ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.189.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 189

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
29 юни 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 189/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

 

III   Подготвителни актове

 

Европейска комисия

2011/C 189/02

Законодателни предложения, приети от Комисията

5

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 189/03

Обменен курс на еврото

11

2011/C 189/04

Последна публикация на документи COM, различни от законодателните предложения, и законодателни предложения, приети от Комисията
OB C 140, 11.5.2011 г.

12

2011/C 189/05

Документи COM, различни от законодателните предложения, приети от Комисията

13

2011/C 189/06

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

16

2011/C 189/07

Нова национална страна на разменни евромонети

25

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 189/08

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

26

2011/C 189/09

Публикация в съответствие с Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

28

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 189/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6172 — Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen) ( 1 )

29

2011/C 189/11

Резюме на решение на Комисията от 3 май 2011 година за прекратяване на някои ангажименти в Решение 98/562/ЕО по дело IV/M.950 — Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim във връзка с пазара на ДНК сонди (Дело IV/M.950 — Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim) (нотифицирано под номер C(2011) 2981 окончателен)  ( 1 )

31

2011/C 189/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6291 — CD&R Fund VIII/SPIE) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

32

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 189/13

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

33

2011/C 189/14

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

37

2011/C 189/15

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/1


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 189/01

Дата на приемане на решението

31.5.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 557/10

Държава-членка

Обединеното кралство

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Amendment to the Renewables Obligation Certificates

Правно основание

s 32 Electricity Act 1989 (1989 Chapter 29), as amended by ss 37-40 of the Energy Act 2008 (2008 Chapter 32) Implemented by the Renewables Obligation Order 2009 (No 785) as amended by Renewables Obligation Order 2010 (No 1107) to be amended by Renewables Obligation Order 2011

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Транзакции, осъществени при условия, различни от пазарните

Бюджет

Общ бюджет: 7 108 милиона GBP

Интензитет

Времетраене

До 31.3.2021 г.

Икономически отрасли

Енергетика

Название и адрес на предоставящия орган

Department of Energy & Climate Change

Renewables Obligation

Floor 4 Area A

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

7.3.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.32261 (11/N)

Държава-членка

Словения

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Nova Ljubljanska Banka d.d. („NLB“)

Правно основание

Strateški načrt NLB

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции

Бюджет

Общ бюджет: 250 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 7.9.2011 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

22.3.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.32470 (11/N)

Държава-членка

Финландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille

Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor

Правно основание

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010);

Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 21,35 милиона EUR

Интензитет

50 %

Времетраене

До 1.2.2016 г.

Икономически отрасли

Енергетика

Название и адрес на предоставящия орган

Energiamarkkinavirasto

Lintulahdenkuja 4

FI-00530 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

31.5.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.32986 (11/N)

Държава-членка

Испания

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Prórroga del Régimen temporal de concesión de ayudas en forma de garantía (ayuda de Estado N 68/10) — España

Правно основание

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el marco nacional transitorio de concesión de garantías públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera.

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: 700 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2011 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Todas las autoridades competentes en España

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


III Подготвителни актове

Европейска комисия

29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/5


Законодателни предложения, приети от Комисията

2011/C 189/02

Документ

Част

Дата

Заглавие

COM(2011) 153

 

19.4.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която ще заемат Европейският съюз и неговите държави-членки в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка относно изпълнението на плана за действие между ЕС и Йордания в рамките на Европейската политика за съседство

COM(2011) 158

 

8.4.2011 г.

Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за предоставяне на разрешение на Швеция да прилага намалена ставка за данъчно облагане на електроенергията, която се доставя пряко на плавателни съдове при престоя им в пристанища („наземно електроснабдяване“), в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

COM(2011) 169

 

13.4.2011 г.

Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/ЕО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

COM(2011) 182

 

7.4.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за предоставяне на превантивна средносрочна финансова помощ от ЕС на Румъния

COM(2011) 188

 

11.4.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в Съвместния комитет ЕО—Андора, във връзка със списъка с разпоредбите в областта на митническата сигурност, който трябва да се състави по силата на член 12б, параграф 1 от Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност, от една страна, и Княжество Андора, от друга страна

COM(2011) 189

 

12.4.2011 г.

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Кодифициран текст)

COM(2011) 191

 

11.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 598/2009 окончателно изравнително мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати по отношение на внос на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, и за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 598/2009 окончателно изравнително мито по отношение на внос на биодизел в смес с тегловно съдържание на биодизел, по-малко или равно на 20 %, с произход от Съединените американски щати, както и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Сингапур

COM(2011) 192

 

11.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 599/2009 окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати по отношение на внос на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, и за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 599/2009 окончателно антидъмпингово мито по отношение на внос на биодизел в смес с тегловно съдържание на биодизел, по-малко или равно на 20 %, с произход от Съединените американски щати, както и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Сингапур

COM(2011) 193

 

11.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за определяне на мерки относно определянето на някои помощи, възстановявания и цени, свързани с единната обща организация на селскостопанските пазари

COM(2011) 197

 

13.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на меламин с произход от Китайската народна република

COM(2011) 198

 

12.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на фина хартия с покритие с произход от Китайската народна република

COM(2011) 201

 

12.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Комисията за налагане на окончателно антисубсидийно мито върху вноса на фина хартия с покритие с произход от Китайската народна република

COM(2011) 203

 

13.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на зеолит A на прах с произход от Босна и Херцеговина

COM(2011) 207

 

14.4.2011 г.

Предложение зa Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия

COM(2011) 209

 

13.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фурфуралдехид с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

COM(2011) 210

 

18.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1425/2006 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република и Тайланд и прекратяване процедурата по вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Малайзия

COM(2011) 212

 

14.4.2011 г.

Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium от Белгия)

COM(2011) 215

 

13.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита

COM(2011) 216

 

13.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод

COM(2011) 221

 

20.4.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за подписване на Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно закрилата на географските указания на земеделски продукти и храни

COM(2011) 223

 

20.4.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно закрилата на географските указания на земеделски продукти и храни

COM(2011) 224

 

20.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 521/2008 за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“

COM(2011) 226

 

20.4.2011 г.

Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка, с цел да се посрещнат допълнителните нужди от финансиране на проекта ITER

COM(2011) 227

 

27.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета относно разпределяне на възможностите за риболов съгласно Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

COM(2011) 228

 

27.4.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета относно сключването на нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Република Кабо Верде

COM(2011) 229

 

27.4.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

COM(2011) 230

 

26.4.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета и Комисията за позиция на Съюза относно Решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Черна гора за изменение на неговия процедурен правилник

COM(2011) 231

 

28.4.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

COM(2011) 233

 

18.4.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за назначаване на членове на Комитета на Европейския социален фонд

COM(2011) 235

 

4.5.2011 г.

Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за предоставяне на разрешение на Румъния да прилага специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

COM(2011) 238

 

2.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумение за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави- членки, от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна, както и за сключване на Допълнително споразумение между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, Исландия, от друга страна и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна

COM(2011) 239

 

2.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за подписване и временно прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна, както и за подписване и временно прилагане на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, Исландия, от друга страна и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна

COM(2011) 241

 

10.5.2011 г.

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

COM(2011) 243

 

2.5.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета относно възможностите за риболов на определени рибни запаси

COM(2011) 245

 

5.5.2011 г.

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (преработка)

COM(2011) 250

 

5.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета относно разпределението на отменените средства по проекти от Деветия и предишни Европейски фондове за развитие (ЕФР) за сътрудничество за развитие в Южен Судан

COM(2011) 251

 

6.5.2011 г.

Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard от Дания)

COM(2011) 252

 

6.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета относно сключването на Споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Федеративна република Бразилия, от друга страна

COM(2011) 253

 

6.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета относно подписването на Споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Федеративна република Бразилия, от друга страна

COM(2011) 258

 

6.5.2011 г.

Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber от Дания)

COM(2011) 259

 

18.5.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови

COM(2011) 261

 

11.5.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за прекратяване на антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Китайската народна република

COM(2011) 262

 

16.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета относно позицията на Съюза по Решение № 1/2011 на Съвместния управителен комитет по санитарните и фитосанитарните въпроси, създаден съгласно Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави- членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, във връзка с изменението на допълнение V.А към приложение IV към Споразумението за асоцииране

COM(2011) 265

 

16.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за удължаване на срока на прилагане на Решение 2010/371/ЕС относно приключването на консултациите с Република Мадагаскар съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО

COM(2011) 266

 

6.5.2011 г.

Съвместно предложение за Регламент на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

COM(2011) 267

 

18.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за сключване от Европейския съюз на изменен Устав и Процедурен правилник на Международната група за изследване на каучука

COM(2011) 268

 

10.5.2011 г.

Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/ЕС на Съвета от 7 декември 2010 година за предоставяне на финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза

COM(2011) 269

 

17.5.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 7/2010 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

COM(2011) 270

 

17.5.2011 г.

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени промишлени, селскостопански и рибни продукти

COM(2011) 273

 

10.5.2011 г.

Предложение за Решение за изпълнение на Съвета относно отпускането на Португалия на финансова помощ от Съюза

COM(2011) 277

 

20.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета относно подписването на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)

COM(2011) 279

 

18.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за подписване от Европейския съюз на изменен Устав и Процедурен правилник на Международната група за изследване на каучука

COM(2011) 280

 

19.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за подписването на Споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (РДП) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа и гранична служба

COM(2011) 281

 

19.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (РДП) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа и гранична служба

COM(2011) 282

 

20.5.2011 г.

Предложение за Решение на Съвета относно сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)

Тези текстове са достъпни в EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/11


Обменен курс на еврото (1)

28 юни 2011 година

2011/C 189/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4261

JPY

японска йена

115,31

DKK

датска крона

7,4590

GBP

лира стерлинг

0,89420

SEK

шведска крона

9,2475

CHF

швейцарски франк

1,1884

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8020

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,398

HUF

унгарски форинт

269,73

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7097

PLN

полска злота

4,0132

RON

румънска лея

4,2105

TRY

турска лира

2,3461

AUD

австралийски долар

1,3630

CAD

канадски долар

1,4070

HKD

хонконгски долар

11,1042

NZD

новозеландски долар

1,7762

SGD

сингапурски долар

1,7718

KRW

южнокорейски вон

1 545,36

ZAR

южноафрикански ранд

9,7863

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,2272

HRK

хърватска куна

7,3793

IDR

индонезийска рупия

12 305,45

MYR

малайзийски рингит

4,3507

PHP

филипинско песо

62,098

RUB

руска рубла

40,2485

THB

тайландски бат

44,152

BRL

бразилски реал

2,2732

MXN

мексиканско песо

16,9650

INR

индийска рупия

64,2320


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/12


Последна публикация на документи COM, различни от законодателните предложения, и законодателни предложения, приети от Комисията

2011/C 189/04

ОВ С 140, 11.5.2011 г.

Преглед на предишните публикации:

 

ОВ C 121, 19.4.2011 г.

 

ОВ C 94, 26.3.2011 г.

 

ОВ С 88, 19.3.2011 г.

 

ОВ С 26, 28.1.2011 г.

 

ОВ C 296, 30.10.2010 г.

 

ОВ C 76, 25.3.2010 г.


29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/13


Документи COM, различни от законодателните предложения, приети от Комисията

2011/C 189/05

Документ

Част

Дата

Заглавие

COM(2011) 166

 

11.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно изпълнението и последиците от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт

COM(2011) 168

 

13.4.2011 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет По-рационално енергийно данъчно облагане в ЕС — предложение за преразглеждане на директивата за енергийното данъчно облагане

COM(2011) 171

 

30.3.2011 г.

Доклад до Европейския парламент и до Съвета Еквивалентност между старата и новата кариерна структура Член 6 от Правилника за персонала

COM(2011) 174

 

11.4.2011 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета за прилагането на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети

COM(2011) 175

 

11.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането от 2007 г. насам на Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки

COM(2011) 176

 

12.4.2011 г.

Доклад от Комисията до Европейския парламент и до Съвета на основание член 8 от Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 година относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите-членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления

COM(2011) 180

 

6.4.2011 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Политическият подход на Европейския съюз към Световната конференция по радиосъобщения през 2012 година на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-12) (текст от значение за ЕИП)

COM(2011) 183

 

7.4.2011 г.

Препоръка за решение на Съвета за предоставяне на взаимна помощ на Румъния Обяснителен меморандум

COM(2011) 184

 

11.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета за изпълнението на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно научно-техническите статистически данни

COM(2011) 186

 

8.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета Междинна оценка на съвместната програма Eurostars

COM(2011) 187

 

11.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно качеството на фискалните данни, отчетени от държавите-членки през 2010 г.

COM(2011) 195

 

11.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — 2010 г.

COM(2011) 199

 

15.4.2011 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета Техническа корекция на финансовата рамка за 2012 г. в съответствие с промените в БНД (точка 16 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление)

COM(2011) 202

 

12.4.2011 г.

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Интелигентни“ електроенергийни мрежи: от нововъведението към внедряването

COM(2011) 204

 

14.4.2011 г.

Съвместен доклад до Съвета и Европейския парламент Годишен доклад за Хонконг за 2010 година

COM(2011) 205

 

14.4.2011 г.

Съвместен доклад до Европейския парламент и до Съвета Годишен доклад за Макао за 2010 г.

COM(2011) 206

 

13.4.2011 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите Акт за единния пазар Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието „Заедно за нов тип икономически растеж“

COM(2011) 211

 

15.4.2011 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета Към стабилно управление на качеството на европейската статистика

COM(2011) 214

 

15.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно социално-икономическите последствия от отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) въз основа на коментарите на държавите- членки съгласно заключенията на Съвета по околна среда от декември 2008 г.

COM(2011) 217

 

20.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно изпълнението на Европейската енергийна програма за възстановяване

COM(2011) 219

 

15.4.2011 г.

Проект на Коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2011 г. Разходна част на бюджета по раздели Раздел III — Комисия

COM(2011) 220

 

20.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Междинна оценка на програмата „Младежта в действие“

COM(2011) 222

 

19.4.2011 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите Отворено и неутрално интернет пространство в Европа

COM(2011) 225

 

18.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент Доклад за оценка на директивата за запазване на данни (Директива 2006/24/ЕО)

COM(2011) 232

 

28.4.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета Доклад за оценка на прилагането и въздействието на мерките, предприети в съответствие с Директива 2002/59/ЕО за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация

COM(2011) 240

 

2.5.2011 г.

Съобщение на Комисията Създаване на общо авиационно пространство с Република Молдова

COM(2011) 242

 

6.5.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 и на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика (преработен), който отмени и замени Регламент № 58/97

COM(2011) 246

 

5.5.2011 г.

Доклед на Комисията до Съвета и Европейския парламент Доклад за междинната оценка на специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 2007—2013 г.

COM(2011) 248

 

4.5.2011 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите Съобщение относно миграцията

COM(2011) 249

 

5.5.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета Доклад относно междинната оценка на програма „Основни права и гражданство“ за периода 2007—2013 г.

COM(2011) 254

 

11.5.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета Доклад относно междинната оценка на програма „Дафне III“ _за периода 2007—2013 г.

COM(2011) 255

 

11.5.2011 г.

Доклад за оценка на Комисията до Европейския парламент и Съвета Междинен доклад за оценка на програмата „Наказателно правосъдие“

COM(2011) 257

 

13.5.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 1-3/2011

COM(2011) 260

 

12.5.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Изпълнение на плана за възстановяване на запасите от южен хек и норвежки омар

COM(2011) 271

 

17.5.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета Доклад относно статуса на ратификация и препоръките на наблюдаващите органите във връзка с конвенциите, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции съгласно член 8, параграф 3 от посочения регламент GSP+

COM(2011) 272

 

17.5.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета Статистически доклад относно ОСП

COM(2011) 286

 

23.5.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Регламент № 2038/2006 относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция по морска безопасност в областта на реагиране при замърсяването, причинено от кораби, за периода 2007—2009 година

COM(2011) 301

 

23.5.2011 г.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно разходите по линия на ЕФГЗ (Система за ранно предупреждение) № 4/2011

Тези текстове са достъпни в EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/16


Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

2011/C 189/06

Съгласно член 9, параграф 1, буква а), второ тире от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1) Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2) се изменят, както следва:

Глава 27

Стр. 110

Общи разпоредби

Първи параграф, след думата „Materials“: заличава се изразът, „публикувани в изданието от 1976 г. за дефинициите и спецификациите на петролните продукти и смазочните материали“.

Забележка 2

Втори ред, след „315 °C“: заличава се „ASTM D 1319-70“ и се заменя с „EN 15553“

Допълнителна забележка 5

Параграф 2, буква г): след „омекотяване“ се добавя „или пречистване“

Стр. 111

Допълнителна забележка 5 б)

 

Параграф 2, буква а):

„ASTM D 86-67“ се заменя с „EN ISO 3405“,

заличава се „(коригиран 1972 г.)“ и се замества с „(равностоен на метода ASTM D 86)“.

 

Параграф 2, буква б):

„ASTM D 86-67“ се заменя с „EN ISO 3405“,

заличава се „(коригиран 1972 г.)“ и се замества с „(равностоен на метода ASTM D 86)“.

Допълнителна забележка 5 д)

Между „гликол“, и „морфолин“ се добавя „N метил“.

Стр. 112

Допълнителна забележка 5 л)

Първи, втори и четвърти ред: „депарафинизация(та)“ се заменя с „отстраняване(то) на парафините“

Стр. 115

2707 50 10 и 2707 50 90

Във фразата, започваща с „Към настоящите подпозиции …“

„ASTM D 86-67“ се заменя с „EN ISO 3405“,

заличава се „(коригиран 1972 г.)“ и се замества с „(равностоен на метода ASTM D 86)“.

Стр. 116

2707 99 91 и 2707 99 99

 

Параграф 1, буква а):

„ASTM D 86-67“ се заменя с „EN ISO 3405“,

след „метода ASTM D 86-67“ се заличава „(коригиран 1972 г.)“ и се добавя „(равностоен на метода ASTM D 86)“.

 

Параграф 1, буква б):

След „15 °C“: се добавя „по EN ISO 12185“.

 

Параграф 1, буква в):

След „25 °C имат иглена пенетрация по метода“: заличава се „ASTM D 5“ и се заменя с „EN 1426“

Стр. 117

2710 11 11 до 2710 19 99

 

Параграф I, първа алинея 1:

след „ASTM D 938“ се вмъква „равностоен на ISO 2207“.

 

Параграф I, втора алинея 2, буква а):

След „при 70 °C“: се добавя „по EN ISO 12185“,

след „ASTM D 217“ се вмъква „равностоен на ISO 2137“.

 

Параграф I, втора алинея 2, буква б):

след „при 70 °C“: се добавя „по EN ISO 12185“,

след „метода“: заличава се „ASTM D 5“ и се заменя с „EN 1426“,

след „Виж също схемата по-долу“ се заличава „(1)“ — препратката към бележка 1 под линия.

Стр. 118

Бележка 1 под линия:

Заличава се следната бележка под линия: „(1) Когато продуктът е прекалено твърд, за да бъде подложен на изпитване за конусна пенетрация след разбъркване (ASTM D 217), се преминава към директно изпитване за конусна пенетрация (ASTM D 937).“

Диаграма

Схемата се изменя, както следва:

Image

Стр. 119

2710 11 21

Заличава се фразата „Под метод Абел-Пенски се разбира методът DIN (Deutsche Industrienormen) 51755 — март 1974 г., публикуван от DNA (Deutsche Normenausschuß), Берлин 15.“

2710 19 11 до 2710 19 29

След „настоящата глава“ се добавят следният текст и фигури:

„Подпозиция 2710 19 21“

Тази подпозиция обхваща керосин за реактивни двигатели. Този керосин за реактивни двигатели съответства на разпоредбите на Допълнителна забележка 2, буква в) към настоящата глава.

Газхроматографският профил на керосина за реактивни двигатели, например най-разпространения „Jet Fuel А-1“, е характерен за продукт, получен единствено чрез процес на дестилация на суров нефт. Дължината на веригата на алканите варира приблизително между 10 и 18 въглеродни атома. Диапазонът на дестилация по метода EN ISO 3405, равностоен на метода ASTM D 86, е приблизително от 130 °C до 300 °C. Обемното съдържание на ароматни съединения може да е до 25 %. Пламната температура обикновено е над 38 °C съгласно метода ISO 13736.

Керосинът за реактивни двигатели може да съдържа следните добавки: антиоксиданти, инхибитори на корозията, инхибитори на заледяването, индикаторни оцветители.

Стр. 120

Газхроматографски профил на гориво за реактивни двигатели от типа „Jet Fuel А-1“ (керосин)

Image

Стр. 121

Подпозиция 2710 19 25

Тази подпозиция обхваща керосин, който не е предназначен за реактивни двигатели. Керосинът от тази подпозиция съответства на разпоредбите на Допълнителна забележка 2, буква в) към настоящата глава.

Характерно за някои от тези масла е тяхното много ниско съдържание на ароматни съединения и олефини, за да се предотврати образуването на сажди при изгаряне.

В някои случаи са налични химични маркери.

Тази подпозиция не включва смеси от керосин и други минерални масла или органични разтворители.

Газхроматографски профил на нискоароматен керосин

Image

Стр. 122

Подпозиция 2710 19 29

Тази подпозиция обхваща средните масла, различни от керосина в подпозиции 2710 19 21 и 2710 19 25. Маслата от тази подпозиция съответстват на разпоредбите на Допълнителна забележка 2, буква в) към настоящата глава.

Примерен представител на тези масла е н-парафинът.

Газхроматографски профил на н-парафин

Image

Текстът към газохроматографските профили се изменя, както следва:

за всички тях след „SIMDIS ASTM D 2887 Extended“ се добавя „равностоен на ISO 3924“,

за профилите, отнасящи се до гориво за реактивни двигатели от типа „Jet Fuel А-1“ A-1 и ниско ароматен керосин, се изтрива „Корелация ASTM D 86 (STP 577) — разпределение“ и се заменя с „EN ISO 3405, равностоен на корелация ASTM D 86 (STP 577)“.

Стр. 123

Таблица за характеристики на тежките горива

Да се вмъкне следният текст:

след „Съдържание на сулфатна пепел“ се вмъква „(ISO 3987)“,

след „осапунително число“ се вмъква „(ISO 6293-1 или ISO 6293-2)“.

2710 19 71 до 2710 19 99

Втора фраза:

„ASTM D 86-67“ се заменя с „EN ISO 3405“,

заличава се „(коригиран 1972 г.)“ и се замества с „(равностоен на метода ASTM D86)“.

Стр. 124

 

Параграф 2, буква а):

„ASTM D 86-67“ се заменя с „EN ISO 3405“,

заличава се „(коригиран 1972 г.)“ и се замества с „(равностоен на метода ASTM D 86)“.

 

Параграф 2, буква б):

След „по метода“: заличава се „ASTM D 445-74“ и се заменя с „EN ISO 3104“

 

Параграф 2, буква в):

след „по“: се вмъква „метода ISO 2049 (равностоен на“,

след „метода ASTM D 1500“: се вмъква„)“.

Таблица за характеристики на смазочните и другите масла

Да се вмъкне следният текст:

след „Съдържание на сулфатна пепел ≥ 1 %“ се вмъква „(ISO 3987)“,

след „осапунително число“ се вмъква „(ISO 6293-1 или ISO 6293-2)“.

Стр. 125

2712 90 31 до 2712 90 99

 

Параграф 1:

След „ASTM D 938“ се вмъква „равностоен на ISO 2207,“.

 

Параграф 2:

След „при 70 °C“: се добавя „по EN ISO 12185“.

 

Параграф 3:

След „ASTM D 217“ се вмъква „равностоен на ISO 2137“.

 

Параграф 4:

след „ASTM D 937“ се вмъква „равностоен на ISO 2137“,

заличава се фразата „Когато продуктът е прекалено твърд, за да бъде подложен на изпитване за конусна пенетрация след разбъркване (ASTM D 217), се преминава към директно изпитване за конусна пенетрация (ASTM D 937).“

Стр. 126

2713 20 00

 

Параграф 1:

След „ASTM D 938“ се вмъква „равностоен на ISO 2207“.

 

Параграф 2:

След „при 70 °C“: се добавя „по EN ISO 12185“;

 

Параграф 3:

След „по метода“: заличава се „ASTM D 5“ и се заменя с „EN 1426“.

2713 90 10 и 2713 90 90

 

Параграф 2:

Между „при 15 °C“ и „по-голяма“ се добавя „по EN ISO 12185“;

 

Параграф 3:

„ASTM D 86-67“ се заменя с „EN ISO 3405“,

заличава се „(коригиран 1972 г.)“ и се замества с „(равностоен на метода ASTM D 86)“.

Стр. 127

2715 00 00

 

Параграф 2, буква а), пета фраза, първо тире:

след „измерена по“: заличава се „ASTM D 5“ и се заменя с „EN 1426“.

 

Параграф 2, буква а), пета фраза, второ тире:

след „метода ASTM D 1189“: се добавя „(отпаднал в 1979 г. и несъществуващ метод EN/ISO)“,

след „измерена по метода“: заличава се „ASTM D 5“ и се заменя с „EN 1426“.

Схема

Схемата се изменя, както следва:

Image


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 137, 6.5.2011 г., стр. 1.


29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/25


Нова национална страна на разменни евромонети

2011/C 189/07

Image

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета от 2 EUR, емитирана от Монако

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на проектите на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите-членки от еврозоната и страните, сключили парично споразумение с Общността относно емитирането на евромонети, имат правото да емитират възпоменателни разменни евромонети, при известни условия, сред които e да използват за това единствено монетата с номинал от 2 EUR. Тези монети имат характеристиките на обикновените разменни монети от 2 EUR, но на националната си страна имат юбилеен мотив с ясно изразено символично значение за отделната страна или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Монако

Тема: сватбата на принц Алберт и Шарлин

Описание на изображението: В средата на вътрешния кръг на монетата са изобразени ликовете на принц Алберт и Шарлин. Под изображението са изписани името на емитиращата държава „MONACO“ и годината на емисията „2011“. Знакът на монетния двор и на гравьора са разположени съответно пред и зад „MONACO 2011“.

Външният пръстен на монетата носи изображението на дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж:

Дата на емисията:


(1)  Виж ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Виж заключенията на Съвета за икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за страната на евромонетите, съдържаща национален елемент, и емитирането на разменни евромонети. (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/26


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2011/C 189/08

Помощ №: SA.33191 (11/XA)

Държава-членка: Словения

Регион: Gorenjska

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Podpore programom razvoja podeželja v Občini Jesenice 2011–2013

Правно основание: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 45/11, z dne 10. junija 2011)

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:

 

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието: 0,09 EUR (в млн.)

 

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,03 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 18 юни 2011 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Инвестиции в земеделски стопанства (член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006), Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради (член 5 от Регламент (ЕО) № 1857/2006), Препарцелиране на земи (член 13 от Регламент (ЕО) № 1857/2006), Застрахователни премии (член 12 от Регламент (ЕО) № 1857/2006), Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Občina Jesenice

Cesta železarjev 6

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Интернет адрес: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201145&objava=2127

Други сведения: —

Помощ №: SA.33194 (11/XA)

Държава-членка: Кипър

Регион: —

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων

Правно основание: Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2011

Άρθρο 03619 του Προϋπολογισμού για το 2011

Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 1,67 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 22 юни 2011 г.—31 декември 2011 г.

Цел на помощта: Болести по животните (член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Отглеждане на дребен рогат добитък

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

1471 Λευκωσία/Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CΥΡRUS

Интернет адрес: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/74A7A97B0ECC4F01422578B2001F77CE/$file/scrapie%202011b.pdf

Други сведения: —


29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/28


Публикация в съответствие с Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

2011/C 189/09

Висшият съд на Ирландия („The High Court of Ireland“)

ОТНОСНО IRISH LIFE AND PERMANENT PUBLIC LIMITED COMPANY (НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ „IL&P“) И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА (СТАБИЛИЗИРАНЕ НА) КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 2010 г. („ЗАКОНЪТ“)

На 9 юни 2011 г. Висшият съд на Ирландия издаде решение съгласно раздел 9 от Закона, при следните условия:

Нарежда се на IL&P (кредитна институция, лицензирана в Ирландия) да предприеме определени стъпки във връзка с подготовката за възможното премахване на всички или на част от дейността и активите на Irish Life Limited — подразделение, изцяло принадлежащо на IL&P — или посредством първично публично предлагане, или чрез организирането на частната му продажба.

Съдът заяви наред с другото, че решението във всичките си части е оздравителна мярка по смисъла на Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 4 април 2001 г.

Съгласно раздел 11 от Закона, в срок не по-късно от 5 работни дни след издаването на решението може да се подаде молба до Висшия съд на Ирландия (на адрес Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Ireland) за отмяна на нареждането по определения в Закона ред.

Съгласно раздел 64, параграф 2 от Закона решението може да бъде обжалвано пред Върховния съд („the Supreme Court“) след разрешение от страна на Висшия съд.

Пълният препис на решението може да бъде получен от централната служба на Висшия съд на следния електронен адрес: listroomhighcourt@courts.ie


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/29


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6172 — Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 189/10

1.

На 17 юни 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Daimler AG („Daimler“, Германия) и Rolls-Royce Group plc („Rolls-Royce“, Обединеното кралство), чрез Engine Holding GmbH (Германия), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен непряк контрол над предприятие Tognum AG („Tognum“, Германия) и над дейността на Rolls-Royce в Bergen („Bergen“, Норвегия) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Daimler: производство и продажба на луксозни и товарни автомобили, както и осигуряване на финансови услуги в автомобилния сектор, включващи финансиране, лизинг, застраховане и управление на автопарка,

за предприятие Rolls-Royce: разработване и производство на двигатели за граждански самолети и електрически системи за въздухоплаването, мореплаването и енергетиката. Rolls-Royce осъществява дейност и в областта на корабостроенето, като проектира кораби и произвежда морски съоръжения, като корабни двигателни системи, палубни машини и кормилни механизми. Посредством Bergen Rolls-Royce осъществява дейност и в разработването, производството и продажбата на дизелови и газови бутални двигатели и генератори, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа (като производство на електроенергия и за морски цели),

за предприятие Engine Holding GmbH: дружество със специална цел, чието единствено предназначение е да направи офертата за придобиване на всички останали акции на Tognum и след това да притежава и управлява дяловите участия в Tognum и дружеството в Bergen,

за предприятие Tognum: разработване, производството и продажба на дизелови и газови бутални двигатели и генератори, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа (като индустриални приложения, за производство на електроенергия и за морски цели).

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6172 — Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/31


Резюме на решение на Комисията

от 3 май 2011 година

за прекратяване на някои ангажименти в Решение 98/562/ЕО по дело IV/M.950 — Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim във връзка с пазара на ДНК сонди

(Дело IV/M.950 — Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim)

(нотифицирано под номер C(2011) 2981 окончателен)

(Само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 189/11

На 3 май 2011 г. Комисията прие решение по дело за сливане съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия  (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него. Неповерителен вариант на пълния текст на решението на автентичния език на делото, както и на работните езици на Комисията може да бъде намерен на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

(1)

На 4 февруари 1998 г. Комисията прие решение по дело IV/M.950 Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim (наричано по-долу „решението“), с което обяви операцията, чрез която предприятие Hoffmann-La Roche Ltd („Roche“, Швейцария) придоби по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета контрол върху предприятие Boehringer Mannheim („BM“, Германия), за съвместима с общия пазар при определени условия и задължения.

(2)

В решението се посочва, че предприятието Roche е имало господстващо положение на пазара на ДНК сонди в ЕИП, което е могло да бъде засилено в резултат на придобиването на контрол върху ВМ предвид на това, че предприятието ВМ е било потенциален нов участник на пазара, тъй като е положило значителни усилия да се позиционира на пазара на ДНК сонди. Предприятието Roche пое ангажименти, които с решението станаха задължителни.

(3)

Част от тези ангажименти се състоят в това Roche да осигури достъп до своята технология за полимеразна верижна реакция („PCR“) на всички заинтересовани участници на пазара по недискриминационен начин съгласно условията на „широкообхватни“ и „целенасочени“ лицензи.

(4)

Към ангажиментите в решението не са включени график, срок или клауза за преразглеждане.

(5)

На 24 септември 2008 г. предприятието Roche отправи искане към ГД „Конкуренция“ за прекратяване на ангажиментите.

(6)

Разследванията на ГД „Конкуренция“ показват, че от приемането на решението предприятието Roche е предоставило 35 лиценза за PCR по силата на своите ангажименти, в това число и „широкообхватни лицензи“, предоставени на някои от неговите основни конкуренти. Това е довело до увеличаване на броя на значимите участници на пазара на ЕИП за ДНК сонди. Освен това срокът на действие на повечето от 119-те патента, свързани с технологията за полимеразна верижна реакция, за които предприятието Roche се е ангажирало да предостави достъп въз основа на поетите ангажименти (включително основните патенти), е изтекъл.

(7)

Бяха проведени консултации със заинтересовани трети страни. Резултатите от консултациите показват, че отмяната на ангажиментите не може да наруши тяхната ефективност, тъй като те са изпълнили своята задача (а именно, компенсирали са загубата на потенциална конкуренция в резултат на придобиването на ВМ от страна на Roche), вече не отразяват пазарните нужди и ефектът от тяхната отмяна ще бъде неутрален за правата на третите страни.

(8)

Освен това наскоро предприятието Roche предостави редица лицензи, които не са в обхвата на ангажиментите, и с това показа, че е готово да предоставя лицензи при липсата на задължение за това.

II.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С оглед на гореизложеното проекторешението отменя ангажиментите, свързани с ДНК сондите, установени в част VI-B от Решение 98/526/ЕО, считано от датата на приемане на решението.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/32


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6291 — CD&R Fund VIII/SPIE)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 189/12

1.

На 23 юни 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Clayton, Dubilier & Rice Fund VIII, L.P. със седалище на Каймановите острови и принадлежащо на Clayton, Dubilier & Rice group („CD&R“, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над цялото предприятие Financière SPIE S.A.S. („SPIE“, Франция) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие CD&R: група за частни капиталови инвестиции,

за предприятие SPIE: осигурява многостранни технически услуги, които включват предоставянето на електрически услуги, услуги по вентилационни отоплителни уреди, климатични инсталации и механично инженерство за клиенти от индустриалния, търговския и публичния сектор и на услуги за отраслите на ядрената енергетика, нефтената и газова промишленост, комуникациите и ИТ.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6291 — CD&R Fund VIII/SPIE, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/33


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2011/C 189/13

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„RHEINISCHES ZUCKERRÜBENKRAUT/RHEINISCHER ZUCKERRÜBENSIRUP/RHEINISCHES RÜBENKRAUT“

EO №: DE-PGI-0005-0717-02.09.2008

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut“

2.   Държава-членка или трета държава:

Германия

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.6.

Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Натурален концентриран сок от прясно добито захарно цвекло без растителни влакна и без никакви допълнителни добавки.

   Външен вид: тъмнокафяв сироп с голям вискозитет

   Вкус: сладък малцов

   Мирис: сладникав, малцово-карамелен

   Крайно съдържание на захар (допустимо отклонение ± 3 %)

 

Захароза 33 %

 

Глюкоза 17 %

 

Фруктоза: 16 %

   Градуси Brix: минимум 78 °Brix

   pH: от 4,4 до 5,0

   Съдържание на вода: максимум 22 %

   Желязо: минимум 10 mg/100 g

   Магнезий: минимум 70 mg/100 g

   Калий: минимум 50 mg/100 g

   Фолиева киселина: минимум 90 mg/100 g

   Сиропът от захарно цвекло „Zuckerrübenkraut“ се произвежда без никакви добавки. Продуктът се произвежда в периода на прибиране на реколтата от цвекло, от края на лятото до пролетта. Традиционният производствен процес, който е съобразен със съвременното законодателство в областта на храните, протича по следния начин:

—   приемане на стоката/качество: доставка на прясно добитото цвекло,

—   проверка при приемането: определяне на съдържанието на захар с цел определяне на необходимите производствени параметри (температура, продължителност на варенето и т.н.). Визуална проверка за наличието на замърсявания и листа,

—   съхранение: кратко време на съхранение както при земеделския производител, така и в преработвателното предприятие, съгласуване на добиването с доставката,

—   третиране преди по-нататъшната обработка и преработка: предварително миене; отстраняване на листа, пръст и камъни; последващо почистване в миялната машина за цвекло,

—   преработване: процесът на преработване протича в географския район. Цвеклото се преработва цяло или на парчета. Малцовата каша се загрява в продължение на няколко часа или се вари по щадящ метод. Тук трябва да се следи за достатъчно време на покой. Продължителността и температурата на процеса на варене се определят съгласно производствените традиции. След това пюрето от цвекло се пресова под високо налягане, за да се добие суровият сок. Във филтрационна инсталация от добития суров сок се отстраняват почти всички твърди частици и той се подава към изпарителна инсталация под формата на бистър сок. Посредством вакуум в изпарителната инсталация по щадящ метод водата се извлича от бистрия сок. Съдържанието на сухо вещество в крайния продукт възлиза на най-малко 78 градуса Brix. По време на производствения процес, преди да бъде складиран, крайният продукт се подлага на анализ на pH-стойността , цвета, захарозата, фруктозата, глюкозата, сухото вещество. В допълнение към това крайният продукт редовно се изследва от външна лаборатория. Добитият по този начин сироп „Zuckerrübenkraut“ се съхранява в цистерни и оттам може да бъде взет за бутилиране.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

Служещото за изходен материал захарно цвекло трябва да произхожда 100 % от определения географски район.

По традиция използваното за производството на „Rübenkraut“ захарно цвекло е с произход единствено от земеделски производители от района.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Целият производствен процес протича в определения географски район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

4.   Кратко определение на географския район:

Райнланд, това са намиращите се в провинция Северен Рейн-Вестфалия административна област Кьолн (без окръг Оберберг) и следните административни единици от административната област Дюселдорф: окръг Метман, град Дюселдорф, окръг Райн-Крайс Нойс, град Мьонхенгладбах, окръг Фиерзен, град Крефелд, окръг Клеве, окръг Везел, както и намиращите се в провинция Райнланд-Пфалц окръзи Арвайлер и Майен-Кобленц.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Многовековната традиция в приготвянето на цвекло в Райнланд е довела до усъвършенстването на производството и вкуса. Умението се е предавало от поколение на поколение. През 14 и 15 век отглеждането на цвекло е било неизменна част от селскостопанската дейност в района, след 15 век в провинция Райнланд цвеклото е било част от „малкия десятък“, който селяните е трябвало да плащат на феодалните господари. В началото на 17 век Тридесетгодишната война довела до глад, при който отглеждането на цвекло се оказало по-лесно от отглеждането на зърнени култури и носело по-високи добиви. Наред с другите места, в провинция Райнланд, където размириците причинили по-малко щети, хората можели да си позволят отглеждането на сладко бяло цвекло, което изисква повече време и усилия.

Днес е невъзможно да се установи кога точно в провинция Райнланд е започнало производството на сиропа „Rübenkraut“, но вероятно то е станало обичайно през 18 век. Центърът на производството на „Rübenkraut“ се намира в региона на Долен Рейн. От 309 фабрики за производство на „Rübenkraut“ в пруската държава около 1860 г. само в окръг Гревенбройх са били регистрирани 63 преси. Първоначално сиропът „Rübensirup“ се произвежда от кръмно цвекло или от моркови. През 19 век в региона на Долен Рейн се утвърждава отглежданото на „Lanker Rübe“, вид кръмно цвекло. През втората половина на века се утвърждава и производството от захарно цвекло. В годишниците на Търговската камара в Кьолн от 1870 г. може да се прочете, че годишно са били произвеждани между 6 000 и 10 000 центнера (между 300 и 500 тона) сироп от захарно цвекло.

Освен това сиропът „Rübenkraut“ може да бъде открит като важна традиционна съставка и в редица типично рейнски рецепти, като например в ястието от мариновано говеждо месо „Rheinischen Sauerbraten“ или в курабийките „Aachener Printen“. Дългата традиция в производството на „Zuckerrübensirup“ в провинция Райнланд е оставила своя ясен отпечатък и върху езика: за хората в провинция Райнланд думата „Rübenkraut“ назовава сиропа от захарно цвекло, по онова време наричан все още „Rüöwenkrut“ или „Röbenkraut“. Това понятие се използва и разбира и до днес и то не само в провинция Райнланд. Преди да се открие употребата на кръмното цвекло като суровина за добиването на захар, то е било употребявано като зеленчук. Също така по подобие на името на сиропа, който се добива от ябълки, „Apfelkraut“, за сиропа, добиван от кръмно цвекло, е било запазено името „Rübenkraut“.

На фигура 2 от публикацията на Block със заглавие „Rübensirup — Seine Herstellung, Beurteilung und Verwendung“ (Сиропът от цвекло — производство, оценяване и употреба), Лайпциг, 1920 г., се вижда, че фабриките за производство на сироп от цвекло (черните кръгчета) са били концентрирани в провинция Райнланд. Захарните фабрики са били разпределени из цяла Германия, тези в провинция Райнланд обаче са били съвсем малко. За сметка на това там е имало такава концентрация на фабрики за сироп от цвекло, каквато е нямало никъде другаде. И днес в провинция Райнланд се произвеждат големи количества сироп от цвекло.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Традиционният, щадящ производствен процес, който е установен в производствения район посредством дълга традиция, гарантира запазването на ценни минерали като магнезий и желязо в крайния продукт. Освен това продуктът съдържа калий и фолиева киселина. Произвежда се без никакви добавки.

Поради несравнимия си, изразен сладък малцов вкус, който както и сладникавия, малцово-карамелен мирис се получава благодарение на щадящия производствен процес, сиропът е подходящ не само за намазване върху хляб, а също и като овкусяваща съставка за готвене и печене.

Продуктът отдавна се радва на голяма популярност и се ползва с висока репутация не само в провинция Райнланд, но и извън нейните граници. Популярността и репутацията се дължат на дългата традиция, която продуктът има в географския район.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или особеностите на продукта (за ЗНП), или специфичното качество, репутацията или други особености на продукта (за ЗГУ):

Високата репутация, с която се ползва продуктът, се корени в географския му произход.

Сиропът „Rübenkraut“ е създаден в Райнланд. Произвежда се там и до днес. Той винаги е бил произвеждан от захарно цвекло от Райнланд. Произходът на цвеклото от района на производство е от решаващо значение за високата репутация на продукта. Местният произход на единствената използвана суровина, а именно захарното цвекло, е неразривно свързан с автентичността на продукта.

Днес „Rübenkraut“ се произвежда почти по същия начин, както е бил произвеждан и в миналите векове. Било е преработвано само цвекло от посочения район. Това е причината и за концентрацията на голям брой фабрики за сироп от захарно цвекло в Райнланд, което е видно от приложената карта. Както преди, така и сега в Райнланд се отглежда голямо количество цвекло, по-голямата част от което е предвидена за добиване на захар, но и не малка част е предназначена за преработка до „Rübenkraut“.

По традиция използваното за производството на „Rübenkraut“ захарно цвекло е с произход единствено от земеделски производители от района. Отглеждането на захарно цвекло се извършва на базата на договорно споразумение между преработвателите и земеделските производителите, което позволява всеобхватно консултиране при земеделското производство. Между производители и преработватели е установено организирано и прозрачно сътрудничество, което подлежи на проверка. Посредством гарантирането на продажбите то осигурява на производителите на цвекло нужната основа и сигурност при планирането. Качеството на захарното цвекло се изследва чрез идентичен анализ на химическите му параметри.

Препратка към публикуваната спецификация:

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

Markenblatt (Регистър на марките), том 5 от 1 февруари 2008 г., част 7a-aa, стр. 26285

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/83


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/37


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2011/C 189/14

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„MELON DE GUADELOUPE“

ЕО №: FR-PGI-0005-0844-18.01.2011

ЗГУ ( Х ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Melon de Guadeloupe“

2.   Държава-членка или трета държава:

Франция

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.6

Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Този пъпеш е сезонен продукт, който се бере от ноември до юни и се отглежда на открито (без отглеждане под покритие или на закрито).

„Melon de Guadeloupe“ е пъпеш от типа „charentais jaune“, здрав, свеж и плътен на вид и с тегло не по-малко от 450 g.

На цвят кората му е зеленикава, жълтеникава или жълта. При пълна зрелост той има мазен кръг или леки напуквания в основата на дръжката.

Този пъпеш може да има незначителни дефекти във формата, цвета или кората, при условие че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и търговския му вид.

„Melon de Guadeloupe“ е много сладък. Рефрактометричният индекс трябва да бъде не по-малко от 12 °Brix.

Пъпешът се отличава със сладък вкус, с богатство от аромати и ухания, а плодовото му месо се топи в устата. Плодовото месо е с оранжев цвят и има изключителна трайност.

Ежегодно групата извършва тестове за подбор измежду сортовете от типа „charentais jaune“, включени в Официалния каталог на видовете и сортовете (Catalogue Officiel des espèces et variétés), и подбира тези, които са приспособени към местните условия и които дават възможност да се получат специфичните характеристики, очаквани от „Melon de Guadeloupe“. Позволени са само сортовете, преминали успешно изпитването за въвеждане и изпитването за утвърждаване.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Операциите по отглеждане и прибиране на реколтата се извършват в географския район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

Времето за превоз между беритбата на пъпеша и пристигането му в пункта е не повече от четири часа. В пунктовете се извършва приемането на партидите, последвано от измиване и сортиране на плодовете ръчно един по един съгласно изискванията на спецификацията на продукта.

За опаковане се използват индивидуални опаковки и/или подложки (на един ред).

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

Върху всяка опаковка трябва да са указани:

наименованието на ЗГУ „Melon de Guadeloupe“,

логото ЗГУ.

Върху всеки плод се поставя стикер с текст „Melon de Guadeloupe“.

4.   Кратко определение на географския район:

Географският район се състои от територията на 10 общини на Гваделупа (Guadeloupe), разпределени на два „острова“ от този архипелаг:

La Grande Terre със следните общини: Saint François, Sainte Anne, Le Moule, Morne à L’eau, Petit Canal, Anse Bertrand, Port Louis.

остров Marie-Galante, който включва следните общини: Grand Bourg, Capesterre, Saint Louis.

Този район, който отговаря на областта, в която е въведено производството на „Melon de Guadeloupe“, се характеризира със специфични почвено-климатични условия, благоприятни за производството на качествени пъпеши.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Природни фактори

Гваделупа е тропически район със сух (така наречения „постен“) сезон, който продължава обикновено от декември до април. При това през месеците от ноември до юни преобладават слънчевите дни.

Географският район се намира на атлантическото крайбрежие на остров Grande Terre и на остров Marie Galante, които са проветриви области с по-слаби валежи от тези във вътрешността. Поради това свое изложение тези области са по-здравословни и в тях има по-малко нашествия от вредители в сравнение с други райони на Гваделупа.

Остров Grand-Terre, както и остров Marie-Galante, се състои от варовикова основа с коралов произход, издигната и покрита в миналото с продукти от вулканични изригвания, породили специфична почва.

Този район, където се отглежда пъпешът, се характеризира с набухващи глинести почви, структурирани като поредица от смолници и калциево-магнезиеви хумати с различна дебелина и каменистост. Набухващата глина осигурява много голям капацитет на катионен обмен на тези почви, обикновено наситен, най-често с калций. Съотношението калций/магнезий е оптимално за пъпеша. Калият е добре представен, фосфорът по принцип също не липсва.Тези почви с неутрален до леко алкален рН имат повишено съдържание на минерали. Изобилието на обменен калций е причина за това, че въпреки богатото си съдържание на набухващи глини тези почви имат висока структурна стабилност.

Глините остават утаени и затова тези почви са, от една страна, слабо податливи на ерозия въпреки интензивните тропически валежи и, от друга страна, имат значителни водни запаси в много стабилните тръбовидни микропори от биологически произход. Тези благоприятни за пъпешите свойства са устойчиви, при условие че почвата не се подлага на прекомерна обработка.

Човешки фактори

Въпреки че пъпешът се отглежда в Гваделупа от ХVII век, внесен от заселниците, писмените свидетелства за присъствието му на местния пазар датират едва от времето на Втората световна война.

От края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век производството в Гваделупа започва да се организира под ръководството на г-н Etienne CRANE. Сключват се споразумения за бартерен износ с групи от континентална Франция, като пъпешът е сред избраните продукти.

От 1984 г. се установява сътрудничество между господата CRANE, BOYER и FABRE за производство и износ на пъпеши с етикет „Guadeloupe“ извън обичайния сезон. По този начин набраните пъпеши се изпращат още същия ден със самолет към метрополията и се пускат в продажба на следващия ден. Основната цел на стратегията на развитие тогава е била пъпешите да се произвеждат извън обичайния за Европа сезон, т.е. от януари до май.

Производствените технологии, основани на изтъкване на качеството на продукта (избор на сортове, оптимален етап на прибиране на реколтата, умерено торене, целесъобразно напояване, строг подбор на плодовете при опаковане и т.н.), претърпяха голямо развитие и се прилагат от все повече оператори.

От края на 80-те години на ХХ век „Melon de Guadeloupe“ отбеляза пробив на френския и европейския пазар. След нарастването на производството на пъпеши в периода до 1989 г., последното се стабилизира на общ обем около 7 500 до 8 000 t.

Секторът за производство на пъпеши разполага понастоящем с пет структури за търговска реализация. Днес пъпешът е на трето място в износа на Гваделупа след бананите и захарната тръстика.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Определено качество

Пъпешът, който производителите от Гваделупа са избрали да отглеждат, е от типа „charentais jaune“. От всички видове пъпеши той изтъква най-добре специфичната характеристика на района. И наистина, това са пъпеши, които, освен своята висока захарност, притежават ухания и изключителни аромати, както и мускусен привкус за някои сортове. Техните плодове са най-ценени от любителите на пъпеши.

Поради своята особеност климатът на Гваделупа не дава възможност на много от сортовете, които виреят добре в умерените страни, да се адаптират в Гваделупа. Ето защо производителите на „Melon de Guadeloupe“ подбират сред сортовете от типа „charentais jaune“ онези, които проявяват най-добре своите качества в Гваделупа. Този подбор е съпроводен с дегустация: вземат се предвид ароматите на пъпеша, цветът и консистенцията на плодовото месо.

Една анкета с търговците на едро и на дребно, които купуват пъпешите „Melon de Guadeloupe“, потвърди, че този пъпеш се възприема като пъпеш с отлично качество, с правилна форма, голяма трайност, ароматичен и поради това като отличаващ се от пъпешите с друг произход, продавани през същия период.

Пъпешът „Melon de Guadeloupe“ се отличава със сладък вкус, с богатство от аромати и ухания, а плодовото му месо се топи в устата. Плодовото месо на този пъпеш е по-специално с голяма трайност. Съдържанието му на захар е не по-малко от 12 °Brix.

Умения, които се изразяват в начин на отглеждане, съобразен с местните условия

Производителите са предпочели да практикуват само отглеждане на открито, без отглеждане на закрито, така че пъпешите да използват оптимално почвено-климатичните условия в Гваделупа. Освен това производителите са избрали да произвеждат своите пъпеши през периода, който е оптимален за проявяване на ароматите на плодовете — през най-сухия сезон, въпреки че производството на пъпеши е възможно през цялата година.

Те са съобразили обработката на почвата с възможностите на средата. Всъщност специфичните и благоприятни за пъпеша почви на островите Grande-Terre и Marie-Galante налагат — за да бъдат запазени качествата им (стабилност, водни запаси и пр.) — ограничена обработка на почвата, и то само при суха почва. Тези практики са регламентирани в спецификацията на продукта.

Освен това от много години производителите са полагали усилия за умерен подход при торенето, поливането и ограничаването на употребата на химически хербициди, за да бъдат запазени почвите и водите на местно равнище. Техниките на отглеждане са регламентирани в това отношение.

Репутацията на „Melon de Guadeloupe“

В многобройни статии в печата още от края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век се говори за репутацията на пъпеша „Melon de Guadeloupe“, който е признат като качествен продукт извън обичайния за Европа сезон.

От края на 80-те години на ХХ век „Melon de Guadeloupe“ отбеляза пробив на френския и европейския пазар. Днес пъпешът „Melon de Guadeloupe“, отглеждан извън обичайния сезон, има свое утвърдено място, получил е световно признание и запазва своята позиция.

Така например в индексите на международния пазар в Rungis като референтен извънсезонен пъпеш за Френските Антили се посочва пъпешът с произход от Гваделупа, което е израз не само на по-голямата известност на производството в Гваделупа като обем, но също така и като качество.

Пъпешите „Melon de Guadeloupe“ се котират по принцип по-добре от пъпешите с друг произход през същия период, тъй като пазарът признава качествата и репутацията на този продукт. Това можа да бъде потвърдено от проучването на продажните цени на пъпешите от типа „charentais“ с различен произход на международния пазар в Rungis през периода 2000—2006 г.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Климатът, който преобладава в Гваделупа през сухия сезон, дава възможност на глинесто-варовиковите почви на островите Grande Terre и Marie Galante да се произвеждат качествени пъпеши по естествен начин, на открито. Територията на Grande Terre и Marie Galante, благодарение на своя сух и проветрив климат, близостта на морето, която ограничава прекомерната горещина и болестите, и накрая на глинесто-варовиковите си почви, е благоприятна за производството на пъпеши с голяма захарност и богатство от специфични аромати. От друга страна, същественото наличие на варовик в почвата обуславя изключително голяма трайност на плодовете. Тази територия е особено подходяща за пъпеш от типа „charentais jaune“, гладък или грапав, като всеки сорт може да развие максималния си потенциал за аромати, ухание, цвят на кората и вкус.

Качеството на пъпеша се постига само ако се полагат нужните грижи както при ротацията на насажденията, така и при самите работи за различните видове подготовка на почвата, а също и по отношение на начина, по който на всеки вегетативен стадий на растението се осигурява необходимото количество вода или тор, и по отношение на начина на отглеждане. Така уменията на производителите при обработката на почвата и при грижата за насажденията и ежедневната беритба на плода правят възможно постигането на оптимално качество. Ръчният, визуален, грижлив и строг подбор чрез опипване е спомогнал пъпешът „Melon de Guadeloupe“ да бъде издигнат на по-високо равнище, ценен днес от всички европейски дистрибутори, които признават неговата изключителна трайност след беритбата, високата му захарност и ароматите му, и следователно специфичната му характеристика в сравнение с пъпешите с друг произход, продавани през същия период.

Препратка към публикуваната спецификация:

(Член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPMelonDeGuadeloupe.pdf


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


29.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/42


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2011/C 189/15

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„SEL DE GUÉRANDE/FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE“

ЕО №: FR-PGI-0005-0861-22.02.2011

ЗГУ ( Х ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Sel de Guérande“/„Fleur de sel de Guérande“

2.   Държава-членка или трета държава:

Франция

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.8

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

„Sel de Guérande“ и „Fleur de sel de Guérande“ са видове морска сол, събрани ръчно и произхождащи изключително от солниците на полуостров Guérande. Тези морски соли са нерафинирани, непромити след събиране и без влагане на добавки. Те се състоят главно от кристали натриев хлорид, но естествено и от други минерални соли и микроелементи.

Производството на „Sel de Guérande“ и „Fleur de sel de Guérande“ се основава на естествения процес на концентрация на сол в морската вода, която циркулира в множество басейни до достигане на прага на кристализация в последния (кристализационен) басейн.

3.2.1.   „Sel de Guérande“

„Sel de Guérande“ е сива морска сол, състояща се от солни кристали, образуващи се на дъното, в естествената глина на кристализационните басейни. Тя се събира ръчно от солния разтвор в кристализационния басейн с помощта на специален инструмент. След складиране и сортиране „Sel de Guérande“ може да бъде опакована в необработено състояние, или изсушена и смляна за получаване на сол с различна влажност и големина на зърната.

3.2.2.   „Fleur de sel de Guérande“

„Fleur de sel de Guérande“ се състои от леки, фини и ронливи кристали, които се образуват на повърхността на солния разтвор в кристализационните басейни на солниците за производство на сива сол под въздействието на благоприятни климатични условия (вятър и слънце). Този вид сол се събира ръчно чрез обиране от повърхността на кристализационните басейни със специален инструмент, преди да се утаи на дъното на басейните, където не може вече да бъде събрана като „fleur de sel“.

„Fleur de sel“ се отличава от сивата сол по това, че кристализира на повърхността на кристализационните басейни и по белия си цвят (няма контакт с дъното на басейните). След складиране и сортиране тази сол се опакова в необработено състояние или след частично изсушаване за подобряване на сипкавостта ѝ.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Операциите, които се извършват в географския район, са:

събиране на „Sel de Guérande“ или на „Fleur de sel de Guérande“,

складиране в насипно състояние на „Sel de Guérande“ или на „Fleur de sel de Guérande“,

първо опаковане, даващо възможност за проследяване на продуктите, ако същите бъдат опаковани по-късно извън географския район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

Както „Sel de Guérande“, така и „Fleur de sel de Guérande“ трябва да бъдат опаковани в запечатана опаковка. На етикета се посочват:

наименованието на ЗГУ: „Sel de Guérande“ за сивата сол и за продуктите, получени чрез сушене, както и за смляната сива сол; „Fleur de sel de Guérande“ за ръчно събраната от повърхността сол,

логото ЗГУ и/или думите „Защитено географско указание“,

наименованието и адресът на органа за защита и управление (Organisme de Défense et de Gestion).

4.   Кратко определение на географския район:

Определеният географски район обхваща 39 общини на департамент Loire-Atlantique (регион Pays de La Loire) и 7 общини на департамент Morbihan (регион Bretagne).

Департаменти

Общини

Loire-Atlantique

(39 общини)

Asserac

Batz-sur-Mer

Baule-Escoublac (LA)

Besne

Bouée

Campbon

Chapelle-des-Marais (LA)

Chapelle Launay (LA)

Croisic (LE)

Crossac

Donges

Drefféac

Guenrouët

Guérande

Herbignac

Lavau-sur-Loire

Malville

Mesquer

Missillac

Montoir-de-Bretagne

Piriac-sur-Mer

Pont-Château

Pornichet

Pouliguen (LE)

Prinquiau

Quilly

Saint-André-des-Eaux

Saint-Gildas-des-Bois

Saint-Joachim

Saint-Lyphard

Saint-Malo-de-Guersac

Saint-Molf

Saint-Nazaire

Sainte-Anne-sur-Brivet

Sainte-Reine-de-Bretagne

Savenay

Sévérac

Trignac

Turballe (LA)

Morbihan

(7 общини)

Camoël

Férel

Nivillac

Pénestin

Roche-Bernard (LA)

Saint-Dolay

Théhillac

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Специфичната характеристика на района се определя от климатични фактори: наличие на вятър и слънцегреене, океански климат с меки зими и прохладни лета.

Тя се определя също от почвени фактори: за изграждането на крайбрежни солници са нужни големи глинести площи, разположени на границите на най-високите приливи и защитени от действието на вълните. Солниците на Guérande са изградени зад крайбрежните ивици. Глинестата структура на почвите (водонепропускливост и пластичност на глината) е дала възможност за изграждане на солници от човека.

Специфичната характеристика на района се определя също от човешки фактори и от начините на използването му: първите писмени свидетелства за солници в района на Guérande са от 854 г. („Cartulaire de Redon“). След разрастване на солниците в Guérande през периода от Х до ХIV век, броят на кристализационните басейни отбелязва значителен ръст след ХVI век, за да достигне своя апогей през ХIХ век. Между 1840 и 1960 година солниците са в упадък. От 1970 г. производството на сол в Guérande отново се разраства. Използваните солници и начините на производство са същите като използваните през миналите столетия. Подновяването на солниците се основава на традиционните технологии. През 1979 г. на полуостров Guérande е създаден център за професионално обучение на солосъбирачи.

Поради променливия характер на производството през различните години натрупването на запаси е от стратегическо значение в исторически и икономически аспект за производителите и търговците от Guérande. Складовете за сол са били по традиция разположени край солниците. Географският район на ЗГУ обхваща общините, където в миналото са се намирали тези складове и където са отивали търговците на сол.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Специфични характеристики:

Начинът на събиране, използван в солниците на полуостров Guérande, придава на „Sel de Guérande“ и „Fleur de sel de Guérande“ техните специфични характеристики:

 

физически: ронлива консистенция, леко сивкав цвят на солта („Sel de Guérande“, събрана от тънък слой солен разтвор в басейни с глинесто дъно), естествено бял цвят на „Fleur de sel de Guérande“ („набрана“ от повърхността на кристализационните басейни преди събирането на солта);

 

химически: естествена сол, непромита след събиране, нерафинирана и без добавки, от морски произход, следователно по-богата на минерали (магнезий, калций, калий) и микроелементи, със сравнително висока влажност;

 

органолептични: без горчив и остър вкус.

Методът на производство, както и предишната и настоящата репутация на „Sel de Guérande“ и „Fleur de sel de Guérande“, допринасят за запазване на тяхната специфична характеристика.

Специфични умения:

Солосъбирачите на полуостров Guérande владеят производствена технология, основана на една от най-старите морски аграрни системи по цялото френско крайбрежие на Атлантическия океан: устройството на солниците е специфично за района на Guérande. Солосъбирачът регулира едновременно нивото на водата и нейната циркулация в различните басейни, така че да се създадат условия за постепенно увеличаваща се концентрация на солта в течение на седмици (поддържане в солниците на концентрация, много близка до точката на кристализация), за естествено пречистване на водата чрез декантиране и накрая за събиране на продуктите.

„Fleur de sel de Guérande“ се събира ръчно чрез обиране от повърхността на кристализационните басейни със специален инструмент, наречен „lousse“ (операцията се нарича „беритба“), преди солта да се утаи на дъното на басейните.

За продукта „Sel de Guérande“ кристалите се събират в средата на кристализационните басейни, избутват се към платформа („ladure“), предвидена за тази цел на ръба на кристализационния басейн, и се поставят върху нея с инструмент, наречен „las“. Използването на този инструмент има за цел да се разбърка солният разтвор и да се отделят кристалите, утаени на дъното на басейните, без да се увличат частици глина.

Поради естеството на продуктите и техните характеристики (необходимо отцеждане, слаба сипкавост, бързо поглъщане на околната влага) складирането и опаковането на „Sel de Guérande“ и „Fleur de sel de Guérande“ изискват също специфични умения и компетентност. За да доставят на оператор или да опаковат „Fleur de sel de Guérande“ в отцедено и максимално чисто състояние, производителите извършват едно първоначално (междинно или предварително) складиране и сортиране на този продукт. Това междинно складиране се извършва от производители, които не живеят непременно в близост до солниците, като се има предвид натискът, свързан с използването на земята. Границите на района на ЗГУ са съобразени с това положение.

Репутация:

Специфичните вкусови и хранителни качества на „Sel de Guérande“ и „Fleur de sel de Guérande“ са признати от векове и правят тези продукти любими за гастрономите. Интересът на потребителите към „Sel de Guérande“ и „Fleur de sel de Guérande“ е засвидетелстван от проучвания и анкети, извършени от търговските предприятия и търговците на дребно, а редица реномирани ресторанти и предприятия от хранително-вкусовата промишленост заявяват предпочитанията си към тази сол. В стотици статии става дума за „Sel de Guérande“ и/или за „Fleur de sel de Guérande“.

За „Sel(s) de Guérande“ се говори поне от 1698 г. Понятието „Fleur de sel“ се среща още в публикациите от 30-те години на миналия век, но едва от края на 70-те години това понятие става широко употребявано. Известността на наименованията „Sel de Guérande“ и „Fleur de sel de Guérande“ е съпътствала търговското развитие на тези продукти в края на 80-те години.

В света на един съвсем обикновен продукт, „Sel de Guérande“ постави началото на сегментирането на пазара на сол, на който днес се отличава солта с указание за произход.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Събирането на „Sel de Guérande“ или на „Fleur de sel de Guérande“ може да се извършва само в солниците, ясно определени от естественото наличие на глина и от разположението им между нивата на прилив и на отлив. Сложността на водната мрежа и устройството на солниците са важни елементи от пейзажа и от уменията в Guérande.

Начинът на събиране, използван в солниците на полуостров Guérande, е различен от този в други басейни за производство на сол по атлантическото крайбрежие. Този начин на събиране се характеризира с използването на приливите и отливите, използването на три вида басейни, улесняващи концентрацията на солта, периодичността на събиране, събирането на солта от солния разтвор и отсъствието на механизация при операциите по събиране.

Складирането в насипно състояние на „Sel de Guérande“ и „Fleur de sel de Guérande“ може да се извършва само в района на ЗГУ, където се намират производителите и операторите от отрасъла, имащи специфични умения. Първоначалното опаковане в запечатана опаковка с етикет, извършено в района на ЗГУ, преди продуктът да го напусне, е също необходимо изискване за гарантиране на произхода и проследяване на продуктите.

Препратка към публикуваната спецификация:

(Член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPSelDeGuerandeFleurDeSelDeGuerande.pdf


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.