ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.312.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 312

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
17 ноември 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 312/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2010/C 312/02

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 2 )

5

2010/C 312/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5963 — Econocom/ECS) ( 2 )

9

2010/C 312/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6001 — Aker/Lindsay Goldberg/EPAX Holding) ( 2 )

9

2010/C 312/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5936 — EADS DS/ATLAS/JV) ( 2 )

10

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 312/06

Обменен курс на еврото

11

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2010/C 312/07

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

12

2010/C 312/08

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

13

2010/C 312/09

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

14

2010/C 312/10

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

15

2010/C 312/11

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

16

2010/C 312/12

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

17

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2010/C 312/13

Обявление за конкурс на общо основание

18

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2010/C 312/14

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

19

2010/C 312/15

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

25

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

 

(2)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/1


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора)

2010/C 312/01

Дата на приемане на решението

23.6.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

NN 12b/06

Държава-членка

Белгия

Регион

Фландрия

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

„Promotie van akkerbouwproducten”

Правно основание

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Вид мерки

Схема за помощ

Цел

Насърчаване използването на земеделски продукти

Вид на помощта

Парафискални такси

Бюджет

7 560 000 EUR

Интензитет

Максимално 100 %

Времетраене

2000—2013 г.

Икономически отрасли

Селскостопански сектор; преработка и предлагане на пазара

Название и адрес на предоставящия орган

VLAM

Elipsegebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

23.6.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

NN 12c/06

Държава-членка

Белгия

Регион

Фландрия

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

„Promotie van pluimvee, eieren en konijnen”

Правно основание

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Вид мерки

Схема за помощ

Цел

Насърчаване производството на домашни птици, яйца и зайци

Вид на помощта

Парафискални такси

Бюджет

4 643 044 EUR

Интензитет

Максимално 100 %

Времетраене

2002—2013 г.

Икономически отрасли

Селскостопански сектор; Преработка и предлагане на пазара

Название и адрес на предоставящия орган

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

23.6.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

NN 12d/06

Държава-членка

Белгия

Регион

Фландрия

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

„Promotie van niet-eetbare tuinbouwprodukten”

Правно основание

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Вид мерки

Схема за помощ

Цел

Насърчаване производството на градинарски продукти, които не са предназначени за консумация

Вид на помощта

Парафискални такси

Бюджет

12 162 308 EUR

Интензитет

Максимално 100 %

Времетраене

2003—2013 г.

Икономически отрасли

Селскостопански сектор; Преработка и предлагане на пазара

Название и адрес на предоставящия орган

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

23.6.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

NN 12e/06

Държава-членка

Белгия

Регион

Фландрия

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

„Promotie van groenten en fruit, brood en biolandbouw”

Правно основание

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Вид мерки

Схема за помощ

Цел

Насърчаване производството на плодове и зеленчуци, хляб и биологично чисти продукти

Вид на помощта

Парафискални такси

Бюджет

33 217 732 EUR

Интензитет

Максимално 100 %

Времетраене

2000—2013 г.

Икономически отрасли

Селскостопански сектор; Преработка и предлагане на пазара

Название и адрес на предоставящия орган

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/5


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 312/02

Дата на приемане на решението

15.9.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 221/09

Държава-членка

Германия

Регион

Nünchritz

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Wacker Chemie GmbH

Правно основание

XR 31/07, XR 6/07, X 167/08

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 97,5 милиона EUR

Интензитет

11,72 %

Времетраене

2010 г.—2013 г.

Икономически отрасли

Химическа и фармацевтична промишленост

Название и адрес на предоставящия орган

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat 31

Wilhelm-Buck-Straße 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

12.10.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 135/10

Държава-членка

Австрия

Регион

Linz-Wels

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Aid for the Remediation of a Contaminated Site in Linz (AT)

Правно основание

 

Umweltförderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

 

Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

 

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder -sicherung

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 146,27 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

1.1.2011 г.—31.12.2020 г.

Икономически отрасли

Стомана

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5

1010 Wien

ÖSTERREICH

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

29.9.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 178/10

Държава-членка

Испания

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Compensación por servicio público asociada a un mecanismo de entrada en funcionamiento preferente para las centrales de carbón autóctono

Правно основание

Real Decreto 134/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. Borrador de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 134/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Услуги от общ икономически интерес

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 400 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2014 г.

Икономически отрасли

Снабдяване с електричество, газ и вода, Въгледобив

Название и адрес на предоставящия орган

Dirección General de Política Energética y Minas

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

28.6.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 257/10

Държава-членка

Дания

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Third extension of the Danish guarantee scheme on new debt

Правно основание

Lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet.

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: около 600 000 милиона DKK

Интензитет

Времетраене

1.7.2010 г.—31.12.2010 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Finansiel Stabilitet A/S

Amaliegade 3-5, 5

1256 København K

DANMARK

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

30.9.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 407/10

Държава-членка

Дания

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Danish winding-up scheme

Правно основание

Lov om håndtering af nødlidende pengeinstitutter (lov nr. 721 af 25. juni 2010)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции, Заем при изключително изгодни условия, Гаранция

Бюджет

Интензитет

Времетраене

1.10.2010 г.—31.12.2010 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Slotholmsgade 12

1216 København K

DANMARK

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/9


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5963 — Econocom/ECS)

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 312/03

На 22 октомври 2010 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Френски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32010M5963. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/9


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6001 — Aker/Lindsay Goldberg/EPAX Holding)

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 312/04

На 12 ноември 2010 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32010M6001. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/10


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5936 — EADS DS/ATLAS/JV)

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 312/05

На 28 октомври 2010 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32010M5936. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/11


Обменен курс на еврото (1)

16 ноември 2010 година

2010/C 312/06

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3612

JPY

японска йена

113,21

DKK

датска крона

7,4547

GBP

лира стерлинг

0,85100

SEK

шведска крона

9,3753

CHF

швейцарски франк

1,3408

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,1670

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,607

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

276,95

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7092

PLN

полска злота

3,9372

RON

румънска лея

4,2925

TRY

турска лира

1,9801

AUD

австралийски долар

1,3874

CAD

канадски долар

1,3817

HKD

хонконгски долар

10,5546

NZD

новозеландски долар

1,7655

SGD

сингапурски долар

1,7682

KRW

южнокорейски вон

1 539,11

ZAR

южноафрикански ранд

9,5426

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,0355

HRK

хърватска куна

7,3941

IDR

индонезийска рупия

12 197,34

MYR

малайзийски рингит

4,2612

PHP

филипинско песо

59,566

RUB

руска рубла

42,3215

THB

тайландски бат

40,652

BRL

бразилски реал

2,3504

MXN

мексиканско песо

16,7370

INR

индийска рупия

61,6800


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/12


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2010/C 312/07

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) беше взето решение за забрана на риболовните дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

21.8.2010 г.

Продължителност

21.8.2010 г.—31.12.2010 г.

Държава-членка

Дания

Запас или група запаси

LIN/03.

Вид

Морска щука (Molva molva)

Зона

IIIa; води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

552777

Връзка към електронната страница с решението на държавата-членка:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/13


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2010/C 312/08

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година относно установяване на система за контрол в Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), беше взето решение за забрана на риболова, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

30.9.2010 г.

Продължителност

30.9.2010 г.—31.12.2010 г.

Държава-членка

Франция

Запас или група запаси

GFB/89-

Видове

Налим (Phycis blennoides)

Зона

Води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони VIII и IX

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

664718

Адрес на интернет страницата с решението на държавата-членка:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/14


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2010/C 312/09

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) беше взето решение за забрана на риболовните дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

11.8.2010 г.

Продължителност

11.8.2010 г.—31.12.2010 г.

Държава-членка

Португалия

Запас или група запаси

ALF/3X14-

Видове

Берикс (Beryx spp.)

Зона

Водите на Общността и водите, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

562857

Адрес на интернет страницата с решението на държавата-членка:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/15


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2010/C 312/10

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) беше взето решение за забрана на риболовните дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

30.9.2010 г.

Продължителност

30.9.2010 г.—31.12.2010 г.

Държава-членка

Франция

Запас или група запаси

HER/5B6ANB

Видове

Херинга (Clupea harengus)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

664718

Адрес на интернет страницата с решението на държавата-членка:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/16


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2010/C 312/11

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година относно установяване на система за контрол в Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), беше взето решение за забрана на риболова, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

6.10.2010 г.

Продължителност

6.10.2010 г.—31.12.2010 г.

Държава-членка

Португалия

Запас или група запаси

ANF/8C3411

Видове

Морски дявол (Lophiidae)

Зона

VIIIc, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

656215

Адрес на интернет страницата с решението на държавата-членка:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/17


Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2010/C 312/12

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) беше взето решение за забрана на риболовните дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

28.9.2010 г.

Продължителност

28.9.2010 г.—31.12.2010 г.

Държава-членка

Нидерландия

Запас или група запаси

BLI/245-

Видове

Синя молва (Molva dypterygia)

Зона

Води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони II, IV и V

Вид(ове) риболовни кораби

Справочен номер

634062

Адрес на интернет страницата с решението на държавата-членка:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/18


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

2010/C 312/13

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание:

EPSO/AST/111/10 — Асистенти (AST 1) в областта на секретарските услуги за следните езици: (DA) Датски, (DE) Немски, (EN) Английски, (ES) Испански, (FR) Френски, (MT) Малтийски, (NL) Нидерландски, (PT) Португалски, (SV) Шведски.

Обявлението за конкурса е публикувано само на датски, немски, английски, испански, френски, малтийски, нидерландски, португалски и шведски език в Официален вестник C 312 A от 17 ноември 2010 г.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO http://eu-careers.eu


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/19


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2010/C 312/14

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„BŒUF DE VENDÉE“

ЕО №: FR-PGI-0005-0592-08.03.2007

ЗГУ ( Х ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Bœuf de Vendée“

2.   Държава-членка или трета държава:

Франция

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.1.

Прясно месо (и карантия)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Въпросните животни са юници, млади крави или кастрирани мъжки животни с тегло на кланичния труп не по-малко от 380 kg, клас по конформация S EUR, степен на угоеност 2 и 3, чиято възраст на клане трябва да бъде от 30 до 96 месеца.

За производството на „Bœuf de Vendée“ се допускат чистите породи за месо или кръстоски между тях, както и кръстоски на майки от смесени породи с бащи от породи за месо.

Заявката се отнася до прясно месо, продавано на цели кланични трупове, на четвъртинки или разфасовани.

Месото „Bœuf de Vendée“ се характеризира с отчетлив червен цвят, нежна и топяща се в устата структура и фин и приятен вкус на говеждо.

РН и температурата се измерват 24 часа след клане. Те трябва да бъдат съответно под 6 за РН и 6 °C за температурата. Тези условия за РН и за температурата са необходими, за да започне продължителен период на зреене. Ако те не са изпълнени, месото не се запазва добре и има лош вкус.

Всеки кланичен труп или част от кланичния труп на „Bœuf de Vendée“ се придружава до тезгяха в месарницата от сертификат за гаранция за произход, в който потребителят се уведомява за категорията, към която принадлежи животното: юници, крави или кастрирани мъжки животни.

3.3.   Суровини (само за преработените продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

От отелването до отбиването естественото кърмене е задължително. Телетата се отбиват на възраст от 6 до 9 месеца. След отбиването животните може да излязат на тревата в зависимост от фуражните наличности.

През летния сезон е възможно да се прибегне до допълване с фураж и концентрати.

Произходът на фуража е строго регламентиран: най-малко 80 % идват от стопанството, останалото трябва да идва от района на ЗГУ. Тази практика се основава на местните и на традиционните практики, както и на специфичното качество на фуража от Vendée. Мекото океанско влияние, свързано с много интензивно слънцегреене, дава възможност за събиране на фураж в по-голямо количество, по-рано и с добро енергийно и протеиново качество. По този начин снабдяването с фураж, който е най-съответстващ на потребностите на „Bœuf de Vendée“, е осигурено.

Циклите ливади—обор са задължителни и трябва да бъдат най-малко два през живота на животните. Цикълът е следният: в обора през зимата и на пасище през лятото, от април до октомври. Времето, прекарано на пасището, е минимум 4 месеца.

Общата средна годишна гъстота не бива да надвишава 2 животински единици на 1 ha основни фуражни площи (площи, предназначени за отглеждане на говедата).

3.5.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Отелването, отглеждането и угояването се извършват задължително в едно и също стопанство.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

Продуктът ще се продава под наименованието „Bœuf de Vendée“. Логото ЗГУ ще фигурира на етикета, както и думите „Защитено географско указание“. В сертификатите за гаранция за произход, придружаващи кланичния труп или разфасовките до тезгяха в месарницата, задължително се посочва категорията на кастрираните мъжки животни, кравите или юниците.

4.   Кратко определение на географския район:

Географският район на ЗГУ „Bœuf de Vendée“ включва целия департамент Vendée, към който се добавят малките съседни, естествено обособени региони с големи селскостопански, географски, исторически, социални и културни сходства.

Определеният географски район е следният:

департамент Vendée изцяло,

департамент Loire Atlantique, всички общини от следните кантони: Aigrefeuille, Bouaye, Bourgneuf en Retz, Clisson, Légé, Le Loroux Bottereau, Le Pellerin, Machecoul, Paimboeuf, Pornic, Rezé, Saint Père en Retz, Saint Philbert de Grand Lieu, Vallet, Vertou, Vertou-vignoble,

департамент Maine et Loire, всички общини от следните кантони: Beaupréau, Chalonnes sur Loire, Champtoceaux, Chemillé, Cholet, Cholet 1, Cholet 2, Cholet 3, Doué La Fontaine, Gennes, Les Ponts de Cé, Montfaucon, Montreuil Bellay, Montrevault, Saint Florent le Vieil, Thouarcé, Vihiers,

департамент Deux-Sèvres, всички общини от следните кантони: Cerisay, Coulonges, Mauléon, Moncoutant.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

а)   Природни фактори

Департаментът Vendée се радва на особено положение в климатично и геологично отношение. В климатично отношение Vendée се характеризира с подчертано океанско влияние и средно годишно слънцегреене, много по-голямо от средната национална стойност, а именно 2 100 часа годишно, което е много благоприятно за производството на фураж и гарантира дълги периоди на излизане на животните на пасищата. В геологично отношение Vendée, който представлява южната граница на Армориканския масив, се характеризира с доста дълбоки тинести почви, също много благоприятни за производство на фуражи.

б)   Селскостопански фактори

Специфична характеристика на Vendée е потенциалът на департамента за производство на фураж, дължащ се на особеното му климатично и геологично положение. Така например ранното повишаване на температурата в края на април до началото на май, както и доброто слънцегреене през пролетта, дават възможност за получаване на силажиран фураж, подсушен до над 30 % сухо вещество, и на ранно сено (началото на юни) с превъзходни хранителни качества: високоенергийни и азотирани вещества. Годишните добиви на тези фуражи при първо косене надвишават често 5 тона сухо вещество на хектар. Същите специфични условия дават и възможност напролет да се засее фуражна царевица при превъзходни условия за осигуряване на добър постоянен растеж. И накрая, поради географската си ширина, Vendée редовно се радва на достатъчно високи температури — предпоставка за добро зреене на тази фуражна царевица, а именно достигане на съдържание на сухо вещество над 33 % при брането и добро съдържание на зърно, надвишаващо 50 %. Добивите са редовно от порядъка на 11 тона сухо вещество на хектар без поливане и на 15 тона с поливане.

Тази гаранция за голям добив и за високо енергийно и протеиново качество дава възможност да се посрещнат потребностите на животните от отелването до клането. Именно на тази основа системата от Vendée от отелване до окончателно угояване, която е голям консуматор на фураж, е могла да се развие по-добре, отколкото на други места.

в)   Исторически и човешки фактори

От най-дълбока древност говедото от Vendée е част от живота на местния селянин. Един от първите домашни видове, отначало то е било използвано за месото и млякото му, а по-късно като впрегатен добитък.

То е част от историята на изполицата, по-късно на арендата, и е било една от основните единици на всички договори за наем при изчисляване на наемите. По този начин говедовъдството е тясно свързано със селското стопанство във Vendée. Майсторските умения на говедовъдите, и по-специално овладяването на системата от отелване до окончателно угояване, представлява основен елемент на връзката с произхода на „Bœuf de Vendée“, както това е подробно обяснено в точка 5.2, буква б).

Присъствието на „Bœuf de Vendée“ на многобройните панаири в района още от края на 19-ти век е дало възможност да се развият търговските връзки с големите центрове на консумация в Западна Франция и чак до Париж.

Тясно свързана с историческото присъствие във Vendée на говедовъдството от отелване до окончателно угояване, широката мрежа от кланици, многобройни и разположени много близо до стопанствата, е специфична характеристика на Vendée.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Специфичната характеристика на продукта се основава на характерното качество, дължащо се на специални умения, както и на репутацията на „Bœuf de Vendée“.

а)   Характерно качество

След клането „Bœuf de Vendée“ се представя под формата на много тежки и много добре оформени кланични трупове, характерни за този район. Кланичните трупове са със средно тегло, по-голямо със 120 kg от резултатите, получени от всички други райони на производство на говеждо месо във Франция.

Животните се раждат, отглеждат и угояват окончателно в едно и също стопанство от района, определен за ЗГУ. Периодът на угояване на животните е не по-малко от 4 месеца, което позволява достигането на оптимално угояване: степен 2 и 3. Майсторството при етапа на окончателното угояване предполага правилно дозиране на енергийните и протеиновите съставки на дажбата през периода на угояване, който продължава минимум 4 месеца. За тази цел на всяко животно се определя степен в зависимост от неговото състояние при навлизането в периода на окончателно угояване. Животните се колят, когато бъде достигната степен на угоеност 2 или 3.

Тежките кланични трупове (средно над 450 kg), с минимално тегло 380 kg, дават дебели и нежни разфасовки, много търсени от традиционните месарници и потребителите любители на говеждо месо.

б)   Друга характеристика: човешките умения

Уменията на говедовъдите представляват основен компонент на връзката с произхода за „Bœuf de Vendée“.

Полагащи винаги усилия да овладеят целия процес на производство от отелването до клането, специалистите по този процес са специфичен белег на тези системи на производство, толкова характерни за Vendée. „Всичко, което се ражда във Vendée, се угоява там“ е често чувана фраза. Това е цяла една култура на говедовъдство, която съществува на тази територия. Тя поражда умения, които вече са известни и признати отвъд границите на Франция. Системата от този тип се характеризира следователно с угояването на животните, родени в стопанството, с фураж, произведен от стопанството. Днес едно стопанство по системата от отелване до угояване включва средно 60 крави с бозаещи телета на 70 ha.

Обединяването на двете функции на отелване и угояване в едно и също стопанство има технически, санитарни, икономически и търговски предимства, които влияят благоприятно върху качеството на крайния продукт.

Говедовъдите използват само животни от породи за месо (млечни) или получени от кръстоски между тях. Потенциалът на тези животни не би могъл да се развие без изобилен и качествен фураж (високоенергийни и азотирани вещества). Благодарение на климата и на качеството на почвите, фуражният ресурс е гарантиран в количествено и качествено отношение при голяма автономност на стопанствата. Уменията на говедовъдите да произвеждат фураж и зърнени храни и да ги съчетават в зависимост от хранителните им качества и от физиологичния етап на животните от отелването до клането са много характерни за „Bœuf de Vendée“.

Телетата се отглеждат с бозаене от майчиното мляко до отбиването им на възраст към 8 месеца. След това, в течение на не по-малко от 2 години, те следват следния цикъл: в обора през зимата и на пасище през лятото, от април до ноември. Пашата и грубият фураж представляват основната част от дажбата. Окончателното угояване се извършва било на пасището, било от коритото.

В зависимост от състоянието на животното в началото на етапа на угояване, говедовъдът избира продължителността и начина на хранене, чрез които да получи възможно най-добрия продукт с достатъчно, но не прекомерно съдържание на тлъстини. На всеки 15 дена той обследва животното, за да прецени напредъка на процеса и накрая, за да реши коя е оптималната дата на клане.

Системата на отглеждане от отелване до угояване в района е специфична местна характеристика, която дава възможност да се получат високи тегла на кланичните трупове и оптимално качество на тяхната угоеност, изразяващо се в количеството тлъстина.

в)   Репутация

През 1878 г. братя BATIOT въвеждат във Vendée породата „Charolais“, с цел да подобрят качествата на кланичния труп и работната сила. Развитието на големите градове (Нант, Анже, Париж) създава търговски поток и репутацията на „добрите говедовъди от Vendée“ повишава значително известността на това говеждо месо.

Със своите 167 000 млечни крави Vendée е сред първите три района на производство в Европа. На национално равнище Vendée днес е департаментът с най-голяма продукция на говеждо месо. Той сам дава повече от 5 % от националната продукция с по-малко от 1 % от земеделската земя.

Занаятчиите месари, като тънки познавачи, търсят този вид продукт, за да задоволят най-взискателните си клиенти. Тъкмо от такъв кланичен труп те могат да отрежат нежни, сочни, дебели и богати на вкус парчета (по-специално котлети и предни ребра) за най-голямо удоволствие на своите клиенти.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или особеностите на продукта (за ЗНП) или специфично качество, репутация или друга особеност на продукта (за ЗГУ):

Комбинацията от всички природни, климатични и агрономични фактори на Vendée, които са в основата на изобилна и качествена продукция на фураж, съчетани в своята цялост с уменията на говедовъдите, води до получаването на тежки кланични трупове — характерната особеност на Vendée.

Специфичната характеристика на продукта, свързана с географския район, се състои всъщност във факта, че са налице специфични агрономични, почвени и климатични условия, които дават възможност едновременно да се използват ливадите за паша на млечното стадо до отбиването на телетата на осем месеца, като се отглежда освен това фураж и зърнени храни с голяма енергийна и протеинова стойност на дълбоки тинести почви, благодарение на слънчев и топъл климат, благоприятстващ фотосинтезата, необходима за доброто зреене, по-специално на пасищната трева и фуражната царевица. Това изобилие от фураж, както и качеството на последния, което е специфична характеристика на храненето на говедата от Vendée, в съчетание с подбора от местните говедовъди на най-добрите животни, изпращани в кланици в близост до стопанството, дават възможност за производството на тежки кланични трупове в оптимално състояние на угоеност.

Нежното, сочно и вкусно месо „Bœuf de Vendée“ е резултат на грижите, насочени към успеха на всеки етап на производството.

Благодарение на своите умения говедовъдите подбират женски или мъжки кастрирани животни. Изключват се мъжките и младите нескопени говеда, както и всички животни на възраст под 30 месеца. Угояването на животните в течение на доста дълъг период позволява формирането на жилки от тлъстина в мускулните тъкани (междумускулна тлъстина), които ще дадат на месото прошарения му вид и ще го предпазят от изсъхване при печене, за разлика от постното крехко месо, наречено „сухо“. Така се получава неговото качество на нежно, сочно и топящо се в устата месо.

След клането само най-добрите кланични трупове се избират за ЗГУ „Bœuf de Vendée“. Те се маркират от положило клетва длъжностно лице заради своята добра структура на месото, степента на угоеност и цвета на месото (чрез визуален контрол и чрез пипане). Това сортиране на кланичните трупове е необходимо, за да се гарантира получаването на нежно, сочно и вкусно месо. Кланичните трупове, отговарящи на всички критерии, са допустими за „Bœuf de Vendée“. Те се придружават от сертификат за гаранция за произход.

Периодът на зреене от най-малко 10 дни гарантира нежността на месото.

Тези важни критерии са всъщност определящи за занаятчиите месари и за консуматорите. Те са дали възможност на „Bœuf de Vendée“ да си изгради солидна репутация сред говеждите меса, продавани в района.

Благодарение на тази нежност, сочност и вкус на месото „Bœuf de Vendée“, потребителите и месарниците остават редовни клиенти на доставчиците на месо с това наименование. Доказателство за това е фактът, че 60 % от настоящите клиенти на групата остават непроменени от началото на неговата поява на пазара през първото десетилетие на 21-ви век.

Ето защо „Bœuf de Vendée“ е истинска верига от умения, която зависи от успеха на всички свои звена: производство (производство на фураж, отглеждане и подбор), клане, разфасовка и разпространение в името на качеството и произхода.

Препратка към публикуваната спецификация:

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDC-IGP/boeuf-de-vendee.pdf


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


17.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/25


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2010/C 312/15

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ (XYGALO SITEIAS)/„ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ (XIGALO SITEIAS)

ЕО №: EL-PDO-0005-0731-24.11.2008

ЗГУ ( ) ЗНП ( Х )

1.   Наименование:

„Ξύγαλο Σητείας“ (Xygalo Siteias)/„Ξίγαλο Σητείας“ (Xigalo Siteias)

2.   Държава-членка или трета държава:

Гърция

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.3.

Сирена

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

„Xygalo Siteias“ е продукт на кисела ферментация на млякото. Той е бял, кремообразен и/или със зърнеста консистенция и без кора. Вкусът му е свеж, възкисел, леко солен. Продуктът има приятен характерен аромат, максимална влажност 75 % и максимално съдържание на сол 1,5 %, докато съдържанието му на мазнини в сухото вещество е от 33 % до 46 %, а минималното съдържание на протеин е 31,5 %.

„Xygalo Siteias“ се произвежда от козе или овче мляко, или от смес от двете, ако количеството на козето мляко е недостатъчно, като съдържанието на мазнини в овчето мляко се намалява, така че съдържанието на мазнини в крайния продукт да остане под 46 % (в сухото вещество). След това млечната смес се пастьоризира (по избор) и охлажда до 25 °C. Добавя се сол (NaCl) не повече от 2 % от теглото, както и безвредни кисели бактериални култури и малки количества естествено сирище от стомасите на животните (главно ако млякото е било пастьоризирано). След това млякото се оставя да ферментира естествено в съдове за хранителни цели, които се държат в покой и покрити, но не херметично запечатани, в течение на седем до десет дни при температура 15—20 °C. Излишната мазнина и маслото се отделят от повърхността на сиренината. Зреенето продължава в тези контейнери в течение на около един месец при температура 10—15 °C, без разбъркване на сиренината през целия процес на кисела ферментация и зреене. Накрая продуктът се отделя от суроватката, която се събира на дъното на съдовете, поставя се в бурета за хранителни цели и се охлажда до температура под 4 °C. Ако млякото не е било пастьоризирано, изварата „Xygalo Siteias“ трябва да остане охладена в течение на не по-малко от два месеца, преди да бъде пусната за консумация, така че да могат да бъдат извършени проверки, за да се гарантира, че в продукта няма нежелани микроорганизми.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

Суровината, използвана за приготвяне на „Xygalo Siteias“, е прясно мляко от здрави овце и кози, които са отгледани по традиционния метод в (бившата) област Siteia, напълно са пригодени към специфичния климат и флората на района и са само от породи кози с произход от Гърция и местни породи овце (предимно Siteia, както и Psiloriti и Sfakia, и кръстоските от тях).

Млякото трябва да е издоено не по-малко от десет дни, след като животното е родило, след което или животновъдът закарва млякото в мандрата, или то се охлажда в охладители за мляко и се събира често (обикновено под надзора на мандрата) в подходящо превозно средство или в хладилна цистерна.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

Овцете и козите се отглеждат екстензивно или най-много полуинтензивно по традиционния метод в равнинните и полупланинските райони под 1 000 m височина. През октомври и ноември (когато новородените бозаят), поради оскъдното наличие на естествена растителност и нарасналите нужди на животните от фураж, се използват маслинови листа и сухи фуражи (напр. детелина, сено, царевица) при дял 30—40 % в зависимост от годината.

От декември до около април (по-висок млекодобив след отбиване на новородените) те се хранят с местната дива флора (треви и храсти, най-често ароматни и от местен произход), която е по-изобилна при зимните и пролетните дъждове (градински чай (Salvia fruticosa и Salvia pomifera), памуклийка („aladania“ — Cistus creticus), пирен (Erica manipuliflora), вълнеста руница (Phlomis lanata), влакнеста метла (Calycotome villosa), пърнар (Quercus coccifera) и други]. До началото на март към тях се добавят клони и листа, останали от ежегодното подрязване и почистване на маслиновите дървета. През този зимен период се дава и сух фураж в количества, които обикновено не са повече от 20 % от общото количество, така че потребностите на животните се задоволяват през дните на силни валежи от дъжд и сняг, както и на слана.

От май насетне и през цялото лято (намален млекодобив) повечето стада се хранят с различни сухи зърнени култури от нивите в района, засети специално за тази цел от животновъдите, и пасат на пасища, покрити с местна растителност. В зависимост от годината може да се дава като добавка сушен фураж (напр. сено, детелина, царевица) от други райони при дял 30—40 %.

3.5.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Както производството и преработването на млякото, така и производството на „Xygalo Siteias“ трябва да се извършват в определения географски район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

Опаковането трябва да се извършва в определения район, за да се гарантира качеството на продукта (което се влошава, когато той се превозва неопакован), поради силно увеличения риск от излагане на неопакования продукт на околния въздух, което води до замърсяване с нежелани микроорганизми, а това влошава органолептичните му характеристики и значително намалява и без това ограничения му срок на годност (не повече от шест месеца след датата на производство).

„Xygalo Siteias“ се опакова за продажба в съдове за хранителни цели с максимален капацитет 5 kg. Сравнително големите съдове от 5 kg са предназначени за сектора на ресторантьорството и кетъринга, където големи количества се консумират незабавно, така че продуктът не се разваля.

Капацитетът трябва да бъде ограничен, за да може продуктът да бъде консумиран от крайния купувач в разумен срок след отварянето на опаковката, докато всичките му органолептични качества са още запазени. Тъй като е меко сирене за мазане, „Xygalo Siteias“ няма собствена предпазна кора, каквато имат твърдите сирена.

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

На етикета на продукта върху опаковката трябва да фигурират с ясни и четливи букви:

наименованието на продукта „ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ или „ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ (и/или на латиница „XYGALO SITEIAS“ или „XIGALO SITEIAS“), последвано от израза „Защитено наименование за произход“, и/или от същия израз на друг език/други езици, при който/които се използва латинската или друга азбука;

наименованието и адресът на предприятието производител и предприятието опаковчик.

Когато в производствения процес се използва сурово (непастьоризирано) мляко, на опаковката трябва да фигурира и специалната маркировка, предписана в съответното национално законодателство или в законодателството на Общността.

4.   Кратко определение на географския район:

Районът, в който се произвежда „Xygalo Siteias“, включва териториите на бившата (до 1997 г.) област Siteia в префектура Lassithi на остров Крит, която понастоящем (от 2008 г. насетне) съответства на общините Siteia, Makry Yialos, Itanos, Lefki и всички техни подразделения. Това е всъщност полуостров, включващ целия източен край на остров Крит, който е отделен естествено от останалата част на острова от планините Thrypti и Orno на запад и е заобиколен от три страни от море — на север, на юг и на изток.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Геоложки релеф — Климат

Областта Siteia има площ от 786 km2. Тя включва главно полупланински терен (височина от 300 до 1 000 m с малки плата), с по-малко от 20 % равнини (под 300 m) и малко планински зони (от 1 000 до 1 500 m); без стръмни височини, каквито има в западната и централната част на остров Крит, и това дава възможност овцете и козите да се отглеждат на повечето места (предимно в полупланинските зони и в по-малка степен в равнините).

В района на Siteia има по-малко дъждове, по-силни ветрове и по-високи температури, отколкото на другите места на остров Крит, разположени на същата надморска височина.

Средните годишни валежи не надхвърлят никъде 1 100 mm; в полупланинските и централните части те са между 500 mm и 800 mm, на североизток и юг — между 300 mm и 500 mm, а в югоизточната част те са под 300 mm.

Средната годишна температура на северното крайбрежие е 18,67 °C, като тя е най-малко с 1 °C по-висока на юг, при годишна температурна амплитуда 17 °C. В полупланинските животновъдни области на височина около 600 m очакваната средна годишна температура е около 16,50 °C при температурна амплитуда около 20 °C. Средните температури на същата височина в западната част на остров Крит са с 1 °C до 1,5 °C по-ниски.

Преобладаващите ветрове са северозападни и са по-силни през юли и август, предотвратявайки по този начин много високите температури в обедните часове. Южняците духат понякога през зимните месеци и пролетта, което прави климата по-мек и по-топъл.

Броят на часовете на слънцегреене е особено висок, стигайки от 2 700 часа годишно на север до над 3 000 часа на юг (най-високият в Гърция).

Флора — Пасища

Особеностите на релефа и климата водят и до специфична флора. Маслини (Olea europaea) се отглеждат екстензивно до височина от около 600 m, а лозя (Vitis vinifera) — да около 1 000 m. До днес в Siteia са отбелязани повече от 700 растителни вида, в сравнение с около 1 800 вида за цялата територия на остров Крит, която е над 10 пъти по-голяма по площ.

Шубраците са основният тип растителност в некултивираните райони, като големи площи са обрасли с храсти, като бодлива разваленка (Sarcopoterium spinosum), гладкостъблена жълтуга (Genista acanthoclada), мащерка (Thymus capitatus), градински чай (Salvia fruticosa и Salvia pomifera) и критски абанос (местният Ebenus cretica).

Тъкмо в районите с най-голямата концентрация на местни растения има най-много на брой, най-често свободно отглеждани, овце и кози, които пасат богатите и разнообразни местни и ароматни растения, храсти и треви.

Храсталаците (маквис) преобладават на скалистите склонове, достъпни предимно за козите и по-малко за овцете, и включват мастик (Pistacia lentiscus), пърнар („prinos“ - Quercus coccifera), дива маслина („argoulida“ - Olea europaea sylvestris), див рожков (Ceratonia siliqua) и влакнеста метла (Calycotome villosa).

Породи овце и кози — метод на отглеждане — млекодобив

Има една определено местна порода, Siteia, която е подтип на малката планинска овца от Егейските острови. Тя се среща в зони с ограничена растителност и валежи като Siteia и се отглежда не само за мляко, а също и за месо и вълна.

Към породата Siteia спадат повечето овце, отглеждани в района на Siteia (28 000—30 000 животни през периода 1995—2000 г.). През последните 30 години се отглеждат и малък брой породи Psiloriti и Sfakia; те също са подходящи за полупланински условия. Тези породи освен това се кръстосват със Siteia, с цел да се увеличи млекодобивът на последната. Овцете от породата Siteia са идеално приспособени към средата, в която се отглеждат; това се доказва от тяхната устойчивост на болестта пироплазмоза (засягаща почти едно на 1 000 животни годишно, като само 25 % от тези случаи са фатални). Според последните изследвания овцете Siteia дават сравнително по-малко количество мляко на животно, т.е. 106—115 kg на година за една овца в полуинтензивни стопанства и 72—80 kg в екстензивни стопанства в Siteia, като средният млекодобив за целия остров Крит е съответно 110—150 kg и 78—98 kg на година за една овца.

Козите в района на Siteia (18 000—20 000 животни) са породи, произхождащи от Гърция, които са идеално приспособени към недостъпни области с ограничена храстовидна растителност.

Овцете и козите в района на Siteia се отглеждат по традиционния метод в екстензивни или най-много полуинтензивни стопанства, по-малко в равнинните и повече в полупланинските зони (на височина от 300 m до 1 000 m), въз основа на повтарящ се годишен цикъл (виж също точка 3.4) и на пасища с множество местни и ароматни растения, които дават на млякото специфичните му вкусови характеристики. Овцете и козите се размножават чрез естествено осеменяване в стадата, което означава, че характеристиките на местните породи се запазват.

Екстензивното животновъдство представлява животновъдство, при което овцете и козите пасат на открити пасища, хранейки се с растителността от района (самозасадена или засадена с участието на човека). Някои стада сменят пасищата със сезоните и слизат на по-малки височини през зимните месеци (от ноември до април). За защита и следене на животните се използват традиционни ограждения, които обикновено са каменни стени и нямат покрив. Полуинтензивното животновъдството се характеризира с покрити площи, където овцете и козите могат да престояват и да бъдат хранени и доени, когато това се налага през студените зимни месеци; през по-голямата част от годината обаче те пасат на открити пасища, благодарение на мекия климат на района на Siteia. През последните 20 години много животновъди са изградили постройки за пребиваване и доене, насочвайки се към полуинтензивно животновъдство, съчетаващо положителните страни на екстензивните и интензивните животновъдни методи

Традициите на района на Siteia в животновъдството и сиренарството

От историческа гледна точка още от Минойския период районът на Siteia винаги е бил и продължава да бъде свързван с развитите традиции на своето население в животновъдството и сиренарството. Следните факти и свидетелства се цитират като показателни:

керамични съдове за производство на сирене, с отвор близо до дъното, изровени от минойска къща в Palaiokastro (главен град на днешната община Itanos) в Siteia;

монети от Praissos, най-могъщият град в района през класическата и елинската епоха, с изображение на коза, което показва нейното значение за икономиката на района;

писмени споразумения, най-малко за периода от 1347 г. до 1450 г. включително, свързани с честото товарене в пристанището на Siteia на сирене, предназначено за Венеция, Египет (Александрия), Кипър и други места;

посочване на Siteia като един от седемте района на остров Крит, в които овцевъдството и козевъдството са процъфтявали през 13-ти и 14-ти век;

посочване на „хубавото сирене“ като основен продукт на района на Siteia през 19-ти век;

постоянно заеманото от областта Siteia място сред осемте животновъдни области на остров Крит през 19-ти и 20-ти век и производството, в абсолютно изражение, на най-голямото количество сирене и вълна от всички области на остров Крит през 1847 г. и 1929 г.;

посочване на производството на твърдо и меко сирене, масло и вълна в статистическите данни на префектура Lassithi (чиято най-голяма област е Siteia) за 1937 и 1938 година;

производството на „Xygalo“ в Siteia, главно през горещите летни месеци от малкото количество нискомаслено овче и козе мляко както от домакините вкъщи, така и от животновъдите в каменни хижи, наречени mitata. Те използвали специални керамични съдове, малки глинени гърнета (наречени kouroupia), които имали отвор в долната част, така че суроватката можела да се отделя, без да се нарушава целостта на сиренината над нея;

писменото посочване на „Xygalo“ като продукт от Siteia още от 1957 г., който се произвежда в поне едно от полупланинските животновъдни селища (Mysirgio в бившата община Mitato, като на критски диалект „mitato“ означава „мандра“);

създаването през 70-те години на миналия век на първото съвременно млекопреработвателно предприятие в района на Siteia;

фактът, че сега има две предприятия, действащи в района на Siteia, които имат кодов номер като „одобрени предприятия за производство на мляко и млечни продукти“ и произвеждат традиционни млечни продукти и сирена на базата на дългогодишна традиция и специалните методи за преработване на мляко, използвани от животновъдите и производителите на сирене в района.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

„Xygalo Siteias“ е специален продукт, изработен на базата на дългогодишна традиция на животновъдството и сиренарството в географския район Siteia при използване на специална производствена технология и мляко със специфични характеристики, дължащи се на местните породи кози и овце, традиционния метод на отглеждане, както и на климата и флората.

„Xygalo Siteias“ се описва от известни гръцки дегустатори като „сирене с кремообразна консистенция, произвеждано само в Siteia; то има богат и възкисел, свеж вкус“. Това сирене е намерило свое място на лавиците на супермаркетите и в ресторантските менюта в Източен Крит още от началото на 90-те години на миналия век, а поне от 1999 г. е описвано изрично като специално блюдо в (традиционни, но и изискани) ресторанти в Атина и Солун.

Интернет страницата CONCRED (Conserving Cretan Diet, запазване на критския начин на хранене — инициатива, подкрепена от местните власти на остров Крит), която сертифицира ресторанти, предлагащи блюда, съобразени с критския начин на хранене, препоръчва „Xygalo“ като превъзходен ордьовър, поднасян под наименованието „Xygalo Steiako“.

Разлики от други сирена за мазане

Плътността на „Xygalo“ (влажност 75 %) е същата като на сирената „Galotyri“ от Epirus (Епир) и Западна Гърция и „Katiki“ от Domokos, но то е по-малко солено. Сирената „Kopanisti“ от Цикладските острови и „Anevato“ са по-плътни (максимална влажност съответно 56 % и 60 %) и също съдържат повече сол от „Xygalo“. Плътността на сиренето „Pihtogalo“ от Hania заема междинно положение между горепосочените (максимална влажност 65 %).

Солта в „Xygalo“ се добавя и се разтваря в млякото преди процеса на кисела ферментация, в резултат на което крайният отцеден продукт има по-мек и по-малко солен вкус. При другите продукти („Kopanisti“, „Anevato“, „Pihtogalo“, „Katiki“), солта се добавя към отцедената сиренина след отстраняване на суроватката. Само при „Galotyri“ солта се добавя към млякото, но 24 часа след като е започнал процесът на кисела ферментация.

Характерната черта, която отличава силно „Xygalo“ от други подобни продукти е по-ниското му тегловно съдържание на мазнини, което (в сухо вещество) трябва да бъде най-малко 33 % и не повече от 46 %.

За разлика от него, при „Pihtogalo“ от Hania минималното тегловно съдържание на мазнини е много по-високо (50 %), като то е 40 %, 43 % или дори 45 % при другите сирена. Ниското съдържание на мазнини се постига чрез използване на голям дял козе мляко и/или отнемане/обиране на мазнината от млякото или самия продукт „Xygalo“ в процеса на производство. Няма етап, който да съответства на обезмасляването, в начините на производство на другите, подобни сирена, които вместо това минават през етапи на хомогенизация.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП), или специфичното качество, репутацията или други особености на продукта (за ЗГУ):

В обобщение, има четири основни точки, които са решаващи за качеството и характеристиките на „Xygalo Siteias“ и които свързват продукта с географския район (околна среда и хора), като същевременно го отличават от други подобни продукти:

използването на висококачествено мляко, получено изключително от местни породи (Siteia и, в по-малка степен, Psiloriti и Sfakia или кръстоски между тях и кози с произход от Гърция), отгледани по традиционни методи на животновъдство (екстензивни или най-много полуинтензивни) в определения район и приспособени към специфичния му климат (малко дъждове, голям брой часове слънцегреене, сравнително висока средна температура, но без значителни колебания през деня, силни ветрове и т.н.);

наличие на популация от местни и ароматни растения на естествени пасища в определения район, които животновъдите използват за паша на овцете и козите, използвайки, въз основа на опита си, оптимално геологията на терена през всички сезони на годината, характерните климатични особености и специфичната флора на района, което дава своя принос при млекопроизводството и придава специално качество и приятни органолептични характеристики на „Xygalo Siteias“;

използване на специална технология за производството на „Xygalo Siteias“, чиито основни характеристики са следните:

контрол на съдържанието на мазнини чрез обезмасляване, било на млякото в самото начало, било на продукта след първия етап на процеса на кисела ферментация, така че продуктът остава колкото е възможно „по-лек“;

добавяне на сол в цялото мляко преди киселата ферментация, което обуславя минимално соления му вкус;

сиренината не се разбърква в нито един момент от процеса на кисела ферментация/зреене, който протича в естествената околна среда, така че се развива микрофлората, необходима за естествена ферментация;

и отделяне на „Xygalo Siteias“ от суроватката, извършвано успешно (по отношение на времето и качеството) след зреенето, така че сиренината се раздробява колкото се може по-малко;

запазването на древното наименование на основния продукт на естествена кисела ферментация на млякото „Οξύγαλα“ („Oxygala“ или кисело мляко), леко видоизменено в местния диалект на Siteia до „Ξύγαλο“ („Xygalo“), чийто начин на производство е изключително близък до този от елинската и римската епоха. Подобни продукти имат днес наименования, които са доста различни, а други млечни продукти имат далеч по-малка история в географския район на остров Крит и изобщо в Гърция.

Препратка към публикуваната спецификация:

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.minagric.gr/greek/data/Προδιαγραφές%20προϊόντος%20ΞΥΓΑΛΟ%20ΣΗΤΕΙΑΣ.doc


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.