ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.019.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 19

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
26 януари 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2010/C 019/01

Становище на Европейската централна банка от 11 януари 2010 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО (CON/2010/6)

1

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 019/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

5

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

2010/C 019/03

Решение

9

 

Европейска комисия

2010/C 019/04

Обменен курс на еврото

10

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2010/C 019/05

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) ( 1 )

11

2010/C 019/06

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) ( 1 )

16

2010/C 019/07

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕO) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) ( 1 )

21

2010/C 019/08

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) ( 1 )

26

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски парламент

2010/C 019/09

Обявление за конкурс PE/121/S

30

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2010/C 019/10

Държавна помощ — Румъния — Държавна помощ C 36/09 (ex NN 56/09) — Временна рамкова гаранция в полза на Oltchim — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО ( 1 )

31

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2010/C 019/11

Уведомление на вниманието на лица, образувания, органи и групи, добавени към списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, по силата на Регламент (ЕС) № 70/2010 на Комисията

43

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейска централна банка

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 11 януари 2010 година

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на

Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Въведение и правно основание

На 14 октомври 2009 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (1) (наричана по-долу „предложената директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложената директива съдържа разпоредби, които засягат допринасящата роля на Европейската система на централните банки за гладкото провеждане на политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Съдържащите се в настоящото становище забележки не засягат становището на ЕЦБ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (2).

1.   Общи забележки

1.1.

ЕЦБ приветства стремежа за засилване на защитата на инвеститорите като се опрости информацията в проспектите и същата се направи по-лесна за разбиране. По специално, по отношение на по-малко стандартизираните видове ценни книжа, като например ценни книжа, обезпечени с активи, и други видове обезпечени ценни книжа, в частност обезпечени облигации, за инвеститорите и регулаторните органи би било полезно да разполагат с едно добре обяснено обобщение, съдържащо ключовата информация относно ценните книжа и съответните участващи страни, както и да бъде въведен цялостен режим на отговорност за информацията в обобщението. Това ще осигури съпоставимост не само между класовете активи, а и между ценните книжа в рамките на класовете активи.

1.2.

В това отношение ЕЦБ силно приветства настоящия диалог между ЕЦБ, компетентните органи и отрасъла относно възможността за създаване на стандарт за референтните данни за ценни книжа и емитенти с цел предоставяне на тези данни, посредством международна публична инфраструктура, на разположение на лицата, отговорни за формирането на политиката, регулаторните органи и финансовите пазари. Една такава инфраструктура би предоставила на всички заинтересовани страни достъп до висококачествените данни, необходими за извършване на по-своевременни и надеждни анализи на все по-сложните финансови пазари, особено по време на сътресения (3).

2.   Специфични забележки

Оповестяване на кредитни операции на централни банки съгласно законодателството на ЕС

2.1.

Директива 2003/71/ЕО (4), Директива 2004/109/ЕО (5) и другото законодателство на ЕС (6) съдържат различни изисквания за оповестяване на информация в полза на пазарите и за защита на инвеститорите. Някои от тези директиви предвиждат изключения от правилата за оповестяване. В частност, съгласно член 8, параграф 2 от Директива 2003/71/ЕО: „Компетентният орган на държавата-членка по произход може да оправомощи заличаването от проспекта на определена информация, предвидена по силата на настоящата директива или в мерките за изпълнение, указани в член 7, параграф 1, ако той сметне, че: а) оповестяването на такава информация би било в противоречие с обществения интерес“. Подобно изключение не е предвидено в Директива 2004/109/ЕО.

2.2.

Както показа последната финансова криза, за благоприятстване на гладкото и бързо предоставяне на кредитиране от централните банки или на други ликвидни улеснения, включително в кризисни ситуации, следва да се създаде ясна правна рамка. В тази връзка, информацията относно кредитирането от централни банки или другите ликвидни улеснения, предоставени на определена кредитна институция, включително относно спешната помощ за осигуряване на ликвидност, е необходимо да бъде съхранявана като поверителна, за да се допринесе за стабилността на финансовата система като цяло и да се поддържа общественото доверие по време на криза. Горепосоченото изключение по член 8, параграф 2, буква а) от Директива 2003/71/ЕО може евентуално да бъде използвано като правно основание за неоповестяване на определена информация относно операциите на централните банки, включително относно спешната помощ за осигуряване на ликвидност. Изключението от задълженията за оповестяване обаче следва да се предвиди изрично в цялото съответно законодателство на ЕС. Освен това, нормалното функциониране на финансовата система налага въвеждането на ясно изключение, тъй като една оценка на необходимостта за оповестяване във всеки отделен случай би могла да доведе до безизходица, когато се изисква бързо действие. Поради тези причини, в приложението са посочени предложения за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО. Съответните изменения следва да бъдат въведени навсякъде в приложимото законодателство на ЕС, уреждащо изискванията за оповестяване на информация.

2.3.

ЕЦБ е готова да оказва допълнително сътрудничество на Комисията по този въпрос.

3.   Предложения за изменение

В случаите, когато ЕЦБ предлага изменения на предложената директива, в приложението са представени отделните предложения за изменения, придружени от обяснителен текст.

Съставено във Франкфурт на Майн на 11 януари 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 0491 окончателен.

(2)  COM(2009) 0576 окончателен.

(3)  Виж „Бележки относно бъдещето на европейското финансово регулиране и надзор“ (‘Remarks on the future of European financial regulation and supervision’), програмно обръщение от Jean-Claude TRICHET, председател на ЕЦБ, на заседание на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, Париж, 23 февруари 2009 г., достъпно на http://www.ecb.europa.eu

(4)  Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(5)  Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(6)  По-точно, Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11; Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети, ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1; Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба), ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменение

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Член 2, параграф 1, буква д), подточка i) от Директива 2003/71/ЕО

„д)

„квалифицирани инвеститори“ означава:

i)

физическите или юридическите лица, които в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО се считат за професионални клиенти или биват третирани като такива или за които се смята, че са подходящи контрагенти в съответствие с член 24 от Директива 2004/39/ЕО.“

„д)

„квалифицирани инвеститори“ означава:

i)

физическите или юридическите лица, които в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО се считат за професионални клиенти или биват третирани като такива или за които се смята, че са подходящи контрагенти в съответствие с член 24 от Директива 2004/39/ЕО. Физическите или юридическите лица, които в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО се третират при поискване като непрофесионални клиенти, не се считат за квалифицирани инвеститори.

Обяснение:

Определението за квалифициран инвеститор в Директива 2004/39/ЕО изрично включва ЕЦБ и централните банки (член 2, параграф 1, буква д), подточка ii)); вследствие на това, задължението за публикуване на проспект не се прилага, когато дадена оферта на ценни книжа е адресирана единствено до тях (член 3, параграф 2, буква а)). Съгласно предложената директива вече липсва изрично посочване на ЕЦБ и централните банки като квалифицирани инвеститори, а предложеното ново определение на „квалифицирани инвеститори“ включва „физическите или юридическите лица, които в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО се считат за професионални клиенти или биват третирани като такива при поискване или за които се смята, че са подходящи контрагенти в съответствие с член 24 от Директива 2004/39/ЕО“. Тъй като ЕЦБ и централните банки се считат за професионални клиенти и се смята, че са подходящи контрагенти, разбирането на ЕЦБ e, че те естествено ще продължават да бъдат считани за квалифицирани инвеститори. В предложената директива обаче не е ясно какъв режим ще бъде приложим по отношение на професионални клиенти, които се третират при поискване като непрофесионални в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО. От съображения за яснота предложеното изменение би привело списъа на професионалните клиенти и подходящи контрагенти съгласно Директива 2004/39/ЕО в съответствие със списъка на квалифицираните инвеститори съгласно Директива 2003/71/ЕО, съобразно целта на изменението на Комисията (виж съображение 6 от предложената директива).

Изменение 2

Член 8, параграф 2а от Директива 2003/71/ЕО (нов)

Липсва текст

„2а.   Не се изисква проспектът и притурките към него да съдържат информация за кредитирането от централна банка или за другите ликвидни улеснения (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност), предоставени на определена кредитна институция от централна банка от ЕСЦБ.

Обяснение:

Необходимо е кредитните операции на централните банки (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност) в полза на определена кредитна институция да бъдат третирани като поверителни, за да се допринесе за стабилността на финансовата система и да се избегне по този начин ненужно увеличаване на напрежението в системата. Нормалното функциониране на финансовата система налага въвеждането на ясно изключение, тъй като една оценка на необходимостта за оповестяване във всеки отделен случай би могла да доведе до безизходица, когато се изисква бързо действие.

Изменение 3

Член 8, параграф 4 от Директива 2004/109/ЕО (нов)

Липсва текст

„4.   Не се изисква информацията, предоставена в съответствие с членове 4, 5 и 6, да съдържа информация за кредитирането от централна банка или за другите ликвидни улеснения (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност), предоставени на определена кредитна институция от централна банка от ЕСЦБ.

Обяснение:

Необходимо е кредитните операции на централните банки (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност) в полза на определена кредитна институция да бъдат третирани като поверителни, за да се допринесе за стабилността на финансовата система и да се избегне по този начин ненужно увеличаване на напрежението в системата. Нормалното функциониране на финансовата система налага въвеждането на ясно изключение, тъй като една оценка на необходимостта за оповестяване във всеки отделен случай би могла да доведе до безизходица, когато се изисква бързо действие.

Настояща редакция

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 4

Член 11, параграф 1 от Директива 2004/109/ЕО

„1.   Членове 9 и 10, буква в) не се отнасят за акции, предоставени на или от членовете на ЕСЦБ в изпълнение на техните функции на парични органи, включително акциите, предоставени на или от членовете на ЕСЦБ по силата на залог, обратно изкупуване или друго подобно споразумение за ликвидност, дадени за целите на монетарната политика или в рамките на система за плащане.“

„1.   Членове 9 и 10, буква в) не се отнасят за акции, предоставени на или от членовете на ЕСЦБ в изпълнение на техните функции на парични органи, включително акциите, предоставени на или от членовете на ЕСЦБ по силата на залог, обратно изкупуване или друго подобно споразумение за ликвидност, дадени за целите на монетарната политика или в рамките на система за плащане или във връзка с друго кредитиране от централните банки или ликвидни улеснения (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност).

Обяснение:

Необходимо е кредитните операции на централните банки (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност) в полза на определена кредитна институция да бъдат третирани като поверителни, за да се допринесе за стабилността на финансовата система и да се избегне по този начин ненужно увеличаване на напрежението в системата. Нормалното функциониране на финансовата система налага въвеждането на ясно изключение, тъй като една оценка на необходимостта за оповестяване във всеки отделен случай би могла да доведе до безизходица, когато се изисква бързо действие.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/5


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 19/02

Дата на приемане на решението

17.6.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 473/08

Държава-членка

Испания

Регион

Valencia

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Ford España

Правно основание

Ley 50/85, de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales; Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento los incentivos regionales de desarrollo de la ley 50/1985 de 27 de diciembre; Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la Zona de Promoción Económica de la Comunitat Valenciana

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 51,9 милиона EUR

Интензитет

11 %

Времетраене

2009 г.—2012 г.

Икономически отрасли

Промишлено производство

Название и адрес на предоставящия орган

D.G. de Fondos Comunitarios.S.G

Incentivos Regionales

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

15.9.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 365/09

Държава-членка

Германия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Methode zur Ermittlung der Beihilfeintensitäten der staatlichen Rückbürgschaften und Rückgarantien für die Bürgschaftsbanken bzw. Kreditgarantiegemeinschaften

Правно основание

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие, Малки и средни предприятия

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Federal Republic of Germany + Länder

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

17.11.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 390/09

Държава-членка

Латвия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība

Правно основание

Ministru kabineta noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti “Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие, Отраслово развитие, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 49,06 милиона LVL

Интензитет

50 %

Времетраене

До 10.9.2012 г.

Икономически отрасли

Услуги

Название и адрес на предоставящия орган

Vides Ministrija

Perdu iela 25

Rīga, LV-1494

LATVIJA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

8.9.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 476/09

Държава-членка

Германия

Регион

Hessen

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm — Verlängerung der Beihilfenregelung N 103/06

Правно основание

Richtlinie FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm; Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen der hessischen Wirtschaft; Jährliches Haushaltsgesetz

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 5 милиона EUR

Общ бюджет: 20 милиона EUR

Интензитет

50 %

Времетраене

15.4.2006 г.—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Медии

Название и адрес на предоставящия орган

Investitionsbank Hessen

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

6.11.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 532/09

Държава-членка

Белгия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Assurance-crédit export de court terme (BELGACAP)

Правно основание

Code des assurances (articles L432-1 et L432-2)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката, Експортни кредити

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: 300 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2010 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Ministère des finances et des réformes institutionnelles

Rue de la Loi/Wetstraat 12

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/9


РЕШЕНИЕ

2010/C 19/03

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид правилника за длъжностните лица на Европейските общности, както и Условията за работа на другите служители на тези общности, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета и последно изменени с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета, и по-специално член 30 от въпросния правилник,

като взе предвид решението на Бюрото относно определянето на Органа по назначаване, последно изменено на 26 октомври 2004 г.,

като взе предвид обявленията за общи конкурси

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/80/S, PE/91/S, A/94, A/95, A/96-P, EUR/A/167, EUR/A/169;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S, B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

PE/133/C, PE/134/C, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

като взе предвид становището на съвместната комисия от нейното заседание, състояло се на 26 ноември 2009 г.,

РЕШИ

Член 1

Валидността на резервните списъци във връзка с общи конкурси:

 

PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/72/S, PE/80/S, A/94, A/95, A/96-P;

 

EUR/A/167, EUR/A/169;

 

B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/67/S, PE/91/S;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S;

 

PE/133/C, PE/134/C;

се удължава до 31 декември 2010 г.

Люксембург, 22 декември 2009 година.

Klaus WELLE


Европейска комисия

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/10


Обменен курс на еврото (1)

25 януари 2010 година

2010/C 19/04

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4151

JPY

японска йена

127,74

DKK

датска крона

7,4450

GBP

лира стерлинг

0,87730

SEK

шведска крона

10,2075

CHF

швейцарски франк

1,4728

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,2020

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,011

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

271,18

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7083

PLN

полска злота

4,0674

RON

румънска лея

4,1185

TRY

турска лира

2,1049

AUD

австралийски долар

1,5635

CAD

канадски долар

1,4996

HKD

хонконгски долар

10,9929

NZD

новозеландски долар

1,9829

SGD

сингапурски долар

1,9810

KRW

южнокорейски вон

1 627,65

ZAR

южноафрикански ранд

10,7487

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,6607

HRK

хърватска куна

7,2955

IDR

индонезийска рупия

13 211,91

MYR

малайзийски рингит

4,8106

PHP

филипинско песо

65,430

RUB

руска рубла

42,6050

THB

тайландски бат

46,649

BRL

бразилски реал

2,5699

MXN

мексиканско песо

18,2545

INR

индийска рупия

65,4060


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/11


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 19/05

Референтен номер на държавна помощ

X 738/09

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Pomorskie

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na badania i rozwój dla DGT Sp. z o.o.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Вид на мярката

Помощи ad hoc

DGT Sp. z o.o.

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

25.11.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Далекосъобщения

Вид на получателя

МСП

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

0,51 PLN (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

10 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.ncbir.gov.pl

Референтен номер на държавна помощ

X 739/09

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Kujawsko-pomorskie

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na badania i rozwój dla FINAKO Sp. z o.o.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04249/C.ZR7-6/2008

Вид на мярката

Помощи ad hoc

FINAKO Sp. z o.o.

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

15.10.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия, Производство на хранителни подправки и овкусители

Вид на получателя

МСП

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

0,65 PLN (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mnisw.gov.pl

Референтен номер на държавна помощ

X 740/09

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Małopolskie

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na badania i rozwój dla Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04252/C.ZR7-6/2008

Вид на мярката

Помощи ad hoc

Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

15.10.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде

Вид на получателя

МСП

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

0,28 PLN (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

10 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

10 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mnisw.gov.pl

Референтен номер на държавна помощ

X 741/09

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Dolnośląskie

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na badania i rozwój dla MINE MASTER Sp. z o.o.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04240/C.ZR8-6/2008

Вид на мярката

Помощи ad hoc

MINE MASTER Sp. z o.o.

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

23.9.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на машини за добива и строителството

Вид на получателя

МСП

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

0,66 PLN (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

10 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

10 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mnisw.gov.pl

Референтен номер на държавна помощ

X 742/09

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Małopolskie

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na badania i rozwój dla INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04246/C.ZR7-6/2008

Вид на мярката

Помощи ad hoc

INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

15.9.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Инженерни дейности и технически консултации

Вид на получателя

МСП

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

0,27 PLN (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/16


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 19/06

Референтен номер на държавна помощ

X 732/09

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Mazowieckie

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na badania i rozwój dla TELESTO Sp. z o.o.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Вид на мярката

Помощи ad hoc

TELESTO Sp. z o.o.

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

14.11.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Други професионални дейности, некласифицирани другаде

Вид на получателя

МСП

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

0,78 PLN (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

100 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.ncbir.gov.pl

Референтен номер на държавна помощ

X 733/09

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Śląskie

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na badania i rozwój dla LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04248/C.ZR7-6/2008

Вид на мярката

Помощи ad hoc

LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

10.10.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия

Вид на получателя

МСП

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

0,59 PLN (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mnisw.gov.pl

Референтен номер на държавна помощ

X 734/09

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Łódzkie

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc dla badania i rozwój dla FOS „POLMO” ŁÓDŹ S.A.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04211/C.ZR7-6/2008

Вид на мярката

Помощи ad hoc

FOS „POLMO” LÓDZ S.A.

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

10.10.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на други части и принадлежности за автомобили

Вид на получателя

МСП

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

0,42 PLN (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mnisw.gov.pl

Референтен номер на държавна помощ

X 735/09

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Wielkopolskie

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na badania i rozwój dla GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04243/C.ZR9-6/2008

Вид на мярката

Помощи ad hoc

GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

2.10.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на опаковки от пластмаси

Вид на получателя

МСП

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

0,29 PLN (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mnisw.gov.pl

Референтен номер на държавна помощ

X 736/09

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Małopolskie

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na badania i rozwój dla EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04235/C.ZR7-6/2008

Вид на мярката

Помощи ad hoc

EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

1.9.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Инженерни дейности и технически консултации

Вид на получателя

МСП

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

0,29 PLN (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/21


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕO) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 19/07

Референтен номер на държавна помощ

X 66/08

Държава-членка

Франция

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

France

Смесени

Предоставящ орган

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Наименование на мярката за помощ

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

13.10.2008 г.—31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

20,00 EUR (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Лихвена субсидия, Безвъзмездна помощ, Заем

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires — 5,00 EUR (millions)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Референтен номер на държавна помощ

X 67/08

Държава-членка

Франция

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

France

Смесени

Предоставящ орган

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Наименование на мярката за помощ

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à l’entrepreneuriat féminin pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

13.10.2008 г.—31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

15,00 EUR (в млн.)

За гаранции

1,00 EUR (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Лихвена субсидия, Гаранция, Възстановяеми аванси, Безвъзмездна помощ, Заем

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 7,00 EUR (millions)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за нови малки предприятия, създадени от жени предприемачи (член 16)

15 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Референтен номер на държавна помощ

X 68/08

Държава-членка

Франция

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

France

Член 87, параграф 3, буква а)

Член 87, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Наименование на мярката за помощ

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à finalité régionale pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

13.10.2008 г.—31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

110,00 EUR (в млн.)

За гаранции

10,00 EUR (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Лихвена субсидия, Гаранция, Възстановяеми аванси, Безвъзмездна помощ, Заем

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Programmes opérationels régionaux de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 20,00 EUR (millions)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост (член 13) Схема

25 %

25 %

Помощ за новосъздадени малки предприятия (член 14)

40 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Референтен номер на държавна помощ

X 94/08

Държава-членка

Естония

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Estonia

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Eesti Vabariik

EESTI/ESTONIA

http://www.eas.ee

Наименование на мярката за помощ

Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

1)

„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus” (RTI, 22.12.2006, 59, 440)

2)

„Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.6.2008, 51, 717)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

30.6.2008 г.—31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

27,00 EEK (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – 27,00 EEK (miljonites)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Специфично обучение (член 38, параграф 1)

25 %

10 %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12978588

Референтен номер на държавна помощ

X 102/08

Държава-членка

Естония

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Estonia

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Maaelu Edendamise Sihtasutus

R. Tobiase 4

10147 Tallinn

Harjumaa

EESTI/ESTONIA

http://www.mes.ee

Наименование на мярката за помощ

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu 20. novembri 2008 otsusega (protokoll nr 10 p 2)

Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12997647

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

20.11.2008 г.—31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

312,93 EEK (в млн.)

За гаранции

1 564,66 EEK (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Гаранция

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост (член 13) Схема

50 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mes.ee/failid/Tagatiste%20abikava%2020.11.2008.pdf


26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/26


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 19/08

Референтен номер на държавна помощ

X 138/08

Държава-членка

Австрия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Osterreich

Смесени

Предоставящ орган

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung V/4 (Tourismusförderungen)

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

http://wwww.bmwa.gv.at

Наименование на мярката за помощ

Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.11.2008 г.—31.12.2008 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Сухопътен транспорт, Хотелиерство, Ресторантьорство, Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, операции с недвижими имоти, Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи, Даване под наем и оперативен лизинг, Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации, Образование, Организиране на хазартни игри, Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, Други персонални услуги

Вид на получателя

МСП

Голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

13,00 EUR (в млн.)

За гаранции

13,00 EUR (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Гаранция

Позоваване на решението на Комисията

N 179/08

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост (член 13) Схема

20 %

20 %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.oeht.at/page/media/finanzierung/garantie%20betriebe/RHaftung2007-2013.pdf

Референтен номер на държавна помощ

X 144/08

Държава-членка

Естония

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Estonia

Член 87, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

http://www.pria.ee/

Наименование на мярката за помощ

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. aasta määrus nr 20 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2008, 22, 343; 92, 1286)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Промяна XS 223/07

Продължителност

21.11.2008 г.—31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

141,00 EEK (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) – 106,00 EEK (miljonites)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост (член 13) Схема

50 %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13067987

Референтен номер на държавна помощ

X 148/08

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

E13/2001

Име на региона (NUTS)

Nordrhein-Westfalen

Член 87, параграф 3, буква в)

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Jägerhofstraße 6

40479 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

http://www.fm.nrw.de

Наименование на мярката за помощ

Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.12.2008 г.—31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

За гаранции

60,00 EUR (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Гаранция

Позоваване на решението на Комисията

N 197/07, N 541/07, N 762/07

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост (член 13) Схема

15 %

20 %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.fm.nrw.de/allgemein_fa/steuerzahler/gesetze/erlasse/buergschaftsrichtlinie/01_buergschaftsrichtlinie_nrw_01_2008.pdf

Референтен номер на държавна помощ

X 783/09

Държава-членка

Обединено кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Wales

Смесени

Предоставящ орган

University of Glamorgan

European and External Resource Office

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

UNITED KINGDOM

http://www.glam.ac.uk/

Наименование на мярката за помощ

University of Glamorgan Support for Foundation Degrees

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Further and Higher Education Act 1992

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

18.8.2009 г.—31.8.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

2,40 GBP (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Друг — Subsidised Training Schemes

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

European Social Fund — GBP 8,24 (in millions)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Специфично обучение (член 38, параграф 1)

25 %

20 %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

60 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.glam.ac.uk/european/470/projects


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейски парламент

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/30


Обявление за конкурс PE/121/S

2010/C 19/09

Европейският парламент организира процедура за подбор:

PE/121/S — Срочно нает служител — Асистент (AST 5) в областта на строителството

За участие в настоящата процедура за подбор се изисква образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност най-малко две години, удостоверено с диплома в областта на строителните техники,

или

средно образование, удостоверено с диплома, която дава достъп до висше образование, и последващ професионален опит от най-малко три години в област, свързана с естеството на работата.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите и след завършване на горепосочените образователни степени, кандидатите трябва да имат професионален опит от най-малко 9 години в област, свързана с естеството на работата.

Настоящото обявление за наемане на работа се публикува единствено на френски език. Пълният текст се съдържа в Официален вестник, серия C 19 A на този език.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/31


ДЪРЖАВНА ПОМОЩ — РУМЪНИЯ

Държавна помощ C 36/09 (ex NN 56/09) — Временна рамкова гаранция в полза на Oltchim

Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 19/10

С писмо от 19 ноември 2009 г., възпроизведено на автентичния език на страниците след това резюме, Комисията уведоми Румъния за решението си да открие процедурата, определена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, относно посочената по-горе мярка.

Заинтересованите страни могат да представят мненията си относно мярката, по отношение на която Комисията открива процедурата, в срок от един месец от датата на публикуване на това резюме и на писмото, което следва, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

Офис: J70, 3/225

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

Факс +32 22961242

Тези мнения ще бъдат предадени на Румъния. Запазването в тайна на самоличността на заинтересованата страна, която представя мнението, може да бъде поискано писмено, като се посочат причините за това искане.

ТЕКСТ НА РЕЗЮМЕТО

I.   ПРОЦЕДУРА

1.

На 29 юли 2009 г., след публичното обявяване на предвидена временна рамкова гаранция за химическия производител Oltchim, миноритарен акционер на дружеството подаде жалба пред Комисията, поставяща под въпрос съвместимостта на гаранцията с критериите, установени от Временната рамка. Комисията предаде жалбата на Румъния на 7 август 2009 г., която отговори на 4 септември 2009 г.

II.   ОПИСАНИЕ

2.

Въпросната гаранция се издава от EximBank съгласно Временната рамкова схема на Румъния като покритие на търговски заем от 62 млн. EUR, предназначен за закупуването на Arpechim — доставчик на дружеството.

III.   ОЦЕНКА

3.

Румъния реши да отпусне гаранцията съгласно Временната рамкова схема за помощ, одобрена от Комисията. Схемата, в съответствие със съответните разпоредби на Временната рамка, изрично изключва дружества, които са били в затруднение от 1 юли 2008 г., което е вписано в точка 4.3.2, буква и) от нея. Освен това, тя се позовава също на критерия за разходите за заплати в съответствие с точка 4.3.2, буква г).

4.

На този етап, Комисията изпитва съмнения дали предвидената гаранция от EximBank е в съответствие с условията, произтичащи от точка 4.3.2, буква и) и буква г) от Временната рамка. По-специално:

по отношение на допустимостта на дружеството за държавно подпомагане съгласно точка 4.3.2, буква и) от Временната рамка, Комисията не е удовлетворена от свидетелствата, внесени до момента от Румъния, за да докаже, че Oltchim не е било дружество в затруднение на 1 юли 2008 г.,

второ, не е ясно дали предвидената гаранция от EximBank е в съответствие с точка 4.3.2, буква г) от ВР, която определя, че максималната стойност на заема (в нашия случай 62 млн. EUR) не следва да надхвърля общите годишни разходи на бенефициера за заплати за 2008 г.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.

С оглед на горепосочените съображения Комисията реши да открие официалната процедура по разследване, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, по отношение на описаните мерки.

ТЕКСТ НА ПИСМОТО

„Comisiadorește să informeze România că, după examinarea informațiilor furnizate de autoritățile statului dumneavoastră cu privire la măsura susmenționată, a decis să inițieze procedura de investigare prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE.

I.   PROCEDURA

(1)

La data de 5 iunie 2009, România a notificat în prealabil în temeiul punctului 4.3. din Cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize financiare și economice (1) (denumit în continuare «CT») o garanție de stat în favoarea societății Oltchim SA Râmnicu Vâlcea (denumită în continuare «Oltchim» sau «societatea») pentru garantarea unui împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR în vederea achiziționării și reabilitării furnizorului de etilenă al societății, Arpechim Pitești (denumit în continuare «Arpechim»).

(2)

La data de 11 iunie 2009 a avut loc o întâlnire a reprezentanților DG Concurență cu autoritățile române și reprezentanții societății Oltchim, pentru discutarea acestei notificări prealabile.

(3)

La data de 29 iulie 2009, în urma publicării unui pachet de măsuri de sprijin de stat avute în vedere pentru Oltchim, PCC SE (denumită în continuare PCC), o societate germană cu sediul la Duisburg, care deține un pachet minoritar de acțiuni în cadrul Oltchim, a depus o plângere (2) prin care pune la îndoială eligibilitatea garanției acordate în baza CT, în temeiul criteriilor stabilite în CT.

(4)

Comisia a transmis plângerea în cauză României la data de 7 august 2009, care a răspuns la 4 septembrie 2009.

II.   CONTEXTUL CAZULUI

II.1.   Societatea

(5)

Oltchim este una dintre cele mai mari societăți petrochimice din România și din Europa de Sud-Est, producând 78 de sortimente pentru 40 de produse chimice de bază. Societatea vinde aproximativ 80 % din producția sa în Europa și în afara acesteia.

(6)

Producția de PVC (un material cu multiple aplicații în domeniul construcțiilor și în cel al producției de mașini grele) reprezintă aproximativ 32 % din activitatea societății. Potrivit declarațiilor societății Oltchim, cota sa de piață la nivelul Uniunii Europene pentru producția de PVC este de 2,1 %. O parte importantă a producției de PVC realizate în cadrul societății Oltchim este exportată în afara Uniunii Europene. Alte produse principale ale societății sunt: soda caustică, DOF și poliolii polieteri.

(7)

În iulie 2009, societatea avea aproximativ 3 600 de angajați (3). Oltchim este singurul angajator industrial din Râmnicu Vâlcea [un oraș cu o populație de aproximativ 110 000 de locuitori, centrul administrativ al unei zone din sud-vestul României cu statut de regiune asistată în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE].

(8)

Societatea și-a început activitatea în 1966, a fost reorganizată în 1990, iar începând cu 1997 a fost cotată la Bursa de Valori din București. Statul român (în prezent prin Ministerul Economiei) deține un pachet majoritar de 54,8 % în cadrul societății. Principalul acționar minoritar este PCC, o societate holding germană (care deține, de asemenea, Rokita SA, un concurent polonez al societății Oltchim), cu un pachet de aproximativ 12,2 %. Celelalte acțiuni ale societății sunt deținute de SIF Oltenia (6,5 %), Sorin Apostol (2,5 %), Leo Overseas Ltd (1,7 %) și diverși alți mici acționari.

(9)

În 2003, datoria publică în valoare de 303 milioane RON a fost convertită în acțiuni (4), iar pachetul de acțiuni deținut de stat în cadrul Oltchim a fost majorat de la 53,26 % la 95,73 %. În noiembrie 2005, un tribunal comercial din Vâlcea a anulat decizia Adunării generale a societății Oltchim cu privire la conversie (5). În iunie 2006 guvernul României a emis o ordonanță de urgență (6) autorizând reprezentanții statului din Adunarea generală a societății Oltchim să voteze în favoarea renunțării la calea de atac împotriva hotărârii judecătorești care anula prima conversie și să ia măsurile necesare pentru revocarea conversiei. Hotărârea judecătorească de anulare a conversiei a devenit definitivă în august 2006. Diminuarea efectivă a capitalului social a avut loc în noiembrie 2007 (7).

II.2.   Situația actuală a societății Oltchim și planul de afaceri al acesteia

(10)

Potrivit autorităților române, problemele cu care se confruntă în prezent societatea sunt: (i) oprirea furnizării principalelor materii prime de la principalul furnizor, Arpechim; (ii) impactul negativ asupra valorii nete a activelor societății, determinat de reapariția unei datorii semnificative în urma revocării, în 2007, a conversiei creanței în acțiuni din 2003; (iii) subcapitalizarea societății (care s-ar datora, de asemenea, revocării conversiei); și, în fine (iv) efectele crizei financiare globale.

(11)

Situația generală a societății Oltchim s-a deteriorat în ultimii ani. La sfârșitul anului 2008, Oltchim înregistrase o pierdere netă de 53 de milioane EUR. După închiderea principalului furnizor de etilenă, Arpechim, în noiembrie 2008, societatea a funcționat la 40 % din capacitate.

(12)

Statul român intenționează să pună în aplicare un pachet de măsuri pentru sprijinirea unui plan propus de societate pentru restabilirea viabilității acesteia pe termen lung. Planul de afaceri al societății presupune un așa-numit «Scenariu complet de dezvoltare», constând în principal într-o nouă conversie a creanței în acțiuni în valoare de aproximativ 135 de milioane EUR și în efectuarea unor investiții suplimentare în valoare totală estimată de 486 de milioane EUR, pentru modernizarea/extinderea instalațiilor și adaptarea acestora la standardele de mediu (8).

II.3.   Proceduri conexe de ajutor de stat

(13)

La 17 iulie 2009, România a notificat Comisiei două măsuri de sprijin în favoarea societății Oltchim. Măsurile notificate presupuneau (i) o nouă conversie în acțiuni a datoriei publice în valoare de aproximativ 135 milioane EUR (9), provenind din împrumuturi garantate de stat și nerambursate, ce fuseseră contractate în perioada 1995-2000; (ii) o garanție de stat care acoperă 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 424 de milioane EUR pentru renovarea societății și investiții suplimentare. România susține că aceste măsuri de sprijin nu implică ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE întrucât statul, în calitate de acționar principal și creditor principal al societății, acționează într-un mod comparabil cu un operator economic privat în condiții similare.

(14)

La data de 15 septembrie 2009, Comisia a decis să inițieze procedura oficială de investigare (cazul C 28/2009) cu privire la măsurile notificate și, în plus, cu privire la neplata dobânzii aferente datoriei publice începând cu 1 ianuarie 2007.

III.   DESCRIEREA MĂSURII ÎN CAUZĂ

(15)

Din valoarea totală a investițiilor de 486 de milioane EUR, 424 de milioane EUR vor fi finanțate prin împrumuturi comerciale garantate printr-o garanție de stat acoperind până la 80 % din valoarea totală a împrumutului; această măsură a fost notificată Comisiei la 17 iulie 2009 ca neimplicând ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratat. Această măsură nu face obiectul prezentei decizii.

(16)

Pe lângă garanția susmenționată, un alt împrumut comercial de 62 de milioane EUR va fi acoperit de o garanție CT care urmează să fie emisă în temeiul schemei române de garantare CT (10). Împrumutul este destinat achiziționării furnizorului Arpechim. Această garanție nu este inclusă în notificarea României din 17 iulie 2009 și face obiectul prezentei decizii.

(17)

Potrivit informațiilor prezentate de reclamant, la 5 august 2009, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al guvernului român a aprobat acordarea garanției de către EximBank (11).

(18)

Garanția ar acoperi 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR. Oltchim ar plăti o primă anuală de 9,8 % pe an, adică prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating «CCC» sau mai jos și cu garanții colaterale de nivel scăzut. Pentru primii 2 ani, prima anuală va fi de 8,33 %, prin aplicarea reducerii de 15 % permise la punctul 4.3.2 litera (b) din CT. Se presupune că banca comercială ar accepta o garanție colaterală de 20 % din valoarea totală a împrumutului.

IV.   PLÂNGEREA

(19)

În plângerea sa din 29 iulie 2009, PCC observă că garanția de stat care urmează să fie emisă în baza schemei CT din România în vederea achiziționării furnizorului Arpechim nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite în CT. PCC consideră, în special, că măsura nu este în conformitate cu prevederile punctului 4.3.2 litera (i) din CT, întrucât societatea se afla în dificultate înainte de 1 iulie 2008. De asemenea, PCC susține că valoarea împrumutului subsidiar, adică 62 de milioane EUR, depășește costurile salariale anuale ale societății Oltchim, ceea ce contravine condițiilor stabilite la punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

V.   POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE

(20)

În răspunsul său la plângerea din 4 septembrie 2009, România subliniază că garanția EximBank care urmează a fi emisă intră sub incidența schemei CT autorizate pentru România.

(21)

În esență, România susține că, contrar analizei efectuate de PCC, Oltchim nu era o societate în dificultate în sensul dispozițiilor prevăzute de Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (12) (denumite în continuare «Liniile directoare S & R») la 1 iulie 2008. Pentru a susține această afirmație, autoritățile române au prezentat un raport independent realizat de experți din cadrul Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel, ambele datând din iulie 2009.

(22)

Rapoartele concluzionează că la 1 iulie 2008 Oltchim nu îndeplinea condițiile pentru a fi considerată o societate în dificultate în sensul punctelor 10 și 11 din Liniile directoare S & R, și în special că:

la 1 iulie 2008 nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R deoarece, deși societatea pierduse peste jumătate din capitalul său social, nu era îndeplinită cea de a doua parte a criteriului, respectiv societatea nu pierduse peste un sfert din capital în ultimele 12 luni;

nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, aceasta însemnând că la 1 iulie 2008 societatea nu era în stare de insolvență potrivit legislației românești. Potrivit legii privind insolvența aplicabilă în România, societățile ale căror datorii depășesc fondurile disponibile pe o perioadă de 30 de zile se prezumă a fi insolvabile. Raportul Vilau & Mitel argumentează că pe parcursul celor 30 de zile precedente datei de 1 iulie 2008, Oltchim nu s-a aflat în această situație;

criteriile prevăzute la punctul 11 din Liniile directoare S & R nu au fost întrunite deoarece anterior crizei economice și financiare societatea nu a prezentat simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, în sensul că societatea înregistra o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o supracapacitate semnificativă, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(23)

La un nivel mai general, România susține că dificultățile societății Oltchim sunt pur contextuale și rezultatul combinat al următorilor factori: subcapitalizarea societății (o problemă care ar trebui soluționată prin conversia creanței în acțiuni); închiderea furnizorului Arpechim (o problemă care va fi abordată prin măsura CT propusă) și criza financiară și economică actuală.

(24)

În ceea ce privește costurile salariale ale societății, România susține în primul rând că, prin aplicarea ratei medii de schimb valutar din 2008, astfel cum a fost publicată de Banca Națională a României (13), costurile salariale directe ale societății, în valoare de aproximativ 140 de milioane RON pentru 2008, se vor ridica la aproximativ 38 de milioane EUR.

(25)

În al doilea rând, România include pe lângă costurile salariale proprii, anumite părți ale costurilor salariale suportate de cinci subcontractanți/furnizori, în funcție de contribuția acestora la activitatea societății Oltchim. Acest calcul include și costurile salariale medii ale societății Arpechim, furnizorul care urmează a fi achiziționat. Pe această bază, autoritățile române estimează că totalul costurilor salariale se va ridica la 62,4 milioane EUR, ceea ce depășește suma împrumutului garantat de către EximBank.

VI.   EVALUAREA EXISTENȚEI AJUTORULUI DE STAT

(26)

Articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE prevede că este incompatibil cu piața comună orice ajutor acordat de un stat membru sau prin resurse de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producției anumitor mărfuri, și care afectează schimburile comerciale între statele membre.

(27)

Trebuie menționat în primul rând că România intenționează să acorde garanția în temeiul unei scheme de ajutor existente. Astfel, caracterul de ajutor de stat al măsurii nu este contestat de România.

VI.1.   Resurse de stat

(28)

Garantul EximBank este o instituție financiară specializată de stat, a cărei funcționare este reglementată de Legea 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior. Scopul său este de a sprijini prin instrumente financiare specifice activitatea guvernului României și politicile privind schimburile comerciale internaționale.

(29)

Deși controlul public al unei instituții nu înseamnă automat că acțiunile acesteia sunt imputabile statului (14), în cazul de față, condițiile stabilite de CEJ (15) pentru a se concluziona că o măsură este imputabilă statului par a fi îndeplinite.

(30)

EximBank este organizată ca o societate pe acțiuni. AVAS, agenția română pentru privatizare, deține 95,374 % din capitalul acesteia. Sursele financiare pentru operațiunile EximBank provin parțial de la bugetul de stat. Deoarece banca efectuează activități atât în numele statului, cât și în nume propriu, operațiunile sunt înregistrate în conturi diferite. Prin urmare, autoritățile publice exercită o intensă supraveghere asupra gestionării acesteia.

(31)

Comisia observă, de asemenea, faptul că EximBank efectuează operațiunea de garantare pentru Oltchim în numele și în contul statului, în temeiul deciziei adoptate de un organism guvernamental (Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări). Având în vedere aceste circumstanțe ale cazului, Comisia consideră că măsura este imputabilă statului și, în consecință, garanția acordată de EximBank ar implica utilizarea resurselor de stat.

VI.2.   Avantajul

(32)

Comisia are îndoieli în ceea ce privește posibilitatea ca beneficiarul, având în vedere situația sa actuală și circumstanțele piețelor financiare, să fi obținut finanțare pe piață, în termeni similari. Prin urmare, garanția EximBank oferă un avantaj societății Oltchim.

VI.3.   Selectivitate, denaturarea concurenței și efectele asupra schimburilor comerciale

(33)

Măsura de sprijin de stat în cauză este selectivă, în măsura în care aduce beneficii unei singure societăți, Oltchim. Măsura are potențialul de a denatura concurența, favorizând Oltchim în detrimentul concurenților acesteia. În fine, între statele membre există un comerț intensiv de produse chimice, iar societatea exportă o mare parte a produselor sale în țările Uniunii Europene. Astfel, comerțul intracomunitar va fi probabil afectat.

VI.4.   Concluzie privind existența ajutorului de stat

(34)

Având în vedere argumentele expuse, Comisia consideră, în această etapă, că măsura descrisă mai sus îndeplinește criteriile consacrate la articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE și, prin urmare, trebuie considerată a fi ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.

VII.   EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII

(35)

Având în vedere că garanția acordată de EximBank implică ajutor de stat, compatibilitatea acesteia trebuie evaluată din perspectiva excepțiilor prevăzute la articolele 87 alineatul (2) și 87 alineatul (3) din Tratatul CE.

(36)

România a acordat garanția în temeiul unei scheme CT aprobate. Astfel, trebuie să se verifice în primul rând dacă măsura este conformă cu condițiile respectivei scheme de ajutor de stat.

(37)

Schema a fost aprobată în temeiul CT, care stabilește criteriile în baza cărora anumite măsuri, care au ca scop remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru, pot fi compatibile în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE.

(38)

În special, punctul 2.6 din decizia de aprobare a schemei (16), în conformitate cu dispozițiile relevante ale CT, exclude în mod explicit întreprinderile care se aflau în dificultate la 1 iulie 2008 [punctul 4.3.2 litera (i) CT]. De asemenea, punctul 2.8 din decizie se referă la criteriul privind costurile salariale, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

(39)

În această etapă, Comisia are îndoieli că garanția EximBank preconizată este conformă cu condițiile care reies din punctul 4.3.2 literele (i) și (d) din CT. În special:

în ceea ce privește eligibilitatea societății pentru sprijin de stat în temeiul punctului 4.3.2 litera (i) din CT, Comisia nu consideră satisfăcătoare probele prezentate de România până în prezent pentru a dovedi că Oltchim nu era o societate în dificultate la 1 iulie 2008;

în al doilea rând, nu este clar dacă garanția EximBank preconizată este conformă cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care stabilește că suma maximă a împrumutului (în cazul de față 62 de milioane EUR) nu ar trebui să depășească suma totală a costurilor salariale ale beneficiarului pe 2008.

VII.1.   Punctul 4.3.2.(i) din CT: societate aflată în dificultate la 1 iulie 2008

(40)

Garanția de stat acordată în temeiul CT este compatibilă doar dacă este acordată societăților care nu erau în dificultate la 1 iulie 2008. Cu toate acestea, după o evaluare preliminară, Comisia consideră că există indicii că Oltchim era o societate în dificultate la 1 iulie 2008. Astfel, chiar dacă măsura ar îndeplini toate celelalte criterii din CT, nu ar fi eligibilă pentru sprijin de stat în temeiul acestui cadru.

(41)

În ceea ce privește problema situației societății, în opinia României, Oltchim este o societate de succes care, «datorită capacității sale constante de a răspunde cererilor pieței, […] a realizat o creștere substanțială a cifrei sale de afaceri». România adaugă că în 2007, «Oltchim era o societate de succes, cu o activitate în extindere și cu o creștere constantă a vânzărilor și veniturilor. Capitalizarea pe piață a societății Oltchim la momentul respectiv era de peste 1 miliard EUR».

(42)

În sprijinul afirmației potrivit căreia Oltchim nu era o întreprindere în dificultate la 1 iulie 2008, România a prezentat un memorandum explicativ elaborat de Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel (17).

(43)

În esență, aceste rapoarte ale experților susțin că la 1 iulie 2008 Oltchim nu putea fi calificată drept întreprindere în dificultate în sensul punctelor 10 literele (a) și (c) și 11 din Liniile directoare S & R. La data menționată, societatea nu pierduse, potrivit afirmațiilor, jumătate din capitalul său social (din care un sfert în cele 12 luni anterioare), nici nu făcuse obiectul procedurilor naționale de insolvabilitate și nici nu prezentase simptomele obișnuite ale unei situații precare. În special, societatea a avut profit operațional până la jumătatea anului 2008, iar rezultatele financiare negative au apărut doar în ultimele 9 luni înainte de 1 iulie 2008. În plus, societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o rată semnificativă de neutilizare a capacității, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(44)

În observațiile sale, România susține că actualele provocări cu care se confruntă Oltchim se datorează în principal unor factori externi (explicați prin revocarea conversiei, închiderea furnizorului Arpechim și actuala criză financiară globală). Alte cauze, precum fluctuația ratei de schimb valutar, creșterea prețurilor la materii prime și utilități, tendința de creștere marcată a costului forței de muncă românești și caracterul ciclic al piețelor pe care operează Oltchim au fost, de asemenea, menționate drept factori care au contribuit la erodarea marjelor societății.

(45)

Comisia consideră totuși că majoritatea acestor variabile sunt inerente oricărei activități economice și că, deși pot explica bine motivele anumitor dificultăți cu care se confruntă o societate, nu constituie în mod necesar o justificare în analiza privind ajutorul de stat.

(46)

În plus, în opinia Comisiei, există indicii puternice că supraviețuirea societății Oltchim s-a datorat faptului că, pe o perioadă lungă de timp, nu a fost executată o datorie publică substanțială și că, timp de mai mulți ani, această datorie nu a fost purtătoare de nicio dobândă. Efectele acestei abordări favorabile societății în ceea ce privește recuperarea datoriei publice sunt similare cu oferirea de capital societății, cu titlu gratuit.

(47)

În fine, Comisia dorește să remarce că analiza de mai jos a fost efectuată pe baza conturilor IFRS (18) prezentate de autoritățile române (19).

VII.1.1.   Punctul 9 din Liniile directoare S & R

(48)

În general, în conformitate cu punctul 9 din Liniile directoare S & R, Comisia consideră că o întreprindere este în dificultate atunci când nu poate elimina pierderile care, în condițiile în care nu există o intervenție a autorităților publice, determină falimentul acesteia pe termen scurt sau mediu.

(49)

Comisia dorește să sublinieze că, în opinia sa, este irelevant dacă dificultățile cu care se confruntă Oltchim sunt cauzate sau nu de revocarea/nefinalizarea conversiei sau de alți factori. În plus, Comisia consideră că dificultățile societății, contrar afirmațiilor României, nu provin doar din faptul că nu a putut fi realizată conversia planificată de autoritățile române. Situația societății ar fi putut fi problematică indiferent de conversie.

(50)

În acest sens, Comisia dorește să citeze raportul auditorului independent, prezentat de autoritățile române, întocmit de KPMG pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007 (din 15 iulie 2008), în care auditorii afirmă următoarele cu privire la situația financiară a societății: «Aceste condiții, împreună cu alte aspecte […] indică existența unei incertitudini care ar putea pune la îndoială capacitatea grupului de continuare a activității, în afara cazului în care acționarii nu vor sprijini grupul, în sensul îmbunătățirii situației financiare».

(51)

Trebuie menționat că în acest raport (pentru exercițiul financiar 2007), conversia în valoare de 323 de milioane RON a fost deja anulată, însă întreaga datorie către AVAS, care se ridica la momentul respectiv la 508 milioane RON, a fost introdusă în categoria capital propriu la rubrica «datorie convertibilă». În plus, în nota 38 la raport, auditorii au pornit de la premisa conform căreia creanța va fi din nou convertită în acțiuni și au făcut referire în acest sens la Legea 96/2008 (20). Auditorii și-au exprimat însă îndoielile cu privire la viitorul societății.

(52)

În alte rapoarte ale auditorilor independenți referitoare la primul semestru al anului 2008 (21) (încheiat la 30 iunie 2008, raport din 20 august 2008), KPMG reiterează temerile menționate deja în raportul pe anul precedent.

(53)

În fine, trebuie reamintit faptul că autoritățile române însele admit că lipsa intervenției statului ar conduce la insolvența societății.

(54)

În acest context, Comisia consideră că la mijlocul anului 2008, existau deja îndoieli serioase cu privire la viitorul societății și că aceasta intra probabil sub incidența punctului 9 din liniile directoare S & R la 1 iulie 2008.

VII.1.2.   Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R

(55)

Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R definește societatea în dificultate ca societatea care a pierdut peste jumătate din capitalul său social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni.

(56)

În ceea ce privește capitalul social, a existat o diminuare a capitalului tehnic reprezentând revocarea conversiei, care a fost introdusă în bilanț în 2007. În plus, trebuie precizat că în conturile financiare din 2007 și din 30 iunie 2008 aproape întreaga datorie către AVAS, de 508 milioane RON, (și nu doar suma conversiei anulate a creanței în acțiuni în valoare de 322 de milioane RON) a fost clasificată drept «datorie convertibilă» în categoria capital propriu. La sfârșitul anului 2008, această sumă a fost inclusă în categoria obligații.

(57)

Autoritățile române afirmă că uriașa subcapitalizare a societății se datorează doar revocării conversiei creanței în acțiuni în 2007. Comisia nu consideră că acest argument este convingător. Astfel cum ilustrează tabelul 1 de mai jos, o parte importantă a capitalului social al întreprinderii Oltchim a dispărut, ținând seama de pierderile acumulate și de rezerve, ceea ce a avut ca rezultat un capital propriu negativ la 30 iunie 2008. În cazul în care efectele «creanței convertibile» ar fi fost neutralizate, capitalul propriu total ar fi fost deja negativ în 2007.

Tabelul 1

Structura capitalului societății Oltchim

000 RON

31 decembrie 2006

31 decembrie 2007

30 iunie 2008

31 decembrie 2008

Capital social

1 339 565

1 016 338

1 016 338

1 016 338

Datorie convertibilă

508 485

508 485

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

Rezerve totale

72 600

132 376

116 606

100 677

Pierderi acumulate – minus rezerve

1 015 546

1 022 832

1 061 737

1 266 242

Pierderi acumulate – minus rezerve + datorie convertibilă

1 015 546

514 347

553 252

1 266 242

Participație minoritară

379

15

17

Total capital propriu acționari

324 019

501 991

463 086

– 249 904

Total capital propriu

(inclusiv «datoria convertibilă» către AVAS)

324 398

502 006

463 086

– 249 887

50 % din capitalul social

669 783

508 169

508 169

508 169

Capital propriu total mai mic de jumătate din capitalul social?

DA

DA

DA

DA

Capital social minus pierderi acumulate + rezerve

(neutralizarea efectului «datoriei convertibile»)

324 398

–6 479

–45 399

– 249 887

(58)

Având în vedere cele de mai sus, se poate concluziona că mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut la 30 iunie 2008. Trebuie subliniat că aceasta era situația chiar înainte de anularea conversiei.

(59)

Trebuie remarcat că, în prezent, Oltchim a pierdut în realitate mai mult decât întregul său capital social și că, începând cu 1 iulie 2008, capitalul propriu este pozitiv doar datorită faptului că articolul «datorie convertibilă» a fost introdus în categoria capital propriu. Totuși, se poate susține că peste jumătate din capital dispăruse la 1 iulie 2008.

(60)

În acest stadiu, în absența cifrelor corespunzătoare datei de 30 iunie 2007, se pare că peste un sfert din acest capital nu s-a pierdut în cele 12 luni precedente, ci anterior acestei perioade.

VII.1.3.   Punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R

(61)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, o societate este considerată în dificultate, «în cazul în care îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență».

(62)

Autoritățile române au prezentat un aviz juridic emis de cabinetul de avocatură Vilau & Mitel cu privire la calificarea societății Oltchim pentru procedura de insolvență, în temeiul legislației din România, la 1 iulie 2008.

(63)

Cadrul procedurilor de insolvență în România este stabilit de Legea 85/2006 (publicată în Monitorul Oficial din 21 aprilie 2006, denumită în continuare «Legea privind insolvența»). Articolul 3 din Legea privind insolvența definește insolvența ca «stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile». Insolvența este presupusă atunci când debitorul nu plătește una sau mai multe datorii în termen de 30 de zile de la data la care acestea devin scadente (22). Procedura de insolvență este declanșată la cererea debitorului sau la cererea unui creditor, după cum urmează.

(64)

În temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența, debitorul este obligat să solicite insolvența în termen de 30 de zile de la data la care apare situația de insolvență. Prin contrast, orice creditor care deține un titlu ajuns la scadență poate solicita procedura de insolvență după 30 de zile de la data la care datoria a devenit scadentă, dacă suma depășește 10 000 RON (aproximativ 3 000 EUR) (23).

(65)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, Comisia ar trebui să verifice doar dacă au fost îndeplinite condițiile procedurii de insolvență în temeiul legislației interne, fără a fi necesară examinarea în detaliu a motivelor (indiferent de natura acestora) care ar fi putut conduce în practică la concluzia că societatea nu făcea obiectul procedurii de insolvență la momentul respectiv (adică motivele pentru care societatea și diferiții săi creditori nu au solicitat începerea procedurii de insolvență).

(66)

Din această perspectivă, avizul juridic emis de Vilau & Mitel susține că: (i) situația societății la 1 iulie 2008 nu era de așa natură încât să determine obligația juridică de a solicita procedura de insolvență în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența și, respectiv, de a îndreptăți creditorii societății, alții decât AVAS, să solicite procedura de insolvență și (ii) OUG nr. 45/2006 și Legea 30/2007 nu permiteau recuperarea propriei datorii de către AVAS în orice alt mod în afara conversiei creanței în acțiuni și, astfel, aceasta nu avea competența legală de a solicita insolvența la 1 iulie 2008.

(67)

România precizează că la sfârșitul lunii iunie 2008, Oltchim avea datorii în valoare de 19 132 000 RON și fonduri disponibile de 16 949 000 RON. Se susține totuși că deficitul aparent la 30 iunie 2008 nu a declanșat obligația societății de a solicita procedura de insolvență (24) deoarece situația nu a continuat timp de 30 de zile. România susține în plus că: (i) în timpul lunii precedente (mai) și în luna care a urmat (iulie), datoriile scadente ale societății Oltchim nu au depășit fondurile disponibile; (ii) Legea privind insolvența nu este concepută pentru declanșarea insolvenței pe baza unor evenimente izolate, (iii) Oltchim deținea în orice caz creanțe împotriva statului și celorlalți creditori pentru sume depășind datoriile scadente.

(68)

Comisia observă în primul rând că sumele raportate scadente pentru perioada mai-iulie 2008 nu includ datoria restantă de aproximativ 135 de milioane EUR față de AVAS. Dacă și această datorie restantă ar fi luată în considerare, ar fi evident că datoria restantă depășea cu mult fondurile disponibile pentru perioada avută în vedere, aspect care este per se suficient pentru a se presupune că societatea este insolventă în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(69)

În al doilea rând, dacă datoria către AVAS ar fi luată în considerare, societatea ar fi avut în mod clar obligația de a solicita procedura de insolvență la 1 iulie 2008 – fără a mai menționa că această obligație a fost în realitatea generată mult mai devreme, respectiv după 30 de zile de la data la care hotărârea judecătorească din 2005 de revocare a conversiei creanței în acțiuni a devenit definitivă.

(70)

În al treilea rând, Legea românească privind insolvența nu exclude în mod specific datoriile către stat, de tipul celei avute de Oltchim față de AVAS (adică o datorie care provine dintr-un împrumut comercial neexecutat pentru care a fost plătită garanția de stat).

(71)

În observațiile sale, România afirmă că Ministerul Finanțelor Publice a considerat inițial datoriile ca datorii bugetare. Totuși, chiar dacă datoria față de AVAS nu ar fi putut fi calificată drept «datorie bugetară», aceasta ar fi fost calificată automat drept comercială și ar fi intrat și în acest caz sub incidența Legii privind insolvența – articolul 3 alineatul (6) din Legea privind insolvența definește un creditor care are dreptul de a solicita insolvența ca orice creditor, indiferent de natura datoriei, care deține o creanță scadentă în valoare mai mare de 10 000 RON.

(72)

În al patrulea rând, România susține că OUG 45/2006 obligă AVAS să aibă în vedere doar un scenariu de conversie, deși legislația românească generală prevede și alte metode de recuperare a datoriilor de către AVAS (respectiv OUG 51/1998 pentru transferul datoriilor, subrogare și cesiune). În temeiul OUG 45/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea 30/2007 și Legea 96/2008, AVAS a fost autorizată să efectueze o conversie a creanței în acțiuni la valoarea nominală, pentru a-și recupera datoriile.

(73)

În plus, România susține că la 1 iulie 2008, în conformitate cu același cadru juridic, procedura de conversie a creanței în acțiuni era în desfășurare în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor societății Oltchim. Astfel, AVAS nu putea opta în același timp pentru solicitarea insolvenței.

(74)

În ceea ce privește argumentul potrivit căruia, în temeiul OUG 45/2006, AVAS nu putea să solicite insolvența, Comisia observă că această interpretare omite dispozițiile din OUG 45/2006 care restabilesc calitatea de creditor a AVAS, cu posibilitatea de percepere a unei dobânzi pe perioada din noiembrie 2003 până la data la care hotărârea judecătorească de revocare a conversiei a devenit definitivă (august 2006). Dispozițiile articolului 2 alineatul (3) din ordonanță prevăd în mod clar scenariul recuperării datoriei de către AVAS prin lichidarea societății și vânzarea activelor acesteia, iar articolului 3 din Ordonanță are în vedere un scenariu de privatizare.

(75)

În ianuarie 2007, OUG 45/2006 a fost modificată de Legea 30/2007 prin care a fost menținut scenariul privatizării și AVAS a fost autorizată să efectueze în termen de 6 luni o conversie a creanțelor în acțiuni cu respectarea drepturilor preferențiale ale acționarilor minoritari.

(76)

Deoarece conversia nu a putut fi efectuată în acest termen, OUG 45/2006 a fost modificată printr-o altă lege, Legea 96/2008, de această dată stipulându-se doar conversia.

(77)

În fine, OUG 163/2008 de abrogare a OUG 45/2006 a fost adoptată în noiembrie 2008. Aceasta prevede că creanța față de Oltchim, împreună cu dobânda pentru perioada noiembrie 2003-septembrie 2006, va fi executată în conformitate cu OUG 51/1998.

(78)

Pe scurt, potrivit interpretării Comisiei, datoria către AVAS ar trebui, probabil, să fie considerată «scadentă» în contextul Legii privind insolvența, iar AVAS se califica la 1 iulie 2008 drept creditor îndreptățit să solicite insolvența.

(79)

Prin urmare, Comisia are motive să considere că Oltchim îndeplinea criteriul societății în dificultate, astfel cum e definit la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, la 1 iulie 2008.

VII.1.4.   Punctul 11 din Liniile directoare S & R

(80)

Punctul 11 din Liniile directoare S & R enumeră simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, precum: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea stocurilor, supracapacitate, diminuarea fluxului de numerar, creșterea accentuată a datoriilor, creșterea dobânzilor datorate și scăderea sau reducerea la zero a valorii nete a activelor.

(81)

Astfel cum s-a menționat deja mai sus, autoritățile române consideră că la 1 iulie 2008 societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu avea o supracapacitate semnificativă, iar fluxul de numerar operațional era pozitiv.

(82)

Pe baza datelor prezentate de autoritățile române, Comisia observă următoarele.

(83)

În primul rând, în ceea ce privește argumentul autorităților române potrivit căruia Oltchim prezenta rezultate operaționale pozitive, Comisia observă că, în pofida profitului operațional din 2006 și 2007, Oltchim a generat pierderi nete începând cu 2007, tendința negativă a început în ultimul trimestru al anului 2007, iar Oltchim fusese «îndatorată» timp de nouă luni consecutive înainte de 1 iulie 2008.

(84)

Autoritățile române susțin că performanța societății nu poate fi evaluată izolat și că evaluarea nu se poate concentra doar pe anii 2007 și 2008. Comisia observă totuși că pierderile acumulate ale societății au crescut constant. Datorită acestui aspect, la finalul anului 2008, societatea avea un capital social total negativ (ținând seama de capitalul social, pierderile acumulate și rezervele) de aproximativ 250 de milioane RON. Până în 2006 (înainte de anularea conversiei și în perioada în care se presupune că societatea avea o situație bună), Oltchim a acumulat pierderi în valoare de peste 1 miliard RON. Tabelul 2 sintetizează evoluția profitului și pierderilor societății.

Tabelul 2

Evoluția profitului și pierderilor societății Oltchim

000 RON

2006

2007

Jumătatea anului 2008

2008

Profit/pierderi operaționale

44 040

19 517

7 926

–70 947

Profit/pierderi înainte de taxe

34 482

–83 721

–31 749

– 218 682

Profit/pierderi nete

3 236

–93 159

–38 903

– 226 353

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

(85)

În al doilea rând, autoritățile române fac referire la un flux de numerar pozitiv al societății. În acest sens, Comisia subliniază că, astfel cum se demonstrează în Tabelul 3, deși societatea a produs un flux de numerar operațional pozitiv, numerarul net al societății Oltchim a fost în mod constant negativ.

Tabelul 3

Evoluția fluxului de numerar

000 RON

2006

2007

2008

Flux de numerar generat de activitățile operaționale

74 492

156 324

97 647

Flux de numerar provenind din activități de finanțare

8 957

–5 076

–67 373

Flux de numerar utilizat în investiții

– 192 753

– 214 341

– 109 347

NUMERAR NET

– 109 304

–63 093

–79 073

(86)

În al treilea rând, în ceea ce privește gradul de îndatorare al societății, acesta a crescut constant de-a lungul anilor, nu doar față de organisme de stat, ci și față de părți terțe.

Tabelul 4

Evoluția datoriilor societății Oltchim

000 RON

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Februarie 2009

AVAS

84 852

131 272

163 779

190 942

538 336

538 336

538 336

Părți terțe

741 587

641 134

701 780

849 396

1 116 187

1 191 310

1 195 015

Total

826 439

772 406

865 559

1 040 338

1 654 523

1 729 646

1 733 351

(87)

În al patrulea rând, fondul de rulment al societății Oltchim a fost negativ si în scădere. În plus, Oltchim s-a confruntat cu o crestere a cheltuielilor financiare pe perioada 2006-2008. De asemenea, valoarea netă a activelor societății este în scădere si a fost negativă în 2008.

Tabelul 5

000 RON

2006

2007

2008

Fond de rulment

(Active curente minus pasive curente)

– 287 759

– 368 657

– 714 876

Cheltuieli de finanțare nete

11 098

104 261

148 959

Valoarea NETĂ a activelor/(Activele totale minus pasivele totale)

324 019

484 931 (25)

– 249 887

(88)

În fine, Oltchim nu a primit un rating de la o agentie specializată de rating. Tabelul 6 indică ratingul atribuit societății de către (o bancă românească) pe parcursul ultimilor ani. Ratingul (o bancă românească) a scăzut începând cu decembrie 2007. Tabelul 6 arată că ratingul societății nu s-ar fi îmbunătătit semnificativ chiar dacă ar fi fost neutralizat efectul revocării conversiei.

Tabelul 6

Ratingul atribuit societății Oltchim de către (o bancă românească) (26)

 

Dec. 2003

Dec. 2004

Dec. 2005

Dec. 2006

Dec. 2007

Iunie 2008

Dec. 2008

Principal

(Risc mare)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mare)

(Risc maxim)

(Risc maxim)

Ajustat (27)

 

 

 

 

(Risc mare)

(Risc mare)

(Risc mare)

(89)

Prin urmare, în opinia Comisiei, există indicii că «simptomele obișnuite» ale unei societăți aflate în dificultate sunt prezente în cazul Oltchim.

VII.1.5.   Concluzie

(90)

Pe baza considerentelor de mai sus, Comisia este de părere că există indicii puternice că Oltchim putea fi calificată drept societate în dificultate la 1 iulie 2008.

VII.2.   Punctul 4.3.2. litera (d) din CT: criteriul costurilor salariale

(91)

Există, de asemenea, îndoieli cu privire la îndeplinirea de către garanția CT a condițiilor care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care prevede că «valoarea maximă a împrumutului nu depășește costurile salariale anuale totale ale beneficiarului (inclusiv contribuțiile sociale, precum și costurile cu personalul care lucrează în locațiile societății, dar care este oficial pe statul de plată al unor subcontractanți) pentru 2008». Situația financiară pe 2008 indică costuri salariale totale de 136 de milioane RON (28), valoare care este mai mică decât suma împrumutului, respectiv 62 de milioane EUR.

(92)

Pentru calculul costurilor salariale, autoritățile române țin seama de angajații a patru alte societăți (proporțional cu munca prestată de aceștia în folosul societății Oltchim).

(93)

Trei dintre aceste societăți au fost create prin externalizarea mai multor activități efectuate de Oltchim și sunt localizate la sediul acesteia. Partea din producția acestora care contribuie la activitatea societății Oltchim reprezintă, potrivit autorităților române, între 84,81 % și 96,05 %. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind cuantificarea serviciilor pe care acești subcontractanți le prestează pentru societate.

(94)

În ceea ce privește cea de a patra societate, furnizorul de abur industrial, potrivit României, 53,58 % din producția acestuia este furnizată societății Oltchim. Acest furnizor are sediul în vecinătate și activitatea sa este direct legată de Oltchim. Dacă furnizarea de abur către Oltchim ar înceta, acest furnizor ar trebui închis. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind calitatea de subcontractor a acestei societăți și privind cuantificarea serviciilor prestate de acest furnizor în beneficiul societății.

(95)

În ceea ce privește costurile salariale ale Arpechim, în 2008 aceasta nu era o societate controlată de Oltchim. România susține că împrumutul care face obiectul garanției de stat va fi pus la dispoziție fie în două tranșe (cea de a doua tranșă urmând a fi acordată după integrarea societății Arpechim), fie garanția pentru întregul împrumut va fi emisă după încheierea unui contract obligatoriu din punct de vedere juridic cu vânzătorul, Petrom. În orice caz, autoritățile române nu au prezentat dovezi suplimentare privind costurile salariale ale uzinei Arpechim.

(96)

Comisia este de părere că România nu a prezentat suficiente probe pentru a elimina îndoiala potrivit căreia împrumutul nu depășește cu adevărat costurile salariale ale beneficiarului și îndeplinește condițiile care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

VII.3.   Alte condiții în temeiul punctului 4.3.2 din CT

(97)

Pe baza informațiilor prezentate de România, celelalte condiții prevăzute la punctul 4.3.2 din CT par a fi îndeplinite.

(98)

În special, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (b), taxele percepute pentru garanția de stat respectă prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating CCC sau inferior și cu un nivel de garantare scăzut, și anume o primă anuală de 9,8 %. Pentru primii 2 ani, punctul 4.3.2 litera (h) permite o primă anuală de 8,33 % care rezultă din aplicarea reducerii de 15 %.

(99)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (e), care prevede că garanția se va acorda până la 31 decembrie 2010 cel târziu, trebuie observat că România acordase deja garanția, deși nu fusese emisă. Cu toate acestea, pe baza informațiilor furnizate, garanția va fi emisă cât mai curând posibil.

(100)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (f), garanția acoperă 80 % din împrumut, nedepășind astfel 90 %.

(101)

Punctul 4.3.2 litera (g) permite ca garanțiile să acopere împrumuturile pentru investiții sau pentru fondul de rulment. Autoritățile române au informat că garanția va acoperi un împrumut acordat pentru finanțarea atât a investițiilor, cât și a fondului de rulment.

VII.4.   Evaluarea în temeiul Liniilor directoare S & R

(102)

Astfel cum s-a prezentat mai sus, Comisia consideră că Oltchim ar putea fi considerată o societate în dificultate la 1 iulie 2008, în conformitate cu definiția din Liniile directoare S & R.

(103)

Comisia consideră că ajutorul pentru salvare sau restructurare acordat unei societăți în dificultate este compatibil cu piața comună în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE dacă îndeplinește criteriile prevăzute în Liniile directoare S & R.

(104)

Cu condiția ca Oltchim să fi fost o societate în dificultate, garanția EximBank ar putea fi, în principiu, eligibilă atât pentru ajutor de salvare, cât și pentru ajutor de restructurare. Totuși, în această etapă, criteriile pentru acordarea unui ajutor de salvare sau restructurare compatibil prevăzute în Liniile directoare S & R, nu par a fi respectate. În special:

(a)

ajutor de salvare: există îndoieli că măsura, dacă este considerată ajutor de restructurare, ar fi limitată la minimul necesar, ar fi impusă de dificultăți sociale grave și nu ar avea efecte negative asupra altor state membre. În plus, garanția acoperă o perioadă care depășește 6 luni;

(b)

ajutor de restructurare: în absența notificării unei restructurări, Comisia nu poate evalua componentele planului de afaceri, inclusiv măsurile de investiție și modernizare, și nici nu poate evalua dacă măsurile ar restabili viabilitatea pe termen lung și s-ar menține la un minim, astfel încât să se evite denaturări ilegale ale concurenței.

(105)

În orice caz, Comisia observă că evaluarea compatibilității în temeiul Liniilor directoare S & R ar trebui, în principiu, să aibă în vedere măsurile de sprijin în ansamblul lor, și anume acelea notificate la 17 iulie 2009 (conversia și garanția de stat de 80 % destinată acoperirii împrumutului de 424 de milioane EUR).

VII.5.   Concluzie privind compatibilitatea

(106)

Pe baza celor de mai sus și pe baza informațiilor disponibile în acest stadiu, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că garanția CT în favoarea societății Oltchim ar fi compatibilă cu schema românească în temeiul CT, în baza căreia a fost acordată, și, la nivel mai general, cu CT.

(107)

În plus, Comisia consideră improbabil ca măsura să fie compatibilă cu tratatul, ca ajutor de salvare sau restructurare în temeiul Liniilor directoare S & R.

(108)

Având în vedere faptul că societatea este probabil o societate în dificultate, nu pare a fi aplicabilă nicio altă derogare prevăzută în Tratatul CE.

(109)

Prin urmare, Comisia consideră că garanția CT analizată pare a fi incompatibilă cu Tratatul.

VIII.   CONCLUZIE

(110)

În acest stadiu al procedurii Comisia concluzionează că garanția în cauză constituie ajutor de stat, iar Comisia are îndoieli în ceea ce privește compatibilitatea acesteia cu Tratatul.

IX.   DECIZIE

(111)

În lumina considerentelor de mai sus, Comisia a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE și solicită României să furnizeze, în termen de o lună de la primirea prezentei scrisori, toate documentele, informațiile și datele necesare pentru evaluarea măsurii.

(112)

Comisia reamintește României că va informa părțile interesate prin publicarea prezentei scrisori și a unui rezumat pertinent al acesteia în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. De asemenea, Comisia va informa Autoritatea AELS de Supraveghere prin trimiterea unei copii a prezentei scrisori. Toate părțile interesate vor fi invitate să își prezinte observațiile în termen de o lună de la data publicării.“


(1)  JO C 83, 7.4.2009, p. 1.

(2)  PCC a depus o primă plângere în aprilie 2008, cu privire la o conversie proiectată a creanței în acțiuni în valoare de 135 de milioane EUR, susținând că ar implica un ajutor de stat incompatibil. A se vedea, de asemenea, Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(3)  Conform informațiilor oferite de sindicatul societății. La data de 18 iunie 2009, Consiliul de administrație al Oltchim a decis să trimită în «șomaj tehnic» temporar aproximativ 1 400 de angajați. Din septembrie 2009, societatea va disponibiliza încă 500 de angajați, reducând astfel definitiv numărul total de angajați la 3 100 (a se vedea articolul de presă în limba română la http://www.ziaruldevalcea.ro/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=7193 a se vedea, de asemenea, raportul publicat pe site-ul web al societății, la adresa http://www.oltchim.ro/uploaded/RCsomajtehnic.pdf). Potrivit altor articole de presă din România, societatea intenționează să angajeze până la sfârșitul anului 2009 600 de persoane, ca urmare a achiziționării și reînceperii activității furnizorului Arpechim.

(4)  Datoria era față de agenția română de privatizare AVAS (la acea vreme «AVAB», «Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare», care a fuzionat cu agenția de privatizare «APAPS», «Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiunilor Statului» în mai 2004 și a fost redenumită). Toate plățile ulterioare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în numele a ceea ce s-a numit inițial garanții de stat, au devenit datorii față de AVAS.

(5)  Motivul anulării a fost că operațiunea de conversie conducea la diluarea pachetelor minoritare de acțiuni fără a respecta drepturile preferențiale ale acționarilor.

(6)  OUG 45/2006.

(7)  Pentru mai multe informații cu privire la istoricul datoriei publice și la conversia creanței în acțiuni, a se vedea Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(8)  Aceste investiții vizează în special: achiziționarea de la Petrom a activelor petrochimice ale furnizorului Arpechim; modernizarea și extinderea capacității instalației de piroliză din Arpechim; eliminarea blocajelor din fluxul de producție PVC; modernizarea instalației de electroliză cu mercur; alte măsuri pentru protecția mediului. A se vedea, de asemenea, cazul C 28/2009.

(9)  Valoarea conversiei originale plus datoriile acumulate ulterior.

(10)  Ajutorul de stat N 286/09 – România, schemă temporară de ajutor pentru acordarea de ajutor sub formă de garanții, Decizia Comisiei din 5 iunie 2009, încă nepublicată.

(11)  Conform informațiilor de care dispune Comisia, EximBank nu a emis încă garanția în cauză.

(12)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(13)  RON/EUR – 3,6826.

(14)  Cauza C-345/02 Pearle BV, Rec., 2004, p. I-7139, punctele 34-35.

(15)  Cauza C-482/99 Franța/Comisia, Rec., 2002, p. I-4397, punctele 52-57.

(16)  Decizia C (2009)/4501 a Comisiei din 5 iunie 2009; Rectificarea C (2009)/5651 din 9 iulie 2009, nepublicată încă.

(17)  «Memorandum privind cadrul legal în legătură cu procedurile de insolvență în România aplicabil societății Oltchim SA la 1 iulie 2008».

(18)  Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Trebuie remarcat că Oltchim întocmește conturile și în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate (RAS). Cifrele RAS sunt diferite de rapoartele IFRS, în special deoarece capitalul social este raportat la 32 de milioane RON. Potrivit autorităților române, rapoartele RAS nu iau în considerare efectele hiperinflaționiste ale fostei monede, ROL, în timp ce conturile IFRS au fost ajustate în consecință. Trebuie menționat că potrivit conturilor RAS, la 31 decembrie 2008, Oltchim are un capital propriu negativ în valoare de 251 de milioane RON.

(19)  Trebuie menționat că par să existe anumite neconcordanțe în situațiile financiare prezentate, deoarece cifrele finale din 2007 și cifrele inițiale din 2008 nu corespund. În plus, având în vedere că ultimele situații prezentate în notificare se referă la exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2008, au fost utilizate conturile la 31 decembrie 2008 publicate pe site-ul web al Oltchim.

(20)  Legea 96/2008 din 14 aprilie 2008 de modificare a OUG 45/2006, M.O. 304 din 18 aprilie 2008.

(21)  Autoritățile române afirmă totuși că acestea a reprezentat o «opinie rezervată» datorită insuficienței informațiilor.

(22)  Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(23)  Articolul 12 din Legea privind insolvența.

(24)  Articolul 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența.

(25)  Inclusiv 508 milioane RON «datorii convertibile» față de AVAS. Dacă această sumă ar fi considerată pasiv, valoarea NETĂ a activelor ar fi negativă.

(26)  […]

(27)  În situația în care nu ar fi fost revocată CONVERSIA creanțelor în acțiuni.

(28)  Autoritățile române prezintă costurile salariale directe ale Oltchim ca fiind de aproximativ 140 de milioane EUR.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/43


Уведомление на вниманието на лица, образувания, органи и групи, добавени към списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, по силата на Регламент (ЕС) № 70/2010 на Комисията

2010/C 19/11

1.

Обща позиция 2002/402/ОВППС (1) призовава Общността/Съюза да замрази средствата и икономическите ресурси на Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда, талибаните и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в изготвения въз основа на резолюции 1267(1999) и 1333(2000) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации списък, който подлежи на редовно актуализиране от Комитета на ООН, създаден съгласно Резолюция 1267(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Списъкът, съставен от този Комитет на ООН, включва:

Ал Кайда, талибаните и Осама бен Ладен,

физически и юридически лица, образувания, органи и групи, свързани с Ал Кайда, талибаните и Осама бен Ладен, както и

юридически лица, образувания и органи, притежавани или контролирани, или подкрепящи по друг начин което и да било от тези свързани лица, образувания, органи и групи.

Действията или дейностите, които свидетелстват, че дадено лице, група, предприятие или образувание е „свързано с“ Ал Кайда, Осама бен Ладен или талибаните, включват:

а)

участие във финансирането, планирането, улесняването, подготовката или извършването на действия или дейности от, в съдействие с, с името на, от името на или в подкрепа на Ал Кайда, талибаните или Осама бен Ладен, или която и да било клетка, асоциирана организация, фракционна или производна група от тях;

б)

снабдяване, продажба или прехвърляне на оръжия и свързани с това материали на някоя от тях;

в)

вербуване на хора за някои от тях; или

г)

действия или дейности, които подпомагат действията или дейностите на някои от тях по друг начин.

2.

На 19 януари 2010 г. Комитетът на ООН реши да прибави Said Ali Al-Shihri, Nasir „Abd-Al-Karim“ Abdullah Al-Wahishi и Al-Qaida in the Arabian Peninsula към съответния списък. Всяко от тези лица може да подаде по всяко време искане до Комитета на ООН за преразглеждане на горепосоченото решение за включването му в списъка на ООН, като приложи съответните удостоверителни документи. Такова искане се изпраща на следния адрес:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

За повече информация вж. http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Във връзка с решението на ООН, посочено в точка 2, Комисията прие Регламент (ЕС) № 70/2010 (2) за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните (3), в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 881/2002.

Следователно следните мерки от Регламент (ЕО) № 881/2002 се отнасят до въпросните физически и юридически лица, образувания, органи или групи:

1.

замразяване на всички средства и икономически ресурси, принадлежащи или във владение, или държани от тях, и забраната (за всеки) да се предоставят средства и икономически ресурси на съответните лица или в тяхна полза, пряко или непряко — членове 2 и 2а (4);

както и

2.

забрана за предоставянето, продажбата, доставката или прехвърлянето, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни действия, на което и да било от засегнатите лица (член 3).

4.

Член 7а от Регламент (ЕО) № 881/2002 (5) предвижда процес на ревизия когато наблюденията относно основанията за включването в списъка са предадени от тези, които са включени в него. Физическите или юридически лица, образувания, органи и групи, включените в списъците по Регламент (ЕО) № 70/2010, могат да отправят запитване за основанията за включването му в тези списъци до Комисията. Такова искане следва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

На въпросните лица, образувания, органи и групи се обръща внимание върху възможността да оспорят Регламент (ЕС) № 70/2010 пред Общия съд на Европейските общности, в съответствие с условията, предвидени в член 263, параграфи 4 и 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

6.

Личните данни на физическите лица, включени в списъка по Регламент (ЕС) № 70/2010, ще бъдат обработвани в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6). Всяко искане, например относно допълнителна информация или с цел упражняване на правата съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 (например достъп до или коригиране на лични данни) трябва да бъде изпратено до Комисията на адреса, посочен в точка 4 по-горе.

7.

С цел спазване на надлежния ред, на физическите и юридически лица, образувания, органи и групи, изброени в приложение I, се обръща внимание на възможността за подаване на заявление до компетентните власти от съответната(ите) държава(и)-членка(и), които са изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002, за да получат разрешително за използване на замразени финансови средства и икономически ресурси за основни потребности или специфични плащания в съответствие с член 2а от този регламент.


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(4)  Член 2а бе добавен с Регламент (ЕО) № 561/2003 на Съвета (ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 1).

(5)  Член 7а бе добавен с Регламент (ЕО) № 1286/2009 на Съвета (ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 42).

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.