ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.186.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 186

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
8 август 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 186/01

Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Задължения за обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии ( 1 )

1

2009/C 186/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

2

2009/C 186/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) ( 1 )

6

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 186/04

Обменен курс на еврото

7

2009/C 186/05

Административна комисия на Европейските общности за социално осигуряване на работници мигранти — Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета

8

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 186/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5606 — Uniqa/Veneto Banca/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

10

2009/C 186/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5582 — Gonvarri/Severstal/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

12

2009/C 186/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5540 — Lion Capital/CEDC/Russian Alcohol Group) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 186/09

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

14

2009/C 186/10

Публикация на заявление съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

20

2009/C 186/11

Публикация на заявление съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

23

2009/C 186/12

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/1


Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Задължения за обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 186/01

Държава-членка

Италия

Маршрути

Алгеро (AHO)–Рим (FCO) и обратно;

Алгеро (AHO)–Милано (LIN) и обратно;

Каляри (CAG)–Рим (FCO) и обратно;

Каляри (CAG)–Милано (LIN) и обратно;

Олбия (OLB)–Рим (FCO) и обратно;

Олбия (OLB)–Милано (LIN) и обратно.

Дата на влизане в сила на задължението за предоставяне на обществена услуга

15 дни след датата на публикуване на настоящото обявление

Адрес, на който може да бъде получен текстът и съответната информация и/или документация, свързана със задължението за обществена услуга

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

Direzione centrale regolazione economica

Direzione trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

Електронна поща: osp@enac.gov.it


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/2


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 186/02

Дата на приемане на решението

19.3.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 522/08

Държава-членка

Полша

Регион

Wielkopolskie

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Правно основание

Uchwała Rady Ministrów nr 154/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 г. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych – Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2008–2011”, projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.; art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 г. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 г., nr 249 poz. 2104 ze zm.)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие, Трудова заетост

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 4 962 500 PLN

Интензитет

6,26 %

Времетраене

До 2011 г.

Икономически отрасли

Услуги

Название и адрес на предоставящия орган

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

17.6.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 582/08

Държава-членка

Ирландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Health Insurance Integenerational Solidarity Relief

Правно основание

Health Insurance (Miscellaneous Provisions) Bill 2008

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Услуги от общ икономически интерес

Вид на помощта

Директен грант, Парафискален налог

Бюджет

Годишен бюджет: 300 милиона EUR; Общ бюджет: 1 200 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

1.1.2009 г.—31.12.2012 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Department of Finance

Government Buildings

Upper Merrion Street

Dublin 2

IRELAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

30.6.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 36/09

Държава-членка

Франция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Régime cadre temporaire d’interventions publiques en capital investissement dans les PME

Правно основание

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958, articles L. 2251-1, L. 2253-1, L. 3231-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du CGCT,

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Рисков капитал

Вид на помощта

Отпускане на рисков капитал

Бюджет

Годишен бюджет: 25 милиона EUR; Общ бюджет: 50 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

2009—31.12.2010 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

DIACT

8 rue de Penthièvre

75008 Paris

FRANCE

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

8.5.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 249/09

Държава-членка

Франция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Renforcement des fonds propres de l'entité qui sera issue du rapprochement des organes centraux des groupes Caisse d'Épargne et Banque Populaire

Правно основание

article 6,III de la loi 2008-1061 du 16.10.2008 de finances rectificative

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции

Бюджет

Годишен бюджет: —; Общ бюджет: 2 450 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

139 rue de Bercy

75012 Paris

FRANCE

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

7.7.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 379/09

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Prolongation and amendments of the Dutch credit guarantee scheme

Правно основание

Rules of the 2008 Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Годишен бюджет: —; Общ бюджет: 200 000 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

30.6.2009 г.—31.12.2009 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

NEDERLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/6


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 186/03

На 30 април 2009 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32009M5500. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/7


Обменен курс на еврото (1)

7 август 2009 година

2009/C 186/04

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4357

JPY

японска йена

136,89

DKK

датска крона

7,4448

GBP

лира стерлинг

0,85670

SEK

шведска крона

10,3008

CHF

швейцарски франк

1,5288

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,7515

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,910

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

272,80

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7023

PLN

полска злота

4,1670

RON

румънска лея

4,2168

TRY

турска лира

2,1300

AUD

австралийски долар

1,7161

CAD

канадски долар

1,5540

HKD

хонконгски долар

11,1272

NZD

новозеландски долар

2,1315

SGD

сингапурски долар

2,0628

KRW

южнокорейски вон

1 761,67

ZAR

южноафрикански ранд

11,6875

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,8084

HRK

хърватска куна

7,3350

IDR

индонезийска рупия

14 308,44

MYR

малайзийски рингит

5,0257

PHP

филипинско песо

68,557

RUB

руска рубла

45,4450

THB

тайландски бат

48,778

BRL

бразилски реал

2,6336

MXN

мексиканско песо

18,7072

INR

индийска рупия

68,5760


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/8


АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ

Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета

2009/C 186/05

Член 107, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент (ЕИО) № 574/72

Референтен период: юли 2009 r.

Период на прилагане: октомври, ноември и декември 2009 r.

7-2009

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,7932

7,44576

15,6466

0,700596

3,45280

272,060

4,29649

1 BGN =

0,511300

1

13,1881

3,80702

8,00010

0,358214

1,76542

139,104

2,19679

1 CZK =

0,0387699

0,0758261

1

0,288671

0,606617

0,027162

0,133865

10,5477

0,166574

1 DKK =

0,134305

0,262673

3,46415

1

2,10141

0,0940932

0,463727

36,5389

0,577038

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,64849

0,475871

1

0,0447762

0,220674

17,3878

0,274596

1 LVL =

1,42736

2,79162

36,8161

10,6278

22,3333

1

4,92838

388,326

6,13262

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,47023

2,15644

4,53157

0,202907

1

78,7939

1,24435

1 HUF =

0,00367567

0,00718887

0,0948072

0,0273681

0,0575117

0,00257516

0,0126913

1

0,0157924

1 PLN =

0,232748

0,455209

6,00333

1,73299

3,64172

0,163062

0,803633

63,3214

1

1 RON =

0,237054

0,463630

6,11439

1,76505

3,70909

0,166079

0,818500

64,4928

1,01850

1 SEK =

0,0923688

0,180655

2,38249

0,687756

1,44526

0,0647132

0,318931

25,1298

0,396862

1 GBP =

1,16155

2,27176

29,9601

8,64861

18,1743

0,813776

4,01060

316,010

4,99058

1 NOK =

0,111739

0,218540

2,88212

0,831985

1,74834

0,0782842

0,385814

30,3998

0,480087

1 ISK =

0,00557373

0,0109011

0,143764

0,0415007

0,0872099

0,00390493

0,019245

1,51639

0,0239475

1 CHF =

0,657801

1,28653

16,9668

4,89783

10,2923

0,460852

2,27125

178,961

2,82623


7-2009

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,21845

10,8262

0,860920

8,94939

179,413

1,52022

1 BGN =

2,15689

5,53541

0,440188

4,57582

91,7338

0,777287

1 CZK =

0,163549

0,419729

0,0333778

0,346967

6,95582

0,0589386

1 DKK =

0,566557

1,45400

0,115625

1,20194

24,0960

0,204172

1 EEK =

0,269608

0,691918

0,0550228

0,57197

11,4666

0,0971596

1 LVL =

6,02123

15,4528

1,22884

12,7740

256,086

2,16989

1 LTL =

1,22175

3,13547

0,249340

2,59192

51,9616

0,440285

1 HUF =

0,0155056

0,039793

0,00316445

0,0328950

0,659462

0,00558781

1 PLN =

0,981837

2,51977

0,200378

2,08296

41,7581

0,353828

1 RON =

1

2,56638

0,204084

2,12149

42,5306

0,360374

1 SEK =

0,389653

1

0,0795221

0,826645

16,5722

0,140421

1 GBP =

4,89993

12,5751

1

10,3952

208,397

1,76581

1 NOK =

0,471367

1,20971

0,0961987

1

20,0475

0,169868

1 ISK =

0,0235125

0,0603421

0,00479853

0,0498815

1

0,00847328

1 CHF =

2,77490

7,12146

0,566313

5,88692

118,018

1

1.

Регламент (ЕИО) № 574/72 определя, че обменният курс за дадена валута в стойности, деноминирани в друга валута, е курсът, изчислен от Комисията и основаващ се на средномесечната стойност през референтния период, определен в параграф 2, на съответните обменни курсове, публикувани от Европейската централна банка.

2.

Референтният период е:

месец януари за обменни курсове, приложими от 1 април следващата година,

месец април за обменни курсове, приложими от 1 юли следващата година,

месец юли за обменни курсове, приложими от 1 октомври следващата година,

месец октомври за обменни курсове, приложими от 1 януари следващата година.

Обменните курсове на валутите се публикуват във втория Официален вестник на Европейския съюз (серия C) от февруари, май, август и ноември.


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/10


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5606 — Uniqa/Veneto Banca/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 186/06

1.

На 3 август 2009 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Uniqa Versicherungen AG („Uniqa“, Австрия), под съвместния контрол на Raiffeisen Zentralbank Österreich („RZB“, Австрия), Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung („Austria Verein Austria“) и Collegialität Versicherung auf Gegenseitigkeit, („CollVerein, Austria“), и Veneto Banca Holding S.C.p.A. („VB“, Италия) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие Claris, компания за превозни средства, понастоящем притежание на VB(„JV“, Италия), посредством покупка на акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Uniqa: застрахователна група с дейност във всички застрахователни сектори (животозастраховане, общо застраховане и презастраховане),

за предприятие RZB: финансови услуги за местни и международни/мултинационални корпоративни клиенти, както и за финансови институции по целия свят,

за Austria Verein: частна фондация, регистрирана по австрийското законодателство,

за CollVerein, Austria: взаимно застрахователно дружество, регистрирано по австрийското законодателство,

за предприятие VB: холдингово дружество от италианска група, която развива дейност в секторите на банковите и финансовите услуги,

за предприятие JV: ще развива дейност в сектора на животозастраховането в Италия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301 или 22967244) или по пощата с позоваване на COMP/M.5606 — Uniqa/Veneto Banca/JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/12


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5582 — Gonvarri/Severstal/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 186/07

1.

На 31 юли 2009 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Severstal (Русия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над Holding Gonvarri Russia S.L. („Gonvarri Russia“), принадлежащо на групата Gonvarri Corporación Financiera S.L. („Gonvarri“, Испания) посредством покупка на дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Gonvarri: обработка и разпространение на стомани, както и проектиране, разработване и производство на метални детайли за моторни превозни средства,

за предприятие Severstal: производство на стомана и минна дейност,

за предприятие Gonvarri Russia: производство на стомана и нейното разпространение.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301 или 22967244) или по пощата с позоваване на COMP/M.5582 — Gonvarri/Severstal/JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5540 — Lion Capital/CEDC/Russian Alcohol Group)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 186/08

1.

На 31 юли 2009 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), с която предприятия Lion Capital LLP („Lion Capital“, Обединеното кралство) и Central European Distribution Corporation („CEDC“, САЩ), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятието CJSC Russian Alcohol Group и неговите дъщерни предприятия („Russian Alcohol Group“, Русия) чрез предоставяне на определени договорни права на вето.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Lion Capital: частен капиталов инвеститор,

за предприятие CEDC: производител на различни видове водка и дистрибутор на алкохолни напитки,

за предприятие Russian Alcohol Group: производител и дистрибутор на различни видове водка и готови за употреба алкохолни напитки.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301 или 22967244) или по пощата с позоваване на COMP/M.5540 — Lion Capital/CEDC/Russian Alcohol Group, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/14


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2009/C 186/09

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета. Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„CHORIZO RIOJANO“

ЕО №: ES-PGI-0005-0654-16.10.2007

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Chorizo Riojano“

2.   Държава-членка или трета държава:

Испания

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт (вж. приложение II):

Клас 1.2.

Месни продукти.

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

„Chorizo Riojano“ е чоризо екстра категория, с форма на броеница(наниз), без добавки, произвеждано на територията на автономната община La Rioja и притежаващо следните характеристики:

Морфологични характеристики

Чоризото, обхванато от настоящото защитено географско указание, се характеризира с повече или по-малко цилиндричната си форма на броеница(наниз) или подкова с диаметър от 30 до 40 mm и минимално тегло от 200 g, твърда и компактна консистенция с обикновено набръчкан външен вид, гладки и добре свързани помежду си парчета без необичайно оцветяване и с ясно разграничими фрагменти месо и сланина.

Физико-химични характеристики

Влажност: макс. 45 %;

Съотношение колаген/белтъчини: макс. 14 %;

Мазнини в сухото вещество: макс. 57,0 %;

Нитрати, изразени като NaNO3: макс. 100 ppm;

Нитрити, изразени като NaNO2: макс. 20 ppm;

Общо фосфати, изразени като P2O5: макс. 7 500 ppm;

(съответства на естественото съдържание в месото, без добавени фосфати).

Органолептични характеристики

Балансиран, интензивен и траен мирис с преобладаване, освен нотките на чесън, на (люта) чушка; без стипчиви миризми и миризма на гранясало. Балансиран между мазно и немазно, интензивен и траен вкус; възкисел, пикантен, ако се използва люта чушка, без необичаен вкус или вкус на гранясало. Балансирана и добре споена консистенция, лесно сдъвкваема и слабо вискозна.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

Месо и сланина, които са особено подходящи за колбасите, нетлъсто месо от женска или кастрирана мъжка свиня, без жили, както и месо от гърдите или немазна сланина без кожа, подправени с фина суха сол, люта чушка 100 % екстра категория и пресен белен чесън, всичкото напълнено в естествени свински черва.

Добавената сланина трябва да бъде консистентна, като парчетата мека и мазна коремна сланина са неподходящи, тъй като при накълцването биха станали вискозни и биха отделяли мазнина при зреенето на наденицата. Между впрочем добавеното количество трябва да бъде ограничено и в никакъв случай да не надвишава 57 % в сухото вещество; това е един от ключовите елементи, които разграничават „Chorizo Riojano“ от останалите чоризо, при които pH рязко се изменя, усложнявайки по този начин доброто им зреене и последващо съхранение.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Подготовка на суровините

Предприятията, производители на месо по комплексни рецепти, които произвеждат „Chorizo Riojano“, трябва да имат възможност да приемат по подходящ начин закланите животни и/или парчетата месо, както и правилно да ги съхраняват, като не допускат понижаването на pH на месото, както и изменения в оцветяването или консистенцията; и проверяват чистотата на продукта при получаването чрез съответстващи тестове и анализи.

Операциите по почистване, обезкостяване и нарязване трябва да бъдат извършени възможно най-бързо, като се избягва складирането на месото на местата, където те се извършват.

Постоянната температура в помещението на обработване на месото не трябва да надвишава 12 °C.

Охлаждане на месото и мазнините преди накълцването им

Хладилните камери, използвани за съхраняване на охладеното месо от закланите животни, са оборудвани със системи за окачване, чиито куки са разположени така, че отделните трупове да не се докосват.

Накълцване, подходящо калибрирано според продуктите, на месото и мазнините

Приготвянето на „Chorizo Riojano“ се извършва физически отделно или по различно време от останалите продукти, включително от другите чоризо от различни категории.

Готовото за обработване месо е зряло и подкиселено, незамразено, с pH по-ниско от 6,3, така че лесно да узрее, а консистенцията в наденицата да изсъхне.

Важно е също така месото да не е влажно; при необходимост сокът от парчетата месо бива отцеждан.

След като месото и сланината бъдат приготвени, те се транжират и накълцват по-тънко или по-дебело; отрезите трябва да бъдат такива, че да се ограничат нараняванията на белтъчните вериги, съставляващи тъканта, както и на мастните клетки, като същевременно се благоприятства адекватно спояване между зърната, добро изсушаване и като краен резултат — получаване на характерните вид и цвят на нарязания продукт.

Всички предназначени за производството зони трябва да бъдат климатизирани и да бъдат със средно равнище на влажност. Проветряването на помещенията се извършва съгласно технологичните, хигиенни и санитарни норми.

Добавяне на сол и подправки

Към накълцаните месо и сланина се добавя фина суха сол, пресен белен чесън, люта чушка 100 % екстра категория и пипер от кайен в случая с пикантно „Chorizo Riojano“.

Смесване и размесване на съставките

Нарязаните суровини и добавените към тях съставки се смесват, така че да се премахнат въздушните мехури в месната паста, като се благоприятства свързването на всички съставки и се избегне разпадането на наденицата при разрязването.

Последващото размесване в миксер във вакуумна среда е ключово за получаването на оптимално подправяне на накълцаното месо.

Престояване и охлаждане на месната паста

След накълцването, смесването и размесването месната паста задължително се оставя да престои за период от 12 до 24 часа преди да бъде натъпкана.

Използваните за тази цел хладилни съоръжения са отделени от другите; поддържаната в тях температура е между 0 и 6 °C.

Пълнене на естествените свински черва

Приготвеното месо се натъпква в естествено свинско черво. Телените скоби са плоски и не много дълги, за да се избегне затоплянето. Поради същата причина месната паста трябва да се натъпче в червото с достатъчен натиск, за да се избегнат кухини в наденицата, които биха могли да изменят цвета и плесента на пастата.

Естествените черва са напълно чисти и без следа от разваляне, похабяване или болест, които биха ги направили негодни за консумация от човека.

Червата са предварително измити, за да станат еластични и да прилепват добре към месната паста, без да се отделят от нея и да образуват гънки.

Затваряне

Натъпканата в червото паста се затваря с бял — или червен за пикантното „Chorizo Riojano“ — памучен конец.

Период на зреене

За зреенето надениците се взимат от проветриви помещения, в които е поддържана ненадвишаваща 16 °C температура, относителна влажност и адекватна проветривост, така че сухият продукт да придобие характерната консистенция, миризма, окраска и вкус, освен ако зреенето е извършено в естествени супилни, където температурата може да достигне 20 °C.

За контролиране и постоянно поддържане на условията на зреене (температура, относителна влажност и проветривост) е възможно да се използват специални помещения, в които условията могат да бъдат регулирани автоматично според нуждите.

При процесите на ферментиране и зреене съоръженията разполагат с огледно и достъпно място, както и с контролни уреди с цел във всеки един момент да бъдат проверявани температурата и влажността, както и развитието на защитения продукт.

Сушене в климатизирани помещения или при стайна температура

След приключването на зреенето, с оглед на периода след зреене и изсушаването надениците се поставят в помещения за окачване или сушене, където престояват до края на процеса. При този последен етап на надениците влияят микробни и ензимни процеси на зреене, които позволяват стабилизирането на обагрянето и мириса. Времето на зреене на „Chorizo Riojano“ зависи от дължината и/или диаметъра на продукта. Надениците върху които са се образували гънки, в които са се образували въздушни мехури или които притежават друг недостатък, се премахват.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

Продуктът е снабден с номериран контра-етикет, издаден от регулаторния съвет, носещ наименованието „Indicación geográfica protegida Chorizo Riojano“, както и неговия логотип. Този контра-етикет се поставя в помещенията на регистрираното предприятие производител, така че да не се допусне повторно използване.

Преработвателните предприятия, визирани от зашщитеното географско указание „Chorizo Riojano“ трябва да бъдат вписани в съответните регистри и техен приоритет е съблюдаването на спецификите на това указание.

Регулаторният съвет е длъжен постоянно да поддържа този регистър актуализиран.

4.   Кратко определение на географския район:

Районът на изготвяне, зреене, сушене и етикетиране е автономната община La Rioja.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Естествен фактор: географският район се намира под въздействието на три климатични течения. Тази комбинация прави La Rioja идеалното място за естественото зреене и сушене на продукта, тъй като позволява физико-химичните изменения в наденицата да протичат бавно и коректно, което от своя страна позволява образуването на така характерния при разрязване вид, както и вкус и мирис.

Понастоящем значението на този климатичен фактор е намалено, тъй като последните етапи на приготвяне на продукта протичат в помещения с контролирана температура, където проветряването, хидрометрията и температурата могат да бъдат регулирани, макар и винаги в зависимост от климата в региона, което е причина той все още да играе съществена роля.

Човешки фактор: това, което действително отличава „Chorizo Riojano“ от другите чоризо е традиционният начин на производство, практикувано в произвеждащите го предприятия на La Rioja.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Единствените продукти, които могат да бъдат защитени от защитеното географско указание „Chorizo Riojano“ са чоризо екстра категория, приготвени по традиционен начин в съответните помещения, в които ефикасно се контролират всички етапи на процеса на изготвяне, зреене, сушене и етикетиране, както и качеството и обработването на всички суровини, комерсиализирани изключително с гаранция за произхода им, атестирана от посочването на защитеното географско указание „Chorizo Riojano“ след успешното преминаването през всички предвидени при производствения процес контроли.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или специфичното качество, репутацията или други особености на продукта (за ЗГУ):

Историческа традиция — репутация на продукта: традиционно в La Rioja прасетата („moraga“) се колят при първите слани за приготвянето в частност на чоризо. Чоризото е трябвало да бъде приготвено за цялата година и да стигне до есенния гроздобер; за жителите на района е било следователно от изключителна важност добре да владеят техниките на приготвяне и зреене на този толкова труден за приготвяне и съхраняване в подходящи условия продукт. Днес тези техники все още се използват в различни местности на La Rioja, в частност в различни точки на сиерата.

Производството на тази наденица започва да се индустриализира в La Rioja през XIX в. с появата на първите семейни предприятия, които продават продукцията си в селото и околността. Така според „Archivo Histórico Municipal“, първото позоваване на „фабрика за производство на наденица, намираща се в Logroño“ датира от 1890 г. Julio Farias — индустриалец и адвокат — описва как е изпращал чоризо от La Rioja в Куба, така че да пристигнат при най-добри условия: „в консервни кутии навсякъде намазани с мас и преминали през водна баня, така че надениците да понесат тази температура, без да изменят качествата си“. По онова време индустриалецът е писал обяви — „дипляни, брошури и други рекламни форми“, както казва той, в които е посочвал доверието в качеството на продуктите си: „[…] въпреки че сходните американски продукти са по-евтини, качеството на този продукт от нашата земя е несравнимо по-добро, както доказва фактът, че дори и най-бедните го предпочитат, въпреки че е по-скъп.“

Между впрочем, в глава VII от книгата си за свинското месо, Javier Herce Galarreta цитира разични статии, публикувани в La Gaceta del Norte през 1979 г.: „Значението на свинското месо на La Rioja е огромно и се консумира не само прясно. Шунки, чоризо и кървавици съставляват основна част от специфичното производство в La Rioja, подобно по същество на други райони, но с различен вкус и приложение. Вероятно най-реномираният продукт е безспорно този, носещ наименованието „Chorizo Riojano“, различен от всички чоризо в останалите райони, мек, ароматен, леко пикантен и ярко обагрен. Значението на свинското месо и продуктите от него в La Rioja се набива на очи: по цялата територия на региона се намират множество колбасарски заводи, дори същински търговски центрове като Baños de Río Tobía, Laguna de Cameros и разбира се Albelda de Iregua, чието значение е не по-малко от това на лозарството или консервната промишленост. Една гастрономическа промишленост в Sierra, друга в La Rioja Alta и трета в La Rioja Baja, колбаси, вино и консерви — тройна индустриална и гастрономическа специализация за трите области в един регион: La Rioja“.

Икономическата депресия от 30-те години и съпътстващата я неплатежоспособност на клиентите водят до затварянето на редица предприятия, от които днес са останали следи само в данъчните корпоративни регистри, съхранявани във всяка община. Това икономическо преразпределение превръща Baños de Río Tobía в невралгичен център на промишлеността. Макар че причините са няколко, изглежда, че наследниците на първите индустриалци са избрали да се установят тук, привлечени от благоприятния климат. Това обяснява Miguel Ángel Villoslada: „В началото заводите бяха строени там, където климатът беше подходящ, т.е. сух и студен, но с неголеми температурни колебания. Ето защо в Baños, разположен на 500 метра надморска височина в подстъпите към Sierra de la Demanda и района на Urbión има толкова предприятия. Мястото е защотено от извънмерно студените ветрове на Sierra de Herrera и големите колебания на температурата и влажността.“

Понастоящем ритуалът по заколване, както и традиционното приготвяне и съхранение на чоризото, все още се практикуват, но в малък мащаб, тъй като производството му, както и на другите месни продукти, е поверено на местни предприятия, които са в състояние — без да пренебрегват традиционния начин на производство — да овладеят неблагоприятните за зреенето условия чрез адекватни помещения и съоръжения.

Baños de Río Tobía, поради намаляващото значение на климатичния фактор и традицията в приготвянето на колбаси („тук почти всички индустриалци са от семейството, тъй като имат общ произход“), остава мястото, където са съсредоточени най-голям брой месопреработвателни предприятия. Въпреки това месопреработвателното предприятие с най-голям оборот в общината се намира в Albelda de Iregua. В началото (1960 г.) месарница, през 1983 г. то открива първите си фабрични съоръжения за комерсиализирането на чоризо под формата на броеница, превръщайки се не след дълго във водещото предприятие в национален мащаб.

Престиж, от който желаят да се възползват редица месопреработвателни предприятия от други автономни общини, назовавайки своите чоризо „Chorizo Riojano“, въпреки че те нямат нищо общо с обхванатия от настоящото защитено географско указание продукт.

Освен това, традицията и престижът на „Chorizo Riojano“ допринасят за реномето на някои местни блюда като „calderete“ (картофи с чоризо), „preñaditos“ (малки печени с лозови пръчки чоризо и хлебчета, пълнени с чоризо) и др. Чоризото също винаги придружава зеленчуковия гювеч.

В заключение е уместно да се спомене „Inventario Español de Productos Tradicionales“, в който също се упоменава „Chorizo Riojano“ на страници 110 и 111.

Препратка към публикацията на спецификацията на продукта:

Следният адрес препраща към спецификацията на ЗГУ „Chorizo Riojano“, публикувана на 8 август 2008 г. в „Boletín Oficial de La Rioja“: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn= 115214530&p_texto=&anterior=R


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/20


Публикация на заявление съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2009/C 186/10

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу регистрацията в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета. Декларацията за възражение трябва да бъде получена от Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„RICCIARELLI DI SIENA“

№ ЕО: IT-PGI-0005-0666-18.12.2007

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Ricciarelli di Siena“

2.   Държава-Членка или трета страна:

Италия

3.   Описание на земеделския или хранителния продукт:

3.1.   Вид продукт (Приложение II)

Клас 2.4:

Хляб, тестени изделия, сладкарски и захарни изделия.

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието по точка 1:

Наименованието „Ricciarelli di Siena“ указва сладкарски продукт, получен при обработката на тесто на базата на бадеми, захари и яйчен белтък, впоследствие изпечено във фурна. В момента на предлагане за консумация, продуктът показва следните характеристики: форма: окръглен ромбоид; тегло: между 10 и 30 g бройката; размери: голям диагонал между 50 и 105 mm; малък диагонал между 30 и 65 mm; дебелина между 13 и 20 mm; външен вид: повърхността е с бял цвят, поради покритието от пудра захар, с евентуално наличие на пукнатини в тестото; краищата са леко препечени; вътрешност: тестото е с бежов, леко препечен цвят; консистенция: мека, неронлива; относителна влага: между минимум 8 % и максимум 11,5 %.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

Задължителни съставки: съставките, използвани за производството на „Ricciarelli di Siena“, за 1 kg тесто са: сладки бадеми: от 35 % до 50 %; рафинирана захар: от 35 % до 47 %; кокоши яйчен белтък: от 6 % до 12 %; пудра захар: от 5 % до 8 %; набухватели (амонячна сода и/или сода бикарбонат): колкото е нужно. Допустимо е използването на яйчен белтък на прах или пастьоризиран. Незадължителни съставки: горчиви бадеми: максимум 6 % от цялото тесто, като частична замяна на сладките бадеми; глюкозен сироп или инвертирана захар: максимум 10 % от цялото тесто, като частична замяна на рафинираната захар: полифлорен мед: в добавка към другите подсладители, в максимално количество до 7 % от тестото; аромати: естествена ванилия или ванилин, етерични масла от цитрусови плодове, бадемов аромат, поотделно или заедно, колкото е нужно; настъргана захаросана кора от портокал: в максимално количество до 5 % от тестото; нишестени подложки: използвани като основа за продукта; сорбинова киселина: съгласно действащата нормативна уредба. Не се допускат други съставки, добавки, оцветители или консерванти.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи от производството, които трябва да бъдат извършени в посочения географски район:

Обработката и опаковането трябва да се извършват в непрекъсната поточна линия и следователно задължително в района, определен в точка 4, тъй като само така се гарантира ароматът на продукта. Поддържането на нивото на относителна влажност, указано в точка 3.2, се осигурява от опаковането веднага след охлаждането, което пречи на проявата на две противоположни явления, чието вредно влияние би се отразило, както на външния вид на продукта (промени в коричката), така и на мекотата и аромата — изпаряването на влага в твърде сухия околен въздух, което води до изсъхването на продукта, или излагането на твърде влажен въздух, което, обратно, предизвиква прекалена ронливост при докосване.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и пр:

„Ricciarelli di Siena“ се продават в единични или сборни опаковки. Преснотата, мекотата и ароматът на продукта, както и неговата цялост, се осигуряват от опаковането в географския район и се запазват и от вида на опаковката. Единичната опаковка предвижда поставяне на сладките в подходящи, херметично затворени опаковки. Сборната опаковка предвижда поставянето им в прозрачни, херметично затворени съдове или тарелки, или във формовани съдове с големина на клетките, пропорционална на размерите на единичните сладки, след това увити в прозрачно термофолио и обикновено затворени в картонени или метални кутии.

3.7.   Специфични правила при етикетиране:

Етикетът трябва да съдържа надписите „Ricciarelli di Siena“ и „Indicazione Geografica Protetta“ (Защитено географско указание), изписано изцяло или като акроним IGP (ЗГУ), както и следната информация: наименованието, търговската марка, адреса на фирмата производител и опаковчика; логото, съответстващо на картинката, което да се използва в неразделна комбинация със защитеното географско указание.

Наименованието „Ricciarelli di Siena“ не е се превежда. Размерът на логото може да се пригоди пропорционално на различните размери на опаковките.

Image

4.   Определяне на географския район:

Районът на производство и опаковане на „Ricciarelli di Siena“ включва цялата административна територия на провинция Siena.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфични характеристики на географския район:

Зоната се характеризира със силно присъствие на сладкари-занаятчии, наследство от важната роля, играна през вековете от местните колониали, появили се през Средновековието и пазители на типичната продукция от територията. Значението на сектора личи освен от броя на фирмите и на работещите в сектора за производство на сладкарски изделия, така и от обема на износа на целия сектор. Този успех се основава в голяма част на традиционното значение на производството, за което свидетелства съществуването на значителна специализация на участващите в него заводски колективи.

5.2.   Специфични характеристики на продукта:

Специфичните характеристики на този продукт са меката, компактна и неронлива консистенция на сладките и техният бял, леко златист цвят. Специфичните характеристики на „Ricciarelli di Siena“ се дължат на няколко традиционни техники за производство, характерни за така назования продукт, които могат да се обобщят по следния начин:

набухването и изпичането във фурна,

гранулометрията на тестото,

особената мекота, дължаща се на обработката на тестото и на използването на яйчен белтък.

„Ricciarelli di Siena“ се отличават от другите подобни продукти поради липсата на брашно или картофено нишесте, което би влошило качеството на продукта. Белият цвят на тестото се дължи изключително на употребата на захар.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП), или специфичното качество, репутацията или други особености на продукта (за ЗГУ):

Несъмнената репутация на „Ricciarelli di Siena“ се дължи на тяхното утвърждаване като сладки, типични и незаменими за коледните празници. Представителни проучвания за гастрономическите и хранителни традиции разкриват, че за жителите на Сиена Коледата не е Коледа без „Ricciarelli di Siena“. С времето тяхната консумация се е разпространила и през другите месеци на годината, най-вече поради големия приток на посетители и туристи от всички части на света, фактор, който е повлиял силно на износа, отслабвайки с течение на времето връзката на продукта с религиозните празници и важните житейски събития. Производството на „Ricciarelli di Siena“ се е извършвало или в манастирите, или в работилниците на колониалите — единствените места, където е можело да се намерят подправките и ароматизиращите вещества, без които не е могло да се ароматизират и съхраняват храните. Свидетелство за тази традиция са старите колониални магазини, които могат да се видят и до днес в историческия център на Сиена и които пазят по таваните си надписи от злато, възхваляващи сладките Ricciarelli, Panforti и други типични местни сладки, произвеждани в тези работилници. Сиенският новелист и комедиограф Паридже разказва в един от своите романи за един герой от Сиена, някой си Ricciardetto della Gherardesca (оттук и наименованието „Ricciarello“), който, като се върнал от Кръстоносните походи, въвел използването на някои арабски лакомства, които напомняли на извитата форма на султанските пантофки. Първото конкретно упоменаване на термина „Ricciarello“ е в един дълъг списък с тоскански сладки, публикуван в „Ditirambo di S.B. in onore del Caffè e dello Zucchero“ („Дитирамб на С.Б. в чест на кафето и захарта“), отпечатан в Ливорно през 1814 г. Тук откриваме написано „della lupa i Ricciarelli“ („Ричарели от вълчицата“), където връзката със сиенския произход личи от посочването на символа на града, а именно „вълчицата“.

През 1891 г. бива публикувано първото издание на основополагащия том „La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“ („Науката в кухнята и изкуството да се храним добре“) на Pellegrino Artusi — пръв пример на рецептурник на националната гастрономическа традиция. Рецепта № 629, посветена на приготвянето на въпросния продукт, носи в заглавието наименованието „Ricciarelli di Siena“. Указаните съставки в рецептата са тези, които и днес се използват: „бяла фина захар, сладки и горчиви бадеми, яйчни белтъци, аромат от портокалова кора“.

Препратка към публикуваната спецификация:

Настоящата администрация задейства националната процедура за възражение, като публикува предложението за признаване на ЗГУ „Ricciarelli di Siena“ в Държавен вестник на Италианската република № 149 от 29.6.2005 г.,

а с консолидирания текст на спецификацията за производство подлежи може да бъде направена справк на интернет адрес:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

или

като се отвори директно заглавната страница на уебсайта на Министерството (www.politicheagricole.it) и се кликне върху „Prodotti di qualità“ (вляво на екрана) и накрая върху „Disciplinari di produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]“.


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/23


Публикация на заявление съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2009/C 186/11

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу регистрацията в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета. Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„PATATA DI BOLOGNA“

ЕО №: IT-PDO-0005-0349-15.06.2004

ЗНП ( Х ) ЗГУ ( )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Компетентен орган в държавата-членка:

Наименование:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Адрес:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Тел.

+39 0646655106

Факс

+39 0646655306

Електронна поща:

saco7@politicheagricole.it

2.   Група:

Наименование:

Consorzio Patata di Bologna D.O.P.

Адрес:

Via Bassa dei Sassi 1/2

40138 Bologna

ITALIA

Тел.

+39 051532320

Факс

+39 051532320

Електронна поща:

cptb@libero.it

Състав:

Производители/преработватели ( Х ) Други ( )

3.   Вид продукт:

Клас 1.6 —

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени от приложение II — картофи.

4.   Спецификация:

(резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006).

4.1.   Наименование:

„Patata di Bologna“.

4.2.   Описание:

 

Продуктът трябва да принадлежи на сорта „Primura“ и да може да бъде идентифициран по външен вид, химически и органолептичен състав по следните параметри:

 

клубени с предимно овална, издължена и правилна форма, върху които има слабо изразени повърхностни пъпки;

 

кората е гладка, без наранявания и външни дефекти, които да променят характеристиките ѝ;

 

размерът на клубените е еднороден и варира от 40 до 75 mm;

 

месестата част е плътна, а цветът ѝ е бял до светложълт;

 

добра съхраняемост.

 

Средно в 100 gr от ядивната част се съдържат:

 

70,0—85,0 % вода;

 

1,8—2,2 % белтъчини;

 

0,09—1,12 % мазнини;

 

13,5—17,0 % въглехидрати;

 

2,2—2,7 % влакна;

 

1,0—1,2 % минерали (натрий, калий, магнезий, калций, манган, желязо, кобалт, мед, цинк, никел, хром, хлор, фосфор, флуор, йод, бор, селен);

 

0,05—0,1 % витамини.

 

Благодарение на такива свойства като добрия си вид в ястията, средното съдържание на сухо вещество (19—20 %), високата плътност на месестата част, типичния, но ненатрапчив вкус, както и на добрата си съхраняемост, които са резултат от специално предназначените за производството терени, запазени непроменени през годините, картофеният сорт „Primura“, символ на картофите с произход от Болоня, и до днес представлява продукт, който задоволява изискванията на пазара.

4.3.   Географски район:

Провинция Bologna.

4.4.   Доказателство за произход:

На ниво контрол за удостоверяване на произхода на производството на ЗНП, сертифицирането на доказателството за произход от определения географски район на „Patata di Bologna“ се извършва от компетентния контролен орган въз основа на многобройните условия, с чието изпълнение се ангажират производителите в рамките на целия производствен цикъл. Главните условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира проследимостта на продукта във всяко звено от производствената верига, са: вписване на земеделците и опаковчиците в специални регистри, водени от компетентния контролен орган; деклариране пред контролния орган на годишните произведени количества.

4.5.   Метод на производство:

В спецификацията се предвижда между другото, че първоначалната дейност се състои в подготвянето на земята чрез набраздяване, което се извършва през есента преди саденето и позволява на зимните атмосферни агенти като дъжда и студа да раздробят по-големите буци пръст и по този начин да се създаде подходяща за засяването на клубените среда.

При саденето е задължителна употребата на сертифицирани клубени както цели, така и нарязани, като в подготовката за засаждане е предвидено предварителното покълване — операция, която позволява на клубените да се развият по-бързо и да са по-устойчиви щом бъдат сложени в пръстта. На този етап клубените се съхраняват така, че да не замръзват и да получават достатъчно светлина, за да може да се образуват едри и здрави кълнове с дължина от няколко милиметра.

Що се отнася до сеитбообращението, редуването на еднакви култури е забранено, а повторното засаждане на картофи на същото поле е разрешено, след като изминат две години, през които са отглеждани други култури.

Торенето се извършва според нуждите на културата; чрез него трябва да се набавят най-подходящите хранителни елементи като азота, фосфора и калия, за да бъде възможно получаването на оптимална продукция от гледна точка както на количеството, така и на качеството. Максималната производителност е 60 t/ha.

Техниките за култивиране се допълват от торенето и растителната защита, като се прилагат разпоредбите, съдържащи се в спецификациите на региона Emilia Romagna.

Събирането се извършва, когато продуктът е достигнал пълна физиологична зрялост, тоест когато кората не се разкъсва при натиск, оказван чрез търкане с пръсти, тъй като тогава може да се пристъпи към събиране на картофите с машини, които поставят клубените в подходящи за транспортирането им контейнери до предприятието.

Картофите се съхраняват в кашони, поставени в хладилни камери за съхранение, при контролирана температура между 4 и 7 °C и на тъмно.

Разрешени са предвидените в действащото законодателство манипулации, извършвани след събирането на реколтата.

Картофите се произвеждат единствено в селскостопански предприятия и се подготвят и опаковат единствено във фирми, които се намират в провинция Bologna, тъй като ценните качествени характеристики на ЗНП „Patata di Bologna“, както органолептичните, така и пазарните, могат да бъдат съхранени единствено посредством правилно третиране. В действителност местните оператори са натрупали множество специфични познания за продукта като правилното манипулиране и транспортиране и бързото преместване на реколтата след събирането ѝ в охладени помещения за съхранение, за да се ограничат загубите на влага на продукта; тези познания и съответните практики, прилагани на място, способстват да се запазят качествените характеристики на ЗНП „Patata di Bologna“, като се зачитат естествените физиологични процеси.

4.6.   Връзка:

Характеристиките на ЗНП „Patata di Bologna“, а именно мирисът, вкусът, наситеният цвят на месестата част и на кората, се определят на само от генетичните фактори, но и от средата на отглеждане (почва, климат, култивационни техники, начин на съхранение), от което ясно личи връзката на продукта „Patata di Bologna“ с провинция Bologna.

Морфологичните характеристики на почвите — предимно наносни и наслоени и следователно богати на кислород — определят благоприятните условия за развитието на продукта.

Благодарение на тази особена среда, резултат от съвкупността на почвените фактори (структура и хидрография) и климата (дъждовен есенно-зимен период с прохладни пролетни температури още от края на февруари и оптимални температури, тоест около 25 °C, когато се образуват клубените), картофите, които растат на това място, притежават такива физични характеристики, като консистенцията и гранулометрията на месестата част, и органолептични характеристики, като специфичния мирис и вкус, които определят специфичното им качество.

Според описаното в труда на Contri, (1817 г.) почвите в провинция Bologna са подходящи за развитието на този вид култура, тъй като картофите предпочитат „плитчините, в които вече няма вода и са издигнати от речните наноси“, характерни за мелиорираните земи около Болоня.

Настъпилите с времето промени в почвите са довели до образуването на равнинни райони, съставени от седиментни наноси, натрупани от активните и до днес реки и потоци, извиращи от Апенините, със средно фин строеж, добра дълбочина и добро оттичане с алкален ph и съдържащи органичен материал и задоволително количество от основни за картофите хранителни елементи като калия, който е в особено големи количества, а също така фосфор и азот.

Това благоприятства отглеждането на картофите, които извличат особена полза от тези условия поради брадестата си, а не осева, коренова система, изградена от гъста мрежа добавъчни корени.

От хидрологична гледна точка територията е богата на естествени потоци и реки — Idice, Reno, Gaiana, Fossatone, Quaderna, Rido, Sillaro, Samoggia, Savena, а така също и на изкуствени канали, като канала Canale Emiliano-Romagnolo, специално изградени, за да доставят вода на растенията през пролетно-летния сезон, когато нуждата е и най-голяма.

Характерни за болонската равнина са меките пролетни температури още от края на февруари — началото на март, с което се осигурява максимално необходимото покълване на засадените клубени през този период. По време на стадия на максимално вегетативно развитие, съсредоточен в периода от април до юни, температурите достигат 25—28 °C, благоприятствайки образуването и уголемяването на клубените, а така също и равномерното им зреене. Валежите през годината благоприятстват растежа в етапа на първото вегетативно уголемяване и началното образуване на клубени, като те способстват също така за възстановяването на подпочвените води и за подготвителната обработка на почвата преди засаждането на картофите.

Отглеждането на картофи на територията на Болоня датира назад във времето благодарение на особено подходящите за това почви, на особените качествени и органолептични свойства на някои сортове, а така също и на традициите в култивационните техники на производителите.

Тази връзка с територията на Болоня се заражда от силната нужда от подкрепа на населението, особено в периодите на слаба реколта на пшеница — открай време в основата на човешкото хранене, и от убеждението, че развитието на този вид култура би било от полза за самата провинция, правейки я независима от задължението да си набавя храна от други места. Тази връзка постепенно укрепва благодарение на неуморния труд на производителите, които стъпка по стъпка изработват все по-прецизни култивационни техники, строейки все по ефикасни съоръжения, съобразени с продукта, и съхранявайки го посредством модерни техники, а изградените впоследствие търговски структури, наред с утвърденото призвание на територията, допринасят за подчертаването на неговите пазарни и качествени черти.

Отглеждането на картофи става популярно на територията около Болоня в началото на XIX-ти век и е особено поощрявано от агронома Pietro Maria Bignami, който запознава селяните с отглеждането на картофите. По едно и също време картофите навлизат в храненето на животните и на трапезата на народа.

От края на осемнадесети и през целия деветнадесети век различни учени описват предимствата и недостатъците на картофите, но най-вече благодарение на труда на Contri, циркулярното писмо на папския легат кардинал Opizzoni (1817 г.), както и на практическото описание на отглеждането на Benni се увеличава значително инвестирането в култивирани земи с картофи.

Освен това заслужава да се отбележат трудовете на Berti-Pichat и Bignardi относно картофите от Болоня, публикувани през втората част на деветнадесети век. През XX-ти век разпространението на културата вече е достигнало своя връх и се превръща за цялата провинция — от равнината до предпланинските и планинските области, във важен икономически източник са местното селско стопанство. Производството на картофи еволюира и се зараждат модерните структури за съхранение и търговия, подходящи за ефикасното управление на продукта.

4.7.   Контролен орган:

Наименование:

Check Fruit s.r.l.

Адрес:

Via Cesare Boldrini 24

40121 Bologna

ITALIA

Тел.

Факс

Електронна поща:

4.8.   Етикетиране:

 

Предлагането на пазара на „Patata di Bologna“ с цел допускане за консумация трябва да се извършва, като се използват следните опаковки:

чували с вместимост 4 kg, 5 kg, 10 kg и 25 kg с минавала през средата лента или надпис с размер най-малко 10 cm,

мрежи с вместимост 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg и 2,5 kg,

опаковки: торбички от нетъкан полипропилен, самозатварящи се торбички, мрежички с ленти и пликове с вместимост 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 5 kg,

поднос или тарелка с тегло 0,5 kg, 0,750 kg, 1 kg,

кашони и касетки с вместимост 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg и 25 kg.

 

Върху опаковките трябва да са поставени надписът: „Patata di Bologna“, последван от надписа „D.O.P.“, както и описаното по-долу лого: стилизирано изображение на картоф, пресечен по диагонала от две ленти с червен и син цвят, съгласно следните параметри:

жълтият цвят на стилизирания картоф е Pantone Yellow 116 C, четирицветен печат 0/20/100/0,

червеният цвят на първата наклонена лента е Pantone Warm Red C, четирицветен печат 0/100/100/0,

синият цвят на втората наклонена лента е Pantone blu 286 C, четирицветен печат 100/70/0/0.

Печатният шрифт, който се използва за всички надписи, е Avenir — обикновен и получер.

Марката не може да се възпроизвежда върху опаковките с размери на основата под 20 mm и при всички случаи надписът DOP „Patata di Bologna“ трябва да бъде възпроизведен с шрифт, по-голям от този на всички други надписи върху етикета.

Image


8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/28


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2009/C 186/12

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета. Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„ALUBIA DE LA BAÑEZA-LEÓN“

ЕО №: ES-PGI-0005-0492-06.09.2005

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен орган в държавата-членка:

Наименование:

Subdirecc. general de calidad diferenciada y agric. ecológica, dirección general de industria y mercados alimentarios, secretaría general de medio rural, ministerio de medio ambiente y medio rural y marino

Адрес:

Paseo Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Тел.

+34 913475394

Факс

+34 913475410

Електронна поща:

sgcaproagro@mapya.es

2.   Група:

Наименование:

Promotora Pro-IGP Alubia de León

Адрес:

Plaza San Marcos, 6

1o (Cámara Agraria)

24002 León

ESPAÑA

Тел.

+34 987226140

Факс

+34 987272840

Електронна поща:

agraria@camaraleon.e.telefonica.net

Състав:

Производители/преработватели ( Х ) Други ( )

3.   Вид продукт:

Клас 1.6:

Зеленчуци

4.   Спецификация:

(резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование:

„Alubia de La Bañeza-León“

4.2.   Описание:

В случая защитеният продукт обхваща сухите зърна, отделени от шушулката на фасула (Phaseolus vulgaris L., подвид Papilionaceae, бобово растение за консумация от човека) от местните сортове „Canela“, „Plancheta“, „Riñón menudo“ и „Pinta“.

Характеристиките на зърната от тези сортове, отличаващи се значително помежду си, са следните:

 

Морфологически характеристики на сухия продукт:

сортът „Canela“: зърна с бъбрековидна и издължена форма, с равномерен канелен цвят. Теглото на 100 зърна варира между 50 и 62 грама,

сортът „Plancheta“: зърна с овална форма и бели на цвят. Теглото на 100 зърна варира между 44 и 52 грама,

сортът „Pinta“: зърна с кръгла форма, канелени на цвят и с тъмночервени точици. Теглото на 100 зърна варира между 51 и 67 грама,

сортът „Riñón menudo“: зърна с бъбрековидна овална форма и бели на цвят с ивици. Теглото на 100 зърна варира между 41 и 57 грама.

 

Физико-химични характеристики на сухия продукт:

Поемане на дестилирана вода при температура между 10 и 15 °C в продължение на 10 часа: повече от 100 %.

 

Органолептични характеристики:

сортът „Canela“: при кулинарна обработка процентът на целите зърна е много висок, като обвивката им е гладка и не особено твърда, с много мека и леко маслена вътрешност, слабо гранулирана и в средна степен брашнена,

сортът „Plancheta“: при кулинарна обработка процентът на целите зърна е висок, като обвивката им е гладка и много мека, с много мека и силно маслена вътрешност, слабо гранулирана и леко брашнена,

сортът „Pinta“: при кулинарна обработка процентът на целите зърна е средно голям, като обвивката им е гладка и мека, с мека и маслена вътрешност, много слабо гранулирана и в средна степен брашнена,

сортът „Riñón menudo“: при кулинарна обработка процентът на целите зърна е средно голям, като обвивката им е много гладка и в средна степен твърда, с мека и в средна степен маслена вътрешност, много слабо гранулирана и умерено брашнена.

Сухият фасул, който принадлежи към категорията „екстра качество“, описана в Orden de 16 de noviembre de 1983 por la que se aprueba la norma de calidad para determinadas legumbres secas (Заповед за одобрение на стандарта за качество относно определени сухи зеленчуци от 16 ноември 1983 г.) (BOE № 275, 17 ноември 1983 г.) или в нормативния акт, който го замени, се пакетира в опаковки от полиетилен, плат или хартия и се съхранява при нормални условия.

4.3.   Географски район:

Земеделският район, в който се произвежда продуктът, е с площ от 5 456 km2 и включва 98 общини от провинция León, които спадат към земеделските региони Astorga, El Páramo, Esla-Campos, La Bañeza, La Cabrera и Tierras de León, както и 20 общини от региона Benavente-Los Valles в провинция Zamora, която е разположена до провинция León.

Географският район включва следните общини, обединени в провинции и земеделски региони:

 

Провинция León:

 

Регион Astorga: Astorga, Benavides, Brazuelo, Carrizo, Hospital de Órbigo, Las Omañas, Llamas de la Ribera, Magaz de Cepeda, Mancomunidad de Quintana del Castillo y Villagatón, Quintana del Castillo, San Justo de la Vega, Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas, Turcia, Val de San Lorenzo, Valderrey, Villagatón, Villamejil, Villaobispo, Villarejo de Órbigo и Villares de Órbigo.

 

Регион El Páramo: Ardón, Bercianos del Páramo, Bustillo del Páramo, Chozas de Abajo, La Antigua, Laguna Dalga, Laguna de Negrillos, Pobladura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Roperuelos del Páramo, San Adrián del Valle, San Pedro Bercianos, Santa María del Páramo, Santa Marina del Rey, Urdiales del Páramo, Valdefuentes del Páramo, Valdevimbre, Villadangos del Páramo, Villazala и Zotes del Páramo.

 

Регион Esla-Campos: Algadefe, Cabreros del Río, Campo de Villavidel, Cimanes de la Vega, Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Fresno de la Vega, Mansilla de las Mulas, Mansilla Mayor, Onzonilla, San Millán de los Caballeros, Santas Martas, Toral de los Guzmanes, Valencia de Don Juan, Vega de Infanzones, Villademor de la Vega, Villamañán, Villamandos, Villanueva de las Manzanas, Villaornate y Castro, Villaquejida, Villasabariego и Villaturiel.

 

Регион La Bañeza: Alija del Infantado, Castrillo de la Valduerna, Castrocalbón, Cebrones del Río, Comunidad de Riego de la Vega y Villamontán de la Valduerna, Comunidad de Soto de la Vega y Villazala, Destriana, La Bañeza, Palacios de la Valduerna, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Regueras de Arriba, Riego de la Vega, San Cristobal de la Polantera, San Esteban de Nogales, Santa Elena de Jamuz, Santa María de la Isla, Soto de la Vega и Villamontán de la Valduerna.

 

Регион La Cabrera: Castrocontrigo и Luyego:

Регион Tierras de León: Cimanes del Tejar, Gradefes, León, San Andrés del Rabanedo, Santa Colomba de Curueño, Santa María de Ordás, Santovenia de la Valdoncina, Sariegos, Valdefresno, Valdepolo, Valverde de la Virgen, Vegas del Condado и Villaquilambre.

 

Провинция Zamora:

Регион Benavente y los Valles: Alcubilla de Nogales, Arcos de la Polvorosa, Arrabalde, Benavente, Castrogonzalo (единствено западният бряг на река Esla), Coomonte, Fresno de la Polvorosa, La Torre del Valle, Maire de Castroponce, Manganeses de la Polvorosa, Matilla de Arzón, Morales de Rey, Pobladura del Valle, San Cristóbal de Entreviñas, Santa Colomba de las Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, Santa María de la Vega, Villabrázaro, Villaferrueña и Villanueva de Azoague (единствено западният бряг на река Esla).

4.4.   Доказателство за произход:

Consejo Regulador упражнява функциите по надзор и контрол, за да се гарантира, че производството, складирането, пакетирането и качеството на фасула съответстват на изискванията от спецификацията. Фасулът трябва да произхожда от парцели, разположени в района на земеделското производство и вписани в регистъра на парцелите към Consejo Regulador. Фасулът се обработва изключително в складовете и предприятията за пакетиране, които вече са вписани в съответните регистри към Consejo Regulador. Парцелите, складовете и преработвателните и пакетиращите предприятия трябва да подлежат на първоначална оценка с оглед на вписването им в регистъра на Consejo Regulador и впоследствие на периодични оценки. Движението на продукта между земеделските стопани, складовете и предприятията трябва да се удостоверява с предварително издадени от Consejo Regulador документи за целта. На пазара се пуска единствено фасулът, който е преминал всички проверки, с гаранция за произход, удостоверен чрез етикетите на Consejo Regulador. Броят на контраетикетите, издадени от Consejo Regulador на пакетиращите и преработващите предприятия, зависи от количеството фасул, което е получено от тях, и от теглото на продукта в опаковката.

4.5.   Метод на производство:

В парцелите: парцелите са напоявани земи или такива, които не се напояват, но са с висока влага на почвата. Фасулът е от културите, които трябва да се редуват най-много на всяка втора година. Посевите трябва да произхождат от култури, които не са засегнати от бактерията Pseudomonas amygdali и са преминали третиране срещу гъгрици под контрола на Consejo Regulador. Сеитбата се извършва през пролетта, като максималната гъстота е 190 000 растения на хектар. Фасулът се бере през август, септември или октомври, когато зърната достигат до физиологична зрялост.

В складовете: складирането може да се извършва от земеделските стопани или други лица, като се избягва смесването на фасул от различни партиди, които ще подлежат на отделяне.

Складовете трябва да отговарят на действащата техническа и санитарна нормативна уредба.

В пакетиращите предприятия:

фасулът преминава през различни процеси за контрол на качеството на суровината. Той се разделя на хомогенни партиди, подлежи на първоначално почистване и след това на третиране срещу гъгрици, сортиране и подбор по размери. След отстраняване на зърната, които не отговарят на изискванията, фасулът се пакетира чрез дозатори. После той се подлага на крайна проверка на качеството и след това се етикетира и се поставят отделни контраетикети, издадени от Consejo Regulador.

4.6.   Връзка:

Репутация

Най-ранните налични данни за търговия с фасул от La Bañeza са от 1570 г. и в тях се споменават известните пазари на Medina del Campo, където е била продавана продукция изключително от земеделските стопани в региона.

В кадастъра на Ensenada от 1752 г. се отбелязва, че всяка събота се е организирал пазар в La Bañeza, на който е бил продаван фасул наред с другите продукти.

Географският, статистически и исторически речник на Испания и нейните отвъдморски владения (1846—1850 г.) на Pascual Madoz дава сведения за отглеждането на фасул в провинция León според данни от 1799 г.: „[…] в провинцията сe произвеждат 2 102 фанеги (126 120 kg) фасул, чиято стойност възлиза на 63 060 реала“. Той дава също информация за потреблението в град León през периода 1835—1839 г. Фасулът е бил най-консумираният зеленчук (0,21 фанеги/12,6 kg годишно на жител), следван от нахута (0,09 фанеги/5,4 kg) и секирчето (0,03 фанеги/1,8 kg).

В общия справочник за Испания от 1912 г. на Bailly-Baillière фасулът се посочва като една от основните култури, произвеждани в няколко общини на съдебния район на La Bañeza, и е включена една обява, която гласи: „Ceferino Martín — La Bañeza — Зърнени култури, зеленчуци, вълна, коноп, картофи и отличèн със златен медал фасул“.

„Провинция León (общ справочник)“, произведение на José Mourille López от 1928 г., потвърждава за La Bañeza, че „изнасяният в големи количества фасул е в основата на репутацията на региона“.

Към настоящия момент тази репутация се потвърждава и от включването на продукта в различни официални хранителни каталози, например „Испански каталог на традиционните продукти“ от 1996 г., публикуван от Министерството на земеделието, риболова и храните и финансиран от Европейската комисия.

Също така в каталога от 2001 г. на правителството на Castilla и León за качествените хранителни продукти са отделени две страници на този продукт.

В наскоро издадения справочник на качествените хранителни продукти на провинция León, озаглавен „León al Gusto“ и финансиран по секция „Ориентиране“ на ФЕОГА, са посветени четири страници на този фасул.

Що се отнася до популяризирането в чужбина в публикувания от Министерството на земеделието „Guide of the Best Fruits and vegetables“ („Справочник за най-добрите плодове и зеленчуци“) са отделени също две страници на продукта.

В Интернет при търсене чрез Google се откриват 300 препратки, основно към страници, свързани с гастрономията, туризма, към Уикипедия и др. Значимостта на този продукт от социална гледна точка се доказва също така от съществуването на музей на фасула в Alubia en la Bañeza и на гастрономическо сдружение на фасула в La Bañeza-León, начело на което е настоящият председател на Сметната палата.

В търговската мрежа добрата репутация, с която се ползва този фасул сред потребителите, се изразява в значителната разлика между цената му и тази на други видове фасул, които не са със защитено наименование.

Природни фактори

Характеристиките на фасула от La Bañeza-León са свързани с почвено-климатичните условия на географския район и растенията, които са приспособени към средата.

Климат: представя отчетливи разлики що се отнася до температурата и влажността спрямо съседния източен район и по отношение на влажността — спрямо съседните райони на север и запад. Средното количество валежи през периода на отглеждане на фасула е подходящо за доброто развитие на растенията върху напоявани земи или такива, които не се напояват, но са с висока влага на почвата. Като цяло умерената влажност възпрепятства развитието на гъбични заболявания, при условие че отглеждането на фасула и по-специално поливането се извършва по правилния начин.

Почви: в този географски район преобладават типично черноземни почви или черноземни почви със съдържание на пясък, с малко глина, с неутрално или киселинно рН, богати на органични вещества и бедни на карбонати. Като цяло на тези почви се дължат добрата способност на фасула да поема водата, ниското съдържание на пепел и по-добрите органолептични характеристики след кулинарната му обработка, което се изразява основно чрез по-гладка обвивка и по-брашнена и слабо гранулирана вътрешност.

Растения: продължителното традиционно отглеждане на тези сортове фасул е довело от подбор вследствие на агроклиматичната среда на културата и на действията на земеделските стопани, които винаги избират за посеви за следващата година зърната на фасула с най-добро качество и най-близки характеристики, които едновременно с това трябва да са от най-добрите парцели.

Човешки фактор

Благодарение на натрупания в течение на поколения опит земеделските стопани могат да определят парцелите, които са най-подходящи за фасула, и знаят какво да променят в начина на отглеждането му, за да произвеждат фасул с по-добро качество.

4.7.   Инспекционен орган:

Наименование:

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida „Alubia de La Bañeza-León“

Адрес:

Avenida Portugal s/n

24750 La Bañeza (León)

ESPAÑA

Тел.

+34 987641686

Факс

+34 987641686

Електронна поща:

alubiadelabanezaleon@telefonica.net

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida „Alubia de La Bañeza-León“ отговаря на стандарта EN-45011, версия 1998 г.

4.8.   Етикетиране:

Търговските етикети на всяко пакетиращо или преработвателно предприятие трябва да бъдат одобрени от Consejo Regulador. Те задължително съдържат надписа „Indicación Geográfica Protegida“„Alubia de La Bañeza-León“, придружен от логото на Consejo Regulador. Контраетикетът, идентифициран с помощта на буквено-цифров ключ, се издава от Consejo Regulador.

Логото на Consejo Regulador е дадено по-долу:

Image

Продуктите, при чието производство се използва като суровина фасулът „Alubia de La Bañeza-León“, включително след процес на преработка, могат да се продават в опаковки, на които е упоменато наименованието „Elaborado con Indicación Geográfica Protegida Alubia de La Bañeza-León“, без да фигурира логото на Общността, при условие че:

а)

продуктът, ползващ се със ЗГУ „Alubia de La Bañeza-León“, е единствената съставка, принадлежаща към съответната продуктова категория;

б)

засегнатите производители или преработватели са одобрени от Consejo Regulador, който следи за правилното използване на защитеното наименование. За целта Consejo Regulador съставя образец на заявление, посочващо редът и условията за процедурата по разрешаването, при която заявителят се съгласява да подлежи на проверките, извършвани от Consejo Regulador с оглед проследимостта на Alubia de La Bañeza-León.

Когато продуктите не са съставени изключително от фасула „Alubia de La Bañeza-León“, защитеното наименование може да бъде упоменато единствено в списъка на съставките на тези продукти.