ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.083.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 83

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
17 март 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 083/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 083/02

Решение на Съвета от 7 март 2011 година за изменение на решението на Съвета от 22 ноември 2010 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

2

2011/C 083/03

Решение на Съвета от 7 март 2011 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност от Ирландия, Франция и Нидерландия

3

2011/C 083/04

Решение на Съвета от 7 март 2011 година за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от Гърция, Франция, Италия, Унгария и Словакия

4

 

Европейска комисия

2011/C 083/05

Обменен курс на еврото

5

2011/C 083/06

Съобщение на Комисията на основание член 4 от Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно разпоредби за лятното часово време — График за периода с лятно часово време

6

 

Сметна палата

2011/C 083/07

Специален доклад № 14/2010 Управление от страна на Комисията на системата за ветеринарни проверки при вноса на месо след реформите на законодателството за хигиената на храните от 2004 г.

7

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2011/C 083/08

Сведения, които държавите от ЕАСТ съобщават във връзка с държавна помощ, отпусната съгласно акта, посочен в точка 1й от приложение XV към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в изпълнение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

8

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2011/C 083/09

Известие на Комисията относно страни, освободени съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията за разрешаване на освобождаването на вноса на някои велосипедни части с произход от Китайска народна република от разширението, предвидено в Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета относно антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93, оставено в сила от Регламент (ЕО) № 1524/2000 на Съвета и последно изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005 на Съвета: промени в името и адреса на някои освободени страни

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 083/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 083/11

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

14

2011/C 083/12

Известие на вниманието на Doku Khamatovich Umarov, който бе добавен в списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, по силата на Регламент (ЕС) № 260/2011 на Комисията

18

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 83/01

На 10 март 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6019. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 март 2011 година

за изменение на решението на Съвета от 22 ноември 2010 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

2011/C 83/02

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (1), и по-специално член 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

С решение от 22 ноември 2010 г. (2) (наричано по-нататък „решението“) Съветът назначи членовете и заместник-членовете на управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за периода от 8 ноември 2010 г. до 7 ноември 2013 г.

(2)

На 23 ноември 2010 г. Международната конфедерация на профсъюзите уведоми генералния секретариат за грешка, допусната във връзка с назначаването на член и заместник-член от Белгия в управителния съвет от категорията на представителите на работниците.

(3)

Грешката е допусната в оригиналния текст на решението, подписано от председателя, и се съдържа в текстовете на всички официални езици.

(4)

Следователно решението следва да бъде изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 1, списък II от решението на Съвета от 22 ноември 2010 г. имената на члена и заместник-члена от Белгия се заменят със следното:

„II.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Държава

Членове

Заместник-членове

Белгия

г-н Herman FONCK

г-н François PHILIPS“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 7 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CZOMBA S.


(1)  ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 322, 27.11.2010 г., стр. 3.


17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 март 2011 година

за назначаване на членовете и заместник-членовете на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност от Ирландия, Франция и Нидерландия

2011/C 83/03

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1), и по-специално член 75 от него,

като взе предвид списъците с кандидатури, представени на Съвета от правителствата на държавите-членки,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 883/2004 бе създаден Консултативен комитет за координация на системите за социална сигурност.

(2)

С решение от 21 октомври 2010 г. (2) Съветът назначи членовете и заместник-членовете на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност за периода от 20 октомври 2010 г. до 19 октомври 2015 г., с изключение на някои членове.

(3)

Правителствата на Ирландия, Франция и Нидерландия представиха кандидатури за няколко свободни места,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се за членове и заместник-членове на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност от Ирландия, Франция и Нидерландия за периода до 19 октомври 2015 г.:

I.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Държава

Членове

Заместник-членове

Ирландия

Г-жа Anne McMANUS

Г-н Tim RYAN

Нидерландия

Г-жа A. A. J. VRIJ

Г-н A. G. BLOEMHEUVEL


II.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ

Държава

Членове

Заместник-членове

Ирландия

Г-н Stellan НЕRMANSSON

Г-н Eamonn DEVOY

Нидерландия

Г-н G. VELDHUIS

Г-жа H. DE GEUS


III.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Държава

Членове

Заместник-членове

Ирландия

Г-жа Claire JONES

Г-жа Jean WINTERS

Франция

Г-жа Emilie MARTINEZ

Г-жа Marie-Christine FAUCHOIS

Нидерландия

Г-жа L. M. VAN EMBDEN ANDRES

Г-н R. BLAAKMAN

Член 2

Членовете и заместник-членовете, чиито кандидатури все още не са представени, ще бъдат назначени от Съвета на по-късна дата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 7 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CZOMBA S.


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 290, 27.10.2010 г., стр. 5.


17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 март 2011 година

за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от Гърция, Франция, Италия, Унгария и Словакия

2011/C 83/04

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (1), и по-специално член 6 от него,

като взе предвид списъците с кандидати, представени на Съвета от правителствата на държавите-членки и от организациите на работниците и организациите на работодателите,

като има предвид, че:

(1)

С решение от 22 ноември 2010 г. (2) Съветът назначи членовете и заместник-членовете на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за периода от 1 декември 2010 г. до 30 ноември 2013 г., с изключение на някои членове.

(2)

Правителствата на Гърция, Франция, Италия, Унгария и Словакия и организациите на работниците представиха кандидатури за определен брой свободни места,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за периода до 30 ноември 2013 г. се назначават:

I.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Държава

Членове

Заместник-членове

Италия

Г-н Michele TIRABOSCHI

Г-н Francesco CIPRIANI

Унгария

 

Г-жа Eszter ENYEDI

Словакия

Г-жа Lilit MAMIKONYAN

Г-жа Silvia GREGORCOVÁ


II.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Държава

Членове

Заместник-членове

Гърция

Г-н Alexandros KALIVIS

Г-н Konstantinos ISSYCHOS

Франция

 

Г-н Jean Jacques DANIS

Унгария

 

Г-н László GYIMESI

Член 2

Членовете и заместник-членовете, чиито кандидатури все още не са представени, ще бъдат назначени от Съвета на по-късна дата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане.

Съставено в Брюксел на 7 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CZOMBA S.


(1)  ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 322, 27.11.2010 г., стр. 8.


Европейска комисия

17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/5


Обменен курс на еврото (1)

16 март 2011 година

2011/C 83/05

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3951

JPY

японска йена

112,43

DKK

датска крона

7,4586

GBP

лира стерлинг

0,86730

SEK

шведска крона

8,9730

CHF

швейцарски франк

1,2755

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8690

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,368

HUF

унгарски форинт

273,40

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7060

PLN

полска злота

4,0625

RON

румънска лея

4,1788

TRY

турска лира

2,2126

AUD

австралийски долар

1,4066

CAD

канадски долар

1,3740

HKD

хонконгски долар

10,8761

NZD

новозеландски долар

1,8991

SGD

сингапурски долар

1,7857

KRW

южнокорейски вон

1 580,49

ZAR

южноафрикански ранд

9,7506

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,1676

HRK

хърватска куна

7,3750

IDR

индонезийска рупия

12 242,84

MYR

малайзийски рингит

4,2637

PHP

филипинско песо

61,117

RUB

руска рубла

39,9640

THB

тайландски бат

42,453

BRL

бразилски реал

2,3179

MXN

мексиканско песо

16,7828

INR

индийска рупия

62,9430


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/6


Съобщение на Комисията на основание член 4 от Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно разпоредби за лятното часово време (1)

График за периода с лятно часово време

2011/C 83/06

От 2012 г. до 2016 г. включително, периодите с лятно часово време ще започват и свършват съответно на следните дати в 1.00 сутринта (Универсално координирано време — UTC):

за 2012 г.: неделите на 25 март и 28 октомври,

за 2013 г.: неделите на 31 март и 27 октомври,

за 2014 г.: неделите на 30 март и 26 октомври,

за 2015 г.: неделите на 29 март и 25 октомври,

за 2016 г.: неделите на 27 март и 30 октомври.


(1)  ОВ L 31, 2.2.2001 г., стр. 21.


Сметна палата

17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/7


Специален доклад № 14/2010 „Управление от страна на Комисията на системата за ветеринарни проверки при вноса на месо след реформите на законодателството за хигиената на храните от 2004 г.“

2011/C 83/07

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея специален доклад № 14/2010 „Управление от страна на Комисията на системата за ветеринарни проверки при вноса на месо след реформите на законодателството за хигиената на храните от 2004 г.“.

Докладът е достъпен за справка или изтегляне на уебсайта на Европейската сметна палата: http://www.eca.europa.eu

Докладът може да бъде предоставен безплатно на хартиен носител при заявка:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1

Електронна поща: euraud@eca.europa.eu

или при попълване на формуляр за електронна поръчка на уебсайта EU Bookshop.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/8


Сведения, които държавите от ЕАСТ съобщават във връзка с държавна помощ, отпусната съгласно акта, посочен в точка 1й от приложение XV към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в изпълнение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

2011/C 83/08

ЧАСТ I

Помощ №

GBER 9/10/R&D ENV

Държава-членка

Исландия

Предоставящ орган

Наименование

Министерство на промишлеността

Адрес

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Интернет страница

http://www.idnadarraduneyti.is/

Наименование на мярката за помощ

General investment incentives as laid down in chapter IV of Act No 99/2010 (Общи стимули за инвестиции, посочени в глава IV от Закон № 99/2010)

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Закон № 99/2010 относно стимулите за първоначални инвестиции в Исландия. Публикуван в Stjornartidindi на интернет адрес:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Уеб връзка към пълния текст на мярката за помощ

Пълният текст на закона може да се намери на интернет адрес:

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

и

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Вид мярка

Схема за помощ

Да

Продължителност

Схема

от 13.10.2010 г. до 31.12.2013 г.

Дата на предоставяне

Помощ ad hoc

няма данни

Засегнат(и) икономически сектор(и)

Всички икономически сектори, допустими за получаване на помощ

Всички предприятия, освен тези, които са изключени по силата на член 2, параграф 3 от Закон № 99/2010 (финансови предприятия)

Вид на бенефициера

МСП

Да

Големи предприятия

Да

Бюджет

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

За схемата понастоящем не е наличен бюджет, не са налице и прогнозни данни

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Предмет на бюджетно разрешение

Данъчна мярка

Данъчни облекчения съгласно член 9 от Закон № 99/2010


ЧАСТ II

Общи цели

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощи за инвестиции и заетост за МСП

(член 15)

Препратка към член 13 от Закон № 99/2010

10 % за средни по големина предприятия

+ 10 % за малки предприятия

Помощ за опазване на околната среда

(членове 17—25)

Инвестиционна помощ, която дава възможност на предприятията да надвишават стандартите на Общността за опазване на околната среда или да повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (член 18)

Моля посочете конкретния съответен стандарт

35 %

0 %

Помощ за придобиване на нови транспортни средства, които надвишават стандартите на Общността или които повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (член 19)

35 %

0 %

Помощ за ранно адаптиране на МСП към бъдещи стандарти на Общността (член 20)

15 %

+ 10 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за енергоспестяващи мерки (член 21)

35 %

0 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за високоефективно комбинирано производство на енергия (член 22)

35 %

0 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за насърчаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (член 23)

35 %

0 %

Помощ за проучвания в областта на околната среда (член 24)

35 %

0 %

Помощ под формата на намаления на данъците за околната среда (член 25)

 

 

Помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации

(членове 30—37)

Помощ за проекти за научноизследователска и развойна дейност (член 31)

Фундаментални научни изследвания

(член 31, параграф 2, буква а))

35 %

0 %

Индустриално изследване

(член 31, параграф 2, буква б))

35 %

0 %

Експериментално развитие

(член 31, параграф 2, буква в))

25 %

+ 10 %

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

35 %

0 %

Помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост (член 33)

35 %

0 %

Помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското стопанство и рибарството (член 34)

35 %

0 %

Помощ за млади иновационни предприятия (член 35)

15 %

 

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации (член 36)

35 %

 

Помощ за заемане на висококвалифициран персонал (член 37)

35 %

0 %

Помощ за обучение

(членове 38—39)

Специфично обучение (член 38, параграф 1)

25 %

+ 10 %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

35 %

0 %


V Становища

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/10


Известие на Комисията относно страни, освободени съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията за разрешаване на освобождаването на вноса на някои велосипедни части с произход от Китайска народна република от разширението, предвидено в Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета относно антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93, оставено в сила от Регламент (ЕО) № 1524/2000 на Съвета и последно изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005 на Съвета: промени в името и адреса на някои освободени страни

2011/C 83/09

С Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (1) („регламент за освобождаване“) се разрешава освобождаването от разширеното антидъмпингово мито на вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република. Митото е резултат от разширението, предвидено в Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета (2) относно антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета (3), оставено в сила от Регламент (ЕО) № 1524/2000 на Съвета (4) и последно изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005 на Съвета (5).

В тази рамка и чрез последователни решения на Комисията определен брой производители на велосипеди бяха освободени от разширеното антидъмпингово мито: inter alia,

Azor Bikes (допълнителен код по ТАРИК 8091) (6), BELVE sro (допълнителен код по ТАРИК A535) (7), BH Bicicletas de Alava (допълнителен код по ТАРИК 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (допълнителен код по ТАРИК A168) (9), Cicli Esperia SpA (допълнителен код по ТАРИК 8068) (10), Madirom PROD SRL (допълнителен код по ТАРИК A896) (11), Mama spol. sro (допълнителен код по ТАРИК A551) (12), Mara Srl (допълнителен код по ТАРИК 8983) (13), SPDAD, Lda (допълнителен код по ТАРИК A320) (14).

Azor Bikes информира Комисията, че седалището и адреса на дружеството са променени от 7707 AB Balkbrug, Нидерландия на Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Нидерландия. Същевременно публикуването име на дружеството също бе коригирано от Azor Bikes на Azor Bike BV.

BELVE sro информира Комисията, че седалището на дружеството е променено от Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Словашка република на Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Словашка република.

BH Bicicletas de Alava информира Комисията, че юридическото наименование на дружеството е променено от BH Bicicletas de Alava на Bicicletas de Alava SL. Седалището на дружеството е C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Испания.

CHERRI di Cherri Mario & C. snc информира Комисията, че юридическото наименование на дружеството е променено от Cherri di Cherri Mario & C. snc на CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Cicli Esperia SpA информира Комисията, че седалището на дружеството е променено от Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Италия на Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Италия.

MADIROM PROD SRL информира Комисията, че седалището на дружеството е променено от Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bucharest, Румъния на blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Румъния.

Mama spol. sro информира Комисията, че юридическото наименование на дружеството е променено от Mama spol. sro на Kellys Bicycles sro.

Mara Srl информира Комисията, че юридическото наименование на дружеството е променено от Mara Srl на MARA CICLI Srl. Седалището на дружеството е via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Италия.

SPDAD Lda информира Комисията, че юридическото наименование, седалището и адреса на дружеството са променени от SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Португалия на RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Португалия.

След проверка на подадената информация Комисията установи, че промените в юридическите наименования и седалищата на дружествата не засягат операциите по сглобяване с оглед на изискванията на регламента за освобождаване и следователно Комисията не счита, че тези промени биха засегнали освобождаването от разширеното антидъмпингово мито.

Поради това позоваванията на Azor Bikes в Решение 98/115/ЕО на Комисията, на BELVE sro в Решение 2006/772/ЕО на Комисията, на BH Bicicletas de Alava в Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията, на CHERRI di Cherri Mario & C. snc в Решение 2002/134/ЕО на Комисията, на Cicli Esperia SpA в Решение 97/447/ЕО на Комисията, в Известие 2007/C 158/06 на Комисията и в Известие 2008/C 135/04 на Комисията, на Madirom PROD SRL в Решение 2009/867/ЕО на Комисията, на Mama spol. sro в Решение 2006/22/ЕО на Комисията, на Mara Srl в Решение 98/115/ЕО на Комисията и на SPDAD Lda в Решение 2002/606/ЕО на Комисията следва да се четат съгласно посоченото в следното приложение.


(1)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 228, 9.9.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 39.

(5)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 31, 6.2.1998 г., стр. 25.

(7)  ОВ L 313, 14.11.2006 г., стр. 5.

(8)  Виж бележка под линия на стр. 1.

(9)  ОВ L 47, 19.2.2002 г., стр. 43.

(10)  ОВ L 193, 22.7.1997 г., стр. 32, ОВ C 158, 11.7.2007 г., стр. 6, ОВ C 135, 3.6.2008 г., стр. 5.

(11)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 106.

(12)  ОВ L 17, 21.1.2006 г., стр. 16.

(13)  Виж бележка под линия на стр. 6.

(14)  ОВ L 195, 24.7.2002 г., стр. 81.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предишнo позоваване

Ново позоваване

Държава

Допълнителен код по ТАРИК

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Нидерландия

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Словашка република

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Испания

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Италия

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Италия

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Румъния

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Словашка република

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Италия

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Португалия

A320


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 83/10

1.

На 8 март 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Ageas Insurance International N.V. („Ageas Insurance International“, Нидерландия), под контрола на Ageas („Ageas“, Белгия/Нидерландия) и H.Ö. Sabancı Holding A.S. („Sabancı“, Турция) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Aksigorta A.S. („Aksigortа“, Турция) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Ageas Insurance International: дейност в застрахователния сектор (животозастраховане и общо застраховане) в Европа и в Азия (с изключение на Турция),

за предприятие Ageas: дружество-майка на Ageas Insurance International, което извършва дейност в сектора на животозастраховането и социалното осигуряване за наетите лица в Белгия и в сектора на общото застраховане в международен мащаб,

за предприятие Sabanci: турски индустриален и финансов конгломерат, който извършва дейност в международен мащаб,

за предприятие Aksigorta: извършва дейност в сектора на общото застраховане единствено в Турция.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/14


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2011/C 83/11

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS“

ЕО №: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Magyar szürkemarha hús“

2.   Държава-членка или трета държава:

Унгария

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

1.1.

Прясно месо (и карантия)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Наименованието „Magyar szürkemarha hús“ („Месо от унгарско сиво говедо“) може да се използва единствено във връзка с месо, получено от сертифицирани чистокръвни унгарски сиви говеда, отглеждани при изключително екстензивни условия в Унгария.

„Magyar szürkemarha hús“ може лесно да бъде разпознато благодарение на своя тъмночервен цвят, тъй като пигментното съдържание в мускулите превишава стойностите, измерени в други видове говеждо месо, а и нюансът му е значително по-тъмен от този на другите видове говеждо месо.

Капковата загуба е минимална, а консистенцията е суха и влакнеста в резултат на традиционната екстензивна система на паша с движение.

Видимият мраморен ефект се дължи по-скоро на мазнините в съединителната тъкан, отколкото на вътрешномускулни мазнини, тъй като месото от животни, отглеждани на пасища, съдържа много малко вътрешномускулни мазнини (~ 1,2 %).

Съдържанието на сухо вещество в „Magyar szürkemarha hús“ е високо — в него се съдържа много по-малко вода, отколкото в месо от обикновени говеда, и при готвене се свива в по-малка степен. Характерният му, малко по-горчив вкус, подобен на вкуса на дивечово месо, се различава от обичайния.

Клас по конформация (в системата EUROP): R, O, P.

Степен на залоеност: 1, 2, 3.

Форми за предлагане на пазара:

1.

половинки и четвъртини кланични трупове — охладени или замразени, опаковани при поискване;

2.

разфасовки — охладени или замразени, опаковани при поискване;

3.

обезкостено месо — охладено или замразено, опаковано при поискване;

4.

потребителски единици — охладени или замразени, опаковани при поискване.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

Процесът на оглеждане на животните, от които се получава „Magyar szürkemarha hús“, се базира на екстензивна паша.

Храненето може да бъде разделено на два периода според естествената растителност: летен период — след като животните са изведени на паша и зимен период — след като са прибрани.

Периодът на паша на животните продължава от средата на април до края на ноември, в зависимост от времето. Фуражът се определя основно от местната растителност, което всъщност е флората, която естествено расте в Унгария при екстензивни условия. Съставът на екстензивните пасищни ливади, съчетан с традиционните животновъдни техники, допринася за уникалните качества и вкус на „Magyar szürkemarha hús“.

По време на лятната паша се препоръчва хранителна добавка (към тревата от пашата) единствено когато пасищата са изсъхнали (зелен фураж или силаж).

През зимния период основната част от храненето е висококачествено сено от екстензивно поддържани ливади. Като добавка могат да се дават царевица без ГМО на кочани или смляна, фураж от сено и люцерна, и фураж от зърнени култури или силаж.

Забранено е животните да се хранят със стимулатори на растежа.

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Месото, обект на защитеното географско указание, може да произхожда единствено от унгарско сиво говедо, което е родено, отгледано, угоено и заклано в посочения географски район.

Животните, от които се получава „Magyar szürkemarha hús“, се отглеждат и развъждат в съответствие с традиционните методи на екстензивно земеделие и обслужване, които представляват народно и културно наследство, датиращо от много векове, съчетани с доказателство за произход, което отговаря на съвременните изисквания. Кравите за разплод имат по едно теле на година при екстензивни условия и при телетата от самото начало се прилага свободен начин на отглеждане. Говедата се разделят на стада за целия период на паша. Според вековната практика те могат също така да остават на открито и през зимния период без неблагоприятни последици. Единственото условие за това е да се осигури защита от вятъра и суха слама.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

В допълнение към другите нормативни разпоредби върху опаковката на продукта следва да бъде отбелязано следното:

наименованието на продукта: „Magyar szürkemarha hús“,

символа на Общността за ЗГУ (след като бъде регистрирано),

номер от ENAR за идентификация на месото,

лого на продукта.

Разновидности на логото на продукта от гледна точка на цвят и размер.

Най-малък размер, който може да се използва: височината на щита на образеца е 15 mm. Логото може да бъде уголемявано непрекъснато до всякакъв размер; ограничение няма. Както надписът, така и изображението са черни, фонът на картината е бял.

Ако месото се продава без опаковка, горната информация следва да бъде видима за потребителя и лесно достъпна в близост до хладилните щандове.

Image

4.   Кратко определение на географския район:

Унгария

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Територията, на която може да се отглеждат говедата, от които се получава „Magyar szürkemarha hús“, обхваща части от 19 окръга в Унгария, които са подходящи за екстензивно отглеждане, а именно ливади (1 051 000 ha), тръстикови брегове (59 000 ha) и блатисти местности (30—40 000 ha), които вече не се обработват.

Географската област се простира между гранични територии с континентален, морски и средиземноморски климат, като тяхното влияние често може да бъде екстремно (студени зимни месеци и много горещи летни месеци). Въпреки че този климат е бил подходящ за развитието на пасищата и тревопасните животни, той е изисквал също така използването на животни, способни да се приспособят към тези екстремни условия. По тази причина в Унгария винаги е имало обширни територии, подходящи за паша, където е отглеждано унгарското сиво говедо, годно да издържи на такива климатични условия. Това е направило традиционно отглеждането на тревопасни животни и търговията със заклани животни един от водещите земеделски сектори в областта.

Традиционното говедовъдство е изиграло решаваща роля за създаването и развитието на по-малките градове в географския район. Историческите източници описват фактически непрекъснат износ на говеда от XIV до средата на XIX век. В резултат на многократните турски нападения по-нежизнеспособните селища в изоставените райони са се разпаднали и пограничните области били обезлюдени, тъй като населението се преместило в села с по-добри природни ресурси. Обработването на земята в голяма степен било изоставено и общностите започнали да отглеждат тревопасни животни (особено говеда за угояване) върху свои собствени или върху наети изоставени земи. Това им е донесло допълнителен доход в такъв размер, че са успели да се освободят от феодалния контрол, да положат икономическите основи на своето собствено развитие и да поемат по пътя на градоустройството. Не би било преувеличено да се каже, че отглеждането на унгарското сиво говедо е станало водещият икономически сектор в една страна, която в други отношения се намира в покрайнините на Европа.

„Magyar szürkemarha hús“ е оказало значително въздействие върху унгарската народна култура и развитието на пастирския занаят. Страничните продукти при клането са използвани за основни материали за производството на инструменти за ежедневието на пастирите. Роговете на животните по-специално са имали значителна стойност и са били използвани за изработване на богато декорирани рогове за пастирите, солници или съдове за съхранение на лекарства. Тези народни занаяти са запазени в определени територии от географския район.

В днешно време значителни площи с пасища в посочения географски район са обект на мерки за опазване. Земеделските производители, които работят там, поддържат териториите чрез екстензивна паша, като специално се вземат предвид целите на опазване. Тази форма на ползване не само е устойчива и традиционна, но също така гарантира дългосрочно запазване на ценната и защитена флора и фауна.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

В резултат на традиционното животновъдство биохимичните, физичните и органолептичните характеристики, подробно описани в точка 3.2, се различават значително от тези на другите видове говеждо месо на пазара. Най-изтъкнати от тях са минималната капкова загуба, сухата и влакнеста консистенция на месото, ниското вътрешномускулно съдържание на мазнини, както и необичайният вкус на говеждо месо, напомнящ за дивечово месо.

Съставът на мастните киселини на „Magyar szürkemarha hús“ предлага също така и диетични преимущества, тъй като опитите показват, че месото от екстензивно хранени унгарски сиви бикове за угояване има значително по-високо съдържание на ненаситени мастни киселини със сложна структура от това на групи, които са отглеждани интензивно. Освен това, в рамките на тези ненаситени мастни киселини със сложна структура съотношението на двете групи мастни киселини [(n-6)/(n-3)], и съотношението между линоловата киселина, принадлежаща към група n-6, и линоленовата киселина, принадлежаща към група n-3, за породата на екстензивно храненото унгарско сиво говеда, е 3:1 и следователно е по-добро от съотношението 4:1, постигнато от породата на екстензивно отглежданите Holstein-Friesian, което се счита за задоволително. Тъй като това съотношение е 9:1 или 10:1 при интензивно угояваните породи, може да се твърди, че, от гледна точка на хранителния режим на човека, най-доброто съотношение между мастни киселини n-6 и n-3 се постига при породата на екстензивно хранената порода унгарско сиво говедо.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или други особености на продукта (за ЗГУ):

Износът за Европа на унгарско сиво говедо, което се използва като суровина за „Magyar szürkemarha hús“, е играл важна роля през Средновековието (около 100 000 животни годишно). И през този период това голямо търсене е било продиктувано от отличния вкус на този продукт, който не може да бъде сравнен с другите видове говеждо месо.

Говедата за клане били отвеждани пеша до чуждестранните пазари по широки селски пътища, създадени специално за тази цел. По този начин „Magyar szürkemarha hús“ достигало до пазарите на месо в Нюрнберг, Мюнхен, Аугсбург, Регенсбург, Улм, Страсбург, Hustopeče, Legrad, Bakar или Венеция и се превърнало в много търсен продукт.

Фактът, че същата порода говеда от Унгария били считани за най-добрата порода говеда за клане, се подкрепя от няколко значими съвременни документа, съхранявани в архивите на горепосочените германски градове (Аугсбург, 1578 г.; Нюрнберг, 1571 г.). Според правилата на германските имперски градове, ако такива говеда са били заклани в помещенията на даден месар, на въпросното предприятие е било забранено да продава каквото и да било друго месо, за да се гарантира, че месо с друг произход не би могло да бъде продавано като истински продукт.

Екстензивният метод на отглеждане, основан на горепосочените традиции, означава, че животните, от които се получава този продукт, се движат много повече, отколкото обикновените говеда (около 20—30 километра на ден), докато пасат. След такова движение по време на паша се получава месо с минимална капкова загуба, суха и влакнеста консистенция и минимално съдържание на вътрешномускулни мазнини.

„Magyar szürkemarha hús“, произведено при екстензивни условия в естествена среда и без химически продукти, се търси все повече на пазара и следователно допринася за представянето на културното и природно разнообразие на Европа.

Препратка към публикуваната спецификация:

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/18


Известие на вниманието на Doku Khamatovich Umarov, който бе добавен в списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, по силата на Регламент (ЕС) № 260/2011 на Комисията

2011/C 83/12

1.

В Обща позиция 2002/402/ОВППС (1) се призовава Съюзът да замрази средствата и икономическите ресурси на Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда, талибаните и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в изготвения въз основа на Резолюции 1267(1999) и 1333(2000) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации списък, който подлежи на редовно актуализиране от Комитета на Организацията на обединените нации, създаден съгласно Резолюция 1267(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Списъкът, съставен от този Комитет на ООН, включва:

Ал Кайда, талибаните и Осама бен Ладен,

физически или юридически лица, образувания, органи и групи, свързани с Ал Кайда, талибаните и Осама бен Ладен, както и

юридически лица, образувания и органи, притежавани или контролирани, или подкрепящи по друг начин някое от тези свързани лица, образувания, органи и групи.

Действията или дейностите, които свидетелстват, че дадено лице, група, предприятие или образувание е „свързано с“ Ал Кайда, Осама бен Ладен или талибаните, включват:

а)

участие във финансирането, планирането, улесняването, подготовката или извършването на действия или дейности от, в съдействие със, с името на, от името на или в подкрепа на Ал Кайда, талибаните или Осама бен Ладен, или която и да било клетка, асоциирана организация, фракционна или производна група от тях;

б)

снабдяване, продажба или прехвърляне на оръжия и свързани с тях принадлежности на някоя от тях;

в)

вербуване на хора за някоя от тях; или

г)

действия или дейности, които подпомагат по друг начин действията или дейностите на някоя от тях.

2.

На 10 март 2011 г. Комитетът на ООН реши да добави Doku Khamatovich Umarov към съответния списък. Той може да подаде по всяко време искане до омбудсмана на ООН за преразглеждане на горепосоченото решение за включването му в списъка на ООН, като приложи съответните удостоверителни документи. Такова искане следва се изпрати на следния адрес:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Тел. +1 212 9632671

Факс +1 212 9631300 / 3778

Електронна поща: ombudsperson@un.org

За повече информация вж. http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

В допълнение към решението на ООН, посочено в параграф 2, Комисията прие Регламент (ЕС) № 260/2011 (2), с който се изменя приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните (3). Чрез направеното изменение в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 881/2002 (4) в списъка в приложение I към този регламент („Приложение I“) се добавя Doku Khamatovich Umarov.

Следните мерки от Регламент (ЕО) № 881/2002 се отнасят до лицата и образуванията, добавени в приложение I:

1.

замразяването на всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на въпросните лица и образувания или притежавани от тях или в тяхно владение, и забраната (за всекиго) да се предоставят финансови средства и икономически ресурси на въпросните лица и образувания или в тяхна полза, пряко или непряко (членове 2 и 2а (5)); както и

2.

забраната за предоставянето, продажбата, доставката или прехвърлянето, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни действия, на някое от въпросните лица и образувания (член 3).

4.

В член 7а от Регламент (ЕО) № 881/2002 се предвижда процес на преразглеждане при представяне на становища относно основанията за включването в списъка от страна на включените в него. Лицата и образуванията, добавени в приложение I чрез Регламент (ЕС) № 260/2011, могат да отправят запитване до Комисията за основанията за включването им в този списък. Това искане следва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

На въпросните лица и образувания се обръща внимание, че имат възможност да оспорят Регламент (ЕС) № 260/2011 пред Общия съд на Европейския съюз в съответствие с условията, предвидени в четвъртия и шестия параграф на член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

6.

Личните данни на въпросните лица ще бъдат обработвани в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) № 45/2001 (6) относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността (сега Съюза) и за свободното движение на такива данни. Всяко искане, напр. за допълнителна информация или с цел упражняване на правата съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 (напр. достъп до лични данни или коригирането им), следва да бъде изпратено до Комисията на адреса, посочен в точка 4 по-горе.

7.

С цел спазване на надлежния ред, на лицата и образуванията, добавени в приложение I, се обръща внимание върху възможността за подаване на заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), които са изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002, за да получат разрешение за използване на замразени финансови средства и икономически ресурси за основни нужди или специфични плащания в съответствие с член 2а от посочения регламент.


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 33.

(3)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(4)  Член 7а беше добавен с Регламент (ЕС) № 1286/2009 на Съвета (ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 42).

(5)  Член 2а беше добавен с Регламент (ЕО) № 561/2003 на Съвета (ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.