ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.116.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 116

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
14 април 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 116/01

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2011/235/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

1

2011/C 116/02

Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2011/137/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

2

 

Европейска комисия

2011/C 116/03

Обменен курс на еврото

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 116/04

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

4

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2011/C 116/05

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои изравнителни мерки

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 116/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV) ( 1 )

11

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 116/07

Обявление — Обществено допитване — Географски указания от Хърватия

12

2011/C 116/08

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

15

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 116/1


Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2011/235/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

2011/C 116/01

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Следната информация се предоставя на вниманието на лицата, упоменати в приложението към Решение 2011/235/ОВППС на Съвета (1) и в приложение I към Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета (2) относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран.

Съветът на Европейския съюз реши, че лицата, упоменати в посочените по-горе приложения, следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки, предвидени в Решение 2011/235/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета.

На засегнатите лица се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), посочени в уебсайтовете в приложение II към Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета, за да получат разрешение за използване на замразени финансови средства за основни нужди или за конкретни плащания (вж. член 4 от регламента).

Засегнатите лица могат да отправят искане до Съвета, придружено от удостоверителни документи, за преразглеждане на решението за включването им в посочения по-горе списък, на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

TEFS Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

На засегнатите лица се представя и възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея, и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  OB L 100, 14.4.2011 г., стр. 51.

(2)  OB L 100, 14.4.2011 г., стр. 1.


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 116/2


Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2011/137/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

2011/C 116/02

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Лицата и образуванията, упоменати в приложения II и IV към Решение за изпълнение 2011/236/ОВППС на Съвета (1) за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС на Съвета, и в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 360/2011 на Съвета (2) за изпълнение на Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия, се информират за следното:

Съветът на Европейския съюз реши, че лицата и образуванията, упоменати в посочените по-горе приложения, следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/137/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета.

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), както е посочено на уебсайтовете, включени в приложение IV към Регламент (ЕС) № 204/2011, за да получат разрешение да използват замразени средства за основни нужди или за специфични плащания (вж. член 7 от регламента).

Засегнатите лица и образувания могат да отправят искане до Съвета, придружено от удостоверителни документи, за преразглеждане на решението за включването им в посочения по-горе списък, на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание и за възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  OB L 100, 14.4.2011 г., стр. 58.

(2)  OB L 100, 14.4.2011 г., стр. 12.


Европейска комисия

14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 116/3


Обменен курс на еврото (1)

13 април 2011 година

2011/C 116/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4493

JPY

японска йена

121,84

DKK

датска крона

7,4584

GBP

лира стерлинг

0,88980

SEK

шведска крона

9,0300

CHF

швейцарски франк

1,2995

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8620

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,390

HUF

унгарски форинт

266,17

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7091

PLN

полска злота

3,9584

RON

румънска лея

4,1110

TRY

турска лира

2,1921

AUD

австралийски долар

1,3814

CAD

канадски долар

1,3938

HKD

хонконгски долар

11,2693

NZD

новозеландски долар

1,8360

SGD

сингапурски долар

1,8197

KRW

южнокорейски вон

1 573,87

ZAR

южноафрикански ранд

9,7978

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,4687

HRK

хърватска куна

7,3671

IDR

индонезийска рупия

12 546,36

MYR

малайзийски рингит

4,3812

PHP

филипинско песо

62,654

RUB

руска рубла

40,7905

THB

тайландски бат

43,696

BRL

бразилски реал

2,2999

MXN

мексиканско песо

17,1016

INR

индийска рупия

64,5010


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 116/4


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2011/C 116/04

Помощ №: SA.31983 (2010/XA)

Държава-членка: Федерална република Германия

Регион: Саксония

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Правно основание: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 2,3 млн. EUR годишно

Максимален интензитет на помощта:

за водене на родословни книги от одобрени сдружения на животновъди — 80 % (максимално 80 000 EUR),

за извършване на тестове за продуктивност и оценка на генотипа в рамките на програми за разплод — 70 %,

за организиране на изложения на животни за развъждане — 70 % (максимално 33 000 EUR).

Дата на изпълнение: От 1 януари 2011 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Декември 2015 г.

Цел на помощта: Помощта цели да подобри конкурентоспособността на животновъдството чрез зоотехнически мерки. По-специално икономични програми за развъждане ще служат за запазване и подобряване на генетичното качество на животните. Освен това помощта се използва за събиране и анализ на данни за запазване и подобряване на генетичното качество на селскостопански животни в рамките на програми за развъждане. За тази цел доставчикът на услуги провежда тестове, събира данни и ги анализира. Доставчикът на услуги получава за тези дейности обичайно за пазара възнаграждение, което включва помощта и частта от разходите, която се поема от селскостопанския производител. Разходите за стандартно извършените контролни инспекции на качеството на млякото са изключени от подпомагането.

Мерките се основават на член 15 (Предоставяне на техническа помощ/участие в изложения и панаири) и член 16 (Подпомагане на сектор животновъдство).

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство (говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, козевъдство и коневъдство)

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 33 „Förderung“

Postfach 80 01 32

01101 Dresden

DEUTSCHLAND

Интернет адрес:

 

http://www.smul.sachsen.de > Foerderung > Foerderrichtlinien > Besondere Aufgaben

 

http://www.smul.sachsen.de/foerderung/374.htm

Други сведения:

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Referat 35 „Tierische Erzeugnisse“

Postanschrift: 01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Тел. +49 351564-2350

Помощ №: SA.32108 (2010/XA)

Държава-членка: Белгия

Регион: Vlaanderen (Фландрия)

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Biologische bedrijfsnetwerken 2011

Правно основание: Subsidiebesluit voor het project Biologische bedrijfsnetwerken 2011 van Bioforum vzw

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 0,109 милиона EUR

Максимален интензитет на помощта: Максималният интензитет на помощта е 100 % от доказаните разходи по представения проект за помощта. Режийни разходи не са допустими за субсидия.

Дата на изпълнение: Помощта ще бъде отпусната едва след като решението за помощ бъде подписано от Министъра и бюджетните кредити за целта бъдат отделени. Спазва се принципът за запазване на текущото положение.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Помощта ще бъде предоставена за 2011 година (1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.).

Цел на помощта: Помощта се предоставя за оптимизиране на интерактивния обмен на знания между операторите и за увеличаване на динамиката между бизнес мрежите, приложните научни изследвания, обучението и фундаменталните научни изследвания. Динамичното взаимодействие между отделните участници на група за оказване на експертна помощ е двигателната сила за оптималното развитие на знанията, което ще доведе до иновации и усъвършенствани техники в биологичното земеделие. През 2009—2010 г. във Фландрия са лансирани еко-бизнес мрежи в четири сектора на биологичното земеделие и градинарство: млекопроизводство, козевъдство, отглеждане на ягодови плодове и производство на зеленчуци на открито.

През 2011 г. подпомагането на тези екологични бизнес мрежи ще продължава и ще се разработи многогодишна перспектива с цел самостоятелното им функциониране.

Конкретните цели са следните:

продължаване на срещите на мрежовите групи,

привличане на изследователи/консултанти в бизнес мрежите,

трансфер на методите,

включване на нови сектори (костилкови плодове, производство на месо и птици).

Мярката е в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 (Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор). Помощта може да покрие 100 % от следните разходи:

член 15, параграф 2, буква в) — помощ във връзка с консултантски услуги, предоставяни от трети лица;

член 15, параграф 2, буква г) — във връзка с организацията и участието във форуми за обмен на знания между фирми, състезания, изложения и панаири:

член 15, параграф 2 буква д) — помощ за фактическа информация относно системи за качество, които са отворени за продукти от други страни относно генерични продукти, хранителни предимства на генерични продукти и предлагани приложения на такива продукти;

член 15, параграф 2, буква е) — помощ за публикации като каталози или електронни страници за представяне на фактическа информация относно производители от определен район или производители на определен продукт, при условие че информацията и представянето са неутрални и всички заинтересовани производители разполагат с еднакви възможности да бъдат представени в публикацията. Помощта ще се отпуска само за дейности и информационни материали, в които не се дава справка за произхода на продуктите.

Проектът не предвижда помощ за рекламни цели.

Ще бъдат спазени всички параграфи на член 15.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Биологично земеделие

Помощта ще се предоставя само на малки и средни предприятия.

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Интернет адрес: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Други сведения: —

Помощ №: SA.32132 (2010/XA)

Държава-членка: Федерална република Германия

Регион: всички немски федерални провинции в качеството си на органи, предоставящи помощи

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Правно основание: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: около 3 млн. EUR

Максимален интензитет на помощта: най-много 80 % и най-много 1 500 EUR

Дата на изпълнение:

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: до 31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Отпускат се помощи за консултации на отделните стопанства във връзка с прилагането на системи за документиране, като консултантските услуги са извън рамките на стандартното консултиране. Мярката има за цел подпомагането на селскостопанските производители при спазването на стандартите на модерно и качествено селско стопанство, по-специално изискванията на членове 5 и 6, както и приложения II и III към Регламент (ЕО) № 73/2009 (кръстосано спазване). Консултантските услуги ще се извършват от държавни и частни консултантски организации, които трябва да бъдат признати от федералните провинции. Данните от системите за документиране са в основата на отнасящото се до конкретното стопанство консултиране. Мярката по принцип може да се приложи за всички получатели на помощи и се изплаща под формата на парична помощ на консултантските организации.

Обхванат сектор (обхванати сектори): всички селскостопански сектори

Име и адрес на органа, предоставящ помощта: Отпускането на помощта се извършва от компетентните органи на федералните провинции

Адреси на органите, предоставящи помощта:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Тел. +49 7111260

Факс + 49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Тел. +49 8921820

Факс +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Тел. +49 309028-0

Факс + 49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Тел. +49 331866-0

Факс +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Тел. +49 421361-0 / 4213618502

Факс +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Тел. +49 4042841-0

Факс +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Тел. +49 611815-0

Факс +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Тел. +49 611815-0

Факс +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Тел. +49 3855880

Факс +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Тел. +49 5111200

Факс +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Тел. +49 2114566-0

Факс +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Тел. +49 6131160

Факс +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Тел. +49 681501-00

Факс +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Тел. +49 3515640

Факс +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Тел. +49 39156701

Факс +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Тел. +49 431988-0

Факс +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Тел. +49 361379-00

Факс +49 3613799-950

Интернет адрес: http://www.bmelv.de/GAK2011-EMS

Други сведения: —

Помощ №: SA.32133 (2010/XA)

Държава-членка: Федерална република Германия

Регион: всички немски федерални провинции в качеството си на органи, предоставящи помощи

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Правно основание: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: около 175 млн. EUR

Максимален интензитет на помощта: най-много 40 % и най-много 400 000 EUR в рамките на три пазарни години

Дата на изпълнение:

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ:

Цел на помощта: С цел подпомагането на конкурентоспособно, устойчиво селско стопанство, което се съобразява с околната среда и с хуманното отношение към животните и е мултифункционално, могат да се отпускат помощи за инвестиции в земеделски стопанства за първично производство на селскостопански продукти. Трябва да се вземат под внимание както интересите на потребителите, развитието на селските райони и опазването на биологичното разнообразие, така и подобряването на условията на живот, труд и производство.

Мярката се основава на член 4 (инвестиции в земеделски стопанства).

Обхванат сектор (обхванати сектори): Всички селскостопански сектори

Име и адрес на органа, предоставящ помощта: Отпускането на помощта се извършва от компетентните органи на федералните провинции

Адреси на органите, предоставящи помощта:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Тел. +49 7111260

Факс +49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Тел. +49 8921820

Факс +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Тел. +49 309028-0

Факс +49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Тел. +49 331866-0

Факс +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Тел. +49 421361-0 / 4213618502

Факс +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Тел. +49 4042841-0

Факс +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Тел. +49 611815-0

Факс +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Тел. +49 611815-0

Факс +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Тел. +49 3855880

Факс +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Тел. +49 5111200

Факс +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Тел. +49 2114566-0

Факс +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Тел. +49 6131160

Факс +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Тел. +49 681501-00

Факс +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Тел. +49 3515640

Факс +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Тел. +49 39156701

Факс +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Тел. +49 431988-0

Факс +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Тел. +49 361379-00

Факс +49 3613799-950

Интернет адрес: http://www.bmelv.de/GAK2011-AFP

Други сведения: —

Помощ №: SA.32267 (2011/XA)

Държава-членка: Испания

Регион: Salamanca

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Sistemas de control lechero 2011

Правно основание: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2011.

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,02 (в млн.) EUR

Максимален интензитет на помощта: 50,00 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 22 януари 2011 г.—31 декември 2011 г.

Цел на помощта: Животновъден сектор (член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Отглеждане на дребен рогат добитък, Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Интернет адрес: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/ControlLechero.pdf

Други сведения: —


V Становища

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 116/10


Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои изравнителни мерки

2011/C 116/05

1.   Както е предвидено в член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 година (1) относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност, Европейската комисия уведомява, че освен ако бъде започнат преглед в съответствие с изложената по-нататък процедура, срокът на действие на долупосочените изравнителни мерки ще изтече на датата, упомената в таблицата по-долу.

2.   Процедура

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преглед. Искането трябва да съдържа достатъчно доказателства за това, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или повторно извършване на субсидирането и нанасяне на вреда.

Ако Комисията вземе решение да преразгледа съответните мерки, на вносителите, износителите, представителите на държавата на износ и на производителите от Съюза ще бъде предоставена възможност да изпратят допълнителна информация, да опровергаят или да изразят становище по въпросите, изложени в искането за преглед.

3.   Срок

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преглед на горното основание, което трябва да бъде получено от Европейската комисия, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium (2) след публикуването на настоящото известие, но не по-късно от три месеца преди датата, посочена в таблицата по-долу.

4.   Настоящото известие се публикува в съответствие с член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 597/2009.

Продукт

Държава(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие

Полиетиленов терефталат (PET)

Индия

Изравнително мито

Регламент (ЕО) № 193/2007 на Съвета (ОВ L 59, 27.2.2007 г., стр. 34)

28.2.2012 г.


(1)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(2)  Факс +32 22956505.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 116/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 116/06

1.

На 5 април 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие PetroChina International (London) Company Limited („PCIL“, Обединено кралство), изцяло притежавано от PetroChina Company Limited („PetroChina“, Китай), контролирано от своя страна от China National Petroleum Corporation („CNPC“, Китай), и предприятие Ineos AG („Ineos“, Швейцария), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над съществуващата дейност на Ineos в областта на рафинирането, а именно двете рафинерии в Grangemouth (Шотландия) и Lavera (Франция) и свързаните с тях активи (като цяло наричани „Целевото дружество“), посредством покупка на акции/дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие PetroChina: производство и дистрибуция на нефт и нефтохимични продукти,

за предприятие Ineos: световен производител на нефтохимични продукти, специални химични продукти и нефтени продукти,

за Целевото дружество: производство и доставка на едро на продукти, получени от рафинирането на суров нефт в нефтени рафинерии.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 116/12


ОБЯВЛЕНИЕ — ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ

Географски указания от Хърватия

2011/C 116/07

В ход са преговорите за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз, които обхващат и въпроса за закрилата на географските указания за вина, ароматизирани вина и спиртни напитки. В тази връзка се разглежда закрилата в рамките на Европейския съюз на изброените по-долу наименования като географски указания.

Включването в Договора за присъединяване на заявените от Хърватия наименования е осъществимо само след извършването на процедура за проучване и предявяване на възражения. За въпросните наименования ще бъде предоставена закрила от датата на присъединяване за ограничен преходен период, в който Хърватия трябва да представи пълната документация.

Комисията приканва всички държави-членки или трети държави, както и всички физически или юридически лица, имащи законен интерес, пребиваващи или установени в държава-членка или в трета държава, да изпратят възражения срещу такава закрила, като подадат надлежно обоснована декларация.

Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от 2 месеца от датата на настоящата публикация. Декларациите за възражение следва да се изпращат на следния адрес за електронна поща: AGRI-B2@ec.europa.eu

Декларациите за възражение биват разглеждани единствено ако са получени в определения срок, посочен по-горе, и ако показват, че предложеното за закрила наименование:

1.

съвпада изцяло или частично с вече защитено наименование в рамките на Европейския съюз по силата на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1) за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“), Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 година относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (2) и Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки; или фигурира в споразуменията, които Европейският съюз е сключил с една от следните държави:

Република Албания (Решение 2006/580/ЕО на Съвета от 12 юни 2006 година относно подписване и сключване на временно споразумение за търговия и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Република Албания, от друга страна (4) (Протокол 3 за взаимни преференциални отстъпки за някои вина, взаимното признаване, защита и контрол на наименованията на вина, спиртни напитки и ароматизирани вина),

Австралия (Решение 2009/49/ЕО на Съвета от 28 ноември 2008 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Австралия относно търговията с вино (5),

Босна и Херцеговина (Решение 2008/474/ЕО на Съвета от 16 юни 2008 година относно подписването и сключването на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (6) (протокол 6),

Канада (Решение 2004/91/ЕО на Съвета от 30 юли 2003 година за сключването на Споразумение между Европейската общност и Канада за търговия с вина и спиртни напитки (7),

Република Чили (Решение 2002/979/ЕО на Съвета от 18 ноември 2002 година за подписване и временно прилагане на някои разпоредби на Договора за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна (8),

бивша югославска република Македония (Решение 2001/916/ЕО на Съвета от 3 декември 2001 година относно сключването на Допълнителен протокол за адаптиране на търговските аспекти на Споразумението за стабилизация и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и бивша югославска република Македония, от друга страна, с оглед вземане под внимание на резултатите от преговорите между страните за въвеждане на взаимни преференциални отстъпки за някои вина, взаимно признаване, защита и контрол върху наименованията на вината, както и за взаимно признаване, защита и контрол върху наименованията на спиртните и ароматизираните напитки (9),

Мексико (Решение 97/361/ЕО на Съвета от 27 май 1997 година относно сключване на Споразумение между Европейската общност и Съединените мексикански щати за взаимно признаване и защита на обозначенията на спиртните напитки (10),

Черна гора (Решение 2007/855/ЕО на Съвета от 15 октомври 2007 година относно подписването и сключването на Временно споразумение за търговия и свързаните с търговия въпроси между Европейската общност, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (11),

Сърбия (Решение 2010/36/ЕО на Съвета от 29 април 2008 година за подписването и сключването на Временно споразумение за търговия и свързани с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (12),

Южна Африка (Решение 2002/51/ЕО на Съвета от 21 януари 2002 година за сключването на споразумение между Европейската общност и Южноафриканската република относно търговията с вина (13) и Решение 2002/52/ЕО на Съвета от 21 януари 2002 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Южноафриканската република относно търговията със спиртни напитки (14),

Швейцария (Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията относно Споразумение за научно и технологично сътрудничество от 4 април 2002 година за сключване на седем споразумения с Швейцарската конфедерация (15), и по-специално на Споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация за търговия със земеделски продукти — приложения 7 и 8),

Съединени американски щати (Решение 2006/232/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 година за сключването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (16).

2.

предвид репутацията и известността на дадена търговска марка, както и продължителността на нейното използване, може да въведе в заблуждение потребителя по отношение на действителната идентичност на продукта.

Оценката по горепосочените критерии се извършва по отношение на територията на Европейския съюз, която в случай на права върху интелектуална собственост представлява единствено територията или териториите, където посочените права са защитени. Окончателното получаване на закрила на въпросните наименования в Европейския съюз зависи от успешното завършване на горепосочените преговори и подписване на свързания с тях правен акт.

Списък на географски указания за вина, ароматизирани вина и спиртни напитки  (17)

Клас на продукта

Наименование, регистрирано в Хърватия

Вино

Dalmatinska zagora

Вино

Dingač

Вино

Hrvatsko primorje

Вино

Istočna kontinentalna Hrvatska

Вино

Hrvatska Istra

Вино

Moslavina

Вино

Plešivica

Вино

Podunavlje

Вино

Pokuplje

Вино

Prigorje-Bilogora

Вино

Primorska Hrvatska

Вино

Sjeverna Dalmacija

Вино

Slavonija

Вино

Srednja i Južna Dalmacija

Вино

Zagorje – Međimurje

Вино

Zapadna kontinentalna Hrvatska

Ароматизирано вино

Samoborski Bermet

Спиртна напитка

Hrvatska loza

Спиртна напитка

Hrvatska travarica

Спиртна напитка

Hrvatska stara šljivovica

Спиртна напитка

Slavonska šljivovica

Спиртна напитка

Pelinkovac

Спиртна напитка

Zadarski maraschino


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 239, 1.9.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 28, 30.1.2009 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 169, 30.6.2008 г., стр. 10.

(7)  ОВ L 35, 6.2.2004 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 352, 30.12.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 342, 27.12.2001 г., стр. 6.

(10)  ОВ L 152, 11.6.1997 г., стр. 15.

(11)  ОВ L 345, 28.12.2007 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 28, 30.1.2010 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 28, 30.1.2002 г., стр. 3.

(14)  ОВ L 28, 30.1.2002 г., стр. 112.

(15)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 87, 24.3.2006 г., стр. 1.

(17)  Списъкът се публикува, както е предоставен от органите на Република Хърватия. Въз основа на Наредбата за географски указания за вина, публикувана в OG 141/10 и OG 31/11, за ароматизирани вина — в OG 14/11, и за спиртни напитки — в OG 61/09 и 141/09.


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 116/15


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2011/C 116/08

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„MIÓD Z SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY“/„SEINŲ/LAZDIJŲ KRAŠTO MEDUS“

ЕО №: PL-PDO-0005-0684-26.02.2008

ЕО №: LT-PDO-0005-0850-26.02.2008

ЗГУ ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“

2.   Държава-членка или трета държава:

Полша и Литва

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.4:

Други продукти от животински произход, мед

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

С наименованието „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ може да се продава само пчелен мед от многоцветен нектар. Медът може да се продава в течно състояние (прецеден мед) или на кристали (сгъстен мед). Медът може да бъде с гъста и прозрачна течна консистенция или кристализирала консистенция. Тя се получава от десетки медоносни растителни видове, които са характерни за този район, включително: различни видове върби и явор, глухарче, малина, зърника, бяла и червена детелина, звездан, жълта комунига и други пеперудоцветни растения (Papilionaceae), усойниче, медуница, липа, бурени от семейство кръстоцветни (Brassicaceae), метличина, върбовка, бяла акация, еремурус, сливи и растения от семейства Umbelliferae, Caryophyllaceae и Labiatae.

Възможно е в меда да има прашец от монокултури, но само в незначителни количества (които не превишават общо 5 %). Наличието на такъв прашец в никакъв случай не може да доведе до промени в характерния вкус, аромат или цвят на меда. Медът има много характерен цвят, който варира от тъмно жълт до тъмно златист. Характерна черта на меда е неговото леко помътняване. Допустимо е цветът на меда да е малко по-тъмен. Това се дължи на съдържанието на мана, която понякога се появява по някои растения през периода на образуване на нектар. Максималното съдържание на мана, изразено като електропроводимост, е 0,5 mS/cm.

Физико-химични характеристики:

водно съдържание — не повече от 18 %,

гъстота — над 1 400 g/cm3,

съдържание на пролин — не по-малко от 25 mg/100 g мед,

съдържание на 5-хидроксиметилфурфурал (HMF) — не повече от 2,0 mg/100 g мед,

стабилен pH (3,8—4,8),

съдържание на монозахариди (глюкоза и фруктоза) — не по-малко от 60 g/100 g,

съдържание на захароза — не повече от 5 g/100 g,

диастазна активност (по Schade-скала) — не по-малко от 8,

свободни киселини — не повече от 50 meq/kg,

електропроводимост — не по-малко от 0,8 mS/cm.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

Основната храна на пчелите по време на пчеларския сезон и презимуването е естествен мед и прашец, които са складирали в кошерите. Оставят се в количество достатъчно, за да гарантира успешното презимуване на пчелите до пролетта, когато ще има пресен нектар и прашец. Все пак в случай на неблагоприятни климатични условия в края на лятото, пчелите може да използват част от храната, която са складирали. Тогава е необходимо запасите да бъдат възстановени през август и септември. За тази цел се използва сироп, приготвен от захар (захароза) и вода в съотношение между 1,5:1 и 2:1, в зависимост от годишното време и температурата на въздуха. Тази захранка се дава вечер (за да не се привличат хищници към пчелина) и на няколко части (за да бъде изцяло преработена и преобразувана от пчелите). Ако през ранна пролет е необходима допълнителна захранка вследствие на продължителна зима, неблагоприятни климатични условия или недостиг на нектар, първо се предоставят запаси от мед и прополис, които се съхраняват в склада на пчеларя, като те се отварят един след друг според нуждата. Ако няма на разположение, тогава се дава захарен сироп, който е по-рядък от този през есента, тъй като пчелите имат нужда от повече вода през пролетта, като съотношението захар/вода е между 1:2 и 1:1, както и смлян прашец, така че пчелите да получат определено количество протеини. За захранване се използва захарен сироп, приготвен от захар от цвекло и вода, или сироп от инвертна захароза. Сиропът се дава чрез горни или рамкови хранилки. Не трябва да се дава допълнителна захранка на пчелите през периода, през който се събира „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“.

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Всички етапи на производството — от разполагането на пчелините до крайното опаковане на меда — трябва да бъдат извършени в определения географски район. С оглед на много краткия вегетативен период на растенията в този район, „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ се произвежда само по време на тримесечен период, а именно от средата на май до средата на август. Медът се извлича чрез студено центрофугиране в екстрактор за мед, като се използва центробежната сила. Прецеденият мед се пълни (налива) в единични опаковки с вместимост до 1 400 g. Медът трябва да се съхранява на място без пряка слънчева светлина, при температура 4—18 °C, в сухи и добре проветрявани помещения. Не се допуска филтриране за отстраняване на прашеца, нито разбиване, пастьоризация или изкуствено загряване на меда. Не е разрешено температурата на меда да надвишава 42 °C на никой етап от производството. Забранено е да се дават лекарства на пчелите през периода, когато се произвежда меда. Не се разрешава използването така също на химикали или други средства за защита от пчелите, било то в твърдо, течно или газообразно състояние.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

Самите пчелари наливат меда в отделни опаковки за продажба на дребно (с вместимост до 1 400 g). По този начин те избягват рисковете, свързани с каквито и да било промени във физико-химичните и органолептичните свойства на меда, които биха могли да настъпят при транспортиране на меда на големи разстояния, ако не е бил опакован правилно.

Ако се допусне транспортиране на меда извън района в опаковки, различни от опаковките за продажба на дребно, съществува също така риск от смесване на „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ с други видове мед или предлагане на пазара под защитеното наименование на мед, който не произхожда от географския район, определен в точка 4.

Целта на това ограничение е да се предотврати всякаква възможност да се занижи качеството на „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“, както и за да се запази високото ниво на доверие в системата за проверка.

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

Всички пчелари и субекти, свързани с изкупуването на меда и неговото последващо представяне под защитеното наименование в Полша и Литва, са длъжни да ползват еднакъв етикет. Надписите на етикета са на съответния официален език. Наименованието на продукта може да бъде обозначено на съответния национален език.

Всеки етикет трябва да съдържа наименованието „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ и информация за вместимостта на съда, наред с останалото, както и адреса на производителя, ветеринарния регистрационен номер, датата на наливане на меда и неговия срок на годност. Върху етикетите трябва да е изобразен също така знакът на ЕС за ЗНП или знакът на ЕС и надписът „Защитено наименование за произход“.

В Полша етикетите се разпространяват от Областната пчеларска организация (Terenowe Koło Pszczelarzy) в Sejny, а в Литва — от Областното дружество в Lazdijai. Въпросната асоциация изпраща подробни правила до компетентния контролен орган относно разпространението на етикетите. Тези правила по никакъв начин не трябва да дискриминират производителите, които произвеждат „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ в съответствие със спецификацията, но не са членове на асоциацията.

4.   Кратко определение на географския район:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ се събира в следния район:

в Полша: четири общини в окръг Sejny (Sejny, Giby, Krasnopol и Puńsk) и пет общини в окръг Suwałki (Suwałki, Szypliszki, Jeleniewo, Rutka-Tartak и Wiżajny),

в Литва: дванадесет общини в окръг Lazdijai (Kapčiamiestis, Veisejai, Kučiūnai, Lazdijai, Seirijai, Noragėliai, Šventežeris, Teizai, Šlavantai, Būdvietis, Šeštokai и Krosna).

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Районът, в който се произвежда „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“, се намира покрай басейна на река Niemen, по границата между Полша и Литва, в мезорегиона на източната част на езеро Suwałki (Pojezierze Wschodniosuwalskie). Районът на някогашната единна територия, населявана от племената на ятвягите, днес попада в рамките на област, наречена Ziemia Sejneńska (Sejneńszczyzna) и Lazdijų kraštas. Терминът „miód z Sejneńszczyzny“ се отнася за меда, който се произвежда в Полша, а терминът „Lazdijų krašto medus“ — за меда, който се произвежда в Литва. Този район обаче представлява еднородна територия, в която се използват едни и същи методи за получаване на еднакъв продукт. „Miód z Sejneńszczyzny“ и „Lazdijų krašto medus“ се отнасят до един и същ мед.

Ziemia Sejneńska и Ziemia Łoździejska (Lazdijų kraštas) се намират в областта на източната част на езеро Suwałki в латвийския езерен географския район (Pojezierze Litewskie). Тази област се обединява най-вече благодарение на своето географско положение, климат, еднаква флора, фауна и релеф. Историята на тези земи също е обща. Районът е разделен с държавна граница през 1919 г. (след окончателното определяне на териториите на Полша и Литва след Първата световна война). Границата обаче не е успяла да отслаби културните връзки между хората, които живеят там, като тези връзки имат възможност отново да разцъфтят след присъединяването на Полша и Литва към Шенгенското пространство през 2007 г.

Релефът на този район е формиран вследствие множество ледникови периоди. Характерните елементи на този район са езерата, дълбоките ледникови канали, образувани под леда (които сега са покрити от езера или реки) и послеледникови кухини — малки падини без оттичане, запълнени понякога с вода, създадени главно при разтопяването на парчета неподвижен лед. В община Lazdijai има около 150 езера, а в Ziemia Sejneńska — няколко десетки езера в, най-голямото от които е езерото Gaładuś, част от което се намира в Литва.

Въпросният район се характеризира със суров климат, с много силно изразен континентален характер. Зимните температури са по-ниски, а летните температури са по-високи от средните национални стойности. Средногодишната температура в този район е 6,1 °C. В целия разглеждан район средното количество на валежите е между 550 mm и 600 mm годишно. Вегетативният период на растенията започва между една и две седмици по-късно отколкото в околните райони и е с много кратка продължителност — по-малко от 150 дни.

Растителността, която се наблюдава в този район се определя от неговия климат, геоложки строеж, хидрология и от антропогенните промени, като е добре приспособена към преобладаващите условия. Релефът, температурата на въздуха през зимата и лятото, умереното количество валежи, много краткият вегетативен период и чистата околна среда са ключовите фактори, които обуславят растителността. В района, в който се събира „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“, се срещат растения от реликтни, северни и арктични видове, в това число Salix lapponum, Betula humilis, Rubus chamaemorus, Ledum palustre, Glyceria lithuanica и Baeothryon alpinum. Флората във въпросния район създава следните екотипове: поле/ливада, гора, мочурище/торфено блато (запазени в значителна степен в състояние, което е много близко до първоначалното). Всички тези растителни общности, било то естествени или създадени от човека, включват много видове пеперудоцветни растения: детелини (Trifolium), жълти комуниги (Melilothus), фий (Vicia), люцерна (Medicago), секирчета (Lathyrus) и звездан (Lotus), чиито нектар съдържа редица алкалоиди, гликозиди и етерични масла.

По време на производството на „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ човешкият фактор е от изключително значение. Уменията на пчеларите са свързани най-вече с правилата за разполагане на пчелините, развъждането на пчелите и традиционното пчеларство, което, наред с другите черти, се характеризира с използването на дървени пчелни кошери; със съобразяването с изискванията за допълнителното захранване на пчелите през зимния период и забраната за филтриране на прашеца и разбиване, пастьоризиране и изкуствено загряване на меда; със студеното центрофугиране на меда и съответствието с ограниченията за наливане и съхранение на меда. Уменията на пчеларите са изграждани в продължение на много години и са предавани от поколение на поколение. Множество материали и публикации, както и редица нормативни актове, свидетелстват за старата пчеларска традиция в този район. Законът за пчеларството официално е включен в сборника със закони на Великото литовско княжество през 1529 г. През XIV и XV век литовските князе предоставили на хората в този район правото да използват горските ресурси, включително правото да използват примитивни горски пчелни кошери (wchody bartne). През 1873 г. в Sejny е основана Пчеларска организация — първата в Кралство Полша. Все още в този район има множество регистри на пчелните кошери, например от 30-те години на XIX век и от 1948 г.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Характерните черти, на които се дължи уникалният характер на „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“, са:

ниско водно съдържание — не повече от 18 %,

висока гъстота — повече от 1 400 g/cm3,

наситен аромат,

възгорчив послевкус,

малък дял на прашеца от монокултури — не повече от 5 %,

високо съдържание на пролин — не по-малко от 25 mg/100 g мед,

ниско съдържание на 5-хидроксиметилфурфурал (HMF) — не повече от 2,0 mg/100 g мед,

стабилен pH (3,8—4,8),

характерен цвят, вариращ от тъмно жълто до тъмно златисто, а понякога и по-тъмен, което се дължи на съдържанието на мана, както и леко потъмняване.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ е уникален продукт, който е тясно свързан с района, от който произхожда. Той дължи своя характерен наситен аромат и възгорчив послевкус на разнообразните нектароносни растения, специфични за района, определен в точка 4, значителна част от които са пеперудоцветни растения. Специфичната характеристика на географския район се дължи също така на факта, че делът на прашеца от монокултури в този мед не надвишава 5 %.

Качеството на „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ до голяма степен се дължи така също на специфичните умения на местните пчелари. Те са били принудени да преодолеят с уменията си трудните климатични условия (в този район медът може да се произвежда само през период от три месеца, т.е. от средата на май до средата на август, поради много краткия вегетативен период). Пчеларските умения и изключителната природа в този район придават на произвеждания мед отличителни свойства, като ниско водно съдържание, висока гъстота, ниско съдържание на 5-хидроксиметилфурфурал и стабилен pH.

Друга характерна черта, която отличава „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ и се дължи на високото му качество, е неговото високо съдържание на пролин, което се дължи на неговия естествен произход, на природните фактори и, понякога, също така на съдържанието на мана.

Препратка към публикуваната спецификация:

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0

http://www.zum.lt/documents/Kokybe-medus.doc


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.