ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 309

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
4 декември 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Комисия

2008/C 309/01

Становище на Комисията от 27 ноември 2008 година в приложение на член 7 от Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно мярка за забрана, приета от унгарските власти по отношение на ъглошлайф с марката REDLINE MD-2007-137 ( 1 )

1

2008/C 309/02

Становище на Комисията от 27 ноември 2008 година в приложение на член 7 от Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно мярка за забрана, приета от унгарските власти по отношение на електрическа ударно-пробивна бормашина с марка REDLINE MD-2007-140 ( 1 )

3

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 309/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

5

2008/C 309/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5338 — Barclays/Investcorp/N & V Global Vending) ( 1 )

9

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 309/05

Обменен курс на еврото

10

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 309/06

Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои волфрамови електроди с произход от Китайската народна република

11

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 309/07

Държавна помощ — Дания — Държавна помощ C 41/08 (NN 35/08) — Danske Statsbaner — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО ( 1 )

14

2008/C 309/08

Известие на правителството на Обединеното кралство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди ( 1 )

27

2008/C 309/09

Съобщение от министъра на икономиката на Кралство Нидерландия в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

29

2008/C 309/10

Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (Известие във връзка със заявленията за разрешения за изключителни права за търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричани Разрешение за Cévennes, Разрешение за Alès и Разрешение за Navacelles)  ( 1 )

31

 

2008/C 309/11

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Комисия

4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/1


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2008 година

в приложение на член 7 от Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно мярка за забрана, приета от унгарските власти по отношение на ъглошлайф с марката REDLINE MD-2007-137

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 309/01)

1.   Уведомление от унгарските власти

Член 2, параграф 1 от Директива 98/37/ЕО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на машините предвижда, че държавите-членки трябва да предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират, че машините, обхванати от посочената директива, могат да бъдат пускани на пазара и в експлоатация само ако те не застрашават здравето или безопасността на хора, и, когато е приложимо, на домашни животни или вещи, когато са правилно монтирани и подържани и използвани по предназначение.

Член 7, параграф 1 от директивата предвижда, че когато държава-членка твърди, че машини, имащи маркировка CE, използвани по предназначение, могат да застрашат безопасността на хора, и, когато е приложимо, на домашни животни или вещи, тя трябва да вземе всички подходящи мерки за изтеглянето на такива машини от пазара, да забрани пускането им на пазара и пускането в експлоатация или използване, или да ограничи свободното им движение. Държавата-членка трябва да информира незабавно Комисията за всяка подобна мярка, като посочи причината за своето решение.

На 23 юли 2007 г. унгарските власти уведомиха Европейската комисия за мярка за забрана, отнасяща се до пускането на пазара на ръчен преносим електрически ъглошлайф с марка REDLINE, от тип RL/AG0912-900. Машината е бил произведена от Zhejiang Jinhua Max-Power Tools Co. Ltd, Western Binhong Road, Jinhua Industrial Area, Zhejiang, Китай, и пласирана от Baumann Hungary Kft., H-1162 Budapest, János utca 118.

Папката, предадена на Европейската комисия, съдържаше следните документи:

сертификат № JSH0408078 от 12 август 2004 г. и сертификат № 431934 от 1 юли 2005 г., издадени на Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd, които удостоверяват съответствието с директивите относно машините и ниското напрежение на ъглошлайф от тип S1M-MP2-125, издадени от Intertek ETL SEMKO, Building No 86, 1198 Qinzhou Road, Shanghai 200233, China,

сертификат № 02SHS1067-04 от 22 ноември 2005 г., който дава възможност да се постави маркировката „GS“, издаден от Intertek Deutschland GmbH, Nikolaus-Otto Strasse 13, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, за същия тип ъглошлайф S1M-MP2-125,

декларация от Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd от 12 юли 2006 г., според която ъглошлайф S1M-MP2-125, за който се отнася сертификат 02SHS1067-04, е еквивалентен на ъглошлайф от тип RL/AG0912-900,

съставена от Baumann Hungary Kft. декларация за съответствие на ЕО от 11 декември 2006 г., в която също се твърди, че ъглошлайф от тип S1M-MP2-125 е същият като ъглошлайф от тип RL/AG0912-900, който е предмет на мярката на унгарските власти.

Съгласно член 7, параграф 2 от директивата, Комисията трябва, след консултации със заинтересованите страни, да обяви дали счита такава мярка за обоснована, или не. Ако мярката се счита за обоснована, Комисията следва да уведоми държавите-членки, за да могат те да вземат всички целесъобразни мерки по отношение на разглежданата машина в съответствие със задълженията си по член 2, параграф 1.

2.   Доводи, изложени от унгарските власти

Мярката, взета от унгарските власти, се основава на несъответствието на ъглошлайфа на следните основни изисквания за здраве и безопасност от приложение I към Директива 98/37/ЕО (с позоваване на спецификациите от хармонизираните европейски стандарти EN 50144-1:1998 „Безопасност на ръчни електроинструменти — Част 1: Общи изисквания“ и EN 50144-2-3:2002 „Безопасност на ръчни електроинструменти — Част 2-3: специфични изисквания за шлифовъчни машини, шлифовъчни машини с диск с абразивно покритие и полировъчни машини“, посочени в декларацията на ЕО за съответствие на производителя):

1.2.4.   Спиращо устройство

При работа превключвателят блокира преди да достигне до позиция „заключено“, поради което заключващият механизъм не се отваря при лек натиск.

1.5.1.   Електрозахранване

По време на изпитването за механична якост, пластмасовата вложка се е отделила от ъглошлайфа, като е открила достъп до части под напрежение.

1.5.6.   Пожар

По време на термичното изпитване, машината се е възпламенила, отделила е дим и пламък, след което е спряла.

1.7.3.   Маркировка

Не са били отбелязани името и адресът на производителя, нито годината на производство. Предупрежденията или съответните знаци също са липсвали.

1.7.4.   Указания

В указанията за експлоатация не са били включени редица от изискващите се указания за безопасната работа с машината, като правила за безопасност при работа с електричество, параметри за намаляване на равнището на шума и вибрациите и др.

Приложените указания за експлоатация на английски език са се различавали от указанията на унгарски език.

3.   Становище на Комисията

На 15 ноември 2007 г. Комисията изпрати писмо до Bauman Hungary Kft., приканвайки дружеството да съобщи забележките си относно мерките, предприети от унгарските власти.

На 15 ноември 2007 г. Комисията изпрати писмо и на Intertek ETL SEMKO, Shanghai и на Intertek Deutschland GmbH, които са издали сертификатите за съответствие за ъглошлайф от тип S1M-MP2-125, за който се твърди, че е еквивалентен с ъглошлайф от тип RL/AG0912-900, по отношение на който унгарските власти са предприели мерки.

До днешна дата не е получен отговор.

В светлината на наличната документация Комисията счита, че унгарските власти са доказали, че машината, която е предмет на ограничителни мерки, не съответства на споменатите по-горе основни изисквания за здраве и безопасност. Тези несъответствия пораждат сериозна опасност за хората, използващи въпросната машина.

Следователно след извършване на изискуемата процедура, становището на Комисията е, че мярката, предприета от унгарските власти, е обоснована.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2008 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/3


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2008 година

в приложение на член 7 от Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно мярка за забрана, приета от унгарските власти по отношение на електрическа ударно-пробивна бормашина с марка REDLINE MD-2007-140

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 309/02)

1.   Уведомление от унгарските власти

В член 2, параграф 1 от Директива 98/37/ЕО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на машините се предвижда, че държавите-членки предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират, че машините, обхванати от посочената директива, могат да бъдат пускани на пазара и в експлоатация само ако не застрашават здравето или безопасността на хора и, когато е приложимо, на домашни животни или вещи, когато са правилно монтирани и подържани и използвани по предназначение.

В член 7, параграф 1 от директивата се предвижда, че когато държава-членка твърди, че машини, имащи маркировка CE и използвани по предназначение могат да застрашат безопасността на хора и, когато е приложимо, на домашни животни или вещи, тя трябва да вземе всички подходящи мерки за изтеглянето на такива машини от пазара, да забрани пускането им на пазара и пускането им в експлоатация или използването им, или да ограничи свободното им движение. Държавата-членка трябва да информира незабавно Комисията за всяка подобна мярка, като посочи причината за своето решение.

На 23 юли 2007 г. унгарските власти уведомиха Европейската комисия за мярка за забрана по отношение на пускането на пазара на ръчна преносима електрическа ударно-пробивна бормашина с марка REDLINE от типа RL/ID0955-910. Машината е произведена от Yongkang Zhengda Industrial Co. Ltd, Gushan Town, Yongkang, Zhejiang, 321307, Китай и се пласира от Baumann Hungary Kft., H-1162 Budapest, János utca 118.

Досието, предадено на Европейската комисия, включва следните документи:

сертификат № 04SHW2481-01 от 15 декември 2004 г., издаден от Intertek Deutschland GmbH за ударно-пробивна бормашина тип Z1JE-KZ2-16B, с който на бормашината се предоставя знак „GS“,

сертификат № JSH0411181 от 1 декември 2004 г. и сертификат № 432960 от 15 декември 2004 г., издадени от Intertek ETL SEMKO, Шанхай, за същия тип бормашина Z1JE-KZ2-16B,

декларация от Yongkang Zhengda Industrial Co. от 18 юни 2006 г., удостоверяваща, че ударно-пробивната бормашина тип Z1JE-KZ2-16B е еквивалентна на артикул RL/ID0955-910, обект на мярката от страна на унгарските власти,

ЕО декларация за съответствие, изготвена от Baumann Hungary Kft. от 11 август 2006 г., позоваваща се на сертификат № JSH0411181.

Съгласно член 7, параграф 2 от директивата, Комисията трябва, след консултации със заинтересованите страни, да обяви дали счита такава мярка за обоснована или не. Ако мярката се счита за обоснована, Комисията уведомява държавите-членки, за да могат те да вземат всички целесъобразни мерки по отношение на разглежданата машина в съответствие със задълженията си по член 2, параграф 1.

2.   Доводи, изложени от унгарските власти

Мярката, взета от унгарските власти, се основава на несъответствието на ударно-пробивната бормашина със следните основни изисквания за здраве или безопасност от приложение I към Директива 98/37/ЕО (с позоваване на спецификациите от хармонизираните европейски стандарти EN 60745-1:2003 — „Ръчни електроинструменти — Безопасност — Част 1: Общи изисквания“ и EN 60745-2-1:2003 — „Ръчни електроинструменти — Безопасност — Част 2-1: Специфични изисквания за пробивни машини и ударни пробивни машини“):

1.5.1.   Електрозахранване и 1.5.6 — Пожароопасност

Продуктът поражда опасност от пожар поради нефиксирани вътрешни кабели, които могат да предизвикат късо съединение.

1.5.6.   Пожароопасност

По време на термичното изпитване машината се е възпламенила, отделила е дим, след което е спряла.

3.   Становище на комисията

На 15 ноември 2007 г. Комисията изпрати писмо до Baumann Hungary Kft., чийто подпис фигурира на ЕО декларацията за съответствие, приканвайки го да съобщи забележките си относно мярката, взета от унгарските власти.

На 15 ноември 2007 г. Комисията изпрати също така писмо до Intertek ETL SEMKO, Шанхай и Intertek Deutschland GmbН, които са издали сертификатите за съответствие за ударно-пробивната бормашина тип Z1JE-KZ2-16B, за която се твърди, че е еквивалентна на ударно-пробивната бормашина тип RL/ID0955-910, обект на мярката от страна на унгарските власти.

До днешна дата не е получен отговор.

Предвид наличната документация Комисията смята, че унгарските власти са доказали, че машината, предмет на ограничителната мярка, не отговаря на горепосочените основни изисквания за здраве и безопасност. Посочените несъответствия пораждат сериозна опасност за хората, използващи въпросната машина.

Следователно след извършване на изискуемата процедура, становището на Комисията е, че мярката, предприета от унгарските власти, е обоснована.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2008 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/5


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 309/03)

Дата на приемане на решението

4.6.2008 г.

Помощ №

N 158/08

Държава-членка

Полша

Регион

Lubelskie

Название/Титла (и/или име на получателя)

Pomoc w zakresie budowy portu lotniczego Lublin-Świdnik

Правно основание

Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.; załącznik II, część 83 budżetu państwa — Rezerwy celowe (Dz.U. z 2007 r. 15, poz. 90).

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Lubelskiego na lata 2007–2008.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.U. 241, poz. 1760)

Вид мярка

Инвестиционна помощ

Цел

Развитие на сектора

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ, вливане на капитали, финансова помощ за земи

Бюджет

296,65 милиона PLN (84,14 милиона EUR)

Интензитет

Приблизително 76 %

Продължителност

Помощта ще бъде отпусната до 30.12.2011 г.

Икономически сектори

Въздушен транспорт

Име и адрес на предоставящия орган

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4

PL-20-074 Lublin

Gmina Miasto Lublin

plac Władysława Łokietka 1

PL-20-950 Lublin

Gmina Miasto Świdnik

ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 15

PL-20-047 Świdnik

Powiat Świdnicki

ul. Niepodległości 13

PL-21-040 Świdnik

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

20.10.2008 г.

Помощ №

N 458/08

Държава-членка

Германия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Götzke Natursteinwerk GmbH

Правно основание

Haushaltsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils gültigen Fassung, insb. § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften, insb. § 39 LHO

Haushaltsgesetz 2008/2009 (Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2008 und 2009)

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Преструктуриране на фирми в затруднение

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: 0,16 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

Икономически отрасли

Промишлено производство

Название и адрес на предоставящия орган

Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstr. 9-11

D-19053 Schwerin

und

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Str. 14

D-19053 Schwerin

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

13.11.2008 г.

Помощ №

N 567/08

Държава-членка

Финландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Guarantee scheme for banks' funding in Finland

Правно основание

Valtioneuvoston paatos talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille annetttavien valiaikasten valtiontakausten ehdoista; draft law

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: 50 000 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

10.2008-4.2009 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Finnish Government

Snellmaninkatu 1 A

PO Box 23

FI-00023 Helsinki

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

24.1.2008 г.

Помощ №

N 696/06

Държава-членка

Италия

Регион

Molise

Название/Титла (и/или име на получателя)

Окончателно преустановяване на риболовни дейности и модернизация на риболовни съдове

Правно основание

Decreto Ministeriale de 13 ottobre 2006: Interventi a favore della flotta da pesca della Regione Molise

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Подпомагане на сектора на рибарството

Вид на помощта

Пряка помощ

Бюджет

1 186 000 EUR

Интензитет

До 40 %

Продължителност

Една година

Икономически сектори

Рибарство

Име и адрес на предоставящия орган

MI.P.A.A.F. – Dipartimento delle Filiere Agricole e dell'Agroalimentari

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura

Viale dell'Arte n. 16

I-00144 Roma

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/9


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5338 — Barclays/Investcorp/N & V Global Vending)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 309/04)

На 31 октомври 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32008M5338. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/10


Обменен курс на еврото (1)

3 декември 2008 г.

(2008/C 309/05)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2623

JPY

японска йена

117,39

DKK

датска крона

7,4505

GBP

лира стерлинг

0,85475

SEK

шведска крона

10,4545

CHF

швейцарски франк

1,5332

ISK

исландска крона

290,00

NOK

норвежка крона

8,9050

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,636

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

262,33

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7093

PLN

полска злота

3,8506

RON

румънска лея

3,8435

SKK

словашка крона

30,225

TRY

турска лира

1,9926

AUD

австралийски долар

1,9625

CAD

канадски долар

1,5853

HKD

хонконгски долар

9,7852

NZD

новозеландски долар

2,3804

SGD

сингапурски долар

1,9315

KRW

южнокорейски вон

1 849,90

ZAR

южноафрикански ранд

13,0017

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,6884

HRK

хърватска куна

7,1913

IDR

индонезийска рупия

15 274,00

MYR

малайзийски рингит

4,5948

PHP

филипинско песо

62,230

RUB

руска рубла

35,3395

THB

тайландски бат

44,919

BRL

бразилски реaл

3,0390

MXN

мексиканско пeсо

17,1610


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Комисия

4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/11


Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои волфрамови електроди с произход от Китайската народна република

(2008/C 309/06)

Комисията получи искане за частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (наричан по-нататък „основният регламент“) (1).

1.   Искане за преразглеждане

Искането беше подадено от Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd (наричан по-нататък „заявителят“), износител от Китайската народна република.

Искането е ограничено до разследване на дъмпинг, свързан със заявителя.

2.   Продукт

Продуктите, подлежащи на преразглеждане, са волфрамови електроди за заваряване, включително волфрамови подложки и пръчки за електроди за заваряване, със съдържание на волфрам, съставляващо 94 или повече процента от теглото, с изключение на такива, получени просто чрез синтероване, независимо дали са отрязани до определена дължина или не, с произход от Китайската народна република („разглежданият продукт“), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8101 99 10 и ex 8515 90 00. Кодовете по КН са посочени само за информация.

3.   Съществуващи мерки

Мерките, понастоящем в сила, са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 260/2007 на Съвета (2) върху вноса на определени волфрамови електроди с произход от Китайската народна република.

4.   Основания за преразглеждането

Искането съгласно член 11, параграф 3 се основава на предоставени от заявителя prima facie доказателства, че е налице промяна на обстоятелствата, въз основа на които са били определени мерките, и че промяната е с дълготраен характер.

Заявителят предостави prima facie доказателства, че по-нататъшното налагане на мярката не е необходимо за компенсиране на дъмпинга. По-специално заявителят предостави prima facie доказателства, от които е видно, че сравнението между неговите конструирани нормални стойности (изчислени въз основа на производствените разходи, разходите по продажбите, общите и административните разходи и печалбата) и експортните цени в Общността сочи, че дъмпинговият марж е значително по-нисък от настоящото ниво на мярката.

5.   Процедура за установяване на дъмпинга

Като установи, след консултации с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства, които обосновават започването на частично междинно преразглеждане, Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, с цел да се установи дали мерките следва да се отменят или изменят за заявителя. Ако случаят е такъв, може да се окаже необходимо да се измени размерът на митото, понастоящем приложимо за вноса на разглеждания продукт от дружества, които не са конкретно посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 260/2007.

a)   Въпросници

С цел да получи информацията, която счита за необходима за разследването, Комисията ще изпрати въпросник на заявителя и копие до органите на съответната страна износител. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат получени от Комисията в срока, определен в точка 6, буква а).

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си, да предоставят, допълнителна информация, извън посочената във въпросника и да представят доказателства в подкрепа на предоставената информация. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срока, определен в точка 6, буква а).

Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че отправят искане, от което е видно, че са налице специални основания да бъдат изслушани. Искането трябва да бъде отправено в срока, определен в точка 6, буква а).

в)   Статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика/индивидуално третиране

В случай че заявителят представи достатъчно доказателства, от които е видно, че работи в условията на пазарна икономика, т.е. че отговаря на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, ще се определи нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. За тази цел трябва да бъде подадена надлежно подкрепена с доказателства молба в срока, определен в точка 6, буква б) от настоящото известие. Комисията ще изпрати формуляр за молбата както на заявителя, така и на органите на Китайската народна република. Този формуляр за молба може да бъде използван от заявителя, за да поиска индивидуално третиране, т.е. когато дружеството отговаря на критериите, определени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

г)   Избор на страна с пазарна икономика

В случай че на дружеството не бъде предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, но то отговаря на изискванията за ползване на индивидуално мито, установено в съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент, ще бъде използвана подходяща страна с пазарна икономика, за да се определи нормалната стойност по отношение на Китайската народна република в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Комисията смята за тази цел да използва отново Съединените американски щати, както беше направено при разследването, което доведе до налагането на настоящите мерки върху вноса на разглеждания продукт от Китайската народна република. Заинтересованите страни се приканват да изразят становището си доколко този избор е подходящ в срока, определен в точка 6, буква в) от настоящото известие.

Освен това, в случай че на дружеството e предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, Комисията може при необходимост да използва и заключения относно нормалната стойност, определена в подходяща страна с пазарна икономика — например, с цел замяна на ненадеждни елементи на разходите или цената в Китайската народна република, които са нужни за определянето на нормалната стойност, ако изискваните надеждни данни не са на разположение в Китайската народна република. Комисията смята и за тази цел да използва Съединените американски щати.

6.   Срокове

a)   Общи срокове

i)   За страните — да заявят своя интерес, да предоставят попълнен въпросник и всяка друга информация

Ако искат направените от тях забележки да бъдат взети предвид по време на разследването, всички заинтересовани страни трябва да заявят своя интерес, като се свържат с Комисията, да представят своите становища и да предоставят попълнен въпросник или всяка друга информация в срок от 40 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Обръща се внимание на факта, че възможността за упражняване на повечето процедурни права, определени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в рамките на горепосочения срок.

ii)   Изслушвания

Всички заинтересовани страни могат също да поискат да бъдат изслушани от Комисията в рамките на същия 40-дневен срок.

б)   Срок, определен за подаване на молби за статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, и/или за индивидуално третиране

Надлежно подкрепената с доказателства молба на заявителя за статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, както е посочено в точка 5, буква в) от настоящото известие, трябва да бъде получена от Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

в)   Срок, определен за избора на страна с пазарна икономика

Страните по разследването, които желаят, могат да изразят становището си доколко е подходящ изборът на Съединените американски щати, които, както е посочено в точка 5, буква г) от настоящото известие, се считат за страна с пазарна икономика за целите на определянето на нормалната стойност по отношение на Китайската народна република. Тези становища трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 10 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

7.   Писмени изявления, попълнен въпросник и кореспонденция

Всички изявления и искания, отправени от заинтересованите страни, трябва да бъдат в писмен вид (не в електронна форма, освен ако не е посочено друго) и трябва да съдържат име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и на факс на заинтересованата страна. Всички подадени писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited (3) и в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент се придружават от неповерителна версия, която да бъде обозначена с „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N 105 4/92

B-1040 Brussels

Факс (32-2) 295 65 05

8.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп или не предостави в срок необходимата информация, или значително възпрепятства разследването, заключенията, положителни или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти, в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако заинтересована страна предостави невярна или подвеждаща информация, тя се изключва и в съответствие с член 18 от основния регламент се използват наличните факти. Ако заинтересована страна отказва съдействие или оказва само частично съдействие и се използват наличните факти, резултатът от разследването за такава страна може да бъде по-малко благоприятен от този, ако тя е сътрудничила.

9.   График на разследването

Съгласно член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще приключи в рамките на 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

10.   Обработка на личните данни

Следва да се има предвид, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4).

11.   Служител по изслушванията

Следва да се има предвид, че ако заинтересованите страни смятат, че се натъкват на трудности при упражняването на правото си на защита, те могат да поискат намесата на служителя по изслушванията на ГД „Търговия“. Той действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията и, когато е необходимо, служи като медиатор във връзка с процедурни въпроси, касаещи защитата на техните интереси в настоящата процедура, по-специално що се отнася до проблеми, свързани с достъпа до досието, поверителността, удължаването на сроковете и обработката на писмено и/или устно изложените становища. За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебстраницата на ГД „Търговия“ (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 72, 13.3.2007 г., стр. 1.

(3)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ съгласно член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(4)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/14


ДЪРЖАВНА ПОМОЩ — ДАНИЯ

Държавна помощ C 41/08 (NN 35/08) — Danske Statsbaner

Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 309/07)

С писмо от 10 септември 2008 г., представено на автентичния език на страниците след това резюме, Комисията уведоми Дания за решението си да започне процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, относно горепосочената държавна помощ/мярка.

Заинтересованите страни могат да представят мненията си в срок от един месец от датата на публикуване на настоящото обобщение и приложеното писмо, като ги адресират до:

Commission européenne

Direction générale de l'Energie et des Transports

Direction A

B-1049 Bruxelles

Факс (32-2) 296 41 04

Коментарите ще бъдат предадени на Дания. Запазването в тайна на самоличността на заинтересованата страна, която представя мнението, може да бъде поискано писмено, като се посочат причините за искането.

РЕЗЮМЕ

ПРОЦЕДУРА

С писмо от 3 февруари 2003 г. Комисията получи първо оплакване относно предполагаемата държавна помощ, отпусната на дружеството Danske Statsbaner (оттук нататък назовавано „DSB“), за железопътен пътнически транспорт между Копенхаген и Юстад (Швеция). Това оплакване доведе до множество разменени писма между Комисията и датските власти. Оплакването е заведено под № СР107/07.

В писмо си от 1 юни 2006 г. Комисията получи второ оплакване относно предполагаемата отпусната държавна помощ за дружеството DSB в рамките на два договора за обществени услуги с датското министерство на транспорта. Това оплакване също доведе до множество разменени писма между Комисията и датските власти. То е заведено под № СР124/06.

Отчитайки факта, че двете оплаквания се отнасят отчасти за едни и същи факти, Комисията реши да ги разгледа заедно.

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ

Съгласно данните, предоставени на Комисията от тъжителите, договорите за обществени услуги между датското министерство на транспорта и публичното дружество DSB биха могли да доведат до отпускане на държавни помощи.

Договори за обществена услуга

Настоящото решение се отнася за два договора за обществена услуга между датското министерство на транспорта и DSB съответно за периодите 2000-2004 г. и 2005-2014 г. Тези договори не се били предмет на предварителна тръжна процедура за възлагане на поръчка.

Тези договори предвиждат предоставянето на услуга за железопътен пътнически транспорт на пътници в Дания, както и някои задължения във връзка с редовно предлагане, качество на услугата и ценообразуване. Освен това договорите предвиждат закупуването на подвижен железопътен състав.

По силата на договорните разпоредби DSB разполага с приходите от продажба на билети, освен при някои изключения. DSB получава също така компенсации чрез договорни плащания, чиято сума е установена в договора.

ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ

Наличие на помощ

На този етап Комисията не може да изключи вероятността, че на DSB е била изплатена държавна помощ в рамките на договори за обществени услуги, сключени с датското министерство на транспорта за периодите 2000-2004 г. и 2005-2014 г. Комисията по-специално има съмнения по отношение на три от четирите критерия, определени в тази връзка от Съда на Европейските общности в решението му по делото Altmark.

Съвместимост

Договорът за обществена услуга, сключен между датското правителство и DSB, представлява договор за обществена услуга по смисъла на член 14 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, който следователно се прилага в този случай.

Комисията счита, че, въз основа на Регламент (ЕИО) № 1191/69, държавната помощ, която се включва в цената на услугите, предвидени в договор за обществена услуга, може да бъде обявена от Комисията за съвместима с общия пазар. Все пак, при липсата на точни условия, определени в Регламент (ЕИО) № 1191/69, съвместимостта на тези държавни помощи трябва да се оцени съобразно с общите принципи, произтичащи от Договора, съдебната практика и от собствените й решения.

Тези принципи бяха обобщени от Комисията в рамката на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги  (1).

Тази рамка предвижда в своята 14-та точка принципи, позволяващи да се определи съвместимостта на помощите, които са включени в цената, заплащана от обществена институция на изпълнителя на обществена услуга. В тази връзка трябва да бъде показано, че сумата на компенсацията — т.е. цената, заплатена от датското правителство — се ограничава до това, което е необходимо за покриване на разходите, понесени при изпълнение на задълженията за обществени услуги.

Комисията все пак има съмнения дали в действителност липсва каквато и да било свръхкомпенсация в този случай. Комисията също така се съмнява дали приспадането на дивиденти от датското правителство от печалбите на DSB, както и намаляването на годишните плащания по договора са довели до избягване на всякакъв риск от свръхкомпенсация.

С оглед на гореизложеното, Комисията изказва съмнения относно съвместимостта на съответната държавна помощ.

Съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета всяка неправомерна помощ може да бъде възстановена от получателя.

ТЕКСТ НА ПИСМОТО

„1.   SAGSFORLØB

1.

Nærværende beslutning er truffet i anledning af to klager, dateret henholdsvis den 3. februar 2003 og den 1. juni 2006. De to klager førte til flere brevvekslinger og møder mellem på den ene side Kommissionen og de to klagende parter og på den anden side Kommissionen og de danske myndigheder. Den første klage behandles i øjeblikket af Den Europæiske Ombudsmand.

2.   DE KLAGENDE PARTER OG STØTTEMODTAGEREN

2.1.   De klagende parter

2.1.1.   Den første klager

2.

Den første klager er et privatejet busselskab.

2.1.2.   Den anden klager

3.

Den anden klager er en erhvervsorganisation, som repræsenterer en række danske operatører på transportområdet.

2.2.   Støttemodtager: Danske Statsbaner

2.2.1.   Den forhenværende monopolvirksomhed i Danmark

4.

Danske Statsbaner (DSB) er det historiske jernbaneselskab i Danmark.

5.

DSB ejes fuldt ud af den danske stat (2). DSB udfører nu kun personbefordring med jernbane og ydelser i tilknytning hertil (3), og er derudover også aktiv gennem dets datterselskaber i navnlig Sverige, Norge og Det Forenede Kongerige.

6.

I 1998 vedtog Folketinget en lov, som yderligere adskilte jernbaneinfrastrukturen (4) fra DSB's togdrift.

7.

DSB havde ca. 9 200 medarbejdere i 2007. I 2006 var DSB's indtægter på ca. 10,7 mia. DKK (1,43 mia. EUR).

2.2.2.   DSB's etablering som en selvstændig offentlig virksomhed

8.

I 1999 blev DSB omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed (DSB SV) (2).

9.

Ved den lejlighed blev der udformet og indført en ny model for den økonomiske forvaltning. Åbningsbalancen blev udarbejdet på baggrund af en værdiansættelse af aktiver og passiver. De danske myndigheder anførte, at i forbindelse med værdiansættelsen af alle store poster indhentede DSB yderligere udtalelse fra uafhængige eksperter.

10.

De danske myndigheder forklarede, at DSB's aktiekapital blev fastsat ud fra en sammenligning med lignende foretagender med store anlægsaktiver. Den endelige åbningsbalances egenkapital byggede på en soliditetsgrad på 36 %, og der blev oprettet et stiftertilgodehavende.

11.

Derudover skal det bemærkes, at de retlige rammer for DSB blev suppleret med et regnskabsreglement og konkurrenceretlige retningslinjer, som omfatter pligt til at adskille de vigtigste forretningsområder og holde dem adskilt samt undgå enhver form for krydssubsidiering. Den kontraktbetaling, som DSB modtager på baggrund af de forhandlede kontrakter om offentlig service, holdes adskilt fra de forretningsområder, der drives på ren forretningsmæssig basis.

12.

DSB's produktøkonomiregnskaber er udformet for hvert forretningsområde og baseret på en dokumenteret aktivitetsbaseret omkostningsfordeling ved hjælp af fordelingsnøgler for omkostninger og indtægter (5).

3.   DE VÆSENTLIGSTE KLAGEPUNKTER

13.

De punkter, som de klagende parter fremfører, vedrører hovedsagelig to kontrakter om offentlig service mellem Trafikministeriet og DSB, indgået uden en forudgående udbudsprocedure. De vedrører også andre forhold som beskrevet i punkt 6.

14.

De to kontrakter om offentlig service vedrører perioderne 2000-2004 og 2005-2014.

3.1.   Den første klagers klagepunkter

15.

Den første klager rejser mistanke om statsstøtte i forbindelse med jernbanedrift udført af DSB mellem København og Ystad (Sverige).

16.

Ruten har været drevet af DSB som fri trafik fra 2000 til 2005. Trafikministeriet besluttede at indføje ruten i kontrakten om udførelse af offentlig service for perioden 2005-2014.

17.

Den første klagers hovedargumenter kan sammenfattes således:

det bør ikke være tilladt at kompensere for pligten til at yde offentlig service på områder, der er underlagt konkurrence (6)

Folketinget har pligt til at vælge den løsning, der er billigst for samfundet

kompensationen for pligten til at yde offentlig service bør under alle omstændigheder svare til den reelle ekstra udgift, som skyldes de forpligtelser, virksomheden er pålagt.

3.2.   Den anden klagers klagepunkter

18.

Den anden klager hævder, at Folketinget har givet statsstøtte til DSB ved indgåelsen af kontrakter om offentlig service for henholdsvis perioden 2000-2004 og 2005-2014. Klageren mener, at nævnte statsstøtte er uforenelig med EF-traktaten.

19.

Klageren hævder nærmere bestemt, at DSB er blevet overkompenseret for den forpligtelse til offentlig service, som er pålagt i kontrakten. Klageren mener således, at kontraktbetalingerne indebar en for stor fortjeneste for DSB sammenlignet med en rimelig fortjeneste, arten af DSB's aktiviteter og risikoeksponering taget i betragtning.

20.

Den anden klager mener også, at de offentlige midler, som DSB har modtaget, markant overstiger det, som en effektiv operatør ville have krævet for at yde den pågældende service.

21.

Endelig hævder den anden klager, at der også er ydet statsstøtte i form af lån, garantier og en fordelagtig skatteordning.

4.   DEJALTERET BESKRIVELSE AF KONTRAKTERNE MELLEM TRAFIKMINISTERIET OG DSB OM OFFENTLIG SERVICE

4.1.   Den danske retlige ramme for kontrakter om offentlig service

22.

Frem til 1. januar 2000 havde DSB monopol på driften af den nationale jernbanepassagertrafik. Den danske lovgiver har efterfølgende fjernet dette monopol og indført to alternative former for varetagelse af jernbanepassagertrafik (7):

jernbanepassagertrafikken kan udføres på forretningsmæssig basis uden kompensation fra offentlige myndigheder (»fri trafik«)

trafik kan udføres på baggrund af en kontrakt om offentlig service med kompensation fra offentlige myndigheder (»offentlig service-trafik«).

23.

Ifølge de danske myndigheder drives der i øjeblikket ingen regelmæssig jernbanepassagertransport som fri trafik.

24.

Hvad angår kontrakter om offentlig service skelnes der i dansk lovgivning mellem følgende to kontrakttyper:

kontrakter om offentlig service, som er blevet forhandlet direkte mellem de relevante offentlige myndigheder og operatøren uden forudgående udbud. Transportministeriet er den kompetente danske myndighed for så vidt angår forhandlede kontrakter om offentlig service, undtagen for forbindelser, der drives af bestemte små regionale operatører

kontrakter om offentlig service, som er blevet tildelt af den kompetente myndighed efter en offentlig udbudsprocedure. Den kompetente myndighed for kontrakter om offentlig service, der er sendt i udbud, er Trafikstyrelsen, som er en regulerende myndighed oprettet af Transportministeriet.

25.

I den sammenhæng udfører DSB personbefordring med jernbane på fjern-, regional- og lokaltrafik i henhold til forhandlede kontrakter om offentlig service, som er indgået med Trafikministeriet.

26.

Herudover er udbudsproceduren blevet taget mere og mere i brug i årenes løb. I 2002 vandt Arriva udbuddet på en del af den regionale trafikbetjening i Vestdanmark. I 2007 vandt et joint venture mellem DSB og First Group også udbuddet på en del af regionaltrafikken udført som offentlig service i Østdanmark og Sydsverige, herunder den grænseoverskridende kollektive trafik i regionen.

27.

De danske myndigheder har også tilkendegivet, at de agter at sende flere kontrakter om offentlig service i offentligt udbud.

4.2.   Kontrakten om offentlig service for perioden 2000-2004

28.

Denne kontrakt vedrørte fjern- og regionaltrafik udført som offentlig service i årene 2000-2004.

29.

I afsnit 1 hedder det, at »formålet med denne kontrakt er at fremme en positiv udvikling i jernbanepassagertrafikken med udgangspunkt i en sund økonomi for DSB«, som er det danske statsejede jernbaneselskab.

30.

De følgende afsnit inderholder en sammenfatning af de mest relevante bestemmelser med henblik på undersøgelsen af denne kontrakt om offentlig service.

4.2.1.   Kontraktens indhold (8)

31.

Punkt 3 fastsætter kontraktens omfang. Den omhandler udførelse af offentlig personbefordring med jernbane og kundeservice. Kontrakten omfatter ikke trafik udført som offentlig service efter udbud og fri trafik, herunder fri trafik med gods.

32.

Punkt 7 i kontrakten fastlægger detaljerne i de transportydelser, DSB skal udføre. Omfanget af DSB's produktionsforpligtelse i kontraktperioden er fastsat i togkilometer.

Togkilometerproduktion i kontraktperioden

År

2000

2001

2002

2003

2004

Mio. togkm.

41,0

41,7

41,9

42,1

43,3

33.

Punkt 7.1, litra a) fastlægger målet om at gennemføre en produktion på 51 mio. togkilometer pr. år fra den 1. januar 2006.

34.

Punkt 8 i kontrakten fastlægger imidlertid, at Trafikministeriet kan beslutte at udbyde dele af trafikken, hvilket vil resultere i opsigelse af kontrakten. Punkt 8 beskriver detaljeret retsreglerne for at sende trafikbetjeningen i udbud. De indeholder også bestemmelser om følgerne, især hvad angår nedsat kompensation og det rullende materiel.

35.

I punkt 7 fastlægges også reglerne vedrørende køreplaner og trafikydelsernes hyppighed. Hvad angår køreplanerne, indeholder punkt 9 bestemmelser om koordination af køreplaner. En række bestemmelser skal sikre, at DSB arbejder for at skabe et sammenhængende kollektivt trafiksystem med koordination mellem bus og tog.

36.

Punkt 10 indeholder bestemmelser om anvendelse og indkøb af nyt rullende materiel for et samlet beløb på 5,6 mia. DKK i perioden indtil 2006. Det nye rullende materiel består af en ny type dieseltog kaldet IC4. Tekniske specifikationer for disse nye tog såsom hastighed, antal sæder eller komfortniveau angives i punkt 10 ligesom vilkårene for anvendelsen af de nye tog på bestemte strækninger.

37.

Andre relevante bestemmelser, som bør nævnes i denne sammenhæng, er:

punkt 11 som fastsætter vilkår for så vidt angår infrastrukturen, og fastlægger forbindelserne mellem DSB og Banestyrelsen

punkt 12, der omfatter bestemmelser om kundeservice

punkt 13, der omfatter sanktionerne ved manglende rettidighed

punkt 14, der fastlægger betingelserne for takstfastsættelsen.

4.2.2.   Kontraktbetaling

38.

Den økonomiske kompensation, som DSB modtager, er fastlagt i punkt 4 i kontrakten.

39.

Indtægterne fra billetsalget tilfalder DSB. Derudover modtager DSB en kontraktbetaling fra Transportministeriet for de i kontrakten fastlagte ydelser.

40.

Kontraktbetalingen fremgår af følgende tabel:

Kontraktbetaling 2000-2004

År

2000

2001

2002

2003

2004

Mio. DKK

2 884,9

2 945,7

2 953,7

3 039,4

3 057,9

41.

Kontraktbetalingen reguleres årligt ved stigningen i nettoprisindekset.

42.

Kontraktbetalingen er fastsat med udgangspunkt i det 10-årsbudget for DSB-koncernen, som blev vedtaget den 11. juni 1999 og indeholder den langfristede finansieringsstrategi for DSB.

43.

Punkt 4 indeholder endvidere bestemmelser om visse justeringer i henhold til gennemførelsen af den 5-årige rammeaftale for jernbaneområdet af 26. november 1999. Denne aftale foranlediger vedtagelse af særlige tilføjelser til kontrakten for så vidt angår:

indkøb og indførelse af nyt rullende materiel (punkt 10 i kontrakten)

puljer til nærbaner og modernisering af stationer

kvalitetsforbedring på banestrækningen Odense — Svendborg

økonomiske tilskyndelser, som fremmer en samfundsøkonomisk fornuftig trafikproduktion.

44.

Indkøbet af det rullende materiel jf. punkt 10 i kontrakten finansieres med de kontraktbetalinger, som er fastsat i kontrakten. Tilføjelsen af puljer til nærbaner, stationsmodernisering eller kvalitetsforbedring på banestrækningen Odense — Svendborg kan kræve en forøgelse af kontraktbetalingen.

45.

Punkt 5 vedrører baneafgifter. I kontraktbetalingen er indregnet DSB's udgifter til baneafgifter for de tog, som er omfattet af kontrakten. Punkt 5 indeholder også bestemmelser om, at baneafgifterne justeres én gang årligt.

4.3.   Kontrakten om offentlig service for perioden 2005-2014

46.

Den anden kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB dækker fjern- og regionaltrafik udført som offentlig service i perioden 2005-2014.

47.

Ifølge indledningen er målet med kontrakten at »sætte nogle klare rammer for udførelse af opgaven på en måde, der for staten sikrer den bedst mulige udvikling af passagertrafikken med tog for de økonomiske midler, der er til rådighed for indkøb af togtrafik, og for DSB sikrer en sund økonomi«.

4.3.1.   Kontraktens indhold (9)

48.

Punkt 1.1 angiver anvendelsesområde. Den nævner de bestemte banestrækninger, hvor der udføres trafik som offentlig service i henhold til den forhandlede kontrakt.

49.

Det skal bemærkes, at på to bestemte strækninger tilfalder billetindtægterne ikke DSB. Kontrakten omfatter også international togtrafik til Tyskland og strækningen København — Ystad, som tidligere blev drevet som fri trafik.

50.

Den trafikydelse, som DSB skal levere, består af en trafikeringsplan (antal tog og tidsintervaller), en standsningsplan (betjening af standsningssteder) og en linjeplan (krav til togforbindelser). Indholdet af de tre planer er efterfølgende angivet i punkt 1 sammen med regler om siddepladskapacitet, regularitet, pålidelighed, kundetilfredshed, driftsforstyrrelser og andre særlige forhold.

51.

Punkt 2 omhandler alle former for takstfastsættelse, herunder særlige bestemmelser for rejser over Øresund.

52.

Punkt 3 omhandler trafikydelsens afgrænsning i forhold til fri trafik. I punkt 3.3 anføres navnlig muligheden af at udvide den trafik, der udføres som offentlig service, ud over denne kontrakts trafikale rammer, uden det medfører øget kontraktbetaling.

53.

Punkt 4 omhandler regler, ansvar og pligter i forbindelse med modernisering af stationer. DSB skal udarbejde planer for stationsmoderniseringen, som skal indsendes til Trafikministeriet til orientering.

54.

Punkt 5 fastlægger DSB's forpligtelser i forbindelse med udførelsen af dets aktiviteter på trafikområdet. Forpligtelserne vedrører bl.a. informationforpligtelser, besigtigelse af materiel, forpligtelsen til at stille rullende materiel til rådighed for operatører, der vinder udbud på forskellige strækninger, bestemte betingelser for billetsalg og frikort til bestemte persongrupper (Kongehuset og ansatte inden for jernbanesektoren).

55.

Punkt 6 omhandler muligheden og vilkårene for at sende bestemte strækninger i udbud samt den efterfølgende reduktion af kontraktbetalingen i forhold til de tilknyttede serviceforpligtelser.

4.3.2.   Kontraktbetaling

56.

Kontraktens punkt 7 angiver den økonomiske kompensation, som DSB modtager.

57.

Indtægter fra billetsalget tilfalder i princippet DSB (10). Derudover modtager DSB en kontraktbetaling fra Transportministeriet for de ydelser, som er fastlagt i kontrakten.

58.

Kontraktbetalingen fremgår af følgende tabel:

Kontraktbetaling 2005-2014

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mio. DKK

2 985

3 021

2 803

2 669

2 523

2 480

2 486

2 433

2 475

2 470

59.

Kontraktbetalingen er fast og skal således ikke være genstand for nogen automatisk regulering, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i kontrakten. Kontraktbetalingen reguleres årligt ved den i finansloven forudsatte stigning i nettoprisindekset.

60.

Kontrakten præciserer ikke, på hvilket grundlag kontraktbetalingen er beregnet. De danske myndigheder har angivet, at betalingen er fastsat på grundlag af 10-årsbudgettet, som er baseret på et løseligt skøn over indtægter og omkostninger.

61.

Kontraktbetalingen dækker bl.a. afskrivning og forrentning af nyt rullende materiel jf. nedenstående tabel:

Afskrivning af nyt materiel i perioden 2005-2014 (mio. DKK)

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

IC4-tog

50

167

247

258

258

258

258

258

258

258

IC2-tog

1

24

46

46

46

46

46

46

46

46

Nærbanetog

 

 

 

 

 

15

44

74

89

89

62.

Den hertil hørende leveringsplan for de årlige investeringer i nyt materiel fremgår af nedenstående tabel:

Leveringsplan for nyt materiel

År

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

IC4-tog

1

31

44

7

 

 

 

 

 

IC2-tog

 

1

22

 

 

 

 

 

 

Nærbanetog

 

 

 

 

 

 

14*

14*

14* (11)

63.

En række bestemmelser blev indføjet i kontrakten for at tage højde for forsinkelser i forbindelse med levering af det rullende materiel i henhold til kontrakten for perioden 2000-2004.

64.

Punkt 7.1.2 rummer mulighed for en årlig justering af kontraktbetalingen på grundlag af leveringen af nyt materiel. Reguleringen kan dog ikke indebære, at DSB modtager større kompensation. Reguleringen gennemføres ikke ved reguleringer under 8 mio. DKK.

5.   BEDØMMELSE AF BESTEMMELSERNE I KONTRAKTERNE OM OFFENTLIG SERVICE

5.1.   Er der tale om statsstøtte?

65.

I EF-traktatens artikel 87, stk. 1, hedder det: »Bortset fra de i denne traktat hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.«.

66.

Ifølge kontrakten om offentlig service skal der af det danske statsbudget betales en pris til DSB for gennemførelse af kontrakten om offentlig service. Betalingen foretages således ved hjælp af statsmidler.

67.

DSB, som modtager betalinger, er en virksomhed som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 1.

68.

Herefter opstår spørgsmålet, om den pågældende betaling har givet eller giver Danske Statsbaner en økonomisk fordel. Ifølge domstolen får en virksomhed ikke nogen økonomisk fordel, hvis kompensationen for at yde en offentlig service overholder de fire kriterier, der er fastsat i Altmark-dommen (12). Det må altså undersøges, om den kontrakt om offentlig service, der er indgået mellem den danske regering og DSB, opfylder disse fire kriterier.

5.1.1.   Er det faktisk pålagt den pågældende virksomhed at opfylde klart definerede forpligtelser til offentlig service?

69.

Af kontraktens nationale retsgrundlag, den danske jernbanelov, fremgår det, at det er pålagt DSB at udføre offentlig service på grundlag af kontrakter, der forhandles med det danske trafikministerium. Kontrakterne selv definerer i detaljer, hvilke strækninger DSB har pligt til at betjene, og med hvilken regularitet, kvalitet og hyppighed togforbindelserne skal drives.

Særlige forhold angående strækningen København — Ystad

70.

Den første klager har rejst det særlige spørgsmål om forbindelsen mellem København og Ystad, der er omfattet af kontrakten om offentlig service for perioden 2005-2014.

71.

Klageren bestrider, at den danske transportminister har juridisk og økonomisk grundlag for at medtage togforbindelsen mellem København og Bornholm (via Ystad) i den forhandlede kontrakt om offentlig service, når driften på denne strækning i forvejen var udsat for konkurrence.

72.

På dette punkt må det konstateres, at EF-retten hverken indeholder nogen klar og præcis retlig definition — der kan benyttes, når EF-traktatens konkurrenceregler skal anvendes — af den opgave at levere tjenesteydelser af almen økonomisk interesse eller noget fast etableret juridisk begreb, der endegyldigt fastsætter de vilkår, der skal være opfyldt, for at en medlemsstat gyldigt kan henvise til, at der foreligger en beskyttelsesværdig opgave af almen økonomisk interesse, hverken i den forstand, hvori begrebet benyttes i Altmark-dommens første betingelse, eller sådan som det benyttes i EF-traktatens artikel 86, stk. 2.

73.

I sagen BUPA/Kommissionen (13) påpegede Førsteinstansretten i øvrigt (14):

»Hvad angår kompetencen til at fastsætte arten og rækkevidden af en SIEG-opgave som omhandlet i traktaten samt den grad af kontrol, som fællesskabsinstitutionerne skal udøve i den sammenhæng, følger det […] og af Rettens praksis, at medlemsstaterne har en vid skønsbeføjelse med hensyn til definitionen af, hvad de anser for en SIEG-ydelse, og at Kommissionen således kun kan stille spørgsmålstegn ved en medlemsstats definition af disse tjenesteydelser i tilfælde af en åbenbar fejl.« (15).

74.

De danske myndigheder har gjort gældende, at der af flere grunde bør være en jernbaneforbindelse mellem København og Bornholm, herunder den territoriale sammenhæng og krav til trafikkens pålidelighed og regularitet. Dertil kommer, at en togforbindelse opfylder en række særlige krav, som den eksisterende busforbindelse ikke opfylder, f.eks. trafikbetjening af kystbyer, som banestrækningen passerer, og rabattilbud til visse brugerkategorier som f.eks. børn.

75.

På dette punkt har den danske regering efter Kommissionens opfattelse ikke begået nogen åbenbar fejl i sit skøn, når den har indføjet denne forbindelse i kontrakten om offentlig service for perioden 2005-2014.

76.

Altmark-dommens første kriterium er således opfyldt, og Kommissionen rejser ingen indvendinger på dette punkt.

5.1.2.   Er de kriterier, der ligger til grund for beregningen af kompensationen, fastlagt på forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde?

77.

Omfanget af den kompensation, der ydes for at opfylde de stillede krav til den offentlige service, er fastsat på grundlag af et 10-årsbudget for 1999-2008, der blev vedtaget den 11. juni 1999. Budgettet er udarbejdet under hensyntagen til udsigterne for DSB's driftsudvikling i den pågældende periode.

78.

10-årsbudgettet er bl.a. udarbejdet på grundlag af følgende data og hypoteser:

ændring af den generelle juridiske ramme for jernbanesektoren, herunder de skattemæssige forhold

realisering af investeringer i rullende materiel inden juni 1999 (10 mia. DKK)

en udvikling i billetpriserne, der følger forbrugerprisindekset

en anslået årlig produktivitetsforbedring på 2 %

justeringer i antallet af passagerer

årlige prognoser for produktion og salg

et afkast af egenkapitalen på 6 % efter skat.

79.

10-årsbudgettet er knyttet som bilag 1 til kontrakten om offentlig service 2000-2004 og indeholder oplysninger om, hvordan det vedtaget.

80.

Kommissionen kan konkludere, at kompensationen frem til 2008 er beregnet på grundlag af kriterier, der er fastlagt på forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde. For perioden 2009-2014, derimod, er Kommissionen dog i tvivl om, om dette er tilfældet, for her synes kompensationen at være beregnet uden henvisning til et budget.

5.1.3.   Overstiger kompensationen, hvad der er nødvendigt for helt eller delvis at dække de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste under hensyntagen til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne?

81.

Ud fra klagernes påstande og de danske myndigheders forklaringer er Kommissionen usikker, hvad angår flere faktuelle forhold, som muliggør overkompensation af de omkostninger, der er nødvendige for at præstere de kontraktfæstede serviceydelser.

82.

Kommissionens usikkerhed angår følgende punkter:

i)   DSB's resultatforbedringer

83.

Klagerne har fremhævet DSB's høje rentabilitet. Efter deres opfattelse tyder det forhold, at DSB's resultatforbedringer er fremkommet i kraft af gennemførelse af en kontrakt om offentlig service, på, at kompensationen til DSB ligger højere end omkostningerne ved at opfylde forpligtelserne til offentlig service plus en rimelig fortjeneste.

84.

Klagerne mener endvidere, at DSB's rentabilitet sammenholdt med den ringe risiko, som DSB er udsat for, tyder på, at der er tale om overkompensation.

85.

De danske myndigheder har fremlagt en detaljeret analyse af DSB's finansielle situation i perioden 1999-2006. Den er udført af KPMG, afsluttet den 1. januar 2008 og fremsendt af danske myndigheder til Kommissionen den 28. februar 2008.

86.

De danske myndigheder har således bekræftet, at DSB's resultater har ligget over 10-årsbudgettets forventninger. Forsinkelser eller reduktioner i investeringerne har medført, at hensættelserne til afskrivninger har været mindre end forudsat i 10-årsbudgettet. Dertil kommer, at produktivitetsgevinster, bedre økonomistyring og ændrede rentesatser har forbedret den finansielle situation og dermed bidraget til, at DSB's resultat efter skat i perioden 1999-2006 blev 2,715 mia. DKK bedre end forventet i 10-årsbudgettet.

87.

De danske myndigheder har dog påpeget, at disse resultatforbedringer ikke har medført nogen kapitalakkumulation for DSB ud over det, der oprindelig var forudsat i 10-årsbudgettet.

88.

Ifølge de danske myndigheder er en del af resultatforbedringerne ført tilbage til staten i form af udbyttebetalinger: For perioden 1999-2006 har DSB udbetalt et udbytte på 4,171 mia. DKK, hvor der i 10-årsbudgettet kun var regnet med 1,135 mia. DKK. Ja, de danske myndigheder mener endda, at udbyttebetalingerne overstiger DSB's resultatforbedringer med 868 mio. DKK. Men oven i dette har resultatforbedringen medført, at de kontraktlige udbetalinger for årene 2002, 2003 og 2004 er blevet nedsat med 1 mia. DKK.

89.

Efter de danske myndigheders opfattelse kan regeringens udbyttepolitik ligestilles med en tilbagebetalingsbestemmelse (»clawback clause«), som ophæver risikoen for at overkompensere.

90.

På denne baggrund stiller Kommissionen sig tvivlende over for, om resultatforbedringerne faktisk skyldes kompensationer, der er større end nødvendigt. Men hvis det er tilfældet, tvivler Kommissionen til gengæld på, at opkrævningen af udbyttebetalinger og kompensationsnedsættelsen efter tilpasningen af de kontraktlige udbetalinger for visse år, har medført, at enhver overkompensation er ophævet. Kommissionen tvivler også på, at det er muligt at kompensere for overkompensation ved forhøjede udbyttebetalinger.

ii)   Forsinket levering af rullende materiel

91.

Klagerne har over for Kommissionen påpeget, at rullende materiel, som ifølge kontrakten om offentlig service skulle leveres af fabrikanten Ansaldobreda, er blevet stærkt forsinket. Klagerne hævder, at DSB fortsat har modtaget betalinger som forudsat i kontrakten, selvom forsinkelserne har betydet, at selskabet ikke har haft omkostninger til afskrivning af materiellet.

92.

Derudover har klagerne bemærket, at DSB har lejet materiel for at kunne opfylde sin befordringspligt og fået kompensation i denne forbindelse.

93.

De danske myndigheder har i deres svar og i KPMG's finansielle analyse bekræftet, at der har været forsinkelser, og at DSB i visse perioder har været nødt til at benytte eksternt materiel.

94.

De danske myndigheder har desuden bekræftet, at udbetalingerne i henhold til kontrakten om offentlig service for perioden 2000-2004 ikke er blevet korrigeret for disse forsinkelser. Kontrakterne indeholdt nemlig ingen bestemmelser, der tillod en sådan justering.

95.

Derfor anslår de danske myndigheder, at DSB har modtaget 154 mio. DKK i perioden 2003-2004, som ikke er blevet benyttet til afskrivning af materiel. Af dette beløb er 50 millioner blevet ført tilbage i form af en frivilligt nedsat kontraktudbetaling. Og som anført ovenfor mener de danske myndigheder i øvrigt, at opkrævningen af udbytte har gjort det muligt at ophæve enhver risiko for overkompensation.

96.

Myndighederne har i øvrigt påpeget, at kontrakten om offentlig service for perioden 2005-2014 indeholder bestemmelser, der gør det muligt at justere betalingerne efter eventuelle forsinkelser i leveringerne af rullende materiel. Derfor er de kontraktlige udbetalinger blevet nedsat med 252 mio. DKK i 2005 og 393 mio. DKK i 2006.

97.

Endelig har de danske myndigheder bekræftet, at Transportministeriet har tilført DSB midler til leje af materiel som led i en finansieringsaftale. Den finansielle analyse fra KPMG nævner en udbetaling på […] (16) DKK i 2005 og en forventet udbetaling i 2007-2010 på […] (16) DKK.

98.

Herudover har de danske myndigheder underrettet Kommissionen om, at leverandøren af det rullende materiel, Ansaldobreda, skal betale erstatning for forsinkelserne. Hvor stor erstatningen ville blive stod ikke klart, da KPMG udarbejdede sin analyse.

99.

På denne baggrund står det ikke klart for Kommissionen, om udbetalingen af den del af kompensationsbeløbet, der er knyttet til rullende materiel i kontrakterne, har medført, at DSB har fået en fordel, i og med at de dermed forbundne omkostninger ikke forfaldt til betaling. På den anden side tvivler Kommissionen på, at reduktionen af udbetalingerne og opkrævningen af udbytte svarer præcist til de resultatforbedringer, der skyldes leveringsforsinkelserne. Kommissionens usikkerhed gælder også den kompensation, DSB har fået for at måtte bruge lejet materiel, og udfaldet af erstatningssagen mod leverandøren.

100.

På denne baggrund kan Kommissionen ikke udelukke, at de kontraktlige udbetalinger og andre kompensationer og erstatninger har medført, at DSB har fået en fordel, fordi leveringen af det rullende materiel, der var forudsat i kontrakterne om offentlig service, blev forsinket.

iii)   Særlige forhold angående strækningen København — Ystad

101.

Kommissionen er også usikker på, om DSB har kunnet skaffe sig en fordel for at drive trafik på denne strækning. Usikkerheden bunder i to forhold:

102.

På den ene side kan Kommissionen ikke udelukke, at DSB for perioden 2000-2004 har fået økonomisk støtte i form af tilskud via kontrakten om offentlig service, selvom strækningen var betjent uden forpligtelser til at yde offentlig service.

103.

På den anden side sætter Kommissionen spørgsmålstegn ved omkostningerne ved hele strækningen København — Bornholm. De danske myndigheder har anført, at DSB tilbyder sine passagerer gennemgående billetter, inklusive færgeturen mellem Ystad og Rønne (17). Færgeruten mellem disse to byer drives af en offentlig virksomhed, og derfor gælder det om at være sikker på, at den pris, hvor med færgeturen faktureres til DSB, ikke giver DSB en fordel i forhold til konkurrenternes busforbindelse, der også sælger gennemgående billetter. Det må med andre ord kontrolleres, om det selskab, der driver færgeruten, opkræver den samme pris af DSB og af det busselskab, der konkurrerer med DSB, og, hvis det ikke er tilfældet, om forskellen er forretningsmæssigt begrundet.

5.1.4.   Fastlægges størrelsen af den nødvendige kompensation på grundlag af en analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med transportmidler til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste, ville have ved at opfylde forpligtelserne, idet der er taget hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne?

104.

Kontrakten om offentlig service har ikke været sendt i udbud. Det må derfor afklares, om størrelsen af den nødvendige kompensation er fastlagt på grundlag af en analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med transportmidler til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste, ville have ved at opfylde forpligtelserne under hensyntagen til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne.

105.

Danmark mener, at dette kriterium er opfyldt. Kommissionen er imidlertid ikke sikker på, om den metode, de danske myndigheder har anvendt til at fastsætte beløbet for de kontraktlige betalinger og den samlede kompensation for de offentlige serviceopgaver, er holdbar. Den valgte fremgangsmåde går ud på at opstille samlede finansielle målsætninger på virksomhedsniveau. Den danske stat optræder således som en aktionær, der på forhånd fastsætter et forventet niveau for egenkapitalens afkast. Denne fremgangsmåde bygger ikke direkte på en beregning af virksomhedens omkostninger ved at opfylde kravene om offentlig service under hensyntagen til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste.

106.

De danske myndigheder har også fremlagt elementer til en sammenligning (forholdstal) med andre jernbanevirksomheder.

107.

Disse oplysninger er dog ikke nok til at ophæve Kommissionens tvivl om, hvorvidt den nødvendige kompensation er fastlagt på grundlag af en analyse af de omkostninger som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med transportmidler til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste, ville have ved at opfylde forpligtelserne.

5.1.5.   Fordrejning af konkurrencevilkårene og påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne

108.

Videre skal det kontrolleres, om den økonomiske støtte, som Danske Statsbaner modtager, fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

109.

I det foreliggende tilfælde ydes fordelen til en transportvirksomhed, der arbejder med jernbanetransport både i Danmark og i nabolandene. I Danmark er der konkurrence på markedet for personbefordring med jernbane. Derfor fordrejer økonomisk støtte konkurrencevilkårene eller truer med at fordreje dem.

110.

På fællesskabsplan er der endnu ikke konkurrence på markedet for persontransport med jernbane. I flere medlemsstater er der dog lukket op for det nationale marked, heriblandt i nabolande til Danmark, f.eks. Sverige og Tyskland. Både disse landes forhenværende monopolvirksomheder og nye markedsdeltagere er aktive i flere af Fællesskabets medlemsstater. Derfor er der risiko for, at støtte, der ydes til en dansk jernbanevirksomhed, vil påvirke samhandelen mellem de medlemsstater, der allerede har lukket op for konkurrence på markedet for persontransport med jernbane, eller hvis virksomheder er aktive på nationale markeder, hvor der er konkurrence.

111.

Derudover må der tages hensyn til konkurrencen mellem forskellige transportformer.

112.

De omhandlede støtteforanstaltninger risikerer således at påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

113.

Det kan i denne sag som Kommissionens opfattelse konkluderes, at hvis kontrakten om offentlig service giver DSB en fordel, er der tale om støtte som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 1.

5.2.   Forenelighed med det fælles marked

114.

Hvis kontrakten om offentlig service indebærer støtte, skal det undersøges, om den støtte kan erklæres forenelig med det fælles marked.

5.2.1.   Forenelighed på grundlag af EF-traktatens artikel 73

115.

I EF-traktatens artikel 73 står der om landtransport, at »støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med denne traktat«.

5.2.1.1.   Altmark-dommen om anvendeligheden af artikel 73

116.

Domstolen bemærker, at det i traktatens artikel 77 (nu artikel 73 EF) bestemmes, »at støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med traktaten. Efter vedtagelsen af forordning (EØF) nr. 1107/70 om støtte, som ydes inden for sektoren for transporter med jernbaner, ad landeveje og sejlbare vandveje, er medlemsstaterne ikke længere berettigede til at påberåbe sig traktatens artikel 77, som bestemmer, at støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med traktaten, uden for de tilfælde, som omhandles i den afledte fællesskabsret. I de tilfælde, hvor forordning (EØF) nr. 1191/69 om medlemsstaternes fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje ikke finder anvendelse, og hvor de omhandlede tilskud er omfattet af traktatens artikel 92, stk. 1 (efter ændring nu artikel 87, stk. 1, EF), fastsætter forordning (EØF) nr. 1107/70 således udtømmende de betingelser, hvorunder medlemsstaternes myndigheder kan tildele støtte i henhold til traktatens artikel 77 (18).

117.

Det må herefter undersøges, om det foreliggende tilfælde reguleres af forordning (EØF) nr. 1191/69 eller forordning (EØF) nr. 1107/70.

5.2.1.2.   Forenelighed på grundlag af forordning (EØF) nr. 1191/69 (19)

118.

Den kontrakt om offentlig service, der er indgået mellem den danske regering og Danske Statsbaner, er en kontrakt om offentlig tjeneste, som omhandlet i forordning (EØF) nr. 1191/69, artikel 14. Forordningen finder således anvendelse i den foreliggende sag.

Ingen fritagelse for anmeldelsespligten

119.

Ifølge forordning (EØF) nr. 1191/69, artikel 17, stk. 2, gælder det, at »med hensyn til kompensationsydelser, der følger af anvendelsen af denne forordning, skal fremgangsmåden med forudgående underretning i henhold til artikel 93, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ikke anvendes«. Sådanne kompensationer kan altså anses for at være forenelige med det fælles marked.

120.

Men i dommen Danske Busvognmænd (også kaldet Combus-dommen) af 16. marts 2004 har Førsteinstansretten præciseret begreberne »betaling i henhold til en kontrakt om offentlig tjeneste« som omhandlet i forordning (EØF) nr. 1191/69, artikel 14, og »kompensationer« som omhandlet i samme forordnings artikel 17, stk. 2:

»77.

Artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1191/69 indfører nemlig ifølge selve sin ordlyd en klar sondring mellem »de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser«, som de kompetente myndigheder skal ophæve (stk. 3) og »transportydelser«, som de kompetente myndigheder er berettiget til at garantere ved indgåelse af »kontrakter om offentlig tjeneste« (stk. 4), idet det præciseres, at de kompetente myndigheder »[dog kan] opretholde eller pålægge de forpligtelser til offentlig tjeneste, der er omhandlet i artikel 2« (stk. 5). Kun i det sidstnævnte tilfælde skal der anvendes de fælles kompensationsmetoder, som navnlig er fastsat i afdeling IV i forordning (EØF) nr. 1191/69, dvs. i artikel 10-13. Hvad angår dette punkt bestemmes det ganske vist i den tyske version af artikel 1, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1191/69, at de kompetente myndigheder er berettiget til at indgå kontrakter vedrørende transportydelser »på grundlag af forpligtelser til offentlig tjeneste«, men dette er en åbenbar redaktionel fejl, som er i strid med den nye kontraktordning, da dette udtryk ikke genfindes i nogen af de øvrige sprogversioner.

78.

Ved »kontrakt om offentlig tjeneste« forstås ifølge artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69 en kontrakt, der indgås med henblik på at sikre offentligheden tilstrækkelige transportydelser, og som ud over fastsættelse af gyldighedsperioden kan indeholde bestemmelser om alle detaljer i forbindelse med transportydelsen, herunder »prisen på ydelserne […], der enten udgør et tillæg til takstindtægterne eller omfatter indtægterne, samt nærmere bestemmelser for de finansielle forbindelser mellem de to parter« [artikel 14, stk. 1, og stk. 2, litra b)]. Denne rent kontraktmæssige ordning indeholder altså hverken bestemmelser om kompensation for udførelse af pålagte opgaver eller om forpligtelser til offentlig tjeneste i den i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1191/69 anvendte forstand.

79.

Det præciseres i så henseende i artikel 14, stk. 4-6, i forordning (EØF) nr. 1191/69, at hvis en virksomhed har til hensigt at afbryde en transporttjeneste, som ikke er omfattet af kontraktordningen »eller« forpligtelsen til offentlig tjeneste, kan de kompetente myndigheder pålægge virksomheden at opretholde den pågældende tjenesteydelse. I så fald skal byrderne som følge af denne forpligtelse »kompenseres efter de i afdeling II, III og IV fastsatte fælles metoder«. Heraf følger nødvendigvis, at de kontraktlige forbindelser, der opstår mellem transportvirksomheden og den kompetente myndighed efter en licitation, i medfør af artikel 14, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 1191/69 medfører en særlig finansieringsordning, som ikke giver plads for nogen kompensation efter de i forordningens afdeling II, III og IV fastsatte metoder (20).«.

121.

Af denne dom følger, at begrebet »kompensation for offentlig tjeneste« som omhandlet i forordning (EØF) nr. 1191/69, artikel 17, stk. 2, skal fortolkes restriktivt. Det omfatter kun kompensationsydelser for de forpligtelser til offentlig tjeneste, som ensidigt pålægges en virksomhed i medfør af forordningens artikel 2, som beregnes efter den metode, der er beskrevet i forordningens artikel 10-13, og som ikke skal anmeldes til Kommissionen efter den procedure, der er fastsat i EF-traktatens artikel 88, stk. 3.

122.

Derimod er de betalinger, der er fastsat i en kontrakt om offentlig tjeneste som omhandlet i forordning (EØF) nr. 1191/69, artikel 14, ikke kompensationsydelser i den i samme forordnings artikel 17, stk. 2, anvendte forstand.

123.

Derfor er betalinger, der som i det foreliggende tilfælde er fastsat i en kontrakt om offentlig tjeneste i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i forordning (EØF) nr. 1191/69, artikel 14, ikke fritaget for anmeldelsespligten i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, og de kan således ikke anses for at være forenelige med det fælles marked på dette grundlag.

5.2.2.2.   Forenelighed med det fælles marked på grundlag af artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69

124.

I forordning (EØF) nr. 1191/69, artikel 14, hedder det:

»1.   Ved kontrakt om offentlig tjeneste forstås en kontrakt, der indgås mellem en medlemsstats kompetente myndigheder og en transportvirksomhed med henblik på at sikre offentligheden tilstrækkelige transportydelser.

Kontrakten om offentlig tjeneste kan særligt omfatte:

transportydelser, der følger fastsatte regler om kontinuitet, regelmæssighed, kapacitet og kvalitet

supplerende transportydelser

transportydelser til bestemte priser og på bestemte vilkår, især for bestemte grupper af rejsende eller bestemte forbindelser

tilpasninger af ydelserne til de faktiske behov.

2.   Kontrakter om offentlig tjeneste omfatter blandt andet følgende punkter:

a)

særlige oplysninger om transportydelserne, navnlig vedrørende kontinuitet, regelmæssighed, kapacitet og kvalitet

b)

prisen på ydelserne i henhold til kontrakten, der enten udgør et tillæg til takstindtægterne eller omfatter indtægterne, samt nærmere bestemmelser for de finansielle forbindelser mellem de to parter

c)

reglerne vedrørende tillægskontrakter og kontraktændringer, navnlig for at tage hensyn til uforudsete ændringer

d)

aftalens gyldighedsperiode

e)

sanktioner i tilfælde af misligholdelse af kontrakten.

3.   De aktiver, der anvendes til transportydelser, som er omfattet af en kontrakt om offentlig tjeneste, kan enten tilhøre virksomheden eller være stillet til dennes rådighed.«.

125.

Kommissionen konstaterer, at hverken formålet med (»sikre offentligheden tilstrækkelige transportydelser«) eller indholdet af kontrakter om offentlig service (»fastsatte regler om kontinuitet, regelmæssighed, kapacitet og kvalitet«, fastsættelse af takster, befordringsvilkår »for bestemte grupper af rejsende eller bestemte forbindelser«, »tilpasninger af ydelserne til de faktiske behov« osv.) adskiller sig fra de forhold, for hvilke staten eller lokale myndigheder kan pålægge pligter til offentlig tjeneste. Derimod kan det ikke udelukkes, at den pris, kontrakten fastsætter for sådanne ydelser, ikke svarer til markedsprisen og derfor kan betegnes som statsstøtte.

126.

På dette punkt skal Kommissionen for det første bemærke, at den lovgivende myndighed ved vedtagelsen af forordning (EØF) nr. 1191/69 havde til formål at fastsætte, under hvilke vilkår »støtteforanstaltninger […], som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse« som omhandlet i EF-traktatens artikel 73, er forenelige med det fælles marked. Anvendelsen af artikel 73, og dermed også anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1191/69, forudsætter, at der foreligger statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Hvis kontraktens indhold kan være omfattet af artikel 73's begreb om »forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse«, bør instrumentet form — altså det, at det er en kontrakt og ikke en ensidigt pålagt forpligtelse — ikke i sig selv hindre, at den støtte, der kan være indeholdt i prisen, er forenelig med det fælles marked. Det afgørende for, om en ydelse, hvad enten den er statspålagt eller aftalt mellem parterne i en kontrakt, kan betegnes som en pligtmæssig offentlig tjeneste, ligger i ydelsens indhold og ikke i den form, hvorunder den etableres (21). På dette grundlag konkluderer Kommissionen, at der intet juridisk er til hinder for, at statsstøtte, der indeholdt i prisen for ydelser som fastsat i en kontrakt om offentlig service, kan anses for at være forenelig med det fælles marked.

127.

Eftersom forordning (EØF) nr. 1191/69 ikke indeholder nogen præcise betingelser for foreneligheden, mener Kommissionen, at foreneligheden af den form for statsstøtte må bedømmes ud fra de generelle principper, der kan udledes af traktaten, domspraksis og af Kommissionens beslutningspraksis.

128.

Disse principper har Kommissionen sammenfattet i generel form i »Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste« (22). Om foreneligheden med det fælles marked af statsstøtte, der indeholdt i en pris, som en offentlig myndighed betaler en tjenesteyder for en offentlig service, fastsætter disse rammebestemmelser i punkt 14:

»Kompensationen kan ikke overstige, hvad der er nødvendigt til at dække omkostningerne ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, under hensyn til indtægterne heraf samt en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af disse forpligtelser. I kompensationen indregnes alle fordele ydet af staten eller med statsmidler af en hvilken som helst art. Den rimelige fortjeneste kan omfatte alle eller nogle af de produktivitetsgevinster, de pågældende virksomheder har opnået i en aftalt begrænset periode, uden at det forringer kvalitetsniveauet i de tjenesteydelser, virksomheden af staten har fået overdraget at udføre.«.

129.

I det foreliggende tilfælde stiller Kommissionen sig tvivlende overfor, om kompensationsbeløbet, dvs. den pris, som den danske stat betaler, er begrænset til det, der er nødvendigt for at dække omkostningerne ved at opfylde forpligtelserne til offentlig tjeneste, således som begrundet ovenfor i bedømmelsen af, om Altmark-dommens tredje kriterium er opfyldt.

130.

De danske myndigheder har gjort gældende, at den danske stats opkrævning af udbytte af Danske Statsbaners resultat samt reduktionen af de årlige kontraktlige udbetalinger har gjort det muligt at ophæve enhver risiko for overkompensation.

131.

Kommissionen stiller sig dog tvivlende overfor, om dette skulle være tilfældet, jf. redegørelsen i punkt 87 til 90.

5.2.1.3.   Forenelighed med det fælles marked på grundlag af forordning (EØF) nr. 1107/70

132.

I henhold til forordning (EØF) nr. 1107/70, artikel 3, stk. 1, kan der ydes statsstøtte til samordning af transportvæsenet:

»a)

når den støtte, der ydes til jernbanevirksomheder, som ikke falder ind under forordning (EØF) nr. 1192/69, er bestemt til udligning af ekstra byrder, som disse virksomheder i sammenligning med andre transportvirksomheder må bære i forbindelse med en i samme forordning omhandlet normaliseringspost

b)

indtil en fælles bestemmelse om påligning af infrastrukturomkostningerne træder i kraft, når støtten ydes til virksomheder, der i modsætning til andre virksomheder har udgifter til de af dem benyttede infrastrukturer; derved skal størrelsen af støtten bedømmes under hensyntagen til de infrastrukturomkostninger, som de konkurrerende transportformer ikke har

c)

såfremt følgende skal opnås med støtteforanstaltningerne:

en lettelse i bestræbelserne på at søge transportformer og -teknik, som er mere økonomiske for samfundet

en lettelse i udviklingen af transportformer og -teknik, som er mere økonomiske for samfundet

idet disse støtteforanstaltninger skal begrænses til forsøgsstadiet og ikke tage sigte på disse transportformers og denne transporttekniks udnyttelse i kommerciel drift

d)

indtil fællesskabsbestemmelser om adgangen til transportmarkedet træder i kraft, når støtten undtagelsesvis og midlertidigt ydes med det formål som et led i en saneringsplan at fjerne en overkapacitet, som medfører alvorlige strukturelle vanskeligheder, og på denne måde bidrage til, at transportmarkedets behov bedre opfyldes.«.

133.

For det første ser Danske Statsbaner ud til at være omfattet af forordning (EØF) nr. 1192/69, hvorfor det ovenfor citerede litra a) næppe finder anvendelse. Dertil kommer, at den kompensation, som den danske stat udbetaler til DSB, som udgangspunkt ikke sigter mod at dække meromkostningerne ved at benyttelse jernbaneinfrastruktur set i forhold til andre transportformer. Litra b) ser således heller ikke ud til at finde anvendelse. Kommissionen noterer sig herefter, at kontrakten om offentlig service ingen bestemmelser indeholder om forskningsmæssige forsøg, hvorfor heller ikke litra c) kan finde anvendelse. Endelig har Danmark ikke anført, at DSB skulle befinde sig i alvorlige strukturelle vanskeligheder, og at det var hensigten at yde støtte som led i en saneringsplan. DSB's resultater viser tværtimod, at selskabet står stærkt både økonomisk og finansielt. Litra d) synes altså heller ikke at finde anvendelse.

134.

Ifølge forordning (EØF) nr. 1107/70, artikel 3, stk. 2, kan støtten, hvor der er tale om »godtgørelse for forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse« erklæres forenelig med det fælles marked, »indtil fællesskabsbestemmelser om dem træder i kraft, når betalingerne foretages til virksomheder inden for jernbane-, landevejs- og vandvejstrafikken til udligning af de forpligtelser til offentlig tjenesteydelse, der pålægges disse virksomheder af staten eller af offentligretlige enheder, og som angår:

enten tarifpligter, som ikke indeholdes i artikel 2, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 1191/69

eller transportvirksomheder eller former for transportmæssig virksomhed, som er udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde.«.

135.

Da betalinger i medfør af en kontrakt om offentlig service er omfattet af artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69, kan de her omhandlede betalinger ikke erklæres for forenelige med det fælles marked på grundlag af denne bestemmelse.

5.2.2.   Støttens forenelighed med det fælles marked på grundlag af artikel 86, stk. 2

136.

I Altmark-dommen konstaterede domstolen, at »traktatens artikel 77 [nu artikel 73] indfører på transportområdet en fravigelse fra de generelle statsstøtteregler, idet denne bestemmelse fastsætter, at støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med traktaten« (23). Artikel 73 er således en speciel regel i forhold til artikel 86, stk. 2, hvorfor lex specialis-princippet, om at den specielle regel skal foretrækkes frem for den generelle regel, medfører, at artikel 86, stk. 2, ikke kan anvendes på landtransportsektoren (24).

6.   ANDRE FORHOLD, SOM KLAGERNE HAR FREMDRAGET

137.

Klagerne har også peget på andre foranstaltninger, som kunne indeholde elementer af statsstøtte.

6.1.   Lønsumsafgift

138.

Private danske virksomheder, der opererer i momsfritagne sektorer som kollektiv transport, skal betale en særlig lønskat: lønsumsafgiften. Men den skat skal offentlige virksomheder som DSB ikke betale.

139.

Ifølge den anden klager kan fritagelsen af de offentlige virksomheder for denne skat være en konkurrencefordel for dem.

140.

Klageren anførte i sin klage, at han var orienteret om, at Kommissionen var i færd med at undersøge lønsumsafgiften i en anden sammenhæng (25). Klageren henviste på dette punkt til et parlamentarikerspørgsmål og til Neelie Kroes' svar på Kommissionens vegne.

141.

De danske myndigheder har underrettet Kommissionen om, at ændringer af denne afgift var på vej, og at disse ændringer kunne medføre afskaffelse af fritagelsen for lønsumsafgift.

142.

På denne baggrund tages der ikke i denne beslutning stilling til lønsumsafgiftsordningen.

6.2.   Renter og garantier

143.

Den anden klager mener, at DSB's status som statsejet selskab betyder, at DSB får lån på gunstigere vilkår, f.eks. til lavere renter, end private virksomheder.

144.

Denne klager hævder dog ikke, at DSB er omfattet af en udtrykkelig eller stiltiende garanti fra den danske stat. Kommissionen har heller ikke fundet tegn på, at en sådan garanti eksisterer. Derfor har dette spørgsmål, som det også fremgår af retspraksis, ingen betydning i forbindelse med reglerne om statsstøtte (26).

7.   SAMMENFATNING AF KOMMISSIONENS BETÆNKELIGHEDER

145.

Kommissionen stiller sig af de ovenfor anførte grunde tvivlende til, om den kontrakt om offentlig service, der er indgået mellem den danske stat og DSB opfylder Altmark-dommens kriterier 2, 3 og 4. Hvis kontrakten ikke opfylder mindst et af de fire kumulative kriterier, der opstilles i denne dom, og således er ulovlig statsstøtte, stiller Kommissionen sig tvivlende til muligheden af at erklære denne støtte forenelig med det fælles marked på grundlag af artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69 og/eller artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1107/70.

8.   BESLUTNING

146.

På denne baggrund opfordrer Kommissionen under henvisning til proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, Danmark til senest en måned efter at have modtaget dette brev at fremsætte sine bemærkninger og forelægge alle oplysninger af betydning for vurderingen af støtten/foranstaltningen. De danske myndigheder opfordres endvidere til straks at sende den potentielle støttemodtager en kopi af dette brev.

147.

Kommissionen meddeler Danmark, at den til orientering for andre interesserede agter at offentliggøre denne skrivelse og et resumé af den i Den Europæiske Unions Tidende. Den vil også offentliggøre en meddelelse i EØS-tillægget til EU-tidende til orientering for interesserede i de EFTA-lande, der har undertegnet EØS-aftalen, og sende EFTA-tilsynsmyndigheden en kopi af skrivelsen. Alle ovennævnte berørte parter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger senest en måned efter offentliggørelsesdatoen for denne meddelelse.“.


(1)  ОВ C 297, 29.11.2005 г., стр. 4.

(2)  Lov nr. 485 af 1. juli 1998, hvorved den selvstændige offentlige virksomhed DSB SV og DSB Gods blev etableret pr. 1. januar 1999 (DSB-loven).

(3)  DSB's godsbanevirksomhed blev solgt til Deutsche Bahn i 2001.

(4)  Jernbaneinfrastrukturen vedligeholdes og drives nu af Banedanmark, som er en særskilt myndighed.

(5)  De danske myndigheder gjorde det klart, at produktøkonomiregnskaberne er udfærdiget på grundlag af indtægts- og omkostningsallokeringer og er ikke et regnskabssystem. Det har ikke været muligt at udlede særskilte balancer for hvert enkelt forretningsområde.

(6)  Der er en buslinje mellem København og Ystad. Fra Ystad går der færge til Bornholm (dansk ø tæt på Sverige).

(7)  Lov om jernbanevirksomhed m.v. nr. 289 af 18. maj 1998 med senere ændringer. Den seneste lovbekendtgørelse er lov nr. 1171 af 2. december 2007.

(8)  Kontrakten består efter en indledning af 22 punkter og 5 bilag.

(9)  Kontrakten består af en indledning, 10 punkter og 9 bilag.

(10)  Jf. ovennævnte undtagelser.

(11)  De forventede tal på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

(12)  Domstolens dom af 24. juli 2003, sag C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (»Altmark«), Saml. 2003 I, s. 7747.

(13)  Førsteinstansrettens dom af 12. februar 2008 i sag T-289/03, BUPA mod Kommissionen, Sml. 2008, præmis 165.

(14)  Se også Førsteinstansrettens dom af 26. juni 2008 i sag T-442/03, SIC mod Kommissionen, endnu ikke offentliggjort, præmis 195-196 og den præcedens, der henvises til dér.

(15)  Se også Førsteinstansrettens dom af 15. juni 2005, Olsen mod Kommissionen, T-17/02, Sml. II, s. 2031, præmis 216.

(16)  Omfattet af tavshedspligten.

(17)  Bornholmerfærgens anløbshavn.

(18)  Domstolens dom af 24. juli 2003, sag C-280/00, Altmark Trans, præmis 101, 106 og 107.

(19)  Forordning (EØF) nr. 1191/69 om medlemsstaternes fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (EFT L 169 af 29.6.1991, s. 1).

(20)  Førsteinstansrettens dom af 16. marts 2004 i sag T-157/01, Danske Busvognmænd, præmis 77-79.

(21)  Jf. i denne forbindelse domstolens dom af 24. juli 2003 i sag C-280/00, Altmark Trans, som handlede om en tysk kontrakt om offentlig service; hvilket ikke forhindrede domstolen i at analysere, om der var tale om statsstøtte eller ikke, ud fra instrumentet indhold og ikke dets form. Se også betragtning 4 i Kommissionens beslutning af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 67), hvor der også ses bort fra instrumentets form.

(22)  Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (EUT C 297 af 29.11.2005, s. 4).

(23)  Altmark-dommen, præmis 34.

(24)  Betragtning 17 i Kommissionens beslutning af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 67-73).

(25)  Kommissionen har modtaget en klage og registreret den under nr. CP78/06.

(26)  I en lignende situation nåede Førsteinstansretten frem til en lignende konklusion i dommen af 26. juni 2008 i sag T-442/03, præmis 121 til 127.


4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/27


Известие на правителството на Обединеното кралство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 309/08)

Обявление на Обединеното кралство за извънредно предложение за издаване на разрешения за крайбрежната зона над знака за ниската вода в блок SU60 по Картографското управление на Обединеното кралство

Министерство на икономиката, предприятията и регулаторната реформа

Закон за петрола 1998 г. (Petroleum Act 1998)

Издаване на лицензии за бреговата зона на сушата

1.

Държавният секретар за икономиката, предприятията и регулаторната реформа (BERR) приканва заинтересованите лица да подават заявления за лицензии за проучване и разработване за крайбрежната зона над знака за ниската вода в блок SU60, определен от Картографското управление на Обединеното кралство.

2.

В Министерството на икономиката, предприятията и регулаторната реформа е предоставена карта на съответстващата на предложението зона, адр. 1 Victoria Street, London SW1H 0ET. Тази карта може да бъде разглеждана след предварително уговорена среща (тел. (44-207) 215 50 32, факс (44-207) 215 50 70) между 9:15 и 16:45 ч. от понеделник до петък по време на срока на валидност на настоящото известие. Картата е на разположение и на интернет страницата на BERR за нефта и газа (виж по-долу).

3.

Пълните подробности относно предложението, включително карта на площта на предложението и ръководства за лицензиите, за условията, които те включват и за това как да се подава заявление, са на разположение и на интернет страницата на Отдела за развитие на енергетиката (Energy Development Unit (EDU)):

http://www.og.berr.gov.uk

4.

Всички заявления ще бъдат оценявани в съответствие с Petroleum (Production)(Landward Areas) Regulations 1995 (S.I. 1995 No 1436) и Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995 No 1434) и на фона на трайната необходимост от експедитивни, задълбочени, ефективни и безопасни проучвания с цел откриване на залежи на нефт и газ на територията на Обединеното кралство.

5.

Заявленията ще бъдат оценявани по следните критерии:

а)

финансовата стабилност на кандидата и финансовите му възможности да осъществява дейностите, за които ще получи разрешение чрез лицензията по време на първоначалния период, включително работната програма, подадена за оценяване на цялостния потенциал на района в рамките на блока или блоковете, за които е подадено заявлението;

б)

техническата възможност на кандидата да осъществява дейностите, за които ще получи разрешение чрез лицензията по време на първоначалния период, включително определянето на перспективите за нефт и газ в рамките на блока или блоковете, за които е подадено заявление. Техническите възможности ще бъдат оценявани отчасти въз основа на качеството на анализа, свързан с блока или блоковете, за които е подадено заявление;

в)

начина, по който кандидатът предлага да осъществи дейностите, за които ще получи разрешение чрез лицензията, включително качеството на работната програма, подадена за оценяване на цялостния потенциал на района, за който е подадено заявление;

г)

в случаите, в които кандидатът има или е имал лицензия, предоставена по силата на или разглеждана като предоставена по силата на Petroleum Act 1998, всяка неефективност или безотговорност, проявена от кандидата при осъществяване на дейностите по тази лицензия.

6.

Министърът не предоставя лицензия, освен ако не е готов да одобри също и избора на оператор от страна на кандидата. Преди да одобри оператор, министърът трябва да бъде удовлетворен от компетентността на предложения кандидат за планиране и управление на сондажните дейности, от броя, опита и обучението на неговия персонал, от предложените процедури и методики, от устройството на управленската структура, от взаимоотношенията му с доставчици и от цялостната му корпоративна стратегия. При обсъждане на предложения оператор, министърът взема предвид както новата информация, предоставена в заявлението, така и данните за кандидата като оператор както в Обединеното кралство, така и в чужбина.

7.

Пълното ръководство за това предложение може да бъде разгледано на интернет страницата на отдела за развитие на енергетиката (EDU):

http://www.og.berr.gov.uk/

Лицензии

8.

Подателите на заявления следва да имат предвид, че министърът има свободата да предлага лицензии при изменени условия, с цел отчитане на специфични обстоятелства.

9.

В случаите, в които министърът предоставя лицензия съгласно тази покана, предложението се прави в рамките на дванадесет месеца от датата на настоящото известие.

10.

Министърът не поема отговорност за разходи, направени от кандидата при обмисляне на заявлението или при подаването му.

Стратегическа екологична оценка

11.

BERR е направило Стратегическа екологична оценка, която заедно с други области обхваща зоната, съответстваща на предложението, в съответствие със стандарта, изискван от Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. Оценката се намира на интернет страницата на отдела за развитие на енергетиката (EDU):

http://www.og.berr.gov.uk/


4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/29


Съобщение от министъра на икономиката на Кралство Нидерландия в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

(2008/C 309/09)

Министърът на икономиката съобщава с настоящото, че е получено заявление за разрешение за проучване на въглеводороди.

Секторът, за който се отнася заявлението, е разположен в провинция Северна Холандия (Noord-Holland) и е определен, както следва, от:

а)

правата от точка B, която минава през точка А, докато се пресече с правата, определена в приложението към закона за мините (Mijnbouwwet);

б)

отсечката B-C;

в)

правата по протежението на морската дига, която последователно минава през вълноломите на фериботното пристанище (Veerhaven) и новото пристанище (Nieuwe Haven) на Den Helder, по протежението на дигите, които разделят морето на Wadden от континента (провинция Северна Холандия) до точка D;

г)

отсечките D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K и K-L. Очертаната от посочените сегменти граница съвпада с границата на разрешението за експлоатация „Slootdorp“;

д)

отсечките L-M и M-N;

е)

отсечките N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T и правата от точка T, която минава през точка U, докато се пресече с правата, определена в приложението към закона за мините (Mijnbouwwet). Очертаната от посочените сегменти граница съвпада с границата на разрешението за експлоатация „Middelie“;

ж)

правата, определена в приложението към закона за мините (Mijnbouwwet), от посочената в буква е) пресечна точка до посочената в буква а) пресечна точка.

Посочените точки имат следните координати:

Точка

X

Y

A

103770,18

559971,35

B

107000,00

560000,00

C

110875,00

553050,00

D

120349,91

544687,80

E

116000,00

544000,00

F

118790,00

538390,00

G

120800,00

535000,00

H

123450,00

532000,00

I

126950,00

527300,00

J

130100,00

525000,00

K

132150,00

522600,00

L

133722,20

518465,93

M

129900,00

516000,00

N

129900,00

512735,67

O

126275,00

515000,00

P

120000,00

518150,00

Q

118750,00

520000,00

R

117585,00

522850,00

S

115000,00

525260,00

T

110000,00

528400,00

U

101790,20

537430,78

Посочените координати са изразени по системата на националната служба по триангулация (Rijksdriehoeksmeting).

Въз основа на така очертаните граници, повърхността е 576,4 km2.

Съгласно посочената Директива 94/22/ЕО и член 15 от закона за мините (Mijnbouwwet) (Бюлетин за закони и постановления (Staatsblad) 2002 г., № 542), министърът на икономиката приканва с настоящото заинтересованите страни да подадат конкурентно заявление за разрешение за проучване на въглеводороди в определения от горепосочените координати сектор.

Министърът на икономиката е компетентният орган за издаването на разрешения. Критериите, условията и изискванията, упоменати в член 5, параграфи 1 и 2 и член 6, параграф 2 от горепосочената директива, са определени в Закона за мините (Mijnbouwwet) (Бюлетин за закони и постановления 2002 г., № 542).

Заявления могат да се подават в рамките на 13 седмици от публикацията на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз и се адресират до:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Получените след изтичането на срока заявления няма да бъдат разглеждани.

Решение относно заявленията ще се вземе до дванадесет месеца след изтичането на този срок.

Допълнителна информация може да бъде получена на следния телефон: (31-70) 379 77 62 (лице за контакт: E.J. Hoppel).


4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/31


Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (1)

(Известие във връзка със заявленията за разрешения за изключителни права за търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричани „Разрешение за Cévennes“, „Разрешение за Alès“ и „Разрешение за Navacelles“)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 309/10)

Със заявление от 6 декември 2007 г., изменено на 13 юни 2008 г., дружеството Cevennes petroleum development Ltd, със седалище в Обединеното кралство, Wembley Point, 1 Harrow Road, Wembley, Middlesex HA9 6DE, е поискало, за период от пет години, разрешение за изключителни права за търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение за Cévennes“, върху площ от приблизително 4 323 квадратни километра, която обхваща част от територията на департаментите Ardèche, Gard и Herault.

Със заявление от 8 април 2008 г., дружеството Schuepbach Energy LLC, със седалище в САЩ, 2651 North Harwood, Suite 570, Dallas, TX 75201, е поискало, за период от три години, разрешение за изключителни права за търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение за Alès“, върху площ от приблизително 9 810 квадратни километра, която обхваща част от департаментите Ardèche, Aveyron, Drome, Gard, Herault, Lozère и Vaucluse. Периметърът на това заявление е отчасти включен в периметъра на заявлението за Cévennes.

Със заявление от 15 май 2008 г., дружествата Egdon Resources (New Ventures) Ltd, със седалище в Обединеното кралство, Suite 2, 90-96 High Street, Odiham, Hamphshire, RG29 1LP, Eagle Energy Limited, със седалище в Обединеното кралство, 21 Beresford Avenue, East Twickenham, TW1 2PY и YCI Resources Ltd, със седалище в Обединеното кралство, Blackstable House, Sheepscombe, Stroud, GL6 3UW, са поискали, за период от пет години, разрешение за изключителни права за търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение за Navacelles“, върху площ от приблизително 576 квадратни километра, която обхваща част от територията на департаментите Ardèche и Gard. Периметърът на това заявление е включен в заявленията по-горе.

Всички тези заявления за разрешения обхващат територията между дъгите от меридиани и паралели, които свързват последователно точките, дефинирани по-долу чрез техните географски координати в гради, като за начален се приема меридианът, минаващ през Париж.

Точки

Географска дължина

Географска ширина

A

2,90g и.д.

49,80g с.ш.

B

2,90g и.д.

49,50g с.ш.

C

2,80g и.д.

49,50g с.ш.

D

2,80g и.д.

49,40g с.ш.

E

2,70g и.д.

49,40g с.ш.

F

2,70g и.д.

49,30g с.ш.

G

2,60g и.д.

49,30g с.ш.

H

2,60g и.д.

49,20g с.ш.

I

2,50g и.д.

49,20g с.ш.

J

2,50g и.д.

49,10g с.ш.

K

2,40g и.д.

49,10g с.ш.

L

2,40g и.д.

48,80g с.ш.

M

2,30g и.д.

48,80g с.ш.

N

2,30g и.д.

48,70g с.ш.

O

2,20g и.д.

48,70g с.ш.

P

2,20g и.д.

48,60g с.ш.

Q

2,10g и.д.

48,60g с.ш.

R

2,10g и.д.

48,50g с.ш.

S

1,60g и.д.

48,50g с.ш.

T

1,60g и.д.

48,30g с.ш.

U

1,40g и.д.

48,30g с.ш.

V

1,40g и.д.

48,40g с.ш.

W

1,20g и.д.

48,40g с.ш.

X

1,20g и.д.

48,60g с.ш.

Y

0,90g и.д.

48,60g с.ш.

Z

0,90g и.д.

48,70g с.ш.

AA

0,80g и.д.

48,70g с.ш.

AB

0,80g и.д.

48,80g с.ш.

AC

0,70g и.д.

48,80g с.ш.

AD

0,70g и.д.

49,00g с.ш.

AE

0,80g и.д.

49,00g с.ш.

AF

0,80g и.д.

49,40g с.ш.

AG

1,40g и.д.

49,40g с.ш.

AH

1,40g и.д.

49,10g с.ш.

AI

1,20g и.д.

49,10g с.ш.

AJ

1,20g и.д.

48,90g с.ш.

AK

1,70g и.д.

48,90g с.ш.

AL

1,70g и.д.

49,10g с.ш.

AM

1,80g и.д.

49,10g с.ш.

AN

1,80g и.д.

49,20g с.ш.

AO

1,90g и.д.

49,20g с.ш.

AP

1,90g и.д.

49,40g с.ш.

AQ

2,00g и.д.

49,40g с.ш.

AR

2,00g и.д.

49,50g с.ш.

AS

2,10g и.д.

49,50g с.ш.

AT

2,10g и.д.

49,60g с.ш.

AU

2,30g и.д.

49,60g с.ш.

AV

2,30g и.д.

49,70g с.ш.

AW

2,50g и.д.

49,70g с.ш.

AX

2,50g и.д.

49,80g с.ш.

Подаване на заявления и критерии за предоставяне на разрешителни

Подателите на първоначалните и на конкурентните заявления трябва да отговарят на условията, определени в членове 4 и 5 от Указ № 2006-648 от 2 юни 2006 г. относно разрешителните за миннодобивни работи и за подземно складиране (Официален вестник на Френската република от 3 юни 2006 г.).

Заинтересованите дружества могат да подават конкурентни заявления в срок от 90 дни, считано от датата на публикуване на настоящото известие, според условията и реда, обобщени в „Известието относно придобиването на разрешителни за търсене и проучване на въглеводороди във Франция“, публикувано в Официален вестник на Европейските общности C 374 от 30 декември 1994 г., страница 11, и определени с Указ № 2006-648 относно разрешителните за миннодобивни работи и за подземно складиране. Конкурентните заявления се изпращат до министъра, отговарящ за минното дело, на посочения по-долу адрес.

Решенията относно първоначално постъпилото заявление и тези на конкурентите прилагат критериите за издаване на разрешителни за миннодобивни работи, определени в член 6 от споменатия указ, и ще бъдат взети в срок най-късно до 8 април 2010 г.

Условия и изисквания относно упражняване на дейността и нейното прекратяване

Подателите на заявления се приканват да се отнесат за справка към членове 79 и 79.1 от Закона за минното дело (code minier) и Указ № 2006-649 от 2 юни 2006 г. относно миннодобивните работи, подземното складиране и Инспекцията по мините и подземното складиране, (Официален вестник на Френската република от 3 юни 2006 г.)

Допълнителна информация може да бъде получена в Министерството на екологията, енергетиката, устойчивото развитие и териториалното благоустройство (Главна дирекция „Енергетика и климат“, дирекция „Енергетика“, поддирекция „Сигурност на доставките и нови енергийни продукти“, служба по разработване и добив на въглеводороди), 41, boulevard Vincent Auriol, Paris Cedex 13 (тел. (33) 153 94 14 81, факс (33) 153 94 14 40).

Справки със споменатите по-горе законови и подзаконови разпоредби могат да се правят в Légifrance:

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.


4.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове, се отнасят към актуалната версия на съответния акт.