ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CE2009.234.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 234E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
29 септември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

СЕСИЯ 2008—2009
Заседание от 9 март 2009 г.

2009/C 234E/01

Протокол от заседанието от 9 март 2009 г.

1

 

СЕСИЯ 2009—2010
Заседания от 10 до 12 март 2009 г.

2009/C 234E/02

Протокол от заседанието от 10 март 2009 г.

25

2009/C 234E/03

Протокол от заседанието от 11 март 2009 г.

188

2009/C 234E/04

Протокол от заседанието от 12 март 2009 г.

374

Бележка за читателя:ОТ СЕСИЯТА ОТ М. ЯНУАРИ 2008 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТАТЪК, ПРИЕТИТЕ ТЕКСТОВЕ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В ОТДЕЛЕН БРОЙ НА ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК

(СЕРИЯ C … E).

Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Указания относно времето за гласуване

Освен ако е указано обратното, докладчиците уведомяват писмено председателството относно своята позиция по измененията.

Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външни работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международна търговия

BUDG

Комисия по бюджетите

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетостта и социалните въпроси

ENVI

Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

ITRE

Комисия по промишлеността, изследванията и енергетиката

IMCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по културата и образованието

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE-DE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

PSE

Група на социалистите в Европейския парламент

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

UEN

Група на Съюза за Европа на нациите

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица — Северна зелена левица

IND/DEM

Група Независимост/Демокрация

NI

Независими членове

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

СЕСИЯ 2008—2009 Заседание от 9 март 2009 г.

29.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 234/1


Заседание, 9 март 2009 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ОТ 9 МАРТ 2009 Г.

2009/C 234 E/01

Съдържание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

1.

Възобновяване на сесията

2.

Декларации на председателството

3.

Одобряване на протокола от предишното заседание

4.

Състав на Парламента

5.

Искания за защита на парламентарен имунитет

6.

Последващи действия след искане за защита на имунитет

7.

Състав на комисиите и делегациите

8.

Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

9.

Искане за неотложна процедура

10.

Внесени документи

11.

Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

12.

Петиции

13.

Предаване на текстове на споразумения от Съвета

14.

Трансфер на бюджетни кредити

15.

Ред на работа

16.

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

17.

Бюджет за 2010 г. — Раздел III: Комисия:„Насоки за бюджета за 2010 г.“ — Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. — раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX (разискване)

18.

Статут на Европейското частно дружество * — Презгранично преместване на седалища на дружества — Инициатива„Small Business Act“ — Участие на работници в предприятия с европейски статус (разискване)

19.

Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежище (разискване)

20.

Социално положение на ромите и подобряване на техния достъп до пазара на труда в ЕС (кратко представяне)

21.

План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (кратко представяне)

22.

Онлайн хазарт (кратко представяне)

23.

Гарантиране на качеството на храните, включително хармонизация или взаимно признаване на стандартите (кратко представяне)

24.

Сътрудничество между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (кратко представяне)

25.

Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (кратко представяне)

26.

Предизвикателства, свързани с доставките на петрол (кратко представяне)

27.

Политика в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година (кратко представяне)

28.

Дневен ред

29.

Дневен ред на следващото заседание

30.

Закриване на заседанието

31.

Закриване на годишната сесия

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Hans-Gert PÖTTERING

Председател

1.   Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17,05 ч.

2.   Декларации на председателството

Председателят направи изявление, с което осъди, от името на Парламента, атентата, извършен на 7 март 2009 г. срещу военната база „Масерийн“ в Северна Ирландия и причинил смъртта на двама служещи от британските инженерни войски, Mark Quinsey и Cengiz Azimkar, и раняването на още няколко души.

Парламентът запази минута мълчание в памет на жертвите.

Изказаха се: James Nicholson, Liam Aylward и Jim Allister, които се присъединиха към казаното от председателя.

*

* *

Председателят направи изявление по повод Международния ден на правата на жените 2009 г.

3.   Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

*

* *

Adina-Ioana Vălean съобщи, че е присъствала на заседанието от 19.2.2009 г., но името ѝ не е отбелязано в присъствения списък.

4.   Състав на Парламента

Компетентните румънски органи съобщиха за назначаването на Marian Zlotea на длъжност, несъвместима с положението на член на ЕП, съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори. Парламентът прие това за сведение и, съгласно член 4, параграф 1 от Правилника, обяви мястото за свободно, считано от 17 февруари 2009 г.

Същите органи съобщиха за избирането за член на Европейския парламент на Ioan Lucian Hămbășan, на мястото на Marian Zlotea, считано от 1 март 2009 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Ioan Lucian Hămbășan участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направил декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

5.   Искания за защита на парламентарен имунитет

Aldo Patriciello представи искане за защита на неговия имунитет и неговите привилегии в рамките на производство пред съда в Изерния.

Umberto Bossi, бивш член на Европейския парламент, представи чрез адвоката си искане за защита на имунитета и привилегиите в рамките на производство пред съда във Вербания, касаещо факти, настъпили, докато той е бил член на Европейския парламент.

Съгласно член 6, параграф 3 от Правилника, тези искания се предават на компетентата комисия JURI.

6.   Последващи действия след искане за защита на имунитет

Вследствие на решението на Европейския парламент от 24 октомври 2006 г. за снемане на имунитета на Bogdan Golik по искане на Прокуратурата при Апелативния съд в Брюксел, белгийските компетентни органи съобщиха на Парламента, съгласно член 7, параграф 9 от Правилника, за приключването на съответното съдебно производство.

Горепосоченото съобщение се предава за сведение на комисията JURI.

7.   Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата PPE-DE, Парламентът утвърди следните назначения:

Комисия IMCO: Ioan Lucian Hămbășan

Подкомисия по сигурност и отбрана: Ioan Lucian Hămbășan

Делегация за връзки с Китайската народна република: Ioan Lucian Hămbășan.

8.   Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността, ще подпише в сряда следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (03601/2009/LEX — C6-0082/2009 — 2007/0187(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — втора част (03692/2008/LEX — C6-0083/2009 — 2007/0293(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки (03706/2008/LEX — C6-0084/2009 — 2008/0026(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на статистически програмен комитет на Европейските общности (03708/2008/LEX — C6-0085/2009 — 2007/0220(COD))

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно летищните такси (03712/2008/LEX — C6-0086/2009 — 2007/0013(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (преработен) (03620/2008/LEX — C6-0087/2009 — 2007/0260(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (03694/2008/LEX — C6-0089/2009 — 2007/0271(COD))

Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (03743/2008/LEX — C6-0090/2009 — 2008/0199(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на статистика за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан (преработен) (03633/2008/LEX — C6-0091/2009 — 2007/0264(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (преработен) (03648/2008/LEX — C6-0092/2009 — 2007/0268(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 999/2001 относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (03693/2008/LEX — C6-0093/2009 — 2008/0030(COD)).

9.   Искане за неотложна процедура

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от Правилника) от Съвета:

Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море [COM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)]

Мотиви за неотложната процедура:

Това предложение за прилагане на нов план за червената риба тон следва да влезе в сила преди 15 април 2009 г. — дата, на която по принцип започва риболовната кампания.

Парламентът ще се произнесе по искането за неотложна процедура в началото на утрешното заседание.

10.   Внесени документи

Внесени са следните документи

1)

от Съвета и Комисията

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността и отменяща Директива 2002/6/ЕО (COM(2009)0011 — C6-0030/2009 — 2009/0005(COD))

Разглеждане в комисия

водеща: TRAN

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на финансирането на някои дейности на Общността и промяна на границата за финансиране на тези дейности (COM(2009)0067 — C6-0070/2009 — 2009/0026(COD))

Разглеждане в комисия

водеща: LIBE

подпомагаща: BUDG

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (COM(2009)0066 — C6-0071/2009 — 2009/0027(COD))

Разглеждане в комисия

водеща: LIBE

подпомагаща: DEVE, AFET, BUDG

Предложение за регламент на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (Кодифицирана версия) (COM(2008)0761 — C6-0072/2009 — 2008/0225(CNS))

Разглеждане в комисия

водеща: JURI

Предложение за решение на Съвета за сключването от страна на Европейската общност на Протокола за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на транспорта (Протокол за транспорта) (COM(2008) 0895 — C6-0073/2009 — 2008/0262(CNS))

Разглеждане в комисия

водеща: TRAN

подпомагаща: ENVI

Предложение за директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите (COM(2009)0083 — C6-0074/2009 — 2009/0035(COD))

Разглеждане в комисия

водеща: JURI

подпомагаща: ECON

Проект за коригиращ бюджет № 1 за финансовата 2009 година, утвърден от Съвета на 26 февруари 2009 г. (06952/2009 — C6-0075/2009 — 2009/2008(BUD))

Разглеждане в комисия

водеща: BUDG

Проект за коригиращ бюджет № 2 за финансовата 2009 година, утвърден от Съвета на 26 февруари 2009 г. (06953/2009 — C6-0077/2009 — 2009/2010(BUD))

Разглеждане в комисия

водеща: BUDG

Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за издаване на фактури (COM(2009)0021 — C6-0078/2009 — 2009/0009(CNS))

Разглеждане в комисия

водеща: ECON

подпомагаща: JURI

Предложение за решение на Съвета за внасяне на поправка на Директива 2008/73/ЕО на Съвета за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/ЕО (COM(2009)0045 — C6-0079/2009 — 2009/0016(CNS))

Разглеждане в комисия

водеща: AGRI

Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Ислямска република Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (COM(2008)0081 — C6-0080/2009 — 2008/0036(CNS))

Разглеждане в комисия

водеща: TRAN

Предложение за регламент на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (COM(2009) 0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS))

Разглеждане в комисия

водеща: PECH

подпомагаща: ENVI

2)

от парламентарни комисии

2.1)

доклади

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система (COM(2008)0388 — C6-0250/2008 — 2008/0127(COD)) — комисия TRAN.

Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Доклад относно равното третиране и достъп на мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства (2008/2182(INI)) — комисия FEMM.

Докладчик: Claire Gibault (A6-0003/2009)

Доклад относно изпълнението на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (2008/2247(INI)) — комисия JURI.

Докладчик: Bert Doorn (A6-0014/2009)

Доклад относно перспективите пред авторските права в Европейския съюз (2008/2121(INI)) — комисия JURI.

Докладчик: Manuel Medina Ortega (A6-0017/2009)

Доклад относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (2008/2150(INI)) — комисия CONT.

Докладчик: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно стратегическото партньорство ЕС—Мексико (2008/2289(INI)) — комисия AFET.

Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

Доклад относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС (2008/2137(INI)) — комисия EMPL.

Докладчик: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно презгранично преместване на седалища на дружества (2008/2196(INI)) — комисия JURI.

Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта (2008/2122(INI)) — комисия ECON.

Докладчик: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Доклад с искане към Комисията да представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на гражданската инициатива (2008/2169(INI)) — комисия AFCO.

Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

* Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество (COM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)) — комисия JURI.

Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (Преработена) (COM(2007) 0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)) — комисия ENVI.

Докладчик: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (COM(2007) 0729 — C6-0519/2008 — 2007/0251(CNS)) — комисия TRAN.

Докладчик: Paolo Costa (A6-0049/2009)

Доклад относно бъдещето на Общата европейска система за убежище (2008/2305(INI)) — комисия LIBE.

Докладчик: Giusto Catania (A6-0050/2009)

Доклад относно защита на потребителите, по-специално на непълнолетните лица, по отношение на използването на видео игри (2008/2173(INI)) — комисия IMCO.

Докладчик: Toine Manders (A6-0051/2009)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки (COM(2008)0869 — C6-0050/2009 — 2008/0252(CNS)) — комисия EMPL.

Докладчик: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Доклад относно борбата срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС (2008/2071(INI)) — комисия FEMM.

Докладчик: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

Доклад относно постигане на по-екологосъобразен транспорт и вътрешно поемане на външните разходи (2008/2240(INI)) — комисия TRAN.

Ддокладчик: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането, упражняването и надзора на дейността на институциите за електронни пари, за изменение на Директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (COM(2008)0627 — C6-0350/2008 — 2008/0190(COD)) — комисия ECON.

Докладчик: John Purvis (A6-0056/2009)

Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г., Раздел I — Европейски парламент; Раздел II — Съвет; Раздел IV — Съд; Раздел V — Сметна палата; Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет; Раздел VII — Комитет на регионите; Раздел VIII — Европейски омбудсман; Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните (2009/2004(BUD)) — комисия BUDG.

Докладчик: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

Доклад относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (2008/2180(INI)) — комисия JURI.

Докладчик: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

* Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (COM(2008)0178 — C6-0520/2008 — 2008/0068(CNS)) — комисия TRAN.

Докладчик: Paolo Costa (A6-0059/2009)

* Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на обхвата на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (кодифицирана версия) (COM(2008) 0575 — C6-0347/2008 — 2008/0181(CNS)) — комисия JURI.

Докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0060/2009)

Доклад относно следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни (2008/2181(INI)) — комисия LIBE.

Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия (2008/2288(INI)) — комисия AFET.

Докладчик: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

Доклад относно европейския план за икономическо възстановяване (2008/2334(INI)) — комисия ECON.

Докладчик: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Доклад относно интегритета на онлайн хазарта (2008/2215(INI)) — комисия IMCO.

Докладчик: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

***I Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури (COM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)) — комисия TRAN.

Докладчик: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Доклад относно успешни кариери и повишена мобилност: европейско партньорство за изследователи (2008/2213(INI)) — комисия ITRE.

Докладчик: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

*** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (16447/2008 — C6-0017/2009 — 2008/0212(AVC)) — комисия DEVE.

Докладчик: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

Доклад относно законодателен акт за малкия бизнес („Small Business Act“) (2008/2237(INI)) — комисия ITRE.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Доклад относно политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика (2009/2009(INI)) — комисия REGI.

Докладчик: Евгени Кирилов (A6-0075/2009)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработка) (COM(2008)0229 — C6-0184/2008 — 2008/0090(COD)) — комисия LIBE.

Докладчик: Michael Cashman (A6-0077/2009)

* Доклад относно инициативата на Френската република във връзка с предложението за Решение на Съвета за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол (14479/2008 — C6-0038/2009 — 2009/0804(CNS)) — комисия LIBE.

Докладчик: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0078/2009)

Доклад относно дейностите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ—ЕС през 2008 г. (2008/2303(INI)) — комисия DEVE.

Докладчик: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

Доклад относно предизвикателството, свързано с влошаването на състоянието на селскостопанските земи в ЕС, и по-специално в Южна Европа: противодействие чрез инструментите на ЕС в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) (2008/2219(INI)) — комисия AGRI.

Докладчик: Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

Доклад относно гарантиране на качеството на храните — хармонизация или взаимно признаване на стандартите (2008/2220(INI)) — комисия AGRI.

Докладчик: Maria Petre (A6-0088/2009)

Доклад относно създаването на общо авиационно пространство с Израел (2008/2136(INI)) — комисия TRAN.

Докладчик: Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

***III Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработка) (05724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD)) — комисия CODE.

Докладчик: Luis De Grandes Pascual (A6-0097/2009)

***III Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработка) (05726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD)) — комисия CODE.

Докладчик: Luis De Grandes Pascual (A6-0098/2009)

***III Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол (преработен текст) (05722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD)) — комисия CODE.

Докладчик: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

***III Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (05719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD)) — комисия CODE.

Докладчик: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

***III Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за определянето на основните принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директива 1999/35/ЕО и Директива 2002/59/ЕО (05721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD)) — комисия CODE.

Докладчик: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

***III Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (06389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD)) — комисия CODE.

Докладчик: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009) 0023 — C6-0040/2009 — 2009/2007(ACI)) — комисия BUDG.

Докладчик: Reimer Böge (A6-0106/2009)

Доклад относно насоките за процедурата за бюджета за 2010 г. — Раздел III — Комисия (2009/2005(BUD)) — комисия BUDG.

Докладчик: László Surján (A6-0111/2009)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно мандата на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (2008/2290(INI)) — комисия AFET.

Докладчик: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 1/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г. — Раздел III — Комисия (2009/2008(BUD)) — комисия BUDG.

Докладчик: Jutta Haug (A6-0113/2009)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства (COM(2008) 0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)) — комисия IMCO.

Докладчик: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (преработка) (COM(2008) 0049 — C6-0053/2008 — 2008/0035(COD)) — комисия ENVI.

Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, изменящ Регламент (ЕО) № XXX/XXXX [обща процедура] (COM(2007) 0872 — C6-0027/2008 — 2008/0002(COD)) — комисия ENVI.

Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 2006/23/ЕО на Съвета (COM(2008) 0390 — C6-0251/2008 — 2008/0128(COD)) — комисия TRAN.

Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

2.2)

препоръки за второ четене

***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията на държавата на флага (14288/2/2008 — C6-0484/2008 — 2005/0236(COD)) — комисия TRAN.

Докладчик: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове (14287/2/2008 — C6-0483/2008 — 2005/0242(COD)) — комисия TRAN.

Докладчик: Gilles Savary (A6-0072/2009)

3)

от членове на Парламента

3.1)

въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 109 от Правилника за дейността) (B6-0009/2009)

към Съвета

Harkin Marian, Crowley Brian, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Higgins Jim, Doyle Avril, Posselt Bernd, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Țicău Silvia-Adriana, Sonik Bogusław, Pleštinská Zita, Paleckis Justas Vincas, Mikko Marianne, Holm Jens, Pafilis Athanasios, Sinnott Kathy, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Allister Jim, Droutsas Konstantinos, Martin David, Karim Sajjad, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro

към Комисията

Țicău Silvia-Adriana, Dimitrakopoulos Giorgos, Guerreiro Pedro, Moraes Claude, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, van Nistelrooij Lambert, Hołowczyc Krzysztof, Gardini Elisabetta, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papadimoulis Dimitrios, Matsis Yiannakis, Öger Vural, Andrikienė Laima Liucija, Czarnecki Ryszard, Harkin Marian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ebner Michl, Kirilov Evgeni, Hutchinson Alain, Batzeli Katerina, Angelakas Emmanouil, McGuinness Mairead, Gklavakis Ioannis, França Armando, Crowley Brian, Papastamkos Georgios, Doyle Avril, Csibi Magor Imre, Pleštinská Zita, Holm Jens, Sonik Bogusław, Cederschiöld Charlotte, Mikko Marianne, Seppänen Esko, Staes Bart, Hasse Ferreira Joel, Figueiredo Ilda, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Pafilis Athanasios, Sinnott Kathy, Droutsas Konstantinos, Belet Ivo, De Rossa Proinsias, Allister Jim, Mavrommatis Manolis, Fraga Estévez Carmen, Martin David, Karim Sajjad, Jensen Anne E., Toussas Georgios, Rack Reinhard

3.2)

предложения за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

Philip Claeys. Предложение за резолюция относно намеса на Комисията във вътрешните работи на провинция Фламандски Брабант (B6-0103/2009)

Разглеждане в комисия

водеща: LIBE

подпомагаща: REGI

4)

от Помирителния комитет

Съвместен текст, одобрен от Помирителния комитет относно директива на Европейския Парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) (03719/2008 — C6-0042/2009 — 2005/0237A(COD))

Съвместен текст, одобрен от Помирителния комитет относно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработен) (03720/2008 — C6-0043/2009 — 2005/0237B(COD))

Съвместен текст, одобрен от Помирителния комитет относно Директива на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол (преработена версия) (03721/2008 — C6-0044/2009 — 2005/0238(COD))

Съвместен текст, одобрен от Помирителния комитет относно директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (03722/2008 — C6-0045/2009 — 2005/0239(COD))

Съвместен текст, одобрен от Помирителния комитет относно директива на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директиви 1999/35/EC и 2002/59/EC (03723/2008 — C6-0046/2009 — 2005/0240(COD))

Съвместен текст, одобрен от Помирителния комитет относно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (03724/2008 — C6-0047/2009 — 2005/0241(COD))

11.   Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1)

въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността):

(O-0005/2009) зададен от Carlos Coelho — от името на групата PPE-DE, Martine Roure — от името на групата PSE, и Henrik Lax — от името на групата ALDE, към Съвета: Текущо състояние на ШИС II (B6-0010/2009),

(O-0006/2009) зададен от Carlos Coelho — от името на групата PPE-DE, Martine Roure — от името на групата PSE, и Henrik Lax — от името на групата ALDE, към Комисията: Текущо състояние на ШИС II (B6-0011/2009),

(O-0012/2009) зададен от Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz — от името на групата ALDE, Monica Frassoni и Eva Lichtenberger — от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Петдесетгодишнината от тибетското въстание и диалогът между Далай Лама и китайското правителство (B6-0012/2009),

(O-0018/2009) зададен от Pervenche Berès — от името на комисията ECON, към Комисията: Прилагане на Единна зона за плащания в евро (SEPA) (B6-0013/2009),

(O-0023/2009) зададен от Jan Andersson — от името на комисията EMPL, към Комисията: Децата на мигранти (B6-0014/2009),

(O-0026/2009) зададен от Josep Borrell Fontelles — от името на комисията DEVE, към Комисията: Пети световен форум по въпросите за водата, който ще се проведе от 16 до 22 март 2009 г. в Истанбул (B6-0015/2009),

(O-0030/2009) зададен от Josep Borrell Fontelles — от името на комисията DEVE, към Комисията: Специален доклад на Сметната палата № 10/2008 относно помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравни услуги в държавите от Субсахарска Африка (B6-0016/2009);

2)

писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo и Paulo Casaca — за значението на работните места и правата на работниците в ЕС (0025/2009),

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula и Vasco Graça Moura — за обявяване на Европейска година на съседните езици (0026/2009),

Riccardo Ventre — относно насърчаването на правата на семейството (0027/2009),

Riccardo Ventre — за прилагането на превантивни мерки за борба с явлението „младежки банди“ в държавите-членки на ЕС (0028/2009),

Eleonora Lo Curto и Paolo Bartolozzi — за функцията на училищния психолог (0029/2009),

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre и Elisabetta Gardini — за хармонизация на данъчната система на държавите-членки на Европейския съюз чрез въвеждането на семеен коефициент (0030/2009),

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre и Elisabetta Gardini — относно спешен план за въвеждане на данъчни облекчения за МСП в Европейския съюз (0031/2009),

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête и Amalia Sartori — за европейски стандарти за детски обувки (0032/2009),

Alexandru Nazare — относно опасността, произтичаща от приемането на мерки от протекционистки тип на фона на финансовата криза (0033/2009),

Daniel Strož, Jiří Maštálka и Jaromír Kohlíček — за отхвърляне на политизирането на историята и използването на идеологията в интерес на дискредитирането и потискането на европейската левица (0034/2009).

12.   Петиции

Изброените по-долу петиции, които са вписани в регистъра на долупосочените дати, са изпратени на компетентата комисия за разглеждане, в съответствие с член 191, параграф 5 от Правилника за дейността:

 

4 февруари 2009 г.

от Viktoria Roth (№ 0001/2009);

от Marianne Söderberg (№ 0002/2009);

от Gerhard Evert (№ 0003/2009);

от Десислав Славов Чуколов (№ 0004/2009);

от František Faber (№ 0005/2009);

от Fosso Jean-Marie Taga (№ 0006/2009);

от Tobias Jost (№ 0007/2009);

от Gabriele Schmid (№ 0008/2009);

от Gabriele Laganà (Unime Group) (№ 0009/2009);

от (името е поверително) (№ 0010/2009);

от Eduardo Braga (№ 0011/2009);

от Cinzia Mancinelli (№ 0012/2009);

от Júlio César De Oliveira Lopes (№ 0013/2009);

от Friedhelm Höfer (№ 0014/2009);

от Gerda Schumann (2 подписа) (№ 0015/2009);

от J. C. Herbreteau (MAN - Mouvement pour une Alternative Non-violente (Vendée) (16 подписа) (№ 0016/2009);

от Cruz Fuertes Balbuena (№ 0017/2009);

от Mihail-Vasile Chiorean (№ 0018/2009);

от Fernando Mesquita (№ 0019/2009);

от Момир Веселинов (№ 0020/2009);

от Johan Robesin (Partij voor Zeeland) (№ 0021/2009);

от Angela Ferretti (№ 0022/2009);

от Simon Collyer (Justice Organisation) (№ 0023/2009);

от Jürgen Lohrbächer (№ 0024/2009);

от Jean-Luc Darcourt (№ 0025/2009);

от Bojan Navodnik (№ 0026/2009);

от Jerzy Bajik (2 подписа) (№ 0027/2009);

от Mariano Martínez Fernández (№ 0028/2009);

от Sammy El Ahdal (№ 0029/2009);

от Dirk Utermann (№ 0030/2009).

 

17 февруари 2009 г.

от Wilfried Mauz (Bürgerinitiative Lebenswertes Erbach-Donaurieden) (2 подписа) (№ 0031/2009);

от Karl Bauch (Deutscher Erfinder-Verband e.V.) (№ 0032/2009);

от Klaus Landahl (№ 0033/2009);

от Theodoros Tzioumis (Dimos Tripolis) (№ 0034/2009);

от Konstantinos Aivaliotis (3 подписа) (№ 0035/2009);

от Konstantinos Aivaliotis (3 подписа) (№ 0036/2009);

от Klaus Ecker (Montessori Fördergemeinschaft Landau und Umgebung e.V.) (35 подписа) (№ 0037/2009);

от Roland Polant Lato (Eurolines and Albania Interlines) (№ 0038/2009);

от André Laurens (№ 0039/2009);

от Frank Cavanagh (Biocycle Ltd.) (№ 0040/2009);

от Kandiah Pathmaseni (Tamil Women Development Forum (TWDF)) (№ 0041/2009);

от Yvonne Hewitt (6 подписа) (№ 0042/2009);

от Inga Speck (№ 0043/2009);

от Hélder Marques Gonçalves (№ 0044/2009);

от Siegfried Mascherek (№ 0045/2009);

от (името е поверително) (№ 0046/2009);

от Klaus Sojka (№ 0047/2009);

от Ulrich Parth (№ 0048/2009);

от Nikolaos Kalamitsis (№ 0049/2009);

от (името е поверително) (№ 0050/2009);

от Dagmar Kusa (EUROCLID-The European Association of History Educators) (№ 0051/2009);

от Francesco Zurlo (Verdi Crotone — Co. Ver. Kr (Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone) (№ 0052/2009);

от Lech Keller-Krawczyk (№ 0053/2009);

от Jean-Christophe Nivard (№ 0054/2009);

от (името е поверително) (№ 0055/2009);

от (името е поверително) (№ 0056/2009);

от Hilkka Becker (Immigrant Council of Ireland — Independent Law Centre) (№ 0057/2009);

от Adrian Karpinski (№ 0058/2009);

от Georgios Mihail Mourtzilas (№ 0059/2009);

от Knut W. Schlanert (№ 0060/2009);

от Sara Josefina Occhipinti (№ 0061/2009);

от Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (№ 0062/2009);

от Giorgio Germani (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) (№ 0063/2009);

от (името е поверително) (№ 0064/2009);

от Antonio García Jiménez (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)) (№ 0065/2009);

от (името е поверително) (№ 0066/2009);

от (името е поверително) (№ 0067/2009);

от Dawn White (№ 0068/2009);

от Marina Micu (№ 0069/2009);

от (името е поверително) (№ 0070/2009);

от (името е поверително) (№ 0071/2009);

от Elisabeta Hanciu (№ 0072/2009);

от Kai Möller (№ 0073/2009);

от (името е поверително) (№ 0074/2009);

от (името е поверително) (№ 0075/2009);

от Marisa Tusha (№ 0076/2009);

от Luis Sintra (№ 0077/2009);

от Sergio González Molina (№ 0078/2009);

от Mark Meijer (№ 0079/2009);

от (името е поверително) (№ 0080/2009);

от (името е поверително) (№ 0081/2009);

от (името е поверително) (№ 0082/2009);

от Elena Alexa (№ 0083/2009);

от (името е поверително) (№ 0084/2009);

от (името е поверително) (№ 0085/2009);

от Silviu Marin (№ 0086/2009);

от Iveta Cīrule (№ 0087/2009);

от Sean Farren (№ 0088/2009);

от Thomas Hackmann (61 подписа) (№ 0089/2009);

от Pál Németh (№ 0090/2009);

от Diamantino Futinio (№ 0091/2009);

от Marco Perotti (Asociación Veïns de L'Alfàs) (2 300 подписа) (№ 0092/2009);

от Ангел Симеонов Ангелов (2 подписа) (№ 0093/2009);

от Radboud Verberne (№ 0094/2009);

от Antonio Dima (№ 0095/2009);

от Agnès Rouart (21 подписа) (№ 0096/2009);

от Stanisław Mocarski (Związek Zawodowy Pracowników „REMY“) (№ 0097/2009);

от Josef Tresl (№ 0098/2009);

от (името е поверително) (3 подписа) (№ 0099/2009);

от Nadine Hopp (№ 0100/2009).

 

3 март 2009 г.

de Friedhelm Müller (№ 0101/2009);

от Eduardo Galguera García (Fuente Grande) (№ 0102/2009);

от Margarita García Jaime (№ 0103/2009);

от (името е поверително) (№ 0104/2009);

от Свилен Радев (AGROBULS OOD) (№ 0105/2009);

от Riccardo Puccioni (№ 0106/2009);

от Heinrich Sobol (7 подписа) (№ 0107/2009);

от Sokrat Lolo (№ 0108/2009);

от Georgios Karatzaferis (LAIKOS ORTHODOXOS SINAPISMOS) (№ 0109/2009);

от Gerlinde Rogatsch (ÖVP Salzburg) (2 подписа) (№ 0110/2009);

от Eleftheria Karagkouni (№ 0111/2009);

от Reinhard Muschter (№ 0112/2009);

от Ugur Topcu (№ 0113/2009);

от (името е поверително) (№ 0114/2009);

от Alex García-Miguel i Ricart (№ 0115/2009);

от Anca Paduraru (№ 0116/2009);

от (името е поверително) (№ 0117/2009);

от Stefan Kohler (№ 0118/2009);

от Jan Jacob Van Stuyvesant Meijen (Comunidad de Propietarios Sector 1 Veraplaya) (2 подписа) (№ 0119/2009);

от (името е поверително) (№ 0120/2009);

от Jeannette Krause (№ 0121/2009);

от (името е поверително) (№ 0122/2009);

от Jean-Pierre Picaud (№ 0123/2009);

от R. Ghozzi (№ 0124/2009);

от Siegfried Huber (№ 0125/2009);

от Pia Diana Fuchs (№ 0126/2009);

от Adrian Damian (№ 0127/2009);

от Norbert Kaiser (№ 0128/2009);

от Hans Henrik Holbek (№ 0129/2009);

от Sefa Yavuzoglu (№ 0130/2009);

от Ignacio Oni Peral (№ 0131/2009);

от Eduardo Marín García (№ 0132/2009);

от Bartosz Smalec (№ 0133/2009);

от Martin Wyness (№ 0134/2009);

от Artur Bac (№ 0135/2009);

от Stefano Rossato (№ 0136/2009);

от Jürgen Gose (№ 0137/2009);

от Franco Antonio Lores (Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simon) (№ 0138/2009);

от Rodolfo Rizzo (№ 0139/2009);

от Ricos Thanopoulos (250 подписа) (№ 0140/2009);

от Giannis Fetfatsidis (№ 0141/2009);

от Roberto Jacchia (De Berti Jacchia Franchini Forlani) (2 подписа) (№ 0142/2009);

от Olanrewaju Adebayo (№ 0143/2009);

от Zbigniew Popławski (№ 0144/2009);

от Hermann Voorhoeve (Ziegenfarm Voorhoeve Biolandbetrieb) (№ 0145/2009);

от Magdalena Chelsoi (№ 0146/2009);

от Joanna Kowalczyk (№ 0147/2009);

от (името е поверително) (2 подписа) (№ 0148/2009);

от Herbert Flemming (№ 0149/2009);

от (името е поверително) (№ 0150/2009);

от Reinhold Otto (№ 0151/2009);

от Sebastian Hochwarth (№ 0152/2009);

от Gonzalo Caro Sagüés (№ 0153/2009);

от Melanie Wagner (№ 0154/2009);

от (името е поверително) (№ 0155/2009);

от José Martínez Rico (№ 0156/2009);

от Willem Bekius Namens J Engeltjesw (№ 0157/2009);

от Silvia Kuck (Pflegeeltern) (№ 0158/2009);

от (името е поверително) (№ 0159/2009);

от Giorgio Andrea Bartolomeo (№ 0160/2009);

от Augusto Spadini (№ 0161/2009);

от Manuel Pascual Arboleya Rodríguez (№ 0162/2009);

от Quintin Cross (№ 0163/2009);

от (името е поверително) (№ 0164/2009);

от Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (№ 0165/2009);

от José Manuel Dolón García (№ 0166/2009);

от Julie Spatz (№ 0167/2009);

от Emil Ivascu (№ 0168/2009);

от Juan José Amate Ruiz (№ 0169/2009);

от Malgorzata Pomaranska-Bielecta (№ 0170/2009);

от Ana Luiza Gora (№ 0171/2009);

от Ioan-Irineu Farcas (Rumänische Katholische Mission) (№ 0172/2009);

от Marek Aleksander Czarnecki (№ 0173/2009);

от Spyridon Andriopoulos (№ 0174/2009);

от Alexandros Panagiotidis (№ 0175/2009);

от Dieter Schulze (№ 0176/2009);

от A. Ontansa Dobrescu (№ 0177/2009);

от Sidonia Duma (№ 0178/2009);

от Paweł Dobrzyński (№ 0179/2009);

от Corneliu Dobranici (№ 0180/2009);

от Karl Wezel (№ 0181/2009);

от Anton Stan (№ 0182/2009);

от Iuliu Winkler (2 подписа) (№ 0183/2009).

13.   Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

временно споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна.

14.   Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 01/2009 (C6-0053/2009).

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

15.   Ред на работа

Съгласно дневния ред се пристъпва към определяне реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на сесията март I 2009 (PE 420.647/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 132 от Правилника за дейността):

 

понеделник

Искане на групата PSE за включване на доклада на Magda Kósáné Kovács относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС (A6-0038/2009) (точка 12 от окончателния проект на дневен ред) във времето за гласуване за следващия ден, вторник.

Искане на групата PPE-DE за включване на доклада на Herbert Reul относно възможни решения в отговор на предизвикателствата, свързани с доставките на петрол (A6-0035/2009) (точка 73 от окончателния проект на дневен ред) във времето за гласуване за следващия ден, вторник.

Председателят посочи, че срокът за внасяне на предложения за обща резолюция, заместващи отделните резолюции, е определен за 19,00 ч. същата вечер и следователно не е технически възможно тези текстове да се поставят на гласуване от следващия ден. Той предложи гласуването на двата доклада да се проведе в сряда, 11 март 2009 г.

Изказа се Hannes Swoboda — от името на групата PSE.

Парламентът приема предложението на председателя.

 

Вторник

Искане на групата Verts/ALE за включване в дневния ред на изявление на Комисията относно генетично модифицираната царевица MON810 и за приключване на разискването с внасяне на предложение за резолюция.

Изказаха се: Daniel Cohn-Bendit — от името на групата Verts/ALE, който представи мотивите за искането, Martin Schulz — от името на групата PSE, Christofer Fjellner — от името на групата PPE-DE, и Martin Schulz.

Чрез поименно гласуване (38 „за“, 111 „против“, 39 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.

Председателят се допитва до събранието по въпроса за включването в дневния ред на изявление на Комисията относно генетично модифицираната царевица MON810, без приключване на разискването с внасяне на предложение за резолюция.

С електронно гласуване (82 гласа „за“, 102 гласа „против“, 6 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата PSE за удължаване на следобедните разисквания до 18,30 ч., като по този начин времето за въпроси към Комисията се проведе от 18,30 ч. до 20,00 ч.

Парламентът одобри искането.

 

Сряда

Председателят посочи, че са внесени 113 изменения на доклада на Elisa Ferreira относно европейския план за икономическо възстановяване (A6-0063/2009) (точка 35 от окончателния проект на дневен ред). Той установи, че таванът от 50 изменения, предвиден в член 156 от Правилника, е превишен, и следователно прикани компетентната комисия да се събере, за да ги разгледа. Разискването по доклада остава включено в дневния ред за сряда.

Искане на групата PPE-DE за изтегляне за 15 ч. на разискването относно въпросите с искане за устен отговор от Съвета (O-0005/2009) и Комисията (O-0006/2009) относно текущото състояние на проекта ШИС II (точка 80 от окончателния проект на дневен ред).

Политическите групи се произнесоха в полза на това искане и дневният ред беше изменен в съответствие с него.

 

Четвъртък

Искане на групите Verts/ALE и ALDE за приключване на разискването по въпроса с искане за устен отговор от Комисията относно петдесетгодишнината от тибетското въстание и диалога между Далай Лама и китайското правителство (O-0012/2009) с внасяне на предложение за резолюция.

Изказаха се: Monica Frassoni — от името на групата Verts/ALE, Marco Cappato — от името на групата ALDE, който мотивира искането, и Nirj Deva.

Парламентът одобри искането.

Сроковете за внасяне бяха определени, както следва:

предложения за резолюции: вторник, 10 март 2009 г., 10 ч.

предложения за изменение и предложения за обща резолюция: сряда, 11 март 2009 г., 10 ч.

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 115 от Правилника за дейността):

Искане на групата PSE за заместване на точката „Подкрепа за Специалния трибунал за Сиера Леоне“(точка 89 от окончателния проект на дневен ред) с точка „Изгонване на неправителствени организации от Дарфур“

Изказа се Hannes Swoboda — от името на групата PSE, който представи мотивите за искането.

Парламентът одобри искането.

*

* *

С това редът на работа е определен.

16.   Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Pașcu, Magor Imre Csibi, Jan Tadeusz Masiel, Kyriacos Triantaphyllides, Hans-Peter Martin и Tunne Kelam.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Luisa MORGANTINI

Заместник-председател

Изказаха се: Hannes Swoboda, Marco Cappato, Bogusław Rogalski, Georgios Toussas, Zsolt László Becsey, Thierry Cornillet, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt, Hanna Foltyn-Kubicka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Chris Davies, Călin Cătălin Chiriță, Jelko Kacin, Jim Higgins, Филиз Хакъева Хюсменова, Iosif Matula, Marco Pannella, Zita Pleštinská, Marian Harkin, Csaba Sógor, Николай Младенов, Bruno Gollnisch и Mieczysław Edmund Janowski.

17.   Бюджет за 2010 г. — Раздел III: Комисия: „Насоки за бюджета за 2010 г.“ — Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. — раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX (разискване)

Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г. Раздел III — Комисия [2009/2005(BUD)] — Комисия по бюджети.

Докладчик: László Surján (A6-0111/2009)

Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г., Раздел I — Европейски парламент, Раздел II — Съвет, Раздел IV — Съд, Раздел V — Сметна палата, Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет, Раздел VII — Комитет на регионите, Раздел VIII — Омбудсман, Раздел IХ — Европейски надзорен орган по защита на данните [2009/2004(BUD)] — Комисия по бюджети.

Докладчик: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

László Surján и Vladimír Maňka представиха докладите.

Изказа се Dalia Grybauskaitė (член на Комисията).

Изказаха се: Margaritis Schinas — от името на групата PPE-DE, Costas Botopoulos — от името на групата PSE, Anne E. Jensen — от името на групата ALDE, Wiesław Stefan Kuc — от името на групата UEN, Pedro Guerreiro — от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren — от името на групата IND/DEM, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, István Szent-Iványi и James Elles.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Marek SIWIEC

Заместник-председател

Изказа се Maria Petre.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Ville Itälä.

Изказаха се: László Surján и Vladimír Maňka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 10.3.2009 г. и точка 8.15 от протокола от 10.3.2009 г.

18.   Статут на Европейското частно дружество * — Презгранично преместване на седалища на дружества — Инициатива „Small Business Act“ — Участие на работници в предприятия с европейски статус (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество [COM(2008) 0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)] — Комисия по правни въпроси.

Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно презгранично преместване на седалища на дружества [2008/2196(INI)] — Комисия по правни въпроси.

Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Доклад относно инициативата „Small Business Act“ [2008/2237(INI)] — Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Изявление на Комисията: Участие на работници в предприятия с европейски статус

Klaus-Heiner Lehne представи своите доклади.

Edit Herczog представи доклада.

Ján Figeľ (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Gunnar Hökmark (докладчик по становището на комисията ECON), Harald Ettl (докладчик по становището на комисията ECON), Donata Gottardi (докладчик по становището на комисията ECON), Harald Ettl (докладчик по становището на комисията EMPL), Anja Weisgerber (докладчик по становището на комисията EMPL), Othmar Karas (докладчик по становището на комисията JURI), Nicole Fontaine — от името на групата PPE-DE, Ieke van den Burg — от името на групата PSE, Jean Marie Beaupuy — от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk — от името на групата UEN, Francis Wurtz — от името на групата GUE/NGL, Roberto Fiore — независим член на ЕП, Georgios Papastamkos и Manuel Medina Ortega.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Заместник-председател

Изказаха се: Jorgo Chatzimarkakis, Eoin Ryan, Georgios Toussas, Jim Allister, Kurt Lechner, Juan Fraile Cantón, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Vladimír Remek, Tadeusz Zwiefka, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Pilar del Castillo Vera, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Dragoș Florin David, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon и Martí Grau i Segú (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Richard Corbett и Ieke van den Burg.

Изказаха се: Ján Figeľ, Klaus-Heiner Lehne и Edit Herczog.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 103, параграф 2 от правилника, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 10.3.2009 г., точка 8.5 от протокола от 10.3.2009 г., точка 8.19 от протокола от 10.3.2009 г. и точка 7.7 от протокола от 12.3.2009 r.

19.   Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежище (разискване)

Доклад относно бъдещето на Общата европейска система за предоставяне на убежище [2008/2305(INI)] — Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Докладчик: Giusto Catania (A6-0050/2009)

Giusto Catania представи доклада.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Mechtild ROTHE

Заместник-председател

Изказаха се: Danutė Budreikaitė (докладчик по становището на комисията DEVE), Carlos Coelho — от името на групата PPE-DE, Martine Roure — от името на групата PSE, Sarah Ludford — от името на групата ALDE, Jan Tadeusz Masiel — от името на групата UEN, Hélène Goudin — от името на групата IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström, Gerard Batten, Simon Busuttil, Daciana Octavia Sârbu, Alin Lucian Antochi и Katrin Saks.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Zuzana Roithová.

Изказаха се: Jacques Barrot и Giusto Catania.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 10.3.2009 г.

20.   Социално положение на ромите и подобряване на техния достъп до пазара на труда в ЕС (кратко представяне)

Доклад относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС [2008/2137(INI)] — Комисия по заетост и социални въпроси.

Докладчик: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

Magda Kósáné Kovács направи представянето.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията)

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 5.17 от протокола от 11.3.2009 г.

21.   План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (кратко представяне)

Доклад относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол [2008/2150(INI)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

Gabriele Stauner направи представянето.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 10.3.2009 г.

22.   Онлайн хазарт (кратко представяне)

Доклад относно почтеността на онлайн хазарта [2008/2215(INI)] — Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Докладчик: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

Christel Schaldemose направи представянето.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 10.3.2009 г.

23.   Гарантиране на качеството на храните, включително хармонизация или взаимно признаване на стандартите (кратко представяне)

Доклад: относно гарантиране на качеството на храните — хармонизация или взаимно признаване на стандартите [2008/2220(INI)] — Комисия по земеделие и развитие на селските райони.

Докладчик: Maria Petre (A6-0088/2009)

Maria Petre направи представянето.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.17 от протокола от 10.3.2009 г.

24.   Сътрудничество между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (кратко представяне)

Доклад относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела [2008/2180(INI)] — Комисия по правни въпроси.

Докладчик: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

Manuel Medina Ortega направи представянето.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 10.3.2009 г.

25.   Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (кратко представяне)

Доклад за изпълнението на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети [2008/2247(INI)] — Комисия по правни въпроси.

Докладчик: Bert Doorn (A6-0014/2009)

Bert Doorn направи представянето.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 10.3.2009 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Gérard ONESTA

Заместник-председател

26.   Предизвикателства, свързани с доставките на петрол (кратко представяне)

Доклад относно възможни решения в отговор на предизвикателствата, свързани с доставките на петрол [2008/2212(INI)] — Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.

Докладчик: Herbert Reul (A6-0035/2009)

Herbert Reul направи представянето.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 5.18 от протокола от 11.3.2009 г.

27.   Политика в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година (кратко представяне)

Доклад относно докладите за политиката в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година [2008/2243(INI)] — Комисия по икономически и парични въпроси.

Докладчик: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

Jonathan Evans направи представянето.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.18 от протокола от 10.3.2009 г.

28.   Дневен ред

Председателят посочи, че в отсъствие на докладчика краткото представяне на доклада Claire Gibault относно равното третиране и достъп на мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства (A6-0003/2009) няма да се състои, но докладът остава включен във времето за гласуване за следващия ден.

29.   Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 420.647/OJMA).

30.   Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22,55 ч.

31.   Закриване на годишната сесия

Сесия 2008—2009 на Европейския парламент е закрита.

По силата на разпоредбите на Договора, Парламентът ще заседава утре, вторник, 10 март 2009 г., от 9,00 ч.

Harald Rømer

Генерален секретар

Adam Bielan

Заместник-председател


Понеделник, 9 март 2009 г.
ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka


СЕСИЯ 2009—2010 Заседания от 10 до 12 март 2009 г.

29.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 234/25


Вторник, 10 март 2009 r.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ОТ 10 МАРТ 2009 Г.

2009/C 234 E/02

Съдържание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

1.

Откриване на годишната сесия

2.

Откриване на заседанието

3.

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

4.

Решение за неотложна процедура

5.

Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (разискване)

6.

Емисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (разискване)

7.

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ***I (разискване)

8.

Време за гласуване

8.1.

Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.2.

Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.3.

Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.4.

Следващи стъпки в управлението на външните граници на Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.5.

Презгранично преместване на седалища на дружества (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.6.

Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежище (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.7.

План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.8.

Сътрудничество между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.9.

Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.10.

Равно третиране и равен достъп за мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.11.

Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (гласуване)

8.12.

Емисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (гласуване)

8.13.

Статут на Европейското частно дружество * (гласуване)

8.14.

Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. — Раздел III — Комисия (гласуване)

8.15.

Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. — раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX (гласуване)

8.16.

Онлайн хазарт (гласуване)

8.17.

Гарантиране на качеството на храните, включително хармонизация или взаимно признаване на стандартите (гласуване)

8.18.

Политика в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година (гласуване)

8.19.

Инициатива „Small Business Act“ (гласуване)

9.

Обяснениe на вот

10.

Поправки на вот и намерения за гласуване

11.

Одобряване на протокола от предишното заседание

12.

Стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) ***III — Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработена версия) ***III — Държавен пристанищен контрол (преработена версия) ***III — Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***III — Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***III — Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия ***III — Застраховка на корабособствениците за морски искове ***II — Спазване на изискванията за държавата на знамето ***II (разискване)

13.

Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***I — Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (разискване)

14.

Дневен ред

15.

Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***I — Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (продължение на разискването)

16.

Време за въпроси (въпроси към Комисията)

17.

Детски заведения — цели от Барселона (разискване)

18.

Децата на мигранти (разискване)

19.

Риск от затварянето на предприятието Qimonda в Германия и Португалия и загубата на хиляди работни места в Европа (разискване)

20.

Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море * (разискване)

21.

Дневен ред на следващото заседание

22.

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ

1.

Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *

2.

Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *

3.

Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна ***

4.

Следващи стъпки в управлението на външните граници на Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни

5.

Презгранично преместване на седалища на дружества

6.

Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежище

7.

План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол

8.

Сътрудничество между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

9.

Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

10.

Равно третиране и равен достъп за мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства

11.

Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I

12.

Емисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I

13.

Статут на Европейското частно дружество *

14.

Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. — Раздел III Комисия

15.

Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. — раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX

16.

Онлайн хазарт

17.

Гарантиране на качеството на храните — хармонизация или взаимно признаване на стандартите

18.

Политика в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година

19.

Инициатива „Small Business Act“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

1.

Доклад Costa A6-0049/2009 — Резолюция

2.

Доклад Costa A6-0059/2009 — Резолюция

3.

Доклад Borrell Fontelles A6-0073/2009 — Резолюция

4.

Доклад Hennis-Plasschaert A6-0061/2009 — Резолюция

5.

Доклад Lehne A6-0040/2009 — Резолюция

6.

Доклад Catania A6-0050/2009 — Резолюция

7.

Доклад Stauner A6-0022/2009 — Резолюция

8.

Доклад Medina Ortega A6-0058/2009 — Резолюция

9.

Доклад Doorn A6-0014/2009 — Резолюция

10.

Доклад Gibault A6-0003/2009 — Резолюция

11.

Доклад Schwab A6-0482/2008 — Законодателна резолюция

12.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 5/1

13.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 5/2

14.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 11

15.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 57

16.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 62/1

17.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 62/2

18.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 72

19.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 73

20.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 74

21.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 75

22.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 119S

23.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 120S

24.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 121S

25.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 122S

26.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 96S

27.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 114

28.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 123S

29.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 116

30.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 133/рев.

31.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 128/рев.

32.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 141

33.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 131/рев.

34.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 117

35.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 93 + 115

36.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 142

37.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 97

38.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 143

39.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Изм. 78

40.

Доклад Krahmer A6-0046/2009 — Законодателна резолюция

41.

Доклад Lehne A6-0044/2009 — Законодателна резолюция

42.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 12

43.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 3

44.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 13

45.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 20

46.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 5+14

47.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 15

48.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 19

49.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 6

50.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 7

51.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 16/1

52.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 16/2

53.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 16/3

54.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 16/4

55.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 9

56.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 10

57.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Изм. 18

58.

Доклад Surján A6-0111/2009 — Резолюция

59.

Доклад Maňka A6-0057/2009 — Изм. 2

60.

Доклад Maňka A6-0057/2009 — Резолюция

61.

Доклад Schaldemose A6-0064/2009 — Изм. 1

62.

Доклад Schaldemose A6-0064/2009 — Резолюция

63.

Доклад Petre A6-0088/2009 — Резолюция

64.

Доклад Jonathan Evans A6-0011/2009 — Резолюция

65.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 8/1

66.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 8/2

67.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 29

68.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 31

69.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 36

70.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 37

71.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 39

72.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 44

73.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 47

74.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 51

75.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 53

76.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 54/1

77.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 54/2

78.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 59

79.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 67

80.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 68/1

81.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 68/2

82.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 69

83.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 78

84.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 80

85.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Пар. 82

86.

Доклад Herczog A6-0074/2009 — Резолюция

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Mechtild ROTHE

Заместник-председател

1.   Откриване на годишната сесия

В съответствие с член 196, алинея първа от Договора за ЕО и член 127, параграф 2 от Правилника за дейността, сесия 2009—2010 на Европейския парламент е открита.

2.   Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9,05 ч.

3.   Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I.

ГВИНЕЯ-БИСАУ

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė и Eija-Riitta Korhola — от името на групата PPE-DE, относно Гвинея-Бисау (B6-0115/2009);

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Emilio Menéndez del Valle — от името на групата PSE, относно положението в Гвинея-Бисау (B6-0116/2009);

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański и Mieczysław Edmund Janowski — от името на групата UEN, относно Гвинея-Бисау (B6-0117/2009);

Pedro Guerreiro — от името на групата GUE/NGL, относно положението в Гвинея-Бисау (B6-0118/2009);

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet и Marios Matsakis — от името на групата ALDE, относно Гвинея-Бисау (B6-0119/2009);

Margrete Auken — от името на групата Verts/ALE, относно Гвинея-Бисау (B6-0120/2009).

II.

ФИЛИПИНИ

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Tunne Kelam — от името на групата PPE-DE, относно Филипините (B6-0121/2009);

Pasqualina Napoletano — от името на групата PSE, относно състоянието на правата на човека във Филипините (B6-0122/2009);

Kartika Tamara Liotard и Erik Meijer — от името на групата GUE/NGL, относно положението във Филипините (B6-0123/2009);

Marios Matsakis, Jules Maaten и Marielle De Sarnez — от името на групата ALDE, относно Филипините (B6-0124/2009);

Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas и Adam Bielan — от името на групата UEN, относно положението във Филипините (B6-0125/2009);

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda и Hélène Flautre — от името на групата Verts/ALE, относно положението във Филипините (B6-0126/2009).

III.

ИЗГОНВАНЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДАРФУР

José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam и Eija-Riitta Korhola — от името на групата PPE-DE, относно изгонването на неправителствени организации от Судан (B6-0127/2009);

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Alain Hutchinson — от името на групата PSE, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0128/2009);

Vittorio Agnoletto — от името на групата GUE/NGL, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0129/2009);

Thierry Cornillet, Marco Cappato и Marios Matsakis — от името на групата ALDE, относно Дарфур (B6-0130/2009);

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański и Dariusz Maciej Grabowski — от името на групата UEN, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0131/2009);

Margrete Auken и Frithjof Schmidt — от името на групата Verts/ALE, относно изгонването на неправителствени организации от Дарфур, Судан (B6-0132/2009).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.

4.   Решение за неотложна процедура

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от Правилника) от Съвета:

Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море [COM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)]

Изказа се Philippe Morillon (председател на комисията PECH).

Искането за неотложна процедура е прието.

Тази точка е включена в дневния ред на заседанието от същия ден (точка 51 от дневния ред от 10 март 2009 г.).

Установеният срок за внасяне на изменения за пленарното заседание е сряда, 11 март 2009 г. до 10,00 ч.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 12 март 2009 г., в 12 ч.

*

* *

Изказа се José Ribeiro e Castro — относно липсата в дневния ред за 11 март 2009 г. на точка относно Европейския ден в памет на жертвите на тероризма (Председателят отговори, че Председателството ще направи изявление по този повод на следващия ден).

5.   Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства [COM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)] — Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Докладчик: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Jorgo Chatzimarkakis (докладчик по становището на комисията ITRE), Malcolm Harbour — от името на групата PPE-DE, Gary Titley — от името на групата PSE, Olle Schmidt — от името на групата ALDE, Seán Ó Neachtain — от името на групата UEN, Heide Rühle — от името на групата Verts/ALE, Jim Allister, независим член на ЕП, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon и Toine Manders.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Avril Doyle.

Изказаха се: Günter Verheugen и Andreas Schwab.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 10.3.2009 г.

6.   Емисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена версия) [COM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)] — Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer представи доклада.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказа се Marcello Vernola — от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Luigi COCILOVO

Заместник-председател

Изказаха се: Guido Sacconi — от името на групата PSE, Chris Davies — от името на групата ALDE, Claude Turmes — от името на групата Verts/ALE, Roberto Musacchio — от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland — от името на групата IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola и Anders Wijkman.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová и Robert Sturdy.

Изказаха се: Stavros Dimas и Holger Krahmer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 10.3.2009 г.

7.   Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработена версия) [COM(2008)0229 — C6-0184/2008 — 2008/0090(COD)] — Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Докладчик: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman представи доклада.

Изказа се Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Monica Frassoni (докладчик по становището на комисията JURI), Anneli Jäätteenmäki (докладчик по становището на комисията AFCO), David Hammerstein (докладчик по становището на комисията PETI), Charlotte Cederschiöld — от името на групата PPE-DE, Costas Botopoulos — от името на групата PSE, Marco Cappato — от името на групата ALDE, Eva-Britt Svensson — от името на групата GUE/NGL, Hanne Dahl — от името на групата IND/DEM, Hans-Peter Martin — независим член на ЕП, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen и Andrzej Jan Szejna.

Изказаха се, по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness и Danutė Budreikaitė.

Изказаха се: Margot Wallström и Michael Cashman.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 11.3.2009 г.

(Заседанието, прекъснато в 11,45 ч. в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12,05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Edward McMILLAN-SCOTT

Заместник-председател

8.   Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта „Europarl“.

Преди да започне времето за гласуване, председателят обяви въвеждането на нова система за визуализиране на данните за гласуванията в пленарната зала.

Изказаха се: Graham Watson — от името на групата ALDE, относно организирането на гласуванията на докладите Holger Krahmer (A6-0046/2009) и Michael Cashman (A6-0077/2009) (точка 8.12 от протокола от 10.3.2009 г), Thomas Mann — относно новата система за визуализиране на данните за гласуванията, относно 50-та годишнина от окупирането на Тибет и относно възможността за поставяне на тибетското знаме в пленарната зала (Председателят потвърди тази възможност и приветства с добре дошъл Kasur Tashi Wangdi, представителя на Негово светейшество Далай Лама, присъстващ на трибуната за посетители), и Zbigniew Zaleski — относно избиването на хиляди поляци в Катинската гора през 1940 г.

8.1.   Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [COM(2007)0729 — C6-0519/2008 — 2007/0251(CNS)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0082)

8.2.   Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [COM(2008)0178 — C6-0520/2008 — 2008/0068(CNS)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0083)

8.3.   Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз [16447/2008 — C6-0017/2009 — 2008/0212(AVC)] — Комисия по развитие.

Докладчик: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0084)

Парламентът дава, следователно, своето одобрение.

8.4.   Следващи стъпки в управлението на външните граници на Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни [2008/2181(INI)] — Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0085)

8.5.   Презгранично преместване на седалища на дружества (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно презгранично преместване на седалища на дружества [2008/2196(INI)] — Комисия по правни въпроси.

Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0086)

8.6.   Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежище (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно бъдещето на Общата европейска система за предоставяне на убежище [2008/2305(INI)] — Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Докладчик: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0087)

8.7.   План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол [2008/2150(INI)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0088)

8.8.   Сътрудничество между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела [2008/2180(INI)] — Комисия по правни въпроси.

Докладчик: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0089)

8.9.   Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за изпълнението на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети [2008/2247(INI)] — Комисия по правни въпроси.

Докладчик: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0090)

8.10.   Равно третиране и равен достъп за мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно равното третиране и достъп на мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства [2008/2182(INI)] — Комисия по правата на жените и равенството между половете.

Докладчик: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0091)

Изказвания

Claire Gibault (докладчик) прави изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

8.11.   Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства [COM(2008) 0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)] — Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Докладчик: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0092)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0092)

8.12.   Емисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена версия) [COM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)] — Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0093)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0093)

Изказвания:

Graham Watson — от името на групата ALDE, който отправи питане относно прилагането на член 80а от Правилника към докладите Holger Krahmer (A6-0046/2009) и Michael Cashman (A6-0077/2009) и поиска отлагане на гласуването на първия доклад за времето за гласуване на следващия ден.

Относно искането за отлагане на гласуването и относно допустимостта на измененията се изказаха Guido Sacconi — от името на групата PSE, Caroline Jackson — от името на групата PPE-DE, и Holger Krahmer (докладчик).

С електронно гласуване (301 гласа „за“, 311 гласа „против“, 28 въздържали се), Парламентът отхвърля искането.

След това се изказаха Avril Doyle, Monica Frassoni и Anders Wijkman, относно процедурата „Преработка“, предвидена в член 80а от Правилника (Председателят обяви, че председателят на Парламента ще направи на следващия ден изявление по този въпрос), както и Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer и Chris Davies.

8.13.   Статут на Европейското частно дружество * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество [COM(2008) 0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)] — Комисия по правни въпроси.

Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0094)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0094)

Изказвания:

Zbigniew Zaleski относно новата система за визуализиране на резултатите от гласуванията и обявяването на глас на тези резултати.

8.14.   Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. — Раздел III — Комисия (гласуване)

Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г. [2009/2005(BUD)] — Комисия по бюджети.

Докладчик: László Surján (A6-0111/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0095)

Изказвания:

László Surján (докладчик) представи устно предложение за изменение на параграф 13, което беше прието, а Anne E. Jensen поясни съдържанието на това изменение.

Hannes Swoboda — от името на групата PSE, представи устно предложение за изменение (прието) на първата част на изменение 16 (отхвърлена), а László Surján се изказа относно устното предложение за изменение, начина на провеждане на гласуването и оригиналния текст на параграф 24 (Председателят поясни следваната процедура).

László Surján представи устно предложение за изменение на параграф 31, което беше прието.

8.15.   Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. — раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX (гласуване)

Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г., Раздел I — Европейски парламент; Раздел II — Съвет; Раздел IV — Съд; Раздел V — Сметна палата; Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет; Раздел VII — Комитет на регионите; Раздел VIII — Европейски омбудсман; Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните [2009/2004(BUD)] — Комисия по бюджети.

Докладчик: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0096)

Изказвания

Christopher Beazley се изказа относно прекалено честото, според него, прибягване към поименно гласуване (Председателят си отбеляза изказването).

8.16.   Онлайн хазарт (гласуване)

Доклад относно почтеността на онлайн хазарта [2008/2215(INI)] — Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Докладчик: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0097)

8.17.   Гарантиране на качеството на храните, включително хармонизация или взаимно признаване на стандартите (гласуване)

Доклад относно гарантиране на качеството на храните — хармонизация или взаимно признаване на стандартите [2008/2220(INI)] — Комисия по земеделие и развитие на селските райони.

Докладчик: Maria Petre (A6-0088/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0098)

8.18.   Политика в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година (гласуване)

Доклад относно докладите за политиката в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година [2008/2243(INI)] — Комисия по икономически и парични въпроси.

Докладчик: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0099)

8.19.   Инициатива „Small Business Act“ (гласуване)

Доклад относно инициативата „Small Business Act“ [2008/2237(INI)] — Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0100)

Изказвания:

Alexander Alvaro — относно предишното изказване на Christopher Beazley.

9.   Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009) — Daniel Hannan

Доклад Giusto Catania (A6-0050/2009) — Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker и Daniel Hannan

Доклад Andreas Schwab (A6-0482/2008) — Mairead McGuinness и James Nicholson

Доклад Holger Krahmer (A6-0046/2009) — Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill и James Nicholson

*

* *

Изказа се Richard Corbett, който се върна на процедурата „Преработка“(точка 8.12 от протокола от 10.3.2009 г.)

*

* *

Доклад Holger Krahmer (A6-0046/2009) — Jim Allister

Доклад László Surján (A6-0111/2009) и Доклад Vladimír Maňka (A6-0057/2009) — Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys и Richard Corbett

Доклад Christel Schaldemose (A6-0064/2009

Доклад Maria Petre (A6-0088/2009) — Jim Allister

Доклад Jonathan Evans (A6-0011/2009) — Syed Kamall

Доклад Edit Herczog (A6-0074/2009) — Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris и Syed Kamall

10.   Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта „Europarl“, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието, прекъснато в 13,50 ч., бе възобновено в 15,05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Adam BIELAN

Заместник-председател

11.   Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

12.   Стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) ***III — Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработена версия) ***III — Държавен пристанищен контрол (преработена версия) ***III — Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***III — Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***III — Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия ***III — Застраховка на корабособствениците за морски искове ***II — Спазване на изискванията за държавата на знамето ***II (разискване)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) [PE-CONS 3719/2008 — C6-0042/2009 — 2005/0237A(COD)] — делегация на Европейския парламент в помирителния комитет.

Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработка) [PE-CONS 3720/2008 — C6-0043/2009 — 2005/0237B(COD)] — делегация на Европейския парламент в помирителния комитет.

Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол (преработен текст) [PE-CONS 3721/2008 — C6-0044/2009 — 2005/0238(COD)] — делегация на Европейския парламент в помирителния комитет.

Докладчик: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация [PE-CONS 3722/2008 — C6-0045/2009 — 2005/0239(COD)] — делегация на Европейския парламент в помирителния комитет.

Докладчик: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за определянето на основните принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директива 1999/35/ЕО и Директива 2002/59/ЕО [PE-CONS 3723/2008 — C6-0046/2009 — 2005/0240(COD)] — делегация на Европейския парламент в помирителния комитет.

Докладчик: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия [PE-CONS 3724/2008 — C6-0047/2009 — 2005/0241(COD)] — делегация на Европейския парламент в помирителния комитет.

Докладчик: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове [14287/2/2008 — C6-0483/2008 — 2005/0242(COD)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията на държавата на знамето [14288/2/2008 — C6-0484/2008 — 2005/0236(COD)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (докладчик), Dominique Vlasto (докладчик), Dirk Sterckx (докладчик), Jaromír Kohlíček (докладчик) и Paolo Costa (докладчик) представиха докладите.

Gilles Savary (докладчик) и Emanuel Jardim Fernandes (докладчик) представиха препоръките си за второ четене.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Georg Jarzembowski — от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos — от името на групата PSE, Anne E. Jensen — от името на групата ALDE, Mogens Camre — от името на групата UEN, Michael Cramer — от името на групата Verts/ALE, Jacky Hénin — от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark — от името на групата IND/DEM, Fernand Le Rachinel — независим член на ЕП, Ioannis Kasoulides и Michel Teychenné.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Заместник-председател

Изказаха се: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Маруся Иванова Любчева и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jim Higgins, Silvia-Adriana Țicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle и Brian Simpson.

Изказаха се: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary и Emanuel Jardim Fernandes.

Изказаха се: Georg Jarzembowski и Inés Ayala Sender.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 11.3.2009 г., точка 5.6 от протокола от 11.3.2009 г., точка 5.7 от протокола от 11.3.2009 г., точка 5.8 от протокола от 11.3.2009 г., точка 5.9 от протокола от 11.3.2009 г., точка 5.10 от протокола от 11.3.2009 г., точка 5.11 от протокола от 11.3.2009 г. и точка 5.12 от протокола от 11.3.2009 г.

13.   Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***I — Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (разискване)

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури [COM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Доклад относно постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи [2008/2240(INI)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui и Georg Jarzembowski представиха докладите.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Claude Turmes (докладчик по становището на комисията ITRE) и Corien Wortmann-Kool — от името на групата PPE-DE.

14.   Дневен ред

На своето заседание от 9 март 2009 г. комисията AFET е приела предложение за резолюция относно влошаването на хуманитарната ситуация в Шри Ланка и, като има предвид неотложността на ситуацията, поиска тя да бъде включена в дневния ред на текущата сесия съгласно член 91 от Правилника.

Предложението за резолюция ще се счита за прието, ако до следващия ден на обяд повече от 40 членове на ЕП не са изразили възраженията си в писмен вид, в който случай предложението за резолюция ще бъде включено за разискване и гласуване в дневния ред на текущата сесия.

15.   Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***I — Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (продължение на разискването)

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури [COM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Доклад относно постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи [2008/2240(INI)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Изказаха се: Silvia-Adriana Țicău — от името на групата PSE, и Dirk Sterckx — от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Mario MAURO

Заместник-председател

Изказаха се: Roberts Zīle — от името на групата UEN, Eva Lichtenberger — от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer — от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland — от името на групата IND/DEM, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Биляна Илиева Раева, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual и Emanuel Jardim Fernandes.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare и Jörg Leichtfried.

Изказаха се: Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията), Saïd El Khadraoui и Georg Jarzembowski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.13 от протокола от 11.3.2009 г. и точка 5.19 от протокола от 11.3.2009 г.

(Заседанието, прекъснато в 18,10 ч., в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18,30 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Manuel António dos SANTOS

Заместник-председател

16.   Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0009/2009).

Първа част

Въпрос 31 (Silvia-Adriana Țicău): Мерки за насърчаване на енергийноефективните продукти и услуги.

Viviane Reding (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Silvia-Adriana Țicău и Reinhard Rack.

Въпрос 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): За облекчено прилагане на Пакта за икономическа стабилност.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried и Avril Doyle.

Въпрос 33 (Pedro Guerreiro): Край на данъчния рай.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Pedro Guerreiro и Robert Evans.

Втора част

Въпрос 34 (Claude Moraes): Интернет и престъпления от омраза.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes и Jim Allister.

Въпрос 35 (Eoin Ryan): Информационни и комуникационни технологии и информационно общество.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Eoin Ryan, Silvia-Adriana Țicău и Reinhard Rack.

Въпрос 36 (Gay Mitchell): Контрол върху интернет.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Gay Mitchell.

Въпроси 37 до 40 ще получат писмен отговор.

Въпрос 41 (Bernd Posselt): Статут на Сърбия като страна кандидатка.

Leonard Orban (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпрос 42 (Sarah Ludford): Присъединяване на Сърбия.

Leonard Orban отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Sarah Ludford и Bernd Posselt.

Въпроси 43 до 44 ще получат писмен отговор.

Въпрос 45 (Yiannakis Matsis): Финансирано от Турция узурпиране на имоти на кипърски гърци в окупираната част на Кипър.

Leonard Orban отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Yiannakis Matsis.

Въпрос 46 (Vural Öger): Отваряне на глава „Енергетика“ в преговорите за присъединяване на Турция към ЕС.

Leonard Orban отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Vural Öger.

Въпроси 47 и 48 ще получат писмен отговор.

Въпрос 49 (Marian Harkin): Подкрепа за пазара.

Въпрос 51 (Seán Ó Neachtain): Секторът на млекопроизводството в Европейския съюз.

Mariann Fischer Boel (член на Комисията) отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister и Jim Higgins.

Въпрос 50 (Liam Aylward): Етикетиране на продуктите от овче месо.

Mariann Fischer Boel отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Liam Aylward.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

(Заседанието, прекъснато в 20,05 ч., бе възобновено в 21,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Diana WALLIS

Заместник-председател

17.   Детски заведения — цели от Барселона (разискване)

Изявление на Комисията: Детски заведения — цели от Барселона

Vladimír Špidla (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Philip Bushill-Matthews — от името на групата PPE-DE, Zita Gurmai — от името на групата PSE, Karin Resetarits — от името на групата ALDE, Roberta Angelilli — от името на групата UEN, Hiltrud Breyer — от името на групата Verts/ALE, Eva-Britt Svensson — от името на групата GUE/NGL, Kathy Sinnott — от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Crețu, Anna Záborská, Маруся Иванова Любчева, Zuzana Roithová и Katrin Saks.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Țicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski и José Ribeiro e Castro.

Изказа се Vladimír Špidla.

Разискването приключи.

18.   Децата на мигранти (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0023/2009) зададен от Jan Andersson — от името на комисията EMPL, към Комисията: Децата на мигранти (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (заместваща автора) разви въпроса, изискващ устен отговор.

Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Marie Panayotopoulos-Cassiotou — от името на групата PPE-DE, Inger Segelström — от името на групата PSE, Jean Lambert — от името на групата Verts/ALE, и Alessandro Battilocchio.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Flaviu Călin Rus, Gabriela Crețu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Țicău и Anna Záborská.

Изказа се Vladimír Špidla.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Jan Andersson — от името на комисията EMPL, относно децата на мигранти, останали в страната на произход (B6-0112/2009)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 12.3.2009 г.

19.   Риск от затварянето на предприятието Qimonda в Германия и Португалия и загубата на хиляди работни места в Европа (разискване)

Изявление на Комисията: Риск от затварянето на предприятието „Qimonda“ в Германия и Португалия и загубата на хиляди работни места в Европа

Vladimír Špidla (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: José Albino Silva Peneda — от името на групата PPE-DE, и Edite Estrela — от името на групата PSE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Alejo VIDAL-QUADRAS

Заместник-председател

Изказаха се: Ewa Tomaszewska — от името на групата UEN, Elisabeth Schroedter — от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer — от името на групата GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira и Ilda Figueiredo.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Colm Burke и José Ribeiro e Castro.

Изказа се Vladimír Špidla.

Разискването приключи.

20.   Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море * (разискване)

Предложение за регламент на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море [COM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)] — комисия PECH

Изказа се Philippe Morillon (председател на комисията PECH).

Изказа се Joe Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Carmen Fraga Estévez — от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos — от името на групата PSE, Raül Romeva i Rueda — от името на групата Verts/ALE, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis и Sebastiano Sanzarello.

Изказа се Joe Borg.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 12.3.2009 г.

21.   Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 420.647/OJME).

22.   Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23,20 ч.

Harald Rømer

Генерален секретар

Gérard Onesta

Заместник-председател


Вторник, 10 март 2009 г.
ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Țicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


Вторник, 10 март 2009
ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ

Значения на съкращенията и символите

+

приема се

отхвърля се

отпада

О

оттегля се

ПГ

поименно гласуване („за“, „против“, въздържали се)

ЕГ

електронно гласуване („за“, „против“, въздържали се)

разд.

разделно гласуване

поотд.

гласуване поотделно

изм.

изменение

КИ

компромисно изменение

СЧ

съответстваща част

з

изменение относно заличаване

=

идентични изменения

§

параграф

чл.

член

съобр.

съображение

ПР

предложение за резолюция

ПОР

предложение за обща резолюция

ТГ

тайно гласуване

1.   Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *

Доклад: Paolo COSTA (A6-0049/2009)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

638, 10, 14

Искания за поименно гласуване

PPE-DE: окончателно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

2.   Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *

Доклад: Paolo COSTA (A6-0059/2009)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

615, 23, 23

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

3.   Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна ***

Доклад: Josep BORRELL FONTELLES (A6-0073/2009)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

643, 7, 10

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

4.   Следващи стъпки в управлението на външните граници на Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни

Доклад: Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (A6-0061/2009)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

600, 46, 30

Искания за поименно гласуване

PPE-DE: окончателно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

5.   Презгранично преместване на седалища на дружества

Доклад: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0040/2009) (необходимо е квалифицирано мнозинство)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

608, 51, 13

Искания за поименно гласуване

PPE-DE: окончателно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

6.   Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежище

Доклад: Giusto CATANIA (A6-0050/2009)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

593, 65, 18

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

7.   План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол

Доклад: Gabriele STAUNER (A6-0022/2009)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

647, 8, 19

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

8.   Сътрудничество между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

Доклад: Manuel MEDINA ORTEGA (A6-0058/2009)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

646, 18, 9

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

9.   Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

Доклад: Bert DOORN (A6-0014/2009)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

645, 11, 18

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

10.   Равно третиране и равен достъп за мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства

Доклад: Claire GIBAULT (A6-0003/2009)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

604, 18, 43

11.   Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I

Доклад: Andreas SCHWAB (A6-0482/2008)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

текстът като цяло Блок № 1 компромисни изменения

56рев

комисия, PPE-DE, PSE, UEN

 

+

 

блок № 2 —изменения, внесени от водещата комисия

1—55

комисия

 

 

гласуване: променено предложение

 

+

 

гласуване: законодателна резолюция

ПГ

+

610, 34, 20

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: гласуване: законодателна резолюция

12.   Емисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I

Доклад: Holger KRAHMER (A6-0046/2009)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

изменения, внесени от водещата комисия — гласуване „ан блок“

1—4

6—10

12—14

16—19

21

24—26

28

30

32—36

38—39

43—56

58—61

63

65

67—68

71

76—77

79—80

комисия

 

+

 

изменения, внесени от водещата комисия — гласувания поотделно

5

комисия

разд./ПГ

 

 

1

+

623, 52, 6

2

+

374, 278, 11

11

комисия

ПГ

+

367, 297, 10

57

комисия

ПГ

+

394, 271, 8

62

комисия

разд./ПГ

 

 

1

+

554, 107, 17

2

+

348, 314, 14

64

комисия

поотд./ЕГ

+

371, 298, 11

70

комисия

поотд./ЕГ

+

362, 300, 11

72

комисия

ПГ

+

594, 81, 4

73

комисия

ПГ

+

594, 79, 6

74

комисия

ПГ

328, 337, 11

75

комисия

ПГ

+

558, 116, 7

член 3, § 15

119S

PPE-DE

ПГ

332, 341, 6

15

комисия

 

+

 

член 3, § 26

82

IND/DEM

 

 

член 6, § 1

118

PPE-DE

 

недопустимо

вж. „Разни“

член 8, § 1

126рев

PPE-DE

 

 

20

комисия

 

+

 

100

Verts/ALE

 

 

член 10

138

повече от 40 членове на ЕП

 

недопустимо

вж. „Разни“

член 12, § 8

120S

PPE-DE

ПГ

319, 355, 7

22

комисия

 

+

 

член 13, § 1, буква д)

121S

PPE-DE

ПГ

332, 332, 8

23

комисия

 

+

 

член 14, § 1

27PC

комисия

 

+

 

член 14, § 2

134рев

PPE-DE

 

 

27PC

комисия

ЕГ

+

419, 237, 14

член 15, § 1, буква г)

122з

PPE-DE

ПГ

326, 332, 5

29

комисия

 

+

 

член 15, § 3

102

Verts/ALE

 

 

член 16, § 2, алинея 2

103

Verts/ALE

 

 

31

комисия

 

+

 

член 16, § 4

96S

ALDE

ПГ

224, 432, 24

114

PPE-DE

ПГ

+

422, 243, 5

член 22, § 3, алинея 1

105

Verts/ALE

 

 

37

комисия

ЕГ

+

359, 277, 9

125рев

PPE-DE

 

 

140

повече от 40 членове на ЕП

 

 

член 23

123S

PPE-DE

ПГ

332, 338, 6

40—41

комисия

 

+

 

116

PPE-DE

ПГ

305, 363, 9

42

комисия

 

+

 

член 31, след § 2

133рев

PPE-DE

ПГ

+

327, 319, 19

член 33, след § 2

84

IND/DEM

 

недопустимо

вж. „Разни“

член 33, след § 6

128рев

PPE-DE

ПГ

321, 328, 13

130рев

PPE-DE

 

 

141

повече от 40 членове на ЕП

ПГ

272, 389, 17

след член 33

106

Verts/ALE

ПГ

недопустимо

вж. „Разни“

139

повече от 40 членове на ЕП

 

недопустимо

вж. „Разни“

член 38, § 1, алинея 1

88

IND/DEM

 

вж. „Разни“

член 39, буква б)

89

IND/DEM

 

недопустимо

вж. „Разни“

член 73, § 3

131рев

PPE-DE

ПГ

322, 350, 10

Приложение 1, след § 1

129рев

PPE-DE

ЕГ

+

471, 169, 12

Приложение 1, точка 1.1

132рев

PPE-DE

 

 

Приложение 1, точка 3.1

90

IND/DEM

 

недопустимо

вж. „Разни“

Приложение 1, точка 3.5

117

PPE-DE

ПГ

+

354, 318, 7

Приложение 1, точка 5.3, уводна част

91

IND/DEM

 

 

Приложение 1, точка 5.3, букви а) и б)

127рев

PPE-DE

 

 

66

комисия

 

+

 

Приложение 1, точка 6.4, буква б)

92

IND/DEM

 

 

Приложение 1, точка 6.6, буква а)

93=

IND/DEM

ПГ

+

439, 224, 8

115

PPE-DE

Приложение 1, точка 6.6, алинея 2

144S

повече от 40 членове на ЕП

 

 

69

комисия

 

+

 

Приложение 5, част 1, точка 2, след подточка 2

142

повече от 40 членове на ЕП

ПГ

287, 370, 15

Приложение 5, част 1, точка 5, таблица след бележката под линия на стр. 4

135рев

PPE-DE

 

 

97

ALDE

ПГ

+

342, 304, 18

Приложение 5, част 2, точка 2, таблица

110

Verts/ALE

 

 

Приложение 5, част 2, точка 2, след подточка 2

143

повече от 40 членове на ЕП

ПГ

262, 405, 16

Приложение 6, част 4, точка 3.1

94

IND/DEM

 

 

Приложение 6, част 4, точка 3.2

95

IND/DEM

 

 

Приложение 6, част 6, точка 2.5

78

комисия

ПГ

+

362, 295, 15

124рев2

PPE-DE

 

 

съображение 7

136

повече от 40 членове на ЕП

 

 

след съобр. 19

137

повече от 40 членове на ЕП

 

недопустимо

вж. „Разни“

след съобр. 22

81

IND/DEM

 

 

гласуване: променено предложение

ЕГ

+

410, 213, 51

гласуване: законодателна резолюция

ПГ

+

402, 189, 54

Изменения 83, 85, 86, 87, 98, 99, 101, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113 са оттеглени.

Изменения 138, 139, 136, 137 са внесени от Anders Wijkman и др.

Изменение 140 е внесено от Lambert van Nistelrooij и др.

Изменения 141, 142, 143 са внесени от Christian Ehler и др.

Изменение 144 е внесено от Glenis Willmott и др.

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: изм. 57, 72, 73, 74, 75, окончателно гласуване (законодателна резолюция)

PPE-DE: изм. 5, 11, 62, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123

Verts/ALE и GUE/NGL: изм. 62, 78, 93/115, 96, 97, 106, 117, 128, 131, 133, 141, 142, 143

Искания за разделно гласуване

PPE-DE

изм. 5

1-ва част:„Необходимо е … националното законодателство.“

2-ра част:„Когато влезе в сила общностно законодателство … да се избегне двойно регулиране.“

изм. 62

1-ва част: §§ 1 и 2

2-ра част: § 3

Искания за гласуване поотделно

PPE-DE: изм. 11, 64, 70

Разни

Изменения 84, 89, 90, 106, 118, 137, 138, 139 са счетени за недопустими съгласно член 80а от правилника и са представени на председателя за решение.

13.   Статут на Европейското частно дружество *

Доклад: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0044/2009)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

Предложение за отхвърляне на общата позиция

78

GUE/NGL

 

 

Изменения, внесени от водещата комисия — гласуване „ан блок“

1—7

9—10

12—15

18—19

21—25

27—54

56—69

комисия

 

+

 

Изменения на компетентната комисия — гласуване поотделно

26

комисия

поотд.

 

след буква д)

16—17

комисия

 

 

70

PPE-DE, PSE

 

+

 

член 8, § 2

20PC

комисия

 

 

79

ALDE

ЕГ

+

351, 274, 10

член 8, § 3

20PC

комисия

 

+

 

член 34

71

PPE-DE, PSE

 

+

 

55

комисия

 

 

след член 34

72

PPE-DE, PSE

 

+

 

член 38

73

PPE-DE, PSE

 

+

 

съображение 15

74

PPE-DE, PSE

 

+

 

8

комисия

 

 

след съобр. 15

75

PPE-DE, PSE

 

+

 

76

PPE-DE, PSE

 

+

 

съображение 17

77

PPE-DE, PSE

 

+

 

гласуване: променено предложение

 

+

 

гласуване: законодателна резолюция

ПГ

+

578, 72, 25

Изменение 11 не засяга всички езикови версии и не е поставено на гласуване (член 151, параграф 1, буква г) от Правилника за дейността).

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване (законодателна резолюция)

Искания за гласуване поотделно

ALDE: изм. 26

14.   Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. — Раздел III Комисия

Доклад: László SURJÁN (A6-0111/2009)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

§ 1

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 2

1

Verts/ALE

 

 

§ 9

12

PSE

ПГ

+

628, 29, 13

§ 11

2

Verts/ALE

 

 

§ 13

3

Verts/ALE

ПГ

260, 403, 5

13

PSE

ПГ

269, 394, 7

§

оригинален текст

 

+

устна промяна

§ 16

20

PSE

ПГ

+

604, 63, 8

4

Verts/ALE

 

 

§ 17

5=

Verts/ALE

ПГ

285, 358, 27

14

PSE

§ 18

15

PSE

ПГ

284, 353, 9

след § 18

21

GUE/NGL

 

 

след § 21

19

PSE

ПГ

+

596, 64, 10

§ 22

6

Verts/ALE

ПГ

273, 387, 11

§ 24

7

Verts/ALE

ПГ

251, 404, 8

16

PSE

разд./ПГ

 

 

1

259, 382, 14

2

+

600, 46, 11

3

254, 373, 15

4

219, 420, 18

§

оригинален текст

разд.

 

1

 

 

2

 

 

§ 27

8

Verts/ALE

 

 

§ 29

9

Verts/ALE

ПГ

276, 379, 19

17

PSE

 

+

 

Заглавие преди § 31

11

Verts/ALE

 

 

§ 31

10

Verts/ALE

ПГ

290, 379, 9

18

PSE

ПГ

 

230, 390, 39

§

оригинален текст

 

+

устна промяна

§ 36

§

оригинален текст

поотд./ЕГ

+

445, 208, 9

гласуване: резолюция (целият текст)

ПГ

+

537, 73, 59

Искания за поименно гласуване

PSE: изм. 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20

Verts/ALE изм. 3, 5, 6, 7, 9, 10

PPE-DE: окончателно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

Искания за разделно гласуване

PSE

§ 1

1-ва част: Текстът като цяло с изключение на думата „амбициозен“

2-ра част: тази дума

§ 24

1-ва част: Текстът като цяло с изключение на думите „очаква Комисията … проекта Nabucco“

2-ра част: тези думи

PSE, PPE-DE

изм. 16

1-ва част:„желае да проучи … други проекти“

2-ра част:„включително“

3-та част:„то тези действия ще бъдат неутрални по отношение на конкуренцията …“

4-та част:„посочва … икономическия растеж;“

Искания за поотделно гласуване:

PSE § 36

Разни

Докладчикът представи устни предложения за изменение на параграфи 13 и 31:

§ 13

Припомня, че в бюджета на ЕС за 2010 г. следва да бъдат посрещнати огромни предизвикателства; посочва, че основната цел е европейските граждани да се поставят на първо място и да им се осигури по-голяма безопасност, което изисква да се отдели специално внимание на: последната финансова и икономическа криза и нейното отражение върху растежа и конкурентоспособността, работните места и сближаването, по-доброто и по-просто прилагане на структурните фондове; насърчаването на енергийното снабдяване и транспортната безопасност; както и на въпроса с вътрешната сигурност, по-специално борбата с тероризма; имиграцията, демографските предизвикателства, а също и на въпроса за изменението на климата и опазването на околната среда, социалното сближаване, сигурността на неговите граждани, както и на засилването на ролята на Съюза в света;

§ 31

Да се замени „тревога“ с „безпокойство“.

15.   Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. — раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX

Доклад: Vladimír MAŇKA (A6-0057/2009)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

§ 4

3

PPE-DE

ЕГ

+

375, 258, 14

§ 11

4

PPE-DE

 

+

 

§ 21

5

PPE-DE

 

+

 

2

PSE

ПГ

290, 362, 18

§ 24

6рев.

PPE-DE

 

 

§ 25

7

PPE-DE

 

 

след § 25

8

PPE-DE

ЕГ

+

491, 136, 16

§ 27

9

PPE-DE

 

+

 

§ 33

1

Verts/ALE

 

 

гласуване: резолюция (целият текст)

ПГ

+

610, 21, 41

Искания за поименно гласуване

PSE изм. 2

IND/DEM: окончателно гласуване

16.   Онлайн хазарт

Доклад: Christel SCHALDEMOSE (A6-0064/2009)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

Предложение за алтернативна резолюция

1

повече от 40 членове на ЕП

ПГ

74, 570, 13

гласуване: резолюция на комисията IMCO (целият текст)

ПГ

+

544, 36, 66

Изменение 1 е внесено от Malcolm Harbour и други

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателното гласуване (резолюция на водещата комисия)

PSE: изм. 1 и окончателното гласуване (резолюция на водещата комисия)

17.   Гарантиране на качеството на храните — хармонизация или взаимно приз — наване на стандартите

Доклад: Maria PETRE (A6-0088/2009)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

гласуване: резолюция (целия текст)

ПГ

+

547, 37, 49

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

18.   Политика в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година

Доклад: Jonathan EVANS (A6-0011/2009)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

Предложение за алтернативна резолюция

1

Verts/ALE

 

 

Изменения на докладчика (гласуване „ан блок“)

3-6

докладчикът

 

+

 

гласуване: резолюция на комисията ECON (целият текст)

ПГ

+

570, 84, 9

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателното гласуване (резолюция на комисията ECON)

Разни

Групата PSE оттегли своето алтернативно предложение за резолюция (изменение 2).

19.   Инициатива „Small Business Act“

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0074/2009)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

§ 4

2

Verts/ALE

 

 

§ 8

§

оригинален текст

разд./ПГ

 

 

1

+

619, 12, 18

2

+

354, 250, 30

§ 29

§

оригинален текст

ПГ

+

588, 6, 29

§ 31

§

оригинален текст

ПГ

+

563, 25, 51

§ 32

1

Verts/ALE

 

 

§ 36

§

оригинален текст

ПГ

+

565, 81, 14

§ 37

§

оригинален текст

ПГ

+

558, 15, 11

§ 39

§

оригинален текст

ПГ

+

614, 13, 11

§ 44

§

оригинален текст

ПГ

+

635, 5, 11

§ 47

§

оригинален текст

ПГ

+

604, 16, 11

§ 51

§

оригинален текст

ПГ

+

634, 6, 11

§ 53

§

оригинален текст

ПГ

+

608, 22, 14

§ 54

§

оригинален текст

разд./ПГ

 

 

1

+

646, 6, 11

2

+

581, 44, 14

§ 59

§

оригинален текст

ПГ

+

629, 9, 8

§ 67

§

оригинален текст

ПГ

+

552, 80, 19

§ 68

§

оригинален текст

разд./ПГ

 

 

1

+

545, 84, 17

2

+

590, 35, 11

§ 69

§

оригинален текст

ПГ

+

613, 17, 19

§ 78

§

оригинален текст

ПГ

+

623, 9, 13

§ 80

§

оригинален текст

ПГ

+

566, 8, 19

§ 82

§

оригинален текст

ПГ

+

604, 16, 20

гласуване: резолюция (целия текст)

ПГ

+

536, 47, 47

Искания за поименно гласуване

PPE-DE: §§ 8, 29, 31, 36, 37, 39, 44, 47, 51, 53, 54, 59, 67, 68, 69, 78, 80, 82

IND/DEM: окончателно гласуване

Искания за разделно гласуване

PPE-DE

§ 8

1-ва част:„счита, че в предложенията на Комисията …наетите лица;“

2-ра част:„призовава Комисията … изкривявания на пазара;“

§ 54

1-ва част:„посочва, че … своите публични администрации;“

2-ра част:„настоятелно приканва за въвеждане … на неспазване на срока;“

§ 68

1-ва част:„изразява убеждение … данъчно облагане на фирмите;“

2-ра част:„призовава за създаването … в страната на произход за стопанската дейност;“


Вторник, 10 март 2009
ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

1.   Доклад Costa A6-0049/2009

Резолюция

За: 638

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 10

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Allister, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Въздържали се: 14

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Доклад Costa A6-0059/2009

Резолюция

За: 615

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Dillen, Giertych, Gollnisch, Hannan, Kozlík, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 23

ALDE: Bowles, Matsakis

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, Guidoni, Musacchio, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Titford

NI: Fiore, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Burke, Higgins

PSE: Ford, Napoletano

UEN: Masiel

Verts/ALE: Smith

Въздържали се: 23

ALDE: Chatzimarkakis, Deprez

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Morgantini, Rizzo, Søndergaard

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Claeys, Lang, Mote

PPE-DE: McGuinness, Mitchell

PSE: Chiesa, El Khadraoui, Evans Robert, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, van Buitenen, Flautre, Frassoni

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Gérard Onesta

Против : Elizabeth Lynne

Въздържали се : Colm Burke

3.   Доклад Borrell Fontelles A6-0073/2009

Резолюция

За: 643

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 7

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Въздържали се: 10

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Binev, Fiore, Le Rachinel, Mölzer, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Доклад Hennis-Plasschaert A6-0061/2009

Резолюция

За: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 46

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

UEN: Camre

Въздържали се: 30

IND/DEM: Krupa

NI: Claeys, Hannan, Martinez

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Доклад Lehne A6-0040/2009

Резолюция

За: 608

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Hannan, Kozlík, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 51

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Titford

NI: Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Wohlin

Въздържали се: 13

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Krupa

NI: Allister, Le Rachinel, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Zahradil, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Доклад Catania A6-0050/2009

Резолюция

За: 593

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Hannan, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 65

GUE/NGL: Meijer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Karas, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pirker, Pleštinská, Purvis, Rack, Rübig, Seeber, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Въздържали се: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Dahl, Krupa

PPE-DE: Jackson, Záborská, Zvěřina

UEN: Grabowski, Piotrowski

Verts/ALE: Auken, Beer, van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Margrete Auken

Против : Agnes Schierhuber

7.   Доклад Stauner A6-0022/2009

Резолюция

За: 647

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 8

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Въздържали се: 19

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Fajmon

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Доклад Medina Ortega A6-0058/2009

Резолюция

За: 646

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 18

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Wohlin

Въздържали се: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Claeys, Dillen, Martinez

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Доклад Doorn A6-0014/2009

Резолюция

За: 645

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 11

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Titford

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Въздържали се: 18

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Triantaphyllides

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Доклад Gibault A6-0003/2009

Резолюция

За: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 18

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Callanan, Ehler, Fajmon, Heaton-Harris, Strejček, Wohlin

UEN: Camre, Grabowski, Piotrowski, Speroni

Въздържали се: 43

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Piskorski, Schuth

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Clark, Colman, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Dillen, Gollnisch

PPE-DE: Cabrnoch, Caspary, Duchoň, Hybášková, Jałowiecki, Koch, De Lange, Lauk, Lechner, Liese, Reul, Roithová, Škottová, Varvitsiotis, Vlasák, Zahradil, Zieleniec, Zvěřina

UEN: Borghezio, Libicki, Pęk, Robusti, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Доклад Schwab A6-0482/2008

Законодателна резолюция

За: 610

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Claeys, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 34

ALDE: Alvaro, Bowles, Drčar Murko, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Kacin, Lebech, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Prodi, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Veraldi, Watson

IND/DEM: Clark, Coûteaux

NI: Belohorská, Bobošíková, Kilroy-Silk, Knapman, Kozlík, Mote, Wise

Въздържали се: 20

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Colman, Dahl, Krupa, Titford

NI: Giertych, Hannan, Mölzer

UEN: Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 5/1

За: 623

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Против: 52

ALDE: Pohjamo, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Guerreiro, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Titford

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ayuso

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 6

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Pedro Guerreiro

13.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 5/2

За: 374

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Brepoels, Busuttil, Casa, del Castillo Vera, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote, Garriga Polledo, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kušķis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Pietikäinen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Siitonen, Sógor, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Basile

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 278

ALDE: Harkin, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Corbey, Siwiec, Szejna

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Въздържали се: 11

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Bobošíková, Dillen, Fiore, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Peterle, Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Luis de Grandes Pascual

14.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 11

За: 367

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Esteves, Hennicot-Schoepges, Kastler, Sanzarello, Sógor, Vlasto, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Mussa

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 297

ALDE: Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Kirilov, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Въздържали се: 10

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Kilroy-Silk

PPE-DE: Busuttil, Casa, Vlasák

PSE: Paparizov

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Sebastiano Sanzarello

15.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 57

За: 394

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Battilocchio, Berger, Crețu Gabriela, Falbr, Goebbels, Grabowska, Kósáné Kovács, Mann Erika, Napoletano, Pleguezuelos Aguilar, Rasmussen, Schapira, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Против: 271

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Susta, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Doorn, Gardini, Hennicot-Schoepges, Jeggle, De Lange, Martens, van Nistelrooij, Urutchev, Ventre, Vernola, Visser

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 8

NI: Allister, Dillen, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Vlasák

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Elisabetta Gardini

Против : Corien Wortmann-Kool, Francisca Pleguezuelos Aguilar

16.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 62/1

За: 554

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Giertych, Kozlík, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Guellec, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 107

ALDE: Csibi, Dăianu, Harkin, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Bobošíková, Hannan, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Galeote, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, de Grandes Pascual, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kirkhope, Korhola, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Méndez de Vigo, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nicholson, Parish, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schwab, Seeber, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Tannock, Toubon, Van Orden, Vidal-Quadras, Vlasto, Zappalà

PSE: Berman, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Schapira, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Въздържали се: 17

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

PSE: Țicău

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Pierre Schapira

Против : Robert Evans

17.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 62/2

За: 348

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Kozlík, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Esteves, Grosch, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Ventre, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 314

ALDE: Csibi, Harkin

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Hannan, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cashman, Evans Robert, Ford, Gill, Herczog, Honeyball, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Szejna, Tabajdi, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Въздържали се: 14

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

PSE: Țicău

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Riccardo Ventre

18.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 72

За: 594

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Hammerstein, Voggenhuber

Против: 81

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Roithová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Andersson, Beňová, Färm, Hedh, Rouček, Segelström, Westlund

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Въздържали се: 4

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Verts/ALE: van Buitenen

19.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 73

За: 594

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Против: 79

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Gräßle, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Roithová, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Westlund

UEN: Camre, Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 6

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 74

За: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Daul, Esteves, Gauzès, Jarzembowski, Langendries, Mathieu, Mauro, Vlasto

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott

UEN: Zapałowski

Verts/ALE: Frassoni

Против: 337

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Siwiec, Szejna, Tabajdi, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 11

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Jean-Paul Gauzès

21.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 75

За: 558

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Strejček, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Speroni, Tatarella, Zapałowski

Против: 116

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Garriga Polledo, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, Lamassoure, McMillan-Scott, Morin, Nicholson, Olbrycht, Parish, Protasiewicz, Purvis, Roithová, Saïfi, Saryusz-Wolski, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tannock, Van Orden, Vidal-Quadras, Wijkman, Záborská

PSE: Andersson, Corbett, Färm, Hedh, Segelström, Westlund

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 7

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Wise

PPE-DE: Vlasák

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

22.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 119S

За: 332

ALDE: Birutis, Busk, Cornillet, Duff, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Lynne, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Corbey, Fraile Cantón, Goebbels, Golik, Madeira, Saks, dos Santos, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Против: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Belohorská, Hannan, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 6

ALDE: Degutis

NI: Allister, Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Jim Allister

Против : Juan Fraile Cantón, Graham Watson

23.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 120S

За: 319

ALDE: Czarnecki Marek Aleksander, Harkin, Pohjamo, Takkula, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Jöns, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Против: 355

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 7

ALDE: Bușoi, Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Petre

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Karin Jöns

24.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 121S

За: 332

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Davies, De Sarnez, Donnici, Duff, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jensen, Lehideux, Ludford, Lynne, Onyszkiewicz, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Watson, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Golik, Pinior, Siwiec

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Против: 332

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 8

ALDE: Degutis

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Martí Grau i Segú, Dan Jørgensen

25.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 122S

За: 326

ALDE: Busk, Degutis, Donnici, Ek, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Neyts-Uyttebroeck, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: van den Burg, Carnero González, De Vits, Grabowska, Martínez Martínez, Siwiec, Szejna, Tabajdi

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Против: 332

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 5

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Petre

PSE: Antinucci

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Ieke van den Burg, Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos Carnero González

26.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 96S

За: 224

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Chichester, Coelho, Dehaene, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Freitas, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Graça Moura, de Grandes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, De Lange, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nicholson, Parish, Pinheiro, Purvis, Roithová, Sanz Palacio, Schnellhardt, Siitonen, Silva Peneda, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Thyssen, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Weisgerber

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berès, Borrell Fontelles, Cashman, Cercas, Corbett, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gill, Grau i Segú, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Ryan

Verts/ALE: Smith

Против: 432

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Schmidt Olle, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fjellner, Fontaine, Fouré, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kelam, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Beňová, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kuc, Masiel, Mussa, Musumeci, Robusti, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 24

GUE/NGL: Flasarová, Remek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Giertych, Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Esteves, Vlasák

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Jim Allister, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

27.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 114

За: 422

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Cercas, Falbr, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Grau i Segú, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Против: 243

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Dover, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 5

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Raimon Obiols i Germà, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

28.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 123S

За: 332

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Donnici, Duff, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Ludford, Lynne, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ferreira Anne, Glante, Goebbels, Golik

UEN: Angelilli, Basile, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Против: 338

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hyusmenova, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, van Nistelrooij, Pietikäinen, Pleštinská, Vlasák

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 6

ALDE: Ek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Petre

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

29.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 116

За: 305

ALDE: Donnici, Harkin, Jäätteenmäki, Piskorski, Pohjamo

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Castex, Goebbels, Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Против: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Deß, Esteves, Fajmon, Friedrich, Garriga Polledo, Kastler, Niebler, Pietikäinen, Posselt, Stauner, Strejček, Vlasák, Weber Manfred

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 9

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Brepoels, Ferber, Weisgerber

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Ieke van den Burg

30.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 133/рев.

За: 327

ALDE: Chatzimarkakis, Donnici, Piskorski, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Hannan, Mölzer, Mote, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Barón Crespo, Bullmann, Capoulas Santos, De Vits, Ferreira Elisa, França, Glante, Goebbels, Golik, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Krehl, Kuhne, Le Foll, Lyubcheva, Paparizov, Poignant, Prets, Rapkay, Stockmann, Walter

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tomaszewska, Zapałowski

Против: 319

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Trakatellis, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Juri, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 19

IND/DEM: Coûteaux

NI: Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Rivera, Schenardi, Wise

PPE-DE: Fajmon, Strejček

PSE: van den Burg, Dobolyi, Gierek, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Edite Estrela, Jo Leinen

Против : Enrique Barón Crespo, Jorgo Chatzimarkakis, Jorgo Chatzimarkakis, Dan Jørgensen

31.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 128/рев.

За: 321

ALDE: Donnici, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Kazak, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Hannan, Knapman, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Capoulas Santos, Corbett, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, França, Gill, Honeyball, Hughes, Iotova, Kirilov, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Simpson, Siwiec, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Lipietz, Smith

Против: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Cederschiöld, Esteves, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Karas, Pietikäinen, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Strejček, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 13

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Tomczak

NI: Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Rivera, Schenardi

PSE: Gierek

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Edite Estrela, Peter Skinner

Против : Alain Lipietz, Silvia-Adriana Țicău

32.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 141

За: 272

ALDE: Donnici, Piskorski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Dahl, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Binev, Claeys, Knapman, Martinez, Romagnoli, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Capoulas Santos, Cashman, Corbett, Estrela, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, França, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Severin, Simpson, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Kuc, Zapałowski

Против: 389

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Bowis, Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Friedrich, Higgins, Hołowczyc, Hybášková, Ibrisagic, Karas, McGuinness, Mitchell, Olbrycht, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Wijkman, Záborská, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Giuntini, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 17

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Busuttil, Casa, Fajmon, Strejček, Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Edite Estrela, Gunnar Hökmark

33.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 131/рев.

За: 322

ALDE: Donnici, Hyusmenova, Kazak, Panayotov, Pohjamo, Raeva, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Iotova, Kirilov, Lyubcheva, Öger, Paparizov

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Против: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Brepoels, Cederschiöld, Esteves, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen, Strejček, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 10

ALDE: Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Rivera, Wise

PSE: Giuntini

Verts/ALE: van Buitenen

34.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 117

За: 354

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Donnici, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Borrell Fontelles, Capoulas Santos, Cercas, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Grau i Segú, Harangozó, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Öger, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Против: 318

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Esteves, Fjellner, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Gebhardt, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 7

ALDE: Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Freitas, Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Manuel Medina Ortega

35.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 93 + 115

За: 439

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Dahl, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Borrell Fontelles, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Estrela, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gierek, Gill, Glante, Grau i Segú, Honeyball, Howitt, Hughes, Madeira, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Țicău, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith, Trüpel

Против: 224

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Lebech, Prodi, Schmidt Olle, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Fjellner, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Beňová, Berès, Berger, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Matsouka, Medina Ortega, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 8

ALDE: Ek

GUE/NGL: Pafilis, Remek, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Christine De Veyrac, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

Против : Silvia-Adriana Țicău

36.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 142

За: 287

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Mănescu, Schuth

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Le Rachinel, Mölzer, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bullmann, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gröner, Groote, Hänsch, Haug, Jöns, Kindermann, Krehl, Kuhne, Lienemann, Prets, Rapkay, Rodust, Stockmann, Tabajdi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Против: 370

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Grosch, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jordan Cizelj, Karas, Mann Thomas, Mitchell, Olbrycht, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schwab, Seeber, Vakalis, Wijkman, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 15

IND/DEM: Coûteaux

NI: Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Schenardi, Wise

PPE-DE: Bonsignore, Fajmon, Strejček

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Jo Leinen, Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff

37.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 97

За: 342

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Hannan, Kozlík, Mölzer, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Dehaene, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Galeote, Garriga Polledo, Gräßle, de Grandes Pascual, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Langendries, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mathieu, Mauro, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nazare, Nicholson, Parish, Pirker, Purvis, Reul, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Wieland, Wohlin

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Berlato, Camre

Против: 304

ALDE: Beaupuy, Cappato, Deprez, De Sarnez, Ek, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski, Schmidt Olle, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ferber, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kelam, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Castex, Christensen, Jørgensen, Kindermann, Pittella, Rasmussen, Schaldemose, Siwiec, Szejna, Tarand, Thomsen

UEN: Aylward, Basile, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 18

NI: Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Rivera, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Varvitsiotis, Zieleniec

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Jean-Paul Gauzès

38.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 143

За: 262

ALDE: Bușoi, Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Schuth

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Allister, Binev, Dillen, Hannan

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bullmann, Douay, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kuhne, Masip Hidalgo, Rapkay, Rodust, Stockmann, Tabajdi, Walter, Weiler

Против: 405

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Grosch, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jordan Cizelj, Karas, McGuinness, Mitchell, Olbrycht, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Seeber, Siekierski, Trakatellis, Vakalis, Wijkman, Záborská, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gill, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 16

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke, Wise

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Jo Leinen, Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff

Против : Antonio Masip Hidalgo

39.   Доклад Krahmer A6-0046/2009

Изм. 78

За: 362

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cav