ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.190.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 190

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
30 юни 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 190/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation) ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

2011/C 190/02

Решение на бюрото на Европейския парламент от 6 юни 2011 година относно Правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент

2

 

Европейска комисия

2011/C 190/03

Обменен курс на еврото

16

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 190/04

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17; ОВ C 355, 29.12.2010 г., стр. 34; ОВ C 22, 22.1.2011 г., стр. 22; ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 12; ОВ C 149, 20.5.2011 г., стр. 8)

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2011/C 190/05

Резюме на решението на Надзорния орган на ЕАСТ № 322/10/COL от 14 юли 2010 г. относно производство съгласно член 54 от Споразумението за ЕИП срещу Posten Norge AS (Дело № 34250 Posten Norge/Privpak)

18

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски парламент

2011/C 190/06

Покана за представяне на предложения IX-2012/01 — Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище

26

2011/C 190/07

Покана за представяне на предложения IX-2012/02 — Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско равнище

31

 

Европейска комисия

2011/C 190/08

Покана за представяне на предложения — Програма ЕСПОН 2013

36

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 190/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6259 — Covéa/Bipiemme Vita) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

37

2011/C 190/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6231 — KKR/Capsugel) ( 1 )

38

 

Поправки

2011/C 190/11

Поправка на разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ C 187, 28.6.2011 г.)

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 190/01

На 13 май 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6126. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/2


РЕШЕНИЕ НА БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 6 юни 2011 година

относно Правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент

2011/C 190/02

БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид член 23, параграф 12 от Правилника за дейността на Европейския парламент;

Като има предвид, че:

(1)

С оглед на Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (1), подписано на 20 октомври 2010 г. (наричано по-долу „Рамково споразумение“), е необходимо да се преразгледа Решението на Бюрото от 13 ноември 2006 г. относно Правилника за административната обработка на поверителни документи.

(2)

Договорът от Лисабон предоставя нови правомощия на Европейския парламент и с цел развитие на дейностите на Парламента в областите, които изискват известна степен на поверителност, е необходимо да се установят основни принципи, минимални стандарти на сигурност и подходящи процедури за обработката на поверителна, в това число на класифицирана информация, от Европейския парламент.

(3)

Правилникът, установен с настоящето решение, цели да се гарантират стандарти на защита и съвместимост, които са равностойни на правилата, приети от други институции, органи, служби и агенции, учредени по силата или на основание на Договорите, или от държавите-членки, с оглед улесняване на гладкото протичане на процеса на вземане на решения в Европейския съюз.

(4)

Разпоредбите на настоящето решение се приемат, без да се засягат разпоредбите на член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (2).

(5)

Разпоредбите на настоящето решение не засягат член 16 от ДФЕС и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цел

Настоящето решение урежда създаването, получаването, предаването и съхраняването на поверителна информация от Европейския парламент с оглед подходяща защита на нейния поверителен характер. Решението прилага по-специално приложение 2 от Рамковото споразумение.

Член 2

Определения

За целите на настоящето решение:

а)

„информация“ означава всяка писмена или устна информация, независимо от носителя и автора;

б)

„поверителна информация“ означава „класифицирана информация на ЕС“ (EUCI), а некласифицирана информация — „друга поверителна информация“;

в)

„класифицирана информация на ЕС“ (EUCI) означава всяка информация или материали, класифицирани като TRÈS SECRET UE/TOP SECRET EU („СТРОГО СЕКРЕТНО ЕС“), SECRET UE/EU SECRET („СЕКРЕТНО ЕС“), CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL („ПОВЕРИТЕЛНО ЕС“) или RESTREINT UE/EU RESTRICTED („ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ ЕС“), чието неразрешено разкриване би могло да накърни в различни степени интересите на ЕС или на една или повече от неговите държави-членки, независимо дали подобна информация произхожда от институции, органи, служби и агенции, създадени по силата и въз основа на Договорите или е получена от държави-членки, трети държави или международни организации. В тази връзка:

TRÈS SECRET UE/TOP SECRET EU е класифициране на информация и материал, неразрешено разкриване на които би причинило изключително тежко накърняване на основополагащите интереси на Съюза или на една или повече държави-членки,

SECRET UE/EU SECRET е класифициране на информация и материал, неразрешено разкриване на които би навредило сериозно на основополагащите интереси на Съюза или на една или повече държави-членки,

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL е класифициране на информация и материал, неразрешено разкриване на които би навредило на основополагащите интереси на Съюза или на една или повече държави-членки,

RESTREINT UE/EU RESTRICTED е класифициране на информация и материал, неразрешено разкриване на които би се отразило неблагоприятно на интересите на Съюза или на една или повече държави-членки.

г)

„друга поверителна информация“ означава всяка друга некласифицирана поверителна информация, включително информация, обхваната от разпоредбите за защита на личните данни или от задължението за професионална тайна, която е създадена в Европейския парламент или е предадена от други институции, органи, служби и агенции, създадени по силата и въз основа на Договорите или от държави-членки на Европейския парламент;

д)

„документ“ означава всяка записана информация независимо от формата, под която се материализира, или нейните характеристики;

е)

„материал“ означава всеки документи или елемент от съоръжение или оборудване, който е произведен или е в процес на производство;

ж)

„необходимост да се знае“ означава необходимостта на даден човек да има достъп до поверителна информация, така че да бъде в състояние да изпълни официалната си функция или задача;

з)

„разрешение“ означава решение (решение за надеждност), прието от председателя, ако засяга членове на Европейския парламент, и от генералния секретар, ако засяга длъжностни лица на Европейския парламент и други служители на Парламента, които работят за политически групи, за предоставяне на индивидуален достъп до класифицирана информация на ЕС (EUCI) до определено ниво въз основа на положителен резултат от проверка (проучване) за сигурност, извършена от национален орган съгласно националното законодателство и разпоредбите, установени в част 2 от приложение I;

и)

„понижаване на класификацията“ означава понижаване на степента на класификация;

й)

„премахване на класификацията“ означава премахване на всички степени на класификация;

к)

„създател на информацията“ означава надлежно оправомощен автор на класифицирана информация на ЕС (EUCI) или на всяка друга поверителна информация;

л)

„насоки за сигурност“ означава технически мерки по прилагане, така както са установени в приложение II (4).

Член 3

Основни принципи и минимални стандарти

1.   Обработката на поверителна информация от Европейския парламент следва основните принципи и минималните стандарти, предвидени в част 1 от приложение I.

2.   Европейският парламент създава система за управление на сигурността на информацията (ISMS) в съответствие с основните принципи и минималните стандарти, която цели улесняване на парламентарната и административната работа, като същевременно се гарантира защитата на всяка поверителна информация, обработвана от Европейския парламент, при пълно спазване на правилата, установени от създателя на такава информация, както е предвидено в насоките за сигурност.

Обработката на поверителна информация посредством автоматизирани информационни системи (IS) на Европейския парламент се осъществява в съответствие с понятието за подсигуряване на информацията (IA), установено в насоките за сигурност.

3.   Членовете на Европейския парламент могат да правят справки в класифицирана информация до включително степен CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, без да са преминали през проучване за надеждност. За информацията, класифицирана като CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, те трябва да подпишат официална декларация, че няма да разкрият съдържанието на информацията на трети лица. Информацията, класифицирана над степен CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, се предоставя на разположение единствено на членове на ЕП, които са преминали през подходящо равнище на проучване за надеждност.

4.   Длъжностните лица на Европейския парламент и другите служители на Парламента, които работят за политически групи, могат да правят справки в поверителна информация, ако имат установена „необходимост от информация“, и могат да правят справки в класифицирана информация над степен RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ако са преминали през подходящо равнище на проучване за надеждност.

Член 4

Създаване на поверителна информация и административна обработка от Европейския парламент

1.   Председателят на Европейския парламент, председателите на съответните парламентарни комисии и генералният секретар и/или друго лице, надлежно оправомощено от него писмено, могат да създават поверителна информация и/или класифицирана информация, както се посочва в насоките за сигурност.

2.   При създаване на класифицирана информация създателят на информация прилага подходящата степен на класификация в съответствие с международните стандарти и определенията, посочени в приложение I. Създателят определя също така по правило адресатите, които следва да бъдат оправомощени да правят справки в информацията в съответствие със степента на класификация. Информацията се предава на Службата за поверителна информация, когато документът е депозиран в тази служба.

3.   Поверителна информация, обхваната от професионалната тайна, се обработва в съответствие с инструкциите за обработка, определени в насоките за сигурност.

Член 5

Получаване на поверителна информация от Европейския парламент

1.   Поверителната информация, получена от Европейския парламент, се предава, както следва:

класифицирана информация на ЕС (EUCI) от степен RESTREINT UE/EU RESTRICTED и друга поверителна информация — на секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, внесъл искането за това,

класифицирана информация на ЕС (EUCI) от степен CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL на Службата за поверителна информация.

2.   Регистрацията, съхранението и проследяването на поверителната информация се обезпечава както от секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, който е получил информацията, така и от Службата за поверителна информация.

3.   В случай на поверителна информация, предадена от Комисията, съобразно Рамковото споразумение, съгласуваните условия по смисъла на точка 3.2 от приложение II към Рамковото споразумение („установени с общо съгласие“ относно адресатите, процедурата за справки, като обезопасена читалня, и заседания при закрити врата и други въпроси), предназначени да съхранят поверителността на информацията, се депозират заедно с поверителната информация в секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност или в службата за поверителна информация, когато информацията е класифицирана като CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или по-висока степен.

4.   Тези условията, посочени в параграф 3, могат също така да се прилагат mutatis mutandis за предаването на поверителна информация от други институции, органи, служби и агенции, създадени по силата или въз основа на Договорите, или от държавите-членки.

5.   „Класифицирана информация на ЕС“ (EUCI) от степен TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET се предава на Европейския парламент, като подлежи на допълнителни условия, които се съгласуват между парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, внесъл искането за информация, и институцията на ЕС или държавата-членка, от които тя е предадена. Председателският съвет учредява надзорен комитет. Комитетът цели да обезпечи равнище на защита, което е съразмерно със степента на класификация.

Член 6

Предаване на класифицирана информация на ЕС (EUCI) от Европейския парламент на трети страни

Европейският парламент може, при условие че създателят на информацията е дал съгласието си, да предава класифицирана информация на ЕС (EUCI) на други институции, органи, служби и агенции, създадени по силата на или въз основа на Договорите или на държави-членки, при условие че те гарантират, че при обработката на класифицираната информация на ЕС (EUCI) в рамките на техните служби и помещения се спазват правила, които са равностойни на правилата, предвидени в настоящото решение.

Член 7

Съхраняване поверителна информация и извършване на справки (обезопасена читалня)

1.   Обезопасената читалня обезпечава сигурно съхранение и не съдържа фотокопирни машини, телефони, факсмашини, скенери или каквито и да е други технически средства за размножаване или разпространяване на документи.

2.   Следните условия уреждат достъпа до обезопасена читалня:

а)

следните лица единствено имат достъп:

членовете на Европейския парламент, длъжностните лица на Европейския парламент и други служители на Парламента, работещи за политически групи, които са надлежно идентифицирани, в съответствие с условията, посочени в член 4, параграф 2 или член 5, параграфи 3 и 4,

длъжностни лица на Европейския парламент, които отговарят за управлението на Службата за поверителна информация,

при необходимост, длъжностни лица на Европейския парламент, отговорни за сигурността и пожарната безопасност.

Почистването на обезопасеното помещение се извършва единствено в присъствието на длъжностно лице, работещо в Службата за поверителна информация, и под негово тясно наблюдение.

б)

всяко лице, което желае да има достъп до поверителна информация, изпраща предварително неговото име на службата за поверителна информация. Службата за поверителна информация проверява самоличността на всяко лице, което подава заявление за извършване на справка в такава информация, и проверява, когато е уместно, дали лицето е преминало през необходимата степен на проучване за надеждност и дали е оправомощено да има такъв достъп в съответствие с условията, посочени в член 4, параграф 2 или член 5, параграфи 3 и 4;

в)

службата за поверителна информация има право да откаже достъп до залата на всяко неоправомощено лице, съгласно букви а) и б). Всяко оспорване на решението на Службата за поверителна информация се подава до председателя на Европейския парламент, когато се отнася до членовете на Европейския парламент, и на генералния секретар в други случаи.

3.   Следните условия уреждат извършването на справки относно поверителната информация в обезопасената читалня:

а)

лицата, които са оправомощени да извършат справка в информацията и които са подали заявлението, посочено в параграф 2, буква б), се представят лично в Службата за поверителна информация.

Освен при извънредни обстоятелства (например когато са подадени многобройни заявления за извършване на справка в кратък период от време), само на едно лице се разрешава да извършва справки относно поверителната информация в обезопасената читалня, в присъствието на длъжностно лице от Службата за поверителна информация.

Длъжностното лице информира така управомощеното лице, за неговите задължения и по-специално изисква от него да подпише клетвена декларация, че се задължава да не разкрива съдържанието на информацията на трети лица;

б)

при извършването на справката са забранени външни контакти (включително посредством използването на телефони или на други технологии), воденето на бележки и фотокопирането или фотографирането на поверителната информация, предмет на справката;

в)

преди да се разреши на лицето да напусне обезопасената читалня, длъжностното лице от Службата за поверителна информация, посочено в буква а), се уверява в наличността на информацията за справка и проверява дали тя е непокътната и пълна.

4.   В случай на неспазване на гореизложените правила, длъжностното лице, което отговаря заот Службата за поверителна информация, информира генералния секретар, който отнася въпроса на вниманието на председателя на Парламента, в случай че източникът на неспазването на правилата е член на Европейския парламент.

Член 8

Минимални стандарти за извършване на други справки в поверителна информация

1.   По отношение на административната обработка на поверителна информация в рамките на заседание при закрити врата, секретариатът на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, отговорен за заседанието, гарантира, че:

единствено, лицата, които са определени да участват в заседанието и които са преминали през необходимата степен на проучване за надеждност, имат право на достъп до заседателната зала,

всички документи са номерирани, раздават се в началото на заседанието и се събират отново в края, като не се вземат никакви бележки, нито се правят фотокопия или снимки от тях,

в протокола от заседанието не се отразяват съдържанието на разискването по информацията, разгледана съобразно процедурата за поверителната информация,

поверителната информация, предоставена устно на получатели в Европейския парламент, подлежи на равностойно равнище на защита като това, прилагано по отношение на поверителната информация, предоставена в писмена форма. Това би могло да включва клетвена декларация от получателите на тази информация за неразкриване на съдържанието ѝ на трети лица.

2.   Следните правила се прилагат по отношение на административната обработка на поверителна информация от секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, извън заседание при закрити врата:

документите на хартиен носител се предават лично на ръководителя на секретариата, който ги регистрира и предоставя потвърждение за получаването им,

тези документи се съхраняват под ключ, и за тях носи отговорност секретариатът, когато те не се ползват,

без да се засяга административната обработка на поверителна информация по време на заседания при закрити врата, както е предвидено в параграф 1, документите в никакъв случай не могат да бъдат размножавани, записвани на друг носител или предавани на което и да е друго лице,

достъпът до подобни документи е ограничен до адресатите им и е под наблюдението на секретариата в съответствие с условията, посочени в член 4, параграф 2 или член 5, параграф 3 или 4,

секретариатът съхранява списък на лицата, които са извършвали справка в документите и на датата и часа на тази справка. Този списък се предава на Службата за поверителна информация с оглед изготвянето на годишния доклад, посочен в член 12.

Член 9

Архивиране на поверителни документи

1.   В помещенията на Европейския парламент се осигуряват надеждни средства за архивиране.

Поверителната информация, която е окончателно депозирана в Службата за поверителна информация или в секретариата на парламентарния орган/титуляря на мандатна длъжност, се предава в обезопасен архив в рамките на Службата за поверителна информация шест месеца след извършването на последната справка и най-късно, една година, след нейното депозиране.

2.   Службата за поверителна информация е отговорна за управлението на обезопасения архив в съответствие със стандартните критерии за архивиране.

3.   В поверителната информация, съхранявана в обезопасените архиви, могат да бъдат извършвани справки при спазване на следните условия:

единствено лицата, които са идентифицирани по име или чрез длъжността си в придружаващия документ, изготвен при депозирането на поверителната информация, са оправомощени да извършват справки в тази информация,

заявлението за извършване на справка в поверителната информация трябва да се представи на Службата за поверителна информация, която прехвърля въпросния документ в обезопасената читалня,

прилагат се процедурите и условията за извършване на справка в поверителната информация, посочени в член 7.

Член 10

Понижаване и премахване на класификацията на информация на ЕС

1.   Класификацията на информация на ЕС може да бъде понижена или премахната само с разрешение на създателя на информацията, а при необходимост и след обсъждане с други заинтересовани страни. Понижаването или премахването на класификацията се потвърждава в писмена форма. Създателят на информацията носи отговорност за уведомяване на адресатите на информацията за промяната, а те на свой ред са отговорни да уведомят за промяната всички следващи адресати, до които са изпратили документа или копия от него. По възможност създателите на информация посочват върху класифицираните документи дата, срок или обстоятелства, при които може да се понижи или премахне класификацията на съдържанието. В противен случай те извършват преглед на документите най-късно на всеки пет години, за да проверят дали първоначалната класификация е все още необходима.

2.   Премахването на класификацията на документи от обезопасените архиви се извършва най-късно в срок от 30 години съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО, ЕВРАТОМ) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (5). Премахването на класификацията се извършва от създателя на класифицираната информация или от службата, която носи текуща отговорност съгласно приложение I, част 1, точка 10.

Член 11

Нарушения по отношение на поверителностт

1.   Нарушенията на поверителността като цяло и по-специално на настоящето решение от страна на членове на Европейския парламент ще доведат до прилагане на съответните разпоредби относно санкциите, предвидени в Правилника за дейността на Европейския парламент.

2.   Подобни нарушения, извършени от служители, ще доведат до прилагане на процедурите и санкциите, предвидени съответно в Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установен в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (6) („Правилник за длъжностните лица“).

3.   Председателят и генералният секретар организират всички необходими разследвания.

Член 12

Преработване на настоящото решение и на правилата за изпълнението му и годишен отчет относно прилагането на настоящето решение

1.   Генералният секретар предлага, ако е необходимо, да се преработи настоящото решение и приложенията за неговото изпълнение и предава тези предложения на Бюрото, което взема решение.

2.   Генералният секретар представя на Бюрото годишен отчет за прилагането на настоящото решение.

Член 13

Преходни и заключителни разпоредби

1.   Поверителната информация, която е налице в Службата за поверителна информация или в архивите преди прилагането на настоящото решение, се класифицира автоматично като RESTREINT UE/EU RESTRICTED, освен ако създателят на тази информация реши да не я класифицира или да я класифицира с по-висока степен на класифициране или с маркировка в срок от една година от датата на влизане в сила на настоящето решение.

2.   Ако създателят на информацията реши да класифицира поверителната информация с по-висока степен, тя се класифицира с възможно най-ниска степен от създателя на информацията или от лицата, на които той е делегирал правомощия, във взаимодействие със Службата за поверителна информация и в съответствие с критериите, предвидени в приложение I.

3.   Решението на Бюрото от 13 ноември 2006 г. относно Правилника за административната обработка на поверителни документи се отменя.

4.   Решението на Бюрото от 24 октомври 2005 г. за предоставяне на мандат на генералния секретар за създаване на комитет за премахване на класификацията на документи и за приемане на решения по въпроса за премахването на класификация се отменя.

Член 14

Влизане в сила

1.   Настоящето решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   То се прилага от 1 юли 2011 г.


(1)  ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

(2)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(4)  Предстои приемане на приложение.

(5)  ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ 1

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ

1.   Въведение

Настоящите разпоредби определят основните принципи и минималните стандарти за сигурност, които трябва да се съблюдават от Европейския парламент във всички негови места на работа, както и от всички получатели на класифицирана информация на ЕС и друга поверителна информация по такъв начин, че да се гарантира сигурността и всички засегнати лица да могат да бъдат сигурни, че е установен общ стандарт за защита. Те се допълват от Правилник за обработката на поверителна информация от парламентарните комисии и други парламентарни органи/титуляри на мандатна длъжност.

2.   Общи принципи

Политиката за сигурност на Европейския Парламент представлява неразделна част от неговата обща политика за вътрешно управление, поради което се основава на принципите, които уреждат общата му политика. Тези принципи включват законосъобразност, прозрачност, отчетност, субсидиарност и пропорционалност.

Принципът на законосъобразност поражда необходимостта от стриктно придържане към правната рамка при изпълнението на функции във връзка със сигурността, както и необходимостта от спазване на приложимите законови изисквания. Той означава също, че отговорностите в сферата на сигурността трябва да се основават на надеждни правни разпоредби. Разпоредбите на Правилника за длъжностните лица, по-специално член 17 от него относно задължението на служителите да се въздържат от всяко неразрешено разкриване на информация, получена във връзка с изпълнението на задълженията им и дял VI от него относно дисциплинарните мерки се прилагат изцяло. Този принцип означава също така, че нарушенията на сигурността в рамките на отговорността на Европейския парламент трябва да се третират по начин, който съответства на политиката на Европейския парламент по отношение на дисциплинарните мерки.

Принципът на прозрачност поражда необходимостта от яснота относно всички правила и разпоредби за сигурност и от намиране на баланс между различните служби и различните области (физическа сигурност спрямо защита на информацията и т.н.) и необходимостта от последователна и структурирана политика за осведоменост относно сигурността. Той също означава, че ясни писмени насоки са необходими за прилагането на мерки за сигурност.

Принципът на отчетност означава, че ще бъдат ясно определени отговорностите в сферата на сигурността. Освен това той поражда необходимостта от редовно наблюдение за правилното изпълнение на тези отговорности.

Принципът на субсидиарност означава, че сигурността се организира на най-ниското възможно равнище и във възможно най-тясна връзка с генералните дирекции и службите на Европейския парламент. Принципът на пропорционалността означава, че дейностите във връзка със сигурността се ограничават само до действително необходимото, че мерките за сигурност са пропорционални на интересите, които трябва да се защитят, и на действителната или потенциалната заплаха за тези интереси, така че да позволи те да бъдат защитавани по начин, който причинява възможно най-малко сътресения.

3.   Основи на сигурността на информацията

Основите на надеждната сигурност на информацията са:

а)

в рамките на Европейския парламент — служба за обезпечаване на сигурността на информацията (INFOSEC), който отговаря за работата със съответния орган по сигурността за предоставянето на информация и съвети относно техническите заплахи за сигурността и средствата за защита срещу тях;

б)

тясно сътрудничество между компетентните служби на Европейския парламент и службите по сигурността на другите институции на ЕС.

4.   Принципи за сигурност на информацията

4.1.   Цели

Основните цели на сигурността на информацията са, както следва:

а)

защита на класифицираната информация на ЕС и друга поверителна информация срещу шпионаж, излагане на риск или неразрешено разкриване;

б)

защита на информацията на ЕС, която се обработва в комуникационни и информационни системи и мрежи, срещу заплахи за нейната поверителност, цялост и наличност;

в)

защита на помещенията на Европейския парламент, в които се съхранява информация на ЕС, срещу саботаж и умишлено злонамерено причиняване на вреди;

г)

в случай на пропуск в сигурността, оценка на причинените вреди, ограничаване на последиците от него, провеждане на разследвания в областта на сигурността и предприемане на необходимите мерки за коригиране на пропуска.

4.2.   Класификация

4.2.1.   Когато става въпрос за поверителност, са необходими внимание и опит при подбора на информацията и материала, които ще бъдат защитени, и при оценката на необходимата степен на защита. От съществено значение е степента на защита да съответства на чувствителния характер по отношение на сигурността на отделните подлежащи на защита информация или материали. За да се гарантира безпрепятственият поток от информация, се избягва както прекомерната, така и недостатъчно високата степен на класифициране.

4.2.2.   Класификационната система е инструментът за осъществяването на принципите, предвидени в настоящата точка; подобна система за класифициране се следва при планирането и организирането на начини за противодействие на шпионаж, саботаж, тероризъм и други заплахи, така че да се предостави максимална степен на защита на най-важните помещения, в които се съхранява класифицирана информация на ЕС, и на най-чувствителните точки в тях.

4.2.3.   Отговорността за класифициране на информация се носи изцяло от създателя на съответната информация.

4.2.4.   Степента на класифициране може да се основава единствено на съдържанието на тази информация.

4.2.5.   При групиране на няколко вида информация степента на класифициране, която трябва да се приложи за цялата съвкупност, трябва да бъде най-малко най-високата степен на класифициране, приложима поотделно към тези видове. Въпреки това за съвкупност от различни видове информация може да се определи по-висока степен на класифициране в сравнение със степента на нейните съставни части.

4.2.6.   Класификация се извършва само в случаите, в които тя е необходима, и единствено за сроковете, в рамките на които тя е необходима.

4.3.   Цели на мерките за сигурност

Мерките за сигурност:

а)

се отнасят до всички лица, които имат достъп до класифицирана информация на ЕС, до информационни носители на класифицирана информация на ЕС и друга поверителна информация, както и до всички помещения, в които се намира тази информация, и важни съоръжения;

б)

са предназначени да откриват лица, чиято длъжност би могла да застраши сигурността на подобна информация и на важни съоръжения, в които се помещава тази информация, и да водят до тяхното отстраняване или преместване на друга длъжност;

в)

предотвратяват достъпа на всяко неоправомощено лице до такава информация или до съоръженията, в които тя се помещава;

г)

гарантират, че тази информация се разпространява единствено на принципа на „необходимост да се знае“, който е основен принцип за всички аспекти на сигурността;

д)

гарантират целостта (т.е. предотвратяват повреждане, неразрешена промяна или неразрешено заличаване) и наличността (т.е. за лицата, които имат нужда и са оправомощени за това) на цялата поверителна информация, независимо дали е класифицирана или некласифицирана, и особено къде се съхранява, обработва или предава в електромагнитен вид.

5.   Общи минимални стандарти

Европейският парламент гарантира, че се спазват общи минимални стандарти за сигурност от всички получатели на класифицирана информация на ЕС, едновременно вътре в институцията и в рамките на нейната компетентност, а именно от всички негови служби и изпълнители, така че тази информация да може да се предава с увереността, че при работата с нея ще се полагат аналогични грижи. Тези минимални стандарти включват критерии за проучване за надеждност на длъжностните лица на Европейския парламент и другите служители, които работят за политически групи, и процедури за защита на поверителната информация.

Европейският парламент позволява на външни органи достъп до тази информация само при условие че те гарантират, че при работата с тази информация се спазват разпоредби, които са най-малкото равностойни на настоящите общи минимални стандарти.

Тези общи минимални стандарти също се прилагат, когато съобразно договор или споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства Европейският парламент поверява на стопански или други субекти задачи, които включватповерителна информация.

6.   Сигурност за длъжностните лица на европейския парламент и другите служители на парламента, които работят за политически групи

6.1.   Инструктиране относно сигурността на длъжностните лица на Европейския парламент и другите служители на Парламента, които работят за политически групи

Длъжностните лица на Европейския парламент и другите служители на Парламента, които работят за политически групи и заемат длъжности, на които биха могли да имат достъп до класифицирана информация на ЕС, получават подробни инструкции както при назначаването им така и през определени интервали от време след това, относно необходимостта от сигурност и процедурите по обезпечаването й. От тези лица се изисква да удостоверятв писмена форма, че са прочели приложимите разпоредби за сигурност и са напълно запознати с тях.

6.2.   Задължения на ръководството

Ръководителите са длъжни да знаят кои техни служители боравят в работата си с класифицирана информация или имат достъп до защитени комуникационни или информационни системи, както и да записват и да докладват за всички инциденти или явни слабости в системата, които могат да имат последствия за сигурността.

6.3.   Статус по отношение на сигурността на длъжностните лица на Европейския парламент и другите служители на Парламента, които работят за политическите групи

Установяват се процедури, с които да се гарантира, че при получаване на неблагоприятна информация за длъжностно лице на Европейския парламент или друг служител на Парламента, работещ за политическа група, се предприемат стъпки за определяне дали работата на това лице го поставя в контакт с класифицирана информация или дали има достъп до защитени комуникационни или информационни системи и че компетентната служба на Европейския парламент е информирана за това. Ако се установи, че лицето представлява заплаха за сигурността, то не се допуска или се отстранява от изпълнението на функции, чрез които би могло да застраши сигурността.

7.   Физическа сигурност

„Физическа сигурност“ означава прилагането на мерки за физическа и техническа защита за предотвратяване на неразрешения достъп до класифицирана информация на ЕС.

7.1.   Необходимост от защита

Мерките за физическа сигурност, прилагани за защита на класифицираната информация на ЕС, са съразмерни със степента на класификация и обема на съхраняваните материали и информация, както и със заплахата, на която те са изложени. Всички, които притежават класифицирана информация на ЕС, следват единните практики относно класификацията на тази информация и трябва да спазват общите стандарти за защита относно съхраняването, предаването и унищожаването на информация и материали, за които се изисква защита.

7.2.   Проверка

Преди напускането на зоните, в които се намира класифицирана информация на ЕС, оставена без надзор, лицата, на които тя е поверена, подсигуряват, че тя се съхранява по надежден начин и че са активирани всички защитни устройства (ключалки, алармени системи и др.). Допълнително след края на работното време се извършват независими проверки.

7.3.   Сигурност на сградите

Сградите, в които се съхранява класифицирана информация на ЕС или защитени комуникационни и информационни системи, са защитени срещу неразрешен достъп.

Естеството на защитата, с която се ползва класифицираната информация на ЕС, например решетки за прозорци, ключалки за врати, охрана на входовете, автоматизирани контролни системи за достъп, проверки на сигурността и патрули, алармени системи, системи за откриване на нерегламентирано влизане и охранителни кучета, зависи от:

а)

степента на класифициране, обема и местонахождението в сградата на информацията и материалите, които трябва да се защитават;

б)

качеството на съоръженията, в които се съхраняват съответните материали и информация; и

в)

техническите характеристики и местоположението на сградата.

Естеството на защитата, с която се ползват комуникационните и информационните системи, зависи от оценката на стойността на информацията и материалите, изложени на риск, и на възможните вреди в случай на риск за сигурността, както и от техническите характеристики и местоположението на сградата, в която се намира системата, и от местоположението на системата в сградата.

7.4.   Планове за непредвидени ситуации

Предварително се изготвят подробни планове за защита на класифицираната информация при извънредни обстоятелства.

8.   Обозначения за сигурност, маркировка, поставяне и управление на класификацията

8.1.   Обозначения за сигурност

Не се разрешават други класификации, различни от определените в член 2, буква в) от настоящото решение.

За определяне на срока на валидност на дадена класификация (за класифицирана информация, обозначаваща автоматично понижаване на нивото на класифициране или премахване на класификацията), може да се използва уговорено обозначение за сигурност. Това обозначение е „ДО … (време/дата)“ или „ДО … (събитие)“.

При необходимост от ограничено разпространение и специално боравене, в допълнение към обозначението за класификация за сигурност, могат да се прилагат допълнителни обозначения за сигурност като CRYPTO или всяко друго признато в ЕС обозначение за сигурност.

Обозначенията за сигурност се използват само в съчетание със степен на класификация.

8.2.   Маркировки

За определяне на областта, за която се отнася даден документ, или за указване на особено разпространение въз основа на принципа за „необходимост да се знае“, или за обозначаване на края на ембарго (за некласифицирана информация), може да се използва маркировка.

Маркировката не е класификация и не трябва да се използва вместо нея.

8.3.   Поставяне на класификация и на обозначения за сигурност

Класификацията се поставя, както следва:

а)

върху документи, класифицирани като RESTREINT UE/EU RESTRICTED, чрез механични или електронни средства;

б)

върху документи, класифицирани като CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, чрез механични средства или на ръка, или чрез отпечатване върху хартиени бланки с предварително отпечатан щемпел;

в)

върху документите с ниво на класификация SECRET UE/EU SECRET и TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET , чрез механични средства или на ръка.

Обозначенията за сигурност се поставят непосредствено под класификацията със същите средства, които се използват за поставянето на класификациите.

8.4.   Управление на класификацията

8.4.1.   Общи положения

Информацията се класифицира само при необходимост. Класификацията се обозначава ясно и правилно и се поддържа само за периода, през който информацията се нуждае от защита.

Отговорността за класифициране на информацията и за всяко евентуално последващо понижаване на нивото на класифициране или премахване на класификацията е изцяло на създателя на информацията.

Длъжностни лица на Европейския парламент извършват класификация, понижаване или премахване на класификацията на информацията по указания на или съобразно делегиране на права от генералния секретар.

Подробните процедури за работа с класифицирани документи са оформени по начин, който гарантира, че им е предоставена защита, съответна на информацията, която съдържат.

Броят на лицата, оправомощени да създават документи, класифицирани като TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, се свежда до минимум, а имената им се пазят в списък, изготвен от Службата за поверителна информация (CIS).

8.4.2.   Прилагане на класификация

Класификацията на документ се определя от степента на чувствителност на неговото съдържание в съответствие с определенията в член 2, буква в). Важно е класифицирането да се прилага правилно и предпазливо, по-специално за степен на класификация TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.

Класификацията на писмо или записка, включващи приложени документи , съответства на най-високата степен на класификация, предоставена на едно от техните приложения. Създателят на информация ясно посочва степента на класификация, която писмото или записката трябва да получат след отделянето им от приложенията.

Създателят на подлежащ на класификация документ следва да има предвид изложените по-горе правила и да се въздържа от всякаква склонност към определяне на прекомерно висока или недостатъчно висока степен на класификация.

Отделни страници, параграфи, раздели, приложения, допълнения, прикрепени части и приложения към даден документ могат да изискват различна степен на класификация и това се извършва по съответен начин. Степента на класификация на целия документ съответства на тази част от документа, която има най-висока степен на класификация.

9.   Проверки

Дирекцията на Европейския парламент, отговаряща за сигурността, която за целта може да бъде подпомагана от Службата за поверителна информация (CIS), извършва периодични проверки на мерките за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС.

Дирекцията на Европейския парламент, отговаряща за сигурността, и службите по сигурността на другите институции, органи, служби и агенции, създадени по силата или въз основа на Договорите, които държат класифицирана информация на ЕС (EUCI), могат също да провеждат партньорски оценки на мерките за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС.

10.   Процедура по премахване на класификацията

10.1.   Службата за поверителна информация разглежда класифицираната информация на ЕС и прави предложения за премахване на класификацията на създателя на документа не по-късно от 25 години след датата на създаването му. Документите, на които не е премахната класификацията при първото разглеждане, се преразглеждат периодично и най-малко на всеки пет години.

10.2.   В допълнение към прилагането й към документите, които понастоящем се намират в обезопасения архив и са надлежно класифицирани, процедурата по премахване на класификацията може също да обхване друга поверителна информация, съществуваща в обезопасения архив или в центъра за архиви и документация на Европейския парламент (CARDOC).

10.3.   От името на автора, Службата за поверителна информация носи отговорност за информиране на адресатите на документа за промяната в класификацията, а те на свой ред са отговорни да информират за промяната всички следващи адресати, до които са изпратили или за които са направили копия от документа.

10.4.   Премахването на класификацията не засяга маркировката, която може да е обозначена на документа.

10.5.   Първоначалната класификация в горната и долната част на всяка страница се зачертава. На първата (заглавната) страница на документа се поставя печат и се попълва референцията на Службата за поверителна информация.

10.6.   Текстът на документа с премахната класификация се прилага към електронния фиш или съответстващата система, където е бил регистриран.

10.7.   В случай на документи, които са предмет на изключение във връзка с неприкосновеността на личния живот и личната неприкосновеност или търговски интереси на физическо или юридическо лице и в случай на чувствителни документи, се прилага член 2 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83.

10.8.   В допълнение към разпоредбите на точки 10.1 до 10.7, се прилагат следните правила:

а)

по отношение на документи от трети страни, Службата за поверителна информация се консултира със засегнатата трета страна преди да пристъпи към премахването на класификацията. Третата страна разполага с осем седмици, за да представи своите забележки;

б)

по отношение изключението във връзка с неприкосновеността на личния живот и личната неприкосновеност, премахването на класификацията взема предвид по-специално съгласието на засегнатото лице, невъзможността да бъде идентифицирано засегнатото лице и/или факта, че това лице може вече да не е сред живите;

в)

по отношение изключението във връзка с търговски интереси на физическо или юридическо лице, засегнатото лице може да бъде уведомено чрез публикация в Официален вестник на Европейския съюз и да му се даде срок от четири седмици от датата на публикацията, в който да представи забележки.

ЧАСТ 2

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАДЕЖДНОСТ

11.   Процедура за проучване за надеждност за членове на европейския парламент

11.1.   В рамките на прерогативите и правомощията на Европейския парламент, неговите членове могат да получат достъп до класифицирана информация на ЕС до степен CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, включително, без проучване за надеждност. За информация, класифицирана като CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, те подписват клетвена декларация, че няма да разкриват съдържанието на тази информация на трети лица.

11.2.   За да получат достъп до информация, която е класифицирана като TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или SECRET UE/EU SECRET, членовете на Европейския парламент, трябва да са били оправомощени в съответствие с процедурата, посочена в подточки 11.3 и 11.4.

11.3.   Разрешение се дава само на членове на Европейския парламент, които са преминали проучване за сигурност от компетентните национални органи на държавите-членки в съответствие с процедурата, посочена в подточки 11.9—11.14. Отговорен за предоставянето на разрешение за членовете на Европейския парламент е председателят.

11.4.   Председателят може да издаде разрешение след получаване на становището на компетентните национални органи на държавите-членки въз основа на проучването за сигурност, извършено в съответствие с подточки 11.8—11.13.

11.5.   Дирекцията на Европейския парламент, отговаряща за сигурността, поддържа актуален списък на всички членове на Европейския парламент, на които е било предоставено разрешение, включително временно разрешение, по смисъла на подточка 11.15.

11.6.   Разрешението е валидно за срок от пет години или за срока на задачата, във връзка с която е било издадено, който от двата срока е по-кратък. То може да бъде подновено в съответствие с процедурата, предвидена в подточка 11.4.

11.7.   Разрешението се отнема от председателя, ако той счете, че са налице основателни причини за това. Всяко решение за отнемане на разрешение се съобщава на съответния член на Европейския парламент, който може да поиска да бъде изслушан от председателя преди отнемането да породи действия, както и на компетентния национален орган.

11.8.   Проучването за сигурност се извършва със съдействието на съответния член на Европейския парламент и по искане на председателя. Компетентният национален орган за проучването е органът на държавата-членка, чийто гражданин е съответният член.

11.9.   Като част от процедурата на проучване от съответния член на Европейския парламент се изисква да попълни формуляр за лични данни.

11.10.   Председателят посочва в искането си до компетентните национални органи степента на класифицирана информация, която ще се предоставя на съответния член на Европейския парламент, така че те да могат да извършат процеса на проучване.

11.11.   Целият процес на проучване за сигурност, извършван от компетентните национални органи, заедно с получените резултати, е в съответствие със съответните действащи правила и разпоредби в съответната държава-членка, включително онези, които се отнасят до обжалването.

11.12.   Когато становището, дадено от компетентните национални органи на държавата-членка, е положително, председателят може да издаде разрешение на съответния член на Европейския парламент.

11.13.   Когато становището, дадено от компетентните национални органи, е отрицателно, се уведомява заинтересования член на Европейския парламент, който може да поиска да бъде изслушан от председателя. Той има право, ако прецени за необходимо, да се обърне към компетентните национални органи с цел да изиска допълнителни разяснения. При потвърждаване на отрицателното становище не се издава разрешение.

11.14.   Всички членове на Европейския парламент, получили разрешение по смисъла на подточка 11.3, получават към момента на издаване на разрешението и на равни интервали от време след това, нужните указания относно защитата на класифицираната информация и начина за гарантирането на защитата. Тези членове подписват декларация в потвърждение на това, че са получили тези указания.

11.15.   В изключителни случаи председателят може, след като е уведомил компетентните национални органи и при условие че не е получил отговор от тях в срок от един месец, да издаде временно разрешение на член на Европейския парламент за срок до шест месеца до получаване на резултата от проучването, посочено в подточка 11.11. Временните разрешения, издадени по този начин, не разрешават достъп до информация със степен на класификация TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.

12.   Процедура за проучване за надеждност на длъжностни лица на европейския парламент и на други служители на парламента, работещи за политически групи

12.1.   Само длъжностни лица на Европейския парламент и други служители на Парламента, които работят за политически групи и които поради естеството на работата си и поради изискванията във връзка със служебните си задължения трябва да са запознати или да използват класифицирана информация, могат да имат достъп до такава информация.

12.2.   За да получат достъп до информация, която е класифицирана като TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET и CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, лицата, посочени в подточка 12.1, трябва да са били оправомощени в съответствие с процедурата, предвидена в подточки 12.3 и 12.4.

12.3.   Разрешение се дава само на лицата, посочени в подточка 12.1, които са преминали проучване за сигурност от компетентните национални органи на държавите-членки в съответствие с процедурата, посочена в подточки 12.9—12.14. Генералният секретар е отговорен за издаване на разрешение на длъжностни лица на Европейския парламент и други служители на Парламента, работещи за политически групи.

12.4.   Генералният секретар може да издаде разрешение след получаване на становището на компетентните национални органи на държавите-членки въз основа на проучването за сигурност, извършено в съответствие с подточки 12.8—12.13.

12.5.   Дирекцията на Европейския парламент, отговаряща за сигурността, поддържа и актуализира списък на всички длъжности, за които се изисква проучване за надеждност, предоставен от съответните служби на Европейския парламент, и на всички лица, на които е издадено разрешение, включително временно разрешение по смисъла на подточка 12.15.

12.6.   Разрешението е със срок на валидност пет години или за срока на задачите, във връзка с които е издадено, който от двата срока е по-кратък. То може да се подновява в съответствие с процедурата, посочена в подточка 12.4.

12.7.   Разрешението се отнема от генералния секретар, когато той счете, че има основателни причина за това. Всяко решение за отнемане на разрешението се съобщава на длъжностно лице на Европейския парламент или на служителя на Парламента, работещ за политическа група, който може да поиска да бъде изслушан от генералния секретар преди отнемането да породи действие, както и на компетентния национален орган.

12.8.   Проучването за сигурност се извършва със съдействието на съответното лице и по искане на генералния секретар. Компетентният национален орган за проучването е органът на държавата-членка, чийто гражданин е съответното лице. Когато това се допуска от националните законови и подзаконови актове, компетентните национални органи могат да проведат разследвания по отношение на граждани на други държави, които искат достъп до информация със степен на класификация CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или по-висока.

12.9.   Като част от процедурата на проучване от съответното длъжностно лице на Европейския парламент или от служителя на Парламента, работещ за политическа група, се изисква да попълни формуляр с лични данни.

12.10.   Генералният секретар уточнява в своето искане до компетентните национални органи степента на класифицираната информация, до която заинтересованото лице следва да има достъп, за да могат те да извършат проучването и да дадат становището си относно степента на разрешение, която би било най-подходящо да се издаде на лицето.

12.11.   Целият процес на проучване за сигурност, извършван от компетентните национални органи, заедно с получените резултати, подлежи на съответните действащи правила и разпоредби в съответната държава-членка, включително онези, които се отнасят до обжалването.

12.12.   Когато становището, дадено от компетентните национални органи на държавата-членка, е положително, генералният секретар може да издаде разрешение на съответното лице.

12.13.   Всяко отрицателно становище на компетентните национални органи се съобщава на съответното длъжностно лице на Европейския парламент или на служителя на Парламента, работещ за политическа група, който може да поиска да бъде изслушан от генералния секретар. Ако прецени за необходимо, генералният секретар може да се обърне към компетентните национални органи с цел да изиска допълнителни разяснения. При потвърждаване на отрицателното становище не се издава разрешение.

12.14.   Всички длъжностни лица на Европейския парламент и други служители на Парламента, работещи за политически групи, на които е издадено разрешение по смисъла на подточки 12.4 и 12.5, при издаване на разрешението, а след това на равни интервали от време, получават всички необходими инструкции относно защитата на класифицирана информация и за средствата, които осигуряват тази защита. Тези длъжностни лица и служители подписват декларация, с която се удостоверява, че са получили тези инструкции и че се задължават да ги съблюдават.

12.15.   В изключителни случаи генералният секретар може, след като е уведомил компетентните национални органи и при условие че не е получил отговор от тях в срок от един месец, да издаде временно разрешение на длъжностно лице на Европейския парламент или на служител, работещ за политическа група, за срок до шест месеца до получаване на резултата от проучването, предвидено в подточка 12.11 от настоящата раздел. Временни разрешения, издадени по този начин, не разрешават достъп до информация със степен на класификация TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.


Европейска комисия

30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/16


Обменен курс на еврото (1)

29 юни 2011 година

2011/C 190/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4425

JPY

японска йена

116,93

DKK

датска крона

7,4592

GBP

лира стерлинг

0,89980

SEK

шведска крона

9,2047

CHF

швейцарски франк

1,2036

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8055

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,342

HUF

унгарски форинт

267,05

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7093

PLN

полска злота

3,9987

RON

румънска лея

4,2105

TRY

турска лира

2,3604

AUD

австралийски долар

1,3585

CAD

канадски долар

1,4037

HKD

хонконгски долар

11,2265

NZD

новозеландски долар

1,7559

SGD

сингапурски долар

1,7799

KRW

южнокорейски вон

1 553,32

ZAR

южноафрикански ранд

9,8846

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,3235

HRK

хърватска куна

7,3833

IDR

индонезийска рупия

12 412,97

MYR

малайзийски рингит

4,3727

PHP

филипинско песо

62,770

RUB

руска рубла

40,3780

THB

тайландски бат

44,429

BRL

бразилски реал

2,2687

MXN

мексиканско песо

16,9954

INR

индийска рупия

64,7210


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/17


Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17; ОВ C 355, 29.12.2010 г., стр. 34; ОВ C 22, 22.1.2011 г., стр. 22; ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 12; ОВ C 149, 20.5.2011 г., стр. 8)

2011/C 190/04

Публикуването на списъка с гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) се основава на информацията, предоставена от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

Освен настоящата публикация в Официален вестник, актуализиран вариант на списъка се помества редовно на интернет страницата на Генерална дирекция „Вътрешни работи“.

ИСПАНИЯ

Заменяне на информацията, публикувана в ОВ C 316, 28.12.2007 г. и ОВ C 74, 24.3.2010 г.

Въздушни граници

Нов гранично-пропускателен пункт: Castellón


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/18


РЕЗЮМЕ НА РЕШЕНИЕТО НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 322/10/COL

от 14 юли 2010 г.

относно производство съгласно член 54 от Споразумението за ЕИП срещу Posten Norge AS

(Дело № 34250 Posten Norge/Privpak)

(само текстовете на английски и норвежки език са автентични)

2011/C 190/05

На 14 юли 2010 г. Надзорният орган на ЕАСТ („Надзорният орган“) прие решение относно производство съгласно член 54 от Споразумението за ЕИП. Съгласно разпоредбите на член 30 от глава II на протокол 4 към Споразумението за надзор и съд с настоящото Надзорният орган публикува имената на страните и основното съдържание на решението, като взе предвид законния интерес на предприятията при защитата на техните търговски тайни. Неповерителна версия на цялото решение може да бъде намерена на автентичните езици на делото на уебсайта на Надзорния орган на следния адрес:

http://www.eftasurv.int/competition/competition-cases/

РЕЗЮМЕ НА НАРУШЕНИЕТО

1.   Въведение

(1)

Адресат на решението е Posten Norge AS. Posten Norge управлява националната пощенска служба в Норвегия. През 2006 г. Posten Norge реализира световен оборот в размер на 23 668 милиона норвежки крони („MNOK“). Оборотът извън Норвегия представлява около 17,5 % от общия оборот на групата за 2006 г. Норвежката държава е единственият собственик на Posten Norge.

(2)

Жалбоподателят е Schenker Privpak AB („Privpak“), който е дружество регистрирано в Швеция през 1992 г. Privpak доставя пратки от дружества, извършващи продажби от разстояние, за клиенти в Норвегия, Щвеция и Финландия. Schenker Privpak AB е част от DB Schenker група от дружества. DB Schenker обединява всички транспортни и логистични дейности на Deutsche Bahn AG. В основата си Deutsche Bahn AG е 100 % собственост на немската държава. В Норвегия Privpak е упражнявал дейност чрез Schenker Privpak AS, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно норвежкото законодателство.

2.   Процедура

(3)

На 24 юни 2002 г. Надзорният орган получи жалба от Privpak. Privpak предостави информация с писма от 9 декември 2002 г., 14 януари 2003 г., 15 август 2003 г. и 5 март 2004 г. Posten Norge отговори на исканията за информация на 16 и 23 юни 2003 г. Бяха извършени проверки в помещенията на Posten Norge в Осло от 21 до 24 юни 2004 г. След поредица от искания за информация, адресирани до Privpak, Posten Norge и до трети страни, Надзорният орган прие изложение на възраженията срещу Posten Norge на 17 декември 2008 г. Posten Norge отговори на изложението на възраженията на 3 април 2009 г. На 16 юни 2009 г. бе проведено устно изслушване.

3.   Поведението на Posten Norge

(4)

През 1999 г., Posten Norge заключава, че неговата съществуваща дистрибуторска мрежа не отговаря в достатъчна степен на изискванията на пазара за достъпност и обслужване. Освен това през последните години доходите от мрежата са значително намалели, а експлоатацията на мрежата на Posten Norge е твърде скъпа. Posten Norge решава да реорганизира търговската си мрежа за дистрибуция, да намали броя на пощенските станции до 300–450 и да създаде най-малко 1 100„Post-in-Shops“ („пощи в магазини“). По този начин Posten Norge ще увеличи достъпността на пощенските и финансовите услуги чрез повишаване на общия брой пазари за доставка с най-малко 200 и ще подобри своята рентабилност чрез намаляване на оперативните си разходи.

(5)

„Поща в магазин“ е идея, притежание на Posten Norge и разработена от Posten Norge, за предоставяне на набор от пощенски и финансови услуги в търговски обекти като супермаркети, хранителни магазини, павилиони и бензиностанции. Всеки „поща в магазин“ трябва да предлага най-малко основните пощенски и банкови услуги, които се изисква да бъдат предоставени от Posten Norge, за да се изпълнят изискванията на лиценза за дейността на дружеството. Допълнителни продукти и услуги могат да се включат в зависимост от клиентската база на отделните „поща в магазин“. Posten Norge носи основната отговорност за ежедневното наблюдение на „поща в магазин“ и има право да контролира всички аспекти за функционирането на концепцията. Услугата „поща в магазин“ е интегрирана в търговски обекти за продажби на дребно и има същото работно време като самия търговски обект. „Поща в магазин“ има уеднаквен профил и лого, в съответствие с главната стратегия на Posten Norge.

(6)

В периода 1999—2000 г., когато идеята „поща-магазин“ се утвърждава, намерението на Posten Norge е да сключва стратегически партньорства с водещи магазини за хранителни стоки, павилиони и вериги бензиностанции/групи за доставяне на пощенски услуги в магазини. В началото на 2000 г., Posten Norge договаря споразумения за намерение с водещи групи и вериги, извършващи търговия на дребно. Впоследствие дружеството сключва следните споразумения, отнасящи се за идеята „поща в магазин“:

бизнес споразумение с NorgesGruppen/Shell през септември 2000 г., което прави групата NorgesGruppen/Shell предпочитан партньор на Posten Norge. В замяна на това Posten Norge получава изключителен достъп до всички търговски обекти в рамките на групата (изключително право спрямо групата),

рамково споразумение с COOP през януари 2001 г., по силата на което COOP получава второ приоритетно положение, и

протокол с ICA през януари 2001 г.

(7)

По силата на последните две споразумения на Posten Norge е предоставен изключителен достъп до търговските обекти, в които са създадени услуги от типа „поща в магазин“. Стандартни работни споразумения, които се сключват с индивидуалните търговски обекти, в които се помещава услугата „поща в магазин“, са договорени с всяка група.

(8)

От началото на 2004 г. Posten Norge води по собствена инициатива преговори успоредно с NorgesGruppen, COOP и ICA с оглед на сключването на нови рамкови споразумения за „поща в магазин“. Тези споразумения целят да заместят съществуващите споразумения от 1 януари 2006 г. Posten Norge има предложение всички групи да бъдат информирани, че Posten Norge желае да сключи ново рамково споразумение по отношение на „поща в магазин“; и да адаптира разпоредбите относно предпочитания партньор, но без да информира групите за търговия на дребно на коя от тях ще бъде даден приоритет преди края на преговорите. Posten Norge следва предложената стратегия и запазва въпроса за статута на предпочитан партньор отворен по време на преговорите.

(9)

През 2006 г. всички клаузи за изключително право и статут на предпочитан партньор са премахнати от споразуменията на Posten Norge.

4.   Член 54 от Споразумението за ЕИП

4.1.   Съответният пазар

(10)

По време на разглеждания период Posten Norge предоставяше колетни услуги B-to-C (от търговци до потребители) с доставка на гише и доставка по домовете. Posten Norge предоставяше също така колетни услуги B-to-C за доставка в чужбина.

(11)

Мрежата на Posten Norge за доставка на колетни пратки B-to-C беше съставена от пощенски станции и търговски обекти „поща в магазин“. Тази мрежа е можело да бъде допълнена от пощенски раздавачи и в най-отдалечените селски райони при нужда. Posten Norge беше единственият доставчик на колетни пратки B-to-C, чиято мрежа покрива цялата територия на Норвегия.

4.1.1.   Съответният продуктов пазар

(12)

Делото се отнася за предоставянето на колетни услуги B-to-C с доставка на гише. Доставката на гише на B-to-C колети в Норвегия е преобладаващият начин на доставка, към който потребителите са привикнали. Posten Norge е водещият доставчик на B-to-C колетни услуги; доставката по домовете е само малка част от неговия общ обем B-to-C колетни пратки. Фактите не показват, че дружествата, извършващи продажби от разстояние, разглеждат услугите за доставка по домовете като заместител на услугата B-to-C с доставка на гише на Posten Norge. Доставката по домовете на B-to-C колетни пратки изисква транспортна инфраструктура, позволяваща доставянето на колети до вратата на всеки получател. Услугите за доставка по домовете и услугите за доставка на гише могат да бъдат разгледани като заменими или равностойни, само ако би било възможно да се пренасочи значително количество колети от доставка на гише към доставка по домовете за кратко време. Наличните доказателства показват, че това не е реалистичен сценарий през съответния период. Затова колетните услуги B-to-C с доставка по домовете не са включени в съответния продуктов пазар.

(13)

Услугите B-to-B („предприятие към предприятие“) за доставка на колетни пратки са използвани от бизнес потребителите, които изискват доставка врата до врата към други предприятия в рамките на работното време. За бизнес потребителите времето е важен фактор и те са готови да платят значително по-висока цена за подобни услуги. Поради разликата в цената между двете услуги, което може да се отрази на разликата в разходите за предоставяне на тези услуги, не би било икономически изгодно за дружествата, извършващи продажби от разстояние, да заменят колетните услуги B-to-C с доставка на гише с колетни услуги B-to-B. Затова тези услуги не представляват конкурентно ограничение за предоставяне на колетни услуги B-to-C. Освен това не е практически осъществимо дружествата, извършващи продажби от разстояние, да преминат към колетни услуги B-to-B, защото доставчиците на тези услуги обикновено изискват получателят на колет да е стопанска единица, а не частно лице.

(14)

Надзорният орган не е уведомен за наличието на доставчик, който предлага доставка на колетни пратки B-to-C до клиенти на работното място в значителна степен по време на разглеждания период. Разликите в характеристиките, цената и предназначеното използване сочат, че за дружествата, извършващи продажби от разстояние, колетната доставка C-to-C не е заместител на колетни услуги B-to-C с доставка на гише.

(15)

Надзорният орган заключи, че през разглеждания период пазарът за колетни услуги B-to-C с доставка на гише е разграничен от пазара за колетни услуги B-to-C с доставка по домовете или доставка на работното място, както и от пазара на услуги за колетни доставки B-to-B и C-to-C

4.1.2.   Съответният географски пазар

(16)

Географският обхват на пазара за колетни услуги B-to-C с доставка на гише е ограничен в пределите на Норвегия.

4.2.   Господстващо положение

(17)

От откриването си през 1997 г. Posten Norge е водещ доставчик на колетни услуги B-to-C с доставка на гише в Норвегия и среща много малка конкуренция. Единственият конкурент на Posten Norge, до влизането на Tollpost на пазара, е Privpak. Нито едно дружество, извършващо продажби от разстояние не посочва други конкуренти, доставящи колетни услуги с доставка на гише преди есента на 2006 г. Tollpost решава да навлезе на пазара през есента на 2005 г., но започва да развива дейност в много малка степен едва през есента на 2006 г.

(18)

Пазарният дял на Posten Norge остава над или близо до 98 % през целия съответен период. Съществуват съществени бариери за навлизането на пазара и за разширяването на съответния пазар в разглеждания период. Възможността за ново участие на пазара през този период не води до значителна промяна в пазарното поведение на Posten Norge. При отсъствието на алтернативни доставчици със значителни и стабилни пазарни дялове всяка заплаха — дори и от най-големите клиенти, да прехвърлят всички или много голяма част от необходимите им услуги от Posten Norge към друг доставчик— не е правдоподобна. По тази причина Posten Norge остава неизбежен търговски партньор през съответния период.

(19)

Надзорният съвет заключи, че през съответния период Posten Norge има господстващо положение на съответния пазар по смисъла на член 54 от Споразумението за ЕИП. Съответният географски пазар, на който Posten Norge държи това господстващо положение, съставлява „съществена част“ от територията на ЕИП.

4.3.   Злоупотреба

4.3.1   Оценка на поведението на Posten Norge

(20)

Член 54 от Споразумението за ЕИП забранява като несъвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП всяка злоупотреба с господстващо положение на едно или повече предприятия в рамките на територията, обхваната от споразумението или на съществена част от нея, доколкото това може да засегне търговията между договарящите страни.

(21)

В съдебната практика за понятието „злоупотреба“ е възприето, че:

„понятието за злоупотреба е обективно понятие, визиращо поведението на предприятие с господстващо положение, което може да влияе върху структурата на пазар, където именно вследствие на присъствието на въпросното предприятие степента на конкуренция е вече отслабена и което чрез средства, различни от тези, управляващи нормалната конкуренция на стоки или услуги въз основа на сделките на икономическите оператори, води до възпрепятстване на поддържането на степента на все още съществуващата на пазара конкуренция или на нейното развитие“

 (1).

(22)

Последиците, в цитираната в предходния параграф съдебна практика, не е задължително да са свързани с конкретните или действителните последици от злоупотребяващото поведение, което е предмет на жалбата. За установяване на нарушение на член 54 от Споразумението за ЕИП е достатъчно да се докаже, че злоупотребяващото поведение на дадено предприятие в господстващо положение има тенденцията да ограничава конкуренцията или, с други думи, че поведението допуска или може да има този ефект. Способността на въпросната практика да ограничава конкуренцията може да бъде косвена, при условие че е доказано, съобразно правните изисквания, че действително е възможно тя да ограничава конкуренцията.

(23)

В решението се установява, че Posten Norge злоупотребява със своето господстващо положение, чрез изключителното право на ползване на групи и търговски обекти за търговия на дребно в своите договорни споразумения с вериги от магазини и чрез стратегията, която следва при предоговарянето на своите споразумения от 2004 г. нататък.

(24)

Изключителното право спрямо дадена група пречи на конкурентите на Posten Norge да получат достъп до пазарната мрежа на NorgesGruppen/Shell, която включва най-големите магазини на дребно за ежедневни потребителски стоки, най-големите вериги павилиони и водещите вериги бензиностанции в Норвегия. Изключителното право спрямо групата и търговските обекти обвързва голям брой търговски обекти във водещите магазини за хранителни стоки, павилиони и бензиностанции в Норвегия с Posten Norge.

(25)

След сключването на споразуменията на COOP и ICA с Posten Norge през 2002 г., когато са създадени голям брой „пощи в магазини“, както COOP, така и ICA са заинтересовани от придобиване на колкото е възможно повече „пощи в магазини“. Фактът, че Posten Norge настоява за изключително право в търговския обект, изключва създаването на „поща в магазин“ в който и да е търговски обект, принадлежащ на COOP или ICA, за който е бил даден достъп на конкурентен доставчик на колетни услуги B-to-C. С други думи, всеки търговски обект, използван от конкурент на Posten Norge, ще бъде изключен от концепцията „поща в магазин“. Ако се съгласят да внедрят нова конкурентна концепция за доставки, водеща до създаването на няколко стотин „конкуриращи се“ търговски обекта в тяхната мрежа за търговия на дребно, COOP и ICA значително биха намалили шанса си да получат нови „пощи в магазин“ в свои обекти.

(26)

По време на предоговарянето Posten Norge запази отворен въпроса за преференциален партньорски статут и по този начин създаде впечатление, че на COOP и ICA би могло да бъде предоставен такъв статут или най-малко да подобрят статута си от 2006 г нататък. Това създаде очевидни препятствия както за COOP, така и за ICA, което вероятно доведе до ограничаване на тяхното желание да предоставят алтернативни доставчици на колетни услуги B-to-C. Това беше така, докато траяха преговорите и докато договорните взаимоотношения с COOP и ICA не бяха уточнени.

(27)

На основата на съществуващите доказателства Надзорният орган заключи, че четирите водещи групи за извършване на търговия на дребно, Reitangruppen, и другите водещи вериги бензиностанции не са били подготвени да внедрят концепции за доставка на доставчици на колетни услуги B-to-C в своите вериги. Те решават, че нямат достатъчно място в своите търговски обекти да предоставят колетни услуги, че концепцията за колетни услуги не би предоставила значителни бизнес възможности. Те изразяват, също така отрицателно становище срещу проектите, които могат да струват допълнително и/или да отместят вниманието от основната стратегия на веригите. По тази причина другите водещи вериги магазини за хранителни стоки, вериги павилиони и вериги бензиностанции са до голяма степен недостъпни за конкурентите на Posten Norge през съответния период.

(28)

На тази основа Надзорният орган установи, че поведението на Posten Norge създава значително по-трудна обстановка за новите участници да получат достъп до най-търсените канали за дистрибуция в Норвегия. Следователно поведението на Posten Norge създава стратегически бариери за навлизането на съответния пазар за предоставяне на колетни услуги от типа B-to-C с доставка на гише. В следствие на това с ограничаването на достъпа до водещите вериги от магазини за хранителни продукти, павилиони и бензиностанции, което е резултат от поведението на Posten Norge, е възможно да се намали способността и/или подбудите на съперниците на Posten Norge да се конкурират на пазара на колетни услуги B-to-C с доставка на гише.

(29)

В допълнение Надзорният орган отчете, че поведението на Posten Norge вероятно е довело до действителни антиконкурентни ефекти в ущърб на потребителите. На основа на наличните доказателства се счете за възможно, че при отсъствие на поведението на Posten Norge, неговите конкуренти биха имали достъп до водещите вериги магазини за хранителни стоки и павилиони. Това би улеснило тяхното навлизане и разширяване на съответния пазар, което би довело до по-значителен конкурентен натиск върху Posten Norge и по тази причина би ограничило пазарната сила на Posten Norge в полза на дружествата, извършващи продажби от разстояние, и в крайна сметка на потребителите.

4.3.2   Обективно оправдание

(30)

Злоупотребата с практики на отстраняване на конкуренти може да бъде предмет на забраната по член 54 от Споразумението за ЕИП, ако господстващото дружество може да докаже, че поведението му е обективно нужно или има ефективност, която превъзхожда отрицателните за конкуренцията ефекти (2). Предприятията с господстващо положение имат задължението да докажат подобно обективно оправдание или ефективност (3).

(31)

Posten Norge потвърждава, че изключителното право спрямо дадена група е необходимо, за да се постигне увеличаване на ефективността чрез улесняване на бързото прилагане на мрежата от услуги „поща в магазин“, за да се даде увереност, че нито един от търговските обекти, необходими за „поща в магазини“, не е взет от конкурентите, за да се отстрани опасността NorgesGruppen/Shell да не допринесат за внедряването на концепцията „поща-магазин“ и за да се осигури значително пространство за неговите дейности в търговските обекти. След подробна оценка Надзорният съвет заключава, че дружеството Posten Norge не е доказало, че практиката на изключително право спрямо дадена група е необходима за която и да било от посочените причини, доколкото това се отнася за услугите за дистрибуция на колети. Освен това, дори и ако трябва да се приеме, че изключителното право спрямо дадена група е довело до някакво увеличаване на ефективността в това отношение, във всеки случай обхватът и продължителността му са били прекомерни и следователно непропорционални.

(32)

Дружеството Posten Norge изтъква по нататък, че е изплащало годишно значителни суми на NorgesGruppen/Shell за разходите, които групата е направила в резултат на ангажирането си с концепцията за „поща в магазин“. Posten Norge заявява, че не би могло да гарантира, че тези суми са използвани в негова полза, без да прилага изключително право спрямо групата и че тези практики са необходими, за да се възпрепятстват конкурентите от „получаване наготово“ на ползите от тази инвестиция. Надзорният орган обаче констатира, че няма доказана особено голяма опасност от това направените от Posten Norge плащания към NorgesGruppen/Shell да донесат печалба за конкуриращите се доставчици на колетни пратки B-to-C и че няма доказана опасност от недостатъчни инвестиции.

(33)

Posten Norge твърди, че изключителното право на ползване на търговски обекти му е било необходимо, за да защити своите рекламни усилия и инвестициите си в обучение, за да защити правата си върху интелектуалната собственост, за да запази идентичността и репутацията на концепцията „поща в магазин“, за да гарантира, че всеки търговски обект „поща в магазин“ е съсредоточен върху концепцията и нуждите на Posten Norge, и да защити инвестициите в пунктовете за дистрибуция и материалното оборудване. След подробна оценка на аргументите и информацията, предоставени от Posten Norge, в тази връзка Надзорният орган констатира, че що се отнася до конкуриращите се дистрибутори на колети, не е доказано наличието на значителна опасност от „получаване наготово“ при усилията за реклама на Posten Norge или инвестициите в обучение. Нито пък изключителното право на ползване на търговския обект, доколкото то е приложимо за конкуриращите се дистрибутори на колети, може да бъде разглеждано като задължително за защитата на правата на Posten Norge върху интелектуалната му собственост или цялостната визия и репутацията на мрежата „поща в магазин“. Надзорният орган установява също, че нуждата да се наложи изключително право на ползване на търговския обект с цел да се гарантира, че търговските обекти „поща в магазин“ са съсредоточени върху концепцията на Posten Norge, трябва да бъде счетена за ограничена. Изключителното право на ползване не може в никакъв случай да се счита за задължително за цялата продължителност на споразумението, което Posten Norge е сключило на равнище търговски обект.

(34)

Що се отнася до стратегията на Posten Norge за предоговаряне, Posten Norge твърди, че успоредните преговори с няколко доставчици са окуражили конкуренцията, защото това е бил най-ефикасният начин за договаряне на нови споразумения. Posten Norge също така заявява, че не е прилагало дискриминационна стратегия. Надзорният орган установява обаче, че Posten Norge не е доказало, че неговата стратегия на предоговаряне е била ефективна и че е била необходимо и пропорционално средство за постигане на тази ефективност, нито че предполагаемата ефективност превъзхожда антиконкурентните ефекти, които са резултат от стратегията на предоговаряне.

(35)

Следователно Надзорният орган заключава, че Posten Norge не е доказало, че поведението му е обективно обосновано.

4.3.3   Заключение относно злоупотребата

(36)

Надзорният орган заключава, че поведението на Posten Norge — което се състои в изключителното му право на ползване на групи и търговски обекти за търговия на дребно в споразуменията му с NorgesGruppen/Shell, изключителното му право на ползване на търговски обекти за търговия на дребно в споразуменията му с COOP и ICA, и стратегията, която прилага при предоговаряне на своите споразумения с NorgesGruppen, COOP и ICA от 2004 г. нататък — представлява злоупотреба по смисъла на член 54 от Споразумението за ЕИП.

4.4.   Влияние върху търговията

(37)

Злоупотребяващото поведение на Posten Norge е могло да повлияе до голяма степен на търговията между договарящите страни, както се изисква съгласно член 54 от Споразумението за ЕИП.

4.5.   Продължителност

(38)

Злоупотребяващото поведение съставлява единствено и продължително нарушение, съществувало поне докато групата NorgesGruppen е била обвързана от изключителното право на ползване спрямо групата, и е била предпочитан партньор за Posten Norge, а именно от 20 септември 2000 г. до 31 март 2006 г.

5.   Глоба

5.1.   Основен размер

(39)

По правило основният размер на глобата трябва да бъде установен на равнище до 30 % от стойността на продажбите на продуктите, с които пряко или непряко се свързва нарушението в съответната географска област в рамките на ЕИП. Надзорният орган взема обикновено продажбите, направени от предприятието през последната пълна финансова година от своето участие в нарушението. През 2005 г. оборотът на Posten Norge от дистрибуция на колетни пратки B-to-C с доставка на гише възлиза на 674,16 млн. NOK. Това се равнява на 84,17 млн. EUR (4)

(40)

Основният размер на глобата е свързан с част от стойността на продажбите, в зависимост от степента на тежест на нарушението, умножена по броя на годините на нарушението.

(41)

За да реши дали частта от стойността на продажбите, взета предвид в дадения случай, би трябвало да бъде в по-ниския или в по-високия край на тази скала, Надзорният орган извършва анализ за всеки отделен случай, като взема под внимание всички значими обстоятелства по делото. Надзорният орган разглежда много фактори, като например естеството на нарушението, пазарния дял на засегнатите предприятия и географския обхват на нарушението.

(42)

Естеството на въпросното нарушение е свързано с практики на отстраняване на конкуренти, които влияят на структурата на съответния пазар. По време на нарушението Posten Norge има много висок пазарен дял на съответния пазар. Злоупотребата обхваща цялата територия на Норвегия и излага на опасност, противно на целите на Споразумението за ЕИП, правилното функциониране на вътрешния пазар чрез издигане на бариери за ефективно влизане на съответния пазар за дистрибуция на колетни пратки в Норвегия, като по този начин се възпрепятства изграждането на транснационални пазари.

(43)

Предвид на обстоятелствата по настоящото дело началният размер на глобата е определен на 2 525 100 EUR. Тази сума е умножена по 5,5 за да се отчете продължителността на нарушението (пет години и половина). По тази причина, основният размер на глобата е установен на 13,89 млн. EUR.

5.2.   Утежняващи и смекчаващи обстоятелства

(44)

Не са на лице нито утежняващи, нито смекчаващи обстоятелства.

5.3.   Други обстоятелства

(45)

Надзорният орган признава, че продължителността на административните процедури по настоящото дело е била значителна и счита, че при особените обстоятелства по настоящото дело е било оправдано намаляването с 1 млн. EUR на основният размер на глобата.

5.4.   Размер на глобата

(46)

По тази причина окончателният размер на глобата е установен на 12,89 млн. EUR.

6.   Решение

(47)

Дружеството Posten Norge AS е извършило единствено и продължително нарушение на член 54 от Споразумението за ЕИП от 20 септември 2000 г. до 31 март 2006 г. на пазара за колетни услуги B-to-C с доставка на гише в Норвегия, чрез прилагане на стратегия за изключително право на ползване с преференциално отношение при установяване и поддържане на своята мрежа от услуги „поща в магазин“. Нарушението се състои от следните елементи:

сключване и поддържане на споразумения с NorgesGruppen/Shell и с отделни търговски обекти в рамките на тази група, която предоставя изключително право на ползване на група и търговски обект в полза на Posten Norge,

сключване и поддържане на споразумения с COOP и с отделни търговски обекти в рамките на COOP, което предоставя изключително право на ползване на търговски обект в полза на Posten Norge,

сключване и поддържане на споразумения с ICA и с отделни търговски обекти в рамките на ICA, което предоставя изключително право на ползване на търговски обект в полза на Posten Norge, и

провеждане на стратегия на предоговаряне, с която вероятно се ограничава желанието на COOP и ICA да договарят и сключват споразумения с конкуренти на Posten Norge за доставяне на колетни пратки B-to-C с доставка на гише.

(48)

За нарушението посочено по-горе беше наложена глоба от 12,89 млн. EUR.

(49)

От Posten Norge AS се изисква да прекрати нарушението, ако дружеството вече не е направило това, и да се въздържа от всякакво поведение, което би могло да има същия или равностоен предмет или ефект, докато има господстващо положение на съответния пазар.


(1)  Дело 85/76 Hoffmann-La Roche срещу Комисията [1979] ECR 461, параграф 91; дело 322/81 Michelin срещу Комисията (Michelin I) [1983] ECR-3461, параграф 70; дело C-62/86 AKZO срещу Комисията [1991] ECR I-3359, параграф 69; дело T-228/97 Irish Sugar срещу Комисията [1999] ECR II-2969, параграф 111; дело T-219/99 British Airways срещу Комисията [2003] ECR II-5917, параграф 241; дело T-271/03 Deutsche Telekom срещу Комисията, [2008] ECR II-477, параграф 233.

(2)  Дело 27/76 United Brands срещу Комисията [1978] ECR 207, параграф 184; дело T-83/91 Tetra Pak срещу Комисията (Tetra Pak II) [1994] ECR-II 755, параграф 136; дело C-95/04 P British Airways срещу Комисията [2007] ECR I-2331, параграф 69 и параграф 86.

(3)  Вж. член 2 от глава II, протокол 4 от Споразумението за надзор и съд.

(4)  Средният валутен курс за 2005 г. е 8,0092 в съответствие с хронологията на чуждестранните референтни обменни курсове на еврото на Централната европейска банка.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейски парламент

30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/26


Покана за представяне на предложения IX-2012/01 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище“

2011/C 190/06

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и изразяват волята на гражданите на Съюза. Освен това, съгласно член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят чрез регламенти правилата за политическите партии на европейско равнище, посочени в член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и по-специално, правилата за тяхното финансиране.

В този контекст Парламентът обявява покана за представяне на предложения за отпускане на средства за политически партии на европейско равнище.

1.   ОСНОВЕН АКТ

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2004/2003“) относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на реда на прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (наричано по-долу „Решение на Бюрото“) (2).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „Финансов регламент“) (3).

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (наричани по-долу Правила за прилагане на Финансовия регламент) (4).

2.   ЦЕЛ

Съгласно член 2 от Решението на Бюрото „Европейският парламент ежегодно публикува преди края на първото полугодие покана за представяне на предложения за отпускането на безвъзмездни средства за финансиране на партии и фондации. В публикувания документ се посочват критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, условията за осигуряване на финансиране от Общността и предлаганият график за провеждане на процедурата за отпускане на безвъзмездни средства.“

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася към представянето на кандидатури за финансова 2012 година, покриваща периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г. Целта на безвъзмездните средства е да се подпомогне годишната работна програма на бенефициента.

3.   ДОПУСТИМОСТ

Кандидатурите се допускат единствено, ако са представени под формата на попълнен формуляр, даден в приложение 1 към гореспоменатото решение на Бюрото, и са препратени до председателя на Европейския парламент преди крайния срок.

4.   КРИТЕРИИ И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ

4.1.   Критерии за допускане

За да може да се ползва от отпускането на безвъзмездни средства, съответната политическа партия на европейско равнище следва да отговаря на условията, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, т.е.:

а)

тя трябва да е юридическо лице в държавата-членка, в която се намира седалището й;

б)

трябва да е представена в поне една четвърт от държавите-членки, в Европейския парламент или в националните или регионални парламенти или събрания, или тя трябва да е получила в поне една четвърт от държавите-членки минимум три процента от гласовете във всяка държава-членка по време на последните избори за Европейски парламент;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейностите си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и правовата държава;

г)

участвала е в избори за Европейски парламент или е изразила намерението си да участва.

4.2.   Критерии за изключване

Кандидатите трябва също така да удостоверят, че те не се намират в нито едно от обстоятелствата, описани в член 93, параграф 1 и член 94 от Финансовия регламент.

4.3.   Критерии за подбор

Кандидатите трябва да докажат, че притежават юридическите и финансови възможности, необходими, за да се реализира работната програма, установена в кандидатурата за финансиране и, че притежават техническите възможности и способностите за управление, необходими за успешното осъществяване на работната програма, за която те кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства.

4.4.   Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 2004/2003 наличните за финансовата 2012 година кредити се разпределят както следва сред политическите партии на европейско равнище, които са получили положително решение относно тяхната кандидатура за финансиране въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор:

а)

15 % се разпределят поравно;

б)

85 % се разпределят между тези, които са избрали членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

4.5.   Придружаващи документи

За целите на оценката на горепосочените критерии, кандидатите са задължени да осигурят следните оправдателни документи:

а)

придружително писмо в оригинал, посочващо размера на исканите безвъзмездни средства;

б)

надлежно попълнен и подписан формуляр за заявление от приложение 1 към Решението на Бюрото (включително писмената клетвена декларация);

в)

устава на политическата партия;

г)

официално удостоверение за регистрация;

д)

актуално доказателство за съществуването на политическата партия;

е)

списък на директорите/членовете на управителния съвет (име и фамилия, титла или функции в партията заявител);

ж)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2004/2003 (5);

з)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2004/2003;

и)

програма на политическата партия;

й)

изчерпателен финансов отчет за 2010 г., удостоверен от външен орган за одит (6);

к)

оперативен проектобюджет за съответния период (от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.), указващ разходи, допустими за финансиране от бюджета на Съюза.

По отношение на букви в), г), е), з), и) кандидатът може да представи клетвена декларация, че посочената на предишния етап информация остава валидна.

5.   ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

Наличните за финансовата 2012 година кредити по статия 402 от бюджета на ЕС „Вноски за европейски политически партии“ са изчислени на обща стойност 18 900 000 EUR. Те подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от страна на Европейския парламент не може да надвишава 85 % от допустимите оперативни разходи на политическите партии на европейско равнище. Тежестта на доказване пада върху съответната политическа партия.

Финансирането е под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи съгласно Финансовия регламент и Правилата за прилагане на Финансовия регламент. Мерките, които се отнасят за изплащането на безвъзмездните средства и задълженията по отношение на използването им, ще бъдат определени в решение за отпускане на средства, чийто образец е включен в Приложение 2а към Решението на Бюрото.

6.   ПРОЦЕДУРА И КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6.1.   Краен срок и подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 30 септември 2011 г. Кандидатурите, изпратени след този срок няма да бъдат взети под внимание.

Необходимо е кандидатурите:

а)

да бъдат представени под формата на формуляр за заявление (приложение 1 към Решението на Бюрото);

б)

да бъдат задължително подписани от кандидата или от надлежно оправомощен от него представител;

в)

да бъдат изпратени в двоен плик; двата плика следва да бъдат запечатани. Допълнително към адреса на службата-получател, съгласно поканата за представяне на предложения, вътрешният плик следва да бъде обозначен със следния надпис:

CALL FOR PROPOSALS — 2012 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON

Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на самозалепващи се ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. Подписът на подателя следва да съдържа не само саморъчен подпис, но и печат на организацията му;

Външният плик следва да съдържа адреса на подателя и да бъде адресиран до:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Вътрешният плик следва да бъде адресиран до:

President of the European Parliament

via Mr Vanhaeren, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

г)

да бъдат изпратени най-късно в деня на крайния срок, указан в поканата за представяне на кандидатури, било чрез препоръчано писмо, като за доказателство ще се счита пощенското клеймо, било чрез куриерска служба, при което доказателство е датата на предаване на пратката.

6.2.   Примерна процедура и график

Следните процедура и срокове за отпускане на средства се прилагат към отпускането на средства на политически партии на европейско равнище:

а)

изпращане на кандидатурата на Европейския парламент (не по-късно от 30 септември 2011 г.);

б)

разглеждане и подбор от страна на службите на Европейския парламент. Единствено кандидатурите, счетени за допустими, ще бъдат разглеждани въз основа критериите за допустимост, изключване и подбор, установени в поканата за представяне на предложения;

в)

приемане на решението за отпускане на безвъзмездни средства от Бюрото на Европейския парламент (по принцип не по-късно от 1 януари 2012 г. съгласно посоченото в член 4 от Решението на Бюрото) и уведомяване на кандидатите;

г)

изплащане на 80 % аванс (в рамките на 15 дни след издаването на решението за отпускане на безвъзмездни средства).

6.3.   Допълнителна информация

Следните текстове са на разположение на интернет сайта на Европейския парламент на следния адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

а)

Регламент (ЕО) № 2004/2003;

б)

Решение на Бюрото;

в)

Формуляр за заявление за безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото).

Всички въпроси, свързани с настоящата покана за представяне на предложения, с оглед отпускането на безвъзмездни средства, следва да бъдат изпратени по електронна поща, с позоваване на публикацията, на следния адрес: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Обработване на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7), за целите на гарантирането на финансовите интереси на Общността, личните данни на потенциалните бенефициери могат да бъдат предоставени на служби за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на Комисията по финансови нередности или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).


(1)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 155, 12.6.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(5)  Включително списъците на избраните лица, посочени в член 3, буква б), първа алинея и член 10, параграф 1, буква б).

(6)  Освен ако политическата партия на европейско равнище е основана през текущата година.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/31


Покана за представяне на предложения IX-2012/02 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско равнище“

2011/C 190/07

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско съзнание и изразяват политическата воля на гражданите на Съюза. Освен това, съгласно 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят чрез регламенти правилата за политическите партии на европейско равнище, посочени в член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и по-специално правилата за тяхното финансиране.

В преразглеждането на регламента се признава ролята на политическите фондации на европейско равнище, които в качеството си на организации, свързани с политическите партии на европейско равнище, „могат чрез дейността си да поддържат и подкрепят целите на европейските политически партии особено като допринасят за дебата по проблемите на европейската обществена политика и европейската интеграция, включително като действат като катализатори на нови идеи, анализи и политически алтернативи”. По-специално, в регламента се предвижда отпускане на годишни безвъзмездни средства за оперативни разходи от страна на Европейския парламент за политически фондации, които кандидатстват и които отговарят на условията, установени в съответния регламент.

В този контекст Парламентът публикува покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за политическите фондации на европейско равнище.

1.   ОСНОВЕН АКТ

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. (наричан по-долу „Регламент (ЕО ) № 2004/2003“) относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на реда на прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (наричано по-долу „Решение на Бюрото“) (2).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „Финансов регламент“) (3).

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 година относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „Правила за прилагане на Финансовия регламент“) (4).

2.   ЦЕЛ

Съгласно член 2 от решението на Бюрото „Европейският парламент ежегодно публикува преди края на първото полугодие покана за представяне на предложения за отпускането на безвъзмездни средства за финансиране на партии и фондации. В публикувания документ се посочват критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, условията за осигуряване на финансиране от Общността и предлаганият график за провеждане на процедурата за отпускане на безвъзмездни средства.”

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася към представянето на кандидатури за финансовата 2012 година, покриваща периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г. Целта на безвъзмездните средства е да се подпомогне годишната работна програма на бенефициера.

3.   ДОПУСТИМОСТ

Кандидатурите се допускат единствено, ако са представени под формата на попълнен формуляр, даден в приложение 1 към гореспоменатото решение на Бюрото, и са препратени до председателя на Европейския парламент преди крайния срок.

4.   КРИТЕРИИ И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ

4.1.   Критерии за допускане

За да може да се ползва от отпускането на безвъзмездни средства, съответната фондация на европейско равнище трябва да отговаря на условията, установени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, т.е.:

а)

трябва да е свързана с една от политическите партии на европейско равнище, призната съгласно настоящия регламент, като това се удостоверява от съответната партия;

б)

трябва да е юридическо лице в държавата-членка, в която се намира седалището й; това юридическо лице е различно от политическата партия на европейско равнище в качеството й на юридическо лице, с която фондацията е свързана;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейностите си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и правовата държава;

г)

няма за цел реализирането на печалба;

д)

съставът на управителния й орган е географски балансиран.

Освен това, те трябва също да отговарят на условията съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2004/2003: В рамките на настоящия регламент, определянето на конкретните условия за връзките между всяка партия и фондация на европейско равнище е от тяхна компетентност, в съответствие с националното право, включително и на подходяща степен на самостоятелност в текущото управление, както и на управленските структури на политическата фондация на европейско равнище, от една страна, и на политическата партия на европейско равнище, с която фондацията е свързана, от друга страна.

4.2.   Критерии за изключване

Кандидатите трябва също така да удостоверят, че те не се намират в нито едно от обстоятелствата, описани в член 93, параграф 1 и член 94 от Финансовия регламент.

4.3.   Критерии за подбор

Кандидатите трябва да докажат, че притежават юридическите и финансови възможности, необходими, за да се реализира работната програма, установена в кандидатурата за финансиране, и, че притежават техническите възможности и способностите за управление, необходими за успешното осъществяване на работната програма, за която те кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства.

4.4.   Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

В съответствие с член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2004/2003 наличните за финансовата 2012 година кредити се разпределят както следва сред политическите фондации на европейско равнище, които са получили положително решение относно тяхната кандидатура за финансиране въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор:

а)

15 % се разпределят поравно;

б)

85 % се разпределят между тези, които са свързани с такива политически партии на европейско равнище, които имат избрани членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

4.5.   Придружаващи документи

За целите на оценката на горепосочените критерии, кандидатите са задължени да осигурят следните оправдателни документи:

а)

придружително писмо в оригинал, посочващо размера на исканите безвъзмездни средства;

б)

надлежно попълнен и подписан формуляр за заявление от приложение 1 към Решението на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. (включително писмената клетвена декларация);

в)

устав на заявителя;

г)

официално удостоверение за регистрация;

д)

актуално доказателство за съществуването на заявителя;

е)

списък на директорите/членовете на управителния съвет (име и фамилия, гражданство, титла или функции във фондацията заявител);

ж)

програма на заявителя;

з)

изчерпателен финансов отчет за 2010 г., удостоверен от външен орган за одит (5);

и)

оперативен проектобюджет за съответния период (от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.), указващ разходи, допустими за финансиране от бюджета на Общността;

й)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2004/2003.

По отношение на букви в), г), е), ж) кандидатът може да представи клетвена декларация, че посочената на предишния етап информация остава валидна.

5.   ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

Наличните за финансовата 2012 година кредити по статия 403 от бюджета на ЕС „Вноски за европейски политически фондации“ са изчислени на обща стойност 12 150 000 EUR. Те подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент не може да надвишава 85 % от допустимите оперативни разходи на политическите фондации на европейско равнище. Тежестта на доказване пада върху засегнатата политическа фондация.

Финансирането е под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи съгласно Финансовия регламент и Правилата за прилагане на Финансовия регламент. Мерките, които се отнасят за изплащането на безвъзмездните средства и задълженията по отношение на използването им, ще бъдат определени в решение за отпускане на безвъзмездни средства, чийто образец е включен в приложение 2Б към Решението на Бюрото.

6.   ПРОЦЕДУРА И КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6.1.   Краен срок и подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 30 септември 2011 г. Кандидатурите, изпратени след този срок, няма да бъдат взети под внимание.

Необходимо е кандидатурите:

а)

да бъдат представени под формата на формуляр за заявление (приложение 1 към Решението на Бюрото);

б)

да бъдат задължително подписани от кандидата или от надлежно оправомощен от него представител;

в)

да бъдат изпратени в двоен плик; двата плика следва да бъдат запечатани. Допълнително към адреса на службата-получател, съгласно поканата за представяне на предложения, вътрешният плик следва да бъде обозначен със следния надпис:

CALL FOR PROPOSALS — 2012 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON

Ако се използват самозалепващи пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на самозалепващи ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. Подписът на подателя следва да съдържа не само саморъчен подпис, но и печат на организацията му;

Външният плик следва да съдържа адреса на подателя и да бъде адресиран до:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Вътрешният плик следва да бъде адресиран до:

President of the European Parliament

via Mr Vanhaeren, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

г)

да бъдат изпратени най-късно в деня на крайния срок, указан в поканата за представяне на кандидатури, било чрез препоръчано писмо, като за доказателство ще се счита пощенското клеймо, било чрез куриерска служба, при което доказателство е датата на предаване на пратката.

6.2.   Примерна процедура и трафик

Следните процедура и срокове за отпускане на средства се прилагат към отпускането на средства на политически фондации на европейско равнище:

а)

изпращане на кандидатурата до Европейския парламент (не по-късно от 30 септември 2011 г.);

б)

разглеждане и подбор от страна на службите на Европейския парламент. Единствено кандидатурите, счетени за допустими ще бъдат разглеждани въз основа критериите за допустимост, изключване и подбор, установени в поканата за представяне на предложения;

в)

приемане на решението за отпускане на безвъзмездни средства от Бюрото на Европейския парламент (по принцип не по-късно от 1 януари 2012 г. съгласно посоченото в член 4 от Решението на Бюрото) и уведомяване на кандидатите;

г)

изплащане на 80 % аванс (в рамките на 15 дни след издаването на решението за отпускане на безвъзмездни средства).

6.3.   Допълнителна информация

Следните текстове са на разположение на интернет сайта на Европейския парламент на следния адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

а)

Регламент (ЕО) № 2004/2003;

б)

дата на решението на Бюрото;

в)

Формуляр за заявление за безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото).

Всички въпроси, свързани с настоящата покана за представяне на предложения с оглед отпускането на безвъзмездни средства, следва да бъдат изпратени по електронна поща, с позоваване на публикацията, на следния адрес: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Обработване на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6), за целите на гарантирането на финансовите интереси на Общността, личните данни на потенциалните бенефициери могат да бъдат предоставени на служби за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на Комисията по финансови нередности или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).


(1)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 155, 12.6.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(5)  Освен ако заявителят не е регистриран през настоящата година.

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Европейска комисия

30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/36


Покана за представяне на предложения — Програма ЕСПОН 2013

2011/C 190/08

На 24 август 2011 г. ще започне набирането на предложения в рамките на Програма ЕСПОН 2013.

На 13 септември 2011 г. в Брюксел за потенциалните бенефициери ще бъдат организирани информационен ден и „партньорско кафе“.

Моля, посещавайте редовно уебстраница www.espon.eu за допълнителна информация.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/37


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6259 — Covéa/Bipiemme Vita)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 190/09

1.

На 17 юни 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Covéa, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle — S.G.A.M. („Covéa“, Франция) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията и чрез дружествата MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA VIE Assurances Mutuelles, MAAF Assurances и Assurances Mutuelles de France (всички те са част от групата Covéa) пълен контрол над предприятие Bipiemme Vita SpA („Bipiemme“, Италия) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Covéa: управление на връзките за финансова солидарност с взаимозастрахователни дружества и други институции във френския взаимозастрахователен сектор; управление на дялово участие в застрахователни или презастрахователни дружества,

за предприятие Bipiemme: застраховки „Живот“ и „Щети на имущество“ на територията на Италия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6259 — Covéa/Bipiemme Vita, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/38


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6231 — KKR/Capsugel)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 190/10

1.

На 23 юни 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 и вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие KKR & Co. L.P. („KKR“, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол на цялото предприятие Capsugel („Capsugel“, САЩ) посредством покупка на акции/дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие KKR: предоставяне на широк спектър алтернативни услуги за управление на активи за инвеститори на публичния и частния пазар и осигуряване на решения за капиталовите пазари за дружества, за техните портфейли от предприятия и клиенти,

за предприятие Capsugel: производство на продукти за дозиране и предоставяне на свързани услуги за фармацевтиката, производството на лекарствени продукти за свободна продажба, продукти за здравето и храненето.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6231 — KKR/Capsugel на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


Поправки

30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/39


Поправка на разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения

( Официален вестник на Европейския съюз C 187 от 28 юни 2011 г. )

2011/C 190/11

На страница 8

вместо:

„Референтен номер на държавна помощ: SA.322266 (11/N)“

да се чете:

„Референтен номер на държавна помощ: SA.32266 (11/N)“