ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.132.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 132

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
21 май 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2010/C 132/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване

1

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 132/02

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз — Случаи, в които Комисията няма възражения

6

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 132/03

Обменен курс на еврото

9

2010/C 132/04

Списък на безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата 2009 година по бюджетен ред 05.08.06(публикуван съгласно Регламент (ЕО) № 2208/2002 на Комисията)

10

2010/C 132/05

Уведомление за вносителите — Внос в ЕС на риба тон от Колумбия и Ел Салвадор

15

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2010/C 132/06

Производство по ликвидация — Решение (постановление EHA/662/2010 от 15 март 2010 г.) за откриване на производство по ликвидация относно дружество Seguros Mercurio, S.A. (Публикуването е направено в съответствие с член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

16

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2010/C 132/07

Известие от министъра по икономическите въпроси на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и добив на въглеводороди

17

2010/C 132/08

Известие от министъра по икономическите въпроси на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и добив на въглеводороди

19

 

Поправки

2010/C 132/09

Поправка на предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5740 — Gazprom/A2A/JV) (Настоящият текст анулира и заменя текста, публикуван в ОВ C 126, 18.5.2010 г., стр. 16)

20

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейски надзорен орган за защита на данните

21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/1


Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване

2010/C 132/01

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския Парламент и Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни, и по-специално член 41 от него (2),

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

На 29 октомври 2009 г. Комисията прие предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване (3). Предложеният регламент е предназначен да замени Директива 94/56/ЕО на Съвета относно определяне на основните принципи при разследването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване (4).

2.

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) не е бил консултиран съгласно изискванията на член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001. Поради това настоящото становище се основава на член 41, параграф 2 от същия регламент. ЕНОЗД препоръчва в преамбюла на предложението да бъде включена препратка към това становище.

3.

Като общ коментар, въпреки че ЕНОЗД изразява съжаление, че не е бил своевременно консултиран, органът със задоволство отбелязва, че в предложението са включени аспекти на защитата на данни. Някои разпоредби акцентират върху факта, че предвидените мерки не засягат разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и че поверителността на данните е един от няколкото важни аспекти на предложението.

4.

Независимо от това ЕНОЗД е установил някои недостатъци и неясноти по отношение на защитата на лични данни. След описание на контекста и предистория на предложението в глава II, тези коментари ще бъдат изложени в глава III.

II.   КОНТЕКСТ И ПРЕДИСТОРИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

5.

Целта на предложението е да се актуализира съществуващата уредба в областта на разследването на произшествия във въздухоплаването. Приетите преди петнадесет години правила повече не могат да бъдат адаптирани към новия единен авиационен пазар и към необходимите познания за по-сложни системи на въздухоплавателните средства. Нарастващите различия по отношение на капацитета за провеждане на разследвания от държавите-членки също представляват основание за нова рамка за подпомагане на сътрудничеството и съгласуването между националните органи за разследване.

6.

Поради това предложението се фокусира върху създаването на мрежа на органите за разследване на авиационни събития в гражданското въздухоплаване, която да улесни едно по-структурирано сътрудничество. Предвиждат се също задължителни правила, чиято основна цел е да се определят взаимни права и задължения на националните органи за разследване и на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), за да се гарантира защитата на чувствителна информация и да се установят единни изисквания по отношение на обработването на препоръки за безопасност.

7.

ЕНОЗД няма забележки относно общата цел на предложението и напълно подкрепя поетата инициатива, която има за цел да подобри ефективността на разследванията и следователно да предотврати настъпването на бъдещи произшествия с въздухоплавателни средства. В забележките по-долу се акцентира върху аспектите на предложението, които засягат защитата на лични данни, и по-специално включващи обработката на данни от списъците на пътници, във връзка с жертвите, техните семейства и свидетелите, както и кабинния екипаж, през различните етапи на разследването и в контекста на обмена на информация между органите за разследване.

III.   АНАЛИЗ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

III.1.   Цел на предложението

8.

В съображение 3 и в член 1 се припомня ограничението, вече посочено в обяснителния меморандум към предложението, съгласно което единствената цел на разследванията на авиационни събития следва да е предотвратяването на бъдещи произшествия и инциденти без установяване на вина или отговорност. ЕНОЗД приветства това уточнение, което е в съответствие с принципа на ограничаване в рамките на целта съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и член 6 от Директива 95/46/ЕО. Съгласно тези разпоредби лични данни следва да бъдат обработвани само за конкретни, изрично указани и законни цели и да не бъдат впоследствие обработвани по несъвместим с тези цели начин.

9.

Въпреки че това ограничаване в рамките на целта е изрично посочено в началото на предложението, от съществено значение е никаква дерогация да не лиши този принцип от неговото съдържание, както ще бъде изследвано в глави от III.4 до III.6.

10.

ЕНОЗД отбелязва, че наред с основната цел за подобряване на безопасността на въздухоплаването, в проекта на регламент се предвижда също така събиране на лични данни в контекста на оказване на съдействие на жертви и техните семейства (член 23). ЕНОЗД не вижда никаква пречка пред съвместимостта между тази цел и целта на разследването за безопасност. При все това, член 1 от регламента може да бъде допълнен с оглед да отрази по подходящ начин и двата аспекта на регламента.

III.2.   Събиране на информация

11.

В предложението се описва подробно широкият обхват на информацията, до която могат да имат достъп лицата, отговорни за разследването. Тя включва по-специално лични данни като тези, съдържащи се в полетните записващи устройства и всякакви други записи, резултати от изследвания на телата на жертвите или данни на участници в експлоатацията на въздухоплавателното средство, разпитване на свидетели, от които ще се изисква да предоставят съответна информация или доказателства.

12.

Тази информация е достъпна за отговорния за разследването, както и за неговите експерти и консултанти и акредитираните представители въз основа на принципа за необходимост от информация. ЕААБ също така има правото на достъп до част от тази информация, докато участва в разследването под контрола на отговорния за разследването, с малки изключения, включително когато свидетелят/свидетелката откаже показанията му/ѝ да бъдат разпространени.

13.

В предложението се предвиждат също условията, съгласно които следва да бъде предоставен списъкът на пътниците. В този случай целта е свързана не само с провеждането на разследване, но също и с необходимостта от осъществяване на връзка със семействата, както и във връзка с медицинските звена.

14.

ЕНОЗД приветства предвидената в предложението степен на детайлност, с която се уреждат условията за събиране на лични данни във връзка с преследваната цел, която е в съответствие с принципа на необходимостта (5) от законодателството за защита на данните.

III.3.   Съхранение на лични данни

15.

Въпреки че ЕНОЗД разбира нуждата от събиране на широкообхватна информация, включително посочените по-горе лични данни, той подчертава нуждата от строги правила по отношение на тяхното съхранение и разгласяване пред трети страни.

16.

Що се отнася до съхранението, в член 14 от предложението се предвижда нуждата от запазване на документи, материали и записи, свързани с провеждането на разследването, по очевидни причини. В предложението обаче не се предвижда никакво указание относно срока на съхранение на тази информация. Съгласно принципите за защита на данни (6), лични данни следва да бъдат съхранявани „по начин, който позволява установяване на самоличността на субектите на данни в продължение на период, който не надвишава необходимото за целите, за които се събират или впоследствие обработват данните.“ Съответно, лични данни следва по принцип да се заличават възможно най-скоро след приключване на разследването или в случай че пълно заличаване е невъзможно (7) — да бъдат съхранявани в анонимна форма. Всякакви причини, поради които подлежащи на идентификация данни следва да бъдат съхранявани за по-продължителен период, следва да бъдат посочени и обосновани и следва да включват критерии за определяне на лицата, оправомощени да съхраняват данните. В предложението следва да бъде включена разпоредба в този смисъл, която да се прилага на хоризонтално ниво към всякакви лични данни, обменяни чрез мрежата.

III.4.   Наличност и публикуване на информация

17.

Въпреки че в предложението се съдържа принципът, че личната информация следва да бъде използвана единствено за целите на разследването и от отговорните за такива разследвания страни, текстът включва някои широкообхватни дерогации (8).

18.

Такъв е случаят с показанията на свидетели, които могат да бъдат предоставяни или използвани със съгласието на свидетеля за цели, различни от разследванията на авиационни събития (член 15, параграф 1, буква а). ЕНОЗД припомня, че това съгласие на свидетел следва да представлява свободно даден, конкретен и информиран израз на воля и по-нататъшното използване на информацията следва да не е свързано с цели, които са несъвместими с разследванията на авиационни събития. В случай че тези условия не са изпълнени, съгласието не следва да служи като основание за по-нататъшно използване на лични данни. Този коментар се отнася също и до използването на дадено съгласие за дерогация от принципа на ограничаване в рамките на целта в случай на записи (член 16).

19.

В член 15 от предложението се включва също широка дерогация, която се прилага към всякакъв вид чувствителна информация относно безопасността (9). Тази информация, която по принцип е предмет на специална защита срещу злоупотреба, все пак може да бъде разкривана по причини, различни от разследванията на авиационни събития, в случай че компетентният орган на съдебната администрация в държава-членка вземе решение за това, като приеме, че е налице преобладаващ интерес и че ползата от разгласяването е по-голяма от неблагоприятните вътрешни и международни последици, които подобно действие може да има за разследванията и за управлението на безопасността на гражданското въздухоплаване. ЕНОЗД счита, че тази дерогация не предоставя достатъчно правна сигурност. По-специално понятието „компетентен орган на съдебна администрация“ може да доведе до спекулации. Административно решение на орган на управление (например министерство на правосъдието) не би се ползвало със същата легитимност като решение на съдебен орган за всеки конкретен случай. Дори в случая на решение на съд следва да бъдат предвидени строги условия: в допълнение към факта, че целта следва да е позволена от закона и да е налице преобладаващ обществен интерес (10), следва да бъдат отчетени интересите и основните права на субектите на данни. По-специално фактът, че предоставената от физическо лице лична информация в контекста на разследване на авиационно събитие може да бъде повторно използвана срещу него в случай на съдебно производство, може да повлияе на легитимността на обработката. ЕНОЗД призовава за разясняване на тази дерогация и за подробна процедура, включваща по-строги предпазни мерки относно защитата на основните права на субекта на данни.

20.

ЕНОЗД призовава също за дефиниране на един вид от посочената в този член чувствителна информация, а именно информация, която е „особено чувствителна или лична“. В Директива 95/46/ЕО се съдържа дефиниция за чувствителни данни, обаче не е ясно дали предложението препраща към тази дефиниция. Ако целта е да се обхване и надхвърли дефиницията за чувствителни данни от Директива 95/46/ЕО, една по-подходяща терминология би могла да препраща към информация от особено интимен и личен характер, включително чувствителни данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО, както и в дефиницията да бъдат изброени и други примери за лична информация. Това следва да бъде изяснено в член 2 (разпоредбата относно дефинициите) или в член 15 от предложението.

21.

Записите са принципно защитени по същия начин, но могат да бъдат предоставени на разположение или в някои случаи използвани за други цели, включително за целите на поддържането на летателната годност или техническото обслужване, в случай че записите са деидентифицирани (представени са без данните за лицата) или са разкрити при процедури за сигурност. Тези изключения са алтернативни, а не кумулативни. ЕНОЗД поставя въпроса защо записите не следва да бъдат деидентифицирани (представени без данните за лицата), т.е. по правило да бъдат анонимизирани (11): следва да се обоснове защо поддържането на летателната годност или техническото обслужване изискват обработването на идентифициращи лични данни. Освен това, третото изключение, което позволява разкриването при процедури за сигурност, е твърде неясно и не е пропорционално. Освен ако не са посочени конкретни легитимни цели, това изключение следва да бъде заличено.

22.

Същият принцип за деидентификация следва да се прилага по подразбиране към съобщаването на информация, както е предвидено съгласно членове 8, 17 и 18 от предложението, отнасящи се до мрежата и съобщаването на информация. ЕНОЗД приветства в този дух посочването на задължение за професионална тайна и задължение за съобщаване единствено на информация на съответните заинтересовани страни. Органът също подкрепя посочения принцип в член 19, параграф 2, съгласно който докладът от разследването ще защитава анонимността на участвалите лица в произшествието или инцидента.

23.

Най-накрая, публикуването на списъка на пътниците също подлежи на някои условия. Принципът е, че списъкът може да бъде публикуван единствено след като всички семейства на пътниците са били информирани и държавите-членки могат да решат да запазят поверителността на списъка. ЕНОЗД счита, че този принцип следва да бъде в обратен смисъл. Списъкът следва по принцип да бъде поверителен, а държавите-членки могат да решат в определени случаи и на законно основание да публикуват този списък, след като са уведомили всички семейства и са получили тяхното съгласие за публикуването на името на техен роднина. ЕНОЗД препоръчва съответно изменение на член 22, параграф 3.

III.5.   Обмен на информация между държави-членки и трети държави

24.

Една от основните цели на проекта на регламент е да се създаде мрежа, в която органите за разследване да обменят информация и опит. Съгласно член 8, параграф 6 от проекта на предложението участващите в мрежата органи за разследване на авиационни събития ще обменят всяка информация, с която разполагат, в контекста на прилагането на регламента. Те следва да предприемат всички необходими стъпки, за да осигурят подходяща поверителност на тази информация в съответствие с приложимото национално или общностно законодателство.

25.

ЕНОЗД приветства предвидените мерки относно поверителността на информацията и особено задължението да не бъде разкривана информация, която Комисията счита за поверителна. Доколкото през мрежата е обработвана лична информация, ЕНОЗД счита, че тези мерки следва да бъдат допълнени със задължение за гарантиране на точността на тези данни и тяхното синхронизирано коригиране и заличаване от всички членове на мрежата, обработващи такива лични данни.

26.

Ролята на регистъра на данни, посочен в член 15, параграф 3, следва да бъде разяснена във връзка с обмена на информация в рамките на мрежата. По-специално, следва да бъде разяснено, както по неформален начин бе съобщено на ЕНОЗД, че централният регистър на данни по никакъв начин не е свързан с мрежата и че не съдържа лични данни. ЕНОЗД отбелязва в това отношение, че информация като номер на полета позволява косвена идентификация на участници в произшествие или инцидент с въздухоплавателно средство. Като минимално правило в регламента следва да се уточни, че съхраняваната в регистъра информация не може да бъде използвана с цел обратно проследяване на участници в произшествие или инцидент с въздухоплавателно средство.

27.

ЕНОЗД отбелязва, че наблюдатели и експерти, сред които може да има представители на авиокомпании и производители на въздухоплавателни средства, могат да бъдат поканени да се присъединят към мрежата. Те биха имали достъп до същия вид информация като членовете на мрежата, освен ако за всеки отделен случай Комисията не реши, че информацията е поверителна и достъпът до нея ще бъде ограничен. Тази разпоредба може да остави отворена възможност за трети страни да имат достъп до лични данни, свързани например с жертви или свидетели, ако тези данни не бъдат счетени за поверителни. ЕНОЗД счита, че в контекста на настоящото предложение личните данни следва винаги да се считат за поверителни. В противен случай достъпът до лични данни следва да бъде ограничен до степента, до която са засегнати трети страни.

28.

Този въпрос е още по-важен, при условие че експерти или наблюдатели представляват трети държави или ако разследването се извършва съвместно с органи за разследване от трети държави, които не биха могли да предоставят подходящо ниво на защита. В предложението следва да бъде добавена разпоредба, с която се припомня, че лични данни не могат да бъдат прехвърляни на представители на трета държава, която не предоставя подходящо ниво на защита, освен при изпълнението на специални условия (12). Тази разпоредба ще се прилага по-специално по отношение на член 8 във връзка с мрежата и член 18 във връзка с условията за съобщаване на информация.

29.

С тези забележки отново се призовава за общ принцип на анонимизиране на личните данни на ранен етап на процеса и възможно най-скоро след като идентификацията вече не е необходима за провеждане на разследването, както вече бе посочено в глава III.3.

III.6.   Роля на Комисията и ЕААБ

30.

ЕНОЗД отбелязва, че Комисията и ЕААБ участват във функционирането на мрежата (членове 7 и 8) и че ще бъдат оправомощени да участват до определена степен в разследванията на авиационни събития (член 9). ЕНОЗД припомня, че обработката на лични данни от тези два органа следва да подлежи на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 и на надзора от ЕНОЗД. В регламента следва да бъде добавена разпоредба в тази връзка.

31.

ЕНОЗД призовава за разяснение относно степента, до която мрежата ще бъде управлявана от Комисията и посредством техническата инфраструктура на Европейския съюз. Следва ясно да бъде посочено и мотивирано дали целта е да бъде използвана вече съществуваща мрежа, както и дали се планира да бъде позволена оперативна съвместимост със съществуващи бази данни. ЕНОЗД подчертава необходимостта от осигуряване на сигурна мрежа, достъпна единствено за описаните в предложението цели и от оправомощените заинтересовани страни. От съображения за правна сигурност в текста следва да бъдат изяснени съответните роли и отговорности на Комисията и на ЕААБ (13), както и на всеки друг орган на Съюза, който би могъл да участва в управлението на мрежата.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

32.

ЕНОЗД приветства факта, че регламентът се прилага изрично, без да се засягат разпоредбите на Директива 95/46/ЕО, и по този начин в него до известна степен се вземат под внимание принципите за защита на данните. Въпреки това, като има предвид контекста, в който са обработвани лични данни, ЕНОЗД счита, че следва да бъдат добавени специални разпоредби с цел да се гарантира справедлива обработка.

33.

Това се налага още повече предвид обстоятелствата, при които се обработват тези данни: в повечето случаи те са свързани пряко или косвено с лица, засегнати от сериозно произшествие и/или загубата на роднини. Това е в подкрепа на нуждата от ефективна защита на техните права и за строго ограничение на предаването или публикуването на лични данни.

34.

Считайки, че целта на предложението е да позволи разследването на произшествия или инциденти и че личните данни са от значение единствено когато е необходимо в рамките на такова разследване, тези данни следва по принцип да бъдат заличени или анонимизирани възможно най-скоро, а не само на етапа на изготвяне на окончателния доклад. Това следва да бъде гарантирано чрез въвеждане на хоризонтална разпоредба в регламента.

35.

ЕНОЗД препоръчва също:

да бъдат строго дефинирани и ограничени изключенията от принципа на ограничаване в рамките на целта,

да се предвиди ограничен период на съхранение на лични данни,

да се осигури координирана процедура за достъп, поправяне и/или заличаване на лични данни, особено в контекста на тяхното предаване на държави-членки посредством мрежата,

предаването на лични данни на представители на трети държави да подлежи на условието, че същите предоставят подходящо ниво на защита,

да бъдат разяснени ролите и отговорностите на Комисията и на ЕААБ от гледна точка на прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2010 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  COM(2009) 611 окончателен.

(4)  ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 14.

(5)  Член 4 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и член 6 от Директива 95/46/ЕО.

(6)  Член 4, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001 и член 6, буква д) от Директива 95/46/ЕО.

(7)  Анонимизирането следва да бъде разбирано като действие, вследствие на което става невъзможно каквото и да било по-нататъшно идентифициране на лицето. За някои видове информация, като запис на глас, не е възможно пълно анонимизиране, което е в подкрепа на нуждата от строги мерки за предотвратяване на злоупотреби.

(8)  ЕНОЗД е бил консултиран през ноември 2008 г. в хода на процедура по съгласуване на предложение за директива за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт. Отчитайки аналогията между двата контекста, бяха повдигнати сходни въпроси и коментарите в глава III.4, като отговора по предходната консултация, се фокусират върху намирането на баланс между разкриването на информация в процеса на разследване и защитата на данни.

(9)  Това включва информация относно свидетели, комуникация между лицата, участвали в експлоатацията на въздухоплавателното средство, или запис от звената за контрол на въздушното движение. Отнася се също и до информация, която е от „особено чувствителен характер“, например информация за здравето.

(10)  Следва да се отбележи, че Директива 95/46/ЕО позволява дерогации от принципа на ограничаване в рамките на целта единствено ако това е направено чрез закон и е необходимо за предпазване на определени обществени интереси и в съответствие с условията на член 13 от нея.

(11)  Деиндентификацията удовлетворява принципа за пропорционалност, при условие че се разбира като пълно анонимизиране, с други думи невъзможност за повторна идентификация на лицето (вж. бележка под линия 5).

(12)  Вж. член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и член 26 от Директива 95/46/ЕО.

(13)  Включително уточнения относно аспекти като тези кой управлява правата за достъп до мрежата и кой гарантира нейния интегритет.


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/6


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Случаи, в които Комисията няма възражения

2010/C 132/02

Дата на приемане на решението

7.4.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 480/09

Държава-членка

Италия

Регион

Sicilia

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Правно основание

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Вид мерки

Схема за помощ

Цел

Помощ за сектора на горското стопанство

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ

Бюджет

Максимални годишни разходи: 56,06 милиона EUR

Обща максимална сума: 224,27 милиона EUR

Интензитет

70 %, 80 % или 100 % от допустимите разходи

Времетраене

2010 г.—2013 г.

Икономически отрасли

Горско стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

24.3.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 635/09

Държава-членка

Полша

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Правно основание

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощ в сектора на горското стопанство

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ

Бюджет

130 милиона PLN

Интензитет

85 %

Времетраене

2010 г.—2015 г.

Икономически отрасли

Горско стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

7.4.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 64/10

Държава-членка

Италия

Регион

Umbria

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Правно основание

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del15 dicembre 2009

Вид мерки

Схема за помощ

Цел

Помощ за сектора на горското стопанство

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ

Бюджет

Годишни максимални разходи: 2,625 млн. EUR

Обща максимална сума: 10,50 милиона EUR

Интензитет

До 100 % от приемливите разходи

Времетраене

31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Горско стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/9


Обменен курс на еврото (1)

20 май 2010 година

2010/C 132/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2334

JPY

японска йена

111,93

DKK

датска крона

7,4422

GBP

лира стерлинг

0,86440

SEK

шведска крона

9,7388

CHF

швейцарски франк

1,4179

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,0450

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,913

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

283,00

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7074

PLN

полска злота

4,1880

RON

румънска лея

4,2031

TRY

турска лира

1,9625

AUD

австралийски долар

1,4920

CAD

канадски долар

1,3120

HKD

хонконгски долар

9,6233

NZD

новозеландски долар

1,8412

SGD

сингапурски долар

1,7389

KRW

южнокорейски вон

1 473,34

ZAR

южноафрикански ранд

9,8041

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,4215

HRK

хърватска куна

7,2680

IDR

индонезийска рупия

11 297,49

MYR

малайзийски рингит

4,0400

PHP

филипинско песо

56,720

RUB

руска рубла

38,5590

THB

тайландски бат

39,931

BRL

бразилски реал

2,3067

MXN

мексиканско песо

16,1134

INR

индийска рупия

57,7540


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/10


Списък на безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата 2009 година по бюджетен ред 05.08.06

(публикуван съгласно Регламент (ЕО) № 2208/2002 на Комисията)

2010/C 132/04

КОНКРЕТНИ ИНФОРМАЦИОННИ МЕРКИ

Наименование на кандидата (акроним)

Пълно наименование на кандидата

Улица

Пощенски код

Град

Държава

Отпусната сума (EUR)

% съфинансиране

Наименование/Описание

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Дания

200 000,00

53,29 %

„ХРАНИ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО В ЕВРОПА ПРЕЗ 2020 Г.“

Аудиовизуална продукция

PKAgromedia

„Production House Agromedia“ Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofia

България

91 697,90

50,00 %

ОСП — Европейският модел за рентабилно земеделско стопанство

Информационна кампания

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Германия

100 000,00

48,34 %

„Древни държави — модерни пътища. По пътя на модерното селско стопанство“

Аудиовизуална продукция

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture — Etudes Information

Chaussée de Namur, 47

5030

Gembloux

Белгия

26 408,90

50,00 %

„Популяризиране на дейността и целите на ОСП“

Аудиовизуална продукция

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Франция

30 445,00

50,00 %

Среща на летните плодове и зеленчуци с младите: Как да обясним ОСП на децата от Средиземноморския регион?

Информационна кампания: училищна дейност

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Испания

23 921,00

50,00 %

ОСП и Средиземноморския режим на хранене (За балансирано и здравословно хранене)

Информационна кампания: училищна дейност

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53g

10147

Tallin

Естония

92 887,50

75,00 %

„Всички в Естония и Латвия печелят от мерките на ОСП“

Информационна кампания

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Полша

27 000,00

66,60 %

„Осведомяване относно реформираната Обща селскостопанска политика — Конференция на тема възобновяемите енергийни източници като ново предизвикателство към селските райони в Полша“

Информационна кампания

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

Италия

158 982,50

50,00 %

„ОСП: Селско стопанство, околна среда и общество“

Информационна кампания: училищна дейност и аудиовизуална продукция

ARM — CCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de Burrò 147

00186

Roma

Италия

95 865,75

50,00 %

„Селската природна среда в училище часове по ОСП в училищата в Рим втора година“

Информационна кампания: училищна дейност

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Испания

109 505,00

50,00 %

Европейски конгрес на младите селскостопански производители ASAJA-CEJA на тема „ОСП след 2013 г.:засилване на ролята на селскостопанските производители с оглед посрещане на нуждите на европейското общество“

Семинар/Конференция

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Ирландия

59 292,00

50,00 %

„ОСП — По-подходящо за теб!“

Информационна кампания

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Франция

31 332,00

50,00 %

Европейски срещи на млади овчари

Информационна кампания и състезание на ученици от ЕС

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

Италия

128 040,69

50,00 %

„Селскостопанските производители — стопани на биологичното разнообразие в селското стопанство“

Информационна кампания

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Гърция

31 392,99

50,00 %

Информационна кампания за селскостопански производители от източна Македония и Тракийския регион относно способността им да оползотворяват програмите на ЕС за финансиране на селското стопанство и да се научат как да отглеждат нови алтернативни култури

Информационна кампания

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Франция

76 224,95

50,00 %

„Планинският бонус на Европа — как общините и управлението на земята осигуряват положителни външни ефекти за европейското общество и свързаните с него политики и възможности“

Семинар/Конференция

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Естония

42 565,00

50,00 %

ЕСТОНСКИ ПАРЛАМЕНТ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ: Активни села помагат за гарантирането на устойчиво развитие на селските региони

Семинар/Конференция

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Италия

51 500,00

47,98 %

„FAST — Countryside — Farmers Are STewards of Countryside (Селскостопанските производители са стопани на селските природни райони)“

Семинар/Конференция

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2, Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Франция

50 823,54

50,00 %

„ОСП — средство за подобряване на практиките в селското стопанство и за развитието на биологичното земеделие“

Изложение

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SI-5290

Šempeter pri Gorici

Словения

47 750,00

50,00 %

„Селскостопанско пътешествие из ЕС 2009 г.

(Agricultural EUtrip 2009)“

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

Италия

105 000,00

50,00 %

„За здравословен начин на хранене: насърчаване на консумацията на плодове и зеленчуци в началните училища в Лацио“

Информационна кампания: училищна дейност

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruxelles

Белгия

20 720,00

50,00 %

„Бюджетът на ОСП като разрешаване на проблема с главните предизвикателства на устойчивото развитие“

Семинар/Конференция

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

Италия

17 635,00

50,00 %

„Реформите на ОСП: новаторство и растеж по посока на устойчиво и пазарно ориентирано селско стопанство“

Семинар/Конференция

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Полша

29 862,50

50,00 %

Информационна кампания за новата Обща селскостопанска политика — насърчаване и подкрепа на развитието на традиционните и местните качествени хранителни продукти като двигател за устойчивото развитие на селските райони

Информационна кампания

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Обединено кралство

20 308,00

50,00 %

„Дребните селскостопански производители: гръбнак на развитието на селските райони или пречка пред ефикасността?“

Семинар/Конференция

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

Италия

121 225,00

50,00 %

Информационна кампания

„Вкус на земя“

UUAA

Unión Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Испания

54 753,25

50,00 %

„ОСП и новите предизвикателства пред селските райони“

Информационна кампания

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Италия

66 750,34

50,00 %

„AgriCultura News“

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

Италия

42 883,50

50,00 %

„Реформата на ОСП и новаторските аспекти за развитието на европейското селско стопанство“

Семинар/Конференция

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Испания

23 340,00

50,00 %

Информационна кампания по време на селскостопански изложения

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Полша

53 186,00

50,00 %

„Подготовка на земеделски стопани, заинтересовани страни в селскостопанските среди и селското общество в региона Cuyavian — Pomeranian относно функционирането на и ползването от развиваща се ОСП“

Информационна кампания

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Испания

197 955,90

50,00 %

„ОСП след 2013 г.: ОСП, която искаме и от която имаме нужда“

Семинар/Конференция

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61, rue de Trèves

1040

Brussels

Белгия

200 000,00

48,51 %

„Европейското селско стопанство“ — Европейска фотографска изложба

Визуална продукция

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budapest

Унгария

71 240,50

50,00 %

Оползотворяване на ресурси, предоставени по линия на Общата селскостопанска политика, по примера на млади селскостопански производители

Посещения с цел обмен на информация

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Италия

34 965,00

50,00 %

Информационна кампания за новата ОСП в Apulia с фокус-групи университети, предприятия и заинтересовани страни от селскостопанските среди

Информационна кампания

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Италия

45 000,00

49,38 %

„Общата селскостопанска политика в региона Emilia-Romagna между новаторството и традицията“

Информационна кампания

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Brussels

Белгия

78 377,00

50,00 %

„Визията на млади селскостопански производители за бъдещето — нов подход към интерактивно селско стопанство“

Информационна кампания

Общо конкретни информационни мерки

2 658 836,71

 


ПОВТОРНО ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ, ОТПУСНАТИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Наименование на кандидата (акроним)

Пълно наименование на кандидата

Улица

Пощенски код

Град

Държава

Отпусната сума (EUR)

% съфинансиране

Наименование/Описание

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Италия

65 035,00

49,89 %

„Новата ОСП: възможности за насърчаване на конкурентоспособно и устойчиво селско стопанство в Grosseto“

Семинар/Конференция

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Италия

104 621,53

50,00 %

„Agripolis — Аграрна Политика — Информация и Общество“

Семинар/Конференция

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Испания

5 497,20

50,00 %

„Обмен на опит между млади селскостопански производители в Европа. ОСП като средство за постигане на устойчиво развитие на селските райони“

Семинар/Конференция

Обща сума на отпуснати безвъзмездни помощи за предишни години

175 153,73

 

Общ сбор

2 833 990,44

 

Само за информация:

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ, ОТПУСНАТА ПРЕЗ 2009 Г., НО ОТМЕНЕНА ОТ КАНДИДАТА ПРЕЗ СЪЩАТА ГОДИНА (БЕЗ ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ)

Наименование на кандидата (акроним)

Пълно наименование на кандидата

Улица

Пощенски код

Град

Държава

Отпусната сума (EUR)

% съфинансиране

Наименование/Описание

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Италия

165 233,00

50,00 %

„Новите предизвикателства пред ОСП във финансова перспектива“

Семинар/Конференция

Обща сума на отменени безвъзмездни помощи

165 233,00

 


21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/15


Уведомление за вносителите

Внос в ЕС на риба тон от Колумбия и Ел Салвадор

2010/C 132/05

Европейската комисията информира операторите от Европейския съюз, че са налице обосновани съмнения относно правилното прилагане на преференциалното третиране и приложимостта на представените в Европейския съюз доказателства за произход за консервирана риба тон и замразени филета от риба тон, наречени „карета“, от подпозиция по ХС 1604 14, внасяни от Колумбия и Ел Салвадор.

В резултат на различни разследвания се установи, че за значителни количества консервирана риба тон и замразени филета от риба тон, наречени „карета“, от подпозиция по ХС 1604 14 е декларирано, че са с произход от Колумбия или Ел Салвадор, въпреки че не отговарят на съответните условия.

Освен това не може да се изключи, че се внасят количества от други държави, които се възползват от Общата система за преференции (ОСП), без да са изпълнени изискванията на правилата за произход, установени в рамките на ОСП, по отношение на кумулирането на произхода.

По тази причина операторите от Европейския съюз, които декларират и/или представят писмено доказателство за произхода на горепосочените продукти, биват съветвани да вземат необходимите предпазни мерки, тъй като допускането за свободно обращение на въпросните стоки може да породи митническо задължение и да доведе до измама в ущърб на финансовите интереси на Европейския съюз. Възможното последващо осчетоводяване на митническо задължение, възникнало в резултат на горепосочените обстоятелства, е обхванато от разпоредбите на член 220, параграф 2, буква б), алинея пета от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1).


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/16


Производство по ликвидация

Решение (постановление EHA/662/2010 от 15 март 2010 г.) за откриване на производство по ликвидация относно дружество Seguros Mercurio, S.A.

(Публикуването е направено в съответствие с член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

2010/C 132/06

Застрахователно дружество

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Дата, влизане в сила и естество на решението

Дата

:

15 март 2010 г.

Влизане в сила

:

15 март 2010 г.

Естество на решението

:

Министерско постановление

Компетентни органи

Министерство на икономиката и финансите

Длъжност

:

Министър на икономиката и финансите

Име

:

Elena

Фамилия

:

Salgado Méndez

Адрес

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Надзорен орган

Генерална дирекция „Застраховане и пенсионни фондове“

Длъжност

:

Генерален директор „Застраховане и пенсионни фондове“

Име

:

Ricardo

Фамилия

:

Lozano Aragüés

Адрес

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Назначен ликвидатор

Consorcio de Compensación de Seguros

Длъжност:

Генерален директор

Име:

Ignacio

Фамилия:

Machetti Bermejo

Адрес:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Тел.

+34 913395500

Факс

+34 913395678

Електронна поща:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Приложимо право

Испанско законодателство

Кралски законодателен указ 6/2004 от 29 декември за приемане на преработения текст на Закона за организацията и надзора на частното застраховане

Кралски законодателен указ 7/2004 от 29 декември 2004 г. за приемане на преработения текст на учредителния протокол и устава на Consorcio de Compensación de Seguros

Кралски указ 2020/1986 от 22 август 1986 г. за приемане на правилника за дейността на Комисията за ликвидация на застрахователните дружества


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/17


Известие от министъра по икономическите въпроси на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и добив на въглеводороди

2010/C 132/07

С настоящото министърът на икономиката съобщава, че е било получено заявление за разрешение за проучване на въглеводороди в областта, наречена Hemelum.

Съответната област се намира в провинция Friesland и се ограничава от отсечките между двойките точки A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U и U-A.

Координатите на посочените точки са:

Точка

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Местоположението на гореспоменатите точки са изразени чрез географските им координати, изчислени съгласно Националната триангулачна система.

Съгласно описаните граници площта е 450,4 km2.

С настоящото министърът на икономиката приканва заинтересованите страни да подават конкурентни заявления за разрешения за проучване на въглеводороди в областта, очертана от посочените по-горе точки и отсечки, във връзка със споменатата по-горе директива и с член 15 от Закона за минодобива (Mijnbouwwet) (Бюлетин за законите и указите, 2002 г., № 542).

Компетентен да издава разрешения е министърът по икономическите въпроси. Критериите, условията и изискванията, споменати в член 5, параграфи 1 и 2 и член 6, параграф 2 от гореспоменатата директива, са формулирани в Закона за миннодобивната дейност (публикуван в Бюлетина за законите и указите от 2002 г., бр. № 542).

Заявките могат да бъдат подавани в продължение на 13 седмици след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз и следва да бъдат изпращани до:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Заявки, получени след изтичането на посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Решение относно заявките ще бъде взето не по-късно от 12 месеца след изтичането на посочения срок.

Допълнителна информация може да бъде получена от г-н E.J. Hoppel на следния телефонен номер: +31 703797088.


21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/19


Известие от министъра по икономическите въпроси на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и добив на въглеводороди

2010/C 132/08

С настоящото министърът на икономиката съобщава, че е било получено заявление за разрешение за проучване на въглеводороди в блок T1, фигуриращ на картата, приложена като приложение 3 към Наредбата за минодобива (Mijnbouwregeling) (Държавен вестник (Staatscourant) 2002 г., № 245), който ще бъде наричан F13b.

Във връзка със споменатата във въведението директива и с член 15 от Закона за минодобива (Mijnbouwwet) (Бюлетин за законите и указите (Staatsblad) 2002 г., № 542), с настоящото министърът на икономиката приканва заинтересованите страни да подават конкурентни заявления за разрешения за проучване на въглеводороди в блок Т1 на нидерландския континентален шелф.

Площта на блок Т1 е 1,3 km2.

Компетентен да издава разрешения е министърът по икономическите въпроси. Критериите, условията и изискванията, споменати в член 5, параграфи 1 и 2 и член 6, параграф 2 от гореспоменатата директива, са формулирани в Закона за миннодобивната дейност (публикуван в Бюлетина за законите и указите от 2002 г., бр. 542).

Заявките могат да бъдат подавани в продължение на 13 седмици след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз и следва да бъдат изпращани до:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Заявки, получени след изтичането на посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Решение относно заявките ще бъде взето не по-късно от 12 месеца след изтичането на посочения срок.

Допълнителна информация може да бъде получена от г-н E.J. Hoppel на следния телефонен номер +31 703797088.


Поправки

21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/20


Поправка на предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5740 — Gazprom/A2A/JV)

(Настоящият текст анулира и заменя текста, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз C 126 от 18 май 2010 г., стр. 16 )

2010/C 132/09

 

„Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5740 — Gazprom/A2A/JV)

(текст от значение за ЕИП)

1.

На 7 май 2010 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Gazprom Germania GmbH („Gazprom Germania“, Германия), под контрола на OAO Gazprom („Gazprom“, Руската федерация) и предприятие A2A Spa („A2A“, Италия), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие PremiumGas S.p.A. („PremiumGas“, Италия) посредством покупка на дялове/акции в дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Gazprom Germania: с дейност в продажбата на газ в Европа и в Общността на независимите държави (ОНД) (2), както и в изграждането на газова инфраструктура;

за предприятие A2A: с дейност предимно в Италия в снабдяването с електричество, газ, централно отопление и третиране на отпадъци;

за предприятие PremiumGas: с дейност в доставката на природен газ в Италия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Европейската комисия приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Европейската комисия не по-късно от 10 дни след датата на първоначалната публикация. Забележки могат да се изпращат до Европейската комисия по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.5740 — Gazprom/A2A/JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията на ЕО“).

(2)  Държавите от ОНД са Армения, Азербайджан, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Руската федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украйна и Узбекистан.“