ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.156.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 156

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
9 юли 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 156/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

1

2009/C 156/02

Съобщение на Комисията относно продължаване на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение

3

2009/C 156/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5553 — Perdigão/Sadia) ( 1 )

4

2009/C 156/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5510 — Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) ( 1 )

4

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 156/05

Обменен курс на еврото

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 156/06

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия,осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

6

2009/C 156/07

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощи за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

9

2009/C 156/08

Актуализиране на списъка на митническите бюра, в които продуктите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията, могат да бъдат декларирани за свободно обращение в Европейската общност

12

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2009/C 156/09

Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за текущите лихвени и референтни/сконтови проценти по възстановяване на държавни помощи за държавите от ЕАСТ, приложими от 1 март 2009 г.(Публикувано съгласно член 10 от Решение № 195/04/COL от 14 юли 2004 г. (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37 и притурка за ЕИП № 26/2006, 25.5.2006 г., стр. 1))

15

2009/C 156/10

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на член 61 от Споразумението за ЕИП и член 1, параграф 3 на част I от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд

16

2009/C 156/11

Надзорният орган на ЕАСТ счита, че следната мярка не представлява държавна помощ по смисъла на член 61 от Споразумението за ЕИП

17

2009/C 156/12

Препоръка на Надзорния орган на ЕАСТ от 5 ноември 2008 година относно релевантните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните комуникации, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с акта, посочен в точка 5вл от приложение XI към Споразумението за ЕИП (Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги), приведен в съответствие с протокол 1 към Споразумението за ЕИП и със секторните адаптации, съдържащи се в приложение XI към посоченото споразумение

18

 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 156/13

Покана за представяне на кандидатури Потребителска политика

24

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 156/14

Известие, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело COMP/B-1/39.316 — Gaz de France (ограничаване на достъпа до пазара на газ) ( 1 )

25

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 156/15

Публикация на заявка за регистрация съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

2009/C 156/01

Дата на приемане на решението

22.7.2008 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 683/07

Държава-членка

Литва

Регион

Наименование (и/или име на получателя)

Nuostolių, patirtų dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kompensavimas

Правно основание

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, (Žin., 2002, Nr. 72-3009),

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas, (Žin., 1992, Nr. 2-15),

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 987 Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemes ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo,

Projektas. Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, įvertinimo ir atlyginimo taisyklės.

Вид мярка

Премахване на болести по животните

Цел

Развитие на сектора

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ и субсидирани услуги

Бюджет

Общ бюджет 115 000 000 LTL (около 33,3 млн. EUR)

Интензитет

100 %

Продължителност

До 31.12.2013 г.

Икономически сектори

Селскостопански сектор

Име и адрес на предоставящия орган

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Друга информация

Автентичният текст/автентичните текстове на решението, от който/които са отстранени поверителните данни, се намира/т на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

28.5.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 48/09

Държава-членка

Естония

Регион

Наименование (и/или име на получателя)

Meetod riigiabi elemendi arvutamiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse garantiide andmisel

Правно основание

Вид мерки

Схема за помощ

Цел

Методика за изчисляване на държавна помощ, предоставена под формата на кредитна гаранция

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Интензитет

Продължителност (срок)

31.12.2013 г.

Икономически сектори

Селско стопанство и малки и средни предприятия, действащи в селски райони

Име и адрес на предоставящия орган

Maaelu Edendamise Sihtasutus

R. Tobiase 4

10147 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Друга информация

Автентичният текст/автентичните текстове на решението, от който/които са отстранени поверителните данни, се намира/т на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/3


Съобщение на Комисията относно продължаване на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение

2009/C 156/02

Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (1) изтичат на 9 октомври 2009 г. (2)

От приемането им през 2004 г. Комисията е прилагала тези насоки многократно и опитът показва, че те предлагат сигурна основа за контрола върху този вид държавна помощ.

Икономическата криза създаде затруднена и нестабилна икономическа ситуация. С оглед на нуждата да се осигури непрекъснатост и правна сигурност в третирането на държавната помощ за предприятията във финансово затруднение, Комисията реши да удължи валидността на съществуващите Насоки на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение до 9 октомври 2012 г.


(1)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2—17.

(2)  Вж. параграф 102 от Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение, ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 15.


9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/4


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5553 — Perdigão/Sadia)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 156/03

На 29 юни 2009 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32009M5553. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/4


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5510 — Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 156/04

На 26 юни 2009 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32009M5510. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/5


Обменен курс на еврото (1)

8 юли 2009 година

2009/C 156/05

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3901

JPY

японска йена

131,02

DKK

датска крона

7,4469

GBP

лира стерлинг

0,86495

SEK

шведска крона

11,0600

CHF

швейцарски франк

1,5162

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,0770

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,047

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

278,10

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7000

PLN

полска злота

4,4338

RON

румънска лея

4,2178

TRY

турска лира

2,1623

AUD

австралийски долар

1,7728

CAD

канадски долар

1,6206

HKD

хонконгски долар

10,7738

NZD

новозеландски долар

2,2168

SGD

сингапурски долар

2,0323

KRW

южнокорейски вон

1 776,14

ZAR

южноафрикански ранд

11,3450

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,4984

HRK

хърватска куна

7,3430

IDR

индонезийска рупия

14 248,39

MYR

малайзийски рингит

4,9522

PHP

филипинско песо

67,049

RUB

руска рубла

44,1250

THB

тайландски бат

47,368

BRL

бразилски реал

2,7686

MXN

мексиканско песо

18,7010

INR

индийска рупия

67,9620


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/6


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия,осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2009/C 156/06

Помощ №: XA 387/08

Държава-членка: Нидерландия

Регион: De provincies Groningen en Drenthe

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Provinciale Agrarische bedrijfsverplaatsings regelingen, zie onder rechtsgrondslag voor de exacte benamingen.

Правно основание:

Wet inrichting landelijk gebied,

Provinciewet,

Wet inkomstenbelasting 2001, art. 3.54,

следните разпоредби от законодателството на провинцията:

Провинция

Наименование на схемата

Groningen

Programma landelijk gebied PMJP 2007-2013 Groningen; deel 3 kader voor subsidies en overeenkomsten; paragraaf 9.3 Beleidsregel Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven

Drenthe

Provinciaal Meerjarenprogramma Drenthe, deel 3 subsidiegids, 2. subsidies voor natuur, verwerving EHS, Agrarische bedrijfsverplaatsingen

Планирани годишни разходи за схемата (в млн. EUR):

Провинция

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Общо (1)

Groningen

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Drenthe

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Максимум 4,8

Максимален интензитет на помощта: В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията помощта се предоставя на свързани със земята земеделски стопанства както следва:

Земеделски стопани, които преустановяват дейността си с цел да преместят селскостопанската сграда по данъчни съображения, са длъжни да платят данъци върху скритите резерви и сходни активи от тяхното (старо) земеделско стопанство. За земеделските стопани това представлява разход, пряко свързан с преместването на стопанството. Съгласно схемата за помощ помощта се предоставя в размер до 100 % от направените разходи в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1857/2006;

Разходите за преместване (съгласно буква а)) включват:

реално осъществени разходи за преместване (като например разходи за преместване на ресурсите и животните на новото място)

нотариални такси и разходи по вписване в кадастъра

такса за прехвърляне във връзка с преместването,

консултантски такси във връзка с преместването (като например такси за брокери на недвижими имоти и счетоводители).

Инвестиционните разходи, свързани с преместването (съгласно буква б)), включват:

инвестиционни разходи, свързани със селскостопанските сгради и съоръжения на новото място,

общи (консултантски) такси, като например разходи за архитекти, инженери, консултанти и проучвания на възможностите за реализация на проектите във връзка с преместването. Не се покриват правните такси (за разрешения, изменения на благоустройствения план, процедурите по член 19 и сертификати за екологично използване на земите).

Обезщетенията по букви б) и в) се изчисляват въз основа на представителната пазарна стойност. Помощта възлиза на 40 % от положителната разлика между представителната пазарна стойност на старите място и сгради, от една страна, и сумата от следните разходи, от друга страна:

представителната пазарна стойност на новото място на земеделското стопанство и новите сгради, и

всякакви инвестиции, свързани със създаването, модернизирането, заместването и/или разширяването на новите сгради на земеделското стопанство.

Дата на въвеждане: Въвеждането започва след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз, както е посочено в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията, или след публикуването на решение относно влизането в сила на Решение от 3 септември 2007 г. за изменение на Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328.

Срок на схемата: до 31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Преместване на земеделски стопанства с добри перспективи в името на обществения интерес, когато е необходима земеделска площ за подобряване на пространствените и селскостопанските структури, селските райони, пейзажа, водата или околната среда.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Всички първични земеделски стопанства, които произвеждат продуктите, посочени в приложение I към Договора за ЕО.

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Провинция

Адрес

Groningen

Postbus 610, 9700 AP Groningen

Drenthe

Postbus 122, 9400 AC Assen

Интернет адреси:

Провинция

Интернет адреси:

Groningen

http://www.provinciegroningen.nl/boa/documenten/boerderijverplaatsingr0901.pdf

Drenthe

www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/?ActItmIdt=12790

Друга информация: Мярка 125 от Програмата за развитие на селските райони (Plattelandsontwikkelingsprogramma) за периода 2007—2013 г. предвижда възможността за субсидиране на преместването на стопанствата. Провинциите предпочитат да не се възползват от тази възможност, тъй като горепосочената мярка предвижда възможността за субсидиране само по отношение на намаляването на емисиите и отлагането на амоняк, докато е необходим по-всеобхватен подход на схемата за субсидии за ефективното постигане на политическите цели на държавата и на провинцията във връзка със селските райони, водата и земеделските структури.

Помощ №: XA 442/08

Държава-членка: Испания

Регион: Castilla-La Mancha

Наименование на схемата за помощ: Ayudas para la realización de auditorías, análisis y estudios

Правно основание: Convocatorias de ayudas para las cooperativas agrarias:

Orden de 8.6.2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen los programas de fomento de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 2000) programa 1 cooperativismo agrario

Orden de de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009.

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ размер: 200 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 50 % от допустимите разходи

Разходите, фактурирани от външни фирми, които извършват одитите, анализите или проучванията, или които внедряват стандарти за качество.

В случай на участие в изложения, панаири и други мероприятия, субсидии се отпускат също за таксите за участие и разходите за публикации, както и за наемането на съоръжения.

Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Комисията.

Срок на схемата или индивидуалната помощ:

Цел на помощта: Техническа помощ (член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006) и производството на качествени селскостопански продукти (член 14 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство, горско стопанство и рибарство

Име и адрес на предоставящия орган:

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

C/Pintor Matías Moreno, no 4

45004 Toledo

ESPAÑA

Интернет адрес: Временно:

http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/cooperativismo.htm

След публикуването:

www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3


(1)  Годишните суми са примерни; общият планиран бюджет остава непроменен.


9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/9


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощи за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2009/C 156/07

Помощ №: XA 82/09

Държава-членка: Испания

Регион: Comunitat Valenciana

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Intercitrus

Правно основание: Propuesta de Resolución del expediente acogido a la linea «Promoción Agroalimentaria de los cítricos»

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 250 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Комисията.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Декември 2009 г.

Цел на помощта: Участие в панаири; организиране на форуми за обмен на знания между предприятия; информационни кампании за рекламиране на портокали и клементини с цел да се увеличи потреблението им чрез популяризиране на хранителните им качества и полезността им за здравето, без да се споменават предприятия, търговски марки или произход; рекламни кампании в училища, насочени към ученици; преглед и анализ на научната информация, за да се дадат предложения за включване в списъците, които се изготвят в съответствие с Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно информация за хранителни и здравни указания върху храните; обогатяване на знанията на развитието на пазара за тези продукти. Посочените дейности съответстват на дейностите, предвидени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията.

Обхванат сектор (обхванати сектори): МСП от сектора на хранително-вкусовата промишленост в Община Валенсия

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Адрес на електронната страница: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/INTERCITRUS%202009.pdf

Друга информация: —

Генерален директор на отдел „Маркетинг“

Marta VALSANGIACOMO GIL

Помощ №: XA 96/09

Държава-членка: Испания

Регион: Comunitat Valenciana

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Consejo Regulador IGP Cítricos Valencianos.

Правно основание: Ayuda individual nominativa: Presupuestos de la Generalitat 2009

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 604 750,00 EUR

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Комисията.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: декември 2009 г.

Цел на помощта: Участие в, и организиране на изложения, конкурси, панаири и форуми за обмяна на знания между предприятията. (Приемливи разходи могат да бъдат: наемане на пространство, щанд или площ за презентациите; такси за участие; разходи за пътни и публикации във връзка с мероприятието). Публикации, като каталози или електронни страници за представяне на информация относно производители от определен район или производители на определен продукт, при условие, че информацията и представянето са неутрални и всички заинтересовани производители разполагат с еднакви възможности да бъдат представени в публикацията. Фактическа информация за генеричния продукт, хранителните му качества и препоръки за употреба му, която може да включва произхода на продукта, при условие, че справките за произхода отговарят точно на справките, регистрирани от Европейската общност (член 15. параграф 2, буква д), последно тире).

Дейностите са определени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Аграрно-хранителни малки и средни предприятия (МСП) в автономна област Valenciana.

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Адрес на електронната страница: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/Consejo_Regulador_IGP_CITRICOS_VALENCIANOS.pdf

Друга информация: —

Генерален директор на отдел „Маркетинг“

Marta VALSANGIACOMO GIL

Помощ №: XA 99/09

Държава-членка: Франция

Регион: département de la Haute-Garonne

Наименование на схемата за помощ: Indemnisation des pertes entraînées par la fièvre catarrhale ovine (FCO) en Haute-Garonne: réduction des surcoûts de mise en «quarantaine» des jeunes bovins en surplus sur les exploitations.

Правно основание: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales,

Article 10 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1857/2006 du 15 décembre 2006,

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton,

Décision 90/424 CE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.

Délibération du Conseil général de la Haute-Garonne du 28 janvier 2009

Планирани годишни разходи за схемата: 1 млн. EUR

Максимален интензитет на помощта: Максимум 100 %

Настоящата помощ ще бъде предоставяна за животни, които отговарят на следните изисквания:

да са родени в стопанството между 1 януари 2008 г. и 1 юни 2008 г. и да са регистрирани в Haute-Garonne,

да се намират в стопанството след 22 август 2008 г.,

да са ваксинирани срещу серотип 1 и 8 на болестта син език,

да са пуснати на пазара преди 1 март 2009 г.

Настоящата схема има за цел да покрие допълнителните разходи, произтичащи от поставянето на млади животни под карантина, с ограничение до 100 % от приемливите разходи и до 105 EUR на животно.

Минималните разходи, свързани с карантината, са оценени на 161,44 EUR с минимален период на изолация от 62 дни (изолацията приключва след отрицателна проба) и 201,72 EUR за период на изолация от 81 дни:

—   разходи за храна: 1,70 EUR на ден,

—   разходи за отпадъци и ветеринарни грижи: 0,42 EUR на ден,

—   разходи за закъснели плащания: 30 EUR на животно.

Разход за 62 дни:

= (1,7 + 0,42) × 62 + 30 = 161,44 EUR

Разход за 81 дни:

= (1,7 + 0,42) × 81 + 30 = 201,72 EUR

В първия случай животновъдите трябва да покрият минимум 56,44 EUR

Във втория случай животновъдите трябва да покрият минимум 96,72 EUR

Дата на въвеждане: От 27 март 2009 г. — след датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на интернет страницата на Генерална дирекция на Комисията „Земеделие и развитие на селските райони“.

Срок на схемата: до края на 2009 г.

Цел на помощта: След като департамент Haute-Garonne бе обявен за:

ограничена зона за серотип 8 на болестта син език на 20 юни 2008 г.,

също така за серотип 1 и 8 на болестта син език на 22 август 2008 г.,

животновъдите в департамента са били принудени да задържат младите животни в стопанствата докато те не изградят имунитет срещу болестта, като обикновено животновъдната практика в този регион е износ на неугоени животни (на средна възраст 5 месеца).

Помощта от Общинския съвет на Haute-Garonne е предназначена да компенсира част от разходите, възникнали от задържането на животните под карантина.

В съответствие с националните програми за борба с болестта син език и в допълнение към различните мерки за наблюдение и контрол на болестта, помощта, като извънреда мярка, дава възможност на животновъдите да покрият допълнителните разходи, възникнали от поставянето под карантина на млади мъжки и женски животни; Карантината обхваща периода на изолиране на животни от 20 юни 2008 г. и от 22 август 2008 г. и е обоснована с времето нужно за ваксинации и за изграждането на имунитет, за да могат животните да бъдат готови за износ.

Всички критерии за допустимост на млади животни и техния кумулативен характер гарантират помощта да бъде използвана единствено за животни, които действително са били под карантина.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Сектор едър рогат добитък

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Conseil général de la Haute-Garonne

1 boulevard de la Marquette

31090 Toulouse Cedex

FRANCE

Адрес на електронната страница: http://www.cg31.fr/upload/pdf_dadre_fco/aide_au_maintien_quarantaine_bovins.pdf


9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/12


Актуализиране на списъка на митническите бюра (1), в които продуктите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията (2), могат да бъдат декларирани за свободно обращение в Европейската общност

2009/C 156/08

Държава-членка

Митническо бюро

BELGIQUE/BËLGIË

Anvers DE — voie maritime

Bierset — (Grâce-Hollogne) DE — voies aérienne et/ou terrestre

Bruxelles DE — voie aérienne

Zaventem D — voie aérienne

БЪЛГАРИЯ

Varna and Bourgas ports

Sofia, Varna and Bourgas airports

ČESKÁ REPUBLIKA

Всички митнически бюра

DANMARK

Всички пристанища и летища в Дания

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach–ZA Weil-am-Rhein-Autobahn

HZA Stuttgart–ZA Flughafen

HZA Ulm–ZA Aalen

Bayern

HZA München–ZA Flughafen

HZA Regensburg–ZA Furth-im-Wald-Schafberg

HZA Schweinfurt–ZA Bayreuth

HZA Nürnberg–ZA Erlangen-Tennenlohe

Berlin

HZA Berlin–ZA Marzahn

HZA Potsdam–ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

Bereich HZA Frankfurt (Oder)

HZA Frankfurt (Oder)–ZA Frankfurt (Oder) Autobahn

HZA Frankfurt (Oder)–ZA Forst-Autobahn

Bereich HZA Potsdam

HZA Potsdam–ZA Berlin-Flughafen Schönefeld

Bremen

HZA Bremen–ZA Neustädter Hafen

HZA Bremerhaven–ZA Bremerhaven

Hamburg

HZA Hamburg-Hafen–ZA Waltershof-Abfertigung Köhlfleetdamm

HZA Hamburg-Stadt–ZA Oberelbe

HZA Hamburg-Hafen–ZA Waltershof

HZA Itzehoe–ZA Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Stralsund–ZA Rostock-Grenzkontrollstelle Rostock

Niedersachsen

HZA Hannover–ZA Hannover-Nord

HZA Braunschweig–ZA Braunschweig-Broitzem

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund–ZA Ost

HZA Düsseldorf–ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz–ZA Hahn-Flughafen

Schleswig-Holstein

HZA Kiel–ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen

HZA Kiel–ZA Travemünde

EESTI

Narva, Koidula, Luhamaa Frontier Posts, Tallinn Airport, Tallinn, Paljassaare et Muuga Ports

ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Barcelona (Aeropuerto), Barcelona (Puerto), Irun (Carretera), La Junquera (Carretera), Madrid (Aeropuerto)

FRANCE

Bordeaux: transport aérien

Brive: transport terrestre

Dunkerque: transport maritime

Lille: transport aérien et terrestre

Lyon-Satolas: transport aérien

Le Puy-en-Velay: transport terrestre

Marseille: transport aérien, terrestre et maritime

Nice-aéroport: transport aérien

Orly: transport aérien

Roissy: transport aérien et terrestre

Rungis: transport terrestre

Saint-Julien-en-Genevois: transport terrestre

Saint-Louis/Bâle: transport aérien et terrestre

Strasbourg: transport terrestre

Thionville: transport terrestre

Toulouse-Blagnac: transport aérien

Valence: transport terrestre

IRELAND

Всички митнически бюра

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste

Ufficio di Sanità aerea di Torino–Caselle

Ufficio di Sanità aerea di Roma–Fiumicino

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova

Ufficio di Sanità marittima di Livorno

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi

Ufficio di Sanità aerea di Varese–Malpensa

Ufficio di Sanità aerea di Bologna–Panicale

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari

Posto d'Ispezione frontaliera di Chiasso

ΚΥΠΡΟΣ

Всички митнически бюра

LATVIJA

Roads: Grebneva, Pãternieki, Terehova; Railways: Daugavpils, Rēzekne-2; Seaports: Liepāja, Rĭga, Ventspils; Airport: Rĭga; Post: Rĭga International branch of the Latvian Post Office

LIETUVA

Всички митнически бюра

LUXEMBOURG

Bureau des Douanes et Accises

Centre douanier–Luxembourg

Bureau des Douanes et Accises

Luxembourg-Aéroport–Niederanven

MAGYARORSZÁG

Всички митнически бюра

MALTE

The Air Freight Section at Malte International Airport, Luqa

The Sea Freight Entry Processing Unit at Customs House, Valletta

The Parcel Post Office at Customs Office, Qormi

NEDERLAND

Всички митнически бюра

ÖSTERREICH

Nickelsdorf

Heiligenkreuz

Spielfeld

Tissis

Wien–Flughafen Schwechat

POLSKA

Всички митнически бюра

PORTUGAL

Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

Portos de Lisboa e Leixões

ROMÂNIA

Всички митнически бюра

SLOVENIJA

Obrežje (road border crossing), Koper (port border crossing), Dobova (railway border crossing), Gruškovje (road bordercrossing), Jelšane (road border crossing), Brnik (air border crossing), Ljubljana (road and railway)

SLOVENSKO

Всички митнически бюра

SUOMI — FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi, Helsinki-Vantaan lentoaseman

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Glasgow Prestwick Airport, Manchester Airport, Port of Hull and Goole, Port of London, Port of Southampton


(1)  Промените са отбелязани в курсив.

(2)  ОВ L 306, 7.11.2006 г., стр. 3.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/15


Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за текущите лихвени и референтни/сконтови проценти по възстановяване на държавни помощи за държавите от ЕАСТ, приложими от 1 март 2009 г.

(Публикувано съгласно член 10 от Решение № 195/04/COL от 14 юли 2004 г. (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37 и притурка за ЕИП № 26/2006, 25.5.2006 г., стр. 1))

2009/C 156/09

Базовите лихвени проценти са изчислени съгласно главата от насоките за държавни помощи на Органа, посветена на метода за определяне на референтните и сконтовите проценти, изменени с Решение № 788/08/COL от 17 декември 2008 г. За да се получи приложимия лихвен процент, трябва да се добавят съответните маржове съгласно насоките за държавни помощи. За сконтовия процент това означава, че съответният марж от 100 базисни пункта трябва да бъде прибавен към базовия процент. Процентът за възстановявания обикновено също се изчислява чрез прибавяне на 100 базисни пункта към базовия процент, предвиден в Решение № 789/08/COL на Органа от 17 декември 2008 г., с което се изменя Решение № 195/04/COL на Органа от 14 юли 2004 г. (публикувано в ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37 и в притурката за ЕИП № 26/2006 от 25.5.2006 г., стр. 1).

 

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

1.1.2009—31.1.2009 г.

16,42

2,95

6,43

1.2.2009—28.2.2009 г.

16,42

2,33

5,41

1.3.2009—

16,42

1,58

4,26


9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/16


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на член 61 от Споразумението за ЕИП и член 1, параграф 3 на част I от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд

2009/C 156/10

Надзорният орган на ЕАСТ не повдига възражения по следната мярка за държавна помощ:

Дата на приемане на решението:

Дело номер: 64824

Държава от ЕАСТ: Норвегия

Регион: —

Наименование (и/или име на получателя): Схема за биоенергия

Правно основание: Национален бюджет на Норвегия, глава 1150, позиция 50 и Годишно селскостопанско споразумение

Вид мярка: Схема за помощ

Цел: Защита на околната среда

Вид на помощта: Преки безвъзмездни средства

Бюджет: 35 млн. NOK (приблизително 3,9 млн. EUR) годишно. Годишен бюджет в зависимост от парламентарната бюджетната процедура

Интензитет: Съгласно насоките

Продължителност: До 1 Януари 2014 г.

Име и адрес на предоставящия орган:

Ministry of Agriculture and Food

P.O. Box 8007

0030 Oslo

NORWAY

Друга информация: —

Автентичният текст на решението, от който са отстранени поверителните данни, се намира на уебсайта на Надзорния орган на ЕАСТ:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/17


Надзорният орган на ЕАСТ счита, че следната мярка не представлява държавна помощ по смисъла на член 61 от Споразумението за ЕИП

2009/C 156/11

Дата на приемане на решението:

Дело номер: 65833

Държава от ЕАСТ: Норвегия

Регион: —

Наименование (и/или име на получателя) Eksportfinans: Държавно финансиране на

Правно основание: Член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

Вид мярка: Механизъм за отпускане на заем

Цел: Осигуряване на дългосрочно финансиране на Eksportfinans

Вид на помощта: Преки заеми

Бюджет: 30 млрд. NOK , приблизително 3,1 млрд. EUR

Интензитет: —

Продължителност: До 31 декември 2010 г.

Икономически сектори: Eksportfinans осигурява финансиране за цялата експортна индустрия на Норвегия

Име и адрес на предоставящия орган:

Норвежката държава, Министерство на търговията и промишлеността

Einar Gerhardsensplass 1

0030 Oslo

NORWAY

Друга информация: —

Автентичният текст на решението, от който са отстранени поверителните данни, се намира на уебсайта на Надзорния орган на ЕАСТ:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/18


ПРЕПОРЪКА НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

от 5 ноември 2008 година

относно релевантните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните комуникации, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с акта, посочен в точка 5вл от приложение XI към Споразумението за ЕИП (Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги), приведен в съответствие с протокол 1 към Споразумението за ЕИП и със секторните адаптации, съдържащи се в приложение XI към посоченото споразумение

2009/C 156/12

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за Европейското икономическо пространство (1),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на Надзорен орган и Съд, и по-специално член 5, параграф 2, буква б) от него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД акта, посочен в точка 5вл от приложение XI към Споразумението за ЕИП (Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги) (2), приведен в съответствие с протокол 1 към Споразумението за ЕИП и със секторните адаптации, съдържащи се в приложение XI към посоченото споразумение, и по-специално член 15 от него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Решение № 194/04/COL на Органа от 14 юли 2004 г. за приемане на препоръка за релевантните пазари в сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante, и указания във връзка с пазарните анализи и оценката на степента на пазарно влияние,

като има предвид, че:

(1)

Рамковата директива създава законодателна рамка за сектора на електронните съобщения, която се стреми да отговори на тенденциите за сближаване, като обхваща всички електронни съобщителни мрежи и услуги. Целта на регулаторната рамка е постепенното намаляване на специфичните за сектора правила ex ante успоредно с развитието на пазарната конкуренция.

(2)

Член 15 от Рамковата директива предвижда, че Надзорният орган на ЕАСТ (наричан по-долу „Органът“), след обществено допитване и консултации с националните регулаторни органи (НРО) на държавите от ЕАСТ, ще приеме препоръка относно релевантните пазари на продукти и услуги.

(3)

Целта на настоящата препоръка е да се определят тези пазари на продукти и услуги, при които в съответствие с член 15, параграф 1 от Рамковата директива една регламентация ex ante би могла да бъде оправдана. Целта на всяка намеса по отношение на регламентацията ex ante е да бъдат постигнати като общ резултат ползи за крайния потребител, като се осигури устойчивата конкурентоспособност на пазарите на търговия на дребно. Определението за релевантни пазари може да се промени и се променя с времето, тъй като характеристиките на продуктите и услугите подлежат на развитие и възможностите за продуктово заместване се променят както по отношение на търсенето, така и при предлагането. Тъй като препоръката от 14 юли 2004 г. (3) е в сила вече над четири години, в настоящия момент нейното преразглеждане е уместно с оглед на развитието на пазара в ЕИП. Следователно настоящата препоръка заменя препоръката от 14 юли 2004 г., приета с Решение № 194/04/COL.

(4)

В член 15, параграф 1 от Рамковата директива от Органа се изисква да предостави определение на пазарите в съответствие с принципите на правото в областта на конкуренцията. Тези принципи са съответно използвани в настоящата препоръка за определянето на границите на продуктовите пазари в сектора на електронните съобщения, докато определянето и селектирането на конкретни пазари за регулиране ex ante се извършва въз основа на характеристиките на тези пазари, които биха могли да оправдаят налагането на ex ante регулаторни задължения. Термините, използвани в настоящата препоръка, се основават на тези от Рамковата директива и Директива 2002/22/ЕО (4). В съответствие с Рамковата директива националните регулаторни органи са тези, които определят релевантните пазари съгласно националните условия, в частност релевантните географски пазари на своя територия.

(5)

Отправната точка за установяване на пазарите в препоръката е определението за пазари на търговия на дребно от гледна точка на бъдещото им развитие, с отчитане на възможностите за продуктово заместване както по отношение на търсенето, така и по отношение на предлагането. След определянето на пазарите на търговия на дребно е уместно да се установяват релевантните пазари на търговия на едро. Ако пазарът надолу по веригата е снабдяван до голяма степен от вертикално интегрирано(и) предприятие(я), за потенциалните неинтегрирани предприятия би било трудно да получат необходимия ресурс. Следователно, за да се определи дали пазарът подлежи на регулиране ex ante, може да се наложи да бъде създаден теоретичен пазар на търговия на едро нагоре по веригата. Пазарите в сектора на електронните съобщения често са от двустранно естество, тъй като включват услуги, предоставяни посредством мрежи или платформи, които събират заедно потребителите, разположени от двете страни на пазара; такива са например крайните потребители, които разменят съобщения, или подателите и получателите на информация или съдържание. Необходимо е да бъдат отчетени тези аспекти при установяването и определянето на пазарите, тъй като те могат да повлияят както върху начина, по който се определят пазарите, така и върху това, дали тези пазари притежават характеристиките, които биха могли да оправдаят налагането на ex ante регулаторни задължения.

(6)

С оглед определянето на пазарите, подлежащи на регламентация ex ante, е уместно прилагането на следните кумулативни критерии. Първият критерий е наличието на високи и дълготрайни бариери пред навлизането на даден пазар. Тези бариери могат да бъдат от структурно, правно или регулаторно естество. Предвид динамичния характер и функциониране на пазарите на електронните съобщения обаче, при провеждането на ориентирани към бъдещото развитие анализи за установяване на релевантните пазари за целите на евентуална регламентация ex ante е необходимо да бъдат отчетени и възможностите за преодоляване на бариерите пред навлизането на нови участници на даден пазар в рамките на разглеждания период. Следователно вторият критерий допуска само тези пазари, чиято структура не предполага постигане на ефективна конкуренция в рамките на разглеждания период. Прилагането на този критерий включва оценка на състоянието на конкуренцията зад бариерите пред навлизането на даден пазар. Третият критерий е невъзможността да бъде(ат) неутрализиран(и) съответният(те) пазарен(ни) провал(и) единствено чрез прилагане на правото в областта на конкуренцията.

(7)

Основните показатели, които трябва да бъдат отчетени при оценката на първите два критерия, са сходни с тези, разгледани при анализа на пазарите от гледна точка на бъдещото им развитие, в частност това са показателите във връзка с бариерите пред навлизането на нови участници на даден пазар при отсъствието на регламентация (включително размерът на невъзстановяемите разходи), пазарната структура, пазарната ефективност и динамика, включително показатели като пазарни дялове и тенденции, пазарни цени и тенденции, както и наличието и обхватът на конкурентни мрежи или инфраструктури. Всеки пазар, който удовлетворява трите критерия при отсъствие на регламентация ex ante, позволява такава регулация.

(8)

От гледна точка на конкуренцията, новоразвиващите се пазари не следва да подлежат на необосновани задължения, дори и при наличието на „предимство на първия“ (first mover advantage) в съответствие с Рамковата директива. За новоразвиващи се пазари се считат пазарите на продукти или услуги, за които, поради тяхната новост, е трудно да бъдат предвидени условията на търсене и предлагане, както и възможностите за навлизане на нови участници на пазара, което води до трудности при прилагането на трите критерия. Целта на изключването на новоразвиващите се пазари от регулаторните мерки за осигуряване на конкурентна среда е насърчаване на иновациите, както се изисква съгласно член 8 от Рамковата директива; същевременно е необходимо да се избегне затварянето на тези пазари за останалите участници от страна на дадено доминиращо предприятие, както е посочено също в указанията на Органа относно пазарните анализи и оценката на степента на пазарно влияние при прилагане на регулаторната рамка за електронните съобщения и услуги (5). Постепенното актуализиране на съществуващата мрежова инфраструктура рядко води до нов или новоразвиващ се пазар. Преди да се заключи, че даден продукт не принадлежи към вече съществуващ пазар, е необходимо да бъде установена липсата на възможност за продуктово заместване както по отношение на търсенето, така и по отношение на предлагането. Възникването на нови услуги на дребно може да доведе до възникването на нов пазар на търговия на едро, доколкото такива услуги на дребно не могат да бъдат предоставени чрез използване на съществуващите продукти за продажба на едро.

(9)

По отношение на бариерите пред навлизането на нови участници на даден пазар за целите на настоящата препоръка са взети предвид два вида: структурни бариери и законови или регулаторни бариери.

(10)

Структурните бариери пред навлизането на нови участници на даден пазар произтичат от първоначалните ценови условия или условия на търсене, които създават асиметрични условия между установените и новите пазарни участници, като навлизането на последните е затруднявано или възпрепятствано. Високи структурни бариери например може да съществуват при пазари, характеризиращи се с абсолютни предимства по отношение на разходите, значителни икономии от мащаба и/или продуктовата гама, ограничения по отношение на капацитета, както и висок размер на невъзстановяемите разходи. Понастоящем такива бариери все още са налице при широкото използване и/или предоставяне на фиксирани места на мрежи с местен достъп. Свързана с това структурна бариера е налице и тогава, когато за предоставянето на услугата е необходим мрежов компонент, който не може да бъде възпроизведен технически или възпроизвеждането му е свързано с разход, който прави услугата нерентабилна за конкурентите.

(11)

Законовите или регулаторни бариери не се основават на икономически условия, а произтичат от законови, административни или други държавни мерки, които имат пряко влияние върху условията за навлизане на нови участници и/или позиционирането им на релевантния пазар. Пример за законова или регулаторна бариера, която пречи на навлизането на нови участници на пазара, е ограничаването на броя предприятия, които имат достъп до спектър за предоставянето на основни услуги. Други примери за законови или регулаторни бариери са ценовият контрол или други свързани с цените мерки, наложени на предприятията, които влияят не само върху навлизането на нови участници на пазара, а и върху позиционирането на предприятията на него. Законовите или регулаторни бариери, които могат да бъдат премахнати в определен срок, не следва при нормални обстоятелства да бъдат считани за представляващи икономическа бариера пред навлизането на нови участници на пазара, което би означавало удовлетворяване на първия критерий.

(12)

Бариерите пред навлизането на нови участници на пазара могат да бъдат от по-малко значение при пазари, ориентирани към иновациите и характеризиращи се с непрекъснато технологично развитие. На такива пазари ограниченията пред конкуренцията често произтичат от заплахи от страна на потенциални конкуренти в областта на иновациите, неприсъстващи в този момент на пазара. При пазарите, ориентирани към иновациите, динамична или дългосрочна конкуренция може да съществува и сред дружества, които в условията на един съществуващ „статичен“ пазар не са конкуренти. В настоящата препоръка не са взети под внимание пазарите, при които бариерите пред навлизането на нови участници на пазара не се очаква да се запазят след определен период от време. При оценката дали е вероятно дадени бариери пред навлизането на нови участници на пазара да продължат да съществуват при отсъствието на регламентация, е необходимо да се разгледа дали в сектора са били наблюдавани чести и успешни навлизания и дали навлизането е било или е възможно в бъдеще да бъде в достатъчна степен бързо и трайно, за да ограничи дадено пазарно влияние. Значението на бариерите пред навлизането на нови участници на пазара ще зависи, inter alia, от минималния ефективен обем продукция, както и от невъзстановяемите разходи.

(13)

Дори при пазар, характеризиращ се с високи бариери пред навлизането на нови участници, други структурни фактори на този пазар може да означават, че участниците на него са ориентирани към постигане в рамките на разглеждания период на действително конкурентно поведение. Пазарната динамика може да се дължи например на технологичен прогрес или на конвергенцията на пазарите и услугите, което може да доведе до конкурентен натиск между оператори с дейност на различни продуктови пазари. Такъв би могъл да бъде и случаят с пазари с ограничен, но достатъчен брой предприятия, различаващи се по структура на разходите и поставени в условията на ценово еластично пазарно търсене. Възможно е възникването на свръхкапацитет на пазар, който обичайно би позволил на конкуриращи се дружества да увеличат производството си неимоверно бързо в отговор на всяко ценово увеличение. При такива пазари може да се наблюдава изменение на пазарните дялове във времето и/или ценови спадове. Там, където пазарната динамика се променя с бързи темпове, е уместно да се обърне особено внимание на избора на съответния период от време, който да отразява релевантните пазарни тенденции.

(14)

Решението за определяне на даден пазар като подлежащ на регулиране ex ante следва да зависи и от оценката дали правото в областта на конкуренцията е достатъчно за справяне с пазарните провали, възникващи в резултат на удовлетворяването на първите два критерия. Намеси на правото в областта на конкуренцията не биха били достатъчни в случаите, в които тези намеси, целящи да преодолеят даден пазарен провал, трябва да отговарят на голям брой изисквания за съответствие, или в случаите, когато честите и/или своевременните намеси са неизбежни.

(15)

Прилагането на трите критерия следва да ограничи броя пазари в сектора на електронните съобщения, на които са наложени ex ante регулаторни задължения, съдействайки по този начин за постигането на целта на регулаторната рамка за постепенно намаляване ex ante на специфичните за сектора правила успоредно с развитието на пазарната конкуренция. Тези критерии следва да бъдат прилагани кумулативно, така че несъблюдаването дори и само на един от тях би означавало, че даден пазар не следва да бъде считан за подлежащ на регулиране ex ante.

(16)

Регулаторен контрол върху услугите на дребно следва да се налага само когато националните регулаторни органи смятат, че съответните мерки по отношение на услугите на едро или мерките за предварителен или окончателен избор на оператор не биха постигнали целта да се гарантира ефективна конкуренция и да се отстоява общественият интерес. Намесвайки се на равнище търговия на едро, включително посредством мерки с евентуално отражение върху пазарите на търговия на дребно, държавите от ЕИП могат да осигурят веригата на добавената стойност да е отворена максимално за обичайна конкуренция, постигайки по този начин оптимални резултати за крайния потребител. Следователно в настоящата препоръка са откроени главно пазарите на търговия на едро, чиято подходяща регламентация цели да противодейства на липсата на ефективна конкуренция, проявяваща се на пазарите на крайните потребители. Ако даден национален регулаторен орган покаже, че намесите на равнище пазари на търговия на едро са се оказали неуспешни, съответният пазар на търговия на дребно би могъл да подлежи на регламентация ex ante, при условие че са удовлетворени трите горепосочени критерия.

(17)

На 17 декември 2007 г. Европейската комисия публикува нова Препоръка 2007/879/ЕО (6) относно релевантните пазари на продукти и услуги от сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с Рамковата директива.

(18)

Отправна точка за преразглеждането на препоръката на Органа относно релевантните пазари е новата препоръка на Комисията и съображенията на Комисията, съдържащи се в обяснителната бележка към нея. В процеса на преразглеждане Органът възприе подхода, според който сравняването на развитието на пазарите следва да се извърши на базата на валиден за ЕИП критерий, а не само с отчитане на пазарните условия в отделните държави от ЕАСТ.

(19)

На базата на развитието на пазара в държавите от ЕАСТ, както и на предоставените в процеса на общественото допитване коментари и друга информация, с която Органът разполага, може да се предположи, че е малко вероятно функционирането на трите пазара на електронни съобщения на държавите от ЕАСТ като цяло да се отклони от средното функциониране на пазарите в Европейския съюз или цялото ЕИП в по-голяма степен, отколкото функционирането на съответните пазари в отделните държави-членки на ЕС.

(20)

Целта на Споразумението за ЕИП е да се създаде „динамично и хомогенно Европейско икономическо пространство, основаващо се на общи правила и равни условия за конкуренция“ (7). С оглед на тази цел и изложените по-горе съображения Органът прие препоръка, съответстваща на препоръката на Комисията, с цел да осигури еднакво прилагане на общата регулаторна рамка и юридическа сигурност на заинтересовани лица на пазарите в сектора на електронните съобщения в ЕИП. Ето защо с настоящата препоръка броят на пазарите, подлежащи на регулиране ex ante, се намалява от 18 на 7 пазара.

(21)

Намаляването на броя на пазарите, подлежащи на регулиране ex ante, не означава непременно, че изключените пазари са действително конкурентоспособни във всяка от държавите от ЕАСТ и че регулирането ex ante на тези пазари вече не е оправдано. Съгласно материали, представени на Органа в процеса на преразглеждането, по-нататъшната регулация на определени пазари би могла да бъде оправдана.

(22)

Изброените в приложението пазари бяха определени въз основа на трите кумулативни критерия. По отношение на неизброените в настоящата препоръка пазари националните регулаторни органи следва да приложат теста на трите критерия към съответния пазар. По отношение на пазарите, изброени в приложението към Препоръка № 194/04/COL от 14 юли 2004 г., които не са изброени в приложението към настоящата препоръка, националните регулаторни органи следва да притежават компетенциите да приложат теста на трите критерия с цел да оценят дали въз основа на националните условия даден пазар все още подлежи на регламентация ex ante. По отношение на изброените в настоящата препоръка пазари даден национален регулаторен орган може да избере да не провежда пазарен анализ, ако установи за определен пазар, че трите критерия не са удовлетворени. При условие че действат в съответствие с член 7 от Рамковата директива, националните регулаторни органи могат да посочат пазари, които да се различават от изброените в настоящата препоръка. Всяко неуведомяване за проектомярка, която влияе върху търговията между държавите от ЕАСТ, както е посочено в съображение 38 от Рамковата директива, може да доведе до започването на официални процедури за нарушение срещу съответната държава. Неизброените в настоящата препоръка пазари следва да бъдат определяни въз основа на принципите на конкуренция, посочени в съобщението на Органа относно определянето на релевантните пазари за целите на правото в областта на конкуренцията в ЕИП (8), както и да съответстват на указанията на Органа във връзка с пазарните анализи и оценката на степента на пазарно влияние, като същевременно удовлетворяват горепосочените три критерия.

(23)

Фактът, че в настоящата препоръка се определят тези пазари на продукти и услуги, които биха могли да бъдат обект на регламентация ex ante, не означава, че такава регламентация ще бъде предприета във всеки от случаите или че на тези пазари ще бъдат наложени посочените в специфичните директиви регулаторни задължения. В частност дадена регламентация не може да бъде наложена или трябва да бъде премахната, в случай че на тези пазари е налице ефективна конкуренция и при отсъствие на регламентация, което означава никой оператор да не упражнява значително пазарно влияние по смисъла на член 14 от Рамковата директива. Регулаторните задължения трябва да са адекватни и във връзка с естеството на установения проблем, пропорционални и обосновани от гледна точка на посочените в Рамковата директива цели, като максимизиране на потребителските ползи, гарантиране на свободна и лоялна конкуренция, насърчаване на ефективните капиталовложения в инфраструктурата и иновациите, както и насърчаване на ефективното използване и управление на радиочестотите и номерационните ресурси.

(24)

Определянето на пазарите в настоящата препоръка не засяга определенията за пазари в частни случаи на правото в областта на конкуренцията. Освен това обхватът на регулирането ex ante не засяга обхвата на дейностите, които биха могли да бъдат обект на анализ в рамките на правото в областта на конкуренцията.

(25)

Настоящата препоръка бе предмет на обществено допитване и консултации с националните регулаторни органи и други национални органи в държавите от ЕАСТ.

(26)

Настоящата препоръка следва да се интерпретира от гледна точка на обяснителната бележка към Препоръка 2007/879/ЕО на Комисията относно релевантните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с Рамковата директива. В обяснителната бележка се описва, inter alia, развитието на технологиите по отношение на определените в препоръката пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

При определянето на релевантните пазари, съответстващи на националните условия, съгласно член 15, параграф 3 от акта, посочен в точка 5вл от приложение XI към Споразумението за ЕИП, Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, приведен в съответствие с протокол 1 към Споразумението за ЕИП и със секторните адаптации, съдържащи се в приложение XI към посоченото споразумение, националните регулаторни органи следва да анализират пазарите на продукти и услуги, изброени в приложението към настоящата препоръка.

2.

При определянето на пазари, които не са изброени в приложението, националните регулаторни органи следва да се уверят, че са изпълнени кумулативно следните три критерия:

а)

наличие на високи и дълготрайни бариери пред навлизането на даден пазар. Тези бариери могат да бъдат от структурно, правно или регулаторно естество;

б)

пазарна структура, която не предполага постигането на ефективна конкуренция в рамките на разглеждания период. Прилагането на този критерий включва оценка на състоянието на конкуренцията извън оценката на бариерите пред навлизането на даден пазар;

в)

невъзможност да бъде(ат) адекватно неутрализиран(и) съответният(те) пазарен(ни) провал(и) единствено чрез прилагане на правото в областта на конкуренцията.

3.

Настоящата препоръка не засяга определенията за пазари, резултатите от пазарните анализи и регулаторните задължения, приети от националните регулаторни органи в съответствие с член 15, параграф 3 и член 16 от акта, посочен в точка 5вл от приложение XI към Споразумението за ЕИП и приведен в съответствие със Споразумението с протокол 1 към него и със секторните адаптации, съдържащи се в приложение XI към Споразумението (Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги), преди датата на приемане на настоящата препоръка.

4.

Адресати на настоящата препоръка са държавите от ЕАСТ.

Съставено в Брюксел на 5 ноември 2008 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Per SANDERUD

Председател

Kurt JAEGER

Член на колегията


(1)  Наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“.

(2)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 717/2007 (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 32), наричана по-долу „Рамковата директива“.

(3)  Препоръка на Надзорния орган на ЕАСТ от 14 юли 2004 г. относно релевантните пазари на продукти и услуги от сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, включена в Споразумението за Европейското икономическо пространство (ОВ L 113, 27.4.2006 г., стр. 18 и притурка за ЕИП № 21, 27.4.2006 г., стр. 33). Приета с Решение № 194/04/COL.

(4)  Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51), включена в точка 5вм от приложение XI към Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет № 11/2004 (ОВ L 116, 22.4.2004 г., стр. 60 и притурка за ЕИП № 20, 22.4.2004 г., стр. 14).

(5)  Указания на Надзорния орган на ЕАСТ от 14 юли 2004 г. относно пазарните анализи и оценката на степента на пазарно влияние при прилагане на регулаторната рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, посочени в приложение XI към Споразумението за Европейското икономическо пространство (ОВ C 101, 27.4.2006 г., стр. 1 и притурка за ЕИП № 21, 27.4.2006 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 344, 28.12.2007 г., стр. 65.

(7)  Съображение 4 от преамбюла към Споразумението за ЕИП.

(8)  Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 46/98/COL от 4 март 1998 г. относно издаването на две съобщения в областта на конкуренцията относно определението за релевантен пазар за целите на правото в областта на конкуренцията в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и за споразумения от по-малко значение, които не попадат в обхвата на член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (ОВ L 200, 16.7.1998 г., стр. 46 и притурка за ЕИП № 28, 16.7.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пазари на търговия на дребно

1.

Достъп до обществената телефонна мрежа от определено местоположение за живеещи или неживеещи в дадения район клиенти.

Пазари на търговия на едро

2.

Генериране по обществената телефонна мрежа от определено местоположение.

За целите на настоящата препоръка генерирането включва свързване с граници на пазара, които в национален план съответстват на границите на пазара на транзит и на пазара на осъществяване на крайна връзка, по обществената телефонна мрежа от определено местоположение.

3.

Осъществяване на крайна връзка (терминиране) по индивидуална обществена телефонната мрежа от определено местоположение.

За целите на настоящата препоръка осъществяването на крайна връзка включва свързване с граници на пазара, които в национален план съответстват на границите на пазара на генериране и пазара на транзит по обществената телефонна мрежа от определено местоположение.

4.

(Физически) достъп на едро до инфраструктурата на мрежата (включително споделен или напълно необвързан достъп) от определено местоположение.

5.

Предоставяне на широколентов достъп на едро.

Този пазар обхваща нефизически или виртуален мрежов достъп, включително достъп тип „bit-stream“, от определено местоположение. Този пазар е разположен надолу по веригата от физическия достъп, обхванат от гореизброения пазар 4, тъй като предоставянето на едро на широколентов достъп може да бъде изградено чрез използване на този ресурс в съчетание с други елементи.

6.

Предоставяне на едро на терминиращи сегменти на линии под наем, независимо от използваната технология за предоставяне на наетия или резервиран ресурс.

7.

Гласово терминиране по индивидуални мобилни мрежи.


V Обявления

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Комисия

9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/24


Покана за представяне на кандидатури „Потребителска политика“

2009/C 156/13

Поканата за представяне на кандидатури за финансова подкрепа на европейски организации на потребителите през 2009 г. е публикувана на уебсайта на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/25


Известие, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело COMP/B-1/39.316 — Gaz de France (ограничаване на достъпа до пазара на газ)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 156/14

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

В съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1), когато Комисията възнамерява да приеме решение, с което да изиска прекратяване на нарушение, а съответните предприятия предложат поемане на ангажименти за преодоляване на загрижеността, изразена по отношение на тях от Комисията в нейната предварителна оценка, Комисията може чрез решение да превърне тези ангажименти в задължителни за предприятията. Такова решение може да се приеме за определен срок и в него се прави заключението, че вече не са налице основания за предприемане на действия от Комисията. Съгласно член 27, параграф 4 от същия регламент Комисията публикува кратко резюме на казуса и основното съдържание на ангажиментите. Заинтересованите трети страни могат да изпратят своите мнения в рамките на срока, определен от Комисията.

2.   РЕЗЮМЕ НА КАЗУСА

(2)

На 22 юни 2009 г. Комисията прие предварителна оценка в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 по отношение на предполагаемите нарушения, извършени от Gaz de France Suez S.A. и филиалите му GRTgaz S.A. („GRTgaz“) и Elengy S.A. (общо наричани „GDF Suez“), на френския пазар на газ.

(3)

Според предварителната оценка GDF Suez е доминиращ участник на пазара на капацитетните възможности за внос и доставка на газ в двете балансови зони север и юг на транспортната мрежа на GRTgaz. Според предварителната оценка на Комисията е вероятно GDF Suez да е злоупотребил с господстващото си положение по смисъла на член 82 от Договора за ЕО като е ограничил достъпа до капацитетните възможности за внос на газ във Франция, което, от своя страна, е ограничило конкуренцията на пазара за доставки. Последица от това ограничение е дългосрочното резервиране на по-голямата част от капацитета за внос във Франция, както и на начините за разпределяне на капацитетните възможности за внос в новия метанов терминал Fos Cavaou и стратегическото ограничение на инвестициите в допълнителни капацитетни възможности за внос в метановия терминал в Montoir de Bretagne.

3.   ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

(4)

GDF Suez оспорва предварителната оценка на Комисията. За да отговори на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията, GDF Suez все пак пое ангажименти съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Основните елементи от ангажиментите могат да бъдат обобщени както следва (за повече подробности по тях вж. текста на ангажиментите).

(5)

От 1 октомври 2010 г. и за остатъка от абонаментния период на GDF Suez, считано от датата на известието на решението, което Комисията може да приеме съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, GDF Suez ще продаде на трети страни гарантирани дългосрочни капацитетни възможности за пренос от входните пунктове Obergailbach (80 GWh/ден) и Taisnières-H (10 GWh/ден).

(6)

Също така най-късно до 30 септември 2027 г. GDF Suez ще продаде на трети страни еквивалентни капацитетни възможности за пренос по трасета преди входния пункт Waidhaus и изходния пункт Medelsheim, до 30 септември 2025 г. — от входния пункт Zeebrugge до изходния пункт Blaregnies, както и до 30 септември 2018 г., в случай, че бъде поискано от купувачите, по свързващия газопровод Interconnector от входния пункт „изход NBP“ до изходния пункт „входяща зона Zeebrugge IZT“.

(7)

Също така, GDF Suez ще продаде на трети страни гарантирани дългосрочни капацитетни възможности за пренос от метановите терминали в Montoir de Bretagne (1 Gm3/год. от 1 октомври 2010 г. и 1 Gm3/год. от 1 октомври 2011 г.) и Fos Cavaou (2,175 Gm3/год. от 1 януари 2011 г.) (2).

(8)

Най-късно от 1 октомври 2014 г. и за период от 10 години GDF Suez ще ограничи абонаментите за преносен капацитет до не повече от 50 % от гарантираните дългосрочни капацитетни възможности за пренос на висококалоричен природен газ (Н-gas) в северната и южната балансова зона на мрежата на GRTgaz и на цялата територия на Франция (3).

(9)

GDF Suez поема ангажимент между 1 октомври 2014 г. и 1 октомври 2021 г. да ограничи по отношение на периода от 1 октомври 2024 г. до 1 октомври 2029 г. абонаментите си за гарантирани дългосрочни капацитетни възможности за пренос на висококалоричен природен газ (Н-gas) по съществуващи към 1 октомври 2014 г. преносни съоръжения до по-малко от 50 % от общия гарантиран дългосрочен преносен капацитет на тези съоръжения.

(10)

Накрая, GDF Suez поема ангажимент да продължи, при повече или по-малко идентични на сега действащите условия, суаповите услуги по отношение на висококалоричен природен газ (Н-gas) и нискокалоричен природен газ (B-gas), доставяни на GRTgaz, така че това предприятие да може да продължи регулираната услуга за преобразуване на количества висококалоричен природен газ (Н-gas) в съответни количества нискокалоричен природен газ (B-gas).

(11)

Независимо упълномощено лице ще бъде натоварено със задачата да контролира съблюдаването на поетите ангажименти от GDF Suez.

(12)

Ангажиментите са публикувани в тяхната цялост на английски език на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

4.   ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МНЕНИЯ

(13)

Комисията възнамерява, след като се консултира с участниците на пазара, да приеме решение, съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с което да обяви за задължителни обобщените по-горе ангажименти, публикувани на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“.

(14)

В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003, Комисията приканва заинтересованите трети страни да изпратят своите мнения относно предложените ангажименти. В тази връзка Комисията приканва заинтересованите страни да заявят дали смятат, че характерът на предложените ангажименти от GDF Suez отговаря на изразените опасения. Мненията трябва да бъдат получени от Комисията в срок от два месеца от датата на настоящата публикация. Заинтересованите трети страни също се приканват да предадат неповерителна версия на своите мнения, в която търговските тайни и други поверителни пасажи са изтрити и са заменени с неповерително обобщение или с думите „търговски тайни“ или „поверително“. Основателните искания ще бъдат взети предвид.

(15)

Мненията могат да бъдат изпращани на Комисията под референтен номер COMP/B-1/39.316 — GDF (ограничаване на достъпа до пазара на газ) на електронен адрес: (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), на факс: +32 22950128 или по пощата на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

(2)  От капацитет 0,175 Gm3/година ще се възползват с предимство транспортните фирми, абонирани за краткосрочни капацитетни възможности в терминала Fos Cavaou.

(3)  За целите на поетите ангажименти входните пунктове на газ включват всички съществуващи или бъдещи входни пунктове на газ във Франция, включително входния пункт между Испания и Франция.


ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

9.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/27


Публикация на заявка за регистрация съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер

2009/C 156/15

С настоящата публикация се предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета. Възраженията трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ХРАНА С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР (ХТСХ)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2006 НА СЪВЕТА

„KABANOSY“

ЕО №: PL-TSG-0007-0050-22.01.2007 г.

1.   Наименование и адрес на групата заявител:

Наименование: Związek „Polskie Mięso”

Адрес:

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

POLSKA/POLAND

Тел. +48 228302657

Факс +48 228301648

Електронна поща: info@polskie-mieso.pl

2.   Държава-членка или трета държава:

Полша

3.   Спецификация на продукта:

3.1.   Наименование за регистрация (член 2 от Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията):

„Kabanosy“

3.2.   Наименованието:

 е специфично само по себе си

Image

Наименованието „Kabanosy“ изразява специфичните свойства на продукта. През 19 в. в Литва и Полша думата „kabana“ или умалителното „kabanek“ са били използвани за прасенце, хранено екстензивно, като храната за угояване е била главно на картофена основа. Полученото месо обичайно се е наричало „kabanina“. От своя страна „kabanos“ е производно от наименованието на този вид животно.

3.3.   Заявление за запазване на наименованието съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006:

 Регистрация със запазване на наименованието

Image

3.4.   Вид продукт:

Клас 2.3. —

продукти на месна основа (печени, осолени, пушени и др.)

3.5.   Описание на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по т. 3.1. (член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията):

„Kabanosy“ е дълъг и тънък извит като подкова колбас с равномерно набраздена кожица. Колбасът е огънат на две, като на мястото на сгъването личи отпечатъкът на куката.

Повърхността е с тъмночервен цвят с алени нюанси. При нарязване на колбаса се вижда тъмночервено месо и светлокремави парченца мас.

При докосването му се усеща мека, суха и равно набраздена консистенция.

„Kabanosy“ се отличава с изявен вкус на печено и поставено в саламура свинско месо, както и лек вкус на кимион, пипер и пушек.

Химичен състав:

белтъчно съдържание над или равно на 15,0 %,

водно съдържание под или равно на 60,0 %,

съдържание на мазнини под или равно на 35,0 %,

съдържание на сол под или равно на 3,5 %,

съдържание на нитрати (III) и нитрати (V) под формата на NaNO2 под или равно на 0,0125 %.

Този химичен състав гарантира традиционното качество на продукта. Полученото крайно количество продукт трябва да бъде под 68 % от количеството използвано като суровина месо.

3.6.   Описание на метода на производство на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по т. 3.1. (член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията):

Състав

 

Месо (за 100 kg суровина):

свинско месо категория I със съдържание на мазнини под или равно на 15 %: 30 kg,

свинско месо категория IIA със съдържание на мазнини под или равно на 20 %: 40 kg,

свинско месо категория IIB (богато на сухожилия) със съдържание на мазнини под или равно на 40 %: 30 kg.

 

Подправки (за 100 kg суровина):

натурален пипер 0,15 kg

индийско орехче 0,05 kg

кимион 0,07 kg

захар 0,20 kg

 

Други:

осолителна смес: готварска сол (NaCl) и натриев нитрит (NaNO2): около 2 kg

Хранене на прасетата, чието месо ще бъде използвано за „kabanosy“:

Храненето е насочено към угояване на прасетата за натрупване на мас и месо. Целта е да се достигне до 120 kg живо тегло на прасе, от което междумускулната мас да бъде над 3 %:

Избраните за отглеждане за угояване породи са с бавен растеж на животните, което позволява, ако отглеждането е подходящо, да се получи желаният процент междумускулна мас. Тези породи нямат ген RN-, а честотата на гена RYR 1T сред популацията е 20 %.

Угояването трябва да се извърши на три етапа: при първия се достига тегло около 60 kg, при втория — около 90 kg, а при третия — до 120 kg.

Угояването до достигане на 90 kg живо тегло се извършва въз основа на два вида смески (дажби). В тях влизат следните съставки:

енергийни компоненти: счукани пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и царевица,; счуканата царевица и обеленият счукан овес могат да представляват до 30 % от смеските,

белтъчни компоненти: счукани зърна лупина, дребносеменна бакла и грах, трици от соя и рапица, рапично кюспе, фуражна мая и зелен изсушен фураж.

В смеските (дажбите) за животните между 90 kg и 120 kg влизат следните съставки:

енергийни компоненти: счукани пшеница, ечемик, ръж и тритикале. Забранява се използването на смески от счукана царевица и обелен счукан овес,

белтъчни компоненти: счукани бобови растения (лупина, дребносеменна бакла, грах), трици от соя, трици или кюспе от рапица и зелен изсушен фураж.

През целия период на угояване се забранява използването в смеските и дажбите на растителни мазнини и хранителни съставки от животински произход (мляко на прах, изсушена суроватка, рибно брашно).

Количеството метаболична енергия от смеските през всички етапи на угояване е между 12 и 13 MJ EM/kg смеска. Белтъчното съдържание на смеските при първия етап на угояване е между 16 и 18 % от общото количество, при втория — между 15 и 16 %, а при третия — около 14 %.

Предназначените за прасетата за угояване дажби могат да се състоят само от богати смески или от богати смески, примесени с груби храни (картофи и зелени фуражи).

Етапи на производство на „kabanosy“

Етап 1

предварително нарязване на всички месни суровини. Хомогенизиране на размера на парчетата месо (диаметър около 5 cm).

Етап 2

традиционно осоляване (на сухо) с помощта на осолителна смес за около 48 часа.

Етап 3

нарязване на месото от категория I на парчета по около 10 mm всяко, нарязване на месото от категории IIA и IIB на парчета по 8 mm.

Етап 4

смесване на месните суровини с добавяне на подправки — пипер, индийско орехче, кимион и захар.

Етап 5

натъпкване в тънки овнешки черва с диаметър между 20 и 22 mm. След това червото се огъва, за да придобие формата на подкова, като всеки от двата края трябва да е с дължина около 25 cm.

Етап 6

престояване за два часа на температура под 30 °C. Предварително изсушаване на повърхността; съставките на сместа се наместват вътре в колбаса.

Етап 7

изсушаване на повърхността и традиционно опушване на горещ дим (за около 150 минути), след това изпичане във фурна, докато месото достигне вътрешна температура от поне 70 °C.

Етап 8

престояване в загасената пушилня за около 1 час, след това изстудяване с въздух, докато температурата спадне под 10 °C.

Етап 9

изсушаване от 3 до 5 дни на температура между 14 и 18 °C и влажност 80 % до получаване на желаното количество (не повече от 68 %).

3.7.   Специфични свойства на селскостопанския или хранителния продукт (член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията):

Специфичните свойства на „kabanosy“ се дължат на следните му особености:

мекост, сочност и особени качества на месото,

изключителни вкус и мирис,

уникална характерна форма.

Мекост, сочност и особени качества на месото

Специфичността на „kabanosy“ се дължи главно на факта, че свинското месо е от породи с бавен растеж, като животните с описаните в точка 3.6. генетични характеристики се угояват до достигане на около 120 kg живо тегло. Съблюдаването на тези изисквания позволява получаването на междумускулна мас от над 3 %, което гарантира желаните вкусови качества на продукта, както и технологичното качество, необходимо за производството на „kabanosy“. Използването на тази суровина и съблюдаването на традиционния метод на производство (по-специално по отношение на етапите на нарязване, осоляване и опушване) придават на „kabanosy“ характерната изключителна мекост и сочност. Характерно за „kabanosy“ е и ясно чуващото се изхрускване при разделянето на колбаса на две части. Това „пращене като на съчки в огън“ се обяснява от мекостта на месото и подходящия начин на приготвяне, особено изсушаването и опушването.

Изключителни вкус и мирис

Характерните за „kabanosy“ вкус и мирис се дължат на използването при производството на грижливо подбрани и дозирани подправки (пипер, индийско орехче, кимион и захар), както и на опушването, което допълнително засилва вкусовите качества на продукта.

Уникална характерна форма

Специфичният характер на „kabanosy“ е свързан преди всичко с уникалността на формата. „Kabanosy“ е дълъг и тънък извит като подкова колбас с равномерно набраздена кожица.

3.8.   Традиционен характер на селскостопанския или хранителния продукт (член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията):

Традиционен метод на производство и състав

„Kabanosy“ е дълъг и тънък колбас от сушено и опушено свинско месо, увит в овнешки черва. Потреблението му в Полша е голямо още от 20-те и 30-те години на миналия век Малките месарници и колбасарски цехове са произвеждали колбаса под едно и също име, но в различни „варианти“ в зависимост от регионите. Тези различия са се дължали предимно на използваните подправки, но и на самото качество на продукта. Готварските книги и другите специализирани трудове по онова време като публикуваната през 1937 г. във Варшава книга „Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym“ („Домашно приготвяне на колбаси и други продукти от месо“) от Мария Карчевска популяризират рецептите и еднородната техника за производство на „kabanosy“, което благоприятства засилването на репутацията и подобряването на качеството на продукта. Основното предимство на този сух колбас са вкусовите му качества и дългият срок на съхранение, дължащ се на опушването и изсушаването.

След 1945 г. за гарантиране на качеството на продукта са изработени стандарти. През 1948 г. предлагането на пазара на „kabanosy“ е официално разрешено с наредба на министъра на продоволствието, промишлеността и търговията от 15 септември 1948 г. (Държавен вестник № 44/334, 1948 г.). По-късно се регламентират техниката и производството в съответствие със стандарт RN-54/MPMIM1-Mięs-56 от 30 декември 1954 г., а през 1964 г. е изготвена единна рецепта за производството на „kabanosy“ въз основа на историческата традиция, което прави възможно прилагането на стандарта на Главното управление на месната промишленост, публикуван във Варшава (вътрешно правило № 21 — Kabanosy — Рецепта).

„Kabanosy“ е много популярен колбас по време на Полската народна република (1945-1989). Всеки го купува по това време. Той е гост на празнично украсени трапези, подходящ е за кратка закуска по време на път, подарък и мезе за водка. Колбасът се превръща в полски специалитет, който се изнася, както шунката и беконът.

Традиционна суровина — свинско месо

„Kabanosy“ се произвежда от специално угоявани прасета, наричани едно време „kaban“. Този термин се появява през 1834 г. в творчеството на известния полски поет Адам Мицкевич „Пан Тадеуш“. Първоначално той означава глигани, прасета и коне. През 19 в. обаче той вече е навлязъл в употреба за обозначаване на младите добре хранени и угоени прасета, както свидетелства издадената във Варшава през 1863 г. Универсална енциклопедия (том 13). Прасето специално се угоява, за да се получи деликатно и фино месо с високо съдържание на междумускулна мас, което придава на продукта специфичния му изразен вкус, както мекостта и сочността му. Производен на „kabana“, терминът „kabanina“, който в съответствие с фигуриращото в речника на полския език (издаден през 1861 г. във Вилнюс) определение обозначава свинско месо, също получава разпространение в ежедневието.

Месото на отглежданите за производството на „kabanosy“ животни трябва да се характеризира със съдържание на междумускулна мас над 3 %, с други думи – с т.нар. мраморна консистенция, която придава на продукта прекрасния му изразен вкус, както мекостта и сочността му. Използването на този тип месо определя крайното качество на продукта, както и специфичния му характер, и съответства на традиционния метод на производство.

3.9.   Минимални изисквания и процедури за проверка на специфичния характер (член 4 от Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията):

За да се гарантират специфичните свойства на „kabanosy“, е необходимо да бъдат контролирани специално следните елементи:

1.

качеството на използваната за производството суровина (свинско месо, подправки), и в частност:

технологичното качество на месото,

типът угояване,

продължителността на осоляване

използваните за производството на „kabanosy“ подправки и дозировката им;

2.

опушването на „kabanosy“:

При контрола е необходимо да бъдат проверени:

съблюдаването на температурата на традиционното опушване на горещ дим, както и на температурата на загряването,

съблюдаването на продължителността и температурата на втория етап на опушване, което се извършва на студен дим,

използването на букови трески за студеното опушване;

3.

качеството на крайния продукт:

белтъчно съдържание,

водно съдържание,

съдържание на мазнини,

съдържание на натриев хлорид,

съдържание на нитрати III и нитрати V,

вкус и мирис;

4.

формата на продукта.

Честота на проверките

Горепосочените етапи трябва да бъдат проверявани веднъж на всеки два месеца. Когато всички етапи са преминати според правилата, честотата на проверките може да бъде снижена до два пъти годишно.

При констатиране на нарушения на даден етап честотата се увеличава (проверка веднъж на всеки два месеца). Останалите етапи могат да продължат да бъдат проверявани два пъти годишно.

4.   Компетентни власти или органи, които проверяват спазването на спецификацията на продукта:

4.1.   Наименование и адрес:

Наименование: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Адрес:

ul. Wspólna 30

00-930 Warsaw

POLSKA/POLAND

Тел. +48 226232901

Факс +48 226232099

Електронна поща: —

ImageПублични Частни

4.2.   Специфични задачи на компетентните власти или органи:

Горепосоченият компетентен орган отговаря за контрола по всички компоненти на продуктовата спецификация.