ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.009.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 9

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
13 януари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 009/01

Дванадесети годишен доклад по член 8, параграф 2 от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване

1

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

13.1.2011   

BG EN

Официален вестник на Европейския съюз

C 9/1


ДВАНАДЕСЕТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2 ОТ ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/944/ОВППС НА СЪВЕТА, ОПРЕДЕЛЯЩА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РЕЖИМ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗНОСА НА ВОЕННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ

(2011/C 9/01)

ВЪВЕДЕНИЕ

През 2009 г. и 2010 г. държавите-членки на Европейския съюз продължиха работата по въвеждането в националното си законодателство на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (1), определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, която заменя влезлия в сила през юни 1998 г. Кодекс за поведение при износа на оръжие.

Следните трети държави официално се присъединиха към критериите и принципите на Обща позиция 2008/944/ОВППС: Босна и Херцеговина, Канада, Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия, Черна гора и Норвегия.

През 2009 г. и 2010 г. Съветът прие няколко решения за финансиране на дейностите за популяризиране в областта на износа на оръжие, а именно:

Решение 2009/42/ОВППС на Съвета от 19 януари 2009 г. за подкрепа на дейностите на ЕС в трети държави за насърчаване на процеса, водещ към създаване на договор за търговията с оръжие, в рамките на Европейската стратегия за сигурност (2);

Решение 2009/1012/ОВППС на Съвета от 22 декември 2009 г. за подпомагане на дейностите на ЕС, с оглед да се насърчи контролът над износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави (3);

Решение 2010/336/ОВППС на Съвета от 14 юни 2010 г. относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за сигурност, в подкрепа на договора за търговията с оръжие (4).

I.   ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/944/ОВППС НА СЪВЕТА

1.   Въвеждане на Обща позиция 2008/944/ОВППС в националното законодателство и административните разпоредби

Държавите-членки прилагат разпоредбите на общата позиция, която е осъвременен и усъвършенстван инструмент в сравнение с Кодекса на ЕС за поведение при износа на оръжие, заменен от нея през декември 2008 г. Общата позиция доразвива разпоредбите на Кодекса за поведение, включително чрез въвеждане на контрол и върху посредничеството, транзита и нематериалния трансфер на технологии, както и чрез по-строги процедури за хармонизиране на политиките на износ на държавите-членки.

При някои държави-членки е налице необходимост от адаптиране на националното законодателство и административни разпоредби, за да се гарантират ясното и пълно включване на разпоредбите на общата позиция в националното право. Това транспониране в националното законодателство и административни разпоредби е приключило или е в ход. Състоянието към момента по отношение на транспонирането на общата позиция в националното законодателство на държавите-членки е описано в приложената таблица В.

2.   Справочник на потребителя

Справочникът на потребителя е основно средство, което обобщава договорените насоки за прилагане на оперативните разпоредби на Обща позиция 2008/944/ОВППС и за тълкуване на критериите.

Този справочник е описан в член 13 от общата позиция и при необходимост се актуализира от работна група „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM). Той е предназначен предимно за служителите, издаващи разрешения за износ, и представлява съществен и прагматичен принос към сближаването на политиките и процедурите на държавите-членки по отношение на контрола върху износа на оръжие. Справочникът е достъпен за обществеността и може да бъде намерен на уебсайта на Съвета на Европейския съюз (http://www.consilium.europa.eu/export-controls).

Справочникът на потребителя съдържа раздели, които наред с останалото са посветени на следните въпроси:

а)   Нотификации за отказ и провеждане на консултации

Нотификациите за отказ и двустранните консултации продължават да се осъществяват всекидневно чрез електронната система COREU на ЕС; информацията се разпространява ясно и своевременно, като се гарантира прозрачност на политиките на държавите-членки за износ на оръжие по отношение на конкретни държави на крайно местоназначение и конкретни крайни потребители.

Отказите, които са предмет на нотификациите, както и резултатите от двустранните консултации се регистрират в централна електронна база данни на ЕС за откази. Базата данни, която се управлява от генералния секретариат на Съвета на ЕС, е динамична система, отразяваща политиките на държавите-членки в областта на контрола върху износа на оръжие. Броят на отказите според местоназначение и според категория от списъка на оръжията, за които са направени нотификации през 2009 г., е посочен в ред г) от приложената таблица AI; броят на консултациите, дадени и получени от всяка държава-членка, и броят на консултациите според местоназначение могат да бъдат намерени съответно в таблица БI и БII.

б)   Най-добри практики за тълкуване на критериите

Целта на най-добрите практики за тълкуване на критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС е да се постигне по-голяма последователност сред държавите-членки в прилагането на критериите на общата позиция. Това става чрез определяне на фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при оценяване на заявленията за разрешение за износ. Най-добрите практики са предназначени за използване от служителите, издаващи разрешения за износ, и други служители в държавните ведомства и агенции, чиято компетентност, включително в областта на регионалните, правните (например защита на правата на човека, международно публично право), техническите въпроси и въпросите на развитието, както и тези в областта на сигурността и военното дело, следва да определя процеса на вземане на решения.

3.   Популяризиране

В член 11 от общата позиция държавите-членки се призовават да полагат всички възможни усилия да насърчат други държави, изнасящи военни технологии или оборудване, да прилагат съдържащите се в настоящата обща позиция критерии. Координираните дейности на държавите-членки и ЕС за популяризиране продължиха през цялата 2009 г. и изминалите месеци на 2010 г. (вж. таблица Г в приложението).

а)   Мероприятия в контекста на Съвместно действие 2008/230/ОВППС на Съвета (5) за популяризиране на принципите и критериите от Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие сред трети държави

Последните три мероприятия за популяризиране в контекста на Съвместно действие 2008/230/ОВППС на Съвета от 17 март 2008 г. бяха организирани под ръководството на ротационното председателство. Тези мероприятия се проведоха през април 2009 г. в Киев за представителите на държавните институции и на бизнеса в Украйна и през май 2009 г. в Тирана, Албания, за национални експерти от държавите от Западните Балкани по време на чешкото председателство, а също и в Тбилиси, Грузия, през октомври 2009 г. за държавите от Източна Европа и кавказкия регион (Армения, Азербайджан, Грузия и Молдова) по време на шведското председателство. Беларус бе поканена на последния семинар, но не взе участие. Въпреки това през ноември 2009 г. в Минск бе проведена двустранна среща за споделяне с Беларус на опита от работния семинар.

Окончателният доклад за петте мероприятия в контекста на Съвместно действие 2008/230/ОВППС се съдържа в док. 17645/09.

б)   Мероприятия в контекста на Решение 2009/1012/ОВППС на Съвета за подпомагане на дейностите на ЕС, с оглед да се насърчи контролът над износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави

На 22 декември 2009 г. с Решение 2009/1012/ОВППС на Съвета бе договорен разширен механизъм за още пет семинара за популяризиране и четири едномесечни обмена на служители в подкрепа на дейностите на ЕС за насърчаване на контрола върху износа на оръжие и принципите и критериите, заложени в Обща позиция 2008/944/ОВППС, сред трети държави.

Решение 2009/1012/ОВППС бе първото решение относно дейностите за популяризиране в областта на контрола върху износа на оръжие, което бе прието след влизането в сила на Договора от Лисабон. С него Федералната служба по икономика и контрол на износа (BAFA) на Германия бе определена за орган по техническото изпълнение.

През първото полугодие на 2010 г. Испания, под ръководството на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, председателства работната група „Износ на конвенционално оръжие“. По време на испанското председателство бяха проведени два семинара за популяризиране в контекста на Решение 2009/1012/ОВППС на Съвета. Първият семинар се проведе в Алжир през март 2010 г. и бе насочен към държавите от Северна Африка (Алжир, Египет, Либия, Мароко и Тунис) (6). Вторият семинар под председателството на Испания се проведе в Сараево, Босна и Херцеговина, през юни 2010 г. и бе насочен към страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия) (7). Третият семинар се проведе в Киев, Украйна, през ноември 2010 г. за източноевропейските и кавказките партньори на европейската политика за съседство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, и Украйна.)

Във връзка с Решение 2009/1012/ОВППС ще бъдат организирани още два семинара през 2011 г.

в)   Мероприятия в контекста на Решение 2009/42/ОВППС на Съвета от 19 януари 2009 г. за подкрепа на дейностите на ЕС в трети държави за насърчаване на процеса, водещ към създаване на договор за търговията с оръжие, в рамките на Европейската стратегия за сигурност

ЕС взе активно участие в седемте семинара за популяризиране, насочени към насърчаване на процеса за изработване на ДТО, организирани в контекста на Решение 2009/42/ОВППС, с подкрепата на Института на ООН по разоръжаването (ЮНИДИР) като орган по изпълнението. Семинарите, които обхванаха всички региони на света, се проведоха, както следва: през април 2009 г. в Дакар, Сенегал, за страните от Централна, Северна и Западна Африка; през юни 2009 г. в Мексико сити, Мексико, за страните от Северна, Централна и Южна Америка и Карибския басейн; през юли 2009 г. в Аман, Йордания, за страните от Близкия изток; през октомври 2009 г. в Куала Лумпур, Малайзия, за страните от Азия и Тихоокеанския басейн; през декември 2009 г. в Адис Абеба, Етиопия, за страните от Източна и Южна Африка и през февруари 2010 г. във Виена, Австрия — заключителният семинар за страните от ОССЕ.

През есента на 2009 г. ЕС започна подготовка за приемането на ново решение на Съвета в подкрепа на договора за търговията с оръжие като продължение на дейностите си за популяризиране, придружаващи официалния процес на преговори, описан в приетата през декември 2009 г. Резолюция на Общото събрание на ООН относно договора за търговията с оръжие. Новото Решение 2010/336/ОВППС бе прието на 14 юни 2010 г. и предвижда организирането на седем регионални работни семинара, посветени на политическите аспекти на договора за търговията с оръжие и на техническите аспекти на националните системи за контрол върху износа на конвенционално оръжие.

4.   Срещи за политически диалог

След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. форматът „тройка“ за срещи с трети държави загуби своята актуалност и срещите между ЕС и трети държави на различни равнища вече се наричат срещи за политически диалог.

По време на чешкото и шведското председателство, съответно през първото и второто полугодие на 2009 г., в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз бяха проведени срещи във формат „тройка“ по въпросите на износа на конвенционално оръжие с Канада, Норвегия, Руската федерация, Украйна и Съединените щати.

По време на испанското председателство на COARM бяха проведени срещи за политически диалог със същите държави. Състояха се ползотворни обсъждания с тези държави относно контрола върху износа на оръжие като цяло и Обща позиция 2008/944/ОВППС в частност. В хода на срещите ЕС информира отсрещната страна за приоритетите и дейностите на COARM за периода след предходното заседание. Бяха обсъдени също въпроси от взаимен интерес, като износа на оръжие, проблеми, свързани със съответствието и контрола, и проекта за договор за търговията с оръжие.

На срещите във формат „тройка“ и на срещите за политически диалог с Норвегия беше обменена информация относно отказите на всяка от страните в съответствие със споразумението с Норвегия от ноември 2004 г. ЕС продължава да предава списъка с всички откази на държавите-членки четири пъти годишно, както бе договорено през 2007 г. Редовният обмен на информация за отказите намалява риска Норвегия неволно да не действа в съответствие с отказите на ЕС.

5.   Актуализиране на Общия списък на оръжията на Европейския съюз

Общият списък на оръжията на Европейския съюз има статут на ангажимент в рамките на общата външна политика и политика на сигурност. Той е отразен в списъка на свързаните с отбраната продукти, приложен към Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (8).

На 15 февруари 2010 г. Съветът прие актуализирана версия на списъка, която отчита промените в списъка на боеприпасите съгласно Васенаарската договореност, по които беше постигнато съгласие на пленарното заседание на Васенаарската договореност през 2009 г. Актуализираната версия на Общия списък на оръжията на Европейския съюз беше публикувана в Официален вестник, серия C 69 от 18 март 2010 г. и е достъпна на уебсайта на Съвета: http://www.consilium.europa.eu/export-controls.

6.   Договор за търговията с оръжие

През цялата 2009 г. и изминалите месеци на 2010 г. държавите-членки продължиха да подкрепят и следят отблизо развитието във връзка с договора за търговията с оръжие. Те продължиха да обменят мнения и информация относно усилията да бъдат насърчени всички държави-членки на ООН да подкрепят концепцията за договор за търговията с оръжие.

На 64-ата сесия на Първия комитет на Общото събрание на ООН и по време на мартенската и юлската сесия на отворената работна група, създадена с Резолюция 63/240, държавите-членки взеха активно участие в дебата и дадоха съществен принос към тематичните експертни обсъждания по съдържанието на един бъдещ договор за търговията с оръжие. Всички държави-членки на ЕС гласуваха в подкрепа на Резолюция 64/48 на Общото събрание на ООН относно договора за търговията с оръжие, в която се предвижда през 2012 г. да бъде свикана международна конференция за приемане на договор за търговията с оръжие. Международната конференция ще има за свой предшественик подготвителен комитет, който ще проведе пет заседания в периода 2010—2012 г. Резолюция 64/48 бе подкрепена от 153 държави-членки на ООН, 19 се въздържаха, а една държава-членка гласува против.

С оглед на първото заседание на подготвителния комитет по ДТО (12 —23 юли 2010 г. в Ню Йорк) ЕС съсредоточи дейността си през първата половина на 2010 г. върху координиране в рамките на Съюза и обширни консултации с трети държави и с председателя на подготвителния комитет, посланик Garcia Moritàn.

7.   Посредничество в търговията с оръжие

COARM постигна съгласие, че ангажиментите за обмен на информация, определени в Обща позиция 2003/468/ОВППС на Съвета от 23 юни 2003 г. относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие (9), следва да се изпълняват посредством механизма, установен в Обща позиция 2008/944/ОВППС. В съответствие с член 5 от Обща позиция 2003/468/ОВППС държавите-членки установиха отделни ангажименти за обмен на информация относно регистрираните посредници и отказите за регистриране на заявления, който е задължителен само за онези държави-членки, чието законодателство изисква посредниците да получават писмено разрешение да осъществяват посредническа дейност. Държавите-членки допълнително се договориха да обменят помежду си информация относно издадените лицензи за посредничество. Информация за издадените и отказаните лицензи за посредничество от държавите-членки на ЕС може да се намери в приложената таблица AIII.

В приложената таблица В е представена подробна информация за националното законодателство, прилагащо общата позиция относно посредничеството, или — за онези държави-членки, които не са приложили напълно общата позиция — информация за състоянието към момента по отношение на прилагането.

8.   Трансфери в рамките на ЕС

На 6 май 2009 г. беше приета Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността.

В директивата се предвижда държавите-членки да приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с тази директива. Държавите-членки са задължени да прилагат приетите мерки от 30 юни 2012 г. След приемането на директивата държавите-членки проведоха обсъждания в рамките на председателстван от Комисията комитет относно начините за най-добро преодоляване на проблемите, възникнали при транспонирането на директивата в националното им законодателство.

II.   СЪСТОЯНИЕ КЪМ МОМЕНТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ, НАБЕЛЯЗАНИ В ЕДИНАДЕСЕТИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД

1.   Хармонизиране на националните доклади

Въпреки че все още съществуват разлики в националните доклади, бяха предприети допълнителни мерки за подобрена хармонизация на процедурите на докладване и за постигане на пълна съпоставимост на статистическите данни, по-специално по отношение на стойността на реалния износ на оръжие.

2.   Диалог с Европейския парламент и неправителствените организации

В съответствие с постигнатото на заседанието на COARM през декември 2005 г. съгласие, че всяко председателство следва да се стреми да провежда срещи с подкомисията по сигурност и отбрана към Комисията по външни работи на Европейския парламент, за да я информира относно дейностите на COARM, председателят на COARM проведе среща с подкомисията по сигурност и отбрана в Брюксел на 16 март 2009 г. Откритата размяна на мнения и съвсем практическите, конкретни въпроси, зададени на тази среща, показаха значението и необходимостта от такъв прозрачен и укрепващ взаимното доверие диалог с Европейския парламент, който да се провежда два пъти годишно. Членовете на Европейския парламент изразиха специално удовлетворение от приемането на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване и активната роля на държавите-членки на ЕС при изготвянето на договора за търговията с оръжие.

Предвид влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. срещите на COARM с подкомисията по сигурност и отбрана бяха временно прекратени до създаването на Европейската служба за външна дейност, след което може да бъде взето решение за нов формат на тези срещи.

Както и през последните няколко години, делегати от COARM, представящи повечето държави-членки на ЕС, взеха участие в шестмесечни неофициални срещи, организирани от неправителствени организации (най-вече Saferworld).

III.   ПРИОРИТЕТНИ НАСОКИ ЗА COARM ЗА БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ

Одобряването на правнообвързващата обща позиция показа, че основополагащите елементи на общия подход към контрола на износа на конвенционално оръжие от държавите-членки наистина са въведени и функционират добре. Въпреки напредъка предстои още работа, особено в областите, които досега не са били засягани, или където са необходими допълнителни усилия, за да се утвърди и продължи постигнатото.

Приоритетните насоки за близкото бъдеще са следните:

1.

Осигуряване на координация и принос на ЕС в процеса на преговори по договора за търговията с оръжие чрез експертно участие в подготовката на заседанието на подготвителния комитет през пролетта на 2011 г.

2.

Осигуряване на прилагането на Решение 2010/336/ОВППС на Съвета относно дейностите на ЕС в подкрепа на договора за търговията с оръжие, включително чрез участието на експерти от COARM в регионални семинари за популяризиране.

3.

Гарантиране, че държавите-членки са приели необходимите национални законови и подзаконови разпоредби за пълно прилагане на:

Обща позиция 2003/468/ОВППС относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие;

Обща позиция 2008/944/ОВППС, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване.

4.

Осигуряване на ефикасни, ефективни и стойностни мероприятия за популяризиране съгласно предвиденото в Решение 2009/1012/ОВППС на Съвета.

5.

Непрекъснат обмен на информация относно политиките в областта на износа на оръжие за определени местоназначения.

6.

Актуализиране/допълване на Справочника на потребителя и на Общия списък на оръжията на ЕС.

7.

Непрекъснат диалог с Европейския парламент и неправителствените организации.

8.

Ранно финализиране и публикуване на тринадесетия годишен доклад на ЕС относно износа на оръжие.

9.

Принос към обсъжданията за транспонирането в националното законодателство на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността, за да се гарантира, че сигурността няма да бъде изложена на риск и прилагането ще бъде възможно най-хармонизирано в целия ЕС.


(1)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

(2)  ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 152, 18.6.2010 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 81.

(6)  Вж. доклад в док. 8693/10.

(7)  Вж. доклад в док. 12160/10.

(8)  ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 79.


ANNEX

Information on conventional arms exports and implementation of Common Position 2008/944/CFSP by the Member States over the period 1 January to 31 December 2009

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2009

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2009

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2009

C.

INFORMATION ON NATIONAL LEGISLATION IMPLEMENTING COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT OR, FOR THOSE MEMBER STATES WHICH HAVE NOT YET FULLY IMPLEMENTED THESE COMMON POSITIONS, PROVIDING INFORMATION ON THE STATE OF PLAY

D.

TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (1 JANUARY 2009 TO 30 JUNE 2010)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(cf. OJ C 69 of 18 March 2010 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

‘Energetic materials’, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned airborne vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1).

Total EU licence refusals to each destination, region and worldwide are provided, broken down by EU Common Military List category where (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (2)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB: Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3)

It is important to note that row (c) of Table A. I is the total of the actual exports by those countries which submitted these data. Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data; therefore row (c) of the EU total does not reflect total EU actual exports.

Sweden has reported total values only for rows (b) and (c). France and Italy have reported total values only for row (c).

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba), Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People's Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine)

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2009

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

AFGHANISTAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 17

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

2 098 696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 098 696

c

 

 

 

 

 

1 097 507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 097 507

Bulgaria

a

4

2

10

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

b

375 510

71 420

23 473 871

23 343 406

120 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 384 971

c

375 510

71 420

14 457 014

17 653 198

120 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 677 906

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

2 887 132

 

63 041

 

 

 

 

 

 

 

2 950 173

c

 

 

 

 

 

347 347

 

1

 

 

 

 

 

 

 

347 348

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 060

 

 

 

 

 

74 060

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 060

 

 

 

 

 

74 060

France

a

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

1 000 000

 

 

4 253 820

 

 

 

 

 

 

 

5 253 820

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 544 987

Germany

a

 

6

 

1

7

99

 

 

 

 

 

 

5

1

 

119

b

 

532 495

 

1 222 869

4 508 538

40 235 799

 

 

 

 

 

 

6 028 342

1 826 888

 

54 354 931

Greece

a

1

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

5

b

831

 

14 708

 

 

 

4 692

 

 

 

 

4 600

 

 

 

24 831

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

338 219

 

 

 

 

 

 

338 219

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338 219

Latvia

a

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

25 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 611

c

 

 

 

 

25 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 611

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

c

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

Malta

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

471 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471 255

c

 

 

 

 

 

471 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471 255

Poland

a

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

543 258

 

280 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

823 815

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

2

 

14

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

19

b

101 692

 

7 495 499

 

 

 

 

58 568

 

 

1 258 245

 

 

 

 

8 914 004

c

756 309

 

7 754 474

 

 

 

 

58 568

 

 

1 258 245

 

 

 

 

9 827 596

United Kingdom

a

56

 

15

5

 

9

 

 

37

7

13

 

 

3

14

159

b

1 856 454

 

332 364

15 163

 

1 157 700

 

 

10 002 362

96 579

44 387

 

 

285

536 812

14 042 106

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

65

8

41

16

10

113

2

7

38

9

14

1

5

4

14

347

b

2 877 745

603 915

31 596 999

24 581 438

5 654 913

46 850 582

4 692

6 560 845

10 340 581

170 639

1 302 632

4 600

6 028 342

1 827 173

536 812

138 941 908

c

1 131 819

71 420

22 211 488

17 653 198

146 375

1 916 109

 

2 243 985

 

74 060

1 258 245

 

 

 

 

52 589 905

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALBANIA

 

 

ML 1

ML 4

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 18

TOTAL per destination

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

 

1

b

10 000

 

 

 

 

 

 

 

10 000

c

9 200

 

 

 

 

 

 

 

9 200

Germany

a

 

 

 

1

1

1

 

1

4

b

 

 

 

93 045

500 000

 

 

 

593 045

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

2

1

 

 

 

 

 

 

3

b

8 049

254 421

 

 

 

 

 

 

262 470

c

 

 

 

 

 

 

 

 

311 470

United Kingdom

a

 

 

1

 

 

 

3

 

4

b

 

 

36 170

 

 

 

23 805

 

59 975

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

1

1

1

1

3

1

12

b

18 049

254 421

36 170

93 045

500 000

 

23 805

 

925 490

c

9 200

 

 

 

 

 

 

 

320 670

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

1

 

 

 

 

1

 

 

 

b

1 119

 

 

 

 

7 823 724

 

 

 

c

1 119

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

2

4

4

 

15

 

 

 

b

3 877 501

971 623

18 299 309

15 553 433

 

9 147 207

 

 

 

c

3 204 774

94 697

7 987 244

17 606 117

 

4 043 400

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

9

 

 

 

b

 

 

 

 

 

10 565 072

 

 

 

c

 

 

 

 

61 455

4 626 398

 

 

 

France

a

1

 

 

 

3

1

 

 

11

b

260 000

 

 

 

1 719 910

5 000

 

 

67 273 680

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

3

1

2

 

b

1 077

 

 

 

 

5 880 723

69

8 580

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

4

 

 

 

b

 

 

 

 

 

17 153 875

 

 

 

c

 

 

 

 

 

9 689 287

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

 

 

31 050

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

4

2

4

6

3

33

2

2

11

b

4 139 697

971 623

18 299 309

15 584 483

1 719 910

50 575 602

69

8 580

67 273 680

c

3 205 893

94 697

7 987 244

17 606 117

61 455

18 359 085

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

7 824 843

c

 

 

 

 

 

 

 

1 119

Bulgaria

a

 

1

 

 

 

 

 

27

b

 

182 862

 

 

 

 

 

48 031 936

c

 

7 592 503

 

 

 

 

 

40 528 736

Czech Republic

a

3

 

 

 

 

 

 

12

b

53 075

 

 

 

 

 

 

10 618 147

c

1 059 986

 

 

 

 

 

903 265

6 651 104

France

a

4

6

3

3

17

 

4

53

b

114 384

4 563 400

80 725

20 310

25 534 713

 

21 338 804

120 910 926

c

 

 

 

 

 

 

 

87 852 274

Germany

a

7

2

 

 

 

1

 

17

b

138 196

2 862 051

 

 

 

104 522

 

8 995 218

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

4

2

1

 

1

 

 

9

b

2 532 172

332 928

723 000

 

4 505 000

 

 

8 093 100

c

 

 

 

 

 

 

 

61 832 855

Lithuania

a

3

 

 

 

 

 

 

3

b

3 048 166

 

 

 

 

 

 

3 048 166

c

1 743 090

 

 

 

 

 

 

1 743 090

Malta

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

498 801

 

 

498 801

c

 

 

 

 

498 801

 

 

498 801

Poland

a

7

 

 

 

 

 

1

8

b

38 827 115

 

 

 

 

 

4 822

38 831 937

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

1

5

b

 

 

 

 

 

 

259 200

17 413 075

c

 

 

 

 

 

 

 

9 689 287

Spain

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

3 394 210

 

 

 

 

 

 

3 394 210

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

3 557 523

c

 

 

 

 

 

 

 

395 280

United Kingdom

a

23

3

1

 

 

 

 

29

b

7 232 695

56 503

27 600

 

 

 

 

7 347 848

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

51

15

5

3

20

1

6

168

b

51 945 803

7 997 744

831 325

20 310

30 538 514

104 522

21 602 826

275 171 520

c

6 197 286

7 592 503

 

 

498 801

 

903 265

212 586 756

d

 

 

 

 

 

1

 

1

e

 

 

 

 

 

2(1) 7(1)

 

2(1) 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 18

TOTAL per destination

Austria

a

 

4

 

4

b

 

24 730

 

24 730

c

 

24 730

 

24 730

Belgium

a

1

 

 

1

b

4 850

 

 

4 850

c

 

 

 

 

Germany

a

38

9

1

48

b

138 513

95 708

1 000

235 221

c

 

 

 

 

Spain

a

7

2

 

9

b

6 173

5 600

 

11 773

c

15 213

6 027

 

21 240

Sweden

a

 

1

 

1

b

 

 

 

98 820

c

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

46

16

1

63

b

149 536

126 038

1 000

375 394

c

15 213

30 757

 

45 970

d

1

 

 

1

e

7(1)

 

 

7(1)


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 3

ML 4

ML 6

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

France

a

 

 

 

 

 

3

 

 

2

 

1

6

b

 

 

 

 

 

72 104 800

 

 

121 200

 

5 600

72 231 600

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 413 500

Germany

a

1

1

 

8

 

 

 

 

 

 

 

10

b

4 485

195

 

11 506 145

 

 

 

 

 

 

 

11 510 825

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

51 159

 

 

 

 

 

 

51 159

c

 

 

 

 

51 159

 

 

 

 

 

 

51 159

Slovakia

a

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

b

 

 

 

 

4 312

 

 

135 600

 

 

 

139 912

c

 

 

 

 

 

 

 

6 200

 

 

 

6 200

United Kingdom

a

 

 

2

13

 

66

2

 

 

1

1

85

b

 

 

7 304

666 885

 

1 132 566

9 315

 

 

2 300

 

1 818 370

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

2

21

3

69

2

1

2

1

2

105

b

4 485

195

7 304

12 173 030

55 471

73 237 366

9 315

135 600

121 200

2 300

5 600

85 751 866

c

 

 

 

 

51 159

 

 

6 200

 

 

 

1 470 859

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANTIGUA AND BARBUDA

 

 

ML 1

ML 3

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

2

b

12 610

7 740

20 349

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

2

b

12 610

7 740

20 349

c

 

 

 

d

 

 

 

e

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

Austria

a

5

 

 

 

 

1

 

 

b

577 045

 

 

 

 

233 987

 

 

c

511 045

 

 

 

 

722 235

 

 

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

300 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

759 853

 

 

 

 

 

c

 

 

289 295

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

1 477

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

12 741

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

9

 

 

 

1

1

2

4

b

25 188

 

 

 

17 915

13 680

69

216

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

2

 

 

1

 

 

 

b

 

57 377

 

 

27 736

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

7

 

 

 

b

 

 

 

 

267 859

 

 

 

c

 

 

 

 

619 700

 

 

 

Spain

a

8

 

 

1

 

 

 

 

b

137 931

 

 

127 500

 

 

 

 

c

25 370

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

30

 

7

 

 

 

 

 

b

100 212

 

13 189

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

53

3

10

3

10

2

2

4

b

1 140 376

57 377

773 042

140 241

314 987

247 667

69

216

c

536 415

 

289 295

 

619 700

722 235

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 15

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

811 032

c

 

 

 

 

 

 

 

1 233 280

Belgium

a

 

 

 

3

 

 

 

4

b

 

 

 

1 396 850

 

 

 

1 696 850

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

759 853

c

 

 

 

 

 

 

 

289 295

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

1 477

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

2

18

 

2

 

 

 

23

b

79 390

3 855 086

 

485 195

 

 

 

4 432 412

c

 

 

 

 

 

 

2 043 840

2 043 840

Germany

a

4

2

4

 

1

3

3

34

b

42 555

153 912

242 531

 

60 713

14 578

69 800

641 157

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

4

b

11 602

 

 

 

 

 

 

96 714

c

 

 

 

 

 

 

 

79 891

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

267 859

c

 

 

 

 

 

 

 

619 700

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

265 431

c

 

 

 

 

 

 

 

25 370

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

98 820

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

6

17

1

 

 

 

 

61

b

2 028 560

194 469

11 125

 

 

 

 

2 347 555

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

13

37

5

5

1

3

3

154

b

2 162 107

4 203 467

253 656

1 882 045

60 713

14 578

69 800

11 419 160

c

 

 

 

 

 

 

2 043 840

4 291 376

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


ARMENIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 13

ML 15

TOTAL per destination

TOTAL PER ML category

d

2

2

1

1

6

e

1(2) 7(1)

1(2)

1(1)

1(1)

1(6) 7(1)


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

28

1

 

2

4

4

 

 

 

 

b

533 686

3 990

 

1 395 804

459 678

2 131 000

 

 

 

 

c

506 763

7 980

 

934 751

390 410

2 131 000

 

 

 

 

Belgium

a

14

5

1

 

 

 

 

 

 

1

b

8 039 826

536 195

16 400

 

 

 

 

 

 

18 211

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

b

2 592

 

631 091

 

 

 

 

 

 

 

c

126 869

 

169 261

 

 

 

 

 

 

 

France

a

5

 

 

14

9

 

 

 

10

26

b

356 498

 

 

1 310 835

11 057 799

 

 

 

1 411 934

568 092 336

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

233

3

11

2

1

28

2

15

21

13

b

1 417 449

19 422

116 020

804 951

36 205

82 083 164

70

1 819

184 716

797 049

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

3

 

 

 

7

 

 

 

 

 

b

4 150

 

 

 

3 135 300

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

3

 

 

 

 

15

6

b

 

 

 

39 869 117

 

 

 

 

2 568 831

1 186 432

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 086 847

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

6 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

6 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

1

 

 

 

 

 

5

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

72 600 000

6 000 000

c

 

 

 

 

 

 

 

1 256

 

100 174

Sweden

a

 

 

2

1

3

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

160

7

14

42

17

46

9

1

20

236

b

1 301 443

65 441

24 979

656 052

314 637

3 213 551

216 586

63

34 544

8 966 735

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

447

16

32

64

41

78

11

16

71

284

b

11 661 704

625 048

788 490

44 036 759

15 003 619

87 427 715

216 656

1 882

76 800 024

588 060 763

c

639 692

7 980

169 261

934 751

390 410

2 131 000

 

1 256

 

3 187 021

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

45

 

1

85

b

 

 

 

 

 

 

665 996

 

10 000

5 200 154

c

 

 

 

 

 

 

645 942

 

 

4 616 846

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 610 632

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

54 121

 

 

 

 

 

 

 

 

54 121

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

633 683

c

54 917

 

 

 

 

 

 

 

 

351 047

France

a

24

4

 

10

 

1

2

5

8

118

b

54 703 596

397 226

 

9 160 511

 

1 035 036

157 657

2 974 735

113 866

650 772 029

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 521 561

Germany

a

37

 

3

2

6

2

7

8

9

403

b

8 427 254

 

8 485 300

20 791

68 829

268

59 467

2 157 645

923 518

105 603 937

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

738 926

 

 

 

 

 

738 926

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 981 485

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

1

1

 

 

1

 

 

27

b

 

 

46 506

1 952 780

 

 

64 293

 

 

45 687 959

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 356 136

Netherlands

a

3

 

 

3

 

 

 

 

 

7

b

159 705

 

 

747 614

 

 

 

 

 

3 907 319

c

159 705

 

 

260 188

 

 

 

 

 

3 506 740

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 060

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 060

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 600 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

251 430

Sweden

a

1

 

 

 

 

 

1

1

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 681 420

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 641 600

United Kingdom

a

42

 

2

6

1

1

21

24

31

680

b

486 600

 

4 937

750 720

575

9 143

90 503

532 197

716 792

17 385 499

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

109

4

6

23

7

4

77

38

50

1 378

b

63 831 276

397 226

8 536 743

13 371 343

69 404

1 044 447

1 037 915

5 664 577

1 764 176

946 863 224

c

214 622

 

 

260 188

 

 

645 942

 

150 000

197 605 143

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

Belgium

a

5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

b

235 480

 

 

 

 

 

 

171 030

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

254 174

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

254 174

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

8

1

1

14

4

1

 

 

 

b

43 880

 

21 762 563

9 994 109

2 904 673

1 046 462

227 389

164 138

 

 

 

c

42 103

 

6 224 835

2 498 528

 

1 171 173

185 887

3 697

 

 

13 252

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

26 460

 

237 000

 

 

 

 

 

 

 

 

c

26 460

 

3 429

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

3

 

4

4

8

 

 

2

 

5

9

b

75 709

 

1 289 145

7 801 108

2 260 003

 

 

30 606

 

99 879

1 664 578

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

2

10

27

8

13

283

 

 

2

21

5

b

322

13 012

2 714 882

62 526

276 327

80 843 482

 

 

577

2 129 690

169 296

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

2

6

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

5 000

4 093 500

 

 

 

252 500

 

 

 

c

 

 

 

646 946

 

 

 

53 095

 

 

 

Italy

a

 

 

1

1

3

 

 

 

 

17

3

b

 

 

1 355 952

91 640

892 062

 

 

 

 

25 925 052

1 872 320

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

b

5 720

 

 

 

 

20 693

 

 

 

 

 

c

5 720

 

 

 

 

27 138

 

 

 

 

 

Poland

a

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

45 828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

49 242

4 944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

16 998

4 944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

28 000

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

5

 

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

94 886

 

 

 

2 124 508

 

 

 

 

 

c

 

758 427

 

 

 

1 050 000

 

 

 

 

 

Spain

a

2

 

 

 

 

6

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

619 062

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

202 444

 

 

 

 

 

Sweden

a

1

 

4

 

1

2

1

3

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

18

6

 

1

1

35

5

 

1

15

1

b

224 660

48 842

 

1 018

5 923

246 277

920

 

9 308

335 858

1 725

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

44

22

47

22

27

350

10

10

3

59

18

b

707 301

161 684

27 364 542

22 298 075

6 338 988

84 928 484

228 309

618 274

9 885

28 490 478

3 707 919

c

91 281

763 371

6 228 264

3 399 648

 

2 450 755

185 887

56 792

 

 

13 252

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406 510

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 174

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 174

Czech Republic

a

 

 

 

 

1

 

 

 

 

31

b

 

 

 

 

239 802

 

 

 

 

36 383 016

c

 

 

 

 

378 430

376 515

 

 

690 058

11 584 478

Denmark

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

12 086 619

 

 

 

 

 

 

 

 

12 086 619

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

168 000

 

 

 

 

 

 

 

431 460

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 889

France

a

 

 

 

8

 

 

 

 

2

45

b

 

 

 

1 001 679

 

 

 

 

979 805

15 202 512

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 478 337

Germany

a

 

 

2

6

16

56

66

8

16

541

b

 

 

31 403

30 778

9 686 025

1 826 932

302 207

936 137

877 500

99 901 096

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

26 000

 

26 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 351 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 041

Italy

a

 

 

1

 

1

 

 

 

 

27

b

 

 

340 000

 

107 800

 

 

 

 

30 584 826

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 586 936

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 413

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 858

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 828

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 186

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 942

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 219 394

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 808 427

Spain

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

86 510

 

 

705 572

c

 

 

 

154 010

 

 

84 347

 

 

440 801

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 435 105

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 138 645

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

84

b

 

 

 

 

 

 

 

1 150 000

 

2 024 530

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

3

14

18

56

67

10

18

800

b

12 086 619

168 000

371 403

1 032 457

10 033 627

1 826 932

388 717

2 112 137

1 857 305

210 166 241

c

 

 

 

154 010

378 430

376 515

84 347

 

690 058

46 076 528

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 10

ML 11

ML 15

ML 16

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

866 667

 

 

 

 

 

866 667

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

386 800

 

 

 

 

 

 

386 800

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

1

1

 

 

 

1

1

 

 

2

2

12

b

183 366

19 358

238 027

 

 

 

70 261

4 086 607

 

 

570 727

250 932

5 419 278

c

160 424

19 358

238 027

 

 

 

70 261

 

 

 

570 727

250 932

1 309 729

Slovakia

a

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

107 000

 

12 950

 

 

 

 

 

 

 

 

119 950

c

 

107 000

 

12 950

 

 

 

 

 

 

 

 

119 950

TOTAL PER ML category

a

4

2

1

1

 

1

2

1

 

 

2

2

16

b

183 366

126 358

238 027

12 950

 

386 800

936 928

4 086 607

 

 

570 727

250 932

6 792 695

c

160 424

126 358

238 027

12 950

 

 

70 261

 

 

 

570 727

250 932

1 429 679

d

 

3

1

 

2

1

 

1

2

1

 

1

13

e

 

1(3) 4(1)

1(1)

 

1(2) 4(2)

1(1) 4(1)

 

1(1) 3(1) 4(1)

1(2) 4(2)

1(1)

 

1(1)

1(13) 3(1) 4(7)


BAHAMAS

 

 

ML 7

TOTAL per destination

Finland

a

1

1

b

7 800

7 800

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

7 800

7 800

c

 

 

d

 

 

e

 

 


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

Austria

a

2

1

 

 

 

 

 

b

28 709

222 000

 

 

 

 

 

c

28 709

162 000

 

 

 

 

 

Belgium

a

3

 

 

 

 

1

 

b

5 325 436

 

 

 

 

937 500

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

757

 

 

 

 

c

 

 

386

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

13 500

 

 

 

 

 

 

France

a

3

1

1

6

1

1

2

b

1 254 772

1 628 630

2 206 634

10 196 094

193 983

5 015

422 269

c

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

10

 

5

1

 

 

 

b

437 452

 

504 922

15 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

3

 

 

 

 

 

b

 

2 233

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

39

 

15

3

 

 

5

b

539 806

 

29 259

3 613

 

 

14 894

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

57

6

23

10

1

2

7

b

7 586 175

1 852 863

2 741 571

10 214 707

193 983

942 515

437 163

c

42 209

162 000

386

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 16

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

 

4

b

 

 

 

 

 

222 000

 

472 709

c

 

 

 

 

 

222 000

 

412 709

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

6 262 936

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

757

c

 

 

 

 

 

 

 

386

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

52 330

 

 

 

 

52 330

c

 

 

51 605

 

 

 

 

65 105

France

a

 

 

1

1

8

 

2

27

b

 

 

501 508

45 437

9 532 356

 

1 955 880

27 942 577

c

 

 

 

 

 

 

 

3 878 933

Germany

a

1

1

2

 

 

 

1