ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 111

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
6 май 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейския парламент
Съвета

2008/C 111/01

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот ( 1 )

1

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 111/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 111/03

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 4,26 % на 1 май 2008 г. — Обменен курс на еврото

9

2008/C 111/04

Обменен курс на еврото

10

2008/C 111/05

Административна комисия на Европейските общности за социално осигуряване на работници мигранти — Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета

11

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 111/06

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

13

2008/C 111/07

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

18

2008/C 111/08

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

22

2008/C 111/09

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

25

2008/C 111/10

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно съоръжения под налягане ( 1 )

26

2008/C 111/11

Съобщение на Комисията съгласно член 4, параграф 1, буква a) от Регламент (EИО) № 2408/92 на Съвета — Налагане на задължения за обществена услуга относно редовни въздухоплавателни услуги между Острава (OSR) и Брюксел (BRU) ( 1 )

42

2008/C 111/12

Съобщение на Комисията в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета — Налагане на задължение за обществена услуга по редовни въздухоплавателни услуги по следния маршрут: между Острава (OSR) и Амстердам (AMS) ( 1 )

43

2008/C 111/13

Съобщение на Комисията в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета — Налагане на задължение за обществена услуга във връзка с редовни въздухоплавателни услуги между Острава (OSR) и Лондон (LTN) ( 1 )

44

 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2008/C 111/14

Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма Капацитет на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

45

 

Европейска агенция за околна среда

2008/C 111/15

Покана за изразяване на интерес за 2008 г. за експерти, които да бъдат назначени за членове на научния комитет на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС)

46

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 111/16

Уведомление за предстоящо изтичане на срока на някои антидъмпингови мерки

50

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 111/17

Публикация на заявление за изменение съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

51

 

Поправка

2008/C 111/18

Протокол за поправка на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година(ОВ C 306, 17.12.2007 г.)

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Европейския парламент Съвета

6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/1


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2008 година

за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 111/01)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 149, параграф 4 и член 150, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Развиването и признаването на знанията, уменията и компетентностите на гражданите имат решаващо значение за индивидуалното развитие, конкурентоспособността, заетостта и социалното сближаване в Общността. Такова развиване и признаване улеснява международната мобилност за трудещи се и учащи се и спомага те да отговорят на изискванията на търсенето и предлагането на европейския пазар на труда. Достъпът до и участието в обучение през целия живот за всички, включително хората в неравностойно положение, и прилагането на квалификации следва да се насърчават и подобряват на национално и общностно равнище.

(2)

Според заключенията на Европейския съвет в Лисабон през 2000 г. повишаването на прозрачността на квалификациите следва да бъде един от основните компоненти, необходими за приспособяване на образователните и учебните системи в Общността към потребностите на основаващото се на познания общество. Освен това, Европейският съвет в Барселона през 2002 г. отправи призив за по-тясно сътрудничество в областта на висшето образование и за подобряване на прозрачността и на методите за признаване в областта на професионалното образование и обучение.

(3)

С Резолюция на Съвета от 27 юни 2002 г. относно обучението през целия живот (4) Комисията се приканва да разработи, в тясно сътрудничество със Съвета и държавите-членки, рамка за признаването на квалификации в областта както на образованието, така и на обучението, която да се основава на постиженията на Болонския процес и да насърчава подобни действия в областта на професионалното обучение.

(4)

В съвместните доклади на Съвета и Комисията от 2004 г. и 2006 г. относно изпълнението на работната програма „Образование и обучение 2010“ се подчертава необходимостта от разработване на Европейска квалификационна рамка.

(5)

В контекста на Копенхагенския процес, заключенията на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 15 ноември 2004 г., относно бъдещите приоритети на засиленото европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение откроиха като приоритет разработването на отворена и гъвкава Европейска квалификационна рамка, основаваща се на прозрачност и взаимно доверие и която следва да бъде общ критерий, обхващащ едновременно образованието и обучението.

(6)

Валидирането на резултатите от неформалното и самостоятелно учене следва да се насърчава в съответствие със заключенията на Съвета от 28 май 2004 г. относно общите европейски принципи за идентифициране и валидиране на неформалното и самостоятелното учене.

(7)

Европейският съвет в Брюксел през март 2005 г. и март 2006 г. подчерта значението на приемането на Европейска квалификационна рамка.

(8)

Настоящата препоръка е съобразена с Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас) (5) и Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности при обучение през целия живот (6).

(9)

Настоящата препоръка е съвместима с рамката на Европейското пространство за висше образование и дескрипторите на образователния цикъл, съгласувани от министрите, отговарящи за висшето образование, от 45 европейски страни на тяхната среща в Берген на 19 и 20 май 2005 г., в рамките на Болонския процес.

(10)

Заключенията на Съвета относно осигуряването на качество на професионалното образование и обучение от 23 и 24 май 2004 г., Препоръка 2006/143/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. относно по-нататъшно европейско сътрудничество в областта на осигуряването на качество на висшето образование (7) и стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование, договорени от министрите, отговарящи за висшето образование на срещата им в Берген, съдържат общи принципи за осигуряване на качеството, които следва да са в основата на прилагането на Европейската квалификационна рамка.

(11)

Настоящата препоръка не засяга изпълнението на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (8), която предоставя права и задължения както на съответния национален орган, така и на мигранта. Позоваването на квалификационните нива на Европейската квалификационна рамка не следва да засяга достъпа до пазара на труда, където професионалните квалификации са били признати в съответствие с Директива 2005/36/ЕО.

(12)

Целта на настоящата препоръка е да се създаде обща референтна рамка, която да служи като преобразуващ механизъм между различните квалификационни системи и техните нива, както за общото и висшето образование,така и за професионално образование и обучение. Това ще подобри прозрачността, съпоставимостта и преносимостта на квалификациите на гражданите, издадени съгласно практиката в различните държави-членки. Всяко квалификационно ниво следва по правило да бъде достижимо по разнообразни образователни и професионални начини. Европейската квалификационна рамка следва също така да даде възможност на международни отраслови организации да съотнесат своите квалификационни системи към обща европейска референтна точка, като по този начин се посочи връзката между международните отраслови квалификации и националните квалификационни системи. Поради това настоящата препоръка допринася за постигане на по-общите цели за насърчаване на обучението през целия живот и повишаване на професионалната пригодност, мобилността и социалната интеграция на работещи и учащи. Нейното изпълнение ще бъде улеснено от прозрачни принципи за осигуряване на качеството и обмен на информация, допринасящи за изграждането на взаимно доверие.

(13)

Настоящата препоръка следва да допринесе за модернизирането на системите за образование и обучение, за взаимната обвързаност между образование, обучение и трудова заетост и за изграждането на мостове между формалното, неформалното и самостоятелното учене, което води също така до признаването на резултатите от обучението, постигнати посредством натрупан опит.

(14)

Настоящата препоръка не замества, нито определя националните квалификационни системи и/или квалификации. Европейската квалификационна рамка не съдържа описание на конкретни квалификации или индивидуални компетентности и отделните квалификации следва да бъдат съотнесени към подходящото ниво на Европейската квалификационна рамка чрез съответната национална квалификационна система.

(15)

Поради незадължителния си характер настоящата препоръка отговаря на принципа на субсидиарност, като подкрепя и допълва дейностите на държавите-членки чрез улесняване на по-нататъшното сътрудничество между тях, за да се увеличи прозрачността и да се насърчи мобилността и обучението през целия живот. Тя следва да се изпълнява в съответствие с националното законодателство и практика.

(16)

Доколкото целта на настоящата препоръка, а именно създаването на обща референтна рамка, която да служи като преобразуващ механизъм между различните квалификационни системи и техните нива, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може, поради обхвата и последиците на предвиденото действие, да бъде постигната по-добре на общностно ниво, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящата препоръка не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

ОТПРАВЯТ ПРЕПОРЪКА КЪМ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА:

1.

Използват Европейската квалификационна рамка като референтен инструмент за съпоставяне на квалификационните нива на различните квалификационни системи и за насърчаване както на обучението през целия живот, така и на равните възможности в общество, основаващо се на познанието, както и на по-нататъшната интеграция на европейския пазар на труда, при зачитане на голямото разнообразие от национални образователни системи;

2.

Установят съответствия между своите национални квалификационни системи и Европейската квалификационна рамка до 2010 г., по-специално чрез съотнасяне по прозрачен начин на техните квалификационни нива към нивата, посочени в приложение II, както и, когато е уместно, чрез разработване на национални квалификационни рамки съгласно националното законодателство и практика;

3.

Приемат подходящи мерки, така че до 2012 г. всички нови квалификационни удостоверения, дипломи и документи „Европас“, издадени от компетентните органи, да съдържат ясно посочване — посредством националните квалификационни системи — на съответното ниво на Европейската квалификационна рамка;

4.

Прилагат подход, основаващ се на резултатите от обучението при определяне и описване на квалификациите и да насърчават валидирането на неформалното и самостоятелно учене съгласно общите европейски принципи, установени в заключенията на Съвета от 28 май 2004 г., като се обръща особено внимание на гражданите, които в най-голяма степен са застрашени от безработица или нетрайни форми на заетост, по отношение на които този подход би могъл да спомогне за повишаване на участието им в обучението през целия живот и за подобряване на достъпа им до пазара на труда;

5.

Насърчават и прилагат принципите за осигуряване на качеството на образованието и обучението, посочени в приложение III, при съотнасяне на квалификациите в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение според националните квалификационни системи към Европейската квалификационна рамка;

6.

Определят национални координационни звена, свързани със специализираните структури и изисквания на държавите-членки, които да подкрепят и, съвместно с други компетентни национални органи, да направляват връзката между националните квалификационни системи и Европейската квалификационна рамка с цел да се повиши качеството и прозрачността на тази връзка.

Задачите на националните координационни звена следва да включват:

a)

съотнасяне на квалификационните нива според националната квалификационна система към нивата на Европейската квалификационна рамка, описани в приложение II;

б)

гарантиране на прилагането на прозрачна методология за съотнасяне на националните квалификационни нива към Европейската квалификационна рамка, така че да се улеснят съпоставките помежду им, от една страна, и да се гарантира публикуването на последвалите решения, от друга;

в)

предоставяне на достъп до информация и на насоки на заинтересованите лица относно начина, по който националните квалификации се съотнасят към Европейската квалификационна рамка чрез националните квалификационни системи;

г)

насърчаване на участието на всички заинтересовани лица, включително, в съответствие с националното законодателство и практика, на висши и професионални учебни заведения и институции за обучение, социални партньори, отрасли и специалисти за сравнението и прилагането на квалификации на европейско равнище;

ПОДКРЕПЯТ НАМЕРЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДА:

1.

Съдейства на държавите-членки при изпълнение на горепосочените задачи и международните отраслови организации при използване на референтни нива и принципи на Европейската квалификационна рамка, посочени в настоящата препоръка, по-специално чрез улесняване на сътрудничеството, обмена на добра практика и оценяването, inter alia, посредством доброволни партньорски проверки и пилотни проекти по програми на Общността, чрез механизми за осведомяване и консултации с комитетите за социален диалог, и разработване на помощни материали и указания;

2.

Създаде, до 23 април 2009 г. консултативна група за Европейската квалификационна рамка, съставена от представители на държавите-членки и включваща европейските социални партньори и други заинтересовани лица, при необходимост, която да отговаря за осигуряването на обща съгласуваност и да насърчава прозрачността на процеса на съотнасяне на квалификационните системи към Европейската квалификационна рамка;

3.

Оцени, в сътрудничество с държавите-членки и след консултации със заинтересованите страни, предприетите действия в отговор на настоящата препоръка, включително правомощията и срока на действие на консултативната група и, пет години след приемането на настоящата препоръка, и до 23 април 2013 г. да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за натрупания опит и произтичащите изводи с оглед бъдещи стъпки, включително, при необходимост, относно евентуалното преразглеждане и изменение на настоящата препоръка;

4.

Насърчи сближаването на Европейската квалификационна рамка и съществуващи или бъдещи европейски системи за прехвърляне и натрупване на кредити във висшето образование и професионалното образование и обучение, така че да се повиши мобилността на гражданите и да се улесни признаването на резултатите от обучението.

Съставено в Страсбург на 23 април 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LANARČIČ


(1)  OВ C 175, 27.7.2007 г., стр. 74.

(2)  OВ C 146, 30.6.2007 г., стр. 77.

(3)  Становище на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 14 февруари 2008 г.

(4)  OВ C 163, 9.7.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 6.

(6)  ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.

(7)  ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 60.

(8)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22. Директива, изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 141).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения

За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения:

а)

„квалификация“ означава официален резултат от процеса на оценяване и валидиране, получен, когато компетентен орган реши, че определено лице е постигнало резултати от обучението, съответстващи на определени стандарти;

б)

„национална квалификационна система“ означава всички аспекти на дейността на държава-членка, свързани с признаването на обучението и други механизми, които свързват образованието и обучението с пазара на труда и гражданското общество. Това включва разработването и прилагането на институционални разпоредби и процеси, свързани с осигуряване на качеството, оценяване и присъждане на квалификации. Националната квалификационна система може да се състои от няколко подсистеми и да включва национална квалификационна рамка;

в)

„национална квалификационна рамка“ означава инструмент за класификация на квалификациите съгласно набор от критерии за достигнати конкретни нива в процеса на обучение, чиято цел е да се обединят и съгласуват националните квалификационни подсистеми и да се подобрят прозрачността, достъпът до, подреждането и качеството на квалификациите по отношение на пазара на труда и гражданското общество;

г)

„отрасъл“ означава съвкупност от професионални дейности въз основа на тяхната основна стопанска функция, продукт, услуга или технология;

д)

„международна отраслова организация“ означава сдружение на национални организации, включително например работодатели и професионални организации, които представляват интересите на националните отрасли;

е)

„резултати от обучението“ означава показатели за онова, което учащият знае, разбира и може да направи при завършване на учебния процес, които се определят по отношение на знания, умения и компетентност;

ж)

„знания“ означава резултат от усвояване на информация в процеса на учене. Знанията са съвкупност от факти, принципи, теории и практики, които са свързани с определена сфера на работа или обучение. В контекста на Европейската квалификационна рамка знанията се описват като теоретични и/или фактологични;

з)

„умения“ означава способност за прилагане на знанията и използване на ноу-хау при изпълнение на задачи и решаване на проблеми. В контекста на Европейската квалификационна рамка уменията се описват като познавателни (включващи прилагане на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включващи сръчност и употреба на методи, материали, уреди и инструменти);

и)

„компетентност“ означава доказана способност за използване на знания, умения и личностни, социални и/или методологични дадености в работни или учебни ситуации и в професионално и личностно развитие. В контекста на Европейската квалификационна рамка способностите се описват с оглед степента на поемане на отговорност и самостоятелност.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Дескриптори, определящи нивата в Европейската квалификационна рамка (ЕКР)

Всяко от осемте нива се определя с помощта на набор от дескриптори, които показват резултатите от обучението, отговарящи на квалификациите за това ниво във всяка квалификационна система.

 

Знания

Умения

Компетентност

 

В контекста на ЕКР знанията се определят като теоретични и/или фактологични

В контекста на ЕКР уменията се описват като познавателни (включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включително сръчност и използване на методи, материали, уреди и инструменти)

В контекста на ЕКР компетентността се описва с оглед на степента на поемане на отговорност и самостоятелност

Ниво 1

Резултати от обучението, отговарящи на ниво 1

основни общи знания

основни умения, необходими за изпълнение на прости задачи

работа или обучение под пряко наблюдение в структуриран контекст

Ниво 2

Резултати от обучението, отговарящи на ниво 2

основни фактологични знания в определена сфера на работа или обучение

основни познавателни и практически умения, при които се изисква използване на съответната информация за изпълнение на задачи и решаване на рутинни проблеми чрез използване на прости правила и инструменти

работа или обучение под пряко наблюдение, с известна степен на самостоятелност

Ниво 3

Резултати от обучението, отговарящи на ниво 3

познаване на факти, принципи, процеси и общи понятия в определена сфера на работа или обучение

набор от познавателни и практически умения, необходими за изпълнение на задачи и решаване на проблеми чрез подбор и прилагане на основни методи, инструменти, материали и информация

поемане на отговорност за изпълнение на задачи при работа или обучение

приспособяване на собственото поведение към обстоятелствата при решаване на проблеми

Ниво 4

Резултати от обучението, отговарящи на ниво 4

фактологични и теоретични знания в широк контекст в определена сфера на работа или обучение

набор от познавателни и практически умения, необходими за намиране на решения на конкретни проблеми в определена сфера на работа или обучение

способност за самоуправление в рамките на насоките за работен или учебен контекст, който обикновено е предвидим, но подлежи на промяна

наблюдение на обичайната работа на други, като се поема известна отговорност за оценка и подобряване на работните или учебни дейности

Ниво 5 (1)

Резултати от обучението, отговарящи на ниво 5

всестранни, специализирани, фактологични и теоретични знания в рамките на определена сфера на работа или обучение и осъзнаване на границите на тези знания

богат диапазон от познавателни и практически умения, необходими за разработване на творчески решения на абстрактни проблеми

упражняване на управление и наблюдение в контекста на работни или учебни дейности, при които съществуват непредвидими промени

преглед и развитие на собствените постижения и постиженията на другите

Ниво 6 (2)

Резултати от обучението, отговарящи на ниво 6

задълбочени познания в определена сфера на работа или обучение, които включват критическо разбиране на теории и принципи

напреднали умения, които показват овладяване и новаторство, необходими за решаване на сложни и непредвидими проблеми в специализирана сфера на работа или обучение

управление на сложни технически или професионални дейности или проекти, поемане на отговорност за вземане на решения в непредвидим работен или учебен контекст

поемане на отговорност за управление на професионалното развитие на лица и групи

Ниво 7 (3)

Резултати от обучението, отговарящи на ниво 7

високо специализирани знания, някои от които представляват най-новите познания в дадена сфера на работа или обучение, като основа за оригинално мислене и/или изследователска дейност

критическо осмисляне на въпроси, свързани със знанията в определена сфера и допирните точки между различни сфери

специализирани умения за решаване на проблеми, необходими при научни изследвания и иновации, за да се развият нови знания и процедури и да се включат знания от различни сфери

управление и трансформиране на работен и учебен контекст, който е сложен, непредвидим и изисква нови стратегически подходи

поемане на отговорност с цел осигуряване на принос към професионални познания и практики и/или за анализ на стратегическите постижения на екипи

Ниво 8 (4)

Резултати от обучението, отговарящи на ниво 8

най-нови знания в определена сфера на работа или обучение и допирните точки между сфери

усъвършенствани и специализирани познания и техники, включително синтез и оценка, необходими за решаване на ключови проблеми в сферата на научните изследвания и/или иновациите, които разширяват и дават нови определения на съществуващи знания или професионални практики

проява на значителен авторитет, новаторство, независимост, научна и професионална завършеност и трайна обвързаност с разработването на най-нови идеи или процеси в работен или учебен контекст, включително научни изследвания

Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование предвижда характеристики на образователните цикли.

Всяка характеристика на образователния цикъл предлага общо изложение на обичайните очаквани постижения и умения, свързани с квалификации, които представляват завършек на този цикъл.


(1)  Характеристиката на кратък цикъл на висше образование (в рамките на или свързан с първия цикъл), разработен от Съвместната инициатива за качество като част от Болонския процес, отговоря на резултатите от обучението за ниво 5 на ЕКР.

(2)  Характеристиката на първия цикъл в квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование, съгласувана от министрите, отговорни за висшето образование на срещата им в Берген през май 2005 г. в рамките на Болонския процес, отговаря на резултатите от обучението за ниво 6 на ЕКР.

(3)  Характеристиката на втория цикъл в квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование, съгласувана от министрите, отговорни за висшето образование на срещата им в Берген през май 2005 г. в рамките на Болонския процес, отговаря на резултатите от обучението за ниво 7 на ЕКР.

(4)  Характеристиката на третия цикъл в квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование, съгласувана от министрите, отговорни за висшето образование на срещата им в Берген през май 2005 г. в рамките на Болонския процес, отговаря на резултатите от обучението за ниво 8 на ЕКР.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Общи принципи за осигуряване на качеството на висшето образование и на професионалното образование и обучение в контекста на Европейската квалификационна рамка

При прилагането на Европейската квалификационна рамка, осигуряването на качеството, необходимо за гарантиране на отчетност и подобряване на образованието и обучението, следва да се осъществява в съответствие със следните принципи:

политиките и процедурите за осигуряване на качеството следва да стоят в основата на всички нива на Европейската квалификационна рамка,

осигуряването на качеството следва да бъде неразделна част от вътрешното управление на образователните институции и институции за обучение,

осигуряването на качеството следва да включва редовна оценка на институциите, техните програми или системи за осигуряване на качеството чрез външни контролни органи или агенции,

външните контролни органи или агенции, които следят за осигуряване на качеството, следва да са обект на редовен преглед,

осигуряването на качеството следва да отчита контекста, новата информация, процеса и крайния резултат, като се отделя внимание на крайните продукти и резултати от обучението,

системите за осигуряване на качеството следва да включват следните елементи:

ясни и измерими цели и стандарти, насоки за изпълнението, включително участие на заинтересованите лица,

подходящи средства,

последователни оценъчни методи, обединяващи самооценката и външния преглед,

механизми и процедури за обратна връзка с цел усъвършенстване,

широкодостъпни оценъчни резултати,

инициативите за осигуряване на качеството на международно, национално и регионално равнище следва да се съгласуват, за да се гарантира възможност за наблюдение, съответствие, единодействие и анализ на цялата система,

осигуряването на качеството следва да бъде общ процес, които обхваща образователните и учебни нива и системи, включващ всички съответни заинтересовани лица в рамките на държавите-членки и в Общността,

насоките за осигуряване на качеството на общностно равнище могат да предоставят референтни звена за оценяване и „партньорско обучение“.


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/8


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 111/02)

На 3 април 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32008M4999. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/9


Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):

4,26 % на 1 май 2008 г.

Обменен курс на еврото (2)

5 май 2008 г.

(2008/C 111/03)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,5460

JPY

японска йена

162,73

DKK

датска крона

7,4624

GBP

лира стерлинг

0,78520

SEK

шведска крона

9,3485

CHF

швейцарски франк

1,6305

ISK

исландска крона

118,32

NOK

норвежка крона

7,9150

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,227

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

252,14

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6985

PLN

полска злота

3,4423

RON

румънска лея

3,6350

SKK

словашка крона

32,243

TRY

турска лира

1,9538

AUD

австралийски долар

1,6424

CAD

канадски долар

1,5717

HKD

хонконгски долар

12,0510

NZD

новозеландски долар

1,9738

SGD

сингапурски долар

2,1041

KRW

южнокорейски вон

1 557,98

ZAR

южноафрикански ранд

11,7728

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,8033

HRK

хърватска куна

7,2569

IDR

индонезийска рупия

14 243,30

MYR

малайзийски рингит

4,8807

PHP

филипинско песо

65,218

RUB

руска рубла

36,7400

THB

тайландски бат

48,993

BRL

бразилски реал

2,5596

MXN

мексиканско песо

16,1858


(1)  

Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/10


Обменен курс на еврото (1)

2 май 2008 г.

(2008/C 111/04)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,5458

JPY

японска йена

161,94

DKK

датска крона

7,4618

GBP

лира стерлинг

0,77900

SEK

шведска крона

9,3555

CHF

швейцарски франк

1,6238

ISK

исландска крона

116,22

NOK

норвежка крона

7,9260

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,265

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

251,93

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6985

PLN

полска злота

3,4518

RON

румънска лея

3,6395

SKK

словашка крона

32,237

TRY

турска лира

1,9532

AUD

австралийски долар

1,6554

CAD

канадски долар

1,5715

HKD

хонконгски долар

12,0498

NZD

новозеландски долар

1,9772

SGD

сингапурски долар

2,1058

KRW

южнокорейски вон

1 563,19

ZAR

южноафрикански ранд

11,7563

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,8013

HRK

хърватска куна

7,2600

IDR

индонезийска рупия

14 260,01

MYR

малайзийски рингит

4,8909

PHP

филипинско песо

65,233

RUB

руска рубла

36,7635

THB

тайландски бат

49,025

BRL

бразилски реaл

2,5588

MXN

мексиканско пeсо

16,2085


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/11


АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ

Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета

(2008/C 111/05)

Член 107, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент (ЕИО) № 574/72

Референтен период: април 2008 г.

Период на прилагане: юли, август и септември 2008 г.

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Регламент (ЕИО) № 574/72 определя, че обменният курс за дадена валута в стойности, деноминирани в друга валута, е курсът, изчислен от Комисията и основаващ се на средномесечната стойност през референтния период, определен в параграф 2, на съответните обменни курсове, публикувани от Европейската централна банка.

2.

Референтният период е:

месец януари за обменни курсове, приложими от 1 април следващата година,

месец април за обменни курсове, приложими от 1 юли следващата година,

месец юли за обменни курсове, приложими от 1 октомври следващата година,

месец октомври за обменни курсове, приложими от 1 януари следващата година.

Обменните курсове на валутите се публикуват във втория Официален вестник на Европейския съюз (серия C) от февруари, май, август и ноември.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/13


Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

(2008/C 111/06)

Помощ №: XA 411/07

Държава-членка: Република Словения

Регион: Območje občine Brda

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Правно основание: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:

 

2007 г.: 35 000 EUR

 

2008 г.: 35 000 EUR

 

2009 г.: 35 000 EUR

 

2010 г.: 35 000 EUR

 

2011 г.: 35 000 EUR

 

2012 г.: 35 000 EUR

 

2013 г.: 35 000 EUR

Максимален интензитет на помощта:

1.   Инвестиции в земеделски стопанства за първично производство:

за модернизация на земеделските стопанства и за стопанисване на земеделска земя и пътища за достъп интензитетът на помощта не може да надвишава 40 % от приемливите разходи без ДДС.

2.   Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради:

до 100 % от приемливите разходи без ДДС за непроизводствени ценности,

до 60 % от приемливите разходи без ДДС за производствени активи в стопанствата, при условие, че инвестицията не води до каквото и да било увеличение на производствения капацитет на стопанството,

допуска се допълнителна помощ с интензитет до 100 % за покриване на допълнителните разходи, произтичащи от използването на традиционни материали, необходими за поддържане на наследствените ценности на сградите.

3.   Помощ за заплащане на застрахователни премии:

размерът на съфинансирането от общината представлява разликата между размера на съфинансиране на застрахователните премии от националния бюджет и до 50 % от приемливите разходи за застрахователни премии за застраховане на културите и плодовете и за застраховане на добитъка срещу болести.

4.   Помощ за препарцелиране на земи:

дo 100 % от приемливите правни и административни разходи.

5.   Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти:

дo 100 % от приемливите разходи без ДДС под формата на субсидирани услуги; помощта не трябва да включва директни плащания на парични суми към производителите.

6.   Предоставяне на техническа помощ в селското стопанство:

дo 100 % от приемливите разходи без ДДС под формата на субсидирани услуги; помощта не трябва да включва директни плащания на парични суми към производителите.

Дата на въвеждане: Oктомври 2007 г. (помощта ще бъде предоставена едва след публикуване на обобщената информация на електронната страница на Европейската комисия)

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ:

Цел на помощта: Подпомагане на МСП (малки и средни предприятия)

Позоваване на членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и приемливи разходи: Глава III от проекта на Правилника относно предоставянето на държавна помощ за запазване и развитие на селското стопанство и селските райони в община Brda за периода на програмата 2007-2013 г. включва мерки, съставляващи държавна помощ в съответствие със следните членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3):

член 4: Инвестиции в земеделски стопанства за първично производство,

член 5: Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради,

член 12: Помощ за заплащане на застрахователни премии,

член 13: Помощ за препарцелиране на земи,

член 14: Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти,

член 15: Предоставяне на техническа помощ в селското стопанство

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Интернет адрес: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Друга информация: Мярката за заплащане на застрахователни премии за застраховане на култури и плодове включва следните неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия: пролетна слана, градушка, мълния, причинен от мълния пожар, буря и наводнения.

Общинският правилник отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1857/2006 относно мерките, които общината трябва да предприеме, и на приложимите общи разпоредби (стъпки, предшестващи отпускането на помощта, натрупване, прозрачност и наблюдение на помощта)

Andrej MARKOČIČ

Директор на общинската администрация

Помощ №: XA 412/07

Държава-членка: Република Словения

Регион: Območje občine Kobarid

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Правно основание: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:

 

2007 г.: 35 662 EUR

 

2008 г.: 40 000 EUR

 

2009 г.: 45 000 EUR

 

2010 г.: 45 000 EUR

 

2011 г.: 50 000 EUR

 

2012 г.: 50 000 EUR

 

2013 г.: 60 000 EUR

Максимален интензитет на помощта:

1.   Инвестиции в земеделски стопанства за първично производство:

до 50 % от допустимите разходи в районите в по-неблагоприятно положение и до 40 % от допустимите разходи за инвестиции в други райони.

2.   Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради:

до 100 % от допустимите разходи за непроизводствени обекти,

до 60 % (или до 75 % в районите в по-неблагоприятно положение) от допустимите разходи за селскостопански средства, предназначени за производство, при условие че инвестицията не води до увеличаване на производствения потенциал,

може да се предостави допълнителна помощ до 100 % за покриване на допълнителните разходи, възникнали при използването на традиционни материали, необходими за опазване на архитектурното наследство.

3.   Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор:

до 100 % от допустимите разходи за обучение, консултантски услуги, организиране на форуми, състезания, изложения и панаири, за публикации, каталози, интернет страници и популяризиране на научни знания

Дата на въвеждане: Октомври 2007 г. (финансовата помощ няма да бъде предоставена, преди да бъде публикувано резюме на интернет страницата на Европейската комисия)

Продължителност на схемата: До 31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Подпомагане на МСП

Позоваване на членове на Регламент (ЕО) № 1857/2006 и допустими разходи: Глава III от Правилника за предоставяне на помощи за земеделие и развитие на селските райони в община Kobarid за периода 2007-2013 г. включва мерки, представляващи държавна помощ в съответствие със следните членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3):

член 4: Инвестиции в земеделски стопанства,

член 5: Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради,

член 15: Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Интернет адрес: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Други сведения: Общинският правилник е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 1857/2006 относно мерките, които следва да бъдат приети от общината и приложимите общи разпоредби (етапи, предшестващи отпускането на помощта, натрупване, прозрачност и контрол върху използването на помощта)

Robert KAVČIČ

Кмет на община Kobarid

Помощ №: XA 413/07

Държава-членка: Република Словения

Регион: Območje občine Starše

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Правно основание: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството:

 

2007 г.: 111 332 EUR

 

2008 г.: 80 000 EUR

 

2009 г.: 80 000 EUR

 

2010 г.: 80 000 EUR

 

2011 г.: 80 000 EUR

 

2012 г.: 80 000 EUR

 

2013 г.: 80 000 EUR

Максимален интензитет на помощта:

1.   Инвестиции в земеделски стопанства за първично производство:

до 40 % от приемливите разходи,

до 50 % от приемливите разходи, когато инвестициите са направени от млади земеделски стопани в срок до пет години от започването на дейността им,

до 50 % от приемливите разходи в други райони, когато инвестициите са направени от млади земеделски стопани в срок до пет години от започването на дейността им; инвестициите трябва да бъдат включени в бизнес план, а съответният млад земеделски стопанин трябва да отговаря на критериите по член 22 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Целта на помощта е инвестиране за възстановяване на характерни елементи на стопанствата, за покупка на оборудване за земеделско производство, за управление на пасища и обработваема земя и за трайни насаждения.

2.   Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради:

до 60 % от приемливите разходи, или до 75 % в районите в по-неблагоприятно положение, за разходите за съхранение на културното наследство, свързано с производствените активи (селскостопанските сгради) при условие, че инвестицията не води до увеличаване на производствения капацитет на стопанството,

до 100 % от приемливите разходи за инвестиции за съхранение на непроизводствени ценности в стопанствата (обекти от археологически или исторически интерес),

до 100 % допълнителна помощ за покриване на допълнителните разходи, възникнали поради използването на традиционни материали, необходими за съхранението на наследствените ценности на сградите.

3.   Помощ за заплащане на застрахователни премии:

размерът на общинското съфинансиране е разликата между размера на съфинансиране на застрахователните премии от националния бюджет и до 50 % от приемливите разходи за застрахователна премия за застраховане на насаждения и продукция и за застраховане на селскостопански животни срещу заболявания.

4.   Помощ за препарцелиране на земи:

до 70 % от приемливите правни и административни разходи.

5.   Помощ за насърчаване на производството на качествени селскостопански продукти:

до 100 % от действително извършените разходи; помощта трябва да бъде предоставена под формата на субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителите.

6.   Предоставяне на техническа помощ:

до 100 % от разходите за образование и обучение, за предоставени от трети страни консултантски услуги и за организиране на форуми, състезания, изложения, панаири, публикации и електронни страници. Помощта трябва да бъде предоставена под формата на субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителите

Дата на въвеждане: Ноември 2007 г. (помощта няма да бъде предоставена преди публикуването на обобщената информация на електронната страница на Европейската комисия)

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Подпомагане на МСП

Позоваване на членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и приемливи разходи: Глава II от проекта на общинския Правилник за предоставяне на държавна помощ и минимална помощ и за прилагане на други мерки за развитие на земеделието и селските райони в община Starše съдържа мерки, представляващи държавна помощ съгласно следните членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3):

член 4: Инвестиции в земеделски стопанства,

член 5: Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради,

член 12: Помощ за заплащане на застрахователни премии,

член 13: Помощ за препарцелиране на земи,

член 14: Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти,

член 15: Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор

Обхванат сектор (обхванати сектори): Земеделие

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Интернет адрес: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Друга информация: Мярката за заплащане на застрахователни премии за застраховане на насаждения и продукти включва следните неблагоприятни климатични явления, които могат да бъдат приравнени на природния бедствия: пролетни слани, градушки, мълнии, причинени от мълнии пожари, бури и наводнения.

Правилникът на общината отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1857/2006 по отношение на мерките за приемане от общината и на общите приложими разпоредби (стъпки преди отпускането на помощта, натрупване, прозрачност и наблюдение на помощта)

Vili DUCMAN

Кмет на община Starše

Помощ №: XA 415/07

Държава-членка: Ирландия

Регион: Държава-членка

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ: Breeding Information Campaign 2008

Правно основание: National Development Plan 2007-2013

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 100 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Дата на въвеждане:

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: 1 януари 2008 г.-31 декември 2008 г.

Цел на помощта: Кампанията има за цел да популяризира сред животновъдите резултатите от системата за тестване и генетична оценка на Ирландската федерация за отглеждане на добитък, за да се насърчи използването на модерни научни процедури по развъждане сред животновъди и млекопроизводители, като по този начин се постигне жизнеспособност в дългосрочен план.

Тази помощ се предоставя в съответствие с член 15, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 — предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор.

Приемливи ще бъдат разходите, свързани с:

организиране на работни срещи,

реклама,

провеждане на изследвания

Обхванат сектор (обхванати сектори): Едър рогат добитък

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Интернет адрес: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Условията по схемата ще бъдат публикувани на този интернет адрес, когато започне нейното прилагане)

Помощ №: XA 416/07

Държава-членка: Нидерландия

Регион: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, получател на индивидуалната помощ: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Правно основание: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Ако проектозакона Overige fiscale maatregelen 2008 е приет от горната камара, правното основание ще се промени в artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001  (1).

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Годишните данъчни загуби, покрити от схемата, възлизат на 8,7 млн. EUR

Максимален интензитет на помощта: Съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, помощ може да бъде предоставяна в размер до 100 % от реално осъществените разходи, ако преместването се състои само от разглобяване, изнасяне и повторно изграждане на съществуващи съоръжения. Схемата за помощ XA 62/05 предвижда предоставянето на помощ за преместване на селскостопански сгради, използвани за интензивно животновъдство, които се намират на територии, определени като райони за преструктуриране съгласно Reconstructiewet concentratiegebieden. Въпреки това базата за изчисляване на компенсацията по тази схема за помощ не отчита данъчните последици за земеделските стопани, засегнати от преместването на селскостопанските сгради. Земеделски стопани, които преустановяват дейността си и преместват селскостопанската сграда по данъчни съображения, са длъжни да платят данъци върху скритите резерви и сходни активи от тяхното (старо) земеделско стопанство. За земеделските стопани това е разход, който директно е свързан с преместването на стопанството. За да покрият разходите по преместването и данъците, земеделските стопани са принудени да направят заеми, което води до разходи по финансирането. Настоящата схема за помощ предвижда допълнение към схема за помощ XA 62/05. Чрез комбиниране на тези две схеми за помощи, отпуснатата помощ ще бъде до 100 % от осъществените разходи в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Дата на въвеждане: Схемата ще бъде въведена след публикуването на решение относно влизането в сила на Решение от 3 септември 2007 г. за изменение на Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328. Това Решение ще бъде изготвено след публикуването на схемата за помощ в Официален вестник на Европейския съюз, в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: В зависимост от датата, на която провинциите Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland и Overijssel ще отворят схемите за помощ за кандидати, но не по-късно от 31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Съгласно предоставената информация относно схема за помощ XA 62/05, помощта се отнася за преместване в името на обществения интерес на селскостопански сгради, използвани за интензивно животновъдство. Целта на схемата за помощ е да улесни преместването на животновъдните стопанства съгласно Reconstructiewet concentratiegebieden. Провинциите Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland и Overijssel предоставят няколко схеми за помощ по такива премествания (виж схема за помощ XA 62/05), но земеделските стопани, които се възползват от тези схеми и преустановяват дейността си с намерение да преместят селскостопанската сграда, правят допълнителни разходи. Тези разходи включват заеми и разходи по финансирането за покриване на задължителни данъци върху скрити резерви и сходни активи в резултат на преустановяването на дейността. В резултат на това земеделските стопани често не могат да си позволят преместването, и животновъдните стопанства могат например да останат на предишната територия (т. е. близо до потенциално застрашени естествени площи). Настоящата схема за помощ има за цел да избегне тези разходи. Тя е предназначена за земеделски стопани, които са получатели на схемите за помощ, посочени в схема за помощ XA 62/05

Обхванат сектор (обхванати сектори): Животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Интернет адрес: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Друга информация: —


(1)  Kamerstukken (парламентарни документи) I 2007/08, 31 206, A, да се види:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/18


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

(2008/C 111/07)

Помощ №

XA 7051/07

Държава-членка

Португалия

Регион

Região Autónoma dos Açores

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Правно основание

Регламент (ЕО) № 70/2001, изменен с Регламенти (ЕО) № 364/2004 и (ЕО) № 1857/2006.

Мярка 1.7 от Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores се основава на разпоредбите на член 28 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и ще бъде предмет на националните разпоредби за прилагане след одобрение на тази програма от Комисията

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството

Схема за помощ

Общ годишен размер

85 000 EUR

Гарантирани заеми

Индивидуална помощ

Общ годишен размер

Гарантирани заеми

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6 на Регламент (ЕО) № 70/2001

Да.

Предоставената помощ е до 75 % от приемливите инвестиционни разходи

Дата на въвеждане

2007 г.

Срок на схемата или индивидуалната помощ

До 31.12.2013 г.

Цел на помощта

Предоставяне на подкрепа на предприятията в областта на горския сектор с цел повишаване на стойността на продуктите от този сектор. Помощта покрива само дейностите по преработка и маркетинг на продуктите от горския сектор

Да

Обхванат сектор

Горски сектор

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Отпускане на големи индивидуални помощи

Не

Управителен орган

(Fátima Amorim)

Помощ №

XA 7052/07

Държава-членка

Португалия

Регион

Região Autónoma dos Açores

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Правно основание

Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията, изменен с Регламенти (ЕО) № 364/2004 и (ЕО) № 1857/2006.

Мярка 1.8 от Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores се основава на разпоредбите на член 29 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и ще бъде предмет на националните разпоредби за прилагане след одобрение на тази програма от Комисията

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството

Схема за помощ

Общ годишен размер

672 269 EUR

Гарантирани заеми

Индивидуална помощ

Общ годишен размер

Гарантирани заеми

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 5 точка А от Регламент (ЕО) № 70/2001

Да.

Ако даден проект обхваща различни етапи на научно-изследователска и развойна дейност, допустимият интензитет на помощта се установява въз основа на средно претеглената стойност на съответните допустими интензитети на помощта, изчислен на базата на направените приемливи разходи

Дата на въвеждане

2007 г.

Срок на схемата или на предоставената индивидуалната помощ

До 31 декември 2013 г.

Цел на помощта

Да насърчава сътрудничеството между икономическите субекти и партньорствата между публичния и частния сектор за разработването, трансфера и разпространението на нови продукти, процеси и технологии

Обхванат сектор

Хранително-вкусова и горска промишленост

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Отпускане на големи индивидуални помощи

Не

Управителен орган

(Fátima Amorim)

Помощ №

XA 7057/07

Държава-членка

Испания

Регион

Galicia

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Правно основание

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуална помощ, отпусната на дружеството

Схема за помощ

Общ годишен размер

2007 г.

0,2 млн. EUR

Гарантирани заеми

Индивидуална помощ

Общ годишен размер

Гарантирани заеми

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6 и член 5 от регламента

Да

Дата на привеждане в действие

24.8.2008 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ

От 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

Цел на помощта

Подпомагане на малки и средни предприятия (МСП)

Да

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички отрасли, отговарящи на условията за предоставяне на помощ за МСП

Не

Ограничени до определени сектори

 

Въгледобив

 

Всички производствени сектори

 

или

 

Стомана

 

Корабостроене

 

Синтетични влакна

 

Моторните превозни средства

 

Други производствени сектори

 

Преработка и продажба на селскостопански продукти

Да

Всички услуги

 

или

 

Транспортни услуги

 

Финансови услуги

 

Други услуги

 

Име и адрес на предоставящия орган

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Отпускане на големи индивидуални помощи

В съответствие с член 6 от Регламента

Да


Помощ №

XA 7060/07

Държава-членка

Испания

Регион

Cataluña

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Правно основание

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуална помощ, отпусната на дружеството

Схема за помощ

Общ годишен размер

0,478 млн. EUR

Гарантирани заеми

Индивидуална помощ

Общ размер на помощта

Гарантирани заеми

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6 и член 5 от регламента

Да

Дата на привеждане в действие

30.10.2007 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ

До 30.6.2008 г.

Цел на помощта

Подпомагане на малки и средни предприятия (МСП)

Да

Засегнати икономически сектори

Всички отрасли, отговарящи на условията за предоставяне на помощ за МСП

 

Ограничени до определени сектори

Да

Въгледобив

 

Всички промишлени сектори

 

или

 

Стоманодобив

 

Корабостроене

 

Производство на синтетични влакна

 

Автомобилостроене

 

Други промишлени сектори

 

Преработка и продажба на селскостопански продукти (1)

Да

Всички услуги

 

или

 

Транспортни услуги

 

Финансови услуги

 

Други услуги

 

Име и адрес на предоставящия орган

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Отпускане на големи индивидуални помощи

В съответствие с член 6 от Регламента

Да


(1)  Съгласно определението, дадено в член 2, буква к) от Регламента.


6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/22


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

(2008/C 111/08)

Помощ №: XA 7054/07

Държава-членка: Италия

Регион: Umbria

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Правно основание: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Настоящата схема за помощ следва да се разглежда като адаптация на предишната схема за освободена помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1/2004, регистрирана от Комисията под номер ХА 02/05. Тя ще стартира със специална покана за подаване на заявления за участие, в която ще се установят редът и условията за подаването на заявленията за предоставяне на помощ. Поканата ще бъде публикувана едва след потвърждаване от страна на Комисията, в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 70/2001, на получаването на обобщената информация и съответната публикация на електронната страница на Комисията.

Разбира се, за категориите помощ, които се отнасят до сектора за производство на продуктите, изброени в приложение I към Договора, правното основание, използвано за горепосочената схема за освободена помощ ХА 02/05, е адаптирано в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1857/2006. Следователно, в съответствие с член 20 от същия регламент се предвижда, наред с тази обобщена информация на Комисията на ЕО да се представи и обобщената информация, която представлява правната предпоставка за стартиране на схемата за освободена помощ в този сектор

Годишни разходи, предвидени по схемата или общ годишен размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството: 5 450 000 EUR, разпределени, както следва:

5 000 000 EUR, отпуснати приоритетно на предприятия от областта на Lago Trasimeno в провинция Перуджа (Magione, Panicale, C.del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano),

450 000 EUR като първа вноска и в очакване на установяването на Програмата за развитие на селските райони в Умбрия за 2007-2013 г., която в момента е в процес на одобрение от Европейската комисия, за предоставяне на помощ за интегрираните проекти в сектора на хранително-вкусовата и преработвателната промишленост за останалата част от района

Максимален интензитет на помощта:

1.

В сектора за първично производство помощта се отпуска, под формата на капиталови вноски в следните максимални размери:

40 % от разходите за следното участие/операции:

а)

изграждане или подобряване на недвижим имот и закупуване на земеделски земи в рамките на максимум 10 % от общите разходи, направени от всяка участваща страна. Може също така да се закупи недвижим имот, ако е от съществено значение за целите на проекта, с максимален размер на приемливите разходи от 516,00 EUR на използваем квадратен метър;

б)

разходи за въвеждане на системи за качество в стопанството съобразно с критериите на стандарта ISO 9000,

20 % от разходите, направени за закупуването на машини и оборудване, включително компютърно оборудване,

12 % от общите разходи, свързани с разходите, посочени в букви а) и б), включително закупуването на патенти и лицензи.

Горепосочените ставки се увеличават с 10 пункта, ако участието/операциите се извършват в планински или необлагодетелствани райони, посочени в Програмата за развитие на селските райони в Умбрия за 2007-2013 г., по смисъла на членове 50 и 94 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и с още 10 пункта, ако същите се осъществяват от млади земеделски стопани.

Във всеки случай общият размер на помощите, отпуснати на отделно предприятие, не може да надвишава 400 000 EUR, изплатени за всеки период от три финансови години или 500 000 EUR, ако стопанството се намира в планински или необлагодетелствани райони, посочени в Програмата за развитие на селските райони в Умбрия за 2007-2013 г., по смисъла на членове 50 и 94 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Секторът за първично производство включва и инвестиции, направени в земеделски стопанства, които са необходими за подготовка на животински или растителни продукти за първата им продажба. Под „първа продажба“ се разбира продажбата, извършена от първичен производител на прекупвачи или преработватели, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази първа продажба и продажбата на краен потребител, ако се осъществява в помещения, които не са отделени от другите помещения, предвидени за основната дейност.

Следните дейности се изключват от помощите:

закупуване на права за производство, животни и едногодишни растения,

дренажни работи или напоително оборудване и напоителни работи,

засаждане на едногодишни растения,

обикновени инвестиции в подмяна на активи.

производството и търговията с продукти, които имитират или заместват млякото и млечните продукти;

2.

В сектора за преработка и търговия помощта под формата на капиталови вноски се отпуска в максимален размер от 40 % за следното участие/операции:

а)

изграждане или подобряване на недвижим имот. Може също така да се закупи недвижим имот, ако е от съществено значение за целите на проекта, с максимален размер на приемливите разходи от 516,00 EUR на използваем квадратен метър;

б)

разходи за въвеждане на системи за качество в стопанството съобразно с критериите на стандарта ISO 9000;

в)

закупуването на машини, оборудване, включително компютърно оборудване, технологични инсталации;

г)

общите разходи, свързвани с посочените в букви а), б) и в), в максимален размер от 12 %, включително закупуването на патенти и лицензи.

Следните дейности се изключват от помощите:

инвестиции за етапите, последващи етапа на първата преработка, освен ако първата преработка на продукт, посочен в приложение I към Договора не се извършва в самото предприятие,

инвестициите на ниво търговия на дребно,

инвестициите за преработка или търговия с продукти с произход от държави извън Общността.

За всяко предприятие максималните приемливи разходи са ограничени до 40 % от оборота в последния счетоводен баланс, одобрен към датата на представяне на заявлението, или до десетократния размер на дяловия капитал, набран към същата дата.

Във всеки случай, при предприятията, които се занимават с преработка и търговия със селскостопанските продукти, посочени в приложение I към Договора, разходите могат да са приемливи за подпомагане само ако са в съответствие с Регламент (ЕО) № 70/2001

3.

В сектора за интегрирано управление на качеството, опазването на околната среда, общественото здравеопазване, здравето на животните и растенията, хуманното отношение към животните и безопасността на труда помощта под формата на капиталови вноски се отпуска в следните суми:

до 100 % от разходите, направени от производителите, отделни или сдружени, и максимум до 30 000 EUR на предприятие, за следното участие:

а)

разходи за проверки, провеждани във връзка с издаването на първи сертификати, предвидени за качествени продукти, признати на общностно ниво (КНП, ГКНП, ЗНП, ТГУ, ЗГУ, ГТС и биологични продукти),

до 50 % от направените разходи и до максимум 100 000 EUR на предприятие, за следното участие:

б)

разходи за въвеждане на системи за екологично качество в стопанството съобразно с критериите на стандарта ISO 14000 или EMAS,

до 80 % от направените разходи и до максимум 100 000 EUR на стопанство за следното участие:

в)

разходи за въвеждането на системи за сертифициране на хранителната верига,

до 70 % от разходите, направени от отделни или сдружени предприятия и до максимум 200 000 EUR за участие в услуги в подкрепа на търговията, като например:

г)

публикации като каталози или електронни страници за представяне на фактическа информация относно производители от определен район или производители на определен продукт, при условие че информацията и представянето са неутрални и всички заинтересовани производители разполагат с еднакви възможности да бъдат представени в публикацията;

д)

организирането на и участието в мероприятия за обмяна на знания между предприятия, конкуренти, панаири и изложби разходи за участие, пътни разходи, разходи за публикации, наем на изложбени помещения, символични награди до 250 евро за една награда на един награден;

е)

за качествени продукти, признати на общностно ниво (КНП, ГКНП, ЗНП, ТГУ, ЗГУ, ГТС и биологични продукти):

i)

разпространение на научни знания;

ii)

информациите за системите за качество и хранителните предимства на тези продукти и тяхната употреба, при условие че референциите за произход съответстват точно на референциите, регистрирани в Общността.

Помощите относно предоставянето на техническа помощ не може в никакъв случай да включват директни плащания към производителите, освен в случаите, предвидени в член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Дата на привеждане в действие:

Продължителност на схемата:

Цел на помощта: Участие в подпомагане на всички МСП в сектора на производството, преработката и търговията на продуктите, посочени в приложение I към Договора за ЕО (без секторите „гори“, „биоенергия“ и „рибно стопанство“) с цел засилване на конкурентоспособността на схемата за освободени помощи в Умбрия посредством въвеждането на нововъведения в продуктите и процесите и на интегрирано управление по отношение на качеството, сигурността и опазването на околната среда, и услуги за подпомагане на търговията със селскостопански продукти, най-вече за качествени продукти.

В сектора на производството, членовете от Регламент (ЕО) № 1857/2006, използвани за освобождаване на настоящата схема, са 4, 14 и 15.

За сектора на преработката и търговията членовете от Регламент (ЕО) № 70/2001, използвани за освобождаване на настоящата схема, са 4 и 5.

Приемливите разходи по схемата за помощ са посочени по-горе в рубриката „Максимален интензитет на помощта“

Засегнат(и) икономически сектор(и): Секторите, обхванати от схемата за помощ са секторите на производство, преработка и търговия с продуктите, посочени в приложение I към Договора за ЕО (без секторите „гори“, „биоенергия“ и „рибно стопанство“).

При всички инициативи, предвидени по настоящата схема за помощ, трябва да се докаже наличието на нормални пазарни канали. Не се допускат инвестиции, които увеличават производствения капацитет в секторите, за които съществуват специфични ограничения в общата организацията на пазара, ако не са обосновани със закупуване на съответните производствени квоти.

Име и адрес на предоставящия орган:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Интернет адрес: www.regione.umbria.it

кликнете върху „Аree tematiche“,

кликнете отляво върху „Agricoltura e Foreste“,

в „Ultime notizie“ кликнете върху „D.G.R. del“,

кликнете върху „clicca qui“

E-mail: fgarofalo@regione.umbria.it

Други сведения: Към помощите, предвидени за сектора за производство на селскостопанските продукти, посочени в приложение I към Договора за ЕО се прилага освободена схема по смисъла на Регламент (ЕО) № 1857/2006. Поради това, в съответствие с член 20 от същия регламент обобщената информация за този сектор се дава на Комисията заедно с настоящата обобщена информация.


6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/25


Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

(2008/C 111/09)

Помощ №

XA 6/08

Държава-членка

Австрия

Регион

Bundesland Salzburg

Наименование на схемата за помощ

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Правно основание

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

Планирани годишни разходи по схемата

Планирани годишни разходи: Приблизително 85 000 EUR

Общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на предприятието: Максимум 10 000 EUR годишно

Максимален интензитет на помощта

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Максимален размер на помощта: 10 000 EUR годишно за едно предприятие

Дата на привеждане в действие

Веднага след като помощта бъде одобрена

Продължителност на схемата

До 31 декември 2013 г.

Цел на помощта

Приложими разпоредби: Член 5 на Регламент (ЕО) № 1857/2006 (Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради)

Цел на помощта: Изграждане на традиционни обекти, особено характерни за селскостопанския ландшафт

Приемливи годишни разходи за едно предприятие: Максимум 20 000 EUR

Обхванат сектор (обхванати сектори)

Селско стопанство

Име и адрес на предоставящия орган

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/26


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно съоръжения под налягане

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

(2008/C 111/10)

Следният списък съдържа позовавания на хармонизираните стандарти за съоръжения под налягане и хармонизирани поддържащи стандарти за материали, използвани в производствените съоръжения под налягане. В случая, касаещ хармонизирания поддържащ стандарт за материали, презумпцията за съответствие със съществените изисквания за безопасност е ограничена до техническите данни за материалите по стандарт и не предполага адекватност на материала на дадено съоръжение. Впоследствие техническите данни, посочени в стандарта за материали, се оценяват въз основа на изискванията за проектиране на даденото съоръжение, за да се провери дали съответните изисквания за сигурност на Директивата за съоръжения под налягане са били спазени.

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт

(и референтен документ)

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

(Забележка 1)

CEN

EN 19:2002

Промишлена арматура — Маркировка на метална арматура

 

CEN

EN 287-1:2004

Изпит за квалификация на заварчици — Заваряване чрез стопяване — Част 1: Стомани

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(30.9.2006 г.)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Регулатор на налягането на газа за налягане на входа до 100 bar включително

 

CEN

EN 473:2000

Изпитване (контрол) без разрушаване — Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване — Основни принципи

 

EN 473:2000/A1:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(30.4.2006 г.)

CEN

EN 593:2004

Промишлена арматура — Метални клапи-бътерфлай

 

CEN

EN 764-5:2002

Съоръжения под налягане — Част 5: Съгласуване и проверка на документацита на материалите

 

CEN

EN 764-7:2002

Съоръжения под налягане — Част 7: Системи за безопасност за ненагрявани съдове под налягане

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Мед и медни сплави — Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ заприложение в санитарни и отоплителни инсталации

 

CEN

EN 1092-1:2007

Фланци и техните съединения — Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN — Част 1: Стоманени фланци

 

CEN

EN 1092-3:2003

Фланци и техните съединения — Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN — Част 3: Фланци от медни сплави

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Фланци и техните съединения — Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN — Част 4: Фланци от алуминиеви сплави

 

CEN

EN 1171:2002

Промишлена арматура — Чугунени шибъри

 

CEN

EN 1252-1:1998

Криогенни съдове — Материали — Част 1: Изисквания за якост при температури, по-ниски от минус 80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Криогенни съдове — Материали — Част 2: Изисквания за вискозитета при температури между минус 80 °C и минус 20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Арматура със задвижване за промишлени процеси

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Фланци и техните съединения — Правила за проектиране на уплътнени кръгли фланцови съединения — Част 1: Метод за изчисляване

 

CEN

EN 1626:1999

Криогенни съдове — Вентили за криогенна техника

 

CEN

EN 1653:1997

Мед и медни сплави — Плочи, листове и дискове за бойлери, съдове под налягане и съоръжения за съхраняване на топла вода

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Фланци и техните съединения — Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с Class — Част 3: Фланци от медни сплави

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Фланци и техните съединения — Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с Class — Част 4: Фланци от алуминиеви сплави

 

CEN

EN 1797:2001

Криогенни съдове — Съвместимост между газ и материали

EN 1797-1:1998

Просрочена дата

(31.1.2002 г.)

CEN

EN 1866:2005

Пожарогасители возими

 

CEN

EN 1983:2006

Индустриална арматура — Стоманени сферични вентили

 

CEN

EN 1984:2000

Промишлена арматура — Стоманени шибъри

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане — Част 1: Предпазни вентили (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане — Част 3: Предпазен вентил комбиниран със защитно устройство с разрушаема мембрана (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане — Част 4: Управляеми предпазни вентили (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане — Част 5: Предпазни системи за контролирано изпускане на налягането (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Изпитване за квалификация на заварчиците — Заваряване чрез стопяване — Част 2: Алуминий и алуминиеви сплави (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Изпит за квалификация на заварчици — Заваряване чрез стопяване — Част 3: Мед и медни сплави (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Изпит за квалификация на заварчици — Заваряване чрез стопяване — Част 4: Никел и никелови сплави (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Изпит за квалификация на заварчици — Заваряване чрез стопяване — Част 5: Титан и титанови сплави, цирконий и циркониеви сплави (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане — Част 2: Нелегирани и легирани стомани с определени свойства при повишена температура

EN 10028-2:1992

Просрочена дата

(31.12.2003 г.)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане — Част 3: Заваряеми дребнозърнести стомани, нормализирани

EN 10028-3:1992

Просрочена дата

(31.12.2003 г.)

CEN

EN 10028-4:2003

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане — Част 4: Стомани легирани с никел с определени свойства при ниска температура

EN 10028-4:1994

Просрочена дата

(31.12.2003 г.)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане — Част 5: Термомеханично валцувани дребнозърнести заваряеми стомани

EN 10028-5:1996

Просрочена дата

(31.12.2003 г.)

CEN

EN 10028-6:2003

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане — Част 6: Заваряеми дребнозърнести стомани, закалени и отвърнати

EN 10028-6:1996

Просрочена дата

(31.12.2003 г.)

CEN

EN 10204:2004

Метални продукти — Видове документи от контрол

 

CEN

EN 10213:2007

Стоманени отливки за съдове под налягане

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31.5.2008 г.

CEN

EN 10216-1:2002

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 2: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при повишена температура

EN 10216-2:2002

Просрочена дата

(29.2.2008 г.)

CEN

EN 10216-3:2002

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 4: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 5: Тръби от корозионноустойчива стомана

 

CEN

EN 10217-1:2002

Заварени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Заварени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Заварени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Заварени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Заварени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 5: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Заварени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 6: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Заварени тръби за работа под налягане — Технически условия на доставка — Част 7: Тръби от корозионноустойчива стомана

 

CEN

EN 10222-1:1998

Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане — Част 1: Общи изисквания към изковки, ковани в открити щампи

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2002 г.)

CEN

EN 10222-2:1999

Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане — Част 2: Феритни и мартензитни стомани с определени свойства при повишена температура

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане — Част 3: Никелови стомани с определени свойства при ниски температури

 

CEN

EN 10222-4:1998

Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане — Част 4: Заваряеми дребнозърнести стомани с висока граница на провлачане

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Забележка 3

Просрочена дата

(31.1.2002 г.)

CEN

EN 10222-5:1999

Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане — Част 5: Мартензитни, аустенитни и аустенитно-феритни корозионноустойчиви стомани

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Фитинги за тръби за челно заваряване — Част 2: Нелегирани и феритни легирани стомани със специални изисквания за контрол

 

CEN

EN 10253-4:2008

Фитинги за тръби за челно заваряване — Част 4: Деформируеми аустенитни и аустенитно-феритни (дуплекс) корозионноустойчиви стомани с изисквания за специфичен контрол

 

CEN

EN 10269:1999

Стомани и никелови сплави за свързващи елементи с определени свойства при повишена и/или ниска температура

 

EN 10269:1999/A1:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2006 г.)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Прецизни стоманени тръби — Технически условия на доставка — Част 4: Безшевни студеноизтеглени тръби за хидравлични и пневматични задвижващи системи

 

CEN

EN 10305-6:2005

Прецизни стоманени тръби — Технически условия на доставка — Част 6: Заварени студеноизтеглени тръби за хидравлични и пневматични задвижващи системи

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение — Поли(винилиден флуорид)(PVDF) Изисквания за елементи и системите (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Хладилни системи и термопомпи — Устройства за показване нивото на течност — Изисквания, изпитване и маркировка

 

CEN

EN 12263:1998

Хладилни системи и термопомпи — Предпазни превключващи устройства за ограничаване на налягането — Изисквания и изпитвания

 

CEN

EN 12266-1:2003

Промишлена арматура — Изпитване на арматурата — Част 1: Изпитвания под налягане, процедури за изпитване и критерии за приемане — Задължителни изисквания

 

CEN

EN 12284:2003

Хладилни системи и термопомпи — Вентили — Изисквания, изпитване и маркиране

 

CEN

EN 12288:2003

Промишлена арматура — Шибъри от медни сплави

 

CEN

EN 12334:2001

Промишлена арматура — Чугунена възвратна арматура

 

EN 12334:2001/A1:2004

Забележка 3

Просрочена дата

(28.2.2005 г.)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Алуминий и алуминиеви сплави — Деформирани продукти — Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съдове под налягане

 

CEN

EN 12420:1999

Мед и медни сплави — Изковки

 

CEN

EN 12434:2000

Криогенни съдове — Криогенни гъвкави маркучи

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Мед и медни сплави — Безшевни, кръгли тръби за топлообменници

 

CEN

EN 12452:1999

Мед и медни сплави — Валцувани, оребрени, безшевни тръби за топлообменници

 

CEN

EN 12516-1:2005

Индустриална арматура — Проектна якост на корпуса — Част 1: Табличен метод за корпуси на стоманени вентили

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Индустриална арматура — Проектна якост на корпуса — Част 2: Изчислен метод за корпуси на стоманени вентили

 

CEN

EN 12516-3:2002

Арматура — Якост на корпуса — Част 3: Експериментален метод

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Индустриална арматура — Проектна якост на корпуса — Част 4: Метод за изчисляване корпуси на вентили от метали, различни от стомана

 

CEN

EN 12542:2002

Статични заварени стоманени цилиндрични резервоари серийно производствоза съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG), които са с вместимост не по-голяма от 13 m3 и за монтиране над земята — Проектиране и производство

 

EN 12542:2002/A1:2004

Забележка 3

Просрочена дата

(31.5.2005 г.)

CEN

EN 12735-1:2001

Мед и медни сплави — Безшевни кръгли медни тръби за климатични и хладилни инсталации — Част 1: Тръби за тръбопроводни системи

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2005 г.)

CEN

EN 12735-2:2001

Мед и медни сплави — Безшевни кръгли медни тръби за климатични и хладилни инсталации — Част 2: Тръби за съоръжения

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2005 г.)

CEN

EN 12778:2002

Съдове за готвене — Тенджери под налягане за употреба в домашни условия

 

CEN

EN 12952-1:2001

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 1: Общи положения

 

CEN

EN 12952-2:2001

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 2: Материали за части за котли и принадлежности, работещи под налягане

 

CEN

EN 12952-3:2001

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 3: Проектиране и изчисляване на частите под налягане

 

CEN

EN 12952-5:2001

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 5: Изработване и констукция на части от котела, които са под налягане

 

CEN

EN 12952-6:2002

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 6: Проверка на конструкцията, документацията и маркировката на части от котела, които са под налягане

 

CEN

EN 12952-7:2002

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 7: Изисквания за устройствата и съоръжения на котела

 

CEN

EN 12952-8:2002

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 8: Изисквания за горивните системи на котела за течни и газообразни горива

 

CEN

EN 12952-9:2002

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 9: Изисквания към говивните системи на котли свпръскване на натрошени твърди горива

 

CEN

EN 12952-10:2002

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 10: Изисквания за предпазни устройства срещу свръх налягане

 

CEN

EN 12952-11:2007

Водотръбни котли и спомагателни устройства за инсталациите — Част 11: Изисквания за ограничаващи устройства на котела и принадлежностите

 

CEN

EN 12952-14:2004

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 14: Изисквания за системите DENOX за дезотиране на дим, използващи течен амоняк под налягане и воден разтвор амоняк

 

CEN

EN 12952-16:2002

Водотръбни котли и спомагателни инсталации — Част 16: Изисквания за решетката и флуидизираното легло на горивната система на котли на твърдо гориво

 

CEN

EN 12953-1:2002

Кожухотръбни котли — Част 1: Общи положения

 

CEN

EN 12953-2:2002

Кожухотръбни котли — Част 2: Материали за части за котли и принадлежности, работещи под налягане

 

CEN

EN 12953-3:2002

Кожухотръбни котли — Част 3: Проектиране и изчисляване на частите под налягане

 

CEN

EN 12953-4:2002

Кожухотръбни котли — Част 4: Изработване и конструкция на части от котела, които са под налягане

 

CEN

EN 12953-5:2002

Кожухотръбни котли — Част 5: Проверка на конструкцията, документацията и маркировката на части от котела, които са под налягане

 

CEN

EN 12953-6:2002

Кожухотръбни котли — Част 6: Изисквания за устройствата и съоръженията на котела

 

CEN

EN 12953-7:2002

Кожухотръбни котли — Част 7: Изисквания за горивните системи на котела за течни и газообразни горива

 

CEN

EN 12953-8:2001

Кожухотръбни котли — Част 8: Изисквания за предпазните устройства срещу свръх налягане

 

CEN

EN 12953-9:2007

Кожухотръбни котли — Част 9: Изисквания за ограничаващи устройства на котела и принадлежностите

 

CEN

EN 12953-12:2003

Кожухотръбни котли — Част 12: Изисквания за решетката на горивната система на котли за твърдо гориво

 

CEN

EN 13121-1:2003

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване — Част 1: Суровини — Условия за спецификация и приемане

 

CEN

EN 13121-2:2003

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване — Част 2: Композитни материали — Химична устойчивост

 

CEN

EN 13133:2000

Спояване с твърд припой — Квалификация на персонала, който извършва спояване с твърд припой

 

CEN

EN 13134:2000

Спояване с твърд припой — Изпитване за одобряване на процедура

 

CEN

EN 13136:2001

Хладилни системи и термопомпи — Устройства за понижаване на налягането и свързаните с тях тръбопроводи — Методи за изчисляване

 

EN 13136:2001/A1:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(31.12.2005 г.)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Изисквания и изпитване за вентили и фитинги за цистерна за втечнен въглеводороден газ (LPG)

EN 13175:2003

Просрочена дата

(30.9.2007 г.)

CEN

EN 13348:2001

Мед и медни сплави — Безшевни кръгли медни тръби за медицински газове или вакуум

 

EN 13348:2001/A1:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2005 г.)

CEN

EN 13371:2001

Криогенни съдове — Съединения за криогенна експлоатация

 

CEN

EN 13397:2001

Промишлена арматура — Мембранна арматура от метал

 

CEN

EN 13445-1:2002

Ненагрявани съдове под налягане — Част 1: Общи положения

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Забележка 3

Просрочена дата

(31.12.2007 г.)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(30.6.2007 г.)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Забележка 3

Просрочена дата

(29.2.2008 г.)

CEN

EN 13445-2:2002

Ненагрявани съдове под налягане — Част 2: Материали

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Забележка 3

Просрочена дата

(31.12.2007 г.)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(30.6.2007 г.)

CEN

EN 13445-3:2002

Ненагрявани съдове под налягане — Част 3: Проектиране

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Забележка 3

Просрочена дата

(31.12.2007 г.)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2007 г.)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2007 г.)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(31.1.2006 г.)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(15.8.2006 г.)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(31.8.2006 г.)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2006 г.)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Забележка 3

30.9.2008 г.

EN 13445-3:2002/A11:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(30.6.2007 г.)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Забележка 3

Просрочена дата

(30.4.2007 г.)

CEN

EN 13445-4:2002

Ненагрявани съдове под налягане — Част 4: Производство

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(30.6.2007 г.)

CEN

EN 13445-5:2002

Ненагрявани съдове под налягане — Част 5: Проверка и изпитване

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Забележка 3

Просрочена дата

(31.12.2007 г.)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(31.12.2005 г.)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(30.11.2006 г.)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(30.6.2007 г.)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(28.2.2007 г.)

CEN

EN 13445-6:2002

Ненагрявани съдове под налягане — Част 6: Изисквания за проектиране и производство на съдове под налягане и части под налягане произведени от плавка от сферографитен чугун

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2004 г.)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(30.6.2007 г.)

CEN

EN 13445-8:2006

Ненагрявани съдове под налягане — Част 8: Допълнителни изисквания към съдовете под налягане от алуминий и алуминиеви сплави

 

CEN

EN 13458-1:2002

Криогенни съдове — Стационарни съдове, изолирани под вакуум — Част 1: Основни изисквания

 

CEN

EN 13458-2:2002

Криогенни съдове — Стационарни съдове изолирани под вакуум — Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Криогенни съдове — Стационарни съдове изолирани под вакуум — Част 3: Изисквания за експлоатация

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(31.12.2005 г.)

CEN

EN 13480-1:2002

Метални промишлени тръбопроводи — Част 1: Общи положения

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(31.12.2005 г.)

CEN

EN 13480-2:2002

Метални индустриални тръбопроводи — Част 2: Материали

 

CEN

EN 13480-3:2002

Метални промишлени тръбопроводи — Част 3: Проектиране и изчисляване

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(28.2.2006 г.)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(31.5.2007 г.)

CEN

EN 13480-4:2002

Метални промишлени тръбопроводи — Част 4: Производство и инсталиране

 

CEN

EN 13480-5:2002

Метални промишлени тръбопроводи — Част 5: Контрол и изпитване

 

CEN

EN 13480-6:2004

Метални промишлени тръбопроводи — Част 6: Допълнителни изисквания за зарити в земята тръбопроводи

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(30.6.2006 г.)

CEN

EN 13480-8:2007

Метални промишлени тръбопроводи — Част 8: Допълнителни изисквания за тръбопроводи от алуминиии и алуминиеви сплави

 

CEN

EN 13611:2007

Устройства за безопасност и контрол на газови горелки и газови уреди — Общи изисквания

 

CEN

EN 13648-1:2002

Криогенни съдове — Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане — Част 1: Предпазни клапани за криогенно приложение

 

CEN

EN 13648-2:2002

Криогенни съдове — Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане — Част 2: Предпазни устройства с разкъсваща се мембрана за криогенно приложение

 

CEN

EN 13648-3:2002

Криогенни съдове — Устройства за защита срещу повишено налягане — Част 3: Определяне на дебита на изпускане — Вместимост и оразмеряване

 

CEN

EN 13709:2002

Промишлена арматура — Вентили, спирателни вентили и възвратни вентили

 

CEN

EN 13789:2002

Промишлена арматура — Чугунени вентили

 

CEN

EN 13799:2002

Уреди за измерване на ниво в цистерни за LPG

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Леярство — Аустенитен чугун за отливки

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Намотъчно формувани (FRP) съдове под налягане — Материали, конструиране, производство и изпитване

 

CEN

EN 14071:2004

Предпазни вентили за цистерни за LPG — Спомагателни устройства

 

CEN

EN 14075:2002

Статични заварени стоманени цилиндрични резервоари серийно производство за съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG), които са с вместимост не по-голяма от 13 m3 и за монтиране под земята — Проектиране и производство

 

EN 14075:2002/A1:2004

Забележка 3

Просрочена дата

(30.6.2005 г.)

CEN

EN 14129:2004

Предпазни вентили за цистерни за LPG

 

CEN

EN 14197-1:2003

Криогенни съдове — Стационарни съдове изолирани не под вакуум — Част 1: Основни изисквания

 

CEN

EN 14197-2:2003

Криогенни съдове — Стационарни съдове изолирани не под вакуум — Част 2: Проектиране, производство, надзор и изпитване

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(28.2.2007 г.)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Криогенни съдове — Стационарни съдове изолирани не под вакуум — Част 3: Експлоатационни изисквания

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(31.12.2005 г.)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Котли с тръби за дим от корозионно устойчива стомана

 

CEN

EN 14276-1:2006

Съоръжения под налягане за хладилни системи и термопомпи — Част 1: Съдове — Общи изисквания

 

CEN

EN 14341:2006

Индустриална арматура — Стоманени възвратни вентили

 

CEN

EN 14359:2006

Хидропневматични акумулатори за хидравлични трансмисии

 

CEN

EN 14382:2005

Предпазни устройства за станции за регулиране налягането на газа и за инсталации — Предпазно-отсекателни устройства за газ за входящо налягане до и включително 100 bar

 

CEN

EN 14570:2005

Съоръжаване на надземни и подземни цистерни за LPG

 

EN 14570:2005/A1:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(31.8.2006 г.)

CEN

EN 14585-1:2006

Гофрирани метални маркучи окомплектовани за приложения под налягане — Част 1: Изисквания

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение — Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS), непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C) — Изисквания за елементите и състемите — Метрични системи (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение — Полибутен (РВ), полиетилен (РЕ) и полипропилен (РР) — Изисквания за елементите и системите — Метрични серии (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали — Квалификация въз основа на предпроизводствен изпит по заваряване (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали — Изпитване на заваръчна процедура — Част 1: Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Забележка 3

31.8.2008 г.

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за метални материали — Изпитване на заваръчни процедури — Част 2: Електродъгово заваряване на алуминий и неговите сплави (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за метални материали — Изпитване на заваръчни процедури — Част 4: Крайно заваряване на алуминиени отливки (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за метални материали — Изпитване на заваръчни процедури — Част 5: Електродъгово заваряване на титан цинк и тяхните сплави (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за метални материали — Изпитване на заваръчни процедури — Част 6: Електродъгово заваряване на мед и неговите сплави (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали — Изпитване на заваръчна процедура — Част 7: Наваряване (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Изисквания и квалифициране на процесите на заваряване на метални материали — Проверка на процедура за заваряване — Част 8: Заваряване на тръби за тръбни съединения от дебела ламарина (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Изисквания и квалифициране на процесите на заваряване на метални материали — Проверка на процедура за заваряване — Част 11: Електроннолъчево и лазерно заваряване (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Заваряване — Заваряване чрез триене на метални материали (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Индустриална арматура — Сферични вентили от термопластични материали (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Индустриална арматура — Вентили с двукрил клапан от термопластични материали (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Индустриална арматура — Възвратни вентили от термопластични материали (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Индустриална арматура — Вентили с диафрагма от термопластични материали (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Индустриална арматура — Шибърни внтили от термопластични материали (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Индустриална арматура — Сачмени внтили от термопластични материали (ISO 21787:2006)

 

Забележка 1

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 3

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт (колона 3) се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Бележка:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), изменена с Директива 98/48/ЕО (3).

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ЕOC: Европейска организация по стандартизация:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050, Brussels, тел. (32-2) 550 08 11; факс (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, тел. (32-2) 519 68 71; факс (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. (33) 492 94 42 00; факс (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(3)  ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18.


6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/42


Съобщение на Комисията съгласно член 4, параграф 1, буква a) от Регламент (EИО) № 2408/92 на Съвета

Налагане на задължения за обществена услуга относно редовни въздухоплавателни услуги между Острава (OSR) и Брюксел (BRU)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 111/11)

1.

Съгласно член 4, параграф 1, буква a) от Регламент (EИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Чешката република реши да наложи задължения за обществена услуга относно редовни въздухоплавателни услуги между Острава (OSR) и Брюксел (BRU).

2.

Задълженията за обществена услуга са, както следва:

Минимална честота — маршрут и минимален брой седмични полети

Летище Острава (OSR/LKMT) — Летище Брюксел (BRU/EBBR): 3 полета.

Минимален капацитет на въздухоплавателното средство

Въздухоплавателното средство трябва да разполага с херметична кабина с минимален капацитет от 30 места.

Постоянен режим на работа

През целия период на дейността се допуска анулирането на не повече от 2 % от общия брой планирани полети по индивидуални маршрути, с изключение на полетите анулирани по непреодолими причини като метеорологични условия, стачки и експлоатационни ограничения наложени от летищата.

Разписание на полетите и трансферни връзки

Не повече от 30 % от полетите предвидени по задължението за обществена услуга могат да се извършват с прекачване.

Първият полет от летище Острава не трябва излита преди 4 ч. и 30 мин. местно време; а последният не трябва да пристига след 23 ч. и 55 мин. местно време.

На всеки отделен полет са позволени два или повече кода — споделяне на кодовете — за участващите превозвачи.

Сътрудничество под формата на съвместно тарифиране с други превозвачи не е абсолютно задължително, но се допуска.

Тарифи

Максималната цена на еднопосочен самолетен билет по маршрут OSR-BRU не трябва да надвишава 200 EUR.

Максималната цена на еднопосочен самолетен билет включва еднопосочна тарифа в икономическа класа без данък добавена стойност.

Следва да се приложи Глобалната система за резервация на самолетни билети.


6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/43


Съобщение на Комисията в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета

Налагане на задължение за обществена услуга по редовни въздухоплавателни услуги по следния маршрут: между Острава (OSR) и Амстердам (AMS)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 111/12)

1.

В съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Чешката Република възложи задължение за обществена услуга във връзка с редовни въздухоплавателни услуги между Острава (OSR) и Амстердам (AMS).

2.

Задълженията за обществена услуга са както следва:

Минимална честота — направление и минимален брой ротации на седмица

Острава — летище „Leoš Janáček“ (OSR/LKMT) — Амстердам — летище „Schiphol“ (AMS/EHAM): 2 ротации.

Минимални изисквания за самолетите

Самолети с кабина под налягане с минимален капацитет от 30 места.

Непрекъснат режим

През целия период на опериране, не могат да се отменят повече от 2 % от общия брой връзки, предлагани по всяко направление, с изключение на отменените полети по външни причини, като метеорологични условия, стачки или прилагани от летищата ограничения за опериране.

Разписание на полетите и структура на връзките

Не повече от 30 % от връзките, предоставяни по задължението за обществена услуга могат да включват трансфер.

Първият полет от летището в Острава „Leoš Janáček“ не трябва да е преди 4.30 местно време, последният полет не трябва да пристига по-късно от 23.55 местно време.

Индивидуалните превозвачи могат да ползват два или повече кодове за един и същ полет (споделен код).

Сътрудничеството под формата на споразумение за съвместно тарифиране с други превозвачи не е абсолютно изискване, но е позволено.

Тарифи

Максималната цена за еднопосочен билет по направлението OSR-AMS не може да надвишава 200 EUR.

Максималната цена на еднопосочен билет включва еднопосочна тарифа в икономична класа без данък добавена стойност.

Трябва да се използва Глобалната система за резервиране на самолетни билети.


6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/44


Съобщение на Комисията в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета

Налагане на задължение за обществена услуга във връзка с редовни въздухоплавателни услуги между Острава (OSR) и Лондон (LTN)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 111/13)

1.

В съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Чешката Република наложи задължение за обществена услуга във връзка с редовни въздухоплавателни услуги между Острава (OSR) и Лондон (LTN).

2.

Задълженията за обществена услуга са както следва:

Минимална честота — направление и минимален брой връзки на седмица

Острава — летище „Leoš Janáček“ (OSR/LKMT) — Лондон — летище „Luton“ (LTN/EGGW): 5 връзки.

Минимални изисквания за самолетите

Самолети с кабина под налягане с минимален капацитет от 30 места.

Непрекъснато обслужване

През целия период на опериране, не могат да се отменят повече от 2 % от общия брой връзки, предлагани по всяко направление, с изключение на отменените полети по външни причини, като метеорологични условия, стачки или прилагани от летищата ограничения за опериране.

Разписание на полетите и структура на връзките:

Не повече от 30 % от връзките, предоставяни по задължението за обществена услуга могат да включват трансфер.

Първият полет от летището в Острава „Leoš Janáček“ не трябва да е преди 4.30 местно време, последният полет не трябва да пристига по-късно от 23.55 местно време.

Индивидуалните превозвачи могат да ползват два или повече кодове за един и същ полет (споделен код).

Сътрудничеството под формата на споразумение за съвместно тарифиране с други превозвачи не е абсолютно изискване, но е позволено.

Тарифи

Максималната цена на еднопосочен билет по направлението OSR-LTN не може да надвишава 200 EUR.

Максималната цена на еднопосочен билет включва еднопосочна тарифа в икономична класа без данък добавена стойност.

Трябва да се използва Глобалната система за резервиране на самолетни билети.


V Обявления

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Комисия

6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/45


Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма „Капацитет“ на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

(2008/C 111/14)

С настоящото известие се отправя покана за представяне на предложения в рамките на работната програма „Капацитет“ на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.).

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с изложената по-долу покана.

Специална програма „Капацитет“:

Част

:

Инфраструктури за научни изследвания

Номер на поканата

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Настоящата покана за представяне на предложения е свързана с работната програма, приета с Решение C(2007) 5759 на Комисията от 29 ноември 2007 г.

Информация за бюджета, крайните срокове и условията на поканата, работната програма и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията са на разположение на интернет страницата на CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


Европейска агенция за околна среда

6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/46


Покана за изразяване на интерес за 2008 г. за експерти, които да бъдат назначени за членове на научния комитет на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС)

(2008/C 111/15)

Европейската агенция за околната среда

Основната цел на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) е да поддържа устойчиво развитие и да спомага за постигането на съществено и измеримо подобрение на околната среда в Европа чрез осигуряване на навременна, целева, уместна и надеждна информация за политическите стратези и обществеността.

ЕАОС се занимава както със събиране, така и с разпространение на данни и информация в Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet). Eionet е мрежа на ЕАОС за сътрудничество с 32 държави-членки, която свързва националните точки за контакт (НТК) в ЕС и сътрудничещите държави, европейските тематични центрове (ЕТЦ), националните референтни центрове (НРЦ) и експертите на Комисията.

Дейността на ЕАОС включва събиране и анализ на споделени данни относно околната среда от службите на Европейската комисия, държавите-членки на ЕАОС, международни организации, конвенции и споразумения, предоставяне на актуални и съобразени с политиката съвети и широко разпространение на тази информация.

Настоящата покана (EEA/SC/2008/001-014) на ЕАОС има за цел да бъдат назначени девет члена на научния комитет с експертен опит в областите, определени в обхвата на поканата.

Ролята на научния комитет на ЕАОС

Научният комитет (НК) подпомага управителния съвет на ЕАОС и изпълнителния директор, като предоставя научни съвети/препоръки и изказва професионално становище относно всеки научен въпрос в сферите на дейност на ЕАОС.

Научният комитет на ЕАОС е създаден въз основа на член 10 от Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда. Основните задачи на НК обхващат предоставянето на становища относно годишните и многогодишните работни програми на агенцията, относно наемането на научен персонал и по всеки научен въпрос, който касае дейностите на ЕАОС.

Обхват на поканата

Сферите по-долу се считат за важни области, които трябва да се обхванат от научния комитет на ЕАОС:

1.

Атмосферни процеси, замърсяване на въздуха, стратегии за смекчаване на и адаптиране към промяната на климата

2.

Биоразнообразие

3.

Бизнес и екологично предприемачество

4.

Екологична икономика

5.

Енергия (вкл. стратегии за смекчаване и адаптиране)

6.

История на околната среда

7.

Европейско и международно право относно околната среда

8.

Питейни води (вкл. подпочвени води)

9.

Интегрирана оценка на околната среда и показатели

10.

Пространствено планиране и управление на природните ресурси

11.

Селско стопанство

12.

Наземни екосистеми, вкл. почви, гори, пасища

13.

Модерни технологии (вкл. нанотехнологии, генетично модифицирани организми и т.н.)

14.

Транспорт и околна среда

Състав на научния комитет на ЕАОС

Научният комитет на ЕАОС е съставен от независими учени от 32-те държави-членки на ЕАОС, които обхващат всички области на околната среда, свързани със сферите на дейност на агенцията. Членовете на НК се определят чрез открит процес на подбор.

Председателят и двамата заместник-председатели на научния комитет се избират измежду неговите членове.

Броят на членовете на научния комитет не надвишава 20 експерти.

Желателно е експертите в комитета да имат изчерпателни знания в една или повече области на околната среда в допълнение към основната им област на експертен опит, и така заедно да обхващат възможно най-голям кръг от научни дисциплини.

Присъствие на заседания

Членовете на научния комитет трябва да са подготвени редовно да присъстват на заседанията на научния комитет — поне три пъти годишно. Заседанията на научния комитет обикновено се провеждат в седалището на ЕАОС в Копенхаген.

Членовете на научния комитет не получават заплата, но имат право на възнаграждение за всеки пълен ден на заседание. Те получават също средства за пътни и дневни разноски в съответствие с политиката на агенцията за възстановяване на разходите за пътуване и настаняване.

Председателят и докладчиците имат право на компенсация, която покрива разходите, свързани с координацията на проектостановища.

Допустимост

Кандидатите трябва да имат:

университетска образователна степен в съответна научна област, за предпочитане магистърска или по-висока степен,

най-малко 10 години професионален опит на равнище, което квалификацията допуска,

да бъдат граждани на държава-членка на ЕАОС (държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция).

Критерии за подбор

Допустимите заявления за изразяване на интерес ще бъдат подложени на сравнителна оценка по следните критерии:

опит в извършването на научни оценки и/или предоставянето на научни съвети в изискваните области на компетентност и знания,

опит в експертното оценяване на научен труд и публикации, за предпочитане в областите от интерес за ЕАОС,

способност за анализиране на сложна информация и досиета и изготвяне на проекти на научни становища и доклади,

способност за допринасяне в процеса на осигуряване на качество,

доказани научни постижения в областта или областите, обхванати от кандидата,

професионален опит в мултидисциплинарна среда, за предпочитане в международен контекст,

доброто владеене на Английски език ще се счита за преимущество, тъй като това е работният език на комитета. Умение да се ползват съвременни електронни средства за обмен на документи и съобщения ще се счита за предимство, предвид намерението на агенцията да използва тези технически средства по най-добър начин.

Изпълнителният директор може да свика комисия по подбора, която да оцени професионалния опит на кандидатите.

Назначаване, мандат и списък на одобрените кандидати

Експертите, които най-точно отговарят на горепосочените критерии, ще бъдат назначени за срок от четири години, който може да се продължи веднъж за максимум още един четиригодишен период.

Експертите, които отговарят на изискванията за членство, но не са назначени, ще бъдат включени в списък на одобрените кандидати. Списъкът на одобрените кандидати може да се използва за подобни дейности и ще важи (например) до 31 декември 2010 г. (възможно е удължаване) за период от 2 години. Валидността на списъка на одобрените кандидати може да бъде удължена.

Независимост и декларации за интереси

Избраните експерти ще бъдат назначавани на индивидуално. От тях се изисква да подпишат декларация за ангажиране и ежегодно да попълват декларация за интереси, за които може да се счете, че оказват влияние върху тяхната независимост.

Равни възможности

ЕАОС е работодател, който осигурява равни възможности, с ангажимент да избягва всякакви форми на дискриминация.

Процедура за подаване на заявления

От заинтересованите кандидати се изисква да подадат своите заявления за изразяване на интерес като попълнят онлайн формуляра за заявление и образеца за автобиография, които могат да бъдат намерени на съответните адреси, посочени по-долу.

Автобиографията следва да съдържа списък с научните публикации на кандидата, за предпочитане на Английски език, и друг професионален опит.

Освен основната си сфера на експертен опит, кандидатите следва да посочват също своята втора и трета област на експертен опит, които могат да бъдат взети предвид, за да се гарантира по-добро обхващане на взаимосвързаните и тематичните области от дейността на ЕАОС.

Приложимият правилник на научния комитет на ЕАОС може да бъде намерен и на следния адрес:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(документът е на Английски език)

При кандидатстване чрез онлайн формуляра за заявление, моля обърнете внимание на следното:

1.

Имайте предвид часовите зони, когато подавате Вашето заявление.

2.

След като подадете заявлението си, ще получите автоматичен отговор.

3.

Вие сте длъжни да съхранявате получения автоматичен отговор като доказателство, че сте подали заявлението си.

4.

Ако не получите автоматичен отговор, подайте заявлението си отново.

ЕАОС насърчава подаването на заявления за изразяване на интерес чрез онлайн формуляра за заявление.

Ще се приемат и заявления за изразяване на интерес по пощата, ако кандидатите ясно отбележат на плика сферата на експертен опит, за която желаят да бъде разгледана тяхната кандидатура.

Онлайн формуляри за заявления (на Английски език) и образци на автобиографии (на Английски език) за отделните области могат да бъдат намерени на следните адреси:

 

Област 1. Атмосферни процеси, замърсяване на въздуха, стратегии за смекчаване на и адаптиране към промяната на климата

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Област 2. Биоразнообразие

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Област 3. Бизнес и екологично предприемачество

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Област 4. Екологична икономика

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Област 5. Енергия (вкл. стратегии за смекчаване и адаптиране)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Област 6. История на околната среда

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Област 7. Европейско и международно право относно околната среда

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Област 8. Питейни води (вкл. подпочвени води)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Област 9. Интегрирана оценка на околната среда и показатели

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Област 10. Пространствено планиране и управление на природните ресурси

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Област 11. Селско стопанство

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Област 12. Наземни екосистеми, вкл. почви, гори, пасища

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Област 13. Модерни технологии (вкл. нанотехнологии, генетично модифицирани организми и т.н.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Област 14. Транспорт и околна среда

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

Заявления по пощата се адресират до:

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 — area (посочете номер съответно от 1 до 14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Кандидатите учтиво се приканват да отправят всякакви въпроси относно настоящата покана на следния електронен адрес:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Възможно е на по-късен етап да бъдат поискани удостоверяващи документи.

Всички заявления за изразяване на интерес ще бъдат третирани като поверителни.

Моля, имайте предвид, че ЕАОС няма да връща заявления за изразяване на интерес на кандидатите. Личната информация, която ЕАОС изисква кандидатите да подадат, ще бъде обработвана в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Целта на обработката на личните данни, които кандидатите предоставят, е управление на заявленията за изразяване на интерес с оглед потенциален предварителен подбор, окончателен подбор и назначаване на членове на научния комитет на ЕАОС.

Краен срок

Заявленията за изразяване на интерес се изпращат посредством специалния онлайн формуляр за заявление (12.00 часа централноевропейско време) или по пощата (датата на пощенското клеймо служи като доказателство) на горепосочения адрес не по-късно от 30 юни 2008 г.


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Комисия

6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/50


Уведомление за предстоящо изтичане на срока на някои антидъмпингови мерки

(2008/C 111/16)

1.

Както е предвидено в член 11, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. относно защитата срещу дъмпинговия внос от държави, които не са членки на Европейската общност (1), Комисията уведомява, че ако не започне преразглеждане в съответствие със следната процедура, споменатите по-долу антидъмпингови мерки ще изтекат на споменатата в таблицата по-долу дата.

2.   Процедура

Производителите от Общността могат да депозират писмено заявление за преразглеждане. Това заявление трябва да съдържа достатъчно доказателства, че изтичането на действието на мерките по всяка вероятност ще доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга и вредата от него.

Ако Комисията реши да преразгледа разглежданите мерки, вносителите, износителите, представителите на изнасящата страна и производителите на Общността ще получат възможността да развият, опровергаят или предоставят коментари по въпросите повдигнати в заявлението за преразглеждане.

3.   Срокове

Производителите от Общността могат да подадат писмено заявление за преразглеждане на горната основа, за да се свържат с Европейската комисия, Directorate-General for Trade (Звено H-1), J-79 4/23, B-1049 Brussels (2) по всяко време от датата на публикуване на настоящото уведомление, но не по-късно от три месеца преди датата, спомената в таблицата по-долу.

4.

Това уведомление е публикувано в съответствие с член 11, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 384/96.

Стока

Страна(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока

Фурфурилов алкохол

Китайска народна република

Антидъмпингово мито

Регламент (ЕО) № 1905/2003 на Съвета (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 1)

1.11.2008 г.


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  Факс (32-2) 295 65 05.


ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/51


Публикация на заявление за изменение съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

(2008/C 111/17)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението за изменение в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени от Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

Заявление за изменение в съответствие с член 9

„GORGONZOLA“

ЕО №: IT/PDO/117/0010/12.4.2002

Image ЗГУImage ЗНП

1.   Рубрика от спецификацията, за която се изисква изменение

Image

Наименование на продукта

Image

Описание

Image

Географска област

Image

Доказателство за произход

Image

Метод на производство

Image

Връзка

Image

Етикетиране

Image

Национални изисквания

Image

Друго

2.   Тип на изменението(ята)

Image

Изменение на единния документ или на резюмето

Image

Изменение на спецификацията на регистрираните ЗГУ или ЗНП, за които няма публикувани нито единен документ, нито резюме

Image

Изменение на спецификацията, което не изисква изменение на публикуван единен документ (член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

Image

Временно изменение на спецификацията в резултат на приемането от страна на публичните органи на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

3.   Изменение(я)

Описание

Настоящата спецификация определя тегло на една пита сирене между 6 и 13 kg, но не определя органолептичните характеристики на различния по размер готов продукт.

За да може потребителят по-лесно да разпознава продукта, неговите органолептични характеристики са подробно представени, както следва:

голяма пита, тежаща между 10 и 13 kg, с мек или леко пикантен вкус и минимален период на зреене: 50 дни,

средна пита, тежаща между 9 и 12 kg, с подчертано пикантен вкус и минимален период на зреене: 80 дни,

малка пита, тежаща между 6 и 8 kg, с подчертано пикантен вкус и минимален период на зреене: 60 дни.

За да бъдат отразени и утвърдените в практиката широчина и диаметър на отделната пита сирене, те също се изменят, както следва:

минимална широчина — 13 cm;

Диаметър между 20 и 32 cm.

В заключение бе счетено за необходимо да бъде изрично заявено — под формата на ясна препоръка към потребителите — че кората не е годна за консумация. С цел по-точното описание на външния вид на продукта се посочва, че нейният цвят е по-скоро „розов“ отколкото „червеникав“.

Географска област

Включва се и провинция Varese, пропусната в първоначалната регистрация въпреки съществуването на необходимата историческа документация, характерния климат, идентичен с този на вече определената област, и фактът, че произведеното там сирене притежава характеристиките на сиренето, за което бе изискано ЗНП „Gorgonzola“.

Освен това списъкът от провинции е също актуализиран. Тази актуализация не представлява изменение, тъй като новото административно районизиране не включва никаква промяна на реалната област на производство съгласно Регламент (ЕО) № 1107/1996 на Комисията за регистриране на „Gorgonzola“ като ЗНП, а само на съответните наименования.

Ето защо бяха добавени наименованията на следните провинции, като следва да отбележим, че тяхната територия вече е част от областта на производство съгласно Регламент (ЕО) № 1107/1996:

 

Biella като част от провинция Vercelli,

 

Lecco, Lodi и Monza като част от провинция Milan,

 

Verbano-Cusio-Ossola като част от провинция Novara.

Доказателство за произход

Спецификацията на продукта вече включва параграф относно неговия произход — информация, която не беше предоставена за продуктите, включително и „Gorgonzola“, признати съгласно член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета.

Метод на производство

Тъй като настоящата спецификация не определя дали трябва да бъде използвано сурово или пастьоризирано мляко, бе счетено за необходимо (включително и за контролни цели) да се уточни, че трябва да бъде използвано пастьоризирано пълномаслено краве мляко. Сиренето „Gorgonzola“ всъщност винаги е било произвеждано по този начин.

Освен пастьоризиране на млякото, спецификацията вече описва и посяването на млечни ферменти и суспензия от пеницилинови спори и подбрани маи.

Използването на селектираните от млечни ферменти култури води до появата на дупки в сиреновата маса, спомагащи за развитието на пеницилин, съответно и на класическата синьо-зеленикава култивирана плесен. Това уточнение е добавено с цел да се избегне механичното създаване на дупките посредством разбъркване на сиреновата маса, при което едновременно със стимулирането на развитието на пеницилина може да възникне и риск от заразяване с листерия.

На мястото на общия период — от два до три месеца — на зреене, определен от действащата спецификация, бе счетено за необходимо продължителността на този период да бъде обвързана с вида на продукта.

Максималната температура на коагулиране на млякото се увеличава от 32 °C, към момента, на 36 °C с цел запазване на типичните характеристики на сиренето „Gorgonzola“. Максималната температура за осоляване на сухо в следствие също бе увеличена от 20 °C на 24 °C.

В допълнение вътрешната температура на помещенията за зреене е леко намалена в новия текст — от 5-8 °C към момента на 2-7 °C — в съответствие с изисканите изменения за забавяне на действащите биохимически реакции и избягване на прекалено острия вкус на сиренето.

Нов елемент е определянето на относително ниво на влажност на въздуха (85-99 %), което до момента не бе част от спецификацията за признаване на продукта, но въпреки това е от изключителна важност.

Параграфът от настоящата спецификация, определящ поставяне на обозначенията на ЗНП, бе пренаписан за по-ясно разясняване на двете отделни обозначения — едното, поставено на мястото на производство, и второто, поставено върху нагънатото алуминиево фолио при освобождаване на сиренето за консумация — и за да се уточни, че обозначенията не се поставят преди настъпването на момента, в който контролният орган е установил, че продуктът отговаря на органолептичните и качествените характеристики, заложени в спецификацията.

Етикетиране

Отново с цел повишаване на информираността на потребителите при техния избор се дава възможност за поясняване върху етикета дали сиренето е с мек, или пикантен вкус.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„GORGONZOLA“

ЕО №: IT/PDO/117/0010/12.4.2002

ЗНП ( Х ) ЗГУ ( )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Компетентна служба на държавата-членка:

Наименование:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Адрес:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Тел.

(39) 06 481 99 68

Факс

(39) 06 420 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Група заявител:

Наименование:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Адрес:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Тел.

(39) 0321 62 66 13

Факс

(39) 0321 39 09 36

E-mail:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Състав:

Производители/преработватели ( Х ) Друг ( )

3.   Вид продукт:

Клас 1.3 — Сирена

4.   Спецификация:

(резюме на изискванията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование: „Gorgonzola“

4.2.   Описание: „Gorgonzola“ е меко, пълномаслено натурално сирене, което се произвежда изцяло от краве мляко.

Готовият продукт притежава следните характеристики:

Форма: цилиндрична, плоски основи и издължена, права овална стена.

Размери: минимална височина на стената — 13 cm; диаметър между 20 и 32 cm.

Тегло:

голяма пита, мек вкус: 10-13 kg с мек или леко пикантен вкус,

средна пита, пикантен вкус: 9-12 kg с подчертано пикантен вкус,

малка пита, пикантен вкус: 6-8 kg с подчертано пикантен вкус.

Кора: сива и/или розова на цвят, негодна за консумация.

Маса: хомогенна, бяла или бледо жълта, покрита със синьо-зелени плесенни жилки.

Масленост на сухото вещество: минимум 48 %.

4.3.   Географска област: Областта на производство и зреене на сиренето включва изцяло територията на следните провинции:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milan, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola и Vercelli,

Alessandria: само общините Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino и Frassineto Po.

4.4.   Доказателство за произход: Всеки етап от производството трябва да бъде наблюдаван и съответните входящи и изходящи продукти — регистрирани. По този начин и посредством изготвянето на специални регистри на животновъдите, млекопроизводителите и млекопреработвателите от контролния орган, воденето на производствени регистри и известяването на контролния орган относно произведените количества се осигурява проследимостта на продуктите. Самата суровина е обект на строг контрол от страна на компетентния контролен орган на всеки един етап от производството. Всички физически и юридически лица, чиито имена фигурират в регистрите, ще бъдат обект на проверка от страна на контролния орган в съответствие със спецификацията и контролния план.

Защитеното наименование за произход „Gorgonzola“ е ясно показано посредством двете обозначения — поставени в областта на производство и на зреене — позволяващи на контролния орган преди вземане на решение да се увери, че продуктът притежава качествените и органолептичните характеристики, изложени в точка 4.2.

Двете обозначения се поставят, както следва:

едното на мястото на производство върху всеки един от двата плоски края, представляващо идентификационния номер на млекопроизводителя съгласно списъците, предоставени от упълномощения от Министерството на земеделието, продоволствието и горите контролен орган,

другото обозначение, което се поставя, след като продуктът е придобил необходимите за освобождаването за консумация характеристики, представлява нагънато алуминиево фолио, увито около цялата или напречно разрязаната половин пита по начин, позволяващ ясно да се вижда обозначението за произход с идентификационния номер на млекопроизводителя върху плоския край на сиренето и допълнително притежаващо идентификационен релефен печат, като гаранция за оригиналност и проследимост на продукта.

4.5.   Метод на производство:

Производство: сиренето със ЗНП „Gorgonzola“ се произвежда по следния начин:

пастьоризира се пълномаслено краве мляко от областта на производство,

коагулиране: след процеса на пастьоризация пълномасленото краве мляко се посява с млечни ферменти и със суспензия от пеницилинови спори и подбрани маи; при температура 28-36 °C се прибавя сирище от теле,

коагулатът се слага в цилиндрични перфорирани контейнери наречени fasceruoli, а обозначението за произход с идентификационния номер на млекопроизводителя се поставя върху всеки един от двата плоски края,

питата се осолява на сухо в продължение на няколко дни при температура 18-24 °C,

по време на процеса на зреене се развиват характерните за сиренето „Gorgonzola“ различни видове и щамове пеницилин, които са и причината за синьо-зелената култивирана плесен.

Зреене: най-малко 50 дни:

голяма пита, мек вкус: 10-13 kg, с мек и леко пикантен вкус; период на зреене най-малко: 50 дни,

средна пита, пикантен вкус: 9-12 kg, с подчертано пикантен вкус; период на зреене най-малко: 80 дни,

малка пита, пикантен вкус: 6-8 kg, с подчертано пикантен вкус; период на зреене най-малко: 60 дни.

Процесът на зреене при всички видове се провежда при температура между 2 и 7 °C и влажност на въздуха между 85 % и 99 %.

По време на зреене на няколко пъти се пробиват дупки в сиреновата маса, за да се подпомогне развитието на различните видове и щамове пеницилин, които са характерни за сиренето „Gorgonzola“ (култивирана плесен).

В края на период на зреене контролният орган проверява дали продуктът притежава необходимите за освобождаването за консумация характеристики и сиренето се увива в нагънатото алуминиево фолио, маркирано с идентификационен релефен печат.

4.6.   Връзка: Към природните фактори спадат климатичните условия на областта на производство, които спомагат за изобилието от качествен фураж за млекодайните крави и за развитието на микробиологичните агенти, които осигуряват органолептичните характеристики и оцветяването на сиренето.

Във връзка с човешките фактори трябва да се отбележи, че консумацията на продукта е широко разпространена, благодарение основно на използването му при приготвяне на традиционните зърнени изделия, характерни за областта на производство.

4.7.   Контролен орган:

Наименование:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Адрес:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Тел.

(39) 0445 36 60 94

Факс

(39) 0445 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

Контролният орган отговаря на изискванията на стандарт EN 45011.

4.8.   Етикетиране: Отделните пити сирене трябва да носят издадените от контролния орган идентификационни обозначения.

Големите пити, чиито вкусови характеристики се определят като меки, средните и малките пити, чиито вкусови характеристики се определят като пикантни, могат да носят върху етикета до или под наименованието „Gorgonzola“ пояснението „dolce“ или съответно „piccante“, изписано със значително по-малък шрифт.


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стp. 12.


Поправка

6.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/56


ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВКА

на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година

( Официален вестник на Европейския съюз C 306, 17 декември 2007 г. )

(2008/C 111/18)

Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка, подписан в Рим на 30 април 2008 г. чийто депозитар е правителството на Италиянската република

1.   ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КЪМ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

а)

Страница 26, член 1, точка 29, буква а)

Вместо:

„Ако международно развитие го изисква, председателят на Европейския съвет свиква извънредно заседание на Европейския съвет с цел да се определят стратегическите насоки на политиката на Съюза по отношение на това развитие.“

да се чете:

„Ако международно събитие го изисква, председателят на Европейския съвет свиква извънредно заседание на Европейския съвет с цел да се определят стратегическите направления на политиката на Съюза по отношение на това събитие.“

б)

Страница 28, член 1, точка 33, уводното изречение

Вместо:

„Създава се член 15б, който включва текста на член 22 със следните изменения:“

да се чете:

„Създава се член 15а, който включва текста на член 22 със следните изменения:“

в)

Страница 42, член 2, точка 2, буква а)

Вместо:

„с изключение на член 299, параграф 6, буква в), преномериран на член 311а, параграф 5, буква в)“

да се чете:

„с изключение на член 299, параграф 6, буква в), преномериран на член 311а, точка 5, буква в)“.

г)

Страница 42, член 2, точка 2, буква г)

Вместо:

„г)

думите „като взема решение/като действа/като се произнася с квалифицирано мнозинство“ и „с квалифицирано мнозинство“ се заличават“

да се чете:

„г)

думите „като взема решение/като действа/като се произнася с квалифицирано мнозинство“, „който взема решение/който приема решение/който действа/който решава/който се произнася с квалифицирано мнозинство“ и „с квалифицирано мнозинство“ се заличават“.

д)

Страница 45, член 2, точка 8, второ тире

Вместо:

„член 97б:“

да се чете:

„член 4, който става член 97б:“

е)

Страница 47, член 2, точка 12 (член 2 В, буква г)

Вместо:

„г)

земеделие и рибарство, с изключение на опазването на морските биологични ресурси“

да се чете:

„г)

селско стопанство и рибарство, с изключение на опазването на морските биологични ресурси“.

ж)

Страница 49, член 2, точка 21

Вместо:

„21)

Създава се член 6б с текста на разпоредбите от протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните; думата „рибарството“ се добавя след „селското стопанство“, думите „… и научните изследвания“ се заменят с думите „научните изследвания, технологичното развитие и космическото пространство“, а думите „като разумни същества“ се добавят след „хуманно отношение към животните“.“

да се чете:

„21)

Създава се член 6б с текста на разпоредбите от протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните; думата „рибарството“ се добавя след „селското стопанство“, думите „… и научните изследвания“ се заменят с думите „научните изследвания, технологичното развитие и космическото пространство“, а думите „като същества с усещания“ се добавят след „хуманно отношение към животните“.“

з)

Страница 53, член 2, точка 38

Вместо:

„38)

В член 22, втора алинея думите „… правата, предвидени в настоящата част, които да препоръча за приемане от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания …“ се заменят със следното: „… правата, изброени в член 17б, параграф 2. Тези разпоредби влизат в сила, след като бъдат одобрени от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания“.“

да се чете:

„38)

В член 22, втора алинея думите „… правата, предвидени в настоящата част, които да препоръча за приемане от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания …“ се заменят със следното: „… правата, изброени в член 17, параграф 2. Тези разпоредби влизат в сила, след като бъдат одобрени от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания“.“

и)

Страница 63, член 2, точка 67, уводното изречение

Вместо:

„67)

Член 66 се заменя с член 61 Ж съгласно посоченото в точка 64) по-долу, а членове 67-69 се отменят. Създават се следната глава 4 и членове 69 А-69 Д. Членове 69 А, 69 Б и 69 Г заменят член 31 от съществуващия Договор за Европейския съюз съгласно посоченото в член 1, точка 51) по-горе от настоящия договор:“

да се чете:

„67)

Член 66 се заменя с член 61 Ж съгласно посоченото в точка 64) по-горе, а членове 67-69 се отменят. Създават се следната глава 4 и членове 69 А-69 Д. Членове 69 А, 69 Б и 69 Г заменят член 31 от съществуващия Договор за Европейския съюз съгласно посоченото в член 1, точка 51) по-горе от настоящия договор:“

й)

Страница 75, член 2, точка 99, буква в)

Вместо:

„в)

в параграф 2 първата алинея се заличава; в третото тире позоваването на член 99, параграфи 2, 3, 4 и 5 се заменя с позоваване на член 99, параграф 2, 3, 4 и 6, а позоваванията на член 122, параграф 2 и на член 123, параграфи 4 и 5 се заменят с позоваване на член 117а, параграфи 2 и 3.“

да се чете:

„в)

в параграф 2 първата алинея се заличава; в третото тире позоваването на член 99, параграфи 2, 3, 4 и 5 се заменя с позоваване на член 99, параграф 2, 3, 4 и 6, а позоваванията на член 122, параграф 2 и на член 123, параграфи 4 и 5 се заменят с позоваване на член 117а, параграфи 2 и 3; в четвъртото тире думите „на настоящия договор“ се заменят с „на Договорите“.“

к)

Страница 76, член 2, точка 101, уводното изречение

Вместо:

„Създава се член 116а:“

да се чете:

„Член 116 се отменя и се създава член 116а:“

л)

Страница 84, член 2, заглавието преди точка 130

Вместо:

да се чете:

м)

Страница 98, член 2, точка 173 (член 188 Н, параграф 8, втора алинея, първото изречение)

Вместо:

„Въпреки това той действа с единодушие, когато споразумението се отнася до област, за която се изисква единодушие за приемане на акт на Съюза, както и за споразуменията за асоцииране и за споразуменията, посочени в член 188 З, със страните-кандидатки за членство.“

да се чете:

„Въпреки това той действа с единодушие, когато споразумението се отнася до област, за която се изисква единодушие за приемане на акт на Съюза, както и за споразуменията за асоцииране и за споразуменията, посочени в член 188 З, с държавите-кандидатки за присъединяване.“

н)

Страница 100, член 2, точка 176, (член 188 С, параграф 3, първа алинея, първото изречение)

Вместо:

„3.

Редът и условията за прилагане от страна на Съюза на настоящата клауза за солидарност са определени в решение, прието от Съвета по съвместно предложение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.“

да се чете:

„3.

Редът и условията за прилагане от страна на Съюза на настоящата клауза за солидарност се определят с решение, прието от Съвета по съвместно предложение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.“

о)

Страница 102, член 2, точка 186

Вместо:

„В член 198, втора алинея, думата „абсолютно“ се заличава.“

да се чете:

„В член 198, първа алинея, думата „абсолютно“ се заличава.“

п)

Страница 111, член 2, точка 224

Вместо:

„Независимо от изтичането на срока, предвиден в член 230, пета алинея, всяка страна може …“

да се чете:

„Независимо от изтичането на срока, предвиден в член 230, шеста алинея, всяка страна може …“

р)

Страница 112, член 2, точка 231

Добавя се следната буква г):

„г)

в параграф 8, преномериран на 7“, думите „със същото мнозинство“ се заличават.

с)

Страница 127, член 2, точка 274 (член 279б, първото изречение)

Вместо:

„По инициатива на Комисията се свикват редовни срещи на председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията в рамките на бюджетните процедури, посочени в настоящата глава.“

да се чете:

„По инициатива на Комисията се свикват редовни срещи на председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията в рамките на бюджетните процедури, посочени в настоящия дял.“

т)

Страница 131, член 2, точка 287, буква а)

Вместо:

„а)

параграф 1 се заличава. Първата алинея от параграф 2 и параграфи 3-6 стават член 311; те се изменят съгласно посоченото в точка 293) по-долу.“

да се чете:

„а)

параграф 1 се заличава. Първата алинея от параграф 2 и параграфи 3-6 стават член 311а; те се изменят съгласно посоченото в точка 293) по-долу.“

у)

Страница 133, член 2, точка 293, буква в)

Вместо:

„в)

в параграф 3, преномериран на 2, се заличават думите „от настоящия договор“, както и думите „от настоящия договор“ в края;“

да се чете:

„в)

в параграф 3, преномериран на 2, се заличават думите „на настоящия договор“, както и думите „към настоящия договор“ в края;“

ф)

Страница 133, член 2, точка 293, буква г)

Вместо:

„г)

в параграф 6, преномериран на 5, уводното изречение „Независимо от разпоредбите на предходните параграфи:“ се заменя с „Чрез дерогация от член 49 В от Договора за Европейския съюз и от параграфи 1-4 от настоящия договор:““

да се чете:

„г)

в параграф 6, преномериран на 5, уводното изречение „Независимо от разпоредбите на предходните параграфи:“ се заменя с „Чрез дерогация от член 49 В от Договора за Европейския съюз и от параграфи 1-4 от настоящия член:““

2.   ПРОТОКОЛИ

Протоколи, които следва да се приложат към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и, ако е уместно, към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

а)

Страница 152, Протокол относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, член 8

В текста на член 8 вместо „жалби“ да се чете „искове“.

б)

Страница 163, Протокол относно преходните разпоредби, член 9

Вместо:

„Член 9: Правните последици от актовете на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, приети въз основа на Договора от Лисабон, се запазват дотогава, докато тези актове не бъдат отменени, обявени за нищожни или изменени в приложение на Договорите. Същото се отнася и за сключените между държавите-членки конвенции въз основа на Договора за Европейския съюз.“

да се чете:

„Член 9: Правните последици от актовете на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, приети въз основа на Договора за Европейския съюз преди влизането в сила на Договора от Лисабон, се запазват дотогава, докато тези актове не бъдат отменени, обявени за нищожни или изменени в приложение на Договорите. Същото се отнася и за сключените между държавите-членки конвенции въз основа на Договора за Европейския съюз.“

Протоколи, които следва да бъдат приложени към Договора от Лисабон

в)

Страница 166, Протокол № 1, член 1, точка 4, уводното изречение

Вместо:

„В следващите протоколи думите „на/от договора“ и „договора“ се заменят съответно с „на/от Договорите“ и „Договорите“, като позоваването на Договора за Европейския съюз и/или Договора за създаване на Европейската общност се заменя с позоваване на Договорите:“

да се чете:

„В следващите протоколи думите „на/от/с настоящия договор“ и „настоящия договор“ се заменят съответно с „на/от/с Договорите“ и „Договорите“, а позоваването на Договора за Европейския съюз и/или Договора за създаване на Европейската общност се заменя с позоваване на Договорите като съществуващото изречение, при необходимост, се адаптира в граматично отношение:“

г)

Страница 166, Протокол № 1, член 1, точка 4, буква б)

Създава се ново второ тире: „член 7 (второ упоменаване на договора);“.

д)

Страница 167, Протокол № 1, член 1, точка 5, буква г), първо, второ, трето и четвърто тире

Вместо:

„точка 6, преномерирана на 5, втора алинея

точка 9, преномерирана на 8, уводно изречение

точка 10, преномерирана на 9, буква а), второ изречение

точка 11, преномерирана на 10;“

да се чете:

„параграф 6, преномериран на 5, втора алинея

параграф 9, преномериран на 8, уводно изречение

параграф 10, преномериран на 9, буква а), второ изречение

параграф 11, преномериран на 10;“.

е)

Страница 172, Протокол № 1, член 1, точка 10, буква с)

Вместо:

„с)

първата част от изменението не се отнася за българския текст; в параграфи 2 и 3 думите „с квалифицирано мнозинство“ се заличават“

да се чете:

„с)

първата част от изменението не се отнася за българския текст; в приложение I, параграфи 2 и 3 думите „с квалифицирано мнозинство“ се заличават“.

ж)

Страница 174, Протокол № 1, член 1, точка 11, буква аа)

Вместо:

„аа)

в член 52, преномериран на 49, думите „в съответствие с член 116а, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,“ се добавят след думите „След неотменимото фиксиране на обменния курс …““

да се чете:

„аа)

в член 52, преномериран на 49, в заглавието на члена, думите „в други валути на Общността“ се заменят с думите „в други валути на държавите-членки“, а в члена думите „в съответствие с член 117а, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,“ се добавят след думите „След неотменимото фиксиране на обменния курс …““

з)

Страница 178, Протокол № 1, член 1, точка 12, буква р), подточка i)

Вместо:

„1.

Всяко предприятие или публично или частно образувание може да подаде заявление за финансиране пряко пред Банката. Заявленията могат да се подават чрез Комисията или чрез държавата-членка, на чиято територия ще се осъществи инвестицията.“

да се чете:

„1.

Всяко предприятие или публично или частно образувание може да подаде искане за финансиране пряко пред Банката. Исканията могат да се подават чрез Комисията или чрез държавата-членка, на чиято територия ще се осъществи инвестицията.“

и)

Страница 180, Протокол № 1, член 1, точка 15, уводното изречение

Вместо:

„Протоколът относно критериите за конвергенция, посочени в член 121 от Договора за създаване на Европейската общност, се изменя, както следва:“

да се чете:

„Протоколът относно критериите за конвергенция в съответствие с член 121 от Договора за създаване на Европейската общност, се изменя, както следва:“

й)

Страница 180, Протокол № 1, член 1, точка 15, буква б)

Вместо:

„б)

в първото съображение думите „… вземането на решение за преминаването към третия етап от Икономическия и паричен съюз …“ се заменят с „… решенията за прекратяване на дерогациите за държавите-членки с дерогация …“;“

да се чете:

„б)

в първото съображение думите „… вземането на решение за преминаването към третия етап от Икономическия и паричен съюз, в съответствие с член 121, параграф 1 …“ се заменят с „… решенията за прекратяване на дерогациите за държавите-членки с дерогация, посочени в член 117а …“, а думите „за създаване на Европейската общност“ се заменят със „за функционирането на Европейския съюз“;“.

к)

Страница 181, Протокол № 1, член 1, точка 15, буква г)

Вместо:

„г)

в член 6, абревиатурата „ЕПИ“ се заличава;“

да се чете:

„г)

в член 6, думите, „ЕПИ или ЕЦБ, в зависимост от конкретния случай“ се заличават;“.

л)

Страница 181, Протокол № 1, член 1, точка 16, буква б)

Вместо:

„б)

в преамбюла се създава следното ново съображение:

„КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, че на 16 октомври 1996 г. и на 30 октомври 1997 г. правителството на Обединеното кралство нотифицира Съвета за намерението си да не участва в третия етап на икономическия и паричен съюз,““

да се чете:

„б)

в преамбюла се създава следното ново второ съображение:

„КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че на 16 октомври 1996 г. и на 30 октомври 1997 г. правителството на Обединеното кралство нотифицира Съвета за намерението си да не участва в третия етап на икономическия и паричен съюз,“.“

м)

Страница 185, Протокол № 1, член 1, точка 20, буква д), подточка ii)

Вместо:

„Приетите в приложение на член 64 от Договора за функционирането на Европейския съюз мерки определят условията за участие на Обединеното кралство и на Ирландия в оценките относно уредените в дял IV, трета част от този договор области.“

да се чете:

„Приетите в приложение на член 61 В от Договора за функционирането на Европейския съюз мерки определят условията за участие на Обединеното кралство и на Ирландия в оценките относно уредените в дял IV, трета част от този договор области.“

н)

Страница 186, Протокол № 1, член 1, точка 20, буква й)

Вместо:

„й)

в член 6 думите „… съответните разпоредби на настоящия договор, включително член и 61 И,“ се заменят със „… съответните разпоредби на Договорите““

да се чете:

„й)

в член 6 думите „… съответните разпоредби на настоящия договор, включително и член 68,“ се заменят със „… съответните разпоредби на Договорите““.

о)

Страница 192, Протокол № 1, член 1, точка 23, буква б), подточка i)

Вместо:

„i)

първо, второ, пето, шесто, седмо и четиринадесето съображение се заличават;“

да се чете:

„i)

първо, второ, пето, шесто и четиринадесето съображение се заличават;“.

п)

Страница 193, Протокол № 1, член 1, точка 27

Вместо:

„В протокола относно член 17 от Договора за Европейския съюз, в диспозитива, …“

да се чете:

„В протокола относно член 17 от Договора за Европейския съюз, в първото съображение на преамбюла, позоваването на член 17, параграф 1, втора алинея и параграф 3, се заменя с позоваване на член 28 А, параграф 2, а в диспозитива, …“

р)

Страница 194, Протокол № 1, в края на член 1

Добавя се следната точка:

„ПРИЛОЖЕНИЯ

34)

В приложение I, глава 22, ex 22.08, ex 22.09, думите „от договора“ се заличават.“

3.   ТАБЛИЦИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5 ОТ ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН

Договор за Европейския съюз

Страница 206, предишна номерация в Договора за Европейския съюз, която съответства на член 47

Вместо:

„член 47 (преместен)“

да се чете:

„член 47 (заменен)“

Договор за функционирането на Европейския съюз

а)

Страница 214, нова номерация в Договора за функционирането на Европейския съюз, която съответства на член 113 (преместен)

Вместо:

„Член 294“

да се чете:

„Член 284“

б)

Страница 228, предишна номерация в Договора за създаване на Европейската общност, бележка под линия относно член 63, точки 1 и 2 и член 64, параграф 2

Вместо:

„Член 63, точки 1 и 2 от Договора за ЕО e заменен с член 63, параграфи 1 и 2 от ДФЕС и член 64, параграф 2 e заменен с член 63, параграф 3 от ДФЕС.“

да се чете:

„Член 63, точки 1 и 2 от Договора за ЕО e заменен с член 63, параграфи 1 и 2 от ДФЕС (преномериран на 78) и член 64, параграф 2 e заменен с член 63, параграф 3 от ДФЕС (преномериран на 78).“

в)

Страница 229, предишна номерация в Договора за създаване на Европейската общност, бележка под линия относно член 178

Вместо:

„Заменен по същество с член 188 Г, параграф 1, втора алинея, второ изречение от ДФЕС.“

да се чете:

„Заменен по същество с член 188 Г, параграф 1, втора алинея, второ изречение от ДФЕС (преномериран на 208).“