ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 318

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
12 декември 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Сметна палата

2008/C 318/01

Доклад на независимия одитор относно отчетите на Сметната палата за финансовата 2007 година

1

 

2008/C 318/02

Съобщение за читателите (вж. вътрешната задна корица)

s3

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

12.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 318/1


ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР ОТНОСНО ОТЧЕТИТЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА ФИНАНСОВАТА 2007 ГОДИНА

(2008/С 318/01)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Без да се засягат разпоредбите на член 248 от Договора за създаване на Европейската общност, който възлага на Сметната палата отговорността да проверява всички приходи и разходи на Общността, както и разпоредбите на член 276 от същия договор относно процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, от финансовата 1987 г. насам отчетите на Сметната палата по отношение на нейното вътрешно административно управление се проверяват веднъж годишно от независим одитор.

Докладите, които независимият одитор на Сметната палата е изготвил относно отчетите на Палатата за финансовите години 1987—1991, са били представени единствено на председателя на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

В съответствие с решението на колегията на Сметната палата, взето на нейното заседание от 8 юли 1993 г., от финансовата 1992 г. докладите на независимия одитор се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

За Сметната палата

Michel HERVÉ

Генерален секретар на Европейската сметна палата


ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧИЛА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2007 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Доклад на независимия одитор

Счетоводен баланс

Отчет за стопанския резултат

Таблица за паричните потоци

Отчет за промените в собствения капитал

Счетоводни методи и бележки към финансовите отчети

1.

Нормативна уредба и представяне на отчетите

2.

Основни счетоводни методи и представяне на финансовите отчети

3.

Бележки към счетоводния баланс

4.

Бележки към отчета за стопанския резултат

5.

Задбалансов отчет

Доклад на независимия одитор относно достоверността

Доклад на независимия одитор

До ръководството на

Европейската сметна палата

Нашата компания извърши одит на приложените финансови отчети на Европейската сметна палата, включващи счетоводния баланс към 31 декември 2007 г., отчета за стопанския резултат, отчета за промените в собствения капитал и таблицата за паричните потоци за приключилата на същата дата финансова година, както и обобщение на основните счетоводни методи и други обяснителни бележки.

Отговорност на ръководството на Европейската сметна палата по отношение на финансовите отчети

Ръководството на Европейската сметна палата отговаря за изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети на Палатата, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на горепосочения регламент на Съвета, и счетоводните принципи на Европейската сметна палата. Тази отговорност включва: планиране, въвеждане и поддържане на системата за вътрешен контрол във връзка с изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, които не съдържат съществени неточности, произтичащи от измами или грешки; подбор и прилагане на подходящите счетоводни принципи и методи, както и извършване на съобразени с обстоятелствата приблизителни счетоводни оценки.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се състои в изразяването на становище относно тези финансови отчети въз основа на извършения от нас одит. Проведохме одит съобразно международните одитни стандарти, приети от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Тези стандарти изискват от нас да спазваме етичните правила и да планираме и осъществим одита с оглед постигането на достатъчна увереност, че финансовите отчети не съдържат съществени неточности.

Осъществяването на одит включва прилагането на процедури, имащи за цел събирането на доказателства по отношение на сумите и данните, посочени във финансовите отчети. Одиторът извършва подбора на процедурите, както и оценката на риска за наличието на съществени неточности във финансовите отчети, независимо дали те произтичат от измами или грешки. При извършване на оценката на риска одиторът взема предвид системата за вътрешен контрол, прилагана в одитирания обект за изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, с оглед да определи подходящите за обстоятелствата одитни процедури, а не за да изрази становище относно ефективността на този контрол.

Одитът включва също така и преценка за уместността на използваните счетоводни методи и обосноваността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството на Европейската сметна палата, както и преценка относно цялостното представяне на финансовите отчети.

Ние смятаме, че събраните доказателства са достатъчни и подходящи за обосноваване на нашето становище.

Становище

Според нас финансовите отчети дават вярна представа за финансовото състояние на Европейската сметна палата към 31 декември 2007 г., както и за финансовото изпълнение и паричните потоци от нейните операции за приключилата на същата дата финансова година, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на горепосочения регламент на Съвета, и счетоводните принципи на Европейската сметна палата.

Люксембург, 1 юли 2008 г.

ПрайсуотърхаусКупърс ООД

Дипломирани експерт-счетоводители

Представлявани от

Marianne WEYDERT

 

Счетоводен баланс към 31 декември 2007 г.

Придружителните бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети.

(В евро)

Активи

Бележки

31 декември 2007 г.

31 декември 2006 г.

Нематериални дълготрайни активи

 

209 449

591 516

Материални дълготрайни активи

3.1.

33 283 667

35 620 496

Дългосрочни вземания

 

550

74

Общо нетекущи активи

 

33 493 666

36 212 086

Краткосрочни вземания

3.2.

1 679 772

1 992 778

Парични средства и парични еквиваленти

3.3.

2 012 791

1 807 092

Общо текущи активи

 

3 692 563

3 799 870

Общо активи

 

37 186 229

40 011 956


(В евро)

Пасиви

Бележки

31 декември 2007 г.

31 декември 2006 г.

Капитал

 

–13 098 711

–11 418 315

Натрупан дефицит

 

–11 418 315

–11 450 318

Стопански резултат за годината — печалби+/загуби–

 

–1 680 396

32 003

Социални придобивки на служителите

3.4.

41 867 460

44 146 971

Други дългосрочни задължения

3.5.

175 000

201 995

Общо нетекущи пасиви

 

42 042 460

44 348 966

Провизии за рискове и разходи

3.6.

1 927 531

2 008 320

Краткосрочни задължения

3.7.

6 314 949

5 072 985

Общо текущи пасиви

 

8 242 480

7 081 305

Общо пасиви

 

37 186 229

40 011 956

Отчет за стопанския резултат за годината, приключила на 31 декември 2007 г.

(В евро)

 

Бележки

2007 г.

2006 г.

Средства, прехвърлени от Комисията на другите институции

4.1.

90 474 401

82 296 774

Приходи от административни операции

4.2.

16 339 509

15 907 326

Други оперативни приходи

4.3.

210 887

355 529

Общо оперативни приходи

 

107 024 797

98 559 628

Административни разходи

 

– 109 022 598

–99 847 625

Разходи за персонал

4.4.

–84 209 144

–78 717 811

Разходи по дълготрайните активи

3.1 и 4.5

–3 426 683

–3 637 514

Други административни разходи

4.6.

–21 386 771

–17 492 300

Оперативни разходи

 

–32 486

–19 493

Общо оперативни разходи

 

– 109 055 084

–99 867 118

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности

 

–2 030 287

–1 307 490

Приходи от финансови операции

4.7.

105 517

80 199

Разходи по финансови операции

4.8.

–15 096

–15 025

Движение по пенсионните схеми (– разходи, + приходи)

3.4. и 4.9.

259 470

1 274 319

Излишък/(дефицит) от неоперативни дейности

 

349 891

1 339 493

Стопански резултат за годината

 

–1 680 396

32 003

Придружителните бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети.


Таблица за паричните потоци за годината, приключила на 31 декември 2007 г.

(В евро)

 

2007 г.

2006 г.

Парични потоци от обичайна дейност

Излишък/(дефицит) от обичайна дейност

–1 680 396

32 003

Оперативна дейност — корекции

Амортизационни отчисления (нематериални дълготрайни активи) (+)

55 323

268 240

Амортизационни отчисления (материални дълготрайни активи) (+)

3 321 950

2 440 049

Увеличаване/(намаляване) на провизиите за рискове и разходи

–80 789

–23 290

(Увеличаване)/намаляване на дългосрочните вземания

– 475

(Увеличаване)/намаляване на краткосрочните вземания

309 862

769 309

(Увеличаване)/намаляване на вземанията по отношение на органите на Общността

3 144

15 444

Увеличаване/(намаляване) на други дългосрочни задължения

–26 995

26 995

Увеличаване/(намаляване) на краткосрочните задължения

1 192 756

378 360

Увеличаване/(намаляване) на задълженията, свързани с органите на ЕО, които имат консолидирани отчети

49 208

–1 010 845

(Печалби)/загуби при продажбата на имущество, съоръжения и оборудване

666 205

Нетни парични потоци от оперативна дейност

3 809 793

2 896 265

Парични потоци от инвестиционна дейност

Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи (–)

–1 362 613

–1 314 108

Приходи от дълготрайни материални и нематериални активи (+)

38 030

925 007

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

–1 324 583

– 389 101

Увеличаване/(намаляване) на социалните придобивки на служителите

–2 279 511

–3 546 954

Нетно увеличаване/(намаляване) на паричните средства и паричните еквиваленти

205 699

–1 039 790

Парични средства и парични еквиваленти в началото на финансовата година

1 807 092

2 846 882

Парични средства и парични еквиваленти при приключване на финансовата година

2 012 791

1 807 092

Придружителните бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети.


Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключила на 31 декември 2007 г.

(В евро)

Капитал

Натрупан дефицит

Стопански резултат за финансовата година

Капитал (общо)

Салдо към 31 декември 2006 г.

–11 450 318

32 003

–11 418 315

Начисляване на стопанския резултат от предишната финансова година

32 003

–32 003

Стопански резултат за годината

–1 680 396

–1 680 396

Салдо към 31 декември 2007 г.

–11 418 315

–1 680 396

–13 098 711

Придружителните бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети.

СЧЕТОВОДНИ МЕТОДИ И БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

1.   Нормативна уредба и представяне на отчетите

Европейската сметна палата (наричана по-долу „Палатата“) е създадена с Договора от Брюксел от 22 юли 1975 г. Тя започва ефективно своята дейност като външен одитор на Общността през октомври 1977 г. Седалището на Палатата се намира в Люксембург.

Палатата е институцията на ЕС, за която в Договора е предвидено да извършва одит на финансовите средства на Съюза. В качеството си на външен одитор тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и играе ролята на независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Европейския съюз.

Палатата извършва одити, в рамките на които оценява събирането и разходването на средствата на ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно вписани, законосъобразно и редовно извършвани и управлявани, така че да се осигурят икономичност, ефикасност и ефективност. Палатата разгласява резултатите от своята одитна дейност чрез изготвянето на ясни, уместни и обективни доклади. Тя изразява също така своето становище по отношение на въпроси от областта на финансовото управление.

Палатата насърчава усилията за подобряване на отчетността и прозрачността и съдейства на Европейския парламент и на Съвета при контрола на изпълнението на бюджета на ЕС, по-специално по време на процедурата за освобождаване от отговорност.

Финансовата година на Палатата започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

2.   Основни счетоводни методи и представяне на финансовите отчети

2.1.   База за представянето

Отчетите на Палатата се изготвят в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности и на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на горепосочения регламент на Съвета.

Финансовите отчети се изготвят в съответствие със счетоводните правила на Европейските общности, съставени въз основа на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (IPSAS). Тези счетоводни правила се приемат от счетоводителя на Комисията след консултация с другите институции.

2.2.   Стойност на салдата и операциите с чужда валута

Паричните позиции, изразени във валута, различна от евро, се конвертират в евро, като се използва валутният курс към датата на отчитане.

Непаричните позиции, които се водят по историческа стойност, изразена във валута, различна от евро, следва да се отчитат, като се използва обменният курс към датата на придобиване.

Непаричните позиции, които се водят по справедлива стойност, изразена във валута, различна от евро, следва да се отчитат, като се използват обменните курсове, които са били в сила при определянето на тези стойности.

2.3.   Нематериални и материални дълготрайни активи

Нематериалните и материалните дълготрайни активи се оценяват според историческата им стойност минус амортизационните отчисления и обезценяването. Операциите на стойност, по-малка от 420 евро, се отчитат като разходи по време на годината на придобиване. Активите, които са доставени по време на отчетната година, но не са платени до приключването ѝ, се вписват като активи „в процес на придобиване“.

Амортизационните отчисления се осчетоводяват по линейния метод, като се започва от месеца на придобиване, и след това се начисляват върху продължителността на предполагаемия полезен живот, както следва:

Нематериални активи (лицензи за компютърен софтуер)

4 години

Сгради

25 години

Оборудване, машини, инструменти

4, 8 години

Инвентар и автомобилен парк

4, 8, 10 години

Компютърен хардуер

4 години

Специфично оборудване на наетите сгради

срокът на наема

Други устройства и приспособления

6 години

2.4.   Социални придобивки на служителите

Социалните придобивки на служителите представляват бъдещите пенсионни права на членовете на Палатата. В съответствие с член 19 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1) сумите за изплащането на помощите, предвидени в пенсионноосигурителната схема, се вписват в бюджета на Общностите и държавите-членки съвместно гарантират изплащането на тези помощи.

Гарантираните от държавите-членки суми се основават, от една страна, на счетоводен стандарт № 12 „Социални придобивки на служителите“, приет с решение на счетоводителя на Комисията в съответствие с член 133 от Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, и от друга страна, въз основа на актюерско проучване, извършено от експерти от специализираната Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMO) на Комисията.

2.5.   Провизии за задължения и разходи

Провизиите за задължения и разходи имат за цел да покрият загуби или задължения, чийто характер е ясно определен и които към датата на приключване на баланса вероятно или със сигурност ще бъдат претърпени или поети, но без да е ясен размерът или датата на възникването им.

3.   Бележки към счетоводния баланс

3.1.   Материални дълготрайни активи

Движенията по материалните дълготрайни активи през 2007 г. се изразяват, както следва:

(В евро)

 

Брутна балансова стойност към

1 януари 2007 г.

Придобивания

Продажби

Брутна балансова стойност към

31 декември 2007 г.

Натрупани амортизации към

31 декември 2007 г.

Нетна балансова стойност към

31 декември 2007 г.

Терени

776 630

776 630

776 630

Сгради

52 074 987

52 074 987

–21 887 128

30 187 859

Оборудване, машини и инструменти

1 198 673

126 083

–68 534

1 256 222

– 917 760

338 462

Компютърен хардуер

3 867 333

921 863

– 426 784

4 362 412

–3 268 464

1 093 948

Инвентар и автомобилен парк

1 845 083

95 793

– 225 307

1 715 569

–1 179 800

535 769

Други устройства и приспособления

1 043 800

1 043 800

– 782 848

260 952

Активи в процес на придобиване

199 254

90 047

– 199 254

90 047

90 047

Общо

61 005 760

1 233 786

– 919 879

61 319 667

–28 036 000

33 283 667

3.2.   Краткосрочни вземания

(В евро)

 

31 декември 2007 г.

31 декември 2006 г.

Текущи вземания в резултат на прехвърляне на национални пенсионни права от служителите

628 778

846 304

Отсрочени разходи за наем на сгради и ИТ договори

560 782

296 449

Други вземания, свързани основно с възнагражденията и с авансови плащания на командировъчни разходи

485 079

841 749

Вземания от органи на ЕО (Службата за публикации)

5 133

8 276

Общо

1 679 772

1 992 778

3.3.   Парични средства и парични еквиваленти

(В евро)

 

31 декември 2007 г.

31 декември 2006 г.

Авансова сметка

1 000

1 000

Банка

2 011 791

1 806 092

Общо

2 012 791

1 807 092

3.4.   Социални придобивки на служителите

От 2006 г. изчисляването на бъдещите задължения за пенсионни плащания се извършва без данъците по бъдещите пенсионни плащания. Във финансовите отчети към 31 декември 2006 г. всички институции на Общността са използвали данъчна ставка от 12,4 %. Към 31 декември 2007 г. институциите са били приканени да коригират изчислението, като използват за основа собствените си исторически данни от последните 3 години. За Палатата тази повторна оценка на данъчната ставка доведе до средна данъчна ставка от 17,7 %. Въпреки че общият метод на пресмятане на пенсионните задължения остава непроменен, новата данъчна ставка има отражение върху изменението на пенсионните задължения през 2007 г. Както е посочено в таблицата по-долу, провизията за пенсии е намаляла с 2 279 511 евро, вместо да се увеличи с 416 693 евро, какъвто би бил случаят, ако данъчната ставка е останала непроменена.

(В евро)

Пенсионни задължения и отражение на новата данъчна ставка

 

Финансови отчети

31.12.2006 г. (12,4 %)

p.m.

31.12.2007 г. (12,4 %)

Финансови отчети

31.12.2007 г. (17,7 %)

Брутна сума

50 396 086

50 871 762

50 871 762

Данъчна ставка (%)

12,40 %

12,40 %

17,70 %

Данъци

6 249 115

6 308 098

9 004 302

Нетна сума

44 146 971

44 563 664

41 867 460

Изменение на нетните пенсионни задължения през 2007 г.

– 416 693

2 279 511

3.5.   Дългосрочни задължения

По силата на сключения договор при приключването на наема на сградата K9 се дължи сума в размер на 175 000 евро.

3.6.   Провизии за рискове и разходи

Тази сума съответства на нетната стойност, без данъци, на невзетите отпуски, полагащи се на служителите към 31 декември 2007 г.

3.7.   Краткосрочни задължения

(В евро)

 

31 декември 2007 г.

31 декември 2006 г.

Натрупаните задължения се състоят от поети, но все още нефактурирани разходи, от които 1 100 000 са записани през 2007 г. за покриване на разходите, свързани с подготовката за построяването на сградата K3

5 250 342

3 706 745

Разни задължения към персонала (придобити права според Правилника за длъжностните лица и здравно осигуряване на персонала)

522 592

557 087

Текущи задължения към доставчиците

484 724

801 070

Краткосрочни задължения към органи на ЕО с консолидирани отчети, по-специално към Европейския парламент и Центъра за преводи

57 291

8 083

Общо

6 314 949

5 072 985

4.   Бележки към отчета за стопанския резултат

4.1.   Отчетът съответства на месечните искания за внасяне на средства, направени от Палатата до Комисията, с оглед на захранване на банковата ѝ сметка.

4.2.   В по-голямата си част тази позиция е съставена от удръжки (социални вноски и данъци) от заплатите на членовете и служителите на Палатата.

4.3.   „Други оперативни приходи“ възникват наред с другото и от продажбите на публикации от Службата за публикации.

4.4.   Заплатите на членовете и служителите на Палатата представляват 96 % от тази сума. Останалата част включва заплатите на срочно и договорно наетите служители.

4.5.   Разходите по дълготрайните активи отразяват амортизационните отчисления на материалните и нематериалните активи.

4.6.   Най-съществените елементи от тази позиция са:

разходите, свързани с наемането на сгради, включително разходите по сградата K3,

информационните технологии и телекомуникациите,

разходите за командировки,

разходите за чистота и охрана.

4.7.   Банкови лихви, натрупани върху текущата сметка на Палатата.

4.8.   Банкови разходи, удържани от текущата сметка на Палатата.

4.9.   Тази сума включва:

(В евро)

Пенсионните плащания за годината

–2 020 041

Изменение на нетните пенсионни права на членовете на Палатата

2 279 511

Общо

259 470

5.   Задбалансов отчет

5.1.   Условни активи

Следните банкови гаранции са учредени от доставчиците в съответствие с договорните задължения:

(В евро)

 

2007 г.

Туристическа агенция

50 000

Наемане на автомобили

75 000

Застрахователна компания

1 361

Общо

126 361

5.2.   Поети задължения за бъдещо финансиране

За действащите договори за наем на офиси неизпълнените поети задължения за наем са в размер 6 347 948 EUR, както е посочено подробно по-долу:

(В евро)

 

2007 г.

Сграда K8

3 243 684

Сграда K9

2 894 873

Бюро на Палатата в Брюксел

61 833

Други (Център за електронно разплащане „Cetrel“, паркинг, Дом на Европа)

147 558

Междинен сбор

6 347 948

Оперативен лизинг за автомобили и копирни машини

1 174 806

Поети задължения за бюджетни кредити, които все още не са употребени (RAL), след приспадане на начисленията за 2007 г.

2 859 584

Общо

10 382 338

5.3.   Строителни проекти на Палатата

На 15 декември 1999 г. Палатата сключва рамков договор за големите си строителни проекти с люксембургската държава. Договорът включва изграждането на едно или повече разширения на сградата на Палатата. Приключено е построяването на първото разширение (сградата K2).

Люксембургската държава поема задължението да отстъпи на Палатата правото на ползване на терена, предоставен за построяването на това първо разширение, на цена от 1 евро за период 49 години.

Всяка последващо отстъпване на право на строеж на други терени, необходими за осъществяването на други разширения, не може да бъде с по-голяма продължителност от крайния срок на правото на строеж, отстъпено за първото разширение.

Люксембургската държава се ангажира също така да продаде земята по всяко време на пазарна цена, определена съгласно съвместно експертно становище.

От своя страна Палатата се ангажира да направи всичко възможно за придобиване на земята от люксембургската държава. В тази връзка тя ще поиска необходимите средства от бюджетния орган.

Палатата взе решение да реализира второ разширение (сградата K3). Предвид различните условия на изпълнение на проекта, люксембургската държава и Палатата се споразумяха да сключат нов рамков договор, подписан на 22 февруари 2008 г. С подписването на този договор Палатата се задължава да възстанови на люксембургската държава сумата от 1 058 560 евро, поети за нейна сметка за реализирането на съответните скици от архитект и инженери. Възстановяването на средствата ще се извърши въз основа на платените от люксембургската държава суми при представянето на подкрепящи документи. За покриване на това задължение в отчетите е включено начисление в размер на 1 100 000 евро.

Люксембургската държава ще продаде на Палатата за символичната цена от 1 евро двата терена за посочените по-горе две разширения. От своя страна, в случай че отстъпи едната или двете сгради на трето лице, което не е орган или институция на Общността, Палатата се ангажира да върне собствеността на земята на люксембургската държава за символичната цена от 1 евро. Люксембургската държава разполага също така с опция да закупи сградата на цена, определена от независим експерт. В случай че не се възползва от тази опция, люксембургската държава ще отстъпи правото за ползване на земята на купувачите на сградата.

5.4.   Евентуална отговорност в случай на съдебен спор

Няма.

Доклад на независимия одитор относно достоверността

До членовете на

Европейската сметна палата

Нашата компания провери дали финансовите средства, отпуснати на Европейската сметна палата (наричана по-долу „Палатата“), са използвани по предназначение и дали процедурите за контрол, установени от разпоредителите с бюджетни кредити, предоставят необходимите гаранции за осигуряване на извършването на финансовите операции съгласно приложимите правила и регламенти за наличните финансови средства, усвоени за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.

Отговорността за воденето на счетоводни книги и документи и установяването и редовното извършване на уместни проверки се носи от ръководството на Палатата. Нашата компания отговаря за изразяването на мнение въз основа на извършената от нас проверка.

Проведохме своята проверка в съответствие с международния стандарт за ангажименти за изразяване на сигурност — „Ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити или прегледи на историческа финансова информация“ (ISAE 3 000), приет от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Този стандарт изисква от нас да планираме и извършим своята проверка, така че неправомерното използване на средствата, което има съществено отражение върху счетоводните книги на Палатата, да бъде констатирано с достатъчна степен на увереност. На първо място нашата дейност се състоеше в проверката, въз основа на тестове и извадки, на доказателствата в подкрепа на факта, че:

отпуснатите на Палатата средства са били използвани по своето предназначение;

установените процедури за контрол предоставят необходимите гаранции за осигуряване на извършването на финансовите операции съгласно приложимите правила и регламенти.

Като критерии за нашата проверка използвахме следните правила и регламенти:

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет (наричан по-долу „бюджетът“) на Европейските общности (наричан по-долу „Финансовият регламент“);

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „правилата за прилагане“);

Решение № 36/2007 на Европейската сметна палата относно вътрешните правила за изпълнение на нейния бюджет, прието на 12 юли и 19 юли 2007 г. Тези разпоредби са част от процедурите, установени от Договорите или предвидени от тях споразумения, които се отнасят до операциите, свързани с изпълнението на бюджета.

По-специално като критерии бяха използвани следните вътрешни правила:

член 7 — Подписи — „Всяка от страните, която участва в изготвянето, проверката и регистрирането на операции за установяване и получаване на приходи или за поемане на задължения или изплащане на разходи, следва да се подпише и посочи датата на своето участие“;

член 9 — Проекти в областта на недвижимата собственост — „Преди Палатата да даде своето одобрение за поемането на договорни задължения за подобен проект, отговорният отдел следва да представи обяснителен документ, доказващ съответствието на проекта с финансовата рамка“;

член 16 — Извършване на плащания — „Счетоводителят следва да изпълни платежните нареждания, дефинирани в член 80 от Финансовия регламент, след като провери задължителните реквизити, предвидени в член 103, параграф 1 и член 104 от правилата за прилагане“;

член 23.1 — Прехвърляне на бюджетни кредити — „В съответствие с член 21 от Финансовия регламент бюджетните кредити са предназначени за конкретни цели по дялове и глави; главите допълнително се подразделят на статии и позиции“;

член 23.2 — Прехвърляне на бюджетни кредити — „Всички искания за прехвърляне следва да уточнят защо бюджетните кредити са били недостатъчни. Искането за прехвърляне се подписва от отговорния директор“;

член 24 — Пренасяне на бюджетни кредити — „Отговорният разпоредител с бюджетни кредити изготвя списък с наличното салдо на поетите задължения; това салдо се коригира в бюджетните отчети като се вземат предвид бюджетните кредити, които подлежат на анулиране; в салдото се посочват бюджетните кредити за пренос“;

член 26 — Инвентарен опис — „Описът на материалните активи се съхранява в база данни“;

член 27 — Минимални процедури за управление и вътрешен контрол — „Процедурите за управление и вътрешен контрол се установяват от разпоредителите с бюджетни кредити в съответствие с минималните стандарти за вътрешен контрол, приети от Палатата. Всяка бюджетна операция се ръководи от (…) служителя, отговорен за предварителната проверка. (…) Ако служителят, отговорен за предварителната проверка, установи, че въпросната операция отговаря на изискванията, предвидени в член 47, параграф 3 от правилата за прилагане, той я утвърждава и документира нейното утвърждаване“.

Ние смятаме, че извършената от нас проверка предоставя достатъчна база за нашето мнение.

Въз основа на описаната в настоящия доклад дейност не сме забелязали нищо, което би ни накарало да смятаме, че във всички материални аспекти и въз основа на определени критерии:

а)

определените за Палатата средства не са били използвани за предвидените цели,

б)

действащите процедури за контрол не са осигурили необходимите гаранции за това, че финансовите операции са в съответствие с дадените правила и разпоредби.

Единствената цел на настоящия доклад е изложена в параграф 1 цел. Докладът е за Ваша информация и не следва да бъде използван с друго предназначение или предоставян на трети страни.

Люксембург, 1 юли 2008 г.

ПрайсуотърхаусКупърс ООД

Дипломирани експерт-счетоводители

Представлявани от

Мариан Вайдерт (Marianne WEYDERT)


12.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 318/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се отнасят към актуалната версия на съответния акт.