ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.099.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 99

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
31 март 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2011/C 099/01

Становище на Европейската централна банка от 16 февруари 2011 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) и относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите (CON/2011/12)

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 099/02

Обменен курс на еврото

8

2011/C 099/03

Съобщение на Комисията — Указателен документ относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО

9

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2011/C 099/04

Покана за представяне на заявления за отпускане на безвъзмездни средства за изследователи по работната програма на съвместната Европейска научноизследователска програма по метрология (ЕНПМ)

29

2011/C 099/05

Покана за представяне на предложения — EAC/16/11 — Университетска харта Еразмус 2012 г.

30

 

Европейски орган за безопасност на храните

2011/C 099/06

Покана за изразяване на интерес за научни експерти, чиито кандидатури да бъдат разгледани за членство в групитe от научни експерти и в Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните (Парма, Италия)

31

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2011/C 099/07

Известие относно действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса в Съюза на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, чийто обхват беше разширен, за да включва вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея: промяна на адреса на дружество, освободено от разширените по обхват мерки

38

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейска централна банка

31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 99/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 16 февруари 2011 година

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) и относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Въведение и правно основание

На 22 септември 2010 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) (1) (наричана по-долу „предложената преработена директива“). На 30 септември 2010 г. ЕЦБ получи искане от Съвета за становище относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите (2) (наричана по-долу „предложената изменяща директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложената преработена директива и предложената изменяща директива съдържат разпоредби, засягащи приноса на Европейската система на централните банки за гладкото провеждане на политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

1.

ЕЦБ приветства целта на предложената преработена директива да предостави цялостна, по-хармонизирана рамка за схемите за гарантиране на депозитите (СГД). ЕЦБ оценява високо, че предложената преработена директива ще включи много от предложенията, направени в: а) Становище на ЕЦБ CON/2008/70 (3) относно предишно предложение за изменение на Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити (4); и б) приноса на Евросистемата към публичните консултации на Европейската комисия при прегледа на Директива 94/19/ЕО (5). ЕЦБ оценява високо, че предложената преработена директива ще включи много от предложенията ѝ за: а) последващо хармонизиране на критериите за допустимост и размера на гаранциите за депозитите (6) б) увеличаване на информационните изисквания към кредитните институции относно обхвата на защитата на депозитите, дадена чрез съответните СЗД (7); и в) въвеждане на механизми за частично предварително финансиране на всички СГВ (8). ЕЦБ счита тези елементи от регулаторната рамка на СГД за изключително важни от гледна точка на финансовата стабилност.

2.

ЕЦБ отбелязва също така, че докладът на Европейската комисия, придружаващ предложената преработена директива, (9) обсъжда развитието на други механизми на равнището на Съюза за координиране на гарантирането на депозитите след като се достигне определено целево равнище на финансовите им средства. В същото време, в скорошното съобщение на Комисията относно рамката на ЕС за управление на кризи във финансовия сектор (10) се говори за синергии, които могат да се получат между СГД и новосъздадените оздравителни фондове за финансови институции. Евросистемата има силен интерес в тази област, основан на ролята ѝ за финансовата стабилност, и ще следи напредъка на работата в сътрудничество с Комисията.

3.

ЕЦБ потвърждава, че предложената изменяща директива, която актуализира Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите (11), ще засили хармонизацията на схемите за обезщетение на инвеститорите в Съюза. ЕЦБ не представя подробни коментари относно този законодателен инструмент, но счита за важно регулаторната рамка на Съюза да продължава да се основава на схващането за различни рискови профили на вложителите и инвеститорите.

Конкретни забележки относно СГД

Обхват

4.

Предложената преработена директива изисква всички кредитни институции да станат членове на СГД гарантиращи депозити съгласно хармонизирани условия (12) и финансирани, по принцип, от индивидуални предварителни вноски на членовете на СГД. ЕЦБ счита, че такава хармонизираща правна рамка е необходима, за да се осигури равнопоставеност в единния пазар за финансови услуги на Съюза. Базелският комитет за банков надзор (БКБН) също поддържа възможно най-широко членство в СГД (13). В същото време ЕЦБ признава, че в някои държави-членки от дълги години успешно функционират взаимни и доброволни схеми, които постигат защита на депозитите по начини, различни от предварително определеното гарантиране на депозитите, например чрез механизми за взаимно спасяване. ЕЦБ разбира, че предложената преработена директива не цели да ограничи съществуващата възможност на взаимните и доброволните схеми да предлагат на своите институции-членки характерната за тях защита в допълнение на гарантирането на депозитите, предлагано на клиентите на такива институции-членки в съответствие с предложената преработена директива. В тази връзка, ЕЦБ приветства 10-годишния преходен период за достигане на целевото равнище на предварително финансиране, предвидено в предложената преработена директива, с оглед на това да се облекчи тежестта на кредитните институции, които преди това не са били задължени да плащат вноски в СГД (14).

5.

Относно изключването от режима на предложената преработена директива на депозити, държани от органите на публична власт, ЕЦБ предлага (15) да се използва по-прецизната първоначална формулировка на Директива 94/19/ЕО и следователно да се посочат „правителството и централните административни власти“ и „провинциални, регионални, местни и общински власти“ (16).

Срок за изплащане

6.

ЕЦБ приветства принципа за последващо съкращаване на сроковете за изплащане на гарантирани депозити (17). Въпреки това, предложеното съкращаване на 7 работни дни може да се окаже трудно за постигане, тъй като се въвежда малко след първоначалното съкращаване на 20 работни дни, което трябваше да бъде въведено в държаните-членки до края на 2010 г. (18). ЕЦБ предлага (19) предложената преработена директива да се измени, така че Комисията да i) изготви преглед на изпълнението на първоначалното съкращаване на 20 работни дни; и ii) въз основа на резултатите от този преглед, да формулира предложения относно възможно допълнителното съкращаване или съкращавания на периода за изплащане.

Финансиране

7.

Съгласно предложената преработена директива, СГД трябва да достигнат предварително финансиране на равнище, определено като процент от отговарящите на условията депозити в рамките на 10-годишен преходен период (20). ЕЦБ приветства въвеждането на изрично целево равнище на предварителното финансиране, което съществено засилва финансовата стабилност и равнопоставеността, като измества тежестта по финансирането на СГД към финансовите институции-членки, т.е. към лицата, които контролират застрахованите от СГД рискове. ЕЦБ разбира, че равнището на предварителното финансиране е предмет на дискусия, провеждаща се в рамките на законодателния процес на Съюза. ЕЦБ предлага (21) равнището на това предварително финансиране да се определи чрез посочване на „гарантираните депозити“, т.е. отговарящите на условията депозити, които не надвишават гарантирания размер на депозитите (22), като се има предвид че гарантираните депозити отразяват равнището на задълженията на СГД по-точно от отговарящите на условията депозити.

8.

Относно изчисляването на индивидуалните вноски на членовете на СГД, ЕЦБ приветства по принцип предложения модел на частични зависещи от риска вноски, с разпоредби осигуряващи съпоставимост на различните класове активи (23). Такъв модел, следващ препоръките на Съвместния изследователски център на Комисията (24), цели изчисленията да бъдат толкова прости, че да се позволи съпоставимост на индивидуалните вноски, като същевременно се прилагат няколко релевантни основни (зависещи от риска) и допълнителни (независещи от риска) показатели. ЕЦБ предлага (25) предложената преработена директива да предвиди подробните елементи от методологията за изчисляване да се определят чрез технически стандарти и насоки, развити от Европейския банков орган (ЕБО), които се основават на проверени емпирични данни и насърчават равното третиране.

9.

Ако предварителното финансиране не е достатъчно за изплащане на гарантираните суми на вложителите, предложената преработена директива определя три стъпки за допълнително последващо финансиране. Във връзка с това, ЕЦБ прави следните констатации:

9.1.

Първо, от членовете на СГД ще се изисква да плащат извънредни вноски до 0,5 % от отговарящите на условията депозити (26). ЕЦБ приветства това решение, което обвързва самия финансов сектор да се справя с извънредни нужди, като по такъв начин се ограничават подбудите за поемане на морален риск, заложени в СГД, и се дават основания за ефективен партньорски натиск.

9.2.

На второ място, може да се активира механизъм за взаимно отпускане на заеми, позволяващ всяка СГД, която функционира в държава-членка, да заема средства до 0,5 % от нейните отговарящи на условията депозит на друга такава СГД и средствата да ѝ се върнат, заедно с лихва, в срок от пет години (27). ЕЦБ отбелязва, че активирането на трансгранични заемни споразумения между СГД може да доведе до ситуации, в които дадена СГД е принудена по-късно да покрива своите собствени нужди свързани с плащания или в които схемата-заемополучател има по-широки функции от схемата-заемодател, като например има правомощие да рекапитализира или дава заем на неплатежоспособна кредитна институция в нейната държава-членка. Поради това, ЕЦБ приветства въведените от предложената преработена директива ограничения, включително ограничението получените назаем средства да се използват само за удовлетворяване на правата на вложителите (28). ЕЦБ разбира, че на настоящата фаза от законодателната дискусия относно предложената изменяща директива, заемните споразумения между СГД са доброволни. Други елементи, които следва да се имат предвид при регулирането на този проблем са: i) минималните предпоставки за активиране на заемни споразумения отнасящи се до изчерпването на други финансови източници от СГД-заемополучател; и ii) условията, при които срокът може да се удължи/размерът на заема — да се увеличи, включително гаранции за връщане на заема от СГД-заемодател. Същевременно, дали СГД ще използват своите средства за целите на управление на кризи, извън тесните рамки на изплащане на гарантираните суми на вложителите, е предмет на по-широка дискусия (29). ЕЦБ счита, че този въпрос следва да се разгледа при законодателната работа, инициирана от съобщението на Комисията за управление на кризи.

9.3.

На трето място, СГД следва да са установили механизми за алтернативно финансиране като крайна мярка. ЕЦБ отбелязва, обаче, във връзка с потенциалното участие на централна банка, че мерките за финансиране на националните СГД трябва да спазват забраната за парично финансиране, установена в Договора, и по-специално на забраната за националните централни банки да предоставят овърдрафти или всеки друг вид кредитно улеснение по смисъла на член 123 от Договора, която е по-подробно уредена във вторичното законодателство на Съюза и ръководствата на ЕЦБ (30).

10.

ЕЦБ разбира, че се обсъжда дали може да се оттегли първоначалното предложение за установяване на лимити за сбора на депозитите и инвестициите, направени от дадена схема по отношение на един субект (31). ЕЦБ счита, че такъв потенциален инвестиционен лимит следва да се оцени, inter alia, във връзка с въздействието, което може да окаже върху пазарите за инструменти от определения клас активи. В това отношение, специално внимание може да се обърне на инвестиции на СГД в инструменти на органи на публичния сектор на държаните-членки.

11.

На последно място, ЕЦБ подкрепя от гледна точка на финансовата интеграция, разпоредбата от предложената преработена директива, според която за кредитни институции, които прекратяват членството си в дадена схема и се присъединяват към друга схема, вноските, платени през 6-те месеца преди прекратяването на членството, се възстановяват или прехвърлят на другата схема (32). Тази разпоредба може да улесни оздравяването на трансгранични кредитни институции. Въпреки това, за да се избегнат потенциални злоупотреби, режимът следва да се ограничи до прехвърлянето на внесените вноските към новата схема (като се изключи възстановяването на платените вноски) и не се отнася за извънредните вноски за покриване на недостатъчни средства на първоначалната СГД (33).

Надзор

12.

ЕЦБ приветства, че надзора на държавите-членки върху СГД ще се засили чрез тестове за устойчивост и последните ще бъдат предмет на партньорки проверки, извършвани от ЕБО и Европейския форум на институциите за гарантиране на депозитите (34). Фактът, че ЕБО ще получава информация от СГД и компетентните органи, особено що се отнася до финансирането на СГД и трансгранични заеми между СГД, може да спомогне да се гарантира равнопоставеността и да се решат някои от обсъдените по-горе проблеми, свързани с такива трансгранични заемни споразумения.

Предложения за изменения

В случаите, когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложената преработена директива, в приложението са представени отделните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 февруари 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 368 окончателен.

(2)  COM(2010) 371 окончателен.

(3)  Становище на ЕЦБ CON/2008/70 за изменение на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (ОВ C 314, 9.12.2008 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5. Предложенията за изменения, които се коментират в Становище CON/2008/70 бяха приети като Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (ОВ L 68, 13.3.2009 г., стр. 3).

(5)  Виж „Позиция на Евросистемата по консултативния документ на Комисията за преглед на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити“, август 2009 г. (наричана по-долу „приноса на Евросистемата, 2009 г.“), достъпна на уебсайта на ЕЦБ на: http://www.ecb.europa.eu

(6)  Виж стр. 4 от приноса на Евросистемата, 2009 г.

(7)  Виж стр. 7 от приноса на Евросистемата, 2009 г.

(8)  Виж стр. 12 от приноса на Евросистемата, 2009 г.

(9)  Виж доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „Преразглеждане на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити“12.7.2010 г., COM(2010) 369 окончателен, стр. 4.

(10)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската централна банка, „Рамка на ЕС за управление на кризи във финансовия сектор“ от 20.10.2010 г., COM(2010) 579 окончателен (наричано по-долу „Съобщение на Комисията за управление на кризи“), точка 5.2, стр. 15; виж още последното изречение на съображение 22 от предложената преработена директива и точка 7.4, стр. 8 от обяснителния меморандум на предложената преработена директива.

(11)  ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22.

(12)  Виж член 3, параграф 1 от предложената преработена директива.

(13)  Виж БКБН, „Основни принципи за ефективни системи за гарантиране на депозитите. Предложена методология за оценка на съответствието“, консултативен документ от 25 ноември 2010 г., представен за коментари до 8 декември 2010 г. (наричан по-нататък „консултативен документ на БКБН“), стр. 15 („Принцип 8 — задължително членство“), достъпен на уебсайта на БКБН: http://www.bis.org

(14)  Виж втора алинея на член 20, параграф 1 във връзка с трета алинея на член 9, параграф 1, както и член 2, параграф 1, буква з) от предложената преработена директива; виж още точка 7.4, стр. 7 от обяснителния меморандум на преработената директива; виж още съображение 16 от предложената преработена директива и точка 7.5, стр. 8 от обяснителния меморандум на предложената преработена директива.

(15)  Виж предложеното изменение 2 в приложението към настоящото становище.

(16)  Виж точки 3 и 4 от приложение I към Директива 94/19/ЕО.

(17)  Виж първа алинея на член 7, параграф 1 от предложената преработена директива

(18)  Виж член 10 от Директива 94/19/ЕО, изменен с член 1, параграф 6, буква а) във връзка с втора алинея на член 2, параграф 1 от Директива 2009/14/ЕО.

(19)  Виж предложеното изменение 3 в приложението към настоящото становище.

(20)  Виж бележка под линия на стр. 14.

(21)  Виж предложеното изменение 1 в приложението към настоящото становище.

(22)  Член 2, параграф 1, буква в) от предложената преработена директива.

(23)  Виж член 11 и приложения I и II от предложената преработена директива.

(24)  Съвместен изследователски център на Европейската комисията (юни 2009 г.), „Възможни модели на зависещи от риска вноски за схемите за гарантиране на депозити в ЕС“.

(25)  Виж предложеното изменение 4 в приложението към настоящото становище.

(26)  Виж член 9, параграф 3 от предложената преработена директива.

(27)  Виж член 10 от предложената преработена директива.

(28)  Виж член 10, параграф 1, буква г) от предложената преработена директива.

(29)  Виж консултативния документ на БКБН, стр. 33.

(30)  Виж стр. 11 от приноса на Евросистемата, 2009 г.

(31)  Член 9, параграф 2 от предложената преработена директива.

(32)  Виж член 12, параграф 3 от предложената преработена директива.

(33)  Виж предложеното изменение 5 в приложението към настоящото становище.

(34)  Виж член 3, параграф 6 от предложената преработена директива.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Предложени от ЕЦБ изменения в предложената директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена)

Изменение 1

Член 2, параграф 1, буква з) от предложената преработена директива

„з)

„целево равнище“ означава 1,5 % от отговарящите на условията депозити, за чиято гаранция отговаря дадена схема за гарантиране на депозитите;“

„з)

„целево равнище“ означава 1,5 % от гарантираните депозити, за чиято гаранция отговаря дадена схема за гарантиране на депозитите;“

Обяснение

Равнището на предварителното финансиране следва де се определи с помощта на „гарантираните депозити“, т.е. отговарящите на условията депозити, които не надвишават гарантирания размер на депозитите, като се има предвид че гарантираните депозити отразяват равнището на задълженията на СГД по-точно от отговарящите на условията депозити.

Изменение 2

Член 4, параграф 1, буква з) от предложената преработена директива

„й)

депозитите на органите на властта,“

„й)

депозитите на правителството и централните административни власти, както и на провинциални, регионални, местни и общински власти,“

Обяснение

Изключването на депозитите на органите на публична власт следва да се направи, като се използва по-прецизната формулировка, използвана преди това в Директива 94/19/ЕО.

Изменение 3

Член 7, параграф 1 от предложената преработена директива

„1.   Схемите за гарантиране на депозитите трябва да са в състояние да изплатят на вложителите неналични депозити в рамките на 7 дни от датата, на която компетентните органи са установили фактите член 2, параграф 1, , подточка i) или съдебният орган постанови решение, както е посочено в член 2, параграф 1, , подточка ii).“

„1.   Схемите за гарантиране на депозитите трябва да са в състояние да изплатят на вложителите неналични депозити в рамките на 20 работни дни от датата, на която компетентните органи са установили фактите член 2, параграф 1, , подточка i) или съдебният орган постанови решение, както е посочено в член 2, параграф 1, , подточка ii).

До [1 април 2012 г.] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, основаващ се на консултация, който: а) прави преглед на изпълнението на съкращаването на периода за изплащане на 20 работни дни; и б) въз основа на резултатите от този преглед, проучва възможността за допълнително съкращаване или съкращавания на периода за изплащане.

Обяснение

Предложеното съкращаване на 7 работни дни може да се окаже трудно за постигане, тъй като се въвежда малко след първоначалното съкращаване на 20 работни дни, крайният срок за чието въвеждане беше края на 2010 г. Предложената преработена директива следва да предвиди, че Комисията ще преразгледа въвеждането на първоначалното намаляване на 20 работни дни и ще предложи, въз основа на резултатите от този преглед, нова времева рамка за допълнително съкращаване на срока за изплащането.

Изменение 4

Член 11, параграфи 3—5 от предложената преработена директива

„3.   Параграф 2 не се прилага за схемите за гарантиране на депозитите по член 1, параграф 2.

4.   За да се гарантира дефинирането на елементите на определенията и методите съгласно приложение II, част А, на Комисията се делегират съответните правомощия. Тези проектни регулаторни стандарти се приемат съгласно членове 7—7г от [регламента за ЕБО]. Европейският банков орган може да разработи проектни регулаторни стандарти, които да бъдат представени на Комисията.

5.   До 31 декември 2012 г. Европейският банков орган трябва да издаде насоки за прилагането на приложение II, част Б съгласно [член 8 от регламента за ЕБО].“

„3.   Параграф 2 не се прилага за схемите за гарантиране на депозитите по член 1, параграф 3.

4.   На Комисията се делегират правомощия да приема регулаторни технически стандарти дефиниращи определенията и методите за изчисляване на основните показатели за риска съгласно приложение II, част А, . Тези регулаторни технически стандарти се приемат съгласно членове 1014 от Регламент(ЕС) № 1093/2010.

Комисията следва, по-специално, да вземе предвид, че методите за изчисляване на зависещите от риска вноски се основават на проверени емпирични данни и насърчават равнопоставеността.

5.   До [31 декември 2011 г.] Европейският банков орган (ЕБО) трябва да издаде насоки за прилагането на допълнителните рискови показатели по приложение II, част Б съгласно член 16 от Регламент(ЕС) № 1093/2010.“

Обяснение

Предложеният метод за изчисляване на рисково притеглените вноски в СГД е спорен. Възлагането на ЕБО на развитието на насоки и технически стандарти в тази област ще позволи създаването на адекватен метод, основаващ се на проверени технически данни, като същевременно се насърчава равнопоставеността.

Изменение 5

Член 12, параграф 3 от предложената преработена директива

„3.   Ако дадена кредитна институция прекрати членството си в дадена схема и се присъедини към друга схема, вноските, платени през 6-те месеца преди прекратяването на членството, се възстановяват или прехвърлят на другата схема. Това не важи, ако кредитната институция е била изключена от схема съгласно член 3, параграф 3.“

„3.   Ако дадена кредитна институция прекрати членството си в дадена схема и се присъедини към друга схема, вноските, с изключение на посочените в член 9, параграф 3, които са били платени от тази кредитна институция през 6-те месеца преди прекратяването на членството, се прехвърлят на другата схема. Това не важи, ако кредитната институция е била изключена от схема съгласно член 3, параграф 3.“

Обяснение

За да се избегнат потенциални злоупотреби с настоящата разпоредба, прехвърлянето на вноските към новата схема не се отнася за извънредните вноски за покриване на недостатъчни средства на първоначалната СГД, като се изключи възстановяването на платените вноски.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 99/8


Обменен курс на еврото (1)

30 март 2011 година

2011/C 99/02

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4090

JPY

японска йена

117,01

DKK

датска крона

7,4573

GBP

лира стерлинг

0,87890

SEK

шведска крона

8,9185

CHF

швейцарски франк

1,2993

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8675

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,528

HUF

унгарски форинт

267,10

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7093

PLN

полска злота

3,9880

RON

румънска лея

4,1035

TRY

турска лира

2,1920

AUD

австралийски долар

1,3668

CAD

канадски долар

1,3674

HKD

хонконгски долар

10,9696

NZD

новозеландски долар

1,8544

SGD

сингапурски долар

1,7782

KRW

южнокорейски вон

1 551,03

ZAR

южноафрикански ранд

9,6264

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,2381

HRK

хърватска куна

7,3775

IDR

индонезийска рупия

12 308,75

MYR

малайзийски рингит

4,2629

PHP

филипинско песо

61,119

RUB

руска рубла

40,2462

THB

тайландски бат

42,720

BRL

бразилски реал

2,3128

MXN

мексиканско песо

16,7932

INR

индийска рупия

63,0560


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 99/9


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Указателен документ относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО

2011/C 99/03

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Член 10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1) дава възможност на тези държави-членки, чиито електроенергийни системи отговарят на определени критерии, да прибягват до безплатно предоставяне на квоти за емисии на електрогенериращи инсталации през определен преходен период. Критериите са свързани с необходимостта от модернизация на енергийната система, при което държавите-членки, които решат да прибягнат до тази възможност, трябва успоредно с това да предприемат действия за осигуряване на инвестиции в енергийната система, например за подобряване на инфраструктурата, за използване на чисти технологии и др., възлизащи на сума, съответстваща на стойността на безплатно предоставените квоти.

(2)

Следва да се изтъкне, че отговарящите на критериите държави-членки не са длъжни да използват тази възможност и биха могли да предпочетат да не я прилагат, като се имат предвид и тръжните приходи от продажба на квоти за емисии, които биха получили в такъв случай. От друга страна, държавите-членки, които изберат да използват тази възможност, трябва да спазват разпоредите в член 10в от Директива 2003/87/ЕО.

(3)

Наложително е да съществува хармонизирана система за търговия с емисии, за да могат най-добре да се използват предимствата от търгуването с емисии и да се избегнат евентуални изкривявания на конкуренцията на вътрешноевропейския пазар. Във връзка с това, в Директива 2003/87/ЕО като основен принцип на разпределяне на квоти за емисии е определено прилагането на тръжна продажба, тъй като това е най-простата и всеобщо считана за най-ефикасна от икономическа гледна точка система. Също така, тръжната продажба осигурява равноправни условия за конкуренция на вътрешноевропейския електроенергиен пазар, във връзка с неговото по-нататъшно развитие.

(4)

Освен това, в Директива 2003/87/ЕО изрично е посочено, че от 2013 г. нататък следва да се премине изцяло към тръжна продажба на квотите за емисии в електроенергийния отрасъл, като се имат предвид възможностите на този отрасъл да прехвърля разходите заради емисиите на CO2 на потребителите посредством цените на електроенергията и по този начин да генерира допълнителни приходи (така наречените „извънредни приходи“ — „windfall profits“). Прилагането на тръжна продажба на квотите за емисии ще елиминира подобни извънредни приходи.

(5)

Член 10в от Директива 2003/87/ЕО съдържа разпоредби, които са в дерогация от редица съществени принципи на Директива 2003/87/ЕО, и по-специално от напълно хармонизирания общ за целия ЕС подход за разпределянето на квоти за емисии, въвеждането на тръжната продажба като обичаен метод за разпределянето им и изричната забрана за предоставяне на безплатни квоти за емисии при производството на електроенергия. Тези принципи и разпоредби имат за цел да осигурят възможно най-висока степен на икономическа ефективност на Схемата за търговия с емисии. Следователно, прилагането на член 10в не трябва да накърнява действието на тези общи разпоредби и цели на Директива 2003/87/ЕО.

(6)

В тази ситуация и имайки предвид загрижеността на много държави-членки по отношение на възможните изкривявания на конкуренцията, дължащи се на прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО, Комисията счете за необходимо да предостави указания за прилагането на член 10в, по следните причини:

в Директивата има изискване към Комисията да оценява индивидуално заявките на държави-членки, желаещи да прилагат член 10в от Директива 2003/87/ЕО. С приемането на настоящия указателен документ, Комисията определя прозрачна основа за извършването на тази оценка,

член 10в от Директива 2003/87/ЕО представлява възможност за освобождаване от прилагането на ключови принципи на Директива 2003/87/ЕО. Необходимо е да се осигури такова тълкуване и прилагане на това освобождаване, което да не подкопава постигането на генералните цели, формулирани в директивата,

в член 10в, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО се изисква от Комисията да даде посредством процедура за комитология указания, с които „да се гарантира, че методиката за разпределяне изключва неоправдано нарушаване на конкуренцията и намалява до минимум отрицателното въздействие върху стимулите за намаляване на емисиите“, а освен това съществуват и други елементи във връзка с методиката за предоставяне на квоти, за които е необходимо общоприето тълкуване — като например дефинираното в член 10в, параграф 2 максимално количество безплатни квоти за емисии,

приложното поле на член 10в от Директива 2003/87/ЕО е определено само като обхващащо отрасъла на електропроизводството. По тази причина, необходимо е също да се постигне общоприето тълкуване по въпроса кои инсталации отговарят на условията за получаване на безплатни квоти за емисии през преходния период съгласно разглежданата разпоредба,

редица технически термини, използвани в член 10в от Директива 2003/87/ЕО (например брутно крайно национално електропотребление, пазарна стойност на безплатните квоти за емисии) не са дефинирани в цитираната директива. Необходими са ясни указания, за да се осигури последователно прилагане на съответните разпоредби във всички държави-членки, които предпочетат да прилагат член 10в,

някои разпоредби в член 10в от Директива 2003/87/ЕО са свързани с известна степен на преценка от страна на държавите-членки как тези разпоредби да бъдат прилагани. Това се отнася, по-специално, за националния план на всяка държава-членка и свързаните с него инвестиции. Други разпоредби въвеждат нови елементи в Директива 2003/87/ЕО, които трябва да бъдат съчетани с пазарния подход на Схемата за търговия с емисии. Необходимо е прилагането на член 10в да не е в противоречие с целите на Директива 2003/87/ЕО и да не излага на риск равноправните условия за участие във вътрешноевропейския пазар.

2.   МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА КВОТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЕНИ В РАМКИТЕ НА ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

2.1.   Определяне на максималния брой

(7)

В член 10в, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО е определен максималният брой безплатни квоти за емисии, които могат да бъдат предоставени на отговарящи на условията инсталации в отговарящи на условията държави-членки за 2013 г. Съгласно тази разпоредба, този брой трябва да намалява през следващите години, за да се стигне до спиране на разпределянето на безплатни квоти в 2020 г.

(8)

При оценяването на заявка съгласно член 10в, параграф 6, Комисията ще анализира дали максималният брой безплатни квоти за емисии, заделени за предоставяне за 2013 г. в дадена държава-членка по член 10в от Директива 2003/87/ЕО надвишава броя, получен чрез описаното в приложение I изчисление, което се базира на разпоредбите в член 10в, параграф 2.

2.2.   Постепенно намаляване на безплатно предоставяните квоти

(9)

В член 10в, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО ясно е посочено, че „общият размер на разпределяните безплатно на преходен принцип квоти … намалява постепенно, като през 2020 г. не се разпределят безплатно квоти.“ По тази причина, задължително е да бъде изготвена една надеждна и убедителна графика на постепенно изменение (gradual trajectory), свързваща началната точка на количеството безплатни квоти за емисии в 2013 г., със съответната крайна точка в 2020 г.

(10)

Като се има предвид правно формулираният мандат за цялостно спиране на предоставянето на безплатни квоти за емисии, като се почне от максимално количество в размер на 70 % и се стигне до 0 % в рамките на седем години, надеждната и убедителна графика на постепенно изменение към точката на спиране на безплатното предоставяне на квоти в 2020 г. следва да изразява ясна тенденция за намаление при междинните стъпки между количествата, съответстващи на 70 % и на 0 %.

(11)

При оценяването на дадена заявка, подадена съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще извършва анализ дали съответната държава-членка провежда надежден и убедителен постепенен преход към тръжна продажба на всички квоти. Прекаленото отлагане на намалението за края на периода (excessive back-loading) би довело съответно до по-голямо общо количество на безплатните квоти за емисии в рамките на целия период от 2013 г. до 2020 г. и, следователно, би предизвикало ненужни изкривявания на конкуренцията в пазара в Европейския Съюз. Това би било в противоречие с посоченото в член 10в, параграф 5 от директивата. Комисията смята, че държавите-членки разполагат с известна самостоятелност при определянето на подходяща графика на намаление на количеството на безплатните квоти. Комисията е на мнение, че условието за постепенно намаляване на безплатните квоти би било изпълнено и че конкуренцията няма да бъде неоправдано изкривена, ако съответната държава-членка избере или линейна графика на намаление, или такава нелинейна графика, при която намалението на количеството на безплатните квоти за емисии между които и да са две последователни години в периода от 2013 г. до 2020 г. се различава най-много с 50 % от средното годишно намаление, необходимо за достигане през оставащите години от периода до 0 % безплатни квоти за емисии в 2020 г.

3.   ИНСТАЛАЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА

3.1.   Гранична дата

(12)

За да отговарят на условията за безплатно разпределение на квоти за емисии при електропроизводството, инсталациите следва да са влезли в експлоатация към 31 декември 2008 г. В своите заявки по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, държавите-членки следва да покажат, че инсталациите в техните съответни територии, за които се смята, че отговарят на условията за безплатно предоставяне през преходния период на квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО съответстват на това изискване, като посочат верифицираните емисии на тези инсталации през периода 2008—2010 г., включително номера на разрешителното и титуляря на сметката за квотите на съответната инсталация, както е регистриран в Независимия регистър на транзакциите на Общността (CITL). Тази информация също така ще служи и за доказателство, че инсталацията продължава да работи и нейната експлоатация не е спряла междувременно.

(13)

Като алтернативен вариант, инсталациите могат също да отговарят на условията за безплатно предоставяне през преходния период на квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, ако съответният инвестиционен процес е „физически започнал“ („physically initiated“) към 31 декември 2008 г.

(14)

Това предполага да са взети съответните решения за изграждане на нова електроцентрала, без върху тях да е повлияла перспективата за получаване на безплатни квоти за емисии от новата електроцентрала.

(15)

В светлината на горните съображения, даден инвестиционен процес ще се счита за физически започнал не по-късно от 31 декември 2008 г. ако може да бъде доказано, че инвестиционното решение не е било повлияно от получаването на безплатни квоти за емисии. За тази цел, държавите-членки биха могли да предоставят документирани данни, че:

строителните работи са започнали физически на обекта и тяхното провеждане е било видимо към 31 декември 2008 г., или че

преди 31 декември 2008 г. е бил подписан договор за изграждането на въпросната електроцентрала между инвеститор (който често е операторът на централата) и фирма, натоварена със строителните работи.

Съгласно разбирането на Комисията, физическото започване на строителните работи в дадения контекст би могло също да представлява извършването на подготвителни работи за изграждането на въпросната електроцентрала, но във всички случаи тези подготвителни работи следва да са предприети въз основа на изрично одобрение, издадено от съответния национален орган (ако такова одобрение е необходимо). Държавите-членки следва да представят съответния разрешителен документ, който трябва да има материалноправен статут (substantive legal status) и да е издаден в съответствие с националното законодателство и законодателството на ЕС. Ако не съществува изискване за изрично одобрение на подготвителните работи, би било необходимо да се представи друго доказателство, показващо че строителните работи физически са започнали.

Горепосоченият списък от възможни видове документирани данни не следва да се счита за изчерпателен, тъй като държавите-членки могат да имат и други начини за предоставяне на документирани данни, че дадено инвестиционно решение не е било повлияно от възможността за получаване на безплатни квоти за емисии.

(16)

При провеждането на оценката по член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще изисква ясни и подкрепени с доказателства данни, че тези условия са спазени. В своите заявки по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО държавите-членки следва да подават цялата съответна информация по този въпрос. В противен случай Комисията ще отхвърли списъка на инсталациите, включени в съответната заявка.

3.2.   Инсталации за производство на електроенергия

(17)

Съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, държавите-членки могат през преходния период да предоставят безплатно квоти на инсталации за електропроизводство. Понятието „инсталации за електропроизводство“ не е определено в Директива 2003/87/ЕО. Тъй като е свързано с изключение от общото правило на Директива 2003/87/ЕО — че не трябва да се предоставят безплатни квоти за емисии при производството на електроенергия, понятието трябва да се тълкува по начин, който да не накърнява целите на директивата.

(18)

Такъв подход се основава на необходимостта да се предотвратят евентуални отрицателни въздействия от прилагането на член 10в от Директива 2003/87/ЕО върху промишления отрасъл на съответната държава-членка и на пазара в целия ЕС.

(19)

С оглед да се дефинира обхватът на понятието „инсталации за електропроизводство“ се прави позоваване на термина „производител на електроенергия“ („electricity generator“), дефиниран в член 3, буква ф) от Директива 2003/87/ЕО и споменат също в член 10в, параграф 2 от цитираната директива. Съгласно тази концепция се обхващат всички горивни инсталации, произвеждащи само електроенергия, както и горивните инсталации, произвеждащи електроенергия и топлинна енергия (2). Тази дефиниция не включва, обаче, инсталациите, които извършват друга дейност, включена в списъка по приложение I от Директива 2003/87/ЕО в допълнение към изгарянето на горива за производство на електроенергия и/или топлинна енергия.

(20)

Във връзка с горепосочените съображения, Комисията счита за отговарящи на условията за предоставяне на безплатни квоти за емисии съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО следните видове инсталации:

а)

инсталациите, отговарящи на дефиницията за производител на електроенергия съгласно член 3, буква ф) от Директива 2003/87/ЕО, и

б)

в случая на инсталации, произвеждащи електроенергия и топлинна енергия — такива инсталации, при които са взети под внимание само емисиите, дължащи се на производството на електроенергия.

(21)

При своята оценка съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще проверява дали са предоставени необходимите доказателства за съответствие с горепосочените критерии.

(22)

За определяне на емисиите, дължащи се само на електропроизводството в инсталации, произвеждащи електроенергия и топлинна енергия, държавите-членки следва да осигурят съгласуваност с мерките по прилагането съгласно член 10а, и по-специално параграф 4 на член 10а от Директива 2003/87/ЕО и следва да се съобразяват с методиката за разпределяне на квоти по член 10в, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО.

4.   ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН

4.1.   Принципи за националния план

(23)

Съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, съответните държавите-членки трябва да представят на Комисията национален план за инвестиции. Комисията препоръчва националните планове да се базират на няколко общи принципа, формулирани с цел да се осигури по най-добър начин справедливо и последователно изпълнение на целите, произтичащи от Директива 2003/87/ЕО като цяло и в частност от член 10в.

Принцип № 1: в националния план следва да бъдат включени инвестиции, които пряко или непряко (в случая например на инвестиции в мрежи или спомагателни дейности) допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин.

Принцип № 2: включените в националния план инвестиции следва да бъдат замислени по начин да елиминират в бъдеще, доколкото това е възможно, обстоятелствата споменати в Директива 2003/87/ЕО, член 10в, параграф 1, буква а) (3) и буква б) (4), както и в първото условие в буква в) (5).

Принцип № 3: инвестициите следва да са съвместими помежду си и със съответното законодателство на ЕС. Те не трябва нито да засилват доминиращи позиции, нито неоправдано да изкривяват конкуренцията и търговията във вътрешноевропейския пазар и, където е възможно, следва да засилват конкуренцията на вътрешноевропейския пазар за електроенергия.

Принцип № 4: включените в националния план инвестиции трябва да бъдат допълнителни спрямо инвестициите, които държавите-членки трябва да предприемат за да спазят други цели или правни изисквания, произтичащи от законодателството на ЕС. Също така, те не трябва да представляват инвестиции, необходими във връзка с нарастващото електропроизводство и електропотребление.

Принцип № 5: включените в националния план инвестиции следва да допринасят за разнообразяване и за намаляване на въглеродната интензивност на електроенергийния микс и на използваните в електропроизводството енергийни източници.

Принцип № 6: инвестициите следва да са икономически жизнеспособни в условията на липса на безплатно предоставяне на квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, след като приключи преходният период за предоставяне на такива квоти, с изключение за случаите на специфични новопоявяващи се технологии, които са все още на демонстрационен стадий на разработване и са посочени в списъка в приложение III.

(24)

Включените в националния план инвестиции следва, доколкото е възможно, да съответстват на тези принципи. В случаите, при които за дадена инвестиция не е възможно да се осигури съответствие с всички принципи, съответната държава-членка следва да предостави подробно обяснение на причините за това. При всички положения, тези инвестиции не трябва да са в противоречие с тези принципи или да подкопават обуславящите тези принципи цели. Също така, инвестициите не трябва да подкопават целите, формулирани в Договорите за ЕС или в друго законодателство на ЕС.

(25)

При оценяването на заявка, подадена съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще провежда анализ до каква степен включените инвестиции са в съответствие с тези принципи. Ако предоставената от държавите-членки информация в техните съответни заявки по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО не е достатъчно подробна, за да може Комисията да извърши цялостна оценка, даваща възможност за формулиране на обосновано заключение, Комисията може да поиска допълнителна информация. Ако тази допълнителна информация не може да бъде предоставена своевременно, Комисията ще отхвърли съответните части от националния план. Комисията може, също така, при оценяването на заявката да разгледа информация и мнения от други източници.

(26)

Въз основа на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (6), държавите-членки следва да проверят дали е необходима екологична оценка на съответния им национален план.

(27)

Също така, Комисията отбелязва, че предоставянето на безплатни квоти за емисии на производители на електроенергия и финансирането на съответните инвестиции, изисквани съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО по принцип би могло да включва държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС, държавите-членки са длъжни да уведомяват Комисията за мерките за държавна помощ. След уведомяването държавите-членки не могат да прилагат предложените от тях мерки, докато в резултат на тази процедура няма произнесено окончателно решение на Комисията. Комисията възнамерява в близко бъдеще да приеме критерии за съответствие, които да бъдат използвани при оценяването на този вид помощ. Подаването на заявка съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО и всякакво евентуално съответно решение на Комисията изобщо не засяга задълженията на съответните държави-членки за уведомяване за държавна помощ съгласно член 108 от ДФЕС, като държавите-членки следва съответно да планират подаването на уведомления за държавна помощ. При оценяване на предоставянето на безплатни квоти за емисии и на националните планове в съответствие с член 107, параграф 3 от ДФЕС, Комисията трябва да осигури, че последните не водят до неоправдани изкривявания на конкуренцията, като вземе предвид целта от общ интерес, преследвана посредством посоченото в член 10в от Директива 2003/87/ЕО. По-специално, в случаите при които държавната помощ по националните планове се съсредоточава към ограничен кръг бенефициери, или ако е вероятно помощта да засили пазарната позиция на съответните бенефициери, държавите-членки следва да покажат, че помощта няма да изкриви неоправдано конкуренцията в степен, надхвърляща абсолютно необходимото във връзка с общите цели на настоящата директива.

4.2.   Отговарящи на условията инвестиции

(28)

С оглед на наименованието и общия контекст на член 10в от Директива 2003/87/ЕО, отговарящите на условията инвестиции съгласно посочената разпоредба следва да са в областта на електроенергийния сектор и да са предприети след 25 юни 2009 г. По принцип, обаче, не се изключват инвестиции и в други сектори на енергетиката, при условие, че са сериозно обосновани въз основа на член 10в от Директива 2003/87/ЕО.

(29)

Държавите-членки са в състояние да решат кои инвестиции биха допринесли най-добре за модернизация на техния електрогенериращ сектор, и имат отговорността да идентифицират инвестиции, съответстващи на изискванията в настоящата директива. Също така, те трябва да координират докладването за изпълнението на инвестициите, предприети на национално равнище съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО (7).

(30)

В своите национални планове държавите-членки следва да определят списък на инсталации, които да предприемат включените в националния план инвестиции и да уточнят списък с график на инвестициите, произтичащи от предоставянето на безплатни квоти за емисии. Също така, държавите-членки трябва да уточнят до каква степен тези инвестиции ще се финансират от приходи, произтичащи от предоставянето на безплатни квоти за емисии и в коя година от инвестиционния цикъл ще се случи това.

(31)

Инвестициите, финансирани от приходи, произтичащи от предоставянето на безплатни квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, могат да допълват инвестиции, частично финансирани от източници от Европейския съюз (например от фондове, предоставяни от резерва за нови участници съгласно член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО, от регионални фондове, по политиката за трансевропейски енергийни мрежи (TEN-E), по Европейската програма за икономическо възстановяване (European Economic Recovery Programme), по Европейската енергийна програма за възстановяване (European Energy Programme for Recovery), по Стратегическия план за енергийни технологии (SET Plan) и др.), ако са в съответствие с формулираните в настоящия документ изисквания и ако са съвместими с тези финансови инструменти или източници на финансиране. В такива случаи, обаче, само тази част от инвестицията, която се финансира от средства, придобити в резултат от предоставянето на безплатни квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, може да бъде отчитана за целите на член 10в от цитираната директива, и то при условие, че са спазени правилата на ЕС за общите лимити на финансирането.

(32)

Допълнително изясняване по отношение на смисъла, който Комисията влага в термините „инфраструктура“, „чисти технологии“ и „разнообразяване на използваните видове енергия и на източниците на енергийни доставки“ при използването на тези термини в член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, е направено в приложение IV.

(33)

В приложение V е даден неизчерпателен списък на отговарящите на условията видове инвестиции съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО.

4.3.   Пазарна стойност

(34)

Съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, общият размер на инвестициите, включени в националния план, трябва да бъде доколкото е възможно еквивалентен на пазарната стойност на безплатните квоти за емисии. Пазарната стойност на квотите за емисии трябва да бъде използвана като референтна стойност, по която отговарящите на условията държави-членки да определят в своите национални планове размера на съответните инвестиции на национално равнище.

(35)

Тъй като държавите-членки следва да могат да дадат в своите национални планове точна стойност на сумата, която те планират да бъде инвестирана във връзка с член 10в от Директива 2003/87/ЕО, пазарната стойност на всички безплатни квоти за емисии, предоставяни по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, следва да бъде предварително определена и да не се уточнява допълнително (8).

(36)

Комисията препоръчва пазарната стойност на безплатно предоставяните квоти за емисии да бъде изведена от базиращите се на модели прогнози за европейските цени за права на емисии на парникови газове, посочени в Работния документ за службите на Комисията от 2010 г., придружаващ Съобщението на Комисията с номер (2010)265 окончателен (9). В този Работен документ са дадени актуализирани прогнози, отчитащи някои нови обстоятелства в ЕС.

(37)

Следователно, при определянето на годишната пазарна стойност на безплатно разпределяните квоти за емисии, която да използват в своите национални планове, държавите-членки следва да ползват като референтни данни посочените в приложение VI годишни стойности, като вземат също предвид и текущото законодателство, както и целите за намаление на емисиите. Във връзка с действащите разпоредби за държавната помощ, държавите-членки могат да решат да използват по-високи стойности за определяне на сумата за инвестиране — дадените в приложение VI цифри представляват само минималното равнище, което може да се използва.

(38)

Стойността на предприетите инвестиции във връзка с член 10в от директивата в дадена държава-членка трябва да съответства на пазарната стойност на безплатно предоставяните квоти за емисии по цитирания член, освен ако съответната държава-членка може да докаже, че това е обективно невъзможно. В заявките съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, държавите-членки трябва да представят данните, необходими за да може Комисията да направи своята оценка съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО.

4.4.   Механизъм за осигуряване на баланс между количеството на инвестициите и безплатните квоти за емисии

(39)

В Директива 2003/87/ЕО имплицитно се признава фактът, че предоставянето на безплатни квоти за емисии може да доведе до извънредни приходи, особено ако операторите успеят да прехвърлят върху своите клиенти финансовата стойност на квотите за емисии. Такъв е случаят с производителите на електроенергия и това е една от причините в Директива 2003/87/ЕО да се предвижда тръжната продажба на квоти да е обичайният метод на разпределение, с оглед да се „елиминират извънредните приходи“ („eliminate windfall profits“) (10).

(40)

Чрез дерогация от принципа, че тръжната продажба трябва да е обичайният метод на разпределение, в член 10в от Директива 2003/87/ЕО се предвижда възможност за безплатно предоставяне на квоти за емисии на производители на електроенергия, като по този начин имплицитно се приема появата на извънредни приходи. От друга страна, обаче, разпоредбите в член 10в от цитираната директива ясно целят тези приходи да бъдат използвани за модернизация на електропроизводството в съответната държава-членка.

(41)

Дадена мярка от законодателството на ЕС трябва да бъде интерпретирана в светлината на нейните цели. Въз основа на разпоредбите в член 10в от Директива 2003/87/ЕО и с оглед на свързаната с тях цел може да се заключи, че извънредните приходи, дължащи се на обстоятелството, че дружествата извличат полза от безплатното предоставяне на квоти за емисии, трябва да бъдат използвани за модернизация на електропроизводството в съответната държава-членка. Поради същата причина, едно оптимално използване на стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии би означавало съответните дружества да не използват това предоставяне на квоти за финансирането на инвестиции, които тези дружества биха направили за да бъдат в съответствие с други цели и правни изисквания, произтичащи от законодателството на ЕС. В противен случай тези безплатни квоти за емисии биха представлявали допълнителни приходи, каквито Директива 2003/87/ЕО се стреми да елиминира и следователно биха били в противоречие с целите на директивата. Нещо повече, това би предизвикало неоправдани изкривявания на конкуренцията, несъвместими с член 10в, параграф 5 от Директивата.

(42)

По тези причини е необходимо реципиентът на безплатни квоти за емисии, предоставени по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, да използва стойността на тези безплатно предоставени квоти за предприемането на инвестиция, включена в националния план съгласно член 10в, параграф 1. В случаите, при които дружества получават безплатни квоти за емисии без да предприемат такава инвестиция, или ако получават повече безплатни квоти за емисии отколкото е необходимо за предприемането на съответната инвестиция, включена (респективно съответните инвестиции, включени) в националния план, от тях трябва да се изисква да предоставят стойността на тези допълнителни квоти на съответната организация, предприемаща съответната инвестиция.

(43)

Тъй като националният план, насочен към модернизация на електропроизводството в съответната държава-членка, може да включва и инвестиции, които биха били предприети от дружества извън обхвата на Европейската схема за търговия с емисии (11), не всички дружества, за които в националния план е посочено, че следва да предприемат инвестиции, могат да получат безплатни квоти. В светлината на разпоредбите в член 10в, параграф 1 и параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, операторите на преносни или разпределителни системи по смисъла на член 2, параграф 4 и параграф 6 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (12) представляват мрежови оператори по смисъла на член 10в, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО. Обикновено тези дружества може да не участват в производството или доставката на електроенергия. По тази причина, те не биха могли да получават квоти, но въпреки това биха могли да са обект на изисквания за предприемане на включени в националния план инвестиции.

(44)

Съгласно третия от принципите за националния план и в съответствие с параграф 27 от настоящия указателен документ, в случаите, при които инвестициите в производство или доставка на електроенергия, включени в националния план съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, биха могли да доведат до неоправдани изкривявания на конкуренцията или биха засилили доминираща позиция, държавите-членки следва да разгледат възможността да поискат от бенефициерите на безплатните квоти за емисии да предоставят средства за инвестиции в преносната и разпределителната системи, или за такова производство или доставка на електроенергия, които не водят до подобно изкривяване.

(45)

Не се изключва и възможността на някои дружества да бъдат безплатно предоставени квоти за емисии със стойност, по-малка от сумата, необходима за инвестициите по националния план. В такъв случай би било уместно да се осигурят възможности на такива дружества да извършат съответната инвестиция, включена в националния план.

(46)

По тези причини държавите-членки могат да създадат, в случаите при които това е необходимо и уместно, механизъм, отчитащ съответното прехвърляне на финансови средства в гореописаните случаи.

(47)

При всички случаи, в един такъв механизъм трябва да бъдат отчетени следните изисквания:

а)

стойността на квотите за емисии, безплатно предоставяни по член 10в от Директива 2003/87/ЕО трябва да се съпоставя с инвестициите, които са включени в националния план и следва да бъдат извършени, с оглед да се осигури съответствие между размера на инвестициите и стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии;

б)

включените в националния план и финансирани посредством механизма инвестиции трябва да са в съответствие с принципите за държавна помощ (13);

в)

разрешават се годишни уточнявания на финансовите средства и инвестициите, включително годишни прехвърляния на финансови средства или инвестиции за следваща година, при условие че сумата за инвестиране съгласно националния план е равна или по-голяма от общата пазарна стойност на безплатно предоставяните квоти за емисии за целия период, за който съответната държава-членка е направила заявка за дерогация съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО (вж. също раздел 2.2).

(48)

Използването на приходи на държавите-членки от тръжна продажба (14) (или на други държавни приходи) за финансиране на включени в националния план инвестиции ще доведе до извънредни приходи за производителите на електроенергия, получаващи безплатни квоти по член 10в от Директива 2003/87/ЕО. Във връзка с посоченото в съображения 15 и 19 от изменящата Директива 2009/29/ЕО, както и във връзка с член 10в, параграф 5, буква е) и в светлината на общите принципи и цели на директивата, в която като обичаен метод за разпределение на квоти се определя тръжната продажба, Комисията ще отхвърли всяка заявка, подадена съгласно член 10в, параграф 5, в която е застъпен подобен водещ до извънредни приходи подход.

5.   НЕПРЕХВЪРЛЯЕМИ КВОТИ

(49)

Държавите-членки, използващи възможността да предоставят безплатни квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, биха могли да вземат решение тези квоти да могат да бъдат използвани само за предаване при отчитане на емисии в съответната година и от съответната инсталация, на която са предоставени. Ако дадено дружество получи квоти под такова условие, то няма да може да продава такива квоти на пазара, да ги банкира за отчитане на емисии в следваща година или да ги предава за отчитане на емисии от друга инсталация (дори и тя да принадлежи на същото дружество).

(50)

Ако дадена държава-членка въведе такова условие, тя поема риск нейното прилагане на член 10в да е в противоречие с целите и архитектурата на Европейската схема за търговия с емисии, която е структурирана по начин да постига общи намаления на емисиите по икономически най-ефективен начин. Едно такова прилагане на Директива 2003/87/ЕО по начин, противоречащ на нейните цели, не би било правно обосновано.

(51)

Предоставянето на непрехвърляеми квоти би довело до елиминиране на стимулите за притежателя на такива квоти да предприема такива мерки за намаление на емисиите, които могат да се реализират при разходи под преобладаващата цена на квотите за емисии. От гледна точка на притежателя на непрехвърляеми квоти, изпълнението на такива мерки за намаление на емисии винаги ще изглежда по-скъпо в сравнение с отчитането на емисиите чрез непрехвърляеми квоти.

(52)

С оглед на тези съображения, Комисията настоятелно препоръчва на държавите-членки да не използват опцията за предоставяне на непрехвърляеми квоти за емисии. Но ако все пак държавите-членки сметнат прилагането на тази опция за необходимо, те трябва да покажат, че тя се прилага само в степента, необходима за постигането на основната цел, отразена в член 10в и че тази цел не би могла да бъде постигната по-ефикасно по друг начин. В основанията на държавите-членки следва да бъдат надлежно отчетени стимулите, предоставяни за намаление на емисиите, както и потенциалното нарастване на разходите за спазване на изискванията на Европейската схема за търговия с емисии, дължащо се на избора за непрехвърляемост на някои квоти.

(53)

В светлината на горепосоченото и без то да бъде накърнено, Комисията застъпва становището, че болшинството от квотите за безплатните квоти за емисии по член 10в от директивата следва да са прехвърляеми. Тя препоръчва да се ограничи броят на непрехвърляемите квоти по такъв начин, че той да не надхвърля общите емисии, произтичащи от доставките на електроенергия за сектори, които не пораждат рискове от въвеждане на изкривявания на конкуренцията в промишления отрасъл на съответната държава-членка или на ЕС (например, такъв би могъл да бъде случаят с битовия сектор). В съответствие с член 10в, параграф 5, буква д) и член 10в, параграф 6, Комисията би отхвърлила заявка, която би създала неоправдани изкривявания на конкуренцията.

(54)

При оценяване на заявка, подадена съгласно член 10в, параграф 5, Комисията ще разглежда въпроса дали броят на безплатните непрехвърляеми квоти за емисии е обоснован в светлината на генералните цели на Директива 2003/87/ЕО, както и на специфичната цел на член 10в от Директива 2003/87/ЕО, т.е. дали този брой е необходим и пропорционален, както и дали той няма да предизвика ненужни изкривявания на конкуренцията. Ако установи, че тези условия не са спазени, Комисията ще отхвърли съответната заявка по член 10в, параграф 5.

6.   МОНИТОРИНГ И ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1.   Оценяване на заявките

(55)

Съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията трябва да оценява подадената заявка като отчита всички съответни елементи, включително посочените в член 10в, параграф 5. Също така, тя трябва да има предвид задълженията, произтичащи от договорите за ЕС и общите принципи на законодателството на ЕС. С оглед да се осигури ефективен процес на оценяване, заявката следва да се базира на образеца, даден в приложение VII към настоящия документ. Комисията започва оценяването на заявката само след като бъде подадена цялата необходима информация, включително доказателствата, обосноваващи тази информация.

(56)

Предназначението на член 10в от Директива 2003/87/ЕО е да се даде възможност за модернизация на електропроизводството в отговарящи на условията държави-членки. По тази причина разпоредбите в този член предвиждат изключение от съществен принцип на директивата. В съответствие с преобладаващите заключения в съдебна практика, това изключение следва да се тълкува и прилага по начин, ограничен само до необходимото за постигане на формулираната в член 10в цел, без да се застрашават общите цели на Директива 2003/87/ЕО.

(57)

По отношение на стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии и нейното съотношение с размера на инвестициите, изисквани съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, важно е да се отбележи, че безплатното предоставяне на квоти за емисии би могло да доведе до извънредни приходи за дружествата, възползващи се от такива безплатни квоти за емисии, ако стойността на тези квоти не се използва за инвестиции, или ако стойността на тези квоти се използва за инвестиции, които и без това са щели да бъдат направени заради постигането на съответствие с други цели или изисквания, произтичащи от законодателството на ЕС. В такъв случай това не би представлявало съответен принос за постигане на целта, заради която е допуснато безплатното разпределение на квоти за емисии по член 10в.

(58)

Освен това заслужава да се отбележи, че изгодите, произтичащи от безплатното предоставяне на квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО могат да предизвикат ненужни изкривявания на конкуренцията, несъвместими с посоченото в член 10в, параграф 5, буква д), ако не се използват за целта, за която следва да се предоставят.

(59)

По тези причини, в оценките на Комисията ще се обръща особено внимание на въпроса доколко стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО се използва за предприети от тези инсталации инвестиции, или (ако случаят не е такъв) Комисията ще проверява дали стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии се поставя на разположение на инсталации/оператори или дружества, които или не са получили квоти, или са получили такова количество квоти за емисии, което е недостатъчно да покрие съответните им инвестиции, включени в националния план.

(60)

С оглед осигуряване на прозрачност и за да се даде възможност за добре обоснована оценка на заявката от страна на Комисията, държавите-членки следва да публикуват съответната заявка преди нейното подаване в Комисията, за да може Комисията да разгледа информация и становища от други източници. Всяка заявка, подадена от държава-членка, следва да се разглежда като информация за околната среда и да бъде обект на изискванията, формулирани в Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (15), както и в Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда в институциите и органите на Общността (16). Също така, необходимо е държавите-членки да проверят дали е необходима екологична оценка на техния национален план, въз основа на разпоредбите в Директива 2001/42/ЕО.

6.2.   Разпоредби за мониторинг и привеждане в изпълнение съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО

(61)

Държавите-членки трябва да формулират ясни и ефективни разпоредби за мониторинг и привеждане в изпълнение по отношение на включените в националния план инвестиции, за да се осигури надлежно провеждане на тези инвестиции. Съгласно член 10в, параграф 5, буква г) от Директива 2003/87/ЕО, тези разпоредби трябва да бъдат формулирани ясно и подробно в съответната заявка за безплатно предоставяне на квоти за емисии.

(62)

Държавите-членки носят отговорност да извършват мониторинг и да осигуряват привеждане в изпълнение на провеждането на инвестициите, включени в техните национални планове. При оценка на дадена заявка на държава-членка за безплатно предоставяне на квоти за емисии съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще отдава особено важно значение на въпроса дали държавата-членка осигурява ясни и ефективни разпоредби за мониторинг и привеждане в изпълнение по отношение на прилагането на националния план, включително механизъм за непосредствен мониторинг и ефективно привеждане в изпълнение на провеждането на инвестициите, включени в нейния национален план. За тази цел държавите-членки следва да осигурят наличие на влезли в действие закони, наредби и административни разпоредби, които са необходими за упражняването на надзор върху инвестициите от страна на компетентни национални органи, които следва да са ясно посочени в заявката.

(63)

Важни в това отношение са следните елементи:

в разпоредбите следва да бъдат определени серии от показатели за изпълнение на изискванията, примери за които са дадени в приложение VIII, които да бъдат използвани от компетентните национални органи за оценяване на напредъка и съответствието на инвестициите с изискванията, формулирани в Директива 2003/87/ЕО и в настоящия указателен документ,

следва да бъде предвиден полеви надзор, необходим за проверяване в съответните обекти на изпълнението на инвестициите. Това може да включва проверки на място и годишна независима верификация на всяка инвестиция от страна на външни одитори. Одиторите следва да издават официален документ, удостоверяващ природата на всяка инвестиция и точната изразходвана сума във всяка една година. В тези документи следва също да се удостоверява истинността на заявените разходи,

с разпоредбите следва да се въведе провеждане от трета страна на качествена и количествена оценка на инвестициите, с което да се осигури обосновано и независимо свидетелство, че инвестициите са в съответствие с Директива 2003/87/ЕО, с настоящия указателен документ и с националния план,

по отношение на евентуално неизпълнение от страна на компаниите на техните задължения за инвестиране (или ако те не допринасят за съответни инвестиции чрез прехвърляне на неинвестираната стойност на безплатно предоставените квоти за емисии в механизъм, осигуряващ баланс между количеството на инвестициите и безплатните квоти за емисии), държавите-членки следва да въведат санкции и мерки с оглед на възстановяване на баланса между стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО и количеството на инвестициите, включени в националния план. Тези мерки следва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект, и следва да включват:

задължение за заплащане на безплатно предоставените квоти за емисии (оценени на стойност в съответствие с пазарната им стойност към момента на заплащането) до достигане на размера на съответната ненаправена инвестиция,

автоматична конфискация на квотите от компании, които не са изпълнили своите задължения, произтичащи от съответния национален план и от настоящия указателен документ, включително преобразуване на безплатните квоти за емисии в квоти, подлежащи на тръжна продажба,

възпиращи финансови санкции с наказателен характер.

следва да е възможно прехвърляне на част от предвидените за дадена инсталация инвестиции от дадена година за следващата година при положение, че за дадената година е установен съответен недостиг на инвестиции. Държавата-членка носи отговорност да гарантира, че определените суми ще бъдат инвестирани през съответния период на прилагане (period of application).

(64)

Резултатите от процеса на мониторинг и привеждане в изпълнение, придружени от обосновани с доказателства данни, следва да бъдат докладвани ежегодно в годишните доклади, които държавите-членки трябва да подават в Комисията съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО. По-специално, към докладите следва да бъдат приложени копия от изготвените от външен одитор удостоверителни документи (подписани и официално подпечатани), придружени със съответни официални преводи на английски език (ако удостоверителните документи не са оригинално написани на английски). По избор на държавите-членки, те биха могли да решат да предоставят публичен достъп до годишните доклади на съответните оператори.

6.3.   Годишни доклади съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО

(65)

Годишните доклади на държавите-членки за направените инвестиции за модернизация на електропроизводството съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО следва да бъдат подавани в Комисията до 31 януари от всяка съответна година, започвайки от 2014 г. В тях следва да са изяснени характерът и размерът на направените инвестиции през предходната година (17).

(66)

Годишните доклади следва да потвърждават с обосновани с доказателства данни, че инвестициите в съответните обекти са реализирани и са в съответствие с изискванията, формулирани в Директива 2003/87/ЕО и в настоящия указателен документ, и по-специално — че те допринасят за намаление на емисиите на парникови газове.

(67)

Също така, необходимо е в докладите да се демонстрира, че годишната инвестирана сума е съвместима с размера на инвестициите, предвиден за целия период на прилагане, определен в националния план на държавата-членка във връзка с пазарната стойност на безплатно предоставяните квоти за емисии, дефинирана в настоящия указателен документ. Не е необходимо инвестициите да съответстват на годишна основа на определената пазарна стойност на безплатно предоставяните квоти за емисии. От друга страна, всяко разминаване между стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии и размера на инвестициите следва да бъде преодоляно в следващата година след неговата поява, за да се поддържа надеждна крива на инвестициите в периода прилагане, като се взема предвид намаляващият брой на квотите за емисии, които могат да бъдат предоставяни безплатно.

(68)

Съгласно член 10в, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, годишните доклади следва да се базират на доклади, подавани на всеки 12 месеца от операторите до държавите-членки, отнасящи се за изпълнението на инвестициите, включени в националния план. В годишните доклади следва да се използват също и други източници на информация, по-специално официални данни и независимо верифицирани данни. В докладите следва да бъдат посочени източниците на информация и да се направят позовавания на доказателствените документи.

(69)

Годишните доклади на държавите-членки до Комисията следва да бъдат достъпни по един прозрачен начин. Съгласно член 10в, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, държавите-членки са длъжни да осигуряват публичност на своите годишни доклади до Комисията. При всички случаи, необходимо е да бъде взета предвид и поверителността на информацията, която има чувствителен в търговско отношение характер.

(70)

При своята оценка съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще проверява верността на годишните доклади въз основа на представените данни. Ако не са представени всички необходими данни, тя може да поиска допълнителна информация.

(71)

В случай, че дадена държава-членка не предостави в своите годишни доклади достатъчно данни, че включените в националния план инвестиции се изпълняват в съответствие с графика и стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии, посочени в националния план, и освен ако:

съответната държава-членка може да представи в своите годишни доклади разумно оправдание за липсата на инвестиции в дадена година, или

съответната държава-членка може да представи данни, че са приложени корективни мерки, формулирани в нейната заявка съгласно член 10в, параграф 5, буква е), или

в годишния доклад за следващата година бъдат включени данни, че установеният недостиг на инвестиции в предходната година е бил коригиран,

Комисията е на мнение, че това би представлявало нарушение на вътрешно присъщата зависимост, установена в член 10в от Директива 2003/87/ЕО, между предоставянето на безплатни квоти за емисии и инвестициите, изисквани съгласно член 10в, параграф 1. Тъй като тази зависимост е от съществено значение за постигане на основната цел на член 10в, липсата на инвестиции води до допълнителна печалба на съответното дружество и не допринася за постигането на основните цели на Директива 2003/87/ЕО като цяло и на член 10в в частност. Следователно, това може да доведе до неизрядно от правна гледна точка прилагане на Директива 2003/87/ЕО, в противоречие със самите ѝ цели. Също така, то може да породи загриженост на Комисията във връзка с правилата за държавна помощ. Ако е необходимо, Комисията може да инициира разследване по член 108, параграф 2 от ДФЕС и/или процедури за нарушение. Евентуална процедура по член 108, параграф 2 от ДФЕС може да доведе до отмяна на безплатното предоставяне по член 10в от Директива 2003/87/ЕО на такъв брой квоти за емисии, който съответства на размера на недостига на инвестиции. Ако ситуацията не бъде коригирана, в крайна сметка съответната държава-членка ще трябва да продаде на търг съответния брой квоти, в съответствие с регламента, приет съгласно с член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО.


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Важно е също да се изтъкне, че някои инсталации, които от чисто правна гледна точка биха могли да бъдат считани за производители на електроенергия съгласно член 3, буква ф) от Директива 2003/87/ЕО, не следва да бъдат считани за отговарящи на условията за предоставяне на безплатни емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО ако извършват друга промишлена дейност, дори и ако тази друга промишлена дейност не попада в обхвата на приложение I към Директива 2003/87/ЕО, тъй като не е включена в списъка в това приложение или не надхвърля праговата стойност за съответната промишлена дейност, посочена в приложение I към Директива 2003/87/ЕО.

(3)  Липса в 2007 г. на пряка или непряка връзка с мрежата на бившия Съюз за координиране на преноса на електрическа енергия (UCTE).

(4)  Връзка в 2007 г. с мрежата на бившия Съюз за координиране на преноса на електроенергия (UCTE) само чрез една линия с преносен капацитет по-малък от 400 MW.

(5)  Производство в 2006 г. на над 30 % от електроенергията на база на един вид фосилно гориво.

(6)  ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.

(7)  Вж. също глава 6 и приложение VII.

(8)  Определянето на пазарната стойност на безплатните квоти за целите на настоящото Съобщение е независимо от пазарните стойности, които се определят в рамките на оценките на държавната помощ. Също така, то е независимо и от бъдещите промени на европейските цени на емисиите на парникови газове през третия период на търгуване. Директивата дава възможност за известна гъвкавост в това отношение, тъй като в нея е посочено, че сумата на инвестициите следва да е еквивалентна „доколкото е възможно“ на пазарната стойност на безплатно предоставяните квоти. Това означава, че определянето на пазарната стойност на безплатно предоставяните квоти съгласно член 10в следва да се базира на достоверна и убедителна предварително направена оценка (ex ante assumption) на бъдещото изменение на цените на емисиите на парникови газове, но не е необходимо точно да отразява моментните стойности на договори за спот продукти, фючърси и форуърди на европейския пазар за права за емисии на парникови газове от 2013 г. до 2020 г.

(9)  SEC(2010) 650, Работен документ на службите на Комисията, придружаващ Съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Анализ на вариантите за достигане отвъд 20 % намаление на емисиите на парникови газове и рискът от изместване на емисии, Обща информация и анализ, част II.

(10)  Вж. съображение 15 от Директива 2009/29/ЕО.

(11)  В член 10в, параграф 4 изрично са посочени мрежовите оператори, които съгласно законодателството на ЕС относно вътрешноевропейския пазар за електроенергия (Директива 2009/72/ЕО) трябва да бъдат напълно отделени организационно от производството на електроенергия. Операторите на електропроизводство от възобновяеми източници също не могат да получат квоти, но в същото време са обхванати от областта на инвестиране, посочена в член 10в, параграф 1.

(12)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55.

(13)  Вж. параграф 27.

(14)  В член 10, параграф 3 има само изискване, че поне 50 % от приходите следва да се използват за цели, свързани с климата, докато останалите (максимум) 50 % се оставят изцяло на усмотрението на държавите-членки.

(15)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(16)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

(17)  Първият годишен доклад, който ще бъде подаден в 2014 г., може да обхваща инвестициите, направени от 25 юни 2009 г. до 31 декември 2013 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определяне на максималния брой безплатни квоти

За да се определи количеството на безплатно предоставяните квоти за емисии съответно за 2013 г. и за следващите години, за които дадена отговаряща на условията държава-членка може да подаде заявка съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО, трябва да бъдат извършени следните действия:

а)

определяне на средния за периода 2005—2007 г. годишен брой на емисиите на всички отговарящи на условията инсталации,

б)

определяне на отношението на средната за периода 2005—2007 г. годишна стойност на брутното крайно национално електропотребление (Gross Final National Consumption — GFNC) спрямо средната годишна стойност за периода 2005—2007 г. на общото брутно електропроизводство (Total Gross Electricity Production — TGEP). Полученото отношение (изразено в проценти) показва дела на емисиите, съответстващи на GFNC05-07,

в)

средните за периода 2005—2007 г. годишни емисии (вж. подточка а) се умножават по дела на емисиите, съответстващи на GFNC05-07 (вж. точка б),

г)

резултатът представлява количеството квоти, покриващи 100 % от емисиите при производството на електроенергия, съответстващо на GFNC. Той трябва да се умножи по променлива, която за 2013 г. не трябва да надхвърля 0,7 (70 %) и после трябва да намалява за всяка следваща година, докато достигне до 0 (0 %) за 2020 г.; резултатът от това умножение е максималното количество безплатно предоставяни през преходния период квоти за емисии, което е разрешено съгласно Директива 2003/87/ЕО за 2013 г. и за следващите няколко години.

Формулата за определяне на максималното количество безплатно предоставяни през преходния период квоти за емисии по член 10в, параграф 2, е както следва:

TQFAx = (GFNC05-07/TGEP05-07) × AAQEEI 05-07 × ax

Съкратени означения

Наименования на величините

TQFAx

Общо количество на безплатните квоти за емисии, които да бъдат предоставени през годината x от периода 2013—2020 г.

x

Означение, което може да изразява всяка една година от периода 2013—2020 г.

GFNC05-07

Средна за периода 2005—2007 г. годишна стойност на брутното крайно национално електропотребление (Gross Final National Consumption)

TGEP05-07

Средна годишна стойност за периода 2005—2007 г. на общото брутно електропроизводство (код по Евростат 107000 при продуктов код 6000„електроенергия“)

AAQEEI 05-07

Средно за през периода 2005—2007 г. годишно количество на емисиите на отговарящите на условията инсталации.

ax

Променлива, изразяваща коефициент за намаление, чрез който се получава резултатът за дела от средните за периода 2005—2007 г. годишни верифицирани емисии, съответстващ на брутното крайно национално електропотребление на съответната държава-членка. Стойността на променливата трябва да не надхвърля 0,7 (70 %) за 2013 г. (a2013), и да намалява във всяка следваща година докато достигне 0 (0 %) за 2020 г.

За да могат държавите-членки да направят това изчисление е необходимо те да идентифицират кои са инсталациите, отговарящи на условията за безплатно предоставяне на квоти за емисии съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО. Що се отнася до инсталациите, които произвеждат не само електроенергия, но също и топлинна енергия, следва да се вземат под внимание само емисиите, които могат да бъдат приписани на електропроизводството.

Допълнително разяснения относно понятието „брутно крайно национално електропотребление“ (Gross Final National Consumption), както и съответната формула за изчисляване на това електропотребление са дадени в приложение II.

Общото количество на квотите, получено по гореописаната формула представлява максималния брой на безплатните квоти на национално равнище в годината x.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Брутното крайно национално електропотребление и формулата за неговото изчисляване

Понятието „брутно крайно национално електропотребление“ (GFNC) има ключово значение при определянето на максималния брой на безплатните квоти за емисии съгласно член 10в, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО. То, обаче, няма съответствие със статистически термин, който да е дефиниран или да се използва от Евростат, и следователно следва да бъде интерпретирано в контекста на член 10в.

В светлината на съответните разпоредби в член 10в от Директивата, брутното крайно национално електропотребление следва да включва количеството електроенергия, доставена до входа на крайните потребители, т.е. общото електропотребление на всички вътрешни потребители в дадена страна, плюс електроенергията, необходима за производството, преноса и разпределението на крайно потребената електроенергия.

Що се отнася до износа и вноса на електроенергия, от значение във връзка с брутното крайно национално електропотребление (GFNC) е само тази част от вноса, която евентуално надхвърля износа (т.е. само нетният внос). Тъй като производителите на електроенергия в дадена държава-членка не следва да получават безплатни квоти за емисии във връзка с такава електроенергия, която се потребява в тази държава-членка, но не е произведена в нея, нетният внос следва да бъде изключен при определянето на брутното крайно национално електропотребление (GFNC).

Брутното крайно национално електропотребление се отнася само за електроенергията, а не и за други видове енергия. За целите прозрачността, то следва да се базира на публично достъпни данни и общопризнати статистически величини, като например предоставяните и използваните от Евростат. Формулата за изчисляване на брутното крайно национално електропотребление е както следва:

GFNC = FEC – MNET + {[(FEC – MNET)/(TGEP + MNET)] × TDL} + {[(FEC – MNET)/TGEP] × CEG}

 

Статистически величини

Код на Евростат при продуктов код 6000„електроенергия“

GFNC

Брутно крайно национално електропотребление

Не съществува

FEC

Крайно потребление на електроенергия

101700

MNET

Нетен внос на електроенергия

100600

TGEP

Общо брутно електропроизводство

107000

TDL

Загуби при преноса и разпределението

101400

CEG

Електропотребление на електроенергийния сектор

101301

Като входни величини във формулата следва да се използват средните за периода 2005—2007 г. годишни стойности на посочените статистически величини. Полученият резултат представлява величината GFNC05-07, която се използва в приложение I.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Конкретни предварително посочени новопоявяващи се технологии, намиращи се на демонстрационен етап на развитие

A.   КАТЕГОРИИ ПРОЕКТИ

I.   Категории демонстрационни проекти за улавяне и съхранение на СО2 (демонстрационни проекти за CCS, с посочени долни прагове на мощността или капацитета  (1) ):

електропроизводство: улавяне на СО2 преди горенето, долен праг на мощността: 250 MW,

електропроизводство: улавяне на СО2 след горенето, долен праг на мощността: 250 MW,

електропроизводство: кислородно горене, долен праг на мощността: 250 MW;

II.   Категории демонстрационни проекти за новаторски технологии за използване на възобновяеми енергийни източници (с посочени долни прагове на мощността или капацитета):

Подкатегории на проекти за енергия от биомаса (bioenergy):

преобразуване чрез пиролиза на лигноцелулоза в междинни твърди, течни или кашести енергоносители от биомаса, долен праг на капацитета: 40 kt/год. краен продукт,

преобразуване чрез нискотемпературна пиролиза на лигноцелулоза в междинни твърди, течни или кашести енергоносители от биомаса, долен праг на капацитета: 40 kt/год. краен продукт,

преобразуване чрез газификация на лигноцелулоза в синтетичен природен газ или в синтетичен газ и/или електроенергия чрез газификация, долен праг на капацитета: 40 милиона нормални кубични метра годишно (M nm3/год.) краен продукт или 100 GWh/год. електроенергия,

преобразуване на лигноцелулоза в транспортни биогорива или други течни горива от биомаса и/или електроенергия, включително чрез газификация с директно частично изгаряне в газгенератора, долен праг на капацитета: 15 милиона литра на година (Ml/год.) краен продукт или 100 GWh/год. електроенергия. Тази подкатегория не включва производството на синтетичен природен газ,

преобразуване чрез газификация в принуден поток (entrained flow gasification) на лигноцелулозни суровини, например черна луга (black liquor) и/или продукти от пиролиза или нискотемпературна пиролиза (torrefaction), във всякакви биогорива, долен праг на капацитета 40 Ml/год. краен продукт,

електропроизводство от лигноцелулоза с к.п.д. 48 % на база на долната топлина на изгаряне (съответстващ на 50 % влажност на лигноцелулозния материал), с електрогенерираща мощност 40 MWe или по-голяма,

преобразуване чрез химични и биологични процеси на лигноцелулоза в етанол и по-висши алкохоли, с долен праг на капацитета 40 Ml/год. краен продукт,

преобразуване чрез химични и биологични процеси на лигноцелулоза и/или битови отпадъци в биогаз, транспортни биогорива или други течни горива от биомаса, с долен праг на капацитета 6 MNm3/год. метан (милиона нормални кубични метра годишно метан) или 10 Ml/год. (милиона литри годишно) краен продукт,

преобразуване чрез биологични и/или химични процеси на водорасли и/или микроорганизми в транспортни биогорива или други течни горива от биомаса, с долен праг на капацитета 40 Ml/год. краен продукт,

Забележка: По отношение на транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса, по смисъла на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (2), следва да са спазени критериите за устойчиво развито производство, посочени в цитираната Директива.

Подкатегории на проекти за електропроизводство на база концентрирана слънчева енергия:

системи с параболично-цилиндрични отражатели или Френелови системи, използващи течни соли или други екологосъобразни топлоносители, с долен праг на номиналната мощност 30 MW,

системи с параболично-цилиндрични отражатели или Френелови системи за директно генериране на пара, с долен праг на номиналната мощност 30 MW. Температурата на директно генерираната пара на изхода от колекторната система следва да бъде над 500 °C,

кулова система, използваща цикъл с прегряване на парата (било система с множество кули, или комбинация от линейно разположени колектори и кула), с долен праг на номиналната мощност 50 MW,

кулова система, използваща сгъстен въздух с температура над 750 °C и хибридна слънчево-газова турбина, с долен праг на номиналната мощност 30 MW,

големи електрогенериращи инсталации с използващи слънчева енергия стирлингови двигатели, с к.п.д. на използване на слънчевата енергия за електропроизводство над 20 % и номинална мощност минимум 25 MW,

Забележка: В демонстрационните инсталации могат да бъдат включени решения за въздушно охлаждане (dry cooling), хибридни инсталации (hybridization) и (усъвършенствано) топлинно акумулиране.

Подкатегории на проекти за фотоволтаични електроцентрали:

големи концентраторно-фотоволтаични електроцентрали с долен праг на номиналната мощност 20 MW,

големи електроцентрали, използващи многопреходни тънкослойни силициеви фотоволтаици (multi-junction Si-thin-film photovoltaics), с долен праг на номиналната мощност 40 MW,

големи електроцентрали, използващи мед-индий-галий-селенидови фотоволтаици (CIGS), с долен праг на номиналната мощност 40 MW,

Подкатегории на проекти за геотермални електроцентрали:

геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от напрегнати на опън полета (tensional stress fields), с долен праг на номиналната електрогенерираща мощност 5 MWe,

геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от напрегнати на натиск полета (compressional stress fields), с долен праг на номиналната електрогенерираща мощност 5 MWe,

геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от дълбоки компактни седиментни и гранитни скали и други кристаловидни структури, с долен праг на номиналната електрогенерираща мощност 5 MWe,

геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от дълбоки варовикови скали, с долен праг на номиналната електрогенерираща мощност 5 MWe,

Забележка: Централите за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия (CHP applications), при същите долни прагове на електрогенериращата мощност, са избираеми само по отношение на своето електропроизводство.

Подкатегории на проекти за вятърна енергия:

вятърни електроцентрали с морско разположение (off-shore wind), с единична мощност на турбините минимум 6 MW и с долен праг на номиналната мощност 40 MW,

вятърни електроцентрали с морско разположение (off-shore wind), с единична мощност на турбините минимум 8 MW и с долен праг на номиналната мощност 40 MW,

вятърни електроцентрали с морско разположение (off-shore wind), с единична мощност на турбините минимум 10 MW и с долен праг на номиналната мощност 40 MW,

плаващи вятърни електроцентрали с морско разположение (floating off-shore wind systems), с долен праг на номиналната мощност 25 MW,

вятърни турбини за наземно разполагане, оптимизирани за комплексни терени (например горски терени, планински области), с долен праг на номиналната мощност на съответната инсталация 25 MW,

вятърни турбини за наземно разполагане, оптимизирани за студени климатични условия (имащи оперативна съвместимост с температури под минус 30 °C и условия на силно обледеняване), с долен праг на номиналната мощност на съответната инсталация 25 MW,

Подкатегории на проекти за енергия от морски източници:

съоръжения за използване на енергия на морските вълни (wave energy devices), с долен праг на номиналната мощност 5 MW,

съоръжения за използване на енергия на морските течения, приливите и отливите (marine/tidal currents energy devices), с долен праг на номиналната мощност 5 MW,

съоръжения за преобразуване на топлинна морска енергия (OTEC), с долен праг на номиналната мощност 10 MW,

Подкатегории на проекти за водноелектрически централи:

електропроизводство с генератори с високотемпературна свръхпроводимост: долен праг на мощността 20 MW,

Подкатегории на проекти за управление на децентрализирани системи (интелигентни мрежи — smart grids), използващи възобновяеми енергийни източници:

управление и оптимизация на използващи възобновяеми източници системи с малки и средни по големина децентрализирани електрогенериращи инсталации в селски райони, с преобладаващо участие на слънчеви електрогенериращи инсталации: 20 MW при мрежа за ниско напрежение + 50 MW при мрежа за средно напрежение,

управление и оптимизация на използващи възобновяеми източници системи с малки и средни по големина децентрализирани електрогенериращи инсталации в селски райони, с преобладаващо участие на вятърни електрогенериращи инсталации: 20 MW при мрежа за ниско напрежение + 50 MW при мрежа за средно напрежение,

управление и оптимизация на използващи възобновяеми източници системи с малки и средни по големина децентрализирани електрогенериращи инсталации в градски райони: 20 MW при мрежа за ниско напрежение + 50 MW при мрежа за средно напрежение.

Забележка: Не се изключва използването на активни товари (електрически нагреватели, топлинни помпи и др.).


(1)  При проектите за CCS долните прагове на мощността са изразени на база на брутното електропроизводство, без да е извадено електропотреблението за улавянето на СО2.

(2)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Инфраструктура, чисти технологии, разнообразяване на енергийния микс и на източниците на енергийни доставки

Контекстът на използването на понятието „инфраструктура“ в съответното законодателство на ЕС (1) ясно показва, че в понятието „инфраструктура“ се включват мрежовите съоръжения, необходими за преноса и разпределението на електроенергия. Това е въпреки факта, че понятието „инфраструктура“ по принцип би могло да включва и електроцентралите.

При все че няма приложима конкретна дефиниция на понятието „чисти технологии“, за целите на настоящия указателен документ Комисията използва понятието за означаване на такива технологии за електропроизводство, които са свързани със сравнително по-малки емисии на парникови газове или при по-добро ниво на защита на околната среда, включително с използване на възобновяеми енергийни източници.

Комисията счита, че увеличението на дела на възобновяемите енергийни източници в общото производство на първична енергия и в електропроизводството винаги ще допринася за разнообразяване на енергия микс и на източниците на енергийни доставки, тъй като допринася за по-добра балансираност на общата структура на енергийните източници и за намаляване на зависимостта от вноса на фосилни горива.

В условията на намаляващо местно енергопроизводство се очаква да се засили зависимостта от внос на енергия (2). Например, очаква се до 2020 г. делът на вносния природен газ в ЕС да се увеличи от сегашните 61 % на 73 %. При все че този внос на равнището на ЕС е добре балансиран, няколко държави-членки, които също отговарят и на условията по член 10в, разчитат на единствен доставчик за 100 % от своите потребности от природен газ. В такива случаи инвестициите, предназначени за разнообразяване на доставките на природен газ за тези държави-членки биха могли да допринесат значително за подобряване на сигурността на доставките за тези държави-членки. Такива инвестиции биха били съвместими с целта за намаляване на въглеродната интензивност на енергийните доставки в тези държави-членки, което е също начин за подобряване на сигурността на енергийните доставки, като в същото време се намаляват емисиите на парникови газове.


(1)  Директива 2003/54/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО, Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар за електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО, Регламент (ЕО) № 714/2009 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 и Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО.

(2)  Вж. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите — Втори стратегически енергиен преглед — План за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност, COM(2008) 781.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Видове отговарящи на условията инвестиции

Видовете инвестиции, които отговарят на условията във връзка с предоставяне на безплатни квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО са както следва:

Видове инвестиции

A

Реконструкция и модернизация на инфраструктура

Б

Ъпгрейд на инфраструктура

В

Чисти технологии

Г

Разнообразяване на енергийния микс

Д

Разнообразяване на източниците на енергийни доставки

Следните инвестиции представляват примери за инвестиции, отговарящи на условията съгласно член 10в:

а)

mодернизация на електропроизводството с оглед подобряване на к.п.д. на електропроизводството и намаляване на неговата СО2 интензивност (включително подобряване на съотношението между брутното и нетното електропотребление, т.е. увеличаване на дела на нетното електропотребление в брутното електропотребление и по-малки специфични емисии на СО2 за мегават електропроизводство — MWe);

б)

hамаляване на емисиите на СО2 чрез реконструкция и модернизация на въглищни електроцентрали (в съответствие със съвременното техническо равнище);

в)

електропроизводство от възобновяеми енергийни източници (в допълнение към необходимото за постигане на целта, поставена в Директивата за възобновяемата енергия);

г)

замяна на CO2 интензивни електрогенериращи мощности с по-слабо CO2 интензивни електрогенериращи мощности;

д)

улавяне и съхранение на CO2;

е)

интелигентни мрежи;

ж)

съвместно производство на електроенергия и топлинна енергия, включително съответните мрежови потребности.

Списъкът не е изчерпателен. В случай че в тях присъства държавна помощ, всички отговарящи на условията проекти трябва да бъдат оценени за съвместимост с правилата за държавна помощ.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Базиращи се на модели прогнозни цени на правата за емисии на парникови газове през третия период на търгуване

Прогнозни цени на правата за емисии на парникови газове (средногодишни стойности в евро/тон CO2)

2010 г.—2014 г.

2015 г.—2019 г.

в евро от 2008 г.

14,5

20,0

в евро от 2005 г.

13,6

18,7

Тези стойности са изведени от сценария на базовата линия, определен в Работния документ на службите на Комисията, придружаващ Съобщението от Комисията, озаглавено „Анализ на вариантите за надхвърляне на 20 % намаление на емисиите на парникови газове и рискът от изместване на емисии“, Част II, SEC(2010) 650.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Образец за заявка по член 10в, параграф 5

При подаването на своята заявка за предоставяне на безплатни квоти за емисии през преходния период съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, съответната държава-членка следва да използва настоящия образец и съответно да попълни следната информация:

А.   Как държавата-членка отговаря на условията

Данни, че е изпълнено поне едно от условията, формулирани в член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО

Б.   Как отговарят на условията инсталациите, на които се предлага да бъдат предоставени през преходния период безплатни квоти за емисии, максимален брой на безплатните квоти за емисии и брой на предоставяните квоти за емисии на тези инсталации, включително непрехвърляеми квоти

1.

Списък на инсталациите, за които се счита, че отговарят на условията за предоставяне през преходния период на безплатни квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО

2.

Максимален брой на безплатните квоти за емисии за 2013 г. и за следващите години

3.

Разпределение по инсталации на предоставянето на безплатни квоти за емисии

3.1.

Брой на безплатните квоти за емисии въз основа на верифицираните емисии през периода 2005 г.—2007 г.

3.2.

Брой на безплатните квоти за емисии, определени въз основа на реперни показатели (benchmarks)

3.3.

Подробна информация за броя на безплатните квоти за емисии, които са обявени за непрехвърляеми и са предоставени на отговарящи на условията инсталации

В.   Национален план и включени в националния план инвестиции, как инвестициите в националния план отговарят на условията, баланс между пазарната стойност на безплатните квоти за емисии и размера на инвестициите

В националния план се формулира стратегията на съответната държава-членка за модернизация на електропроизводството през преходния период на безплатно предоставяне на квоти за емисии. В него трябва да са посочени съответните инвестиции, както и ролята на различните видове инвестиции за постигане на поставената цел. Също така, в националния план се възлага предприемането на всяка инвестиция по националния план за определена година, като се държи сметка за намаляващия брой на безплатните квоти за емисии през целия преходен период на безплатно разпределяне на квоти за емисии.

За всяка инвестиция, включена в националния план, държавите-членки следва да посочат:

дружеството, което ще предприеме инвестицията,

вида на инвестицията, съгласно посоченото в Приложение V,

размера на инвестицията,

броят и пазарната стойност на квотите за емисии, предоставени безплатно на дружеството във връзка със съответната инвестиция, и

принципите, на които съответства инвестицията, включително необходимата информация за оценка на съответствието с инвестиционните принципи.

В случаите, при които държавите-членки използват механизъм, осигуряващ съответствие на стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО с размера на включените в националния план инвестиции, държавите-членки следва да посочат общия подход, правното основание и подробни данни за функционирането на този механизъм. Също така, те трябва да осигурят правни разпоредби, гарантиращи че в подаваните до Комисията доклади съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО ще присъства информация за нетните финансови потоци по този механизъм.

Г.   Разпоредби за мониторинг и привеждане в изпълнение по отношение на предвидените съгласно националния план инвестиции

Държавите-членки следва да осигурят и подробно да формулират:

описание на разпоредбите за мониторинг и привеждане в изпълнение, въведени в съответната държава-членка, включително показатели за изпълнение, разпоредби за посещение на място и за независима верификация на инвестициите, и

разпоредби за осигуряване на спазване на задълженията на дружествата за изпълнение на включените в националния план инвестиции, включително и за санкции при неизпълнение.

Д.   Прозрачност и обществени обсъждания

Държавите-членки следва да дадат обобщено описание на процеса на процеса на подготовка на заявката и на плана, като посочат как е било проведено обсъждане с обществеността и какво е било участието на обществеността.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Примери за показатели за изпълнение

Разпоредбите за мониторинг и привеждане в изпълнение следва да съдържат показатели за изпълнение на изискванията, използвани за да се демонстрира, че инвестициите съответстват на формулираните в указанията принципи, по-специално във връзка с изискванията за националните планове.

Примери за показатели за изпълнение са дадени в следния списък (без списъкът да е изчерпателен):

а)

сравнение на емисионния коефициент, съответстващ на технологията, използвана във всяка инсталация след изпълнението на инвестициите по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, със съответния емисионен коефициент на технологията отпреди реконструкцията/модернизацията;

б)

сравнение на емисионния коефициент, съответстващ на технологията, използвана във всяка инсталация след изпълнението на инвестициите по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, със съответния емисионен коефициент на най-добрата налична технология в ЕС, като се отчита и видът на използваното гориво;

в)

прогнозно и реално постигнато намаление на емисиите на парникови газове от националното електропроизводство, дължащо се на инвестициите, предприети по член 10в (в съпоставка с емисиите при сценария на обичайната практика — business as usual scenario);

г)

прогнозно и реално постигнато намаление на дела на доминиращото фосилно гориво в националното електропроизводство, дължащо се на инвестициите, предприети по член 10в;

д)

прогнозни и реално постигнати подобрения на ефективността в електропроизводството и в преносните и разпределителните мрежи (изразена чрез спестени MWh) дължащи се на инвестициите, предприети по член 10в и съответни намаления на емисиите на CO2;

е)

прогнозно и реално постигнато увеличение на дела на горивата без емисии на CO2 и с по-малки специфични емисии на CO2 в националния енергиен микс, дължащо се на инвестициите, предприети по член 10в;

ж)

инсталирани мощности (в MW), действали през декември 2008 г., които се заменят с нови мощности с по-малка въглеродна интензивност, в резултат от инвестициите, предприети по член 10в;

з)

дял на инсталираните мощности (в MW), действали през декември 2008 г., които се заменят с нови мощности с по-малка въглеродна интензивност, в резултат от инвестициите, предприети по член 10в, спрямо всички инсталирани мощности, действали през декември 2008 г.;

и)

инсталирани мощности (в MW) на база възобновяеми енергийни източници, за които се очаква, че ще влязат в действие благодарение на инвестиции, предприети по член 10в;

й)

дял на финансовите средства, вложени във връзка с член 10в, спрямо общото финансиране на инвестиционни проекти;

к)

за инвестиции, получаващи финансови средства от други източници към ЕС и/или други публични и частни източници, дял на всеки източник на финансиране към ЕС и на другите публични и частни фондове в общия инвестиционен проект;

л)

очаквани финансови показатели на инвестициите, предприети по член 10в (т.е. финансова възвръщаемост, разходи/приходи и др.).


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 99/29


Покана за представяне на заявления за отпускане на безвъзмездни средства за изследователи по работната програма на съвместната Европейска научноизследователска програма по метрология (ЕНПМ)

2011/C 99/04

С настоящото се известява за отправянето на покана за представяне на заявления за отпускане на безвъзмездни средства за изследователи по работната програма на Европейската научноизследователска програма по метрология.

Заявленията се подават от 31 март 2011 г. във връзка с:

етап 3 на поканата от името на консорциумите на съвместните научноизследователски проекти за „Безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения“ (REG) и „Безвъзмездни средства за мобилност на изследователи“ (RMG)

Възможностите за получаване на безвъзмездни средства за изследователи по ЕНПМ са свързани със съвместните научноизследователски проекти (JRP), които се финансират в рамките на:

ЕНПМ за 2009 г. — енергетика

ЕНПМ за 2010 г. — промишленост и околна среда

Крайният срок е 6 май 2011 г.

Информация за условията на поканата както и документацията във връзка с нея са публикувани на следния интернет адрес:

http://www.emrponline.eu/adverts


31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 99/30


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/16/11

Университетска харта „Еразмус“ 2012 г.

2011/C 99/05

1.   Цели и описание

Университетската харта „Еразмус“ предоставя общата рамка за дейностите на европейското сътрудничество, които дадено висше учебно заведение (ВУЗ) може да извършва в рамките на програмата „Еразмус“ като част от програмата за учене през целия живот. Присъждането на университетската харта „Еразмус“ е необходимо предварително условие, за да може висшето учебно заведение (ВУЗ) да организира мобилността на студентите, преподавателите и персонала, да осъществява интензивни езикови курсове и програми по програмата „Еразмус“, да кандидатства за многостранни проекти, мрежи, придружителни мерки и да организира подготвителни посещения (1). Университетската харта „Еразмус“ се основава на Решението за учене през целия живот, което обхваща периода 2007—2013 г. Специфичните цели на програмата за учене през целия живот са изброени в член 1, параграф 3 от решението.

2.   Допустими кандидати

Университетската харта „Еразмус“ се прилага за всички висши учебни заведения, определени в член 2, точка 10 от решението.

Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни:

27-те държави-членки на Европейския съюз,

страните от ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария,

страните-кандидатки: Турция, Хърватия.

3.   Краен срок за подаване на заявления

Крайният срок за подаване на заявления за университетската харта „Еразмус“ е 25 май 2011 г.

4.   Подробности

Информация за програмата „Еразмус“ и за университетската харта „Еразмус“ може да бъде намерена на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/llp

Заявленията се подават в съответствие с насоките, предоставени от Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура и са достъпни на адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm


(1)  Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15.11.2006 г. за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот. Виж: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:03:32006D1720:BG:PDF


Европейски орган за безопасност на храните

31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 99/31


Покана за изразяване на интерес за научни експерти, чиито кандидатури да бъдат разгледани за членство в групитe от научни експерти и в Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните (Парма, Италия)

2011/C 99/06

Експертна група по здравето на животните и хуманното отношение към тях (AHAW)

Експертна група по хранителните добавки и източниците на питателни елементи, добавени към храните (ANS)

Експертна група по биологичните опасности (BIOHAZ)

Експертна група по материалите, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка (CEF)

Експертна група по замърсителите в хранителната верига (CONTAM)

Експертна група по добавките и продуктите или веществата, които се използват в животинските фуражи (FEEDAP)

Експертна група по генетично модифицираните организми (GMO)

Експертна група по диетични храни, хранене и алергии (NDA)

Експертна група по растителната защита (PLH)

Експертна група по растителна защита, препарати за растителна защита и остатъчните вещества от тях (PPR)

Научен комитет (SC)

Реф.: EFSA/E/2011/001

1.   Предмет на поканата

Настоящата покана е отправена към учени, които желаят да се кандидатират за членство в Научния комитет (SC) на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) или в една от групите от научни експерти на ЕОБХ по: Здравето на животните и хуманното отношение към тях (AHAW), Хранителните добавки и източниците на питателни елементи, добавени към храните (ANS), Биологичните отпадъци (BIOHAZ), Материалите, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка (CEF), Замърсителите в хранителната верига (CONTAM), Добавките и продуктите или веществата, които се използват в животинските фуражи (FEEDAP), Генетично модифицираните организми (GMO), Диетични храни, хранене и алергии (NDA), Растителна защита (PLH), Растителна защита, препарати за растителна защита и остатъчните вещества от тях (PPR).

Настоящите членове на Научния комитет и на осемте групи от научни експерти (всички с изключение на ANS и CEF) изпълняват тригодишно назначение, което изтича в средата на 2012 г. Новите членове ще бъдат назначени за следващия период от три години, който започва от средата на 2012 г. и приключва в средата на 2015 г.

За членовете на групите от научни експерти по ANS и CEF тригодишният мандат, който започва в средата на 2011 г., изтича в средата на 2014 г. Нови членове, които да заемат освободени постове в тези групи от научни експерти, могат да бъдат назначавани от списъка с резерви, сформиран в резултат от настоящата покана. Същият списък с резерви може да послужи и за назначаване на нови членове на групите от научни експерти по ANS и CEF за следващия тригодишен период, с начало в средата на 2014 г. и край в средата на 2017 г.

Експертите, включени в съществуващите списъци с резерви, сформирани в резултат на следните покани: EFSA/E/2009/001 („Списък с резерви от 2009 г.“), както и EFSA/E/2010/001 и EFSA/E/2010/002 („Списък с резерви от 2011 г.“) трябва да подадат ново заявление за новата покана, ако желаят да се кандидатират за членство в Научния комитет или в групите от научни експерти през 2012 г. или ако желаят да бъдат включени в списъка с резерви през 2012 г.

Списъците с резерви от 2009 г. и от 2011 г. ще бъдат затворени веднага след сформирането на списъка с резерви през 2012 г.

2.   Европейски орган за безопасност на храните

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е ключовият елемент на Европейския съюз (ЕС) за оценка на риска по отношение на безопасността на храните и фуражите. В тясно сътрудничество с националните органи и чрез открити консултации със своите партньори ЕОБХ предоставя независими научни консултации и ясна информация за съществуващите и възникващите рискове, основани на най-новите научни методологии и данни. Неговите научни консултации подпомагат политиките и решенията на ръководителите, които отговарят за управлението на риска в европейските институции и в държавите-членки на ЕС.

ЕОБХ обединява най-добрите европейски експерти по оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите, които действат като независими специалисти и работят за автономна, самоуправляваща се организация, с цел да предоставят на европейските институции и на държавите-членки научни консултации от най-висок стандарт.

Органът спазва основните стандарти за върхови научни постижения, откритост, прозрачност, независимост и отговорност. Чрез своята независима, открита и прозрачна работа ЕОБХ предоставя възможно най-добрите научни консултации и с това допринася за укрепването на европейската система за безопасност на храните и фуражите.

Допълнителна информация относно ЕОБХ можете да намерите в регламента за неговото създаване:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:BG:PDF

3.   Групи от научни експерти и Научен комитет на ЕОБХ

Научният комитет и групите от научни експерти отговарят за осигуряване на научно обосновани становища на Органа и по целесъобразност на други необходими препоръки, като всяка група работи в своята съответна сфера на компетентност. Те предоставят научни становища и консултации на ръководителите, които отговарят за управлението на риска. Това спомага да се осигури стабилна основа за формулиране на европейските политики и законодателство, което подпомага ръководителите, отговарящи за управлението на риска, при вземане на решения.

Групите от научни експерти са съставени обикновено от двадесет и един (21) независими научни експерти. Научният комитет се състои от председателите на всяка експертна група и шестима (6) други научни експерти.

Членовете на Научния комитет и на експертните групи се назначават за срок от три години, който може да се подновява два пъти. От членовете се очаква да посещават и да вземат активно участие в заседанията на Научния комитет или на групите от научни експерти, на които се приемат становища, изложения или ръководни документи.

Тези научни становища, изложения и ръководни документи се публикуват в Бюлетин на ЕОБХ — месечно издание, което се включва в библиографска база данни, отнасяща се до работата на ЕОБХ.

Кандидатите могат да направят справка в приложение I, публикувано на уебсайта на ЕОБХ, за да се запознаят с подробното описание на компетенциите на Научния комитет и на групите от научни експерти.

На кандидатите се препоръчва да се запознаят внимателно с приложение I, когато подготвят своите заявления. Когато оценява дали те отговарят на изискванията за подбор (вж. точка 5 по-долу), предимство ще има устойчивостта на профилите на кандидатите във връзка с компетенциите на Научния комитет или на групите от научни експерти.

Повече информация относно подбора на членове на Научния комитет и на групите от научни експерти можете да намерите в „Решение на изпълнителния директор относно подбора на членове на Научния комитет, групите от научни експерти и външни експерти“

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf

Повече информация относно създаването и функционирането на групите от научни експерти и техните работни групи можете да намерите в „Решение на управителния съвет относно създаването и функционирането на Научния комитет, групите от научни експерти и техните работни групи.“

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf

4.   Ролята на членовете на групите от научни експерти и на Научния комитет на ЕОБХ

Членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти са опитни независими учени, подбрани и назначени в съответствие с правилата на ЕОБХ и регламента за неговото създаване.

За периода на назначението си членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти следва да изпълняват следните задачи:

да участват в обсъжданията, подготовката и приемането на научно обосновани становища на групите от научни експерти и/или на Научния комитет и техните работни групи,

да предоставят научни консултации по въпроси в областта на компетенциите на групите от научни експерти и/или на Научния комитет,

да предоставят консултации, свързани с осъществяването и организацията на научните дейности на групите от научни експерти и/или на Научния комитет.

Членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти могат да бъдат избирани за председатели, заместник-председатели и докладчици на Научния комитет, на групите от научни експерти и на техните работни групи съгласно Решението на Управителния съвет (1) относно създаването и функционирането на Научния комитет и експертните групи.

Общи условия:

 

Членовете на всяка група от научни експерти и на Научния комитет ще бъдат приканени да участват в двудневни срещи, които обикновено се провеждат в Парма, Италия. Срещите ще се провеждат между шест и десет пъти годишно.

 

Освен това от членовете на групите от научни експерти и на Научния комитет се очаква да вземат подобаващо участие в някои от заседанията на работните групи, създадени от групите от научни експерти или от Научния комитет. Заседанията обикновено се провеждат между шест и тринадесет пъти годишно.

 

Участието в срещите на групите от научни експерти, на Научния комитет или на работните групи изисква известна предварителна подготовка, включително предварително запознаване със съдържанието на документи или изготвяне на такива. Езикът, на който се водят заседанията и се изготвят повечето документи, е английски.

 

От кандидатите се изисква да изразят своя ангажимент за участие в дейностите на Научния комитет или на групите от научни експерти, ако бъдат назначени.

 

Съгласно финансовите си правила ЕОБХ поема транспортните, дневните и квартирните разходи на своите членове. За всеки пълен ден, в който са присъствали на заседанието ще се изплаща специално възнаграждение (2).

5.   Процедура за подбор

От кандидатите се изисква да отбележат във формуляра максимум три (3) предпочитания относно групите от научни експерти и/или относно Научния комитет, за които биха искали да кандидатстват, по реда на предпочитанията.

Членове, които вече три последователни пъти са били назначени в Научния комитет, могат да кандидатстват за членство в група от научни експерти. По същия начин членове, които вече три последователни пъти са били назначени в група от научни експерти, могат да кандидатстват за членство в Научния комитет или в друга група от научни експерти.

Изисквания

А.   Критерии за допустимост

За да бъдат кандидатите допустими, трябва да спазят следните изисквания:

i)

образователна степен, която отговаря на завършено университетско образование с продължителност най-малко четири (4) години, доказана с диплома в следните области: агрономия/селскостопански науки, хранене на животните, биохимия, биология, химия, екотоксикология, науки за околната среда, епидемиология, микробиология на храните, технология на храните, хуманна медицина, науки за живата природа, трудова медицина, фармакология, фармацевтика, обществено здраве, токсикология, ветеринарна медицина и сходни области;

ii)

в допълнение към горепосоченото най-малко десет (10) години професионален опит, свързан с компетенциите на избраната група/и, натрупан след получаване на необходимата диплома;

iii)

задълбочени познания по английски език (3);

iv)

кандидатите трябва да попълнят изчерпателно, точно и изцяло декларация за интереси, включена в заявлението (4). Имайте предвид, че неизчерпателното попълване на тази част от формуляра ще доведе до отхвърляне на заявлението (5);

v)

кандидатите трябва да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), на страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или на страните кандидатки за членство в ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от трети държави, но техните кандидатури за членство в Научния комитет или в групите от научни експерти ще бъдат разглеждани само ако сред експертите, граждани на ЕС, ЕАСТ или на страни кандидатки за членство в ЕС, няма специалист с необходимото равнище на експертни познания.

Б.   Критерии за подбор — Оценка

Заявленията, които отговарят на изискванията за допустимост (вж. точка 5.А), ще бъдат допуснати до сравнително оценяване, извършвано от ЕОБХ въз основа на посочените по-долу критерии за подбор.

Препоръчваме кандидатите да попълнят всички раздели на формуляра с необходимата информация и доказателства, тъй като това ще формира основата на тяхната оценка.

Оценяването на всички допуснати кандидатури ще бъде извършено чрез оценка от 0 (нула) до 5 (пет) за всеки от критериите за подбор, посочени по-долу. С цел отразяване на относителното значение на различните критерии за подбор ще се прилага коефициент за претегляне (за Научния комитет са приети специални коефициенти). Всяка кандидатура ще получи оценка от 0 (нула) до 100 (сто).

Ще се прилагат следните критерии за подбор:

опит в изготвяне на научно обоснована оценка на риска и/или в предоставяне на научно обосновани препоръки в области, свързани с безопасността на храните и фуражите в областите на компетентност и експертен опит на Научния комитет или на предпочитаната група от научни експерти. (максимален брой точки за групите от научни експерти 25 от 100 — коефициент за претегляне 5; максимален брой точки за Научния комитет 30 от 100 — коефициент за претегляне 6),

доказани водещи научни постижения в една или за предпочитане в няколко области, свързани областта, обхваната от Научния комитет или от предпочитаната група от научни експерти. (максимален брой точки за групите от научни експерти 20 от 100 — коефициент за претегляне 4; максимален брой точки за Научния комитет 15 от 100 — коефициент за претегляне 3),

опит в извършването на партньорска оценка на научен труд и научни публикации в области, свързани областта, обхваната от Научния комитет или от предпочитаните групи от научни експерти. (Максимален брой точки 15 от 100 — коефициент за претегляне 3),

умения за анализиране на сложна информация и досиета, често обхващащи широк кръг от научни дисциплини и източници, както и за изготвяне на научни проектостановища и доклади. (Максимален брой точки 10 от 100 — коефициент за претегляне 2),

професионален опит, придобит в мултидисциплинарна среда, за предпочитане в международен контекст. (Максимален брой точки 10 от 100 — коефициент за претегляне 2),

опит в управлението на проекти, свързани с научни въпроси. (Максимален брой точки 10 от 100 — коефициент за претегляне 2),

доказани комуникационни умения на основата на преподавателски опит, публични презентации, активно участие в заседания, публикации. (Максимален брой точки 10 от 100 — коефициент за претегляне 2).

Кандидатите могат да бъдат одобрени за членство в Научния комитет или в група от научни експерти само ако заявлението им получи оценка над минималния праг от 66 точки (от 100). ЕОБХ си запазва правото да се консултира с трети страни по отношение на професионалния опит на кандидатите в контекста на тяхното заявление.

Освен горепосочените критерии ще се разгледа и годишната декларация за интереси в съответствие с процедурата на ЕОБХ за идентифициране и справяне с потенциални конфликти на интереси (6). Степента на всеки потенциален конфликт на интереси ще бъде взета под внимание, за да се реши дали кандидатът ще бъде допълнително оценен.

Повече информация относно подбора на членове на Научния комитет и на групите от научни експерти можете да намерите в „Решение на изпълнителния директор относно подбора на членове на Научния комитет, групите от научни експерти и външни експерти“

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf

6.   Списък с резерви и назначаване

Кандидатите, които отговарят на изискванията за членство в която и да е от групите от научни експерти или в Научния комитет, могат да бъдат назначени за членове с тригодишен мандат въз основа на решение на Управителния съвет на ЕОБХ по предложение на Изпълнителния директор на ЕОБХ.

Преди назначението ЕОБХ си запазва правото да провери кандидатурата на одобрените за членство кандидати срещу представяне на документи и сертификати, за да потвърди верността и допустимостта на кандидатурата.

Кандидатите, които отговарят на изискванията за членство, но не бъдат назначени за членове, могат да бъдат включени в списъка с резерви.

Кандидатите могат, с тяхното предварително съгласие, да бъдат назначени в група от научни експерти дори ако не са кандидатствали конкретно за членство в нея. Те могат да бъдат поканени да участват като външни експерти в дейностите на дадена група от научни експерти или на Научния комитет, или към една от работните групи на групите от научни експерти и Научния комитет.

Членовете на Научния комитет или на групите от научни експерти могат да бъдат заменяни или, според обстоятелствата, техният брой може да бъде увеличен. Замените и новите членове ще се подбират от списъка с резерви и ще се предлагат от изпълнителния директор на Управителния съвет след провеждане на консултация с председателя на Научния комитет или на съответната група от научни експерти.

7.   База данни с експерти

Всички допустими кандидати ще бъдат поканени да се включат в базата данни с експерти на ЕОБХ.

За допълнителна информация относно базата данни с експерти на ЕОБХ:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm

8.   Независимост и декларации за ангажираност и интереси

Членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти се назначават на лична основа. От кандидатите се изисква да включат декларация, че ще действат независимо от всякакво външно въздействие, както и декларация за интереси, които е възможно да бъдат счетени за влияещи на тяхната независимост (вж. критерий за допустимост iv). Кандидатите отговарят за съдържанието на подадената декларация, която ще бъде оценена от ЕОБХ съгласно процедурата на ЕОБХ за идентифициране и справяне с потенциални конфликти на интереси.

Вж. по-долу някои примери за това, което се счита за конфликт на интереси:

—   Пример 1: член на дадена група от научни експерти притежава акции в няколко фирми, производители или търговци на продукти, чиято безопасност се оценява от точно тази група от научни експерти или от Научния комитет.

—   Пример 2: член на дадена група от научни експерти е нает от сдружение на производители като независим консултант, който да предоставя научни консултации относно продуктите, чиято безопасност се оценява от точно тази група от научни експерти или от Научния комитет.

За допълнителна информация относно декларациите за интереси:

 

Политика на ЕОБХ относно декларациите за интереси:

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doipolicy.pdf

 

Документ с насоки относно декларациите за интереси:

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf

 

Процедура за идентифициране и справяне с потенциални конфликти на интереси:

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf

9.   Равни възможности

ЕОБХ полага сериозни усилия за прилагане на принципите на равностойно третиране в своите процедури.

10.   Подаване на заявления

Кандидатите могат да подават своите заявления заедно с декларация за интереси по електронен път на уебсайта на ЕОБХ: http://www.efsa.europa.eu

Заявленията ще се считат за допустими само ако бъде подаден надлежно попълнен онлайн формуляр. Заявления, изпратени с препоръчана поща, ще бъдат приемани по изключение в случай на сериозен срив в онлайн информационната система.

Заявления, изпратени по електронна поща, няма да се приемат.

Любезно приканваме кандидатите да попълват своите формуляри на английски език с цел улесняване на процедурата за подбор.

Всички кандидати ще бъдат информирани по електронна поща относно резултата от процедурата за подбор.

Личната информация, която ЕОБХ изисква от кандидатите, ще бъде обработвана съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на ЕС и за свободното движение на такива данни (7).

Целта на обработката на данните е да се обработят заявленията за членство в Научния комитет или групите от научни експерти на ЕОБХ.

11.   Краен срок за изпращане на заявления

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 31 май 2011 г. в полунощ (местно време, GMT + 1). За изпратени с препоръчана поща заявления като доказателство ще служи датата на пощенското клеймо.

Да се има предвид, че поради изключително големия брой заявления, които получаваме, с наближаване на крайния срок за подаване на заявления е възможно системата да има затруднения с обработката на големия обем данни. Поради това съветваме кандидатите да изпратят своите заявления достатъчно време преди крайната дата.

Бележка:

В случай на непоследователност или несъответствие между английския и някой от другите езикови варианти на тази публикация предимство се дава на текста на английски език.


(1)  Повече информация можете да намерите на: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf

(2)  Повече информация можете да намерите на: http://www.efsa.europa.eu/efsa_rep/repository/documents/Experts_compensation_guide.pdf

(3)  За „задълбочени познания“ се счита съответствие с ниво B2 или по-високо (т.е. нива C1 и C2), съгласно посоченото в референтния документ на Съвета на Европа за Европейското езиково портфолио („Обща европейска референтна рамка: учене, преподаване, оценка“). Допълнителна информация можете да намерите на: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html

(4)  Допълнителни насоки относно начина на попълване на декларацията можете да намерите в документа, намиращ се на уебсайта на ЕОБХ, съдържащ насоки относно декларациите за интереси: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf

(5)  Вж. точка 8 „Независимост и декларации за ангажираност и интереси“ от настоящата покана.

(6)  Текстът можете да намерите на уебсайта на ЕОБХ: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf

(7)  ОВ L 8 от 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 99/38


Известие относно действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса в Съюза на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, чийто обхват беше разширен, за да включва вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея: промяна на адреса на дружество, освободено от разширените по обхват мерки

2011/C 99/07

Обхватът на антидъмпинговото мито, приложимо по отношение на вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китай, което беше наложено с Регламент (ЕО) № 1858/2005 на Съвета (1), беше разширен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2010 на Съвета (2) (наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 400/2010“), за да включва вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Корея.

Bosung Wire Rope Co. Ltd — дружество със седалище в Република Корея, чийто износ за Съюза на стоманени въжета и кабели беше освободен от разширеното по обхват антидъмпингово мито съгласно член 1 от Регламент (ЕС) № 400/2010, информира Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“), че на 3 януари 2011 г. е променило адреса си.

Дружеството изрази становището, че промяната на адреса не засяга правото му да се ползва от индивидуалната митническа ставка, прилагана спрямо него при предишния му адрес:

972-5 Songhyun-Ri

Jinrae-Myeun

Kimhae-Si

Gyeungsangnam-Do

DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA

Дружеството представи достатъчно данни в доказателство на това, че причината за промяната на адреса е липсата на достатъчно място на предишния адрес.

Комисията разгледа представената информация и заключи, че промяната на адреса по никакъв начин не засяга констатациите от Регламент (ЕС) № 400/2010. Поради това позоваването в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 400/2010 на:

Bosung Wire Rope Co. Ltd

972-5 Songhyun-Ri

Jinrae-Myeun

Kimhae-Si

Gyeungsangnam-Do

DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA

следва да се чете:

Bosung Wire Rope Co. Ltd

568 Yongdeok-ri

Hallim-myeon

Gimhae-si

Gyeongsangnam-do

621-872

DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA

Допълнителният код по ТАРИК A969 се прилага по отношение на:

Bosung Wire Rope Co. Ltd

568 Yongdeok-ri

Hallim-myeon

Gimhae-si

Gyeongsangnam-do

621-872

DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA


(1)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 117, 11.5.2010 г., стр. 1.