ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.188.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 188

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
13 юли 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 188/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5899 — Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 188/02

Обменен курс на еврото

2

 

Сметна палата

2010/C 188/03

Специален доклад № 2/2010 Ефективност на схемите за подпомагане на проектни проучвания и изграждане на нови инфраструктури по Шестата рамкова програма за изследвания

3

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2010/C 188/04

Обявление за конкурси на общо основание

4

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2010/C 188/05

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

5

2010/C 188/06

Известие за изтичане на срока на действие на определени антидъмпингови мерки

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2010/C 188/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11

2010/C 188/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5861 — Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

12

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Съвет

2010/C 188/09

Уведомление до лицата, групите и образуванията, посочени в списъка, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (вж. приложението към Регламент (ЕС) № 610/2010 на Съвета)

13

 

Европейска комисия

2010/C 188/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

15

2010/C 188/11

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

20

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5899 — Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation)

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 188/01

На 2 юли 2010 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32010M5899. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/2


Обменен курс на еврото (1)

12 юли 2010 година

2010/C 188/02

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2572

JPY

японска йена

111,35

DKK

датска крона

7,4552

GBP

лира стерлинг

0,83630

SEK

шведска крона

9,4560

CHF

швейцарски франк

1,3349

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,0160

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,325

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

278,91

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7087

PLN

полска злота

4,0770

RON

румънска лея

4,2460

TRY

турска лира

1,9582

AUD

австралийски долар

1,4398

CAD

канадски долар

1,2986

HKD

хонконгски долар

9,7748

NZD

новозеландски долар

1,7727

SGD

сингапурски долар

1,7380

KRW

южнокорейски вон

1 512,74

ZAR

южноафрикански ранд

9,5799

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,5126

HRK

хърватска куна

7,2158

IDR

индонезийска рупия

11 382,66

MYR

малайзийски рингит

4,0281

PHP

филипинско песо

58,178

RUB

руска рубла

38,7665

THB

тайландски бат

40,702

BRL

бразилски реал

2,2142

MXN

мексиканско песо

16,0557

INR

индийска рупия

58,8505


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Сметна палата

13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/3


Специален доклад № 2/2010 „Ефективност на схемите за подпомагане на проектни проучвания и изграждане на нови инфраструктури по Шестата рамкова програма за изследвания“

2010/C 188/03

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея специален доклад № 2/2010 „Ефективност на схемите за подпомагане на проектни проучвания и изграждане на нови инфраструктури по Шестата рамкова програма за изследвания“.

Докладът е достъпен за справка или изтегляне на уебсайта на Европейската сметна палата: http://www.eca.europa.eu

Докладът може да бъде предоставен безплатно на хартиен носител при заявка:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

или при попълване на формуляр за електронна поръчка на уебсайта EU Bookshop.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/4


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

2010/C 188/04

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание:

EPSO/AD/183/10 — Писмени преводачи с датски език (DA),

EPSO/AD/184/10 — Писмени преводачи с немски език (DE),

EPSO/AD/185/10 — Писмени преводачи с английски език (EN),

EPSO/AD/186/10 — Писмени преводачи с френски език (FR),

EPSO/AD/187/10 — Писмени преводачи със словенски език (SL).

Обявлението за конкурсите е публикувано само на датски, немски, английски, френски и словенски език в Официален вестник на Европейския съюз C 188 A от 13 юли 2010 г.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO: http://eu-careers.eu


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/5


Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

2010/C 188/05

След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока (1) на действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на велосипеди с произход, inter alia, от Китайската народна република (наричана по-долу „разглежданата държава“), в Комисията постъпи искане за преразглеждане на основание член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (2) (наричан по-долу „основният регламент“).

1.   Искане за преразглеждане

Искането е подадено на 13 април 2010 г. от Европейската асоциация на производителите на велосипеди (наричана по-долу „заявителят“) от името на производителите, които съставляват основен дял — в конкретния случай над 25 % от цялото производство на велосипеди на Съюза.

2.   Продукт

Продуктът, предмет на преразглеждане, са велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело), без двигател, с произход от Китайската народна република (наричан по-долу „разглежданият продукт“), попадащ понастоящем под кодове по КН ex 8712 00 10, 8712 00 30 и ex 8712 00 80.

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1524/2000 на Съвета (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1095/2005 на Съвета (4).

4.   Основания за преразглеждането

Искането се основава на аргумента, че има вероятност изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване на дъмпинга и повтаряне на вредата от него за промишлеността на Съюза.

С оглед на разпоредбите на член 2, параграф 7 от основния регламент, заявителят е установил нормална стойност за производителите износители от Китайската народна република на основата на продажните цени в подходяща държава с пазарна икономика, която е упомената в точка 5.1, буква г) от настоящото известие. Твърдението за продължаване на дъмпинга се основава на сравнение между нормалната стойност, както е посочена в предходното изречение, и експортните цени на разглеждания продукт, когато е предназначен за износ в Европейския съюз.

На тази основа изчисленият дъмпингов марж е значителен.

Заявителят твърди също така, че има вероятност от повтаряне на вредоносния дъмпинг. В тази връзка заявителят представя доказателства, че, ако се допусне отпадане на мерките, равнището на настоящия внос на разглеждания продукт по всяка вероятност ще се увеличи поради потенциала на производствените мощности на производителите износители в засегнатата държава.

Заявителят твърди, че отстраняването на вредата се дължи главно на съществуването на мерките и че всяко повторно осъществяване на значителен внос при дъмпингови цени от засегнатата държава по всяка вероятност ще доведе до повтаряне на вредата за промишлеността на Съюза, ако се допусне отпадане на мерките.

5.   Процедура

След като установи, след обсъждане с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства, които да обосноват започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките, с настоящото Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

5.1.    Процедура за определяне на вероятността от възникване на дъмпинг и нанасяне на вреда

При разследването ще се определи доколко е вероятно изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване на дъмпинга и повтаряне на вредата от него.

a)   Подбор за представителна извадка

Предвид видимо големия брой страни, въвлечени в настоящата процедура, Комисията може да реши да изготви представителни извадки съгласно член 17 от основния регламент.

i)   Представителна извадка на износители/производители от Китайската народна република

За да може Комисията да реши дали е необходима извадка и — ако тя е необходима — да направи съответен подбор, от всички износители/производители или представители, действащи от тяхно име, се изисква да заявят себе си като такива, като се свържат с Комисията и предоставят следната информация за своето(ите) дружество(а) в срока, определен в точка 6, буква б), подточка i), и в посочените в точка 7 формати:

наименование, адрес, електронен адрес, номер на телефон и на факс и лице за контакт,

оборот в местна валута и обем в бройки на разглеждания продукт, продаден за износ на Съюза в периода (от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г.) за всяка една от 27-те държави-членки (5) поотделно и за всички заедно,

оборот в местна валута и обем в бройки на разглеждания продукт, продаден на вътрешния пазар в периода (от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г.),

оборот в местна валута и обем на продажбите в бройки на разглеждания продукт, продаден на трети страни в периода (от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г.),

точно описание на свързаните с разглеждания продукт дейности на дружеството в световен мащаб,

наименования и точно описание на дейностите на всички свързани дружества (6), участващи в производството и/или продажбата (за износ и/или за вътрешния пазар) на разглеждания продукт,

всяка друга имаща отношение информация, която би била от полза за Комисията при изготвянето на извадката.

Като представя горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуално включване в извадката. Ако бъде избрано за тази цел, дружеството ще трябва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за установяване достоверността на отговорите му. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното (си) включване в извадката, това ще се счита за неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 8 по-долу.

За да получи информацията, която смята за необходима при изготвянето на извадката на износители/производители, Комисията ще се свърже освен това с компетентните органи на Китайската народна република, както и с всички известни сдружения на износители/производители.

ii)   Представителна извадка на вносители

За да може Комисията да реши дали е необходима извадка и — ако тя е необходима — да направи съответен подбор, от всички вносители или представители, действащи от тяхно име, се изисква да заявят себе си като такива пред Комисията и да предоставят следната информация за своето(ите) дружество(а) в срока, определен в точка 6, буква б), подточка i), и в посочените в точка 7 формати:

наименование, адрес, електронен адрес, номер на телефон и на факс и лице за контакт,

точно описание на свързаните с разглеждания продукт дейности на дружеството,

общ оборот в периода от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г.,

обем в бройки и стойност в евро на вноса и препродажбата на разглеждания внесен продукт с произход от Китайската народна република на пазара на Съюза в периода от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г.,

наименования и точно описание на дейностите на всички свързани дружества (7), участващи в производството и/или продажбата на разглеждания продукт,

всяка друга имаща отношение информация, която би била от полза за Комисията при изготвянето на извадката.

Като представя горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуално включване в извадката. Ако бъде избрано за тази цел, дружеството ще трябва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за установяване достоверността на отговорите му. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното (си) включване в извадката, това ще се счита за неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 8 по-долу.

За да получи информацията, която смята за необходима при изготвянето на извадката от вносители, Комисията ще се свърже освен това с всички известни сдружения на вносители.

iii)   Представителна извадка на производители от Съюза

Предвид големия брой производители от Съюза, които поддържат искането за преразглеждане, Комисията възнамерява да разследва вредата, нанесена на промишлеността на Съюза, като изготви представителна извадка.

За да може Комисията да реши дали е необходима извадка и — ако тя е необходима — да направи съответен подбор, от всички производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, се изисква да заявят себе си като такива пред Комисията и да предоставят следната информация за своето(ите) дружество(а) в срока, определен в точка 6, буква б), подточка i), и в посочените в точка 7 формати:

наименование, адрес, електронен адрес, номер на телефон и на факс и лице за контакт,

точно описание на свързаните със сходния продукт дейности на дружеството в световен мащаб,

стойност в евро на продажбите на сходния продукт на пазара на Съюза в периода от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г.,

обем в бройки на продажбите на сходния продукт, реализирани на пазара на Съюза в периода от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г.,

обем в бройки на производството на сходния продукт в периода от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г.,

обем в бройки на внесения в Съюза разглеждан продукт, произведен в Китайската народна република, в периода от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г., ако е приложимо,

наименования и точно описание на дейностите на всички свързани дружества (8), участващи в производството и/или продажбата на сходния продукт (произвеждан в Съюза) и на разглеждания продукт (произвеждан в Китайската народна република),

всяка друга имаща отношение информация, която би била от полза за Комисията при изготвянето на извадката.

Ако евентуално част от тази информация вече е била предоставена на службите за защита на търговията на Комисията, не е необходимо дружествата да я представят повторно. Като заяви себе си като такова и предостави горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуалното (си) включване в извадката. Ако дружеството е избрано да участва в извадката, това означава, че то ще трябва да попълни въпросник и да приеме извършването на проверка в неговите помещения за установяване на достоверността на отговорите му („проверка на място“). Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното (си) включване в извадката, това ще се счита за неоказване на съдействие при разследването. Констатациите на Комисията по отношение на неоказващи съдействие производители от Съюза се основават на наличните факти и резултатът за тези страни може да бъде по-малко благоприятен, отколкото ако са съдействали.

За да получи информацията, която смята за необходима при изготвянето на извадката на производители от Съюза, Комисията ще се свърже освен това с всички известни сдружения на производители от Съюза.

iv)   Окончателен подбор на представителните извадки

Всички заинтересовани страни, желаещи да представят каквато и да е информация, имаща отношение към изготвянето на извадките, трябва да направят това в срока, определен в точка 6, буква б), подточка ii).

Комисията възнамерява да направи окончателния подбор на извадките след консултации със засегнатите страни, изразили готовност да бъдат включени в извадките.

Включените в извадките дружества трябва да попълнят въпросник в срока, определен в точка 6, буква б), подточка iii), и да съдействат в рамките на разследването.

Ако не получи достатъчно съдействие, Комисията може да направи заключенията си въз основа на наличните факти в съответствие с член 17, параграф 4 и член 18 от основния регламент. Направената въз основа на наличните факти констатация може да бъде по-малко благоприятна за засегнатата страна, както е уточнено в точка 8.

б)   Въпросници

За да получи информацията, която счита за необходима за разследването, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на всички известни сдружения на производители от Съюза, на включените в извадката износители/производители от Китайската народна република и на всички известни сдружения на износители/производители, на включените в извадката вносители, на всички известни сдружения на вносители, както и на компетентните органи на разглежданата държава.

в)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

С настоящото всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят, освен попълнения въпросник, допълнителна информация, както и да представят доказателства в нейна подкрепа. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срока, определен в точка 6, буква a), подточка ii).

Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят искане, от което да е видно, че са налице специални основания да бъдат изслушани. Искането трябва да бъде отправено в срока по точка 6, буква а), подточка iii).

г)   Избор на държава с пазарна икономика

В предишното разследване като подходяща държава с пазарна икономика с цел установяването на нормална стойност по отношение на Китайската народна република бе използвано Мексико. Комисията възнамерява отново да използва Мексико за тази цел. Заинтересованите страни се приканват да изразят становището си доколко този избор е уместен в срока, определен в точка 6, буква в).

5.2.    Процедура за оценяване на интереса на Съюза

В съответствие с член 21 от основния регламент и в случай че вероятността за продължаване на дъмпинга и повтаряне на вредата от него се потвърди, ще бъде решено дали запазването на антидъмпинговите мерки не би противоречало на интереса на Съюза. Поради тази причина Комисията може да изпрати въпросници на известните ѝ производители, вносители, техни представителни сдружения, ползватели и техни представителни сдружения, доставчици и техни представителни сдружения и представителни организации на потребителите в Съюза. Тези страни, включително страните, които не са известни на Комисията, при условие че докажат съществуването на обективна връзка между дейността си и разглеждания продукт, могат да заявят себе си като такива и да представят на Комисията информация в общите срокове по точка 6, буква а), подточка ii). Страните, действали в съответствие с предходното изречение, могат да поискат изслушване, като посочат специалните основания да бъдат изслушани, в срока, определен в точка 6, буква а), подточка iii). Следва да се отбележи, че всяка информация, предоставена съгласно член 21, ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства в момента на подаването ѝ.

6.   Срокове

a)   Общи срокове

i)   За страните — да поискат въпросник

Всички заинтересовани страни, които не са оказали съдействие при разследването, довело до мерките, предмет на настоящото преразглеждане, следва да поискат въпросник или друг формуляр за заявление колкото е възможно по-скоро, но не по-късно от 15 дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

ii)   За страните — да заявят себе си като такива, да предоставят попълнен въпросник и всяка друга информация

Ако изложеното от заинтересованите страни следва да бъде взето предвид по време на разследването, всички те трябва да заявят себе си като такива, като се свържат с Комисията, изложат становищата си и подадат попълнен въпросник или всяка друга информация в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Обръща се внимание на факта, че упражняването на повечето процедурни права, установени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила себе си като такава в рамките на горепосочения срок.

Подбраните за извадката дружества трябва да предоставят попълнен въпросник в срока, определен в точка 6, буква б), подточка iii).

iii)   Изслушвания

Всички заинтересовани страни също така могат да поискат да бъдат изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.

б)   Специален срок по отношение на представителните извадки

i)

Информацията, съдържаща се в точка 5.1, буква а), подточка i), точка 5.1, буква а), подточка ii) и точка 5.1, буква а), подточка iii), следва да бъде получена от Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, тъй като Комисията възнамерява да се консултира със съответните страни, изявили желание да бъдат включени в извадката, относно окончателния ѝ подбор, в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

ii)

Всяка друга информация, която е от значение за подбора на извадката, както е посочено в точка 5.1, буква а), подточка iv), трябва да бъде получена от Комисията в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

iii)

Попълненият от включените в извадката страни въпросник трябва да бъде получен от Комисията в срок от 37 дни от датата на уведомлението за тяхното включване в извадката, освен ако не е посочено друго.

в)   Специален срок за избор на държава с пазарна икономика

Страните по разследването могат да поискат да коментират уместността на избора на Мексико, която е предвидена като страна с пазарна икономика с цел установяване на нормална стойност по отношение на Китайската народна република, както е упоменато в точка 5.1, буква г). Тези коментари следва да бъдат получени от Комисията в срок от 10 дни от датата на публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

7.   Писмени изявления, попълнен въпросник и кореспонденция

Всички изявления и искания, направени от заинтересованите страни, трябва да бъдат в писмен вид (не в електронен формат, освен ако не е посочено друго) и да съдържат наименование, адрес, електронен адрес и номер на телефон и на факс на заинтересованата страна. Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (9) и в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент се придружават от неповерителна версия, обозначена с „For inspection by interested parties“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс +32 22956505

8.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп или не предостави в срок необходимата информация или значително възпрепятства разследването, заключенията, положителни или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна предостави невярна или подвеждаща информация, тази информация се изключва и в съответствие с член 18 от основния регламент се използват наличните факти. Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и се използват наличните факти, резултатът от разследването за такава страна може да бъде по-малко благоприятен, отколкото ако тя е съдействала.

9.   График на разследването

Съгласно член 11, параграф 5 от основния регламент настоящото разследване ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

10.   Възможност за отправяне на искане за преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент

Тъй като настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките е предприето в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 2 от основния регламент, направените в него констатации няма да доведат до изменение на равнището на съществуващите мерки, а до тяхната отмяна или запазване в съответствие с член 11, параграф 6 от основния регламент.

Ако някоя от страните в процедурата счита, че има основание за преразглеждане на равнището на мерките с оглед на възможна промяна (т.е. повишаване или намаляване) на равнището на мерките, тази страна може да поиска преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

Страните, желаещи такова преразглеждане, което би се провело независимо от споменатото в настоящото известие преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките, могат да се свържат с Комисията на горепосочения адрес.

11.   Обработка на лични данни

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (10).

12.   Служител по изслушванията

Следва да се отбележи също, че ако заинтересованите страни смятат, че се натъкват на трудности при упражняването на правото си на защита, те могат да поискат намеса от страна на служителя по изслушванията на ГД „Търговия“. Той действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията и, когато е необходимо, служи като медиатор във връзка с процедурни въпроси относно защитата на техните интереси в настоящата процедура, по-специално що се отнася до аспекти, свързани с достъпа до досието, поверителността, удължаването на сроковете и обработката на писмено и/или устно изложените становища. За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на ГД „Търговия“ (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  ОВ C 70, 19.3.2010 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(3)  ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1.

(5)  27-те държави-членки на Европейския съюз са: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Нидерландия, Чешката република и Швеция.

(6)  За смисъла на „свързани дружества“ вж. член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(7)  Вж. бележка под линия 6.

(8)  Вж. бележка под линия 6.

(9)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ съгласно член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(10)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/10


Известие за изтичане на срока на действие на определени антидъмпингови мерки

2010/C 188/06

Тъй като след публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока на действие (1) не бе подадено искане за преразглеждане, Комисията уведомява, че срокът на действие на посочената по-долу антидъмпингова мярка скоро ще изтече.

Настоящото известие се публикува в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. (2) за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност.

Продукт

Страна(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие

Велосипеди

Виетнам

Антидъмпингово мито

Регламент (ЕО) № 1095/2005 на Съвета (ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1)

15.7.2010 г.


(1)  ОВ C 70, 19.3.2010 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 188/07

1.

На 5 юли 2010 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Carrefour S.A. („Carrefour“, Франция) и Marinopoulos Holding S.à r.l („Marinopoulos“, Люксембург), принадлежащо на Marinopoulos group, придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие CM Balkans B.V. („Balkan JV“, Нидерландия) посредством, съответно, договор за управление и покупка на дялове в новосъздадено дружество, което представлява съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Carrefour: разпространител на дребно на хранителни и нехранителни стоки във собствени и франчайзингови магазини (хипермаркети, супермаркети, нискотарифни (discount) и квартални магазини) в Европа, Латинска Америка и Азия,

За Marinopoulos group: разпространение на дребно на хранителни и нехранителни стоки, производство на козметични и фармацевтични продукти, разпространение на дребно на дрехи, козметика, оптични продукти и висококачествено кафе в някои страни в Европа, по-специално Гърция и Кипър,

а Balkan JV: управление на 4 супермаркета в България и развитие на хипер и супермаркети под марката „Carrefour“ на Балканите, по-конкретно в България, Словения, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/12


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5861 — Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 188/08

1.

На 5 юли 2010 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Съгласно параграф 1 от австрийския федерален закон относно мерките за стабилизиране на финансовия пазар на република Австрия австрийският федерален министър на финансите придоби по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Hypo Alpe Adria Bank International AG („HGAA“, Австрия) посредством покупка на дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Федералното министерство на финансите: стабилизиране на финансовата система в Австрия,

за предприятие HGAA: универсални банкови услуги в областта на частното и фирмено банкиране и лизингова дейност.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.5861 — Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Съвет

13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/13


Уведомление до лицата, групите и образуванията, посочени в списъка, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания

(вж. приложението към Регламент (ЕС) № 610/2010 на Съвета)

2010/C 188/09

На вниманието на лицата, групите и образуванията, включени в списъка към Регламент (ЕС) № 610/2010 на Съвета, се представя следната информация (1).

Съветът на Европейския съюз смята, че мотивите за включването на лицата, групите и образуванията, които присъстват в посочения по-горе списък с лица, групи и образувания, попадащи под ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма (2), насочени срещу определени лица и образувания, са все още валидни. По тази причина Съветът взе решение имената на тези лица, групи и образувания да продължат да фигурират в списъка.

Регламент (ЕО) № 2580/2001 предвижда замразяване на всички средства, други финансови активи и икономически ресурси, принадлежащи на засегнатите лица, групи и образувания, и забранява прякото или непрякото предоставяне на средства, други финансови активи и икономически ресурси на тяхно разположение.

На засегнатите лица, групи и образувания се обръща внимание, че е възможно да подадат искане до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), изброени в приложението към регламента, за да получат разрешение да използват замразените средства при жизненоважна необходимост или за специфични плащания в съответствие с член 5, параграф 2 от този регламент. Актуализиран списък на компетентните органи може да се намери в интернет на следния адрес:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Засегнатите лица, групи и образувания могат да отправят до Съвета искане, за да получат изложение на мотивите за запазването на имената им в посочения по-горе списък (освен ако тези мотиви не са им вече съобщени). Такива искания се изпращат на следния адрес:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Засегнатите лица, групи и образувания могат по всяко време да подадат искане до Съвета на посочения по-горе адрес, заедно с необходимата придружаваща документация, за преразглеждане на решението имената им да бъдат включени в списъка и да продължат да фигурират в него. Такива искания ще се разглеждат веднага след като бъдат получени. Във връзка с това се обръща внимание на засегнатите лица, групи и образувания, че Съветът извършва периодичен преглед на списъка в съответствие с член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931/ОВППС. Исканията следва да се подадат в срок от два месеца от датата на публикуване на настоящото уведомление, за да могат да бъдат разгледани по време на следващия преглед.

На вниманието на засегнатите лица, групи и образувания представяме и възможността за оспорване на Регламента на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз в съответствие с условията, предвидени в член 263, алинеи 4 и 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 178, 13.7.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.


Европейска комисия

13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/15


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2010/C 188/10

Тази публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„ORAVSKÝ KORBÁČIK“

ЕО №: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009

ЗГУ ( Х ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Oravský korbáčik“

2.   Държава-членка или трета държава:

Словашка република

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.3.

Сирена

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Oravský korbáčik представлява парено сирене, пушено или непушено, под формата на малък бич (korbáčik на словашки) с дължина между 10 и 50 cm. Произвежда се по традиционен начин, като ферментирало, частично узряло сирене на бучки се попарва в гореща вода, след което от него се оформят чрез изтегляне нишки с дебелина между 2 и 10 mm, традиционно наричани vojky. Оформените нишки се сплитат заедно под формата на малък бич (korbáčik).

Характерните органолептични характеристики се получават от влакнестата структура на изтеглените от пареното сирене нишки и от специалната форма на бич, която се получава чрез сплитане на отделните нишки.

Пушеното и непушеното сирене „Oravský korbáčik“ се различават помежду си главно по цвят и аромат. Пушеното сирене „Oravský korbáčik“ е с леко жълтеникав до златистожълт цвят, характерен аромат на пушено и малко по-високо съдържание на сол (с 1 %). Непушеното сирене „Oravský korbáčik“ е с бял до кремавобял цвят и без аромат на пушено. Двете разновидности са с еднаква структура и консистенция.

„Oravský korbáčik“ се предлага на пазара в групова опаковка от фолио за хранителни продукти, като опаковките се различават по броя на съдържащите се в тях korbáčiky и по тегло.

Свойства

Цвят: бял до леко жълтеникав или златистожълт при пушените разновидности.

Консистенция: Отделните нишки (vojky) се състоят от отделящи се влакна с еластична и полутвърда, но не и твърда консистенция; еластичността намалява с узряването на сиренето; голямата якост на опън на продукта се дължи на неговата влакнеста структура, характеризираща се с лесно отделящи се влакна.

Аромат и вкус: млечен, приятен вкус на сирене, солен, леко кисел, типично пушен за пушените разновидности.

Състав: Сухо вещество: тегловно не по-малко от 40 %.

Съдържание на мазнини в сухото вещество: тегловно не по-малко от 25 %.

Готварска сол: тегловно не повече от 4,5 % за непушените разновидности и не повече от 5,5 % за пушените.

Микробиологични свойства

„Oravský korbáčik“ се нарича парено сирене, произведено от сирене на бучки, съдържащо главно термоустойчива млечнокисела микрофлора от родовете Lactococcus, Streptococcus и Lactobacillus.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

За производството на „Oravský korbáčik“ се използва сирене на бучки, произведено от сурово краве мляко или пастьоризирано краве мляко с добавянето на млечнокисела култура. Видът на използваното мляко — сурово или пастьоризирано — не е от значение за свойствата на крайния продукт. Качеството на млякото редовно се проверява и записва в обектите на производителите на сиренето на бучки, като се следят следните параметри: инхибиторни вещества, температура, киселинност, масленост, специфично тегло и обезмаслено сухо вещество.

Общият брой на микроогранизмите и броят на соматичните клетки се определят от акредитирани лаборатории.

Сиренето на бучки съдържа тегловно най-малко 48 % сухо вещество с поне 35 % мазнини в сухото вещество и pH 4,9—5,2.

Отвън сиренето на бучки е компактно, с гладка повърхност, съответна кора и бял до кремав цвят.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

Не съществуват специални изисквания за качеството или ограничения по отношение на произхода.

3.5.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Произходът на сиренето на бучки не е определящ фактор за качеството на продукта.

Етап 1

:

Попарване: ферментиралото натурално сирене на бучки най-напред се нарязва на по-малки парчета, които се настъргват и попарват в гореща вода (температура на водата 70—95 °C); сиренето се бърка с дървена лъжица или механична бъркалка, докато се получи компактна еластична маса, известна като „parenina“.

Етап 2

:

Омесване: получената „parenina“ се меси, изтегля и сгъва ръчно до образуването на еластична, гладка маса от сирене, която лесно може да се оформя.

Етап 3

:

Оформяне: масата от сирене се изтегля на нишки ръчно или чрез използването на два валяка с жлебове, въртящи се един срещу друг. Нишките след това веднага падат в студена питейна вода.

Етап 4

:

Охлаждане: нишките от сирене се оставят да се охладят в студената питейна вода в продължение на 2—10 минути, за да запазят формата си.

Етап 5

:

Навиване: охладените нишки се навиват върху макара. След навиването им те се отрязват от единия край и се връзват в средата с нишка от сирене.

Етап 6

:

Осоляване: нарязаните и вързани нишки се осоляват чрез потапянето им в наситен солен разтвор, така че крайното тегловно съдържание на сол да е не повече от 4,5 % за непушените разновидности или 5,5 % за пушените (времето на осоляване зависи от дебелината на нишките от сирене и от киселинността на използваното сирене).

Етап 7

:

Частично изсушаване: за премахване на излишната солена вода нишките от сирене се окачват на прът от дърво или неръждаема стомана, така че водата да се отцеди.

Етап 8

:

Сплитане: най-малко две прегънати в средата нишки се сплитат във формата на малък бич до две трети от своята дължина, след което се завързват с една от нишките, така че да не се разплетат.

Етап 9

:

При производството на пушени korbáčiky.

Опушване: сиренето се опушва с пряк студен дим с температура приблизително 30 °C в традиционна дървена или метална камера или в камера с принудителна циркулация на въздуха с дим от твърдо дърво, докато придобие златистожълт цвят.

Етап 10

:

Опаковане: сиренето се опакова във фолио за хранителни продукти, на което след това се поставя етикет с наименованието „Oravský korbáčik“.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

„Oravský korbáčik“ се предлага на пазара в опаковки, които се различават по броя на съдържащите се в тях korbáčiky. Обикновената опаковка съдържа 5—10 korbáčiky, но се предлагат и по-големи опаковки, съдържащи 50 korbáčiky, с традиционното наименование „zväzok“ (връзка).

Продуктът „Oravský korbáčik“ трябва да бъде опакован в определения географски район, за да се запази неговата специална форма, да се предотврати евентуалното разплитане и да се гарантира качеството му.

Не съществува географско ограничение относно повторно опаковане.

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

На производителите, които приготвят „Oravský korbáčik“ в съответствие с настоящата спецификация, е разрешено да използват наименованието „Oravský korbáčik“ за целите на етикетирането, рекламата и маркетинга.

На етикетите на продукта трябва да се посочва:

наименованието „Oravský korbáčik“ на видно място,

дали сиренето е пушено или непушено,

думите „защитено географско указание“ и съответният символ на ЕО.

4.   Кратко описание на географския район:

„Oravský korbáčik“ се произвежда по поречието на река Орава (регион Orava) на територията на Словашката република. Географската област граничи на север и изток с Полската република, на запад с окръзите Námestovo и Dolný Kubín, а на юг с окръзите Dolný Kubín и Tvrdošín.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Orava е типичен планински район с подходящи условия за отглеждане и паша на овце и едър рогат добитък, както и за праработването на млякото от тях в сирене. От първоначалното заселване на района и до днес неговото население се възползва от тези благоприятни дадености на планинската среда. Със сплитането на пареното сирене под формата на малки плитки могат да се справят само сръчните ръце на жените от Orava, които не могат да бъдат заменени от какъвто и да е механичен уред.

Според устните предания „korbáčiky“ се произвеждат в Orava от втората половина на 19-ти век, като производството на различни видове парено сирене за продажба, включително „korbáčiky“, било по това време единственият източник на доходи за местните собственици на овце и крави.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

„Oravský korbáčik“ се отличава със своята форма, която не е обичайна за сирена и изделия от сирена. Приготвя се почти само ръчно по традиционен начин, който включва попарването на сиренето на бучки в гореща вода, оформянето на нишки чрез изтегляне и сплитането им под формата на korbáčik (малък бич). Благодарение на ръчната обработка на попарената сирена маса — месенето и изтеглянето — korbáčik притежава уникална влакнеста структура, която прави продукта специфичен и уникален.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП), или специфичното качество, репутацията или други особености на продукта (за ЗГУ):

Заявката за регистрация на географското указание „Oravský korbáčik“ се основава на присъщата форма, известността и традицията на продукта.

Orava се намира в северозападната планинска част на Словакия, където климатът е студен и негостоприемен. По-голямата част от населението се прехранвала от обработката на земя и отглеждането на добитък — крави, кози, овце — и от преработването и превръщането на получените суровини, главно мляко, в изделия от сирене с различна форма и отлично качество. „Районът за отглеждане на добитък от породата Пинцгау и преобладаването на пашата в летния сезон правят породата идеална за производството на качествено, екологично мляко и млечни продукти. … Тези стопанства, освен че са изключително важни за спецификата на местния контекст (косене на терени, недостъпни за машини, използване на свободни парцели за паша, сушене на сено на стойки), са и производители на местни специалитети, приготвяни от краве мляко, напр. известните Oravské korbáčiky …“ (Slovenský pinzgauský dobytok — producent mlieka horských pasienkov).

Благодарение на сръчността и находчивостта си населението успяло да оцелее в този нелек за живеене район и да си спечели слава отвъд границите му.

В историческите материали се посочва, че в оравския регион се произвежда по традиционен начин сирене под формата на малък бич (korbáč), който в Словакия по традиция се плете от клонки за Великденските празници, и така този миниатюрен бич от сирене започнали да наричат „korbáčik“. В областта освен производството на korbáčiky се оформил и център за купуването и продаването на парени сирена, като търговците били наричани според вида на търгуваното сирене, напр. търговци на korbáčik, търговци на oštiepok, търговци на srdce, и т.н. „Село Zázrivá в регион Orava в северна Словакия е все още един от значимите центрове на амбулантната търговия. Амбулантните търговци от този регион са търгували предимно с пушено и парено сирене, като били наричани според вида на търгуваното сирене, напр. търговци на korbáčiky, …“ (Podolák, J. Традиционната употреба на производството на овче мляко в Словакия, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Архивите свидетелстват за разнообразното профилиране на такива търговци. Оравските търговци на korbáčiky предлагали и предлагат и до днес стоката си на различни пазари, по различни случаи, като сватби, кръщенета, Коледа, карнавали, Великденски празници. През тези тези празници производството на korbáčiky се увеличавало, което свидетелства за успеха им сред клиентите. Доказателство за това са производствените регистри на производителите на това лакомство от сирене.

Orava запазил селскостопанския си характер и до днес. В средата на миналия век производството на „Oravský korbáčik“ било даже нормативно уредено. За известността и традиционния характер на „Oravský korbáčik“ свидетелства и регистрацията на запазена марка в регистъра на Патентното ведомство на Словашката република, валидна до 22 февруари 2006 г. (10 години), както и статии в пресата.

„Oravské korbáčiky“ са известен традиционен деликатес не само за словаците, но и за чуждестранните гости в Словакия, които си тръгват от страната ни с пакет от този специалитет като подарък. „От сергия си взех местен деликатес от сирене, наричан Oravský korbáčik (Оравски бич) …“ (Great Escapes: Hiking in the High Tatras. The Slovak Spectator Vol. 10 No. 28, 2004); Nenúkajte Angličanov Oravskými korbáčikmi (http://www.sme.sk); Slovakia-in, č. 8—9, 2002 в статията „Slovensko a Slováci nemeckými očami“ се споменава, че „Авторката — чехкиня, живееща в Германия — познава отличните парени сирена, наречени „Oravské korbáčiky“, …“.

Препратка към публикуваната спецификация:

(Член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  OB L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/20


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2010/C 188/11

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Възраженията трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„ZÁZRIVSKÝ KORBÁČIK“

ЕО №: SK-PGI-0005-0656-30.10.2007

ЗГУ ( Х ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Zázrivský korbáčik“

2.   Държава-членка или трета държава:

Словашка република

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.3.

Сирена

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

„Zázrivský korbáčik“ представлява продукт от парено сирене, пушено или непушено, под формата на малък бич (korbáčik на словашки) с дължина между 10 и 50 cm. Той се произвежда по традиционен метод, като ферментирало, частично узряло сирене на бучки се попарва в гореща вода и след това се изтегля на подобни на канап нишки с дебелина между 2 и 10 mm, традиционно известни като vojky. След това нишките се сплитат заедно под формата на малък бич.

Характерните органолептични свойства на сиренето се получават от влакнестата структура на изтеглените от пареното сирене нишки и от специалната форма на бич, придобита чрез сплитане на отделните нишки.

Пушеното и непушеното сирене „Zázrivský korbáčik“ се различават помежду си главно по цвят и аромат. Пушеното сирене „Zázrivský korbáčik“ е с леко жълтеникав до златистожълт цвят, характерен аромат на пушено и малко по-високо (с 1 %) съдържание на сол. Непушеното сирене „Zázrivský korbáčik“ е с бял до кремаво бял цвят и без аромат на пушено. Двете разновидности са с еднаква структура и консистенция.

„Zázrivský korbáčik“ се продава в групови опаковки от фолио за хранителни продукти, като опаковките се различават по броя на съдържащите се в тях korbáčiky и по тегло.

Свойства

Цвят: бял до леко жълтеникав или златистожълт при пушените разновидности;

Консистенция: нишките се състоят от отделни влакна с еластична и полутвърда, но не и твърда консистенция; еластичността намалява с узряването на сиренето; голямата якост на опън на продукта се дължи на неговата влакнеста структура, получена от лесно отделящи се влакна;

Аромат и вкус: млечен, приятен вкус на сирене, солен, леко кисел, типично пушен за пушените разновидности;

Състав: Съдържание на сухо вещество: тегловно не по-малко от 40 %;

Съдържание на мазнини в сухото вещество: тегловно не по-малко от 25 %;

Готварска сол: тегловно не повече от 4,5 % за непушените разновидности и не повече от 5,5 % за пушените;

Микробиологични свойства

„Zázrivský korbáčik“ е парено сирене, произведено от сирене на бучки, съдържащо главно термоустойчива млечнокисела микрофлора от родовете: Lactococcus, Streptococcus и Lactobacillus.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

„Zázrivský korbáčik“ се изготвя от сирене на бучки, произведено от сурово краве мляко или пастьоризирано краве мляко с добавянето на млечнокисела култура. Видът на използваното мляко — сурово или пастьоризирано — не е от значение за свойствата на крайния продукт. Качеството на млякото редовно се проверява и записва в помещенията на производителите на сиренето на бучки, като се следят следните параметри: инхибиторни вещества, температура, киселинност, масленост, специфично тегло и обезмаслено сухо вещество.

Общият брой на микроогранизмите и броят на соматичните клетки се определят от акредитирани лаборатории.

Сиренето на бучки съдържа тегловно най-малко 48 % сухо вещество с поне 35 % мазнини в сухото вещество и pH 4,9—5,2. Отвън сиренето на бучки е компактно, с гладка повърхност, съответна кора и бял до кремав цвят.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

Не съществуват специални изисквания за качеството или ограничения по отношение на произхода.

3.5.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Качеството на продукта не зависи от произхода на сиренето на бучки.

Етап 1

:

Попарване: ферментиралото сирене на бучки най-напред се нарязва на по-малки парчета, които се настъргват и попарват в гореща вода (температура на водата 70—95 °C); сиренето се разбърква с дървена лъжица или механична бъркалка, докато се получи компактна еластична маса, известна като parenina.

Етап 2

:

Омесване: получената parenina се меси, изтегля и сгъва ръчно до образуването на еластична, гладка маса от сирене, която лесно може да се оформя.

Етап 3

:

Оформяне: масата от сирене се изтегля на нишки ръчно или чрез използването на два валяка с жлебове, въртящи се един срещу друг. Нишките след това веднага падат в студена питейна вода.

Етап 4

:

Охлаждане: нишките от сирене се оставят да се охладят в студената питейна вода в продължение на 2—10 минути, така че да запазят формата си.

Етап 5

:

Навиване: охладените нишки се навиват върху макара. След навиването им те се отрязват от единия край и се връзват в средата с нишка от сирене.

Етап 6

:

Осоляване: нарязаните и вързани нишки се осоляват чрез потапянето им в наситен солен разтвор, така че крайното тегловно съдържание на сол да е не повече от 4,5 % за непушените разновидности или 5,5 % за пушените (времето на осоляване зависи от дебелината на нишките от сирене и от киселинността на използваното сирене).

Етап 7

:

Частично изсушаване: за премахване на излишната солена вода нишките от сирене се окачват на прът от дърво или неръждаема стомана, така че водата да се отцеди.

Етап 8

:

Сплитане: най-малко две сгънати в средата нишки се сплитат във формата на малък бич до две трети от своята дължина, след което се завързват с една от нишките, за да не се разплете после бичът.

Етап 9

:

(за пушени разновидности)

Опушване: Сиренето се опушва с пряк студен дим с температура приблизително 30 °C в традиционна дървена или метална камера или в камера с принудителна циркулация на въздуха с дим от твърда дървесина, докато придобие златисто жълт цвят.

Етап 10

:

Опаковане: сиренето се опакова във фолио за хранителни продукти, на което след това се поставя етикет с наименованието „Zázrivský korbáčik“.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

„Zázrivský korbáčik“ се продава в опаковки, съдържащи различни количества. Обикновената опаковка съдържа 5—10 korbáčiky, но се предлагат и по-големи опаковки, сдържащи 50 korbáčiky, с традиционното наименование zväzok (връзка).

Продуктът „Zázrivský korbáčik“ трябва да бъде опакован в определения географски район, за да се запази неговата специална форма, да се предотврати разплитане и да се гарантира качеството му.

Не съществува географско ограничение относно повторно опаковане.

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

На производителите, изготвящи „Zázrivský korbáčik“ в съответствие с настоящата спецификация, е разрешено да използват наименованието „Zázrivský korbáčik“ за целите на етикетирането, рекламата и маркетинга.

На етикетите, прикрепени към продукта, трябва да се посочва:

наименованието „Zázrivský korbáčik“ на видно място,

дали сиренето е пушено или непушено,

думите „защитено географско указание“ и съответният символ на ЕО.

4.   Кратко определение на географския район:

„Zázrivský korbáčik“ се произвежда в община Zázrivá. Географският район граничи с община Oravská Lesná на север, община Terchová на запад, община Párnica на юг и планинските хребети Paráč и Minčol на изток.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Община Zázrivá разполага с подходящи условия за отглеждане и паша на овце и едър рогат добитък, както и за преработването на млякото от тях в сирене. От първоначалното заселване на района и до днес неговото население се възползва от тези благоприятни дадености на планинската среда. Ръчното сплитане на пареното сирене във формата на малки бичове е специфично умение на жените от Zázrivá и не може да се извършва от машина.

Според устните предания korbáčiky се произвеждат в Zázrivá от втората половина на 19-ти век, като производството на различни видове парено сирене, включително korbáčiky, за продажба и бил навремето единственият източник на доходи за местните собственици на овце и крави.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

„Zázrivský korbáčik“ се отличава по своята форма, която е много необичайна за сирене и изделия от сирене. То се приготвя по традиционен начин, който е почти изцяло ръчен и включва попарването на сиренето на бучки в гореща вода и след това изтеглянето му на нишки и сплитането им под формата на малък бич. Включените в ръчната обработка на пареното сирене омесване и изтегляне придават на korbáčiky тяхната уникална влакнеста структура, която прави продукта специфичен и единствен по рода си.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП), или специфичното качество, репутацията или други особености на продукта (за ЗГУ):

Заявката за регистрация на „Zázrivský korbáčik“ като защитено географско указание се основава на характерната форма на този продукт, неговата известност и традиция.

Zázrivá се намира в планинската северозападна част на Словакия, където климатът е студен и негостоприемен. По-голямата част от населението се прехранвала от обработката на земя и отглеждането на добитък — крави, кози и овце — и от преработването и превръщането на получените от добитъка суровини, главно мляко, във висококачествени изделия от сирене с различна форма.

Благодарение на сръчността и находчивостта си населението успяло да оцелее в този нелек за живеене район и да придобие известност отвъд границите му.

„Първоначално само няколко семейства (Piklovci) в Zázrivá са знаели как да правят korbáčiky“. (Huba, P.: Zázrivá, монография, 1988 г.).

В историческите материали се съобщава за традиционно парено сирене, произвеждано в северна Словакия в близост до село Zázrivá; то е било изготвяно под формата на малък бич по подобие на бичовете, плетени от клонки от върба в Словакия по традиция за Великден, и този миниатюрен бич от сирене получил наименованието korbáčik. В района освен производството на korbáčiky се оформил и център за купуването и продаването на парени сирена, като търговците били наричани според вида на продаваното от тях сирене (търговец на korbáčik, търговец на oštiepok, търговец на srdce и т.н.). „В северна Словакия село Zázrivá в района Orava все още е значителен център на тази амбулантна търговия. Търговците от този регион са търгували предимно с пушено и парено сирене; те са били наричани според вида на търгуваното сирене: търговец на korbáčik, …“ (Podolák, J. „Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku“ (Традиционната употреба на производството на овче мляко в Словакия), Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Архивите свидетелстват за множеството такива професии.

И до днес търговците на korbáčiky от Zázrivá предлагат стоката си за продажба на различни пазари и по специални поводи като сватби, кръщенета, Коледа, карнавали и Великден. По време на тези празници производството на korbáčiky винаги се е увеличавало, което свидетелства за успеха им сред клиентите. Това се потвърждава от документацията на производителите за обема на продукцията.

Korbáčiky са станали характерна особеност на важни регионални прояви като например панаира Zázrivské dni, по време на който се провеждат съревнования за изготвянето на „Zázrivský korbáčik“. Съревнованията са популярни, като привличат както местни производители, така и случайни участници.

Препратка към публикуваната спецификация:

(Член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  OB L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.