ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.155.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 155

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
25 май 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

 

Европейска централна банка

2011/C 155/01

Становище на Европейската централна банка от 7 април 2011 година относно предложение за регламент за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро (CON/2011/32)

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 155/02

Заключения на Съвета от 7 март 2011 година относно Европейски пакт за равенство между половете (2011—2020 г.)

10

 

Европейска комисия

2011/C 155/03

Обменен курс на еврото

14

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 155/04

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

15

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2011/C 155/05

Обявление за конкурс на общо основание

18

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 155/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

19

2011/C 155/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

20

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


III Подготвителни актове

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Европейска централна банка

25.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 7 април 2011 година

относно предложение за регламент за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро

(CON/2011/32)

2011/C 155/01

Въведение и правно основание

На 28 януари 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи основната задача на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) да насърчава нормалното функциониране на платежните системи, както е посочено в четвъртото тире на член 127, параграф 2 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

ЕЦБ приветства и подкрепя предложението на Европейската комисия за налагане на крайни срокове за преминаване към схеми за преводи и директни дебити на единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) чрез регламент на Съюза. ЕЦБ и Евросистемата многократно са обръщали внимание на необходимостта от определяне на амбициозни, но реалистични крайни срокове за преминаване към схеми за преводи и директни дебити на ЕЗПЕ, за да се извлекат всички ползи от ЕЗПЕ. Въпреки, че потенциалните ползи от проекта ЕЗПЕ са значителни, използваният понастоящем подход, който отговаря на пазарните нужди, не може да бъде определен като напълно успешен. Преобладаващата пазарна несигурност, причинена от трудните, общо погледнато, икономически условия, сравнително неизгодните условия за започващите дейност, използваща информационните мрежи, както и двойните разходи, които се получават при паралелното използване на ЕЗПЕ и на националните системи за обслужване на плащанията, са причините, които подтикнаха редица пазарни участници, особено от областта на предлагането, да призоват за определяне на краен срок за преминаване към ЕЗПЕ чрез законодателство на ниво на Съюза. Поради това като съществено условие за успешното преминаване към ЕЗПЕ се счита наличието на акт на Съюза с общо приложение, който е задължителен в своята цялост и който се прилага пряко във всички държави-членки.

Специфични забележки

ЕЦБ е изтъквала по различни поводи необходимостта от ясна насока по отношение на транзакционните такси за директни дебити (2). Членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (3) въвеждат временна транзакционна такса за презгранични директни дебити, която се прилага при липса на договорена друга такса, заедно с временно одобрение на националните транзакционни такси за директни дебити. И двата члена няма да се прилагат от 1 ноември 2012 г. За да се избегне правният вакуум, възпрепятстващ преминаването към схема за директни дебити на ЕЗПЕ, е важно установяването на дългосрочно решение за транзакционните такси за директни дебити. Член 6 от предложения регламент относно транзакционните такси за директни дебити допринася за постигането на такава правна сигурност.

В случаите, когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени отделните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 април 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 775 окончателен.

(2)  Виж Общото становище на Европейската комисия и Европейската централна банка за изясняване на някои принципи в основата на бъдещия бизнес модел на директните дебити в рамките на ЕЗПЕ, март 2009 г., и Единната зона за плащания в евро, седми доклад за напредъка, отвъд теорията към практиката, октомври 2010 г., страница 17, и двете достъпни на уебсайта на ЕЦБ на http://www.ecb.europa.eu

(3)  ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Първо изречение на съображение 2 от предложения регламент

„Успехът на ЕЗПЕ е важен не само от икономическа и парична гледна точка, но и от политическа.“

„Успехът на ЕЗПЕ е важен не само от икономическа гледна точка, но и от политическа.“

Обяснение

ЕЗПЕ е важна от икономическа и от политическа гледна точка, но не играе роля в паричната политика. Ето защо думата „парична“ следва да бъде заличена.

Изменение 2

Трето и ново четвърто изречение на съображение 6 от предложения регламент

„Тези правила не следва да се прилагат и за наличните парични преводи, вътрешно обработените плащания, значимите по обем разплащателни операции между доставчици на разплащателни услуги и плащанията по мобилен телефон, тъй като тези разплащателни услуги все още не са съпоставими с преводите и преките дебити.“

„Тези правила не следва да се прилагат и за наличните парични преводи, вътрешно обработените плащания, значимите по обем разплащателни операции между доставчици на разплащателни услуги и плащанията по мобилен телефон, тъй като тези разплащателни услуги все още не са съпоставими с преводите и преките дебити, съгласно определеното в настоящия регламент. Разплащателните операции, обработвани и уреждани от разплащателни системи за операции със значителен обем, също така не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

Обяснение

ЕЦБ предлага да се добави „съгласно определеното в настоящия регламент”, за да се поясни посланието, че наличните парични преводи, вътрешно обработените плащания и т.н. не са преводи и директни дебити по смисъла на предложения регламент. Що се отнася до обяснението за новото четвърто изречение, предложено от ЕЦБ, виж изменение 5.

Изменение 3

Второ изречение на съображение 9 от предложения регламент

„За създаването на интегриран пазар на системите за разплащания в евро по електронен път е необходимо пред обработването на преводите и директните дебити да не стоят пречки от технически характер, като самото то бъде извършвано в рамките на схема с еднообразни основни правила — възприети от повечето доставчици на разплащателни услуги от повечето държавите-членки — по отношение на трансграничните операции по превод и директен дебит и националните такива операции.“

„За създаването на интегриран пазар на системите за разплащания в евро по електронен път е необходимо пред обработването на преводите и директните дебити да не стоят пречки от технически характер, като самото то бъде извършвано в рамките на схема с еднообразни основни правила — възприети от повечето доставчици на разплащателни услуги от повечето държавите-членки, чиято парична единица е еврото — по отношение на трансграничните операции по превод и директен дебит и националните такива операции.“

Обяснение

Оперативната съвместимост е от съществено значение, за да се осигури, че плащанията могат да бъдат обработвани ефективно в целия Съюз. Двойните изисквания, т.е. че правилата се прилагат на национална и на трансгранична основа и изискуемото мажоритарно участие, в съображение 9 и член 4, параграф 1 от предложения регламент, са важни мерки за гарантиране, че схемите за извършване на плащания стават общоевропейски. Отчитайки обаче разработването на нови разплащателни услуги, възприемането на правилата от доставчици на разплащателни услуги в държави-членки, чиято парична единица не е еврото, може да не се счита за приоритет, имайки предвид малкия брой операции в евро в някои от тези държави-членки. Ето защо се предлага ограничаване на условието в член 4, параграф 1, буква б) (виж изменение 14) и съответно съображение 9 по отношение на повечето доставчици на разплащателни услуги в повечето държави-членки, чиято парична единица е еврото. От една страна това би следвало да спомогне за избягването на непреодолимите пречки при стартирането на иновативните услуги по преводи и директни дебити и, от друга страна, да осигури общоевропейски характер.

Изменение 4

Първо изречение на съображение 16 от предложения регламент

„В някои държави-членки съществуват традиционни платежни инструменти, които са свързани с превод или директен дебит, но притежават и много специфични допълнителни функции, често поради правни или исторически причини.“

„В някои държави-членки съществуват традиционни платежни инструменти, които са класифицирани като свързани с превод или директен дебит, но притежават и много специфични допълнителни функции, често поради правни или исторически причини.“

Обяснение

Предложението има за цел да изясни, че определени традиционни платежни инструменти са класифицирани като преводи или директни дебити, независимо от техните съвсем специфични функции.

Изменение 5

Член 1, параграф 2, буква б) от предложения регламент

„2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

[…]

б)

разплащателните операции, обработвани и уреждани от разплащателни системи за операции със значителен обем, при които както първоначалният наредител, така и крайният бенефициер на плащането, са доставчици на разплащателни услуги;“

„2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

[…]

б)

разплащателните операции, обработвани и уреждани от разплащателни системи за операции със значителен обем, ;“

Обяснение

Разплащанията, извършвани чрез разплащателни системи за операции със значителен обем, никога не са били в обхвата на ЕЗПЕ и поради това следва да бъдат изключени от обхвата на предложения регламент. Във връзка с това предложеният регламент следва ясно да бъде насочен към голяма част от малките по размер плащания, тъй като включването на разплащателни системи за операции със значителен обем би наложило отделен по-сложен акт на Съюза поради изключително различните нива на обслужване. Вземайки предвид сложността на разплащателните системи за операции със значителен обем, техническите предизвикателства, пред които би се изправил банковия сектор за такова преминаване, както и факта, че малките по размер плащания, уреждани в рамките на разплащателните системи за операции със значителен обем, съставляват по-малко от 1 % от общия брой малки по размер плащания в еврозоната, ЕЦБ не вижда необходимост от такъв акт на Съюза.

Все пак, съгласно четвъртото тире на член 3.1 и член 22 от Устава на ЕСЦБ в ролята си на оператори на системни компоненти на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2), ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) понастоящем считат, че въвеждането на стандарти ISO20022 XML в TARGET2 е въпрос от стратегическо значение.

Изменение 6

Член 1, параграф 2, буква в) от предложения регламент

„2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

[…]

в)

разплащателните операции, извършвани чрез разплащателна карта, включително тегления от разплащателната сметка, чийто резултат не е превод или директен дебит към или от разплащателна сметка с основен номер на банкова сметка (BBAN) или международен номер на банкова сметка (IBAN);“

„2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

[…]

в)

разплащателните картови операции, , включително тегления от разплащателната сметка, ;“

Обяснение

ЕЦБ се съгласява, че картовите плащания и тегленията следва да бъдат изключени от предложения регламент. Картовите плащания, обаче, с изключение на тегления от разплащателна сметка, винаги водят до превод или директен дебит към или от разплащателна сметка с BBAN или IBAN. Освен това картовите плащания не се обхващат от оценката на въздействието на Комисията, придружаваща предложения регламент и следователно попадат извън обхвата на предложения регламент. Съответно ЕЦБ предлага заличаване на посочването на използването на BBAN и IBAN, за да се избегне тълкуването на картовите плащания като включени de facto в предложения регламент, което противоречи на намерението в основата на тази разпоредба.

Изменение 7

Член 1, параграф 4 от предложения регламент (нов)

Няма съществуващ текст.

4.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на Европейската централна банка и националните централни банки, когато действат в качеството си на парични институции или други органи на публична власт.

Обяснение

Дейностите, извършвани от ЕЦБ или от отделна национална централна банка в съответствие с четвъртото тире на член 127, параграф 2 от Договора и член 3 от Устава на ЕСЦБ, следва да бъдат изключени от обхвата на предложения регламент с оглед на независимостта на централната банка (виж член 130 от Договора). Във връзка с това ЕЦБ предлага в предложения регламент да се включи същото изключение като съдържащото се в член 1, параграф 1, буква д) от Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (2) .

Изменение 8

Член 2 от предложения регламент (ново определение)

Няма съществуващ текст.

„ „разплащателна карта“ е устройството, което позволява на платеца: i) да извършва разплащателни операции на устройство за четене на карти или дистанционно, включително по поща, телефон или чрез интернет; или ii) да получава достъп до пари в брой на терминално устройство ATM;“

Обяснение

ЕЦБ разбира, че целта на член 1, параграф 2, буква в) от предложения регламент е да изключи традиционните картови операции от неговия обхват на приложение, включвайки в същото време операции, при които разплащателната карта се използва основно за идентифициране на платеца, когато инициира операция по директен дебит или превод. Тъй като при по-голяма част от картовите плащания се извършва окончателен сетълмент или чрез превод или чрез директен дебит, настоящото предложение би могло да се тълкува като включващо също така някои картови операции по принцип. За да се осигури правна сигурност, ЕЦБ предлага въвеждане на определение на разплащателна карта и преработване на член 7, параграф 2 от предложения регламент, премахвайки операциите по директен дебит, инициирани чрез карта на място на продажба (виж изменение 17). Освен това член 1, параграф 2, буква в) от предложения регламент изключва от обхвата на приложение разплащателни операции чрез разплащателна карта без да се дава определение на последната.

Изменение 9

Член 2 от предложения регламент (ново определение)

Няма съществуващ текст.

„ „разплащателни системи за операции със значителен обем“ означава разплащателни системи, чието основно предназначение е да обработват и да извършват клиринг и/или сетълмент на отделни разплащателни операции с висок приоритет и предимно с голяма сума;“

Обяснение

Предлаганият нов член 1, параграф 2, буква б) от предложения регламент (виж изменение 5) съдържа понятието „разплащателни системи за операции със значителен обем“, което следва да бъде определено.

Изменение 10

Член 2 от предложения регламент (ново определение)

Няма съществуващ текст.

„ „системи за малки по размер плащания“ означава разплащателни системи, чиято основна цел е да обработват и да извършват клиринг и/или сетълмент на разплащателни операции, които са групирани за целите на прехвърлянето и които са предимно с малка сума и нисък приоритет.“

Обяснение

Член 4, параграф 2 от предложения регламент въвежда концепцията за оперативна съвместимост на системите за плащания, която следва да се прилага само по отношение на системи за малки по размер плащания (виж изменение 15). С оглед на това следва да бъде определено понятието „системи за малки по размер плащания“.

Изменение 11

Член 2, параграф 1 от предложения регламент

„1.

„превод“ е разплащателната услуга за кредитиране на разплащателната сметка на бенефициера, при която се извършват една или няколко разплащателни операции по нареждане на платеца и въз основа на съгласието, което той дава на своя доставчик на разплащателни услуги;“

„1.

„превод“ е разплащателната услуга за кредитиране на разплащателната сметка на бенефициера, при която се извършват една или няколко разплащателни операции по нареждане на платеца въз основа на инструкция, която той дава на своя доставчик на разплащателни услуги;“

Обяснение

Тъй като преводът изисква конкретно действие, което е повече от просто съгласие от страна на платеца, неговото определение следва да бъде направено по-точно.

Изменение 12

Член 2, параграф 2 от предложения регламент

„2.

„директен дебит“ е разплащателната услуга за дебитиране на разплащателната сметка на бенефициера, при която разплащателната операция е наредена от бенефициера при съгласието на платеца;“

„2.

„директен дебит“ е разплащателната услуга за дебитиране на разплащателната сметка на бенефициера, при която разплащателната операция е наредена от бенефициера при съгласието на платеца, дадено на бенефициера, на доставчика на разплащателни услуги на бенефициера или на доставчика на разплащателни услуги на платеца;“

Обяснение

За да се осигури съответствие с другите съответни вторични актове на Съюза и от съображения за правна сигурност, се предлага хармонизиране на определението на „директен дебит“, съдържащо се в предложения регламент с определението, съдържащо се в член 2, параграф 14 от Регламент (ЕО) № 924/2009 и в член 4, параграф 28 от Директива 2007/64/ЕО.

Изменение 13

Член 2, параграф 7 от предложения регламент

„7.

„схема за извършване на плащания“ е наборът от правила, практики и стандарти за извършване на плащания между участващите в нея, отделен от инфраструктурата или разплащателната система, която поддържа функционирането ѝ във и между държавите-членки;“

„7.

„схема за извършване на плащания“ е общ набор от правила, практики и стандарти, договорени между доставчиците на услуги за изпълнението на разплащателни операции;“

Обяснение

За да се осигури съответствие с другото релевантно вторично законодателство на Съюза и от съображения за правна сигурност, определението на „схема за извършване на плащания“, съдържащо се в предложения регламент следва да бъде хармонизирано с определението на „схема за директен дебит“, съдържащо се в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 924/2009, имайки предвид общите елементи на схема, съдържащи се в двете определения.

Изменение 14

Член 4, параграф 1 от предложения регламент

„1.   Доставчиците на разплащателни услуги извършват преводи и директни дебити в съответствие със схема за извършване на плащания, която удовлетворява следните условия:

а)

правилата за националните и трансграничните операции по превод и директен дебит са идентични;

б)

участващите в схемата съставляват повечето доставчици на разплащателни услуги в повечето държави-членки.“

„1.   Доставчиците на разплащателни услуги извършват преводи и директни дебити в съответствие със схема за извършване на плащания, която удовлетворява следните условия:

а)

правилата за националните и трансграничните операции по превод и директен дебит са идентични;

б)

участващите в схемата съставляват повечето доставчици на разплащателни услуги в повечето от държавите-членки, чиято парична единица е еврото.“

Обяснение

Виж обясненията към изменение 3.

Изменение 15

Член 4, параграф 2 от предложения регламент

„2.   Разплащателните системи, а където е приложимо — и схемите за извършване на плащания, са оперативно съвместими чрез използването на стандарти, разработени от международни или европейски организации по стандартизация.“

„2.   Системите за малки по размер плащания, , са оперативно съвместими чрез използването на стандарти, разработени от международни или европейски организации по стандартизация.“

Обяснение

Член 4, параграф 2 от предложения регламент изисква оперативна съвместимост на разплащателните системи и на схемите за извършване на плащания (където е приложимо) без да определя конкретно какво се разбира под такава оперативна съвместимост. В най-добрия случай е препоръчителна по-прецизна формулировка, насочена към значението на термина. При липсата на такава, ЕЦБ предлага заличаване на посочването на схеми за извършване на плащания, доколкото оперативната съвместимост между такива схеми не се счита за осъществима от оперативна гледна точка. По-важното е, че системите за малки по размер плащания и разплащателните системи за операции със значителен обем са много различни по своето естество от гледна точка на обработката, клиринга и сетълмента, независимо от факта, че и двата вида системи могат да бъдат използвани за обработване на операции за малки по размер плащания. Казано по-общо, системите за малки по размер плащания използват разплащателните системи за операции със значителен обем за сетълмент на техните салда. Трябва да бъде ясно, че оперативна съвместимост може да се очаква само между разплащателни системи от един и същ вид. Изискването на оперативна съвместимост между системи за малки по размер плащания и разплащателни системи за операции със значителен обем не само повдига въпроса за пропорционалност, тъй като малките по размер плащания, обработени чрез разплащателни системи за операции със значителен обем като TARGET2 и EURO1, съставляват по-малко от 1 % от общия брой малки по размер плащания в еврозоната, но също така би могло да доведе до нежелани странични ефекти от гледна точка на риска и стабилността.

Изменение 16

Член 5, параграфи 1 и 2 от предложения регламент

„1.   В рамките на [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент — да се въведе действителната дата] преводите се извършват в съответствие с посочените в точки 1 и 2 от приложението технически изисквания.

2.   В рамките на [24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент — да се въведе действителната дата] директните дебити се извършват в съответствие с определените в точки 1 и 3 от приложението технически изисквания.“

„1.   До 31 януари 2013 г. преводите се извършват в съответствие с посочените в точки 1 и 2 от приложението технически изисквания.

2.   До 31 януари 2014 г. директните дебити се извършват в съответствие с определените в точки 1 и 3 от приложението технически изисквания.“

Обяснение

ЕЦБ се съгласява, че изискванията за преводите и директните дебити следва да влязат в сила в доста кратък срок, особено като се има предвид, че схемата за преводи на ЕЗПЕ беше въведена през януари 2008 г., а схемата за директни дебити на ЕЗПЕ – през ноември 2009 г. Вземайки предвид потребността на сектора на плащанията от достатъчно дълъг период на подготовка, ЕЦБ предлага определяне на конкретни дати, които за предпочитане биха могли да бъдат в края на януари 2013 г. за преводи и края на януари 2014 г. за директни дебити.

Изменение 17

Член 7, параграф 2 от предложения регламент

„2.   Дадена държава-членка може да разреши на компетентните си органи да упражнят дерогация от някои от посочените в член 5, параграфи 1, 2 и 3 изисквания до [60 месеца от влизането в сила на настоящия регламент — да се въведе действителната дата] по отношение на разплащателните операции, наредени чрез разплащателна карта на мястото на търговия и водещи до директно дебитиране на разплащателната сметка с IBAN или BBAN.“

„2.   Дадена държава-членка може да разреши на компетентните си органи да упражнят дерогация от някои от посочените в член 5, параграфи 1 —3 изисквания до [60 месеца от влизането в сила на настоящия регламент — да се въведе действителната дата] по отношение на разплащателните операции, наредени чрез разплащателна карта на мястото на търговия и водещи до директно дебитиране .“

Обяснение

Виж обясненията към изменение 8 и изменение 20.

Изменение 18

Член 12, параграф 1 от предложения регламент

„1.   Правомощията да приема делегираните актове по член 5, параграф 4 се предоставят на Комисията за неопределен срок. При належаща необходимост се прилага член 15.“

„1.   Правомощията да приема делегираните актове по член 5, параграф 4 се предоставят на Комисията за неопределен срок. Комисията изготвя делегирани актове в тясно сътрудничество с Евросистемата и, когато е необходимо, с другите членове на ЕСЦБ, както и консултирайки се с доставчици на услуги и представители на потребителите. При належаща необходимост се прилага член 15.“

Обяснение

За да се избегне възпрепятстването на разработването на нови и иновативни платежни инструменти, от особено значение е техническите изисквания, определени в делегираните актове, да могат да бъдат изменяни по гладък и ефикасен начин. Когато упражнява своите делегирани правомощия, Комисията следва да извършва това в тясно сътрудничество с Евросистемата и, когато е необходимо, с другите членове на ЕСЦБ, както и въз основа на консултиране със сектора на плащанията и другите заинтересовани страни, за да се осигури inter alia, че измененията се планират като се отчита работния цикъл на сектора на плащанията.

Изменение 19

Точка 1, буква г) от приложението към предложения регламент

„г)

Полето за данните във връзка с операцията позволява въвеждането на 140 знака. При схемите за извършване на плащания тези знаци могат да бъдат повече, освен ако техническите възможности на устройството, използвано за предаването на информацията, са ограничени по отношение на броя знаци, като в такъв случай се прилага техническото ограничение на устройството.“

„г)

Полето за данните във връзка с операцията позволява въвеждането на най-малко 140 знака. При схемите за извършване на плащания тези знаци могат да бъдат повече, освен ако техническите възможности на устройството, използвано за предаването на информацията, са ограничени по отношение на броя знаци, като в такъв случай се прилага техническото ограничение на устройството.“

Обяснение

Схемите за извършване на плащания не следва да бъдат ограничени в броя на знаците, които могат да бъдат въвеждани, поради което се предлага определянето на 140 знака като минимум.

Изменение 20

Точка 3, буква е) от приложението към предложения регламент

„е)

Съгласието се дава и на бенефициера, и на доставчика на разплащателни услуги на платеца (пряко или косвено чрез бенефициера), а пълномощията, както и техните изменения и/или анулиране, се съхраняват от бенефициера или от трета страна за сметка на бенефициера.“

„е)

Съгласието се дава и на бенефициера, и, пряко или косвено чрез бенефициера, на доставчика на разплащателни услуги на платеца , а пълномощията, както и техните изменения и/или анулиране, се съхраняват от бенефициера или от трета страна за сметка на бенефициера.“

Обяснение

Редакцията на точка 3, буква е) от приложението към предложения регламент може да бъде неправилно тълкувана в смисъл, че съществуващите мандати, които не визират изрично както бенефициера, така и доставчика на разплащателни услуги на платеца, са недействителни и трябва да бъдат преподписани. Това може да се окаже особено тежко упражнение, имайки предвид огромния брой съществуващи мандати за директен дебит. Ето защо следва да се поясни, за избягване на всякакви възможни съмнения, че съгласието може да бъде дадено на доставчика на разплащателни услуги на платеца косвено чрез бенефициера.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

25.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/10


Заключения на Съвета от 7 март 2011 година относно Европейски пакт за равенство между половете (2011—2020 г.)

2011/C 155/02

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

КАТО ПРИПОМНЯ, ЧЕ

1.

Равенството между жените и мъжете е основна ценност на Европейския съюз, залегнала в Договорите, и е една от целите и задачите на Европейския съюз, а интегрирането на принципа на равенство между жените и мъжете във всички негови дейности е обща цел на Съюза (1);

2.

Равенството между половете е залегнало в член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

3.

Докато Европейският съюз притежава значително по обем законодателство, насърчаващо спазването на принципа на равното третиране на мъжете и жените в области като заетостта и достъпа до стоки и услуги (2), поредица от годишни доклади, озаглавени „Равенството между жените и мъжете“ (3), приети от Европейската комисия, показват, че напредъкът е бавен, и че на практика равенство между половете все още не е постигнато;

4.

„Европа 2020“, новата стратегия на Европейския съюз за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (4), ще помогне на държавите-членки и на Европейския съюз да постигнат високи нива на конкурентоспособност, производителност, растеж, социално сближаване и икономическа конвергенция;

5.

Стратегията „Европа 2020“ включва водещата цел да се постигне покачване до 75 % на заетостта сред жените и мъжете на възраст 20—64 години, което означава, че е необходимо при изпълнението на стратегията да се даде приоритет на решаването на въпроса за премахване на бариерите пред участието на жените на пазара на труда;

6.

Насоките за заетостта, които представляват част от „Интегрираните насоки Европа 2020“ (5) и се наблюдават по Рамката за съвместна оценка (6), подчертават значението в това отношение на изпълнението, оценката и последващите действия по политики за заетост, които да насърчават равенството между половете и равновесието между професионалния и личния живот;

7.

Годишният обзор на растежа (7), приет от Европейската комисия, показва, че работата на непълно работно време не по собствен избор все още представлява проблем в някои държави-членки, и че жените, които искат да се върнат на пазара на труда, продължават да срещат пречки;

8.

Стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г. на Европейската комисия следва пътната карта на Комисията за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.) (8), която бе подложена на междинен преглед (9), и приетата на 5 март 2010 г. от Европейската комисия „Харта на жените“ (10);

9.

Стратегията на Европейската комисия за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г. е съсредоточена върху следните пет приоритета: равна степен на икономическа независимост; равно заплащане за равен или равностоен труд; равнопоставеност при вземането на решения; достойнство, неприкосновеност на личния живот и прекратяване на насилието, основаващо се на пола; както и равенство между половете в областта на външната дейност; в стратегията се разглежда и комплекс от важни хоризонтални въпроси, свързани с ролите на мъжете и жените, законодателството, управлението и средствата за постигане на равенство между половете;

10.

През 2006 г. Европейският съвет прие първия Европейски пакт за равенство между половете (11), а през март 2010 г. тройката председателства настояха да бъде отбелязана петата годишнина от пакта;

КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ

11.

На 6 декември 2010 г. Съветът прие заключения в подкрепа на изпълнението на стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г. на Европейската комисия (12) и заключения относно укрепване на ангажимента и засилване на действията за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете, както и за преразглеждане на изпълнението на Пекинската платформа за действие (13), в които Европейският съвет се приканва през пролетта на 2011 г. да адаптира и подобри Европейския пакт за равенство между половете в контекста на новата стратегия на Комисията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г. и на посочените по-горе заключения;

12.

Съществува необходимост от подходящи действия за борба с всички форми на дискриминация срещу жените, както и необходимост да се проучат причините за многостранната дискриминация и да се разгледат ефективни начини за нейното елиминиране;

13.

ПРИЕМА Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.), изложен в приложението;

14.

ПРИКАНВА Европейския съвет да подкрепи пакта в заключенията на пролетното си заседание с цел да се потърсят решения на съществуващите предизвикателства в областта на политиката за равенство между половете, както и да се осигури интегрирането на свързаното с половете измерение във всички области на политиките, и по-специално в контекста на стратегията „Европа 2020“;

15.

НАСЪРЧАВА Европейския съвет да включи в програмата си въпроса за равенството между половете, преди да изтече периодът на стратегията на Европейската комисия за равенство между жените и мъжете (2010—2015 г.).


(1)  Член 2 и член 3, параграф 3 от ДЕС и член 8 от ДФЕС.

(2)  Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1); Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37); Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23); Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО (ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 13); Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1)

(3)  За най-новия доклад вж. док. 6571/11. Документите, посочени в бележки под линия 3—4 и 6—12, могат да бъдат намерени в публичния регистър на Съвета: http://register.consilium.eu.int/

(4)  EUCO 13/1/10 REV 1.

(5)  ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46

(6)  16984/10 + ADD 1.

(7)  18066/10 + ADD 1-3.

(8)  7034/06.

(9)  17495/08.

(10)  7370/10.

(11)  7775/1/06 REV 1.

(12)  16880/10.

(13)  ОВ C 345, 18.12.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Европейски пакт за равенство между половете (2011—2020 г.)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ съзнава, че равенството между жените и мъжете е основна ценност на Европейския съюз, и че политиките за равенство между половете са от жизненоважно значение за икономическия растеж, благоденствието и конкурентоспособността. Пет години след приемането на първия Европейски пакт за равенство между половете е необходим нов стимул, по-специално за да се утвърди и укрепи тясната връзка между стратегията на Комисията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г. и „Европа 2020: стратегия на Европейския съюз за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. Поради това СЪВЕТЪТ изтъква отново ангажираността си да изпълни амбициите на ЕС относно залегналото в Договора равенство между половете, и по-специално:

1.

да се премахнат разликите в заетостта и социалната закрила между жените и мъжете, в т.ч. разликата в заплащането, за да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“, особено в трите области от голямо значение за равенството между половете, а именно заетостта, образованието и насърчаването на социалното приобщаване, по-специално чрез намаляване на бедността, като по този начин се допринесе за потенциала за растеж на работната сила на Европа;

2.

да се насърчава по-добро равновесие между професионалния и личния живот на жените и мъжете през целия живот, така че да се утвърди равенството между половете, да се увеличи участието на жените на пазара на труда и да се даде принос за справяне с демографските предизвикателства; както и

3.

да се води борба с всички форми на насилие спрямо жените, за да се гарантира, че жените се ползват пълноценно от полагащите им се права на човека, и за да се постигне равенство между жените и мъжете, в т.ч. с оглед на приобщаващия растеж.

СЪВЕТЪТ приканва настойчиво за действия съответно на равнището на държавите-членки и на Съюза в следните области:

 

Мерки за премахване на основаните на пола различия и за борба със сегрегацията на жените и мъжете на пазара на труда:

а)

насърчаване на заетостта на жените във всички възрастови групи и премахване на основаните на пола разлики в заетостта, в т.ч. чрез борба с всички форми на дискриминация;

б)

премахване на свързаните с половете стереотипи и насърчаване на равенството между половете на всички нива на образование и обучение, както и в трудовия живот, за да се намали сегрегацията между жените и мъжете на пазара на труда;

в)

гарантиране на равно заплащане за равен или равностоен труд;

г)

насърчаване на овластяването на жените в политическия и икономическия живот и укрепване на предприемачеството сред жените;

д)

насърчаване на социалните партньори и предприятията да развиват и изпълняват ефективно инициативи в полза на равенството между половете и стимулиране на планове за равенство между половете на работното място; както и

е)

насърчаване на равното участие на жените и мъжете при вземането на решения на всички равнища и във всички области, така че да се използват пълноценно способностите на всички.

 

Мерки за насърчаване на по-добро равновесие между професионалния и личния живот на жените и мъжете:

а)

по-добро предоставяне на адекватни, висококачествени и на достъпни цени услуги за грижи за децата на възраст под задължителната за започване на училище с оглед да се постигнат целите, поставени от Европейския съвет в Барселона през март 2002 г., като се отчита търсенето на такива услуги и в съответствие с националните схеми за осигуряване на грижи за децата;

б)

по-добро осигуряване на заведения за грижи за други зависими лица; както и

в)

насърчаване на гъвкавата организация на работа и различни форми на отпуски както за жените, така и за мъжете.

 

Мерки за справяне с всички форми на насилие спрямо жените:

а)

приемане, прилагане и проследяване на стратегии на национално равнище и на равнището на Съюза за премахване на насилието спрямо жените;

б)

засилване на превенцията на насилието спрямо жените и на закрилата на жертвите и потенциалните жертви, в т.ч. жените от всички групи в неравностойно положение; както и

в)

акцентиране на ролята и отговорността на мъжете и момчетата в процеса на премахване на насилието спрямо жените.

 

Управление, прилагане и проследяване:

В механизмите на стратегията „Европа 2020“ следва по целесъобразност да се вземат предвид съответните аспекти на настоящия пакт, както и годишните доклади на Комисията, озаглавени „Равенство между жените и мъжете“.

СЪВЕТЪТ изтъква отново ангажираността си да укрепи управлението от гледна точка на равенството между мъжете и жените, като интегрира свързаната с равенство между половете перспектива във всички области на политиките, в т.ч. външните действия на ЕС, вземайки предвид и решаващата роля на мъжете и момчетата за насърчаване на равенството между половете, и като гарантира отчитането на последствията от равенството между половете в оценките на въздействието на новите политики на ЕС. СЪВЕТЪТ насърчава държавите-членки и Комисията, по-специално чрез Евростат, и занапред да развиват съществуващите статистики и показатели, с разбивка по пол, и да използват пълноценно капацитета на Европейския институт за равенство между половете.

При разработването и осъществяването на националните си програми за реформа държавите-членки се насърчават да прилагат перспектива за равенство между половете и да поощряват свързаните с него политики, по-специално по отношение на Насоките за заетостта, и се приканват да използват по подходящ начин договорените показатели за равенство между половете, разработени по линия на Рамката за съвместна оценка и като последващи действия на Пекинската платформа за действие, във всички свързани процеси и области на политиките.

Комисията и Съветът се приканват също да включат перспектива за равенство между половете в годишния обзор на растежа, в становищата относно държавите и в конкретните препоръки за всяка страна. Напредъкът, постигнат при изпълнението на Европейския пакт за равенство между половете, следва да се обсъжда ежегодно от министрите на равнището на Съвета.


Европейска комисия

25.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/14


Обменен курс на еврото (1)

24 май 2011 година

2011/C 155/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4089

JPY

японска йена

115,45

DKK

датска крона

7,4566

GBP

лира стерлинг

0,87285

SEK

шведска крона

8,9200

CHF

швейцарски франк

1,2405

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8385

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,580

HUF

унгарски форинт

269,40

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7093

PLN

полска злота

3,9473

RON

румънска лея

4,1218

TRY

турска лира

2,2547

AUD

австралийски долар

1,3328

CAD

канадски долар

1,3780

HKD

хонконгски долар

10,9563

NZD

новозеландски долар

1,7608

SGD

сингапурски долар

1,7559

KRW

южнокорейски вон

1 540,85

ZAR

южноафрикански ранд

9,8834

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,1543

HRK

хърватска куна

7,4328

IDR

индонезийска рупия

12 072,47

MYR

малайзийски рингит

4,2971

PHP

филипинско песо

61,169

RUB

руска рубла

40,0100

THB

тайландски бат

42,859

BRL

бразилски реал

2,2918

MXN

мексиканско песо

16,5036

INR

индийска рупия

63,6890


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

25.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/15


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2011/C 155/04

Помощ №: SA.32801 (11/XA)

Държава-членка: Германия

Регион: Sachsen

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Zuschuss für den Einstieg ins Umweltmanagement, analog dem Zuschuss den ein gewerblicher KMU-Teilnehmer über die Sächsische Mittelstandsrichtlinie — „Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit“, gemäß Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“ erhält.

Правно основание: Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie), Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“

Vertrag zur Umweltallianz Sachsen

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:

 

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието: 0,15 EUR (в млн.)

 

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,05 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 17 май 2011 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Производството на качествени селскостопански продукти (член 14 от Регламент (ЕО) № 1857/2006), Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Интернет адрес:

 

http://www.sab.sachsen.de/de/foerderung/programme/p_wirtschaft/fp_wirtschaft/detailfp_wi_2475.html

 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=2202814313422

Други сведения: —

Помощ №: SA.32841 (11/XA)

Държава-членка: Испания

Регион: Comunidad Valenciana

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Ayuda nominativa FEDACOVA

Правно основание: Resolución del expediente acogido a la línea «programas intersectoriales en materia de atributos y valores de la calidad agroalimentaria»

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: EUR 0,09 (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 18 май 2011 г.—31 декември 2011 г.

Цел на помощта: Производството на качествени селскостопански продукти (член 14 от Регламент (ЕО) № 1857/2006), Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Спомагателни дейности в селското стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Интернет адрес: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=af5ee4ee-4d51-4b4f-8399-a5c64eda74ac&groupId=16

Други сведения: —

Помощ №: SA.32947 (11/XA)

Държава-членка: Латвия

Регион: Latvia

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Grozījumi atbalsta shēmā “Nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radīto zaudējumu kompensēšana”

Правно основание: Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 1 LVL (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 80 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 13 май 2011 г.—30 декември 2013 г.

Цел на помощта: Неблагоприятни климатични събития (член 11 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско, горско и рибно стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Интернет адрес: http://www.likumi.lv/doc.php?id=180589

Други сведения: —

Помощ №: SA.32968 (11/XA)

Държава-членка: Естония

Регион: Estonia

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus

Правно основание: „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” paragrahvi 11 lõike 1 alusel

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,25 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 13 май 2011 г.—31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Болести по растения — нашествия от вредители (член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

Интернет адрес: http://www.agri.ee/siseriiklikud-toetused/

Други сведения: —

Помощ №: SA.32973 (11/XA)

Държава-членка: Германия

Регион: Bayern

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Förderung der Vermittlung und des Einsatzes von Fachkräften der Betriebs- und Haushaltshilfe sowie für die Melkeraushilfe

Правно основание:

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Eckpunktepapier; Zuwendungsbescheide

Bay. Haushaltsordnung (BayHO)

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:

 

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието: 17,50 EUR (в млн.)

 

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 3,50 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 17 май 2011 г.—31 декември 2015 г.

Цел на помощта: Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско, горско и рибно стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

80638 München

DEUTSCHLAND

Интернет адрес:

 

http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-AgrarWiGBYrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

 

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdkath.pdf

Други сведения: —


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

25.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/18


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

2011/C 155/05

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание:

EPSO/AD/215/11 — Администратори (AD 5) с основен език английски (EN), испански (ES), естонски (ET), френски (FR), нидерландски (NL), полски (PL), португалски (PT), словашки (SK), словенски (SL) или шведски (SV) в областта на Комуникацията

Обявлението за конкурса е публикувано единствено на английски, испански, естонски, френски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски и шведски език в Официален вестник C 155 A от 25 май 2011 г.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO: http://eu-careers.eu


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

25.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/19


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 155/06

1.

На 16 май 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие CIE Management II Limited („CIE“) (Гърнси) под контрола на предприятие BC Partners Holdings придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Giorgione Investimenti SpA („Giorgione“, Италия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие CIE: общ партньор и управител или представител на BC Funds (които са фондове за частни капиталови инвестиции),

за предприятие Giorgione: холдингово дружество на Gruppo Coin SpA, дистрибутор, търговец на дребно и производител на облекло, аксесоари, здравни и козметични продукти и декорация за дома.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


25.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/20


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 155/07

1.

На 18 Май 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие General Mills Inc. („General Mills“, Съединени американски щати), чийто акции се търгуват на Нюйоркската фондова борса, придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над предприятие Yoplait group („Yoplait“, Франция) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие General Mills: производство и продажба на потребителски хранителни стоки, като готови за консумация зърнени храни, основни ястия, замразени храни, гарнитури, десерти, сладоледи, брашно и миксове за изпичане във фурна, както и закуски. В САЩ General Mills е франчайзополучателят на Yoplait от 1977 г,

за предприятие Yoplait: производство и продажба на пресни млечни продукти, като кисело мляко, млечни десерти, прясно сирене и сметана.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).