ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.197.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 197

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
21 август 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 197/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5563 — SHV/ERIKS) ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 197/02

Обменен курс на еврото

2

2009/C 197/03

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО(Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти съгласно директивата)  ( 1 )

3

2009/C 197/04

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства и за взаимното признаване на тяхното съответствие(Публикуване на заглавия и номера на хармонизирани стандарти към директивата)  ( 1 )

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 197/05

Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу надзорни агенции), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VI към Регламент (ЕО) № 800/1999 (Настоящият списък заменя списъка, публикуван в Официален вестник на Европейските общности C 222 от 30 август 2008 г., стр. 14)

4

2009/C 197/06

Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг във връзка с обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за обществена услуга ( 1 )

8

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 197/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5598 — Dragados/Pol-Aqua Group) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 197/08

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

10

2009/C 197/09

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

14

 

2009/C 197/10

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5563 — SHV/ERIKS)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 197/01

На 31 юли 2009 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32009M5563. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/2


Обменен курс на еврото (1)

20 август 2009 година

2009/C 197/02

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4243

JPY

японска йена

134,11

DKK

датска крона

7,4436

GBP

лира стерлинг

0,86380

SEK

шведска крона

10,1977

CHF

швейцарски франк

1,5169

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,5955

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,585

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

271,50

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6993

PLN

полска злота

4,1520

RON

румънска лея

4,2335

TRY

турска лира

2,1250

AUD

австралийски долар

1,7124

CAD

канадски долар

1,5600

HKD

хонконгски долар

11,0398

NZD

новозеландски долар

2,1055

SGD

сингапурски долар

2,0617

KRW

южнокорейски вон

1 777,50

ZAR

южноафрикански ранд

11,3161

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,7305

HRK

хърватска куна

7,3320

IDR

индонезийска рупия

14 326,89

MYR

малайзийски рингит

5,0228

PHP

филипинско песо

68,964

RUB

руска рубла

45,2200

THB

тайландски бат

48,462

BRL

бразилски реал

2,6194

MXN

мексиканско песо

18,2733

INR

индийска рупия

69,3710


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/3


Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти съгласно директивата)

2009/C 197/03

Прекратяването на презумпцията за съответствие на стандарта „EN 55022:1998 Устройства за обработка на информацията — Характеристики на радиосмущенията — Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 22:1997 (с промени)“ и неговите изменения „A1:2000 на EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A1:2000)“ и „A2:2003 на EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A2:2002)“, датата, за което бе определена в съобщението на Комисията, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 126 от 5 юни 2009 г., се отлага за 1 октомври 2011 г.


21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/3


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства и за взаимното признаване на тяхното съответствие

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване на заглавия и номера на хармонизирани стандарти към директивата)

2009/C 197/04

Прекратяването на презумпцията за съответствие на стандарта „EN 55022:1998 Устройства за обработка на информацията — Характеристики на радиосмущенията — Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 22:1997 (с промени)“ и неговите изменения „A1:2000 на EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A1:2000)“ и „A2:2003 на EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A2:2002)“, датата, за което бе определена със съобщение на Комисията, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 280 от 4 ноември 2008 г., се отлага за 1 октомври 2011 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/4


Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу „надзорни агенции“), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VI към Регламент (ЕО) № 800/1999

(Настоящият списък заменя списъка, публикуван в Официален вестник на Европейските общности C 222 от 30 август 2008 г., стр. 14)

2009/C 197/05

1.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно член 16, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (1), надзорните агенции, одобрени от държавите-членки, са упълномощени да издават сертификати, удостоверяващи разтоварването и вноса на селскостопански продукти, които подлежат на възстановявания при износ в трети държави, или най-малкото пристигането им по местоназначение в трети държави.

Освен това, надзорните агенции, одобрени и контролирани от държава-членка в съответствие с член 16, буква а) — буква е) от Регламент (ЕО) № 800/1999 или официална агенция на държавата-членка, отговарят за изпълнението на проверките, предвидени в член 3 от Регламент (ЕО) № 639/2003 на Комисията (за отпускане на възстановявания при износ, свързани с хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт).

Държавите-членки са отговорни за одобряването и мониторинга на тези надзорни агенции.

Одобрение на надзорна агенция от държава-членка е валидно във всички държави-членки. Това означава, че сертификати, издадени от одобрена надзорна агенция могат да се използват на цялата територия на Общността, независимо от това, в коя държава-членка се намира агенцията, издаваща сертификата.

За информация на износителите на селскостопански продукти от Общността, Комисията периодично публикува списък на всички надзорни агенции, одобрени от държавите-членки. Приложеният списък бе актуализиран на 1 юли 2009 г.

2.   УВЕДОМЛЕНИЕ

Комисията привлича вниманието на износителите върху следното:

Фактът, че дадена надзорна агенция присъства в списъка не гарантира автоматично, че сертификатите, издадени от тази агенция са приемливи. Възможно е да са необходими допълнителни документни доказателства. Възможно е дори впоследствие да се установи, че издадените сертификати са неточни,

Агенциите могат да бъдат изваждани от списъка по всяко време. Преди да изберат определена агенция, препоръчително е износителите да проверят пред националните власти (виж приложение X от Регламент (ЕО) № 800/1999) дали тази агенция все още е одобрена,

Износителите могат да получат допълнителна информация за дадена агенция от националния орган, от който е одобрена.


(1)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 671/2004 (ОВ L 105, 14.4.2004 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на надзорните агенции, одобрени от държавите-членки

ДАНИЯ

Baltic Control Ltd Aarhus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

8240 Risskov

DANMARK

Tel. +45 86216211

Fax +45 86216255

Електронна поща: baltic@balticcontrol.com

Период на одобрение: от 21.7.2008 г. до 20.7.2011 г.

ГЕРМАНИЯ

IPC HORMANN GMBH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

29664 Walsrode

DEUTSCHLAND

Tel. +49 516160390

Fax +49 51616039101

Електронна поща: ipc@ipc-hormann.com

Период на одобрение: от 1.4.2009 г. до 31.3.2012 г.

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26A

13355 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 302830573-0

Fax +49 302830573-16

Електронна поща: Allgemein@argoscontrol.de

Период на одобрение: от 1.6.2008 г. до 31.5.2011 г.

ИСПАНИЯ

SGS Espanola de Control S.A. (1)

C/ Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

28042 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913138000

Fax +34 913138080

http://www.sgs.es

Електронна поща: david.perez@sgs.com

Период на одобрение: от 1.10.2008 г. до 31.9.2011 г. (по отношение на Регламент (ЕО) № 800/1999) от 22.12.2008 г. до 21.12.2011 г. (по отношение на Регламент (ЕО) № 639/2003).

FRANCE

Control Union Inspections France

8 boulevard Ferdinand de Lesseps

B.P. 4077

76022 Rouen

FRANCE

Tel. +33 232102100

Fax +33 235718099

Електронна поща: qufrance@control-union.fr

Период на одобрение: одобрението е изтекло; тече разглеждане на ново одобрение.

ИТАЛИЯ

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

20129 Milano MI

ITALIA

Tel. +39 0273931

Fax +39 0270124630

http://www.sgs.com

Период на одобрение: от 14.3.2008 г. до 13.3.2011 г.

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA SpA

Sede legale: Via della Moscova n. 38

20121 Milano MI

ITALIA

http://www.viglienzone.it

Filiale di Ravenna: C.ne Piazza d'Armi, 130

48100 Ravenna RA

ITALIA

Tel. +39 0544422242

Fax +39 0544422330

Електронна поща: controlli@viglienzone.it

Период на одобрение: от 14.2.2009 г. до 13.2.2012 г.

SOCIETA BOSSI & C. — TRANSITI SpA

Via D. Fiasella n. 1

16121 Genova GE

ITALIA

Tel. +39 0105716-1

Fax +39 010582346

http://www.bossi-transiti.it

Електронна поща: urveyor@bossi-transiti.it

Период на одобрение: от 15.6.2007 г. до 14.6.2010 г.

НИДЕРЛАНДИЯ

CONTROL UNION NEDERLAND (2)

Jufferstraat, 9–15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

NEDERLAND

Tel. +31 102823390

Fax +31 104123967

Електронна поща: netherlands@controlunion.com

Период на одобрение: от 1.11.2008 г. до 31.10.2011 г.

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

Stoomloggerweg 12

3133 KT Vlaardingen

NEDERLAND

Tel. +31 104609911

Fax +31 104353600

http://www.saybolt.com

Период на одобрение: от 1.2.2007 г. до 31.1.2010 г.

ПОЛША

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

Ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

POLSKA/POLAND

Tel. +48 586607720

Fax +48 586007721

http://www.hamilton.net.pl

Период на одобрение: от 3.12.2007 г. до 3.12.2010 г.

Polcargo International Sp. z o.o.

Ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

POLSKA/POLAND

Tel. +48 914340211

Fax +48 914882036

http://www.polcargo.pl

Период на одобрение: от 3.12.2007 г. до 3.12.2010 г.

SGS Polska Sp. z o.o.

Ul. Bema 83

01-233 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 223292222

Fax +48 223292220

http://www.sgs.pl

Период на одобрение: от 3.12.2007 г. до 3.12.2010 г.

ФИНЛАНДИЯ

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FI-00500 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Puhelin +358 947636300

Faksi +358 947636363

http://www.krogius.com

Електронна поща: average.finland@krogius.com

Период на одобрение: от 15.5.2009 г. до 14.5.2012 г.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

ITS TESTING SERVICES LTD (Intertek)

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1708680200

Fax +44 1708680262

Електронна поща: mstokes@caleb-brett.com

Период на одобрение: от 4.4.2007 г. до 4.4.2010 г.


(1)  Тази фирма е одобрена също и да изпълнява проверки в трети държави по силата на Регламент (ЕО) № 639/2003 (хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт).

(2)  Тази фирма е одобрена също и да изпълнява проверки в трети държави по силата на Регламент (ЕО) № 639/2003 (хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт).

(3)  Разрешението на тази фирма за издаването на сертификати е ограничено за Русия, Украйна и Беларус. За допълнителна информация се обръщайте към финландските власти.


21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/8


Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Покана за участие в търг във връзка с обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за обществена услуга

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 197/06

Държава-членка

Гърция

Маршрут

Атина–Астипалия

Атина–Икария

Атина–Лерос

Атина–Милос

Солун–Хиос

Солун–Самос

Лимнос–Митилини–Хиос–Самос–Родос

Родос–Карпатос–Касос–Сития

Александруполис–Сития

Актио–Сития

Атина–Китира

Атина–Наксос

Атина–Парос

Атина–Карпатос

Атина–Сития

Атина–Скиатос

Солун–Корфу

Родос–Кос–Лерос–Астипалия

Корфу–Актион–Кефалиния–Закинтос

Атина–Калимнос

Солун–Каламата

Атина–Скирос

Солун–Скирос

Родос–Кастелоризо

Срок на действие на договора

1 октомври 2009 г.—30 септември 2013 г.

Краен срок за представяне на тръжни оферти

77-ият ден след датата на публикуване на известието за задължение за предоставяне на обществена услуга (ОВ C 131, 10.6.2009 г., стр. 15)

Адрес, на който може да бъде получен безплатно текста на поканата за участие в търга и съответната информация и/или документация, свързана с публичния търг и със задължението за предоставяне на обществена услуга

Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate General of Air Transport

Air Transport and International Affaires

Division/Section II

Vas. Georgiou 1

166 04 Elliniko

GREECE

Тел.+30 2108916149 / 2108916121

Факс +30 2108947132

Уебсайт: http://www.hcaa.gr


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5598 — Dragados/Pol-Aqua Group)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 197/07

1.

На 13 август 2009 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), с която предприятие Dragados S.A. („Dragados“, Испания), притежавано от Actividades de Construccion y Servicios, S.A. („ACS Group“, Испания) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjnych „Pol-Aqua“ S.A. („Pol-Aqua Group“, Полша) посредством публичен търг, обявен на 30 юли 2009 година

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Dragados: строителство, драгажни дейности, строителни работи по граждански обекти и концесии, свързани с пътища и железопътни линии,

за предприятие Pol-Aqua Group: строителни услуги по инженерно разработване, пречистване на отпадни води, пътища и тръбопроводи.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301 или 22967244) или по пощата с позоваване на COMP/M.5598 — Dragados/Pol-Aqua Group, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/10


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2009/C 197/08

Тази публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета. Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„CHIRIMOYA DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA-MÁLAGA“

ЕО №: ES-PDO-0005-0244-11.06.2002

ЗНП ( Х ) ЗГУ ( )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен орган в държавата-членка:

Наименование:

Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Адрес:

Paseo Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Телефон

+34 913475394

Факс

+34 913475410

Електpоннa пощa:

sgcaae@mapya.es

2.   Група:

Наименование:

Asociación de Productores y Elaboradores de Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga

Адрес:

Av. de Andalucía, 1

18690 Almuñécar (Granada)

ESPAÑA

Телефон

+34 58632715

Факс

+34 58632961

Електpоннa пощa:

chirimoya@crchirimoya.org

Състав:

Производители/преработватели ( X ) Други ( )

3.   Вид продукт:

Клас 1.6:

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

4.   Спецификация:

(резюме на изискванията съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование на продукта:

„Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga“

4.2.   Описание:

Плодове от дървото черимоя (Chirimoyo) (Annona Cherimola Mill.), кожа тип Impressa, получени от местния вид „Fino de Jete“, предназначени за консумация в прясно състояние.

Характеристиките на продукта произтичат от специфичните качества на вида „Fino de Jete“, повлияни от географската среда — Costa Tropical de Granada-Málaga (тропическият бряг на Гранада-Малага).

кожата на плодовете е съставена от сегменти, които в най-подходящия момент за прибиране на реколтата са гладки или леко хлътнали по краищата; формата на плодовете е кръгла, яйцевидна, сърцевидна или бъбрековидна, и обикновено е симетрична по отношение на дръжката,

цветът на плода в най-подходящия момент за прибиране на реколтата е светло зелен,

кожата на плода е сравнително дебела,

семките са обвити ципа и са сраснати с плодника и по тази причина не се отделят лесно,

вкусът е балансиран — подчертано сладък и леко кисел, съдържанието на разтворими захари е над 17o Brix,

в момента на бране месестата част е бяла или с цвят на слонова кост.

По отношение на категориите и допустимите отклонения трябва да бъдат прилагани действащите в сила стандарти за качество за плода черимоя. Само плодовете черимоя „екстра“ или „I-ва“ категория ще бъдат със защитено наименование за произход.

4.3.   Географски район:

Районът на производство, обработка и опаковане на плодовете черимоя, защитени от наименованието за произход „Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga“ („Черимоя от тропическия бряг на Гранада-Малага“), обхваща територията на едноименната природна местност и съдържа следните общини:

 

За провинция Гранада: Motril, Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Molvízar, Salobreña, Itrabo, Otívar, Lentejí, Jete и Almuñécar.

 

За провинция Малага: Nerja, Frigiliana, Torrox, Algarrobo и Vélez-Málaga.

Обработката и опаковането се извършва в географския район поради това, че черимоята е много деликатен и нетраен плод, чиято кожа е много податлива на потъмнявания, вследствие на механични наранявания, като например търкане, удар и др. С продукта трябва да се манипулира изключително внимателно още от ръчното бране на полето до опаковането в склада, което трябва да става в рамките на 24 часа. Повторното опаковане на продукта, както и допълнителните манипулации, са категорично забранени.

4.4.   Доказателство за произход:

Съществуват някои основни елементи, които са гаранция за произхода и качеството на продукта. Те са следните:

плодовете черимоя от разрешения вид са с произход от насаждения, регистрирани и намиращи се в района на производство,

в регистрираните насаждения се прилагат практиките за отглеждане, установени в спецификацията, които ще се контролират, за да се гарантира тяхното спазване,

продуктът се транспортира и съхранява в регистрирани центрове за обработка на плодове и зеленчуци, които се намират в района на производство, при условия, които гарантират най-доброто му съхранение,

обработката, опаковането, излагането, изпращането и съхранението на плодовете черимоя подлежат на контрол от регулаторния съвет,

за да се гарантира качеството на плодовете, се извършват физикохимически и органолептични анализи с определена честота,

единствено плодовете черимоя, които преминат през всички проверки по време на процеса, се опаковат и се пускат на пазара с гарантиран произход, удостоверен с номериран контраетикет от регулаторния съвет. Регулаторният съвет предоставя на търговското предприятие съответния брой контраетикети в съответствие с продукта, доставен от земеделския производител в центъра, в който се извършва обработката и опаковането на удостоверения продукт, и в съответствие с броя на артикулите и опаковките.

4.5.   Метод на производство:

Отглеждането на дървото черимоя започва, както за всяко друго овощно дърво, с неговото засаждане. За тази цел се използва присадено растение. Присаденият растителен материал съответства на вида, който традиционно се присажда в района, а именно — „Fino de Jete“.

Гъстотата на насажденията в района обикновено варира между 160 и 200 дръвчета на хектар.

По време на първите 3—4 години от живота на дървото се извършва подрязване за оформяне. След като растението започне да дава плодове (след 5-ата година), се извършва плодово подрязване, от което зависи плодовитостта на растението. Най-подходящ момент за извършване на подрязването е краят на зимата.

Ръчното опрашване, извършвано от човека, се допълва от естествено опрашване в районите на Costa Tropical de Granada-Málaga, където естественото опрашване е нередовно или недостатъчно.

Трудното оплождане на дървото черимоя обаче го прави устойчиво на вредители. Основният вредител за дървото черимоя е Т. H „плодова мушица“ или „Средиземноморска плодова муха“ (Ceratitis Capitata Wied). В по-малка степен дърветата биват атакувани и от смучещи вредители (Cocus hesperidium и Pseudococus citri). За борба с тях се използват разрешените за целта инсектициди.

Често срещано заболяване е гниенето на стъблото и основните корени, причинено предимно от Armillaria mellea и Rosellina necatrix вследствие на излишъка от влага в основата на дървото; по тази причина се препоръчва да се открие стъблото на дървото и основните корени, като се остърже изгнилата част докато се стигне до здрава дървесина, след което да се извърши дезинфекция с разрешен фунгицид.

В началото на пролетта обикновено теренът, на който се отглеждат дърветата черимоя, се изорава с дълбочина около 15 сантиметра.

Количеството на използвания тор зависи от редица фактори, като например плодородността на почвата, системата за напояване, подложките, възрастта на дървото и особено от очаквания добив.

В района се използват две системи за напояване, които значително се различават в зависимост от това дали насажденията се намират на склон или в долина, т.е. съответно локално напояване и напояване чрез заливане.

Продуктът се събира изцяло ръчно. След като бъдат събрани плодовете черимоя, те се транспортират до центровете, в които се извършва обработката и опаковането, като това става достатъчно внимателно, за да се запазят характеристиките на продукта.

След като достигнат до регистрираните центрове, в които се извършва обработката и опаковането, плодовете биват категоризирани.

С продукта се манипулира изключително внимателно от събирането му на полето до неговото опаковане в складовете, което трябва да става в рамките на 24 часа. Повторното опаковане на продукта, както и допълнителните манипулации са категорично забранени.

4.6.   Връзка:

Видът „Fino de Jete“ е получен в резултат на процес на естествена селекция, съчетана с човешка намеса, от вид, донесен от Америка през XVIII в. Понастоящем видът се отглежда единствено в Costa Tropical de Granada-Málaga.

Сред критериите, по които този район беше избран от земеделските стопани, са: високите и стабилни добиви през годините — факт, който до голяма степен се дължи на идеално приспособените към околната среда биологични характеристики, бледозеления цвят, който отчасти е в резултат на практиките за отглеждане, високата гъстота на насажденията, практиките на подрязване и стръмния релеф на долините, намиращи се между тропиците, осигуряващ максимално предпазване на овощните дървета от слънцето.

Освен това кожата, съставена от свързани сегменти (тип Impresa), с по-голяма дебелина, отколкото при други видове, улеснява манипулациите с плодовете и транспортирането им, правейки ги по-малко уязвими за механични наранявания. На органолептично ниво, техният балансиран вкус — между сладък и леко кисел, с нюанси — е формиран под въздействието на климатичните условия в района, където плодовете зреят през лятото — период от годината с най-високи температури, в резултат на което плодовете съдържат по-големи количества разтворими захари. Това е вследствие на местоположението на района на производство — в умерен климатичен пояс, за разлика от най-големите райони на производство в света, където плодовете зреят през цялата година, защото районите се намират на географски ширини близо до тропиците и дори на екватора.

Всички тези характеристики са потвърждение на това, че видът „Fino de Jete“ представлява екотип, идеално приспособен към специфичните субтропични условия в района на производство на това наименование за произход.

4.7.   Инспекционен орган:

Наименование:

Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga».

Адрес:

Av. Juan Carlos I, Ed. Estación, Apdo. de Correos 648

18690 Almuñécar (Granada)

ESPAÑA

Телефон

+34 958635865

Факс

+34 958639201

Електpоннa пощa:

chirimoya@crchirimoya.org

Регулаторният съвет за защитеното наименование за произход „Chirimoya de la Costa Tropical Granada-Málaga“ отговаря на стандарт EN 45011, в съответствие с действащото законодателство.

4.8.   Етикетиране:

Етикетите с търговско предназначение на всяко регистрирано дружество трябва да бъдат одобрени от регулаторния съвет. Те задължително съдържат надписа: Наименование за произход „Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga“.

Всяка опаковка, която съдържа черимоя, защитена с наименование за произход, носи номерирани контраетикети, издадени от регулаторния съвет, които се поставят в склада по начин, позволяващ повторното им използване.

Номерираните контраетикети се използват както за категория „Екстра“, така и за категория „I“.


21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/14


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2009/C 197/09

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу регистрацията в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета. Декларациите за възражение трябва да бъдат получени от Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„COLLINE PONTINE“

ЕО №: IT-PDO-0005-0499-28.09.2005

ЗНП ( X ) ЗГУ ( )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорна институция в държавата-членка:

Наименование:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Адрес:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Телефон

+39 0646655104

Факс

+39 0646655306

Електронна поща:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Група:

Наименование:

Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Latina

Адрес:

Via Don Minzoni

04100 Latina LT

ITALIA

Телефон

+39 0773668957

Факс

+39 0773668957

Електронна поща:

aspollatina@libero.it

Състав:

Производители/преработватели ( Х ) други ( )

3.   Вид продукт:

Клас

1.5 — Масла и мазнини — непреработено маслиново масло екстра качество

4.   Спецификация:

(Резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование:

„Colline Pontine“

4.2.   Описание:

Непреработено маслиново масло екстра качество със следните физически и химически характеристики:

 

ХИМИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ОЦЕНКИ

 

Обща киселинност, изразена в олеинова киселина, по-малка или равна на 0,6 g на 100 g масло

 

Пероксидно число, равно или по-малко от 12

 

Стойност на полифенолите над 100 mg/kg

 

Олеинова киселина, равна или по-голяма от 72 на сто

 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕН ПРОФИЛ: цвят от наситено зелено до жълто със златисти отблясъци.

Цветът е свързан с периода на събиране на реколтата от маслини от културен сорт Itrana, който, благодарение на „постепенното“ зреене, може да започне през ноември и да продължи до 31 януари на следващата година. Тази сортова характеристика позволява на производителите и преработвателите на непреработеното маслиново масло екстра качество „Colline Pontine“ да планират събирането на реколтата от маслини в зависимост от различните сезонни фактори (климатични условия, количества продукция в маслиновите насаждения).

Непреработеното маслиново масло екстра качество „Colline Pontine“ се характеризира в обонятелно отношение с наличието на умерен до интензивен плодов аромат на зелена маслина, послевкус на бадем и типична нотка на дъхава трева, типично усещане – домат (зелен). Горчивият и пикантният вкус са от леки до умерени.

ОРГАНОЛЕПТИЧНИ ОПИСАНИЯ

МЕДИАНА

Недостатъци

0

С вкус на маслинов плод

4—7

Горчив

3—5

Пикантен

3—5

Домат

3—6

Непреработеното маслиново масло екстра качество ЗНП „Colline Pontine“ трябва да се получава от следните сортове маслини:

„Itrana“ — от 50 % до 100 %,

„Frantoio“ и „Leccino“ — до 50 %,

Други сортове — най-много до 10 %.

4.3.   Географски район:

Районът на производство на защитеното наименование за произход „Colline Pontine“ обхваща административната територия на някои общини на провинция Latina, разположени в област Lazio, и по-точно:

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina.

4.4.   Доказателство за произход:

Всеки етап от производствения процес трябва да се контролира посредством точно описание на входящите и изходящите продукти. По този начин се гарантира проследимостта на продукта, както и посредством вписването във водени от контролния орган специални регистри, на кадастърните участъци, където се осъществява отглеждането, на маслинопроизводителите, на предприятията за пресоване на маслини, на предприятията за бутилиране, както и посредством докладване пред контролния орган на произведените количества. Всички физически или юридически лица, вписани в съответните регистри, подлежат на проверка от страна на контролните органи съгласно изискванията на спецификацията и съответния план за контрол.

4.5.   Метод на производство:

Спецификацията предвижда, наред с другото, за управлението на почвата да се извършват механични обработки на повърхността, които са от полза и за контрола на плевелите. Допустима е практиката на засяването с трева. Позволено е химическото премахване на плевели. Фитосанитарната защита трябва да се осъществява съгласно процедурите на целенасочената борба с оглед свеждането до минимум или отстраняването на остатъците от противопаразитни препарати върху маслините. Производството не може да превишава 100 kg на маслиново растение. Събирането на реколтата от маслини трябва да се извършва ръчно или с механични средства, при условие че по време на операцията се избягва престоят на костилковите плодове по земята. Във всички случаи трябва да се използват мрежите, докато събирането на естествено опадалите маслини се забранява. Събирането на реколтата се извършва от началото на процеса на узряване и приключва до 31 януари. Забранява се използването на химически продукти, които предизвикват или улесняват откъсването на плодовете. За превозването на маслините трябва да се използват съдове, които са снабдени с отвори и могат да бъдат измивани. Позволено е използването на съдове от неръждаема стомана или от други материали, които могат да бъдат измивани и употребявани за хранителни продукти, при условие че обработката на маслините в тях се извършва през същия ден. Във всички случаи, събраните маслини трябва да бъдат смлени в срок от 48 часа след събирането им. Абсолютно се забранява използването на химически и/или биологични спомагателни вещества, механични спомагателни вещества (талк) и следователно за извличането се допускат само добросъвестни механични и физически способи, годни за производството на масла, които проявяват възможно най-автентично своите характеристики. Маслините трябва да бъдат подложени на обезлистяване и измиване, за да се избегнат евентуални остатъци от противопаразитни препарати или чужди вещества. За извличането на маслото се допускат само механични и физически способи, годни за производството на масла, които проявяват първоначалните специфични характеристики на плодовете. Смилането трябва да се извършва при максимална температура 33 °C на маслиновата паста, в продължение на максимум 50 минути. Забранява се методът на преработка, известен с наименованието „ripasso“ (повторно прецеждане). Забранява се също така прибягването до продукти с химическо или биологично действие и използването на талк в рамките на процеса на извличане. Полученото от маслините масло не може да надвишава 27 % от теглото на маслините. Позволено е получаването на непреработено маслиново масло екстра качество със защитено наименование за произход „Colline Pontine“ по биологичен способ. Съдовете, в които се опакова непреработеното маслиново масло екстра качество със защитено наименование за произход „Colline Pontine“ с цел пускането му на пазара за консумация, трябва да бъдат от тъмно стъкло, керамика или неръждаемо метално фолио със законоустановени съставки и с описания по-долу етикет, с вместимост, непревишаваща 5 l. Допускат се като опаковки пликчета с вместимост 10 ml с една доза, изработени от алуминиев ламинат и от допустими по закон подходящи синтетични материали, обозначени с предвидените в действащото законодателство разпореждания, както и с последователна номерация, определена от контролния орган. Отглеждането на маслини, както и извличането и бутилирането на непреработено маслиново масло екстра качество със защитено наименование за произход „Colline Pontine“ трябва да се извършват в пределите на района на производство съгласно предходната точка 4.3, за да се намалят рисковете от влошаване и снижаване на органолептичното качество по време на етапите между извличането, складирането и сертифицирането на непреработено маслиново масло екстра качество със защитено наименование за произход „Colline Pontine“, както и рисковете от влошаване на качеството на продукта, предизвикани от възможното излагане на светлина, топлина, атмосферен кислород, се увеличават значително при превозването на продукта извън района на производство.

4.6.   Връзка:

Непреработеното маслиново масло екстра качество със защитено наименование за произход „Colline Pontine“ притежава типични особености и свойства, които произтичат от територията и най-вече от културен сорт „Itrana“, който никъде другаде няма толкова силно разпространение и който при отглеждане в района по точка 4.3 придобива особени качествени характеристики, придавайки на непреработеното маслиново масло екстра качество със защитено наименование за произход „Colline Pontine“„подчертан“ и „особен“ органолептичен вкус.

Непреработеното маслиново масло екстра качество „Colline Pontine“ може лаконично да бъде определено като „хармонично“, белег, обусловен от изключителна синергия, благоприятна не само поради качествата, но също и поради еднородността на неговите характеристики, поради което маслото е добре прието за много широка целева група потребители.

В района на производство по точка 4.3 терените по правило се състоят от предимно компактни варовикови пластове, които от гледна точка на своя геологичен строеж се отнасят към късния креден период; такива терени, при които често е налице тънък обработваем слой, са много пропускливи и спечени дълго време през годината. Климатът, от средиземноморски тип, се характеризира с умерени зимни температури, които рядко са отрицателни. Маслинопроизводството преобладава в хълмистия район на провинция Pontina, в почти непрекъснат пояс, който от територията на Rocca Massima и Cori се простира в посока юг—изток до общини Minturno и Castelforte, на границата на провинция Неапол.

Сортът маслини „Itrana“, наричан също „Oliva di Gaeta“, „Trana“, „Oliva Grossa“, „Cicerone“, изцяло преобладава в района на производство на непреработеното маслиново масло екстра качество „Colline Pontine“, като 70 % от отглежданите растения са само от този сорт. Между сорта „Itrana“ и територията по точка 4.3 съществува особена и оригинална връзка; синонимът „Oliva di Gaeta“ указва, че отглеждането на този сорт датира от най-древни времена, като по-късно от територията на Gaeta, Itri и Formia той се е разпространил до Папската държава в Рим, а впоследствие — в целия хълмист и планински район на провинция Pontina. Затова непрекъснатото разпространение на културен сорт „Itrana“ по протежение на територията е последица от отглеждането на маслиновото дърво в течение на векове; поради многовековната и високо ценена употреба на част от продукта (oliva di Gaeta) като маслини за консумация, Itrana е класифицирана и като трапезна маслина; всъщност, преди всичко поради постепенното узряване от гледна точка на земеделието реколтата на маслините е много късна.

Почвата, преобладаващото разположение, климатът и сортовият състав допринасят за определянето на основната характеристика на непреработеното маслиново масло екстра качество „Colline Pontine“ — равновесие и хармония; всъщност, когато се отглежда в други области на производство в Италия, сорт „Itrana“ дава продукт с променени киселинен състав и количество полифеноли, както и съответните характеристики на горчиво и пикантно, както се потвърждава също и от неотдавнашните изследвания, извършени от област Лацио, Arsial Lazio, I.S.O.L. — Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura Sez. di Spoleto и Università degli Studi di Roma „La Sapienza“ в рамките на Регионалната програма за подобряване на качеството на маслото, финансирана от Европейския съюз съгласно Регламент (ЕО) № 2407/2001.

Непреработеното маслиново масло екстра качество „Colline Pontine“ притежава характерен плодов вкус с по-силно или по-слабо интензивна тревиста нотка, с добре дозирано и балансирано усещане за горчивото и на пикантното, и с уникално усещане на привкуса „Pomodoro Verde“ (зелен домат), който не е налице в други територии, независимо дали са в съседство или не.

Тези характеристики се доказват от многобройни национални и международни признания за качество, датиращи от 1872 г., както и от многобройните съществуващи исторически документи и от почвено-климатичните и сортовите условия, които го правят уникално поради хармоничността на неговите органолептични свойства. В провинция Pontina, и преди всичко при маслиновите насаждения на предпланинския хълмист пояс, където се намира районът на производство, отглеждането на маслини е тясно свързано със структурата на обществото, като е обусловило в течение на векове териториалното развитие, а като последица на това и живота на населението в течение на времето, оказвайки въздействие и върху икономиката на района, почти изцяло основана на маслинопроизводството. Климатът е мек и благоприятен за маслиновото растение, включените в района на производство земи са планински и предпланински и включват почви със скалиста, камениста или рохкава структура, граничещи с орографската система на планините Lepini, Ausoni и Aurunci. Парцелите имат разположение юг—югозапад и изложение към морето. Действително орографската система образува тераса с наклон към морето по протежение на цели 100 km, и затова е една от най-обширните територии на Италия по еднородност и географски условия. Маслиновите насаждения се характеризират от векове със преобладаващото наличие на сорт „Itrana“, разпространен в област Lazio, но само в провинция Latina има толкова значително разпространение (в маслиновите насаждения на общини Sonnino и Itri съставлява 90 % от съществуващото растително богатство). Дърветата се развиват добре, макар и в не много благоприятна почвена среда поради наличието на големи разлики във височината.

Освен че е посветила значително внимание на въпроса за мочурищата, посредством едикт, съхраняван и понастоящем в историческия архив на Latina, папската държава е предоставяла възнаграждение от 10 скудо за всеки 100 засадени маслинови растения, по такъв начин през 1786 г. са били засадени 48 901 ha с маслинови дървета. И кадастралният план от XVIII век потвърждава значителното разпространение на отглеждането на маслини. Италианската държава винаги е ценяла местното маслинопроизводство: закриляйки го от комерсиалните превратности, тя се е грижила за участието на неговия продукт в различни изложения. През периода на мелиорациите произведеното на тази територия маслиново масло е продължило да бъде ценено с участието в различни прояви — международни изложения, докато през периода на автархията, независимо от липсата на международна търговия, се е установила политика на инвестиции, също и в маслинопроизводството, съгласно най-съвременните техники, разпространявани от тогавашните Амбулантни катедри по земеделие.

4.7.   Контролен орган:

Посоченият контролен орган е частна организация.

Наименование:

3A-PTA

Адрес:

Fraz. Pantalla

06050 Todi PG

ITALIA

Телефон

+39 07589572224

Факс

+39 0758957257

Електронна поща:

certificazione@parco3a.org

Интернет адрес:

http://www.parco3a.org

4.8.   Етикетиране:

Всички съдове трябва да бъдат снабдени със система за затваряне, която да губи своята цялост след първото използване. Името на защитеното наименование за произход „Colline Pontine“ трябва да е изписано с незаличими главни букви, с цвят, силно контрастиращ с цвета на етикета и от естество да бъде ясно разграничаван от всички указания, които се намират върху самия етикет. Етикетът трябва да съдържа израза „Colline Pontine“ с букви, които са по-големи от всички други използвани на етикета и контраетикета. Текстът „D.O.P. denominazione d'origine protetta“ (ЗНП — защитено наименование за произход) трябва да е възпроизведен непосредствено под географското наименование „Colline Pontine“ със същата големина, както буквите на гореспоменатото наименование. Разрешено е добросъвестното използване на имена, фирмени наименования, частни марки, стига само да нямат хвалебствен смисъл или да не въвеждат в заблуждение потребителите. Използването на имена на стопанства, кооперативи, чифлици и техни териториални местонахождения, както и позоваването на опаковането в стопанството за маслинопроизводство или в сдружението от стопанства за маслинопроизводство, или в предприятието за маслинопроизводство, намиращи се в района на производство, е позволено, единствено ако продуктът е бил получен изключително от маслини, набрани в маслиновите насаждения, които са част от стопанството. Задължително е в предната част на етикета да се посочва годината на производство на маслините. Допустимо е върху етикета да се прави позоваване на получено по биологичен способ масло. Логото на наименованието „Colline Pontine“, чиито характеристики и цветови индекси са подробно описани в спецификацията, се състои от панорамен изглед на три колони в дорийски стил в жълт цвят и разположена над тях клонка с маслини в сивозелено, по-голяма от колонадата, на фона на хълмовете, оградение с кръгъл контур с наименованието „Colline Pontine“. Символиката се позовава на предримските цивилизации и на редицата от трите планински системи Lepini, Ausoni и Aurunci. Логото може да бъде отделено от етикета, стига само да бъде на същата страна на етикета.

Image


21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/s3


СЪОБЩЕНИЕ

На 21 август 2009 г., в Официален вестник на Европейския съюз C 197 А ще бъде публикуван „Общ каталог на сортовете от зеленчукови видове — пето допълнение на 27-ото пълно издание“.

За абонатите на Официален вестник този брой е безплатен в зависимост от броя и езиковите версии на техните абонаменти. Абонатите трябва да изпратят надлежно попълнен отпечатания по-долу формуляр за поръчка, като отбележат техния абонаментен номер (код, който се появява в лявата част на всеки етикет и започва със: О/…). Този безплатен брой на Официален вестник ще бъде достъпен за период от една година, считано от датата на публикуването му.

Всички, които не са абонати, но проявяват интерес, могат да поръчат срещу заплащане този брой на Официален вестник в някое от нашите бюра за разпространение (вж. http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm).

Справки в посочения брой на Официален вестник — както и във всички негови серии (L, C, CA, CE) — могат да се извършват безплатно на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu

Image