ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 30

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
6 февруари 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2009/C 030/01

Становище на Европейската централна банка от 5 декември 2008 година относно предложение за директива относно предприемането, упражняването и надзора на дейността на институциите за електронни пари (CON/2008/84)

1

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 030/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

10

2009/C 030/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

14

2009/C 030/04

Съобщение на Комисията относно официално признаване на факта, че определени актове от законодателството на Общността в сферата на селското стопанство вече не са актуални

18

2009/C 030/05

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

23

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 030/06

Обменен курс на еврото

24

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 030/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5465 — Orkla/Sapa) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

25

2009/C 030/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

26

 

2009/C 030/09

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейска централна банка

6.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 декември 2008 година

относно предложение за директива относно предприемането, упражняването и надзора на дейността на институциите за електронни пари

(CON/2008/84)

(2009/C 30/01)

Въведение и правно основаниe

На 30 октомври 2008 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно предприемането, упражняването и надзора на дейността на институциите за електронни пари, за изменение на Директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (1) (наричана по-долу „предложената директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 105, параграф 4 във връзка с първото и четвъртото тире на член 105, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност, тъй като предложената директива се отнася до основни задачи на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), а именно да определя и осъществява паричната политика на Общността (2) и да насърчава нормалното функциониране на платежните системи. Компетентността на ЕЦБ се основава също на член 105, параграф 5 от Договора, съгласно който ЕСЦБ допринася за гладкото провеждане на следваните от компетентните власти политики, свързани с разумния надзор на кредитните институции и стабилността на финансовата система. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

Целта на предложената директива е да отвори пазара за емитирането на електронни пари (наричани по-долу „електронни пари“) от институциите за електронни пари (наричани по-долу „ИЕП“), които са регулирани съгласно по-облекчен режим за надзор спрямо този, който е приложим за кредитни институции. ЕЦБ подкрепя преразглеждането на Директива 2000/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 18 септември 2000 г. относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари (3), тъй като то потвърждава, че Директива 2000/46/ЕО не е напълно в съответствие с настоящите пазарни очаквания по отношение на емитирането на електронни пари. Същевременно ЕЦБ е сериозно загрижена по отношение на предложението за промяна на правното определение на ИЕП от „кредитна институция“ на „финансова институция“, съгласно определението в Директива 2006/48/ЕО на Европейскияпарламент и Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (4); тази промяна би имала широки последици за осъществяването на паричната политика. В тази връзка предложената директива предизвиква загриженост по отношение на надзора, тъй като тя облекчава режима за надзор над ИЕП, като същевременно разширява обхвата на техните дейности. Горните съображения са изложени подробно по-долу.

Специфични забележки

1.   Правeн характер на ИЕП

1.1.

За да се оценят последиците от предложената директива е важно първо да се разбере правният характер на ИЕП. В тази връзка, буква б) от член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО определя ИЕП като кредитни институции по смисъла на Директива 2000/46/ЕО. Съгласно буква а) от член 1, параграф 3 от Директива 2000/46/ЕО, ИЕП е определена като „предприятие или всяко друго юридическо лице, което не е кредитна институция, така както е дефинирана в член 1, точка 1, първа алинея, буква a) от Директива 2000/12/EО (сега Директива 2006/48/ЕО), която издава платежни средства под формата на електронни пари“. Член 17, параграф 1 от предложената директива изключва ИЕП от горното определение за кредитна институция и ги прекласифицира като „финансови институции“ в съответствие с член 4, параграф 5 от Директива 2006/48/ЕО. С оглед обаче на вида дейности, които ИЕП ще могат да предприемат съгласно предложената директива, правният характер на ИЕП би продължил да бъде равнозначен на този на кредитните институции. Това заключение се основава на анализа на определението за кредитна институция по буква а) от член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО, съгласно което „кредитна институция“ означава „предприятие, чиято дейност е да приема депозити или други възстановими средства от населението и да отпуска кредити за своя собствена сметка“.

1.2.

„предприятие“

Понятието „предприятие“ е това, което е използвано в правилата на конкуренцията в Договора (5). Макар това понятие да не е дефинирано в Договора, неговото значение е посочено в правото на Общността, като понятието включва всяко физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговска (6) или икономическа дейност, независимо от неговия правен статут или начин на финансиране (7). Член 2, параграф 1 от предложената директива определя ИЕП като „юридическо лице, на което е предоставен лиценз … за емитиране на електронни пари“. По този начин, първата част от изискването за „предприятие“, наложена с определението за кредитна институция, е изпълнена. Освен това, емитирането на електронни пари и най-общо предоставянето на други платежни услуги от дадена ИЕП, както е посочено в член 8 от предложената директива, може със сигурност да се каже, че представляват и търговска, и икономическа дейност.

1.3.

„чиято дейност е да приема депозити или други възстановими средства от населението и да отпуска кредити за своя собствена сметка“

Както отбелязва Съдът на Европейските общности „безспорно е, че приемането на депозити от населението и отпускането на кредити представляват основните дейности на кредитните институции“ (8). Обръща се внимание на кумулативния характер на двата аспекта на тази дейност, т.е. необходимостта от тяхното едновременно съществуване, за да попадне дадена кредитна институция в обхвата на определението, посочено в Директива 2006/48/ЕО. Достатъчно е обаче предприятието да има право, съгласно своя устав, да извършва двата вида дейност; не е необходимо то действително да упражнява и двете от тях едновременно или дори да ги упражнява изобщо (9). Важно в тази връзка е дали институцията има право да извършва съответните транзакции. Тези елементи са оценени подробно по-долу.

1.4.

„приема депозити или други възстановими средства“

1.4.1.

Член 8, параграфи 2 и 3 от предложената директива забраняват приемането на депозити от ИЕП. Макар Директива 2006/48/ЕО да не дефинира приеманото на депозити, концепцията за „депозити или други възстановими средства“ съгласно Директива 2006/48/ЕО е широко тълкувана от Съда на Европейските общности, който е посочил, че „понятието „други възстановими средства“ … се отнася не само до финансови инструменти, които притежават вътрешно присъщото качество на възстановимост, но и до тези, които въпреки че не притежават това качество, са предмет на договорно споразумение за изплащане на платените средства“ (10). Няма значение дали тези средства са получени под формата на депозити или под други форми, като „постоянна емисия на облигации и други подобни ценни книжа“ (11), както е посочено в директивата, предшестваща Директива 2006/48/ЕО. Така „всяко получаване на пари може да представлява дейност по приемане на депозити (в по-широк смисъл), ако включва възстановяване на получените пари“. В тази връзка не е важно дали изискването за възстановяване вече съществува към момента на получаване на средствата (и представлява „съществен“ елемент от тази транзакция) или дали това задължение възниква само в резултат на „създаване на договорно право“ (12). Правилното тълкуване на приемането на депозити „ще трябва да се определя от въпроса за обхвата на спестяванията, които да бъдат защитени, и тълкуването на характеристиките на „кредитната дейност“ на фона на рисковете, считани за големи, по отношение на защитата за възстановяване на депозити. Резултатът е тенденция към широко тълкуване както на дейността по приемане на депозити, така и на дейността по кредитиране“ (13).

1.4.2.

С оглед на горепосоченото, следва да се отбележи, че съображение 8 от Директива 2000/46/ЕО изтъква, че „получаването на средства от населението като размяна за електронни пари, в резултат на което се получава кредитно салдо по сметка на институцията-издател, съставлява приемане на депозити или други изплатими средства“. Съгласно предложената директива това получаване на средства няма да съставлява повече депозит или други възстановими средства. За тази промяна не е посочено основание в обяснителния меморандум към предложената директива; изглежда обаче, че тя представлява общ опит за привеждане в съответствие на Директива 2000/46/ЕО с Директива 2007/64/ЕО (14). Както вече е отбелязано в Становище CON/2006/21 от 26 април 2006 г. относно предложение за директива относно платежните услуги във вътрешния пазар (15), ЕЦБ приема, че получаването на средства по този начин представлява приемане на депозити. Причината за това е, че средствата могат да бъдат държани за неопределен срок и емитентът има право да заплати лихва върху получените средства. По-конкретно по отношение на заплащането на лихва, Съдът на Европейските общности потвърди, че „когато кредитни институции, които са дъщерни дружества на чуждестранни дружества, искат да навлязат на пазара на дадена държава-членка, конкуренцията посредством размера на лихвата, заплащана върху сметки на виждане представлява един от най-ефективните методи за тази цел … Ограничаването на предприемането и развиването на дейности на тези дъщерни дружества като последица от въпросната забрана [забрана за лихви върху сметки на виждане] е особено важно във връзка с това, че приемането на депозити от населението и отпускането на кредити представляват основните дейности на кредитните институции“ (16).

1.4.3.

Накрая, когато се твърди, че ИЕП ще продължат да приемат депозити или други възстановими средства е решаващо средствата, платени на ИЕП, да са възстановими в съответствие с член 5 от предложената директива, съгласно който въпросните средства се изплащат обратно на притежателя на електронните пари по номинална стойност при поискване.

1.5.

„от населението“

По отношение на приемането на депозити, институцията трябва да се занимава с дейност по приемане на депозити „от населението“. В отсъствието на съдебна практика на Съда, занимаваща се пряко с понятието „население“, използвано в определението за кредитна институция, съгласно Директива 2006/48/ЕО, няколко правни учени изразяват становището си относно значението на понятието „население“ в определението за „кредитна институция“, както е установено в първото тире на член 1 от Директива 77/780/ЕИО, което е възпроизведено дословно в буква а) от член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО. Признава се, че „При приемането на Първата банкова директива главната цел на разумния надзор над кредитните институции е била защитата на вложителите и спестителите … Поради тази причина, предприятие, което набира средствата си на междубанковия пазар от кредитни институции или от други професионални страни на пазарa — като например институционални инвеститори и застрахователни дружества, не се квалифицира като кредитна институция“ (17). Поради това „Институции, които извършват дейност единствено на междубанкови пазари … не биха се квалифицирали като кредитни институции по правото на ЕО, тъй като те не получават средства от населението“ (18). Оттук е видно, че понятието „население“ включва физически и юридически лица, за които се счита, че е необходима защита от закона, докато тези лица, които не се нуждаят от такава защита, като финансиращите се единствено на междубанковите пазари, не се считат за попадащи в обхвата на понятието „население“. Поради това всяко юридическо или физическо лице, различно от кредитна или финансова институция, ще се класифицира като „население“ за целите на определението за кредитна институция. Действително, в контекста на ИЕП, притежателите на електронни пари се приемат за „населението“, от което емитентите на електронни пари получават средства.

1.6.

„да отпуска кредити за своя собствена сметка“

Съгласно член 1, параграф 5, буква а) от Директива 2000/46/ЕО търговските дейности на ИЕП са ограничени и изрично изключват „предоставянето на кредити под каквато и да било форма“. Тъй като дейността на кредитните институции обхваща както приемането на депозити така и отпускането на кредити, би могло да се поддържа, че понастоящем ИЕП не изпълняват двата критерия за приемане на депозити и предоставяне на кредити и се считат за кредитни институции само заради определението, установено в Директива 2006/48/ЕО. Независимо обаче от забраната в предложената директива ИЕП да приемат депозити, те ще продължат de facto да приемат депозити или други възстановими средства. В допълнение те ще продължат да изпълняват другите критерии за отпускане на кредити. По-точно, в съответствие с буква б) от член 8, параграф 1 от предложената директива, ИЕП ще имат правото да предоставят кредити, когато предлагат определен вид платежни услуги (19). Следва да се отчете обаче, че ИЕП, които желаят да отпускат такива кредити могат да го направят единствено при спазването на редица специфични условия (20).

1.7.

Определението за „кредитна институция“ в Директива 2006/48/ЕО се отнася до естеството на сключената сделка, а не до вида на лицето, което я сключва (21). В тази връзка изглежда ясно, че независимо от преустановяването на ИЕП да бъдат кредитни институции, съгласно предложената директива, и независимо от забраната по нея за приемането от ИЕП на депозити или други възстановими средства, те de facto ще продължат да приемат такива депозити. По-точно, получените средства могат да се държат за неопределен период, докато притежателят поиска те да бъдат възстановени, и емитентите на електронни пари могат да платят лихва върху получените средства. В допълнение ИЕП ще продължат да изпълняват другите критерии за дейността на кредитните институции. Поради това от правна гледна точка би изглеждало, че дадена ИЕП, както е определено в предложената директива, би имала характеристики, приличащи дори повече, отколкото сега, на тези на кредитните институции, тъй като дейността по приемането на депозити остава непроменена и ще бъде позволено в бъдеще извършването на ограничено отпускане на кредити. Имайки предвид това, следва да се отбележи, че във връзка с развитието на определението за „кредитна институция“, учените посочват, че „Трябва да има уеднаквен подход в тази област за избягване на изкривяване на конкуренцията, което би настъпило, ако предприятията, които са предимно сходни и извършват еднаква дейност или поне много сходна дейност, подлежаха на административен контрол в една държава, но се освобождаваха в друга“ (22). За централните банки, ИЕП са част от парично-емисионния сектор и следва да се осигурят трайни равнопоставени условия за конкуренция с кредитните институции, както е определено в Директива 2006/48/ЕО (23).

2.   Парична политика

2.1.

Съгласно първото изречение на член 19.1 от Устава на ЕСЦБ „ЕЦБ може да поиска от кредитните институции, създадени в държавите-членки да поддържат минимални резерви по сметки в ЕЦБ и националните централни банки, в съответствие с целите на паричната политика“. Предвид техния правен статут като кредитни институции, ИЕП подлежат на изискването на Евросистемата за задължителни резерви (24), както по-подробно е уредено в Регламент ЕЦБ/2003/9 от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (25). Минималните резерви са важно средство за осъществяването на паричната политика, т.е. определянето на краткосрочни лихвени проценти, които могат да се налагат само на кредитни институции. Поради това определението за кредитна институция, съдържащо се в Директива 2006/48/ЕО, е от значение за ЕЦБ и националните централни банки.

2.2.

Ако ИЕП престанат да се обхващат от определението за кредитни институции, както се предвижда в член 17, параграф 1 от предложената директива, това би имало широки последици от гледна точка на централните банки. Тъй като електронните пари са също заместители на платежните средства, предлагани от банки (например под формата на транзакции с дебитни карти), такива платежни средства биха били предлагани от институции за електронни пари, които не подлежат повече на изискванията за задължителни резерви. Непоследователно третиране на различните платежни средства, които са съвсем близки в много отношения, следва да бъде избегнато.

2.3.

Освен това прехвърлянето на салда между сметки за електронни пари и банкови сметки би засегнало състоянието на ликвидността на банките и би усложнило осъществяването на паричната политика. Макар настоящите обеми от електрони пари да са твърде малки, за да създадат проблеми в тази връзка, съществува потенциал за бързо увеличаване на притежаваните електронни пари в бъдеще, както е предвидено в оценката на въздействието, придружаваща предложената директива, като последица от облекчените регулаторни изисквания, които биха се прилагали за ИЕП след приемането на предложената директива. Последиците от прекласифицирането на ИЕП като финансови институции, както е определено в член 4, параграф 5 от Директива 2006/48/ЕО, биха били такива, че ИЕП не биха подлежали повече на изискването за задължителни резерви по член 19.1 от Устава на ЕСЦБ. В този случай и ако електронните пари заменят до значителна степен паричните наличности, условията за ликвидност на банковия сектор биха били значително засегнати според ЕЦБ. Следователно осъществяването на паричната политика от Евросистемата би било по-трудно и резултатите по-несигурни.

2.4.

В заключение, съображенията, свързани с паричната политика, подкрепят твърдо, че ИЕП следва да продължат да бъдат класифицирани като кредитни институции, противно на предвиденото в предложената директива. В тази връзка ЕЦБ счита, че съображенията по отношение на паричната политика, установени по-горе, ясно превишават по значение обосновката, залегнала в предложената директива за съгласуване на регулаторния режим, приложим за ИЕП, с този, приложим за платежните институции, дефинирани в член 4, параграф 4 от Директива 2007/64/ЕО, които не са обхванати от определението за кредитна институция (26).

2.5.

ЕЦБ приветства факта, че член 5 от предложената директива поддържа до голяма степен изискванията за възстановяване, съдържащи се в член 3 от Директива 2000/46/ЕО. Възстановяването е основен въпрос от гледна точка на централната банка. Поради това ИЕП трябва да бъдат правно задължени да възстановяват електронни пари срещу пари на централна банка по номинална стойност, по искане на притежателя на електронните пари. Единствено чрез осигуряване, че притежателят на електронни пари може да конвертира обратно стойността на електронните пари в банкноти или пари по сметки, ще се запази доверието в електронните пари като ефективен и надежден заместител на монети и банкноти. От гледна точка на паричната политика, изискването за възстановяване е необходимо, inter alia, за да се запази функцията на парите като разчетна единица, да се поддържа ценова стабилност, като се избягва неограничено емитиране на електронни пари, и да се запази способността за контрол върху условията за ликвидност и върху краткосрочните лихвени проценти, определяни от ЕЦБ.

2.6.

Възстановяване от емитенти на електронни пари на притежатели на електронни пари, както е посочено по-горе, следва да се извършва или в законно платежно средство или, със съгласие на съответния притежател на електронни пари, посредством банкови канали чрез извършване на неотменимо платежно нареждане за заверяване на банковата сметка на притежателя на електронни пари. Плащанията по възстановяването следва да са деноминирани в същата валута, в която са деноминирани емитираните електронни пари (27). В тази връзка ЕЦБ отбелязва, че член 5, параграф 1 от предложената директива загатва, че притежателят на електронни пари може да поиска по всяко време възстановяване по „паричната стойност на притежаваните електронни пари“. Въпросната разпоредба не отразява съдържанието на член 3, параграф 1 от Директива 2000/46/ЕО, съгласно която притежателят може да избира между възстановяване по номинална стойност в монети и в банкноти или чрез превод по сметка. От съображения за правна яснота и за осигуряване на съгласувано въвеждане на разпоредбата в националното законодателство на държавите-членки, ЕЦБ предлага член 5, параграф 1 от предложената директива да се измени съответно, за да се осигури, че притежателят на електронни пари е свободен да избере предпочитания от него метод на възстановяване.

3.   Надзорна рамка

3.1.

Член 8, параграф 1 от предложената директива разширява значително обхвата на дейностите, които ИЕП ще имат право да извършват, в сравнение с член 1, параграф 5 от Директива 2000/46/ЕО, съгласно който търговските дейности на ИЕП, извън емитирането на електронни пари, се ограничават до предоставянето на тясно свързани с това финансови и нефинансови услуги, с изключение на предоставянето на кредити под каквато и да било форма. Предложената директива прибавя към разрешените дейности: i) предоставяне на платежни услуги, изброени в приложението към Директива 2007/64/ЕО, което включва отпускане на определени кредити; ii) експлоатация на платежни системи; и iii) извършване на стопанки дейности, различни от емитирането на електронни пари. Едновременно с либерализирането на списъка на позволени дейности, надзорният режим се облекчава като, inter alia, се намаляват значително първоначалните изисквания за капитал и се премахват съществуващите ограничения на инвестиции, съдържащи се в член 5 от Директива 2000/46/ЕО. ЕЦБ разбира, че основният мотив за това фундаментално изменение е целта за съгласуване и окончателно въвеждане на регулаторната рамка за ИЕП в Директива 2007/64/ЕО. Съобразно с това предложеният надзорен режим, съгласуван с разпоредбите, приложими за платежните институции, съгласно Директива 2007/64/ЕО, съответства на предложеното изменение на определението на ИЕП. Предвид гореизложеното е важно да се разгледат следните въпроси.

3.2.

Първо, ЕЦБ счита, че освен правото на ИЕП и кредитните институции да емитират електронни пари, разграничението между ИЕП и платежни институции не е ясно; това прави оценката на рисковете и на свързаните защитни мерки предизвикателна задача от надзорна гледна точка. По-точно, затруднението възниква не само от факта, че ИЕП могат да държат средства, които са на практика равностойни на депозити и други възстановими средства, но и от възможността за дадена ИЕП да отпуска кредити, финансирани с пари, получени от населението. В допълнение групирането на ИЕП с платежните институции е усложнено от необходимостта за разграничаване между платежните услуги, основани на платежни сметки, и платежните услуги с електрони пари, базирани на централизирани сметки.

3.3.

Второ, предложената промяна на определението на ИЕП не би намалила рисковете, свързани с техните дейности. В сравнение с това оценката на въздействието, съпътстваща предложената директива, не разглежда рисковете, които могат да бъдат свързани с по-широкия обхват на дейности, които ИЕП имат право да предприемат.

3.4.

Трето, ЕЦБ счита, че липсват ясни доказателства относно твърдението за несъответствие между изискванията за защитни мерки и действителните рискове, свързани с дейностите на ИЕП. Въз основа на гореспоменатите съображения, съществува ясна необходимост от допълнително разглеждане на рисковете, свързани с новия „правен характер“ на ИЕП, с цел осигуряване на тяхното правилно регулаторно и надзорно третиране.

3.5.

Четвърто, както вече беше отбелязано по-горе, е важно да се наблегне, че член 5 от Директива 2000/46/ЕО относно ограниченията на инвестиционните стратегии не е отразен в предложената директива. Доста ограничителният характер на Директива 2000/46/ЕО по отношение на възможностите, които тя оставя на емитентите на електронни пари за реализиране на печалби чрез емитирането на електронни пари, е облекчен в предложената директива. Предложеното изменение може да се окаже положително за бъдещия растеж на сектора. Обаче значимите рискове за ликвидността и от неизпълнение, които ИЕП може да срещне, ако има право да инвестира във всеки вид активи, трябва да се вземат предвид. В тази връзка може да се постигне едно добре балансирано решение, като се установи по-гъвкав режим на ограниченията на инвестициите спрямо настоящия, установен в Директива 2000/46/ЕО. Пълна либерализация на съществуващите ограничения на инвестиции, каквато се съдържа в предложената директива, би изисквала изменение, което би наложило допълнителни надзорни защитни мерки.

3.6.

Накрая, предложената директива повишава праговете на изискванията за идентифициране и комплексна проверка на клиента в съответствие с Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (28). Тези прагове обаче не съответстват на праговете по Директива 2007/64/ЕО. Значително увеличаване на настоящите прагове би улеснило анонимността при платежните транзакции и увеличило свързаните с емитирането на електронни пари рискове за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, по-специално посредством придобиването на многобройни предплатени карти.

4.   Статистика

ИЕП представляват понастоящем част от съвкупността от отчетни единици на парично-финансовите институции (ПФИ) за паричната и финансова статистика на ЕЦБ в съответствие с Регламент ЕЦБ/2001/13 от 22 ноември 2001 г. относно консолидирания баланс на сектор „Паричнo-финансови институции“ (29). Посочва се, че дори ако ИЕП не се дефинират повече като кредитни институции, те ще попадат в статистическото определение за ПФИ, съгласно част I, раздел I, параграф 2 от приложение 1 към Регламент ЕЦБ/2001/13, в съответствие с което спрямо резидентните финансови институции, които не са кредитни институции, се прилагат изискванията за статистическа отчетност в зависимост, inter alia, от степента на заменяемост между инструментите, които те емитират и депозитите, вложени в кредитните институции; основанието е, че ИЕП ще продължат да получават средства, равностойни на овърнайт депозити, от лица, които не са ПФИ, и ще инвестират в ценни книжа за своя собствена сметка.

5.   Допълнителни правни и технически забележки

5.1.

Член 1, параграф 3 от предложената директива установява, че тя не се прилага за услуги, основани на инструменти, които могат да бъдат използвани в „ограничени мрежи“. ЕЦБ признава, че съображение 5 може да се използва, за да се тълкува това в смисъл, че инструментът, използван в дадена ограничена мрежа, „може да се използва само за закупуване на стоки и услуги в специфичен магазин, верига от магазини или за ограничена гама от стоки или услуги“. Би било полезно обаче въпросната разпоредба да бъде допълнително пояснена, тъй като емитирането на електронни пари в мрежата например на две големи вериги от магазини би могло потенциално да представлява освобождаване за емитирането на значителни суми електронни пари.

5.2.

При условията на определени квалификации, член 1, параграф 4 от предложената директива освобождава операторите на мобилни телефони от приложното поле на предложената директива. ЕЦБ разбира, че освобождаването се прилага в случаите, когато операторът на мобилни телефони действа като посредник, без да добавя „съществена стойност“ към стоката или услугата, както е посочено в последното изречение на съображение 5 от предложената директива. От съображения за правна яснота, ЕЦБ препоръчва съображение 5 от предложената директива да бъде допълнително развито, като се дадат указания дали покупката например на мелодии за телефон или на прогноза за времето би била обхваната от това освобождаване.

5.3.

Определението за електронни пари в член 2, параграф 2 от предложената директива е формулирано много широко и обхваща повечето видове сметки; то изброява общо какво се приема за електронни пари, които включват също банкови и платежни сметки, тъй като осчетоводяването и съхраняването на средства се извършват понастоящем по електронен път, независимо от вида на съответната сметка. Препращането към платежните транзакции, както са определени в Директива 2007/64/ЕО, добавя още една много обща концепция към определението, тъй като платежните транзакции не се ограничени до традиционните платежни средства, но включват също превода и тегленето на средства. Това общо определение за електронни пари би означавало, че традиционните банкови сметки, както и платежните сметки, могат да се считат за електронни пари. Поради това ЕЦБ би предложила да се посочи, че всички получени средства могат да се използват единствено за целта на електронен превод на средства от притежателя на електронни пари на неговите получатели на плащането.

5.4.

Без да се засяга изразената по-горе позиция на ЕЦБ, по отношение на правния характер на получените средства, че те са de facto депозити, член 8, параграф 2 от предложената директива изглежда, че вече покрива съдържанието на член 8, параграф 3, поради което последният параграф може да бъде заличен.

5.5.

Член 11, параграф 1 от предложената директива урежда приемането от Комисията на мерки за изпълнение. По-специално, буква в) от член 11, параграф 1 установява правна основа за това във връзка с „мерки, за да се вземе под внимание технологичното и пазарно развитие“, която ЕЦБ счита за твърде широко формулирана, неограничена по обхват и възможно неизпълняваща изискването по член 11, параграф 2 от предложената директива, съгласно което мерките за изпълнение трябва да са „целящи изменение на несъществени елементи“ на предложената директива.

Предложения за изменения

В случаите, когато настоящото становище би довело до изменения на предложената директива, предложенията за изменение са изложени в приложението.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 декември 2008 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 627 окончателен.

(2)  В тази връзка компетентността на ЕЦБ съгласно член 5 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устав на ЕСЦБ“) е също от значение, тъй като предложената директива има влияние върху събирането на статистическа информация за определянето и осъществяването на паричната политика на еврозоната.

(3)  ОВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1. Виж член 4, параграфи 1 и 5 от Директива 2006/48/ЕО.

(5)  Виж Usher, J.A., The Law of Money and Financial Services in the EC, 2-ро издание, Clarendon Press, Oxford, 2000 г., стр. 116.

(6)  Решение 86/398/ЕИО на Комисията от 23 април 1986 г. относно процедура по прилагане на член 85 от Договора за ЕИО (IV/31.149 — Polypropylene) (ОВ L 230, 18.8.1986 г., стр. 1).

(7)  Дело С-41/90 Höfner и Elser срещу Macroton [1991] Сборник практика на Съда на ЕО 1-1979; дело Т-319/99 Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) срещу Комисията на Европейските общности [2003] Сборник практика на Съда на ЕО II-357.

(8)  Параграф 16 от дело С-442/02, Caixa-Bank France срещу Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie [2004] Сборник практика на Съда на ЕО I-8961.

(9)  Виж Clarotti, P., „The Harmonization of Legislation relating to Credit Institutions“, Common Market Law Review, том 19, № 2, Kluwer Law International, 1982 г., стр. 249 и Verheugd, P., „Definition of credit institution“, Banking and EC Law Commentary, M. van Empel и R. Smits eds, Kluwer Law International, Deventer, 1992 г., стр. 17.

(10)  Виж параграф 17 от дело С-366/97, Massimo Romanelli [1999] Сборник практика на Съда на ЕО I-855.

(11)  Съображение 5 от Първа директива 77/780/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 г. относно координирането на законовите, подзаконови и административни разпоредби за достъпа и упражняването на дейността на кредитни институции (ОВ L 322, 17.12.1977 г., стр. 30).

(12)  Виж Alexander Bornemann, „Abridged Opinion on the Concept of the Credit Institution in the Directives of the European Community Relating to Bank Regulation and Supervision“, стр. 11. Достъпно в PDF формат на Интернет адрес:

http://www.money-advice.net/media.php?id=234

(13)  Ibid.

(14)  Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).

(15)  ОВ C 109, 9.5.2006 г., стр. 10.

(16)  Виж параграфи 14 и 16 от дело С-442/02, Caixa-Bank France срещу Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie [2004] Сборник практика на Съда на ЕО I-8961.

(17)  Verheugd, P., „Definition of credit institution“, Banking and EC Law Commentary, M. van Empel и R. Smits eds, Kluwer Law International, Deventer, 1992 г., стр. 23.

(18)  Dassesse, M., Isaacs, S., и Penn, J., EC Banking Law, 2-ро издание, Lloyd's of London Press, 1994 г., стр. 19.

(19)  Платежните услуги, които ИЕП ще имат право да предприемат, са посочени в точки 4, 5 и 7 от приложението към Директива 2007/64/ЕО: i) изпълнението на платежни транзакции, когато средствата са част от отпусната на ползвател на платежни услуги кредитна линия при изпълнение на директни дебити, платежни транзакции чрез платежни карти и кредитни преводи; ii) издаване и/или придобиване на платежни инструменти; и iii) мобилни плащания, когато мобилният оператор действа като посредник за продажбата на стоки и услуги.

(20)  Член 8, параграф 1, буква б) от предложената директива препраща към член 16, параграфи 3 и 5 от Директива 2007/64/ЕО, което означава, че а) кредитът има спомагателен характер и се отпуска единствено и само във връзка с изпълнението на определена платежна транзакция; б) кредитът се погасява в срок, който не надвишава дванадесет месеца; в) кредитът не може да се отпусне от средствата, които са получени или се държат с цел изпълнение на определена платежна транзакция; г) собственият капитал на ИЕП трябва по всяко време да бъде достатъчен и по преценка на надзорните органи предвид общия размер на отпуснатия кредит; и д) не засяга други свързани разпоредби на общностното или националното законодателство, отнасящи се до условията за отпускане на кредити на потребители.

(21)  Виж Usher, J.A., The Law of Money and Financial Services in the EC, 2-ро издание, Clarendon Press, Oxford, 2000 г., стр. 116.

(22)  Виж Clarotti, P., „The Harmonization of Legislation relating to Credit Institutions“, Common Market Law Review, том 19, № 2, Kluwer Law International, 1982 г., стр. 248.

(23)  Тази позиция е в съответствие със становището, предоставено в Доклада относно електронните пари („Report on electronic money“), публикуван от ЕЦБ през август 1998 г., където се аргументира, че приложимата Банкова директива към този момент, следва да се измени, за да осигури, че ИЕП попадат в определението за кредитни институции. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебстраницата на ЕЦБ: www.ecb.europa.eu

(24)  Евросистемата се състои от ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки, въвели еврото.

(25)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.

(26)  Виж параграф 5.1 от Становище CON/2006/21 на ЕЦБ, в което ЕЦБ изразява предпочитание платежните институции да се включат в определението за кредитни институции, като заявява, че „ако на платежните институции е позволено да държат средства, които от икономическа и юридическа гледна точка се квалифицират като депозити, въпреки че според предложена директива те принципно не се окачествяват като такива, нивото на риска ще е същото като на кредитните институции или на институциите за електронни пари. Нивото на защитните мерки съответно следва да бъде същото, както това, което се прилага за кредитните институции и/или институциите за електронни пари. Следва, че за предпочитане е само кредитни институции или институции за електрони пари да предоставят платежни услуги. Това би осигурило достатъчна защита на потребителските средства и устойчива финансова дейност, поради което това е предпочитаният от ЕЦБ подход“.

(27)  За допълнителна информация вижте Доклада относно електронните пари („Report on electronic money“) и Становище CON/1998/56 на ЕЦБ от 19 януари 1999 г. по искане на Съвета на Европейския съюз съгласно член 105, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност и член 4, буква а) от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка относно 1) предложение на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането, упражняването и надзора на дейността на институциите за електронни пари и 2) предложение на Комисията за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 77/780/ЕИО относно координирането на законовите, подзаконови и административни разпоредби за достъпа и упражняването на дейността на кредитни институции.

(28)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

(29)  ОВ L 333, 17.12.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Съвета

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Член 2, параграф 2 от предложената директива

2.   „електронни пари“ означава парична стойност, представена чрез претенция към емитента, която се съхранява по електронен път и се емитира при получаване на средства, с цел извършване на платежни транзакции, както е определено в член 4, параграф 5 от Директива 2007/64/ЕО, и се приема от физически или юридически лица, различаващи се от емитента;

2.   „електронни пари“ означава парична стойност, представена чрез претенция към емитента, която се съхранява по електронен път и се емитира при получаване на средства, с единствената цел извършване на платежни транзакции, както е определено в член 4, параграф 5 от Директива 2007/64/ЕО прехвърляне на средства по електронен път от притежателя на електронните пари на неговите получатели на плащането, и се приема от физически или юридически лица, различаващи се от емитента;

Мотиви — Виж параграф 5.3 от становището

Изменение 2

Член 5, параграф 1 от предложената директива

1.   Държавите-членки гарантират, че по искане на притежателя емитентите на електронни пари възстановяват по всяко време и по номинална стойност паричната стойност на притежаваните електронни пари.

1.   Държавите-членки гарантират, че по искане на притежателя емитентите на електронни пари възстановяват по всяко време и по номинална стойност, в монети и банкноти или чрез превод по сметка, паричната стойност на притежаваните електронни пари.

Мотиви — Виж параграф 2.6 от становището

Изменение 3

Член 8, параграф 3 от предложената директива

3.   Институциите за електронни пари не приемат депозити или други възстановими средства по смисъла на член 5 от Директива 2006/48/ЕО.

(Заличаване)

Мотиви — Виж параграф 5.4 от становището

Изменение 4

Член 17 от предложената директива

Член 17

Изменения на Директива 2006/48/ЕО

1.   Член 4 се изменя, както следва:

а)

Точка 1, буква б) се изменя, както следва:

„1)

„кредитна институция“ означава предприятие с предмет на дейност получаване от граждани на депозити или на други парични средства, подлежащи на връщане, и отпускане на кредити за негова сметка;“

б)

Точка 5 се заменя със следния текст:

„5)

„финансова институция“ означава предприятие, различно от кредитната институция, чиято основна дейност е да придобива вложения или да извършва една или повече от дейностите, изброени в точки от 2-12 и 15 от приложение I.“

2.   Към приложение I се добавя следната точка 15:

„15.

Емитиране на електронни пари.“

(Заличаване)

Мотиви — Виж раздели 1, 2 и 4 от становището


(1)  Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен. Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен.


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

6.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/10


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 30/02)

Дата на приемане на решението

10.12.2008 г.

Помощ №

NN 60/05

Държава-членка

Испания

Регион

Название/Титла (и/или име на получателя)

Medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por los incendios e inundaciones de 2004

Правно основание

Real Decreto Ley no 6/2004 y Ley no 2/2005, por las que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Да се компенсират селскостопанските производители за загубите на продукция, предизвикани от пожарите и наводненията през 2004 г.

Вид на помощта

Пряка субсидия

Бюджет

Общият бюджет е 2 500 000 EUR

Интензитет

80 % от загубите

Продължителност

Еднократна помощ

Обхванат сектор (обхванати сектори)

Селско стопанство

Име и адрес на предоставящия орган

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino

Calle Alfonso XIII, no 62, 2a planta

E-28071 Madrid

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

8.12.2008 г.

Помощ №

N 675/07

Държава-членка

Чешка република

Регион

Название/Титла (и/или име на получателя)

Ekologické zemědělství a biopotraviny

Правно основание

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství,

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Рекламиране на екологични продукти

Вид на помощта

Субсидирана услуга

Бюджет

Общо 48 милиона CZK (приблизително 1,92 милиона EUR)

Годишно: 8 милиона CZK (приблизително 320 000 EUR)

Интензитет

Максимум 100 %

Продължителност

От датата на одобрение от Комисията до 31 декември 2013 г.

Обхванат сектор (обхванати сектори)

Селско стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Ministerstvo zemědělství České republiky

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

11.12.2008 г.

Помощ №

NN 5/08

Държава-членка

Обединено кралство

Регион

Scotland

Название/Титла (и/или име на получателя)

Shetland Animal Health Scheme 2003-2007

Правно основание

Local Government in Scotland Act 2003; Zetland Council (ZCC) Act 1974

Вид мярка

Ликвидиране на болестите по животните

Цел

Ликвидиране на болестите по животните

Вид на помощта

Субсидирани услуги

Бюджет

Общ бюджет: 167 025,93 GBP (около 200 000 EUR)

Интензитет

100 %

Продължителност

26 ноември 2003 г.-30 септември 2007 г.

Икономически сектори

Селскостопански сектор

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Shetland Islands Council

6 North Ness Business Park

Lerwick ZE1 0LZ

United Kingdom

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

8.12.2008 г.

Помощ №

NN 16/08 (ex N 518/07)

Държава-членка

Испания

Регион

Castilla y León

Название/Титла (и/или име на получателя)

Ayuda a «Primayor Elaborados, S.L.U.»

Правно основание

«Informe favorable de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre la formalización de una pignoración de depósito por “Ade Financiación, S.A.” a favor de la sociedad “Primayor Elaborados, S.L.U.” para llevar a la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León la concesión de la ayuda»

Вид мярка

Индивидуална помощ

Цел

Помощи за оздравяване на предприятия в затруднение

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

2 324 000 EUR

Интензитет

Продължителност

Шест месеца

Обхванат сектор (обхванати сектори)

Селско стопанство

Име и адрес на предоставящия орган

Ade Financiación, S.A.

Junta de Castilla y León

Calle San Lorenzo no 24

E-47001 Valladolid

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

17.12.2008 г.

Помощ №

N 587/08

Държава-членка

Литва

Регион

Название/Титла (и/или име на получателя)

Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti

Правно основание

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; 2005, Nr. 105-3874; 2007, Nr. 105-4306; 2008, Nr. 53-1976);

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 45-1705; 2008, Nr. 39-1441; 2008, Nr. 88-3553);

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 45-1704; 2008, Nr. 41-1525; 2008, Nr. 88-3552)

Вид мярка

Инвестиционна помощ за първичното селскостопанско производство

Цел

Развитие на сектора

Вид на помощта

Субсидия за лихвения процент

Бюджет

Общо: 54 000 000 LTL

Интензитет

Максимално 40 %

Продължителност

До 31.12.2013 г.

Икономически сектори

Селскостопански сектор

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


6.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/14


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(2009/C 30/03)

Дата на приемане на решението

10.12.2008 г.

Помощ №

N 135/08

Държава-членка

Германия

Регион

Название/Титла

Promotion Fund Law (Absatzfondsgesetz)

Правно основание

Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfondsgesetz)

Verordnung über die Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Насърчаване и рекламиране

Вид на помощта

Субсидия

Бюджет

610 милиона EUR

Интензитет

Максимум 100 %

Продължителност

2008-2013 г.

Икономически сектори

Селскостопански сектор

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Absatzförderungsfonds der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft

Schertberger Straße 14

D-53177 Bonn

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

10.12.2008 г.

Помощ №

N 379/08

Държава-членка

Италия

Регион

Название/Титла (и/или име на получателя)

Regime dei contratti di filiera e di distretto (Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera in attuazione della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, articolo 66, commi 1 e 2)

Правно основание

Decreto n. 2850 del 21 aprile 2008 di attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 — Supplemento Ordinario n. 240 ed in particolare gli articoli 60 e 61, relativi al «Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo» e al «Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree», e il comma 1 dell'articolo 66, relativo al sostegno della filiera agroalimentare

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni

Decreto 3 febbraio 2004 di modifica del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20 marzo 2006, recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2006, n. 86

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 452 del 3 luglio 2007, recante modifica al decreto 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2007, n. 170

Circolare 2 dicembre 2003 attuativa del Decreto 1o agosto 2003 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2004, n. 5

Decreto 22 novembre 2007 del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Помощ за инвестиции (в земеделски стопанства, за преместване на селскостопански постройки, инвестиции свързани с опазването и подобряванто на околната среда, инвестиции за преработката и маркетинга на селскостопански продукти), помощ за насърчаване на производството и маркетинга на качествени селскостопански продукти, предоставяне на техническа помощ (консултантски услуги, обучения, организация и участие във форуми, състезания, изложби и панаири) в селскостопанския сектор, помощ за реклама на селскостопански продукти, помощ за научни изследвания и развойна дейност

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ, заем при облекчени условия

Бюджет

Общ бюджет: 800 милиона EUR

Интензитет

Променлив (между 20 % и 100 % в зависимост от мярката за помощ)

Продължителност

От датата на одобрение от страна на Комисията до 31.12.2013 г.

Икономически сектори

Селскостопанство и хранителната индустрия

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

17.12.2008 г.

Помощ №

N 517/08

Държава-членка

Латвия

Регион

Название/Титла (и/или име на получателя)

Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai

Правно основание

Ministru kabineta 2007. gada 29. maija noteikumi Nr. 365 “Kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un ierobežošanas kārtība”

“Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai” projekts

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Предотвратяване на и компенсации за болести по растенията

Вид на помощта

Пряка субсидия и субсидирани услуги

Бюджет

4 750 000 LVL (около 6 800 000 EUR)

Интензитет

Максимално 100 %

Продължителност

До 30.12.2013 г.

Стопански сектори

Селскостопански сектор

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

17.12.2008 г.

Помощ №

N 526/08

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Название/Титла (и/или име на получателя)

Aanpassing van de heffing waaruit onderzoek en ontwikkeling in de pluimveesector en de preventie van ziekten van pluimvee worden gefinancierd voor 2009

Правно основание

Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Concept Verordening van het Productschap Puimvee en Eieren betreffende algemene bepalingen voor heffingen 2009, Concept Verordening van het Productschap Puimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen legsector 2009, Ontwerpverordening van het Productschap Puimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen pluimveevlees sector 2009 en de ontwerpverordening van het Productschap Pluimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen legsector (2009-I)

Вид мярка

Парафискален налог

Цел

Мярката се предвижда за регулиране на парафискалния налог за научни изследвания и развойна дейност за предотвратяване и ликвидиране на болести по птиците

Вид на помощта

Парафискален налог, помощ за научноизследователска и развойна дейност

Бюджет

4,56 милиона EUR годишно, 32 милиона EUR за периода 2007-2013 г.

Интензитет

100 %

Продължителност

2009-2013 г.

Икономически сектори

Селскостопански сектор, сектор за птиче месо и яйца

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Louis Braillelaan 80

Postbus 460

2700 AL Zoetermeer

Nederland

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

4.12.2008 г.

Помощ №

N 544/08

Държава-членка

Латвия

Регион

Название/Титла (и/или име на получателя)

Atbalsts, lai kompensētu zaudējumus, kas radās augļu dārzos bakteriālās iedegas rezultātā

Правно основание

Augu aizsardzības likums;

2004. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 218 “Augu karantīnas noteikumi”;

“Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi” projekts

Вид мярка

Ликвидиране на болести по растенията

Цел

Болести по растенията и паразитни инфекции

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ и субсидирани услуги

Бюджет

Общ бюджет: 1 750 000 LVL (около 2 490 040 EUR)

Интензитет

Максимум 100 %

Продължителност

До 30.12.2013 г.

Обхванат сектор

Селскостопански сектор

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


6.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/18


Съобщение на Комисията относно официално признаване на факта, че определени актове от законодателството на Общността в сферата на селското стопанство вече не са актуални

(2009/C 30/04)

Списък на актовете, които да бъдат премахнати от действащото право на Общността

(Зърнени култури)

 

Регламент (EО) № 752/2004

Официален вестник L 118, 23.4.2004 г., стр. 21.

 

Регламент (EО) № 1194/2004

Официален вестник L 228, 29.6.2004 г., стр. 14.

 

Регламент (EО) № 1274/2004

Официален вестник L 241, 13.7.2004 г., стр. 5.

 

Регламент (EО) № 1364/2004

Официален вестник L 253, 29.7.2004 г., стр. 16.

 

Регламент (EО) № 1757/2004

Официален вестник L 313, 12.10.2004 г., стр. 10.

 

Регламент (EО) № 115/2005 на Комисията

Официален вестник L 24, 27.1.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1058/2005 на Комисията

Официален вестник L 174, 7.7.2005 г., стр. 12.

 

Регламент (EО) № 1059/2005 на Комисията

Официален вестник L 174, 7.7.2005 г., стр. 15.

 

Регламент (EО) № 1060/2005 на Комисията

Официален вестник L 174, 7.7.2005 г., стр. 18.

 

Регламент (EО) № 1061/2005 на Комисията

Официален вестник L 174, 7.7.2005 г., стр. 24.

 

Регламент (EО) № 1062/2005 на Комисията

Официален вестник L 174, 7.7.2005 г., стр. 30.

 

Регламент (EО) № 1063/2005 на Комисията

Официален вестник L 174, 7.7.2005 г., стр. 36.

 

Регламент (EО) № 1064/2005 на Комисията

Официален вестник L 174, 7.7.2005 г., стр. 42.

 

Регламент (EО) № 1065/2005 на Комисията

Официален вестник L 174, 7.7.2005 г., стр. 48.

 

Регламент (EО) № 1066/2005 на Комисията

Официален вестник L 174, 7.7.2005 г., стр. 54.

 

Регламент (EО) № 1164/2005 на Комисията

Официален вестник L 188, 20.7.2005 г., стр. 4.

 

Регламент (EО) № 1165/2005 на Комисията

Официален вестник L 188, 20.7.2005 г., стр. 7.

 

Регламент (EО) № 1166/2005 на Комисията

Официален вестник L 188, 20.7.2005 г., стр. 10.

 

Регламент (EО) № 1374/2005 на Комисията

Официален вестник L 219, 24.8.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1375/2005 на Комисията

Официален вестник L 219, 24.8.2005 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1376/2005 на Комисията

Официален вестник L 219, 24.8.2005 г., стр. 15.

 

Регламент (EО) № 1377/2005 на Комисията

Официален вестник L 219, 24.8.2005 г., стр. 21.

 

Регламент (EО) № 1381/2005 на Комисията

Официален вестник L 220, 25.8.2005 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1382/2005 на Комисията

Официален вестник L 220, 25.8.2005 г., стр. 15.

 

Регламент (EО) № 1383/2005 на Комисията

Официален вестник L 220, 25.8.2005 г., стр. 21.

 

Регламент (EО) № 1384/2005 на Комисията

Официален вестник L 220, 25.8.2005 г., стр. 27.

 

Регламент (EО) № 1438/2005 на Комисията

Официален вестник L 228, 3.9.2005 г., стр. 5.

 

Регламент (EО) № 1516/2005 на Комисията

Официален вестник L 244, 20.9.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1572/2005 на Комисията

Официален вестник L 253, 29.9.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1573/2005 на Комисията

Официален вестник L 253, 29.9.2005 г., стр. 6.

 

Регламент (EО) № 1621/2005 на Комисията

Официален вестник L 259, 5.10.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1622/2005 на Комисията

Официален вестник L 259, 5.10.2005 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1695/2005 на Комисията

Официален вестник L 272, 18.10.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1696/2005 на Комисията

Официален вестник L 272, 18.10.2005 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1809/2005 на Комисията

Официален вестник L 291, 5.11.2005 г., стр. 4.

 

Регламент (EО) № 1845/2005 на Комисията

Официален вестник L 296, 12.11.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1862/2005 на Комисията

Официален вестник L 299, 16.11.2005 г., стр. 35.

 

Регламент (EО) № 1909/2005 на Комисията

Официален вестник L 305, 24.11.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1975/2005 на Комисията

Официален вестник L 317, 3.12.2005 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 25/2006 на Комисията

Официален вестник L 6, 11.1.2006 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 26/2006 на Комисията

Официален вестник L 6, 11.1.2006 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 27/2006 на Комисията

Официален вестник L 6, 11.1.2006 г., стр. 15.

 

Регламент (EО) № 28/2006 на Комисията

Официален вестник L 6, 11.1.2006 г., стр. 21.

 

Регламент (EО) № 80/2006 на Комисията

Официален вестник L 14, 19.1.2006 г., стр. 5.

 

Регламент (EО) № 256/2006 на Комисията

Официален вестник L 46, 16.2.2006 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 257/2006 на Комисията

Официален вестник L 46, 16.2.2006 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 362/2006 на Комисията

Официален вестник L 61, 2.3.2006 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 807/2006 на Комисията

Официален вестник L 147, 1.6.2006 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 835/2006 на Комисията

Официален вестник L 152, 7.6.2006 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 836/2006 на Комисията

Официален вестник L 152, 7.6.2006 г., стр. 6.

 

Регламент (EО) № 935/2006 на Комисията

Официален вестник L 172, 24.6.2006 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 936/2006 на Комисията

Официален вестник L 172, 24.6.2006 г., стр. 6.

 

Регламент (EО) № 990/2006 на Комисията

Официален вестник L 179, 1.7.2006 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1200/2006 на Комисията

Официален вестник L 218, 9.8.2006 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1414/2006 на Комисията

Официален вестник L 267, 27.9.2006 г., стр. 16.

 

Регламент (EО) № 1415/2006 на Комисията

Официален вестник L 267, 27.9.2006 г., стр. 19.

 

Регламент (EО) № 1421/2006 на Комисията

Официален вестник L 269, 28.9.2006 г., стр. 6.

 

Регламент (EО) № 1482/2006 на Комисията

Официален вестник L 276, 7.10.2006 г., стр. 51.

 

Регламент (EО) № 1483/2006 на Комисията

Официален вестник L 276, 7.10.2006 г., стр. 58.

(Свинско месо)

 

Регламент (EО) № 1012/2001 на Комисията

Официален вестник L 140, 24.5.2001 г., стр. 37.

 

Решение 2004/832/ЕО на Комисията

Официален вестник L 359, 4.12.2004 г., стр. 62.

 

Регламент (EО) № 1900/2004 на Комисията

Официален вестник L 328, 30.10.2004 г., стр. 69.

 

Решение 2005/362/ЕО на Комисията

Официален вестник L 118, 5.5.2005 г., стр. 37.

(Яйца, птиче месо)

 

Регламент (EО) № 2334/98 на Комисията

Официален вестник L 291, 30.10.1998 г., стр. 15.

 

Регламент (EО) № 293/1999 на Комисията

Официален вестник L 36, 10.2.1999 г., стр. 12.

 

Регламент (EО) № 872/2003 на Комисията

Официален вестник L 125, 21.5.2003 г., стр. 5.

 

Регламент (EО) № 1081/2004 на Комисията

Официален вестник L 204, 9.6.2004 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1249/2004 на Комисията

Официален вестник L 237, 8.7.2004 г., стр. 12.

 

Регламент (EО) № 1499/2004 на Комисията

Официален вестник L 275, 25.8.2004 г., стр. 10.

 

Регламент (EО) № 2102/2004 на Комисията

Официален вестник L 365, 10.12.2004 г., стр. 10.

 

Регламент (EО) № 106/2005 на Комисията

Официален вестник L 20, 22.1.2005 г., стр. 14.

(Мляко)

 

Регламент (EО) № 671/95 на Комисията

Официален вестник L 70, 30.3.1995 г., стр. 2.

 

Регламент (EО) № 100/1999 на Комисията

Официален вестник L 11, 16.1.1999 г., стр. 12.

 

Регламент (EО) № 417/2003 на Комисията

Официален вестник L 64, 7.3.2003 г., стр. 11.

 

Регламент (EО) № 1447/2003 на Комисията

Официален вестник L 206, 15.8.2003 г., стр. 7.

 

Регламент (EО) № 1471/2003 на Комисията

Официален вестник L 211, 21.8.2003 г., стр. 5.

 

Регламент (EО) № 1904/2003 на Комисията

Официален вестник L 280, 30.10.2003 г., стр. 20.

 

Регламент (EО) № 2332/2003 на Комисията

Официален вестник L 346, 31.12.2003 г., стр. 12.

 

Регламент (EО) № 664/2004 на Комисията

Официален вестник L 104, 8.4.2004 г., стр. 106.

 

Регламент (EО) № 815/2004 на Комисията

Официален вестник L 153, 30.4.2004 г., стр. 17.

 

Регламент (EО) № 1233/2004 на Комисията

Официален вестник L 234, 3.7.2004 г., стр. 7.

 

Регламент (EО) № 1519/2005 на Комисията

Официален вестник L 244, 20.9.2005 г., стр. 13.

 

Регламент (EО) № 1962/2005 на Комисията

Официален вестник L 315, 1.12.2005 г., стр. 13.

 

Регламент (EО) № 796/2006 на Комисията

Официален вестник L 142, 30.5.2006 г., стр. 4.

 

Регламент (EО) № 1285/2006 на Комисията

Официален вестник L 235, 30.8.2006 г., стр. 8.

 

Регламент (EО) № 1452/2006 на Комисията

Официален вестник L 271, 30.9.2006 г., стр. 40.

(Ориз)

 

Регламент (EО) № 443/98 на Комисията

Официален вестник L 56, 26.2.1998 г., стр. 10.

 

Регламент (EО) № 784/2003 на Комисията

Официален вестник L 115, 9.5.2003 г., стр. 14.

 

Регламент (EО) № 1365/2004 на Комисията

Официален вестник L 253, 29.7.2004 г., стр. 19.

 

Регламент (EО) № 87/2006 на Комисията

Официален вестник L 15, 20.1.2006 г., стр. 26.

 

Регламент (EО) № 88/2006 на Комисията

Официален вестник L 15, 20.1.2006 г., стр. 28.

 

Регламент (EО) № 313/2006 на Комисията

Официален вестник L 52, 23.2.2006 г., стр. 12.

 

Регламент (EО) № 314/2006 на Комисията

Официален вестник L 52, 23.2.2006 г., стр. 14.

(Вино)

 

Решение 89/228/ЕИО на Комисията

Официален вестник L 94, 7.4.1989 г., стр. 38.

 

Регламент (ЕИО) № 1014/90 на Комисията

Официален вестник L 105, 25.4.1990 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1518/1999 на Комисията

Официален вестник L 177, 13.7.1999 г., стр. 7.

 

Регламент (EО) № 2728/2000 на Комисията

Официален вестник L 316, 15.12.2000 г., стр. 14.

 

Регламент (EО) № 442/2001 на Комисията

Официален вестник L 63, 3.3.2001 г., стр. 52.

 

Регламент (EО) № 786/2001 на Комисията

Официален вестник L 115, 25.4.2001 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1203/2001 на Комисията

Официален вестник L 163, 20.6.2001 г., стр. 11.

 

Регламент (EО) № 1232/2001 на Комисията

Официален вестник L 168, 23.6.2001 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1367/2002 на Комисията

Официален вестник L 198, 27.7.2002 г., стр. 30.

 

Регламент (EО) № 81/2004 на Комисията

Официален вестник L 12, 17.1.2004 г., стр. 40.

 

Регламент (EО) № 709/2004 на Комисията

Официален вестник L 111, 17.4.2004 г., стр. 21.

 

Регламент (EО) № 819/2004 на Комисията

Официален вестник L 153, 30.4.2004 г., стр. 91.

 

Регламент (EО) № 1895/2004 на Комисията

Официален вестник L 328, 30.10.2004 г., стр. 60.

 

Регламент (EО) № 1990/2004 на Комисията

Официален вестник L 344, 20.11.2004 г., стр. 8.

 

Регламент (EО) № 2119/2004 на Комисията

Официален вестник L 367, 14.12.2004 г., стр. 8.

 

Решение на Комисията 2005/716/ЕО

Официален вестник L 271, 15.10.2005 г., стр. 45.

 

Регламент (EО) № 360/2005 на Комисията

Официален вестник L 57, 3.3.2005 г., стр. 15.

 

Регламент (EО) № 680/2005 на Комисията

Официален вестник L 110, 30.4.2005 г., стр. 18.

 

Регламент (EО) № 748/2005 на Комисията

Официален вестник L 126, 19.5.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 761/2005 на Комисията

Официален вестник L 127, 20.5.2005 г., стр. 6.

 

Регламент (EО) № 762/2005 на Комисията

Официален вестник L 127, 20.5.2005 г., стр. 8.

 

Регламент (EО) № 1530/2005 на Комисията

Официален вестник L 246, 22.9.2005 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1643/2005 на Комисията

Официален вестник L 263, 8.10.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1758/2005 на Комисията

Официален вестник L 285, 28.10.2005 г., стр. 8.

 

Регламент (EО) № 117/2006 на Комисията

Официален вестник L 21, 25.1.2006 г., стр. 5.

 

Регламент (EО) № 593/2006 на Комисията

Официален вестник L 104, 13.4.2006 г., стр. 15.

 

Регламент (EО) № 944/2006 на Комисията

Официален вестник L 173, 27.6.2006 г., стр. 10.

 

Регламент (EО) № 1517/2006 на Комисията

Официален вестник L 282, 13.10.2006 г., стр. 13.

(Захар)

 

Регламент (EО) № 1489/1999 на Комисията

Официален вестник L 172, 8.7.1999 г., стр. 27.

 

Регламент (EО) № 1531/2000 на Комисията

Официален вестник L 175, 14.7.2000 г., стр. 69.

 

Регламент (EО) № 1708/2000 на Комисията

Официален вестник L 195, 1.8.2000 г., стр. 34.

 

Регламент (EО) № 1430/2001 на Комисията

Официален вестник L 192, 14.7.2001 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1667/2001 на Комисията

Официален вестник L 223, 18.8.2001 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1158/2003 на Комисията

Официален вестник L 162, 1.7.2003 г., стр. 24.

 

Регламент (EО) № 443/2004 на Комисията

Официален вестник L 72, 11.3.2004 г., стр. 52.

 

Регламент (EО) № 737/2004 на Комисията

Официален вестник L 116, 22.4.2004 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 919/2004 на Комисията

Официален вестник L 163, 30.4.2004 г., стр. 90.

 

Регламент (EО) № 1213/2004 на Комисията

Официален вестник L 232, 1.7.2004 г., стр. 17.

 

Регламент (EО) № 1327/2004 на Комисията

Официален вестник L 246, 20.7.2004 г., стр. 23.

 

Регламент (EО) № 221/2005 на Комисията

Официален вестник L 39, 11.2.2005 г., стр. 15.

 

Регламент (EО) № 1306/2005 на Комисията

Официален вестник L 208, 11.8.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1307/2005 на Комисията

Официален вестник L 208, 11.8.2005 г., стр. 6.

 

Регламент (EО) № 1308/2005 на Комисията

Официален вестник L 208, 11.8.2005 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1648/2005 на Комисията

Официален вестник L 266, 11.10.2005 г., стр. 17.

 

Регламент (EО) № 1649/2005 на Комисията

Официален вестник L 266, 11.10.2005 г., стр. 20.

 

Регламент (EО) № 1650/2005 на Комисията

Официален вестник L 266, 11.10.2005 г., стр. 23.

 

Регламент (EО) № 1651/2005 на Комисията

Официален вестник L 266, 11.10.2005 г., стр. 26.

 

Регламент (EО) № 1652/2005 на Комисията

Официален вестник L 266, 11.10.2005 г., стр. 29.

 

Регламент (EО) № 22/2006 на Комисията

Официален вестник L 5, 10.1.2006 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 863/2006 на Комисията

Официален вестник L 160, 14.6.2006 г., стр. 14.

(Говеждо и телешко месо)

 

Регламент (EО) № 2730/1999 на Комисията

Официален вестник L 328, 22.12.1999 г., стр. 37.

 

Регламент (EО) № 980/2000 на Комисията

Официален вестник L 113, 12.5.2000 г., стр. 27.

 

Регламент (EО) № 1174/2000 на Комисията

Официален вестник L 131, 1.6.2000 г., стр. 30.

 

Регламент (EО) № 1596/2000 на Комисията

Официален вестник L 182, 21.7.2000 г., стр. 12.

 

Регламент (EО) № 1713/2000 на Комисията

Официален вестник L 196, 2.8.2000 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 977/2003 на Комисията

Официален вестник L 141, 7.6.2003 г., стр. 5.

 

Регламент (EО) № 2234/2003 на Комисията

Официален вестник L 339, 24.12.2003 г., стр. 27.

 

Регламент (EО) № 2340/2003 на Комисията

Официален вестник L 346, 31.12.2003 г., стр. 31.

 

Регламент (EО) № 276/2004 на Комисията

Официален вестник L 47, 18.2.2004 г., стр. 16.

 

Регламент (EО) № 1201/2004 на Комисията

Официален вестник L 230, 30.6.2004 г., стр. 12.

 

Регламент (EО) № 1202/2004 на Комисията

Официален вестник L 230, 30.6.2004 г., стр. 19.

 

Регламент (EО) № 1204/2004 на Комисията

Официален вестник L 230, 30.6.2004 г., стр. 32.

 

Регламент (EО) № 715/2005 на Комисията

Официален вестник L 121, 13.5.2005 г., стр. 48.

 

Регламент (EО) № 992/2005 на Комисията

Официален вестник L 168, 30.6.2005 г., стр. 16.

(Тютюн)

 

Регламент (EО) № 1373/1999 на Комисията

Официален вестник L 162, 26.6.1999 г., стр. 47.

 

Регламент (EО) № 1045/2000 на Комисията

Официален вестник L 118, 19.5.2000 г., стр. 18.

 

Регламент (EО) № 640/2003 на Комисията

Официален вестник L 93, 10.4.2003 г., стр. 18.

 

Регламент (EО) № 888/2003 на Комисията

Официален вестник L 127, 23.5.2003 г., стр. 19.

 

Регламент (EО) № 1245/2003 на Комисията

Официален вестник L 174, 12.7.2003 г., стр. 3.

 

Решение на Комисията 2004/148/ЕО

Официален вестник L 49, 19.2.2004 г., стр. 47.

 

Решение на Комисията 2004/543/ЕО

Официален вестник L 240, 10.7.2004 г., стр. 14.

 

Регламент (EО) № 479/2004 на Комисията

Официален вестник L 78, 16.3.2004 г., стр. 6.

 

Регламент (EО) № 1084/2004 на Комисията

Официален вестник L 207, 10.6.2004 г., стр. 6.

 

Регламент (EО) № 1418/2004 на Комисията

Официален вестник L 258, 5.8.2004 г., стр. 10.

 

Решение 2005/129/ЕО на Комисията

Официален вестник L 43, 15.2.2005 г., стр. 28.

 

Регламент (EО) № 299/2005 на Комисията

Официален вестник L 51, 24.2.2005 г., стр. 11.

 

Регламент (EО) № 760/2005 на Комисията

Официален вестник L 127, 20.5.2005 г., стр. 4.

(Плодове и зеленчуци)

 

Регламент (EИО) № 2264/69

Официален вестник L 287, 15.11.1969 г., стр. 3.

 

Регламент (ЕИО) № 2159/89 на Комисията

Официален вестник L 207, 19.7.1989 г., стр. 19.

 

Решение 91/229/ЕИО на Комисията

Официален вестник L 100, 20.4.1991 г., стр. 35.

 

Регламент (EО) № 2382/95 на Комисията

Официален вестник L 244, 12.10.1995 г., стр. 40.

 

Регламент (EО) № 1599/97 на Комисията

Официален вестник L 216, 8.8.1997 г., стр. 63.

 

Регламент (EО) № 1647/98 на Комисията

Официален вестник L 210, 28.7.1998 г., стр. 59.

 

Регламент (EО) № 2717/98 на Комисията

Официален вестник L 342, 17.12.1998 г., стр. 10.

 

Регламент (EО) № 921/1999 на Комисията

Официален вестник L 114, 1.5.1999 г., стр. 46.

 

Регламент (EО) № 1122/1999 на Комисията

Официален вестник L 135, 29.5.1999 г., стр. 33.

 

Регламент (EО) № 1961/2001 на Комисията

Официален вестник L 268, 9.10.2001 г., стр. 8.

 

Регламент (EО) № 2387/2001 на Комисията

Официален вестник L 323, 7.12.2001 г., стр. 10.

 

Регламент (EО) № 851/2002 на Комисията

Официален вестник L 135, 23.5.2002 г., стр. 14.

 

Регламент (EО) № 902/2002 на Комисията

Официален вестник L 142, 31.5.2002 г., стр. 20.

 

Регламент (EО) № 2379/2002 на Комисията

Официален вестник L 358, 31.12.2002 г., стр. 108.

 

Регламент (EО) № 686/2004 на Комисията

Официален вестник L 106, 15.4.2004, стр. 10.

 

Регламент (EО) № 877/2004 на Комисията

Официален вестник L 162, 30.4.2004 г., стр. 54.

 

Регламент (EО) № 1074/2004 на Комисията

Официален вестник L 198, 5.6.2004 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1077/2004 на Комисията

Официален вестник L 203, 8.6.2004 г., стр. 7.

 

Регламент (EО) № 1205/2004 на Комисията

Официален вестник L 230, 30.6.2004 г., стр. 39.

 

Регламент (EО) № 1431/2004 на Комисията

Официален вестник L 264, 11.8.2004 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 1743/2004 на Комисията

Официален вестник L 311, 8.10.2004 г., стр. 19.

 

Регламент (EО) № 1894/2004 на Комисията

Официален вестник L 328, 30.10.2004 г., стр. 57.

 

Регламент (EО) № 2165/2004 на Комисията

Официален вестник L 371, 18.12.2004 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 218/2005 на Комисията

Официален вестник L 39, 11.2.2005 г., стр. 5.

 

Регламент (EО) № 1034/2005 на Комисията

Официален вестник L 171, 2.7.2005 г., стр. 11.

 

Регламент (EО) № 1197/2005 на Комисията

Официален вестник L 194, 26.7.2005 г., стр. 11.

 

Регламент (EО) № 1317/2005 на Комисията

Официален вестник L 210, 12.8.2005 г., стр. 8.

 

Регламент (EО) № 1319/2005 на Комисията

Официален вестник L 210, 12.8.2005 г., стр. 13.

 

Регламент (EО) № 1981/2005 на Комисията

Официален вестник L 318, 6.12.2005 г., стр. 4.

 

Регламент (EО) № 1982/2005 на Комисията

Официален вестник L 318, 6.12.2005 г., стр. 8.

 

Регламент (EО) № 210/2006 на Комисията

Официален вестник L 36, 8.2.2006 г., стр. 34.

 

Регламент (EО) № 1449/2006 на Комисията

Официален вестник L 271, 30.9.2006 г., стр. 33.

(Продукти, получени от плодове и зеленчуци)

 

Регламент (ЕИО) № 2077/85 на Комисията

Официален вестник L 196, 26.7.1985 г., стр. 28.

 

Решение 89/198/ЕИО на Комисията

Официален вестник L 73, 17.3.1989 г., стр. 54.

 

Регламент (ЕИО) № 2053/89 на Комисията

Официален вестник L 195, 11.7.1989 г., стр. 11.

 

Регламент (ЕИО) № 2054/89 на Комисията

Официален вестник L 195, 11.7.1989 г., стр. 14.

 

Регламент (ЕИО) № 2252/92 на Комисията

Официален вестник L 219, 4.8.1992 г., стр. 19.

 

Регламент (ЕИО) № 558/93 на Комисията

Официален вестник L 58, 11.3.1993 г., стр. 50.

 

Регламент (EО) № 1905/94 на Комисията

Официален вестник L 194, 29.7.1994 г., стр. 21.

 

Регламент (EО) № 1429/95 на Комисията

Официален вестник L 141, 24.6.1995 г., стр. 28.

 

Регламент (EО) № 1591/95 на Комисията

Официален вестник L 150, 1.7.1995 г., стр. 91.

 

Регламент (EО) № 2315/95 на Комисията

Официален вестник L 233, 30.9.1995 г., стр. 70.

 

Регламент (EО) № 2382/95 на Комисията

Официален вестник L 244, 12.10.1995 г., стр. 40.

 

Решение 97/795/ЕО на Комисията

Официален вестник L 323, 26.11.1997 г., стр. 37.

 

Регламент (EО) № 956/97 на Комисията

Официален вестник L 139, 30.5.1997 г., стр. 10.

 

Регламент (EО) № 1622/1999 на Комисията

Официален вестник L 192, 24.7.1999 г., стр. 33.

 

Регламент (EО) № 2279/1999 на Комисията

Официален вестник L 279, 29.10.1999 г., стр. 26.

 

Регламент (EО) № 961/2002 на Комисията

Официален вестник L 148, 6.6.2002 г., стр. 18.

 

Регламент (EО) № 416/2004 на Комисията

Официален вестник L 68, 6.3.2004 г., стр. 12.

 

Регламент (EО) № 634/2004 на Комисията

Официален вестник L 100, 6.4.2004 г., стр. 19.

 

Регламент (EО) № 1074/2004 на Комисията

Официален вестник L 198, 5.6.2004 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 220/2005 на Комисията

Официален вестник L 39, 11.2.2005 г., стр. 11.

 

Регламент (EО) № 1035/2005 на Комисията

Официален вестник L 171, 2.7.2005 г., стр. 15.

 

Регламент (EО) № 1101/2005 на Комисията

Официален вестник L 183, 14.7.2005 г., стр. 64.

 

Регламент (EО) № 1321/2005 на Комисията

Официален вестник L 210, 12.8.2005 г., стр. 21.

 

Регламент (EО) № 1439/2005 на Комисията

Официален вестник L 228, 3.9.2005 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1471/2005 на Комисията

Официален вестник L 234, 10.9.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 392/2006 на Комисията

Официален вестник L 65, 7.3.2006 г., стр. 14.

 

Регламент (EО) № 939/2006 на Комисията

Официален вестник L 172, 24.6.2006 г., стр. 13.

 

Регламент (EО) № 1178/2006 на Комисията

Официален вестник L 212, 2.8.2006 г., стр. 6.

 

Регламент (EО) № 1205/2006 на Комисията

Официален вестник L 219, 10.8.2006 г., стр. 7.

 

Регламент (EО) № 1207/2006 на Комисията

Официален вестник L 219, 10.8.2006 г., стр. 9.

 

Регламент (EО) № 1235/2006 на Комисията

Официален вестник L 225, 17.8.2006 г., стр. 22.

(Други)

 

Регламент (ЕИО) № 2676/91 на Комисията

Официален вестник L 253, 10.9.1991 г., стр. 14.

 

Регламент (EО) № 2154/96 на Комисията

Официален вестник L 289, 12.11.1996 г., стр. 2.

 

Регламент (EО) № 180/2001 на Комисията

Официален вестник L 27, 30.1.2001 г., стр. 15.

 

Регламент (EО) № 1248/2004 на Комисията

Официален вестник L 237, 8.7.2004 г., стр. 11.

 

Регламент (EО) № 1819/2005 на Комисията

Официален вестник L 293, 9.11.2005 г., стр. 3.

 

Регламент (EО) № 3393/93 на Комисията

Официален вестник L 306, 11.12.1993 г., стр. 32.


6.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/23


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 30/05)

Дата на приемане на решението

17.12.2008 г.

Помощ №

N 387/08

Държава-членка

Франция

Регион

Название/Титла (и/или име на получателя)

Système d'aides au transport

Правно основание

Projet de délibération du Conseil d'Administration de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie)

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Пряка субсидия

Бюджет

30 милиона EUR (общ бюджет)

Интензитет

50 %

Продължителност

1.1.2009 г.-31.12.2014 г.

Икономически отрасли

Всички

Име и адрес на предоставящия орган

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)

20, avenue du Grésillé

BP 90 406

F-49004 Angers cedex 01

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

6.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/24


Обменен курс на еврото (1)

5 февруари 2009 г.

(2009/C 30/06)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2829

JPY

японска йена

115,04

DKK

датска крона

7,4511

GBP

лира стерлинг

0,878

SEK

шведска крона

10,6265

CHF

швейцарски франк

1,4919

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,779

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

28,248

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

294,99

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7032

PLN

полска злота

4,6485

RON

румънска лея

4,279

TRY

турска лира

2,1032

AUD

австралийски долар

1,9772

CAD

канадски долар

1,5807

HKD

хонконгски долар

9,9472

NZD

новозеландски долар

2,5033

SGD

сингапурски долар

1,9325

KRW

южнокорейски вон

1 770,63

ZAR

южноафрикански ранд

12,7571

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,7708

HRK

хърватска куна

7,3952

IDR

индонезийска рупия

14 962,46

MYR

малайзийски рингит

4,6372

PHP

филипинско песо

60,72

RUB

руска рубла

46,601

THB

тайландски бат

44,845

BRL

бразилски реaл

2,9559

MXN

мексиканско пeсо

18,5251

INR

индийска рупия

62,426


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

6.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/25


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5465 — Orkla/Sapa)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 30/07)

1.

На 30 януари 2009 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Orkla ASA („Orkla“, Норвегия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол върху цялото предприятие Sapa AB („Sapa“, Швеция) чрез покупка на дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Orkla: оперира с маркови потребителски стоки, алуминиеви изделия, възобновяема енергия, специални материали и в сектора на финансовите инвестиции,

за предприятие Sapa: оперира в производството и доставката на меки пресовани сплави.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5465 — Orkla/Sapa на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


6.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/26


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 30/08)

1.

На 29 януари 2009 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието Alcoa Inc. („Alcoa“, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Elkem Aluminium ANS („Elkem Aluminium“, Норвегия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Alcoa: с дейност в алуминиевия отрасъл, която включва производството, продажбата и маркетинг на първичен алуминий,

за предприятие Elkem Aluminium: производство, продажба и маркетинг на първичен алуминий.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


6.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове, се отнасят към актуалната версия на съответния акт.