ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.028.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 28

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
4 февруари 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 028/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2010/C 028/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

4

2010/C 028/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения

8

2010/C 028/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5759 — Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) ( 1 )

12

2010/C 028/05

Парично споразумение между Европейския съюз и града-държава Ватикан

13

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 028/06

Обменен курс на еврото

19

2010/C 028/07

Известие относно ръководства на Общността за добра практика

20

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2010/C 028/08

Списък на признатите междубраншови организации в тютюневия сектор

21

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Европейска комисия

2010/C 028/09

Изменения към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд

23

2010/C 028/10

Списък на натуралните минерални води в Исландия и Норвегия съгласно член 1 от Директива 80/777/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно експлоатацията и продажбата на натурални минерални води (отменя и заменя текста, публикуван в ОВ C 23, 29.1.2009 г., стр. 11 и в притурката за ЕИП № 4, 29.1.2009 г., стр. 1)

24

 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2010/C 028/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5768 — Klöckner/Becker) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

25

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2010/C 028/12

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 28/01

Дата на приемане на решението

24.3.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 518/08

Държава-членка

Малта

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Investment aid scheme for interconnectivity projects

Правно основание

Malta Enterprise Act (CEP.463)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Отраслово развитие, Регионално развитие

Вид на помощта

Данъчни преимущества

Бюджет

Годишен бюджет: 4 милиона EUR

Общ бюджет: 16 милиона EUR

Интензитет

50 %

Времетраене

12.2007 г.—12.2011 г.

Икономически отрасли

Пощи и далекосъобщения

Название и адрес на предоставящия орган

Malta Enterprise Corporation

Enterprise Centre

San Gwann

SGN 3000

MALTA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

13.7.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 671/08

Държава-членка

Унгария

Регион

Dél-Alföld

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Mercedes-Benz Hungary Kft.

Правно основание

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról; 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről; 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet a Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант, Данъчни облекчения

Бюджет

Общ бюджет: 29 700 милиона HUF

Интензитет

20,34 %

Времетраене

2009 г.—2017 г.

Икономически отрасли

Промишлено производство

Название и адрес на предоставящия орган

Pénzügyminisztérium

Budapest

József Nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Budapest

Honvéd u. 13–15.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

25.11.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 605/09

Държава-членка

Швеция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Short-term export-credit insurance

Правно основание

Government's Export Credit Guarantee Ordinance (2007:656).

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Застраховане на експортни кредити

Вид на помощта

Застраховане на експортни кредити

Бюджет

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2010 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Exportkreditnämnden (EKN)

Box 3064

SE-103 61 Stockholm

SVERIGE

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/4


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 28/02

Дата на приемане на решението

16.12.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 566/09

Държава-членка

Белгия

Регион

Bruxelles-Capitale

НазваниеТитла (и/или име на бенефициера)

Soutien de la Région Bruxelles — Capitale en faveur de le recherche, du développement et de l'innovation

Правно основание

L'ordonnance du 26 mars 2009 de la Région de Bruxelles — Capitale visant à promouvoir la recherche, le développement et de l'innovation. 26 maart 2009 — Ordonnantie tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Научни изследвания и развитие, Иновации

Вид на помощта

Директен грант, Възстановяем грант

Бюджет

Общ бюджет: 6,7 милиона EUR

Интензитет

80 %

Времетраене

1.1.2010 г.—31.12.2015 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation

Domaine Latour de Freins

Rue Engeland 555

1180 Bruxelles

BELGIQUE

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

4.12.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 607/09

Държава-членка

Ирландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Rural Broadband Reach Scheme — Ireland

Правно основание

The Ministers and Secretaries (Amendment) Acts, 1924-2007 (as amended by Statutory Instrument 300/2002 — Communications, Energy and Geological Survey of Ireland (transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002) and Statutory Instrument 706/2007 — Communications, Marine and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2007

The National Development Plan (2007-2013)

The National Strategic Reference Framework for Ireland

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие, Отраслово развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Интензитет

Времетраене

1.9.2010 г.—31.12.2012 г.

Икономически отрасли

Пощи и далекосъобщения

Название и адрес на предоставящия орган

Department of Communications, Energy and Natural Resources

29-31 Adelaide Road

Dublin 2

IRELAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

14.12.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 624/09

Държава-членка

Испания

Регион

Galicia

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Aid to fuel switching for Alcoa Galicia

Правно основание

Estatuto de Autonomía de Galicia — Convenio con empresa

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Икономия на енергия, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 1 милион EUR

Интензитет

27 %

Времетраене

2009 г.—30.6.2010 г.

Икономически отрасли

Енергетика

Название и адрес на предоставящия орган

Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo

San Caetano S/N, bloque 5-planta 4

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

17.12.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 663/09

Държава-членка

Австрия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Zweite Verlängerung der Beihilferegelung N 557/08 „Maβnahmen für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Österreich“

Правно основание

Interbankmarktstärkungsgesetz (IBSG); Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FinStaG)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Директен грант, Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: 80 000 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

1.1.2010 г.—30.6.2010 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstraβе 2B

1030 Wien

ÖSTERREICH

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

17.12.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 665/09

Държава-членка

Германия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

German credit institutions

Правно основание

Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Рекапитализация, гаранции, размяна на активи (поемане на риск)

Бюджет

Общ бюджет: 500 000 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

1.1.2010 г.—30.6.2010 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministierium für Finanzen

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/8


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Случаи, в които Комисията няма възражения

2010/C 28/03

Дата на приемане на решението

21.12.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 475/09

Държава-членка

Италия

Регион

Ломбардия

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Помощ в сектора на горското стопанство

Правно основание

DGR «Disposizioni attuative quadro ai sensi della legge regionale 5.12.2008, n. 31»

Legge regionale 5.12.2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»

Вид мерки

Схема за помощ

Цел

Помощ в сектора на горското стопанство

Вид на помощта

Директна субсидия

Бюджет

84 000 000 EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

2009—2015 г.

Икономически отрасли

Горско стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Via Pola 12/14

20124 Milano MI

ITALIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

5.1.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 477/09

Държава-членка

Италия

Регион

Сардиния

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Инвестиционни помощи за предотвратяване на щети, нанесени на продукцията от ципокрилите вредители „Tuta absoluta“ (Сардиния)

Правно основание

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 — art. 4 comma 21 DGR n. 34/63 del 20.7.2009 concernente «Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 — art. 4 comma 21 — Contributi per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati a prevenire i danni causati alle produzioni serricole dal lepidottero “Tuta absoluta”»

Вид мерки

Инвестиционна помощ

Цел

Инвестиционна помощ

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 1 000 000 EUR

Интензитет

Интензитетът на помощта ще се равнява на 40 % от допустимите инвестиции и 50 % от допустимите инвестиции в районите в по-неблагоприятно положение. Интензитетът ще се увеличи допълнително с 10 %, ако получателят на помощта е млад селскостопански производител.

Времетраене

От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.

Икономически отрасли

Селскостопански сектор

Название и адрес на предоставящия орган

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari CA

ITALIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

5.1.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 481/09

Държава-членка

Италия

Регион

Сицилия

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Misura 226 — Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Правно основание

Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013

Вид мерки

Схема за помощ

Цел

Защита и предпазване от природни бедствия и възстановяване на потенциални щети в горските райони

Вид на помощта

Директна субсидия

Бюджет

68,56 млн. EUR

Интензитет

Предвиденият максимален интензитет е 100 %

Времетраене

От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г.

Икономически отрасли

Горско стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste

Dipartimento Foreste

viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

21.12.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 519/09

Държава-членка

Германия

Регион

Bayern

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2007)

Правно основание

Richtlinie für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2007)

Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und ländlicher Raum 2007 bis 2013 (BayZAL); Hier: Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft — Artikel 20 Absatz b Buchstabe v in Verbindung mit Art. 30 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005.

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2009 bis 2012 (GAK).

Art. 20 bis 22 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2005 (GVBl Nr. 15/2005, 7902-1-L).

Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) und die Verwaltungsvorschriften hierzu

Вид мерки

Схема за помощ

Цел

Развитие на горите чрез изграждане и поддръжка на горски пътища

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет до края на 2013 г.: 20 милиона EUR

Интензитет

Максимално 90 %

Времетраене

От датата на одобрение от страна на Комисията до 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Горско стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Ludwigstraße 2

80539 München

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

5.1.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 602/09

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

De methode voor de berekening van de steunintensiteit van garantstellingen op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Правно основание

Artikels 2, 4 en 7 Kaderwet LNV-subsidies, art. 2:81-2:89 Regeling LNV-subsidies

Вид мерки

Гаранция

Цел

Уведомлението се отнася само до начина на изчисляване на интензитета на помощта, в случаите на гаранции за заеми за оборотен капитал

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Не се прилага

Интензитет

Времетраене

1.12.2009 г.—31.12.2010 г.

Икономически отрасли

Селскостопански сектор

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/12


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5759 — Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group)

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 28/04

На 1 февруари 2010 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32010M5759. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/13


ПАРИЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и града-държава Ватикан

2010/C 28/05

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, представляван от Европейската комисия и от Италианската република,

и

ГРАДЪТ-ДЪРЖАВА ВАТИКАН, представляван от Светия престол по смисъла на член 3 от Латеранския договор,

като имат предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. еврото замени на 1 януари 1999 г. валутите на всички държави-членки, участващи в третата фаза на икономическия и паричен съюз, в т.ч. и на Италия.

(2)

Италия и градът-държава Ватикан бяха обвързани преди създаването на еврото посредством двустранни споразумения по парични въпроси, и по-специално посредством Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, сключено на 3 декември 1991 г.

(3)

Декларация № 6, приложена към Заключителния акт на Договора за Европейския съюз, постановява, че Общността следва да обезпечи предоговарянето на съществуващите споразумения с града-държава Ватикан, ако това се налага вследствие на въвеждането на единната валута.

(4)

Европейската общност, представлявана от Италианската република заедно с Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ), сключи на 29 декември 2000 г. Парично споразумение с града-държава Ватикан.

(5)

В съответствие с Паричното споразумение градът-държава Ватикан използва еврото като своя официална валута и присъжда на евробанкнотите и евромонетите статут на законно платежно средство. Той следва да гарантира, че правилата на ЕС за банкнотите и монетите в евро, включително и тези, свързани със защитата им срещу фалшифициране, са приложими в рамките на неговата територия.

(6)

Това споразумение не задължава по никакъв начин ЕЦБ и националните централни банки да включват финансовите инструменти на града-държава Ватикан в списъка/списъците с ценни книжа, отговарящи на изискванията за операции на паричната политика на Европейската система на централните банки.

(7)

Следва да бъде създаден Съвместен комитет, включващ представители на града-държава Ватикан, на Италианската република, на Комисията и на ЕЦБ, за да бъде проучено прилагането на настоящото споразумение, да се определи годишният таван за емисията на монети, да се разгледа целесъобразността на минималната част от монетите, която ще бъде пусната в обращение по номинална стойност, както и да се оценят мерките, предприети от града-държава Ватикан за прилагане на съответните законодателни актове на ЕС.

(8)

Съдът на Европейския съюз следва да бъде съдебният орган, отговарящ за разрешаването на спорове, които могат да възникнат в резултат на прилагането на споразумението,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Градът-държава Ватикан има право да използва еврото като своя официална парична единица в съответствие с регламенти (ЕО) № 1103/97 и (ЕО) № 974/98. Градът-държава Ватикан присъжда на евробанкнотите и евромонетите статут на законно платежно средство.

Член 2

Градът-държава Ватикан не емитира банкноти, монети или каквито и да било парични заместители, освен ако условията за това емитиране са били договорени с Европейския съюз. Условията за емитиране на евромонети, считано от 1 януари 2010 г., са изложени в членовете по-долу.

Член 3

1.   Годишният таван (по отношение на стойността) за емисията на евромонети на града-държава Ватикан се изчислява от създадения с настоящото споразумение Съвместен комитет като сбор от:

фиксирана част, чиято първоначална стойност е определена на 2 300 000 EUR за 2010 г. Съвместният комитет може ежегодно да преразглежда фиксираната част, за да бъдат отчетени както инфлацията — въз основа на инфлацията в Италия през година n–1 според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), така и евентуални значителни промени, оказващи влияние върху пазара на колекционерски евромонети;

променлива част, съответстваща на средния обем на емисиите на монети на глава от населението в Италианската република през година n–1, умножен по броя на жителите на града-държава Ватикан.

2.   Градът-държава Ватикан може също така да емитира специална възпоменателна монета и/или колекционерски монети в годините, когато Светият престол е вакантен. В случай че вследствие на тази специална емисия общият обем на емисиите превиши тавана, посочен в параграф 1, стойността на тази емисия се отчита като използване на частта, останала под тавана през предходната година, и/или за приспадане от тавана за следващата година.

Член 4

1.   Емитираните от града-държава Ватикан евромонети са идентични на монетите, емитирани от приелите еврото държави-членки на Европейския съюз, по отношение на номинала, статута на законно платежно средство, техническите характеристики и дизайна на общите страни, както и общите характеристики на дизайна на националните страни.

2.   Градът-държава Ватикан уведомява предварително Комисията относно проектите на националните страни на своите евромонети, а Комисията от своя страна проверява тяхното съответствие с правилата на ЕС.

Член 5

1.   Емитираните от града-държава Ватикан евромонети се изсичат от Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato на Италианската република.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 градът-държава Ватикан може да възложи изсичането на своите монети на монетен двор в ЕС, изсичащ евромонети, който е различен от посочения в параграф 1, след одобрение от страна на Съвместния комитет.

Член 6

1.   Обемът на емисията евромонети на града-държава Ватикан се прибавя към обема на емисията евромонети на Италия с цел получаване на одобрение от Европейската централна банка за общия обем на емисията на тази държава-членка в съответствие с член 128, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.   Не по-късно от 1 септември всяка година градът-държава Ватикан уведомява Италианската република относно обема и номиналната стойност на евромонетите, които той възнамерява да емитира в рамките на следващата година. Градът-държава Ватикан уведомява и Комисията относно планираните условия на емисията на тези монети.

3.   След подписването на настоящото споразумение градът-държава Ватикан съобщава посочената в параграф 2 информация за 2010 г.

4.   Без да се засяга емитирането на колекционерски монети, градът-държава Ватикан пуска в обращение по номинална стойност най-малко 51 % от ежегодно емитираните евромонети. На всеки пет години Съвместният комитет проверява целесъобразността на минималната част от монетите, която ще бъде пусната в обращение по номинална стойност, и може да вземе решение за нейното увеличаване.

Член 7

1.   Градът-държава Ватикан може да емитира колекционерски евромонети. Те се включват в годишния таван, посочен в член 3. Емисията на колекционерски евромонети на града-държава Ватикан трябва да бъде в съответствие с установените насоки на ЕС за колекционерските евромонети, които, inter alia, изискват приемането на технически характеристики, дизайн и купюрен строеж, които позволяват колекционерските евро монети да бъдат разграничени от монетите, предназначени за пускане в обращение.

2.   Емитираните от града-държава Ватикан колекционерски монети не са законно платежно средство в Европейския съюз.

Член 8

1.   Градът-държава Ватикан се ангажира с приемането на всички целесъобразни мерки, чрез пряко транспониране или възможни еквивалентни действия, с оглед на прилагането на изброените в приложението към настоящото споразумение правни актове и правила на ЕС в областта на:

а)

евробанкнотите и евромонетите;

б)

предотвратяването на изпирането на пари, предотвратяването на измамите и фалшифицирането на парични и непарични разплащателни средства, на медали и отличителни знаци, както и на изискванията за статистическо отчитане.

В случай че в града-държава Ватикан бъде създаден банков сектор, списъкът на правните актове и правила в приложението ще бъде разширен, за да обхване банковото и финансовото законодателство на ЕС и съответните правни актове и правила на ЕЦБ, по-специално относно изискванията за статистическо отчитане.

2.   Посочените в параграф 1 правни актове и правила се прилагат от града-държава Ватикан в съответствие със сроковете, посочени в приложението.

3.   Всяка година приложението се изменя от Комисията, за да бъдат отчетени новите действащи правни актове и правила на ЕС, както и измененията на съществуващите такива. Впоследствие Съвместният комитет определя целесъобразни и приемливи срокове за прилагането на добавените в приложението нови правни актове и правила от страна на града-държава Ватикан.

4.   Актуализираното приложение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Установените в града-държава Ватикан финансови институции могат да имат достъп до междубанков сетълмент и разплащания и до системите за сетълмент на ценни книжа в рамките на еврозоната при правила и условия, които се определят от централната банка на Италия с одобрението на Европейската централна банка.

Член 10

1.   Съдът на Европейския съюз притежава правомощията и изключителната компетентност за разрешаването на трайни спорове между страните, които може да възникнат вследствие на прилагането на настоящото споразумение и които не може да бъдат решени в рамките на Съвместния комитет.

2.   Ако Европейският съюз (действащ по препоръка на делегацията на ЕС в Съвместния комитет) или градът-държава Ватикан смята, че другата страна не е изпълнила свое задължение по настоящото споразумение, случаят може да бъде отнесен до Съда. Решението на Съда ще бъде задължително за страните, които трябва да вземат необходимите мерки, за да се съобразят с решението в срок, който ще бъде определен от Съда в неговото решение.

3.   В случай че Европейският съюз или градът-държава Ватикан не успее да вземе необходимите мерки, за да се съобрази с решението в определения срок, другата страна може незабавно да прекрати споразумението.

Член 11

1.   Създава се Съвместен комитет. Той ще се състои от представители на града-държава Ватикан и на Европейския съюз. Делегацията на ЕС се състои от представители на Комисията и на Италианската република, както и от представители на Европейската централна банка. Делегацията на Европейския съюз приема своя процедурен правилник чрез консенсус.

2.   Съвместният комитет заседава най-малко веднъж годишно. Председателството се сменя ежегодно между представителите на Европейския съюз и представителите на града-държава Ватикан. Съвместният комитет приема своите решения с единодушие.

3.   Съвместният комитет обменя становища и информация и приема решенията, посочени в членове 3, 6 и 8. Той проучва мерките, взети от града-държава Ватикан, и полага усилия за разрешаване на евентуалните спорове, възникнали вследствие на прилагането на настоящото споразумение.

4.   Европейският съюз е първият председател на Съвместния комитет след влизането в сила на настоящото споразумение, както е посочено в член 13.

Член 12

Без да се засяга член 10, параграф 3, всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с едногодишно предизвестие.

Член 13

Настоящото споразумение влиза в сила на 1 януари 2010 г.

Член 14

Паричното споразумение от 29 декември 2000 г. се отменя от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Позоваванията на споразумението от 29 декември 2000 г. се приемат като позовавания на настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година.

За Европейския съюз

Joaquín ALMUNIA

Член на Европейската комисия

За града-държава Ватикан и от негово име за Светия престол

Негово превъзходителство архиепископ André DUPUY

Апостолически нунций към Европейския съюз


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ

СРОК ЗА ПРИЛАГАНЕ

Предотвратяване на изпирането на пари

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15

Изменена със:

Директива 2008/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 46

Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 г. относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности“ и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база, ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 29

Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи, ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 1

Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност, ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1

31.12.2010 г.

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6

Изменен със:

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1

31.12.2010 г.

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. относно медалите и символите, подобни на евромонети, ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1

Изменен със:

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети, ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5

31.12.2010 г.

Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета от 29 май 2000 г. за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвеждането на еврото, ОВ L 140, 14.6.2000 г., стр. 1

Изменено със:

Рамково решение 2001/888/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за изменение на Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвеждането на еврото, ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 3

31.12.2010 г.

Решение 1999/C 149/02 на Съвета от 29 април 1999 г. за разширяване на правомощията на Европол за борбата срещу фалшифицирането на пари и платежни средства, ОВ C 149, 28.5.1999 г., стр. 16

31.12.2010 г.

Решение 2001/923/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 50

Изменено със:

Решение 2006/75/ЕО на Съвета от 30 януари 2006 г. за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), ОВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 40

Решение 2006/849/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), ОВ L 330, 28.11.2006 г., стр. 28

Рамково решение 2001/888/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за изменение на Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвеждането на еврото, ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 3

Решение 2001/887/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за защита на еврото срещу подправяне, ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 1

31.12.2010 г.

Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 г. относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой, ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 1

31.12.2010 г.

Правила за евро банкноти и евромонети

Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети, ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6

Изменен със:

Регламент (ЕО) № 423/1999 на Съвета от 22 февруари 1999 г., ОВ L 52, 27.2.1999 г., стр. 2

31.12.2010 г.

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

31.12.2010 г.

Заключения на Съвета от 23 ноември 1998 г. и от 5 ноември 2002 г. относно колекционерските монети

31.12.2010 г.

Препоръка 2009/23/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети, ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52

31.12.2010 г.

Съобщение 2001/С 318/03 на Комисията от 22 октомври 2001 г. относно защитата на авторското право на дизайна на общата лицева страна на евромонетите (COM(2001) 600 окончателен), ОВ C 318, 13.11.2001 г., стр. 3

31.12.2010 г.

Насоки ЕЦБ/2003/5 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти, ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20

31.12.2010 г.

Решение ЕЦБ/2003/4 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти, ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 16

31.12.2010 г.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/19


Обменен курс на еврото (1)

3 февруари 2010 година

2010/C 28/06

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3984

JPY

японска йена

126,73

DKK

датска крона

7,4450

GBP

лира стерлинг

0,87620

SEK

шведска крона

10,1060

CHF

швейцарски франк

1,4738

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,1660

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,024

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

270,02

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7089

PLN

полска злота

3,9827

RON

румънска лея

4,1005

TRY

турска лира

2,0741

AUD

австралийски долар

1,5759

CAD

канадски долар

1,4832

HKD

хонконгски долар

10,8580

NZD

новозеландски долар

1,9660

SGD

сингапурски долар

1,9703

KRW

южнокорейски вон

1 603,97

ZAR

южноафрикански ранд

10,4380

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,5463

HRK

хърватска куна

7,3180

IDR

индонезийска рупия

12 987,40

MYR

малайзийски рингит

4,7539

PHP

филипинско песо

64,454

RUB

руска рубла

41,8600

THB

тайландски бат

46,196

BRL

бразилски реал

2,5653

MXN

мексиканско песо

18,0114

INR

индийска рупия

64,2910


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/20


Известие относно ръководства на Общността за добра практика

2010/C 28/07

В съответствие с резултата от оценката, направена по време на съвещанието, проведено на 23—24 ноември 2009 г., Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните взе решение да бъдат публикувани заглавието и справочните данни на Общностния наръчник за добри практики в промишленото производство на комбинирани фуражи и премикси за животни, отглеждани за производство на храни, съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите.

 

Заглавие: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Автор: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation, Федерация на европейските производители на фуражи. http://www.fefac.org

 

Издание: Ver.1. 1 септември 2009 г. Само на английски език.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/21


СПИСЪК НА ПРИЗНАТИТЕ МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЮТЮНЕВИЯ СЕКТОР

2010/C 28/08

Настоящата публикация се основава на член 6 от Регламент (ЕО) № 709/2008 на Комисията от 24 юли 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно междубраншовите организации и споразумения в тютюневия сектор (ОВ L 197, 25.7.2008 г., стр. 23) (Положение към 4 февруари 2010 г.)

 

Име на организацията

Nombre y dirección

Název a adresa

Navn og adresse

Name und Anschrift

Nimi ja aadress

Ονομασία και διεύθυνση

Name and address

Nom et adresse

Nome e indirizzo

Nosaukums un adrese

Pavadinimas ir adresas

Név és cím

Isem u indirizz

Naam en adres

Nazwa i adres

Nome e endereço

Nume și adresă

Názov a adresa

Ime in naslov

Nimi ja osoite

Namn och adress

Дата на признаване

Fecha del reconocimento

Datum uznání

Dato for anerkendelsen

Datum der Anerkennung

Tunnustamise kuupäev

Ημερονμηνία αναγνώρισης

Date of recognition

Date de reconnaissance

Data del riconoscimento

Atzīšanas diena

Pripažinimo data

Elismerés dátuma

Data tar-rikonoxximent

Datum van erkenning

Data dopuszczenia

Data de reconhecimento

Data recunoașterii

Dátum uznania

Datum priznanja

Hyväksymispäivä

Datum för godkännandet

 

1

2

ESPAÑA

Nombre:

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL TABACO DE ESPAÑA –OITAB–

Dirección de gestión:

RAMÓN FRANCO, 18, 3o E

10300 NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES) ESPAÑA

Teléfono de contacto: +34 661334685

Fax: +34 927534398

E.mail: ridomiro@hotmail.com

Circunscripción económica o actividad: Nacional

Medidas de extensión a los no afiliados: no

Fecha de inicio:

Fecha de vencimiento:

Ámbito:

En OITAB están integrados el conjunto de los cultivadores de tabaco españoles así como las empresas de primera transformación que operan en nuestro país. Se trata, por tanto de una organización que desarrolla su actividad a nivel nacional.

Actividades:

Promoción de la calidad de la producción tabaquera y de todos los procesos que intervienen en su comercialización, efectuando un seguimiento desde la fase productiva hasta el consumo final.

Orientar el sector hacia una producción tabaquera más adaptada a las necesidades y demandas del mercado, participando en su ordenación y desarrollo.

Promover programas de investigación y desarrollo que impulsen los procesos de innovación de los diferentes sectores.

Realizar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio ambiente garantizando, a su vez, la calidad del producto.

Promover y favorecer la utilización de semillas certificadas y el control de la calidad de la producción tabaquera.

Promocionar y difundir el conocimiento de la producción de tabaco constituyendo al efecto y entre otros mecanismos, comisiones de enlace entre OITAB y las asociaciones de consumidores, facilitando una información adecuada por sus mutuos intereses.

Ser la entidad titular de la Comisión de Seguimiento de los Contrato-tipo de Compraventa del producto en el ámbito de la legislación contractual vigente, articulando los instrumentos necesarios para su control y seguimiento, así como las ayudas y subvenciones previstas para el ejercicio de estas funciones.

Ayudar a la mejora del aprovechamiento del tabaco, especialmente mediante actividades de mercadotecnia y búsqueda de nuevas utilizaciones que no pongan en peligro la salud pública.

Llevar a cabo actuaciones que permitan un mejor conocimiento, eficacia y transparencia del mercado, tanto interior como exterior, desde la producción y comercialización, hasta la distribución, así como de las tendencias de consumo. La Interprofesión velará muy especialmente por el respeto a las reglas de la leal competencia en el sector, estableciendo mecanismos de regulación interna.

Analizar y llevar a cabo, si procede, el reconocimiento de OITAB en el ámbito de la Unión Europea, buscando también formas de asociación con otras organizaciones interprofesionales del sector.

21.7.2005 г.

FRANCE

Dénomination:

ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU TABAC —ANITTA-

Siège social:

Domaine de la Tour

769 route de Sainte-Alvère

24100 Bergerac

FRANCE

Téléphone: +33 553744360

Fax: +33 553573282

E.mail: anitta@anitta.asso.fr

Zone économique ou activité: France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Rhône-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion, Ile-de-France.

Actions d'extension aux non-membres: oui

Début de validité: 1.1.2006

Fin de validité: 31.12.2008

Prolongation de la validité: jusqu'au 31.12.2009

Champ d'action:

Actions techniques, économiques et vocation à intervenir pour coordonner la mise sur le marché des tabacs en feuilles.

Actions poursuivies:

Les activités de l'ANITTA, comme organisation interprofessionnelle, porteront notamment sur:

la coordination de la mise sur le marché des tabacs,

l'amélioration de la connaissance du marché,

l'élaboration des contrats-types,

l'adaptation des produits aux exigences de la santé publique,

la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et de la préservation des ressources naturelles,

l'amélioration de la qualité des produits.

17.3.2006 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Европейска комисия

4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/23


Изменения към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд

2010/C 28/09

Споразумението за изменение на протокол 4 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд, подписано в Брюксел на 1 февруари 2007 г., влезе в сила на 8 октомври 2007 г.

Тези споразумения и актуализираната консолидирана версия на Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд сега са публикувани на уебсайта на Секретариата на ЕАСТ.

Те могат да бъдат намерени на следните интернет адреси:

http://www.efta.int/content/legal-texts/esa-eftacourt/amendments/agreements-amending-protocol-4

и

http://www.efta.int/content/legal-texts/esa-eftacourt/annexes-protocols-agreement


4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/24


Списък на натуралните минерални води в Исландия и Норвегия съгласно член 1 от Директива 80/777/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно експлоатацията и продажбата на натурални минерални води

(отменя и заменя текста, публикуван в ОВ C 23, 29.1.2009 г., стр. 11 и в притурката за ЕИП № 4, 29.1.2009 г., стр. 1)

2010/C 28/10

СПИСЪК НА НАТУРАЛНИТЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ПРИЗНАТИ ОТ ИСЛАНДИЯ:

Търговско наименование

Наименование на извора

Място на експлоатация

Icelandic Glacial

Ölfus Spring

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss


СПИСЪК НА НАТУРАЛНИТЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ПРИЗНАТИ ОТ НОРВЕГИЯ:

Търговско наименование

Наименование на извора

Място на експлоатация

Best naturlig mineralvann

Kastbrekka

Kambrekka/Trondheim

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Fjellbekk

Ivar Aasen kilde

Volda

Isklar

Isklar

Vikebygd i Ullensvang

Modal

Modal kilden

Fyresdal

Naturlig mineralvann fra Villmark kilden på Rustad Gård

Villmark kilden på Rustad gård

Rustad/Elverum

Olden

Blåfjell kilden

Olderdalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/25


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5768 — Klöckner/Becker)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 28/11

1.

На 22 януари 2010 година Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Klöckner & Co. SE, („Klöckner“, Германия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента на ЕО за сливанията контрол над целите предприятия Köhler & Lollert oHG („K&L oHG“, Германия) и Umformtechnik Stendal UTS GmbH & Co. KG („UTS KG“, Германия) и над техните съответни дъщерни дружества (общо „Becker Group“) чрез покупка на акции/дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Klöckner: независим от производителите дистрибутор на стомана и метали с дейност в областта на дистрибуцията и обработката на стомана и цветни метали, както и на пластмаси и строителни материали,

за предприятие Becker group: дистрибуция и обработка на плоска стомана и цветни метали.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.5768 — Klöckner/Becker, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/26


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2010/C 28/12

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета. Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„KIEŁBASA LISIECKA“

ЕО №: PL-PGI-0005-0527-08.03.2006

ЗНП ( ) ЗГУ ( Х )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата-членка:

Наименование:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Адрес:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLSKA/POLAND

Тел.

+48 226232707

Факс

+48 226232325

Електронна поща:

oznaczenia@minrol.gov.pl

2.   Група:

Наименование:

Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej

Адрес:

Nowa Wieś Szlachecka 77

32-060 Liszki

POLSKA/POLAND

Тел.

+48 12270 2542

Факс

+48 122702542

Електронна поща:

andrzej_madry@wp.pl

Състав:

Производители/преработватели ( Х ) Други ( )

3.   Вид продукт:

1.

Клас 1.2 — Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

4.   Спецификация:

(Резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.    Наименование:

„Kiełbasa lisiecka“

4.2.    Описание:

„Kiełbasa lisiecka“ е продукт от висококачествено свинско месо, раздробено и подправено, с което се пълнят обвивки с определен диаметър и се подлагат на процес на естествено опушване.

„Kiełbasa lisiecka“ се произвежда изключително от свинско месо, като 85 % от него което се получава от подходящи за целта мускули на бута. Формата на колбаса прилича на пръстен, оформен според естествената извивка на обвивката. Средната дължина на един пръстеновиден колбас е около 35—4 cm. По външността си „kiełbasa lisiecka“ се отличава с тъмнокафяв цвят, типичен за естествено опушените продукти. Повърхността на обвивката е чиста, лъскава, леко набръчкана и суха на пипане. Формата на напречното сечение е кръгла или овална. Диаметърът на напречното сечение е средно 52 mm. На сечението ясно се виждат парчета месо, съдържащи се в пълнежа. Цветът на сечението представлява една композиция от естествения бледо-розов цвят на парчетата месо и малко по-тъмния, розово-кафяв — на пълнежа. Консистенцията на колбаса е типичната за „kiełbаѕа lisieckа“ — плътна и твърда. Преобладава вкусът на подправено свинско месо с лек вкус на черен пипер, чеснов аромат и подчертана соленост. Миризмата е характерна за „kiełbаѕа lisieckа“.

4.3.    Географски район:

Община Czernichów и община Liszki в Краковска област, Малополско воеводство (województwo małopolskie).

4.4.    Доказателство за произход:

В подготвителния етап и по време на производството всеки производител води документация във връзка с настоящата спецификация. По-специално се записва информация за качеството на използваните за производството суровини и за отделните етапи на производството на „kiełbаѕа lisieckа“.

За да се гарантира, че процесът на производство на „kiełbаѕа lisieckа“ отговаря на спецификацията, и за да се предпази името на продукта от възможна злоупотреба, консорциумът на производителите прилага система за обозначаване на съответстващите на спецификацията продукти, която се основава на следното:

използване на един и същ етикет от всички производители, които произвеждат колбаса съгласно спецификацията,

предоставяне на необходимото количество етикети на всички производители, които произвеждат колбаса съгласно спецификацията,

документиране на броя на етикетите, издадени на отделните производители.

Системата за документиране на етикетите дава възможност за получаване на информация относно количеството колбаси, пуснато на пазара. Всеки производител е длъжен да посочи своите данни на определеното за тази цел място на етикета в съответствие с действащото законодателство.

Гореспоменатата документация е достъпна за контролния орган по всяко време и се подлага на проверки.

4.5.    Метод на производство:

Суровини

Свинско месо от половинки трупове свине от клас „E“, чието съдържание на постно месо представлява 55—60 % от теглото на кланичните свински трупове. Определянето на класа на кланичните трупове се извършва съгласно скалата на Общността за класификация на кланични трупове от свине.

Месото не бива да се консервира по никакъв друг начин освен чрез охлаждане. Под охлаждане се разбира съхраняването на прясното месо по време на складирането и транспорта на околна температура от – 10 до + 4 °C. Месото не бива да се замразява.

За производството на „kiełbаѕа lisieckа“ се използват следните части на кланичните свински трупове:

свинско месо от 1-ва категория — 85 % от общото производствено тегло. Това е постно месо от бута, почистено от тлъстините, сухожилията и съединителната тъкан. Допуска се малко количество междумускулни тлъстини. В тази категория месо не се допуска използването на полусухожилния мускул (musculus semitendinosus), който се намира до полумембранния мускул (musculus semimembranosus), нито на квадрицепс, поради характерното им много тъмно оцветяване, което би нарушило традиционния външен вид на „kiełbаѕа lisieckа“,

свинско месо от 2-ра категория — 10 % от общото производствено тегло. Това месо се получава в процеса на разфасоване и почистване на бутовете и плешките и трябва да съдържа по-малко от 50 % тлъстини. Допуска се малко количество съединителна тъкан, но не повече от 5 % от общото количество месо 2-ра категория,

свинско месо от 3-та категория — 5 % от общото производствено тегло. Това месо се получава при почистване на предния и задния джолан. Допускат се до 25 % съединителна тъкан в общото количество месо 3-та категория, без външни тлъстини.

За производството на „kiełbаѕа lisieckа“ се използват следните подправки:

нитратна сол — 1,5 kg на 100 kg от общото производствено тегло,

пресен чесън — 400 g на 100 kg от общото производствено тегло,

млян бял пипер — 300 g на 100 kg от общото производствено тегло, в рамките на това количество се допускат 50 g на 100 kg едро смлян черен пипер.

За производството на „kiełbаѕа lisieckа“ се използват следните помощни материали:

естествени говежди черва, извити, или изкуствени протеинови обвивки с диаметър 52 mm,

дървени пръчки или бяла връв за колбаси.

Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Подготовка на суровините — месото за „kiełbаѕа lisieckа“ се отрязва от бута 48—120 часа след клането.

Подготовка на месото за консервиране с нитратна сол — месото от 1-ва категория се нарязва на кубчета с дължина на страните 3—5 cm. Месото 2-ра и 3-та категория остава по парчетата, получени при разфасоването в процеса на почистване на бутовете и плешките.

Сухо консервиране — раздробеното месо 1-ва категория и парчетата месо 2-ра и 3-та категория, получени при разфасоването, се смесват с нитратната сол. Всяка категория месо се осолява отделно. Осоляването се извършва при температура 4—6 °C в помещения с влажност на въздуха до 85 %. То продължава около 2—4 дни.

Раздробяване на месото след осоляването — месото 1-ва категория не се раздробява, докато месото 2-ра категория се раздробява на парчета с размер 10 mm, а месото 3-та категория се раздробява заедно с чесъна и пипера на парчета с размер 3 mm. Този процес се повтаря два пъти.

Смесване и приготвяне на пълнежа — смесването на всички съставки започва от размесването на подготвеното месо 1-ва категория. Продължителността на този етап зависи от времето, необходимо за да получат парчетата месо съответната лепкавост. На този етап на смесване се допуска добавяне на технологична вода (най-много 5 % от общото производствено тегло). След това се добавят останалите съставки — месото от 2-ра и 3-та категория. След като месото се омеси добре, пълнежът вече не се разпръсква, а съставките са разпределени равномерно в цялата маса.

Пълнене и връзване на обвивките — обвивките се пълнят плътно със сместа, като едновременно се оформят отделни пръстени, чиито краища се затварят с дървени пръчици или се свързват с връв.

Отлежаване — колбасите отлежават на проветриво и топло място. Оптималното време за отлежаване е около 2 часа. Под отлежаване се разбира узряването („почиването“) на колбасните пръстени, при което те висят на дръжки за опушване непосредствено от момента на пълнене на обвивките до постъпването им в помещението за опушване.

Опушване и печене — процесът на опушване и печене се извършва в традиционни камери за опушване, в които димът и топлината се получават от изгаряне на дърва от широколистни дървета: елша, бук или плодни дървета. Дървата се горят в камера за опушване, непосредствено под дръжките, на които са окачени колбасите.

Опушването на „kiełbаѕа lisieckа“ е непрекъснат процес на три фази, който се основава на умението и знанията на местните производители и се състои от сушенето, самото опушване и печенето. Процесът на опушване и печене на една партида „kiełbаѕа lisieckа“ продължава около 3,5—4,5 часа.

Охлаждане — извършва се в помещения с добър въздухообмен, в които температурата не превишава 8—12 °C и влажността на въздуха е 85—90 %. Пръстените от колбаса се охлаждат до максимална температура от 18 °C.

Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др:

Производителите на „kiełbаѕа lisieckа“ са длъжни под вакуум да опаковат „kiełbаѕа lisieckа“, когато е на парчета или на резени. В случай, че е на цели пръстени, производителите не са длъжни да ги опаковат под вакуум. Задължението за опаковане под вакуум важи само за тези производители, които произвеждат „kiełbаѕа lisiecka“ съгласно настоящата спецификация.

4.6.    Връзка:

Специфична характеристика на географския район

От началото на 17 век в полските градове започват да се развиват свободни пазари (wolnice), където занаятчии, които не членуват в гилдии, могат да продават изделията си. От източници, описващи краковските кланици през 1930 г., става ясно, че на такъв свободен пазар в Краков месари от селата около Краков са продавали свои продукти. Много от тях идват от района около общините Liszki и Czernichów. Още в изборните списъци от 1865, 1867 и 1870 години за Czernichów, Liszki, Kaszów и съседни села, които принадлежат към същата епархия като Czernichów и Liszki, са включени имената на месарите, живеели и работели в тези места.

Ръкопис от 1894 г., съхраняван в архива на Етнографския музей в Краков, документира, че в цялата днешна Краковска област е имало 87 месари, от които 35 (40,2 %) са извършвали дейността си в административните граници на град Краков. От същия списък става обаче ясно и това, че други 34 месари (39,1 %) са работили в територии, спадащи към общините Liszki и Czernichów. Това означава, че в двете сравнително малки общини са работили толкова месари, колкото и в Краков, който по онова време е наброявял 70 хиляди жители. Това е ясно свидетелство за силната и дългогодишна традиция на месопреработването в общините Liszki и Czernichów. От средата на 19-ти век тези общини са вторият център на производство на колбаси в областта след Краков.

Традицията на икономическата дейност в областта на месарството и колбасарството в общините Liszki и Czernichów продължава без прекъсване до избухването на Втората световна война през 1939 г. По време на Втората световна война тези занаяти преживяват криза, породена от прекомерните условия, поставени от окупационните войски. Месарите от Czernichów и Liszki са принудени да продават нелегално, изложени на риск от конфискация на продуктите и наказания, но благодарение на това се запазва традицията на производството на „kiełbаѕа lisieckа“.

През 1949 г. има още 45 частни предприятия в Краковска област, които се занимават с месарство и колбасарство. От посочените в списъка лица 18 (40 %) извършват дейността си в общините Czernichów и Liszki. След Втората световна война правителствата, които провеждат политиката на „централизирана социалистическа планова икономика“, не насърчават развитието на частни стопански форми, на месарите около Liszki и Czernichów продължават да произвеждат колбасите си в създадената от тях колбасарница в рамките на общинския кооператив „Samopomoc Chłopska“ в Liszki. Проблемите със снабдяването с месни продукти, сред които и известния колбас „kiełbаѕа lisieckа“, все повече допринасят за развитието на признанието и репутацията му. Кооперативът произвежда „kiełbаѕа lisieckа“ в продължение на 50 години, като с това допринася за запазването на традицията на производството му. След промените в политическата система в Полша, т.е. след 1989 г., се създават повече частни месарници, които продължават добрата традиция за производство на „kiełbаѕа lisieckа“. Част от тях основава консорциум на производители (Konsorcjum producentów „kiełbasy lisieckiej“), който се занимава с производството, пласмента и защитата на продукта.

Специфична характеристика на продукта

Отличаващата характеристика на „kiełbаѕа lisieckа“ е фактът, че при производството му 85 % от месото се получава от бута. Производителите сами класифицират допълнително месото на кланичните трупове, с което определят годността на частите на кланичните трупове за производство на „kiełbаѕа lisieckа“. Друга особеност на „kiełbаѕа lisieckа“ е, че по-голямата част от месото, използвано за производството му, е нарязано на едро (на кубчета с дължина на страните 3—5 cm). Затова на сечението на „kiełbаѕа lisieckа“ ясно се виждат парчета месо сред по-раздробения пълнеж.

Що се отнася до вкуса на „kiełbаѕа lisieckа“, преобладава вкусът на подправено свинско месо с лек вкус на черен пипер, чеснов аромат и подчертана соленост. По време на процеса на опушване на „kiełbаѕа lisieckа“, който се извършва в традиционни камери за опушване, димът и топлината се получават от изгаряне на дърва от широколистни дървета: елша, бук или плодни дървета. Благодарение на това „kiełbasa lisiecka“ придобива специфичните си мирис и вкус.

Друга характеристика на „kiełbasa lisiecka“ е диаметърът на пръстена на целия колбас. В съответствие с местната традиция в производството му като обвивка се използваха само естествени говежди черва. Понастоящем се допуска и използването на изкуствени протеинови обвивки, но само такива с диаметър 52 mm.

Специфично качеството, репутация или други особености на продукта

Връзката на „kiełbаѕа lisieckа“ с географския район се основава на местната технология на производство (уникално ноу-хау) и уменията на производителите, които са резултат на дълголетни традиции в месарството, като всичко това води до гореизложените специфични качества и долуописаната репутация на „kiełbаѕа lisieckа“.

Сред краковските пушени колбаси е много известен „kiełbаѕа krajanа“. През 30-те години на 20-ти век от едро нарязания краковски колбас (krakowska grubo krajana) се развива „kiełbasa lisiecka“. Този колбас се идентифицира от потребителите като специфичен негов вид, отличаващ се със съставките си и метода на производство. „Кiełbаѕа lisieckа“ се наложи като отделен продукт въз основа на уникалната рецептура, използвана от месарите около Liszki и Czernichów за производството му. Имено тази рецептура, в миналото пазена в тайна, определи вкусовите свойства и качеството на „kiełbаѕа lisieckа“. Исторически документи свидетелстват за това, че наред с други и княз Адам Сапиеха, архиепископ на Краков от 1925 до 1951 г., който няколкократно пребивава в енория Liszki, високо оценява вкусовите качества на „kiełbаѕа lisieckа“.

В издадения през 1966 г. пътеводител за краковската кухня кулинарните автори признават репутацията на „kiełbаѕа lisieckа“ и описват продукта като специфичен от гледна точка на съставките и рецептурата, тъй като е напълнен с крехки, но големи парчета месо, а рецептурата на производството му придава специфичните вкусови свойства.

Изключително високото качество на „kiełbаѕа lisieckа“ и извънредното му реноме се потвърждават от редица награди, например в националното състезание „Nasze Kulinarne Dziedzictwo“ (Наше кулинарно наследство).

4.7.    Инспекционен орган:

1.

Наименование

:

COBICO Sp. z o. o.

Адрес

:

ul. Grzegórzecka 77

31-559 Kraków

POLSKA/POLAND

2.

Наименование

:

Biocert Małopolska Sp. z o. o.

Адрес

:

ul. Lubicz 25a

31-503 Kraków

POLSKA/POLAND

4.8.    Етикетиране:

Производителите на „kiełbаѕа lisieckа“ употребяват два вида етикети:

1.

Основен етикет под форма на бандерол (лента около пръстена колбас). Пръстенът е основната продажна единица на „kiełbаѕа lisieckа“. Всеки пръстен притежава свой етикет.

2.

Етикет на вакуумна опаковка, под форма на самозалепващ се стикер.

Разпечатването на етикетите се извършва под надзор на консорциума на производителите, който разпространява и документира етикетите, както е посочено по-горе. Режимът на разпределение не допуска дискриминация на производители, които произвеждат „kiełbаѕа lisieckа“ в съответствие с настоящата спецификация.

Всяка вакуумна опаковка на „kiełbаѕа lisieckа“ трябва да носи етикет с надпис „kiełbаѕа lisieckа“ и символа на закрилата на географското указание.