ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.150.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 150

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
20 май 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

 

Европейска централна банка

2011/C 150/01

Становище на Европейската Централна Банка от 16 февруари 2011 година относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз (CON/2011/13)

1

BG

 


III Подготвителни актове

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Европейска централна банка

20.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 150/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 16 февруари 2011 година

относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз

(CON/2011/13)

2011/C 150/01

Въведение и правно основание

На 29 ноември 2010 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета за становище относно следните предложения (наричани по-нататък „предложенията на Комисията“):

1.

предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (наричана по-долу „предложената ППД“) (1);

2.

предложение за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки (наричано по-долу „проект за директива за бюджетните рамки“) (2);

3.

предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната (наричан по-долу „предложената процедура за бюджетно прилагане“) (3);

4.

предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната (наричани по-долу „предложената процедура за прекомерните неравновесия“) (4);

5.

предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (наричано по-долу „предложената процедура за бюджетно наблюдение“) (5);

6.

предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия (наричани по-долу „предложената процедура за макроикономическо наблюдение“) (6).

ЕЦБ е компетентна да даде становище по отношение на предложената ППД на основание член 126, параграф 14, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като прилагането на процедурата при прекомерен дефицит има отношение към основната цел на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) да поддържа ценова стабилност съгласно член 127, параграф 1 и член 282, параграф 2 от Договора и член 2 от Устава на Европейската система на централните банки (наричан по-долу „Устав на ЕСЦБ“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище по отношение на проекта за директива за бюджетните рамки, предложената процедура за бюджетно прилагане, предложената процедура за прекомерните неравновесия, предложената процедура за бюджетно наблюдение и предложената процедура за макроикономическо наблюдение на основание член 127, параграф 4, първо тире и член 282, параграф 5 от Договора и член 4, буква а), първо тире от Устава, тъй като те също са свързани с гореспоменатата основна цел на ЕСЦБ.

Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка със забележки от страна на Генералния съвет.

Общи забележки

1.

Сегашната криза показа много ясно, че извършването на амбициозна реформа на рамката за икономическо управление е от съществен и огромен интерес за Европейския съюз, държавите-членки и особено за еврозоната.

2.

Изявлението на ЕЦБ от 10 юни 2010 г.„Reinforcing economic governance in the euro area“ („Засилване на икономическото управление в еврозоната“) предложи засилване на управлението и на структурите за прилагане на икономическите и бюджетни политики в еврозоната. То също така предложи избирателно разширяване на подобно засилване във всички държави-членки на ЕС.

3.

ЕЦБ отбелязва, че докладът на Работната група към Европейския съвет за засилване на икономическото управление в ЕС от 21 октомври 2010 г. (наричан по-долу „доклад на Работната група“) отправя редица допълнителни препоръки към предложенията на Комисията. ЕЦБ взе участие в тази Работна група, въпреки че не одобри всички елементи от доклада на Работната група.

4.

Предложенията на Комисията представляват важно разширяване и засилване на рамката на ЕС за икономическо и бюджетно наблюдение, като по определен начин допринасят за подобряване на прилагането в еврозоната. Те обаче не осигуряват необходимия качествен скок в наблюдението на еврозоната, който ЕЦБ счита за необходим за осигуряване на нейната стабилност и гладко функциониране. Също така, както бе посочено на 4 ноември 2010 г. по време на встъпителното изявление на пресконференцията след срещата на Управителния съвет на ЕЦБ, докладът на Работната група представлява за Европейския съюз засилване на съществуващата рамка за бюджетно и макроикономическо наблюдение. Въпреки това, Управителният съвет счита, че докладът на Работната група е недостатъчен за необходимия качествен скок на еврозоната, за който Управителният съвет призовава.

5.

Настоящото становище се основава на гореспоменатото изложение на ЕЦБ „Reinforcing economic governance in the euro area“, на участието на ЕЦБ в Работната група и на нейното становище относно доклада на Работната група, и направи редица допълнителни препоръки към предложенията на Комисията относно елементите, които ЕЦБ счита за необходими за напредъка към качествен скок в икономическото управление в еврозоната. Нито една от тези препоръки не предполага необходимост от промяна на Договора.

6.

В този смисъл ЕЦБ отбелязва, че след тяхното приемане, предложенията на Комисията ще се превърнат в основен инструмент за задължаване на ЕС и държавите-членки да провеждат солидни икономически и бюджетни политики. В случая на еврозоната в още по-голяма степен е оправдано допълнително засилване, съизмеримо с повишената степен на интеграция между държавите-членки от еврозоната. Настоящата криза показа ясно, че липсата на солидни икономически и бюджетни политики в някои държави-членки от еврозоната и произтичащата финансова нестабилност могат също пряко да прераснат в трудности за други държави-членки от еврозоната. Поради това, ЕЦБ призовава законодателят на ЕС и държавите-членки да се възползват от текущия законодателен процес за засилване на пакета за икономическо управление до максималната позволена степен по силата на действащите Договори. Освен това ЕС следва да разгледа в определен момент реформа на Договора, която да осигури допълнително засилване на икономическото управление.

7.

За ЕЦБ, недостатъчната автоматичност е основен недостатък на предложенията на Комисията. ЕЦБ признава, че предложенията на Комисията представляват относително повишаване на автоматичността в сравнение с настоящата ситуация, по-специално поради факта, че Комисията представя предложения на Съвета, а не препоръки, и поради въвеждането на обратно гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета. ЕЦБ също така е наясно, че Съветът упражнява право на преценка в съответствие с членове 121 и 126 от Договора, уреждащи съответно наблюдението на икономическите и бюджетни политики и процедурата при прекомерен дефицит. В този смисъл ЕЦБ предлага законодателят на ЕС да разгледа отмяната на измененията в Пакта за стабилност и растеж, въведени през 2005 г. (7), които увеличиха позволената свобода на действие на държавите-членки по отношение на техните задължения в съответствие с Пакта.

8.

Във всички случаи и в допълнение към повишаването на автоматичността, посочена по-горе, Съветът има възможност да издаде официална декларация, в която да посочва, че по правило, при всички процедури, които се разглеждат в предложенията на Комисията, ще гласува за продължаване на процедурата, ако това е предложено или препоръчано от Комисията в съответното нейно предложение или препоръка и че в случай на изключение от това правило Съветът ще посочи причините за отклонение от правилото. Така непродължаването на процедура ще бъде изключение, което Съветът от своя страна ще трябва да обоснове. Въпреки че декларациите не са обвързващи, такъв ангажимент ще насочва Съвета в преценката му по различните процедури и така ще допринесе за тяхното засилване. Подобна декларация би станала част от рамката за икономическо управление в ЕС.

9.

ЕЦБ счита, че тази декларация е необходим елемент за гладкото функциониране на икономическото управление на ЕС. В случай че Съветът не подкрепи тази декларация, ЕЦБ препоръчва, като алтернативен вариант, декларация от Еврогрупата, ангажираща 17-те държави-членки от еврозоната по правило да гласуват за продължаване на процедурите, а всяко отклонение от правилото да се обосновава.

10.

Освен това има няколко елемента, показващи недостатъчна автоматичност в предложенията на Комисията, които следва да бъдат преразгледани:

а)

предложената процедура за бюджетно наблюдение предвижда възможността държавите-членки да се отклоняват от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в случай на сериозен икономически спад от общ характер. Предвид изключителното значение на фискалната устойчивост, ЕЦБ съветва да не се прибягва до подобни дерогационни клаузи. Ако те бъдат запазени, ЕЦБ препоръчва изрично активирането на тези клаузи да се обвърже с недопускането на опасност за фискалната устойчивост;

б)

предложената процедура за бюджетно прилагане предвижда преразглеждане от Съвета на лихвоносните депозити, безлихвените депозити и глобите, налагани от него, въз основа на изключителни икономически обстоятелства или след мотивирано искане от страна на съответната държава-членка. Тези възможности за преразглеждане следва да се заличат, тъй като само допринасят за удължаване на процедурата и създават допълнителна работа за Комисията без конкретно основание, имайки предвид, че Комисията и Съветът вече са разгледали въпросните обстоятелства и аргументите на съответната държава-членка преди налагането на финансови мерки от Съвета;

в)

в по-общ план рамката за икономическо управление не следва да налага задължения на Комисията, които биха ограничили способността ѝ да препоръчва или да предлага продължаване на процедурите. По-специално следва да бъде изключено задължението на Комисията да взема предвид дискусиите в рамките на Съвета като условие за продължаване на процедура от Комисията.

11.

Освен това ЕЦБ препоръчва повишаване на автоматичността чрез добавяне на обратно гласуване на Съвета с квалифицирано мнозинство, когато е възможно, например в случай на становища на Съвета относно програмите за стабилност и конвергенция, определени въз основа на член 121, параграф 3 от Договора, и чрез включване на процедурни стъпки, придвижващи напред процедурата чрез увеличаване на натиска върху държавите-членки, които не спазват препоръките. В последния смисъл, член 121, параграф 4 от Договора дава възможност за увеличаване на автоматичността на предложената процедура за бюджетно наблюдение. Освен това прилагането на член 126, параграф 8 от Договора може да създаде стъпка в процедурата при прекомерен дефицит, при която държавата-членка трябва да докаже, че са предприети ефективни действия за предотвратяване на прилагането на санкции.

12.

В предложените процедура за бюджетно наблюдение и ППД следва да бъдат установени допълнителни политически мерки и мерки за подобряване на репутацията, включително отчетни задължения на държавите-членки и доклади на Съвета до Европейския съвет. В допълнение Комисията, съвместно с ЕЦБ ако счита за необходимо, когато се отнася до държави-членки от еврозоната или държави-членки, участващи в ERM II, следва да провежда мисии в държавите-членки, които не спазват препоръките на Съвета.

13.

ЕЦБ също така е загрижена, че разглеждането на съответните фактори е прекалено благосклонно при оценяването на съответствието с референтната стойност за съотношението на държавния дълг. Въпреки че всички съответни фактори следва да се разглеждат, когато Комисията подготвя доклад за наличието на съотношение на прекомерен дълг и въпреки че следва да се обърне особено внимание на действието на гаранциите, издадени от държавите-членки съгласно Европейския инструмент за финансова стабилност или евентуално в рамките на бъдещия Европейски механизъм за стабилност (ЕМС), всички тези фактори следва да се разглеждат само когато съотношението на държавния дълг намалява за тригодишен период според прогнозите на Комисията. Съответните подобряващи фактори никога не трябва да водят до оценка, че държава-членка няма съотношение на прекомерен дълг, когато нейното съотношение на дълг надхвърля референтната стойност и се очаква да нараства.

14.

Въвеждането на по-голяма свобода при оценката на дефицити в процедурата при прекомерен дефицит, по-специално при отчитане на всички съответни фактори, когато съотношението на дълг е по-малко от референтната стойност от 60 % от брутния вътрешен продукт (БВП), противоречи на засилването в правилата. Независимо от това дали съотношението на дълг е над или под референтната стойност от 60 % от БВП, съответните фактори следва да се взимат предвид само когато се оценява дали дефицитът е прекомерен, когато съотношението на дефицит, преди отчитане на подобни фактори, е близо до референтната стойност от 3 % от БВП и превишаването над референтната стойност е временно в съответствие с текущите правила. Накрая количествената референтна стойност за оценка на промяната в съотношението на дълга следва да се прилага незабавно от датата на влизане в сила на регламента.

15.

По предложената процедура за бюджетно наблюдение, ЕЦБ препоръчва: а) достатъчният напредък за постигане на средносрочната цел следва да се оценява въз основа на цялостна оценка със структурното салдо като референтна стойност, включително анализ на разходите без дискреционни мерки по отношение на приходите; б) темпът на нарастване на държавните разходи нормално не следва да надвишава прогнозния референтен средносрочен темп на нарастване на потенциалния ръст на брутния вътрешен продукт (БВП); в) прогнозният средносрочен темп на потенциалния ръст на БВП следва да се изчислява съгласно общата методология, използвана от Комисията; г) отчитане на въздействието на структурата на икономически растеж върху растежа на приходите. Кодексът за поведение следва да установи работни определения за тези елементи (8).

16.

ЕЦБ силно приветства въвеждането на процедура за макроикономическо наблюдение, която запълва важен пропуск в рамката за икономическо управление. Новата процедура следва да бъде строго насочена към държавите-членки от еврозоната, изпитващи трайна загуба на конкурентоспособност и големи дефицити по текущата сметка. Разпространението на странични ефекти в еврозоната и специфичните изисквания за осигуряване на нейното нормално функциониране също така следва да се взимат под внимание. Предвид възможния изменчив характер на кризата в течение на времето, списъкът от показатели, които се използват във връзка с процедурата, може да претърпи изменения без обаче да се губи целта на процедурата, която трябва да бъде предотвратяване на положения, създаващи риск за икономическата, бюджетната и финансовата стабилност в еврозоната и ЕС.

17.

Чрез определяне на термина „неравновесия“, обхватът на процедурата следва да бъде насочен към отворен списък от положения, които тя да предотвратява. Освен това включването на термина „уязвимости“ в тази процедура, определен като положения на възможна затрудненост на държава-членка, които разумно биха попаднали в обхвата на солидно макроикономическо наблюдение от страна на икономическия и паричен съюз, би засилило превантивния характер на процедурата. Освен това следва да бъде пояснено, че препоръките съгласно тази процедура следва да бъдат съвместими с останалите процедури, установени по силата на членове 121, 126 и 136 от Договора, и че процедурата взема предвид ангажиментите по споразуменията ERM II. Относно споменаването на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) в процедурата за макроикономическо наблюдение, макар че неговата независимост няма да бъде засегната, ако тази процедура отчита неговите предупреждения и препоръки, ЕЦБ препоръчва въвеждане на посочване на необходимостта от съблюдаване на режима на поверителност на ЕССР.

18.

Освен това започването на процедурата за макроикономическо наблюдение следва да се определя въз основа на прозрачни и ефективни механизми. Оценките на макроикономическите неравновесия и препоръките за коригиращи действия следва да бъдат публично оповестени през всички етапи на процедурата. В процедурата при прекомерни неравновесия следва да бъдат въведени също и повишена автоматичност и поетапен режим на финансови санкции, особено след първия случай на неспазване на препоръка на Съвета от държава-членка, след което Съветът би следвало вече да наложи лихвоносен депозит без да е необходимо повторно неспазване на препоръка. Санкцията за последното следва да бъде глоба.

19.

По отношение на начислените лихви от нелихвоносните депозити и глобите, наложени на държави-членки от еврозоната съгласно предложенията на Комисията, те следва да се прехвърлят на ЕМС, който ще бъде създаден през 2013 г., като до неговото създаване следва да се намери подходящо преходно решение.

20.

Процедурите, които се разглеждат в предложенията на Комисията, следва да се прилагат и изпълняват съгласувано. Тази задача може да се улесни, ако се положат усилия за постигане на най-висока степен на опростеност, прозрачност и предвидимост при приемането и прилагането на произтичащите разпоредби. Възможностите за различни тълкувания или спорове относно проблеми в измерването следва да бъдат ограничени, а бюрократичните процеси да се избягват.

21.

ЕЦБ предлага мисиите на Комисията съгласно процедурите за бюджетно и макроикономическо наблюдение и процедурата при прекомерен дефицит да са съвместно с ЕЦБ, ако прецени за уместно, за мисии в държави-членки, чиято парична единица е еврото и в държави-членки, участващи в ERM II. Участието на ЕЦБ в мисиите в Гърция и Ирландия се оказа полезно. ЕЦБ приема това участие като неин принос към икономическите политики и ще предоставя този принос без това да засяга нейната независимост при изпълнение на нейните задачи, определени в Договора.

22.

Също така ЕЦБ вижда необходимост да се създаде консултативен орган от лица с призната компетентност в икономическата и фискалната област, който да изготвя независим годишен доклад до институциите на Съюза относно спазването от страна на Съвета и на Комисията, включително Евростат, на задълженията им съгласно членове 121 и 126 от Договора и съгласно процедурите, разгледани в предложенията на Комисията. Ако неговият капацитет позволява и без да се засягат неговите основни задачи по изготвяне на горепосочения доклад, този орган следва също така да предоставя анализ на специфични икономически или бюджетни въпроси по искане на Европейския съвет, на Съвета или на Комисията. Задачите на този орган не следва да засягат компетентността на Комисията. Членовете на този орган следва да бъдат напълно независими. Законодателят на ЕС ще трябва да определи административно седалище и характеристики на този орган, включително материални и човешки ресурси. Този орган следва бъде създаден съгласно предложената процедура за бюджетно наблюдение, като същият следва да се посочва и в другите предложения на Комисията.

23.

Относно проекта за директива за бюджетните рамки, въпреки че ЕЦБ е съгласна с избора на директивата като правен инструмент, тя счита, че целта и характера на директивата биха призовавали към транспониране в националното законодателство възможно най-близо до нейните формулировки. Това важи особено за държавите-членки от еврозоната. В този смисъл ЕЦБ би приветствала политическа декларация от Еврогрупата за постигане на такова единно транспониране в националното законодателство, което би могло да бъде отразено в съображенията.

24.

ЕЦБ също така смята, че всички държави-членки във всички случаи следва да осигурят независим мониторинг, анализ и валидиране на основните елементи на своите бюджетни рамки. За държавите-членки от еврозоната следва да се въведе специална глава, в която желателните елементи в Заключенията на Съвета от 17 май 2010 г. и доклада на Работната група стават задължителни за държавите-членки от еврозоната чрез директивата с възможност държавите-членки извън еврозоната доброволно да ги прилагат в своите правни системи, което ЕЦБ силно препоръчва. Сред желателните елементи е създаването на независими фискални съвети, което следва да бъде приоритет в директивата, като тя също така следва да обърне необходимото внимание на въвеждане на подход отгоре надолу, което означава предварително споразумение относно нивото на общи разходи, които след това се разпределят като средства за изразходване между различните министерства или държавни агенции.

25.

Всички тези мерки не трябва да възпрепятстват държавите-членки да изграждат по-стабилни бюджетни рамки, като например чрез включване на правила, забраняващи структурен дефицит на консолидирания държавен бюджет над определен праг на БВП. В същото време законодателят на ЕС следва да разгледа възможност за въвеждане в директивата или в друго законодателство на задължение на държавите-членки да приемат законодателство с ясни кредитни рамки с точни определения и ограничения, тъй като това ще допринесе за правната сигурност.

26.

Освен това ЕЦБ препоръчва да се подчертава важността на прозрачните национални прогнози и методиките за тяхното изготвяне. В същото време прогнозите на Комисията трябва да заемат централно място при сравнителния анализ на националните прогнози.

27.

Освен това по отношение на нейната ефективност, директивата следва изрично да посочва разходи, наложени на националните органи за неспазване на числово изразени фискални правила, включително нефинансовите мерки и финансовите санкции на национално ниво. Следва да се включат задължения за възстановяване в средносрочен план на суми, надхвърлящи дълга и толерирани от фискалната рамка. Конкретните обстоятелства, при които се допуска временно неизпълнение, следва да бъдат строго дефинирани, ако това изобщо е необходимо. Освен това ЕЦБ счита, че предвиденото влизане в сила на ЕМС през 2013 г. следва да определи краен срок за транспониране 31 декември 2012 г. вместо 31 декември 2013 г.

28.

По отношение на статистиката като част от директивата, ЕЦБ подкрепя повишаване на навременността и надеждността на годишните и тримесечните национални сметки, отчитани пред Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 2223/96 от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (9). Директивата може да допринесе за едновременното подобряване на навременността и на надеждността на общите национални сметки, ако подкрепи въвеждането на публични счетоводни системи на базата на текущо начисляване, които са взаимно свързани с национални сметки, основани на ESA 95. Счетоводните системи следва да се основават на международно признати счетоводни стандарти за публичния сектор за осигуряване на хармонизирано признаване и оценяване на държавни транзакции.

29.

По отношение на статистиката в бъдещото законодателство, ЕЦБ отбелязва, че според доклада на Работната група е необходимо законодателно действие от страна на ЕС, за да стане „Кодексът за дейността на европейската статистика“ правно обвързващ и междувременно да се ускори пълното прилагане на кодекса, по-специално по отношение на качеството и мандатите за събиране на данни. Освен това правомощията на Евростат за оценка и мониторинг на нотификациите при ППД следва допълнително да се засилят, като се постави акцент на проактивни мерки за подобряване на качеството на националната статистика.

30.

И накрая ЕЦБ предупреждава, че предложенията на Комисията и по-специално реформите по отношение на еврозоната ще доведат до увеличена нужда от работа едновременно на ниво ЕС и на национално ниво, което изисква последващо разпределяне на човешки и материални ресурси.

Предложения за изменения

Когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложенията на Комисията, в приложението са представени конкретните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

След приемането позоваванията от предложените регламенти и директива следва да отразяват представянето на настоящото становище.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 февруари 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 522.

(2)  COM(2010) 523.

(3)  COM(2010) 524.

(4)  COM(2010) 525.

(5)  COM(2010) 526.

(6)  COM(2010) 527.

(7)  Регламент (ЕО) № 1055/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (ОВ L 174, 7.7.2005 г., стр. 1) и Регламент (ЕО) № 1056/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ОВ L 174, 7.7.2005 г., стр. 5).

(8)  „Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of stability and convergence programmes“, одобрено от Съвета ЕКОФИН на 7 септември 2010 г.

(9)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

(COM(2010) 522)

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Нови съображения

„(7)

Установяването на наличието на прекомерен дефицит въз основа на критерия за дълга и стъпките, водещи до него, не следва да се основава само на неспазване на количествената референтна стойност, но винаги да взема под внимание цялата съвкупност от действащи фактори, обхванати от доклад на Комисията съгласно член 126, параграф 3 от Договора.

(8)

При установяването на наличието на прекомерен дефицит въз основа на критерия за дефицит и стъпките, водещи до него, е необходимо да се взема под внимание цялата съвкупност от действащи фактори, обхванати от доклада съгласно член 126, параграф 3 от Договора, ако съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт не надхвърля референтната стойност.

(9)

Докладът на Комисията съгласно член 126, параграф 3 от Договора следва да отчете по съответния начин качеството на националната фискална рамка, тъй като тя играе решаваща роля за подпомагане на фискалната консолидация и устойчивите публични финанси.

(10)

За да се подпомогне наблюдението на изпълнението на препоръките на Съвета и предизвестията за коригиране на състоянието на прекомерен дефицит, е необходимо те да посочват годишните бюджетни цели в съответствие с изискваното подобрение на бюджетното салдо, коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл и с изчистени еднократни и временни мерки.

(11)

При оценяването на ефективността на действията се използва възможността за съобразяване с разходните цели на консолидирания държавен бюджет като референтна стойност във връзка с прилагането на набелязани специфични мерки за приходите.

(12)

Когато се преценява дали да бъде удължен срокът за коригиране на прекомерния дефицит, е необходимо да бъде обърнато специално внимание на сериозните общи икономически спадове.“

„(7)

Установяването на наличието на прекомерен дефицит въз основа на критерия за дълга и стъпките, водещи до него, следва да се основава на неспазване на количествената референтна стойност, и да взема под внимание цялата съвкупност от действащи фактори, обхванати от доклад на Комисията съгласно член 126, параграф 3 от Договора единствено когато съотношението на държавния дълг се влошава за тригодишен период съгласно прогнозите на Комисията.

(8)

При установяването на наличието на прекомерен дефицит въз основа на критерия за дефицит и стъпките, водещи до него, е необходимо да се взема под внимание цялата съвкупност от действащи фактори, обхванати от доклада съгласно член 126, параграф 3 от Договора, единствено ако съотношението на дефицита е близо до референтната стойност и превишението над референтната стойност е временно.

(9)

За да се подпомогне наблюдението на изпълнението на препоръките на Съвета и предизвестията за коригиране на състоянието на прекомерен дефицит, годишните бюджетни цели за изискваното подобрение на бюджетното салдо, коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл и с изчистени еднократни и временни мерки могат да се допълнят от допълнителни спецификации в съответствие с тези структурни цели.

(10)

Оценяването на ефективността на действията следва да се основава на необходимите подобрения на структурното салдо и може да се допълни със съобразяване с разходните цели на консолидирания държавен бюджет като референтна стойност във връзка с прилагането на набелязани специфични мерки за приходите.

Обяснение

Съображенията следва вече да изясняват, че увеличената свобода на действие в подсиления Пакт за стабилност и растеж трябва да бъде отхвърлен. Въведените изменения са обяснени подробно в общите забележки на настоящото становище и по-долу.

Изменение 1a

Член 1, параграф 2, буква б) от предложения регламент

(Член 2, параграф 1a (нов) от Регламент (ЕО) № 1467/97)

„1a   Когато надхвърля референтната стойност, съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) се смята за намаляващо и за приближаващо референтната стойност с удовлетворителен темп в съответствие с член 126, параграф 2, буква б) от Договора, ако разликата с референтната стойност е намаляла през предходните три години с темп от порядъка на една двадесета годишно. За период от три години от [дата на влизане в сила на настоящия регламент — да се допълни] при прилагането на този показател се взема под внимание неговия ретроспективен характер.“

„1a   Когато надхвърля референтната стойност, съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) се смята за намаляващо и за приближаващо референтната стойност с удовлетворителен темп в съответствие с член 126, параграф 2, буква б) от Договора, ако разликата с референтната стойност е намаляла през предходните три години с темп от порядъка на една двадесета годишно. “

Обяснение

ЕЦБ е за прилагането на количествената референтна стойност за оценка на промяната в съотношението на дълга незабавно след датата на влизане в сила на регламента.

Изменение 2

Член 1, параграф 2, буква в) от предложения регламент

(Член 2, параграфи 3 и 3a (нов) от Регламент (ЕО) № 1467/97)

„3.   Когато подготвя доклад по смисъла на член 126, параграф 3 от Договора, Комисията взема предвид всички фактори, посочени в този член. Докладът отразява по подходящ начин развитието на икономическите показатели в средносрочен план (по-конкретно потенциалния растеж, фазата на икономическия цикъл, инфлацията, сериозните икономически неравновесия), както и развитието на средносрочното бюджетно състояние (по-конкретно усилията за фискална консолидация при благоприятна икономическа конюнктура, публичните инвестиции, прилагането на политиките в контекста на общата стратегия за растеж на Съюза и качеството на публичните финанси като цяло, по-специално съответствието с Директива […] на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки.) Докладът също така анализира съответното развитие на средносрочната дългова позиция (по-специално той отразява по подходящ начин рисковите фактори, включително падежната структура и валутното изражение на дълга, операциите наличности-потоци, натрупаните резерви и други публични активи; гаранциите, особено такива, които са свързани с финансовия сектор; явните и скрити задължения, свързани със застаряването на населението, както и дълга на частния сектор дотолкова, доколкото той може да представлява потенциално скрито задължение за държавата). Освен това Комисията обръща подобаващо внимание на всички други фактори, които според становище на съответната държава-членка са от значение за цялостната качествена оценка на превишението над референтната стойност и които държавата-членка е представила на Комисията и на Съвета. В тази връзка се обръща специално внимание на финансовите вноски за повишаване на международната солидарност и за постигането на политическите цели на Съюза, включително финансова стабилност.

4.   Комисията и Съвета правят балансирана цялостна оценка на всички действащи фактори, по-специално степента, в която те засягат оценката на спазването на критерия за дефицит и/или на критерия за дълг като влошаващи или подобряващи фактори.

При оценката на спазването на критерия за дефицит, ако съотношението на държавния дълг към БВП надхвърля референтната стойност, тези фактори се вземат под внимание на отделните етапи на вземането на решение за наличие на прекомерен дефицит, предвидени в член 126, параграфи 4, 5 и 6 от Договора, само ако е напълно изпълнено двойното условие на ръководния принцип, а именно, че преди да бъдат взети предвид съответните фактори, дефицитът на консолидирания държавен бюджет остава близо до референтната стойност и неговото превишение над референтната стойност е временно.“

„3.   Когато подготвя доклад по смисъла на член 126, параграф 3 от Договора, Комисията взема предвид всички фактори, посочени в този член. Докладът отразява по подходящ начин развитието на икономическите показатели в средносрочен план (по-конкретно потенциалния растеж, фазата на икономическия цикъл, инфлацията, ), както и развитието на средносрочното бюджетно състояние (по-конкретно усилията за фискална консолидация при благоприятна икономическа конюнктура, публичните инвестиции, прилагането на политиките в контекста на общата стратегия за растеж на Съюза и качеството на публичните финанси като цяло, по-специално съответствието с Директива […] на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки.) Докладът също така анализира съответното развитие на средносрочната дългова позиция (по-специално той отразява по подходящ начин рисковите фактори, включително падежната структура и валутното изражение на дълга, операциите наличности-потоци, натрупаните резерви и други публични активи; гаранциите, особено такива, които са свързани с финансовия сектор; явните и скрити задължения, свързани със застаряването на населението, както и дълга на частния сектор дотолкова, доколкото той може да представлява потенциално скрито задължение за държавата). Освен това Комисията обръща подобаващо внимание на всички други фактори, които според становище на съответната държава-членка са от значение за цялостната качествена оценка на превишението над референтната стойност и които държавата-членка е представила на Комисията и на Съвета. В тази връзка се обръща специално внимание на финансовите вноски за повишаване на международната солидарност и за постигането на политическите цели на Съюза, включително финансова стабилност.

Когато подготвя доклад, Комисията може да поиска допълнителна информация от съответната държава-членка.

[…]

3a.   При оценката на спазването на критерия за дълг, тези съответни фактори следва да бъдат взети предвид в стъпките, водещи до решението за наличие на прекомерен дефицит, предвидени в член 126, параграфи 4, 5 и 6 от Договора, единствено когато съотношението на държавния дълг се влошава за тригодишен период съгласно прогнозите на Комисията.

4.   Комисията и Съвета правят балансирана цялостна оценка на всички действащи фактори, по-специално степента, в която те засягат оценката на спазването на критерия за дефицит и/или на критерия за дълг като влошаващи или подобряващи фактори.

При оценката на спазването на критерия за дефицит, , тези фактори се вземат под внимание на отделните етапи на вземането на решение за наличие на прекомерен дефицит, предвидени в член 126, параграфи 4, 5 и 6 от Договора, само ако е напълно изпълнено двойното условие на ръководния принцип, а именно, че преди да бъдат взети предвид съответните фактори, дефицитът на консолидирания държавен бюджет остава близо до референтната стойност и неговото превишение над референтната стойност е временно.“

Обяснение

Докладът на Комисията по член 2, параграф 3, който се позовава на член 126, параграф 3 от Договора, изглежда отчита inter alia „сериозни макроикономически неравновесия“, които са предмет на друго предложение (COM(2010) 525). ЕЦБ подкрепя логичното и разумно съвместно съществуване на различните процедури. Позоваването на „сериозни макроикономически неравновесия“ може да доведе до объркване, създавайки впечатлението, че COM(2010) 522 и COM(2010) 525 регулират по същество една и съща материя.

Целта на изискването за допълнителен доклад е да стимулира изпълнението на изискванията от държавата-членка, поради факта че Комисията трябва да изготви доклад относно наличието на прекомерен дефицит или съотношение на прекомерен дълг. Спазването на референтните стойности би премахнало нуждата от допълнителни доклади.

Въпреки че всички съответни фактори ще бъдат взети под внимание, когато Комисията подготвя доклад за наличие на съотношение на прекомерен дълг, те трябва да се разглеждат само когато съотношението на държавния дълг се влошава. Действащите подобряващи фактори никога не би трябвало да водят до оценка, че дадена държава-членка няма съотношение на прекомерен дълг, когато нейното съотношение на дълг надхвърля референтната стойност и нараства.

Накрая принципът „близо и временно“ по отношение на критерия за дефицит следва да се спазва независимо от съотношението на дълга.

Изменение 3

Член 1, параграф 3, буква г) от предложения регламент

(Член 3, параграф 4a от Регламент (ЕО) № 1467/97)

„4a   В непревишаващия шест месеца срок, посочен в параграф 4, съответната държава-членка докладва на Комисията и на Съвета относно мерките, предприети в отговор на препоръката на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от Договора. Докладът включва целите за държавните разходи и за дискреционните мерки по отношение на приходите в съответствие с препоръката на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от Договора, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично.

5.   Ако са били предприети ефективни действия съгласно препоръка по член 126, параграф 7 от Договора и след приемането на препоръката са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от Договора. Преразгледаната препоръка, вземайки предвид съответните фактори съгласно член 2, параграф 3 от настоящия регламент, принципно може да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своята препоръка. Съветът също така може да реши, по препоръка от Комисията, да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от Договора в случай на сериозен общ икономически спад.“

„4a   В непревишаващия шест месеца срок, посочен в параграф 4, съответната държава-членка докладва на Комисията и на Съвета относно мерките, предприети в отговор на препоръката на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от Договора. Докладът включва целите за държавните разходи и за дискреционните мерки по отношение на приходите в съответствие с препоръката на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от Договора, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично. Комисията може да поиска допълнителен доклад от съответната държава-членка.

5.   Ако са били предприети ефективни действия съгласно препоръка по член 126, параграф 7 от Договора и след приемането на препоръката са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от Договора. Преразгледаната препоръка, вземайки предвид съответните фактори съгласно член 2, параграф 3 от настоящия регламент, може да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своята препоръка. “

Обяснение

Допълнителният доклад е средство на Комисията за стимулиране на спазването на разпоредбите от държавите-членки. Няма очевидна нужда изрично да се предвиди приемане на преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от Договора.

Изменение 4

Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1467/97

Няма съществуващ текст

„1.   Същевременно по предложение на Комисията Съветът следва да предостави незабавно официален доклад на Европейския съвет.

Обяснение

Това е допълнителен елемент от процедурата за стимулиране на спазването на разпоредбите от съответната държава-членка

Изменение 5

Член 1, параграф 5, буква б) от предложения регламент

(Член 5, параграф 1a от Регламент (ЕО) № 1467/97)

„1a   След предизвестието на Съвета, изпратено в съответствие с член 126, параграф 9 от Договора, съответната държава-членка докладва на Комисията и на Съвета относно предприетите мерки в отговор на предизвестието на Съвета. Докладът включва целите за държавните разходи и за дискреционните мерки по отношение на приходите, както и информация относно взетите мерки в отговор на конкретните препоръки на Съвета, за да се позволи на Съвета при необходимост да вземе решение в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент. Докладът се оповестява публично.

2.   Ако са били предприети ефективни действия съгласно предизвестие по член 126, параграф 9 от Договора и след приемането на предизвестието са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледано известие съгласно член 126, параграф 9 от Договора. Преразгледаното предизвестие, вземайки предвид съответните фактори съгласно член 2, параграф 3 от настоящия регламент, може по изключение да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит по правило с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своето предизвестие. Съветът също така може да реши, по препоръка от Комисията, да приеме преразгледано предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от Договора в случай на сериозен общ икономически спад.“

„1a   След предизвестието на Съвета, изпратено в съответствие с член 126, параграф 9 от Договора, съответната държава-членка докладва на Комисията и на Съвета относно предприетите мерки в отговор на предизвестието на Съвета. Докладът включва целите за държавните разходи и за дискреционните мерки по отношение на приходите, както и информация относно взетите мерки в отговор на конкретните препоръки на Съвета, за да се позволи на Съвета при необходимост да вземе решение в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент. Докладът се оповестява публично. Комисията следва да контролира и оценява мерките за коригиране, предприети за справяне с прекомерния дефицит, чрез мисия в съответната държава-членка съвместно с ЕЦБ, ако сметне за необходимо, за участващи държави-членки и за държави-членки, участващи в механизма на обменните курсове (ERM II), и да изготви доклад за Съвета. Докладът може да се оповестява публично.

2.   Ако са били предприети ефективни действия съгласно предизвестие по член 126, параграф 9 от Договора и след приемането на предизвестието са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледано известие съгласно член 126, параграф 9 от Договора. Преразгледаното предизвестие, вземайки предвид съответните фактори съгласно член 2, параграф 3 от настоящия регламент, може по изключение да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своето предизвестие. “

Обяснение

Мисиите на Комисията в съответната държава-членка, съвместно с ЕЦБ ако сметне за необходимо, за еврозоната и за държави-членки, участващи в ERM II, следва да спомогнат за постигане на целите на предложения регламент и да станат сериозен възпиращ фактор за държавите-членки, които са в несъответствие.

Няма очевидна нужда изрично да се предвиди приемане на преразгледано предизвестие въз основа на член 126, параграф 9 от Договора.

Изменение 6

Член 1, параграф 14 от предложения регламент

(Член 16 от Регламент (ЕО) № 1467/97)

„Глобите, посочени в член 12 от настоящия регламент, представляват други приходи, посочени в член 311 от Договора, и се разпределят между участващите държави-членки, които нямат прекомерен дефицит, както е определен в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора, и които не са обект на процедурата при прекомерно неравновесие по смисъла на Регламент (ЕС) № […/…], пропорционално на техния дял в общия брутен национален доход (БНД) на отговарящите на условията държави-членки.“

„Глобите, посочени в член 12 от настоящия регламент, се прехвърлят към Европейския механизъм за стабилност..“

Обяснение

Глобите, платени от държавите-членки от еврозоната съгласно рамката за наблюдение, следва да се натрупват в бъдещия ЕМС. Съответните преходни разпоредби (Европейски механизъм за финансово стабилизиране и/или Европейски инструмент за финансова стабилност, като бенефициенти на глобите) ще трябва да бъдат установени до създаването на ЕМС в съответствие със Заключенията на Европейския съвет от 16 и 17 декември 2010 г.

Причината тези глоби да се натрупват в ЕМС е, че съществува връзка между неспазването от държави-членки на техни задължения съгласно предложенията на Комисията и нуждата от създаване на ЕМС. Следователно глобите, произтичащи от пакета за управление, следва да се натрупват в ЕМС.

Както се посочва в настоящото становище, ако бъде прието, това решение следва да се разшири mutatis mutandis по отношение на всички процедури, които са подсилени или създадени от предложенията на Комисията.

Във всеки от регламентите, които са подсилени или създадени чрез предложенията на Комисията, следва да се съдържа съображение, което обяснява причината за прехвърлянето към ЕМС на начислените лихви и други финансови санкции, посочени по-горе: съществува връзка между неспазването от държави-членки на техните задължения по отношение на икономическото управление и нуждата от създаване на ЕМС.


Предложения за изменения относно предложение за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки

(COM(2010) 523)

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (2)

Изменение 1

Съображение 7 от предложената директива

„(7)

Необективните и нереалистичните макроикономически и бюджетни прогнози могат да се окажат съществена пречка пред ефективността на фискалното планиране, вследствие на което да отслабят ангажимента към бюджетната дисциплина, докато прозрачността и потвърждаването на методиките за прогнозиране могат значително да повишат качеството на макроикономическите и бюджетни прогнози за фискално планиране.“

„(7)

Необективните и нереалистичните макроикономически и бюджетни прогнози могат да се окажат съществена пречка пред ефективността на фискалното планиране, вследствие на което да отслабят ангажимента към бюджетната дисциплина, докато прозрачността и потвърждаването на методиките за прогнозиране следва значително да повишат качеството на макроикономическите и бюджетни прогнози за фискално планиране.“

Обяснение

Прозрачността и валидирането на методиките за прогнозиране са основни средства за качеството на прогнозите.

Изменение 2

Съображение 8 от предложената директива

„(8)

Прозрачността представлява съществен фактор, гарантиращ използването на реалистични прогнози за провеждане на бюджетната политика, и трябва да включва публичния достъп до методиките, хипотезите и параметрите, залегнали в основата на официалните макроикономически и бюджетни прогнози.“

„(8)

Прозрачността представлява съществен фактор, гарантиращ използването на реалистични прогнози за провеждане на бюджетната политика, и трябва да включва публикуване и следователно публичен достъп не само до достатъчно подробни официални макроикономически и бюджетни прогнози, но също така и до методиките, допусканията и параметрите, залегнали в основата на такива прогнози.“

Обяснение

Предложеното изменение подсилва решаващата роля, прозрачността и подробността.

Изменение 3

Съображение 12 от предложената директива

„(12)

Предвид документираната ефективност, показана от основаните на правила бюджетни рамки на държавите-членки при повишаването на бюджетната дисциплина, стриктните национални фискални правила, съгласувани с бюджетните цели на равнище ЕС, трябва да бъдат крайъгълен камък в засилената рамка за бюджетен надзор на Съюза. Стриктните фискални правила следва да съдържат конкретни дефиниции на целите, както и механизми за ефективен и навременен контрол. Заедно с това политическият опит показва, че за да се постигне ефективно функциониране на правилата с количествено изражение, трябва да се предвидят последици в случай на тяхното неизпълнение, които съответно биха могли да се изразяват и само в загуба на репутация.“

„(12)

Предвид документираната ефективност, показана от основаните на правила бюджетни рамки на държавите-членки при повишаването на бюджетната дисциплина, стриктните национални фискални правила, съгласувани с бюджетните цели на равнище ЕС, трябва да бъдат крайъгълен камък в засилената рамка за бюджетен надзор на Съюза. Стриктните фискални правила следва да съдържат конкретни дефиниции на целите, както и механизми за ефективен и навременен контрол. Заедно с това политическият опит показва, че за да се постигне ефективно функциониране на фискалните правила с количествено изражение, трябва да се предвидят последици в случай на тяхното неизпълнение, които следва да включват загуба на репутация и политически и финансови загуби. Своевременното погасяване на натрупан допълнителен дълг е стандартно следствие.

Обяснение

Доверието по отношение на фискалната рамка се повишава, ако в предложената директива, а оттам и в националното законодателство, се определят изрични последствия от неизпълнение, включително както нефинансови, така и финансови загуби. Задължението за своевременно погасяване на натрупан допълнителен дълг, който надхвърля допусканото от фискалната рамка, представлява силен инструмент за предотвратяване на нарушаването на правилата.

Изменение 4

Ново съображение 12a от предложената директива

Няма съществуващ текст

„(12a)

Броят на конкретните обстоятелства, при които е разрешено временно неспазване на количествените фискални правила, следва да бъде ограничен. Следва да бъдат изпълнени строги критерии по отношение на въздействието върху бюджета вследствие на неспазването на правилата и произтичащата отговорност. Възстановяването на допълнителни дългове трябва да бъде осигурено в рамките на подходящ период от време.“

Обяснение

Докато изричното посочване на последици при неспазване на правилата се счита за необходимо за осигуряване на ефективност, конкретните обстоятелства, при които е разрешено временно неспазване на количествените финансови правила, следва да се сведат до ограничен брой, засилвайки по този начин общото прилагане на последиците при неизпълнение. Предложеното ново съображение засилва ограничения характер на изключението, предвидено в член 6, буква г) от предложената директива. Изключенията следва да отговарят на строги критерии, а погасяването трябва да е условие за изключението.

Изменение 5

Съображение 13 от предложената директива

„(13)

Държавите-членки следва да избягват процикличните финансови политики, а усилията за постигането на фискална консолидация следва да бъдат по-задълбочени в периодите на благоприятна икономическа конюнктура. Числово изразените фискални правила с конкретно определени параметри спомагат за постигането на тези цели.“

„(13)

Държавите-членки следва да избягват процикличните финансови политики, а усилията за постигането на фискална консолидация следва да бъдат по-задълбочени в периодите на благоприятна икономическа конюнктура. Числово изразените фискални правила с конкретно определени параметри спомагат за постигането на тези цели. Тези числово изразени фискални правила следва да съдържат целта за засилен контрол върху държавните разходи и да предоставят на министерствата на финансите инструменти за ограничаване на разходите и контрол на дефицитите.

Обяснение

Целта на въвеждането на числово изразени фискални правила, а именно да се засили контролът върху държавните разходи, следва да бъде изяснена в самите правила, а на министерствата на финансите следва да се предоставят подходящите инструменти.

Изменение 6

Съображение 18 от предложената директива

„(18)

За да могат ефективно да подкрепят бюджетната дисциплина и устойчивите публични финанси, бюджетните рамки следва да включват всички видове публични финанси. Поради тази причина следва да се обърне особено внимание на дейността на извънбюджетните фондове и органи, които имат незабавно или средносрочно въздействие върху състоянието на бюджета на държавите-членки.“

„(18)

За да могат ефективно да подкрепят бюджетната дисциплина и устойчивите публични финанси, бюджетните рамки следва да включват всички видове публични финанси. Поради тази причина следва да се докладва по прозрачен начин за дейността на извънбюджетните фондове и органи, които вероятно ще имат незабавно или средносрочно въздействие върху състоянието на бюджета на държавите-членки. Тяхното очаквано или потенциално въздействие върху общите национални бюджетни баланси и дълг следва да бъде изрично отразено в средносрочните бюджетни рамки.

Обяснение

Предложеното изменение засилва ефективността чрез връзката към средносрочната бюджетна рамка и осигурява увеличен контрол на институциите извън държавния сектор, за които може да стане необходимо инжектиране на капитали.

Изменение 7

Ново съображение 18a от предложената директива

Няма съществуващ текст

„(18a)

Целта и елементите на директивата изискват национално транспониране, което да е колкото е възможно по-близко до текста на директивата. Въпреки че важи за всички държави-членки, то важи най-вече за държави-членки, чиято парична единица е еврото. [Взема се предвид споразумението на Еврогрупата от …. [че всички държави-членки, чиято парична единица е евро, предприемат транспониране в националното законодателство в това направление]].“

Обяснение

Ангажиментът за транспониране, което следва стриктно директивата, особено в държавите-членки от еврозоната, ще направи директивата по-ефективна.

Изменение 8

Ново съображение 18б от предложената директива

Няма съществуващ текст

„(18б)

Необходимо е държавите-членки, чиято парична единица е еврото, да въведат в националните си бюджетни рамки други елементи, в допълнение към включените в настоящата директива за всички държави-членки. В глава с конкретни разпоредби за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, се определят следните два елемента: единият е създаването на независими фискални съвети, имащи за задача да предоставят независим мониторинг, анализ, оценки и прогнози, а другият е прилагане на бюджетни процеси отгоре-надолу. Докато първият следва да бъде задължителен, държавите-членки трябва да обърнат подобаващо внимание на втория. Държавите-членки, чиято парична единица не е еврото, могат доброволно да включат няколко или всички допълнителни елементи в своите национални бюджетни рамки. Те следва конкретно да разгледат включване в тях на независимите фискални съвети.“

Обяснение

Елементите, които са били счетени за желателни от Съвета в неговите Заключения от май 2010 г. по този въпрос и в доклада на Работната група, трябва да станат задължителни за държавите-членки от еврозоната.

Изменение 9

Член 1 от предложената директива

„Настоящата директива определя подробни правила относно характеристиките на бюджетните рамки на държавите-членки, необходими за гарантиране на ефективността на процедурата при прекомерен дефицит.“

„Настоящата директива определя подробни правила относно характеристиките на бюджетните рамки на държавите-членки, необходими за гарантиране спазването на задължението на държавите-членки за избягване на прекомерен бюджетен дефицит, както е посочено в член 126, параграф 1 от Договора.“

Обяснение

Предложената директива не следва да посочва изрично процедурата при прекомерен дефицит, а по-скоро необходимостта от избягване на прекомерни дефицити, тъй като директивата, веднъж приложена в държавите-членки, ще се превърне в инструмент за засилване на спазването от държавите-членки на техните задължения по членове 121 и 126 от Договора.

Изменение 10

Член 2, буква е) от предложената директива

„е)

договореностите за анализ с оглед увеличаване прозрачността на елементите на бюджетния процес, в това число мандатите на независимите национални бюджетни служби или институции, действащи в областта на бюджетната политика;“

„е)

договореностите за независим мониторинг, анализ, оценки и валидиране с оглед увеличаване на прозрачността на елементите на бюджетния процес, в това число мандатите на независимите национални бюджетни служби или институции, действащи в областта на бюджетната политика;“

Обяснение

Разпоредбите не трябва да се отнасят само за анализа, а също и за мониторинга, оценката и валидирането на бюджетните процеси, и следва да гарантират, че те се извършват по независим начин.

Изменение 11

Член 3, параграф 1 от предложената директива

„1.   Държавите-членки поддържат национални системи за счетоводно отчитане на публичния сектор, които обхващат по изчерпателен и последователен начин всички подсектори на държавното управление, както е посочено в Регламент (ЕО) № 2223/96 (ESA 95), и които съдържат информацията, необходима за съставяне на данните, базирани на ESA 95. Тези системи за счетоводно отчитане на публичния сектор са предмет на вътрешен контрол и одит.“

„1.   За да се осигури своевременно и точно докладване на годишните и тримесечните национални данни, базирани на ESA 95, както се изисква от програмата за предаване на данни ESA, държавите-членки поддържат системи за счетоводно отчитане на публичния сектор, като прилагат международно признати счетоводни стандарти за публичния сектор на базата на текущо начисляване, които обхващат по изчерпателен и последователен начин всички подсектори на държавното управление, както е посочено в Регламент (ЕО) № 2223/96 (ESA 95), . Тези системи са предмет на независим контрол и одит.“

Обяснение

За да се увеличи своевременността и точността на националните данни, докладвани на Комисията, е желателно държавите-членки да ускорят въвеждането на публични счетоводни системи за субекти от държавния сектор, които докладват данни на базата на текущо начисляване в съответствие с международно признати счетоводни стандарти за публичния сектор. Това би позволило лесно пренасяне на тези данни в националните сметки, базирани на ESA 95. Системите за счетоводно отчитане на публичния сектор са предмет на независим контрол и одит.

Изменение 12

Член 3, параграф 2 от предложената директива

„2.   Държавите-членки се грижат за навременната и редовна наличност на фискални данни за всички подсектори на държавното управление. По-специално държавите-членки публикуват:

a)

преди края на следващия месец ежемесечни фискални данни на касова основа, обхващащи държавното управление, като всеки подсектор е посочен отделно;

б)

подробна таблица с данни за преобразуването, в която са посочени елементите на преминаването от данни на касова основа към данни, базирани на ESA-95.“

„   

Обяснение

ЕЦБ е съгласна с необходимостта от навременни фискални данни и поради това е за изтегляне напред на сроковете за докладване на тримесечните национални сметки, базирани на ESA, съгласно новата програма за предаване на данни ESA. Задължаването на всички държави-членки да докладват допълнителни месечни данни на касова основа и подробни таблици с данни за преобразуването, би увеличило несправедливо отчетната тежест, най-вече защото преобразуването от данни на касова основа към данни, базирани на ESA, не е лесно. Понеже член 3, параграф 2 не определя нито съдържанието на фискалните данни, нито правилата за оценка, допълнителната отчетна тежест е непропорционална на добавената стойност за европейско управление и дори създава риск от пренасочване на ресурси от подобряване на качеството на европейската статистика в общия държавен сектор.

Изменение 13

Член 4, параграф 1 от предложената директива

„1.   Държавите-членки гарантират, че фискалното планиране се основава на реалистични макроикономически и бюджетни прогнози, за чието изготвяне е използвана актуална информация. Бюджетното планиране се основава на най-вероятния макрофискален сценарий или на по-предпазлив сценарий, в който подробно са посочени отклоненията от най-вероятния макрофискален сценарий. В случаите, в които това е уместно, макроикономическите и бюджетните прогнози се изготвят, като се вземат под внимание прогнозите на Комисията. Предоставя се обяснение за разликите между избрания макрофискален сценарий и прогнозата на Комисията.“

„1.   Държавите-членки гарантират, че фискалното планиране се основава на реалистични макроикономически и бюджетни прогнози, за чието изготвяне е използвана актуална информация. Бюджетното планиране се основава на най-вероятния макрофискален сценарий или на по-предпазлив сценарий, в който подробно са посочени отклоненията от най-вероятния макрофискален сценарий. , Макроикономическите и бюджетните прогнози се сравняват с прогнозите на Комисията. Предоставя се обяснение за разликите между избрания макрофискален сценарий и прогнозата на Комисията.“

Обяснение

Предложеното изменение намалява елемента на несигурност в задължението да се вземат предвид прогнозите на Комисията.

Изменение 14

Член 4, параграф 4 от предложената директива

„4.   Държавите-членки подлагат макроикономическите и бюджетните прогнози за фискално планиране на редовен одит, включително последваща оценка. Резултатите от този одит се съобщават публично.“

„4.   Държавите-членки подлагат макроикономическите и бюджетните прогнози за фискално планиране на редовен одит, включително последваща оценка. Резултатите от този независим одит се съобщават публично.“

Обяснение

Одитът следва да се провежда по независим начин.

Изменение 15

Член 6 от предложената директива

„Без да се накърняват предвидените в Договора разпоредби относно рамката за бюджетен надзор на Съюза, числено изразените фискални правила включват конкретни данни за следните елементи:

a)

определяне на целите и обхват на правилата;

б)

ефективен и навременен контрол върху спазването на правилата — например чрез независими бюджетни служби или институции, действащи в областта на бюджетната политика;

в)

последици в случай на неспазване;

г)

дерогационни клаузи, определящи ограничен брой специфични обстоятелства, при които е разрешено временно неспазване на дадено правило.“

„Без да се накърняват предвидените в Договора разпоредби относно рамката за бюджетен надзор на Съюза, числено изразените фискални правила включват конкретни данни за следните елементи:

a)

определяне на целите и обхват на правилата;

б)

ефективен и навременен контрол върху спазването на правилата — например чрез независими бюджетни служби или институции, действащи в областта на бюджетната политика;

в)

последици в случай на неспазване, които включват ясни политически и финансови загуби за властите, отговорни за неспазването, сред които налагането на своевременно погасяване на допълнително натрупания дълг;

г)

дерогационни клаузи, ако има такива, определящи ограничен брой специфични обстоятелства, при които е разрешено временно неспазване на дадено правило.“

Обяснение

Надеждността на фискалната рамка се увеличава, ако изричните последици при неспазване на правилата, включително нефинансови и финансови загуби, са посочени в директивата, и по този начин в националното законодателство. Дерогационните клаузи не следва да са задължителни, но когато са посочени, те трябва да бъдат ограничени по обхват и продължителност. Погасяването на допълнително натрупан дълг следва да бъде задължителен инструмент в допълнение към всички други последици.

Изменение 16

Член 8, параграф 2, буква а) от предложената директива

„a)

изчерпателни и прозрачни многогодишни бюджетни цели по отношение на общия държавен дефицит, дълг и всички други обобщаващи фискални показатели, за да се гарантира, че те отговарят на фискалните правила, предвидени в действащата глава IV,“

„a)

изчерпателни и прозрачни многогодишни бюджетни цели по отношение на общия държавен дефицит, дълг, разходи и всички други обобщаващи фискални показатели, за да се гарантира, че те отговарят на фискалните правила, предвидени в действащата глава IV,“

Обяснение

Тъй като развитието на разходите ще бъде оценено съгласно изменения Регламент (ЕO) № 1466/97, разходите следва да бъдат споменати изрично като бюджетна цел на национално ниво.

Изменение 17

Член 12, параграф 1 от предложената директива

„1.   Всички подсектори на държавното управление са обхванати от числово изразени фискални правила.“

„1.   Числово изразените фискални правила се разработват и изпълняват, за да се гарантира, че фискалните цели обхващат всички подсектори на държавното управление и са в съответствие със задълженията на държавите-членки съгласно Пакта за стабилност и растеж.

Обяснение

Предложеното изменение изяснява, че числово изразените фискални правила следва да обхващат всички подсектори на държавното управление и да са в съответствие с Пакта за стабилност и растеж.

Изменение 18

Нова глава VIA „Специални разпоредби за държавите-членки, чиято парична единица е еврото“

Нов член 13б от предложената директива

Няма съществуващ текст

1.   В допълнение към техните задължения съгласно настоящата директива и без да се засягат същите, държавите-членки, чиято парична единица е еврото установяват в своите бюджетни рамки независим фискален съвет, чиято задача е да предоставя независим мониторинг, анализ, оценки и прогнози във всички области на националната фискална политика, които могат да имат въздействие върху спазването от страна на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, на задълженията им, произтичащи от членове 121 и 126 от Договора и от всяко законодателство и мерки, приети съгласно някой от тези членове или съгласно член 136 от Договора.

Те следва да обръщат необходимото внимание на прилагането на подход отгоре надолу, означаващ бюджетен подход, който започва със споразумение относно нивото на общите разходи, които след това се разпределят като средства за изразходване между различните министерства и държавни агенции, като по този начин се подкрепя спазването на разходни лимити.

2.   В допълнение към техните задължения съгласно настоящата директива и без да се засягат същите, държавите-членки, чиято парична единица не е еврото, могат също да включат всички или част от горните елементи в своите бюджетни рамки, по-специално създаването на независими фискални съвети на доброволни начала.

Обяснение

В допълнение към минималните изисквания за националните бюджетни рамки елементите, които са разгледани като желателни в Заключенията на Съвета от 17 май 2010 г. и в доклада на Работната група, трябва да бъдат задължителни за държавите-членки от еврозоната, като следва да има изрично посочване на възможността държавите-членки извън еврозоната също да включват такива желателни елементи.

Изменение 19

Член 14, параграф 1 от предложената директива

„1.   Държавите-членки въвеждат в сила разпоредбите, необходими с оглед изпълнението на настоящата директива, не по-късно от 31 декември 2013 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.“

„1.   Държавите-членки въвеждат в сила разпоредбите, необходими с оглед изпълнението на настоящата директива, не по-късно от 31 декември 2012 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.“

Обяснение

Тъй като националните процедури за одобрение на ЕМС следва да приключат до 1 януари 2013 г., настоящата директива следва да бъде въведена до тази дата.


Предложения за изменения относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната

(COM(2010) 524)

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (3)

Изменение 1

Съображение 5

„(5)

Санкциите за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж, следва да създадат стимули за провеждане на разумна фискална политика. Провеждането на такава политика следва да гарантира, че темпът на нарастване на правителствените разходи не надхвърля обичайно разумния средносрочен темп на нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП), освен ако излишъкът е обвързан с нарастване на правителствените приходи или дискреционният спад на приходите е компенсиран от намаляване на разходите.“

„(5)

Санкциите за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж, следва да създадат стимули за придържане към плана за корекции за постигане на средносрочната цел. “

Обяснение

Точното позоваване на плана за корекции за постигане на средносрочната цел е за предпочитане пред позоваване на провеждането на разумна фискална политика.

Изменение 2

Съображение 11 от предложения регламент

„(11)

Следва да бъде предвидена възможност Съветът да намалява или отменя санкциите, наложени върху държавите-членки, чиято парична единица е еврото, въз основа на предложение на Комисията след мотивирано искане от страна на съответната държава-членка. В рамките на корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж Комисията следва също да може да предлага намаляване на размера на санкцията или нейната отмяна поради изключителни икономически обстоятелства.“

Обяснение

Както е посочено в параграф 10 от настоящото становище, ЕЦБ препоръчва заличаване на тези ограничения на автоматичността.

Изменение 3

Съображение 12 от предложения регламент

„(12)

Безлихвеният депозит следва да бъде освободен, след като прекомерният дефицит бъде коригиран, а лихвата върху тези депозити, както и събраните глоби следва да бъдат разпределени между държавите-членки, чиято парична единица е еврото и които нямат прекомерен дефицит и които също така не са подложени на процедурата при прекомерни дисбаланси.“

„(12)

Безлихвеният депозит следва да бъде освободен, след като прекомерният дефицит бъде коригиран, а лихвата върху тези депозити, както и събраните глоби следва да се прехвърлят към Европейския механизъм за стабилност.

Обяснение

Виж предложеното изменение на член 7 по-долу.

Изменение 4

Член 3, параграфи 1 и 4 от предложения регламент

„1.

Когато Съветът отправи препоръка към някоя държава-членка в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора за предприемане на необходимите коригиращи действия при наличие на особено големи и опасни отклонения от провеждането на разумна фискална политика, както е определено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97, учредяването на лихвоносен депозит се налага от Съвета, който действа по предложение на Комисията. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението в съответствие с член 293, параграф 1 от Договора.

[…]

4.

Чрез дерогация от параграф 2 и след получаване на мотивирано искане от страна на съответната държава-членка, отправено до Комисията в срок от десет дни след приемането на препоръката на Съвета, посочена в параграф 1, Комисията може да предложи намаляване на размера на лихвоносния депозит или неговата отмяна.“

„1.

Когато Съветът отправи препоръка към някоя държава-членка в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора за предприемане на необходимите коригиращи действия при наблюдавано голямо отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната цел, както е определено в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97, учредяването на лихвоносен депозит се налага от Съвета, който действа по предложение на Комисията. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението в съответствие с член 293, параграф 1 от Договора.

[…]

Обяснение

ЕЦБ препоръчва замяна на абстрактните понятия с ясно измерими.

ЕЦБ препоръчва заличаване на допълнителните стъпки в процедурата, които преразглеждат стъпки, които вече са предприети след достатъчно обсъждане, тъй като те ограничават степента на автоматичност.

Изменение 5

Член 4, параграф 4 от предложения регламент

„4.   Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член поради изключителни икономически обстоятелства или след получаване на мотивирано искане от страна на съответната държава-членка, отправено до Комисията в срок от десет дни след приемането на решението на Съвета в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора, Комисията може да предложи намаляване на размера на безлихвения депозит или неговата отмяна.“

„   “

Обяснение

ЕЦБ предлага заличаване на този параграф, тъй като намалява автоматичността.

Изменение 6

Член 5, параграф 4 от предложения регламент

„4.   Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член поради изключителни икономически обстоятелства или след получаване на мотивирано искане от страна на съответната държава-членка, отправено до Комисията в срок от десет дни след приемането на решението на Съвета в съответствие с член 126, параграф 8 от Договора, Комисията може да предложи отмяна на глобата или намаляване на размера.“

„   “

Обяснение

Виж обяснението към предходното изменение.

Изменение 7

Член 7 от предложения регламент

„Лихвите, получени от Комисията от учредените в съответствие с член 4 депозити и събраните в съответствие с член 5 глоби, представляват други приходи, посочени в член 311 от Договора, и се разпределят в зависимост от техния дял в брутния национален доход на отговарящите на условията държави-членки между държавите-членки, чиято парична единица е еврото, които нямат прекомерен дефицит, изчислен в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора и които не са подложени на процедурата при прекомерни дисбаланси по смисъла на Регламент (ЕС) № […/…].“

„Лихвите, получени от Комисията от учредените в съответствие с член 4 депозити и събраните в съответствие с член 5 глоби, представляват други приходи, посочени в член 311 от Договора, и се прехвърлят към Европейския механизъм за стабилност.

Обяснение

Виж обяснението относно изменение 6 на предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97.


Предложения за изменения относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната

(COM(2010) 525)

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (4)

Изменение 1

Ново съображение 6a от предложения регламент

Няма съществуващ текст

„6a

Необходимо е въвеждане на постепенно нарастване на санкциите, при което Съветът вече следва да налага лихвоносен депозит след неспазване на съответния краен срок, наложен от Съвета, с оглед на налагане на глоба след неспазване на два съответни крайни срока.“

Обяснение

Налагането на лихвоносен депозит след първото съответно неспазване на срок от страна на държава-членка следва да улесни налагането на глоби в случай на повторно неспазване на съответните крайни срокове.

Изменение 2

Съображение 12 от предложения регламент

„(12)

Събраните приходи от глоби следва да се разпределят между държавите-членки, чиято парична единица е еврото, за които не е открита процедура при прекомерно неравновесие и които нямат прекомерен дефицит.“

„(12)

Събраните приходи от глоби следва да се прехвърлят към Европейския механизъм за стабилност.

Обяснение

Виж обяснението относно изменение 6 на предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97.

Изменение 3

Член 1, параграф 1 от предложения регламент

„1.   С настоящия регламент се създава система от глоби с цел ефективно коригиране на макроикономическите неравновесия в еврозоната.“

„1.   С настоящия регламент се създава система от санкции с цел ефективно коригиране на макроикономическите неравновесия в еврозоната.“

Обяснение

За да обхване не само глобите, но и лихвоносните депозити, предложеният регламент следва да посочва система от санкции.

Изменение 4

Член 2 от предложения регламент

„За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 2 от Регламент (ЕС) № […/…].

Освен това се прилага и следното определение:

„изключителни икономически обстоятелства“ са обстоятелствата, при които се счита, че дефицитът по държавния бюджет превишава референтната стойност по изключение по смисъла на член 126, параграф 2, буква а), второто тире от Договора и съгласно Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета (5).

„За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 2 от Регламент (ЕС) № […/…].

.

Обяснение

Виж предложенията на ЕЦБ в изменение 5 относно член 3 от предложения регламент и обяснението. С оглед на предложените изменения на член 3, няма нужда от определение на „изключителни икономически обстоятелства“.

Изменение 5

Член 3 от предложения регламент

„1.   По предложение на Комисията Съветът налага годишна глоба в следните случаи:

1.

ако съгласно член 7, параграф 2 и член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № […/…] са били определени два последователни крайни срока и след това в съответствие с член 10, параграф 4 от посочения регламент Съветът заключи, че съответната държава-членка все още не е предприела препоръчаните корективни действия; или

2.

ако съгласно член 8, параграф 1 и член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № […/…] са били определени два последователни крайни срока и след това в съответствие с член 8, параграф 2 от посочения регламент Съветът заключи, че съответната държава-членка отново е представила план с недостатъчни корективни действия.

Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни от приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението съгласно член 293, параграф 1 от Договора.

2.   Годишната глоба, която трябва да бъде предложена от Комисията, е в размер на 0,1 % от БВП на съответната държава-членка за предходната година.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, поради наличието на изключителни икономически обстоятелства или въз основа на мотивирано искане от съответната държава-членка, изпратено до Комисията в срок от десет дни от приемането на заключенията на Съвета по параграф 1, Комисията може да предложи глобата да бъде намалена или отменена.

4.   Ако дадена държава-членка е платила годишна глоба за определена календарна година и след това съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […/…] Съветът заключи, че държавата-членка е предприела препоръчаните корективни действия в течение на съответната година, платената като глоба сума за съответната година се връща на държавата-членка пропорционално на изминалото време.“

„1.   По предложение на Комисията Съветът налага лихвоносен депозит в следните случаи:

1.

ако съгласно член 7, параграф 2 или член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № […/…] е бил определен краен срок и след това в съответствие с член 10, параграф 1 от посочения регламент Съветът заключи, че съответната държава-членка все още не е предприела препоръчаните корективни действия; или

2.

ако съгласно член 8, параграф 1 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № […/…] е бил определен краен срок и след това в съответствие с член 8, параграф 2 от посочения регламент Съветът заключи, че съответната държава-членка отново е представила план с недостатъчни корективни действия.

Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни от приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението съгласно член 293, параграф 1 от Договора.

2.   Лихвоносният депозит, който трябва да бъде предложен от Комисията, е в размер на 0,2 % от БВП на съответната държава-членка за предходната година.

   

4.   Ако дадена държава-членка е учредила лихвоносен депозит за определена календарна година и след това съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […/…] Съветът заключи, че държавата-членка е предприела препоръчаните корективни действия в течение на съответната година, платената като депозит сума за съответната година се връща заедно с начислената лихва на държавата-членка .“

5.   По предложение на Комисията Съветът налага годишна глоба в следните случаи:

1.

ако съгласно член 7, параграф 2 или член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № […/…] са били определени два последователни крайни срока и след това в съответствие с член 10, параграф 1 от посочения регламент Съветът заключи, че съответната държава-членка все още не е предприела препоръчаните корективни действия; или

2.

ако съгласно член 8, параграф 1 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № […/…] са били определени два последователни крайни срока и след това в съответствие с член 8, параграф 2 от посочения регламент Съветът заключи, че съответната държава-членка отново е представила план с недостатъчни корективни действия.

6.   Ако дадена държава-членка е платила годишна глоба за определена календарна година и след това съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […/…] Съветът заключи, че държавата-членка е предприела препоръчаните корективни действия в течение на съответната година, платената като глоба сума за съответната година се връща на държавата-членка пропорционално на изминалото време.

7.   Годишната глоба е в размер на 0,2 % от БВП на държавата-членка за предходната година.

Обяснение

ЕЦБ препоръчва неспазването на един краен срок като достатъчно за налагането на депозит, което ще позволи по-поетапен режим на санкции, тъй като след това глобите могат да се налагат въз основа на повторно неспазване. Освен това ЕЦБ предлага да се заличат стъпките за преразглеждане, които удължават процедурата и ограничават автоматичността.

Изменение 6

Член 4 от предложения регламент

„Събираните средства от глоби по член 3 от настоящия регламент представляват „други приходи“ съгласно член 311 от Договора и се разпределят между държавите-членки, чиято парична единица е еврото, за които няма открита процедура при прекомерно неравновесие по смисъла на Регламент (ЕС) № […/…] и които нямат прекомерен дефицит съгласно член 126, параграф 6 от Договора, пропорционално на дела им в общия брутен национален доход (БНД) на отговарящите на условията държави-членки.“

„Събираните средства от глоби по член 3 от настоящия регламент представляват „други приходи“ съгласно член 311 от Договора и се прехвърлят към Европейския механизъм за стабилност.“

Обяснение

Виж обяснението относно изменение 6 на предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97.


Предложения за изменения относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

(COM(2010) 526)

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (7)

Изменение 1

Съображение 7

„(7)

Задължението за постигане и поддържане на средносрочна бюджетна цел трябва да бъде прилагано практически чрез конкретизиране на принципите за благоразумно водене на фискална политика.“

Обяснение

ЕЦБ не вижда необходимост от използване на концепцията за благоразумно водене на фискална политика.

Изменение 2

Съображение 9 от предложения регламент

„(9)

Благоразумното водене на фискална политика означава, че темпът на нарастване на държавните разходи обичайно не надхвърля благоразумния средносрочен темп на нарастване на БВП, като надхвърлянето на тази норма е обвързано с дискреционно повишение на държавните приходи, а дискреционният спад на приходите е компенсиран от намаляване на разходите.“

„(9)

Достатъчният напредък за постигане на средносрочната бюджетна цел следва да се определя въз основа на цялостна оценка със структурното салдо като референтна стойност, включително анализ на разходите без дискреционни мерки по отношение на приходите. В тази връзка и до постигането на средносрочната цел, темпът на нарастване на държавните разходи обичайно не следва да надхвърля референтния средносрочен темп на потенциален ръст на БВП, докато увеличените разходи, надхвърлящи тази норма, следва да са обвързани с дискреционно повишение на държавните приходи, а дискреционният спад на приходите следва да е компенсиран от намаляване на разходите. Прогнозираният средносорчен темп на потенциалния ръст на БВП следва да се изчислява в съответствие с общата методология, използвана от Комисията. Въздействието на структурата за растеж върху растежа на приходите следва да се разглежда като средство за избягване на зависимост от растеж на приходите, зависещ от определена структура за растеж на държавата-членка, която може да бъде променена.

Обяснение

ЕЦБ препоръчва използване на ясни критерии вместо абстрактни понятия. Структурата на растеж може да окаже значително въздействие върху ръста на държавните приходи, което следва да бъде разгледано в правилото.

Изменение 3

Съображение 10 от предложения регламент

„(10)

Временно отклонение от благоразумната фискална политика следва да бъде позволено в случай на сериозен икономически спад от общ характер, за да се улесни икономическото възстановяване.“

Обяснение

С оглед на всеобхватната важност на фискалната устойчивост ЕЦБ препоръчва заличаване на тази отворена дерогационна клауза.

Изменение 4

Съображение 11 от предложения регламент

„(11)

В случай на значително отклонение от благоразумната фискална политика следва да бъде отправено предупреждение към съответната държава-членка, а ако значителното отклонение продължи във времето или е особено сериозно, следва да бъде отправена препоръка към съответната държава-членка за вземане на необходимите корективни мерки.“

„(11)

В случай на значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната цел, Комисията може да поиска допълнителен доклад от държавата-членка и следва да отправи предупреждение към съответната държава-членка, и , следва да се отправи препоръка на Съвета към съответната държава-членка, определяща краен срок за вземане на необходимите корективни мерки.

Съответната държава-членка следва да докладва на Съвета за предприетите действия. Ако съответната държава-членка не е предприела необходимите действия в срока, определен от Съвета, Съветът следва да приеме препоръка и да докладва на Европейския съвет.

Обяснение

Докладите, предвидени в предложението за изменение, биха увеличили натиска върху държавите-членки, неспазващи условията.

Изменение 5

Ново съображение 11a от предложения регламент

Няма съществуващ текст

„(11a)

Следва да се създаде консултативен орган от лица с призната компетентност в икономическата и фискалната област, които да предоставят годишен независим доклад, адресиран до институциите на Съюза, относно начина, по който Комисията и Съветът са изпълнили своите задължения съгласно членове 121 и 126 от Договора и съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97, [съгласно Регламент (ЕО) № 1467/97, и съгласно следните регламенти: Регламент (ЕС) № […/…] за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната; Регламент (ЕС) № […/…] относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната; Регламент (ЕС) № […/…] за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия]. Ако капацитетът на този орган позволява и след искане от Комисията, Съвета или Европейския съвет, този орган следва също така да предоставя анализ по конкретни икономически и бюджетни въпроси. Този орган не трябва да нарушава компетентността на Комисията. Членовете на този консултативен орган, следва да бъдат напълно независими.“

Обяснение

ЕЦБ счита, че този консултативен орган ще допринесе за спазване от страна на Съвета и на Комисията на задълженията им съгласно Договора и съгласно процедурите, разгледани в предложенията на Комисията. Той следва да се създаде чрез настоящия регламент, а другите регламенти, разгледани в предложенията на Комисията, следва да препращат към него. Без да се засяга основната му задача, и ако ресурсите му позволяват, Европейският съвет, Съветът или Европейската комисия могат да поискат от него конкретни анализи. Следва да се добави пояснение, че задачите на този орган не засягат компетенциите на Комисията.

Изменение 6

Съображение 12 от предложения регламент

„(12)

За да се подсигури спазване на рамката за финансов надзор на Съюза от страна на участващите държави-членки, следва да бъде създаден специален механизъм за прилагане въз основа на член 136 от Договора за случаите, в които преобладава устойчиво и значително отклонение от благоразумното водене на фискална политика.“

„(12)

За да се подсигури спазване на рамката за финансов надзор на Съюза от страна на участващите държави-членки, следва да бъде създаден специален механизъм за прилагане въз основа на член 136 от Договора за случаите, в които преобладава устойчиво и значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната цел.“

Обяснение

Точното позоваване на значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната цел е за предпочитане пред по-широкото понятие за благоразумно водене на фискална политика.

Изменение 7

Член 1, параграф 2, буква в) от предложения регламент

(Член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97)

„3.   Информацията относно развитието на салдото на консолидирания държавен бюджет и съотношението на дълга, растежа на държавните разходи, очаквания път на растеж на държавните приходи при непроменена политика, планираните дискреционни мерки по отношение на приходите и основните икономически допускания, посочени в параграф 2, букви а) и б), се представя на годишна основа и обхваща предходната година, текущата година и най-малко следващите три години.“

„3.   Информацията относно развитието на салдото на консолидирания държавен бюджет и съотношението на дълга, растежа на държавните разходи, очаквания път на растеж на държавните приходи при непроменена политика, планираните дискреционни мерки по отношение на приходите, представени количествено по подходящ начин, и основните икономически допускания, посочени в параграф 2, букви а) и б), се представя на годишна основа и обхваща предходната година, текущата година и най-малко следващите три години.“

Обяснение

Налице е необходимост от по-строги изисквания за количествено представяне на дискреционните мерки по отношение на приходите.

Изменение 8

Член 1, параграф 4 от предложения регламент

(Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97)

„1.   […]

Когато оценява плана за корекции за постигането на средносрочната бюджетна цел, Съветът проверява дали съответната държава-членка изпълнява задължението си за ежегодно адекватно подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл, необходимо за изпълнение на нейната средносрочна бюджетна цел с референтна стойност от 0,5 % от БВП. За държавите-членки с високо ниво на задлъжнялост и/или прекалено големи макроикономически неравновесия Съветът проверява дали годишното подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема предвид дали се полагат повече усилия за корекции при благоприятна икономическа конюнктура, като те може да са по-ограничени в периоди на неблагоприятна икономическа конюнктура.

[…]

Благоразумният средносрочен растеж следва да бъде оценяван въз основа на прогнози за десет години напред, които се актуализират редовно.

[…]

Съветът също така проверява дали съдържанието на програмите за стабилност улеснява постигането на устойчива конвергенция в рамките на еврозоната, по-тясното координиране на икономическите политики и дали икономическите политики на съответната държава-членка са в съответствие с общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза.

В периоди на сериозен икономически спад от общ характер дадена държава-членка може да получи правото да се отклони временно от пътя на корекциите, набелязан в духа на благоразумното водене на фискална политика, посочено в четвърта алинея.“

„1.   […]

Когато оценява плана за корекции за постигането на средносрочната бюджетна цел, Съветът проверява дали съответната държава-членка изпълнява задължението си за ежегодно адекватно подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл, необходимо за изпълнение на нейната средносрочна бюджетна цел с референтна стойност от 0,5 % от БВП. За държавите-членки, при които са налице едно или повече от следните обстоятелства: i) ниво на държавния дълг над 60 % от референтната стойност на БВП; ii) изразени рискове по отношение на фискалната устойчивост; iii) прекалено големи макроикономически неравновесия; Съветът проверява дали годишното подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл надвишава значително 0,5 % от БВП. Съветът взема предвид дали се полагат повече усилия за корекции при благоприятна икономическа конюнктура, като те може да са по-ограничени в периоди на неблагоприятна икономическа конюнктура. Следва да се отчита въздействието на структурата на растежа върху растежа на приходите.

[…]

Референтният средносорчен темп на потенциалния ръст на БВП следва да бъде оценяван въз основа на прогнози за десет години напред, които се актуализират редовно.

[…]

Съветът също така проверява дали съдържанието на програмите за стабилност улеснява поддържането на устойчива конвергенция в рамките на еврозоната, по-тясното координиране на икономическите политики и дали икономическите политики на съответната държава-членка са в съответствие с общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза.

Обяснение

В допълнение към обяснителните технически забележки, възможността за неспазване на плана за корекции на базата на „сериозен икономически спад от общ характер” означава, че планът за корекции, който вече се основава на абстрактното понятие „благоразумно водене на фискална политика”, ще бъде обект на допълнителна дерогационна клауза, което би подронило фискалната устойчивост.

Изменение 9

Член 1, параграф 5 от предложения регламент

(Член 6, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97)

„2.   В случай на значително отклонение от благоразумното водене на фискална политика, посочено в член 5, параграф 1, четвърта алинея от настоящия регламент, а също и с цел предотвратяване на възникването на прекомерен дефицит, в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора Комисията може да отправи предупреждение към съответната държава-членка.

Смята се, че има значително отклонение от благоразумното водене на фискална политика, ако са налице следните условия: надхвърляне на нарастването на разходите, съвместимо с благоразумна фискална политика, което не е компенсирано от дискреционни мерки за повишаване на приходите, или дискреционни мерки за намаляване на приходите, които не са компенсирани с намаляване на разходите; отклонението е с общ ефект върху бюджетното салдо в размер на най-малко 0,5 % от БВП в рамките на една година или най-малко 0,25 % от БВП средногодишно за две последователни години.

[…]

3.   В случай че значителното отклонение от благоразумната фискална политика е устойчиво или е особено голямо, Съветът, по препоръка на Комисията, отправя препоръка към съответната държава-членка за вземане на необходимите корективни мерки. Съветът, по предложение от Комисията, публично оповестява препоръката.“

[обърната поредност на първа и втора алинея на член 6, параграф 2]

„2.   Смята се, че има наблюдавано значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната цел, ако са налице следните условия: а) годишното подобрение на структурното салдо не отговаря на изискването съгласно член 5, параграф 1, втора алинея; или б) надхвърляне на нарастването на разходите над референтния средносорчен темп на потенциалния ръст на БВП, което не е компенсирано от дискреционни мерки за повишаване на приходите, или дискреционни мерки за намаляване на приходите, които не са компенсирани с намаляване на разходите; отклонението е с общ отрицателен ефект върху бюджетното салдо в размер на най-малко 0,25 % от БВП в рамките на една година . Следва да се отчита въздействието на структурата за растеж върху растежа на приходите.

В случай на наблюдавано значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната цел, посочено в член 5, параграф 1, четвърта алинея от настоящия регламент, , Комисията може да поиска допълнителен доклад от съответната държава-членка и в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора може да отправи предупреждение към съответната държава-членка.

В рамките на един месец от датата на приемане на предупреждението от Комисията, Съветът приема препоръка за мерки на политиката, определяща краен срок за справяне с отклонението въз основа на препоръка на Комисията, основана на член 121, параграф 4 от Договора.

В срока, определен от Съвета в препоръката съгласно член 121, параграф 4 от Договора, съответната държава-членка докладва на Съвета относно действията, предприети в отговор на споменатата препоръка.

Ако съответната държава-членка не предприеме необходимите действия в срок от пет месеца от датата на приемането на препоръката от Съвета съгласно член 121, параграф 4 от Договора, Съветът незабавно приема препоръка въз основа на препоръка на Комисията, основана на член 121, параграф 4 от Договора и докладва на Европейския съвет. След приемането на последната препоръка на Съвета, Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ, ако счете за необходимо, може да осъществи мисия за наблюдение. Комисията докладва на Съвета за резултатите от мисията и може да реши да оповести публично своите заключения.

Срокът от пет месеца се намалява до три, ако Комисията в своята препоръка до Съвета, посочена във втората алинея на настоящия параграф, счете, че положението е особено сериозно и изисква спешни действия.

[…]

   “

Обяснение

Процедурата следва да се преразгледа и да се въведат нови стъпки, които да я направят по-ефективна, включително възможността за мисии.

Изменение 10

Член 1, параграф 8 от предложения регламент

(Член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97)

„1.   […]

Когато оценява плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, Съветът взема предвид дали се полагат повече усилия при благоприятна икономическа конюнктура, докато те може да са по-ограничени в периоди на неблагоприятна икономическа конюнктура. За държавите-членки с високо ниво на задлъжнялост и/или прекалено големи макроикономически неравновесия Съветът проверява дали годишното подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл надвишава 0,5 % от БВП. За държавите-членки от ВКМ2 Съветът проверява дали съответната държава-членка следва политика на подходящо годишно подобрение на структурния баланс с изчистени еднократни и временни мерки, което е необходимо за постигане на средносрочната бюджетна цел, с референтна стойност в размер на 0,5 % от БВП.

[…]

Благоразумният средносрочен растеж следва да бъде оценяван въз основа на прогнози за десет години напред, които се актуализират редовно.

[…]

Освен това Съветът следва да прецени дали съдържанието на конвергентните програми дава възможност за тясна координация на икономическите политики и дали икономическите политики на съответните държави-членки са в съответствие с насоките на общата икономическа политика на държавите-членки и на Съюза. Освен това за държавите-членки от ВКМ2 Съветът проверява дали съдържанието на конвергентните програми осигурява безпроблемно участие във валутно-курсовия механизъм.

В периоди на сериозен икономически спад от общ характер дадена държава-членка може да получи правото да се отклони временно от пътя на корекциите, необходим за благоразумното водене на фискална политика, посочено в четвърта алинея.“

„1.   […]

Когато оценява плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, Съветът взема предвид дали се полагат повече усилия при благоприятна икономическа конюнктура, докато те може да са по-ограничени в периоди на неблагоприятна икономическа конюнктура. За държавите-членки с ниво на държавния дълг над 60 % от референтната стойност на БВП или с изразени рискове по отношение на фискалната устойчивост Съветът проверява дали годишното подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл надвишава значително 0,5 % от БВП. За държавите-членки от ВКМ2 Съветът проверява дали съответната държава-членка следва политика на подходящо годишно подобрение на структурния баланс с изчистени еднократни и временни мерки, което е необходимо за постигане на средносрочната бюджетна цел, с референтна стойност в размер на 0,5 % от БВП. Следва да се отчита въздействието на структурата на растежа върху растежа на приходите.

[…]

Референтният средносорчен темп на потенциалния ръст на БВП следва да бъде оценяван въз основа на прогнози за десет години напред, които се актуализират редовно.

[…]

Освен това Съветът следва да прецени дали съдържанието на конвергентните програми дава възможност за постигането на устойчиво сближаване, тясна координация на икономическите политики и дали икономическите политики на съответните държави-членки са в съответствие с насоките на общата икономическа политика на държавите-членки и на Съюза. Освен това за държавите-членки от ВКМ2 Съветът проверява дали съдържанието на конвергентните програми осигурява безпроблемно участие във валутно-курсовия механизъм.

Обяснение

Виж обясненията за предходните предложени изменения към настоящия предложен регламент.

Изменение 11

Член 1, параграф 9 от предложения регламент

(Член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97)

„2.   […]

Смята се, че има значително отклонение от благоразумното водене на фискална политика, ако са налице следните условия: надхвърляне на нарастването на разходите, съвместимо с благоразумна фискална политика, което не е компенсирано от дискреционни мерки за повишаване на приходите, или дискреционни мерки за намаляване на приходите, които не са компенсирани с намаляване на разходите; отклонението е с общ ефект върху бюджетното салдо в размер на най-малко 0,5 % от БВП в рамките на една година или най-малко 0,25 % от БВП средногодишно за две последователни години.

[…]

Отклонението може да не бъде взето под внимание в условията на сериозен икономически спад от общ характер.“

„2.   […]

Смята се, че има наблюдавано значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, ако са налице следните условия: а) годишното подобрение на структурното салдо не отговаря на изискването съгласно член 9, параграф 1, втора алинея или б) надхвърляне на нарастването на разходите над референтния средносорчен темп на потенциалния ръст на БВП, което не е компенсирано от дискреционни мерки за повишаване на приходите, или дискреционни мерки за намаляване на приходите, които не са компенсирани с намаляване на разходите; отклонението е с общ отрицателен ефект върху бюджетното салдо в размер на най-малко 0,25 % от БВП в рамките на една година . Следва да се отчита въздействието на структурата на растежа върху растежа на приходите.

[…]

В случай на наблюдавано значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната цел, посочено в член 9, параграф 1, четвърта алинея от настоящия регламент, Комисията може да поиска допълнителен доклад от съответната държава-членка и в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора може да отправи предупреждение към съответната държава-членка.

Съветът, в рамките на един месец от датата на приемане на предупреждението от Комисията, приема препоръка за мерки на политиката, определяща краен срок за справяне с отклонението въз основа на препоръка на Комисията, основана на член 121, параграф 4 от Договора.

В срока, определен от Съвета в препоръката съгласно член 121, параграф 4 от Договора, съответната държава-членка докладва на Съвета относно действията, предприети в отговор на препоръката на Съвета.

Ако съответната държава-членка не предприеме необходимите действия в срок от пет месеца от датата на приемането на препоръката от Съвета, съгласно член 121, параграф 4 от Договора, Съветът незабавно приема препоръка, въз основа на препоръка на Комисията, основана на член 121, параграф 4 от Договора, и докладва на Европейския съвет. След приемането на тази последна препоръка на Съвета, Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ, ако счете за необходимо за държави-членки, участващи в ERM II, може да осъществи мисия за наблюдение. Комисията докладва на Съвета за резултатите от мисията и може да реши да оповести публично своите заключения.

Срокът от пет месеца се намалява до три, ако Комисията в своята препоръка до Съвета, посочена във втората алинея на настоящия параграф, счете, че положението е особено сериозно и изисква спешни действия.

Обяснение

Предложеното изменение изяснява отклонението и определя стъпките на процедурата.

Изменение 12

Член 11 от Регламент (ЕО) № 1466/97 — нов параграф 2

Няма съществуващ текст

„2.   Определя се консултативен орган от лица с призната компетентност в икономическата и фискалната област.

Той представя годишен публичен доклад за начина, по който Комисията и Съветът са изпълнили своите задължения съгласно членове 121 и 126 от Договора и съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97, съгласно Регламент (ЕО) № 1467/97, и съгласно следните регламенти: Регламент (ЕС) № […/…] за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната; Регламент (ЕС) № […/…] относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната; Регламент (ЕС) № […/…] за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия.

По искане на Комисията, Съвета или Европейския съвет, консултативният орган представя анализ по конкретни икономически и бюджетни въпроси. Членовете на този консултативен орган са независими при изпълнението на техните задачи.“

Обяснение

Виж обяснението към изменение 5 по-горе във връзка с предложеното ново съображение 11a.


Предложения за изменения относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия

(COM(2010) 527)

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (8)

Изменение 1

Съображение 3 от предложения регламент

„(3)

Особено надзорът върху икономическите политики на държавите-членки следва да бъде разширен отвъд бюджетния надзор, за да се предотвратят прекомерни макроикономическите неравновесия и да се подпомогнат засегнатите държави-членки да изготвят план за корективни действия, преди различията да се затвърдят. Това разширяване на рамката за икономически надзор следва да се осъществява успоредно със задълбочаването на фискалния надзор.“

„(3)

Особено надзорът върху икономическите политики на държавите-членки следва да бъде разширен отвъд бюджетния надзор, за да се предотвратят прекомерни макроикономическите неравновесия, а също и уязвимости, и да се подпомогнат засегнатите държави-членки да изготвят план за корективни действия, преди различията да се затвърдят. Това разширяване на рамката за икономически надзор следва да се осъществява успоредно със задълбочаването на фискалния надзор.“

Обяснение

Превантивният характер на процедурата може да бъде засилен чрез включването на израза „уязвимости“ в допълнение към „неравновесия“, тъй като ще има редица случаи, които стабилното макроикономическо управление ще трябва да обхваща в рамките на тази процедура, но които няма изцяло да се вместят в настоящото тълкуване на понятието „неравновесия“.

Изменение 2

Съображение 4 от предложения регламент

„(4)

Необходима е подробно описана в законодателството процедура, за да се спомогне за справянето с тези неравновесия.“

„(4)

Необходима е подробно описана в законодателството процедура, за да се спомогне за справянето с тези неравновесия и уязвимости.“

Обяснение

Виж обяснението към изменение 1.

Изменение 3

Съображение 5 от предложения регламент

„(5)

Целесъобразно е многостранното наблюдение съгласно член 121, параграфи 3 и 4 от Договора да бъде допълнено със специални правила за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия.“

„(5)

Целесъобразно е многостранното наблюдение съгласно член 121, параграфи 3 и 4 от Договора да бъде допълнено със специални правила за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия. Макроикономически несъответствия са налице, когато дадена държава-членка попада в положения, като например големи дефицити по текущата сметка, значителна загуба на конкурентоспособност, големи и необичайни повишения в цените на активите, високи нива или значително влошаване на външната задлъжнялост, на задлъжнялостта на публичния или частния сектор, или има значителен риск за това. Макроикономически уязвимости са налице, когато дадена държава-членка попада в положение, което може да бъде обхванато от солидно макроикономическо наблюдение на Икономическия и паричен съюз.

Обяснение

Предложеното съображение би следвало да спомага за изясняването на положенията, които се обхващат от процедурата.

Изменение 4

Съображение 6 от предложения регламент

„(6)

Посочената процедура следва да се основава на механизъм за предупреждение с оглед ранно откриване на възникващи макроикономически неравновесия. Тя следва да се основава на използването на индикативна прозрачна таблица с показатели в съчетание с икономическа оценка.“

„(6)

Посочената процедура следва да се основава на механизъм за предупреждение с оглед ранно откриване на възникващи макроикономически неравновесия и уязвимости. Тя следва да се основава на използването на индикативна прозрачна таблица с показатели в съчетание с икономическа оценка.“

Обяснение

Виж обяснението към изменение 1.

Изменение 5

Съображение 7 от предложения регламент

„(7)

Таблицата следва да се състои от ограничен набор от икономически и финансови показатели, които са от значение за откриването на макроикономически неравновесия, със съответни индикативни критични стойности (прагове). Съставът на таблицата може да бъде променян с течение на времето, inter alia поради променящите се опасности за макроикономическата стабилност или съобразно наличието на съответни статистически данни.“

„(7)

Таблицата следва да се състои от ограничен набор от икономически и финансови показатели, които са от значение за откриването на макроикономически неравновесия и уязвимости, със съответни индикативни критични стойности (прагове). Съставът на таблицата може да бъде променян с течение на времето, inter alia поради променящите се опасности за макроикономическата стабилност или съобразно наличието на съответни статистически данни. Показателите от таблицата следва да бъдат отделни за държави-членки, чиято парична единица е еврото и за държави-членки, чиято парична единица не е еврото, за да се отчетат специфичните характеристики на паричния съюз и да се отразят съответните икономически обстоятелства. Такова разделение също така може да бъде оправдано, за да се вземат предвид случаите, в които всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, имат по-добри или по-навременни статистически данни.

Обяснение

Съображенията трябва да изяснят разделението между държави-членки от еврозоната и държави-членки извън еврозоната във връзка с тази процедура.

Изменение 6

Съображение 8 от предложения регламент

„(8)

Достигането на една или повече критични стойности не означава непременно възникване на макроикономически неравновесия, тъй като икономическата политика следва да отчита взаимозависимостта между макроикономическите променливи. Икономическата преценка следва да гарантира, че цялата налична информация, независимо дали от таблицата с показатели или извън нея, е взета предвид и е подложена на обстоен анализ.“

„(8)

Достигането на една или повече критични стойности не означава непременно възникване на макроикономически неравновесия и уязвимости, тъй като икономическата политика следва да отчита взаимозависимостта между макроикономическите променливи. Икономическата преценка следва да гарантира, че цялата налична информация, независимо дали от таблицата с показатели или извън нея, е взета предвид и е подложена на обстоен анализ.“

Обяснение

Виж обяснението към изменение 1.

Изменение 7

Съображение 9 от предложения регламент

„(9)

Въз основа на процедурата за многостранен надзор и механизма за предупреждение Комисията следва да установява държавите-членки, подлежащи на задълбочен преглед. Задълбоченият преглед следва да включва обстоен анализ на източниците на неравновесия в съответната държава-членка. Той следва да бъде обсъждан в Съвета и в Еврогрупата за държавите-членки, чиято парична единица е еврото.“

„(9)

Въз основа на процедурата за многостранен надзор и механизма за предупреждение Комисията следва да установява държавите-членки, подлежащи на задълбочен преглед. Задълбоченият преглед следва да включва обстоен анализ на източниците на неравновесия и уязвимости в съответната държава-членка. Той трябва да включва мисия за наблюдение от Комисията на съответната държава-членка, в сътрудничество с ЕЦБ, ако счете за необходимо, когато тези мисии се отнасят за държави-членки, чиято парична единица е еврото или държави-членки, които участват във валутния механизъм (ERM II). Той следва да бъде обсъждан в Съвета и в Еврогрупата за държавите-членки, чиято парична единица е еврото.“

Обяснение

Предвид важността им, мисиите до държавите-членки следва вече да се упоменават в съображенията.

Изменение 8

Съображение 10 от предложения регламент

„(10)

За осъществяване на процедура за наблюдение и коригиране на неблагоприятни макроикономически неравновесия, съдържаща предпазни и корективни елементи, са необходими усъвършенствани инструменти за надзор въз основа на тези, използвани в процедурата за многостранен надзор. Това може да включва мисии на представители на Комисията за засилен надзор в дадена държава-членка и допълнително докладване от въпросната държава-членка в случай на сериозни неравновесия, включително неравновесия, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз.“

„(10)

За осъществяване на процедура за наблюдение и коригиране на неблагоприятни макроикономически неравновесия и уязвимости, съдържаща предпазни и корективни елементи, са необходими усъвършенствани инструменти за надзор въз основа на тези, използвани в процедурата за многостранен надзор. Това следва да включва мисии на представители на Комисията за засилен надзор в дадена държава-членка, в сътрудничество с ЕЦБ, ако счете за необходимо, когато тези мисии се отнасят за държави-членки, чиято парична единица е еврото или държави-членки, които участват в ERM II, и допълнително докладване от въпросната държава-членка в случай на сериозни неравновесия или уязвимости, включително неравновесия, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз или уязвимости, които биха могли да го застрашат.“

Обяснение

Предложеното изменение отразява необходимостта Комисията да си сътрудничи с ЕЦБ, ако счете за уместно.

Изменение 9

Съображение 11 от предложения регламент

„(11)

При оценката на неравновесията следва да се отчитат тяхната сериозност, степента, в която може да се смята, че водят до неустойчивост, и възможното разпространение в други държави-членки на отрицателни икономически и финансови последици. Следва да се вземат предвид също и капацитетът на съответната държава-членка за икономическо приспособяване и нейните досегашни резултати в спазването на предишни препоръки, издадени съгласно настоящия регламент, и други препоръки, издадени съгласно член 121 от Договора като част от многостранното наблюдение, и по-специално общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза.“

„(11)

При оценката на неравновесията и уязвимостите следва да се отчитат тяхната сериозност, степента, в която може да се смята, че водят до неустойчивост, и възможното разпространение в други държави-членки на отрицателни икономически и финансови последици. Предвид неравновесията и уязвимостите и степента на изискваната корекция, необходимостта от политически действия е особено належаща в държави-членки, показващи постоянно големи дефицити по текущата сметка и голяма загуба на конкурентоспособност. Следва да се вземат предвид също и капацитетът на съответната държава-членка за икономическо приспособяване и нейните досегашни резултати в спазването на предишни препоръки, издадени съгласно настоящия регламент, и други препоръки, издадени съгласно член 121 от Договора като част от многостранното наблюдение, и по-специално общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза.“

Обяснение

Съображенията следва да посочват целта на процедурата и степента на усилията, които биха били необходими във връзка със заключенията от процедурата.

Изменение 10

Съображение 12 от предложения регламент

„(12)

Ако се установят макроикономически неравновесия, до съответната държава-членка следва да се отправят препоръки с насоки за подходящи ответни политически мерки. Мерките на съответната държава-членка спрямо неравновесията следва да бъде навременен и с използване на всички налични политически инструменти под контрола на държавните органи. Той следва да бъде съобразен със специфичната среда и обстоятелствата в съответната държава-членка и да обхваща основните области на икономическата политика, включително при необходимост фискалната политика, политиката по отношение на трудовите възнаграждения, трудовия пазар, пазарите на продукти и услуги и регулирането на финансовия сектор.“

„(12)

Ако се установят макроикономически неравновесия или уязвимости, до съответната държава-членка следва да се отправят препоръки с насоки за подходящи ответни политически мерки. Мерките на съответната държава-членка спрямо неравновесията и уязвимостите следва да бъде навременен и с използване на всички налични политически инструменти под контрола на държавните органи. Той следва да бъде съобразен със специфичната среда и обстоятелствата в съответната държава-членка и да обхваща основните области на икономическата политика, включително при необходимост фискалната политика, политиката по отношение на трудовите възнаграждения, трудовия пазар, пазарите на продукти и услуги и регулирането на финансовия сектор.“

Обяснение

Виж обяснението към изменение 1.

Изменение 11

Ново съображение 12a от предложения регламент

Няма съществуващ текст

„(12a)

Следва да се осигури съгласуваност с препоръките и ангажиментите по другите процедури, установени съгласно членове 121, 126 или 136 от Договора. При прилагането на настоящия регламент следва надлежно да се отчитат ангажиментите съгласно споразуменията за ERM II.“

Обяснение

От съществено значение е различните процедури в предложенията на Комисията да се прилагат по логичен, разумен и последователен начин. По-специално процедурата за макроикономическо наблюдение следва да бъде в съответствие с резултатите от другите процедури. Действието на тази процедура следва надлежно да отчита ангажиментите съгласно разпоредбите на ERM II. По-специално, всички елементи, които са част от процедурата ERM II, са обект на тайна, за да се запази целостта на процеса и да се улесни постигането на консенсус, и следователно не могат да са част от процедурата за наблюдение.

Изменение 12

Съображение 13 от предложения регламент

„(13)

Ранните предупреждения и препоръки от Европейския комитет за системен риск до държавите-членки или Съюза се отнасят до рискове от макрофинансов характер. Тези ранни предупреждения и препоръки могат да дават основание и за подходящи последващи действия в контекста на надзора за неравновесия.“

„(13)

Предупрежденията и препоръките от Европейския комитет за системен риск до държавите-членки или Съюза се отнасят до рискове от макрофинансов характер. Тези ранни предупреждения и препоръки могат да дават основание и за подходящи последващи действия в контекста на надзора за неравновесия и уязвимости. При отчитането на тези предупреждения и препоръки за целите на настоящия регламент следва да се спазва стриктно режимът на поверителност на Европейския съвет за системен риск.

Обяснение

Докато със сигурност използването на предупреждения и препоръки от ЕССР във връзка с настоящото предложение за регламент не бива да поставя под въпрос независимостта на ЕССР, важно е да се подчертае, че използването им може да стане само при стриктно спазване на режима на поверителност на ЕССР. Това е отразено в текста на предложеното изменение на член 5 (виж изменение 20). ЕССР отправя „предупреждения“, а не „ранни предупреждения“.

Изменение 13

Съображение 14 от предложения регламент

„(14)

Ако бъдат установени сериозни макроикономически неравновесия, включително такива, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз, следва да се започне процедура при прекомерно неравновесие, която може да включва издаване на препоръки до съответната държава-членка, повишени изисквания за надзор и наблюдение, а по отношение на държавите-членки, чиято парична единица е еврото — възможността за принудително изпълнение в съответствие с Регламент (ЕС) № […/…] (9) в случай на продължаващо невземане на корективни мерки.

„(14)

Ако бъдат установени сериозни макроикономически неравновесия или уязвимости, , застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз, следва да се започне процедура при прекомерно неравновесие, която може да включва издаване на препоръки до съответната държава-членка, повишени изисквания за надзор и наблюдение, а по отношение на държавите-членки, чиято парична единица е еврото — възможността за принудително изпълнение в съответствие с Регламент (ЕС) № […/…] (10) в случай на продължаващо невземане на корективни мерки.

Обяснение

Виж обяснението към изменение 1. Застрашаване на Икономическия и паричен съюз вече е част от определението за неравновесия.

Изменение 14

Съображение 16 от предложения регламент

„(16)

Тъй като държавите-членки не могат да създадат достатъчно ефективна рамка за откриване и предотвратяване на макроикономическите неравновесия поради тесните търговски и финансови взаимовръзки между държавите-членки и страничните ефекти от националните икономически политики върху Съюза и еврозоната като цяло, а тази задача може да бъде решена по-добре на нивото на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа за пропорционалност, определен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на споменатите цели,“

„(16)

Тъй като държавите-членки не могат да създадат достатъчно ефективна рамка за откриване и предотвратяване на макроикономическите неравновесия и уязвимости поради тесните търговски и финансови взаимовръзки между държавите-членки и страничните ефекти от националните икономически политики върху Съюза и еврозоната като цяло, а тази задача може да бъде решена по-добре на нивото на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа за пропорционалност, определен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на споменатите цели,“

Обяснение

Виж обяснението към изменение 1.

Изменение 15

Член 1 от предложения регламент

„С настоящия регламент се установяват подробни правила за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия в рамките на Европейския съюз.“

„С настоящия регламент се установяват подробни правила за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия и уязвимости в рамките на Европейския съюз.“

Обяснение

Виж обяснението към изменение 1.

Изменение 16

Член 2 от предложения регламент

„За целите на настоящия регламент:

a)

„неравновесия“ означава макроикономически тенденции, които оказват или притежават потенциал за неблагоприятно въздействие върху правилното функциониране на икономиката на дадена държава-членка или на Икономическия и паричен съюз, или на Европейския съюз като цяло.

б)

„прекомерни неравновесия“ означава сериозни неравновесия, включително такива, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз.“

„За целите на настоящия регламент:

a)

„неравновесия“ означава макроикономически тенденции, които оказват или притежават потенциал за неблагоприятно въздействие върху правилното функциониране на икономиката на дадена държава-членка или на Икономическия и паричен съюз, или на Европейския съюз като цяло поради възникването на положения, като големи дефицити по текущата сметка, значителна загуба на конкурентоспособност, изкуствено увеличени цени на активите, високо ниво на външна задлъжнялост, задлъжнялост на публичния или частния сектор, влошаване на тази задлъжнялост или значителен риск от възникване на някое от тези положения.

aa)

„уязвимости“ означава положения на възможна затрудненост на държава-членка, които биха могли да попаднат в обхвата на солидно макроикономическо наблюдение на Икономическия и паричен съюз.

б)

„прекомерни неравновесия“ означава неравновесия, , застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз.“

Обяснение

Включването на действителните положения в обхвата на процедурата внася яснота и правна сигурност в процедурата. Рискът от възникване на някое от тези положения следва да бъде фактор за задействане на процедурата.

Изменение 17

Заглавие на глава II от предложения регламент

Обяснение

Виж обяснението към изменение 1.

Изменение 18

Член 3 от предложения регламент

„1.   След консултация с държавите-членки Комисията съставя индикативна таблица с показатели, служеща за улесняване на ранното установяване и наблюдението на неравновесията.

2.   Таблицата се състои от набор от макроикономически и макрофинансови показатели за държавите-членки. Комисията може да определи примерни долни или горни критични стойности за тези показатели, които да служат като нива на предупреждение. Критичните стойности, приложими за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, могат да се различават от тези, приложими за другите държави-членки.

3.   Списъкът на показателите, включени в таблицата, и техните критични стойности се публикуват.

4.   Комисията редовно оценява доколко таблицата отговаря на своето предназначение, включително по отношение на набора от показатели, зададените критични стойности и използваната методика, и внася изменения, ако те са необходими за запазване или повишаване на нейната способност за откриване на възникващите неравновесия и наблюдение на тяхното развитие. Измененията в използваната методика, състава на таблицата с показатели и съответните критични стойности се публикуват.“

„1.   След консултация с държавите-членки Комисията съставя индикативна таблица с показатели, служеща за улесняване на ранното установяване и наблюдението на неравновесията и уязвимостите.

2.   Таблицата се състои от набор от макроикономически и макрофинансови показатели за държавите-членки. Комисията може да определи примерни критични стойности за тези показатели, които да служат като нива на предупреждение. Критичните стойности и показателите, включени в таблицата, приложими за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, могат да се различават от тези, приложими за другите държави-членки.

3.   Избират се показатели, показващи развитието на състоянието на конкурентоспособност и на задлъжнялост на дадена държава-членка в краткосрочен и дългосрочен план. Подробностите относно тези показатели, включването на други показатели и приложимите прагове се определят в съответствие с параграф 1. Списъкът на показателите, включени в таблицата, и техните критични стойности се публикуват.

4.   Комисията редовно оценява доколко таблицата отговаря на своето предназначение, включително по отношение на набора от показатели, зададените критични стойности и използваната методика, и внася изменения, ако те са необходими за запазване или повишаване на нейната способност за откриване на възникващите неравновесия и уязвимости, както и за наблюдение на тяхното развитие. Измененията в използваната методика, състава на таблицата с показатели и съответните критични стойности се публикуват.“

Обяснение

Настоящото предложено изменение има двойната цел за постигане на по-голяма сигурност и гъвкавост.

Изменение 19

Член 4, параграфи 2 и 3 от предложения регламент

„2.   Публикуването на актуализираната таблица с показатели се придружава от доклад на Комисията, съдържащ икономическа и финансова оценка, разглеждаща в перспектива развитието по различните показатели и ползваща при необходимост и други икономически и финансови показатели, които са от значение за откриването на неравновесия. В доклада се посочва също така дали достигането на долни или горни критични стойности в една или повече държави-членки означава възможно възникване на неравновесия.

3.   В доклада се посочват държавите-членки, които според Комисията са засегнати или застрашени от неравновесия.“

„2.   Публикуването на актуализираната таблица с показатели се придружава от доклад на Комисията, съдържащ икономическа и финансова оценка, разглеждаща в перспектива развитието по различните показатели и ползваща при необходимост и други икономически и финансови показатели, които са от значение за откриването на неравновесия и уязвимости. В доклада се посочва също така дали достигането на критични стойности в една или повече държави-членки означава възможно възникване на неравновесия и уязвимости.

3.   В доклада се посочват държавите-членки, които според Комисията са засегнати или застрашени от неравновесия и уязвимости.“

Обяснение

Виж обяснението към изменение 1.

Изменение 20

Член 5 от предложения регламент

„1.   Като взема предвид обсъжданията в Съвета и Еврогрупата, както е предвидено в член 4, параграф 4, Комисията подготвя задълбочен преглед за всяка държава-членка, за която смята, че е засегната или застрашена от неравновесия. Прегледът включва оценка дали въпросната държава-членка е засегната от неравновесия и дали тези неравновесия са прекомерни.

2.   Задълбоченият преглед се публикува. При него се вземат предвид по-конкретно:

a)

по целесъобразност — дали подложената на преглед държава-членка е предприела подходящи действия в отговор на препоръките или поканите от страна на Съвета, приети в съответствие с членове 121 и 126 от Договора и съгласно членове 6, 7, 8 и 10 от настоящия регламент;

б)

планираните политически мерки на подложената на преглед държава-членка, отразени в програмата ѝ за стабилност или конвергентната ѝ програма и в националната ѝ програма за реформи;

в)

всички ранни предупреждения или препоръки от Европейския комитет за системен риск, отнасящи се до подложената на преглед държава-членка.“

„1.   Като взема предвид обсъжданията в Съвета и Еврогрупата, както е предвидено в член 4, параграф 4, Комисията подготвя задълбочен преглед за всяка държава-членка, за която смята, че е засегната или застрашена от неравновесия. Прегледът включва оценка дали въпросната държава-членка е засегната от неравновесия и уязвимости, и дали тези неравновесия и уязвимости са прекомерни. Задълбоченият преглед включва мисия за наблюдение на Комисията в съответната държава-членка в сътрудничество с ЕЦБ, ако счете за необходимо, когато съответната държава-членка е държава-членка, чиято парична единица е еврото или държава-членка, участваща в ERM II.

2.   Задълбоченият преглед се публикува. При него се вземат предвид по-конкретно:

a)

по целесъобразност — дали подложената на преглед държава-членка е предприела подходящи действия в отговор на препоръките или поканите от страна на Съвета, приети в съответствие с членове 121 и 126 от Договора и съгласно членове 6, 7, 8 и 10 от настоящия регламент;

б)

планираните политически мерки на подложената на преглед държава-членка, отразени в програмата ѝ за стабилност или конвергентната ѝ програма и в националната ѝ програма за реформи;

в)

всички предупреждения или препоръки от Европейския комитет за системен риск, относно системен риск или отнасящи се до подложената на преглед държава-членка, се отправят при условие, че се спазва режимът на поверителност на Европейския съвет за системен риск.

Обяснение

Следва да се предвиди необходимостта от конкретни мисии и техния състав.

Виж обяснението за необходимостта от предложеното изменение по отношение на режима на поверителност на ЕССР в изменение 12. В буква в) следва да се посочват „предупреждения“ на ЕССР, а не „ранни предупреждения“.

Изменение 21

Член 6, параграфи 1 и 3 от предложения регламент

„1.

Ако въз основа на задълбочения преглед, посочен в член 5 от настоящия регламент, Комисията смята, че в дадена държава-членка съществуват неравновесия, тя информира за това Съвета. По препоръка на Комисията Съветът може да отправи необходимите препоръки към въпросната държава-членка в съответствие с процедурата, формулирана в член 121, параграф 2 от Договора.

[…]

3.

Съветът преразглежда веднъж годишно посочените препоръки и може да ги измени при необходимост съгласно параграф 1.“

„1.

Ако въз основа на задълбочения преглед, посочен в член 5 от настоящия регламент, Комисията смята, че в дадена държава-членка съществуват неравновесия или уязвимости, тя информира за това Съвета и Еврогрупата, когато е уместно. По препоръка на Комисията Съветът може да отправи необходимите препоръки към въпросната държава-членка в съответствие с процедурата, формулирана в член 121, параграф 2 от Договора. Препоръките са в съответствие с препоръките на Съвета и с всички приложими ангажименти на съответните държави-членки съгласно други процедури за наблюдение, извършвани в съответствие с членове 121 и 126 от Договора или процедури, въведени по силата на член 136 от Договора. Ангажиментите съгласно разпоредбите на ERM II се вземат надлежно предвид.

[…]

3.

Съветът преразглежда най-малко веднъж годишно посочените препоръки и може да ги измени при необходимост съгласно параграф 1. Преразглеждането се основава на задълбочен преглед от Комисията, както е предвидено в член 5.

Обяснение

Процедурите в предложенията на Комисията трябва да бъдат съгласувани помежду си. Честотата на мисиите трябва да бъде гъвкава. За преразглеждане от страна на Съвета е необходим задълбочен преглед на Комисията.

Изменение 22

Член 7 от предложения регламент

„1.   Ако въз основа на задълбочения преглед, посочен в член 5, Комисията смята, че въпросната държава-членка е засегната от прекомерни неравновесия, тя информира за това Съвета.

2.   По препоръка на Комисията Съветът може да приеме препоръки в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора, като обяви съществуването на прекомерно неравновесие и препоръча на въпросната държава-членка да предприеме корективни мерки. В препоръките се описва характерът на неравновесията и подробно се посочва какви корективни мерки трябва да предприеме въпросната държава-членка, като се определя и срокът за това. Съгласно член 121, параграф 4 от Договора Съветът може да публикува своите препоръки.“

„1.   Ако въз основа на задълбочения преглед, посочен в член 5, Комисията смята, че въпросната държава-членка е засегната от прекомерни неравновесия или уязвимости, тя информира за това Съвета и Еврогрупата, когато е уместно.

2.   По препоръка на Комисията Съветът може да приеме препоръки в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора, като обяви съществуването на прекомерно неравновесие и препоръча на въпросната държава-членка да предприеме корективни мерки. В препоръките се описва характерът на неравновесията или уязвимостите и подробно се посочва какви корективни мерки трябва да предприеме въпросната държава-членка, като се определя и срокът за това. Съгласно член 121, параграф 4 от Договора Съветът може да публикува своите препоръки.“

Обяснение

Виж изменение 1.

Изменение 23

Член 8, параграфи 1 и 2 от предложения регламент

„1.   Всяка държава-членка, за която е открита процедура при прекомерно неравновесие, представя на Съвета и Комисията план за корективни действия в срока, определен в препоръките в съответствие с член 7. В плана за корективни действия се посочват специфичните и конкретни политически действия, които въпросната държава-членка е осъществила или възнамерява да осъществи, и се съдържа график за тяхното изпълнение.

2.   В срок от два месеца след представянето на плана за корективни действия и въз основа на доклад от Комисията Съветът оценява плана. Ако въз основа на предложение на Комисията Съветът прецени, че планираните действия са достатъчни, той приема становище за одобряване на плана. Ако Съветът прецени, че предприетите или предвижданите действия съгласно плана за корективни действия са недостатъчни или графикът за изпълнението им е неподходящ за изпълнението на препоръките, по предложение на Комисията Съветът приканва държавата-членка да измени плана си в определен нов срок. Измененият план за корективни действия се проучва съгласно процедурата, предвидена в настоящия параграф.“

„1.   Всяка държава-членка, за която е открита процедура при прекомерно неравновесие, представя на Съвета и Комисията план за корективни действия в срока, определен в препоръките в съответствие с член 7, но най-много в срок от два месеца след приемането на препоръката. В плана за корективни действия се посочват специфичните и конкретни политически действия, които въпросната държава-членка е осъществила или възнамерява да осъществи, и се съдържа график за тяхното изпълнение.

2.   В срок от два месеца след представянето на плана за корективни действия и въз основа на доклад от Комисията Съветът оценява плана. Ако въз основа на предложение на Комисията Съветът прецени, че планираните действия са достатъчни, той приема становище за одобряване на плана. Ако Съветът прецени, че предприетите или предвижданите действия съгласно плана за корективни действия са недостатъчни или графикът за изпълнението им е неподходящ за изпълнението на препоръките, по предложение на Комисията Съветът приканва държавата-членка да измени плана си в определен нов срок, който не може да бъде по-дълъг от два месеца. Измененият план за корективни действия се проучва съгласно процедурата, предвидена в настоящия параграф.“

Обяснение

Въпреки че е наясно с ограниченото време, предвидено в предложения от ЕЦБ краен срок, ЕЦБ счита за необходимо полагането на усилия за поддържането на инерцията на процедурата и продължаването на процедурите, без това да оказва влияние върху качеството и приложимостта на мерките, обхванати от плана за действие, които трябва да бъдат осигурени.

Изменение 24

Член 9, параграф 3 от предложения регламент

„3.   Комисията може да осъществява мисии за надзор в съответните държави-членки за наблюдение на изпълнението на плана за корективни действия.“

„3.   Комисията осъществява мисии за надзор в съответните държави-членки за наблюдение на изпълнението на плана за корективни действия, в сътрудничество с ЕЦБ, ако счете за необходимо, като тези мисии се отнасят за държави-членки, чиято парична единица е еврото или държави-членки, които участват в ERM II.“

Обяснение

Необходимо е въвеждане на сътрудничество на Комисията с ЕЦБ, ако Комисията счита това за уместно.

Изменение 25

Член 10, параграф 4 от предложения регламент

„4   Когато заключението на Съвета е, че държавата-членка не е предприела препоръчаните корективни действия, Съветът по препоръка на Комисията приема преразгледани препоръки в съответствие с член 7, определящи по препоръка на Комисията нов срок за корективни действия, в който трябва да се извърши друга оценка в съответствие с настоящия член.“

„4   Когато заключението на Съвета е, че държавата-членка не е предприела препоръчаните корективни действия, Съветът по препоръка на Комисията приема преразгледани препоръки в съответствие с член 7, определящи по препоръка на Комисията нов срок за корективни действия, в който трябва да се извърши друга оценка в съответствие с настоящия член. Съветът и, когато е уместно, Еврогрупата също представят официален доклад на Европейския съвет и на Европейския парламент.

Обяснение

Тези доклади ще подобрят процедурата.

Изменение 26

Член 11 от предложения регламент

„Процедурата при прекомерно неравновесие се прекратява, когато Съветът заключи въз основа на препоръка от Комисията, че във въпросната държава-членка вече не съществуват прекомерни неравновесия.“

„Процедурата при прекомерно неравновесие се прекратява, когато Съветът реши въз основа на препоръка от Комисията, че във въпросната държава-членка вече не съществуват прекомерни неравновесия и уязвимости.“

Обяснение

Когато Съветът открива процедура за прекомерни неравновесия чрез издаване на препоръки, прекратяването на процедурата следва да става с правен акт от същия вид, например препоръка или решение, обвързващи в своята цялост/обвързващи техните адресати.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(3)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(4)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(5)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.“

(6)  .“

(7)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(8)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(9)  ОВ L […], […], […].“

(10)  ОВ L […], […], […].“