ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.080.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 80

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
3 април 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 080/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2009/C 080/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

4

2009/C 080/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

7

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 080/04

Обменен курс на еврото

10

 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 080/05

Покана за представяне на кандидатури 2009 г. — Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) ( 1 )

11

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 080/06

Известие на вниманието на Uthman Omar Mahmoud относно неговото добавяне към списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

12

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

3.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 80/01

Дата на приемане на решението

20.11.2008

Помощ №

N 662/07

Държава-членка

Чешка република

Регион

Название Титла (и/или име на бенефициера)

Program TIP

Правно основание

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Научни изследвания и развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 11 035 милиона CZK

Интензитет

80 %

Времетраене

До 31.12.2017 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstvo prúmyslu a obchodu

Kpt. Jaroše 7

CZ-604 56 Brno

posta@compet.cz

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

15.1.2009

Помощ №

N 729/07

Държава-членка

Латвия

Регион

Rīga

НазваниеТитла (и/или име на бенефициера)

SIA Eko Osta

Правно основание:

Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 963 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte “Vides aizsardzība” atklāta konkursa nolikums”; Ministru kabineta 8.11.2005. noteikumi Nr. 852 “Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu”; Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums; Ministru kabineta 19.6.2007. noteikumi Nr. 396 “Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 0,18 милиона LVL

Интензитет

52,19 %

Времетраене

До 31.3.2009 г.

Икономически отрасли

Енергетика

Название и адрес на предоставящия орган

Vides ministrija

Peldu 25,

Rīga, LV-1494

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

5.2.2009

Помощ №

N 226/2008

Държава-членка

Ирландия

Регион

Название Титла (и/или име на бенефициера)

Extension of the Western Investment Fund

Правно основание:

The Irish Western Development Commission Act 1998 and the Community, Rural and Gaeltacht Affairs Act 2007

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Рисков капитал, Малки и средни предприятия

Вид на помощта

Отпускане на рисков капитал

Бюджет

Общ бюджет: 28 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

Времетраене

1.12.2008—31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Western Development Commission (WDC), Dillon House Ballaghaderreen, Co. Roscommon, Ireland

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/4


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 80/02

Дата на приемане на решението

5.2.2009

Помощ №

N 459/08

Държава-членка

Испания

Регион

La Rioja

Название Титла (и/или име на бенефициера)

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación

Правно основание

Orden no 19/2008 de 5 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de la Rioja, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo económico de la Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concurrencia competitiva

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Научни изследвания и развитие, Малки и средни предприятия

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 12 милиона EUR;

Общ бюджет: 72 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

До 31.12.2013 r.

Икономически отрасли

Всички отрасли, Селско стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Agencia de desarrollo Económico de la Rioja –

C/Muro de la Mata 10-14,

26001 Logroño (La Rioja)

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

18.12.2008

Помощ №

N 615/08

Държава-членка

Германия

Регион

Freistaat Bayern

Название Титла (и/или име на бенефициера)

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts Brienner Str. 18 D-80333 München

Правно основание

2.Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007/2008 (2.Nachtraghaushaltsgesetz- NHG - 2008)

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Гаранция, Отпускане на рисков капитал

Бюджет

Общ бюджет: 14 800 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

19.12.2008—19.6.2009.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Odeonsplatz 4 D-80539 München

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

3.2.2009

Помощ №

N 39/09

Държава-членка

Германия

Регион

Название Титла (и/или име на бенефициера)

Bundesrahmenregelung Risikokapital

Правно основание

Regelung zur vorübergehenden Modifizierung von beihilferechtlich genehmigten Risikokapitalprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während der Finanz- und Wirtschaftskrise („Bundesrahmenregelung Risikokapital“)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Рисков капитал

Вид на помощта

Отпускане на рисков капитал

Бюджет

Общ бюджет: 50 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2010 r.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Diverse Stellen in den Ländern

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

13.2.2009

Помощ №

N 65/09

Държава-членка

Германия

Регион:

Название Титла (и/или име на бенефициера)

Zeitweilige Aufstockung und Erweiterung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung

Правно основание

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und darauf aufbauende Verwaltungsvorschriften; Gesetz über Sicherung der Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (in Vorbereitung); Änderung der Richtlinie zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (Entwurf)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Научни изследвания и развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 450 милиона EUR;

Общ бюджет: 900 милиона EUR

Интензитет

35 %

Времетраене

До 31.12.2010 r.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin, Germany

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/7


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 80/03

Дата на приемане на решението

3.12.2008

Помощ №

NN 42/08

Държава-членка

Белгия

Регион:

НазваниеТитла (и/или име на бенефициера)

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg - Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Правно основание:

Ad-hoc

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката, Преструктуриране на фирми в затруднение

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции

Заем при изключително изгодни условия

Бюджет

Общ бюджет: 65 000 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

29.9.2008 - 10.10.2008 r.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Etat Belge - Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B - 1000 Bruxelles

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

3.12.2008

Помощ №

NN 46/2008

Държава-членка

Люксембург

Регион:

НазваниеТитла (и/или име на бенефициера)

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg

Правно основание:

Ad-hoc sur le budget de l'Etat – Agreement for a mandatory convertible loan facility between the State of the Grand-Duchy of Luxembourg and Fortis Banque Luxembourg S.A.

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката, Преструктуриране на фирми в затруднение

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции

Бюджет

Общ бюджет: 2 500 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

29.9.2008 - 17.11.2008 r.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Etat du Grand Duché du Luxembourg

Son Excellence Monsieur Jean ASSELBORN

Ministre des Affaires étrangères

Rue Notre-Dame 5

L - 2911 Luxembourg

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

3.12.2008

Помощ №

NN 53/A/2008

Държава-членка

Нидерландия

Регион:

НазваниеТитла (и/или име на бенефициера)

Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Правно основание:

Ad-hoc

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката, Преструктуриране на фирми в затруднение

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции

Заем при изключително изгодни условия

Бюджет

Общ бюджет: 62 800 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

3.10.2008

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Nederlandse Staat

Zijne Excellentie de Heer Maxime VERHAGEN

Minister van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

NL - 2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

3.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/10


Обменен курс на еврото (1)

2 април 2009 година

2009/C 80/04

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3392

JPY

японска йена

133,48

DKK

датска крона

7,4509

GBP

лира стерлинг

0,91290

SEK

шведска крона

10,8215

CHF

швейцарски франк

1,5260

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,8480

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,888

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

298,65

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7094

PLN

полска злота

4,4920

RON

румънска лея

4,2237

TRY

турска лира

2,1665

AUD

австралийски долар

1,8797

CAD

канадски долар

1,6725

HKD

хонконгски долар

10,3789

NZD

новозеландски долар

2,3258

SGD

сингапурски долар

2,0143

KRW

южнокорейски вон

1 781,81

ZAR

южноафрикански ранд

12,3960

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,1533

HRK

хърватска куна

7,4707

IDR

индонезийска рупия

15 374,02

MYR

малайзийски рингит

4,8178

PHP

филипинско песо

64,210

RUB

руска рубла

44,8330

THB

тайландски бат

47,321

BRL

бразилски реал

3,0049

MXN

мексиканско песо

18,4274

INR

индийска рупия

67,4290


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Обявления

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Комисия

3.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/11


Покана за представяне на кандидатури 2009 г.

Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 80/05

Актуализираните текстове на поканата за представяне на предложения за оперативни безвъзмездни средства, поканата за представяне на предложения за проекти и поканата за представяне на предложения за документи за съвместни действия по поканата за представяне на кандидатури „Здраве — 2009 г.“, в рамката на Втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) (1), са публикувани на уебсайта на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, на следния адрес:

http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html


(1)  Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за създаване на Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.), ОВ L 301, 20.11.2007 г., стр. 3—13.


ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

3.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/12


Известие на вниманието на Uthman Omar Mahmoud относно неговото добавяне към списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

2009/C 80/06

1.

Обща позиция 2002/402/ОВППС (1) призовава Общността да замрази средствата и икономическите ресурси на Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда, талибаните и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в изготвения въз основа на Резолюции 1267(1999) и 1333(2000) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации списък, който подлежи на редовно актуализиране от Комитета на ООН, създаден съгласно Резолюция 1267(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Списъкът, съставен от този Комитет на ООН, включва:

Ал Кайда, талибаните и Осама бен Ладен;

физически или юридически лица, образувания, органи и групи, свързани с Ал Кайда, талибаните и Осама бен Ладен; както и

юридически лица, образувания и органи, притежавани или контролирани, или подкрепящи по друг начин което и да било от тези свързани лица, образувания, органи и групи.

Действията или дейностите, които свидетелстват, че дадено лице, група, предприятие или образувание е „свързано с“ Ал Кайда, Осама бен Ладен или талибаните, включват:

а)

участие във финансирането, планирането, улесняването, подготовката или извършването на действия или дейности от, в съдействие с, с името на, от името на, или в подкрепа на Ал Кайда, талибаните или Осама бен Ладен, или която и да е клетка, асоциирана организация, фракционна или производна група от тях;

б)

снабдяване, продажба или прехвърляне на оръжия и свързани материали на някоя от тях;

в)

вербуване на хора за някои от тях; или

г)

действия или дейности, които подпомагат някои от тях по друг начин.

2.

На 17 октомври 2001 г. Комитетът на ООН реши да добави Uthman Omar Mahmoud към съответния списък.

Това физическо лице може да подаде по всяко време искане до Комитета на ООН за преразглеждане на горепосоченото решение за включването му в списъка на ООН, като приложи съответните удостоверителни документи. Такава молба следва да бъде изпратена на следния адрес:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

За повече информация посетете:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

В допълнение към това решение на ООН Съветът включи Uthman Omar Mahmoud в приложение 1 към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните (2). Добавеният текст бе изменен посредством Регламент (ЕО) № 374/2008 на Комисията (3), в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 881/2002.

Следните мерки на Регламент (ЕО) № 881/2002 се отнасят до въпросните физически и юридически лица, групи и образувания:

1.

замразяването на всички средства, други финансови активи и икономически ресурси, принадлежащи или във владение, или държани от тях, и забраната да се предоставят средства, други финансови активи и икономически ресурси на тях или в тяхна полза, пряко или непряко (членове 2 и 2а (4); както и

2.

забрана за предоставянето, продажбата, доставката или прехвърлянето на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни действия, на тях, пряко или непряко (член 3).

4.

След решението на Съда на Европейския съюз от 3 септември 2008 г. по обединени дела C-402/05 P и C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi и Al Barakaat International Foundation срещу Съвета, Комитетът на ООН предостави основания за включването на Uthman Omar Mahmoud в списъка.

Той може да отправи запитване за основанията за включването му в списъка на Комисията. Запитването трябва да бъде изпратено до:

European Commission

DG External Relations

Attn. Unit A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B–1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

След като му е предоставила възможност да изрази своите възгледи относно основанията за включването му в списъка, Комисията ще преразгледа неговото включване в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета и ще бъде взето ново решение относно него.

5.

Личните данни, предоставени от Uthman Omar Mahmoud, ще бъдат съхранявани в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5). Всяка молба, например относно допълнителна информация или с цел упражняване на права съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 (например достъп до или коригиране на лични данни), трябва да бъде изпратена до Комисията, на същия адрес, посочен в точка 4 по-горе.

6.

С цел спазване на надлежния ред, на физическите лица, изброени в приложение I, се обръща внимание на възможността за подаване на заявление до компетентните власти от съответната(ите) държава(и)-членка(и), които са изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002, за да получат разрешително за използване на замразени средства, други финансови активи и икономически ресурси за основни потребности или специфични плащания в съответствие с член 2а от този регламент.


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г. стр. 4. Обща позиция, последно изменена с Обща позиция 2003/140/ОВППС (ОВ L 53, 28.2.2003 г., стр. 62).

(2)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 113, 25.4.2008 г., стр. 15.

(4)  Член 2а бе добавен с Регламент (ЕО) № 561/2003 на Съвета (ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.