ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.203.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 203

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
9 юли 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 203/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6236 — Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) ( 1 )

1

2011/C 203/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6271 — RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) ( 1 )

1

2011/C 203/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6226 — Media-Saturn/Redcoon) ( 1 )

2

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

 

Европейска централна банка

2011/C 203/04

Становище на Европейската централна банка от 19 май 2011 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (CON/2011/44)

3

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 203/05

Обменен курс на еврото

11

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 203/06

Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

12

2011/C 203/07

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17; ОВ C 355, 29.12.2010 г., стр. 34; ОВ C 22, 22.1.2011 г., стр. 22; ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 12; ОВ C 149, 20.5.2011 г., стр. 8; ОВ C 190, 30.6.2011 г., стр. 17)

14

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Европейска комисия

2011/C 203/08

Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 19; ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 22; ОВ C 182, 4.8.2007 г., стр. 18; ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 38; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 19; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 8; ОВ C 35, 12.2.2010 г., стр. 7; ОВ C 304, 10.11.2010 г., стр. 5; ОВ C 24, 26.1.2011 г., стр. 6; ОВ C 157, 27.5.2011 г., стр. 8)

16

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съвет

2011/C 203/09

Открита покана — Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST)

17

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 203/10

Известие от Министерството на околната среда на Чешката република съгласно член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и добив на въглеводороди

19

2011/C 203/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

20

2011/C 203/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

21

2011/C 203/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products) ( 1 )

22

 

Поправки

2011/C 203/14

Поправка на разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ C 187, 28.6.2011 г.)

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6236 — Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 203/01

На 27 юни 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6236. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6271 — RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 203/02

На 30 юни 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на немски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6271. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6226 — Media-Saturn/Redcoon)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 203/03

На 23 юни 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на немски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6226. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


III Подготвителни актове

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Европейска централна банка

9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/3


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 май 2011 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Въведение и правно основание

На 3 февруари 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент попада в областите на компетентност на ЕЦБ. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

1.

Като съставител и потребител на европейска статистика, ЕЦБ приветства предложения регламент като важна стъпка към по-нататъшното подобряване на качеството на европейската статистика, в частност на националните сметки, чрез привеждането им в съответствие с промените в икономическата и финансова среда и методологическия напредък. Европейската система от национални и регионални сметки съставлява ядрото на макроикономическата европейска статистика и поради това е от изключителна важност за целите на паричната политика.

2.

ЕЦБ също така приветства предвиденото съответствие на статистическите понятия и определения, описани в предложения регламент, наред с другото и със Системата от национални сметки (СНС 2008), приета от Статистическата комисия на Организацията на обединените нации, с шестото издание на „Ръководство за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция“ (Balance of Payments and International Investment Position Manual) (BPM6) на Международния валутен фонд, с четвъртото издание на „Референтна дефиниция на преките чуждестранни инвестиции“(Benchmark Definition of Foreign Direct Investment) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и с Европейската класификация на промишлените дейности (NACE Rev.2). Предложеният регламент също така се ползва от горепосочените инструменти от гледна точка на съвместимост и хармонизирани методологии.

Специфични забележки

3.

Договорът възлага на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на Европейската статистическа система (ЕСС) задачата да обработват, изготвят и разпространяват европейска статистика, но въз основа на отделни правни рамки, за да се отразят техните съответни структури на управление. Предложеният регламент оказва влияние върху статистиката, изготвяна от тези две системи. Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (2) оправомощава ЕЦБ, с помощта на националните централни банки, да събира статистическа информация от общата съвкупност от отчетни единици и съобразно нуждите за изпълнение на задачите на ЕСЦБ. По-специално, общата съвкупност от отчетни единици обхваща юридически и физически лица, пребиваващи в държава-членка, които попадат в сектор „финансови корпорации“, както е посочено в Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (3), както и юридически и физически лица, пребиваващи в държава-членка, доколкото държат трансгранични позиции или са извършвали трансгранични операции.

4.

Осигуряването на тясно сътрудничество и подходяща координация между ЕСЦБ и ЕСС намалява тежестта по отчитането и гарантира съгласуваността, необходима за изготвяне на европейска статистика. Тази необходимост от тясно сътрудничество е също така отразена в Меморандума за разбирателство относно икономическата и финансовата статистика от 10 март 2003 г. между Генерална дирекция „Статистика“ на Европейската централна банка (ГД „Статистика“) и Статистическата служба на Европейските общности (Евростат) (4).

5.

Имайки предвид тесните взаимоотношения при изготвянето на методологичната рамка на предложения регламент, ЕЦБ се съгласи по искане на Евростат да състави проекти на няколко глави на приложение А, свързани тясно със статистическата рамка на ЕСЦБ. По-специално, ЕЦБ даде значителен принос относно определението на сектор „Финансови предприятия“ по отношение на институционалните единици и подсектори като част от глава 2 и описанието на финансови активи и пасиви и тяхното представяне в поредицата от сметки (глава 5 и части от глави 6 и 7). Проекти също така бяха предоставени по глава 17 (Социално осигуряване, включително пенсии) и по части на глава 21 (Сметки на държавното управление) и глава 19 (Европейски сметки).

6.

Относно определението на институционалния сектор „Финансови предприятия“ и неговите подсектори (приложение А към предложения регламент, глава 2), ЕЦБ приветства факта, че определението на подсектора на парично-финансовите институции следва определението на ЕЦБ в параграф 2.67 от приложение А. Определенията на подсекторите на „други финансови предприятия“ са съвместими в голяма степен с подхода, използван в правните актове на ЕЦБ. За да се сведе до минимум тежестта по отчитането и да гарантира съгласуваност, необходима за изготвянето на европейска статистика, ЕЦБ предлага допълнително хармонизиране на предложеното определение на финансови предприятия за секюритизация с Регламент ЕЦБ/2008/30 от 19 декември 2008 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (5).

7.

Въз основа на горепосоченото и имайки предвид взаимозависимостите на статистическата рамка на ЕСЦБ и ЕСС, предложеният регламент е свързан в голяма степен с изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ, наред с другото, в областта на паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари, статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция, статистиката на тримесечните финансови сметки и държавните финанси. В съответствие с настоящата практика и необходимостта от тясно сътрудничество и подходяща координация между ЕСЦБ и ЕСС, при изменянето на предложения регламент чрез делегирани правомощия, Комисията следва да осигури на ЕЦБ надлежно участие посредством изготвяне на проекти на делегирани актове в съответствие с предложения регламент.

8.

Освен това, имайки предвид важността на делегираните актове, приети съгласно член 290 от Договора, ЕЦБ прави следните забележки по отношение на изпълнението на своята собствена консултативна роля по силата на член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора.

Първо, проектите на делегирани актове на Комисията се квалифицират като „предложени актове на Съюза“ по смисъла на член 127, параграф 4, първо тире и член 282, параграф 5 от Договора (6). Делегираните актове представляват правни актове на Съюза (7). Важно е да се отбележи, че в повечето езикови версии на член 282, параграф 5 от Договора се посочват „проекти“ на правни актове на Съюза, по които се изисква провеждане на консултации с ЕЦБ (8). Следователно обхватът на задължението за провеждане на консултации с ЕЦБ не се ограничава единствено до проектите на актове, основаващи се на предложение на Комисията.

Второ, в Решение OLAF (9), Съдът пояснява, че задължението за консултиране с ЕЦБ е насочено „най-вече да гарантира, че законодателят приема акта едва след като е бил изслушан органът, който поради специфичните функции, които изпълнява в рамките на Общността във въпросната област и поради изключителната експертиза от която се ползва, е в особено добра позиция да играе полезна роля в разглеждания законодателен процес“.

Предвид гореизложеното, с цел извличане на най-голяма полза от осъществяването на нейната консултативна роля, ЕЦБ следва да бъде своевременно консултирана по всички проекти на актове на Съюза, включително проекти на делегирани актове, попадащи в областите на нейната компетентност. ЕЦБ изпълнява консултативната си роля, като се съобразява изцяло със сроковете за приемане на тези актове.

9.

Поради своите задачи, свързани с паричната политика, фокусът на статистиката на ЕЦБ е върху европейските агрегати. ЕЦБ отдава важност на тримесечните интегрирани сметки на еврозоната по институционален сектор. За тази цел се изисква навреме достатъчен обхват на данните от гледна точка на предоставянето на национален принос за решенията по паричната политика.

10.

Събирането на данни за отделни държави-членки придоби още по-голяма значимост с оглед на новите статистически изисквания за целите на финансовата стабилност и изпълнението на пруденциални задачи на макроравнище, особено във връзка с неотдавнашното създаване на Европейския съвет за системен риск и неговата отговорност за пруденциалния надзор на макроравнище на финансовата система в рамките на Съюза. Своевременната и надеждна статистика на националните сметки за отделните държави-членки също така е необходима за подпомагане на целите, посочени в Пакта „Евро плюс“ и за целите на Европейския механизъм за стабилност.

11.

От гледна точка на паричната политика и финансовата стабилност, ЕЦБ придава висок приоритет на навременните тримесечни данни с достатъчна надеждност, които имат предимство пред подробните данни с годишна или по-малка честота. Освен това съставянето на пълен набор от таблици за последните години следва да има предимство пред дългата поредица от подробни данни за предходни периоди.

12.

ЕЦБ по принцип се съгласява с програмата за предаване на данни (приложение Б към предложения регламент). Програмата за предаване на данни обаче следва да отчита събирането на статистическа информация от ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки и следва да отразява приоритетите, разработени между потребители и съставители на данни.

13.

ЕЦБ приветства подобряването на навременността на тримесечните данни за 1—12, 27 и 28 в Таблица 1 относно основните агрегати — тримесечни и годишни данни на t + 2 месеца. ЕЦБ обаче възразява на предложеното диференцирано предоставяне на данни между по-големи и по-малки държави-членки, посочено в бележки под линия 4 и 7 на „Общ преглед на таблиците“ и бележка под линия 10 в „Таблица 1“, както и на свързаното с това влошаване на навременността за по-малките държави-членки на t + 80 дни за основните агрегати. Понастоящем 17 държави-членки биха били обхванати от диференцираното представяне на данни, като в резултат на разширяването на Съюза, под предложения праг за диференцирано представяне на данни ще попаднат по-голям брой държави-членки. Като следствие от това ще се влоши качеството на европейските агрегати и на статистическата информация за по-малките държави-членки.

14.

През септември 2000 г. Съветът Екофин одобри Плана за действие на ИПС относно статистическите изисквания и определи целеви срок за тримесечни интегрирани сметки на еврозоната по институционален сектор на t + 90 дни след референтното тримесечие, за да отговаря на нуждите на паричната политика на ЕЦБ. Това означава, че Евростат и ЕЦБ ще трябва да събират съответните национални данни в рамките на t + 82 дни. Предвид планирания график на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ през 2015 и 2016 г., намаляването на закъснението във времето на t + 85 би било достатъчно за периода 2015—2016 г. В съответствие с това ЕЦБ подкрепя съкращаването на сроковете за предоставяне на данни за тримесечните секторни сметки съгласно програмата за предаване на данни на ESA на t + 85 дни до 2014 г., с цел достигане на t + 82 дни до 2017 г., в подкрепа на съставянето на пълни тримесечни интегрирани сметки на еврозоната в рамките на t + 90 дни. Това също така е в съответствие с инициативата на Г-20 за пропуски в данните, която идентифицира секторните сметки като един от приоритетите при запълването на пропуски в данните като последваща мярка на финансовата криза. В програмата за предаване на данни на ESA 2010 това засяга таблица 801.

15.

Освен това ЕЦБ подкрепя установяването на съвместим срок за предаване на всички тримесечни и годишни национални данни по отношение на сектор „Държавно управление“, което означава синхронизиране на тримесечните данни относно сектор „Държавно управление“ с целите за навременност, установени за таблица 801, засягащи също така таблици 27 и 28, и, по подобен начин, сроковете за предоставяне на данни за таблица 2 и данните по процедурата при прекомерен дефицит (ППД). В съответствие с това ЕЦБ подкрепя съкращаването на сроковете за предоставяне на данни за тримесечните сметки на държавното управление съгласно програмата за предаване на данни на ESA и данните по ППД на t + 85 дни до 2014 г., с цел достигане на t + 82 дни до 2017 г., в подкрепа на съставянето на пълни тримесечни интегрирани сметки на еврозоната в рамките на t + 90 дни.

16.

В Становище CON/2010/28 от 31 март 2010 г. относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (10), ЕЦБ също така подкрепи повишаването на прозрачността на процеса на предоставяне на данни чрез използване на националните сметки за дефицит (B.9) за ППД. Чрез изключването на сетълменти по споразумения за суап и лихвен форуърд от дефицита, използван за ППД, числата на дефицита стават по-малко податливи на манипулации чрез сложни финансови операции. При тези условия ЕЦБ приветства факта, че приложение А към предложения регламент повече няма да определя EDP_B.9 и EDP_D.41. Това обаче също така означава, че всички посочвания на тези две променливи следва да бъдат премахнати от таблица 2 в приложение Б. Вследствие на това Регламент (ЕО) № 479/2009 ще трябва да бъде изменен така, че да отразява факта, че националните сметки за дефицит (B.9) ще трябва да бъдат използвани за ППД и да отразява определението на номинална стойност в предложения регламент.

17.

За да удовлетвори обществените и политически потребности за измерване на възнаграждението за служител и за час в сектора „Държавно управление“, концентрирайки се върху по-доброто разбиране на динамиките на работната заплата и възможните ефекти на преливане между публичния и частния сектор, ЕЦБ предлага включване в таблица 801 за сектора „Държавно управление“ на тримесечни данни относно броя на служителите и отработените часове, при вече включено възнаграждение на служителите в сектора „Държавно управление“ в програмата за предаване на данни.

Когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени конкретните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 май 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 окончателен.

(2)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

(4)  Достъпен на уебсайта на ЕЦБ http://www.ecb.europa.eu

(5)  ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 1.

(6)  Член 127, параграф 4, първо тире от Договора предвижда, че с ЕЦБ се провеждат консултации „по всеки предложен акт на Съюза в областите на нейната компетентност“. Член 282, параграф 5 от Договора гласи: „По отношение на областите в кръга на нейните правомощия, с Европейската централна банка се провеждат консултации по всеки проект на акт на Съюза“.

(7)  Член 290 от Договора принадлежи към част 6, глава 2, раздел 1, озаглавен „Правни актове на Съюза“.

(8)  Член 282, параграф 5 от Договора съдържа понятието проекти на актове на Съюза в следните езикови версии: българска („проект на акт на Съюза“); испанска („proyecto de acto de la Unión“); датска („udkast“); немска („Entwürfen für Rechtsakte der Union“); естонска („ettepanekute“); гръцка („προτεινόμενη πράξη της Ένωσης“); френска („projet d'acte de l'Union“); италианска („progetto di atto dell'Unione“); латвийска („projektiem“); литовска („Sąjungos aktų projektų“); нидерландска („ontwerp van een handeling van de Unie“); португалска („projectos de acto da União“); румънска („proiect de act al Uniunii“); словашка („navrhovaných aktoch Únie“); словенска („osnutki aktov Unije“); финска („esityksistä“); шведска („utkast“). Ирландската версия съдържа „gniomh Aontais arna bheartu“, което съответства на понятието „планирани“ актове на Съюза.

(9)  Решение от 10 юли 2003 г. по дело Комисия на Европейските общности/Европейска централна банка (C-11/00, Recueil, 2003 г., стр. I-7147), по-специално точки 110 и 111.

(10)  ОВ C 103, 22.4.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Член 2, параграф 2

„2.   Чрез делегирани актове в съответствие с членове 7, 8 и 9 Комисията може да приема изменения в методологията на ESA 2010, които са предназначени за уточняване и подобряване на нейното съдържание, при условие че те не променят нейните основни концепции, не изискват допълнителни ресурси за прилагането им и не водят до повишаване на собствените ресурси.“

„2.   Чрез делегирани актове в съответствие с членове 7, 8 и 9 Комисията може да приема изменения в методологията на ESA 2010, които са предназначени за уточняване и подобряване на нейното съдържание, при условие че те не променят нейните основни концепции, не изискват допълнителни ресурси за прилагането им и не водят до повишаване на собствените ресурси Комисията изготвя проекти на делегирани актове в тясно сътрудничество с Европейската централна банка.

Обяснение

Правното основание за приемането на предложения регламент е член 338, параграф 1 от Договора, който изрично пояснява, че приемането на мерки по член 338, параграф 1 е „без да се засягат разпоредбите на член 5 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка“ (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“). На свой ред член 5.3 от Устава на ЕСЦБ предвижда, че ЕЦБ „допринася, когато е необходимо, за хармонизацията на разпоредбите и практиките, регулиращи събирането, съставянето и разпространяването на статистически данни в областите на нейната компетентност“. На фона на тези специални разпоредби на Договора, при упражняването на своите делегирани правомощия по предложения регламент, Комисията следва да изготвя проектите на делегирани актове в тясно сътрудничество с ЕЦБ, за да осигури, inter alia, съгласуваността и качеството на данните и да сведе до минимум тежестта по отчитането.

Изменение 2

Параграф 2.21 от приложение А

„2.21.

Пример за каптивна финансова институция е холдингово дружество, което само притежава активи на дъщерни дружества. Други единици, които също се разглеждат като каптивни финансови институции, са единици с характеристики на ПСП, както са описани по-горе, включително инвестиционни и пенсионни фондове и единици, използвани за държане и управление на имущество на частни лица или семейства, които държат активи за секюритизация, издават дългови ценни книжа от името на свързани дружества (такова дружество може да бъде наречено посредник), дружества за секюритизация и за изпълняване на други финансови функции.“

„2.21.

Пример за каптивна финансова институция е холдингово дружество, което само притежава активи на дъщерни дружества. Други единици, които също се разглеждат като каптивни финансови институции, са единици с характеристики на ПСП, както са описани по-горе, включително инвестиционни и пенсионни фондове и единици, използвани за държане и управление на имущество на частни лица или семейства, които , издават дългови ценни книжа от името на свързани дружества (такова дружество може да бъде наречено посредник), и за изпълняване на други финансови функции.“

Обяснение

Финансови предприятия за секюритизация в каквато и да е форма не могат да бъдат разглеждани като сродни на каптивни финансови институции — по-специално те не са консолидирани с инициатора, без оглед на критерия „независимост“. Те се класифицират като други финансови посредници (S.125). Виж член 1 от Регламент ЕЦБ/2008/30 от 19 декември 2008 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции  (2).

Изменение 3

Параграф 2.75 от приложение А

„2.75.

Определение: подсектор „Депозитни институции без централната банка“ (S.122) включва всички финансови предприятия и квазикорпоративни предприятия без тези, класифицирани в подсектори „Централна банка“ и „ФПП“, които се занимават главно с финансово посредничество и които получават депозити от институционалните единици и за собствена сметка предоставят заеми и/или инвестират в ценни книжа“

„2.75.

Определение: подсектор „Депозитни институции без централната банка“ (S.122) включва всички финансови предприятия и квазикорпоративни предприятия без тези, класифицирани в подсектори „Централна банка“ и „ФПП“, които се занимават главно с финансово посредничество и които получават депозити и/или близки заместители на депозити от институционалните единици, различни от ПФИ, и за собствена сметка предоставят заеми и/или инвестират в ценни книжа.“

Обяснение

Необходимо е текстът да бъде приведен в съответствие с определението на „други ПФИ“ в член 1 от Регламент ЕЦБ/2008/32 от 19 декември 2008 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен)  (3). Подобна формулировка също така е включена в СНС 2008.

Изменение 4

Параграф 2.90 от приложение А

„2.90.

Определение: финансовите предприятия за секюритизация, са предприятия, които извършват операции за секюритизация. Такива предприятия, които отговарят на критериите за институционална единица, се класифицират в S.125, а в противен случай се разглеждат като неразделна част от тяхното дружество майка.“

„2.90.

Определение: финансовите предприятия за секюритизация, са предприятия, които извършват операции за секюритизация. “

Обяснение

Финансовите предприятия за секюритизация следва да бъдат разглеждани като отделни институционални единици, без оглед на критерии като „степен на независимост от дружеството майка“ (виж 2.22). Виж член 1 от Регламент ЕЦБ/2008/30.

Изменение 5

Параграф 5.108 от приложение А

„5.108.

От съществена важност е да се установи … класифицират като каптивни финансови институции“

Обяснение

Този параграф следва да бъде заличен, тъй като не е съвместим с определенията и критериите, приложими по отношение на дружества за секюритизация. Неговото прилагане би могло да доведе до консолидиране на резидентни дружества с резидентни дружества-майки, имайки предвид, че дружествата за секюритизация обикновено не отговарят на предложените критерии за носене на пазарен и кредитен риск (виж също изменение 4).

Изменение 6

Параграф 5.111 от приложение А

„5.111.

Обезпечените облигации са дългови ценни книжа, емитирани от финансово предприятие или изцяло гарантирани от финансово предприятие. В случай на неизпълнение на задълженията от страна на емитиращото или гарантиращото финансово предприятие притежателите на облигациите са с право на привилегировано вземане по отношение на пула от обезпечения, което се добавя към тяхното право на обикновено вземане от финансовото предприятие.“

„5.111.

Обезпечените облигации са дългови ценни книжа, емитирани от финансово предприятие или изцяло гарантирани от финансово предприятие. В случай на неизпълнение на задълженията от страна на емитиращото или гарантиращото финансово предприятие притежателите на облигациите са с право на привилегировано вземане по отношение на пула от обезпечения, което се добавя към тяхното право на обикновено вземане от финансовото предприятие. Обезпечените облигации се различават от обезпечените с активи ценни книжа, емитирани при секюритизация по това, че емитентът/собственикът на активите поема безусловно задължение да погаси главницата и лихвата независимо от реализирането на активите. Активите функционират просто като обезпечение, учредено в полза на притежателите на облигации в случай, че тези задължения не бъдат изпълнени.

Обяснение

Без да се обясни разликата между обезпечени облигации и обезпечени с активи ценни книжа не става ясно защо разделът за секюритизация посочва обезпечени облигации. Като алтернатива посочването на обезпечени облигации би могло да се заличи, тъй като обезпечените облигации не са свързани със секюритизацията.

Изменение 7

Програма за предаване на данни за националните сметки

Общ преглед на таблиците (приложение Б)

Трета колона „Срок t + месеци (при необходимост дни)“ на таблици 2, 801, 27, 28 и нова бележка под линия.

2/Основни агрегати на сектор „Държавно управление“ — годишни данни/3/9

2/Основни агрегати на сектор „Държавно управление“ — годишни данни /85 дни  (4)/85 дни през третото тримесечие

801/Нефинансови сметки по сектори — тримесечни данни/85 дни

801/Нефинансови сметки по сектори — тримесечни данни/85 дни (4)

27/Финансови сметки на сектор „Държавно управление“ — тримесечни данни/85 дни

27/Финансови сметки на сектор „Държавно управление“ — тримесечни данни/85 дни (4)

28/Държавен дълг — тримесечни данни/3

28/Държавен дълг — тримесечни данни/85 дни  (4)

Обяснение

През септември 2000 г. Съветът Екофин одобри Плана за действие на ИПС относно статистическите изисквания и определи целевия срок за тримесечни интегрирани сметки на еврозоната по институционален сектор на t + 90 дни след референтното тримесечие, за да отговаря на нуждите на паричната политика на ЕЦБ. Това означава, че Евростат и ЕЦБ ще трябва да събират съответните национални данни в рамките на t + 82 дни. Предвид планирания график за заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ през 2015 и 2016 г., намаляването на закъснението във времето на t + 85 би било достатъчно за периода 2015—2016 г. В съответствие с това ЕЦБ подкрепя съкращаването на сроковете за предоставяне на данни за тримесечните секторни сметки съгласно програмата за предаване на данни на ESA на t + 85 дни до 2014 г., като целта е достигане на t + 82 дни до 2017 г., в подкрепа на съставянето на пълни тримесечни интегрирани сметки на еврозоната в рамките на t + 90 дни.

Освен това ЕЦБ подкрепя установяването на съвместим срок за предаване на всички тримесечни и годишни национални данни по отношение на сектор „Държавно управление“, което означава синхронизиране на тримесечните данни относно сектор „Държавно управление“ с целите за навременност, установени за таблица 801, засягащо също така таблици 27 и 28, и, по подобен начин, сроковете за предоставяне на данни за таблица 2 и данните по процедурата при прекомерен дефицит (ППД). В съответствие с това ЕЦБ подкрепя съкращаването на сроковете за предоставяне на данни за тримесечните сметки на държавното управление съгласно програмата за предаване на данни на ESA и данните относно ППД на t + 85 дни до 2014 г., с цел достигане на t + 82 дни до 2017 г., в подкрепа на съставянето на пълни тримесечни интегрирани сметки на еврозоната в рамките на t + 90 дни.

Изменение 8

Края на таблица 2 от приложение Б — основни агрегати на сектор „Държавно управление“

EDP_D.41

Лихви, включително потоци по споразумения за суап и лихвен форуърд (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Нето предоставени (+) / нето получени заеми (-) при процедура при прекомерен дефицит (EDP) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Лихви (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Нето предоставени (+) / нето получени заеми (-)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Обяснение

Приложение А към предложения регламент вече не определя EDP_D.41 и EDP_B.9. Това означава, че всички посочвания на тези две променливи следва да бъдат премахнати от таблица 2 в приложение Б. Това също така се отнася и за бележка под линия 4 на таблицa 2.

Изменение 9

Края на колона S.13 в таблица 801 — нефинансови сметки по сектори — тримесечни данни

OTE Общо разходи на сектор „Държавно управление“/x

OTE Общо разходи на сектор „Държавно управление“/x

OTR Общо приходи на сектор „Държавно управление“/x

OTR Общо приходи на сектор „Държавно управление“/x

 

EMH Отработени часове/x

 

EMP Заети лица/x

Обяснение

За да удовлетвори обществените и политически потребности за измерване на възнаграждението за служител и за час в сектора „Държавно управление“, програмата за предаване на данни (таблица 801) следва да бъде допълнена с тримесечни данни относно броя на служителите и отработените часове за сектора „Държавно управление“.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 14.

(4)  82 дни от 2017 г.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/11


Обменен курс на еврото (1)

8 юли 2011 година

2011/C 203/05

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4242

JPY

японска йена

115,98

DKK

датска крона

7,4587

GBP

лира стерлинг

0,89320

SEK

шведска крона

9,0838

CHF

швейцарски франк

1,2102

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,7450

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,224

HUF

унгарски форинт

263,08

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7091

PLN

полска злота

3,9401

RON

румънска лея

4,2010

TRY

турска лира

2,3124

AUD

австралийски долар

1,3231

CAD

канадски долар

1,3645

HKD

хонконгски долар

11,0824

NZD

новозеландски долар

1,7111

SGD

сингапурски долар

1,7364

KRW

южнокорейски вон

1 505,56

ZAR

южноафрикански ранд

9,5102

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,2072

HRK

хърватска куна

7,3910

IDR

индонезийска рупия

12 133,26

MYR

малайзийски рингит

4,2565

PHP

филипинско песо

60,892

RUB

руска рубла

39,8226

THB

тайландски бат

43,025

BRL

бразилски реал

2,2214

MXN

мексиканско песо

16,4491

INR

индийска рупия

63,2270


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/12


Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

2011/C 203/06

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED И IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗДЕЛ 50 ОТ ЗАКОНА ЗА (СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА) КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 2010 г.

На 7 април 2011 г. министърът на финансите на Ирландия (наричан по-долу „Министърът“) издаде разпоредителна заповед (наричана по-долу „заповедта“) във връзка с Anglo Irish Bank Corporation Limited (наричана по-долу „Anglo“) и с Irish Nationwide Building Society (наричана по-долу „INBS“) по силата на раздел 50 от Закона за (стабилизиране на) кредитните институции от 2010 г. (наричан по-долу „Законът“):

1.

изискваща от Anglo:

1.1.

да приложи, във всички съществени аспекти, плана от мерки на високо равнище за закриване на някои от клоновете на Anglo в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и клоновете му във Виена, Дюселдорф и Джърси;

1.2.

да приложи, във всички съществени аспекти, плана от мерки на високо равнище за продажба на подразделението на Anglo, с предмет на дейност управление на благосъстоянието;

1.3.

да приложи, във всички съществени аспекти, плана от мерки на високо равнище за придобиването на и/или сливането с INBS; както и

1.4.

да изготви съвместно с INBS и NTMA и с предварителното одобрение на NTMA, да приложи, във всички съществени аспекти, плана от мерки на високо равнище за преструктуриране, както и да изработи план за действие за Anglo и INBS, основан на Съвместния план на ЕО за преструктуриране на Anglo и INBS, представен на Европейската комисия на 31 януари 2011 г. (при условие че всички промени в него са указани и одобрени от Европейската комисия); както и

2.

изискваща от INBS да:

2.1.

приложи, във всички съществени аспекти, плана от мерки на високо равнище за придобиването на INBS и/или сливането му с Anglo; както и

2.2.

да изготви съвместно с Anglo и NTMA и с предварителното одобрение на NTMA, да приложи, във всички съществени аспекти, плана от мерки на високо равнище, основан на Съвместния план на ЕО за преструктуриране на Anglo и INBS, представен на Европейската комисия на 31 януари 2011 г. (при условие че всички промени в него са указани и одобрени от Европейската комисия);

(наричани по-долу „изискванията“ (requirements))

3.

декларираща, че налагането на тези изисквания е оздравителна мярка по смисъла на Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г., (наричана по-долу „Директива CIWUD“) и на регламентите от 2011 г. на Европейските общности за оздравяване и ликвидация на кредитните институции (наричани по-долу „регламентите от 2011 г.“) и че следователно изискванията трябва да се прилагат изцяло в съответствие с Директива CIWUD, регламентите от 2011 г. и Закона за (стабилизиране на) кредитните институции и по-специално, но без да се ограничава единствено до раздел 61 от Закона; както и

4.

декларираща, че изискванията влизат в сила незабавно.

В съответствие с раздел 63 от Закона лицата, засегнати от разпоредителната заповед, могат да се обърнат към Висшия съд на Ирландия (с адрес: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Ireland) за разрешение да обжалват решението по съдебен ред по силата на Закона, свързан с наредбата за изискванията, в рамките на 14 дни, след като взетото решение бъде съобщено на съответното лице или след като то е научило за него по друг начин.


9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/14


Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17; ОВ C 355, 29.12.2010 г., стр. 34; ОВ C 22, 22.1.2011 г., стр. 22; ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 12; ОВ C 149, 20.5.2011 г., стр. 8; ОВ C 190, 30.6.2011 г., стр. 17)

2011/C 203/07

Публикуването на списъка с гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) се основава на информацията, предоставена от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

Освен настоящата публикация в Официален вестник, актуализиран вариант на списъка се помества редовно на интернет страницата на Генерална дирекция „Вътрешни работи“.

ИСПАНИЯ

Заменяне на информацията, публикувана в ОВ C 316, 28.12.2007 г.

Раздел „Въздушни граници“ се заменя, както следва:

1.

Albacete

2.

Alicante

3.

Almería

4.

Asturias

5.

Barcelona

6.

Bilbao

7.

Castellón

8.

Ciudad Real

9.

Fuerteventura

10.

Gerona

11.

Gran Canaria

12.

Granada

13.

Huesca-Pirineos

14.

Ibiza

15.

Jerez de la Frontera

16.

La Coruña

17.

La Palma

18.

Lanzarote

19.

León

20.

Madrid-Barajas

21.

Málaga

22.

Matacán (Salamanca)

23.

Menorca

24.

Murcia

25.

Palma de Mallorca

26.

Pamplona

27.

Reus

28.

Santander

29.

Santiago

30.

Sevilla

31.

Tenerife North

32.

Tenerife South

33.

Valencia

34.

Valladolid

35.

Vigo

36.

Vitoria

37.

Zaragoza


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Европейска комисия

9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/16


Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 19; ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 22; ОВ C 182, 4.8.2007 г., стр. 18; ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 38; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 19; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 8; ОВ C 35, 12.2.2010 г., стр. 7; ОВ C 304, 10.11.2010 г., стр. 5; ОВ C 24, 26.1.2011 г., стр. 6; ОВ C 157, 27.5.2011 г., стр. 8)

2011/C 203/08

Публикуването на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) е въз основа на информацията, изпратена от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

В допълнение на публикуването в Официален вестник, информацията се актуализира ежемесечно на уебсайта на Генерална дирекция „Вътрешни работи“.

НОРВЕГИЯ

Информация, заменяща информацията, публикувана в ОВ C 247, 13.10.2006 г.

Съгласно член 17, буква е) от норвежкия Закон за имиграцията, на всеки чужденец, който не може да докаже, че разполага с достатъчно средства за престоя си в кралството и за обратното пътуване, или, че може да разчита на такива средства, може да бъде отказано влизане на границата.

Размерът на средствата, считани за необходими, се определя индивидуално и е в зависимост от конкретния случай. Отчита се продължителността на престоя, дали чуждият гражданин ще отседне при членове на семейството си или приятели, дали разполага с билет за връщане и дали за престоя е предоставена гаранция (ориентировъчно се счита, че на посетител, който няма да отседне при роднини или приятели, е необходима сума от 500 NOK на ден).


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Съвет

9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/17


ОТКРИТА ПОКАНА

Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST)

2011/C 203/09

Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми. Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания НЕ финансира самите научни изследвания, а подпомага дейности за работа в мрежа, като срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви. Понастоящем се подпомагат повече от 250 научни мрежи (дейности).

Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания насърчава предложенията за дейности, които допринасят за научното, технологично, икономическо, културно и обществено развитие на Европа. Особено добре се посрещат предложения, които играят ролята на предшественик за развитието на други европейски програми и/или са представени от изследователи в началото на тяхната кариера.

Развитието на засилени връзки между европейските изследователи е от решаващо значение за изграждането на европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания насърчава създаването на нови, новаторски, интердисциплинарни и широкообхватни научноизследователски мрежи в Европа. Дейностите, включени в това сътрудничество, се осъществяват от научноизследователски екипи с цел да се заздравят основите за достигане на високи научни постижения в Европа.

COST е организирано в девет широки области (Биомедицина и молекулярни бионауки; Химия, молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление на околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях; Хора, общество, култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии; Материали, физични и нанонауки; Транспорт и градско развитие). Описания на предвидения обхват на всяка област са изложени на интернет страницата http://www.cost.eu

Авторите на предложения се приканват да посочат областта, към която спада тяхното предложение. Особено добре се посрещат обаче и интердисциплинарни предложения, които не се вписват само в една-единствена област и които ще бъдат предмет на отделна оценка.

Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания. Финансовата подкрепа, която може да се очаква, е от порядъка на 100 000 EUR годишно, обикновено за период от 4 години, при условие че има наличен бюджет.

Предложенията ще се оценяват на два етапа. Предварителните предложения (максимум 1 500 думи/3 страници), подадени по електронен път чрез стандартния образец на интернет страницата http://www.cost.eu/opencall, следва да съдържат кратко изложение на предложението и очаквания от него ефект. Предложения, които не отговарят на критериите за подбор на европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (напр. тези, в които се съдържа искане за финансиране на научни изследвания), няма да бъдат разглеждани. Подлежащите на разглеждане предложения ще се оценяват от комитетите за съответната област въз основа на критериите, публикувани на интернет страницата http://www.cost.eu Авторите на избраните предварителни предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения. Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка, публикувани на интернет страницата http://www.cost.eu/opencall Решението се взема обикновено в срок до шест месеца от датата на подаване на предложенията, като се очаква дейностите да започнат в рамките на три месеца след това.

Датата за подаване на предварителни предложения е 30 септември 2011 г., 17,00 ч. брюкселско време. До 80 пълни предложения ще получат покана за окончателен подбор на не повече от 30 нови дейности, при условие че има наличен бюджет. До 25 ноември 2011 г. ще бъде отправена покана за подаване на пълните предложения до 27 януари 2012 г., като се очаква решенията да бъдат взети през юни 2012 г. Предвижда се следващият срок за подаване на предложения да бъде 30 март 2012 г.

За авторите на предложения, които биха искали да се свържат със своя национален координатор за европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (CNC) за информация и напътствия — вж. интернет страницата http://www.cost.eu/cnc

Предложенията трябва да бъдат подадени по електронен път чрез интернет страницата на Бюрото на европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания.

Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания получава финансова подкрепа за координационната си дейност от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Бюрото на европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания осигурява и ръководи административния, научния и техническия секретариат за това сътрудничество, неговите дейности и комитетите за съответната област, и е учредено от Европейската научна фондация (ESF), която играе ролята на негова изпълнителна агенция.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/19


Известие от Министерството на околната среда на Чешката република съгласно член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и добив на въглеводороди

2011/C 203/10

Министерството на околната среда на Чешката република желае да обяви, че е получило заявление за определянето на зона за проучване и изследване на въглеводороди в югоизточната част на Чешката република (Trutnovsko), както е очертана на картата, прикрепена като приложение 1.

Във връзка с директивата, посочена в заглавието, и с член 11 от изменения Закон № 44/1988 за опазването и добива на минерални ресурси (Закон за минното дело) и с член 4, буква г) от изменения Закон на чешкия национален съвет № 62/1988 за геоложките работи, Министърът на околната среда приканва физически и юридически лица, притежаващи разрешително за извършване на миннодобивна дейност (изпълнители), да подадат конкурентни заявления за определяне на зона за проучване и изследване на въглеводороди в югоизточната част на Чешката република (Trutnovsko).

Компетентният орган за вземане на решението е Министерството на околната среда на Чешката република. Критериите, условията и изискванията на член 5, параграфи 1 и 2, и на член 6, параграф 2 от горепосочената директива са изложени подробно в чешкото законодателство в изменения Закон № 62/1988 за геоложките работи на Чешкия национален съвет.

Срокът за подаване на заявленията е 13 седмици, считано от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. Заявленията следва да бъдат изпращани до:

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru horninového a půdního prostředí (Директор на Отдел за защита на геоложките и почвените ресурси)

Ministerstvo životního prostředí České republiky (Министерство на околната среда на Чешката република)

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Заявления, получени след изтичането на посочения срок, няма да бъдат разглеждани. Решение относно заявленията ще бъде взето не по-късно от дванадесет месеца след изтичането на посочения срок.

При поискване, допълнителна информация може да се получи от Jaroslav Česnek, Тел. +420 267122652.


9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/20


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 203/11

1.

На 1 юли 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Allianz SE („Allianz“, Германия) и предприятие Banco Popular Español SA („BPE“, Испания) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Popular Gestión, SGIIC, SA („PG“, Испания) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Allianz: международна застрахователна компания и доставчик на финансови услуги,

за предприятие BPE: търговско банкиране, факторинг, управление на активи, управление на пенсионни фондове, управление на ценни книжа и валутен обмен, лизингови услуги и застрахователен сектор,

за предприятие PG: услуги по управление на активи.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/21


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 203/12

1.

На 29 юни 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek, Сингапур“) и E. OPPENHEIMER & Son International Ltd („E. OPPENHEIMER“, Британски Вирджински острови) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над съвместно предприятие, състоящо се от две дружества — Tana Africa Capital Limited и Tana Africa Investment Managers Limited (съвместно наричани, „Tana“) — посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Temasek: инвестиционно холдингово дружество. Неговият портфейл обхваща широк кръг от сектори: финансови услуги; телекомуникации, медии и технологии; транспорт и сектори на промишлеността; науки за живота, потребителски сектор и имоти; енергетика и ресурси,

за E. OPPENHEIMER: семейна структура за инвестиции, чийто основен актив е значителен дял от капитала на De Beers, в допълнение към други интереси въз основа на инвестиции,

за предприятие Tana: ново съвместно предприятие, което ще инвестира в частни и публични дружества от сектора на бързооборотните потребителски стоки в Африка. В момента Tana не извършва стопанска или търговска дейност.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/22


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 203/13

1.

На 1 юли 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Aurubis AG (Aurubis, „Германия“) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над правни субекти и активи, които понастоящем са притежавани от дъщерните дружества на Luvata Oy (Luvata, „Финландия“) и които съставляват подразделението „валцувани продукти“ („LRP“) Luvata, посредством покупка на дялове/акции и активи.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Aurubis: един от основните производители на мед в Европа. Основната му дейност е производството на медни катоди за търговия от: медни концентрати, медни отломки (скрап) и рециклирани суровини. Те се преработват във валцдрат, профилирани и валцувани продукти,

за предприятие Luvata: доставя метали и предлага решения, услуги компоненти и материали за промишлеността и строителството. Обектът на планираната сделка е едно от четирите подразделения на Luvata,

за предприятие LRP: производител на валцувани продукти за промишлена употреба от тънък мед и от медни сплави.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


Поправки

9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/23


Поправка на разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения

( Официален вестник на Европейския съюз C 187 от 28 юни 2011 г. )

2011/C 203/14

На страница 6

вместо:

„Общ бюджет: 10 625 700 милиона EUR“

да се чете:

„Общ бюджет: 10 625 700 EUR“.