ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 38

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
17 февруари 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 038/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2009/C 038/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

3

2009/C 038/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

5

2009/C 038/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5224 — EDF/British Energy) ( 1 )

8

2009/C 038/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz) ( 1 )

8

2009/C 038/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ) ( 1 )

9

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 038/07

Обменен курс на еврото

10

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 038/08

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за обща безопасност на продуктите ( 1 )

11

 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 038/09

Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL) — Интелигентна заобикаляща среда (ИЗС)

15

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 038/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

16

 

2009/C 038/11

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 38/01)

Дата на приемане на решението

18.12.2008 г.

Помощ №

NN 56/08

Държава-членка

Германия

Регион

Германия

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Raumfahrtprogramm

Правно основание

Haushaltsgesetz des Bundes, Einzelplan 09, Kapitel 0902, Titel 683 35 und 892 35

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Научни изследвания и развитие, иновации

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 33-40 милиона EUR

Общ бюджет: 210 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

1.1.2008 г.-31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

D-11019 Berlin

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

19.11.2008 г.

Помощ №

N 574/08

Държава-членка

Белгия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

State guarantee in favour of Fortis Bank

Правно основание

Arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117 bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Подпомагане на фирми в затруднение

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: 150 000 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

19.11.2008 г.-19.5.2009 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

État belge — Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B-1000 Bruxelles

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/3


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 38/02)

Дата на приемане на решението

10.9.2008 г.

Помощ №

N 11/08

Държава-членка

Италия

Регион

Наименование (и/или име на получателя)

Proroga (parziale) dell'aiuto N 810/02. Piano di incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia — articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Правно основание

Convenzione del 28 luglio 2003 relativa al finanziamento di un servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina tra Bourgneuf-Aiton, in Francia e Orbassano, in Italia

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Удължаване на експерименталната фаза за изграждането на железопътна алпийска автомагистрала с цел да се пренасочи транспортния поток от автомобилен към железопътен

Вид на помощта

Директна субсидия

Бюджет

От 7 до 8 млн. EUR за периода 2007-2009 г.

Интензитет

Срок на схевата

3 години (2007-2007 г.)

Икономически сектори

Железопътен транспорт

Име и адрес на предоставящия орган

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

10.9.2008 г.

Помощ №

NN 34/08

Държава-членка

Франция

Регион

Наименование (и/или име на получателя)

Prolongement du cas NN 155/03 — Mise en œuvre d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire. Aide en faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)

Правно основание

Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et Orbassano, en Italie

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Удължаване на експерименталната фаза за изграждането на железопътна алпийска автомагистрала с цел да се пренасочи транспортния поток от автомобилен към железопътен

Вид на помощта

Директна субсидия

Бюджет

От 7 до 8 млн. EUR за периода 2007-2009 г.

Интензитет

Продължителност

3 години (2007-2007 г.)

Икономически сектори

Железопътен транспорт

Име и адрес на предоставящия орган

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/5


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 38/03)

Дата на приемане на решението

8.10.2008 г.

Помощ №

N 1/08

Държава-членка

Франция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur du Programme H2E

Правно основание

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Научни изследвания и развитие

Вид на помощта

Директен грант, възстановяем грант

Бюджет

Общ бюджет: 67,6 милиона EUR

Интензитет

40 %

Времетраене

До 31.12.2014 г.

Икономически отрасли

Енергетика

Название и адрес на предоставящия орган

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

18.12.2008 г.

Помощ №

N 576/08

Държава-членка

Испания

Регион

Madrid

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda N 564/07

Правно основание

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2009

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 0,4 милиона EUR

Общ бюджет: 0,4 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

29.11.2008 г.-27.11.2009 г.

Икономически отрасли

Отдих, култура, спорт

Название и адрес на предоставящия орган

Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid

Calle Caballero de Gracia, 132

E-28013 Madrid

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

18.12.2008 г.

Помощ №

N 595/08

Държава-членка

Италия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Incentivi fiscali, consistenti in crediti d'imposta e detassazione degli utili, concessi ad imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche

Правно основание

Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato — Legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 327, lettera a — comma 335 — comma 338 (limitatamente a imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione ministero beni e attivita' culturali — ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle a — b — c — d

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Данъчни облекчения, намаляване на данъчната основа

Бюджет

Годишен бюджет: 41,6 милиона EUR

Общ бюджет: 104 милиона EUR

Интензитет

50 %

Времетраене

До 31.12.2010 г.

Икономически отрасли

Медии

Название и адрес на предоставящия орган

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/8


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5224 — EDF/British Energy)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 38/04)

На 22 декември 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1 във връзка с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер на документа 32008M5224. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/8


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 38/05)

На 15 октомври 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32008M5220. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/9


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 38/06)

На 11 февруари 2009 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32009M5228. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/10


Обменен курс на еврото (1)

16 февруари 2009 г.

(2009/C 38/07)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2765

JPY

японска йена

117,33

DKK

датска крона

7,4525

GBP

лира стерлинг

0,8945

SEK

шведска крона

10,923

CHF

швейцарски франк

1,4883

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,777

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

29,15

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

303,35

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7084

PLN

полска злота

4,787

RON

румънска лея

4,3162

TRY

турска лира

2,1248

AUD

австралийски долар

1,9622

CAD

канадски долар

1,5912

HKD

хонконгски долар

9,8979

NZD

новозеландски долар

2,4638

SGD

сингапурски долар

1,9369

KRW

южнокорейски вон

1 826,58

ZAR

южноафрикански ранд

12,8193

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,7236

HRK

хърватска куна

7,4047

IDR

индонезийска рупия

15 266,94

MYR

малайзийски рингит

4,6177

PHP

филипинско песо

60,59

RUB

руска рубла

44,9847

THB

тайландски бат

44,914

BRL

бразилски реaл

2,8958

MXN

мексиканско пeсо

18,605

INR

индийска рупия

62,063


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/11


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за обща безопасност на продуктите

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

(2009/C 38/08)

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт

(и референтен документ)

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

(Забележка 1)

CEN

EN 581-1:2006

Градински мебели — Мебели за сядане и маси за къмпинги, за домашна и специална употреба — Част 1: Общи изисквания за безопасност

 

CEN

EN 913:1996

Уреди за гимнастика — Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 916:2003

Уреди за гимнастика — Скринове за прескачане — Изисквания и методи за изпитване включващи безопасност

 

CEN

EN 957-1:2005

Стационарни съоръжения за трениране — Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 957-2:2003

Стационарни съоръжения за трениране — Част 2: Силови съоръжения за трениране, допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 957-4:1996

Стационарни съоръжения за трениране — Част 4: Пейки за силово трениране, допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 957-5:1996

Стационарни съоръжения за трениране — Част 5: Съоръжения за трениране с педали, допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 957-6:2001

Стационарни съоръжения за трениране — Част 6: Бягащи пътеки — Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 957-7:1998

Стационарни съоръжения за трениране — Част 7: Машини за гребане, допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 957-8:1998

Стационарни съоръжения за трениране — Част 8: Степер, стъпаловидно катерене и катерене — Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 957-9:2003

Стационарни съоръжения за трениране — Част 9: Елиптични тренажори, допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 957-10:2005

Стационарни съоръжения за трениране — Част 10: Велосипеди за упражняване с неподвижно колело или без свободно колело, допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 1129-1:1995

Мебели — Сгъваеми легла — Изисквания за безопасност и методи за изпитване — Част 1: Изисквания за безопасност

 

CEN

EN 1129-2:1995

Мебели — Сгъваеми легла — Изисквания за безопасност и методи за изпитване — Част 2: Методи за изпитване

 

CEN

EN 1130-1:1996

Мебели — Детски легла и люлки за домашна употреба — Част 1: Изисквания за безопасност

 

CEN

EN 1130-2:1996

Мебели — Детски легла и люлки за домашна употреба — Част 2: Методи за изпитване

 

CEN

EN 1273:2005

Предмети за отглеждане на малки деца — Проходилки за бебета — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 1400-1:2002

Предмети за отглеждане на малки деца — Биберони за бебета и малки деца — Част 1: Общи изисквания за безопасност и информация за продукта

 

CEN

EN 1400-2:2002

Предмети за отглеждане на малки деца — Биберони за бебета и малки деца — Част 2: Механични изисквания и изпитвания

 

CEN

EN 1400-3:2002

Предмети за отглеждане на малки деца — Биберони за бебета и малки деца — Част 3: Химични изисквания и изпитвания

 

CEN

EN 1466:2004

Предмети за отглеждане на малки деца — Кошче с дръжки за носене на бебета и опори — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 1651:1999

Съоръжения за парапланеризъм — Хамут — Изисквания за безопасност и методи за изпитване на устойчивоста

 

CEN

EN 1860-1:2003

Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю — Част 1: Барбекю, използващи твърдо гориво — Изисквания и методи за изпитване

 

CEN

EN ISO 9994:2006

Запалки — Изисквания за безопасност (ISO 9994:2005)

 

CEN

EN 12196:2003

Уреди за гимнастика — Коне и кози — Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

 

CEN

EN 12197:1997

Уреди за гимнастика — Висилка (Лост) — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 12346:1998

Уреди за гимнастика — Стенни стълби, шведска стълба и клетъчна стълба — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 12432:1998

Уреди за гимнастика — Греди за балансиране — Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

 

CEN

EN 12491:2001

Екипировка за парапланеризъм — Спасителни парашути — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 12586:1999

Предмети за отглеждане на малки деца — Закопчалка за биберон — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

EN 12586:1999/AC:2002

 

CEN

EN 12655:1998

Уреди за гимнастика — Халки за висене — Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

 

CEN

EN 13138-2:2002

Средства за плаваемост за обучение по плуване — Част 2: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за плаваемост, които се държат

 

CEN

EN 13209-1:2004

Предмети използвани за отглеждане на малки деца — Приспособления за носене на бебе — Изисквания за безопасност и методи за изпитване — Част 1: Приспособление с рамка за носене на гърба

 

CEN

EN 13319:2000

Принадлежности за гмуркане — Средства за измерване на дълбочина и комбинирани уреди за измерване на дълбочина и време — Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

 

CEN

EN 13899:2003

Ролкови спортни съоръжения — Ролкови кънки — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 14059:2002

Декоративни маслени лампи — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 14344:2004

Предмети за отглеждане на малки деца — Детски седалки за велосипеди — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 14350-1:2004

Предмети за отглеждане на малки деца — Приспособления за пиене на течности — Част 1: Общи положения и механични изисквания и изпитвания

 

CEN

EN 14682:2004

Безопасност на облекло за деца — Връзки и шнурове на облекло за деца — Изисквания

 

CEN

EN 14764:2005

Градски и шосейни велосипеди — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 14766:2005

Планински велосипеди — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 14781:2005

Състезателни велосипеди — Изисквания за безопасност и методи за изпитване

 

CEN

EN 14872:2006

Велосипеди — Принадлежности за велосипеди — Багажници

 

Забележка 1

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Бележка:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), изменена с Директива 98/48/ЕО (3).

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията гарантира актуализирането на този списък (тази бележка да бъде включена само в случай на консолидиран списък).

Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ЕOC: Европейска организация по стандартизация:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050, Brussels, тел. (32-2) 550 08 11; факс (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, тел. (32-2) 519 68 71; факс (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. (33) 492 94 42 00; факс (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(3)  ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18.


V Обявления

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Комисия

17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/15


Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL) — „Интелигентна заобикаляща среда“ (ИЗС)

(2009/C 38/09)

С настоящото известие се отправя покана за представяне на предложения в рамките на съвместната работна програма Ambient Assisted Living Programme („Интелигентна заобикаляща среда“ (ИЗС)).

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана: AAL-2009-2.

Документацията във връзка с поканата, включително срок и бюджет, е посочена в текста на поканата, който е публикуван на следната интернет страница:

http://aal-europe.eu


ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/16


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

(2009/C 38/10)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„BŘEZNICKÝ LEŽÁK“

ЕО №: CZ-PGI-0005-0398-19.10.2004

ЗНП ( ) ЗГУ (Х)

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата-членка:

Наименование:

Úřad průmyslového vlastnictví

Адрес:

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, Česká republika

Тел.

+420 220383111

Факс

+420 224324718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Група:

Наименование:

Pivovar Herold Březnice, a. s.

Адрес:

Pivovar Herold, 262 72 Březnice, Česká republika

Тел.

+420 318682047

Факс

+420 318682546

E-mail:

herold@heroldbeer.com

Състав:

Производители/преработватели ( X ) Други ( )

Тази заявка дерогира от разпоредбите на член 5, параграф 1 от Регламент (EO) № 510/2006 поради факта, че в района има само един производител. Изискванията, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията, са изпълнени, тъй като заявителят е единствения производител в определения район и поради използването на местната вода с нейните характерни свойства „Březnický ležák“ се различава от видовете бира, произвеждани в съседните райони (вж. 4.6).

3.   Вид продукт:

Клас 2.1: Бира

4.   Спецификация:

(резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование: „Březnický ležák“

4.2.   Описание: „Březnický ležák“ е умерено до средно ферментирала бира, характеризираща се с деликатен, но изразено горчив вкус, плътно тяло, наситен златист цвят от 8-12,5 EПК, висока степен на свежест с ясен аромат на хмел и без никакъв чужд привкус, с рН 4,41-4,74, бистрота 0,30-0,52 EПК, алкохолно съдържание 4,69-5,53 и първичен екстракт на пивна мъст 11,00-12,99 %.

Суровини:

Основни съставки:

Малц, произведен от пивоварен ечемик, който трябва да отговаря на следните показатели:

Използва се гранулиран хмел от сорта Žatecký poloraný červeňák, хмелов екстракт, захар от захарно цвекло и вода от артезиански и сондажни кладенци. Други съставки: пивоварни дрожди, аскорбинова киселина. Водата трябва да бъде от община Březnice.

4.3.   Географски район: Община Březnice.

4.4.   Доказателство за произход: Производителят води регистри на доставките и на доставчиците на всички съставки и ги съхранява за последващи проверки. Водят се също регистри на купувачите на готовите продукти. За всяка партида бира се извършва проверка за съответствие със спецификацията и данните се записват. Проверката се извършва от персонал на пивоварната, а при необходимост — от външна лаборатория и, разбира се, от компетентния контролен орган Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Национална инспекция за селско стопанство и храни).

Водата, използвана за производство на бирата, се проверява в акредитирана външна лаборатория. Извършват се микробиологични, биологични и химични анализи. Регистрираните кладенци, от които се взема водата, са известен водоизточник.

Всяка партида се следи за качество и за съответствие със спецификацията през целия производствен процес: проверява се качеството на малца, съответствието с показателите, приложими за варената пивна мъст, процесът на ферментация в отделението за ферментация, приложимите показатели в резервоарите за отлежаване и резултатите от филтрацията.

4.5.   Метод на производство: „Březnický ležák“ се произвежда по традиционна технология. Основните съставки са ечемичен малц (за характеристиките му вж. 4.2), готов хмелов продукт (вж. 4.2), хмелов екстракт, захар от захарно цвекло, вода, пивоварни дрожди и аскорбинова киселина. Метод на производство:

Производство на малц: малцът може да бъде закупен или произведен в пивоварната, като производството става по класическия метод: накисване на ечемика (във вани за накисване в продължение на 72 часа, докато влагосъдържанието достигне 45-46 %), кълнене (на малцови подове в продължение на 6-7 дни, температура на масата 12-22 °C), сушене (в сушилня в продължение на 2 × 24 часа при температура 25-85 °C), почистване и съхранение.

Производство на малц: претегляне, смилане.

Пивоварен цех (изходните съставки са смлян малц и вода, пивоварният цех е с прост и класически дизайн с два съда, като се използва 8-9-часово двустепенно майшуване чрез декокция): смесване (в продължение на 20 минути при температура на водата 37 °C, последвано от загряване до 52 °C в продължение на 20 минути), майшуване (двустепенен метод на декокция): първата партида малцова каша се поставя в котела (разграждане на протеините 15 минути при 62-64 °C, озахаряване 30 минути при 72-74 °C, варене 20 минути, изпомпване в цилиндричен съд, повишаване на температурата до 65 °C), втората партида малцова каша се поставя в котела (озахаряване 30 минути при 72-74 °C, варене 25 минути, майшуване около 200 минути при температура 75 °C в цилиндричния съд), филтриране (престой 30 минути); промиване, източване на първата партида пивна мъст, основната партида пивна мъст и промивната вода, общо около 130 минути; получаване на сварена пивна мъст, варене с хмел (добавяне на хмел и захар, 90-120 минути, охмеляване на 3 етапа: 1. в началото на източването на първата партида пивна мъст; 2. в цялата пивна мъст при започване на варенето с хмел; 3. 20 минути преди края на варенето с хмел).

Охлаждане на охмелената пивна мъст: отделяне и отстраняване на утайката (в центрофуга), охлаждане на пивната мъст (до температура на ферментация 6-9 °C).

Отделение за ферментация (ферментация в открити съдове в продължение на 7-9 дни при 6-11,5 °C, докато са активни долноферментиращите пивоварни дрожди): към охмелената пивна мъст се добавя чиста култура пивоварни дрожди (0,5 литра дрожди на 1 хектолитър пивна мъст), заквасване, главна ферментация (температура на околната среда 10 °C).

Изба за отлежаване: добавяне на стабилизатори, насищане с CO2, избистряне, доферментиране (закрити резервоари за отлежаване, 45-70 дни, температура в избата 2-4 °C).

Филтриране на бирата: филтрация (кизелгуров филтър със свещи), вторична филтрация (обеззаразяващ листов филтър).

Резервоари за светла бира: добавят се антиоксиданти и въглероден диоксид.

Разливане (в бутилки или бурета за наливна бира), опаковане, складиране, експедиция.

Разливане в бутилки (0,5-литрови и 0,335-литрови бутилки): измиване на бутилките в машина за миене на бутилки, проверка на чистотата на бутилките, пълнене на бутилките, пастьоризация, етикетиране, опаковане (поставяне в каси или кашони), складиране, експедиция.

Разливане в бурета за наливна бира (30-литрови и 50-литрови бурета за наливна бира): краткотрайна пастьоризация, пълнене в бурета за наливна бира, опаковане, експедиция.

Производството на бира трябва да стигне до етапа на доферментиране, филтриране и прехвърляне в резервоари за светла бира в определения район. Разливането, опаковането, складирането и експедицията могат да се извършат на друго място.

4.6.   Връзка: Най-ранният писмен документ, в който се споменава пивоварната в Březnice, датира от 1506 г. През XVIII в. е построена нова пивоварна в стил „барок“, която впоследствие е обновена и разширена. През 1945 г. тя става собственост на чехословашката държава. Развитието на уранодобива в съседните райони около 1960 г. води до най-големия разцвет в историята на пивоварната. Със западането на уранодобива производството на бира спада и пивоварната е обречена на закриване. През 1989 г. обаче Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (Научноизследователският институт по пивоварство и производство на малц) поема управлението на пивоварната, като я реконструира и съживява производството на традиционната бира Březnice, което от 1999 г. се извършва от единствения съществуващ производител — дружеството Pivovar Herold Březnice, a.s.

За производство на бирата „Březnický ležák“ и на бирата в Březnice изобщо се използва висококачествена изворна вода, добивана с помпи от защитени артезиански и сондажни кладенци на територията на община Březnice. Понастоящем кладенците са с дълбочина 14-16 метра, а сондажите — с дълбочина 37,5 и 61 метра. Те се намират в гранодиоритни формации в Централнобохемския плутон — силно разчленен и разнообразен масив. От геоложка гледна точка околностите на Březnice са изградени от сиво-син среднозърнест биотит и амфиболно-биотитен гранодиорит. Наблизо преминава границата между Централнобохемския плутон и метабазитите на пояса Jílovské („Jílovské pásmo“). Кладенците и сондажите се подхранват от пукнатинни води и води от зоната на изветряване и приповърхностна напуканост както от Централнобохемския плутон, така и до известна степен от метабазитите на пояса Jílovské. Циркулацията на подземни води през пукнатините в гранодиоритите е доста интензивна вследствие на значителната напуканост, като само отчасти се допълва от инфилтрацията на атмосферни валежи, тъй като пукнатините са отворени. Климатичните условия в района около Březnice могат да се категоризират като умерено топли с валежи малко под нормалните. Характерният вкус на бирата и благоприятните хранителни въздействия, произтичащи от същия технологичен процес, зависят не само от съставките, но и от състава на водата (основни елементи, микроелементи и процентни съотношения). Практически е невъзможно да се намери друг район, където, прилагайки същата технология, но без да се използва вода от определения район, би могло да се произведе бира със същото качество и вкус.

Наименованието за произход „Březnický ležák“ е вписано в регистъра на наименованията за произход на Чешката република под № 148 на 2 април 1984 г.

4.7.   Инспекционен орган:

Наименование:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze

Адрес

Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Тел.

+420 257199512

Факс:

+420 257199529

Е-mail:

praha@szpi.gov.cz

4.8.   Етикетиране: —


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стp. 12.


17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове, се отнасят към актуалната версия на съответния акт.