ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.047.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 47

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
15 февруари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 047/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 047/02

Обменен курс на еврото

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 047/03

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти ( 1 )

4

2011/C 047/04

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти ( 1 )

7

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2011/C 047/05

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 047/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 047/07

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

12

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

15.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/1


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 47/01

Дата на приемане на решението

17.11.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 144/10

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

O&O-steun aan Rekkof

Правно основание

Kaderwet EZ-subsidies; O&O-programma Civiele Vliegtuigontwikkeling

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Научни изследвания и развитие, Отраслово развитие

Вид на помощта

Възстановяем грант

Бюджет

Общ бюджет: 19,72 милиона EUR

Интензитет

33 %

Времетраене

До 31.12.2012 г.

Икономически отрасли

Промишлено производство

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

10.12.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 336/10

Държава-членка

Австрия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Правно основание

Sonderrichtlinie Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Отраслово развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 10 милиона EUR

Общ бюджет: 26 милиона EUR

Интензитет

75 %

Времетраене

1.1.2011 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Пощи и далекосъобщения

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Ghegastrabe 1

1030 Wien

ÖSTERREICH

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

15.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/3


Обменен курс на еврото (1)

14 февруари 2011 година

2011/C 47/02

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3440

JPY

японска йена

112,15

DKK

датска крона

7,4568

GBP

лира стерлинг

0,84000

SEK

шведска крона

8,7562

CHF

швейцарски франк

1,3065

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8770

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,235

HUF

унгарски форинт

272,35

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7058

PLN

полска злота

3,9436

RON

румънска лея

4,2490

TRY

турска лира

2,1460

AUD

австралийски долар

1,3430

CAD

канадски долар

1,3280

HKD

хонконгски долар

10,4735

NZD

новозеландски долар

1,7797

SGD

сингапурски долар

1,7233

KRW

южнокорейски вон

1 511,82

ZAR

южноафрикански ранд

9,8273

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,8662

HRK

хърватска куна

7,4120

IDR

индонезийска рупия

11 978,93

MYR

малайзийски рингит

4,1026

PHP

филипинско песо

58,667

RUB

руска рубла

39,3787

THB

тайландски бат

41,368

BRL

бразилски реал

2,2438

MXN

мексиканско песо

16,1932

INR

индийска рупия

61,1520


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

15.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/4


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 47/03

Помощ №: XF 18/10

Държава-членка: Ирландия

Регион/орган, който предоставя помощта: An Bord Iascaigh Mhara

Наименование на схемата за помощ/име на дружеството, което получава ad hoc помощ: Aquaculture Innovation and Technology Scheme (Схема за новаторство и технологии в областта на аквакултурата)

Правно основание: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Планирани годишни разходи по схемата или размер на отпуснатата ad hoc помощ: 700 000 EUR годишно за периода 2010—2014 г.

Максимален интензитет на помощта: 40 % от отговарящите на условията разходи за инвестиционни проекти, осъществени от частния сектор

Дата на влизане в сила:

Срок на схемата (не по-късно от 30 юни 2014 г.); посочете:

по схемата: помощ ще се отпуска: до 30 юни 2014 г.,

в случай на ad hoc помощ: предвидена дата за изплащане на последната част: не се прилага.

Цел на помощта: Целта на Схемата за новаторство и технологии в областта на аквакултурата е да се насърчат инвестициите в новаторски технологии и да се изпробват тези технологии в пазарни условия за подобряване на производителността и на конкурентоспособността, да се установи дали е възможна икономически и технически експлоатацията на нови обекти и видове, да се подпомогнат мерките за подобряване на дългосрочната екологична устойчивост, да се инвестира в мерки за подобряване на качеството на продуктите, на здравето на рибите и на хуманното отношение към тях, да се подобрят санитарните условия и безопасността при работа в сектора на аквакултурите, да се увеличат уменията и базата знания на промишлеността и да се интегрира и хармонизира аквакултурата в крайбрежните общности и селските райони.

Посочете кой от членове 8—24 се прилага: Членове 11, 21.

Засегната дейност: Инвестициите в новаторски технологии и изпробването им в пазарни условия за подобряване на производителността и на конкурентоспособността, установяването на това дали е възможна икономически и технически експлоатацията на нови обекти и видове, подпомагането на мерките за подобряване на дългосрочната екологична устойчивост, инвестирането в мерки за подобряване на качеството на продуктите, на здравето на рибите и на хуманното отношение към тях, подобряването на санитарните условия и на безопасността при работа в сектора на аквакултурите, увеличаването на уменията и базата знания на промишлеността и интегрирането и хармонизирането на аквакултурата с крайбрежните общности и селските райони.

Име и адрес на органа, който отпуска помощта:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Интернет адрес, където може да се намери целият текст на схемата или критериите и условията, при които се отпуска ad-hoc помощ извън схема за помощ: http://www.bim.ie

Основание: посочете основанието да се създаде държавна схема за помощ вместо да се използва подпомагане в рамките на Европейския фонд за рибарство: Финансирането за Ирландия от страна на Европейския фонд за рибарство е предназначено приоритетно за извеждане от експлоатация на риболовния флот. Развитието на аквакултурата ще бъде финансирано от ирландското правителство от средствата, които се предоставят годишно на An Bord Iascaigh Mhara, включени в дотацията за Министерството на земеделието, рибарството и храните.

Помощ №: XF 23/10

Държава-членка: Ирландия

Регион/орган, който предоставя помощта: An Bord Iascaigh Mhara

Наименование на схемата за помощ/име на дружеството, което получава ad hoc помощ: Aquaculture Innovation and Technology Scheme (Схема за новаторство и технологии в областта на аквакултурата)

Правно основание: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Планирани годишни разходи по схемата или размер на отпуснатата ad hoc помощ: 700 000 EUR годишно за периода 2010—2014 г.

Максимален интензитет на помощта: 40 % от отговарящите на условията разходи за инвестиционни проекти, осъществени от частния сектор

Дата на влизане в сила:

Срок на схемата (не по-късно от 30 юни 2014 г.); посочете:

по схемата: помощ ще се отпуска: до 30 юни 2014 г.,

в случай на ad hoc помощ: предвидена дата за изплащане на последната част: не се прилага.

Цел на помощта: Целта на Схемата за новаторство и технологии в областта на аквакултурата е да се насърчат инвестициите в новаторски технологии и да се изпробват тези технологии в пазарни условия за подобряване на производителността и на конкурентоспособността, да се установи дали е възможна икономически и технически експлоатацията на нови обекти и видове, да се подпомогнат мерките за подобряване на дългосрочната екологична устойчивост, да се инвестира в мерки за подобряване на качеството на продуктите, на здравето на рибите и на хуманното отношение към тях, да се подобрят санитарните условия и безопасността при работа в сектора на аквакултурите, да се увеличат уменията и базата знания на промишлеността и да се интегрира и хармонизира аквакултурата в крайбрежните общности и селските райони

Посочете кой от членове 8—24 се прилага: Членове 11, 21.

Засегната дейност: Инвестициите в новаторски технологии и изпробването им в пазарни условия за подобряване на производителността и на конкурентоспособността, установяването на това дали е възможна икономически и технически експлоатацията на нови обекти и видове, подпомагането на мерките за подобряване на дългосрочната екологична устойчивост, инвестирането в мерки за подобряване на качеството на продуктите, на здравето на рибите и на хуманното отношение към тях, подобряването на санитарните условия и на безопасността при работа в сектора на аквакултурите, увеличаването на уменията и базата знания на промишлеността и интегрирането и хармонизирането на аквакултурата с крайбрежните общности и селските райони.

Име и адрес на органа, който отпуска помощта:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Интернет адрес, където може да се намери целият текст на схемата или критериите и условията, при които се отпуска ad-hoc помощ извън схема за помощ: http://www.bim.ie

Основание: посочете основанието да се създаде държавна схема за помощ вместо да се използва подпомагане в рамките на Европейския фонд за рибарство: Финансирането за Ирландия от страна на Европейския фонд за рибарство е предназначено приоритетно за извеждане от експлоатация на риболовния флот. Развитието на аквакултурата ще бъде финансирано от ирландското правителство от средствата, които се предоставят годишно на An Bord Iascaigh Mhara, включени в дотацията за Министерството на земеделието, рибарството и храните.

Помощ №: XF 36/10

Държава-членка: Ирландия

Регион/орган, който предоставя помощта: An Bord Iascaigh Mhara

Наименование на схемата за помощ/име на дружеството, което получава ad hoc помощ: Seafood Graduate Development Scheme

Правно основание: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Планирани годишни разходи по схемата или размер на отпуснатата ad hoc помощ: 250 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: До 40 % от отговарящите на условията проекти в частния сектор и до 100 % от публичните проекти, извършвани в общ интерес от публични организации и/или изследователски институции.

Дата на влизане в сила: Начална дата 1 ноември 2010 г.

Срок на схемата или на отпуснатата индивидуална помощ (не по-късно от 30 юни 2014 г.); посочете:

по схемата: помощ ще се отпуска до 30 юни 2014 г.,

в случай на ad hoc помощ: предвидената дата за изплащане на последната част: не се прилага.

Цел на помощта: Целта на схемата е да се подпомогне развитието на сектора чрез осигуряване на дипломирани специалисти с умения за бизнес развитие/маркетинг и разработване на нови морски хранителни продукти.

Плащанията по тази схема се извършват съгласно членове 17, 21 и 23 от Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията от 22 юли 2008 г.

Посочете кой от членове 8—24 се прилага: Членове 17, 21 и 23.

Засегната дейност: Секторите за производство, преработка и търговия с морски хранителни продукти.

Име и адрес на органа, който отпуска помощта:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Интернет адрес, където може да се намери пълният текст на схемата или критериите и условията, при които се отпуска ad hoc помощ извън схема за помощ: http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085

Основание: посочете основанието да се създаде държавна схема за помощ вместо да се използва подпомагане в рамките на Европейския фонд за рибарство: Финансирането за Ирландия от страна на Европейския фонд за рибарство е предназначено приоритетно за други мерки, по-специално — извеждане от експлоатация на риболовния флот, екологични системи за риболов, управление на риболова от брега и Ос 4 (Развитие на крайбрежните общности).


15.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/7


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 47/04

Помощ №: XF 19/10

Държава-членка: Испания

Регион/орган, който отпуска помощта: Comunitat Valenciana/Generalitat

Наименование на схемата за помощ/име на дружеството, което получава ad hoc помощ: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Правно основание: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Планирани годишни разходи по схемата или размер на отпуснатата ad hoc помощ: 10 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 50 % от допустимите разходи (останалите 50 % ще бъдат финансирани от бюджета на Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Общински съвет на Guardamar del Segura))

Дата на влизане в сила:

Срок на схемата или на отпуснатата индивидуална помощ; посочете:

по схемата: крайната дата, до която може да бъде предоставяна помощ;

X

в случай на ad hoc помощ: предполагаемата дата на изплащане на последната вноска: 31 декември 2010 г.

Цел на помощта: Развиване на политика за повишаване на качеството и стойността, разработване на нови пазари или насърчителни кампании за пресни рибни продукти.

Посочете кои от членове 8 до 24 се прилагат: Член 20

Относно дейност: Насърчаване на търговията с пресни рибни продукти

Име и адрес на органа, който отпуска помощта:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Интернет адрес, където може да се намери пълният текст на схемата или критериите и условията, при които се отпуска ad hoc помощ извън схема за помощ: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Основание: посочете основанието, поради което е била създадена държавна схема за помощ вместо подпомагане в рамките на Европейския фонд за рибарство: Помощта се финансира със средства на регионалното правителство (Generalitat), без съфинансиране от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), и поради това не е включена в Оперативната програма „Рибарство“ за Испания.

Помощ №: XF 20/10

Държава-членка: Испания

Регион/орган, който отпуска помощта: Comunitat Valenciana/Generalitat

Наименование на схемата за помощ/име на дружеството, което получава ad hoc помощ: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Правно основание: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Планирани годишни разходи по схемата или размер на отпуснатата ad hoc помощ: 10 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 50 % от допустимите разходи (останалите 50 % ще бъдат финансирани от бюджета на Ayuntamiento de Gandía (Общински съвет на Gandía))

Дата на влизане в сила:

Срок на схемата или на отпуснатата индивидуална помощ; посочете:

в случай на схема: крайната дата, до която може да бъде предоставяна помощ;

X

в случай на ad hoc помощ: предполагаемата дата на изплащане на последната вноска: 31 декември 2010 г.

Цел на помощта: Развиване на политика за повишаване на качеството и стойността, разработване на нови пазари или насърчителни кампании за пресни рибни продукти.

Посочете кои от членове 8 до 24 се прилагат: Член 20

Относно дейност: Насърчаване на търговията с пресни рибни продукти

Име и адрес на органа, който отпуска помощта:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Интернет адрес, където може да се намери пълният текст на схемата или критериите и условията, при които се отпуска ad hoc помощ извън схема за помощ: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Основание: посочете основанието, поради което е била създадена държавна схема за помощ вместо подпомагане в рамките на Европейския фонд за рибарство: Помощта се финансира със средства на регионалното правителство (Generalitat), без съфинансиране от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), и поради това не е включена в Оперативната програма „Рибарство“ за Испания.

Помощ №: XF 21/10

Държава-членка: Испания

Регион/орган, който отпуска помощта: Comunitat Valenciana/Generalitat

Наименование на схемата за помощ/име на дружеството, което получава ad hoc помощ: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Правно основание: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Планирани годишни разходи по схемата или размер на отпуснатата ad hoc помощ: 10 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 50 % от допустимите разходи (останалите 50 % ще бъдат финансирани от бюджета на Ayuntamiento de Benicarló (Общински съвет на Benicarló))

Дата на влизане в сила:

Срок на схемата или на отпуснатата индивидуална помощ; посочете:

в случай на схема: крайната дата, до която може да бъде предоставяна помощ;

X

в случай на ad hoc помощ: предполагаемата дата на изплащане на последната вноска: 31 декември 2010 г.

Цел на помощта: Развиване на политика за повишаване на качеството и стойността, разработване на нови пазари или насърчителни кампании за пресни рибни продукти.

Посочете кои от членове 8 до 24 се прилагат: Член 20

Относно дейност: Насърчаване на търговията с пресни рибни продукти

Име и адрес на органа, който отпуска помощта:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Интернет адрес, където може да се намери пълният текст на схемата или критериите и условията, при които се отпуска ad hoc помощ извън схема за помощ: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Основание: посочете основанието, поради което е била създадена държавна схема за помощ вместо подпомагане в рамките на Европейския фонд за рибарство: Помощта се финансира със средства на регионалното правителство (Generalitat), без съфинансиране от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), и поради това не е включена в Оперативната програма „Рибарство“ за Испания.

Помощ №: XF 22/10

Държава-членка: Испания

Регион/орган, който отпуска помощта: Comunitat Valenciana/Generalitat

Наименование на схемата за помощ/име на дружеството, което получава ad hoc помощ: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Правно основание: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Планирани годишни разходи по схемата или размер на отпуснатата ad hoc помощ: 10 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 50 % от допустимите разходи (останалите 50 % ще бъдат финансирани от бюджета на Ayuntamiento de Denía (Общински съвет на Denía))

Дата на влизане в сила:

Срок на схемата или на отпуснатата индивидуална помощ; посочете:

в случай на схема: крайната дата, до която може да бъде предоставяна помощ;

X

в случай на ad hoc помощ: предполагаемата дата на изплащане на последната вноска: 31 декември 2010 г.

Цел на помощта: Развиване на политика за повишаване на качеството и стойността, разработване на нови пазари или насърчителни кампании за пресни рибни продукти.

Посочете кои от членове 8 до 24 се прилагат: Член 20

Относно дейност: Насърчаване на търговията с пресни рибни продукти

Име и адрес на органа, който отпуска помощта:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Интернет адрес, където може да се намери пълният текст на схемата или критериите и условията, при които се отпуска ad hoc помощ извън схема за помощ: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Основание: посочете основанието, поради което е била създадена държавна схема за помощ вместо подпомагане в рамките на Европейския фонд за рибарство: Помощта се финансира със средства на регионалното правителство (Generalitat), без съфинансиране от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), и поради това не е включена в Оперативната програма „Рибарство“ за Испания.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

15.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/10


Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

2011/C 47/05

1.   Европейската комисия уведомява, че освен ако не започне преразглеждане съгласно изложената по-долу процедура, срокът на действие на споменатите по-долу антидъмпингови мерки ще изтече на споменатата в таблицата по-долу дата, в съответствие с член 2 от Регламент (ЕC) № 1202/2009 на Съвета (1) за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фурфурилов алкохол с произход от Китайската народна република.

2.   Процедура

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преразглеждане. Искането трябва да съдържа достатъчно доказателства за това, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или повторно извършване на дъмпинг и нанасяне на вреда.

Ако Комисията вземе решение да преразгледа съответните мерки, на вносителите, износителите, представителите на държавата на износ и на производителите от Съюза ще бъде предоставена възможност да изпратят допълнителна информация, да опровергаят или да изразят становище по въпросите, изложени в искането за преразглеждане.

3.   Срок

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преразглеждане на горното основание, което трябва да бъде получено от Европейската комисия, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, B-1049 Brussels (2), след публикуването на настоящото известие, но не по-късно от три месеца преди датата, посочена в таблицата по-долу.

4.   Настоящото известие се публикува в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (3).

Продукт

Държава(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие

Фурфурилов алкохол

Китайска народна република

Антидъмпингово мито

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1202/2009 на Съвета (ОВ L 323, 10.12.2009 г., стр. 48)

10.12.2011 г.


(1)  ОВ L 323, 10.12.2009 г., стр. 48.

(2)  Факс +32 22956505.

(3)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

15.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 47/06

1.

На 8 февруари 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия APM Terminals BV („APMT“), принадлежащо на AP Møller-Maersk A/S group („APMM“, Дания) и Bolloré SA („Bolloré“, Франция) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Meridian Port Services Limited („Meridian Port Services“, Гана) чрез покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие APMM: разработване и експлоатация на контейнерни терминали и свързани с това дейности в световен мащаб, контейнерно линейно корабоплаване, вътрешен транспорт и логистика, пристанищна буксировка, танкери, сондиране и добив на петрол и газ, търговия на дребно и въздушен транспорт,

за предприятие Bolloré: транспортни и логистични услуги в световен мащаб, производство на пластмасови финни покрития, билетни машинни терминали, на акумулатори и автомобили с електрическа тяга, дистрибуция на горива в Европа, комуникационни и медийни услуги, реклама и комерсиализация на плантации в Камерун, САЩ и Франция,

за предприятие Meridian Port Services: разработка, управление и експлоатация на контейнерния терминал в пристанището Тема в Гана, както и асоциирани услуги.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

15.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/12


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2011/C 47/07

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

LOUGH NEAGH EEL

ЕО №: UK-PGI-0005-0796-10.02.2010

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Lough Neagh Eel“

2.   Държава-членка или трета държава:

Обединеното кралство

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.7.

Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

„Lough Neagh Eel“ е наименование, което се използва както за жълтите (наричани от местното население „кафяви“), така и за сребърните (достигнали зрялост) свободно живеещи змиорки от вида Anguilla anguilla (европейска змиорка), обект на улов в определения район. Настоящата заявка се отнася само за прясно уловени змиорки.

Lough Neagh Eels притежават следните характеристики:

едри по размер (с дължина май-малко 40 cm и тегло между 150 и 600 g),

по-високо съдържание на мазнини от това на змиорки от други райони (зрелите змиорки от Lough Neagh имат приблизително 23 % съдържание на мазнини),

по-младите „кафяви/жълти змиорки“ са тъмнозелени с кафяв/жълт оттенък,

по-възрастните „сребърни змиорки“ са черни със сребрист оттенък,

змиорките от Lough Neagh са с тясна глава, къса опашка и закръглено тяло,

след приготвяне месото на прясно уловената змиорка е бяло, деликатно и меко, със землист привкус.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

Не се дава фураж. Змиорките се хранят свободно.

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Змиорките трябва да бъдат уловени в определения район с помощта на парагади или рибарски мрежи, в района на Lough Neagh или при определени бентове, разположени от устието на Lough нагоре по долното течение на река Bann.

При преработените продукти като пушена змиорка географското указание („Lough Neagh Eels“) се отнася за суровината — прясно уловена змиорка от Lough Neagh.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

4.   Кратко определение на географския район:

Езерото Lough Neagh в Северна Ирландия и долното течение на река Bann, от северния бряг на езерото Lough Neagh до шлюза Cutts при Coleraine.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

С площта си от 150 квадратни мили Lough Neagh е най-голямото езеро на Британските острови и петото по големина в Европа. Захранва се от няколко реки и се влива в морето през долното течение на река Bann при северния бряг на езерото.

Големият брой реки, които се вливат в езерото, са причина за значителните наноси от седименти в него. Тези седименти са много тъмни и са съставени от тиня и глина, органични вещества и силициеви черупки на диатомея. Тинята и глината се получават предимно от съдържащите се в реките неразтворими материали, докато произходът на органичните вещества отчасти се дължи на източниците на речните басейни и отчасти — на веществата, които се образуват в самото езеро. Техният характер и размерите им ги правят подходящо местообитание за множество безгръбначни, и по-специално за ларвите на мухата Chironomid, за които е известно, че преобладават сред бентосните съобщества в езерото и които съставляват най-голямата част от храната на змиорката.

Lough Neagh е богато на хранителни вещества (хипертрофно) и постоянно се аерира от циркулацията на вятъра, благодарение на която обогатеният състав на езерото не води до драстична загуба на кислород през по-топлите месеци.

Стъклените змиорки мигрират от Саргасово море на север по протежение на Гълфстрийм през Атлантическия океан, следвайки Северноатлантическото течение нагоре по посока към Ирландия. Достигат местата, до които стига приливът на река Bann по северните брегове на Северна Ирландия при Coleraine, където се улавят и превозват с камиони или плуват нагоре по течението до Lough Neagh. След като стигнат до езерото, те спират, хранят се и достигат зрялост, докато са готови да се върнат в Саргасово море, за да хвърлят хайвера си. Когато са напълно зрели, спират да се хранят и инстинктивно се връщат в районите, в които хвърлят хайвера си. Единственият пряк път, по който змиорките могат да се върнат в морето, е долното течение на река Bann.

Lough Neagh Eels се ловят по три различни традиционни начина — два различни метода за жълтите змиорки и трети метод за сребърните змиорки:

Жълти змиорки

Метод с парагада

Рибарите поставят до четири найлонови въжета с дължина около 1 миля, като върху всяко прикрепят приблизително 400 куки със стръв. В ранните часове на следващата сутрин въжетата се изтеглят ръчно на риболовния плавателен съд и уловената змиорка се съхранява във варели, през които преминава сладка вода под напор, за да се сведе до минимум смъртността.

Уловът се откарва на брега, където змиорките с дължина под 16 инча (40 cm) се връщат в езерото съгласно правилата на кооператива на рибарите от Lough Neagh, за да се осигури устойчивост на рибните запаси в бъдеще.

Ръчни мрежи

Ръчно изработване на мрежи с дължина до 90 ярда (82,3 m) и широчина до 18 ярда (16,5 m). За изтегляне на въжетата, за които са прикрепени мрежите, се използват хидравлични тегличи, но самите мрежи се изтеглят ръчно, без да се влачат от плавателния съд. Ловенето на змиорка с влачене на мрежи по дъното е забранено, за да се защити дъното на езерото.

Рибарите често разчитат на своя опит и задълбочени познания за езерото, за да определят най-добрите места за улов според променящите се екологични и климатични условия.

Когато бъдат извадени на брега, змиорките се сортират и екземплярите с дължина под 40 cm се връщат в езерото в съответствие с практиките за устойчиво управление на рибните запаси. Другите мерки за устойчиво управление на запасите включват сезон на забрана, когато уловът е забранен, и дневна квота на улова.

Сребърна змиорка

Сребърните змиорки са змиорки, които са достигнали зрялост в Lough Neagh, и след това инстинктивно започват да мигрират на север към крайбрежието, продължавайки до Саргасово море, където се размножават.

Уловът на сребърни змиорки може да се извършва само от 1 юни до края на февруари.

Уловът се извършва при определени бентове при Toome (Toomebridge), при напускане на Lough Neagh по северния му бряг и при Kilrea на долното течение на река Bann, на приблизително 15 мили на север от езерото.

Сребърните змиорки мигрират само под прикритието на тъмнината и затова се ловят нощно време, като в реката при бентовете се спускат големи зъбчати мрежи. До всяка мрежа в реката стои контейнер, в който се поставя уловената змиорка. Тези контейнери могат да се повдигат и свалят според нивото на водата в реката в зависимост от променящото се количество на валежите.

След това змиорките се откарват в преработвателното предприятие на кооператива с цел сортиране и по-нататъшно транспортиране, какъвто е случаят и с жълтите змиорки.

Устойчивост и управление на запасите

Европейската змиорка е включена в списъка от приложение II към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Освен това в Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка се предлага да бъдат приложени планове за управление на запасите от змиорка.

За осигуряване на устойчивост на запасите от европейска змиорка в басейна на Neagh/Bann е въведен план за управление на запасите от змиорка, който бе разработен и функционира съобразно изискванията на кооператива на рибарите от Lough Neagh. Въведени са редица мерки за поддържане на запасите. Практическото управление на тези мерки е възможно единствено чрез система за издаване на разрешителни, упражнявана от кооператива. Няма ограничения относно това кой може да кандидатства за разрешително. Членуването в кооператива не е предпоставка за кандидатстване за разрешително, но ако такова бъде издадено, рибарят може да стане член на кооператива.

Кооперативът на рибарите от Lough Neagh се грижи за устойчивостта на улова на змиорка посредством редица мерки:

контрол върху издаването на разрешителни. Кооперативът издава приблизително по 180 разрешителни на година. Собственикът на плавателния съд, за който е издадено разрешителното, трябва да бъде на борда на съда през цялото време, докато се извършва уловът,

контрол върху риболовните методи. Уловът на змиорка може да се извършва единствено с парагади или мрежи. Съществуват изисквания за максималния брой куки за парагадите, както и ограничения относно размерите на плавателния съд и на мрежата,

риболовни квоти. Определена е дневна квота на улова за всеки плавателен съд, за да се избегне свръхуловът в езерото,

минимални размери на улова. Рибарите трябва да връщат във водата змиорките с размери под 40 cm. Ако змиорки под този размер попаднат в преработвателното предприятие, те се връщат във водата край преработвателното предприятие и могат да бъдат наложени санкции,

определяне на сезон на забрана. Уловът както на жълта, така и на сребърна змиорка е ограничен в определени периоди от годината, за да се позволи възстановяване на запасите,

служба за защита. Функционира 24-часова служба за защита, за да се гарантира, че уловът на змиорки се извършва само от рибари с разрешителни,

улавяне и прехвърляне. За да се подпомогне миграцията на млади змиорки по течението на река Bann към Lough Neagh, много от тях се улавят в капани за змиорка и се транспортират в контейнери до езерото, за да се увеличи броят на младите змиорки, стигащи до него всяка година,

традиционни сламени въжета. Сламените въжета се изработват ръчно и се поставят на местата, където преминават пасажите от млади змиорки, за да подпомогнат преминаването им нагоре по течението до езерото Lough. Това увеличава броя на успешно мигриралите екземпляри към езерото,

поддържане на т.нар. „кралско пространство“ (Queen's Gap) при бентовете за сребърна змиорка. При бентовете, където се извършва улов на сребърна змиорка, се поддържа 10 % празно пространство, в което не се извършва улов („Queen's Gap“), за да се позволи на някои от запасите да се върнат в местата за хвърляне на хайвера си в Саргасово море,

закупуване на млади змиорки от други райони като допълнение към естественото попълване на запасите. През последните години естествената миграция на млади змиорки към Lough Neagh намалява и затова кооперативът купува млади змиорки от други райони, които да живеят в Lough Neagh до достигане на зрялост. Тези млади змиорки остават в езерото до достигане на зрялост, което им придава особените характеристики на Lough Neagh Eels.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Lough Neagh Eels са известни в цяла Европа в резултат на високото си съдържание на мазнини (при зрелите екземпляри то е приблизително 23 %), което ги прави идеални за опушване. На практика всички змиорки от района на Lough Neagh се продават извън Ирландия. Някои достигат до рибния пазар Billingsgate в London, като по-голямата част се изнасят за Нидерландия и Северна Германия, където биват подлагани на опушване.

Змиорките от Lough Neagh се хранят предимно с преобладаващите в езерото ларви на безгръбначни. В резултат на този вид хранене те имат по-тясна глава в сравнение със змиорките от други райони, които се хранят с риба.

Змиорките се ловят посредством устойчиви риболовни техники, което осигурява добро управление на рибните запаси от змиорка.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Дългата историческа традиция и техниките, използвани за улова на змиорки в определения географски район, формират основата на връзката с географския район. Заявката също така се опира на репутацията на змиорката от Lough Neagh с нейното по-високо съдържание на мазнини в сравнение със змиорки от други райони.

Lough Neagh е най-голямото сладководно езеро на Британските острови, което се отличава с множество специфични характеристики съгласно описанието в точка 5.1. Това определя условията на местообитанието и ценната прехрана, допринасяща за уникалното по-високо съдържание на мазнини, характерно за змиорките от Lough Neagh.

Съществува дълга историческа традиция с доказателства, че улов на свободно живееща змиорка в езерото Lough Neagh е било извършвано още от бронзовата епоха. Техниката на улов на змиорка в определения географски район е дългогодишна и именно тези методи се използват до днес.

Рибарите все още си служат с много от традиционните методи, използвани от поколения преди тях. Уловът се извършва посредством устойчиви практики, управлявани от кооператива на рибарите от Lough Neagh. Прилаганите практики включват поддържането на „Queen's Gap“, осигуряващо 10 % празно пространство при бентовете, където се извършва улов на змиорка, за да се позволи на сребърната (достигнала зрялост) змиорка да се върне в местата, където хвърля хайвера си в Саргасово море.

Значението и репутацията на улова на змиорка в Lough Neagh са очевидни в исторически план. Написани са много стихове, посветени на рибарите от района, и сред тях съществуват редица суеверия. Наскоро в град Toome бе издигната скулптура, изобразяваща плуващи змиорки, което отразява значението на улова на змиорка за местната история и традиции.

По-голямата част от улова на Lough Neagh Eels се продава на търговци от Нидерландия, където тези змиорки се смятат за най-добрите за опушване в света. Благодарение на това качество змиорките от Lough Neagh са много търсени и за тях се плаща много повече в сравнение с изкуствено отглежданите змиорки или змиорките от други райони.

Препратка към публикуваната спецификация:

(Член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lough-neagh-eel-pgi.pdf


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.