато процентът на безработицата е нараснал от 5,8 % през 2008 г. на 7,3 % през 2010 г. в резултат на икономическия спад. Безработицата остава особено висока сред уязвими групи, например ромското население. В този контекст и изправени пред остри финансови нужди, румънските органи поискаха международна финансова помощ и финансова помощ от ЕС през май 2009 г.

(9)

След успешното прилагане на програмата за корекции от страна на ЕС—МВФ и за да бъдат консолидирани тези позитивни постижения, беше договорена превантивна програма на ЕС—МВФ за периода 2011—2013 г. Новата програма продължава фискалната консолидация, реформите за фискално управление и запазване на финансовата стабилност, започнати по програмата за 2009—2011 г. Освен това с нея се поставя силно ударение върху структурните реформи на продуктовите пазари (в енергийния и транспортния сектор) и пазара на труда, необходими за освобождаване на потенциал за растеж на Румъния, за насърчаване на създаването на работни места и за увеличаване на усвояването на фондове на ЕС. Румъния е на път да постигне целта за касов дефицит в размер на 4,4 % от БВП през 2011 г. (под 5 % от БВП по ЕСС). Това също би осигурило адекватна база за постигане на целта за дефицит под 3 % от БВП за 2012 г., въпреки че ще трябва да бъдат предприети допълнителни мерки според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2011 г. Органите също предприеха стъпки за постигане на целите на структурните реформи на новата програма и продължават да поддържат финансова стабилност.

(10)

Въз основа на оценката на актуализираната програма за конвергенция в съответствие с Регламент (ЕО) № 1466/97, Съветът е на мнение, че макроикономическите предположения в основата на бюджетните прогнози на програмата изглеждат реалистични. С програмата за конвергенция се има за цел да се коригира прекомерния дефицит с краен срок до 2012 г., установен от Съвета в неговите препоръка от 16 февруари 2010 г. Програмата е насочена към номинален дефицит от 2,6 % от БВП през 2013 г. и от 2,1 % от БВП през 2014 г., като планираната консолидация се основава предимно на съкращаване на разходите. Предвид структурното салдо, преизчислено от службите на Комисията, средносрочната цел няма да бъде постигната в рамките на програмния период. В стратегията за консолидация изглежда е предвидено структурно подобрение на по-ранен етап, концентрирано през 2011 и 2012 г. За разлика от това няма подобрение на структурния баланс през 2013 и 2014 г. Предвидените планове за изменение на дефицита са подходящи за 2011 и 2012 г., но не и за 2013 и 2014 г. Основните рискове, лежащи в основата на бюджетните цели са свързани с рисковете за прилагане, областта на държавните предприятия, които представляват сериозни условни пасиви в бюджета, и резервите, изразени от Комисията (Евростат), относно уведомлението за процедурата при прекомерен дефицит на Румъния (6). С оглед на последното, Румъния приоритетно се ангажира да подобри компилирането на правителствената финансова статистика в ESA 95 в рамките на Националния статистически институт.

(11)

Румъния пое своите ангажименти съгласно пакта „Евро плюс“ в своята национална програма за реформи и в програмата за конвергенция, които бяха предадени на 2 май 2011 г. Повечето от тези ангажименти са били или са в процес на прилагане, като част от програмата за средносрочно финансово подпомагане, и като цяло са уместни за посрещане на предизвикателствата по пакта.

(12)

Комисията направи оценка на програмата за конвергенция и националната програма за реформи, включително ангажиментите по пакта „Евро плюс“. Тя взе предвид не само тяхното значение за провеждането на устойчива фискална и социално-икономическа политика в Румъния, но също така и доколко те са в съответствие с правилата и насоките на ЕС предвид необходимостта от засилване на цялостното икономическо управление на ЕС чрез принос на равнище ЕС към бъдещите решения на държавите-членки.

(13)

В контекста на настоящата оценка и предвид Препоръката на Съвета по член 126, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз от 16 февруари 2010 г., Съветът разгледа актуализираната Програма за конвергенция на Румъния за 2011 г., като становището му (7) е отразено по-специално в препоръката по-долу. Като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25 март 2011 г., Съветът разгледа националната програма за реформи на Румъния,

ПРЕПОРЪЧВА на Румъния:

Да приложи мерките, определени в Решение 2009/459/ЕО, последно изменено с Решение 2010/183/ЕС, както и мерките, установени в Решение 2011/288/ЕС и допълнително уточнени в Меморандума за разбирателство от 23 юни 2009 г. и последващите му допълнения, както и в Меморандума за разбирателство от 29 юни 2011 г. и неговите последващи допълнения.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 150, 13.6.2009 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 83, 30.3.2010 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 132, 19.5.2011 г., стр. 15.

(5)  Продължават да се прилагат и през 2011 г. с Решение 2011/308/ЕС на Съвета от 19 май 2011 г. относно насоките за политиките за заетост на държавите-членки (ОВ L 138, 26.5.2011 г., стр. 56).

(6)  Евростат изрази резерви относно качеството на статистическата информация във връзка с ППД поради:

i)

несигурността по отношение на въздействието на някои обществени корпорации върху държавния дефицит;

ii)

докладването на ESA95 категории „други сметки за вземания/дължими суми“;

iii)

същността и въздействието на някои финансови транзакции и

iv)

консолидацията на вътрешноправителствени потоци.

(7)  Предвидено в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97.


СТАНОВИЩА

Европейски надзорен орган за защита на данните

22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/9


Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

2011/C 216/04

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7 и 8 от нея,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2), и по-специално член 41 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СТАНОВИЩЕ:

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

На 15 септември 2010 г. Комисията прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции („предложението“) (3). Основната цел на предложението е да установи общи правила за увеличаване на сигурността и ефикасността на пазара на извънборсовите деривати.

2.

Комисията не е провела консултация с ЕНОЗД въпреки задължението съгласно член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 („Регламент (ЕО) № 45/2001“). Поради това ЕНОЗД прие по собствена инициатива настоящото становище на основание член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

3.

ЕНОЗД съзнава, че тази препоръка идва на сравнително късен етап в законодателния процес. При все това той счита издаването на настоящото становище за уместно и полезно. Най-напред той подчертава потенциалните последици от предложението за защитата за данните. На второ място, анализът, представен в настоящото становище, има пряко отношение към прилагането на съществуващо законодателство или към други предстоящи и евентуални бъдещи предложения, съдържащи подобни разпоредби, както ще бъде обяснено в раздел 3.4 от настоящото становище.

2.   ИСТОРИЯ И ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

4.

В резултат на финансовата криза, Комисията започна и осъществи преразглеждане на съществуващата правна рамка в областта на финансовия надзор с цел преодоляване на значимите пропуски, набелязани в тази област както в конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Неотдавна бяха приети няколко законодателни предложения в тази област с оглед засилване на съществуващите процедури по надзор и подобряване на координацията и сътрудничеството на равнище ЕС.

5.

С реформата се въведе по-специално засилена европейска рамка за финансов надзор, съставена от Европейски съвет за системен риск (4) и Европейска система за финансов надзор (ЕСФН). ЕСФН се състои от мрежа от национални финансови надзорници, работещи в тандем с три нови европейски надзорни органа, а именно Европейския банков орган (5) (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (6) (ЕОЗППО) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (7). Освен това Комисията прие редица специфични инициативи за прилагане на регулаторната реформа по отношение на специфични области или финансови продукти.

6.

Една от тях е настоящото предложение, което засяга „извънборсовите деривати“, т.е. тези деривативни продукти (8), които не се търгуват на борси, а вместо това се договарят частно между двама контрагенти. То въвежда задължението за всички финансови и нефинансови контрагенти, изпълняващи определени прагови условия, за клиринг на всички стандартизирани извънборсови деривати през централни контрагенти (ЦК). Освен това, предложеният регламент задължава тези финансови и нефинансови контрагенти да докладват подробностите около всеки дериватен договор и всяка негова модификация на регистриран регистър на транзакции. Предложението също предвижда хармонизирани организационни и пруденциални изисквания за ЦК и организационни и оперативни изисквания на регистрите на транзакции. Докато националните компетентни органи запазват отговорността за упълномощаване и надзираване на ЦК, регистрирането и надзорът на регистрите на транзакции са изцяло поверени на ЕОЦКП според предложението за регламент.

3.   АНАЛИЗ НА РАЗПОРЕДБИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ДОСТЪПА ДО ЗАПИСИ НА ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ И ПРЕНОС НА ДАННИ

3.1.   Общи наблюдения

7.

Член 61, параграф 2, буква г) от предложението оправомощава ЕОЦКП да „изисква записи на телефонни разговори и пренос на данни“ (добавен е курсив). Както ще бъде допълнително обяснено по-долу, обхватът на разпоредбата и по-специално точното значение на „записи на телефонни разговори и пренос на данни“ е неясно. Въпреки това изглежда вероятно — или поне не може да бъде изключено — че въпросните записи на телефонни разговори и пренос на данни включват лични данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 и, в съответната степен, Директива 2002/58/ЕО (понастоящем наричана „Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации“, изменена с Директива 2009/136/ЕО), т.е. данни, свързани с телефонни разговори и пренос на данни на физически лица с установена или установима самоличност (9). Ако случаят е такъв следва да се гарантира, че условията за справедливо и законосъобразно обработване на лични данни, както са установени в директивите и регламента, се съблюдават напълно.

8.

Данните, свързани с използването на електронни средства за комуникация, могат да съдържат широк набор от лична информация, като самоличността на лицата, които осъществяват и приемат повикването, времето и продължителността на повикването, използваната мрежа, географското местоположение на потребителя в случай на преносими устройства и т.н. Освен това, понякога информацията за пренос на данни, свързана с използване на интернет и електронна поща (напр. списък с посетени интернет страници), може да разкрие важни подробности за съдържанието на комуникацията. В допълнение, обработването на информация за пренос на данни е в разрез с поверителността на кореспонденцията. С оглед на това, Директива 2002/58/ЕО е установила принципа, че информацията за пренос на данни трябва да бъде изтрита или да се направи анонимна, когато не е необходима повече за целите на предаване на комуникация (10). Държавите-членки могат да включват дерогации в националното законодателство за специфични законни цели, но те трябва да са необходими, подходящи и пропорционални в рамките на демократично общество за постигане на тези цели (11).

9.

ЕНОЗД признава, че целите, преследвани от Комисията в настоящия случай, са законни. Той разбира необходимостта от инициативи за засилване на надзора на финансовите пазари с цел запазване на тяхната стабилност и по-добро защитаване на инвеститорите и икономиката като цяло. При все това, правомощията за провеждане на разследвания, пряко свързани с преноса на данни, предвид техния потенциал за намеса в личното пространство, следва да се съгласуват с изискванията за необходимост и пропорционалност, т.е. те трябва да са ограничени до необходимото за постигане на преследваната цел и да не надхвърлят необходимото за нейното постигане (12). Поради това е от съществено значение те да са ясно формулирани по отношение на личния и материалния обхват, както и обстоятелствата и условията, при които могат да бъдат използвани. Освен това, следва да се осигурят подходящи гаранции срещу риска от злоупотреби.

3.2.   Обхватът на правомощията на ЕОЦКП е неясен

10.

Член 61, параграф 2, буква г) предвижда, че „с цел изпълнение на задълженията, установени в членове 51—60, член 62 и член 63 (т.е. задълженията, свързани с надзора на регистрите на транзакции), ЕОЦКП разполага с […] (правомощието) да изисква записи на телефонни разговори и пренос на данни“. Поради своята широка формулировка, разпоредбата повдига няколко съмнения по отношение на материалния и личния обхват.

11.

На първо място, значението на „записи на телефонни разговори и пренос на данни“ не е напълно ясно и поради това следва да се изясни. Разпоредбата би могла да се отнася за записи на телефонни разговори и пренос на данни, които регистрите на транзакции са задължени да съхраняват в хода на своята дейност. Няколко разпоредби на предложението за регламент засягат изисквания спрямо регистрите на транзакции за съхраняване на информация (13). При все това, никоя от тези разпоредби не уточняват дали и какви записи на телефонни разговори и пренос на данни трябва да се съхраняват от регистрите на транзакции (14). Поради това, ако разпоредбата се отнася за записи, съхранявани от регистри за транзакции, от съществено значение е да се определят с точност категориите записи на телефонни разговори и пренос на данни, които трябва да се съхраняват и могат да се изискват от ЕОЦКП. В съответствие с принципа на пропорционалност, данните трябва да бъдат достатъчни, релевантни и да не бъдат прекомерни по отношение на целите за надзор, за които се обработват (15).

12.

Необходима е по-голяма прецизност, особено в настоящия случай поради сериозните глоби и периодичните финансови санкции, които регистрите на транзакции и други засегнати лица (включително физически лица по отношение на периодичните финансови санкции) могат да претърпят за нарушение на предложеното законодателство (вж. членове 55 и 56). Такива глоби могат да достигнат 20 процента от годишните приходи или оборот на регистъра на транзакции през предходната стопанска година, т.е. праг, който е два пъти по-висок от максималния праг, предвиден за нарушения в европейското право за конкуренцията.

13.

Също следва да се отбележи, че горецитираният член 67, параграф 4 делегира на Комисията правомощието да приема регулаторни стандарти, упоменавайки подробностите около информацията, която регистрите на транзакции следва задължително да предоставят на ЕОЦКП и други органи. Поради това, тази разпоредба би могла да се използва за допълнително уточняване на изискванията спрямо регистрите на транзакции за съхраняване на информация и поради това, непряко, на правомощието, предоставено на ЕОЦКП за достъп до информация за телефонни разговори и пренос на данни. Член 290 от ДФЕС разпорежда, че един законодателен акт може да делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт. Според ЕНОЗД, точният обхват на правомощието за достъп до информация за пренос на данни не може да се счита за несъществен елемент от регламента. Поради това, материалният му обхват следва да се уточни пряко в текста на регламента и да не се отлага за бъдещи делегирани актове.

14.

Подобни съмнения има около личния обхват на съответната разпоредба. По-специално, потенциалните адресати на искане за предоставяне на информация за телефонни разговори и пренос на данни не са посочени в член 61, параграф 2, буква г). По-конкретно, не е ясно дали правомощията за изискване на записи на телефонни разговори и пренос на данни биха били ограничени единствено до регистри на транзакции (16). Тъй като целта на разпоредбата е да позволи на ЕОЦКП да осъществява надзор над регистрите на транзакции, ЕНОЗД е на мнението, че това правомощие следва да е строго ограничено единствено до регистри на транзакции.

15.

Накрая, ЕНОЗД разбира, че целта на член 61, параграф 2, буква г) не е да позволи на ЕОЦКП да получи достъп до информация за пренос на данни директно от доставчиците на телекомуникационни услуги. Това изглежда като логично заключение, по-специално предвид факта, че предложението въобще не се отнася до данни, съхранявани от доставчици на телекомуникационни услуги, или до изискванията, установени от Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, както е споменато в точка 8 по-горе (17). При все това, за по-голяма яснота ЕНОЗД препоръчва такова заключение да се направи изрично в член 61, параграф 2 или поне в съображение на предложението за регламент.

3.3.   Предложението не посочва обстоятелствата и условията, при които може да се изисква достъп

16.

Член 61, параграф 2, буква г) не посочва обстоятелствата и условията, при които може да се изисква достъп. Освен това той не предвижда важни процедурни гаранции или защити срещу риск от злоупотреби. В следващите параграфи ЕНОЗД ще отправи няколко конкретни предложения в тази посока.

а)

Според член 61, параграф 2, ЕОЦКП може да изисква достъп до записи на телефонни разговори и пренос на данни „с цел изпълнение на задълженията, установени в членове 51 до 60, член 62 и член 63“. Тези членове обхващат цялото заглавие на предложението за регламент относно регистрирането и надзора на регистри на транзакции. Според ЕНОЗД, обстоятелствата и условията за използване на такова правомощие следва да са определени по-ясно. ЕНОЗД препоръчва ограничаване на достъпа до записи на телефонни разговори и пренос на данни до конкретно определени и тежки нарушения на предложението за регламент и в случаи, в които съществуват оправдани съмнения (които следва да са подкрепени от конкретни първоначални доказателства), че е извършено нарушение. Такова ограничаване е също особено важно с оглед избягване на евентуално използване на правомощието за достъп за целите на операции по изпращане на злонамерени съобщения („фишинг“) или извличане на данни или за други цели.

б)

Предложението не изисква предварително съдебно разрешение, за да може ЕОЦКП да изисква достъп до записи на телефонни разговори и пренос на данни. ЕНОЗД счита, че това общо изискване би било оправдано с оглед на потенциалната намеса в резултат от въпросното правомощие. Също следва да се отчете, че законите на някои държави-членки налагат предварително съдебно разрешение за всякакъв вид намеса спрямо поверителността на кореспонденция и така възпрепятстват други правоприлагащи органи (напр. полицейски сили) и институции от административен характер да извършват такава намеса без този строг надзор (18). Най-малкото, ЕНОЗД счита за неизбежно съдебното разрешение да стане задължително, когато такова разрешение се изисква от националното законодателство (19).

в)

ЕНОЗД препоръчва въвеждането на задължение за ЕОЦКП да изисква записи на телефонни разговори и пренос на данни с официално решение, посочващо правното основание и целта на искането и каква информация се изисква, срока, в рамките на който следва да се предостави информацията, както и правото на адресата за преразглеждане на решението от Съда на Европейския съюз. Всяко искане, направено без официално решение, няма да е обвързващо за адресата.

г)

Следва да се предвидят подходящи процедурни защити срещу евентуални злоупотреби. В тази връзка, предложението би могло да изисква от Комисията да приеме мерки за изпълнение, установяващи подробно процедурите, които да се спазват от регистрите на транзакции и ЕОЦКП при обработване на такива данни. Тези актове следва по-специално да уреждат подходящи мерки за сигурност, както и подходящи гаранции срещу риска от злоупотреби, включително, но не само, професионалните стандарти, които компетентните лица, обработващи такива данни, съблюдават, както и вътрешните процедури, които гарантират правилно съблюдаване на разпоредбите за поверителност и професионална тайна. ЕНОЗД следва да бъде консултиран по време на процедурата във връзка с приемането на такива мерки.

3.4.   Приложимост на настоящото становище по отношение на други правни инструменти, съдържащи подобни разпоредби

17.

Правомощието на надзорните органи да изискват достъп до записи на телефонни разговори и пренос на данни не е ново в европейското законодателство, тъй като то вече е предвидено в различни съществуващи директиви и регламенти, засягащи финансовия сектор. По-конкретно, Директивата за пазарните злоупотреби (20), Директивата за пазарите на финансови инструменти (21), Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (22) и текущият регламент относно агенциите за кредитен рейтинг (23) съдържат подобни разпоредби. Същото важи за няколко скорошни предложения, приети от Комисията, а именно предложенията за директива относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции (24), регламент за изменение на съществуващия регламент относно агенциите за кредитен рейтинг (25), регламент относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (26) и регламент относно интегритета и прозрачността на енергийните пазари (27).

18.

Що се отнася до тези съществуващи и предложени законодателни инструменти, следва да се направи разграничение между правомощията за провеждане на разследвания, предоставени на национални органи, и предоставянето на такива правомощия на органи на ЕС. Няколко инструмента задължават държавите-членки да предоставят правомощието за изискване на записи на телефонни разговори и пренос на данни на национални органи „в съответствие с националното право“ (28). В резултат от това, действителното изпълнение на това задължение непременно е предмет на националното право, включително това, прилагащо Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО и други национални закони, които съдържат допълнителни процедурни защити за националните надзорни и разследващи органи.

19.

Такова условие не се съдържа в инструментите, които предоставят правомощието за изискване на записи на телефонни разговори и пренос на данни пряко на органи на ЕС, като в текущото предложение относно извънборсовите деривати и гореспоменатото предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг („предложението за АКР“). В резултат от това, в тези случаи има дори по-силно изискване за изясняване в самия законодателен инструмент на личния и материалния обхват на това правомощие и на обстоятелствата и условията, при които то може да бъде използвано, и за гарантиране, че са налице подходящи защити срещу злоупотреби.

20.

В тази връзка наблюденията, изложени в настоящото становище, макар и да са насочени към предложението относно извънборсовите деривати, имат по-общо приложение. ЕНОЗД е наясно, че тези коментари вероятно са твърде закъснели по отношение на вече прието или предстоящо да бъде прието законодателство. При все това, той приканва институциите да обсъдят необходимостта от изменение на предстоящите предложения с цел отчитане на съображенията, изложени в настоящото становище. Що се отнася до вече приетите текстове, ЕНОЗД приканва институциите да търсят възможности за изясняване на въпросите, например където обхватът на съответната разпоредба може да бъде пряко или косвено упоменат в делегирани актове или актове за изпълнение, например актове, определящи подробностите около изискванията за съхраняване на информация, тълкувателни бележки или други сравними документи (29). ЕНОЗД очаква Комисията да го консултира своевременно в контекста на тези свързани процедури.

4.   СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТАТА НА ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ДРУГИ ЧАСТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

21.

ЕНОЗД счита за уместно да направи допълнителни коментари по някои други точки от предложението, които засягат правата на неприкосновеност на личния живот и защита на данните на отделните лица.

4.1.   Приложимост на Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001

22.

Съображение 48 правилно гласи, че е от съществено значение държавите-членки и ЕОЦКП да защитават правото на физическите лица на поверителност при обработката на лични данни в съответствие с Директива 95/46/ЕО. ЕНОЗД приветства позоваването на директивата в съображението. При все това, значението на съображението би могло да се изясни повече чрез допълнително уточняване, че разпоредбите на регламента не засягат националните правила, които прилагат Директива 95/46/ЕО. За предпочитане, такова позоваване също следва да се включи в материалноправна норма.

23.

Освен това ЕНОЗД отбелязва, че ЕОЦКП е европейски орган, предмет на Регламент (ЕО) № 45/2001 и на надзора на ЕНОЗД. Поради това се препоръчва да се въведе изрично позоваване на този регламент, също така упоменавайки, че разпоредбите на предложението не засягат регламента.

4.2.   Ограничаване на целта, необходимост и качество на данните

24.

Една от основните цели на предложението за регламент е да засили прозрачността на пазара на извънборсовите деривати и да подобри регулаторния надзор на този пазар. С оглед на тази цел, предложението задължава финансовите и нефинансовите контрагенти, изпълняващи определени прагови условия, да отчитат пред регистриран регистър на транзакции характеристиките на всеки договор за извънборсови деривати, който те са сключили, както и всяко негово изменение или прекратяване (член 6) (30). Такава информация следва да се съхранява от регистрите на транзакции и да се предоставя от последните на различни органи за регулаторни цели (член 67) (31).

25.

В случай, че една от страните по дериватен договор, предмет на горните задължения за клиринг и отчитане, е физическо лице, информацията за това физическо лице съставлява лични данни по смисъла на член 2, буква а) от Директива 95/46/ЕО. Поради това, изпълнението на горните задължения съставлява обработване на лични данни по смисъла на член 2, буква б) от Директива 95/46/ЕО. Дори в случай, че страните по транзакцията не са физически лица, лични данни все още могат да се обработват в рамките на членове 6 и 67, като напр. имената и данните за контакт на директорите на дружества. Поради това, разпоредбите на Директива 95/46/ЕО (или Регламент (ЕО) № 45/2001, както е приложимо) биха били приложими спрямо текущите операции.

26.

Основно изискване на законодателството за защита на данните е, че информацията трябва да се обработва за упоменати, изрични и законни цели и че тя не може да се обработва допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели (32). Данните, използвани за постигане на целите, следва също да са достатъчни, релевантни и да не бъдат прекомерни по отношение на тези цели. След анализ на предложението за регламент, ЕНОЗД стигна до заключението, че системата, въведена от предложението, не отговаря на тези изисквания.

27.

Що се отнася до ограничаването на целта, трябва да се подчертае, че предложението не посочва целите на системата за отчитане и, най-важното, целите, за които компетентните органи могат да осъществяват достъп до информацията, съхранявана от регистри на транзакции, съгласно член 67 на предложението. Общо споменаване на необходимостта от засилване на прозрачността на пазара на извънборсовите деривати очевидно не е достатъчно за съгласуване с принципа на ограничаване на целта. Този принцип е допълнително поставен под натиск в член 20, параграф 3 от предложението за регламент по отношение на „професионалната тайна“, който, в текущата си форма, привидно позволява използването на поверителна информация, получена съгласно предложението за регламент, за редица допълнителни и неясно определени цели (33).

28.

Предложението също така не упоменава типа данни, които ще се записват, отчитат и до които ще се осъществява достъп, включително евентуални лични данни на идентифицирани или подлежащи на идентификация лица. Гореспоменатите членове 6 и 67 оправомощават Комисията допълнително да уточни в делегирани актове съдържанието на отчитането и задълженията за съхраняване на информация. Въпреки, че ЕНОЗД разбира практическата необходимост от използването на такава процедура, той желае да подчертае, че ако информацията, обработвана съгласно горните членове, засяга физически лица, основните правила и гаранции за защита на данните следва да са установени в основното законодателство.

29.

Накрая, член 6 от Директива 95/46/ЕО и член 4 от Регламент (ЕО) № 45/2001 предвиждат, че личните данни трябва да се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на съответните лица, за период, който не e по-дълъг от нужното за целите, за които тези данни са събирани. ЕНОЗД отбелязва, че предложението не установява конкретен давностен срок за съхраняването на личните данни, потенциално обработени съгласно членове 6, 27 и 67 от предложението за регламент. Членове 27 и 67 единствено разпореждат, че съответните записи следва да се съхраняват за поне десет години. Това обаче е едва минимален период на съхранение, който видимо е в противоречие с изискванията, установени от законодателството за защита на данните.

30.

Въз основа на гореизложеното, ЕНОЗД настоятелно призовава законодателя да упомене типа лична информация, която може да се обработва съгласно предложението, да определи целите, за които могат да се обработват лични данни от различните засегнати органи и да определи точен, необходим и пропорционален период на съхранение на данните за гореспоменатата обработка.

4.3.   Проверки на място

31.

Член 61, параграф 2, буква в) оправомощава ЕОЦКП да осъществява проверки на място със или без предупреждение. Не е ясно дали тези проверки биха били ограничени до търговски помещения на регистър на транзакции или се прилагат и за частни помещения или холдинги на физически лица. Съгласно член 56, параграф 1, буква в) по искане на ЕОЦКП Комисията може да налага периодични финансови санкции на всяко лице, което работи или е свързано с регистър на транзакции, с цел то да бъде принудено да се подчини на проверка на място, поискана от ЕОЦКП съгласно член 61, параграф 2. Този член предполага (непреднамерено) и друго тълкуване.

32.

Без да се спира допълнително на този въпрос, ЕНОЗД препоръчва ограничаване на правомощията за извършване на проверки на място (и свързаното правомощие за налагане на периодични финансови санкции съгласно член 56) единствено до търговски помещения на регистри на транзакции и други юридически лица, които са съществено и недвусмислено свързани с тях (34). Ако Комисията действително предвиди разрешаването на проверки на нетърговски помещения на физически лица, това следва да бъде изяснено и следва да се предвидят по-строги изисквания с цел гарантиране на съгласуваност с принципите за необходимост и пропорционалност (особено по отношение на посочването на обстоятелствата и условията, при които могат да се извършват такива проверки).

4.4.   Обмяна на данни и принцип на ограничаване на целта

33.

Няколко разпоредби на предложението за регламент позволяват широка обмяна на данни и информация между ЕОЦКП, компетентните органи на държавите-членки и компетентни органи на трети държави (вж. по-специално членове 21, 23 и 62). Прехвърлянето на данни към трети държави също може да се случи, ако признат ЦК или регистър на транзакции от трета държава предоставя услуги на предприятия, признати в Съюза. Дотолкова, доколкото обменяната информация и данни засягат физически лица с установена или подлежаща на установяване самоличност, се прилагат членове 7—9 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и членове 25 и 26 от Директива 95/46/EO, както е приложимо. По-конкретно, прехвърляния към трети държави могат да се случат единствено когато се гарантира подходящо ниво на защита в тези държави или се прилага една от съответните дерогации, предвидени в законодателството за защита на данните. За по-голяма яснота, в текста следва да се включи изрично позоваване на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/EO, гласящо, че такива прехвърляния следва да са в съответствие с приложимите правила, предвидени съответно в регламента или в директивата.

34.

В съответствие с принципа на ограничаване на целта (35), ЕНОЗД също препоръчва въвеждането на ясни ограничения по отношение на типа на лична информация, която може да се обменя, и определяне на целите, за които могат да се обменят лични данни.

4.5.   Отчетност и докладване

35.

Член 68 от предложението съдържа няколко задължения за отчитане на Комисията по отношение на прилагането на различни елементи от предложението за регламент. ЕНОЗД препоръчва също въвеждането на задължението за ЕОЦКП за периодично докладване относно използването на неговите правомощия за провеждане на разследвания и по-специално на правомощието за изискване на записи на телефонни разговори и пренос на данни. В светлината на констатациите на доклада, Комисията също следва да има възможност да отправя препоръки, включително, ако е уместно, предложения за преразглеждането на регламента.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

36.

Текущото предложение овластява ЕОЦКП да „изисква записи на телефонни разговори и пренос на данни“ с цел извършване на задължения, свързани с надзора на регистрите на транзакции. За да се счита за необходимо и пропорционално, правомощието за изискване на записи на телефонни разговори и пренос на данни следва да е ограничено до необходимото за постигане на преследваната цел и да не отива отвъд необходимото за нейното постигане. В текущата си форма, въпросната разпоредба не отговаря на тези изисквания, тъй като е твърде широко формулирана. По-конкретно, личният и материалният обхват на правомощието, както и обстоятелствата и условията, при които то може да се използва, не са достатъчно уточнени.

37.

Коментарите, направени в настоящото становище, макар и да са насочени към предложението относно извънборсовите деривати, също са приложими по отношение на прилагането на съществуващо законодателство или на други предстоящи и евентуални бъдещи предложения, съдържащи подобни разпоредби. Такъв е по-специално случаят, когато въпросното правомощие е поверено, както в текущото предложение, на орган на ЕС, без споменаване на специфичните условия и процедури, установени в националните закони (напр. предложението за АКР).

38.

Предвид гореизложеното, ЕНОЗД препоръчва на законодателя:

ясно упоменаване на категориите записи на телефонни разговори и пренос на данни, които регистрите на транзакции са задължени да съхраняват и/или предоставят на компетентните органи. Тези данни трябва да са достатъчни, релевантни и да не бъдат прекомерни по отношение на целта, за която се обработват,

ограничаване на правомощието за изискване на достъп до записи на телефонни разговори и пренос на данни на регистрите на транзакции,

изрично подчертаване, че достъпът до информация за телефонни разговори и пренос на данни директно от телекомуникационни компании е изключен,

ограничаване на достъпа до записи на телефонни разговори и пренос на данни до конкретно определени и тежки нарушения на предложението за регламент и в случаи, в които съществуват оправдани съмнения (които следва да са подкрепени от конкретни първоначални доказателства), че е извършено нарушение,

изясняване, че регистрите на транзакции следва да предоставят записи на телефонни разговори и пренос на данни единствено, когато те са поискани с официално решение, посочващо, измежду други, правото на преразглеждане на решението от Съда на Европейския съюз,

изискване решението да не се изпълнява без предварително съдебно разрешение от националния съдебен орган на съответната държава-членка (поне когато такова разрешение се изисква от националното право),

изискване Комисията да приеме мерки за изпълнение, установяващи подробно процедурите, които да бъдат следвани, включително подходящи мерки за сигурност и защити.

39.

Що се отнася до другите аспекти на предложението, ЕНОЗД би желал да се позове на своите коментари, направени в раздел 4 от настоящото становище. По-специално, ЕНОЗД препоръчва на законодателя следното:

включване на позоваване на Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 поне в съображенията на предложената директива и за предпочитане също в материалноправна норма, заявявайки, че разпоредбите на предложението за регламент не засягат, съответно, директивата и регламента,

упоменаване на типа лична информация, която може да се обработва съгласно предложението в съответствие с принципа на необходимост (особено във връзка с членове 6 и 67), определяне на целите, за които могат да се обработват лични данни от различните засегнати органи/предприятия и определяне на точен, необходим и пропорционален период на съхранение на данните за гореспоменатата обработка,

ограничаване на правомощието за извършване на проверки на място съгласно член 61, параграф 2, буква в) и налагане на периодични финансови санкции съгласно член 56 единствено на регистри на транзакции и други юридически лица, които са видимо и значително свързани с тях,

изрично подчертаване, че международните прехвърляния на лични данни следва да са в съответствие със съответните правила на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/EO, въвеждане на ясни ограничения по отношение на типа на лична информация, която може да се обменя, и определяне на целите, за които могат да се обменят лични данни.

Съставено в Брюксел на 19 април 2011 година.

Giovanni BUTTARELLI

Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр 31.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр 1.

(3)  COM(2010) 484 окончателен.

(4)  Регламент (ЕО) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(6)  Регламент (ЕО) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(7)  Регламент (ЕО) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331 15.12.2010 г., стр. 84).

(8)  Дериват е финансов договор, свързан с бъдещата стойност или състояние на базовия актив, за който се отнася (напр. промяната на лихвени проценти или на валутен курс).

(9)  Обикновено служителите, на които могат да се припишат телефонните разговори и преносът на данни, както и получатели и други засегнати потребители.

(10)  Вж. член 6, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 45).

(11)  Вж. член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО, разпореждащ, че такова ограничаване представлява необходима, подходяща и пропорционална мярка в рамките на демократично общество, за да гарантира национална сигурност (т.е държавна сигурност), отбрана, обществена безопасност и превенцията, разследването, разкриването и преследването на криминални нарушения или неразрешено използване на електронна комуникационна система, както е посочено в член 13, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО. В тази връзка, държавите-членки могат, inter alia, да одобрят законодателни мерки, предвиждащи съхранението на данни за ограничен период, оправдани на основанията, изложени в настоящия параграф.

(12)  Вж. напр. съединени дела C-92/09 и C-93/09, Volker и Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-92/09) срещу Land Hessen, все още непубликувани в Сборника, параграф 74.

(13)  Например, съображение 44 гласи, че регистрите на транзакции спазват строги изисквания за съхранението и управлението на данните. Член 66 уточнява, че регистърът на транзакции „записва незабавно получената съгласно член 6 информация и я съхранява за срок от най-малко десет години от прекратяването на съответните договори. Той прилага своевременни и ефикасни процедури за съхранение на данни във връзка с документирането на промените в съхраняваната информация [sic]“. Член 67 допълнително предвижда, че „регистърът на транзакции предоставя достъп до необходимата информация“ на ЕОЦКП и различни други компетентни органи.

(14)  Изразът „записи на телефонни разговори и пренос на данни“ може потенциално да включва широк набор от информация, включително за продължителността, времето или обема на комуникацията, използвания протокол, местонахождението на терминалното оборудване на изпращача или получателя, мрежата, от която комуникацията произхожда или приключва, началото, края или продължителността на връзката или дори списъкът с посетени интернет страници и съдържанието на самата комуникация в случай, че са записани. До степента, в която се отнася до физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност, всичката тази информация съставлява лични данни.

(15)  Вж. член 6, параграф 1, буква в) от Директива 95/46/ЕО и член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 45/2001. Също следва да се обмисли дали могат да се разработят специфични защити за избягване на прихващането и обработването на данни, които в действителност са за частно ползване.

(16)  Член 56, параграф 1, буква в), който позволява на Комисията, по искане на ЕОЦКП, да налага периодични финансови санкции на всяко лице, което работи за или е свързано с регистър на транзакции, с цел то да бъде принудено да се подчини на разследване, започнато от ЕОЦКП съгласно член 61, параграф 2, би могъл (неумишлено) да предполага друго.

(17)  Както е споменато, Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации установява общия принцип, че информацията за пренос на данни трябва да бъде изтрита или да се направи анонимна, когато не е необходима повече за целите на предаване на комуникация. Такива данни могат да се обработват допълнително единствено с цел изготвяне на сметка и за плащания при взаимна връзка и само до края на периода, през който сметката може законно да бъде оспорена или плащането търсено. Всяка дерогация от този принцип трябва да е необходима, подходяща и пропорционална в рамките на демократично общество за специфични цели на обществения ред (т.е. за да гарантира национална сигурност (т.е държавна сигурност), отбрана, обществена безопасност и превенцията, разследването, разкриването и преследването на криминални нарушения или неразрешено използване на електронна комуникационна система).

(18)  Италианската конституция, като пример, изисква всяка намеса спрямо поверителността на кореспонденция, включително достъпа до информация за пренос на данни без разкриване на съдържанието на комуникациите, да се изисква или разрешава от член на съдебната власт.

(19)  Подобно изискване беше въведено в изменената версия на предложението за агенциите за кредитен рейтинг (АКР), гласувано от ЕП през декември 2010 г.

(20)  Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16).

(21)  Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).

(22)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(23)  Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1).

(24)  Предложение от 30 април 2009 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и за изменение на Директива 2004/39/ЕО и 2009/…/ЕО, COM(2009) 207.

(25)  Предложение от 2 юни 2010 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг, COM(2010) 289.

(26)  Предложение от 15 септември 2010 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение, COM(2010) 482.

(27)  Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар, COM(2010) 726.

(28)  Вж. например член 12, параграф 2 от Директивата за пазарните злоупотреби, спомената в бележка под линия 20. Вж. също член 50 от Директивата за пазарите на финансови инструменти, спомената в бележка под линия 21.

(29)  Например, член 37 от предложението за АКР позволява на Комисията да изменя приложенията към регламента, които съдържат подробностите около изискванията за съхраняване на информация, налагани на агенции за кредитен рейтинг; вж. също съображение 10 от предложението за АКР, отнасящо се за правомощието на ЕОЦКП да издава и обновява необвързващи насоки по въпроси, свързани с прилагането на Регламента относно АКР.

(30)  Член 6, параграф 4 от предложението делегира на Комисията правомощието за определяне на подробностите и типа на отчетите за различните класове деривати, посочвайки, че такива отчети съдържат поне: а) страните по договора и бенефициера — ако той е различен, както и правата и задълженията по договора; и б) основните характеристики на договора, включително вид, базов инструмент, падеж, номинал.

(31)  Вж. Обяснителен меморандум, стр. 11. Член 67 конкретизира това чрез разпореждане, че регистърът на транзакции предоставя достъп до необходимата информация на определен брой органи, а именно ЕОЦКП, компетентните органи, осъществяващи надзор на дружествата, които подлежат на задължението за отчитане, компетентните органи, осъществяващи надзор на ЦК, и съответната централна банка от ЕСЦБ.

(32)  Вж. напр. становище на ЕНОЗД от 6 януари 2010 г. относно предложението за директива на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане ОВ C 101, 20.4.2010 г., стр. 1.

(33)  Член 20, параграф 3 гласи следното: „Без да се засягат случаите, обхванати от наказателното право, компетентните органи, ЕОЦКП, институции или физически или юридически лица, различни от компетентните органи, които получават поверителна информация съгласно настоящия регламент, могат да я използват единствено при изпълнението на задълженията си и за упражняването на функциите си, а по отношение на компетентните органи — съгласно обхвата на настоящия регламент, или по отношение на други органи, институции или физически или юридически лица — за целите, за които такава информация им е предоставена и/или в контекста на административни или съдебни производства, които са специфично свързани с упражняването на тези функции. Когато ЕОЦКП, компетентният орган или друг орган, институция или лице, което предава информацията, изрази съгласие, органът, който получава информацията, може да я използва за други цели.“

(34)  Подобно изискване беше въведено в изменената версия на предложението за АКР, гласувано от ЕП през декември 2010 г.

(35)  Вж. член 6, параграф 1, буква б) от Директива 95/46/ЕО и член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 45/2001 .


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/17


Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за автентичност във връзка с Регламент (ЕО) № 620/2009

2011/C 216/05

С Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г., публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L 182 от 15 юли 2009 г., беше открита тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо.

Съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 620/2009 на Комисията от 13 юли 2009 г. за допускането за свободно обращение на продуктите, внесени в рамките на квотата, се изисква представяне на сертификат за автентичност.

Следният орган е упълномощен да издава сертификати за произход в рамките на посочения регламент.

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

Wellington

NEW ZEALAND

Пощенски адрес

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Тел. +64 48940100

Факс +64 48940720

Електронна поща: nzfsa.info@maf.govt.nz

Интернет адрес: http://www.maf.govt.nz


22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/18


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6151 — PetroChina/INEOS/JV)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 216/06

На 13 май 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6151. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/19


ПРАВИЛНИК ОТНОСНО ПУБЛИЧНИЯ ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Решение на Бюрото от 28 ноември 2001 година (1)  (2)  (3)  (4)

2011/C 216/07

БЮРОТО,

като взе предвид член 15, параграф 3 от ДФЕС,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, и по-специално членове 11, 12 и 18 от него,

като взе предвид член 23, параграфи 2 и 12, член 103, параграф 1 и член 104 от Правилника,

като има предвид, че общите принципи относно достъпа до документи бяха установени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. в съответствие с член 15, параграф 3 от ДФЕС,

като има предвид, че с решение от 13 ноември 2001 г. Европейският парламент приведе своя Правилник за дейността в съответствие с предишния член 255, параграф 3 от Договора за ЕО и член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001,

като има предвид, че съгласно член 104, параграфи 2, 3 и 4 от Правилника за дейността на Европейския парламент последният възлага на Бюрото да приеме правила за създаване на справочен регистър за документи, да утвърди режим за достъп и да определи органите, които са отговорни за обработката на заявленията за достъп,

като има предвид, че мерките във връзка със системата от такси за издаването на документи трябва да се приведат в съответствие с разпоредбите на член 10 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, за да се уточни размерът на допълнителните разходи, които се заплащат от заявителя за издаването на обемисти документи,

като има предвид, че мерките относно начина на работа на регистъра на документите на Европейския парламент трябва да се обединят в единно решение с цел повишаване на степента на прозрачност за гражданите,

като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1049/2001 не позволява да се вземе предвид в какво качество се явяват заявителите и че решенията, приети съобразно този регламент, водят до ефект „erga omnes”. Членовете на ЕП и служителите на институциите обаче се ползват с привилегировано право на достъп, признато в Правилника за дейността на Парламента, Финансовия регламент, Регламент (ЕО) № 45/2001 и от Правилника за длъжностните лица, от което могат да се възползват, вместо да прибягват до Регламент (ЕО) № 1049/2001,

като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1049/2001 и настоящото решение също не уреждат достъпа и предаването на документи между институциите, които подлежат на междуинституционални споразумения,

като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1049/2001 се позовава на достъпа до съществуващи документи и че исканията за информация трябва да се обработват въз основа на други разпоредби,

като има предвид, че Бюрото със своето решение от 8 март 2010 г. прие нов списък с категории документи на Европейския парламент, които са пряко достъпни,

като има предвид, че следва да се нанесат технически корекции в светлината на придобития опит в институцията и в хода на разработването на интернет страницата на Парламента през последните години,

РЕШАВА:

ДЯЛ I

ЕЛЕКТРОНЕН СПРАВОЧЕН РЕГИСТЪР (ЕСР)

Член 1

Създаване

1.   Електронният справочен регистър (ЕСР) се създава за документите на Европейския парламент.

2.   Така създаденият справочен регистър съдържа справочна информация за документи, съставени или получени (съгласно съдържащите се в следващия параграф изисквания) от Европейския парламент след датата, на която започва да се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 (5).

3.   На основание член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 не е необходимо да се предоставят на разположение в ЕСР документи на другите институции, получени от Европейския парламент и лесно достъпни в електронния регистър на съответната институция. В ЕСР се съдържа препратка към регистъра на институцията, създала документа.

4.   Тази справочна информация съставлява „паспорта на документа”, който съдържа не само изискваната в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/ 2001 информация, но и доколкото е възможно препратки, които позволяват да се установят авторът на всеки документ, наличните езици, статусът, категорията и мястото на съхранение на документа.

Член 2

Цели

ЕСР е организиран по начин, който позволява:

идентифицирането на документите посредством единна справочна система,

пряк достъп до документите, и по-специално законодателните документи,

информирането в случай, че документи не са пряко достъпни в електронен вид съобразно членове 4 и 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Член 3

Начин на работа

Отделът за прозрачност — публичен достъп до документите и връзки с представителите на интереси (наричан по-долу „компетентната служба”) е отговорен за:

контрола на регистрацията в ЕСР на документите, изготвени или получени от Европейския парламент,

получаването и обработката на писмени или електронни заявления за достъп в срок от 15 работни дни, който евентуално би могъл да бъде удължен,

изпращането на потвърждения за получаване,

оказването на помощ на заявителите с оглед изясняване на съдържанието на заявленията им и за съгласуването със заявителите в случай на заявления, свързани с много обемисти или комплексни документи,

улесняването на достъпа на заявителите до вече публикувани документи,

съгласуването на отговора със службата, която е автор на документа или която разполага с документа, или с упълномощено лице, когато заявлението е свързано с невписан в регистъра документ, или още когато заявлението засяга документ, който подлежи на посочените в членове 4 и 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 ограничения,

провеждането на консултации с трети страни съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Член 4

Вписване на документите в ЕСР

1.   Справочната информация за документите се вписва в ЕСР съгласно приетите от генералния секретар инструкции, с които се осигурява максимална степен на проследяване на документите. Обхватът на ЕСР се разширява постепенно. Той ще бъде указан на главната страница на ЕСР в интернет страницата Europarl.

2.   В тази връзка, документите на Европейския парламент, както са определени в член 104, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП, се вписват в ЕСР на отговорността на службата или органа, който е автор на документа.

3.   Документи, изготвени в рамките на законодателната процедура или за целите на парламентарната дейност, се вписват в ЕСР веднага след като бъдат внесени или публично огласени.

4.   Други документи, които са в кръга на компетентност на административните служби на Генералния секретариат на Европейския парламент, се вписват, доколкото е възможно, в ЕСР съгласно инструкциите на генералния секретар.

5.   Позовавания на документи на трети страни съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 се вписват в ЕСР от службата, получател на документите.

Член 5

Пряко достъпни документи

1.   Всички документи, изготвени или получени от Европейския парламент в рамките на законодателната процедура, трябва да са достъпни за гражданите в електронен вид, при спазване на ограниченията, посочени в членове 4 и 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.   Европейският парламент прави достъпни по електронен път чрез ЕСР или интернет страницата Europarl всички законодателни документи по смисъла на член 12, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.   Категориите пряко достъпни документи са изброени в списък, приет от Бюрото и публикуван на интернет страницата Europarl. Този списък не ограничава правото на достъп до документи, които не попадат в изброените категории, които документи би могло да бъдат предоставени след внасянето на писмено заявление за целта.

Член 6

Документи, които са достъпни при поискване

1.   До документи, изготвени или получени от Европейския парламент извън законодателната процедура, се осигурява, доколкото е възможно, пряк достъп за граждани чрез ЕСР, при спазване на ограниченията, посочени в членове 4 и 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.   Когато вписването на документ в ЕСР не позволява пряк достъп до пълния текст защото документът не е на разположение в електронна форма или защото са приложими предвидените в членове 4 и 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 изключения, заявителят може да подаде заявление за достъп до документа писмено или като използва електронния формуляр, който е на разположение на интернет страницата на ЕСР в Europarl.

3.   Документи, изготвени или получени от Европейския парламент преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1049/2001, които следователно не са вписани в ЕСР, се предоставят въз основа на писмено или електронно заявление, при спазване на ограниченията, предвидени в членове 4 и 9 от горепосочения регламент.

4.   Парламентът осигурява „он-лайн” помощ за гражданите във връзка с условията за подаване на заявления за достъп до документи.

ДЯЛ II

ПЪРВОНАЧАЛНИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Член 7

Заявления, обхванати от настоящия правилник

Настоящият правилник се прилага за всяко заявление за достъп до документ на Европейския парламент, внесено посредством предоставения на страницата на ЕСР формуляр или позоваващо се изрично на правото на достъп до документи, както е определено в Регламент (ЕО) № 1049/2001. Въпреки това, настоящият правилник не обхваща заявленията, основаващи се на специално право на достъп, както е определено по-специално от Правилника на Европейския парламент, Финансовия регламент, Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и Правилника за длъжностните лица.

Член 8

Подаване на заявление за достъп

1.   Заявления за достъп до документи на Европейския парламент могат да се подават в писмен или електронен вид или по факс, на един от езиците, посочени в член 342 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.   Заявления в електронен вид се подават като се използват, доколкото е възможно, предвиденият на интернет страницата на ЕСР електронен формуляр и „он-лайн” системата за помощ, създадена за улесняване на подаването на такъв вид заявления.

3.   Заявленията трябва да са формулирани достатъчно точно и да съдържат името и адреса на заявителя, както и данни, които позволяват откриването на заявения документ или документи.

4.   Ако дадено заявление не е достатъчно точно, Европейският парламент, съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, приканва заявителя да го уточни, като му съдейства за целта.

Член 9

Обработка на първоначалното заявление

1.   Заявления за достъп до наличен в Европейския парламент документ се разпределят още в деня на регистрирането им от компетентната служба, която трябва да потвърди получаването им, да изготви отговор и да предостави документите в предвидения срок.

2.   Когато заявление е свързано с изготвен от Европейския парламент документ, за който е приложимо едно от посочените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 изключения, или когато трябва да се идентифицира или намери искания документ, компетентната служба се свързва със службата или органа, изготвил документа, който в срок от пет работни дни предлага какви да бъдат по-нататъшните действия.

Член 10

Консултации с трети страни

1.   Когато заявление засяга документи на трети страни компетентната служба, по целесъобразност съгласувано със службата, притежаваща поисканите документи, проверява дали се прилага някое от изключенията, предвидени в членове 4 или 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.   Ако след тази проверка бъде установено, че достъпът до поисканите документи трябва да бъде отказан съгласно някое от изключенията, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, отрицателният отговор се изпраща на заявителя без да се пристъпва към консултации с третата страна, която се явява автор на документа.

3.   Компетентната служба дава положителен отговор на заявлението без да се консултира с третата страна, която се явява автор на документа, когато:

поисканият документ вече е бил публикуван от своя автор съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 или аналогични разпоредби,

публикуването, евентуално в частичен вид, на съдържанието му очевидно не засяга някой от интересите, посочени в членове 4 и 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

4.   Във всички други случаи се провеждат консултации с третите страни и им се предоставя срок от пет работни дни, за да изразят своята позиция с оглед определянето на това дали се прилага някое от изключенията, предвидени в членове 4 или 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

5.   В случай, че не е получен отговор в предвидения срок или когато третата страна не е била открита, или не е могла да бъде идентифицирана Европейският парламент се произнася съгласно режима за изключения по член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, като отчита законовите интереси на третата страна въз основа на елементите, с които разполага.

Член 11

Краен срок за отговор

1.   В случай, че достъпът е разрешен, компетентната служба предоставя исканите документи в срок от 15 работни дни от регистрацията на заявлението.

2.   Когато Европейският парламент не е в състояние да разреши достъп до исканите документи, той уведомява писмено заявителя за мотивите за пълния или частичния си отказ, както и за правото на заявителя да подаде заявление за потвърждение.

3.   В този случай заявителят може да подаде заявление за потвърждение в срок от 15 работни дни от получаването на отговора.

4.   В изключителни случаи, когато дадено заявление е свързано с много обемист документ или с голям брой документи, посоченият в параграф 1 от настоящия член срок може да бъде удължен с 15 работни дни, при условие че заявителят е уведомен предварително и са посочени подробни мотиви.

5.   Ако Европейският парламент не отговори в определения срок, заявителят има право да подаде заявление за потвърждение.

Член 12

Компетентен орган

1.   Първоначални заявления, подадени до Европейския парламент, се обработват от генералния секретар по указание на заместник-председателя, който отговаря за контрола върху обработването на заявления за достъп до документи в съответствие с член 104, параграфи 4 и 6 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

2.   Положителните отговори на първоначални заявления се изпращат на заявителя от генералния секретар или от компетентната служба, която действа по указания на генералния секретар.

3.   Решение за отказ на първоначално заявление, придружено от надлежна обосновка, се взема от генералния секретар по предложение на компетентната служба и след консултация с автора на документа. Всяко решение за отказ на достъп се изпраща за сведение на отговорния заместник-председател.

4.   Генералният секретар или компетентната служба могат по всяко време да се консултират с Правната служба и/или от отговорното за защита на данните длъжностно лице относно по-нататъшните действия във връзка със заявлението за достъп.

ДЯЛ III

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Член 13

Подаване

1.   Заявления за потвърждение трябва да се подават в срок от 15 работни дни от получаване на пълен или частичен отказ за достъп до искания документ или при липсата на какъвто и да е отговор на първоначалното заявление след изтичането на срока за отговор.

2.   Заявленията за потвърждение трябва да са в съответствие с официалните изисквания, посочени в член 8 от настоящото решение.

Член 14

Обработка и консултации

1.   Заявления за потвърждение се регистрират и евентуални консултации се осигуряват в съответствие с условията, предвидени в член 9 и член 10 от настоящото решение.

2.   В срок от 15 работни дни от регистрацията на заявлението Европейският парламент или разрешава достъп до документа, или писмено или по електронна поща уведомява заявителя за мотивите за своя пълнен или частичен отказ.

3.   В изключителни случаи, когато заявлението е свързано с много обемист документ или с голям брой документи, посоченият в предходния параграф срок може да бъде удължен с 15 работни дни, при условие че заявителят бъде уведомен предварително и се посочат подробно мотивите.

Член 15

Компетентен орган

1.   Отговорите на заявленията за потвърждение са в кръга на компетентност на Бюрото на Европейския парламент. Заместник-председателят, който отговаря по въпросите на обработката на заявленията за достъп до документи, взема решения по заявленията за потвърждение от името на Бюрото и по негово указание.

2.   Заместник-председателят информира Бюрото за решението си на първото заседание на Бюрото след вземането на решението и уведомяването на заявителя за него. Ако счете за необходимо и в рамките на установените срокове, заместник-председателят може да отнесе проекторешението си за разглеждане от Бюрото, по-специално, ако отговорът засяга принципни въпроси, свързани с политиката на прозрачност на Европейския парламент. В отговора си до заявителя заместник-председателят е обвързан с решението на Бюрото.

3.   Заместник-председателят и Бюрото вземат решение въз основа на предложението, изготвено от компетентната служба по силата на делегиране на пълномощия от генералния секретар. Тази служба има право да изисква становището на отговорното за защитата на данните длъжностно лице, което предоставя своето становище в рамките на срок от три работни дни.

4.   Проектът на отговор може да стане предмет на предварително разглеждане от Правната служба, която представя своето становище в рамките на срок от три работни дни.

Член 16

Правни средства за обжалване

1.   Когато Европейският парламент откаже изцяло или частично да разреши достъп до документ, той информира заявителя за правните средства за обжалване, а именно: завеждане на дело срещу Институцията или подаване на жалба до Омбудсмана при условията, посочени в членове 263 и 228 от ДФЕС.

2.   Липсата на отговор в определения срок се счита за отрицателен отговор и дава право на заявителя да заведе дело или да подаде жалба при посочените в предходния параграф условия.

ДЯЛ IV

ВПИСВАНЕ В ЕСР И ДОСТЪП ДО ЧУВСТВИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Член 17

Вписване на чувствителни документи в ЕСР

1.   Документите, които се определят като чувствителни съобразно член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, се вписват в ЕСР при наличието на съгласие от страна на автора. Лицата или органите на Европейския парламент, които получават чувствителния документ от трето лице, са длъжни да уточнят препратките, които могат да фигурират в него. Въпросните лица или органи се консултират със заместник-председателя, който отговаря за обработката на заявления за достъп до документи, с генералния секретар и по целесъобразност с председателя на съответната парламентарна комисия.

2.   Всеки документ на Европейския парламент, който се позовава на чувствителен документ, се регистрира в ЕСР единствено с разрешението на заместник-председателя, който отговаря за обработката на заявления за достъп до документи. Препратките към такъв документ се определят според посочените в предходния параграф условия.

Член 18

Обработка на заявления за достъп

Генералният секретар изпраща заявленията за достъп до чувствителни документи на заместник-председателя, който отговаря за обработката на заявления за достъп до документи и предоставя отговор на първоначалните заявления. Отговорът на заявленията за потвърждение се предоставя от Бюрото, което може да делегира тази задача на председателя. Отговорният заместник-председател и Бюрото или председателят се консултират с генералния секретар или по целесъобразност с председателя на съответната парламентарна комисия. Условията на регистриране и сроковете са същите като тези, които се прилагат по отношение на другите заявления за достъп.

Член 19

Упълномощени лица

Лицата, които имат право да се запознават със съдържанието на чувствителни документи по време на обработката на заявленията за достъп до тях, са: председателят на Европейския парламент, заместник-председателят, който отговаря за обработката на заявления за достъп до документи, председателят на пряко засегнатата парламентарна комисия, генералният секретар и надлежно упълномощените служители на компетентната служба, освен ако споразумения с другите институции предвиждат специално упълномощаване.

Член 20

Защита на чувствителни документи

Чувствителните документи са обект на строги правила за сигурност с цел гарантиране на поверителната им обработка в рамките на институцията. Във връзка с това настоящите правила вземат под внимание междуинституционалните споразумения.

ДЯЛ V

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Член 21

Разходи за отговора

1.   В допълнение към член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, ако обемът на изисканите документи надвишава двадесет страници, от заявителя може да се изиска плащането на такса в размер на 0,10 евро на страница плюс разходите за доставка. Свързаните с други услуги такси се определят индивидуално за всеки конкретен случай, като размерът им остава в разумни граници.

2.   Настоящото решение не се отнася до публикуваните документи, за които продължава да е в сила отделен ценови режим.

ДЯЛ VI

ПРИЛАГАНЕ

Член 22

Прилагане

Настоящото решение се прилага при надлежно отчитане и без да се нарушават разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и на Правилника за дейността на Европейския парламент.

Член 23

Преразглеждане

Настоящото решение подлежи на преразглеждане най-малко всеки път, когато се преразглежда Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Член 24

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз  (6).


(1)  ОВ C 374, 29.12.2001 г., стр. 1.

(2)  Консолидирано от Бюрото на 3 май 2004 г.

(3)  Изменено от Бюрото на 26 септември 2005 г. и публикувано в ОВ C 289, 22.11.2005 г., стр. 6.

(4)  Изменено от Бюрото на 22 юни 2011 г. и публикувано в ОВ C 216, 22.7.2011 г., стр. 19.

(5)  Т.е. 3 декември 2001 г.

(6)  Т.е. 29 декември 2001 г., 22 ноември 2005 г., както и 22 юли 2011 г.


Европейска комисия

22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/25


Обменен курс на еврото (1)

21 юли 2011 година

2011/C 216/08

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4222

JPY

японска йена

112,09

DKK

датска крона

7,4542

GBP

лира стерлинг

0,87870

SEK

шведска крона

9,1008

CHF

швейцарски франк

1,1690

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,7750

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,411

HUF

унгарски форинт

267,93

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7094

PLN

полска злота

3,9955

RON

румънска лея

4,2560

TRY

турска лира

2,3793

AUD

австралийски долар

1,3246

CAD

канадски долар

1,3447

HKD

хонконгски долар

11,0832

NZD

новозеландски долар

1,6579

SGD

сингапурски долар

1,7237

KRW

южнокорейски вон

1 500,67

ZAR

южноафрикански ранд

9,7335

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,1817

HRK

хърватска куна

7,4552

IDR

индонезийска рупия

12 154,10

MYR

малайзийски рингит

4,2638

PHP

филипинско песо

60,641

RUB

руска рубла

39,7000

THB

тайландски бат

42,538

BRL

бразилски реал

2,2188

MXN

мексиканско песо

16,5622

INR

индийска рупия

63,2950


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/26


Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 1; ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 5; ОВ C 192, 18.8.2007 г., стр. 11; ОВ C 271, 14.11.2007 г., стр. 14; ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 31; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 14; OB C 207, 14.8.2008 г., стр. 12; ОВ С 331, 21.12.2008 г., стр. 13; ОВ С 3, 8.1.2009 г., стр. 5; ОВ С 64, 19.3.2009 г., стр. 15; OB C 198, 22.8.2009 г., стр. 9; OB C 239, 6.10.2009 г., стр. 2; OB C 298, 8.12.2009 г., стр. 15; OB C 308, 18.12.2009 г., стр. 20; OB C 35, 12.2.2010 г., стр. 5; OB C 82, 30.3.2010 г., стр. 26; OB C 103, 22.4.2010 г., стр. 8; OB C 108, 7.4.2011 г., стр. 6; OB C 157, 27.5.2011 г., стр. 5; OB C 201, 8.7.2011 г., стр. 1)

2011/C 216/09

Публикуването на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), се основава на информацията, предоставена на Комисията от държавите-членки в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

Освен настоящата публикация в Официален вестник, актуализиран вариант на списъка се помества ежемесечно на интернет страницата на Генерална дирекция „Вътрешни работи“.

ИТАЛИЯ

Заменяне на списъка, публикуван в ОВ C 201, 8.7.2011 г.

1.   Разрешения за пребиваване, издадени в съответствие с единния формат

Разрешение за пребиваване с временен срок на валидност — валидно от 3 месеца до най-много 3 години. Те се издават по следните причини:

Affidamento (издавано на дете чужденец, което временно е лишено от подходяща семейна среда),

Motivi umanitari (della durata superiore ai tre mesi) (по хуманитарни причини (валидно за повече от три месеца),

Motivi religiosi (религиозни причини),

Studio (за обучение),

Missione (издавано на чужденци, които са влезли в Италия с виза за „Командировка“, за целите на временен престой),

Asilo politico (политическо убежище),

Apolidia (за лица без гражданство),

Tirocinio formazione professionale (професионално обучение),

Riacquisto cittadinanza italiana (издавано на чужденец, който очаква да му бъде предоставено или признато италианско гражданство),

Ricerca scientifica (научни изследвания),

Attesa occupazione (в очакване на предстояща трудова заетост),

Lavoro autonomo (самостоятелна трудова заетост),

Lavoro subordinato (трудова заетост),

Lavoro subordinato stagionale (сезонна трудова заетост),

Famiglia (семейство),

Famiglia minore 14—18 (разрешение за пребиваване за дете на семейството на възраст между 14 и 18 години),

Volontariato (доброволческа дейност),

Protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. n. 251 del 19 novembre 2007 in recepimento della Direttiva n. 83/2004/CE) (субсидиарна закрила (разрешение за пребиваване, издавано в съответствие със Закон № 251 от 19 ноември 2007 г. за транспониране на Директива № 83/2004/ЕО),

Permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con una validità permanente (pазрешение за дългосрочно пребиваване — ЕО, с постоянна валидност).

2.   Всички други документи, издадени на граждани на трети страни, които имат равностойна сила на разрешение за пребиваване

Разрешения за пребиваване, издавани в хартиен формат (въз основа на националното право), като техният срок на валидност може да варира от период, по-малък от 3 месеца, докато нуждата престане да съществува:

Carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (карта за пребиваване с постоянна валидност и издавана преди влизането в сила на Закон № 3 от 8 януари 2007 г. съответства на Директива 2003/109/ЕО и със закона е приравнена на разрешение за дългосрочно пребиваване — ЕО),

Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE che sono i cittadini di paesi terzi con validità fino a cinque anni (карта за пребиваване на членове на семействата на граждани на държави-членки на ЕС, които са граждани на трета държава – валидна до пет години),

Carta d'identità M.A.E. (карта за самоличност, издавана от Министерство на външните работи):

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico (модел 1 (синя) акредитирани членове на дипломатическия корпус и техните съпрузи, притежаващи дипломатически паспорти),

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico (модел 2 (зелена) консулски служители с дипломатически паспорти),

Mod. 3 (Orange) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario (модел 3 (оранжева) служители на ФАО от категория II, притежаващи дипломатически, служебни или обикновени паспорти),

Mod. 4 (Orange) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio (модел 4 (оранжева) технически и административен персонал на дипломатическите представителства, притежаващ служебни паспорти),

Mod. 5 (Orange) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio (модел 5 (оранжева) консулски служители със служебни паспорти),

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio (модел 7 (сива) обслужващ персонал на дипломатическите представителства, притежаващ служебни паспорти),

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio (модел 8 (сива) обслужващ персонал на консулските представителства, притежаващ служебни паспорти),

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario (модел 11 (бежова) служители на международни организации, почетни консули, местен персонал, нает в чужбина домашен персонал, който е последвал своя работодател, семейства на членове на дипломатическия корпус и на международни организации, притежаващи обикновени паспорти).

Бележка: Модел 6 (оранжева) и 9 (зелена), съответно за служителите на международни организации, които не притежават имунитет, и за чуждестранните почетни консули, вече не се издават и са заменени с модел 11. Въпреки това тези документи остават в сила до изтичане на указания в тях срок на валидност.

Следният текст се добавя на гърба на картите за самоличност: тази карта за самоличност освобождава притежателя си от изискването за разрешение за пребиваване и заедно с валиден документ за пътуване дава право на притежателя си да влиза на територията на всяка държава от Шенгенското пространство.

Списък на лицата, участващи в училищни екскурзии в рамките на Европейския съюз.


22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/29


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2011/C 216/10

Помощ №: SA.33161 (11/XA)

Държава-членка: Нидерландия

Регион: Noord-Brabant

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Subsidieverlening project „Fosfaat, natuur en landbouw”

Правно основание:

Algemene wet bestuursrecht

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007 (provincie Noord-Brabant)

Tijdelijke subsidieregeling inrichting landelijk gebied

Beschikking betreffende de toekenning van een subsidie voor het project „Fosfaat, natuur en landbouw”

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието: 0,09 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: До 31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

NEDERLAND

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56

Postbus 10001

5280 DA Boxtel

NEDERLAND

Интернет адрес: http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/gedeputeerde-staten/bestuursinformatie/bekendmakingen/water/bekendmaking-subsidieverlening-zlto-de-hilver.aspx

Други сведения: —

Помощ №: SA.33263 (11/XA)

Държава-членка: Италия

Регион: Lazio

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Intervento contributivo regionale riferito a estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia colpite da cancro batterico causato da «Pseudomonas syringae pv. actinidiae».

Правно основание: L.R. 16 marzo 2011, n. 2 «Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie».

DGR del 24 giugno 2011 n. 301, «L.R. 16 marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”. Programma regionale di intervento contributivo riferito a estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia …»

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 1 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 21 юли 2011 г.—30 юни 2013 г.

Цел на помощта: Болести по растения — нашествия от вредители (член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Regione Lazio

Dipartimento Istituzionale e Territorio

Direzione regionale Agricoltura

Via C. Colombo 212

00147 Roma RM

ITALIA

Интернет адрес: http://www.agricoltura.regione.lazio.it

Други сведения: —


22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/31


Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Задължения за обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 216/11

Държава-членка

Франция

Маршрут

Le Havre—Lyon (Saint-Exupéry)

Дата на влизане в сила на задълженията за предоставяне на обществена услуга

От деня, следващ датата на публикуване на настоящото обявление

Адрес, на който могат да бъдат получени текстът и съответната информация и/или документация, свързана със задължението за предоставяне на обществена услуга

Arrêté du 14 juin 2011 modifiant l’arrêté du 4 juin 2009 relatif à l’imposition d’obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Le Havre et Lyon (Saint-Exupéry) (Наредба от 14 юни 2011 г. за изменение на наредбата от 4 юни 2009 г. относно задълженията за обществена услуга, наложени на редовните въздушни линии между Le Havre и Lyon (Saint-Exupéry)

NOR: DEVA1115672A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

за допълнителна информация:

Direction générale de l’aviation civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75720 Paris Cedex 15

FRANCE

Тел. +33 158094321

Електронна поща: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/32


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 216/12

1.

На 14 юли 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Ashland Inc. („Ashland“, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие International Specialty Products Inc („ISP“, САЩ) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Ashland: производство и доставка на композитни полимери, адезиви, преработка и ВиК услуги, целулозни етери, лубриканти и автомобилни химикали,

за предприятие ISP: производство и доставка на специални химикали за потребителските и индустриалните пазари, включително тези за лична хигиена, фармацефтични и хранителни продукти, напитки, хигиена на дома, покрития и адезиви, енергия, селско стопанство, пластмаси и гуми.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/33


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6276 — AIF VII Euro Holdings/Ascometal)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 216/13

1.

На 15 юли 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие AIF VII Euro Holdings, L.P. („AIF VII“) — инвестиционен фонд, управляван от Apollo Management VII L.P., което е филиал на Apollo Management L.P. (общо наричано „Apollo“, САЩ) — придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Ascometal SA (Франция) от Sideris Steel S.A.S., непряко дъщерно дружество на Lucchini SpA, което е част от OAO Severstal, посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Apollo: инвестиции в дружества, които развиват дейност в различни сфери по света, като химическата промишленост, круизите, логистиката, хартиената промишленост, опаковъчната промишленост и посредничество в областта на недвижимото имущество,

за предприятие Ascometal: производство на специални дълги стоманени изделия (полуготови изделия, горещовалцувани изделия и студеновалцувани завършени изделия) от сплави и нелегирана стомана.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6276 — AIF VII Euro Holdings/Ascometal, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).