ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 36

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
13 февруари 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 036/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

1

2009/C 036/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) ( 1 )

3

2009/C 036/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) ( 1 )

3

2009/C 036/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) ( 1 )

4

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 036/05

Обменен курс на еврото

5

2009/C 036/06

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му на 3 ноември 2008 г. относно проект на решение по дело COMP/39.388 — Германски електроенергиен пазар на едро и дело COMP/39.389 — Германски балансиращ електроенергиен пазар — Докладчик: Нидерландия

6

2009/C 036/07

Окончателен доклад на служителя по изслушването по дела COMP/39.388 — Германски електроенергиен пазар на едро и COMP/39.389 — Германски балансиращ електроенергиен пазар

7

2009/C 036/08

Резюме на решение на Комисията от 26 ноември 2008 г. относно производство по член 82 от Договора за ЕО и член 54 от Споразумението за ЕИП (Дела COMP/39.388 — Германски електроенергиен пазар на едро и COMP/39.389 — Германски балансиращ електроенергиен пазар) (нотифицирано под номер C(2008) 7367 окончателен)  ( 1 )

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 036/09

Решение № 655 от 23 октомври 2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ — подземни богатства по член 2, параграф 1, точка 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-12 Кнежа, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

9

2009/C 036/10

Известие на Комисията съгласно член 18а, параграф 3, буква а) от Директива 2003/87/EО — Предварителен списък на операторите на въздухоплавателни средства и администриращите ги държави-членки ( 1 )

11

 

Поправка

2009/C 036/11

Поправка на актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 33, 10.2.2009 г.)

100

2009/C 036/12

Поправка на актуализиране на списъка на граничните контролно-пропускателни пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 33, 10.2.2009 г.)

100

 

2009/C 036/13

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(2009/C 36/01)

Дата на приемане на решението

23.12.2008 г.

Помощ №

N 475/08

Държава-членка

Италия

Регион

Sardegna

Наименование (и/или име на получателя)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Правно основание

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Вид мярка

Инвестиционна субсидия

Цел

Инвестиционна субсидия

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 2 милиона EUR

Интензитет

40 % от допустимите инвестиции и 50 % от допустимите инвестиции за райони в по-неблагоприятно положение. За млади селскостопански производители максималният интензитет се увеличава с 10 %

Продължителност

От датата на одобрение от Комисията до 31 декември 2010 г.

Икономически сектори

Селскостопански сектор

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.12.2008 г.

Помощ №

N 643/08

Държава-членка

Ирландия

Регион

Наименование (и/или име на получателя)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Правно основание

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Вид мярка

Обезщетение за отстраняване на последствията от извънредни случаи (член 87, параграф 2, буква б) от Договора)

Цел

Обезщетение за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката

Вид на помощта

Пряка субсидия

Бюджет

Около 170 милиона EUR

Интензитет

Максимално 100 %

Продължителност

До 31.3.2009 г.

Икономически сектори

Селско стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/3


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 36/02)

На 18 септември 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Немски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32008M5265. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/3


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 36/03)

На 16 януари 2009 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32009M5358. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/4


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 36/04)

На 6 февруари 2009 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32009M5423. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/5


Обменен курс на еврото (1)

12 февруари 2009 г.

(2009/C 36/05)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2833

JPY

японска йена

115,46

DKK

датска крона

7,4524

GBP

лира стерлинг

0,90300

SEK

шведска крона

10,7945

CHF

швейцарски франк

1,4885

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,8155

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

28,620

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

298,55

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7066

PLN

полска злота

4,6050

RON

румънска лея

4,2951

TRY

турска лира

2,1249

AUD

австралийски долар

1,9844

CAD

канадски долар

1,5994

HKD

хонконгски долар

9,9479

NZD

новозеландски долар

2,4738

SGD

сингапурски долар

1,9384

KRW

южнокорейски вон

1 813,05

ZAR

южноафрикански ранд

12,9636

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,7703

HRK

хърватска куна

7,4660

IDR

индонезийска рупия

15 348,27

MYR

малайзийски рингит

4,6404

PHP

филипинско песо

60,600

RUB

руска рубла

44,6081

THB

тайландски бат

45,063

BRL

бразилски реaл

2,9468

MXN

мексиканско пeсо

18,7362

INR

индийска рупия

62,3560


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/6


Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му на 3 ноември 2008 г. относно проект на решение по дело COMP/39.388 — Германски електроенергиен пазар на едро и дело COMP/39.389 — Германски балансиращ електроенергиен пазар

Докладчик: Нидерландия

(2009/C 36/06)

1.

Мнозинството от членовете на консултативния комитет споделят опасенията на Комисията, изразени в предварителната оценка. Малка част от членовете се въздържаха.

2.

Мнозинството от членовете на консултативния комитет са съгласни с Комисията, че производството може да бъде приключено с решение, прието в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета. Малка част от членовете се въздържаха и малка част от членовете не са съгласни.

3.

Мнозинството от членовете на консултативния комитет са съгласни с Комисията, че в светлината на ангажиментите, предложени от E.ON AG, вече не съществуват основания за предприемане на действия от страна на Комисията, без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Малка част от членовете се въздържаха.

4.

Мнозинството от членовете на консултативния комитет са съгласни с Комисията, че предложените от E.ON AG ангажименти са съразмерни. Малка част от членовете се въздържаха и малка част от членовете не са съгласни.

5.

Членовете на консултативния комитет препоръчват становището да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

6.

Членовете на Консултативния комитет се обръщат с молба към Комисията да вземе предвид всички други въпроси, повдигнати по време на обсъждането.


13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/7


Окончателен доклад на служителя по изслушването по дела COMP/39.388 — Германски електроенергиен пазар на едро и COMP/39.389 — Германски балансиращ електроенергиен пазар (1)

(2009/C 36/07)

Проектът на решение, представен на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, се отнася до някои практики на E.ON. Обвиненията са свързани със задържане на мощности с цел повишаване на цените на електроенергията и възпиране на трети страни от инвестиции в производството на електроенергия на германския електроенергиен пазар на едро, облагодетелстване на дружества филиали и прехвърляне на разходите на крайния потребител на германския балансиращ пазар, както и възпрепятстване на производители на електроенергия от други държави-членки да продават балансираща електроенергия на балансиращите пазари на E.ON.

Комисията откри производство с оглед на вземане на решение по глава III от Регламент (ЕО) № 1/2003 и на 7 май 2008 г. прие предварителна оценка, както е посочено в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003. След обсъждания със службите на Комисията на 27 май 2008 г. E.ON пое определени ангажименти.

На 12 юни 2008 г. Комисията публикува уведомление в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003, в което бяха накратко представени опасенията и ангажиментите и заинтересованите трети страни бяха приканени да представят съображенията си по това уведомление в срок до един месец от публикуването му. В основната си част съображенията, получени в отговор на тази покана, потвърдиха, че ангажиментите са задоволителни, за да се отговори на опасенията, изразени в предварителната оценка.

Комисията стигна до извода, че с оглед на предложените от E.ON ангажименти и без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003, производството следва да бъде приключено.

В решение съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 не е установено нарушение на правилата за конкуренция, но засегнатото предприятие е съгласно да отговори на опасенията, изразени от Комисията в предварителната оценка. В този процес и двете страни изявяват желание за опростяване на административните и правни изисквания, свързани с пълното разследване на предполагаемо нарушение. По тази причина в редица предишни решения (2) Колегията приема, че условията за справедлив процес са удовлетворени, когато засегнатото предприятие уведоми Комисията, че е получило достатъчен достъп до информацията, която счита за необходима, за да предложи ангажименти с цел намиране на отговор на опасенията, изразени от Комисията.

Настоящото дело беше разгледано по същия начин, като за тази цел на 29 октомври 2008 г. E.ON представи декларация на Комисията.

В контекста на горепосоченото считам, че в това дело правото на страните да бъдат изслушани е спазено.

Брюксел, 10 ноември 2008 г.

Michael ALBERS


(1)  Съгласно членове 15 и 16 от Решение 2001/462/EО, EОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21).

(2)  Ср. решение от 22 юни 2005 г. по дело COMP/39.116 — Coca-Cola; решение от 19 януари 2005 г. по дело COMP/37.214 — DFB; решение от 14 септември 2007 г. по дело COMP/39.142 — Toyota.


13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/8


Резюме на решение на Комисията

от 26 ноември 2008 г.

относно производство по член 82 от Договора за ЕО и член 54 от Споразумението за ЕИП

(Дела COMP/39.388 — Германски електроенергиен пазар на едро и COMP/39.389 — Германски балансиращ електроенергиен пазар)

(нотифицирано под номер C(2008) 7367 окончателен)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 36/08)

На 26 ноември 2008 г. Комисията прие решение относно производство по член 82 от Договора за ЕО. Съгласно разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1) с настоящото Комисията публикува решението, като взема предвид законния интерес на предприятията при защитата на техните търговски тайни. Неповерителна версия на решението може да бъде намерена на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

Решението е адресирано до предприятие E.ON AG, Дюселдорф (наричано по-нататък „E.ON“) и засяга две дела — едно за германския електроенергиен пазар на едро и едно за германския балансиращ пазар. Съгласно това решение предложените от E.ON ангажименти с цел прекратяване на тези дела са задължителни. В светлината на предложените ангажименти Комисията смята, че вече не съществуват основания за действия от нейна страна.

(2)

Във връзка с делото за германския електроенергиен пазар на едро Комисията изрази опасението, че E.ON може да е създало стратегия за спиране на налични производствени мощности (ограничавайки по този начин доставката на електроенергия от някои централи за краткосрочния пазар — енергийната борса EEX) с цел увеличаване на цените на електроенергията в ущърб на потребителите, като по този начин е злоупотребило с господстващото си положение на германския електроенергиен пазар на едро. Освен това, Комисията се опасяваше, че това може да е допълнено от средносрочна и дългосрочна стратегия на E.ON за възпиране на настоящи или потенциални конкуренти от навлизане на пазара на производство на електроенергия и следователно за ограничаване на пазарния обем при производството на електроенергия.

(3)

Във връзка с делото за германския балансиращ електроенергиен пазар бе изразено опасението, че E.ON може да е злоупотребило с господстващото си положение на пазара за търсене на вторични балансиращи резерви в мрежата на E.ON съгласно член 82 от Договора за ЕО първо, чрез увеличаване на собствените си разходи, за да облагодетелства производството на филиалите си, и чрез прехвърляне на разходите върху крайния потребител, и второ, чрез възпрепятстване на производители на електроенергия от други държави-членки да изнасят балансираща електроенергия на балансиращия пазар на E.ON.

(4)

Комисията смята, че ангажиментите, предложени след предварителната оценка, и съображенията, представени от заинтересовани трети страни, са достатъчни, за да се отговори на опасенията, свързани с конкуренцията. Първо, преотстъпването на около 5 000 MW от производствените мощности на E.ON отговаря на опасенията, свързани с електроенергийния пазар на едро. Това преотстъпване премахва възможността и стимула за спиране на производствени мощности по изгоден начин, което бе възможно по-специално в резултат на структурата на портфолиото от електроенергийни централи на E.ON. Преотстъпените централи ще помогнат също за това настоящи и потенциални конкуренти да получат достъп до нови централи и до централи с технологии, които те не притежават. В допълнение, конкурентите ще получат достъп до нови обекти, което ще им помогне да изградят (или да възстановят) още повече производствени мощности с нови електроенергийни централи. Второ, преотстъпването на преносната система на E.ON, състояща се от преносна мрежа с напрежение от 380/220 киловолта, управлението на системите на контролираната от E.ON зона и свързаните с това дейности, отговаря на опасенията, свързани с балансиращия пазар, като тези опасения възникват в резултат на вертикално интегрираната структура на E.ON, което е активно в производството/доставките и в преноса.

(5)

Решението установява, че предвид ангажиментите вече не съществуват основания за действия от страна на Комисията.

(6)

Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище на 3 ноември 2008 г.


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/9


РЕШЕНИЕ № 655

от 23 октомври 2008 г.

за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ — подземни богатства по член 2, параграф 1, точка 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-12 Кнежа, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

(2009/C 36/09)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

На основание член 5, точка 2, член 42, параграф 1, точка 1 и член 44, параграф 3 от Закона за подземните богатства във връзка с и член 4, параграф 2, точка 16 и параграф 1, точка 24а от Закона за подземните богатства,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Открива производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в Блок 1-12 Кнежа на площ с размер 1 348,45 km2 с координати на точки, описани и показани на карта в проекта на договор за търсене и проучване, който е неразделна част от конкурсната документация.

2.

Уведомява, че предоставянето на разрешението по точка 1 ще се извърши чрез конкурс.

3.

Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с право на продължение съгласно член 31, параграф 3 от Закона за подземните богатства.

4.

Конкурсът за определяне на титуляр на разрешение по точка 1 да се проведе на 150-ия ден от обнародването на решението в Официален вестник на Европейския съюз в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката на адрес: ул. Триадица № 8, гр. София.

5.

Срокът за закупуване на конкурсните книжа е до 17.00 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в Официален вестник на Европейския съюз.

6.

Срокът за подаване на заявленията за участие в конкурса е до 17.00 ч. на 130-ия ден от обнародването на решението в Официален вестник на Европейския съюз.

7.

Срокът за внасяне на предложенията по конкурсните книжа е до 17.00 ч. на 144-ия ден от обнародването на решението в Официален вестник на Европейския съюз.

8.

Конкурсът е неприсъствен.

9.

Определя цена на конкурсните книжа в размер на 500 BGN. Конкурсните книжа се закупуват от стая 802 в Министерството на икономиката и енергетиката на адрес: ул. Триадица № 8, гр. София, в определения по точка 5 срок.

10.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на изискванията на член 23, параграф 1 от Закона за подземните богатства.

11.

Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите работни програми, средства за опазване на околната среда и обучение, бонуси и притежаваните управленски и финансови възможности.

12.

Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10 000 BGN, платим до срока по точка 6 по банкова сметка на Министерство на икономиката и енергетиката, посочена в конкурсните книжа.

13.

Депозитът на кандидат, недопуснат до участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок от датата на известието до него за недопускането му.

14.

Депозитът на участника, спечелил конкурса, се задържа, а на останалите участници се връща в срок 14 дни след обнародването в „Държавен вестник“ на решението на Министерския съвет за издаване на разрешение за търсене и проучване.

15.

Заявленията за участие в конкурса и предложенията на кандидатите по конкурсните условия се подават в сградата на Министерство на икономиката и енергетиката на адрес: ул. Триадица № 8, гр. София, на български език съгласно изискванията на член 46 от Закона за подземните богатства.

16.

Конкурсните предложения се изготвят в съответствие с изискванията и условията, посочени в конкурсните книжа.

17.

Конкурсът се провежда и когато има само един допуснат кандидат.

18.

Упълномощава министъра на икономиката и енергетиката:

18.1.

да изпрати решението за обнародване в Официален вестник на Европейския съюз, в „Държавен вестник“ и на електронната страница на Министерския съвет;

18.2.

да назначи комисия, която да организира и проведе конкурса.

19.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в Официален вестник на Европейския съюз пред Върховния административен съд.

Министър-председател

Сергей СТАНИШЕВ

За главен секретар на Министерския съвет

Севдалин МАВРОВ

Вярно,

Директор на дирекция „Правителствена канцелария“

Веселин ДАКОВ


13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/11


Известие на Комисията съгласно член 18а, параграф 3, буква а) от Директива 2003/87/EО

Предварителен списък на операторите на въздухоплавателни средства и администриращите ги държави-членки

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 36/10)

Съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (1), изменена с Директива 2008/101/ЕО (2), авиационните дейности на операторите на въздухоплавателни средства, които изпълняват полети с пристигане на и заминаване от летища на Общността, са включени в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността от 1 януари 2012 г.

Държавите-членки са задължени да осигурят съответствие на операторите на въздухоплавателни средства с изискванията на Директива 2003/87/ЕО. С цел да се намали административната тежест върху операторите на въздухоплавателни средства, Директивата предвижда само по една държава-членка да отговаря за даден оператор на въздухоплавателни средства. Член 18а, параграфи 1 и 2 от Директивата съдържа разпоредби за определяне на администриращата държава-членка за всеки един оператор на въздухоплавателни средства. В съответствие с посочените разпоредби държавите-членки са отговорни за оператори на въздухоплавателни средства, които са получили оперативен лиценз в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета в съответната държава-членка, или за оператори на въздухоплавателни средства без оперативен лиценз или от трети държави, чиито емисии през базовата година могат да се припишат главно на тази държава-членка.

Член 18а, параграф 3, буква а) от Директивата изисква Комисията да публикува списък на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка в приложение I към Директивата, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава-членка. Следователно предназначението на този списък е да се посочи коя държава-членка ще бъде администриращата държава-членка за всеки един оператор на въздухоплавателни средства в съответствие с член 18а, параграфи 1 и 2 от Директива 2003/87/ЕО. Списъкът на операторите на въздухоплавателни средства се съдържа в настоящото известие.

Комисията може да публикува актуализиран списък по всяко време, ако установи необходимост от изменение на списъка. За да се осигури достоверността на посочения списък, Комисията приканва държавите-членки и другите съответни заинтересовани страни да предоставят обратна информация до 31 март 2009 г. Въз основа на тази обратна информация Комисията ще обмисли публикуването на коригиран списък малко след това.

Списъкът се основава на най-новите данни, предоставени от Евроконтрол на базата на записи за полетните планове. На уебсайта на Комисията ще бъдат предоставени подробности относно методиката, използвана за изготвяне на посочения списък, както и данни за установяване на контакт с компетентните органи, ако са съобщени от държавите-членки.

Списъкът включва всички оператори на въздухоплавателни средства, извършвали съответна авиационна дейност на 1 януари 2006 г. или след това. Поради това е възможно в посочения списък да фигурират оператори на въздухоплавателни средства, прекратили временно или окончателно осъществяването на своите авиационни дейности, а също и оператори, които са променили впоследствие наименованието си или са били обект на сливане или придобиване. Също така не се взема под внимание дали операторите на въздухоплавателни средства са включени в списъка на Общността на въздушните превозвачи, които по съображения за безопасност са предмет на оперативна забрана в границите на Общността в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005. Следователно включването в съдържащия се в това известие списък на оператори на въздухоплавателни средства, които понастоящем са предмет на оперативна забрана, не засяга решенията, взети от Комисията и държавите-членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

В съответствие с член 18а, параграф 3, буква б) Комисията ще актуализира списъка преди 1 февруари на всяка следваща година, като добавя операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали впоследствие авиационна дейност, включена в списъка в приложение I към Директивата.

Разпределението на един оператор на въздухоплавателни средства към администриращата го държава-членка е валидно за цялото времетраене на всеки един търговски период, упоменаван в член 3в от Директива 2003/87/ЕО. Преди началото на всеки един търговски период Комисията ще публикува актуализиран списък, като взема предвид прехвърлянето на оператори на въздухоплавателни средства към друга администрираща държава-членка в съответствие с член 18а, параграф 2 от Директивата.

При проверка дали Директива 2003/87/ЕО се прилага надлежно от държавите-членки, Комисията ще основава своите действия на последната публикувана версия на списъка.

Приложението съдържа списък на операторите на въздухоплавателни средства, които трябва да бъдат администрирани от отделните държави-членки.


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПЕРАТОРИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, АДМИНИСТРИРАНИ ОТ ОТДЕЛНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

БЕЛГИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

ACCOFORM

Белгия

AERODATA BELGIUM

Белгия

AFRICA WEST CARGO

Того

ALROSA-AVIA

Руска федерация

AVIASTAR-TU CO.

Руска федерация

BRUSSELS AIRLINES

Белгия

CAIRO AVIATION

Египет

CAL CARGO AIRLINES

Израел

CANADIAN NORTH

Канада

CARGO B AIRLINES

Белгия

CENTURION AIR CARGO

Съединени американски щати

DOVE AIR INC

Съединени американски щати

EAT

Белгия

EGYPTAIR CARGO

Египет

EXELLAIR

Люксембург

GAFI GENERAL AVIAT

Швейцария

GEMINI AIR CARGO

Съединени американски щати

HEWA BORA AIRWAYS

Конго

INTER EKSPRES HAVA

Турция

INTER-WETALL

Швейцария

INTL PAPER CY

Съединени американски щати

INVICTA AVIATION

Обединено кралство

KALITTA AIR

Съединени американски щати

LAS VEGAS CHARTER

Съединени американски щати

MATRACO

Белгия

MIL BELGIUM

Белгия

MONTE CARLO AVTN

Белгия

MURRAY AVTN

Съединени американски щати

N604FJ LLC

Съединени американски щати

NEWELL RUBBERMAID

Съединени американски щати

SAUDIA

Саудитска Арабия

SEA-AIR

Белгия

SIA CARGO PTE LTD

Сингапур

SILVERBACK CARGO

Руанда

TARHANKULE HAVA

Турция

TECHNOMAG

Швейцария

THOMAS COOK ARL BELG

Белгия

TNT AIRWAYS

Белгия

TOYOTA MOTOR EUROPE

Белгия

TUI AIRLINES — JAF

Белгия

V L M

Белгия


БЪЛГАРИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

748 AIR SERVICES (2)

Кения

AIR BAN

България

AIR ONE CORP

Швейцария

AIR VIA BULGARIAN

България

ANIKAY AIR MIDDLE E

Йордания

ATLANT SOYUZ

Руска федерация

AVB-2004 LTD

България

AVIO DELTA LTD

България

BH AIR

България

BULGARIA AIR

България

BULGARIAN AIR CHRTR.

България

BULGARIAN MIN.TRANSP

България

CARGO AIR LTD.

България

CROIX ROUGE

Швейцария

EAST WING KAZAKHSTAN

Казахстан

EXPRESSAVIA

Украйна

HEMUS AIR

България

IRANIAN AIR TRANSPOR

Иран

KHORIV AVIA

Украйна

KOKSHETAU AIRLINE

Казахстан

KREMENCHUK FLIGHT

Украйна

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

Руска федерация

ROSAVIA AIR COMPANY

Украйна

RUBYSTAR

Беларус

SAYAT AIR KAZAKSTAN

Казахстан

YETI AIRLINES (2)

Непал


ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Наименование на оператора

Държава на оператора

ACL SLOVACKY

Чешка република

AERO VODOCHODY

Чешка република

AIR ALMATY JSC

Казахстан

AIRCRAFT INDUSTRIES

Чешка република

ATMA AIRLINES

Казахстан

CAA CZECH REPUBLIC

Чешка република

CONSTANTA UKRAINE

Украйна

CZECH AIRLINES

Чешка република

EARTH ONE LIMITED

Обединено кралство

GEORGEAN NATIONAL

Грузия

INCLEDON ENTERPRISES

Кипър

JUMP-TANDEM S.R.O.

Словакия

LETS FLY SRO

Чешка република

MAGLIONE SRL

Италия

MIL CZECH REPUBLIC

Чешка република

NORSE AIR CHARTER

Южна Африка

NOVA CHEMICALS

Съединени американски щати

POLISH AIRPORT PPL

Полша

ROCKWELL AUTOMATION

Съединени американски щати

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Украйна

SKY DIVING FOR FUN

Словакия

SKYDIVE LK

Чешка република

TRAVEL SERVIS A.S.

Чешка република

WAHA OIL COMPANY

Либия

YAMAL

Руска федерация


ДАНИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

AIR ALPHA A/S

Дания

AIR ALSIE

Дания

AIR GREENLAND

Дания

ANDERSEN INVEST

Дания

ATLANTIC AIRWAYS

Дания

BRUEL NIELS

Дания

CHC DENMARK

Дания

CIMBER AIR DENMARK

Дания

COOK AIRCRAFT LEASNG

Съединени американски щати

COWI

Дания

DRT VERTRIEBS GMBH

Дания

ELILARIO SPA

Италия

EXECUJET EUROPE A/S

Дания

FLUGSTODIR

Исландия

GLOBAL AVIATION LIBY

Либия

GLOBE AERO (3)

Съединени американски щати

GOL TRANSPORTES

Бразилия

GRAAKJAER A/S

Дания

INVESTERINGSSELSK

Дания

JET TIME A/S

Дания

K/S CLIPPER

Дания

KIRKBI TRADING

Дания

LUFT AVTN CHARTER

Австралия

MYFLUG

Исландия

NILAN A/S

Дания

PHARMA NORD

Дания

PROPJET

Италия

ROYAL UNIBREW A/S

Дания

SEMLER SERVICE A/S

Дания

STAR AIR

Дания

STERLING BLUE

Дания

SUNAIR DENMARK

Дания

TEPPER AVIATION

Съединени американски щати

THOMAS COOK SCAND.

Дания

THRANE

Дания

VIP PARTNERFLY

Дания

WEATHER MODIFICATION

Съединени американски щати

WEIBEL SCIENTIFIC

Дания

WIDEROE FLYVESELSKAP

Норвегия


ГЕРМАНИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

ADO HAVACILIK A.S.

Турция

ADVANCED AVIATION

Германия

AERO GMBH

Германия

AERO MONGOLIA

Монголия

AERO PERSONAL

Мексико

AERODATA AKTIENGES 1

Германия

AEROFLOT

Руска федерация

AEROFLOT CARGO

Руска федерация

AEROFLOT DON JSC

Руска федерация

AFI FLIGHT INSPECT.

Германия

AGRATA AVIATION

Естония

AHRENKIEL CONSULTING

Швейцария

AHSEL HAVA

Турция

AIR ALLIANCE GMBH

Германия

AIR ASTANA

Казахстан

AIR BERLIN PLC CO.

Германия

AIR CHINA CARGO LTD

Китай

AIR MOLDOVA

Република Молдова

AIR NAMIBIA

Намибия

AIR NATIONAL CORP

Нова Зеландия

AIR NUNAVUT LTD

Канада

AIR SERVICE BERLIN

Германия

AIR TRANSPORT INTL 2

Съединени американски щати

AIRBRIDGE CARGO

Руска федерация

AIRCHARTER FLUGSERV.

Германия

AIRCRAFT AFRICA CO

Южна Африка

AIRSERVICE GMBH

Германия

AIRSEVEN GMBH

Германия

AIRTRANS

Германия

AL HOKAIR

Бермуда (Обединено кралство)

AMOLA GMBH

Германия

ANTONOV DESIGN

Украйна

AOP AIR OPERATING

Швейцария

APPLERA CORP

Съединени американски щати

ARCHER DANIELS

Съединени американски щати

ARTOC AIR

Египет

ASIA CONTINENTAL

Казахстан

ASIA TODAY LTD

Китай

ASIA UNIVERSAL

Руска федерация

ASIANA AIRLINES INC

Република Корея

ATG SWISS FIRST

Швейцария

ATLAS AIR

Германия

ATLAS AIR USA

Съединени американски щати

ATLASJET HAVACILIK

Турция

AURON LTD

Бермуда (Обединено кралство)

AVIA MOBIL GMBH

Германия

BAE SYSTEMS FLT SYST

Съединени американски щати

BAHAG

Германия

BALL CORP

Съединени американски щати

BARG GMBH MEERBUSCH

Германия

BASF

Германия

BAUHAUS GMBH

Германия

BAYAIR

Германия

BEECHCRAFT AUGSBURG

Германия

BEECHCRAFT BERLIN

Германия

BERGER JULIUS

Нигерия

BERTELSMANN

Германия

BESTAIR TURKEY

Турция

BLUE SKY AIRSERVICE

Германия

BLUE SKY GROUP

Съединени американски щати

BLUE WINGS AG

Германия

BLUEBIRD AVIATION GM

Германия

BLUEBIRD CARGO

Исландия

BMW AG

Германия

BOHLKE VENEER

Съединени американски щати

BOMBARDIER GERMANY

Германия

BOMBARDIER PRE-OWNED

Съединени американски щати

BOSCH

Германия

BROSE FAHRZEUGTEILE

Германия

BUNDESPOLIZEI

Германия

BURDA REISEFLUG

Германия

CAAC CHINA

Китай

C-A-C CHIEMSEE AIR

Германия

CANJET AIRLINES

Канада

CAPELINK ESTABLISH.

Швейцария

CEBU PACIFIC AIR INC

Филипини

CENTRAL MOUNTAIN AIR

Канада

CHALLENGE AERO

Украйна

CIRRUS AIRLINES

Германия

CIRRUS AVIATION

Германия

CL LEASING GMBH CO

Германия

CLICK MEXICANA

Мексико

CMAC CITY MARKETING

Германия

COMMANDER MEXICANA

Мексико

COMPASS FOOD

Съединени американски щати

CONDOR

Германия

CONSORCIO BIENES

Испания

COOK AIRCRAFT

Съединени американски щати

CORP JET SVCS

Обединено кралство

CROATIA AIRLINES

Хърватия

CSM AVIATION

Кипър

CTL LOGISTICS S.A.

Полша

D2 AVIATION

Съединени американски щати

DAUAIR

Германия

DBA LUFTFAHRTGESELL.

Германия

DC AVIATION GMBH

Германия

DEERE COMPANY

Съединени американски щати

DEERPORT AVIATION

Съединени американски щати

DELTA AIR LINES

Съединени американски щати

DELTA TECHNICAL SVCS

Германия

DIAMOND AIRCRAFT

Германия

DLR BRAUNSCHWEIG

Германия

DULCO HANDEL GMBH

Германия

DUPONT DE NEMOURS DE

Съединени американски щати

DUSSMANN P

Съединени американски щати

DYNAMIC AVIATION

Съединени американски щати

EAST INDIA HOTELS

Индия

EBM PAPST MULFINGEN

Германия

ESCHMANN H D

Германия

EUROFLUG FRENZEL

Германия

EVERGREEN AIRLINES

Съединени американски щати

EXECUTIVE AIR SERV

Германия

EXECUTIVE JET CHRTR

Германия

FANCOURT FLUGCHARTER

Швейцария

FIS GMBH CO.KG

Германия

FLIGHT CALIBRATION

Германия

FLUGSCHULE HAMBURG

Германия

FMG-FLUGSCHULE

Германия

FMU FLIEG MIT UNS

Германия

FORUM AIR GMBH

Германия

FOX FLIGHT

Канада

FOXAIR GMBH

Германия

FREE BIRD LT

Турция

FRENZEL G

Германия

FRESENA FLUG

Германия

FRONTIER AIRLINES

Съединени американски щати

GAS AIR SERVICE GMBH

Германия

GEKO TRADE

Германия

GEMUE GMBH

Германия

GENERAL MOTORS

Съединени американски щати

GENEX LTD.

Беларус

GEOJET LUFTFAHRZEUGE

Германия

GEORGIAN AIRWAYS

Грузия

GERMANIA

Германия

GERMANWINGS

Германия

GLOBAL AVTN BERMUDA

Бермуда (Обединено кралство)

GOVERNMENT CROATIA

Хърватия

GOVERNMENT MACEDONIA

Бивша югославска република Македония

GROB WERKE

Германия

GSGA AON AIR RUSSIA

Руска федерация

GUGGENHEIM AVTN PART

Съединени американски щати

HAERING A

Германия

HAMBURG INTL

Германия

HANSGROHE AG

Германия

HAPAG LLOYD TUI

Германия

HAPAG-LLOYD EXPRESS

Германия

HASLBERGER FINANZ.

Германия

HEIDELBERG CEMENT

Германия

HERRENKNECHT AVIAT.

Германия

HOMAC AVIATION AG

Швейцария

HORNBACH REISEDIENST

Германия

HTM JET SERVICE

Германия

IFF PRIVATE AUSBILD

Германия

INTERMAP TECHNOLOGY

Канада

IRANAIR

Иран

JAT AIRWAYS

Сърбия

JET AIRLINES JSC

Казахстан

JET GROUP LTD

Израел

JETAIR FLUG GMBH

Германия

JETFLIGHT AVTN

Швейцария

JETS EXECUTIVOS

Мексико

JOHNSON CONTROLS

Съединени американски щати

JOHNSON CTRLS

Швейцария

KAM AIR

Афганистан

KARMANN GMBH

Германия

KIEV AVIATION PLANT

Украйна

KNAUF ASTRA GMBH

Германия

KOMPASS GMBH

Германия

KOREAN AIRLINES

Република Корея

LANGNER E

Германия

LBA BRAUNSCHWEIG

Германия

LECH-AIR GMBH

Германия

LGM LUFTFAHRT GMBH

Германия

LIBRA TRAVEL

Швейцария

LIBYAN AIR AMBULANCE

Либия

LIEBHERR GESCHAEFTSR

Германия

LINDNER UNTERNEHMENS

Германия

LOHFERT LOHFERT

Дания

LTU LUFTTRANSPORT

Германия

LUFTHANSA

Германия

LUFTHANSA CARGO

Германия

LUFTHANSA TECHNIK AG

Германия

MAHAN AIR

Иран

MAKEDONSKI AVIOTRANS

Бивша югославска република Македония

MANDALA AIRLINES 3

Индонезия

MARXER ANLAGEN

Германия

MENEKSE HAVAYOLLARI

Турция

MIL GERMANY

Германия

MNG HAVAYOLLARI

Турция

MOELLERS MASCHINEN

Германия

MONTENEGRO AIRLINES

Черна гора

MYN AVIATION

Саудитска Арабия

NAYAK AIRCRAFT SERV.

Германия

NEW YORKER S H K

Германия

NORTH AMERICAN JET

Съединени американски щати

NOVELLUS SYSTEMS

Съединени американски щати

OBO JET-CHARTER GMBH

Германия

OETKER A

Германия

OMNI AIR INTL

Съединени американски щати

ORENBURG AIRLINES

Руска федерация

OSTFRIES LUFTTRANSP

Германия

OWENS-CORNING

Съединени американски щати

PP PROMOTION

Германия

PACELLI

Германия

PAPIER METTLER

Германия

PARAGON RANCH

Съединени американски щати

PARC AVTN

Ирландия

PCT POWDER COATING

Люксембург

PEAK AIR GMBH

Германия

PEGASUS TURKEY

Турция

PENTASTAR AVTN

Съединени американски щати

PERSCH J

Германия

PHIFER WIRE PRODUCTS

Съединени американски щати

PHOENIX AIR GMBH

Германия

POLET ACFT MNGT

Бермуда (Обединено кралство)

PREMIER FLUG GMBH

Германия

PRESIDENTIAL AVTN

Съединени американски щати

PRIVATAIR GMBH

Германия

REGIO AIR MECKLENBRG

Германия

RENTAIR UK LTD

Обединено кралство

RETTENMEIER AIR

Германия

RHEMA BIBLE CHURCH

Съединени американски щати

RIKSOS TURIZM LT

Турция

RUAG AEROSPACE SERV

Германия

RUSSIA FSUE STC

Руска федерация

RYAN INTL AIRLINES

Съединени американски щати

SAMSUNG TECHWIN

Република Корея

SAP AG

Германия

SCHWARZMUELLER

Австрия

SEARAY BD100

Южна Африка

SENECA V FLIGCHARTER

Германия

SHANGHAI AIRLINES

Китай

SHANGHAI CARGO

Китай

SHENZHEN AIRLINES

Китай

SIBERIA AIRLINES

Руска федерация

SILKWAY AIRLINES

Азербайджан

SIXT

Германия

SKY AIRLINES

Турция

SKY JET

Швейцария

SKY LINE

Турция

SKYBUS AIRLINES

Съединени американски щати

SKYPLAN SERVICES

Канада

SM AVIATION

Германия

SMS INDUSTRIE-SERV.

Германия

SOUTH EAST ASIAN

Филипини

SPIRIT AIRLINES 2

Съединени американски щати

SPIRIT OF SPICES

Германия

STAR AVIATION LTD

Бермуда (Обединено кралство)

STARJET AVIATION

Швейцария

STATE TRANSPT RUSSIA

Руска федерация

STEINER FILM

Германия

STENSRUD VENTURES

Съединени американски щати

SUEDZUCKER REISE

Германия

SUN D'OR INTL AIRL

Израел

SUN EXPRESS

Турция

SWISS GLOBAL JET MGT

Швейцария

TACA

Ел Салвадор

TAMSEN GMBH

Германия

TEC AIRCRAFT LEASING

Австрия

THAI INTERNATIONAL

Тайланд

THYSSENKRUPP

Германия

TOKOPH D P

Южна Африка

TRUEB EMULSIONS CHEM

Германия

TURKISH AIRLINES THY

Турция

UKRAINIAN MEDITERRAN

Украйна

UKSATSE

Украйна

UPS

Съединени американски щати

URAL AIRLINES

Руска федерация

US AIRWAYS

Съединени американски щати

USA 3000 AIRLINES

Съединени американски щати

UTAIR AVIATION

Руска федерация

VACUNA JETS

Бермуда (Обединено кралство)

VARIG LOGISTICA SA

Бразилия

VEYEN HAVA TASIMACI

Турция

VHM SCHUL & CHARTER

Германия

VIESSMANN

Германия

VOLARIS

Мексико

VOLGA DNEPR RUSSIA

Руска федерация

VOLKSWAGEN

Германия

VRG LINHAS AEREAS SA

Бразилия

WAYLOCK OVERSEAS LTD

Руска федерация

WEBER MANAGEMENT

Германия

WEKA

Германия

WHEELS AVIATION

Германия

WORLD AIRWAYS

Съединени американски щати

WUERTH GMBH & CO KG

Германия

XL AIRWAYS GERMANY

Германия

ZEMAN

Германия


ЕСТОНИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

AERO AIRLINES A.S.

Естония

AEROVIS

Украйна

AIR LIVONIA

Естония

DETA AIR

Казахстан

ESTONIAN AIR

Естония

ESTONIAN STATE AVTN

Естония

KAPO AVIA

Руска федерация

MERIDIAN AIRCOMPANY

Украйна

MIL AZERBAIJAN

Азербайджан

MIL JAPAN

Япония

SKY JET KAZAKHSTAN

Казахстан


ГЪРЦИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

224TH FLIGHT UNIT

Руска федерация

ABU DHABI AVIATION

Обединени арабски емирства

ADVANCED AV. LOGIST

Германия

AEGEAN AIRLINES

Гърция

AEROLAND

Гърция

AEROSVIT

Украйна

AIR LEASING

Камерун

AIR LINK UKRAINE

Украйна

AIR TANZANIA 2

Република Танзания

AIRCRAFT SUPPRT & SRVC

Ливан

ALEXANDAIR

Гърция

ALKAN AIR

Египет

ALLPLANES

Нидерландия

AL-THANI

Катар

AMREF FLYING DOCTORS

Кения

ARKASAIR

Турция

ASHTON AVIATION

Съединени американски щати

ATHENIAN AIR LINK

Гърция

AVIATION BRIDGE

Израел

BAC LEASING LTD

Обединено кралство

BELAIR AIRLINES LTD

Швейцария

BLUEBIRD AVIATION

Кения

CHURCHILL FINANCE

Франция

CONSOLID CONTRS INTL

Гърция

COSTAIR LTD

Гърция

DAL GROUP (SUDAN)

Судан

DBF AVIATION SERV 2

Австралия

DIAMONDS OF RUSSIA

Руска федерация

DONBASSAERO

Украйна

EAGLE AIR LTD

Уганда

EUROAIR LTD

Гърция

EXECUTIVE TURBINE

Южна Африка

GOLIAF

Сао Томе и Принсипи

GREECE AIRWAYS

Гърция

GULF JET

Обединени арабски емирства

HAWKER PACIFIC 2

Австралия

HCAA

Гърция

HELLAS JET

Гърция

HELLAS WINGS LTD

Гърция

HELLENIC IMPERIAL

Гърция

HELOG AG

Швейцария

INTRACOM

Гърция

INTRALOT

Съединени американски щати

JADAYEL AVIATION

Саудитска Арабия

JAIR

Южна Африка

KOMIAVIAVIATRANS 2

Руска федерация

KSENODOXEIA ELLADOS

Гърция

LEXATA

Гърция

MIDDLE EAST AVIATION

Ливан

MIL GREECE

Гърция

NARSS

Египет

NATIONAL AEROTECH

Съединени американски щати

OLYMPIC AIRLINES

Гърция

ORASCOM

Египет

PAKISTAN STATE

Пакистан

PALMYRA AVIATION LTD

Гърция

PARADISE AVTN

Гърция

PECOTOX AIR

Република Молдова

PEGASUS AVIATION GRC

Гърция

PROFLITE

Съединени американски щати

RED WINGS CJSC

Руска федерация

REFUSE EQUIPMNT MFTG

Саудитска Арабия

RELIANCE INDUSTRIES2

Индия

RUSSIAN SKY AIRLINES

Руска федерация

SEAFLIGHT AVTN

Гърция

SINCOM AVIA

Украйна

SKIPPERS AVIATION

Австралия

SKY EXPRESS GREECE

Гърция

SOUTH AFRICAN EXPRES

Южна Африка

SUN AIR (EGYPT)

Египет

SWIFT FLITE AVIATION

Южна Африка

SWIFTAIR HELLAS

Гърция

TAHE HAVA DANISMANLI

Турция

TAMIR AIRWAYS

Израел

TOPSCORE

Швейцария

TRAVCO AIR

Египет

TRIDENT AVIATION HK

Кения

VERAVIA VERNIKOS

Гърция

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

Канада

WALKER CORPORATION

Австралия

WORLD HEALING CENTER

Съединени американски щати


ИСПАНИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

MIL SLOVENIA

Словения

245 PILOT SERVICES

Съединени американски щати

AEBAL

Испания

AERO ANGELES

Мексико

AEROLANE

Еквадор

AEROLINEA PRINCIPAL

Чили

AEROLINEAS ARGENTINA

Аржентина

AEROLINEAS EJECUTIVA

Мексико

AEROLINEAS SOL

Мексико

AEROTAXI LOS VALLES

Испания

AEROVIAS DE MEXICO

Мексико

AEROVICS SA DE CV

Мексико

AEROVITRO

Мексико

AFRIQUE CARGO SERV

Сенегал

AIR 26

Ангола

AIR AMDER

Мавритания

AIR COMET S.A.

Испания

AIR ESTE S.A.

Испания

AIR EUROPA

Испания

AIR EXECUTIVE S.L.

Испания

AIR MADRID

Испания

AIR NOSTRUM

Испания

AIR PACK EXPRESS S.A

Испания

AIRJET ANGOLA

Ангола

ALTBRIDGE PROJECTS

Руска федерация

AMB GROUP

Съединени американски щати

AMFM AIR SERVICES

Съединени американски щати

ANSETT WORLDWIDE

Австралия

ANTRAK AIR GHANA

Гана

ARIK AIR LTD

Нигерия

AVIACIÓN COMERCIAL

Мексико

AVIANCA

Колумбия

AVIAT.SERV. HELISECO

Полша

AVION I

Съединени американски щати

AWESOME FLIGHT SVCS

Южна Африка

BESTFLY

Испания

BINTER CANARIAS SA

Испания

BLUE CITY HOLDINGS

Съединени американски щати

BRAVO AIRLINES S.A.

Испания

BRISTOW HELI

Нигерия

C.S.P. SOCIETE

Мавритания

CABO VERDE EXPRESS

Кабо Верде

CANARIAS AERONAUTICA

Испания

CASA

Испания

CASA AIR SERVICES

Мароко

CETO MARKETING S.A.

Обединено кралство

CHC HELICOPTERS

Южна Африка

CIRRUS AIR CLUB

Съединени американски щати

CLEOPATRA GROUP

Египет

CLICKAIR SA

Испания

CNL GROUP SERVICES

Съединени американски щати

COMERAVIA

Венецуела

CONVIASA

Венецуела

CORP YGNUS AIR S.A.

Испания

CORPORATE JETS

Испания

CORPORATE OIL & GAS

Нигерия

DANA (2)

Нигерия

DEAN FOODS

Съединени американски щати

DOMINGUEZ TOLEDO

Испания

EASTMAN KODAK

Съединени американски щати

EDELWEISS SUISSE

Швейцария

EJS-AVIATION SERVICE

Бразилия

ENGUIA GEN CE LTDA

Бразилия

EUROCONTINENTAL

Испания

EXEC JET SERVICE (N)

Нигерия

EXECUTIVE AIR SVCS

Съединени американски щати

EXECUTIVE AIRLINES

Испания

EXECUTIVE SKYFLEET

Съединени американски щати

FAASA

Испания

FIRST INTL AVTN

Съединени американски щати

FLIGHTLINE SL

Испания

FLYANT SERVICIOS AER

Испания

FORMACIÓN AEROFAN SL

Испания

FORTAIR SL

Испания

FRAPMAG LTD

Обединено кралство

FUGRO AVIAT CANADA

Канада

FUTURA INTNL AIRWAYS

Испания

GESTAIR

Испания

GESTIÓN AÉREA EJEC

Испания

GO AHEAD INTERNATION

Швейцария

GOF AIR SA DE CV

Мексико

HAGEL W

Австрия

HALCYONAIR

Кабо Верде

HARVARD OIL & GAS

Канада

HAWKAIRE

Съединени американски щати

HELI IBÉRICA FOTO

Испания

HELVETIC AIRWAYS

Швейцария

HOLA AIRLINES S.L.

Испания

HOTELES DINAMICOS SA

Мексико

HYUNDAY COLOMBIA

Колумбия

IBERIA

Испания

IBERWORLD S.A.U.

Испания

IBIZA FLIGHTS

Испания

ICE BIRD

Швейцария

ILFC

Съединени американски щати

INAER AV. ANFIBIOS

Испания

INDUSTRIAS TITAN

Испания

IRS AIRLINES LTD

Нигерия

ISLAS AIRWAYS

Испания

JET PREMIER ONE

Швейцария

JETNOVA

Испания

JUSAIR AVIACIÓN S.L.

Испания

JWC HUNTINGTON

Съединени американски щати

K & M AVIATION

Съединени американски щати

KAVMINVODYAVIA

Руска федерация

KD AVIA

Руска федерация

KJ AIR

Съединени американски щати

LAGUN AIR SL

Испания

LAN AIRLINES SA

Чили

LAN PERÚ SA

Перу

LANZAROTE AERO CARGO

Испания

LARK AVTN

Съединени американски щати

LEMCO HOLDINGS LTD.

Бермуда (Обединено кралство)

LEWIS AERONAUTICAL

Съединени американски щати

LIDER TAXI AEREO

Бразилия

LÍNEAS AÉREAS ALAIRE

Испания

LTE INTL AIRWAYS

Испания

MARINA AEROSERVICE

Испания

MEDAIR CHARTER

Южна Африка

MENAJIAN

Съединени американски щати

MH AVIATION

Съединени американски щати

MIL SPAIN

Испания

MONARCH GEN AVIATION

Швейцария

MORRO VERMELHO TAXI

Бразилия

NAV Y SERVICIO 3

Испания

NHT LINHAS AEREAS

Бразилия

NORMAN AVIATION

Съединени американски щати

OBODEN IBRU

Обединени арабски емирства

ODYSSEY AVTN

Съединени американски щати

PASSARO AZUL TAXI

Бразилия

PERM AVIA ENTERPRISE

Руска федерация

PIRINAIR EXPRESS SL

Испания

PREMIER TRUST

Съединени американски щати

PRIVILEGE STYLE SA

Испания

PRIYAN FOUNDATION

Съединени американски щати

PRONAIR AIRLINES SL

Испания

PULLMANTUR AIR S.A.

Испания

PUNTO-FA

Испания

RAC DE VALENCIA

Испания

RAINBOW AIR

Венецуела

RAYTHEON AIRCRAFT

Обединено кралство

S ARGENTINA

Аржентина

SAGOLAIR TRASPORTES

Испания

SANTA BARBARA (2)

Венецуела

SAS INSTITUTE

Съединени американски щати

SAS NORGE

Норвегия

SENEGALAIR

Сенегал

SERAIR TRANSWORLD

Испания

SEV AÉREO POLICÍA

Испания

SKYKAR AVIATION

Съединени американски щати

SOKO AVIATION SL

Испания

SPANAIR S.A.

Испания

SPENAERO

Съединени американски щати

STAR AVIATION (DA)

Алжир

STREAMLINE RUSSIA

Руска федерация

SWIFTAIR ESPAÑA

Испания

TAG AVIATION (MNGT)

Швейцария

TAG AVTN ESPAÑA

Испания

TAKE AIR LINES

Франция

TAWARTA

Мароко

TAXI AEREO MARILIA

Бразилия

TAXI FLY GROUP SA

Испания

TAYLOR ENERGY CO

Съединени американски щати

TOP FLY S L

Испания

TOTAL LINHAS AEREAS

Бразилия

TRABAJOS AER ESPEJO

Испания

TRANSAERO AIRLINES

Руска федерация

TURBOR AIR CARGO (2)

Сенегал

UNICA IND. DE MOVEIS

Бразилия

UNIVERSAL JET SL

Испания

URGEMER CANARIAS SL

Испания

US EUROPE AFRICA TR

Съединени американски щати

VICTOR ECHO S.A.

Испания

VIM AIRLINES

Руска федерация

VIRGIN BLUE

Австралия

VUELING AIRLINES

Испания


ФРАНЦИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

AIR ALGÉRIE

Алжир

171JC

Съединени американски щати

223RD FLIGHT UNIT

Руска федерация

685TA CORP

Съединени американски щати

900NB

Съединени американски щати

AAK COMPANY

Бермуда (Обединено кралство)

ABC AEROLINEAS S.A.

Мексико

ABDULLAH SAID B.

Швейцария

ACCOR S.A.

Франция

ACM AVIATION

Съединени американски щати

ACME OPERATING

Съединени американски щати

ADAM AVIATION

Съединени американски щати

AELIS AIR SERVICES

Франция

AERCAP AVIATION

Нидерландия

AERCAP IRELAND LTD.

Ирландия

AERO CAPITAL SAS

Франция

AERO ENTREPRISE

Франция

AERO JET CORPORATE

Франция

AERO RIO TAXI AEREO

Бразилия

AERO SAINT EXUPERY

Франция

AERO SERVICES LF

Франция

AERO SVC CORPORATE

Франция

AERO SVC EXECUTIVE

Франция

AERO VISION S.À.R.L. LF

Франция

AEROKLUB AIST

Руска федерация

AEROLINEAS MEXICANAS

Мексико

AEROPHOTO EUROPE

Франция

AEROSTOCK

Франция

AFRIJET

Габон

AFRIJET AIRLINES(2)

Нигерия

AFRIQIYAH AIRWAYS

Либия

AGUSTA SPA

Италия

AIGLE AZUR

Франция

AIR AFFAIRES GABON

Габон

AIR ARABIA

Обединени арабски емирства

AIR ASIA

Малайзия

AIR AUSTRAL 2

Франция

AIR BURKINA (2)

Буркина Фасо

AIR CAIRO

Египет

AIR CARAÏBES (2)

Франция

AIR CORPORATE FRANCE

Франция

AIR DECCAN

Индия

AIR FRANCE

Франция

AIR GEFCO

Франция

AIR IVOIRE (2)

Кот д'Ивоар

AIR KING JET

Швейцария

AIR MADAGASCAR

Мадагаскар

AIR MANA

Франция

AIR MAURITIUS

Мавриций

AIR MÉDITERRANÉE

Франция

AIR MIDI CENTRE

Франция

AIR ND

Франция

AIR PRINT

Люксембург

AIR SÉNÉGAL INTL

Сенегал

AIR SEYCHELLES

Сейшели

AIR TAHITI NUI

Франция

AIR TURQUOISE SAS

Франция

AIR VENDÉE INVEST

Франция

AIRBUS FRANCE

Франция

AIRBUS SAS

Франция

AIRBUS TRANSPORT

Франция

AIRCRAFT INTL RENT

Ирландия

AIRCRAFT SALE & LEASE

Люксембург

AIRCRAFT SUPPORT

Ливан

AIREDALE ENTERPRISE

Обединени арабски емирства

AIRFAST INDONESIA

Индонезия

AIRFLEET CREDIT

Съединени американски щати

AIRFLITE

Съединени американски щати

AIRLINAIR

Франция

AK HAVACILIK

Турция

AL ANWAE TRADING

Саудитска Арабия

AL MISEHAL GROUP

Саудитска Арабия

AL NASSR LTD

Швейцария

ALCATEL USA

Съединени американски щати

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

Саудитска Арабия

AL-GHAZZAWI (N727GG)

Саудитска Арабия

ALL NIPPON AIRWAYS

Япония

ALLJETS CAPITAL AVV

Руска федерация

ALPHA CHARLIE

Съединени американски щати

ALTONA

Швейцария

ALTRIA CLIENT SVCS

Съединени американски щати

AMERICAN HOME PROD

Съединени американски щати

AMERIDAIR

Франция

ANCFCC

Мароко

APACHE AVIATION

Франция

APEX OIL

Съединени американски щати

ARAB WINGS

Йордания

ARABASCO AVIATION

Саудитска Арабия

ARAMCO

Съединени американски щати

ARKIA ISRAEL AL

Израел

ARTEMIS SA

Франция

ASECNA (SENEGAL)

Сенегал

ASHMAWI AVIATION

Саудитска Арабия

ATLAS BLUE

Мароко

AVANGARD AVTN AVV

Руска федерация

AVDEF

Франция

AVIA TREASURY GMBH

Австрия

AVIALAIR

Франция

AVIATION CMP

Канада

AVIENT AVIATION

Зимбабве

AVIENT LTD

Обединено кралство

AVIO SERVICE BEOGRAD

Сърбия

AVIREX

Габон

AVWEST PTY

Австралия

AWSAJ AVIATION SVCS

Либия

AXIS AIRWAYS

Франция

AZA AIR LLC

Съединени американски щати

BALTIC JET AIRCOMP.

Латвия

BANCO SAFRA SA

Бразилия

BANGKOK AIRWAYS

Тайланд

BARBEDOS GROUP LTD

Нигерия

BARRON INTL HOLDING

Люксембург

BB AVIATION INC.

Швейцария

BCA-BUSINESS

Франция

BCC EQUIPMENT LEASE

Съединени американски щати

BERGAIR

Швейцария

BERI 21

Франция

BERKUT AIR

Казахстан

BIZAIR LTD

Обединено кралство

BLS AVIATION USA

Съединени американски щати

BLUE AERO

Франция

BLUE HERON AVIATION

Швейцария

BLUE LINE

Франция

BOMBARDIER AEROSPACE

Съединени американски щати

BONAIR TURKEY

Турция

BONDCO

Съединени американски щати

BONGRAIN BÉNÉLUX

Белгия

BOUTSEN AVIATION

Белгия

BOUYGUES

Франция

BREITLING

Швейцария

BRITAIR

Франция

BRUME

Франция

BUREAU POLICE AERO.

Франция

BUSINESS JET LTD

Нова Зеландия

BUSINESS-AERO OOO

Руска федерация

CANADIAN NAT RAILWAY

Канада

CANYON GATE FLT SVCS

Съединени американски щати

CARTIER EUROPE

Нидерландия

CBMM

Бразилия

CEIBA

Екваториална Гвинея

CENTRAL MANAGMT SVCS

Съединени американски щати

CFPR

Франция

CFS AIR

Съединени американски щати

CGTM

Франция

CHC HELICOPTERS INTL

Канада

CHINA CARGO AIRLINES

Китай

CHINA EASTERN

Китай

CHURCHILL AVIATION

Съединени американски щати

CIE AÉRIENNE DU MALI

Мали

CIT AEROSPACE INT.

Ирландия

COCA COLA

Съединени американски щати

COMILOG

Габон

COMPANY TAWIQ

Швейцария

COMPAR FOUNDATION

Швейцария

CONSOLIDATED CONTRTS

Обединено кралство

COPLEY NEWSPAPERS

Съединени американски щати

CORP JET MGMT

Вирджински острови (Обединено кралство)

CORPORATE AIR

Съединени американски щати

CORSAIR FRANCE

Франция

CORSE MÉDITERRANÉE

Франция

COX ENTERPRISES

Съединени американски щати

CP MANAGEMENT

Съединени американски щати

CROWN EQUIPMENT

Съединени американски щати

D & D AVIATION

Обединено кралство

DAALLO AIRLINES 2

Джибути

DALCAM LLC

Съединени американски щати

DALIA AIRLINES

Люксембург

DALLAH AL BARAKA

Саудитска Арабия

DANAHER CORPORATION

Съединени американски щати

DASNAIR

Швейцария

DASSAULT AVIATION

Франция

DASSAULT FALCON JET

Съединени американски щати

DASSAULT ST. CLOUD

Франция

DECAUX

Франция

DIAGO CONTINENTAL

Обединени арабски емирства

DIAMAIR

Швейцария

DOGAN HAVACILIK

Турция

DOUANES FRANCAISES

Франция

DSWA

Съединени американски щати

DUBROVNIK AIRLINES

Хърватия

EARTH STAR

Съединени американски щати

EASTWAY AVIATION

Съединени американски щати

EASYJET SWITZERLAND

Швейцария

EBONY SHINE

Обединени арабски емирства

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

Руска федерация

ELILOMBARDA

Италия

ELI'S BREAD

Съединени американски щати

ELITAVIA D.O.O.

Словения

ELITE AIR INC

Съединени американски щати

ELITE AVTN

Съединени американски щати

ELIXAIR

Швейцария

ELYSAIR SAS

Франция

EMERSON ELECTRIC

Съединени американски щати

EQUAFLIGHT SERVICE

Конго

EURL JC DARMON

Франция

EUROCOPTER FRANCE

Франция

EUROPE AIR LINES S.A.

Франция

EUROPE AIRPOST

Франция

EXECUJET EUROPE

Швейцария

EXECUJET MIDDLE EAST

Обединени арабски емирства

EXECUTIVE ACFT SRVCS

Ливан

EXECUTIVE JET A/C

Швейцария

EXECUTIVE JET SRVCS

Дания

EXECUTIVE WINGS HE

Египет

EXPRESS CAMEL

Саудитска Арабия

FAIR WIND AIR CHTR

Съединени американски щати

FAL HOLDINGS ARABIA

Саудитска Арабия

FARNER AIRWINGS

Швейцария

FC AVIATION

Франция

FEDERAL EXPRESS

Съединени американски щати

FIA (PARIS)

Франция

FISHER SCIENTIFIC

Съединени американски щати

FLIGHT LEVELS

Съединени американски щати

FLIGHT TEST CONSULT.

Швейцария

FLY 18

Швейцария

FLY AIR SA

Франция

FLY AWAY BRASIL

Бразилия

FLY EXEC

Ливан

FLY INTL AIRWAYS

Тунис

FLY ONE EIGHTY EIGHT

Швейцария

FLYBABOO

Швейцария

FLYING BIRD

Франция

FOCUS AIR USA

Съединени американски щати

FOX AVIATION CANADA

Канада

FUTURE ELECTRONICS

Канада

GABON AIRLINES

Габон

GAINJET

Гърция

GANDEL INVESTMENTS

Австралия

GENEL HAVACILIK

Турция

GHK COMPANY LLC

Съединени американски щати

GIE AIR NET

Франция

GIE ATR

Франция

GIORI ROBERTO

Монако

GLOBAL FLIGHT SRVS

Съединени американски щати

GOAIRLINES INDIA

Индия

GOODRICH CORP

Съединени американски щати

GREAT ALLIANCE WORLD

Люксембург

GUTMEN INC.

Бразилия

HAMILTON AVIATION

Съединени американски щати

HILTON HOTELS

Съединени американски щати

HOLIDAY RETIREMENT

Съединени американски щати

IGN INST GEO NAT LF

Франция

IKAROS AVIATION AVV

Украйна

INAER HELI.OFF-SHORE

Испания

INDIGO (VI)

Индия

INTER AMERICAN

Ангола

INTERCON USA

Съединени американски щати

INTERFACE OPS LLC

Съединени американски щати

INTERJET ABC

Мексико

INTERLAKEN CAPITAL

Съединени американски щати

IRAQI AIRWAYS (2)

Ирак

ISRAIR LTD

Израел

IXAIR

Франция

IXAIR DPT JET

Франция

JAPAT

Швейцария

JAR VENTURE

Франция

JAZEERA AIRWAYS

Кувейт

JCAS

Швейцария

JDP FRANCE

Франция

JET 2000

Руска федерация

JET AVIATION BASEL

Швейцария

JET AVIATION FZCO

Обединени арабски емирства

JET BLUE AIRWAYS

Съединени американски щати

JET CRUISING

Люксембург

JET SUPPORT GROUP

Кайманови острови (Обединено кралство)

JET4YOU

Мароко

JETFLY SUISSE SARL

Швейцария

JETS RENT AVTN

Франция

JETSTAR AIRWAYS

Австралия

JEX S.À.R.L.

Люксембург

JORDAN AVTN USA

Съединени американски щати

JPM AVIATION

Франция

JR EXECUTIVE

Ливан

JUNEYAO AIRLINES

Китай

KALAIR USA CORP

Съединени американски щати

KARTHAGO AIRLINES

Тунис

KB HOME

Съединени американски щати

KBBD

Съединени американски щати

KELLY CORP

Съединени американски щати

KFC MANAGEMENT

Съединени американски щати

KILMER MANAGEMENT

Канада

KINGDOM HOLDING CO

Саудитска Арабия

KIRCHMAN

Съединени американски щати

KOMAR AVTN

Съединени американски щати

KROLL G

Швейцария

KUGU HAVACILIK

Турция

LABORATOIRE ASL

Франция

LAS VEGAS JET

Съединени американски щати

LAYAN INTL.

Швейцария

LEACH CAPITAL

Съединени американски щати

LIBYAN AIR CARGO

Либия

LIMITED STORES

Съединени американски щати

LJ ASSOCIATES

Съединени американски щати

LOC'HELI

Франция

LORRAINE AVIATION

Франция

LOTUS AIR

Египет

LOWA LTD

Швейцария

LOYD'S BUSINESS JETS

Полша

LUXFLIGHT EXECUTIVE

Люксембург

LYRECO

Франция

MAG AVIATION

Съединени американски щати

MAGIC CONDOR LTD

Бермуда (Обединено кралство)

MAJJEC JHETT

Съединени американски щати

MALIBU CONSULTING

Съединени американски щати

MANO RIVER

Съединени американски щати

MARMON GROUP

Съединени американски щати

MASC AIR LTD

Швейцария

MASTERJET SWITZ.

Швейцария

MATADORO MGMT INVEST

Съединени американски щати

MAURITANIA AIRWAYS

Мавритания

MCKINLEY ACFT HLDNG

Съединени американски щати

ME LEASING

Съединени американски щати

MEA AIR LIBANON

Ливан

MEDI BUSINESS JET

Мароко

MELVIN SIMON

Съединени американски щати

MENAJET

Обединени арабски емирства

MID EAST JET

Саудитска Арабия

MIDDLE EAST JET SVCS

Ливан

MIL FRANCE

Франция

MILLION AIR

Индия

MILLION AIR DALLAS

Съединени американски щати

MISTRAL AEREO

Канада

MITRE AVIATION LTD

Обединено кралство

MOET HENNESSY

Франция

MONDIOL

Съединени американски щати

MORNINGSTAR

Канада

MORRIS COMMUNICATION

Съединени американски щати

MOTOROLA AUSTIN TX

Съединени американски щати

MOUAWAD NATIONAL CO

Саудитска Арабия

N846QM

Съединени американски щати

NABBAN INVESTMENTS

Руска федерация

NATASHA ESTABLISMENT

Обединени арабски емирства

NATIONAL AIR SERVICE

Саудитска Арабия

NEBULA LTD.

Обединени арабски емирства

NEW AXIS AIRWAYS

Франция

NISSAN C/O ACI PACIF

Съединени американски щати

NOFA

Обединени арабски емирства

NORDEX AIR

Руска федерация

NORTH AMERICAN AIRCH

Съединени американски щати

NOUVELAIR TUNISIE

Тунис

NOVARTIS GROUP

Съединени американски щати

NOVESPACE

Франция

NS AVIATION

Швейцария

NWT AIRCRAFT

Съединени американски щати

NY JETS TRANSPORTER

Бермуда (Обединено кралство)

O AIR

Франция

OCANA ASSETS LTD

Съединени американски щати

OCEAN SKY (TURKEY)

Турция

OCIM LOC ET CIE

Франция

OLDBURY HOLDINGS

Обединени арабски емирства

OLDBURY HOLDINGS II

Швейцария

OMEGA AIR CANADA

Канада

OMNI FLYS

Мексико

OMY AVIATION SUISSE

Швейцария

ONE THIRTY NINE

Люксембург

ORIENT GLOBAL AVTN

Сингапур

OUTFITTER AVIATION

Съединени американски щати

OUTPOST INTL

Съединени американски щати

OVERLAND AIRWAYS LTD

Нигерия

OYONNAIR

Франция

PALMALI HAVA TASI

Турция

PARAFFIN AIR

Съединени американски щати

PARC AVIATION

Швейцария

PARK HAVACILIK

Турция

PARTNERSHIP 35 55

Съединени американски щати

PASPALEY PEARLING

Австралия

PELIKAN AIRWAYS

Сърбия

PLANET AVIATION UU

Руска федерация

PPG INDUSTRIES

Съединени американски щати

PREMIER AVIA, JSC

Руска федерация

PRINCELY JETS LTD.

Пакистан

PROAIR CHARTER

Германия

PROVINCIAL AIRLINES

Канада

QATAR AMIRI FLIGHT

Катар

RAININ AIR

Съединени американски щати

RANI S AVIATION

Съединени американски щати

RAPTOR AIR ACFT MGMT

Съединени американски щати

RAYAJET

Йордания

RDV PROPERTIES (ARC)

Съединени американски щати

REALI TAXI AEREO

Бразилия

REATEX INVEST

Вирджински острови (Обединено кралство)

REGIONAL CAE

Франция

REGOURD AVIATION

Франция

RELATIONAL INVESTORS

Съединени американски щати

RELIEF & LOGISTICS

Белгия

RIDA AVIATION LTD

Бермуда (Обединено кралство)

RM HOLDINGS

Латвия

RONSO SA DE CV

Мексико

ROUST TRADING

Обединени арабски емирства

ROYAL AIR MAROC

Мароко

S EGYPT

Египет

S ALGERIE

Алжир

S BURKINA FASO

Буркина Фасо

S CONGO (KIN)

Конго

S GABON

Габон

S IVORY COAST

Кот д'Ивоар

S MONACO

Монако

S NAMIBIA

Намибия

S NIGERIA

Нигерия

S SEFA

Франция

S SENEGAL

Сенегал

S TCHAD

Чад

S.K.M.

Бермуда (Обединено кралство)

SABRINA FISHERIES

Съединени американски щати

SAFIRE-METEO FRANCE

Франция

S-AIR JSC

Руска федерация

SALEM AVIATION

Саудитска Арабия

SATA VENEZUELA

Венецуела

SAUDI OGER

Саудитска Арабия

SCHREINER CAMEROUN

Камерун

SCM ARUBA A.V.V.

Аруба, Нидерландски Антили

SÉCURITÉ CIVILE LF

Франция

SEFA FRANCE

Франция

SELIA

Франция

SENTINEL AIR

Съединени американски щати

SERLUX

Люксембург

SHAR INK

Руска федерация

SHARE PLANE AG

Швейцария

SICHUAN AIRLINES (3)

Китай

SIEBEL SYSTEMS UK

Обединено кралство

SIGAIR LTD

Бермуда (Обединено кралство)

SINDEL HAVACILIK

Турция

SK TRAVEL

Съединени американски щати

SKY RIVER MANAGEMENT

Съединени американски щати

SKYBIRD AVIATION

Съединени американски щати

SKYTRADERS PTY

Австралия

SMART AVIATION

Франция

SMART AVIATION HE

Египет

SNC BOETOS

Франция

SNC CAVOK

Франция

SOCATA

Франция

SOFAXIS

Франция

SOGERMA

Франция

SOLIDAIR FRANCE

Франция

SONY EUROPE

Германия

SOUTHERN AIRLINES

Нигерия

SOUTHERN CROSS USA

Съединени американски щати

SPECIALISED TRANSP.

Обединено кралство

SPHINX WINGS

Швейцария

SQUADRON AVTN SVCS

Бермуда (Обединено кралство)

STAFF AIR SERVICE

Франция

STARLING AVIATION

Обединени арабски емирства

STARLINK AVIATION

Канада

STARR EQUIPMENT

Съединени американски щати

STATE AIR BERKUT

Казахстан

STC BERMUDA LTD.

Египет

STEELCASE

Съединени американски щати

STOCKWOOD V

Съединени американски щати

STORMJETS SA

Швейцария

STRASBOURG AVIATION

Франция

SULTAN AVIATION

Обединени арабски емирства

SUPER AIR

Турция

SUPER CONSTELLATION

Швейцария

SYMPHONY MASTER

Швейцария

SYNTHES

Съединени американски щати

TAG AVIATION GWCIN

Обединено кралство

TAGANROG ANTK

Руска федерация

TAJ AIR

Индия

TAK AVIATION UK LTD

Обединено кралство

TALLWOOD MANAGEMNT

Съединени американски щати

TAM LINHAS AEREAS

Бразилия

TAPAJ

Съединени американски щати

TASSILI AIRLINES SA

Алжир

TAV HAVACILIK

Турция

TAVISTOCK AVTN

Бахамски острови

TELUS COMMUNICATIONS

Канада

TGB

Франция

THAI AIRASIA LTD

Тайланд

THALES

Франция

TIGER AIRWAYS

Сингапур

TOUMAI AIR TCHAD SA

Чад

TPS

Съединени американски щати

TRANCHANT GAMING

Франция

TRANSAVIA FRANCE SAS

Франция

TRIGANA AIR SERVICE

Индонезия

TUDOR SALIBA

Съединени американски щати

TUNIS AIR

Тунис

TURNBERRY MANAGEMENT

Съединени американски щати

TWC AVIATION

Съединени американски щати

TWO THOUSAND

Люксембург

TY AIR

Съединени американски щати

UKRAINE AVTN STATE

Украйна

UNITED AVTN KUWAIT

Кувейт

UNITED HEALTHGROUP

Съединени американски щати

UNITED STATES AVTN

Съединени американски щати

UNITED TECHNOLOGIES

Съединени американски щати

UNIV AVN MIDDLE EAST

Обединени арабски емирства

VALAVIA

Франция

VALIANT AVIATION

Бермуда (Обединено кралство)

VALMONT

Съединени американски щати

VENTURA AVIATION

Монако

VENTURI ENTRISE

Обединени арабски емирства

VENUS SHIPPING COMP

Бермуда (Обединено кралство)

VICTORY AVTN FLORIDA

Съединени американски щати

VIETNAM AIRLINES

Виетнам

VIRGIN AMERICA

Съединени американски щати

VOLARE UKRAINE

Украйна

VOLO AVIATION

Съединени американски щати

VOYAGER JET CENTER

Съединени американски щати

VULCAN AVIATION

Обединено кралство

VULCAN FLIGHT OPS

Съединени американски щати

WAF LTD

Кайманови острови (Обединено кралство)

WASSERSTEIN

Аруба, Нидерландски Антили

WEDGE AVIATION

Съединени американски щати

WELLS AVIATION

Съединени американски щати

WESTJET

Швейцария

WHITE LOTUS

Съединени американски щати

WIP TRADING

Швейцария

WORLDWIDE JET CHARTR

Съединени американски щати

XL AIRWAYS FRANCE

Франция

YEMENIA

Йемен

YYA AVIATION

Швейцария

ZYMAN AVIATION LLC

Съединени американски щати


ИРЛАНДИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

WIZZ AIR LTD

Унгария

AER ARANN

Ирландия

AER LINGUS

Ирландия

AERO TIMBER PARTNERS

Съединени американски щати

AERO TOY STORE

Съединени американски щати

AERO WAYS

Съединени американски щати

AEROLINEAS MARCOS

Мексико

AEROMANAGMENT N333EC

Съединени американски щати

AIR SHAMROCK

Съединени американски щати

AIR TREK

Съединени американски щати

AIRELOCK HOLDINGS

Обединено кралство

ALLTECH

Съединени американски щати

ALPHA ONE FLIGHT SCV

Съединени американски щати

AMERICAN TRANS AIR

Съединени американски щати

APACHE CORP

Съединени американски щати

ASTOR STREET ASSET

Съединени американски щати

AVIA PARTNER DENMARK

Дания

B & G LEASING

Съединени американски щати

BARD

Съединени американски щати

BAXTER HEALTH CARE

Съединени американски щати

BEACON AVIATION

Ирландия

BECKER GROUP

Съединени американски щати

BELLSOUTH TELECOM

Съединени американски щати

BILLION AIR LTD

Ирландия

CAMDEN AVIATION

Съединени американски щати

CAMERON HENKIND

Съединени американски щати

CARLISLE HOLDINGS

Съединени американски щати

CARR L J

Съединени американски щати

CASTLELANDS

Ирландия

CCA AIR CHARTER

Съединени американски щати

CENTURION AVTN SRVCS

Съединени американски щати

CHC IRELAND LTD

Ирландия

CINTAS

Съединени американски щати

CITYJET

Ирландия

CORPORATE JETS PA

Съединени американски щати

CROSS AVTN

Обединено кралство

DB AVIATION USA

Съединени американски щати

DENISTON ENTERPRISES

Съединени американски щати

DMB AVIATION

Съединени американски щати

DOW CHEMICAL

Съединени американски щати

DOW CORNING

Съединени американски щати

EIRJET

Ирландия

ELI LILLY

Съединени американски щати

EMC IRELAND

Съединени американски щати

FEDERAL MOGUL

Съединени американски щати

FHR REAL ESTATE CORP

Канада

FIRST VIRTUAL AIR

Съединени американски щати

FRIEDKIN INTL

Съединени американски щати

FUTURA GAEL

Ирландия

FUTURE HOLDINGS

Ирландия

GE CAPITAL-GECAS EI

Ирландия

GENERAL MILLS SALES

Съединени американски щати

GLOBAL WINGS LTD

Швейцария

GOLDNER D

Съединени американски щати

GOODYEAR

Съединени американски щати

GRANT EXECUTIVE JETS

Канада

GREENHILL AVTN

Съединени американски щати

GREENLEAF

Съединени американски щати

GROUP HOLDINGS

Съединени американски щати

HARLEY-DAVIDSON

Съединени американски щати

HAWKER PARTNERSHIP

Обединено кралство

HAWORTH TRANSPORT

Съединени американски щати

HEAVYLIFT INT.

Обединени арабски емирства

HERTZ CORP

Съединени американски щати

HOLLY CORP

Съединени американски щати

HUMANA

Съединени американски щати

IFFTG

Съединени американски щати

IRVING AIR SERVICE

Канада

JARDEN CORP

Съединени американски щати

JEP LEASING

Съединени американски щати

JEPPESEN UK LTD

Обединено кралство

JET ICU AIR AMBULNCE

Съединени американски щати

JOHNSON & JOHNSON

Съединени американски щати

KAIZEN AVTN

Съединени американски щати

KELLOGG

Съединени американски щати

KINTORE

Ирландия

KNICKERBOCKER

Съединени американски щати

LONDON CITY JET

Обединено кралство

MANDAN

Съединени американски щати

MC AVIATION

Съединени американски щати

MERCURY ENGINEERING

Ирландия

MHS CONSULTING

Съединени американски щати

MIL IRELAND

Ирландия

MIN.OF EXTREME SIT

Руска федерация

MMRB SERVICES

Съединени американски щати

NESTLE PURINA PETCAR

Съединени американски щати

NEXT FLIGHT JETS

Съединени американски щати

NINETY EIGHT AVTN

Съединени американски щати

NOMADS

Съединени американски щати

NORTH AMERICAN AIRL

Съединени американски щати

OMEGA AIR (USA)

Съединени американски щати

ORBIS INTL

Съединени американски щати

OTTER INSPIRATIONS

Съединени американски щати

OWENS ILLINOIS

Съединени американски щати

OXY USA

Съединени американски щати

P & E PROPERTIES

Съединени американски щати

PALMER A

Съединени американски щати

PEPSICO

Съединени американски щати

PHOENIX AIR

Съединени американски щати

PILOT PARTNERS

Съединени американски щати

PRIVATE SKY AVTN

Съединени американски щати

RBGT LLC

Съединени американски щати

RIPPLEWOOD AVTN

Съединени американски щати

ROMEO MIKE AVTN

Съединени американски щати

RORO 212

Съединени американски щати

ROWAN DRILLING

Съединени американски щати

RYANAIR

Ирландия

SAFE FLIGHT INSTRMT

Съединени американски щати

SAFEWAY

Съединени американски щати

SHORT HILLS AVIATORS

Съединени американски щати

SOUTHERN JET MGMT

Съединени американски щати

STAR GAZER AVTN

Съединени американски щати

SUNSTATE AVIATION

Съединени американски щати

TEXAS INSTRUMENTS

Съединени американски щати

TIDNISH HOLDING

Канада

TIMBERLAND

Съединени американски щати

TRANSIT AIR SRVC

Съединени американски щати

TRICYCLE AVIATION

Съединени американски щати

TYCO HEALTH CARE

Съединени американски щати

UNITED STATES STEEL

Съединени американски щати

VALLEJO

Съединени американски щати

VALLEY AIR SRVCS

Съединени американски щати

VEN AIR

Ирландия

VIA FELIZ II

Съединени американски щати

WESTON LTD

Ирландия

WINGEDFOOT AVTN

Съединени американски щати


ИТАЛИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

WORTHINGTON INDUSTRY

Съединени американски щати

WRENAIR

Ирландия

ACTION AIR

Италия

AERODYNAMICS USA

Съединени американски щати

AEROITALIA

Италия

AEROMANAGEMENT EUROP

Италия

AEROPORTUL MARCULEST

Република Молдова

AEROSTAR

Украйна

AIC CANADA

Канада

AIR ITALY

Италия

AIR MEMPHIS

Египет

AIR ONE EXECUTIVE

Италия

AIR ONE ITALIA

Италия

AIR WING S.P.A.

Италия

AIRAMERICA SRL

Италия

AIRCRAFT GENERAL

Италия

AIRCRAFT PROPERTIES

Съединени американски щати

AIRGREEN SRL

Италия

AIRON AIR

Дания

AIRSTARS AIRWAY

Руска федерация

ALBA MILANO

Италия

ALBANIAN AIRLINE

Албания

ALBERTO CULVER

Съединени американски щати

ALBINATI AERONAUTICS

Швейцария

ALENIA AERMACCHI

Италия

ALENIA AEROSPAZIO

Италия

ALENIA DIV AERONAUT

Италия

ALIPARMA

Италия

ALITALIA

Италия

ALITALIA EXPRESS

Италия

ALPI EAGLES SPA

Италия

AMRASH

Съединени американски щати

ASSICURATRICE MILANO

Италия

ASTAR (RCH FLIGHTS)

Съединени американски щати

AVANGARD MALZ AG

Германия

AVTN DEVLPMENT INTL

Ирландия

BAA JET MANAGEMENT

Китай

BALMORAL AIR PTY

Австралия

BEDEK AVIATION

Израел

BELAVIA AIRLINES

Беларус

BELL TEXTRON

Съединени американски щати

BELLE AIR

Албания

BERJAYA AIR SDN (2)

Малайзия

BERWIND AVIATION

Съединени американски щати

BIZ JET AIRCRAFT

Италия

BLUE JET

Съединени американски щати

BLUE PANORAMA LI

Италия

BOEING — SEATTLE

Съединени американски щати

BRENZIL PTY

Австралия

BURAQ AIR

Либия

BURMESTER OVERSEAS

Вирджински острови (Обединено кралство)

BUSINESS JET SERVICE

Съединени американски щати

CABLEAIR

Съединени американски щати

CAPITAL ACFT GROUP

Белгия

CAREMARK AVIATION

Съединени американски щати

CARGOITALIA

Италия

CARNIVAL CORP

Съединени американски щати

CATEX USA

Съединени американски щати

CGR PARMA

Италия

CLOSE AIR

Обединено кралство

CLUB AIR SPA

Италия

CNH AMERICA

Съединени американски щати

CONSOLIDATED INVESTM

Съединени американски щати

COVIDIEN INC

Съединени американски щати

CZAR AVIATION LTD

Обединено кралство

DATELINE OVERSEAS

Кипър

DEADSON PROPERTY

Австралия

DI AIR

Черна гора

DOBRO LTD

Саудитска Арабия

DOLE FOODS

Съединени американски щати

DOLPHIN AIR EXPRESS

Италия

DOMUS

Италия

DOYSA VIP HAVA A.S.

Турция

DRAX GROUP

Съединени американски щати

DRUK AIR (2)

Бутан

DS AVIATION

Израел

DUDMASTON LTD

Швейцария

ELANAIR INC

Съединени американски щати

ELITICINO SA

Швейцария

ELIWORK SRL

Италия

ENAV ITALIE

Италия

ERS SRL

Италия

ETHIOPIAN AIRLINES

Етиопия

EURAVIATION 2

Италия

EUROFLY

Италия

EUROFLY SERVICE

Италия

EUROPEAN 2000 AIRL

Малта

EUROPEAN AIR CRANE

Италия

EUTELIA S.P.A.

Италия

FAMILY AIRLINES

Швейцария

FIBA AIR HAVA

Турция

FININVEST

Италия

FINITAL FINANZIARIA

Италия

FLIGH TEST ASSOCIATE

Съединени американски щати

FLYFORT

Норвегия

FLYING FALCON

Съединени американски щати

FLYNOR JET

Италия

GEDEAM SERVICES

Люксембург

GENERAL WORK GUINEA

Екваториална Гвинея

GEOFOTO D.O.O.

Хърватия

GKW UNIFIED HODLINGS

Съединени американски щати

GLOBAL TAXI AEREO

Бразилия

GLORIA AVIATION APS

Монако

GOLDEN AIR SRL

Италия

GULF AVIATION

Обединени арабски емирства

GULF HELICOPTERS CO

Катар

HANSUNG AIRLINES

Република Корея

ICAR AIR

Босна и Херцеговина

ICARO

Италия

INTELLECTUAL VENTURE

Съединени американски щати

INTERFLY SRL

Италия

INTERJET ITALY

Италия

ISLAND AVIATION SVCS

Малдиви

ITALFLY 2

Италия

ITALI AIRLINES SPA

Италия

ITALY FIRST

Италия

JET PLANE CORP

Дания

JETEX FLIGHT SUPPORT

Обединени арабски емирства

JETLINK EXPRESS

Кения

KORAL BLUE AIRLINES

Египет

LATIUM JET SERVICES

Обединено кралство

LEMOINE INVESTMENTS

Съединени американски щати

LENNAR

Съединени американски щати

LIVINGSTON SPA

Италия

LUKOIL AVIA

Руска федерация

LVOV AIRLINES

Украйна

MASS MUTUAL LIFE

Съединени американски щати

MERIDIANA ITALIA

Италия

MIL ITALY

Италия

MISTRAL AIR ROMA

Италия

MODENA CAPITALE AVTN

Италия

MSC AVIATION

Швейцария

MVA AVIATION LTD.

Обединено кралство

MYAIR.COM

Италия

N349BA

Съединени американски щати

NEOS

Италия

NEW WORLD JET

Съединени американски щати

NEWCO MANAGEMENT GRP

Съединени американски щати

NEWSFLIGHT CALIFORNI

Съединени американски щати

NEXT CENTURY AVTN

Съединени американски щати

NIKE

Съединени американски щати

NOEVIR AVIATION

Съединени американски щати

NUROL HAVACILIK

Турция

OAK MANAGEMENT

Съединени американски щати

OCEAN AIRLINES ITALY

Италия

OZEK HAVACILIK

Турция

PAFO

Съединени американски щати

PETROFF AIR

Руска федерация

PITTCO

Съединени американски щати

PRATT HOLDINGS

Австралия

PRECISIONAIR SVCS

Република Танзания

PRINCE AVIATION

Сърбия

RAE — REGIONAL AIR

Германия

RENCO USA

Съединени американски щати

RHEA VENDORS

Италия

SAO CONRADO TAXI

Бразилия

SBM GROUP

Съединени американски щати

SEQUOIA MILLENNIUM

Съединени американски щати

SERVIS AIR HAVA

Турция

SERVIZI AEREI

Италия

SILVER VENTURES INC

Съединени американски щати

SIRIO

Италия

SIRIO EXECUTIVE

Италия

SKYSERVICE AIRLINES

Канада

SKYWEST AIRLINES

Австралия

SLAM

Италия

SOREM S.R.L.

Италия

SOUTHERN AIR SYSTEM

Съединени американски щати

SPRINGWAY

Руска федерация

SPRINGWAY LTD

Руска федерация

STAR ACFT LEASING

Съединени американски щати

TECHNO SKY S.R.L.

Италия

TOSCANA JET S.R.L.

Италия

TRIP LINHAS AEREAS 2

Бразилия

U S ALPHA

Съединени американски щати

VF CORP

Съединени американски щати

VIZAVI-AVIA LTD

Руска федерация

VOLARE AIRLINES LI 2

Италия

VOLARE S.P.A.

Италия

VOLKSWAGEN USA

Съединени американски щати

WESTERN STONE & METAL

Съединени американски щати

WHIRLPOOL

Съединени американски щати

WIDEWORLD SRVCS

Аржентина

WIND JET SPA

Италия


КИПЪР

Наименование на оператора

Държава на оператора

AEROGRAPHICS INC

Съединени американски щати

ALLIANCE AIR

Индия

AL-MORRELL DEVELOPMT

Съединени американски щати

AVIATORS INDIA

Индия

AYEET AVIATION

Израел

BASHKORTOSTAN AIR

Руска федерация

BATAVIA AIR

Индонезия

CYPRUS AIRWAYS

Кипър

EDT OFFSHORE

Кипър

ELITE JETS DUBAI

Обединени арабски емирства

EUROCYPRIA

Кипър

FALCON EXPRESS CARGO

Обединени арабски емирства

FLAIR AVIATION GMBH

Германия

FUNAIR

Съединени американски щати

HAMRA AIR

Обединени арабски емирства

HONG KONG EXPRESS

Китай

JENSON & NICHOLSON

Сингапур

JOANNOU PARASKEVAIDE

Саудитска Арабия

KINGFISHER AIRLINES

Индия

KUBASE AVIATION

Индия

MARSLAND AVIATION

Судан

MEGA

Казахстан

MIL DENMARK

Дания

MINOR AVIATION

Тайланд

NEFTEYUGANSK AVIA

Руска федерация

ORION-X

Руска федерация

PANKH

Руска федерация

PARAMOUNT AIRWAYS VI

Индия

PEARSONS ASSETS GRP

Сингапур

PLANES AND PARTS

Канада

RUSLINE JSC

Руска федерация

SAKAVIA SERVICE

Грузия

SAMA

Саудитска Арабия

SIRIUS AERO

Руска федерация

SKY GATE

Йордания

UKRAINIAN HELICOPTER

Украйна

VERTIKAL-T COMPANY

Руска федерация

XIAMEN AVIATION AVV

Руска федерация


ЛАТВИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

WORLD JET DELAWARE

Съединени американски щати

YAKUTIA AIRCOMPANY J

Руска федерация

AIR BALTIC

Латвия

FERAFORT INVESTMENT

Обединени арабски емирства

RUSAIR JOINT STOCK

Руска федерация


ЛИТВА

Наименование на оператора

Държава на оператора

SMARTLYNX AIRLINES

Латвия

UNIVERSAL JET AVTN

Съединени американски щати

AURELA

Литва

LITHUANIAN AIRLINES

Литва

MIL LITHUANIA

Литва

MIL US NAVY

Съединени американски щати

QANOT-SHARQ

Узбекистан


ЛЮКСЕМБУРГ

Наименование на оператора

Държава на оператора

STAR UP

Перу

VESPERA UAB

Литва

AERO-CHARTER UKRAINE

Украйна

CARGOLUX

Люксембург

GLOBAL JET LUXEMBOURG

Люксембург

HUSKY

Канада

HUSKY IMS

Люксембург

LUXAIR

Люксембург

PHOENIX AVTN LTD

Кения

RANGE FLYERS

Съединени американски щати


УНГАРИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

ZAHID TRACTOR

Саудитска Арабия

ABC AIR HUNGARY

Унгария

AIR-INVEST KFT.

Унгария

ARTIC GROUP KFT.

Унгария

BALTYKA LTD.

Украйна

BLACKBURN INTL. HU

Унгария

DEER AIR CO LTD.

Китай

DHMI TURKEY

Турция

FARNAIR AIR HUNGARY

Унгария

GLOBE JET

Ливан

HAINAN AIRLINES (2)

Китай

HEAVYLIFT CONGO

Конго

INDICATOR

Унгария

ISD AVIA

Украйна

KRUNK AVIATION

Украйна

MALEV

Унгария

MIL HUNGARY

Унгария

MOLDAVIAN AIRLINES

Република Молдова

PANNON AIR SERVICE

Унгария

SKY EUROPE HUNGARY

Унгария

SKYEXPRESS JSC

Руска федерация

SKYJET AVIATION

Унгария

STARLINE KZ JSC

Казахстан

TAM AIR JSC

Грузия

TRAVEL SERVICE KFT.

Унгария

UB AIR PVT LTD.

Съединени американски щати

VALKYRIE AVTN

Съединени американски щати


МАЛТА

Наименование на оператора

Държава на оператора

TRADEWINDS AIRLINES

Съединени американски щати

WEST AIR LUXEMBOURG

Люксембург

AERO POWER LTD

Обединено кралство

AIR MALTA

Малта

AIR-TEC MAURITIUS

Мавриций

BAE SYSTEM OPS LTD

Обединено кралство

CSIM AIR

Съединени американски щати

FUGRO AIRBORNE

Австралия

HEAVYLIFT CARGO

Сиера Леоне

IAP GROUP AUSTRALIA

Австралия

JETCRAFT AVIATION

Австралия

KHARKOV AIRCRAFT

Украйна

MEDAVIA MALTA

Малта

NAC

Южна Африка

ORANGE AIRCRAFT LSNG

Нидерландия

S TOGO

Того

SOLENTA AVIATION

Южна Африка


НИДЕРЛАНДИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

SRD AVIATION

Австралия

WASHINGTON TIMES AVT

Съединени американски щати

AEROVERTIGO 2

Съединени американски щати

ARMAVIA

Армения

ASPEN I LLC

Съединени американски щати

AVSOURCE GROUP

Съединени американски щати

BLUE AIRWAYS LLC

Армения

CHINA AIRLINES

Китай

CHINA SOUTHERN

Китай

CORENDON AIRLINES

Турция

EASTMAN CHEMICAL

Съединени американски щати

ELAL

Израел

ELAS PROFESSIONAL

Нидерландия

EMERGO FINANCE

Канада

EXACT HOLDING

Нидерландия

FLORIDA WEST INTL AW

Съединени американски щати

FLY HAVA YOLLARY

Турция

FOKKER HERITAGE

Нидерландия

FOKKER SERVICES

Нидерландия

GCB BEHEER

Нидерландия

GLOBAL ACFT SERVICES

Съединени американски щати

GREAT WALL AIRLINES

Китай

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

Нидерландия

INTERNET JET

Нидерландия

INTERSTATE AIRLINE

Нидерландия

JADE CARGO INTL

Китай

JET SOURCE CHARTER

Съединени американски щати

JETAWAY

Съединени американски щати

JETSUPPORT

Нидерландия

JLJ EQUIPMENT LEASIN

Съединени американски щати

JM FAMILY AVIATION

Съединени американски щати

KALITTA CHARTERS

Съединени американски щати

KEYCORP

Съединени американски щати

KLM

Нидерландия

KOM ACTIVITY

Нидерландия

LIBERTY GLOBAL EUROP

Нидерландия

LUCHT RUIMTEV LABO

Нидерландия

MARTINAIR

Нидерландия

MASS HOLDING NV

Нидерландия

MIL NETHERLANDS

Нидерландия

NIPPON CARGO

Япония

NORTHWEST AIRLINES

Съединени американски щати

PATH

Съединени американски щати

PINKERTON

Швейцария

POLAR AIR CARGO WW

Съединени американски щати

RED BARN FARMS

Съединени американски щати

RIJSSEN

Нидерландия

ROONEY HOLDINGS INC

Съединени американски щати

RUYGROK

Нидерландия

SCD AVIATION

Габон

SHELL AIRCRAFT

Обединено кралство

SKYLINE AVIATION

Нидерландия

SOC. DE CONSERVATION

Нидерландия

SOUTHERN AIR

Съединени американски щати

TISMA

Съединени американски щати

TRANSAVIA AIRLINES

Нидерландия


АВСТРИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

AAA — AIR ALPS AVTN

Австрия

AIR CHARTER LTD

Швейцария

ASTRON AVIATION LTD

Швейцария

AUSTRIAN AIRLINES

Австрия

BFS BUSINESS FLIGHT

Австрия

BOMBARDIER DOWNSVIEW

Канада

BUNDESAMT F|R EICH

Австрия

CENTRE-AVIA AIRLINES

Руска федерация

COLUMBA AIR LTD

Хърватия

FLICK, INGRID

Германия

FLIGHT MANAGMNT LLC

Съединени американски щати

FLY JET

Италия

GEORGETOWN MNGMNT

Съединени американски щати

GLOBAL JET AUSTRIA

Австрия

GLOCK GMBH

Австрия

INTER AVIA FLUGBETR.

Австрия

INTERJET AG

Швейцария

INTERNATIONAL JET

Австрия

INTERSKY LUFTFAHRT

Австрия

JETALLIANCE

Австрия

KRONO AIR

Австрия

KRONOTRANS SPEDITION

Германия

M.A.P. EXECUTIVE

Австрия

MAGNA INTERNATIONAL

Канада

MIL AUSTRIA

Австрия

NIKI LUFTFAHRT GMBH

Австрия

OCA INTERNATIONAL

Германия

PLANE FOLK LLC

Съединени американски щати

PORSCHE KONSTRUKTION

Австрия

PREMIERE FLIGHT

Съединени американски щати

RED STAR AIR AMBUL

Турция

ROSTRUM AIRCRAFT LTD

Монако

SCHAFFER

Австрия

SCHAFFER GMBH

Швейцария

SEMITOOL EUROPE

Обединено кралство

STRASSER GMBH

Австрия

STYRIAN AIRWAYS AG

Австрия

THE FLYING BULLS

Австрия

TUPACK

Австрия

TYROLEAN JET SERVICE

Австрия

UKRAINE INTL AIRLINE

Украйна

VISTAJET

Австрия

VOLGA AVIAEXPRESS

Руска федерация


ПОЛША

Наименование на оператора

Държава на оператора

TUI NED. ARKEFLY

Нидерландия

UIM AIRCRAFT

Съединени американски щати

WILMINGTON TRUST CY

Съединени американски щати

AIR ITALY POLSKA

Полша

AIR SERVICE SRPSKA

Босна и Херцеговина

ALG TRANSP UK OFFICE

Съединени американски щати

ALPLA WERKE

Австрия

AMC AVIATION

Египет

AWAS AVTN SRVC

Съединени американски щати

BUEGE C

Германия

CARD AERONAUTICS

Съединени американски щати

CARDINAL AVIATION AG

Швейцария

DIRECT DISTRIBUTION

Франция

EUROMEDITERRANEAN

Египет

FAS FINOW-AIR-SERV

Германия

GENERAL AVIATION EP

Полша

GRONBACH

Германия

HANSEATIC AVIATION

Германия

LC ENGINEERING

Полша

LIBERTY POLAND

Полша

LOT

Полша

MARITIME OFFICE

Полша

MIL ALGERIA

Алжир

MIL FINLAND

Финландия

MIL ISRAEL

Израел

MIL NATO NAPMA

Съединени американски щати

MIL POLAND

Полша

MIL RUSSIA

Руска федерация

MIL SPAIN NAVY

Испания

MIL SWITZERLAND

Швейцария

MIL TURKEY

Турция

MIL UKRAINE

Украйна

MIL USA

Съединени американски щати

NOWY PRZEWOZNIK

Полша

PLAZA CENTERS LTD.

Унгария

POLISH AIR NAVIG

Полша

PRIMA CHARTER POLAND

Полша

PRIMARIS AIRLINES

Съединени американски щати

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Полша

PZL MIELEC

Полша

RAY AVIATION

Израел

SALWATOR SPOLKA

Полша

SCHUETZ GMBH

Германия

UHENDATUD KAPITAL AS

Естония


ПОРТУГАЛИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

UKRAINIAN PILOT

Украйна

VTS CLIMA

Полша

WEISERT

Германия

AGROAR

Португалия

AIR BEAR

Съединени американски щати

AIR JETSUL

Португалия

AIR LUXOR GB LDA

Гвинея Бисау

AIR LUXOR STP

Сао Томе и Принсипи

AIR SERVICES EP

Полша

AIR TRACTOR EUROPE

Испания

ALLIANCE JET TAXI

Бразилия

ANGEL MARTINEZ RIDAO

Испания

ANGOLA AIR SERVICE

Ангола

ANGOLA AIRLINES

Ангола

ASSOCIATED AVTN

Обединено кралство

AVIALSA

Испания

AVIATECH LTD

Съединени американски щати

AVIATION SRVCS INTL

Съединени американски щати

BASLER TURBO

Съединени американски щати

BRA TRANSP AEREOS

Бразилия

BRITISH ANTARCTIC

Обединено кралство

BROAD RIVER AVTN

Съединени американски щати

CANADIAN METRO AIRL

Канада

CASBAH

Швейцария

CHARTERTECH PARTNER

Южна Африка

CIELOS DEL PERÚ SA

Перу

CLOS DE BERRY MGMT

Съединени американски щати

COMAIR SALES LTD

Южна Африка

CONSORCIO UNIBANCO

Бразилия

CONSTRUCTORA SAMBIL

Венецуела

CRYSTAL AIR AVTN

Съединени американски щати

DES R CARGO EXPRESS

Мавритания

DISTRIBUIDORA PHARMA

Бразилия

DODSON AVIATION

Съединени американски щати

DPMG

Съединени американски щати

DUTCH ANTILLES EXPR.

Аруба, Нидерландски Антили

EAGLE MOUNTAIN INTL

Съединени американски щати

ELITE AIRCRAFT HOLDG

Съединени американски щати

EUROATLANTIC AIRWAYS

Португалия

FAITH LANDMARK

Съединени американски щати

FALCONCREST AVTN

Съединени американски щати

FAYARD ENTERPRISES

Съединени американски щати

FLIGHTEXEC

Канада

FLUIRDADOS SA

Португалия

FLYING SQUIRREL

Съединени американски щати

GAMBIA INTL (2)

Гамбия

GAVILAN

Съединени американски щати

GLOBAL EQUITIES

Южна Африка

HELIBRAVO AVIACO

Португалия

HELIPORTUGAL

Португалия

HMY AIRWAYS INC

Канада

IBIS PARTICIPACOES

Бразилия

INTL PRIVATE JET

Швейцария

JORDAN AVIATION

Йордания

KING AIR & TRAVELS

Нигерия

KNIGHTS ARILINES LTD

Нигерия

LADS

Австралия

LUZAIR SA

Португалия

MACAU LANDMARK MGMT

Макао (Китай)

MANACA TAXI AEREA

Бразилия

MARINER MANAGEMENT 2

Барбадос

MBF HEALTCARE MGMT

Съединени американски щати

MENTE

Съединени американски щати

MIL PORTUGAL

Португалия

MINISTRY TRANSPORT

Нигерия

MORGAN FLIGHT

Съединени американски щати

MOURITZEN FAMILY

Южна Африка

NATURELINK

Южна Африка

NETJETS TRANSPORTES

Португалия

OCEANAIR LINHAS AER

Бразилия

ORIENT THAI AIRLINES

Тайланд

PARTNERSHIP

Южна Африка

PAY S AIR SERVICE

Австралия

PEGASUS ELITE AVTN

Съединени американски щати

PILOT INTERNATIONAL

Съединени американски щати

PORTUGALIA

Португалия

R & R AIRCRAFT

Съединени американски щати

RB SPORTS INTL

Обединени арабски емирства

RICH PRODUCTS

Съединени американски щати

SAL EXPRESS

Сао Томе и Принсипи

SATA AZORES

Португалия

SATA INTERNATIONAL

Португалия

SONAIR ANGOLA

Ангола

SOTAN

Бразилия

SPECIALIZED AIRCRAFT

Съединени американски щати

SPECTREM AIR

Южна Африка

STEPHENSON AIR SVCS

Съединени американски щати

STP

Сао Томе и Принсипи

SUMMER SUN TRADING

Южна Африка

TACV CABO VERDE

Кабо Верде

TAP PORTUGAL

Португалия

TINAIRLINES

Португалия

TOMBOUCTOU AVTN COMP

Мали

TRANS CAPITAL AIR

Канада

TRUSH AIRCRAFT

Съединени американски щати

UAC AIR CHARTER

Германия

ULTIMATE ACFT SERVIC

Съединени американски щати

VINAIR AEROSERVICOS

Португалия

VITESSE AVIATION

Бразилия

WEST CENTRAL AIR

Канада

WHITE-AIRWAYS SA

Португалия


РУМЪНИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

WILKES AND MCHUGH

Съединени американски щати

WINGS AVTN NIGERIA

Нигерия

WORLDWIDE FERRYING

Канада

AIRCRAFT TRADERS

Белгия

ARP 410 AIRLINES

Украйна

AVE. COM FZC

Обединени арабски емирства

BLUE AIR TRANSPORT

Румъния

CARPATAIR

Румъния

DOLPHIN AIR

Обединени арабски емирства

EMAIR

Турция

FIRAT HAVACILIK

Турция

JETRAN

Съединени американски щати

JETRAN AIR S.R.L.

Румъния

MIA

Ливан

PACTEC

Съединени американски щати

ROMANIAN CIVIL

Румъния

ROMAVIA ROMANIAN

Румъния

S CAMEROON

Камерун

TAROM

Румъния


СЛОВЕНИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

MIL SLOVAKIA

Словакия

SEAGLE AIR

Словакия

SKY EUROPE AIRLINES

Словакия

SLOVAK AIRLINES

Словакия

STEEL KOSICE

Словакия

ADRIA AIRWAYS

Словения

AURORA AIRLINES

Словения

CITIC GA G. AVIATION

Китай

DAC-AVIATION

Канада

MIL BULGARIA

България

MIL ROMANIA

Румъния


СЛОВАКИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

TRAST AERO

Руска федерация

UAS UNITED AVIATION

Обединени арабски емирства

VICTORIA AVTN

Швейцария

VISION AIRLINES

Съединени американски щати

AEROMIST KHARKIV

Украйна

AIR SLOVAKIA BWJ

Словакия

CAA SLOVAK REPUBLIC

Словакия

DUBNICA AIR LTD

Словакия

EASTERN AIRWAYS (FD)

Свазиленд

GOVERNMENT SLOVAKIA

Словакия

ILYICH IRON & STEEL

Украйна

JET AMERICA SALES

Съединени американски щати


ФИНЛАНДИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

AEROSYNCRO (2)

Швеция

AIR FINLAND

Финландия

ALTICOR

Съединени американски щати

ATYRAU AUE JOLY

Казахстан

BLUE1

Финландия

CARLBAD ENTERPRISES

Украйна

CHIPOLA AVIATION

Съединени американски щати

COPTERLINE OY

Финландия

FIN AVIATION ACADEMY

Финландия

FINNAIR OY

Финландия

FINNISH COMMUTER

Финландия

HELSINKI UNIVERSITY

Финландия

KAZAIR WEST

Казахстан

LASKUVARJOKERHO RY

Финландия

METROPOLITAN LIFE

Съединени американски щати

PICTON LTD

Бермуда (Обединено кралство)

RIVER AVIATION

Финландия

RIVER AVIATION OY

Финландия

TUPOLEV OAO

Руска федерация

VK AVIATION USA

Съединени американски щати


ШВЕЦИЯ

Наименование на оператора

Държава на оператора

US EUROPE AFRICA TR

Съединени американски щати

VICTOR ECHO S.A.

Испания

VIM AIRLINES

Руска федерация

VIRGIN BLUE

Австралия

VUELING AIRLINES

Испания

WACHOVIA FINANCIAL

Съединени американски щати

ZOREX S.A.

Испания

AIR EXPRESS SWEDEN

Швеция

AIR NELSON (2)

Нова Зеландия

AIRWING AS

Норвегия

ALLEGIANT AIR

Съединени американски щати

ATRAN-AVIATRANS

Руска федерация

AVITRANS NORDIC AB

Швеция

BENDERS AIR

Швеция

BIRGMA SWEDEN AB

Швеция

BLUE CHIP JET

Швеция

CITY AIRLINE AB

Швеция

DAFGARD

Швеция

DC-YHDISTYS

Финландия

DLS AIR

Съединени американски щати

EAST AIR KB

Швеция

EFS EUROPEAN

Швеция

EZNIS AIRWAYS

Монголия

FALCON AIR AB

Швеция

FF INVETS AB

Швеция

FLYGANDE VETERANER

Швеция

FLYME SWEDEN

Швеция

GLOBAL AVTN PARTNERS

Руска федерация

GOLDEN AIR FLYG AB

Швеция

GRAFAIR (S) 2

Швеция

HASTENS SANGAR AB

Швеция

INTERNAL MINISTRY UK

Украйна

JULA POSTORDER

Швеция

KINNARPS

Швеция

KUSTBEVAKNINGEN

Швеция

LUNDS UNIVERSITET

Швеция

MALMO AVIATION

Швеция

MARINE R CORP

Съединени американски щати

MASTER TOP LINHAS

Бразилия

MIL LATVIA

Латвия

MIL SWEDEN

Швеция

MIL/CIV SWEDEN

Швеция

NORDIC AIRLINK HOLD

Швеция

NORDIC AIRWAYS

Швеция

NORDWAYS SWEDEN AB

Швеция

NOVA AIRLINES

Швеция

NYGREN U

Швеция

OCCIDENTAL PETROLEUM

Съединени американски щати

PA-FLYG AB

Швеция

SAAB AB

Швеция

SAAB AEROTECH

Швеция

SAS

Швеция

SCANDINAVIAN MEDICOP

Швеция

SEB FINANS AB

Швеция

SKYDIVE AIRLINES AB

Швеция

SKYWAYS EXPRESS AB

Швеция

SNAS COURIERS

Бахрейн

TABY AIR MAINTENANCE

Швеция

TANDORO

Швейцария


ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Наименование на оператора

Държава на оператора

TRANSMILE AIR SVCS 2

Малайзия

TRANSWEDE AIRWAYS

Швеция

TUIFLY NORDIC AB

Швеция

VARTIOLENTOLAIVUE

Финландия

VASTGOTA

Швеция

VIKING AIRLINES

Швеция

VOLVO AERO

Швеция

WEST AIR SWEDEN AB

Норвегия

247 JET LTD

Обединено кралство

328 SUPPORT SERVICES

Германия

3M COMPANY

Съединени американски щати

57 AVIATION SERVICES

Съединени американски щати

711 CODY INC

Съединени американски щати

994748 ONTARIO INC

Канада

ABBOTT LABORATORIES

Съединени американски щати

ABCO AVIATION

Съединени американски щати

ACASS CANADA LTD

Канада

ACE-INA FLIGHT OPS

Съединени американски щати

ACFT SARL

Люксембург

ACT AIRLINES

Турция

AD AVTN

Обединено кралство

ADL LEASING

Съединени американски щати

ADVENTAIR

Съединени американски щати

AEC INTERN. LTD

Швейцария

AERGO BETA LEASING

Ирландия

AERO MEXICO CONNECT

Мексико

AERO TAXI AVTN 2

Съединени американски щати

AERODYNAMICS

Обединено кралство

AEROMAR AIRLINES

Мексико

AEROMEDICAL EVAC

Саудитска Арабия

AERONORTE

Португалия

AEROSERVICIOS EJE

Мексико

AFRICAN AIR SOLUT

Южна Африка

AGILE AVTN

Съединени американски щати

AIM AVTN

Съединени американски щати

AIR ALPHA JEDDAH

Саудитска Арабия

AIR AMBULANCE SUPPRT

Съединени американски щати

AIR ATLANTA

Исландия

AIR ATLANTA EUROPE

Обединено кралство

AIR BLESSING

Съединени американски щати

AIR CANADA

Канада

AIR CHTR EXPRESS 2

Обединени арабски емирства

AIR CONTRACTORS

Обединено кралство

AIR GROUP (VAN NUYS)

Съединени американски щати

AIR HARRODS

Обединено кралство

AIR INDIA

Индия

AIR MACAU CO. LTD

Макао (Китай)

AIR MERCIA LTD

Обединено кралство

AIR NEW ZEALAND

Нова Зеландия

AIR PARTNER

Обединено кралство

AIR ROUTING

Съединени американски щати

AIR RUTTER INTL

Съединени американски щати

AIR SAHARA

Индия

AIR SOUTH WEST LTD

Обединено кралство

AIR TRANSAT

Канада

AIRBLUE LTD

Пакистан

AIRLIFT NORWAY

Норвегия

AIRSTAR GROUP

Съединени американски щати

AIRTIME CHARTERS

Обединено кралство

AIRTIME LLC

Съединени американски щати

AJW-AVIATION

Обединено кралство

AL RUSHAID AVIATION

Съединени американски щати

AL SALAM 319 LTD

Обединени арабски емирства

ALBION AVTN LEASING

Обединено кралство

ALIA ROYAL JORDANIAN

Йордания

ALII AVIATION

Съединени американски щати

AMBER AIR UAB

Литва

AMBRION AVIATION

Обединено кралство

AMERICAN AIRLINES

Съединени американски щати

AMERICAN EXPRESS

Съединени американски щати

AMERICAN INT GROUP

Съединени американски щати

AMGEN

Съединени американски щати

ANDALEX RESOURCES

Съединени американски щати

ANDAMAN AVIATION

Обединени арабски емирства

ANGLO OPERATIONS

Южна Африка

ANHEUSER BUSCH

Съединени американски щати

ANSCHUTZ

Съединени американски щати

APEX AVIATION

Съединени американски щати

APRILIA HOLDINGS INC

Израел

ARAMARK

Съединени американски щати

ARAMCO SAUDI ARABIA

Съединени американски щати

ARINC DIRECT

Съединени американски щати

ARKAS SHIPPING

Турция

ASIA AVIATION LTD

Индия

ASTRAEUS LTD

Обединено кралство

ATLANTIC AIRLINES UK

Обединено кралство

ATLANTIC ARL-N176AF

Обединено кралство

ATLANTIC AVTN 2

Съединени американски щати

ATLANTIC BRIDGE AV 2

Обединено кралство

AURIGNY AIR

Обединено кралство

AVALON CAPITAL GROUP

Съединени американски щати

AVCARD

Съединени американски щати

AVENIR WORLDWIDE

Обединени арабски емирства

AVIA CONSULT

Австрия

AVIAMAX

Германия

AVIONETA

Съединени американски щати

AVJET CORP

Съединени американски щати

AVN AIR

Съединени американски щати

AVTN SVCS MGMT

Обединени арабски емирства

AVTRADE UK

Обединено кралство

AWAIR

Обединено кралство

AZERBAIJAN AIRLINES

Азербайджан

B & D AVIATION

Съединени американски щати

BA CITYFLYER LTD

Обединено кралство

BA CONNECT

Обединено кралство

BAE SYSTEMS HATFIELD

Обединено кралство

BAE SYSTEMS MARINE

Обединено кралство

BAE SYSTEMS OPS CAT

Обединено кралство

BAHRAIN AMIRI FLIGHT

Бахрейн

BAKEWELL INDUSTRIES

Обединено кралство

BAMFORD EXCAVATOR

Обединено кралство

BANGLADESH BIMAN

Бангладеш

BANLINE AVIATION

Обединено кралство

BARTLETT AND SONS

Обединено кралство

BASEOPS

Съединени американски щати

BASS ENTERPRISES

Съединени американски щати

BECHTEL

Съединени американски щати

BECTON DICKINSON

Съединени американски щати

BEEHAWK AVIATION

Съединени американски щати

BEL AIR

Обединено кралство

BERGEN AIR TRANSPORT

Норвегия

BEXAIR

Бахрейн

BHARAT FORGE

Индия

BLACK & DECKER

Съединени американски щати

BLUE CITY AVIATION

Обединено кралство

BOEING EXECUTIVE FLT

Съединени американски щати

BOMBARDIER CANADAIR

Канада

BOMBARDIER DE HAVILL

Канада

BOMBARDIER INC

Канада

BOND OFFSHORE HELIS

Обединено кралство

BOOKAJET ACFT MNG

Обединено кралство

BOOKAJET OPS LTD

Обединено кралство

BOOTH CREEK MGMT

Съединени американски щати

BOULTBEE AVTN 2

Обединено кралство

BPG PROPERTIES

Съединени американски щати

BRAMPTONIA LTD

Обединено кралство

BRAVO AVIATION

Обединено кралство

BRECO INTL

Обединено кралство

BRIDGE AVIATION

Обединено кралство

BRIDGTOWN PLANT

Обединено кралство

BRISTOL AIR LTD

Саудитска Арабия

BRISTOL MYERS SQUIBB

Съединени американски щати

BRITANNIA AIRWAYS

Обединено кралство

BRITISH AIRWAYS BA

Обединено кралство

BRITISH MEDITERR

Обединено кралство

BRITISH MIDLAND

Обединено кралство

BRITISH NORTH WEST

Обединено кралство

BROKERAGE & MANAGMT

Съединени американски щати

BROOM P AVTN SVCS

Съединени американски щати

BROOME WELLINGTON

Обединено кралство

BRUNSWICK

Съединени американски щати

BUCKHEAD

Съединени американски щати

BURLINGTON RESOURCES

Съединени американски щати

BZL

Швейцария

C AND S AVIATION

Съединени американски щати

CAERNARFON AIRWORLD

Обединено кралство

CALIFORNIA JET SHARE

Съединени американски щати

CALSPAN

Съединени американски щати

CAMPBELL SOUP

Съединени американски щати

CAN PACIFIC RAILWAY

Канада

CANADIAN GLOBAL AIR

Канада

CAPE CLEAR CAPITAL

Съединени американски щати

CAPITAL AVIATION

Обединено кралство

CARDAL

Съединени американски щати

CARGILL

Съединени американски щати

CARIS AVIATION

Съединени американски щати

CARRE AVIATION LTD

Обединено кралство

CATERPILLAR

Съединени американски щати

CATHAY PACIFIC

Китай

CATHTON HOLDINGS LTD

Канада

CB APPLICATIONS

Съединени американски щати

CBAIR

Съединени американски щати

CBAS (PVT) LTD

Индия

CELTIC TECH JET

Канада

CENDANT

Съединени американски щати

CENTAERO AVIATION

Канада

CESSNA CITATION OPS

Съединени американски щати

CESSNA PROPJET DP880

Съединени американски щати

CHAMARAC

Съединени американски щати

CHARTRIGHT AIR

Канада

CHARTWELL AVIATION

Съединени американски щати

CHEVRONTEXACO

Съединени американски щати

CIGNA

Съединени американски щати

CIRRUS EHF

Исландия

CIT LEASING

Съединени американски щати

CITELYNX TRAVEL

Обединено кралство

CITIGROUP

Съединени американски щати

CITY STAR AIRLINES

Обединено кралство

CJ AIRWAYS

Обединено кралство

CLAESSENS INTL

Обединено кралство

CLAY LACY AVIATION

Съединени американски щати

CLEARWATER AVIATION

Обединено кралство

CLEARWATER FINE FOOD

Канада

CLOUD AIR SERVICE

Обединени арабски емирства

CLUB 328 LTD

Обединено кралство

COBHAM FLIGHT INSP.

Обединено кралство

COCA COLA ENTERPRISE

Съединени американски щати

COLLEEN

Съединени американски щати

COLT INTL

Канада

COLT INTL HOUSTON

Съединени американски щати

COMCO

Съединени американски щати

COMLUX AVTN

Швейцария

COMPANHIA VALE RIO

Бразилия

COMPUTAPLANE

Обединено кралство

CONDOR AVTN

Обединено кралство

CONOCOPHILLIPS AVTN

Съединени американски щати

CONSOLIDATED CHARTER

Съединени американски щати

CONSOLIDATED PRESS 2

Австралия

CONSTELLATION AVTN

Съединени американски щати

CONTINENTAL AIRLINES

Съединени американски щати

COPART INC

Съединени американски щати

COSTA AZZOURA

Саудитска Арабия

COSTCO WHOLESALE

Съединени американски щати

COUGAR HELICOPTERS

Канада

COUNTRYWIDE HOME

Съединени американски щати

COVE PARTNERS

Съединени американски щати

CRAFT AIR SA

Люксембург

CRANE COMPANY

Съединени американски щати

CRANFIELD INSTITUTE

Обединено кралство

CRESAIR INC

Съединени американски щати

CSC TRANSPORTATION

Съединени американски щати

CTC AVTN JET SVCS

Обединено кралство

CUMULUS INV. HOL. LTD

Обединено кралство

CW AVIATION HOLDINGS

Обединено кралство

DACION

Съединени американски щати

DAIDALOS AVIATION

Украйна

DAKOTA NORWAY

Норвегия

DANA EXECUTIVE JETS

Сирия

DARWIN AIRLINE

Швейцария

DATEL DIRECT LTD

Обединено кралство

DELTA AIRELITE

Съединени американски щати

DESERT AIR CHTR INC

Съединени американски щати

DIRECT AIR EXECUTIVE

Обединено кралство

DITCO SA

Бермуда (Обединено кралство)

DLF LTD

Индия

DONINGTON AVIATION

Обединено кралство

DOVE AIR

Съединени американски щати

DRAGONFLY AVTN SVCS

Обединено кралство

DTC LLC

Съединени американски щати

DUBAI AIR WING

Обединени арабски емирства

DUBLIN AERO SERVICES

Ирландия

DUKE OF WESTMINSTER

Обединено кралство

DUNAVANT ENTERPRISES

Съединени американски щати

DUNMORE HOMES

Съединени американски щати

DUNVIEW

Швейцария

DX SERVICE COMPANY

Съединени американски щати

E*TRADE GROUP

Съединени американски щати

EAGLE AIRCRAFT

Съединени американски щати

EAS AEROSERVIZI (2)

Италия

EASSDA IRELAND LTD

Ирландия

EASTERN AIRWAYS UK

Обединено кралство

EASTERN SKYJETS

Обединени арабски емирства

EASY AVIATION

Обединено кралство

EASYJET AIRLINE

Обединено кралство

EBJ OPERATIONS LTD

Обединено кралство

EDREES MUSTAFA

Саудитска Арабия

EDS USA

Съединени американски щати

EFB AVIATION

Съединени американски щати

EGYPTAIR

Египет

EIE EAGLE

Обединено кралство

ELLIOTT AVIATION LTD

Обединено кралство

ELMET AVTN

Съединени американски щати

EL-SEIF ENGINEERING

Саудитска Арабия

EMBRAER

Бразилия

EMIRATES INTL

Обединени арабски емирства

EMPIRE AVIATION

Обединени арабски емирства

ENNA — ALGERIE

Алжир

EOS AIRLINES

Съединени американски щати

EPC HOLDINGS 644

Съединени американски щати

ERNIR

Исландия

ERRIGAL AVIATION LTD

Обединено кралство

ETIHAD AIRWAYS

Обединени арабски емирства

EURO BUSINESS JETS

Обединено кралство

EURO-ASIA AIR

Казахстан

EUROMANX AUSTRIA

Обединено кралство

EUROPEAN AVIAT CHART

Обединено кралство

EVA AIR

Тайван (Република Китай)

EVERGREEN HELICPTR 2

Съединени американски щати

EWA WEST

Съединени американски щати

EXCEL AIRWAYS LTD

Обединено кралство

EXCELAIRE USA

Съединени американски щати

EXCELLENT GLIDE

Казахстан

EXEC JET MANAGEMENT

Обединено кралство

EXECUJET ASIA

Австралия

EXECUJET AUSTRALIA

Австралия

EXECUJET EUROPE GMBH

Германия

EXECUJET FLIGHT OPS

Южна Африка

EXECUTIVE AVIAT SERV

Обединено кралство

EXECUTIVE FLITEWAYS

Съединени американски щати

EXECUTIVE JET BBJ

Съединени американски щати

EXECUTIVE JET GROUP

Обединено кралство

EXECUTIVE JET INC

Съединени американски щати

EXECUTIVE JET LONDON

Обединено кралство

EXECUTIVE JET MNGMT

Съединени американски щати

EXECUTIVE JETS LTD

Саудитска Арабия

EXXON PENNSYLVANIA

Съединени американски щати

FAA

Съединени американски щати

FALCONAIR LTD

Южна Африка

FAROE JET

Дания

FAS GMBH

Германия

FAYAIR (JERSEY)

Обединено кралство

FEGOTILA LTD

Бермуда (Обединено кралство)

FERNCROFT

Обединено кралство

FERTITTA ENTERPRISES

Съединени американски щати

FIRST CHOICE AIRWAYS

Обединено кралство

FIRSTFLIGHT

Съединени американски щати

FJ900

Съединени американски щати

FJL LEASING

Съединени американски щати

FJR PRIVATE FLIGHT

Обединени арабски емирства

FLEET INT AVTN & FIN

Обединено кралство

FLIGHT CONSULTANCY

Обединено кралство

FLIGHT MANAGEMENT

Съединени американски щати

FLIGHT OPTIONS

Съединени американски щати

FLIGHTLINE

Обединено кралство

FLIGHTWORKS

Съединени американски щати

FLYBE

Обединено кралство

FLYCORP AVIATION

Обединено кралство

FLYING LION

Съединени американски щати

FLYNN FINANCIAL

Съединени американски щати

FML AVIATION

Обединено кралство

FORD EUROPE LTD

Обединено кралство

FOREST AVIATION LTD

Обединено кралство

FORMULA ONE MNGMT

Съединени американски щати

FOUNTAIN AIR

Обединено кралство

FOUR STAR

Съединени американски щати

FRANKLIN TEMPLETON

Съединени американски щати

FRONTLINER

Съединени американски щати

FUTURA TRAVELS

Индия

G5 EXECUTIVE

Швейцария

GALLAGHER ENTERPRISE

Съединени американски щати

GAMA AVIATION

Обединено кралство

GAMA AVIATION INC

Съединени американски щати

GANTT AVIATION

Съединени американски щати

GB AIRWAYS LTD

Обединено кралство

GE CORPORATE AIR TRP

Съединени американски щати

GEMINAIR LTD

Обединено кралство

GENERAL DYNAMICS

Съединени американски щати

GF AIR

Съединени американски щати

GHANA INTL AIRLINES

Гана

GIFFORD D

Съединени американски щати

GLOBAL AVIATION (OR)

Съединени американски щати

GLOBAL EXEC AVTN

Съединени американски щати

GLOBAL JET CONCEPT

Люксембург

GLOBAL SUPPLY SYSTEM

Обединено кралство

GLOBAL TRIP SUPPORT

Съединени американски щати

GLOBESPAN AIRWAYS

Обединено кралство

GODWIN PUMPS

Съединени американски щати

GOLDEN EUROPE JET

Германия

GRAHAM CAPITAL

Съединени американски щати

GRAINGER

Съединени американски щати

GRANARD LTD

Обединено кралство

GREEN FLAG AVIATION

Судан

GREENDRAKE

Съединени американски щати

GREYSCAPE

Обединено кралство

GSC PARTNERS

Съединени американски щати

GSCP (NJ) INC

Съединени американски щати

GTC MANAGEMT BURBA