ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 31

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
7 февруари 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 031/01

Съобщение на Комисията относно критериите за оценка на държавната помощ в съобщението на Комисията относно някои правни аспекти, свързани с кинематографичните и други аудиовизуални дейности (Съобщение относно филмовата индустрия) от 26 септември 2001 г. ( 1 )

1

2009/C 031/02

Откриване на процедура (Дело COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) ( 1 )

2

2009/C 031/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5168 — EADS/SSTL) ( 1 )

3

2009/C 031/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) ( 1 )

3

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 031/05

Обменен курс на еврото

4

2009/C 031/06

Нова национална страна на разменни евро монети

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 031/07

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

6

2009/C 031/08

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

10

2009/C 031/09

Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Задължения за обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии ( 1 )

14

 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 031/10

Покана за представяне на предложения за 2009 г. — Подготвително действие MEDIA International

15

2009/C 031/11

МЕДИА 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/36/08 — Подкрепа за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа

17

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 031/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

19

2009/C 031/13

Съобщение на министъра на икономиката на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

20

 

2009/C 031/14

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/1


Съобщение на Комисията относно критериите за оценка на държавната помощ в съобщението на Комисията относно някои правни аспекти, свързани с кинематографичните и други аудиовизуални дейности (Съобщение относно филмовата индустрия) от 26 септември 2001 г.

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 31/01)

Както беше обявено в съобщенията от 2004 г. (1) и 2007 г. (2), удължаващи прилагането на критериите за оценка на държавната помощ, съдържащи се в Съобщението относно филмовата индустрия от 2001 г. (3), Комисията проведе обширно проучване на икономическото и културно влияние на задълженията за териториални разходи, наложени в схемите за подпомагане на филмовата индустрия. Проучването започна на 24 август 2006 г. (4), а работна среща със заинтересованите лица се проведе на 6 юли 2007 г. в Брюксел. Резултатите от проучването бяха публикувани на 22 май 2008 г. (5).

Крайният доклад от проучването не съдържаше окончателни изводи за икономическото и културно влияние на задълженията за териториални разходи в схемите за подпомагане на филмовата индустрия. Затова резултатите подчертават нуждата от по-нататъшен размисъл, преди да бъде предложено изменение на съществуващия критерий за оценка на държавната помощ в Съобщението относно филмовата индустрия от 2001 г., отнасящ се до задълженията за териториални разходи, което да бъде в съответствие с основните принципи на Договора за ЕО.

Според Комисията настоящите критерии за оценка на държавната помощ могат засега да продължат да насърчават създаването на култура и ще създават гаранции за това, че помощите, предоставени на филмови и аудиовизуални продукции, няма да нарушат конкуренцията и пазарните условия до степен, която да противоречи на общия интерес. Въпреки това след Съобщението относно филмовата индустрия от 2001 г. се появиха редица различни тенденции, които ще доведат до необходимост от своевременно доуточняване на тези критерии.

Тези тенденции включват подкрепа за дейности, различни от филмово и телевизионно производство (като дистрибуция на филми и дигитални прожекции), повече регионални схеми за подкрепа на филми, както и конкуренция между някои държави-членки за използване на държавна помощ за привличане на външни инвестиции от големи компании за филмопроизводство, предимно от САЩ. Това са сложни теми, които ще изискват обсъждане с държавите-членки и с националните и регионални органи за подкрепа на филмопроизводството, с цел да се разработят подходящи критерии.

Затова Комисията реши да продължи да прилага настоящите критерии до момента, в който нови разпоредби за държавна помощ за кинематографични и други аудиовизуални дейности влязат в сила или най-късно до 31 декември 2012 г.


(1)  ОВ C 123, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 134, 16.6.2007 г., стр. 5.

(3)  ОВ C 43, 16.2.2002 г., стр. 6.

(4)  ОВ S 173, 12.9.2006 г., справка 2006/S 173-183834.

(5)  http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#finalised


7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/2


Откриване на процедура

(Дело COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 31/02)

На 29 януари 2009 г. Комисията реши да открие процедура по гореспоменатото дело, след като констатира, че концентрацията, за която е уведомена, поражда сериозни съмнения относно съвместимостта си с общия пазар. Откриването на процедурата поставя началото на втори етап на разследване по отношение на концентрацията, за която Комисията е била уведомена. и не засяга окончателното решение по делото. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите наблюдения относно планираната концентрация.

За да бъдат взети предвид по време на процедурата, наблюденията трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 15 дни след датата на тази публикация. Наблюдения могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/3


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5168 — EADS/SSTL)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 31/03)

На 17 декември 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32008M5168. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/3


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 31/04)

На 21 януари 2009 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32009M5420. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/4


Обменен курс на еврото (1)

6 февруари 2009 г.

(2009/C 31/05)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2796

JPY

японска йена

116,7

DKK

датска крона

7,4516

GBP

лира стерлинг

0,8706

SEK

шведска крона

10,5655

CHF

швейцарски франк

1,5012

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,773

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

28,02

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

292,6

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7035

PLN

полска злота

4,5995

RON

румънска лея

4,2575

TRY

турска лира

2,0891

AUD

австралийски долар

1,9407

CAD

канадски долар

1,6001

HKD

хонконгски долар

9,9228

NZD

новозеландски долар

2,4684

SGD

сингапурски долар

1,9233

KRW

южнокорейски вон

1 764,06

ZAR

южноафрикански ранд

12,7049

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,7453

HRK

хърватска куна

7,4045

IDR

индонезийска рупия

15 067,29

MYR

малайзийски рингит

4,6053

PHP

филипинско песо

60,4

RUB

руска рубла

46,4607

THB

тайландски бат

44,818

BRL

бразилски реaл

2,9229

MXN

мексиканско пeсо

18,3271

INR

индийска рупия

62,093


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/5


Нова национална страна на разменни евро монети

(2009/C 31/06)

Image

Разменните евро монети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да информира обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета по този въпрос от 8 декември 2003 г. (2) държавите-членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Общността относно издаването на разменни евро монети, имат право да емитират определени количества възпоменателни разменни евро монети при условие, че за целта се използва единствено монетата с номинал от 2 евро. Тези монети имат същите технически характеристики като обикновените разменни евро монети, но имат възпоменателно изображение от националната си страна.

Емитираща държава: Германия

Тема: Провинция Saarland

Описание на изображението: Във вътрешния кръг на монетата е изобразена църквата „Свети Лудвиг“ (Ludwigskirche) в Sarrebruck. Под изображението на църквата са изписани наименованието на провинцията — „SAARLAND“ — и знакът на монетния двор, представен с една от буквите „A“, „D“, „F“, „G“ или „J“. Вдясно от църквата фигурират инициалите „FB“ — на гравьора Friedrich Brenner. Външният кръг съдържа в долната си част името на емитиращата държава — „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“, а в горната си част — годината „2009“ и дванадесет звезди.

Максимален обем на емисията: 30 милиона монети

Приблизителна дата на емисията: Февруари 2009 г.

Гурт: Надпис „EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT“ и изображение на орела — символ на Федералната република.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, издадени през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по общи въпроси от 8 декември 2003 г. за измененията в изображението на националните страни на евро монетите.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/6


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

(2009/C 31/07)

Помощ №: XA 278/08

Държава-членка: Франция

Регион: Département de la Moselle

Наименование на схемата за помощ: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Правно основание: Член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Планирани годишни разходи по схемата: Максимално 270 000 EUR годишни разходи в зависимост от потребностите и разполагаемите бюджетни средства

Максимален интензитет на помощта: Размерът на помощта не трябва да надвишава разрешения максимален интензитет на помощта, т. е. 40 % в региони, които не са определени като „по-малко облагодетелствани региони“, и 50 % от допустимите инвестиции в по-малко облагодетелствани региони и допълнително 10 % за млади земеделски производители)

Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията и при наличието на съответните парични средства

Продължителност: Три години от датата на потвърждаване на получаването от Комисията (при наличие на съответните парични средства)

Цел на помощта и правила: Целта е да се заменят невъзобновяемите енергийни източници със системи за производство на възобновяема енергия и биоенергия, за да се обезпечи нормалното функциониране на стопанството, като се ограничи образуването на парникови газове, без да се продава произведената енергия. Приемливи ще бъдат инвестициите в по-долу изброените области, които ще помогнат да се повиши качеството и да се съхрани и подобри природната среда:

примерни проекти с положително въздействие върху околната среда и които допринасят значително за борбата с парникови газове (максимална помощ 20 000 EUR),

оборудване за сушене на сено и жито,

оборудване за утилизация на топлина и др.

Рамката за помощта ще бъде член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и всички правила, предвидени в него, ще се спазват

Обхванат сектор: Всички земеделски стопанства в Moselle

Име и адрес на предоставящия орган:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Интернет адрес: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Друга информация: За да се гарантира стриктното спазване на ограниченията, определени в регламентите на Общността за всеки вид помощ, когато е необходимо, размерът на помощта ще бъде намален до сумата, обезпечена от други обществени финансиращи органи.

Помощта ще бъде ограничена до земеделските стопани, които не са се възползвали от подобна помощ през предходните пет години, с изключение на тези, които са изплатилиостатъка от предишни случаи

Помощ №: XA 280/08

Държава-членка: Франция

Регион: Département de la Moselle

Наименование на схемата за помощ: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets „investissements“ et „assistance technique“

Правно основание: Член 4 и 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Планирани годишни разходи по схемата: 460 000 EUR годишно, включително 400 000 EUR за „Инвестиции“ и 60 000 EUR за „Техническа помощ“

Максимален интензитет на помощта: Инвестиции

Максималната субсидия е 20 000 EUR.

Техническа помощ

Максималната помощ ще бъде 80 % от разходите, до 3 000 EUR на услуга

Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията и според съответните налични парични средства

Продължителност на схемата: Три години от датата на потвърждаване на получаването от Комисията (според наличието на съответните парични средства)

Цел на помощта и правила: Целта на помощта е да допринесе за преминаването към някои видове селскостопански продукти в Moselle и за разработването на мерки за подобряване на качеството на ниво първично производство. Ще се насърчават инициативи, даващи възможност за появата на нови серии продукция, които създават добавена стойност върху земеделските стопанства, иновативни проекти и проекти за нетипични серии. Рамката за някои от мерките ще бъде член 4 на Регламент (ЕО) № 1857/2006, а за други (предварителни проучвания) член 15

Обхванат сектор: Всички земеделски стопанства в Moselle

Име и адрес на предоставящия орган:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Интернет адрес: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Допълнителна информация: За да се гарантира стриктното спазване на ограниченията, определени в регламентите на Общността за всеки вид помощ, когато е необходимо, размерът на помощта ще бъде намален до сумата, обезпечена от други обществени финансиращи органи.

Помощта ще бъде ограничена до земеделските стопани, които не са се възползвали от подобна помощ през предходните пет години, с изключение на тези, които са изплатилиостатъка от предишни случаи

Помощ №: XA 282/08

Държава-членка: Франция

Регион: Département de la Moselle

Наименование на схемата за помощ: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Правно основание: Член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Планирани годишни разходи по схемата: Най-много 68 000 EUR в зависимост от потребностите и разполагаемите бюджетни средства

Максимален интензитет на помощта: Дял на помощите най-много 80 %, в следните граници:

400 EUR за проучвания и консултации за оборудване,

500 EUR за проучвания и консултации по отношение на разходите за механизация

Дата на привеждане в действие: От датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ при наличие на съответните кредити

Срок на схемата: три години, считано от датата на получаване на потвърждението за получаване от Комисията (при наличие на съответните кредити)

Цел на помощта и правила: Целта е да се помогне посредством проучвания, консултации и обучения на земеделските стопанства да оптимизират инвестициите си в материално имущество, като правят правилен избор, по-специално по отношение на опазването и управлението на материалните ресурси.

Всички условия на член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 ще бъдат спазени

Обхванат сектор: Всички земеделски стопанства от департамент Moselle (единични стопанства, обединения на стопанства, кооперации за използване на земеделско оборудване)

Име и адрес на предоставящия орган:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Интернет адрес: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Допълнителна информация: За гарантиране на стриктното спазване на таваните, определени от регламента на Общността за всяка предвидена помощ, сумата на помощта ще бъде понижена, където е необходимо, до нивото на участие на другите публични финансирания.

Помощите ще бъдат само за земеделски стопани, които не са получавали подобни помощи в предходните пет години, с изключение на онези, които са изплатили баланса за предишни помощи

Помощ №: XA 348/08

Държава-членка: Нидерландия

Регион: Provincie Fryslân

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството — Получател на индивидуалната помощ: Наименование:

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Правно основание: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: —

Максимална единична помощ: 178 925 EUR

Максимален интензитет на помощта: Субсидията се отпуска в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 параграфи 3 и 4 Тъй като стопанството се намира в по-неблагоприятно област по смисъла на член 2, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, максималният интензитет на помощта е 50 %.

Преместването се извършва в интерес на обществото, а именно в контекста на развиването на Националната екологична мрежа (EHS) и подобряване на земеделските структури, като на земеделския производител ще се осигурят по-модерни съоръжения и производственият му капацитет ще се увеличи. Общите допустими разходи са 357 850 EUR, от които 50 % отговарят на изискванията за отпускане на помощ. Разходите са свързани с увеличаване вместимостта на резервоара за охлаждане на млякото, увеличаване на площта, покрита с плочи за съхранение на силаж и разширяване на работните помещения с общо предназначение, както и изграждане на по-модерно складово стопанство, по-модерни помещения за животните с отделни секции и по-широка площ с твърда настилка

Дата на въвеждане: 1 ноември 2008 г., или след получаване на потвърждение за получаването (вкл. идентификационен номер) от Комисията

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Последната сума ще бъде изплатена най-късно до ноември 2010 г.

Цел на помощта: Помощ за малки и средни предприятия. Вторична цел: преместване на земеделските стопанства в обществен интерес, а именно в контекста на развитието на Националната екологична мрежа (EHS) и подобряване на земеделските структури. Използва се възможността, предвидена в член 6, за преместване стопански сгради в интерес на обществото, като това преместване ще доведе до изграждане на по-модерни съоръжения и увеличаване на производствения капацитет

Обхванат сектор: Земеделие

Подсектор: Млекодобив

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Интернет адрес: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

gebruikersnaam: europa

wachtwoord: regelgeving

Подробности за схемата и карта на по-необлагодетелствани райони могат да се намерят на www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Помощ №: XA 407/08

Държава-членка: Обединено кралство

Регион: Northern Ireland

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Правно основание: Схемата не е задължителна.

Регламент (ЕО) № 1774/2002 относно определяне на здравни правила за странични животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека, изисква държавите-членки да предприемат необходимите мерки за изхвърляне на страничните животински продукти в съответствие с разпоредбите от регламента

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 1 декември 2008 г.-31 март 2009 г.: 240 000 GBP.

Общо: 240 000 GBP

Максимален интензитет на помощта: Интензитетът на помощта за покриване на направените от одобрен изпълнител разходи за транспорт на мъртви животни, събрани от стопанствата, е до 100 % в съответствие с член 16, буква г) от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Интензитетът на помощта по отношение на разходите на одобрен изпълнител, направени във връзка с унищожаването чрез екарисаж или изгаряне на кланични трупове, е до 75 % в съответствие с член 16, буква г) от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Дата на въвеждане: 1 декември 2008 г. или от датата на публикуване на схемата на електронната страница на Комисията, която от двете дати е по-късна

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Схемата ще започне на 1 декември 2008 г. или от датата на публикуването й на електронната страница на Комисията, която от двете дати е по-късна. Схемата ще бъде приключена на 31 март 2009 г. Крайният срок за подаване на заявления е 31 март 2009 г.

Цел на помощта: Целта на схемата е същата като тази на National Fallen Stock Scheme (Националната схема за кланични трупове на Обединеното кралство) ХА 168/07, която приключва през м. ноември 2008 г., т.е. да се осигури доброволна, подпомагана от държавата система за записване за събиране и изхвърляне на мъртви животни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002. Обаче, елементът на помощта, посочен в тази нова схема, се отнася само за малките и средни животновъдни предприятия (МСП) в Северна Ирландия с цел събиране и изхвърляне на кланичните трупове в региона

Име и адрес на органа, предоставящ помощта: Законовият орган, отговарящ за схемата, е:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Организацията, ръководеща схемата, е:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Интернет адрес: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Друга информация: Схемата „National Fallen Stock Scheme (United Kingdom)“ XA 168/07 приключва през м. ноември 2008 г. Тази нова схема се отнася само за малките и средни предприятия (МСП) в Северна Ирландия.

Комисията също се приканва да обърне внимание, че:

годишният членски внос на Националната компания за кланични трупове (National Fallen Stock Company) понастоящем е 28 GBP за членове на National Fallen Stock Scheme (United Kingdom) XA 168/07. Вместо членски внос, компанията предлага от 1 декември 2008 г. да събира малка административна такса за месеците, през които предприятията се ползват действително от схемата,

предвижда се през м. януари 2009 г. да се обяви изменена Национална схема за кланични трупове (National Fallen Stock Scheme) за останалата част от Обединеното кралство.

Допълнителна и по-подробна информация относно изискванията за допускане и правилата на схемата може да намерите на посочените по-горе интернет адреси


7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/10


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

(2009/C 31/08)

Помощ №: XA 350/08

Държава-членка: Финландия

Регион: Финландия

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Правно основание: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен бюджет от 3 милиона EUR. Помощта се прилага за периода 2009-2013 г.

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на въвеждане:

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ:

Цел на помощта: Помощта се отпуска на регистрирани публични асоциации или други органи от публичния сектор. Крайните получатели са малки и средни селскостопански предприятия, заети в първичното производство.

Помощта се основава на член 15

Обхванат сектор: Код по NACE

А1 — Растениевъдство и животновъдство, лов и спомагателни дейности.

Стоки от приложение I

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Интернет адрес: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Друга информация: Помощта се предоставя и управлява от Министерството на селското стопанство и горите. Помощта възлиза на 3 милиона EUR годишно, т.е. на общо 15 милиона EUR за периода 2009-3013 г. включително. Помощта може да се отпуска на големи национални селскостопански проекти за маркетинг и производство, които насочват вниманието към качеството на селскостопанските продукти, хранителната култура или навиците за здравословно хранене и обмена на информация в тази връзка.

Такъв проект може да включва дейности по развитието на маркетинга и производството като предлагане на информация, проучвания, обучения и консултации за земеделски стопани, обмен на информация между професионални оператори в областта на храните, панаири и изложби. Целевите групи по проекта могат да са земеделски стопани, производители или субекти, обвързани с хранителния бизнес, като професионални кухни, образователни институции, медии или експерти по храненето.

Помощта се отпуска на организации с нестопанска цел, които от своя страна я използват за да активират други целеви групи като потребители или проекти в полза на земеделските стопани. Например един проект, предлагащ информация за хранителните предимства на определен продукт, може да бъде насочен към потребителите, но земеделските стопани, произвеждащи този продукт, могат да бъдат също косвено облагодетелствани, тъй като този проект може да подобри разбирането за стойността на продукта и по този начин неговото потребление.

Проектите не трябва да посочват произхода на продукта, отделни продукти или марки и трябва да са съобразени с изискванията на закона за държавните помощи. Тези мерки трябва да гарантират, че не са нарушени правилата на конкуренцията.

Интензитет на помощта: Допустимият съгласно правилата на Общността интензитет на помощта от 100 % е ограничен от дял 6 на финландския закон за държавните помощи, според който изплащането на пълна компенсация е възможно, само ако това е оправдано и необходимо за постигането на целите на помощта.

Информиране на обществеността

На вниманието на обществеността могат да бъдат предложени например информации за сезонни храни и по теми, увеличаващи интереса към здравословни и полезни храни. Допълнително в електронни готварски книги или в медиите могат да бъдат публикувани рецепти.

Други дейности могат да включват брифинги, посещения и тематични изложби, свързани с производството на храни, за журналисти по теми на храненето, защитата на потребителите, финансите и за училищата.

Могат да бъдат разработвани например електронни страници и учебни материали онлайн (също и напечатани такива), които предлагат информация за производството, обработката, качествата и употребата на мед.

Здравната кампания „сестри“ има за цел да подобри информираността на средния персонал в областта на общественото здравеопазване и на родителите за здравословното хранене, както и да подобри хранителните навици на семейства с деца, като предлага информация и инструменти за правилен хранителен избор, подпомагащ здравето и благосъстоянието.

Училищните столове и други подобни заведения могат да предлагат информация по теми, свързани с употребата на органични продукти. Информирането на обществеността може да изисква също различни проучвания като стратегия, проучване на пазара и учебни обиколки.

Обучение

Обучението за земеделски стопани включва обучение за бране на гъби и на горски плодове, в това число например упътване за два до четири вида горски плодове или гъби едновременно, като успешно издържалите изпита получават отметка в своята „карта за бране на гъби и горски плодове“. Курсове за бране на гъби и горски плодове могат да бъдат организирани само през сезоните, в които тези плодове са достъпни в диво състояние.

Земеделските стопани се нуждаят от информация за характеристиките на органичните продукти за да развият производство. За постигането на тази цел обучението ще бъде организирано в сътрудничество с промишлени организации.

Обмен на информация

Обменът на информация може да включва организирането на панаири, презентации, състезания или други дейности, насърчаващи обмена на информация между оператори от хранителната промишленост и участието в такива.

Консултации

Помощта може да бъде от пусната също и за консултантски услуги за земеделски стопани

Помощ №: XA 353/08

Държава-членка: Финландия

Регион: Цялата страна

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Правно основание: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Планирани годишни разходи за схемата: 1,2 милиона EUR годишно. Помощта се отпуска през периода 2009-2013 г.

Максимален интензитет на помощта: Интензитетът на помощта от 100 %, предвиден в рамките на правилата на Общността, е ограничен от раздел 6 от финландския закон за държавните дискреционни трансфери, съгласно който пълното възстановяване на сумите е възможно само, ако е оправдано и необходимо за постигане на целите на помощта

Дата на въвеждане:

Срок на схемата:

Цел на помощта: Помощта се предоставя на регистрирани обществени сдружения и организации, държавни власти и други органи от публичния сектор. Крайният бенефициер е селскостопански производител, който се счита за МСП, осъществяващо дейност в първичното производство.

Схемата се изпълнява по силата на член 15, параграф 2, букви а), в), г) и д) от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Обхванат сектор (обхванати сектори): Код по NACE

А1 — Растениевъдство и животновъдство, лов и свързани обслужващи дейности.

Стоки от приложение I

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Интернет адрес: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Друга информация: Помощта се предоставя и раздава от Министерството на земеделието и горите. Помощта възлиза на 1,2 милиона EUR годишно, т.е. общо на 6 милиона EUR през периода от 2009 до 2013 г. включително. Помощта може да бъзе предоставена за национални проекти за развитие с цел въвеждане на съгласуваната от Министерството на земеделието и горите стратегия за качество на храните. Проектите трябва да подобрят конкурентоспособността на хранителната промишленост, да повишат социалната й отговорност (включително разработване на системи за проследяемост и спазване на етическите принципи) и осведомеността на потребителите относно дейностите на хранителната промишленост.

Проектите може да се провеждат пад форма на мерки, които или подобряват качеството на селскостопанските продукти и храни или дейности, или насърчават вериги за създаване на стойност в агро-хранителния сектор, например предоставяне на информация, изследвания, обучение и консултация за селскостопанските производители или организиране на обмен на информация между работещите в агро-хранителната промишленост. Целевите групи на проектите може да бъдат селскостопански производители, потребители или лица от хранителния сектор, като заведения за обществено хранене, образователни учреждения, медиите и специалисти по храненето. Крайният бенефициер е селскостопански производител, който се счита за МСП, осъществяващо дейност в първичното производство.

Системата за помощ функционира така, че бенефициерите (регистрирани сдружения и организации, научноизследователски институти, държавни власти и други публични органи) използват предоставената помощ за изпълнението на национални проекти, които често са от полза за цялата хранителна верига. Така например проекти, които популяризират дейности за подобряване на качеството на продуктите в даден сектор, може да са насочени към потребителите. Освен потребителите проектът може обаче косвено да помага и на селскостопанските производители, произвеждащи въпросния продукт. Този вид информация може да повиши доверието както в производството, така и в продукта, като същевременно се увеличава стойността на продукта и по този начин косвено нараства и потреблението му.

Проектите не трябва да споменават произхода на даден продукт, конкретни продукти или търговски марки и трябва да съответстват на закона за държавните дискреционни трансфери. Тези мерки служат за избягване на нарушаване на конкуренцията.

Интензитетът на помощта от 100 %, предвиден в рамките на правилата на Общността, е ограничен от раздел 6 от финландския закон за държавните дискреционни трансфери, съгласно който пълното възстановяване на сумите е възможно само, ако е оправдано и необходимо за постигане на целите на помощта.

Публикации

Публикациите не трябва да включат реклами.

Следните дейности и публикации са разрешени:

статии и публикувания в пресата (например за нови начини за осигуряване на хуманно отношение към домашните животни или за системи за обмен на данни за наблюдаване на производството на селскостопански продукти),

информационни съвещания, семинари, посещения и изложения по актуални въпроси във връзка с производството на селскостопански продукти и храни, организирани за журналисти в областта на храните, потребителите и финансите, и за училища,

съставяне на интернет страници и учебни материали онлайн, които може да са и разпечатани (например за изискванията по отношение на хигиената при брането на дребни безкостилкови плодове, за опазване на зърнените култури от заболявания, за разпоредбите за хуманното отношение към животните, за селскостопански практики, които са съобразени с устойчивото развитие или с правата и очакванията на потребителите), и

публикации за заведения за обществено хранене (ученически столове и други подобни заведения), например теми във връзка с купуването на продукти от местен произход.

Публикациите може да изискват и различни контекстни проучвания, като стратегически работи, пазарни проучвания или учебни посещения.

Обучение

Обучението за селскостопански производители може да включва например обучение по хигиената за берачи на дребни безкостилкови плодове, при което те да се запознаят с добри хигиенни практики при брането и транспорта. То може да включва също и здравни проверки при животните и електронно записване.

Обмен на информация

Обмен на информация може да включва организирането на презентации, състезания или други дейности за насърчаване на обмена на информация между оператори на хранителната промишленост и участието в такива.

Консултации

Помощта може да бъде предоставена и за консултантски услуги за селскостопански производители

Помощ №: XA 398/08

Държава-членка: Обединено кралство

Регион: North-East England

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Living North Pennines

Правно основание: National Heritage Act (1980)

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 76 508 GBP

Максимален интензитет на помощта: Интензитетът на помощта е до 100 %, които ще бъдат използвани за покриване на реалните разходи във връзка с инвестиции или капитални строителни работи, предназначени за съхранението на непроизводителни наследствени ценности, намиращи се на територията на земеделски стопанства. Помощта ще се изплаща в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Дата на въвеждане: Схемата ще стартира на 28 ноември 2008 г. или от датата на публикуването й от Европейската Комисия, която от двете дати е по-късна

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Схемата ще стартира на 28 ноември 2008 г. или от датата на публикуването й от Европейската Комисия, която от двете дати е по-късна. Тя ще приключи на 31 декември 2010 г. Последното плащане ще се извърши на 31 декември 2010 г.

Цел на помощта: Помощта се отпуска за капитални строителни работи, предназначени за съхранението на непроизводителни наследствени ценности, намиращи се на територията на земеделски стопанства. Работите, които трябва да се извършат, включват възстановяване на стените на конструкцията посредством ремонтиране, пренасочване и укрепване, за да се предотврати срутването й. Това е в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Обхванат сектор: Селско стопанство. Земеделското стопанство трябва да се класифицира като малко или средно предприятие (СМП), както е определено в член 2, параграф 5 на Регламент (ЕО) № 1857/2006

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Законовият орган, отговарящ за схемата:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Организацията, ръководеща схемата, е:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Интернет адрес: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Друга информация: Допълнителна и по-подробна информация относно изискванията за приемливост и правилата на схемата може да намерите на посочените по-горе интернет адреси


7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/14


Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Задължения за обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 31/09)

Държава-членка

Испания

Маршрут

Канарски острови (Gran Canaria — Tenerife North и South, Gran Canaria — Fuerte Ventura, Lanzarote, El Hierro, Tenerife Noth и South — La Gomera — La Palma, La Palma — Lanzarote)

Дата на влизане в сила на задължението за обществена услуга

Датата на публикуване на настоящото обявление

Адрес, на който може да бъде получен текстът на поканата за участие в търга и съответната информация и/или документация, свързана със задължението за обществена услуга

Dirección General de Aviación Civil

Sudireción General de Transporte Aéreo

Area de Explotación

Tel.: (34-91) 59 77 505

Fax (34-91) 59 78 643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Обявления

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Комисия

7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/15


Покана за представяне на предложения за 2009 г. — Подготвително действие MEDIA International

(2009/C 31/10)

1.   Цели и описание

Подготвителното действие MEDIA International има за цел да проучи и изпробва сътрудничеството между европейски кинематографисти и кинематографисти от трети страни. То обхваща:

подпомагане за обучение,

подпомагане за дистрибуция,

подпомагане за популяризиране,

подпомагане за развитието на кинематографични мрежи,

подпомагане за повишаване на търсенето от страна на публиката.

В рамките на работната програма за подготвителното действие MEDIA International за 2009 г. Комисията отправя покана към кандидатите да представят предложения.

2.   Кандидати, отговарящи на условията за участие

Предложения могат да бъдат отправяни от юридически лица от 27-те държави-членки на ЕС, както и от трети държави. Конкретните условия са посочени в работната програма за подготвителното действие MEDIA International за 2009 г.

3.   Бюджет за проекти

Максималната сума на разположение по тази покана за отправяне на предложения е 4,96 милиона EUR.

Финансовата подкрепа от страна на Комисията не може да надхвърля 50 %, 75 % или 80 % от общите приемливи разходи, в зависимост от характера на дейността.

Финансовият принос ще бъде отпуснат под формата на безвъзмездна помощ.

4.   Оценяване и подбор

Получените предложения се оценяват от Комисията с помощта на независими експерти. Критериите, използвани при оценката, са определени в работната програма за подготвителното действие MEDIA International за 2009 г. Успешно преминалите процеса на оценка предложения ще бъдат класирани с оглед на качеството им.

Процедурата за оценка на заявленията за получаване на безвъзмездна помощ от Комисията е установена с Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (1).

5.   Срок за подаване на заявления

Заявленията трябва да бъдат изпратени най-късно до 2 юни 2009 г. до:

Ms Aviva Silver

European Commission

Directorate-General Information Society and Media

Directorate A — Audiovisual, Media and Internet

Unit A2 — MEDIA programme and media literacy

Office BU33 02/005

B-1049 Brussels

6.   Пълна информация

Пълният текст на поканата за представяне на предложения, заедно с работната програма за подготвителното действие MEDIA International за 2009 г., указания и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/media

Заявленията трябва да отговарят на всички условия в поканата за представяне на предложения и да бъдат подадени, като се използва предоставения за целта формуляр.


(1)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).


7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/17


МЕДИА 2007 — РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

Покана за представяне на предложения — EACEA/36/08

Подкрепа за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа

(2009/C 31/11)

1.   Цели и описание

Настоящото обявление за покана за представяне на предложения е изготвено въз основа на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007).

Една от целите на програмата е насърчаване на обмена и сътрудничеството в подкрепа на свързването в мрежи на европейските действащи лица в областта на обучението, и по-специално на висши учебни заведения, обучаващи организации и партньори в аудиовизуалния сектор, както и насърчаване на мобилността на студентите и обучаващите в Европа.

2.   Допустими кандидати

Настоящата покана е отправена към паневропейски консорциуми на висши учебни заведения, обучаващи организации и партньори в аудиовизуалния сектор, чиято дейност допринася за постигане на посочените по-горе цели на програма МЕДИА, както са определени в решението на Съвета.

Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:

27-те държави-членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.

3.   Допустими проекти

Следните проекти и дейности по тях, реализирани в държавите, участващи в програма МЕДИА, имат право на участие.

Проекти, насочени към развиване на капацитета на бъдещи професионалисти в аудиовизуалната област да разбират и интегрират европейското измерение в своята работа посредством усъвършенстване на знанията и опита в следните области:

обучение по икономическо, финансово и търговско управление,

обучение по нови аудиовизуални технологии,

обучение по разработване на проекти за сценарии.

Продължителността на проектите (= срока на допустимост на разходите) е 12 месеца (до максимум 18 месеца в надлежно обосновани случаи).

Проектите трябва да бъдат реализирани между 1 септември 2009 г. и 30 юни 2011 г.

4.   Критерии за отпускане

Допустимите предложения ще получат оценки в точки от общо 100 възможни точки въз основа на изброените критерии със следната относителна тежест:

качество на съдържанието на дейността (20 точки),

управление на проекта (20 точки),

качество на консорциума (20 точки),

европейско измерение (20 точки),

въздействие (20 точки).

5.   Бюджет

Общият наличен бюджет е 1 900 000 EUR.

Финансовата помощ ще бъде предоставена под формата на субсидия. Финансовата помощ от Комисията не може да надхвърля 50 % или 75 % от общите допустими разходи.

Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.

6.   Краен срок за подаване на предложения

Предложенията трябва да бъдат подадени до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 27 март 2009 г. на следния адрес:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA 36/2008/„MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe“

Mr Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels

Ще бъдат приети само предложения, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, надлежно подписани от лицето, упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.

Предложения, изпратени по факс или електронна поща, няма да бъдат приети.

7.   Подробна информация

Пълният текст на насоките, както и формулярите за кандидатстване са достъпни на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

Предложенията трябва да отговарят на всички условия на насоките, да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри и да съдържат всички данни и приложения, посочени в пълния текст на поканата.


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/19


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 31/12)

1.

На 30 януари 2009 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Atlantia S.p.A. (Италия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета придобива заедно с предприятие Acciona (Испания) съвместен контрол над част от предприятието Itínere (Испания).

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Atlantia: платени пътни магистрали в Италия и чужбина,

за предприятие Acciona: изграждане на инфраструктура, енергетика, услуги по водоснабдяване и концесии,

за предрпиятие Itínere: активите, за които се отнася уведомлението, са платени пътни магистрали в Чили.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/20


Съобщение на министъра на икономиката на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

(2009/C 31/13)

С настоящото министърът на икономиката съобщава, че е било получено заявление за разрешение за проучване на въглеводороди.

Районът, за който се отнася заявлението, се намира в провинция Северен Брабант и границите му се определят по следния начин:

а)

правата от точка P през точка А до пресечната точка на правата с линията, която образува средата на река Амер, в близост до точка B;

б)

след това по правата, която образува средата на р. Амер и след това през Бергше Маас от посочената в буква а) пресечна точка до точка C, разположена в средата на Бергше Маас;

в)

по правата между двойката точки C-D и D-E;

г)

по правата от точка E през точка F до пресечната точка с линията, образуваща средата на Бергше Маас, в близост до точка F;

д)

по линията, която образува средата на Бергше Маас от посочената в буква г) пресечна точка до точката, в която тази линия пресича линията с координати х = 137100,00, в близост до точка G;

е)

по границата на провинцията между Гелдерланд и Северен Брабант от посочената в буква д) пресечна точка до пресечната точка с линията J през точка I, в близост до точка H;

ж)

по правата от посочената в буква е) пресечна точка до точка I;

з)

по правата от точка I през точка J до пресечната точка с линията между точките с координати x = 164000,00, y = 421000,00 и x = 189000,00, y = 373000,00, в близост до точка K;

и)

по правата от посочена в буква з) пресечна точка до пресечната точка на правата в точка N през точка M с линията между точките с координати x = 164000,00, y = 421000,00 и x = 189000,00, y = 373000,00, в близост до точка L;

й)

по правата от посочената в буква и) пресечна точка и точка М;

к)

по правата между двойката точки M-N, N-O и O-P.

Координатите на посочените точки са:

Точка

X

Y

A

115338.00

413290.00

B

115338.00

413678.55

C

120700.00

414650.00

D

120000.00

418500.00

E

135000.00

418500.00

F

136200.28

416299.48

G

137100.00

416580.00

H

153173.00

419368.00

I

153329.00

419368.00

J

162400.00

419368.00

K

164850.00

419368.00

L

187645.83

375600.00

M

186939.00

375600.00

N

151430.00

375600.00

O

130074.00

390264.00

P

115338.00

390264.00

Територията, която е разположена между следните точки и прави между тях, не принадлежи към описаната по-горе област:

Точка

X

Y

1

130074.00

416300.00

2

130074.00

416300.00

3

130074.00

393000.00

4

130074.00

393000.00

Координатите са в съответствие с националната триангулачна система Rijksdriehoeksmeting (RD).

Съгласно описаните граници площта е 2 026 km2.

С настоящото министърът на икономиката приканва заинтересованите страни да подават конкурентни заявления за разрешения за проучване на въглеводороди в района, очертан от посочените по-горе точки и прави, във връзка със споменатата по-горе директива и с член 15 от Закона за минодобива (Mijnbouwwet) (Бюлетин за законите и указите, 2002 г., № 542).

Компетентният орган за издаване на разрешения е министърът на икономиката. Критериите, условията и изискванията, посочени в член 5, параграфи 1 и 2 и член 6, параграф 2 от гореспоменатата директива, са определени в Закона за минодобива (Бюлетин за законите и указите 2002 г., № 542).

Заявления могат да бъдат подавани в продължение на 13 седмици след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз и следва да бъдат изпращани до:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Заявления, получени след изтичането на този срок, няма да бъдат разглеждани.

Решение относно заявленията ще бъде взето не по-късно от 12 месеца след изтичането на този срок.

Допълнителна информация може да бъде получена от г-н E.J. Hoppel на следния телефон (31-70) 379 77 62.


7.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове, се отнасят към актуалната версия на съответния акт.