ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.147.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 147

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
27 юни 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 147/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2009/C 147/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията не повдига възражения

5

2009/C 147/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

6

2009/C 147/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5508 — Soffin/Hypo Real Estate) ( 1 )

8

2009/C 147/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5523 — CVC/The Belgian State/De Post-La Poste) ( 1 )

8

2009/C 147/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5484 — SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) ( 1 )

9

2009/C 147/07

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5320 — Almeco/Mage/Tinox) ( 1 )

9

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 147/08

Обменен курс на еврото

10

2009/C 147/09

Становище на Консултативния комитет по сливанията представено на срещата му от 16 април 2008 г. относно проекторешение във връзка с Дело COMP/M.4956 — STX/Aker Yards — Докладчик: Обединеното кралство

11

2009/C 147/10

Окончателен доклад на служителя по излушването по дело COMP/M.4956 — STX/Aker Yards (съгласно членове 15 и 16 от Решение (2001/462/ЕО, ЕОВС) на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

13

2009/C 147/11

Резюме на решение на Комисията от 5 май 2008 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за ЕИП (Дело COMP/M.4956 — STX/Aker Yards) ( 1 )

14

2009/C 147/12

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, прието на неговото 382-о заседание на 18 октомври 2004 година относно предварително проекторешение по дело COMP/F-1/38.338 — PO/Игли

19

2009/C 147/13

Становище на консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, прието на неговото 383-о заседание на 25 октомври 2004 годинa относно предварително проекторешение по дело COMP/F-1/38.338 — PO/Игли

20

2009/C 147/14

Окончателен доклад на служителя по изслушването по производството по дело COMP/F-1/38.338 — Метални галантерийни стоки игли (съгласно член 15 от Решение 2001/462/EO, EOBC на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

21

2009/C 147/15

Резюме на решение на Комисията от 26 октомври 2004 година относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО (дело COMP/F-1/38.338 — PO/Игли) (нотифицирано под номер C(2004) 4221)  ( 1 )

23

 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съвет

2009/C 147/16

Открита покана — Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST)

26

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 147/17

Предварително уведомление за концентрация (дело COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 147/01

Дата на приемане на решението

24.11.2008 г.

Референтен номер на държавна помощ

NN 68/08

Държава-членка

Латвия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Public support measures to JSC Parex Banka

Правно основание

Law on Budget and Financial Management

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Гаранция, Други видове капиталови интервенции, Заем при изключително изгодни условия

Бюджет

Общ бюджет: 945 милиона LVL

Интензитет

100 %

Времетраене

11.11.2008—11.5.2009 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

21.4.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 664/08

Държава-членка

Унгария

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Support measure for the banking industry in Hungary

Правно основание

Reinforcement of the Stability of the Financial Intermediary System (2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Гаранция, рекапитализация

Бюджет

Общ бюджет: 300 млрд. HUF за рекапитализацията и 1 500 млрд. HUF за гаранцията

Интензитет

Времетраене

Рекапитализация: 31 март 2009 г.

Мярка гаранция: 30 юни 2009 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Finance

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

11.2.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

NN 3/09

Държава-членка

Латвия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Amendments to the Public support measures to JSC Parex Banka

Правно основание

The Government Regulation ‘Issuing and supervision of guarantees for bank loans’, Law on Bank takeover, Parex investment agreement, Individual decision taken by the Government.

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Гаранция, Други видове капиталови интервенции, Заем при изключително изгодни условия

Бюджет

Общ бюджет: 2 245 милиона LVL

Интензитет

Времетраене

11.11.2008—11.5.2009 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

21.4.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 232/09

Държава-членка

Обединено кралство

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Assets Backed Securities Scheme

Правно основание

Section 228 of the Banking Act 2009

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: 50 000 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 22.11.2009 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

HM Treasury

1 Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

UNITED KINGDOM

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

7.5.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 244/09

Държава-членка

Германия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Commerzbank

Правно основание

Gesetz sur Errichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет 1 820 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)

Finanzmarktstabilisierungsanstalt

Taunusanlage 6

60329 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/5


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията не повдига възражения

2009/C 147/02

Дата на приемане на решението

8.4.2009 r.

Референтен номер на държавна помощ

N 147/09

Държава-членка

Обединено кралство

Регион

Наименование (и/или име на получателя)

Pigmeat processors hardship assistance (Northern Ireland) (Помощ за преработватели на свинско месо в затруднено положение (Северна Ирландия))

Правно основание

The Budget Act (Northern Ireland) 2009,

European Communities Act 1972,

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982,

Industrial Development Act (Northern Ireland) 2002.

Вид мярка

Обезщетение за отстраняване на последствията от извънредни случаи (член 87, параграф 2, буква б) от Договора)

Цел

Обществено здравеопазване и предотвратяване срив на пазара и доверието на потребителите в пазара. Изтегляне и унищожаване на продукти от ирландско свинско месо след замърсяване с диоксин в Ирландия и заразяване на фуражите.

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ и субсидирани услуги

Бюджет

Около 7 милиона GBP

Интензитет

Максимално 100 %

Продължителност (срок)

Заявления могат да се подават от 13.3.2009 г. до 31.3.2009 г. Предвижда се плащания да не се правят след 31 декември 2009 г.

Икономически сектори

Селско стопанство

Име и адрес на предоставящия орган

Department of Enterprise Trade and Investment for Northern Ireland

Netherleigh Massey Avenue

Belfast

BT4 2JP

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Друга информация

Автентичният текст/автентичните текстове на решението, от който/които са отстранени поверителните данни, се намира/т на следната страница:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/6


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 147/03

Дата на приемане на решението

24.3.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 500/08

Държава-членка

Словакия

Регион

Západné Slovensko

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Pomoc pre Baňu Čáry a.s. (ťažba lignitu)

Правно основание

Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernica MH SR č. 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole Ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Výnosy MH SR č. 1/2005, 3/2005 a 5/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 3,85 милиона EUR

Интензитет

30 %

Времетраене

Икономически отрасли

Мини и кариери

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентиунатa/итe езиковa/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

13.5.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 98/09

Държава-членка

Швеция

Регион

Stockholms Laen, Norrbottens Laen, Kalmar Laen

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Utbildningsstöd till Scania

Правно основание

Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007-2013 (CCI-nummer 2007SE052PO001). Beslut av Svenska ESF-rådet, Stockholm, den 2 februari 2009, see „bilaga B“.

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Обучение

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 123,5 милиона SEK; Общ бюджет: 123,5 милиона SEK

Интензитет

53 %

Времетраене

1.5.2009—1.11.2009 г.

Икономически отрасли

Моторни превозни средства

Название и адрес на предоставящия орган

Svenska ESF-rådet

Box 220 80

SE-104 22 Stockholm

SVERIGE

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентиунатa/итe езиковa/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/8


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5508 — Soffin/Hypo Real Estate)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 147/04

На 14 май 2009 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32009M5508. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/8


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5523 — CVC/The Belgian State/De Post-La Poste)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 147/05

На 19 юни 2009 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32009M5523. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/9


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5484 — SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 147/06

На 27 май 2009 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32009M5484. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/9


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5320 — Almeco/Mage/Tinox)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 147/07

На 18 юни 2009 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32009M5320. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/10


Обменен курс на еврото (1)

26 юни 2009 година

2009/C 147/08

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4096

JPY

японска йена

134,50

DKK

датска крона

7,4464

GBP

лира стерлинг

0,85430

SEK

шведска крона

10,9595

CHF

швейцарски франк

1,5275

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,0400

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,998

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

275,30

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6990

PLN

полска злота

4,4945

RON

румънска лея

4,2174

TRY

турска лира

2,1645

AUD

австралийски долар

1,7457

CAD

канадски долар

1,6168

HKD

хонконгски долар

10,9245

NZD

новозеландски долар

2,1795

SGD

сингапурски долар

2,0493

KRW

южнокорейски вон

1 805,28

ZAR

южноафрикански ранд

11,1439

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,6329

HRK

хърватска куна

7,2860

IDR

индонезийска рупия

14 407,13

MYR

малайзийски рингит

4,9794

PHP

филипинско песо

67,921

RUB

руска рубла

43,8580

THB

тайландски бат

47,997

BRL

бразилски реал

2,7210

MXN

мексиканско песо

18,5461

INR

индийска рупия

67,8020


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/11


Становище на Консултативния комитет по сливанията представено на срещата му от 16 април 2008 г. относно проекторешение във връзка с Дело COMP/M.4956 — STX/Aker Yards

Докладчик: Обединеното кралство

2009/C 147/09

1.

Консултативният комитет счита, че обявената операция представлява концентрация по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента на ЕО за сливанията.

Малка част се въздържа.

2.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че операцията, за която е постъпило уведомление, има общностно измерение по смисъла на член 1 и член 4 от Регламента на ЕО за сливанията.

Малка част се въздържа.

3.

Консултативният комитет е съгласен, че за целта на настоящото дело определянето на продуктовите пазари следва да бъде разграничено, както следва:

уместно е да бъдат разграничени различни видове кораби в рамките на общия сектор за търговско корабостроене,

химикаловози/нефтени танкери и танкери за стоки следва да бъдат считани или за два различни пазара, или за един продуктов пазар, като в случая този въпрос може да бъде оставен отворен,

пътнически кораби и фериботи следва да бъдат считани или за два различни продуктови пазара, или за един продуктов пазар, като в случая този въпрос може да бъде оставен отворен,

Комисията следва да насочи своя анализ предимно върху пътнически кораби от над 30 000 gt, използвани от Aker Yards, като за настоящото дело не е необходимо да бъдат разграничени пътническите кораби с различни размери,

въпросът дали производството на корабни двигатели следва да бъде разделено остава отворен в този случай.

Малка част се въздържа.

4.

Консултативният комитет е съгласен, че за целите на настоящото дело географските пазари за строителство на търговски кораби и за производство на корабни двигатели са световни.

Малка част се въздържа.

5.

Консултативният комитет е съгласен, че предвид липсата на хоризонтално припокриване предложената операция няма да доведе като конкретен резултат до подсилване на позицията на Aker Yard по отношение на строителството и предлагането на пътнически кораби.

Малка част се въздържа.

6.

Консултативният комитет е съгласен, че премахването на STX като потенциален конкурент в областта на строителството и предлагането на пътнически кораби няма да доведе до значителен антиконкурентен ефект.

Малка част се въздържа.

7.

Консултативният комитет е съгласен, че финансовата позиция на STX не позволява превръщането на слятото предприятие в доминиращо предприятие на пазара за строителство на пътнически кораби без значение дали финансовите инструменти, споменати от жалбоподателя, представляват минали или настоящи субсидии от страна на Южнокорейската държава.

Малка част се въздържа.

8.

Консултативният комитет е съгласен, че дори и ако съществуваше доказателство, че е вероятно слятото предприятие да получи финансови субсидии за производство в бъдеще, както твърди жалбоподателят, малко вероятно е това да доведе до значително увеличаване на финансовата мощ на слятото предприятие поради причините, посочени в решението.

Малка част се въздържа.

9.

Консултативният комитет е съгласен, че за пътническите кораби купувачите са големи и комплексни и е вероятно при настоящата структура на пазара да могат да смекчат неконкуретно поведение след сливането.

Малка част се въздържа.

10.

Консултативният комитет е съгласен, че предложената операция няма да доведе до създаването на значително препятствие пред ефективната конкуренция за пътнически кораби и фериботи, взети заедно, и за фериботи отделно.

Малка част се въздържа.

11.

Консултативният комитет е съгласен, че предложената операция няма да доведе до създаването на значително препятствие пред ефективната конкуренция за танкери за стоки.

Малка част се въздържа.

12.

Консултативният комитет е съгласен, че вертикалните отношения, създадени при предложената операция, няма да създадат значително препятствие за ефективната конкуренция в различни пазари за търговски плавателни съдове и особено за пазарите за пътнически кораби и фериботи.

Малка част се въздържа.

13.

Консултативният комитет е съгласен, че предложената операция няма да доведе до създаването на значително препятствие пред ефективната конкуренция за морския превоз.

Малка част се въздържа.

14.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че предложената концентрация следва да бъде обявена за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за ЕИП.

Малка част се въздържа.


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/13


Окончателен доклад на служителя по излушването по дело COMP/M.4956 — STX/Aker Yards

(съгласно членове 15 и 16 от Решение (2001/462/ЕО, ЕОВС) на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

2009/C 147/10

На 16 ноември 2007 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация по силата на член 4 от Регламента за сливанията, с която предприятие STX Corporation („STX“) придобива de facto контрол върху цялото предприятие Aker Yards A.S.A. „Aker“) посредством покупка на акции.

Беше изразена загриженост относно конкуренцията по време на първата фаза от разследването относно планираната концентрация, което накара Комисията да реши на 20 декември 2007 г. да започне процедура по силата на член 6, параграф 1, буква в) от Регламента за сливанията.

Уведомяващата страна не поиска достъп до ключови документи в съответствие с „Най-добрите практики за осъществяването на процедурата при контрола на концентрациите в ЕО“ на ГД „Конкуренция“.

Вследствие на задълбочено проучване на пазара Комисията заключи, че предложената операция няма да ограничи значително ефективната конкуренция в общия пазар или в съществена част от него и следователно е съвместима с общия пазар и със Споразумението за ЕИП. Съответно, не е изпратено изложение на възраженията до уведомяващата страна.

До мен не са подавани никакви запитвания или заявления от сливащите се страни в хода на процедурата.

Решение за дерогация

На 5 март 2008 г. STX поиска дерогация от прекратяването на задължението съгласно член 7, параграф 3 от Регламента за сливанията. На 10 март 2008 г. STX повтори своето искане въз основа на промени, които са възникнали след първото искане. На 19 март 2008 г. Комисията предостави поисканата дерогация от задълженията, наложени с член 7, параграф 1 от Регламента за сливанията, която е предмет на някои условия.

Искане за достъп до досие от трета страна

На 1 април 2008 г. предприятието Fincantieri-Cantieri Navali S.p.A („Fincantieri“) като трета страна писа до заместник-генералния директор на ГД „Конкуренция“, повтаряйки искането си за получаване на достъп до преписката по разследването. На 9 април 2008 г. до мен бе изпратено подобно искане, в което се посочва, че отказът за предоставяне на достъп е в нарушение на правото на Fincantieri да бъде изслушано. С писмо от 14 април 2008 г. заместник-генералният директор предостави подробен мотивиран отговор на писмото на Fincantieri от 1 април 2008 г., посочвайки, че в този случай като трета страна Fincantieri не е имало право на достъп до преписката по разследването. На 15 април 2008 г. аз писах също така на Fincantieri, като потвърдих, че анализът, предоставен от ГД „Конкуренция“ е правилен. Потвърдих също така, че според мен въз основа на писмените изложения и разговорите, проведени от службите на Комисията в течение на процедурата, Fincantieri, като заинтересована трета страна, е било надлежно изслушано по този случай.

Делото е от характер, който не изисква никакви особени мнения по отношение на правото на изслушване.

Брюксел, 22 април 2008 г.

Karen WILLIAMS


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/14


РЕЗЮМЕ НА РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2008 година

за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за ЕИП

(Дело COMP/M.4956 — STX/Aker Yards)

(Единствено английската версия на решението е автентична)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 147/11

На 5 май 2008 г. Комисията прие решение по дело за концентрация съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия, и по-специално член 8, параграф 1 от този регламент. Неповерителна версия на пълния текст на решението на автентичния език на делото, както и на работните езици на Комисията, може да бъде намерена на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

Настоящото резюме представлява само опростено представяне на основните аспекти на решението; то няма правна сила и служи само за информация.

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

На 16 ноември 2007 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация, с което STX Corporation („STX“, Южна Корея) уведомява за придобиването от негова страна на контрол над Aker Yards A.S.A („Aker Yards“, Норвегия) посредством покупка на акции.

2.

Комисията счете, че планираната операция представлява концентрация по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета.

3.

STX е холдингово дружество от Южна Корея, което е активно в три основни области: корабостроене и морско оборудване (включително двигатели), превоз и логистика и енергетика и строителство. Като част от корабостроителната си дейност STX проектира и строи различни видове търговски плавателни съдове. Понастоящем STX има две корабостроителници, намиращи се в Южна Корея, и една, която е в строеж, в Китай.

4.

Aker Yards е норвежко дружество, активно в корабостроителната индустрия и съсредоточено върху строителството на високотехнологични плавателни съдове, включително на кораби за пътешествия и фериботи, търговски плавателни съдове, производство на плавателни съдове, обслужващи платформи навътре в морето, и специализирани плавателни съдове. Корабите за пътешествия и фериботите представляват приблизително 44 % от общите продажби на Aker Yards за 2006 г. Aker Yards обхваща осемнадесет корабостроителници в различни европейски страни, Виетнам и Бразилия.

5.

Планираната операция се състои в придобиването от страна на STX на миноритарен дял от 39,2 % от Aker Yards в резултат на двудневно набиране на инвеститори на фондовата борса в Осло по смисъла на член 7, параграф 2 от Регламента за сливанията. Следователно, за да може STX да упражнява правата си на глас, с които разполага по отношение на акциите си в Aker Yards, трябва да получи разрешение от Комисията.

6.

Предвид структурата на акционерното участие на Aker Yards и упражняването на правата на глас на последните три заседания на акционерите, миноритарният дял от 39,2 % е силно вероятно да позволи на STX да упражни по-голямата част от правата на глас, за да придобие ефективен де факто контрол над Aker Yards. Ето защо операцията представлява концентрация по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента на ЕО за сливанията.

7.

След като проучи уведомлението, на 20 декември 2007 г. Комисията реши да образува производство в съответствие с член 6, параграф 1, буква в) от Регламента за сливанията.

8.

Комисията заключи, че планираната концентрация няма да възпрепятства съществено конкуренцията на общия пазар или на значителна част от него и следователно може да бъде обявена за съвместима с общия пазар и със Споразумението за ЕИП. Поради това на 5 май 2008 г. тя обяви концентрацията за съвместима с общия пазар съгласно член 8, параграф 1 от Регламента за сливанията и със Споразумението за ЕИП съгласно член 57 от него.

II.   СЪОТВЕТНИТЕ ПАЗАРИ

А.   Съответни продуктови пазари

Търговско корабостроене

9.

Дейностите на страните се препокриват в областта на корабостроенето на търговски плавателни съдове за следните категории кораби: контейнеровози и танкери за течен природен газ („ТПГ“) (тези два пазара не са засегнати), химикаловози и нефтовози и продуктовози. Освен това Aker Yards е голям участник и в сферата на корабите за пътешествия и фериботите.

Продуктовози и химикаловози/нефтовози

10.

Уведомяващата страна твърди, че на практика химикаловозите/нефтовозите и продуктовозите могат да служат за превоз на няколко вида вещества и поради това могат да се считат за един съответен продуктов пазар. Проучването показа наличие на голяма степен на заместимост от страна на търсенето. При все това въпросът дали химикаловозите/нефтовозите и продуктовозите следва да се считат за образуващи един единствен продуктов пазар или отделни може да остане отворен за обсъждане, тъй като операцията не води до никакви опасения по отношение на конкуренцията при което и да е определение за пазар.

Пътнически кораби

11.

В решението Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique Комисията прецени, че е уместно да разграничи пазара на кораби за пътешествия и пазара на фериботи и общия пазар в областта на търговското корабостроене, като взе под внимание както съображения, свързани с търсенето, така и такива, свързани с предлагането. Уведомяващата страна е съгласна с това разграничение. Пазарното проучване не показа, че Комисията трябва да се отклони от предишната си практика в това отношение.

12.

В сферата на корабите за пътешествия пазарното проучване посочи, че малките кораби за пътешествия с капацитет по-малък от 20 000—30 000 gt образуват различен пазар от средните и големите кораби за пътешествия с над 30 000 gt, както вече бе намекнато в гореспоменатото решение. Aker Yards е активно само в сегмента за над 30 000 gt и този пазар бе взет предвид за оценката на конкуренцията по настоящия случай. При все това не е необходимо да се взима окончателно решение по този въпрос, тъй като оценката на конкуренцията няма да се промени.

13.

За целите на оценката на конкуренцията на настоящата операция са взети предвид следните съответни продуктови пазари: i) кораби за пътешествия, ii) фериботи и iii) химикаловози/нефтовози и продуктовози (разглеждани поотделно или като един единствен пазар).

Производство на корабни двигатели

14.

STX също е активно в сферата на производството на корабни двигатели посредством своите филиали Engine Co., Ltd. и STX Heavy Industries Co., Ltd.

15.

Според уведомяващата страна пазарът за основни двигатели за задвижване на кораби образува един единствен продуктов пазар, тъй като по принцип двигателите са технически взаимозаменими за всички видове търговски плавателни съдове и производителите обикновено произвеждат цялата гама морски двигатели. Единственото изключение, споменато от уведомяващата страна, са специфичните двугоривни двигатели, предназначени за танкерите за ТПГ. Пазарното проучване наведе на мисълта, че двигателите за задвижване на кораби могат да се разделят на две основни категории според използваното за задвижването гориво: дизелови двигатели и двугоривни двигатели. В настоящия случай точният обхват на определението за продуктов пазар може обаче да остане отворен за обсъждане.

Б.   Съответни географски пазари

16.

Уведомяващата страна твърди, че съответният географски пазар на търговското корабостроене и на корабни двигатели е глобален по обхват. Пазарното проучване на Комисията подкрепи мнението, изразено от страните.

III.   ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

17.

Основните опасения, възникнали по време на пазарното проучване, бяха насочени към въздействието, което операцията може да окаже върху пазара на кораби за пътешествия и на фериботи. Тези опасения се основаваха на елиминирането на STX като потенциален нов участник и на предимствата, които се твърди, че STX ще притежава, в сравнение с другите корабостроители от гледна точка на субсидиите, които южнокорейското правителство отпуска, други разходни предимства, и вертикалната му интеграция в производството на корабни двигатели, които могат да бъдат използвани от STX за подбиване на цените, в резултат на което настоящите конкуренти ще бъдат изолирани и накрая ще се стигне до антиконкурентни ефекти за пазара чрез създаването на участник с господстващо положение. Тези опасения са разгледани по-долу.

Пазар на Кораби за Пътешествия

Елиминиране на STX като потенциален нов участник

18.

Въз основа на проучването изглежда, че STX не е много напреднало с навлизането на пазара на кораби за пътешествия и с бързото си превръщане в съществен конкурент. По време на проучването Комисията бе информирана, че STX е участвало в наддаване за кораб за пътешествия, организирано от клиент, наречен Saga Lines, поради което в някои случаи някои пазарни участници свързват STX с пазара на кораби за пътешествия. При все това участието му в този търг е ограничено до подаването на съвсем първоначални документи и целта на участието в наддаването е представена по-скоро като това да започне да изучава пазара с цел евентуално навлизане в по-дългосрочен план. Проучването показа, че STX не е участвало в друго наддаване, предварителни контакти или разговори за строителството на кораб за пътешествия и пазарните участници по принцип не възприемат STX като реален конкурент, а по-скоро като потенциален нов участник заедно с редица други азиатски корабостроители. В заключение няколко елемента потвърждават, че STX не е в по-добра позиция от редица други азиатски корабостроители да навлезе на пазара.

19.

Освен това пазарното проучване показа, че има достатъчно други потенциални конкуренти, чиято позиция е поне същата като тази на STX по отношение на навлизането на пазара на кораби за пътешествия, т.е. други корабостроители от Далечния изток като Mitsubishi (Япония) и корейски компании като Samsung и Daewoo. Неотдавна Mitsubishi вече развиваше дейност и през 2004 г. произведе 2 големи кораба за пътешествия. На другите корейски корабостроители никога досега не е бил възлаган проект за строителство на кораб за пътешествия (подобно на STX), но проучването потвърди, че корейските корабостроители, особено Samsung и Daewoo, се считат от пазарните участници за най-правдоподобните потенциални нови участници на пазара.

20.

Предвид това, че понастоящем STX не упражнява никакъв значителен конкурентен натиск на пазара на кораби за пътешествия, че няма причини да се вярва, че ще се превърне в ефективна конкурентна сила в близко бъдеще и че след сливането ще останат достатъчно други възможни нови участници, планираната концентрация няма да възпрепятства съществено конкуренцията на пазара на кораби за пътешествия в резултат на елиминирането на потенциален конкурент.

Опасения по отношение на конкуренцията въз основа на субсидиите

21.

По време на пазарното проучване бе повдигната жалба, че заедно с редица други предимства, за които се твърди, че съществуват, като ниски разходи за труд, за енергия и за стомана, слетият субект ще се ползва от субсидии от корейската държава и следователно ще може да използва несправедливи субсидии, за да подбива цените, в резултат на което съществуващите конкуренти ще бъдат изолирани и накрая ще се стигне до господстващо положение на пазара на кораби за пътешествия. Жалбоподателят твърди, че Комисията е длъжна да вземе под внимание държавните помощи в своите производства за контрол на сливанията и трябва да направи независима оценка на това дали е била отпусната държавна помощ или не.

22.

Въпреки че ниските разходи за труд, за енергия и за стомана, за които се твърди, че съществуват, могат да се различават от географска гледна точка, всички конкуренти са свободни да се сдобият с такива предимства, като вземат съответното решение за местоположението на своето производство. Следователно тези аспекти не са специфични за сливането. Що се отнася до твърденията за субсидии, заслужава да се отбележи, че финансовите операции, посочени от жалбоподателя — които също по никакъв начин не са възникнали вследствие на сливането — не могат да бъдат посочени като очевидни субсидии. Отбелязано е също, че понастоящем на ниво СТО, която е компетентен орган за оценка на твърденията за субсидии в държавите, които не са членки на ЕС, не тече процедура срещу Корея във връзка със субсидии за корабостроителни дружества. Може да се заключи, че следователно в рамките на това разследване на сливането не бе установено, че посочените от жалбоподателя финансови операции представляват субсидии (1).

23.

Въпреки че тази липса на доказателства за наличието на субсидии вече сочи, че на тази база не може да се предполага увеличение на финансовата мощ на слетия субект, бяха предприети допълнителни стъпки за оценка на вероятността и потенциалните последици от посочените минали и бъдещи финансови операции. Това проучване показа, че дори и посочените операции да съдържат елементи на субсидии, те при всички случаи няма да променят в значителна степен финансовата мощ на слетия субект.

24.

Жалбоподателят заяви, че минали субсидии са били отпускани на STX под формата на i) програми в подкрепа на технологичното знание и ii) благоприятни условия за конкретен заем, който STX е получило в миналото. Пазарното проучване показа обаче, че конкретната научноизследователска програма обхваща многобройни проекти и участници. Частта, която може да се припише на корабостроителните дейности на STX, ще бъде съвсем малка. Освен това посоченият от жалбоподателя заем бе отпуснат от банков консорциум, в който участват частни банки. Тъй като всички членове на консорциума са отпуснали еднаква сума при еднакви условия, prima facie е малко вероятно заемът да съдържа субсидии. Тъй като субсидията при всички случаи ще покрива само разликата между пазарния лихвен процент и субсидирания лихвен процент, общият размер на такава субсидия освен това няма да е вероятно да увеличи значително финансовата мощ на слетия субект.

25.

Според жалбоподателя предполагаемите бъдещи субсидии ще бъдат отпуснати главно под формата на заеми преди спедицията (ЗПС) и гаранции за възстановяване на авансово платени средства (ГВАПС) за корабостроителните проекти на слетия субект и ще бъдат предоставени от KEXIM, държавната корейска Export Bank. Пазарното проучване показа, че в целия свят, включително в Европа, корабостроителниците по принцип използват сходни видове инструменти, за да финансират оборотния си капитал. Освен това предполагаемите субсидии, за които се твърди, че причиняват антиконкурентни ефекти, в този случай са само бъдещи, несигурни и базирани на догадки, тъй като не е възможно да се прогнозират бъдещите решения на корейското правителство относно субсидирането на корабостроителната индустрия. Минала процедура на СТО освен това потвърди, че програмите на KEXIM сами по себе си не съдържат елементи на субсидии. Следователно няма и доказателства, че Корея в бъдеще ще субсидира слетия субект в нарушение на задълженията си към СТО.

Дори и ако се предположи наличието на предполагаеми несправедливи субсидии, STX няма да може да упражнява пазарна мощ на пазара на кораби за пътешествия.

26.

Комисията оцени и дали STX, дори и ако се предположи, че ще има достъп до предполагаемите субсидии, ще бъде в положение да упражнява пазарна мощ на пазара на кораби за пътешествия.

27.

Основните финансови показатели на STX и жалбоподателят, сочат, че финансовата мощ на STX не е (и след операцията няма да бъде) значително засилена.

28.

Комисията прецени, че горепосоченото предполагаемо субсидиране на инструментите за финансиране само ще позволи на слетия субект да намали цената на корабите прототипи, построени в обектите в Корея, като намали разходите за финансиране поради по-добрите лихви и гаранционни премии. Дори и ако се предположи, че финансовите инструменти ще бъдат предоставени под пазарните условия, намалението на разходите чрез тези субсидии ще бъде много малко в сравнение с общите разходи за построяването на кораб за пътешествия. Това намаление на разходите не изглежда да е достатъчно, за да доведе до систематично подбиване на цените, водещо до монополизация на пазара на кораби за пътешествия.

29.

И действително пазарното проучване показа, че това не е вероятно да се случи. По-конкретно i) понастоящем слетият субект не се радва на значителна пазарна мощ (положението на Aker Yards на пазара за строителство на кораби за пътешествия е [30—35] %, докато положението на Fincantieri е [40—45] %, а това на Meyer-Werft — [25—30] %), ii) клиентите са големи и на високо ниво (четирите основни клиента са Carnival, Royal Caribbean, MSC и STAR/NCL, които контролират около 80 % от търсенето на кораби за пътешествия в световен мащаб) и ще могат да смекчат всяко антиконкурентно поведение и iii) конкурентите ще могат да реагират, а в краен случай да използват повторното навлизане на пазара като правдоподобна заплаха.

Заключение за пазара на кораби за пътешествия

30.

Въз основа на горепосоченото следва да се заключи, че планираната операция не поражда никакви опасения по отношение на конкуренцията във връзка със строителството на кораби за пътешествия.

Строителство на фериботи

31.

Задълбоченото пазарно проучване анализира и потенциалното въздействие на сливането върху пазара на фериботи, където Aker Yards е един от основните участници в тази дейност, а STX все още не присъства. При все това пазарното положение при фериботите и при корабите за пътешествия е различно. В сравнение със силно концентрирания пазар на кораби за пътешествия на пазара на фериботи има много повече участници. Освен Aker Yards (с пазарен дял от около [10—15] %) на пазара има голям брой други корабостроители като Fincantieri, Flensburger, Visentini, Apuania, Barreras и много други, включително японската компания „Mitsubishi“ и корейските компании „Hyundai“, „Samsung“ и „Daewoo“, което прави всякакви евентуални антиконкурентни ефекти много малко вероятни.

32.

До момента STX не е построило нито един ферибот, нито му е бил възложен какъвто и да е договор за фериботи. При всички случаи, дори и STX да е потенциален нов участник, навлизането му няма да доведе до никаква значителна промяна на пазарната структура. Следователно няма причина да се счита, че премахването на STX като потенциален нов участник ще доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на пазара на фериботи.

Строителство на продуктовози

33.

Ако продуктовозите се разглеждат като един продуктов пазар с химикаловозите/нефтовозите, общият среден пазарен дял и на двете дружества през периода 2004—2007 г. е 14,75 % от гледна точка на доставките въз основа на тонажа и 11 % от гледна точка на поръчките въз основа на тонажа. Също въз основа на по-тясно определение за продуктов пазар (пазар само на продуктовози) общо пазарните дялове на страните са ограничени и под 15 % (с препокриване от не повече от 1,5 %).

34.

Въз основа на ограниченото въздействие на операцията върху този пазар и резултатите от пазарното проучване следва да се заключи, че планираната операция не поражда опасения по отношение на конкуренцията във връзка със строителството на продуктовози.

Вертикални аспекти

Производство на дизелови двигатели за задвижване на кораби

35.

По време на пазарното проучване бяха породени някои опасения относно възможните отрицателни ефекти вследствие на вертикалните отношения, създадени от настоящата операция, тъй като STX е активно в производството на морски двигатели.

36.

Пазарното проучване показа, че пазарът на морски двигатели като цяло не е концентриран. На цялостния пазар на морски дизелови двигатели пазарният дял на STX в световен мащаб през 2007 г. е около [15—20] %. Други важни конкуренти са Wärtsilä [15—20] %, Yanmar [15—20] %, Daihatsu [25—30] %, Doosan [5—10] %) или Mitsui [5—10] %.

37.

STX не произвежда или продава двигатели за кораби за пътешествия — сегмент, доминиран от две дружества: MAN B&W Diesel Group („MAN“) и Wärtsilä Corporation („Wärtsilä“). STX не може да произвежда двигатели, подходящи за употреба за кораби за пътешествия и/или фериботи, със собствената си технология и никога не е доставяло, било то пряко или непряко, такива двигатели. То по-скоро използва лицензираната от MAN технология за производство на двигатели за търговски плавателни съдове. При все това в съответствие с лицензионното споразумение STX никога не е произвеждало или доставяло, било то пряко или непряко, двигатели, които биха били подходящи за кораби за пътешествия или фериботи. Следва да се заключи, че STX понастоящем не е в състояние да доставя двигатели за собствените си кораби за пътешествия.

38.

Следва да се заключи, че вертикалните отношения, създадени от настоящата операция, не е вероятно да породят опасения по отношение на конкуренцията на пазара на кораби за пътешествия.

Спедиторски услуги

39.

Чрез филиала си STX Pan Ocean STX е активно и в областта на спедиторските услуги, предимно в областта на танкерите за превоз на сухи товари.

40.

Уведомяващата страна заяви, че за спедиторските услуги, свързани с танкерите за превоз на сухи товари, STX има пазарен дял от около [0—5] % в световен мащаб през периода 2004—2007 г. Като се има предвид, че пазарите в областта на корабостроенето са световни по обхват и че плавателните съдове се осигуряват на световно равнище, силно ограниченото присъствие на STX на пазарите в областта на спедиторските услуги надолу по веригата не поражда опасения по отношение на евентуално препятстване на достъпа до клиенти за конкурентите на слетия субект на пазара в областта на корабостроенето нагоре по веригата.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

41.

Комисията реши да не се противопоставя на операцията, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар и със Споразумението за ЕИП. Това решение е прието в приложение на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 139/2004.


(1)  Противно на мнението на жалбоподателя Комисията не е длъжна да извърши паралелен независим анализ, за да стигне до заключение относно наличието на предполагаеми субсидии — подобно на процедура във връзка с държавните помощи съгласно член 88 от Договора за ЕО — в рамките на процедурата по сливанията, по-специално ако предполагаемите субсидии са отпуснати от страна, която не е членка на ЕС. Съдебната практика (по-специално решение RJB Mining), която навява на мисълта че и предполагаемата държавна помощ трябва да се разглежда в рамките на процедурите за контрол на сливанията, се отнася до много специфични обстоятелства, при които Комисията провеждаше паралелно процедура за контрол на сливанията и процедура във връзка с държавните помощи, които обстоятелства не се прилагат в този случай. Вж. Дело Т-156/98 RJB MIning vs. Commission [2001] ECR II-337.


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/19


Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, прието на неговото 382-о заседание на 18 октомври 2004 година относно предварително проекторешение по дело COMP/F-1/38.338 — PO/Игли

2009/C 147/12

1.

Консултативният комитет е съгласен със заключението на Комисията относно определянето на съответните пазари.

2.

Консултативният комитет изразява съгласието си с Комисията за това, че адресатите на проекторешението са участвали в споразумения и/или съгласувани практики по смисъла на член 81, параграф 1 от Договора за ЕО.

3.

Консултативният комитет изразява съгласието си с Комисията за това, че споразуменията и/или съгласуваните практики са имали за цел и резултат ограничаването на конкуренцията по смисъла на член 81, параграф 1 от Договора за ЕО.

4.

Консултативният комитет изразява съгласието си с Комисията за това, че адресатите на проекторешението са участвали в едно единствено и непрекъснато нарушение на член 81, параграф 1 от Договора за ЕО.

5.

Консултативният комитет изразява съгласието си с Комисията за това, че споразуменията и/или съгласуваните практики са могли чувствително да засегнат търговията между държавите-членки на ЕС.

6.

Консултативният комитет изразява съгласието си с оценката, дадена от Комисията по член 81, параграф 3 от Договора за ЕО.

7.

Консултативният съвет се съгласява с Комисията за това, че в случая следва да се приложи член 7 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

8.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно тежестта и продължителността на нарушението.

9.

Консултативният съвет се съгласява с Комисията за това, че не са налице смекчаващи или утежняващи обстоятелства.

10.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията за прилагането на Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

11.

Консултативният комитет препоръчва публикуването на това становище в Официален вестник на Европейския съюз.

12.

Консултативният комитет се обръща с молба към Комисията да вземе предвид всички други въпроси, повдигнати по време на обсъждането.


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/20


Становище на консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, прието на неговото 383-о заседание на 25 октомври 2004 годинa относно предварително проекторешение по дело COMP/F-1/38.338 — PO/Игли

2009/C 147/13

1.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно основните размери на санкциите предвид:

а)

тежестта на нарушенията;

б)

продължителността на нарушенията.

2.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно размера на намаляване на глобите, на основание Известието на Комисията от 1996 г. относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер по делата за картели.

3.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно окончателните размери на санкциите.

4.

Консултативният комитет препоръчва публикуването на това становище в Официален вестник на Европейския съюз.

5.

Консултативният комитет се обръща с молба към Комисията да вземе предвид всички други въпроси, повдигнати по време на обсъждането.


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/21


Окончателен доклад на служителя по изслушването по производството по дело COMP/F-1/38.338 — Метални галантерийни стоки игли

(съгласно член 15 от Решение 2001/462/EO, EOBC на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

2009/C 147/14

Проекторешението дава повод за следните съображения:

Повод за образуването на производството е информация, предоставена от представител на Entaco Ltd и разследвания, извършени от Комисията на 7 и 8 ноември 2001 г., съгласно член 14, параграф 3 от Регламент № 17 на Съвета (1) в помещенията на няколко производители в Общността на пластмасови, метални и други видове галантерийни стоки, както и в помещенията на немската асоциация на производителите на механизми за затваряне и закопчаване VBT. По време на това разследване и на последващи запитвания, извършени съгласно член 11 от Регламент № 17, Комисията откри писмени доказателства за нарушение на член 81, параграф 1 от Договора за ЕО чрез споразумения и съгласувани практики между следните предприятия:

William Prym GmbH и Co. KG и Prym Consumer GmbH & Co. KG („Prym“). Coats plc (сега: Coats Holdings Ltd) и J & P Coats Ltd („Coats“), Entaco Group Ltd и Entaco Ltd. („Entaco“)

Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 2842/98 (2) на 15 март 2004 г. Комисията изпраща изложението на възраженията си на Prym, Entaco и Coats, получени от Entaco на 16 март 2004 г. и от Coats и Prym на 17 март 2004 г. Крайният срок за отговор на изпратените възражения е бил 13 май 2004 г. За Coats и Prym срокът се удължава до 28 май 2004 г.

Отговорът на Entaco е получен на 5 май 2004 г. Отговорите на Coats и Pryms са получени на 28 май 2004 г.

Достъп до преписката е осигурен, посредством изпращане на CD-Rom, включващ документите, които се съдържат в преписката на Комисията. Той е получен от страните на 26 март 2004 г.

С писма от 13 април и от 5 май 2004 г. Coats иска достъп до допълнителна информация от преписката на Комисията с твърдението, че някои последващи документи, копирани в помещенията на Prym и VBT, могат да бъдат от значение за защитата на Coats. Освен това Coats критикува факта, че някои параграфи от изложението на възраженията на Комисията са останали в редактиран вид, въпреки че те препращат към съответните документи.

С писма от 3 и 7 май 2004 г. се съгласих, че по принцип всички документи, копирани в помещенията на Prym, за които последният междувременно е заявил, че са неповерителни, следва да бъдат предадени на Coats. Обещах също възстановяването на достъпа до почти всички документи, които Coats посочва в молбата си. Съгласно това, съответната служба на Комисията предостави достъп до тази допълнителна информация.

Въпреки това, относно другите документи, които не са били копирани в помещенията на VBT, мисля, че те нямат достатъчна връзка с настоящото дело, която да обоснове тяхното разкриване, поради което отхвърлих това искане на Coats. Последното не е направило възражения срещу това.

На 18 юни 2004 г. се проведе изслушване, по молба на страните да представят устно твърденията си по това дело.

След изслушването на всяка страна беше предоставен неповерителен вариант на отговорите на другите страни. Всички страни бяха информирани, че отговорите могат да бъдат квалифицирани като съдържащи нови доказателства относно твърденията, посочени в изложението на възраженията на Комисията. Страните разполагаха с четири седмици от получаването на възраженията, за да предоставят допълнителни становища.

На 28 юли Coats предостави допълнителни документи в отговор на няколко въпроса, възникнали или изяснени по време на изслушването. Същото беше направено и от Prym на 30 юли 2004 г.

На 19 август 2004 г. Coats изпрати на Комисията меморандум, обобщаващ основните си възражения по делото.

Проектът на решение, представен на Комисията, съдържа само възраженията, за които страните са имали възможност да изразят своето становище.

В контекста на горепосоченото считам, че правото на страните да бъдат изслушани бе напълно спазено в това дело.

Брюксел, 19 октомври 2004 г.

Karen WILLIAMS


(1)  Регламент № 17 на Съвета от 6 февруари. 1962 г., първият регламент за прилагането на членове 85 и 86 от Договора за ЕО (ОВ 13, 21.2.1962 г., стp. 204).

(2)  Регламент (ЕО) № 2842/98 на Комисията от 22 декември 1998 г. относно изслушване на страни по някои производства по членове 85 и 86 от Договора за ЕО (ОВ L 354, 30.12.1998 г., стр. 18).


27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/23


РЕЗЮМЕ НА РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 октомври 2004 година

относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО

(дело COMP/F-1/38.338 — PO/Игли)

(нотифицирано под номер C(2004) 4221)

(Само текстовете на английски и немски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 147/15

1.   УВОД И НАРУШЕНИЯ

В периода между 10 септември 1994 г. и 31 декември 1999 г. три предприятия и техните дъщерни фирми, а именно William Prym GmbH & Co. KG и Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd и J & P Coats Ltd, Entaco Ltd и Entaco Group Ltd, влизат в серия от писмени двустранни споразумения (като рамковото споразумение е било подписано през юни, но влиза в сила на 10 септември 1994 г.). Тези двустранни споразумения представляват в действителност тристранно споразумение, с което предприятията са си разпределили или са съдействали за разпределянето на продуктовите пазари (чрез сегментиране на европейския пазар за метални и пластмасови галантерийни стоки) и на географските пазари (чрез сегментиране на европейския пазар за игли). Също така тези предприятия са участвали в двустранни или тристранни срещи в периода от 10 май 1993 г. до 8 ноември 2001 г. (участието на Coats е било ограничено до предварителните срещи). Тези съгласувани практики и споразумения представляват нарушение на член 81, параграф 1 от Договора за ЕО и имат за предмет и последици, както следва:

За William Prym GmbH & Co. KG и Prym Consumer GmbH & Co. KG и Entaco Ltd и Entaco Group Ltd:

разпределяне на европейския пазар на метални и пластмасови галантерийни стоки чрез ограничаване на търговската дейност на Entaco Ltd до артикули за ръчен шев и до специални игли, което води до разделяне на продуктовия пазар на пазар за артикули за ръчен шев и специални игли и на по-широкия пазар на игли и на други метални и пластмасови галантерийни стоки,

сегментиране на европейския пазар за игли чрез ограничаване на дейността на Entaco Ltd до Обединеното кралство, Република Ирландия и частично Италия и чрез недопускането му до пазарите на игли в континентална Европа (с изключение на така наречените клиенти на дистрибуторски марки). По този начин континенталните пазари се запазват за William Prym GmbH & Co. KG и неговите дъщерни предприятия, което води до разпределяне на географския пазар на игли.

За Coats Holdings Ltd и J & P Coats Ltd:

основно чрез опазване на собствената търговска марка за игли (Milward) от конкуренция с Entaco Ltd на пазара на дребно, посредством i) сключването на споразумение за изключителна доставка и покупка с Entaco Ltd, обхващащо Обединеното кралство и частично Италия, и ii) чрез задължаване на Entaco Ltd да спазва споразумението за разпределяне на географския пазар, което Entaco Ltd е сключило с William Prym GmbH & Co. KG и неговите дъщерни предприятия.

Настоящият проект на решение се основава на съществуването на клаузи, предвиждащи взаимообусловени условия, съдържащи се в гореспоменатата серия от писмени двустранни споразумения и в някои документи от този период. Тези клаузи са били подновявани във времето.

В тази връзка следва да се подчертае, че заявлението, подадено от името на Entaco Ltd, за освобождаване от или намаляване на санкции потвърждава всички заключения на Комисията в това производство. В своя отговор на изложението на възраженията, Prym признава своето участие в нарушенията, но оспорва размера на съответните пазари.

2.   ПРОЦЕДУРА

Тези заключения са резултат от разследванията, извършени от Комисията на 7 и 8 ноември 2001 г., съгласно член 14, параграф 3 от Регламент № 17, в помещенията на няколко производителя в Общността на метални и пластмасови галантерийни стоки (именно Entaco Ltd, Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG и немската асоциация на производителите на механизми за затваряне и закопчаване VBT (Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik)). Чрез тези разследвания и последващи запитвания, извършени съгласно член 11 от Регламент № 17, Комисията получи писмени доказателства, установяващи, че нарушенията на член 81 от Договора за ЕО са извършени от следните предприятия: William Prym GmbH и Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd, J & P Coats Ltd и Entaco Ltd. Разследванията се извършиха в резултат на информацията, предоставена от господин Martin Ellis от Entасo в периода от 23 август 2000 г. до 6 август 2001 г. С писмо от 21 август 2001 г. съответните служби на Комисията определят тази информация като заявление за освобождаване от или намаляване на санкции, подадено от господин Martin Ellis от Entaco.

През април, май, юни и октомври 2003 г., Комисията изиска информация, съгласно член 11, от следните производители на метални и пластмасови галантерийни стоки в Европейската общност: Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG, Entaco Ltd и асоциацията VBT и Needle Industries (Индия) Private Ltd.

На 15 март 2004 г. Комисията изпрати изложение на възраженията си на Prym, Entaco и Coats съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 2842/98, което е получено от Entaco на 16 март 2004 г. и от Coats и Prym на 17 март 2004 г. На страните е предоставен достъп до преписката в електронен формат. Всички са получили CD-Rom с документите, съдържащи се в преписката на Комисията на 26 март 2004 г.

Изслушването се състоя на 18 юни 2004 г. Консултациите с дирекция А и с правната служба се проведоха на 18 септември 2004 г.

3.   СЪОТВЕТНИ ПАЗАРИ

Комисията определи три съответни продуктови пазара: i) европейския пазар на артикули за ръчен шев и игли за домашно ръкоделие (включително на специални игли), разпределен по продуктов и географски признак (пазарна стойност около 30 млн. евро), ii) европейския пазар на „други артикули за шев и плетене, включително карфици, куки за плетене/игли за плетене“ (пазарна стойност около 30 млн. евро) и iii) европейски пазар на други метални галантерийни стоки, включително ципове и други механизми за затваряне и закопчаване (1,5 млрд. евро). На последните два пазара разпределението на продуктовия пазар е било за периода от 10 септември 1994 г. до 13 март 1997 г. Пазарът на артикули за ръчен шев и игли за домашно ръкоделие трябва да се разграничи от пазара на машинни игли, които не се произвеждат от предприятията през периода на нарушението. Prym твърди, че артикулите за ръчен шев и иглите за домашно ръкоделие следва да се разглеждат като отделни съответни пазари. Този възглед, обаче, не може да се възприеме, доколкото другите предприятия не го споделят и доколкото споразуменията, предмет на нарушенията, се отнасят до двата вида игли.

4.   МЕХАНИЗЪМ НА НАРУШЕНИЯТА

1.

Търговската марка Milward на Coats е защитена от конкуренция с Entaco и Prym на пазара на дребно от момента, в който:

Entaco не би могъл да се конкурира с Coats по силата на споразумението, сключено с Coats и Prym, съответно за Обединеното кралство и континентална Европа относно пазара на дребно.

Съгласно клауза 2.2 от Споразумението за доставка и покупка Entaco не може да снабдява клиентите на Coats в Обединеното кралство: „Entaco не трябва да доставя продукти на клиенти на британския Купувач, различни от тези, на които Доставчикът е доставял Продукти преди датата на това споразумение на съществуващите нива на търговска дейност.

Съгласно клауза 2.2 от споразумението за дистрибуция, сключено между Prym и Entaco, Entaco се ограничава да продава на клиентите на Coats и Рrym в континентална Европа: „Entaco няма да продава продукти на територията на [Европа, с изключение на Обединеното кралство и Република Ирландия] с изключение на т.нар. клиенти на „дистрибуторски марки и/или тези на Дистрибутора“ [потребителите на Prym] и/или на групата на Coats.

Следователно Entaco не е бил независим на пазара, тъй като той е продавал в действителност само на Coats или на Prym.

Prym е имал нужда от подкрепата на Coats, за да спре навлизането на Entaco на пазара на континентална Европа.

Трябва също да се припомни, че за да изпълни споразумението за разпределение на пазара, Coats (като купувач с най-голяма пазарна мощ в Обединеното кралство) е трябвало да се снабдява от Entaco, вместо от Prym. Тази практика води до ограничаване на дейността на Prym в Обединеното кралство и ограничава Entaco да остане извън континентална Европа, защото в противен случай Coats не би считал повече Entaco като изключителен доставчик, както е предвидено в клауза 2.2 на споразумението за доставка и покупка, сключено между Entaco и Coats:

[…] б) да изпълнява своите задължения от сходен вид съгласно споразумение между Доставчика и Prym от [10 септември 1994 г.] до [1 април 1997 г.].

Нещо повече, Coats като основен дистрибутор в Европа е бил в позиция, използвайки своите поръчки за продукти, да накара Entaco „да играе“ срещу Prym, което е друг начин за ограничаване на последния.

2.

Entaco e искал да бъде изключителен доставчик на Coats в Обединеното кралство, за да гарантира реализирането на продукцията си. В противен случай, той не би сключил споразумението за разпределение на продуктовия пазар, ограничаващо търговската му дейност. Всъщност Entaco се съгласява на съществено ограничение на дейността му:

В рамковото споразумение: „Entaco се съгласява да ограничи производството и дистрибуцията си в сектора на галантерийните стоки единствено до игли и да не разширява дейността си до карфици, безопасни игли, секретни копчета, игли за плетене или какъвто и да е друг галантериен продукт, без предварителното съгласие на Prym“ (в допълнение към клауза 2.3 от споразумението за покупка, сключено между Prym и Entaco).

В споразумението за дистрибуция, съгласно посочената по-горе клауза 2.2, която представлява споразумение за разпределение на географския пазар.

Entaco не е получил подобна гаранция от Prym. Следователно е било необходимо Coats да осигури пазар за неговата продукция в Обединеното кралство и той го е направил.

Entaco като предприятие, създадено вследствие на изкупуването от страна на управителния орган на предходна търговска дейност на Coats, е трябвало да се конкурира с две огромни компании — Prym и Coats — свързани от общо дялово участие и „специално партньорство“. Влизането в това тристранно споразумение е било възможно най-добрата сделка за Еntaco, тъй като той получава сигурни пазари само срещу осигуряването на „независимо присъствие на пазара“.

3.

Без одобрението на Coats, Prym не би сключил споразумение за разпределяне на пазара, което би могло да навреди на неговия основен съдружник и партньор на европейския пазар за галантерийни стоки (Coats).

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Извършените от адресатите (1) нарушения се квалифицират като „много сериозни“, тъй като имат за предмет разпределяне на националните и на продуктовите пазари, като така ограничават конкуренцията и засягат търговията между държавите-членки.

Предвид това, че единствено Entaco е уведомил Комисията за съществуването на споразумение за разпределяне на пазара и е предоставил категорични доказателства, без които споразуменията за разпределяне на пазара не биха могли да се разкрият, и с оглед на неговото продължително сътрудничество, се предлага предприятието да ползва пълен имунитет срещу налагане на глоби.


(1)  William Prym GmbH & Co. KG и Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd и J & P Coats Ltd, Entaco Ltd и Entaco Group Ltd.


V Обявления

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Съвет

27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/26


ОТКРИТА ПОКАНА

Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST)

2009/C 147/16

Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми. Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания НЕ финансира самите научни изследвания, а подпомага дейности за работа в мрежа, като срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви. Понастоящем се подпомагат повече от 200 научни мрежи (дейности).

Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания насърчава предложенията за дейности, които допринасят за научното, технологично, икономическо, културно и обществено развитие на Европа. Особено добре се посрещат предложения, които играят ролята на предшественик за развитието на други европейски програми и/или са представени от изследователи в началото на тяхната кариера.

Развитието на засилени връзки между европейските изследователи е от решаващо значение за изграждането на Европейското научноизследователско пространство (ERA). Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания насърчава създаването на нови, новаторски, интердисциплинарни и широкообхватни научноизследователски мрежи в Европа. Дейностите, включени в това сътрудничество, се осъществяват от научноизследователски екипи с цел да се заздравят основите за достигане на високи научни постижения в Европа.

COST е организирана в девет широки направления (Биомедицина и молекулярни бионауки; Химия, молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление на околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях; Хора, общество, култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии; Материали, физични и нанонауки; Транспорт и градско развитие). Описания на предвидения обхват на всяка област са изложени на Интернет страницата www.cost.esf.org

Авторите на предложения се приканват да посочат областта, към която спада тяхното предложение. Особено добре се посрещат обаче и интердисциплинарни предложения, които не се вписват само в една единствена област и които ще бъдат предмет на отделна оценка от постоянния орган за оценка на мултидисциплинарни предложения.

Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания. Финансовата подкрепа, която може да се очаква, е от порядъка на 100 000 EUR годишно, обикновено за период от 4 години.

Предложенията ще се оценяват на два етапа. Предварителните предложения (максимум 1 500 думи/3 страници), подадени по електронен път чрез стандартния образец на Интернет страницата www.cost.esf.org/opencall следва да съдържат кратко изложение на предложението и очаквания от него ефект. Предложения, които не отговарят на критериите за подбор на Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (напр. тези, в които се съдържа искане за финансиране на научни изследвания), няма да бъдат разглеждани. Подлежащите на разглеждане предложения ще се оценяват от комитетите за съответната област въз основа на критериите, публикувани на Интернет страницата www.cost.esf.org Авторите на избраните/най-добрите предварителни предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения. Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка, публикувани на Интернет страницата www.cost.esf.org/opencall Решението се взема обикновено в срок до шест месеца от датата на подаване на предложенията, като се очаква дейностите да започнат в рамките на три месеца след това.

Датата за подаване на предварителни предложения е 25 септември 2009 г., 17:00 ч. брюкселско време. Ще бъдат изпратени покани за подаване на приблизително 80 пълни предложения, с цел да се направи окончателен подбор на около 30 нови дейности.

До 13 ноември 2009 г. авторите ще получат покана да представят пълни предложения в срок до 15 януари 2010 г., като се очаква решенията да бъдат взети през май 2010 г. Предвижда се следващият срок за подаване на предложения да бъде 26 март 2010 г.

За авторите на предложения, които биха искали да се свържат със своя национален координатор за Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (CNC) за информация и напътствия — вж. Интернет страницата www.cost.esf.org/cnc

Предложенията трябва да бъдат подадени по електронен път чрез Интернет страницата на бюрото на Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания.

Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания получава финансова подкрепа за координационната си дейност от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Бюрото на Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания осигурява научния секретариат за областите и дейностите на това сътрудничество, и се ръководи от Европейската научна фондация (ESF), която играе ролята на негова изпълнителна агенция.


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/28


Предварително уведомление за концентрация

(дело COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 147/17

1.

На 22 юни 2009 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятиетo Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. („Fortis Private Equity“, Нидерландия), контролирано от Fortis Bank Nederland N.V. („Fortis Bank Nederland“, Нидерландия), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета, контрол над цялото предприятие Kuiken N.V. („Kuiken“, Нидерландия), посредством покупка на дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Fortis Bank Nederland: банкова група с дейност в областта на банкирането на дребно, търговското банкиране и частното банкиране,

за предприятие Fortis Private Equity: дъщерно дружество на Fortis Bank Nederland с дейност в областта на частните капиталови инвестиции в предприятия със средна големина в Нидерландия,

за предприятие Kuiken: холдингова група от предприятия с дейност в дистрибуцията на тежко оборудване, използвано в строителството, товарно-разтоварната дейност с материали и селското стопанство.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени в Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (факс +32 2 2964301 или 2967244) или по пощата, с позоваване на COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.