ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CA2010.261.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 261A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
28 септември 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

Поправки

2010/C 261A/01

Поправка на обявлението за конкурс на общо основание за администратори EPSO/AD/178 — 179/10 (ОВ C 110 A, 29.4.2010 г.)

1

ПРЕГЛЕД НА БРОЕВЕТЕ НА ОВ СЕРИЯ С А КОНКУРСИ

По-долу е даден списък на броевете от серия С А, публикувани през настоящата година.

Освен ако не е посочено друго, броевете на ОВ са публикувани във всички езикови варианти.

5

(FR)

9

 

19

(FR)

23

(DE/ES/PT)

28

 

48

 

53

 

56

 

57

 

60

 

61

(DE/EN/FR)

62

 

64

 

66

(BG/RO)

67

(ES)

70

(PT)

73

(FI)

74

(SV)

91

 

95

 

104

 

110

 

116

(ET)

119

 

129

(EL)

137

(LT/LV/MT)

138

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

143

(DE/EN/FR)

144

(DE/EN/FR)

146

(DA/FI/MT)

147

(FI)

149

(IT)

150

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

151

 

155

 

156

(PL)

157

 

163

 

164

 

171

(IT)

178

(DE/EN/FR)

184

 

188

(DA/DE/EN/FR/SL)

190

 

191

 

192

(DE/EN/FR)

196

(BG/EN/NL/RO/SL)

201

 

204

(EN/FR)

219

 

227

(EN/FR)

236

 

238

 

242

(BG/LT/LV/MT/PL/RO/SK/SL)

248

(DA/DE/EN/LT/NL/RO)

249

 

253

 

254

(DE/EN/FR)

256

(RO)

257

(CS/PL)

261

 

BG

 


Поправки

28.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 261/1


Поправка на обявлението за конкурс на общо основание за администратори EPSO/AD/178 — 179/10

( Официален вестник на Европейския съюз C 110 A от 29 април 2010 г. )

(2010/C 261 A/01)

На страница 5 в раздел VI точка 1

вместо:

„1.

Покана за участие в изпити по модела „Център за оценяване“

Ще бъдете поканен(а) да участвате в изпити по модела „Център за оценяване“, които се провеждат обикновено в Брюксел в продължение на един ден, ако сте сред кандидатите:

които са получили един от най-добрите резултати на тестовете за достъп(4) (ако са били организирани такива тестове, вж. раздел IV) и изисквания минимум за тези тестове,

и

които според предоставената от тях информация при електронната регистрация отговарят на общите и специалните условия за допускане от раздел III,

и

които са получили един от най-добрите резултати при подбора по квалификации.“

да се чете:

„1.

Покана за участие в изпити по модела „Център за оценяване“

Ако сте сред кандидатите:

които са получили един от най-добрите резултати на тестовете за достъп(4) (ако са били организирани такива тестове, вж. раздел IV) и изисквания минимум за тези тестове,

и

които според предоставената от тях информация при електронната регистрация отговарят на общите и специалните условия за допускане от раздел III,

и

които са получили един от най-добрите резултати при подбора по квалификации,

ще бъдете поканен(а):

да участвате в изпит, включващ работа по казус в областта, който обикновено се провежда в Брюксел в рамките на половин ден,

и

да участвате във всички останали елементи в центъра за оценяване, които обикновено се провеждат в Брюксел в рамките на един ден.“