ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CA2010.217.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 217A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
11 август 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 217A/01

Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове — Шесто допълнение към 28-ото пълно издание

1

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

11.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 217/1


ОБЩ КАТАЛОГ НА СОРТОВЕТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

Шесто допълнение към 28-ото пълно издание

2010/C 217 A/01

СЪДЪРЖАНИЯ

Легенда

Списък на земеделските видове

I.   Цвекло

1.

Beta vulgaris L. Захарно цвекло

2.

Beta vulgaris L. Фуражно цвекло

II.   Фуражни куптури

5.

Agrostis stolonifera L. Издънкова (бяла) полевица

6.

Agrostis capillaris L. Полевица

10.

Bromus sitchensis Trin. Alaska brome-grass

12.

Dactylis glomerata L. Ежова главица

13.

Festuca arundinacea Schreber Тръстиковидна власатка

16.

Festuca pratensis Huds. Ливадна власатка

17.

Festuca rubra L. Червена власатка

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Твърдолистна власатка

19.

×Festulolium Asch. et Graebn. хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Festuca с вид от рода Lolium

20.

Lolium multiflorum Lam. Многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски райграс

1

Ssp. alternativum

2

Ssp. non alternativum

21.

Lolium perenne L. Райграс

22.

Lolium × boucheanum Kunth Хибриден райграс

29.

Poa pratensis L. Ливадна метлица

34.

Lotus corniculatus L. Эвездан

37.

Lupinus luteus L. Жълта лупина

39.

Medicago sativa L. Люцерна

41.

Onobrychis viciifolia Scop. Еспарзета

42.

Pisum sativum L. (Partim) Фуражен грах

43.

Trifolium alexandrinum L. Александрийска детелина

45.

Trifolium incarnatum L. Инкарнатка детелина

46.

Trifolium pratense L. Червена детелина

47.

Trifolium repens L. Бяла детелина

48.

Trifolium resupinatum L. Персийска детелина

49.

Trigonella foenum-graecum L. Сминдух

50.

Vicia faba L. (Partim) Бакла

52.

Vicia sativa L. Фий

53.

Vicia villosa Roth. Пясъчен фий

54.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Брюква

55.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Кръмно (фуражно) зеле

57.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Фуражна ряпа

III.   Масподайни и впакноайни куптури

59.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Репица

60.

Brassica juncea (L.) Czern. Brown mustard

61.

Brassica napus L. (partim) Рапица

63.

Cannabis sativa L. Коноп

66.

Gossypium spp. Памук

67.

Helianthus annuus L. Слънчоглед

68.

Linum usitatissimum L. Лен

70.

Sinapis alba L. Бял синап

71.

Glycine max (L.) Merrill Соя

IV.   Эърнени куптури

73.

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Посевен овес и византийски овес

75.

Hordeum vulgare L. Ечемик

1

Ечемик двуреден

2

Ечемик шестреден

76.

Oryza sativa L. Ориз

77.

Phalaris canariensis L. Канарско просо

78.

Secale cereale L. Ръж

79.

Sorghum bicolor (L.) Moench Сорго

82.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Triticum с вид от рода Secale

83.

Triticum aestivum L. Мека пшеница

84.

Triticum durum Desf. Твърда пшеница

86.

Zea mays L. Царевица

V.   Картофи

87.

Solanum tuberosum L. Картофи

ЛЕГЕНДА

1.

Настоящото шесто допълнение към 28-ото пълно издание на общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (1) съдържа измененията, които бе необходимо да се направят, за да се вземе предвид информацията, получена в Комисията от държавите-членки.

2.

Настоящото допълнение следва структурата, приета в 28-ото пълно издание. За справка може да се използва легендата към настоящото издание.

3.

Настоящото допълнение се отнася за периода до 15 юни 2010 година.

4.

Измененията на 28-ото пълно издание са посочени в колона 4 по следния начин:

— (доб.):

означава добавяне на нова позиция в общия каталог,

— (изм.):

означава изменение на съществуваща позиция. Указанията към тази позиция в настоящото допълнение заменят тези в 28-ото пълно издание,

— (зал.):

означава заличаване от общия каталог на позицията и всички указания към нея.

5.

Настоящото допълнение се отнася до сортовете, за които се прилагат разпоредбите на член 16, параграф 1 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета (2).

6.

Ако кодът на стопанския работник не фигурира в 28-ото пълно издание, неговото име и адрес могат да бъдат получени от органа, който фигурира в списъка за заинтересованата държава-членка или страна от ЕАСТ.


(1)  ОВ C 302 A, 12.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.


 

1.   BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1

2

3

4

Abacus

 

 

f: 30.6.2012

Adrianna KWS

* BE 713, * DE 105, * ES 1105, * FR 12266

 

D m (2) (mod.)

Alabama

* DE 105

 

D m (2) (mod.)

Alligator

* NL 704

 

D m (2) (mod.)

Anastasia

* NL x

 

D m (2) (mod.)

Anemona

* UK 611

 

D m (2) (mod.)

Annouschka KWS

* FR 12266, * UK 611

 

D m (2) (mod.)

Antilope

 

 

f: 30.6.2012

Antoinetta KWS

* UK 611

 

D m (2) (add.)

Applause

* ES 6255, * NL 667

 

D m (2) (mod.)

Aranda

* ES 1502

 

D m (2) (add.)

Aranka KWS

* HU 149293

 

D m (2) (add.)

Arkansas

 

 

f: 30.6.2012

Armstrong

* DK 11, * ES 6255

 

D m (2) (mod.)

Arnold

* DE 8719

 

P M (2) (add.)

Atlantis

* IE 131, * NL 633

 

P m (4) (mod.)

Atracta

* FR 13044

 

D m (2) (mod.)

Baladin

 

 

f: 30.6.2012

Baltika

* CZ 110, * DE 3252, * ES 6255, * HU 107770, * AT 533

 

D m (2) (mod.)

Baobab

* FR 13115

 

D m (2) (add.)

Belize

* DK 11, * ES 6255

 

D m (2) (mod.)

Bellini

* AT 533, * RO 2132

 

D m (2) (mod.)

Bering

* CZ 1244, * FR 13489

 

D m (2) (mod.)

Blackcat

 

 

(del.)

Bogota

 

 

(del.)

Bolonia

* ES 3022, (*) FR 13115

 

D m (2) (mod.)

Borneo

* FR 13115

 

D m (2) (add.)

Brahms

* ES 6205, * FR 13489

 

D m (2) (mod.)

Britta

* DK 28, * ES 1105, * FR 12266

 

D m (2) (mod.)

Brunella

 

 

f: 30.6.2012

Cactus

* FR 13115

 

D m (2) (add.)

Calixta

* ES 1105

 

D m (2) (mod.)

Canberra

* ES 1105, * PL 52

 

D m (2) (mod.)

Capital

 

 

f: 30.6.2012

Caracal

 

 

f: 30.6.2012

Carlton

* ES 6255

 

D m (2) (mod.)

Casino

* CZ 110, * DE 3252, * ES 6255, * NL 667, * AT 533, * PL 47, * SK 230, * RO 2132

 

D m (2) (mod.)

Castel

 

 

f: 30.6.2012

Charly

* CZ 1244

 

D m (2) (add.)

Cheyenne

* FR 13115

 

D m (2) (mod.)

Clapton

* ES 6255

 

D m (2) (mod.)

Coccinelle

 

 

f: 30.6.2012

Comtesse

 

 

f: 30.6.2012

Constantina KWS

* FR 12266

 

D m (2) (mod.)

Cosmic

* DK 219, * UK 543

 

D m (2) (mod.)

Courtine

* FR 8444

 

D m (2) (add.)

Dallas

* IT x

 

D m (2) (add.) ant. Maryland

Danka KWS

* CZ 69, * PL 52

 

D m (2) (mod.)

Danube

* CZ 335, * FR 8444

 

D m (2) (mod.)

Darwin

* UK 6186

 

D m (2) (add.)

Debut

* CZ 316

 

D m (2) (add.)

Decibel

 

 

f: 30.6.2012

Diamant

* AT 533, * RO 2132

 

D m (2) (mod.)

Diana KWS

* UK 611

 

D m (2) (mod.)

Diapason

 

 

f: 30.6.2012

Duchesse

 

 

f: 30.6.2012

Edison

* ES 6255, * HU 107770

 

D m (2) (mod.)

Electron

 

 

f: 30.6.2012

Eleonora KWS

* BE 713, * DE 105, * ES 1105, * FR 12266, * UK 611

 

D m (2) (mod.)

Elixir

* ES 6255, * HU 107770, * NL 667, * AT 533, * PL 47, * SK 366

 

D m (2) (mod.)

Eminent

* CZ 316

 

D m (2) (add.)

Enduro

 

 

f: 30.6.2012

Ernestina

* BE 713, * ES 1105, * IT x, * LT 73, * SK 221

 

D m (2) (mod.)

Esmeralda

 

 

f: 30.6.2012

Evelina

* DE 105, * EL 10, * IT 264, * AT 618, * RO 2032

 

D m (2) (mod.)

Expair

* FR 13044

 

D m (mod.)

Expedita KWS

* CZ 69

 

D m (2) (add.)

Felicita

* CZ 69, * DE 105, * EL 10

 

D m (2) (mod.)

Fernanda KWS

* NL 301

 

D m (2) (mod.)

Ferro

* ES 6255

 

D m (2) (mod.)

Fidelia

* DE 105

 

D m (2) (mod.)

Filon

 

 

f: 30.6.2012

Firenze

* ES 6255, * LT 130, * SK 366

 

D m (2) (mod.)

Flamingo

* ES 6255, * HU 107770

 

D m (2) (mod.)

Fleming

* UK 6186

 

D m (2) (add.)

Flores

* ES 6255, * HU 107770, * IT 301, * NL 667, * AT 533, * SK 230

 

D m (2) (mod.)

Fred

* SK 457

 

m (2) (add.)

Gazelle

* ES 6255, (*) FR 8396

 

D M (2) (mod.)

Geneal

* ES 3030

 

D m (2) (mod.)

Goldena KWS

* PL 52, * SK 221

 

D m (2) (mod.)

Gormaz

* ES 1502

 

D m (2) (add.)

Graciella

 

 

f: 30.6.2012

Granit

* ES 3022

 

P m (4) (mod.)

Grillon

 

 

f: 30.6.2012

Guepard

 

 

f: 30.6.2012

Hella

* DK 28, * DE 8145

 

P M (2) (mod.)

Hurricane

* HU 101361, * SK 429

 

D m (2) (add.)

Impair

 

 

f: 30.6.2012

Imperial

* CZ 110, * DE 3252, * ES 6255, * HU 107770, * AT 533, * PL 47, * RO 2132

 

D m (2) (mod.)

Indigo

* HU 107770

 

D m (2) (add.)

Irmina

 

 

f: 30.6.2012

Isabella KWS

* BE 713, * DE 105, * ES 1105, * FR 12266

 

P M (2) (mod.)

Ivana KWS

* HU 149293

 

D m (2) (add.)

Jacinda

* SK 221

 

D m (2) (mod.)

Jakota

* NL 726

 

D m (2) (mod.)

Java

 

 

(del.)

Jenna KWS

* DE 105

 

P M (2) (add.)

Jetta

 

 

f: 30.6.2012

Jump

* ES 1105

 

D m (2) (mod.)

Jungle

 

 

(del.)

Kingston

* DK 11, * ES 6255

 

D m (2) (mod.)

Kolia

 

 

f: 30.6.2013

Kühn

* DE 8719

 

P M (2) (add.)

Liana

* EL 10, * IT x

 

D m (2) (mod.)

Licorne

 

 

f: 30.6.2012

Lincoln

* SE 130

 

D m (2) (mod.)

Lionne n° 6

 

 

f: 30.6.2012

Ludwina KWS

* DE 105, * ES 1105, * FR 12266, * UK 611

 

P M (2) (mod.)

Luxor

* ES 6255

 

D m (2) (mod.)

Madrigal

* ES 1502

 

D m (2) (add.)

Marcel

* ES 1041

 

D m (2) (mod.)

Marianka KWS

* HU 149293, * SK 221

 

D m (2) (add.)

Marilyn

* ES 6255

 

D m (2) (mod.)

Mars

* DK 228, * DE 214, * LT 145, * LI 50

 

D m (2) (mod.)

Maryland

 

 

(del.)

Memory

* ES 6255

 

D m (2) (mod.)

Mendel

* HU 100418

 

D m (2) (add.)

Mirasuc

 

 

(del.)

Modus

* DE 7408, * LT 145

 

D m (2) (mod.)

Mohave

* SK 429

 

m (2) (add.)

Molly

* DK 11, * ES 6255, * SE 86

 

D m (2) (mod.)

Monarch

 

 

f: 30.6.2012

Mondial

* CZ 110, * ES 6255, * BG 17

 

D m (2) (mod.)

Mountain

* FR 12266

 

D m (2) (add.)

Nancy

* CZ 110, * HU 107770, * AT 533, * PL 47, * SK 366, * RO 2132

 

D m (2) (mod.)

Nemata

* DE 8145

 

P M (2) (add.)

Newton

* DK 11, * ES 6255

 

D m (2) (mod.)

Noricum

* ES 6255, * HU 107770, * SK 366

 

D m (2) (mod.)

Obade

 

 

f: 30.6.2012

Octopus

* FR 13115

 

D m (2) (add.)

Okka

* HU 107857

 

D m (2) (add.)

Oliviera KWS

* CZ 69, * PL 52

 

D m (2) (mod.)

Omerta

* FR 12607

 

D m (2) (add.)

Opolska

 

 

f: 30.6.2013

Orpair

 

 

f: 30.6.2012

Othello

* ES 6255, * FR 8396, * SE 86

 

D m (2) (mod.)

Palace

* DK 11, * ES 6255, * SE 86, * UK 1357

 

D M (2) (mod.)

Panache

 

 

f: 30.6.2012

Panther

* ES 6255, (*) FR 8396

 

P M (7) (mod.)

Parthenon

 

 

f: 30.6.2012

Partnair

 

 

f: 30.6.2012

Pasteur

* DK 228, * FR 13489

 

D m (2) (mod.)

Patron

 

 

f: 30.6.2012

Pelican

* ES 1517, * NL 704

 

D m (2) (mod.)

Pingus

* CZ 110, * ES 6255, * HU 107770, * AT 533, * SK 230, * RO 2132

 

D m (2) (mod.)

Progress

 

 

f: 30.6.2012

Provençal

 

 

f: 30.6.2012

Providence

 

 

f: 30.6.2012

Rayo

* ES 1041

 

D m (2) (mod.)

Reggae

 

 

f: 30.6.2012

Rempart

* ES 3030

 

D m (2) (mod.)

Ribera

* ES 6212

 

D m (2) (add.)

Rifle

* BG 18

 

D m (2) (mod.)

Rigel

 

 

f: 30.6.2012

Risana

 

 

f: 1.6.2012

Sarbacane

* FR 13115

 

D m (2) (add.)

Schubert

* DE 105, * FR 13489, * HU 100418, * AT 848, * PL 906, * SK 457

 

D m (2) (mod.)

Scorpion

* CZ 1209, * ES 1519, * NL 519

 

D m (2) (mod.)

Sentinel

* UK 543

 

D m (2) (add.)

Setter

 

 

f: 30.6.2012

Sharma

 

 

f: 30.6.2012

Sophia

* DE 105, * ES 1105, * FR 12266, * SK 221, * SE 89, * UK 611

 

D m (2) (mod.)

Spacial

 

 

f: 30.6.2012

Sucramax

 

 

(del.)

SY Angy

* HU 107857

 

D m (2) (add.)

SY Belana

* CZ 1234, * DE 8145

 

P M (2) (add.)

SY Cata

* DK 25

 

m (1) (add.)

SY Harpoon

* DK 25

 

m (1) (add.)

SY Invincta

* BE 1703, * FR 12607

 

D m (2) (mod.)

SY Kultura

* CZ 1234

 

D m (2) (add.)

SY Nematue

* FR 12607

 

D m (2) (add.)

SY Robusta

* HU 107857

 

D m (2) (add.)

Tadorne

* FR 8444

 

D m (2) (add.)

Talentina KWS

* FR 12266

 

D m (2) (add.)

Talita

 

 

(del.)

Tambourin

 

 

f: 30.6.2012

Tarpan

 

 

f: 30.6.2012

Telstar

 

 

f: 30.6.2012

Tenor

* ES 6255, (*) FR 8396

 

P M (7) (mod.)

Thunder

* HU 101361

 

D m (2) (add.)

Tigris

* ES 6255, (*) FR 8396

 

D M (1) (mod.)

Tilman

* SK 457

 

m (2) (add.)

Toscana

* SK 230

 

D m (2) (mod.)

Toucan

* FR 8444

 

D m (2) (add.)

Triathlon

* CZ 316

 

D m (2) (add.)

Triplex

* SK 221

 

P m (4) (mod.)

Venera

* RO 2132

 

D m (2) (mod.)

Vitalis

 

 

f: 30.6.2012

Wagner

* FR 13489

 

D m (2) (add.)


2.   BETA VULGARIS L. - FODDER BEET

1

2

3

4

Amigo

* IE 128, * NL x

 

P m (4) (mod.)

Barbara

* LT 64, * AT 533

 

P m (4) (mod.)

Boléro

* BE x, * FR 13726, * IE 103

 

P m (4) (mod.)

Bolero

* NL x

 

 

Bolero

 

 

= Boléro

 

5.   AGROSTIS STOLONIFERA L. - CREEPING BENT

1

2

3

4

Aberregal

* UK 131

 

(add.)(1)

Penneagle II

* IT 777

 

(add.)


6.   AGROSTIS CAPILLARIS L. - BROWN TOP

1

2

3

4

Boral

* SE 71

* NO 159

(mod.)(1)

Venca

* CZ 1169

 

(add.)(1)


10.   BROMUS SITCHENSIS TRIN. - ALASKA BROME-GRASS

1

2

3

4

Tambor

* CZ 544

 

(add.)


12.   DACTYLIS GLOMERATA L. - COCKSFOOT

1

2

3

4

Adremo

* FR 8016

 

(add.)(17)

Bariton

 

 

f: 30.6.2012

Barmedal

* FR 8016

 

(add.)

Diceros

* DE 61, * AT 658

 

(mod.)

Dragoner

* DE 185

 

(add.)

Duero

* FR 13084

 

(add.)(17)

Galibier

* FR 12818

 

(add.)(17)

Helenka

* SK 287

 

(add.)

Isoard

* FR 12818

 

(add.)(17)

Raffut

* FR 12452

 

(add.)(17)

Revolin

* DE 8086

 

(add.)

Tekapo II

* IT 513

 

(add.)


13.   FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER - TALL FESCUE

1

2

3

4

Alamo II

* IT 1140

 

(add.)

Angela

 

 

f: 30.6.2012

Barbizon

* DE 7663, * NL 205

 

(mod.)(1)

Barvelour

* CZ 497

 

(add.)

Fovea

* IT 13

 

(add.)

Greenfront

* FR 12455

 

(add.)

Justice

* DE 8017, * IT 319

 

(mod.)(1)

Mesa II

* IT 1140

 

(add.)

Otaria

* DE 61

* CH 162

(mod.)

Patron

* UK 6157

 

(add.)(1)

Philia

* FR 12452

 

(add.)(17)

Reset

* DE 8086

 

(add.)(1)

Scorpion II

* IT 1319

 

(add.)

Tahoe

* IT 516

 

(add.)

Talent

 

 

f: 30.6.2012

Tower

* FR 8116

 

(add.)(17)

Wrangler

 

 

f: 30.6.2012


16.   FESTUCA PRATENSIS HUDS. - MEADOW FESCUE

1

2

3

4

Baraika

* RO 2133

 

(add.)

Cosima

* DE 185, * AT 508

 

(mod.)

Praxilla

* DE 32

 

(add.)

Preval

* CZ 709, * DE 8086, * FR 8504, * LU 5002, * NL 682, * PL 538, * SK 631

* CH 196

(mod.)

Valtteri

* FI 6102

 

(add.)


17.   FESTUCA RUBRA L. - RED FESCUE

1

2

3

4

Albertine

* FR 8116

 

(add.)

Barprince

* CZ 497, * FR 8016

 

(mod.)(1)(7)

Bodega

* FR 12452

 

(add.)

Brahms

* FR 8116

 

(add.)

Capriccio

* DK 14, * DE 283, * FR 8116

 

(mod.)(1)(7)

Enjoy

* HU 101482

* IS 5

(mod.)(1)(7)

Farinelli

* FR 8116

 

(add.)

Greencrown

* FR 8116

 

(add.)

Greenfield Com

* IT 818

 

(mod.)(1)

Josephine

* DE 8086

 

(add.)(1)(7) ant. Saxo

Libano

* DK 212, * DE 8086, * FR 13084, * PL 818

 

(mod.)(1)(7)

Liroyal

* CZ 1174, * DK 212, * DE 8086, * FR 13084, * PL 818

 

(mod.)(1)(7)

Lobi

 

* NO 181

(mod.)(1)(7)

Medina

 

 

(del.)

Montjeu

* UK 6096

 

(add.)(1)(7)

Napoli

 

* NO 29

(mod.)(1)(7)

Rainbow

 

* NO 239

(mod.)(1)(7)

Rufilla

 

 

(del.)

Sandrine

* DE 7663, * FR 8016

 

(mod.)(1)(7)

Saxo

 

 

(del.)

Silhouette

* DE 61, * UK 700

 

(mod.)(1)(7)

Soberana

 

* NO 8

(mod.)(1)(7)

Tamburina

* CZ 544

 

(add.)(1)(7)

Treazure II

* IT 777

 

(add.)

Valaska

 

 

(del.)

Wilma

* DE 1413, * SE 71, * UK 1717

* NO 159

(mod.)(1)(7)

Zulu

* CZ 158

 

(add.)(7) ant. Valaska


18.   FESTUCA TRACHYPHYLLA (HACK.) KRAJINA - HARD FESCUE

1

2

3

4

Bardur

* CZ 497, * EE 3, * NL 205, * PL 302, * SK 8, * FI 6121

 

(mod.)(1)

Pintor

 

* NO 181

(mod.)(1)


19.   ×FESTULOLIUM ASCH. ET GRAEBN. - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS FESTUCA WITH A SPECIES OF THE GENUS LOLIUM

1

2

3

4

Aberniche

* UK 600

 

T (add.)

Achilles

* CZ 201, * DE 283, * FR 8116, * SK 170

 

T (mod.)(17)

Hostyn

* CZ 201

 

T (add.)

Mahulena

* DE 283

 

P (add.)

Perseus

* CZ 201, * DE 32, * SK 170

 

T (mod.)(17)


20.   LOLIUM MULTIFLORUM LAM. - ITALIAN RYEGRASS (INCLUDING WESTERWOLD RYEGRASS)

1

2

3

4

1

Ssp. alternativum -

 

 

Adrenalin

* CZ 317, (*) FR 12452

* CH 116

(mod.)

Baqueano

* IT 517

 

(add.)

Lottina

* CZ 201

 

(add.)

Peleton

* EE 13, * ES 1601, * FR 12221, (*) LU 21001

* CH 192

T (mod.)

Shoot

* ES 2438

 

D (mod.)

Spark

 

 

f: 30.6.2012

Winterstar II

* IT 513

 

(add.)

2

Ssp. non alternativum -

 

 

Alicar

* FR 8442

 

(add.)(17)

Barsiega

* IT 590

 

T (mod.)

Barultima

* FR 8016

 

(add.)(17)

Dracar

* IT 1038

 

D (mod.)

Elvis

 

 

f: 30.6.2012

Inducer

* FR 8116, * UK 600

 

(add.)(17)

Ingot

 

 

f: 30.6.2012

Isidor

* FR 12818

 

(add.)(17)

Itarzi

* FR 8116, * UK 600

 

T (mod.)(17)

Kigezi 1

* UK 600

 

(add.)

Melclips

 

 

f: 30.6.2012

Melking

* UK 571

 

(add.)

Monarque

 

 

f: 30.6.2012

Projektil

* CZ 147

 

(add.)

Racine

 

 

(del.)

Tigris

* DK 212, * DE 8086, * AT 658

 

D (mod.)

Zebra

 

* CH 162

(add.)(17)


21.   LOLIUM PERENNE L. - PERENNIAL RYEGRASS

1

2

3

4

Aberdart

* CZ 609, * NL 652, * AT 700, * UK 131

 

D (mod.)

Abergreen

* UK 131

 

D (add.)

Abosan 1

* DE 32, * NL 693

 

D (mod.)(32)

Aghoghill

 

 

(del.)

Alcazar

* FR 8442

 

(add.)(17)

Alfonso

* FR 13084

 

(add.)(17)

Arvella

 

* CH 162

D (mod.)

Athena

* IT 646

 

D (mod.)(1)

Aventino

* DE 8086, * FR 13084, * NL 698

 

T (mod.)(17)

Barceltic

 

* NO 8

T (mod.)

Barclaudia

* IT 590

 

(add.)

Barcredo

* LU 21002

 

D (mod.)(1)

Barforma

* DE 7663, * NL 205

 

D (add.)

Barkamaz

* RO 2133

 

(add.)

Barlady

* NL 205

 

D (mod.)(1)

Barmelba

 

 

f: 30.6.2012

Barplus

* PL 302

 

D (mod.)

Barsaxo

* NL 205

 

T (mod.)

Belcampo

 

 

f: 30.6.2012

Berber

* NL 444

 

D (add.)

Bimonda

* FR 8116, * NL 444

 

T (mod.)(17)

Bocardi

* DE 32

 

D (add.)

Bovini

* BE 508, * FR 8116

 

D (mod.)(17)

Braid

* UK 103

 

T (add.)

Caerleon

* UK 6096

 

D (add.)(1)

Calvados

* NL 444

 

D (add.)

Canaria

* NL 745

 

D (add.)

Cangou

* DE 61

 

D (add.)

Carelie

* NL 729

 

D (add.)

Cashel

* IE 1

 

D (mod.)

Cavalier

* NL x

 

D (mod.)(1)

Charisma

* DE 147

 

T (add.)

Chéops

 

 

= Cheops

Cheops

* NL 444

 

T (mod.)

Complot

* BE 502, * FR 8116

 

D (mod.)(17)

Cordoba

 

 

f: 30.6.2012

Diasa

* UK 600

 

T (add.)

Discus

* DE 8086

 

D (add.)

Drift

(*) FR 8116, * UK 600

 

T (mod.)(17)

Ecologic

* CZ 1211

 

D (add.)

Eminent

* NL 693

 

T (mod.)

Eskise

* NL 444, * UK 600

 

T (mod.)

Eugenius

* DE 8086

 

D (add.)(1)

Eurotalent

* NL 698

 

D (add.)

Fragment

* CZ 115, * NL 444

 

D (mod.)(1)

Galaad

* NL 205

 

T (mod.)

Gossip

* DE 283

 

T (add.)

Grazianne

* FR 8231

 

(add.)(17)

Greenblush

* FR 12455

 

(add.)

Greenflash

* NL 444

 

D (mod.)(1)

Greengold

* IE 1, * LU 14001

 

T (mod.)

Hamac

* FR 11706

 

(add.)

Hele

* CZ 201

 

D (add.)

Hurricane

* FR 8442

 

(add.)(17)

Intermezzo

* NL 698

 

T (add.)

Irondal

* FR 12452

 

(add.)(17)

January

* IE 1

 

D (mod.)(17)

Ketarion 1

* DE 32, * FR 13201, * NL 693

 

D (mod.)(32)

Kirdi

 

 

f: 30.6.2012

Litan

 

 

f: 30.6.2012

Livonne

 

* IS 10

D (mod.)(1)

Logistic

* NL 444

 

D (add.)

Lorraine

* DE 185

 

D (add.)(1)

Magician

* IE 1, * LU 14001

 

T (mod.)

Magyar

 

 

(del.)

Malabar

 

 

f: 30.6.2012

Malone

* IE 225, * UK 103

 

T (mod.)(17)

Massi

* DE 283

 

D (add.)

Meltador

* BE 218, * DE 7663, * NL 205

 

T (mod.)(17)

Meracoli

* NL 205

 

T (add.)

Millennium

* IE 1

 

T (mod.)

Nectar

 

 

f: 30.6.2012

Norlea

 

* IS 15

D (mod.)(1)

Paddok

 

 

f: 30.6.2012

Palazzo

* FR 13084, * NL 698

 

D (add.)(17)

Plaisir

* DE 8086, * FR 11706, * LT 117, * PL 818

 

D (mod.)(1)

Plenty

 

 

(del.)

Polarstar

* DE 32

 

D (mod.)(1)

Pomerol

* LU 2001, * NL 366

 

T (mod.)

Ponant

* FR 13084

 

(add.)(17)

Portia

 

 

f: 30.6.2012

Poseidon

* DE 283

 

D (add.)(1)

Presidio

* IT 516

 

(add.)

Ragnaric II

* CZ 1212

 

D (add.)(1)

Roderick

 

 

f: 30.6.2012

Romance

* PL 302

 

D (mod.)(1)

Rosalin

* LU 21001, * PL 161, * UK 600

 

T (mod.)

Sabor

* NL 205, * RO 2079

 

D (mod.)(1)

Sanova

* FR 8442

 

(add.)(17)

Seagoe

* UK 103

 

T (add.)

Shorty

* DE 8086

 

D (add.)(1)

Sumo

* BE 502

 

D (mod.)(17)

Talano

* NL 698

 

D (add.)

Talentino

* NL 698

 

D (add.)

Tassilo

 

 

f: 30.6.2012

Taya

* DK 17, * DE 3025, * EE 13, * HU 108799, * LT 64, * PL 161, * SK 185

* NO 29

D (mod.)(1)

Traffic

* DE 8086

 

D (add.)(1)

Tryskal

* FR 12452

 

(add.)(17)

Tyrella

* IE 315, * UK 103

 

D (mod.)(17)

Venturbo

* NL 698

 

D (add.)

Vermio

* FR 8635

 

(add.)

Xenon

* UK 600

 

T (add.)


22.   LOLIUM × BOUCHEANUM KUNTH - HYBRID RYEGRASS

1

2

3

4

Bastille

* DE 283, * FR 8116

 

T (mod.)(17)

Daboya

* FR 13524

* CH 162

(mod.)(17)

Elgat

* FR 12452

 

(add.)(17)

Lampard

* DK 14

 

T (mod.)

Lontal

* FR 9426

 

(add.)(17)

Palmata

 

* CH 162

(add.)(17)

Peak

* DE 283

 

T (add.)

Perla

* FR 12452

 

(add.)(17)

Rusa

* DE 61

* CH 162

T (mod.)

Scapino

* FR 8116, * UK 600

 

T (mod.)


29.   POA PRATENSIS L. - SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS

1

2

3

4

Annett

 

 

(del.)

Blue Knight

 

 

(del.)

Castor

 

 

(del.)

Esprit

 

 

(del.)

Fortuna

* SK 212

 

(mod.)(1)(12)

Haga

* SE 71

* NO 159

(mod.)(1)(12)

Moonlight SLT

* IT 777

 

(add.)

Nimbus

 

* IS 20

(mod.)(1)(12)

Nublue Plus

* IT 1140

 

(add.)

Rhenus

* DE 185

 

(add.)


34.   LOTUS CORNICULATUS L. - BIRDSFOOT TREFOIL

1

2

3

4

Dawn

 

 

f: 30.6.2012

Rocco

* SI 86

 

(mod.)

Upstart

* IT 751

 

(mod.)


37.   LUPINUS LUTEUS L. - YELLOW LUPIN

1

2

3

4

Trebisa

 

 

(del.)


39.   MEDICAGO SATIVA L. - LUCERNE

1

2

3

4

Artemis

* FR 8016

 

(add.)(17)

Carelite

* IT 1219

 

(add.)

Casalina

* IT 1312

 

(mod.)

Concerto

* CZ 335, * FR 8444, * AT 603

 

(mod.)

Oro

* EL 269

 

(mod.)

Roli

* BG 4

 

(add.)

Sitel

(*) LU 21002

 

(mod.)


41.   ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP. - SAINFOIN

1

2

3

4

Sepial

* IT 265

 

(mod.)

Simpro

 

 

f: 30.6.2012


42.   PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA

1

2

3

4

Agilada

(*) FR 13201

 

(mod.)

Algarve

* DE 7338

 

(mod.)

Andy

 

 

f: 30.6.2012

Antti

* FI 6124

 

(add.)

Athos

* FR 12814, * RO 2111

 

(mod.)

Atlas

* CZ 172

 

(add.)

Aviso

 

 

(del.)

Badminton

 

 

f: 1.6.2012

Barakal

* IT 417

 

(add.)

Bison

 

 

f: 1.6.2012

Canis

* LT 42

 

(mod.)

Classic

 

 

f: 1.6.2012

Croquet

 

 

f: 1.6.2012

Decor

 

 

f: 1.6.2012

Faust

* DK 11

 

(mod.)

Florette

 

 

f: 1.6.2012

Inovert

 

 

f: 1.6.2012

Javlo

* FR 8444, * SK 18

 

(mod.)

KWS La Mancha

* DE 129, * FR 8279

 

(mod.)(16)

Laser

* FR 11258

 

(mod.)

Lumina

* FR 12814

 

(mod.)

Major

 

 

f: 1.6.2012

Marbella

 

 

f: 1.6.2012

Nitouche

* EE 99, * FI 6178, * UK 224

 

(mod.)

Olivin

* SK 112

 

(mod.)

Olivin

 

 

(mod.)

Perttu

 

 

f: 31.12.2012

Soprano

 

 

(del.)


42.   PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Brioärt

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Gulärt från Raggården

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Gyllenärt

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Jämtländsk

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Kapital

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Maglaby

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Östgöta gulärt

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Puggor från Balingsläv-Glimåkra

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Rättvik

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Solberga

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Sollerö

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Sparlösa

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Torsdagsärt

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Torsdagsärt III

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Väse

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden


43.   TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L. - BERSEEM/EGYPTIAN CLOVER

1

2

3

4

Tabor

* DE 8596, * IT 970

* CH 222

(mod.)


45.   TRIFOLIUM INCARNATUM L. - CRIMSON CLOVER

1

2

3

4

Camauro

* IT 1219

 

(add.)

Hyknusa

* IT 9

 

(add.)


46.   TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER

1

2

3

4

Aberclaret

* UK 131

 

D (add.)

Blizard

* CZ 147

 

T (add.)

Mont Calme

 

 

f: 1.6.2012

Respect

* CZ 172

 

D (add.)

Select 2

* RO 1004

 

(add.)

Trevvio

* FR 12452, * AT 775

 

D (mod.)(17)


46.   TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Lahtua

* FI 6185

 

(add.) Region of origin:Finland

Lyydia

* FI 6181

 

(add.) Region of origin:Finland

Perttuli

* FI 6186

 

(add.) Region of origin:Finland

Sirppilahden Johanna

* FI 6183

 

(add.) Region of origin:Finland

Turunen

* FI 6187

 

(add.) Region of origin:Finland

Vesilahtelainen

* FI 6184

 

(add.) Region of origin:Finland


47.   TRIFOLIUM REPENS L. - WHITE CLOVER

1

2

3

4

Avalon

* FR 8016, * UK 6112

 

(mod.)

Avoca

* IE 1

 

(mod.)

Barblanca

* FR 8325, * IE 315, * UK 527

 

(mod.)(17)

Chieftain

* FR 10420, * IE 1

 

(mod.)

Companion

* IT 531

 

(add.)

Crusader

* FR 8016, * IE 315, * UK 142

 

(mod.)(17)

Milton

 

 

f: 30.6.2012

Nanouk

* CZ 115

 

(mod.)

Riesling

* CZ 292, * DE 32, * FR 13201, * LT 118, * LI 56, * NL 227, * AT 830, * PL 60

 

(mod.)

SW VK 8602

 

 

f: 1.6.2012

Trinity

* UK 1417

 

(add.)

Triple

* DE 283, * FR 8116

 

(mod.)(17)


48.   TRIFOLIUM RESUPINATUM L. - PERSIAN CLOVER

1

2

3

4

Logudoro

* IT 9

 

(add.)


49.   TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. - FENUGREEK

1

2

3

4

Óvári 4

 

 

f: 30.6.2012


50.   VICIA FABA L. (PARTIM) - FIELD BEAN

1

2

3

4

Atlas

 

 

(del.)

Hobbit

* IE 212

 

(mod.)(16)

Memphis

 

 

(del.)

Nefertiti

 

 

(del.)

Oena

* PL 153

 

(mod.)(16)

Quattro

 

 

(del.)


52.   VICIA SATIVA L. - COMMON VETCH

1

2

3

4

Adonis

* IT 2

 

(add.)

Cristina

* IT 2

 

(add.)

Delphi

 

* NO 8

(mod.)

Kimon

* CY 1

 

(add.)

Sylphie

 

 

f: 30.6.2012

Teresa

* IT 2

 

(add.)

Veronica

* IT 2

 

(add.)

Zinon

* CY 1

 

(add.)


53.   VICIA VILLOSA ROTH. - HAIRY VETCH

1

2

3

4

Perla

* HU 151751

 

(add.)


54.   BRASSICA NAPUS L. VAR. NAPOBRASSICA (L.) RCHB. - SWEDE

1

2

3

4

Sponsor

 

 

f: 30.6.2012


55.   BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. ACEPHALA (DC.) ALEF. VAR. MEDULLOSA THELL. + VAR. VIRIDIS L. - FODDER KALE

1

2

3

4

Nokonova

 

 

f: 1.6.2012


57.   RAPHANUS SATIVUS L. VAR. OLEIFORMIS PERS. - FODDER RADISH

1

2

3

4

Dalmat

* IT 484

 

(add.)(15)

Dracula

* DE 7663

 

(add.)

Fregat

* IT 484

 

(add.)(15)(30)

Intermezzo

* DE 8436

 

(add.)

Julia

* IT 2013

 

(add.)(15)(30)

Radetzky

* DE 8436

 

(add.)

Reza

* IT 484

 

(add.)(15)

Roxane

* IT 484

 

(add.)(15)

Sirius

* NL 634

 

(mod.)

 

59.   BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM.) BRIGGS - TURNIP RAPE

1

2

3

4

Aurea CL

* FI 6179

 

(add.)

Credit

 

 

(del.)

Juliet

* FI 6102

 

(add.)

Saturna

 

 

f: 1.6.2012


60.   BRASSICA JUNCEA (L.) CZERN. - BROWN MUSTARD

1

2

3

4

Pacific Gold

* UK 1236, * RO 2130

 

(add.)


61.   BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1

2

3

4

Ability

* CZ 25, * DE 39, * EE 11, * LT 51, * UK 1348

 

(mod.)(16)(30)

Ajjax

* IT 441

 

(add.)(15)

Artoga

* CZ 1006, * DE 1323, * FR 12846, * HU 106674, * PL 872, * SK 442, * UK 6169

 

H (mod.)(15)(30)

Bagira

* IT 2013

 

H (add.)(15)(30)

Belana

* IT 2013

 

H (add.)(15)(30)

Brentano

* IT 2013

 

H (add.)(15)(30)

Brutus

* DK 28, (*) DE 105

 

H (mod.)(15)(30)

Celest

* IT 484

 

H (add.)(16)(30)

Central

* FR 11842, * UK 1936

 

(mod.)(15)

Clipper

* EE 11, * LT 51, * PL 205

 

(mod.)(16)(30)

Codirap

* SK 500

 

H (add.)(15)(30)

Compagnon

* DE 39

 

(add.)(15)(30) ant. Compakt

Compakt

 

 

(del.)

Cult

* DK 146

 

(mod.)(15)

Dolomit

 

 

(del.)

Ella

* DE 8347, * IT 373, * AT 814

 

(mod.)(15)(30)

Elysee

(*) FR 9084, * IT 441

 

(mod.)(15)(30)

Heros

* CZ 753, * DE 4624, * EE 39, * IT 2013, * LT 82, * LI 49, * PL 511, * SK 80, * UK 1936, * RO 2090

 

(mod.)(16)(30)

Hornet

* CZ 25, * EE 11, * LT 51, * UK 1348, * BG 91

 

H (mod.)(15)(30)

Indian

 

 

= Mohican

Krypton

(*) DE 105, * UK 611

 

(mod.)(15)(30)

Livius

* EE 11, * LT 51, * PL 205

 

(mod.)(15)(30)

Magma

* EE 31, * LT 44, * LI 48

 

(mod.)(16)(30)

Majong

* EE 46

 

(add.)(16)(30)

Maria ITC

* RO 1078

 

(add.)(16)

Mirco CL

* EE 39, * IT 2013

 

(mod.)(16)(30)

Mohican

* DE 404, * HU 102632, * AT 555

 

(mod.)(15)(30)

Indian

* SK 60

 

 

MS Chrono

* IT 441

 

(add.)(15)(21)

MSL 301 C

* DE 39

 

H (mod.)(15)(30)(32)(33)

MSL 523 C

* DE 147

 

(add.)(16)(30)(32)(33)

Nodari CS

* IT 345

 

H (add.)(15)(30)

Oracle

* DK 184, * UK 1335

 

(mod.)(15)

Palace

* DK 44, * FR 13099, * UK 182

 

H (mod.)(15)

Praska

* HU 106311

 

(mod.)(15)(30)

Rasmus

* HU 106300, * PL 159, * RO 2099, * BG 29

 

(mod.)(15)(30)

Reef

 

 

(del.)

Ricco

* FR 12266, * SK 221

 

(mod.)(15)(30)

Sesame

* DK 92, * FR 9295, * UK 182

 

(mod.)(15)

SLM 137103

* DE 147

 

(add.)(15)(30)(32)(33)

Talis

* LT 91

 

(mod.)(16)

Valesca

* IT 2013, * RO 2090

 

(mod.)(15)(30)

Viking

* DE 147, * HU 106300, (*) LU 6016, * AT 532, * PL 159, * RO 2099

 

(mod.)(15)(30)

Visum

 

 

(del.)

WE 1620803

* DE 147

 

(add.)(15)(30)(32)(33)

Zeppelin

* DE 147

 

(mod.)(15)(30)


63.   CANNABIS SATIVA L. - HEMP

1

2

3

4

Tisza

* HU 105303

 

(add.)


66.   GOSSYPIUM SPP. - COTTON

1

2

3

4

Dorina

* BG 33

 

(add.)

06H671

* ES x

 

(add.)(32)

06T060

* ES x

 

(add.)(32)

06Y340

* ES x

 

(add.)(32)


67.   HELIANTHUS ANNUUS L. - SUNFLOWER

1

2

3

4

Alamo

 

 

f: 30.6.2012

Albatre

* HU 102786, * IT 1171

 

H S (mod.)

Alisson

* IT 373

 

H S (mod.)

Alliance RM

* SK 243

 

H S (mod.)

Almanzor

* ES 44, * RO 2084, * BG 22

 

H S (mod.)(35)

Amigo SU

* RO 1099

 

H S (add.)

Antalia

* FR 8197

 

H S (add.)

Archeo

* IT 1044

 

H S (add.)

Arkensol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Astor

 

 

f: 30.6.2012

Atlansol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Aurasol

* DE 7029, * FR 12584, * AT 543, * RO 2080

 

H S (mod.)

Orasole

* CZ 711, * PT 556

 

 

Bahia

 

 

f: 30.6.2012

Barolo

* HU 149293, * IT 1164, * SK 221, * BG 16

 

H S (mod.)(35)

Belem M

* CZ 711

 

H S (mod.)

Candisol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Carat

* IT 1164

 

H S (mod.)

Chador

 

 

f: 30.6.2012

Cledesol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Cledor

* IT 429

 

H S (mod.)(35)

Codium

* SK 500

 

H S (add.)

Codizol

* IT 345

 

H S (add.)

Confeta CL

* BG 41

 

H S (add.)

Coriste

 

 

f: 30.6.2012

Dalia CS

* IT 345, * RO 2129

 

H S (mod.)

Dellco

* FR 12452

 

H S (add.)

Diabolo

* ES 2438, * SK 50, * BG 21

 

H S (mod.)(35)

Diabolo PR

* SK 50, * RO 2111, * BG 21

 

H S (mod.)(35)

DK 3790

* AT 775

 

H S (mod.)

DK 3828

 

 

(del.)

DKF2120

* IT 1164

 

H S (mod.)(32)

DKF2727

* FR 12584

 

H S (mod.)(32)

DKF2824

* FR 12584

 

H S (mod.)(32)

DKF3333

* FR 12584, * AT 543

 

H S (mod.)(32)

DKF3552

* FR 12584

 

H S (mod.)(32)

DKF3554

* IT 1164, * RO 2080, * BG 35

 

H S (mod.)(32)

DKF3819

* FR 12584

 

H (mod.)(32)

DKF3838

* FR 12584

 

H (mod.)(32)

DKF3955

* FR 12584

 

H S (mod.)(32)

Dollina

(*) FR 12452, * IT 1125

 

H S (mod.)(32)

Durban

* IT 345, * RO 2129

 

H S (add.)

Edic

* IT 2

 

H S (add.)

Elansol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Elton

* IT 1251

 

H S (add.)

Eollia

* FR 12452

 

H S (add.)

ES Aleppo

* IT 1171

 

H S (mod.)

ES Alyssa

* CZ 1133, * IT 1171

 

H S (mod.)

ES Aramis

* IT 1171, * BG 22

 

H S (add.)

ES Artic

* IT 1171

 

H S (add.)

ES Aurelia

* IT 1171

 

H S (mod.)

ES Balistic CL

* IT 1171, * SK 398, * BG 22

 

H S (mod.)

ES Berlic

* IT 1171

 

H S (add.)

ES Brava

* FR 12749

 

H S (add.)

ES Costa

* FR 12749

 

H S (add.)

ES Cyrilic

* ES 44

 

T (add.)(35)

ES Danimis CL

* IT 1171

 

H S (add.)

ES Electra

* DE 3501, * IT 1171, * BG 22

 

H S (mod.)

ES Erika

* CZ 1133, * IT 1171

 

H S (mod.)

ES Florimis

(*) FR 12749, * IT 1171, * BG 22

 

H S (mod.)

ES Hera

(*) FR 12749, * IT 1171

 

H S (add.)

ES Kalimis CL

* IT 1171

 

H S (add.)

ES Maestra

* IT 1171

 

H S (add.)

ES Magnolia

* IT 422

 

H S (mod.)

ES Paloma

 

 

f: 30.6.2012

ES Paulina

* FR 12749

 

H S (add.)

ES Pratic

* BG 22

 

H S (add.)(35)

ES Primis

(*) FR 12749, * IT 1171, * SK 398, * BG 22

 

H S (mod.)

ES Syria

 

 

f: 30.6.2012

ES Taktic

(*) FR 12749, * IT 1171, * SK 507

 

H S (add.)

ES Tektonic CL

* IT 1171

 

H S (add.)

ES Topic

* IT 1171

 

H T (add.)

Etylo

* IT 426

 

H S (add.)

Eversol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Exotic

* IT 368

 

H S (mod.)

Extrasol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Faktor

 

 

f: 30.6.2012

Figaro

* ES 2438

 

H S (mod.)(35)

Flexisol CL

* IT 1164, * SK 219

 

H S (mod.)

Floralie

 

 

f: 30.6.2012

Floyd

* CZ 711

 

H S (mod.)

Forte

* IT 1164

 

H S (mod.)

Forte PR

* IT 1164

 

H S (mod.)

Frankasol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Gamasol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Geosol

* FR 12584

 

(mod.)

Global

* IT 1251

 

H S (add.)

Goldasol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Goldsun

* BG 21

 

H S (add.)(35)

G224

* RO 1078

 

H S (add.)(32)

Heliacan

(*) FR 12266, * RO 2032

 

H S (mod.)

Heliador

* FR 12584

 

H S (mod.)

Helialux

 

 

f: 30.6.2012

Heliaroc

* CZ 69, * FR 12584

 

H S (mod.)

Héliasol

 

 

f: 30.6.2012

Héliasol RM

* HU 149293

 

H S (mod.)

Heliasun

 

 

f: 30.6.2012

Héliatop

* CZ 69

 

H S (mod.)

Héliatop RM

* CZ 69, * SK 221

 

H S (mod.)

Hysun 321

 

 

f: 30.6.2012

Hysun 321 PR

 

 

f: 30.6.2012

Imeria CS

* IT 345, * SK 500

 

H S (mod.)

Indra

* IT 365

 

H S (mod.)

Inotop

* IT x

 

H S (add.)

Joana

* AT 814

 

H S (mod.)

Kapllan

* FR 12452

 

H S (add.)

Karaib

* FR 12584

 

H S (mod.)

Kerbel

* FR 12584

 

H S (add.)

Kilim

* FR 12584

 

H S (mod.)

Kill

* FR 12452

 

H S (add.)

Kindia

* FR 12584

 

H S (mod.)

Kindle

* FR 12584

 

H S (mod.)

Kingly

* IT 1164

 

H S (mod.)

Kronosol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Kulmine

* FR 12584

 

H S (add.)

La Pampa SU

* RO 1099

 

H S (add.)

Larissa

* RO 2043

 

H S (add.)

Leora

 

 

f: 30.6.2012

Letizia

* FR 12208, * RO 2123

 

H S (mod.)

LG 53.85

* CZ 1136, (*) PL 58

 

H S (mod.)(32)

LG 5385 PR

 

 

f: 30.6.2012

LG 56.34

* SK 50, * RO 2111

 

H S (mod.)(32)

LG 56.45

 

 

f: 30.6.2012

LG 56.60

* FR 13724, * RO 2111

 

H S (mod.)(32)

LG5360HO

* FR 13724

 

H (mod.)(32)

LG5380M

* CZ 1136, * FR 13724, * IT 368, * RO 2111

 

H S (mod.)(32)

LG5400HO

* SK 406

 

H S (add.)(32)

LG5412

* FR 13724, * RO 2111

 

H S (mod.)(32)

LG5424

* FR 13724, * IT 1243

 

H S (mod.)(32)

LG5450HO

* CZ 1136, * FR 13724, * IT 368, * RO 2111

 

H S (mod.)(32)

LG5451HO CL

* IT 1243, * SK 406

 

H S (add.)(32)

LG5458HO

* FR 13724

 

H (mod.)(32)

LG5474HO

* FR 13724

 

H (mod.)(32)

LG5506HO

* IT 1243

 

H S (add.)(32)

LG5518HO

* SK 406

 

H S (add.)(32)

LG5525

* FR 13724

 

H (mod.)(32)

LG5530

* FR 13724, * IT 1243

 

H S (mod.)(32)

LG5533

* IT 1243

 

H S (add.)(32)

LG5543 CL

* BG 21

 

H S (add.)(32)

LG5544

* IT 1243

 

H S (add.)(32)

LG5557HO

* SK 406

 

H S (add.)(32)

LG5560

* IT 1243

 

H S (mod.)(32)

LG5580

* BG 21

 

H S (add.)(32)(35)

LG5607 CL

* SK 406

 

H S (add.)(32)

LG5612 CL

* IT 1243

 

H S (add.)(32)

LG5633CL

* SK 406

 

H S (add.)(32)

LG5655

* FR 13724, * HU 132983, * RO 2111

 

H S (mod.)(32)

LG5656HO

* FR 12814

 

H S (add.)(32)

LG5658CL

* FR 13724, * IT 1243, * BG 21

 

H S (mod.)(32)

LG5665M

* FR 13724, * IT 368, * SK 406, * RO 2111, * BG 21

 

H S (mod.)(32)(35)

LG5668

* FR 13724

 

H S (mod.)(32)

LG5674HO

* FR 13724, * IT 1243

 

H T (add.)(32)

LG5681HO CL

* IT 1243

 

H S (add.)(32)

LG5689HO

* IT 1243

 

H S (add.)(32)

LG5701

* SK 406

 

H T (add.)(32)

LG5708CL

* SK 406

 

H S (add.)(32)

Limasun

* IT 1243

 

H S (add.)

Logisol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Louidor

 

 

f: 30.6.2012

Luleo

* IT 426

 

H S (add.)

Macha

 

 

f: 30.6.2012

Madryn

 

 

f: 30.6.2012

Magnum

* ES x

 

H S (mod.)(35)

Magor

 

 

f: 30.6.2012

Majeur

* IT 468, * AT 814

 

H S (mod.)

Mallis

 

 

f: 30.6.2012

MAS 84E

* IT 370

 

H S (add.)(32)

MAS 89OL

(*) FR 12208, * IT 370

 

H S (add.)(32)

MAS 90T

* IT 370

 

H S (add.)(32)

MAS 91IR

* RO 2123

 

H S (add.)(32)

MAS 95IR

* RO 2123

 

H S (add.)(32)

MAS 97A

* ES 2099, * FR 12208, * HU 132961, * IT 370, * RO 2123, * BG 66

 

H S (mod.)(32)(35)

MAS 97G

* FR 12208

 

H S (add.)(32)

MAS96OL

* IT 370, * RO 2123

 

H S (mod.)(32)

Mateol

* HU 102335

 

H S (mod.)

Maxisol RM

 

 

f: 30.6.2012

Medea

* FR 12584

 

H (mod.)

Metharoc

* DE 105, * IT x, * AT 618

 

H S (mod.)

MS Oliva CL

* BG 41

 

H S (add.)

Nalimi CL

* RO 2101

 

H S (add.)

NK Adagio

* HU 102335, * SK 219

 

H S (mod.)

NK Alego

* HU 102335, * SK 446, * BG 46

 

H S (mod.)(35)

NK Neoma

* SK 446, * BG 46

 

H S (mod.)(35)

Nollan

* CZ 1065, * FR 12452

 

H S (mod.)

NS Balkan

* RO 2012

 

H S (add.)

NS Oro

* RO 2012

 

H S (add.)

Nutrasol

* FR 12584, * IT 1164, * AT 543

 

H S (mod.)

Obraia CS

* RO 2129

 

H S (add.)

Opale

* FR 12584

 

H S (add.)

Orasole

 

 

(mod.) = Aurasol

Origan

* FR 12584

 

H S (mod.)

Original

* IT 368

 

H S (mod.)

Pegasol

* CZ 711, * DE 7029, * FR 12584, * AT 543

 

H S (mod.)

Pollka CL

* BG 46

 

H S (add.)

Prodisol

* CZ 711, * FR 12584, * HU 102335, * SK 219

 

H S (mod.)

PR63A90

* HU 149204, * IT 681, * RO 2097, * BG 34

 

H S (mod.)(32)(35)

PR64E89

* IT 1057

 

H S (add.)(32)

PR64F30

* IT 1057

 

H S (add.)(32)

PR64G43

(*) FR 10858, * IT 1057

 

H S (add.)(32)

PR64H10

* IT 1057

 

H S (add.)(32)

PR64H23

* IT 1057

 

H S (add.)(32)

PR64H37

* IT 1057

 

H S (add.)(32)

PR64H52

* IT 1057

 

H S (add.)(32)

PR64J01

* IT 1057

 

H S (add.)(32)

PR64J04

* HU 166210, * IT 1057

 

H S (add.)(32)

PR64K83

* RO 2097

 

H S (add.)(32)

PR64LE11

* RO 2097

 

H S (add.)(32)

PR64LE15

* RO 2097

 

H S (add.)(32)

PR64LE19

* RO 2097

 

H S (add.) ant. P64LE19

PR64LE20

* RO 2097

 

H S (add.) ant. P64LE20

PR64LE21

* RO 2097

 

H S (add.)(32)

PR64LE23

* RO 2097

 

H S (add.)(32)

P64LE19

 

 

(del.)

P64LE20

 

 

(del.)

Rafale

* RO 2123

 

H S (add.)

Rapala

* FR 12584

 

H S (add.)

Ravel

(*) FR 12208, * IT 370

 

H S (mod.)

Ribasun

* IT 1243

 

H S (add.)

Rigasol

* DE 6106, (*) FR 12584, * RO 2070

 

H S (mod.)

Rockensol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Rumbasol

* FR 12584, * SK 219

 

H S (mod.)(35)

Salut

 

 

f: 30.6.2012

Salut RM

* FR 12584, * RO 2032

 

H S (mod.)

Sambasol

* FR 12584, * SK 219

 

H S (mod.)

Sarita

* FR 13724

 

H S (mod.)

Scotti

(*) FR 12584, * SK 219

 

H S (add.)

Sellor

* RO 2101

 

H S (add.)

Seriano

* ES 6212, * IT 1164

 

H S (mod.)(35)

Serin

* FR 13724, * IT 1243

 

H S (mod.)

Solarni CS

* IT 345

 

H S (add.)

Solly

* SK 212

 

H S (mod.)

Sonrisa-DK 3790

* HU 149567, * IT 1164

 

H S (mod.)

Sparta

* CZ 69

 

H S (mod.)

Sunsol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Sweet

* CZ 69, * SK 221

 

H S (mod.)

SY Fertina

* FR 12584, * IT 1164

 

H S (add.)

SY Listeo

* FR 12584

 

H S (add.)

SY Voltima

* IT 1164

 

H S (add.)

Toro SU

* RO 1099

 

H S (add.)

Tregor

* FR 13724, * RO 2111, * BG 21

 

H S (mod.)(35)

Tristan

* ES 6212, * BG 46

 

H S (mod.)

Tuscania RM

 

 

f: 30.6.2012

Tutti

* FR 12584, * HU 102335, * SK 219

 

H S (add.)

Ultrasol

* FR 12584

 

H S (mod.)

Unisol

* FR 12584, * SK 219, * RO 2080

 

H S (mod.)

Valin

* BG 1

 

H S (add.)(35)

Varna

* FR 12452

 

H S (add.)


68.   LINUM USITATISSIMUM L. - FLAX, LINSEED

1

2

3

4

Brighton

* UK 23

 

(add.)(18)

Elan FD

* RO 1001

 

(add.)

Electra

* BE 1479, * FR 13262, * NL 227, * SK 212

 

(mod.)(19)

Galaad

* IT 417

 

(add.)(18)

Hungarian Gold

* AT 536

 

(mod.)(18)

Ilona

* NL 227, * SK 212

 

(mod.)(19)

Star FD

* RO 1001

 

(add.)


70.   SINAPIS ALBA L. - WHITE MUSTARD

1

2

3

4

Brisant

* DE 307

 

(add.)

Idagold

* UK 1236, * RO 2130

 

(mod.)

Sito

* FR 8217, * HU 149293

 

(mod.)


71.   GLYCINE MAX (L.) MERRILL - SOYA BEAN

1

2

3

4

Amphor

* FR 12749, * IT 373, * AT 814

 

(mod.)

Anita 66

 

 

f: 30.6.2012

Brior

* IT 1171

 

(mod.)

Castétis

* IT 2004

 

(add.)

Celior

* IT 373

 

(mod.)

Choko

* IT x

 

(add.)

Eiko

* IT x

 

(add.)

Essor

* FR 12749, * AT 725

 

(mod.)

Hanako

(*) FR 12161, * IT x

 

(add.)

Hérode

* FR 13451

 

(add.)

Hipro 15

* HU 159911

 

(add.)

Isidor

* FR 12749, * IT 468, * RO 2084, * BG 22

 

(mod.)(11)

Lucija

* HU 108029

 

(add.)

Malaga

* HU 149282

 

(add.)

Maple Arrow

 

 

f: 1.6.2012

Naya

* CZ 771, * HU 108997

 

(mod.)

OAC Erin

* CZ 1025, * FR 8186, * HU 103530, * AT x, * SK 526

 

(mod.)

OAC Wallace

* HU 103530

 

(add.)

Pronto

 

 

f: 30.6.2012

PR92M35

* IT 681

 

(add.)(32)

PS1012

* RO 1098

 

(add.)(32)

PS1020

* RO 1098

 

(add.)(32)

Quito

* CZ 716, * FR 12161, * SK 377

 

(mod.)

Sevilla

* HU 149282, * AT 124

 

(mod.)

Silvia

 

 

f: 1.6.2012

Suedina

* FR 12452

 

(add.)

Teodor

* IT 369

 

(mod.)

 

73.   AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT

1

2

3

4

Bettina

* FI 6124

 

(add.)

Gandalf

* UK 1335

 

(add.)(16)

Iiris

* FI 6102

 

(add.)

Kehlibar

* BG 3

 

(add.)(15)

Marika

* FI 6146

 

(add.)

Max

* CZ 1077, * DE 7289, * AT 522

 

(mod.)(16)

Revisor

 

 

f: 30.6.2012

Ringsaker

* FI 6146, * SE 71

 

(mod.)(16)

SW Vaasa

* FI 6124

 

(add.)


73.   AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Orion III

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Örn

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Same

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Stormogul II

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden

Vidar

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden


75.   HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1

2

3

4

1

2-row barley

 

 

Annabell

* CZ 77, * DE 1, * EE 33, * HU 107747, * LI 47, * SK 295, * FI 6147, * RO 2107

* NO 191

(mod.)(16)

Berlioz

* CZ 1006, * FR 8226, * UK 224

 

(mod.)(16)

Calcule

* CZ 1150, * DK 217, * EE 81, * FR 8128, * HU 156404, * LT 149, * AT 523, * SK 508

 

(mod.)(16)

Canberra

* DE 1220, * FR 13262, * SK 445

 

(mod.)(15)

Carat

* UK 224

 

(mod.)(15)

Claire

* SK 295

 

(add.)(16)

Escape

 

 

(del.)

Eskobar

* SK 529

 

(mod.)(16)

Famosa

* DE 8887

 

(add.)(15)

Finlissa

* DK 220

 

(mod.)(15)

Gladys

* CZ 1207, * FR 12814, * NL 705

 

(mod.)(16)

Grace

* CZ 77, * DK 77, * DE 1, * FR 8583

 

(mod.)(16)

Henrike

* CZ 77, * DE 149, * EE 33, * HU 107747, * PL 306, * RO 2103

 

(mod.)(16)

Hobart

 

 

(del.)

Hydrogen

 

 

(del.)

Imidis

* LT 105

 

(mod.)(16)

Imperial

* ES 1516

 

(mod.)(16)

Jenga

 

 

(del.)

Jeopardy

 

 

(del.)

Kashmir

 

 

(del.)

KH Andrea

* HU 151322

 

(add.)(16)

KH Szinva

* HU 151322

 

(add.)(16)

Lefka

* CY 1

 

(add.)

Lilly

* CZ 77

 

(add.)(16)

Mentor

 

 

f: 30.6.2012

Morfo

* CY 1

 

(add.)

Musikant

 

 

(del.)

Naku

* SE 71

 

(add.)(16)

Nymfe

 

 

(del.)

Otira

 

* NO 215

(mod.)(16)

Paulis

* CZ 636, * SK 433

 

(add.)(16)

Pinball

* UK 897

 

(mod.)(16)

Prestige

* CZ 1065, * DK 92, * FR 9295, * HU 103716, (*) LU 28006, * LI 132, * NL 635, * PL 716, * FI 6167, * UK x

 

(mod.)(16)

Rocí-o

* ES 2019

 

(add.)(15)

Sabine

* DE 55

 

(mod.)(15)

Sabine F

* DK 171, * UK x

 

(mod.)(15)

Saide

* HU 156415, * AT 682

 

(mod.)(16)

Sandra

* DK 117, * DE 7289

 

(mod.)(15)

Scandium

* DK 220

 

(mod.)(16)

SC-3325

* ES 2130

 

(add.)(16)(32)

Sladar

* CZ 457, * SK 113

 

(mod.)(16)

Stendal

* DE 7782

 

(add.)(15)

SW Vaasa

 

 

(del.)

SY Taberna

* UK 897

 

(add.)(16) ant. Jenga

Thor

* SE 71

 

(add.)(16)

Trikomo

* CY 1

 

(add.)

Vanadium

* DK 220

 

(mod.)(16)

Vicky

* AT x, * SI 290, * BG 140

 

(mod.)(15)

Vista

* CZ 1207, * SK 445

 

(mod.)(16)

Yatzy

* CZ 1010, * DK 35, (*) FR 10777, * AT 682

 

(mod.)(15)

2

6-row barley

 

 

Altti

* FI 6102

 

(add.)

Amorosa

* IT x, * BG 140

 

(mod.)(15)

Aukusti

* FI 6102

 

(add.)

Bibiana

 

 

f: 30.6.2012

Brage

* FI 6146

 

(add.)

Catania

 

 

f: 30.6.2012

Cinderella

* DE 39, * EE 11, * LT 51, * LI 131

 

(mod.)(15)

Declic

(*) FR 8128, * IT 361

 

(mod.)(15)

Hobbit

* DK 211, * DE 6880, * FR 12584

 

(mod.)(15)

Jolival

 

 

f: 30.6.2012

Madame

 

 

(del.)

Orchidee

 

 

(del.)

Produktiv

 

 

f: 30.6.2012

Saturn

* DE 8887

 

(add.)(15)

Sebrau

* DE 4011

 

(add.)(15)

Trebbia

 

 

(del.)

Wolmari

* FI 6102

 

(add.)


75.   HORDEUM VULGARE L. - BARLEY - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

1

2-row barley

 

 

Gull

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Gute

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Herta

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Ingrid

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Svanhals

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

2

6-row barley

 

 

Edda II

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Jorma

* FI 6192

 

(add.) Region of origin:Finland

Åsa

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)


76.   ORYZA SATIVA L. - RICE

1

2

3

4

Fonsa

* ES x

 

(mod.)

Fruzsina M

* HU 155001

 

(add.)

Presen

* ES 275

 

(add.)

Ricastello

* ES 275

 

(add.)


77.   PHALARIS CANARIENSIS L. - CANARY GRASS

1

2

3

4

Karcsú

 

 

f: 30.6.2012


78.   SECALE CEREALE L. - RYE

1

2

3

4

Ensi

 

 

f: 30.10.2012

Potter

* SE 71

 

(add.)(15)

Turbogreen

* DE 185, * NL 727

 

(add.)(15)(17)


78.   SECALE CEREALE L. - RYE - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Eelis-Antti

* FI 6189

 

(add.) Region of origin:Finland

Haukipuro

* FI 6188

 

(add.) Region of origin:Finland

Iivo

* FI 6191

 

(add.) Region of origin:Finland

Leivonen

* FI 6190

 

(add.) Region of origin:Finland

Mansikka-ahon Vihtori

* FI 6187

 

(add.) Region of origin:Finland

Taavetti

* FI 6182

 

(add.) Region of origin:Finland


79.   SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH - SORGHUM

1

2

3

4

Artico sp

* IT 1260

 

H S (add.)

Biomass 140

* IT 1260

 

H S (add.)

PR811F

* IT 681

 

H S (add.)(32)

PR849F

* IT 681

 

H S (add.)(32)

Surgo

* FR 10160, * IT 704

 

H S (mod.)(17)


82.   ×TRITICOSECALE WITTM. EX A. CAMUS - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS TRITICUM AND A SPECIES OF THE GENUS SECALE

1

2

3

4

Camarma

* ES 79

 

(mod.)

Empero

* SE 116

 

(add.)(15)

Pigmej

(*) DE 4748, * PL 611

 

(mod.)(15)

Ulrika

 

 

f: 30.10.2012

Vitalis

* DE 39, * EE 11, * LT 51, * LI 131

 

(mod.)


83.   TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1

2

3

4

Aallotar

* FI 6102

 

(add.)

Adagio

* ES 2023, * FR 12452, * IT 1125

 

(mod.)(15)

Adonis

 

 

(del.)

Akira

* SK 445

 

(add.)(15)

Akteur

* CZ 25, * DE 39, * EE 11, * LT 51, (*) LU 6007, * PL 205

 

(mod.)(15)

Aladin

* CZ 25

 

(add.)(15)

Altare

 

* CH 41

(add.)(16)

Andelka

* SI 198

 

(add.)(15)

Arktis

* DE 39, * AT 585

 

(mod.)(15)

Asuncion

* IT 101

 

(add.)(15)

Atilio

* ES 339

 

(mod.)(15)

Báthoryčka

* SK 401

 

(add.)(15)

BC Renata

* RO 2131

 

(add.)(15)

Bekend

* SK 401

 

(add.)(15)

Bodyček

* CZ 1162

 

(add.)(15)

Bombasta

* SK 401

 

(add.)(15)

Boval

 

 

f: 1.6.2012

Brentano

* CZ 528

 

(add.)(15)

Capnor

* FR 9295

 

(mod.)(15)

Certo

 

 

(del.)

Compliment

* DE 39, * EE 11, * LT 51, * LI 131

 

(mod.)(15)

Constance

 

 

(del.)

Cottage

 

 

(del.)

Cumulus

* SE 71

 

(add.)(15)

Elly

* CZ 172

 

(add.)(15)

Famulus

* DE 39

 

(add.)(15)

Faustina

* SK 555

 

(add.)(15)

Felix

* RO 2126

 

(add.)(15)

Flair

* DK 98, * EE 66, * LU 6010

 

(mod.)(15)

Galaxie

* FR 12452

* CH 116

(mod.)(15)

Gallus

* SK 508

 

(add.)(15)

Genius

* DE 149

 

(add.)(15)

GK Marcal

 

 

f: 30.6.2012

Graindor

* CZ 1011, * FR 8174

 

(mod.)(15)

Haussmann

* FR 8444

 

(mod.)(15)

Henrik

* BE 717, * CZ 1006, * AT 826, * PL 872

 

(mod.)(15)

Idyla

* SK 401

 

(add.)(15)

Iridium

* CZ 1005, * FR 9084, * SK 424

 

(mod.)(15)

IS Ezopus

* SK 115

 

(add.)(15)

IS Questor

* SK 115

 

(add.)(15)

Ivory

* UK 6149

 

(add.)(16)

Jindra

* CZ 636

 

(add.)(15)

Kalahari

* DE 1323

 

(add.)(15)

Katarina

* SI 198

 

(add.)(15)

Kingdom

* IE 118, * UK 897

 

(mod.)(15)

KWS Erasmus

* DE 129

 

(add.)(15)

KWS Pius

* DE 129

 

(add.)(15)

KWS Target

* UK 1335

 

(add.)(15)

Lear

* DE 1323, * UK 224

 

(mod.)(15)

Litera

* RO 1001

 

(add.)(15)

Manhattan

* AT 826

 

(mod.)(15)(32)

Midas

* HU 106630, * AT 124, * SK 508

 

(mod.)(15)

Molinera

 

* CH 41

(add.)(15)

Muskat

* DE 25

 

(add.)(15)

Musket

 

 

(del.)

Musketeer

 

 

(del.)

Mv Kolo

* HU 148098, * RO 2056

 

(mod.)(15)

Nemocart

 

 

f: 30.6.2012

Nimbus

* SE 71

 

(add.)(15)

Olivin

* EE 54, * LT 86, * LI 132, * PL 631, * FI 6167

 

(mod.)(15)

Orcas

* DE 4011

 

(add.)(15)

Orzival

 

* CH 41

(add.)(15)

Pan Regio

* ES 179

 

(mod.)(16)

Pannonikus

* AT 124, * SK 508

 

(mod.)(15)

Pimlico

* IT 441

 

(add.)(15)

PKB Rodika

* RO 2074

 

(add.)(15)

PKB Roxanda

* RO 2074

 

(add.)(15)

PKB Vizelika

* RO 2074

 

(add.)(15)

Rollex

 

 

(del.)

Romanus

* AT 840

 

(mod.)(15)

RW Nadal

* CZ 1162

 

(add.)(15)

Sailor

* DE 4011

 

(add.)(15)

Salut

 

 

(del.)

Salutos

* CZ 25

 

(add.)(15) ant. Salut

Seladon

* CZ 172, * SK 556

 

(mod.)(15)

Sertori

* FI 6171

* CH 41

(add.)(15)

Shogun

 

 

(del.)

Silvanus

* SK 113

 

(add.)(15)

Soliat

 

* CH 41

(add.)(16)

Striker

 

 

(del.)

Terri

 

* CH 41

(add.)(16)

Terrier

 

 

(del.)

Tina

 

 

(del.)

Tuscan

 

 

(del.)

Ujvary

 

 

f: 30.6.2012

Viglanka

* SK 601

 

(add.)(15)

Viola

* SK 113

 

(add.)(15)

Wallace

 

 

(del.)

Zentos

* LT 108, * LI 88

 

(mod.)(15)


83.   TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Apu

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Aros

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Diamant II

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Fylgia I

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Hallandsvete

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Kärn II

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Lantvete från Dalarna

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Lantvete från Halland

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Lantvete från Uppsala

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Lantvete från Värmland

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Odin

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Robur

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Svenno

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Virtus

* SE 140

 

(add.) Region of origin:Sweden(15)


84.   TRITICUM DURUM DESF. - DURUM WHEAT

1

2

3

4

Divimar

* DE 3813

 

(add.)(15)

IS Jarissa

* SK 115

 

(add.)(16)

Licinius

* ES 339

 

(mod.)


86.   ZEA MAYS L. - MAIZE

1

2

3

4

Aadress

(*) FR 12814, * SK 406

 

 

Acclaim

* IE 302, * UK 1676

 

 

Acumen

* UK 667

 

 

Almodóvar

* ES 2021

 

 

Amagrano

* DE 105

 

 

Amanatidis

* DE 105, * AT 618, * SK 221

 

 

Amaretto

* DE 105

 

 

Ambassad

* ES 2021, * IT x

 

 

Andante

* IE 302

 

 

Anjou 231

 

 

 

Anjou 277

* CZ 1136, * DE 275, * ES 2021, * FR 12814, * AT 562, * PL 58

 

 

Anjou 292

(*) FR 12814, * HU 132938, * SI 323, * RO 2111, * BG 21

 

 

Antiss YG

* ES 2021

 

 

Aritzo

* NL 741

 

 

Ascario

* SK 60

 

 

Atall YG

* ES 2021

 

 

Aurelia

* BE 842, * CZ 1207, * DE 1220, (*) FR 12814, * IE 302, * LU 12002, * NL 712

 

 

AW 641

* SK 334

 

 

Baghera

* NL 707

 

 

Baltimore

* PL 58

 

 

Barros

* DE 105

 

 

Beethoven

* BE 842, (*) FR 12814, * IE 302, * UK 1676

 

 

Boomer

* SK 398

 

 

Brooklyn

* NL 741

 

 

Cadurci CS

* IT 345, * RO 2129

 

 

California

* ES 5052

 

 

Castelli CS

* IT 345

 

 

Ceben

* CZ 196

 

 

Cegraf

* SK 164

 

 

Cekob

* SK 164

 

 

Cemiss

* CZ 196

 

 

Cenor

* SK 164

 

 

Cera 2504

* RO 1098

 

 

Ceruba

* SK 164

 

 

Ceskor

* CZ 196

 

 

Cewinr

* CZ 196, * SK 164

 

 

Chimerico

* IT 1164

 

 

Coradi CS

* CZ 167

 

 

Crescendo

* CZ 1207, * EE 87, * IE 302, * NL 712

 

 

Crisana

* RO 1001

 

 

DA Samuel

* SK 543

 

 

DA Scena

* SK 543

 

 

DA Silvie

* SK 543

 

 

DA Sorina

* SK 543

 

 

DA Sven

* NL 738

 

 

DA Szelia

* SK 543

 

 

DA Szoi

* SK 543

 

 

Delcampo

* NL 707

 

 

Djerba

* SK 243

 

 

DK 386

 

 

 

DK 493

* BG 35

 

 

DK 527

* RO 2005

 

 

DKC2961 YG

* CZ 1114

 

 

DKC2971

* IT x, * NL 731, * AT 708, * PL 706

 

 

DKC3477 YG

* CZ 1114

 

 

DKC3705

* HU 132949

 

 

DKC3795

* CZ 1114

 

 

DKC4082

(*) FR 12161, * SK 217

 

 

DKC4999

* HU 108843

 

 

DKC5007

* HU 132949

 

 

DKC5543YG

* ES x

 

 

DKC6085

* ES x, * IT x

 

 

DKC6364YG

* ES x

 

 

DKC6677

* ES x, * IT x

 

 

DKC6877YG

* ES x

 

 

EC6303EZA1

 

 

 

Elide

* SK 209

 

 

Erytrinia

* SK 586

 

 

ES Amethis

* SK 398

 

 

ES Ardent

* UK 6058

 

 

ES Cargo

* DE 8634

 

 

ES Charter

* DE 462, * FR 12749

 

 

ES Context

* NL 671

 

 

ES Dalia YG

* CZ 1114

 

 

ES Diademe

(*) FR 12749, * RO 2084

 

 

ES Garant

* DE 7875, * FR 12749, * AT 772

 

 

ES Kongress

* PL 741, * RO 2084

 

 

ES Manade YG

* ES x

 

 

ES Marco

* CZ 1133, * DE 3501, * FR 12749, * NL 671

 

 

ES Olimpus

* DE 8347, * FR 12749

 

 

ES Sensor

* HU 102786, * IT 1171, * AT 772, * RO 2084, * BG 22

 

 

Eufori CS

* HU 108843

 

 

Fadonna

* SK 604

 

 

Farmagna

* SK 604

 

 

Fernandez

* CZ 69, * DE 105, * SK 221

 

 

Fjörd

 

 

 

Fjord

* BE 713, * CZ 69, * SK 221, * UK 611

 

 

Garland

* UK 667

 

 

GL Maasta

* SK 409

 

 

GL Novala

* SK 409

 

 

Grosso

* DE 105

 

 

Gutwein 2605

 

 

 

Hannah

* SK 406

 

 

Horatio

* SK 60

 

 

Hudson

* IE 302, * NL 712

 

 

Intention

* UK 667

 

 

Isanto

* SK 60

 

 

Janice

* SK 406

 

 

Jessy

* DE 275

 

 

Jodie

* SK 406

 

 

Kaifus

* CZ 69, * SK 221, * RO 2032, * BG 16

 

 

Kamarillas

* HU 149293

 

 

Kamelias

* FR 12266, * RO 2032

 

 

Kapellas

* CZ 69, * SK 221

 

 

Karmas

* HU 149293, * AT 618, * SK 221, * RO 2032, * BG 16

 

 

Karriol

* UK 611

 

 

Katy

* DK 28, * IE 29, * UK 611

 

 

Kessos

* HU 149293, * SK 221

 

 

Kinemas

* HU 149293

 

 

King Kong

* SK 604

 

 

Kirges

* CZ 69

 

 

Kiris

* HU 149293, * RO 2032

 

 

Kiskun TC 4515

 

 

 

Kluni CS

* CZ 167, * IT 345

 

 

Kolibris

* HU 149293, * RO 2032, * BG 16

 

 

Kolter

* DK 28

 

 

Kompromis

* CZ 69, * FR 12266, * SK 221

 

 

Konger

* UK 611

 

 

Kontender

* DK 28, * UK 611

 

 

Konvergens

* CZ 69, * FR 12266

 

 

Kovadis

(*) FR 12266, * SK 221

 

 

Krabas

* CZ 69, * HU 149293, * SK 221, * BG 16

 

 

Krassus

* HU 149293, * SK 221, * RO 2032

 

 

KWS 6471

* CZ 69, * HU 149293, * SK 221, * RO 2032, * BG 16

 

 

Lacrima

(*) FR 12208, * SI 153

 

 

Lauréat

* FR 8217, * HU 149293, * SK 221, * RO 2032, * BG 16

 

 

Laureen

* CZ 1136, * PL 58

 

 

Laurinio

* DE 105

 

 

Lennon

 

 

 

LG 21.85

(*) FR 12814, * UK 667

 

 

LG 22.75

* PL 58

 

 

LG 22.80

 

 

 

LG 34.88

* HU 132938

 

 

LG30211

* DE 1220, * NL 741

 

 

LG30218

* BE 842, * DE 275, * NL 708

 

 

LG30219

* SK 406

 

 

LG30222

* DE 8325

 

 

LG30225

* NL 741

 

 

LG30261

* CZ 1136, * FR 13724

 

 

LG30266

* SK 406

 

 

LG30288

* SK 406

 

 

LG30290

* SK 406

 

 

LG30533

* IT x

 

 

LG30607YG

* ES 2021

 

 

LG3258

* CZ 1136, * FR 13724

 

 

LG3303

* ES 2021, * FR 12814

 

 

LG3330YG

* RO 2111

 

 

LG3350

* HU 132938, * SK 406, * RO 2111, * BG 21

 

 

LG3385YG

* SK 406

 

 

LG3395

* AT 562, * SK 406, * RO 2111

 

 

LG3410YG

* SK 406

 

 

LG3475YG

* SK 406, * RO 2111

 

 

LG3540

* IT x, * RO 2111

 

 

Lidonia

(*) FR 12208, * IT 370, * RO 2123

 

 

Lincoln

 

 

 

Lisaki

(*) FR 12814

 

 

Lisetta

* ES 2099, * BG 66

 

 

Lucinda

 

 

 

Luigi CS

* DE 4409, * FR 8197

 

 

Marleen

* DE 8600

 

 

MAS 10M

* NL 743

 

 

MAS 19F

(*) FR 12208, * UK 820

 

 

MAS 19H

* CZ 533, (*) FR 12208

 

 

MAS 38D

* RO 2123, * HU 132961

 

 

MAS 55F

* ES 2099, * IT 370

 

 

MAS 25R

* SK 365

 

 

MAS 29H

* SK 365

 

 

MAS 30K

* SK 365

 

 

Mercurio

* CZ 69, * FR 12266, * PL 52, * SK 221

 

 

Miguel

* IT 423

 

 

Nonius

* SK 119

 

 

Milka

* IT 272, * NL 742

 

 

Monic

* SK 604

 

 

Montale

* SK 604

 

 

Morison

* SK 604

 

 

Mostistea

* RO 1001

 

 

MT Eco

* SK 543

 

 

MT Megalix

* NL 732

 

 

Muzi CS

* CZ 167, * HU 149282, * IT 345

 

 

Mv Mara TC

 

 

 

NE6284KDDZ

* ES 2016

 

 

Nimrod

* IE 302, * UK x

 

 

Nitro

* NL 741

 

 

NK Cobalt

* DE 6880, * HU 102335, * IT 1164

 

 

NK Columbia

(*) FR 12584, * HU 102335, * IT 1164

 

 

NK Creator

* IT 1164, * SK 219

 

 

NK Cubic

* CZ 711, * FR 12584

 

 

NK Lucius

* HU 102335, * IT 1164

 

 

NK Olympic

* FR 12584, * HU 102335

 

 

Nonius

 

 

 

Novadour

 

 

 

Nutreca

* NL 741

 

 

NX74217

* ES 6212

 

 

Okato

* CZ 414

 

 

Oneli CS

* RO 2129

 

 

Orbit

* CZ 711, (*) FR 12584, * SK 219

 

 

Oxxygen

* FR 12452, * HU 108227

 

 

Pactol

 

 

 

Palmer

* DE 8600

 

 

Panasem

* IT 1288, * SK 453

 

 

Pandoso

* CZ 414, * SK 60

 

 

Perceval

 

 

 

Phileaxx YG

* ES x

 

 

Piazza

* FR 11874, * IE 302

 

 

Podium

* CZ 69, * FR 12266, * LT 73, * PL 52, * UK 611

 

 

Poluxx

* HU 108227

 

 

Pompeo

* SK 60

 

 

Prollix

* FR 12208, * PL 834, * RO 2123

 

 

PR32D78

* ES 142

 

 

PR33P80

* ES 142, * PT 583

 

 

PR34N24

(*) FR 10858, * IT x, * SI 481

 

 

PR35A56

* ES 142, * PT 583

 

 

PR35F38

* HU 106168, * SK 450, * RO 2097, * BG 34

 

 

PR35T11

* RO 2122

 

 

PR36D81

* SK 450

 

 

PR36V52

(*) FR 10858, * HU 106168, * IT x, * BG 34

 

 

PR36V74

(*) FR 10858, * IT x, * SI 481

 

 

PR37K92

* HU 106168, * IT x, * AT 513, * SI 481

 

 

PR37N01

* HU 106168, * IT x, * AT 806, * SK 450, * RO 2097, * BG 34

 

 

PR37N02

* SK 450, * RO 2122

 

 

PR37Y20

* SK 450

 

 

PR38A79

* FR 10858, * HU 149204, * AT 513, * SI 481, * BG 34

 

 

PR38M27

* AT 806, * SI 481, * BG 34

 

 

PR38N86

(*) FR 10858, * HU 106168, * IT x, * AT 513, * PL 802, * SI 481

 

 

PR38N91

* ES 142

 

 

PR38Y34

* CZ 409, (*) FR 10858, * PL 802

 

 

PR39D24

* CZ 409

 

 

PR39T47

* CZ 409, * DE 8346, * SK 450

 

 

PR39T83

* FR 10858, * SI 481

 

 

PR39W69

* NL 711

 

 

P0319

* IT x, * SK 450

 

 

P0547

* IT x, * SK 450

 

 

P1615

* ES 142, * IT x

 

 

P1621

* ES 142, * IT x

 

 

P2023

* ES 142

 

 

P7754

* NL 711

 

 

P7951

* CZ 409

 

 

P8000

* CZ 409, * DE 514, * FR 10858, * SI 481

 

 

P9000

* IT x, * AT 77, * SK 450, * BG 34

 

 

P9248

* IT x, * SK 450

 

 

P9494

* HU 166210, * IT x, * AT 77, * SK 450

 

 

P9578

* HU 166210, * AT 77

 

 

Rafinio

* DE 105

 

 

Reboxx YG

* ES 2023

 

 

Réséda

 

 

 

Reseda

* SI 189

 

 

Réséda

* HU 149204

 

 

Ricardinio

* BE 713, * CZ 69, * DE 105, * AT 618, * PL 52, * SK 221

 

 

Rodni CS

* CZ 167, * NL 224

 

 

Rubben

* NL 224

 

 

Rubisco

* CZ 69, * FR 12266, * SK 221

 

 

Rulexx

(*) FR 12452, * HU 103716, * BG 46

 

 

Rulexx Duo

* HU 108227

 

 

Salute

 

 

 

Santana

 

 

 

Scandi CS

* IT 345, * SK 500

 

 

Seiddi Duo

* CZ 167

 

 

Shexxpir YG

* ES 2023

 

 

Silvinio

* DE 105

 

 

Suanito

* RO 2127

 

 

Suarez

* SK 543

 

 

Subianca

* CZ 1253

 

 

Subris

* CZ 1253

 

 

Sudonia

* HU 106465

 

 

Sue

* SK 543

 

 

Sulexa

* DE 8703, * LT 151

 

 

Sumas

* SK 543

 

 

Surreal

* DE 8703

 

 

Susann

* CZ 1253, * DE 8703, * FR 13583

 

 

Sustella

* NL 744

 

 

Sutolo

* HU 106465

 

 

Suzy

* DE 8703, * FR 13583

 

 

SY Applause

* DK 219, (*) FR 12584

 

 

SY Respect

* UK 1961

 

 

SY Veralia

* FR 12584, * HU 102335, * IT 1164

 

 

Szegedi TC 513

 

 

 

Szegedi 387

* RO 2043

 

 

Szegedi 475

* RO 2043

 

 

Tacito

* CZ 414, * SK 60

 

 

Tassilo

* CZ 69, * DE 105, * IE 29, * SK 221

 

 

Tékila

 

 

 

Terence

* DK 130, * UK 820

 

 

Tetuan

* IT 336

 

 

Tibere

* CZ 533

 

 

Tifenn

* CZ 533, (*) FR 12208

 

 

Timea

* ES 2099

 

 

Tobias

* DK 130, * UK 820

 

 

Troizi CS

* UK 1940

 

 

Ulyxxe YG

* ES x

 

 

Virtuose

* HU 149336

 

 

Vitolo

* SK 60

 

 

Vivacity

(*) FR 13724, * UK 667

 

 

Wikana

* SK 604

 

 

Yogi BT

* CZ 167

 

 

ZE Otis

* SK 250

 

 

ZETA140S

* SK 586

 

 

ZETA200S

* SK 586

 

 

 

87.   SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO

1

2

3

4

Albioana

* RO 1076

 

(add.) ant. Ioana TS

Alowa

* FR 12855

 

(mod.)

Amandine

* FR 12855, * BG 49

 

(mod.)

Amflora

* SE 139

 

(add.)(36)

Amyla

* FR 12855

 

(mod.)

Apolline

* FR 12855

 

(mod.)

Appell

* FI 6107, * SE 71

 

(mod.)

Artis

 

 

f: 1.6.2012

Atlas

* FR 12855

 

(mod.)

Belmonda

* DE 2352

 

(add.)

Canelle

 

 

f: 30.6.2012

Capri

* CZ 61

 

(add.)

Caprice

* DE 1703

 

(add.)

Cerisa

* FR 11336

 

(add.)

Charlotte

* FR 12855, * LU x

 

(mod.)

Charmante

* IT 452

 

(mod.)

Chérie

* FR 12855, * HU 107934

 

(mod.)

Columbo

* SE 71

 

(mod.)

Corolle

* FR 12855

 

(mod.)

Crisps4all

* FR 12873, * NL 429

 

(mod.)(32)

Cumbica

* DE 3532