ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 74E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
20 март 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   (Информация)

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

СЕСИЯ 2007—2008

 

Заседания от 23 до 26 април 2007 г.

 

Понеделник, 23 април 2007 г.

2008/C 074E/01

ПРОТОКОЛ

1

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Възобновяване на сесията

Одобряване на протокола от предишното заседание

Декларации на председателството

Внесени документи

Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Решения относно някои документи

Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)

Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента

Състав на Парламента

Състав на комисиите и делегациите

Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Ред на работа

Декларация за финансови интереси

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Платежни услуги на вътрешния пазар ***I (разискване)

Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (разискване)

Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (разискване)

Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (разискване)

Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (разискване)

Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния * (разискване)

Квотна система за производството на картофено нишесте * (разискване)

Искове за вреди във връзка с нарушения на антитръстовото законодателство на ЕС (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

16

 

Вторник, 24 април 2007 г.

2008/C 074E/02

ПРОТОКОЛ

18

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Решение за неотложна процедура

Освобождаване от отговорност за 2005 г. (разискване)

Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. (разискване)

Приветствие с добре дошли

Време за гласуване

Споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Основни заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Снемане на имунитета на Vural Öger (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Съд на Европейските общности (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Cметна палата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски икономически и социален комитет (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски надзорен орган по защита на данните (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г: Шести, Седми, Осми и Девети Европейски фондове за развитие (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Eвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за околната среда (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция по лекарствата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Евроюст (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска фондация за обучение (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за морска безопасност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски орган за безопасност на храните (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Платежни услуги на вътрешния пазар ***I (гласуване)

Въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте * (гласуване)

Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (гласуване)

Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Комисия (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски парламент (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Cъвет (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Комитет на регионите (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за реконструкция (гласуване)

Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I — Разследване на произшествия в областта на морскиятранспорт ***I — Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I — Контрол от държавата на пристанището ***I — Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I (разискване)

Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Искане за обявяване на недопустимост (хомофобия в Европа)

Многостранно споразумение за създаване на Общо европейско въздушно пространство — Mногостранно споразумение относно създаването на общо европейско въздушно пространство * (разискване)

Галилео (разискване)

Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***II (разискване)

Оценка и управление на риска от наводнения ***II (разискване)

Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

43

ПРИЛОЖЕНИЕ I

45

ПРИЛОЖЕНИЕ II

59

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

157

P6_TA(2007)0103Споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги (COM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104Основни заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно инициативата на Република Финландия относно приемането на решение на Съвета за коригиране на основните заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета относно отваряне на тарифните квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния за снабдяване на рафинерии през търговските 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 години (COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106Искане за снемане на имунитета на Vural ÖgerРешение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно искане за снемане на имунитета на Vural Öger (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107Освобождаване от отговорност 2005: Съд на Европейските общности

160

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, Раздел IV — Съд на Европейските общности (C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC))

160

2.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, Раздел IV — Съд на Европейските общности (C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC))

161

P6_TA(2007)0108Освобождаване от отговорност 2005: Cметна палата

163

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година, Раздел V — Сметна палата (C6-0468/2006 -2006/2074 (DEC))

163

2.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година, Раздел V — Cметна палата (C6-0468/2006 — 2006/2074(DEC))

164

P6_TA(2007)0109Освобождаване от отговорност 2005: Европейски икономически и социален комитет

166

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет (C6-0469/2006 — 2006/2075(DEC))

166

2.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година, Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет (C6-0469/2006 — 2006/2075(DEC))

167

P6_TA(2007)0110Освобождаване от отговорност 2005: Европейски омбудсман

169

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година, Раздел VIIIA — Европейски омбудсман (C6-0471/2006 — 2006/2063(DEC))

169

2.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, раздел относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година, Раздел VIIIA — Европейски омбудсман (C6-0471/2006 — 2006/2063(DEC))

170

P6_TA(2007)0111Освобождаване от отговорност 2005: Европейски надзорен орган по защита на данните

172

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, Раздел VIIIБ — Европейски надзорен орган по защита на данните (C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC))

172

2.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, раздел VIIIБ — Европейски надзорен орган по защита на данните (C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC))

173

P6_TA(2007)0112Освобождаване от отговорност 2005: Шести, Седми, Осми и Девети Европейски фондове за развитие

174

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Шести, Седми, Осми и Девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2005 година (COM(2006)0429 — C6-0264/2006 — 2006/2169(DEC))

174

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключване на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Шести, Седми, Осми и Девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2005 година (COM(2006)0429 — C6-0264/2006 — 2006/2169(DEC))

176

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от Решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Шести, Седми, Осми и Девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2005 година (COM(2006)0429 — C6-0264/2006 — 2006/2169(DEC))

177

P6_TA(2007)0113Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за развитие на професионалното обучение

183

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за 2005 финансова година (C6-0386/2006 — 2006/2153(DEC))

183

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за 2005 финансова година (C6-0386/2006 — 2006/2153(DEC))

184

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за 2005 финансова година (C6-0386/2006 — 2006/2153(DEC))

186

P6_TA(2007)0114Освобождаване от отговорност 2005: Eвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

190

1.   Решение на Европейския парламент, прието на 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Eвропейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година (C6-0387/2006 — 2006/2154(DEC))

190

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година (C6-0387/2006 — 2006/2154(DEC))

191

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година (C6-0387/2006 — 2006/2154(DEC))

193

P6_TA(2007)0115Освобождаване от отговорност 2005: Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията

196

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година (C6-0389/2006 — 2006/2156(DEC))

196

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключване на сметките на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година (C6-0389/2006 — 2006/2156(DEC))

197

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележки, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година (C6-0389/2006 — 2006/2156(DEC))

199

P6_TA(2007)0116Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

202

1.   Решение на Европейския парламент, прието на 24 април 2007 г., за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2005 година (C6-0390/2006 — 2006/2157(DEC))

202

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за 2005 финансова година (C6-0390/2006 — 2006/2157(DEC))

203

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за 2005 финансова година (C6-0390/2006 — 2006/2157(DEC))

205

P6_TA(2007)0117Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за околната среда

208

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за 2005 финансова година (C6-0391/2006 — 2006/2158(DEC))

208

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за 2005 финансова година (C6-0391/2006 — 2006/2158(DEC))

209

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. съдържащ забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за 2005 финансова година (C6-0391/2006 — 2006/2158(DEC))

211

P6_TA(2007)0118Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд

214

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година (C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC))

214

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за здравословни и безопасни условияна труд за 2005 финансова година (C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC))

215

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година (C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC))

218

P6_TA(2007)0119Освобождаване от отговорност 2005: Център за преводи за органите на Европейския съюз

221

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2005 г. (C6-0393/2006 — 2006/2160(DEC))

221

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за 2005 финансова година (C6-0393/2006 — 2006/2160(DEC))

222

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за 2005 финансова година (C6-0393/2006 — 2006/2160(DEC))

224

P6_TA(2007)0120Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция по лекарствата

227

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2005 година (C6-0394/2006 — 2006/2161(DEC))

227

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2005 година (C6-0394/2006 — 2006/2161(DEC))

228

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2005 година (C6-0394/2006 — 2006/2161(DEC))

229

P6_TA(2007)0121Освобождаване от отговорност 2005: Евроюст

233

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за 2005 финансова година (C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC))

233

2.   Предложение за решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките на Евроюст за 2005 финансова година (C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC))

234

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за 2005 финансова година (C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC))

235

P6_TA(2007)0122Освобождаване от отговорност 2005: Европейска фондация за обучение

238

1.   Решение на Европейския парламент 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за 2005 финансова година (C6-0396/2006 — 2006/2163(DEC))

238

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за 2005 финансова година (C6-0396/2006 — 2006/2163(DEC))

239

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за 2005 финансова година (C6-0396/2006 — 2006/2163(DEC))

241

P6_TA(2007)0123Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за морска безопасност

244

1.   Решение на Европейския парламент 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2005 година (C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC))

244

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2005 година, (C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC))

245

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2005 година (C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC))

247

P6_TA(2007)0124Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за авиационна безопасност

250

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за 2005 финансова година (C6-0398/2006 — 2006/2165(DEC))

250

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за 2005 финансова година (C6-0398/2006 — 2006/2165(DEC))

251

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за 2005 финансова година (C6-0398/2006 — 2006/2165(DEC))

253

P6_TA(2007)0125Освобождаване от отговорност 2005: Европейски орган за безопасност на храните

256

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2005 година (C6-0399/2006 — 2006/2166(DEC))

256

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключване на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2005 г. (C6-0399/2006 — 2006/2166(DEC))

257

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2005 година (C6-0399/2006 — 2006/2166(DEC))

258

P6_TA(2007)0126Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

261

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за 2005 финансова година (C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC))

261

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за 2005 финансова година (C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC))

262

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за 2005 финансова година (C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC))

264

P6_TA(2007)0127Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

267

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2005 г. (C6-0401/2006 — 2006/2168 (DEC))

267

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2005 година (C6-0401/2006 — 2006/2168(DEC))

268

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2005 г. (C6-0401/2006 — 2006/2168(DEC))

270

P6_TA(2007)0128Платежни услуги на вътрешния пазар ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар и за изменение на Директиви 97/7/EО, 2000/12/EО и 2002/65/EО (COM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 април 2007 г.с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на Директиви 97/7/EО, 2002/65/EО, 2005/60/EО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО

273

P6_TA(2007)0129Въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1868/94 относно въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаванеРезолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131Годишна политическа стратегия на Комисията за 2008 г.Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно годишната политическа стратегия на Комисията за бюджетната процедура за 2008 г. (2007/2017(BUD))

280

ПРИЛОЖЕНИЕ IТРИСТРАННА СРЕЩА ОТ 7 МАРТ 2007 Г.

287

ПРИЛОЖЕНИЕ IIДекларации след състоялия се на 18 април 2007 г. триалог

287

P6_TA(2007)0132Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, раздел III — Комисия

288

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, раздел III — Комисия (SEC(2006)0916 — C6-0263/2006 — 2006/2070(DEC)) (SEC(2006) 0915 — C6-0262/2006 — 2006/2070(DEC))

288

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките по изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, раздел III — Комисия (SEC(2006)0916 — C6-0263/2006 — 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 — C6-0262/2006 — 2006/2070(DEC))

290

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. съдържаща забележките, които представляват неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, раздел III — Комисия (SEC(2006)0916 — C6-0263/2006 — 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 — C6-0262/2006 — 2006/2070(DEC))

292

P6_TA(2007)0133Освобождаване от отговорност 2005: Европейски парламент

320

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година: Раздел I — Европейски парламент (C6-0465/2006 — 2006/2071(DEC))

320

2.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година, Раздел I — Европейски парламент (C6-0465/2006 — 2006/2071(DEC))

321

P6_TA(2007)0134Освобождаване от отговорност 2005: Cъвет

337

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година: Раздел II — Съвет (C6-0466/2006 — 2006/2072(DEC))

337

2.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, Раздел II — Cъвет (C6-0466/2006 — 2006/2072(DEC))

338

P6_TA(2007)0135Освобождаване 2005: Комитет на регионите

339

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година: Раздел VII — Комитет на регионите (C6-0470/2006 — 2006/2076(DEC))

339

2.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година, Раздел VII — Комитет на регионите (C6-0470/2006 — 2006/2076(DEC))

340

P6_TA(2007)0136Освобождаване от отговорност 2005: Европейската агенция за реконстурция

342

1.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за реконструкция за 2005 финансова година (C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC))

342

2.   Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за реконструкция за 2005 финансова година (C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC))

343

3.   Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за реконструкция за 2005 финансова година (C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC))

345

P6_TA(2007)0137Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на ЕС и в съседните страни, 2006—2009 г.Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно борбата с ИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. (2006/2232(INI))

348

 

Сряда, 25 април 2007 г.

2008/C 074E/03

ПРОТОКОЛ

357

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Трансатлантически отношения (разискване)

Мониторингов доклад за 2006 г. за Хърватия (разискване)

Mандат на член на ЕП

Време за гласуване

Предаване на данни от националните счетоводни сметки ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Mногостранно споразумение относно създаването на общо европейско въздушно пространство * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Мандат на член на ЕП (продължение)

Време за гласуване (продължение)

Приспособяване на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV от Договора за създаване на Европейската общност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***II (гласуване)

Приветствие с добре дошли

Време за гласуване (продължение)

Оценка и управление на риска от наводнения ***II (гласуване)

Тържествено заседание — Индия

Време за гласуване (продължение)

Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (гласуване)

Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (гласуване)

Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I (гласуване)

Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***I (гласуване)

Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I (гласуване)

Контрол от държавата на пристанището ***I (гласуване)

Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I (гласуване)

Международни стандарти за финансова отчетност (гласуване)

Временна комисия по измененията на климата (гласуване)

Зелена книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (гласуване)

Многостранно споразумение за създаване на Общо европейско въздушно пространство (гласуване)

Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (гласуване)

Трансатлантически отношения (гласуване)

Доклад за напредъка на Хърватия — 2006 г. (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос — Мораториум върху смъртното наказание (разискване)

Украйна (разискване)

Хомофобията в Европа (разискване)

Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Екипи за бърза гранична намеса (разискване)

Публичните финанси в ИПС 2006 (разискване)

Засилване на европейското законодателство в областта на информацията и консултацията с работниците (разискване)

Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане ***I (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

373

ПРИЛОЖЕНИЕ I

375

ПРИЛОЖЕНИЕ II

393

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

505

P6_TA(2007)0138Предаване на данни от националните счетоводни сметки ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на предаването на данни от националните счетоводни сметки (COM(2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2007 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на предаването на данни от националните счетоводни сметки

505

P6_TA(2007)0139Mногостранно споразумение относно създаването на общоевропейско авиационно пространство *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването на многостранно споразумение между Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Европейската общност, Република Исландия, Бивша югославска република Македония, Кралство Норвегия, Сърбия и Черна гора, Румъния и Мисията на ООН за временно управление в Косово относно създаването на общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) (COM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140Адаптиране на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV на част трета от Договора за създаване на Европейската общност *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно проекта за решение на Съвета за адаптиране на разпоредбите относно Съда в областите, включени в дял IV на част трета от Договора за създаване на Европейската общност (COM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141Рамково споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейската общност на рамково споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация и на протокол за искове, съдебни производства и обезщетяване към рамковото споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) №2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2007 на Европейския парламент и на Съвета за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) №2320/2002

508

ПРИЛОЖЕНИЕОБЩИ ОСНОВНИ СТАНДАРТИ ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ ОТ АКТОВЕ НА НЕЗАКОННА НАМЕСА (ЧЛЕН 4)

520

P6_TA(2007)0143Оценка и управление на риска от наводнения ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения

525

P6_TA(2007)0144Лекарствените продукти за съвременно лечение ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно лекарствените продукти за съвременно лечение и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2007 на Европейския парламент и на Съвета относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004

526

P6_TA(2007)0145Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост (COM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата върху интелектуална собственост

527

P6_TA(2007)0146Изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (COM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО и за изменение на Директива 2002/59/EО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация

533

P6_TA(2007)0147Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на основни принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директиви 1999/35/ЕО и 2002/59/ЕО (COM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на основни принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директиви 1999/35/ЕО и 2002/59/ЕО

547

ПРИЛОЖЕНИЕ IФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

558

ПРИЛОЖЕНИЕ IIДАННИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА МОРСКИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ ИЛИ ИНЦИДЕНТИ

561

P6_TA(2007)0148Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии (COM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2007 на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на авария

563

ПРИЛОЖЕНИЕ IАТИНСКА КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ И ЛИЧНИЯ ИМ БАГАЖ ПО МОРЕ ОТ 2002 Г.

567

ПРИЛОЖЕНИЕ IIРЕЗЕРВА НА ИМО от 2006 г.

584

P6_TA(2007)0149Контрол от държавата на пристанището ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола от държавата на пристанището (преработена) (COM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 година с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и Съвета относно държавния пристанищен контрол (преработена)

584

ПРИЛОЖЕНИЕ IКОМПОНЕНТИ НА РЕЖИМА НА ОБЩНОСТТА ЗА ДЪРЖАВНИ ПРИСТАНИЩНИ ИНСПЕКЦИИ

605

ПРИЛОЖЕНИЕ IIСТРУКТУРА НА РИСКОВ ПРОФИЛ НА КОРАБ

609

ПРИЛОЖЕНИЕ IIIУВЕДОМЛЕНИЕ

610

ПРИЛОЖЕНИЕ IVСПИСЪК НА СЕРТИФИКАТИ И ДОКУМЕНТИ

610

ПРИЛОЖЕНИЕ VПРИМЕРИ ЗА ЯСНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕТАЙЛНА ИНСПЕКЦИЯ

612

ПРИЛОЖЕНИЕ VIПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ НА КОРАБИТЕ

613

ПРИЛОЖЕНИЕ VIIПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ

613

ПРИЛОЖЕНИЕ VIIIПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСИЛЕНА ИНСПЕКЦИЯ НА КОРАБИТЕ

616

ПРИЛОЖЕНИЕ IХРАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОТКАЗА НА ДОСТЪП ДО ПРИСТАНИЩА НА ОБЩНОСТТА

618

ПРИЛОЖЕНИЕ ХДОКЛАД ЗА ИНСПЕКЦИЯ

620

ПРИЛОЖЕНИЕ XIКРИТЕРИИ ЗА СПИРАНЕ НА КОРАБ

621

ПРИЛОЖЕНИЕ XIIМИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ИНСПЕКТОРИТЕ

625

ПРИЛОЖЕНИЕ ХIIIПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИНСПЕКЦИИ, СПИРАНЕ И ОТКАЗ НА ДОСТЪП В ПРИСТАНИЩА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

626

ПРИЛОЖЕНИЕ ХIVДАННИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В РАМКИТЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА МОНИТОРИНГ

627

ПРИЛОЖЕНИЕ XV

628

ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

629

P6_TA(2007)0150Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации (преработен вариант) (COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 година с оглед приемане на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и Съвета относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации (преработен вариант)

633

ПРИЛОЖЕНИЕ IМИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЗНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3

648

ПРИЛОЖЕНИЕ II

650

ПРИЛОЖЕНИЕ IIIТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

651

P6_TA(2007)0151Създаване на временна комисия по изменение на климатаЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно създаването и определянето на компетенциите, състава и продължителността на мандата на временната комисия по изменение на климата

652

P6_TA(2007)0152Зелена книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕОЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно Зелената книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153Многостранно споразумение за създаване на общо европейско въздушно пространство (ЕСАА)Резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването на многостранно споразумение между Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Европейската общност, Република Исландия, Бившата Югославска Република Македония, Кралство Норвегия, Сърбия и Черна гора, Румъния и Временната административна мисия на Организацията на Обединените Нации в Косово за създаване на общо европейско въздушно пространство (ЕСАА)

658

P6_TA(2007)0154Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурсиРезолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155Трансатлантически отношенияРезолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно трансатлантическите отношения

670

P6_TA(2007)0156Доклад за напредъка на Хърватия — 2006 г.Резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно доклада за напредъка на Хърватия — 2006 г. (2006/2288(INI))

675

 

Четвъртък, 26 април 2007 г.

2008/C 074E/04

ПРОТОКОЛ

680

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Внесени документи

Трансфер на бюджетни кредити

Отношения между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (разискване)

Положението на жените с увреждания в Европейския съюз (разискване)

Съобщаване на общи позиции на Съвета

Съобщения на председателството

Време за гласуване

Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Режим за компенсиране за някои рибни продукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство* (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Положението на жените с увреждания в Европейския съюз (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение ***I (гласуване)

Екипи за бърза гранична намеса ***I (гласуване)

Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство * (гласуване)

Галилео (гласуване)

Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос (гласуване)

Мораториум върху смъртното наказание (гласуване)

Хомофобията в Европа (гласуване)

Публичните финанси в ИПС 2006 (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Дневен ред

Зимбабве (разискване)

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

Наскорошни репресии на демонстрации в Русия

Отвличането на журналиста Алън Джонстън в Газа

Положение на правата на човека във Филипините

Време за гласуване

Наскорошни репресии на демонстрации в Русия (гласуване)

Отвличането на журналиста Алън Джонстън в Газа (гласуване)

Положение на правата на човека във Филипините (гласуване)

Зимбабве (гласуване)

Поправки на вот и намерения за гласуване

Обяснениe на вот

Състав на Парламента

Състав на комисиите и делегациите

Проверка на пълномощията

Решения относно някои документи

Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

График на следващите заседания

Прекъсване на сесията

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

699

ПРИЛОЖЕНИЕ I

701

ПРИЛОЖЕНИЕ II

711

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

734

P6_TA(2007)0157Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните особени директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент oт 26 април 2007 г. по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните особени директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане (COM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО на Съвета, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане

734

P6_TA(2007)0158Режим за компенсиране за някои рибни продукти *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за установяване на режим за компенсиране на допълнителните разходи във връзка с търговската реализация на някои рибни продукти от Азорските острови, Мадейра, Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион, за периода 2007—2013 г. (COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159Регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/585/ЕО относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство (COM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160Положението на жените с увреждания в EСРезолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. за положението на жените с увреждания в Европейския съюз (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161Установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила за предоставянето на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение (COM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 април 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2007 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение

748

P6_TA(2007)0162Екипи за бърза гранична намеса ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на механизъм за създаването на Екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) №2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм (COM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140(COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 април 2007 г. с оглед приемането оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2007 на Европейския парламент и на Съвета относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на механизъм за създаването на Екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) №2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм за регулиране на задачите и правомощията на гост-служителите

749

ПРИЛОЖЕНИЕДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

750

P6_TA(2007)0163Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) №2371/2002 относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164Преговори за концесия на ГалилеоРезолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно преговорите във връзка с договора за концесия на Галилео

752

P6_TA(2007)0165Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпросРезолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно годишния доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос (2007/2020(INI))

753

P6_TA(2007)0166Всеобщ мораториум върху смъртното наказаниеРезолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно инициативата в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното наказание

775

P6_TA(2007)0167Хомофобията в ЕвропаРезолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно хомофобията в Европа

776

P6_TA(2007)0168Публичните финанси в ИПС 2006Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно публичните финанси в ИПС 2006(2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169Неотдавнашните репресии на демонстрациите в РусияРезолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно Русия

784

P6_TA(2007)0170Отвличането в Газа на журналиста Алън ДжонстънРезолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно отвличането в Газа на журналиста Алън Джонстън

786

P6_TA(2007)0171Състоянието на човешките права във ФилипинитеРезолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно състоянието на човешките права във Филипините

788

P6_TA(2007)0172ЗимбабвеРезолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно Зимбабве

791

Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)Указания относно времето за гласуванеОсвен ако е указано обратното, докладчиците уведомяват писмено председателството относно своята позиция по измененията.Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външни работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международна търговия

BUDG

Комисия по бюджетите

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетостта и социалните въпроси

ENVI

Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

ITRE

Комисия по промишлеността, изследванията и енергетиката

IMCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по културата и образованието

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE-DE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

PSE

Група на социалистите в Европейския парламент

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

UEN

Група на Съюза за Европа на нациите

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

IND/DEM

Група Независимост/Демокрация

ITS

Група Идентичност, традиция, суверенитет

NI

Независими членове

BG

 


IV (Информация)

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2007—2008

Заседания от 23 до 26 април 2007 г.

Понеделник, 23 април 2007 г.

20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 74/1


ПРОТОКОЛ

(2008/C 74 E/01)

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Hans-Gert PÖTTERING

Председател

1.   Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17,00 ч.

2.   Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

3.   Декларации на председателството

Председателят осъжда, от името на Парламента, убийството на трима служители на християнско издателство в Малатия (Турция), извършено на 18 април 2007 г. Той отправя призив към турските власти да положат всички необходими усилия с оглед изправяне пред съда на виновниците.

*

* *

Председателят съобщава новината за кончината на бившия президент на Русия Борис Елцин и отправя съболезнованията на Парламента към руския народ.

4.   Внесени документи

Внесени са следните документи

1)

от парламентарни комисии

1. 1)

доклади

* Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на многостранно споразумение между Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Европейската общност, Република Исландия, Бивша югославска република Македония, Кралство Норвегия, Сърбия и Черна гора, Румъния и Мисията на ООН за временно управление в Косово относно създаването на общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) (COM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS)) — Комисия TRAN

Докладчик: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на авария (COM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD)) — Комисия TRAN

Докладчик: Paolo Costa (A6-0063/2007)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандартите за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации (COM(2005)0587 — C6-0038/2006—2005/0237(COD)) — Комисия TRAN

Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

* Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно отваряне на тарифните квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния за снабдяване на рафинерии през стопанските 2006/07, 2007/08 и 2008/09 години (COM(2006)0798 — C6-0003/2007—2006/0261(CNS)) — Комисия AGRI

Докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

***I Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост (COM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD)) — Комисия JURI

Докладчик: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

Доклад за положението на жените с увреждания в Европейския съюз (2006/2277(INI)) — Комисия FEMM

Докладчик: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

Доклад относно публичните финанси в ИПС 2006 (2007/2004(INI)) — Комисия ECON

Докладчик: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение (COM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD)) — Комисия ECON

Докладчик: Sharon Bowles (A6-0077/2007)

* Доклад за предложението за решение на Съвета, изменящо Решение 2004/585/ЕО относно създаване на Регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството (COM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS)) — Комисия PECH

Докладчик: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на основни принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт, изменяща Директиви 1999/35/ЕО и 2002/59/ЕО (COM(2005)0590 — C6-0056/2006—2005/0240(COD)) — Комисия TRAN

Докладчик: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на преносимостта на допълнителните пенсионни права (COM(2005)0507 — C6-0331/2005 —2005/0214(COD)) — Комисия EMPL

Докладчик: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола от пристанищната държава (преработка) (COM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD)) — Комисия TRAN

Докладчик: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

* Доклад по предложението за решение на Съвета за приспособяване на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV на част трета от Договора за създаване на Европейската общност (COM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS)) — Комисия JURI

Докладчик: József Szájer (A6-0082/2007)

* Доклад по предложението за регламент на Съвета за установяване на режим за компенсиране на допълнителните разходи във връзка с търговската реализация на някои рибни продукти от Азорските острови, Мадейра, Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион, за периода 2007—2013 г. (COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS)) — Комисия PECH

Докладчик: Duarte Freitas (A6-0083/2007)

* Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 2371/2002 относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS)) — Комисия PECH

Докладчик: Ioannis Gklavakis (A6-0085/2007)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (COM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD)) — Комисия TRAN

Докладчик: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Доклад относно въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (2006/2107(INI)) — Комисия REGI

Докладчик: Markus Pieper (A6-0087/2007)

Доклад относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. (2006/2232(INI)) — Комисия ENVI

Докладчик: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Доклад относно доклада за напредъка на Хърватия — 2006 г. (2006/2288(INI)) — Комисия AFET

Докладчик: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

* Доклад по предложението за решение на Съвета относно сключване на споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги (COM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS)) — Комисия TRAN

Докладчик: Paolo Costa (A6-0093/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година — Раздел I — Европейски парламент (SEC(2006)0915 [[02]] — C6-0465/2006 — 2006/2071(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Bart Staes (A6-0094/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година (SEC(2006)0915 [[01]] — C6-0262/2006 — 2006/2070(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за 2005 финансова година (N6-0021/2006 — C6-0386/2006—2006/2153(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0097/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Eвропейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година (N6-0022/2006 — C6-0387/2006 — 2006/2154(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0098/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2005 година (N6-0029/2006 — C6-0394/2006 — 2006/2161(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0099/2007)

Доклад за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2005 година (N6-0025/2006 — C6-0390/2006 — 2006/2157(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0100/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2005 г. (N6-0028/2006 — C6-0393/2006—2006/2160(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0101/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2005 г. (N6-0036/2006 — C6-0401/2006 — 2006/2168(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0102/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за 2005 финансова година (N6-0026/2006 — C6-0391/2006 — 2006/2158(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0103/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година — Раздел VIIIA — Европейски омбудсман (SEC(2006)0915 [[08]] — C6-0471/2006 — 2006/2063(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за 2005 финансова година (N6-0027/2006 — C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0105/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година — Раздел VII — Комитет на регионите (SEC(2006)0915 [[07]] — C6-0470/2006 — 2006/2076(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година — Раздел V — Cметна палата (SEC(2006)0915 [[05]] — C6-0468/2006 — 2006/2074(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година — Раздел II — Съвет (SEC(2006)0915 [[03]] — C6-0466/2006 — 2006/2072(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година — Раздел IV — Съд на Европейските общности (SEC(2006)0915 [[04]] — C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година — Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет (SEC(2006)0915 [[06]] — C6-0469/2006 — 2006/2075(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

Проектодоклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година — Раздел VIIIБ — Европейски надзорен орган по защита на данните (SEC(2006)0915 [[09]] — C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2005 година (N6-0034/2006 — C6-0399/2006 — 2006/2166(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0112/2007)

Доклад за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за 2005 финансова година (N6-0031/2006 — C6-0396/2006 — 2006/2163(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0113/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2005 година (N6-0032/2006 — C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0114/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2005 година (COM(2006)0429 — C6-0264/2006 — 2006/2169(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Mogens N. J. Camre (A6-0115/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за реконструкция за 2005 финансова година (N6-0023/2006 — C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0116/2007)

***I Доклад по предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар (Фискалис 2013) (COM(2006)0202 — C6-0159/2006 — 2006/0076(COD)) — Комисия ECON

Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0117/2007)

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторингна расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година (N6-0024/2006 — C6-0389/2006 — 2006/2156(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0118/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за 2005 финансова година (N6-0035/2006 — C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0119/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за 2005 финансова година (N6-0030/2006 — C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0120/2007)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за 2005 финансова година (N6-0033/2006 —- C6-0398/2006 — 2006/2165(DEC)) — Комисия CONT

Докладчик: Edit Herczog (A6-0121/2007)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на предаването на данни от националните счетоводни сметки (COM(2005)0653 —- C6-0438/2005 — 2005/0253(COD)) — Комисия ECON

Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

Доклад по общия проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. Раздел III — Комисия (2007/2017(BUD)) — Комисия BUDG

Докладчик: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

* Доклад за предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейската общност на рамково споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация и на протокол за искове, съдебни производства и обезщетения към рамковото споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS)) — Комисия ITRE

Докладчик: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

Доклад относно годишния доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос (2007/2020(INI)) — Комисия AFET

Докладчик: Simon Coveney (A6-0128/2007)

***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (кодифицирана версия) (COM(2006)0652 — C6-0378/2006 — 2006/0214(COD)) — Комисия JURI

Докладчик: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007)

Доклад за Зелената книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (2006/2207(INI)) — Комисия ECON

Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191(COD)) — Комисия TRAN

Докладчик: Paolo Costa (A6-0134/2007)

***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на механизъм за създаванетона eкипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм (COM(2006)0401 — C6-0253/2006—2006/0140(COD)) — Комисия LIBE

Докладчик: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

* Доклад по инициативата на Република Финландия относно приемането на решение на Съвета, коригиращо основните заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS)) — Комисия LIBE

Докладчик: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007)

* Доклад по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1868/94 за въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS)) — Комисия AGRI

Докладчик: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Vural Öger (2006/2198(IMM)) — Комисия JURI

Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007)

2)

от членове на Парламента

2.1)

въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 109 от Правилника за дейността) (B6-0017/2007)

към Съвета:

Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Bushill-Matthews Philip, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Karim Sajjad, Pflüger Tobias, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Papastamkos Georgios, Goudin Hélène, Seppänen Esko, Davies Chris, Hutchinson Alain, Evans Robert, Karatzaferis Georgios, Zappalà Stefano, Mavrommatis Manolis, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Van Hecke Johan, Dillen Koenraad, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Bozkurt Emine, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Guerreiro Pedro

към Комисията:

Hutchinson Alain, Guardans Cambó Ignasi, Protasiewicz Jacek, Dimitrov Martin, Ryan Eoin, Susta Gianluca, De Rossa Proinsias, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Willmott Glenis, van Nistelrooij Lambert, Papastamkos Georgios, Starkevičiūtė Margarita, Paleckis Justas Vincas, Dimitrov Konstantin, Ebner Michl, Arnaoutakis Stavros, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Bushill-Matthews Philip, Posselt Bernd, Stoyanov Dimitar, Dillen Koenraad, Florenz Karl-Heinz, Pflüger Tobias, Holm Jens, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Riis-Jørgensen Karin, Davies Chris, Evans Robert, Schlyter Carl, Karatzaferis Georgios, Yañez-Barnuevo García Luis, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Zappalà Stefano, Figueiredo Ilda, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Vanhecke Frank, El Khadraoui Saïd, Galeote Gerardo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Doyle Avril, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Gyürk András

2.2)

предложения за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

Roberta Angelilli Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно борбата със секс туризма (B6-0144/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща: LIBE

 

подпомагащи: FEMM, CULT, TRAN

Adriana Poli Bortone. Предложение за резолюция относно предоставянето на помощ за създаването на специализирани центрове за лечение на хроничните заболявания (B6-0145/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща: ENVI

Adriana Poli Bortone. Предложение за резолюция относно нови насоки за програмата „Еразмус“ (B6-0146/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща: CULT

Salvador Garriga Polledo. Предложение за резолюция за насърчаване на създаването на доброволчески корпус в рамките на ЕС за борба с природните бедствия в цял свят (B6-0147/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща: ENVI

 

подпомагаща: BUDG

5.   Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

Споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на авиационните услуги.

6.   Решения относно някои документи

Разрешение за изготвяне на доклад (член 120 от Правилника за дейността)

Комисия AFCO

Междуинституционално споразумение относно практическите договорености във връзка с процедурата на съвместно вземане на решение (2005/2125(ACI)).

7.   Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1)

писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

Věra Flasarová, относно определяне на 19 юни за Европейски ден на равенството между жените и мъжете (0039/2007);

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure и Mojca Drčar Murko, относно използването на примати в научните опити (0040/2007);

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall и Nina Škottová, относно референдуми за конституцията във всяка държава-членка (0041/2007),

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes и Feleknas Uca, относно расова омраза в интернет (0042/2007);

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves и Jean Lambert, относно ролята на доброволните служби в спешни операции по гражданска защита (0043/2007);

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras и Dimitrios Papadimoulis, относно единния европейски номер за спешни повиквания 112 (0044/2007);

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein и Pia Elda Locatelli, относно ефикасност на водите (0045/2007).

8.   Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)

Писмени декларации № 88, 89, 90, 91/2006, 1, 2, 3, 4, 5/2007 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 116, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.

9.   Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие резолюциите, приети от Парламента по време на пленарната сесия през м. декември 2006 г., е раздадено.

10.   Състав на Парламента

Adrian-Mihai Cioroianu и Ovidiu Ioan Silaghi са назначени за членове на румънското правителство, считано от 03.04.2007 г.

Парламентът, съгласно член 3, параграф 2, алинея втора от Правилника за дейността, приема за сведение тези назначения и, в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, както и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, обявява местата им за свободни, считано от 03.04.2007 г.

Paavo Väyrynen е избран за депутат в Парламента на Финландия и е назначен за член на финландското правителство, считано от 19.04.2007 г.

Парламентът, съгласно член 3, параграф 2, алинея втора от Правилника за дейността, приема за сведение това назначение и, в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, както и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, обявява неговото място за свободно, считано от 19.04.2007 г.

Albert Jan Maat подава оставка като член на Европейския парламент, считано от 10.04.2007 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обявява неговото място за свободно, считано от горепосочената дата.

*

* *

Нидерландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Esther de Lange като член на Европейския парламент на мястото на Albert Jan Maat, считано от 12.04.2007 г.

Финландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Samuli Pohjamo като член на Европейския парламент на мястото на Paavo Väyrynen, считано от 23.04.2007 г.

Италианските компетентни органи съобщават, че провъзгласяването на Achille Occhetto за избран се анулирани неговото място, останало свободно, се присъжда на Beniamino Donnici. Парламентът приема за сведение тези решения, считано от 29.03.2007 г.

Междувременно Beniamino Donnici уведоми за присъединяването си към групата ALDE.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решениепо възникнал спор, Esther de Lange, Beniamino Donnici и Samuli Pohjamo заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

11.   Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата PSE Парламентът утвърди следните назначения:

Комисия BUDG: Vasile Puşcaş

Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа: Vasile Puşcaş

12.   Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността, ще подпише в сряда следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 417/2002 относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусниили еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (3670/3/2006 — C6-0111/2007 — 2006/0046(COD))

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESSPROS) (3672/4/2006 — C6-0112/2007 — 2006/0004(COD)).

13.   Ред на работа

Следващата точка от дневния ред бе определяне на реда на работа.

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от Правилника) от Съвета:

относно предложение за регламент на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти (COM(2005)0671 — C6-0032/2006 — 2005/0278(CNS))

Мотиви за неотложната процедура:

неотложността е обоснована от необходимостта от установяване на нова правна рамка в най-кратки срокове.

Парламентът ще се произнесе но неотложната процедура в началото на утрешното заседание.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през първата и втората сесия през м. април (PE 387.009/PDOJ) бе раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

Заседания от 23.04.2007 г. до 26.04.2007 г.

понеделник

искане от групата PSE за отлагане на гласуването на доклада Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007) относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Общността (Зелена книга) (точка 8 от проекта на Дневен ред)

Изказва се Antolín Sánchez Presedo (докладчик), който представя мотивите за искането.

Парламентът одобрява искането.

вторник

не се предлага промяна

сряда

искане от групата ALDE за отлагане на гласуването по доклада Sharon Bowles (A6-0077/2007 относно основната информация относно паритетите на покупателна способност (точка 63 от проекта на Дневен ред) във времето за гласуване в четвъртък на обяд

Изказа се Sharon Bowles (докладчик), който представя мотивите за искането.

Парламентът одобрява искането.

искане от групата PSE за внасяне на предложение за резолюция вследствие разискването по изявлението на Комисията относно засилване на европейското законодателство в областта на информацията и консултацията с работниците (точка 129 от проекта на Дневен ред)

Изказаха се: Stephen Hughes — от името на групата PSE, който представя мотивите за искането, и Gunnar Hökmark — от името на групата PPE-DE.

С електронно гласуване (103 — гласа „за“ 78- гласа „против“, 3 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

четвъртък

не се предлага промяна

Заседания на 09.05.2007 г. и 10.05.2007 г.

не се предлага промяна

*

* *

С това редът на работа бе определен.

14.   Декларация за финансови интереси

Долупосочените членове на ЕП все още не са подали осъвременени данни относно своите декларации за финансови интереси за 2006 г., в съответствие с член 2, алинея 5 от Приложение I към Правилника за дейността на ЕП:

Luis Herrero-Tejedor, Michał Tomasz Kamiński и Michael Henry Nattrass.

15.   Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат внимание на Парламента за въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Erna Hennicot-Schoepges, Yannick Vaugrenard, Graham Watson, Zdzisław Zbigniew Podkański, Milan Horáček, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Ashley Mote, András Gyürk, Pervenche Berès, Árpád Duka-Zólyomi, Csaba Sándor Tabajdi, Eduard Raul Hellvig, József Szájer, Teresa Riera Madurell, Georgios Papastamkos, Willy Meyer Pleite, Tunne Kelam, Marios Matsakis, László Surján, Mieczysław Edmund Janowski, Pál Schmitt, Panayiotis Demetriou, Danutė Budreikaitė, John Attard-Montalto, Alojz Peterle, Ryszard Czarnecki, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Péter Olajos, Kyriacos Triantaphyllides, Monica Maria Iacob-Ridzi, Umberto Guidoni, Małgorzata Handzlik и Tatjana Ždanoka.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Mario MAURO

Заместник-председател

16.   Платежни услуги на вътрешния пазар ***I (разискване)

Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги на вътрешния пазар и за изменение на Директиви 97/7/EО, 2000/12/EО и 2002/65/EО [COM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245(COD)] — Комисия по икономически и парични въпроси.

Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Jean-Paul Gauzès представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Manuel António dos SANTOS

Заместник-председател

Изказаха се: Mia De Vits (докладчик по становището на комисията IMCO), Rainer Wieland (докладчик по становището на комисията JURI), Alexander Radwan — от името на групата PPE-DE, Gianni Pittella — от името на групата PSE, Sharon Bowles — от името на групата ALDE, Dariusz Maciej Grabowski — от името на групата UEN, John Whittaker — от името на групата IND/DEM, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, John Purvis, Ieke van den Burg, Zsolt László Becsey, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Corien Wortmann-Kool, Charlie McCreevy и Pervenche Berès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.26 от протокола от 24.04.2007 г.

17.   Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно лекарствените продукти за съвременно лечение и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004 [COM(2005)0567 — C6-0401/2005—2005/0227(COD)] — Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Marek SIWIEC

Заместник-председател

Miroslav Mikolášik представи доклада.

Изказаха се: Giles Chichester (докладчик по становището на комисията ITRE), Hiltrud Breyer (докладчик по становището на комисията JURI), John Bowis — от името на групата PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt — от името на групата PSE, Frédérique Ries — от името на групата ALDE, Konrad Szymański — от името на групата UEN, Hiltrud Breyer — от името на групата Verts/ALE, Adamos Adamou — от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland — от името на групата IND/DEM, Françoise Grossetête, Proinsias De Rossa, Marios Matsakis, Urszula Krupa, Peter Liese, Jorgo Chatzimarkakis, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Péter Olajos, John Purvis, Carlo Casini, Bogusław Sonik, Klaus Theo Schröder (действащ председател на Съвета) и Günter Verheugen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 25.04.2007 г.

18.   Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (разискване)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост [COM(2006)0168 — C6-0233/2005—2005/0127(COD)] — Комисия по правни въпроси.

Докладчик: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

Nicola Zingaretti представи доклада.

Изказаха се: David Hammerstein (докладчик по становището на комисията ITRE), Rainer Wieland (докладчик по становището на комисията LIBE), Hans-Peter Mayer — от името на групата PPE-DE, Manuel Medina Ortega — от името на групата PSE, Toine Manders — от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger — от името на групата Verts/ALE, Umberto Guidoni — от името на групата GUE/NGL, Jim Allister, независим член на ЕП, Jacques Toubon и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Luigi COCILOVO

Заместник-председател

Изказаха се: Sharon Bowles, Carl Schlyter, Daniel Strož, Tadeusz Zwiefka, Edith Mastenbroek, Ignasi Guardans Cambó, Maria Badia i Cutchet и Günter Verheugen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 25.04.2007 г.

19.   Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (разискване)

Доклад относно въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване [2006/2107(INI)] — Комисия по регионално развитие.

Докладчик: Markus Pieper (A6-0087/2007)

Markus Pieper представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Nathalie Griesbeck (докладчик по становището на комисията BUDG), Lambert van Nistelrooij — от името на групата PPE-DE, Gábor Harangozó — от името на групата PSE, Grażyna Staniszewska — от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki — от името на групата UEN, Gisela Kallenbach — от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides — от името на групата GUE/NGL, Jens-Peter Bonde — от името на групата IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea — от името на групата ITS, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, László Surján, Constanze Angela Krehl, Jean Marie Beaupuy, Jan Tadeusz Masiel, Pedro Guerreiro, Jan Olbrycht, Stavros Arnaoutakis, Danutė Budreikaitė, Margie Sudre, Miloš Koterec, Valdis Dombrovskis, Andrzej Jan Szejna, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Danuta Hübner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.28 от протокола от 24.04.2007 г..

20.   Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (разискване)

Доклад за общия проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. Раздел III — Комисия [2007/2017(BUD)] — Комисия по бюджети.

Докладчик: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

Kyösti Virrankoski представи доклада.

Изказа се Dalia Grybauskaitė (член на Комисията).

Изказаха се: Michael Gahler (докладчик по становището на комисията AFET) и Richard James Ashworth — от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Adam BIELAN

Заместник-председател

Изказаха се: Catherine Guy-Quint — от името на групата PSE, Anne E. Jensen — от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk — от името на групата UEN, Marie Anne Isler Béguin — от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen — от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Nathalie Griesbeck, Reimer Böge, Paulo Casaca и Dalia Grybauskaitė.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.29 от протокола от 24.04.2007 г.

21.   Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно отваряне на тарифните квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния за снабдяване на рафинерии през стопанските 2006/07, 2007/08 и 2008/09 години [COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS)] — Комисия по земеделие и развитие на селските райони.

Докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf представи доклада.

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Atilla Béla Ladislau Kelemen — от името на групата PPE-DE, Marc Tarabella — от името на групата PSE, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea — от името на групата ITS, и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 24.04.2007 г.

22.   Квотна система за производството на картофено нишесте * (разискване)

Доклад по предложението за регламент на Съвета относно за изменение на Регламент (ЕО) №1868/94 за въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте [COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS)] — Комисия по земеделие и развитие селските райони.

Докладчик: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Janusz Wojciechowski представи доклада.

Изказаха се: Esther De Lange — от името на групата PPE-DE, Bogdan Golik — от името на групата PSE, Kyösti Virrankoski — от името на групата ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski — от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf — от името на групата Verts/ALE, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Jan Mulder, Zdzisław Zbigniew Podkański, Šarūnas Birutis, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.27 от протокола от 24.04.2007 г.

23.   Искове за вреди във връзка с нарушения на антитръстовото законодателство на ЕС (разискване)

Доклад относно Зелената книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО [2006/2207(INI)] — Комисия по икономически и парични въпроси.

Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

Antolín Sánchez Presedo представи доклада.

Изказа се Neelie Kroes (член на Комисията).

Изказаха се: Bert Doorn (докладчик по становището на комисията JURI), Jonathan Evans — от името на групата PPE-DE, Ieke van den Burg — от името на групата PSE, Sharon Bowles — от името на групата ALDE, Pervenche Berès, Diana Wallis и Neelie Kroes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.10 от протокола от 25.04.2007 г.

24.   Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 387.009/OJMA).

25.   Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 0,05 ч.

Harald Rømer

Генерален секретар

Mechtild Rothe

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Вторник, 24 април 2007 г.

20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 74/18


ПРОТОКОЛ

(2008/C 74 E/02)

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Luigi COCILOVO

Заместник-председател

1.   Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9,00 ч.

2.   Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I.

НАСКОРОШНИ РЕПРЕСИИ НА ДЕМОНСТРАЦИИ В РУСИЯ

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna и Elena Valenciano Martínez-Orozco — от името на групата PSE, относно репресията на демонстрации в Русия (B6-0172/2007);

Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato, Henrik Lax и Marios Matsakis — от името на групата ALDE, относно репресията на демонстрации на опозицията на 14 и 15 април в Москва и Санкт Петербург (B6-0175/2007);

Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski и Gintaras Didžiokas — от името на групата UEN, относно демонстрациите на опозицията на 14 и 15 април в Москва и Санкт Петербург (B6-0178/2007);

Bart Staes, Milan Horáček и Angelika Beer — от името на групата Verts/ALE, относно наскорошните репресии на демонстрации в Русия (B6-0179/2007);

Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola и Simon Coveney — от името на групата PPE-DE, относно наскорошните репресии на демонстрации в Русия (B6-0182/2007);

Vittorio Agnoletto и André Brie — от името на групата GUE/NGL, относно наскорошните репресии на демонстрации в Русия (B6-0186/2007).

II.

ОТВЛИЧАНЕТО НА ЖУРНАЛИСТА АЛЪН ДЖОНСТЪН В ГАЗА

Brian Crowley — от името на групата UEN, относно случая Alan Johnston, журналист на BBC, отвлечен в Газа на 12 март 2007 г. (B6-0159/2007);

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt и Elena Valenciano Martínez-Orozco — от името на групата PSE, относно случая Alan Johnston, журналист на BBC, отвлечен в Газа (B6-0161/2007);

Elizabeth Lynne, Chris Davies и Sarah Ludford — от името на групата ALDE, относно случая Alan Johnston, журналист на BBC, отвлечен на 12 март 2007 г. в Газа (B6-0174/2007);

Francis Wurtz, Luisa Morgantini и André Brie — от името на групата GUE/NGL, относно случая Алън Джонстън, журналист на BBC, отвлечен на 12 март 2007 г. в Газа (B6-0177/2007);

Margrete Auken, Jill Evans и Caroline Lucas — от името на групата Verts/ALE, относно Алън Джонстън, журналист на BBC, отвлечен на 12 март 2007 г. в Газа (B6-0180/2007);

Ioannis Kasoulides, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eija-Riitta Korhola, Simon Coveney и Charles Tannock — от името на групата PPE-DE, относно отвличането на журналиста Алън Джонстън в Газа (B6-0184/2007).

III.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ВЪВ ФИЛИПИНИТЕ

Pasqualina Napoletano и Marc Tarabella — от името на групата PSE, относно положението на правата на човека във Филипините (B6-0160/2007);

Jules Maaten и Marios Matsakis — от името на групата ALDE, относно ситуацията във Филипините (B6-0173/2007);

Tobias Pflüger — от името на групата GUE/NGL, относно положението на правата на човека във Филипините (B6-0176/2007);

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda и Carl Schlyter — от името на групата Verts/ALE, относно нарушаването на правата на човека във Филипините (B6-0181/2007);

Thomas Mann, Bernd Posselt и Eija-Riitta Korhola — от името на групата PPE-DE, относно положението на правата на човека във Филипините (B6-0183/2007);

Gintaras Didžiokas, Michał Tomasz Kamiński и Adam Bielan — от името на групата UEN, относно положението на правата на човека във Филипините (B6-0185/2007).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.

3.   Решение за неотложна процедура

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от Правилника) от Съвета:

* относно предложение за регламент на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти (COM(2005)0671 — C6-0032/2006—2005/0278(CNS)) — Комисия AGRI

Изказа се Marie-Hélène Aubert (докладчик на Комисия AGRI).

Искането за неотложна процедура е отхвърлено.

4.   Освобождаване от отговорност за 2005 г. (разискване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Раздел III, Комисия

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, Раздел III — Комисия [SEC(2006)0916 — C6-0263/2006 — 2006/2070(DEC) — SEC(2006)0915 — C6-0262/2006 — 2006/2070(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Раздел I, Европейски парламент

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година. Раздел I — Европейски парламент [C6-0465/2006 — 2006/2071(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Bart Staes (A6-0094/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Раздел II, Съвет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година. Раздел II — Cъвет [C6-0466/2006 — 2006/2072(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г., Раздел IV, Съд на Европейските общности

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година. Раздел IV — Съд на Европейските общности [C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Раздел V, Сметна палата

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година. Раздел V — Cметна палата [C6-0468/2006 — 2006/2074(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Раздел VI, Европейски икономически и социален комитет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година. Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет [C6-0469/2006 — 2006/2075(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Раздел VII, Комитет на регионите

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година. Раздел VII — Комитет на регионите [C6-0470/2006 — 2006/2076(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Раздел VIII A, Европейски омбудсман

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година. Раздел VIII A — Европейски омбудсман [C6-0471/2006 — 2006/2063(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Раздел VIII Б, Европейски надзорен орган за защита на данните

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година. Раздел VIIIБ — Европейски надзорен орган по защита на данните [C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: шести, седми, осми и девети Европейски фонд за развитие

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2005 година [COM(2006)0429 — C6-0264/2006 — 2006/2169(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Mogens N. J. Camre (A6-0115/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за 2005 финансова година [C6-0386/2006 — 2006/2153(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0097/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Eвропейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година [C6-0387/2006 — 2006/2154(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0098/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005г.: Европейска агенция за възстановяване

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за реконстурция за 2005 финансова година [C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0116/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година [C6-0389/2006 — 2006/2156(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0118/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за 2005 финансова година [C6-0390/2006 — 2006/2157(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0100/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за околна среда

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за 2005 финансова година [C6-0391/2006 — 2006/2158(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0103/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005г.: Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа [C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0105/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за 2005 финансова година [C6-0393/2006 — 2006/2160(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0101/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция по лекарствата

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2005 година [C6-0394/2006 — 2006/2161(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0099/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Евроюст

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за 2005 финансова година [C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0120/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска фондация за обучение

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за 2005 финансова година [C6-0396/2006 — 2006/2163(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0113/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за морска безопасност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2005 година [C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0114/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005г.: Европейска агенция за авиационна безопасност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за 2005 финансова година [C6-0398/2006 — 2006/2165(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0121/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски орган за безопасност на храните

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2005 година [C6-0399/2006 — 2006/2166(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0112/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Доклад за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за 2005 финансова година [C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0119/2007)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2005 г. [C6-0401/2006 — 2006/2168(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0102/2007)

Salvador Garriga Polledo представи доклада (A6-0095/2007).

Bart Staes представи доклада (A6-0094/2007).

Daniel Caspary представи своите доклади (A6-0108/2007, A6-0109/2007, A6-0107/2007, A6-0110/2007, A6-0106/2007, A6-0104/2007 и A6-0111/2007).

Mogens N. J. Camre представи доклада (A6-0115/2007).

Edit Herczog представи своите доклади (A6-0097/2007, A6-0098/2007, A6-0116/2007, A6-0118/2007, A6-0100/2007, A6-0103/2007, A6-0105/2007, A6-0101/2007, A6-0099/2007, A6-0120/2007, A6-0113/2007, A6-0114/2007, A6-0121/2007, A6-0112/2007, A6-0119/2007 и A6-0102/2007).

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Ralf Walter (докладчик по становището на комисията DEVE) (A6-0095/2007 и A6-0115/2007), Jutta Haug (докладчик по становището на комисията ENVI) (A6-0095/2007, A6-0103/2007, A6-0112/2007 и A6-0119/2007), Michael Cramer (докладчик по становището на комисията TRAN) (A6-0095/2007 и A6-0121/2007), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT) (A6-0095/2007), Bárbara Dührkop Dührkop (докладчик по становището на комисията LIBE) (A6-0095/2007 и A6-0120/2007), Lissy Gröner (докладчик по становището на комисията FEMM) (A6-0095/2007), Véronique Mathieu — от името на групата PPE-DE, Dan Jørgensen — от името на групата PSE, Jan Mulder — от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk — от името на групата UEN, и Bart Staes — от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Diana WALLIS

Заместник-председател

Изказаха се: Esko Seppänen — от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren — от името на групата IND/DEM, Ashley Mote — от името на групата ITS, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Esther De Lange, Edith Mastenbroek, Bill Newton Dunn, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Jiří Maštálka, John Whittaker, Alexander Stubb, Paulo Casaca, Kyösti Virrankoski, Ingeborg Gräßle, Herbert Bösch, Margarita Starkevičiūtė, José Javier Pomés Ruiz, Szabolcs Fazakas, James Elles, Markus Ferber, Siim Kallas и Bart Staes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.30 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.31 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.32 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.5 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.6 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.7 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.33 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.8 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.9 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.10 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.11 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.12 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.34 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.13 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.14 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.15 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.16 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.16 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.17 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.18 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.19 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.20 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.21 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.21 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.22 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.23 от Протокола от 24.04.2007 г., точка 7.24 от Протокола от 24.04.2007 г. и точка 7.25 от Протокола от 24.04.2007 г.

5.   Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. (разискване)

Доклад относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. [2006/2232(INI)] — Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Заместник-председател

Изказаха се: Ulla Schmidt (действащ председател на Съвета) и Markos Kyprianou (член на Комисията).

Изказаха се: Zita Gurmai (докладчик по становището на комисията FEMM), Antonios Trakatellis — от името на групата PPE-DE, Dorette Corbey — от името на групата PSE, Marios Matsakis — от името на групата ALDE, Bogusław Rogalski — от името на групата UEN, Umberto Guidoni — от името на групата GUE/NGL, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Michael Cashman (докладчик по становището на комисията LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt и Markos Kyprianou.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.35 от Протокола от 24.04.2007 г.

(Заседанието, прекъснато в 11,50 ч., в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Luigi COCILOVO

Заместник-председател

6.   Приветствие с добре дошли

От името на Парламента Председателят приветства с добре дошъл Vicente Fox, бивш президент на Мексико, който зае място на официалната трибуна.

7.   Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

7.1.   Споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за предложението за решение на Съвета относно сключване на споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги [COM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Paolo Costa (A6-0093/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0102)

7.2.   Основни заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за инициативата на Република Финландия относно приемането на решение на Съвета, коригиращо основните заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол [16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS)] — Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Докладчик: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0103)

Изказа се Richard Corbett, който предложи гласуването на всички доклади п опростената процедура да се проведе „ан-блок“ (член 131 от Правилника за дейността) (Председателят заяви, че не може да даде ход на това искане).

7.3.   Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно отваряне на тарифните квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния за снабдяване на рафинерии през стопанските 2006/07, 2007/08 и 2008/09 години [COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS)] — Комисия п о зeмеделие и развитие на селските райони.

Докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0104)

7.4.   Снемане на имунитета на Vural Öger (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Vural Öger [2006/2198(IMM)] — Комисия по правни въпроси.

Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0105)

7.5.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Съд на Европейските общности (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година. Раздел IV — Съд на Европейските общности [C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0106)

7.6.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Сметна палата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година. Раздел V — Cметна палата [C6-0468/2006 — 2006/2074(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0107)

7.7.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски икономически и социален комитет (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година. Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет [C6-0469/2006 — 2006/2075(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0108)

7.8.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година. Раздел VIII A — Европейски омбудсман [C6-0471/2006 — 2006/2063(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0109)

7.9.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски надзорен орган по защита на данните (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година. Раздел VIIIБ — Европейски надзорен орган по защита на данните [C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0110)

7.10.   Освобождаване от отговорност за 2005 г: Шести, Седми, Осми и Девети Европейски фондове за развитие (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2005 година [COM(2006)0429 — C6-0264/2006 — 2006/2169(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Mogens N. J. Camre (A6-0115/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0111)

7.11.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за 2005 финансова година [C6-0386/2006 — 2006/2153(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0097/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0112)

7.12.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Eвропейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година [C6-0387/2006 — 2006/2154(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0098/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0113)

7.13.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година [C6-0389/2006 — 2006/2156(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0118/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0114)

7.14.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за 2005 финансова година [C6-0390/2006 — 2006/2157(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0100/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0115)

7.15.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за околната среда (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за 2005 финансова година [C6-0391/2006 — 2006/2158(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0103/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0116)

7.16.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа [C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0105/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0117)

7.17.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за 2005 финансова година [C6-0393/2006 — 2006/2160(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0101/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0118)

7.18.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция по лекарствата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2005 година [C6-0394/2006 — 2006/2161(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0099/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0119)

7.19.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Евроюст (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за 2005 финансова година [C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0120/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0120)

7.20.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска фондация за обучение (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за 2005 финансова година [C6-0396/2006 — 2006/2163(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0113/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0121)

7.21.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за морска безопасност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2005 година [C6-0397/2006 — 2006/2164(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0114/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0122)

7.22.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за 2005 финансова година [C6-0398/2006 — 2006/2165(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0121/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0123)

7.23.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски орган за безопасност на храните (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2005 година [C6-0399/2006 — 2006/2166(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0112/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0124)

7.24.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за 2005 финансова година [C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0119/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0125)

7.25.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за 2005 финансова година [C6-0401/2006 — 2006/2168(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0102/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ 1 и 2 и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0126)

7.26.   Платежни услуги на вътрешния пазар ***I (гласуване)

Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги на вътрешния пазар и за изменение на Директиви 97/7/EО, 2000/12/EО и 2002/65/EО [COM(2005)0603 —- C6-0411/2005 — 2005/0245(COD)] — Комисия по икономически и парични въпроси.

Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0127)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2007)0127)

Изказвания относно гласуването:

Jean-Paul Gauzès (докладчик) предложи изменение 287 да бъде отхвърлено;

Pervenche Berès направи устно предложение за изменение, с оглед добавянето на ново позоваване в преамбюла на законодателната резолюция; предложението бе прието.

7.27.   Въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте * (гласуване)

Доклад по предложението за регламент на Съвета относно за изменение на Регламент (ЕО) №1868/94 за въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте [COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS)] — Комисия по земеделие и развитие на селските райони.

Докладчик: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0128)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2007)0128)

Изказвания относно гласуването:

Janusz Wojciechowski (докладчик) относно изменение 8.

7.28.   Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (гласуване)

Доклад относно въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване [2006/2107(INI)] — Комисия по регионално развитие.

Докладчик: Markus Pieper (A6-0087/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказа се Markus Pieper (докладчик).

Приема се (P6_TA(2007)0129)

Изказвания относно гласуването:

Kyriacos Triantaphyllides направи устно предложение за изменение на изменение 26; предложението бе прието (така промененото изменение бе отхвърлено).

7.29.   Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (гласуване)

Доклад за общия проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. Раздел III — Комисия [2007/2017(BUD)] — Комисия по бюджети.

Докладчик: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2007)0130)

Изказвания относно гласуването:

Kyösti Virrankoski (докладчик) направи устно предложение за изменение на изменение 16; предложението бе прието.

7.30.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Комисия (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година. Раздел III — Комисия [SEC(2006)0916 — C6-0263/2006 — 2006/2070(DEC) — SEC(2006)0915 — C6-0262/2006 — 2006/2070(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P6_TA(2007)0131)

Приключването на сметките следователно е одобрено (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2007)0131)

Изказвания относно гласуването:

Salvador Garriga Polledo (докладчик) направи устни предложения за изменение на параграфи 37 и 108; предложенията бяха приети.

7.31.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година. Раздел I — Европейски парламент [C6-0465/2006 — 2006/2071(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Bart Staes (A6-0094/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство) (Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P6_TA(2007)0132)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2007)0132)

Изказвания относно гласуването:

Edith Mastenbroek относно изменение 7;

Daniel Caspary относно провеждането на гласуването.

7.32.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Cъвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година. Раздел II — Cъвет [C6-0466/2006 — 2006/2072(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P6_TA(2007)0133)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2007)0133)

Изказа се Herbert Bösch (председател на комисията CONT), който изказва съжаление относно отсъствието на представител на Съвета по време на разискването (Председателят приема за сведение неговото изказване).

7.33.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Комитет на регионите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година. Раздел VII — Комитет на регионите [C6-0470/2006 — 2006/2076(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P6_TA(2007)0134)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2007)0134)

7.34.   Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за реконструкция (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за реконструкция за 2005 финансова година [C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC)] — Комисия по бюджетен контрол.

Докладчик: Edit Herczog (A6-0116/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P6_TA(2007)0135)

Приключването на сметките е следователно одобрено (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2007)0135)

7.35.   Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. (гласуване)

Доклад относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. [2006/2232(INI)] — Комисия по околна среда, общественото здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2007)0136)

8.   Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Janusz Wojciechowski — A6-0137/2007: Danutė Budreikaitė

Доклад Markus Pieper — A6-0087/2007: Czesław Adam Siekierski, Andreas Mölzer, Zita Pleštinská и Albert Deß

Доклад Kyösti Virrankoski — A6-0123/2007: Andreas Mölzer

Доклад Salvador Garriga Polledo — A6-0095/2007: Christopher Heaton-Harris

Доклад Bart Staes — A6-0094/2007: Christofer Fjellner

Доклад Daniel Caspary — A6-0106/2007: Christopher Heaton-Harris

Доклад Georgs Andrejevs — A6-0091/2007: Marcin Libicki и Danutė Budreikaitė

9.   Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

*

* *

Derek Roland Clark уведоми, че макар да е гласувал „въздържал се“, той не е искал да гласува по параграф 75 от предложението за резолюция, съдържащо се в доклада Bart Staes — A6-0094/2007.

(Заседанието, прекъснато в 13,20 ч., бе възобновено в 15,05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Mechtild ROTHE

Заместник-председател

10.   Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

11.   Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I — Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***I — Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I — Контрол от държавата на пристанището ***I — Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация [COM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на основни принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт, изменяща Директиви 1999/35/ЕО и 2002/59/ЕО [COM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на авария [COM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола от пристанищната държава (преработен вариант) [COM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандартите за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации [COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Изказаха се: Karin Roth (действащ председател на Съвета) и Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Dirk Sterckx представи доклада (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček представи доклада (A6-0079/2007).

Paolo Costa представи доклада (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto представи доклада (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual представи доклада (A6-0070/2007).

Изказаха се: Willi Piecyk (докладчик по становището на комисията РECH), Piia-Noora Kauppi (докладчик по становището на комисията JURI) и Ioannis Kasoulides — от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Luisa MORGANTINI

Заместник-председател

Изказаха се: Emanuel Jardim Fernandes — от името на групата PSE, Josu Ortuondo Larrea — от името на групата ALDE, Roberts Zīle — от името на групата UEN, Jacky Henin — от името на групата GUE/NGL, Ian Hudghton — от името на групата Verts/ALE, Graham Booth — от името на групата IND/DEM, Fernand Le Rachinel — от името на групата ITS, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary и Stanisław Jałowiecki.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Gérard ONESTA

Заместник-председател

Изказаха се: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 25.04.2007 г., точка 11.4 от протокола от 25.04.2007 г., точка 11.5 от протокола от 25.04.2007 г., точка 11.6 от протокола от 25.04.2007 г. и точка 11.7 от 25.04.2007 г.

(Заседанието, прекъснато в 17,40 ч., в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Manuel António dos SANTOS

Заместник-председател

12.   Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0017/2007).

Първа част

Въпрос 42 (Alain Hutchinson): Шантаж над работниците на предприятието VW Forest — делокализация с обратен ефект.

Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 43 (Ignasi Guardans Cambó): Риск от произвол и противоречия при прилагането на новите мерки за въздушна сигурност.

László Kovács (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack и Justas Vincas Paleckis.

Въпрос 44 (Jacek Protasiewicz): Прилагане на правилата относно държавните помощи в областта на мерките, насочени към насърчаване наемането на работа на лица с увреждания

László Kovács отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Jacek Protasiewicz.

Втора част

Въпрос 45 (Martin Dimitrov): Изменение на директива 92/84/ЕИО в посока на увеличаване на минималните акцизни ставки върху алкохолните напитки.

László Kovács отговори на въпроса.

Изказа се Proinsias De Rossa относно въпрос 46 (Председателят отговаря, че въпрос 46 е оттеглен).

László Kovács отговаря на уточняващите въпроси на Мартин Димитров, John Purvis, Danutė Budreikaitė и Proinsias De Rossa относно въпрос 45.

Изказа се Carl Schlyter.

Въпрос 47 (Gianluca Susta): Европейско училище — записвания.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Lapo Pistelli (в качеството на заместник на автора), Richard Seeber и Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпрос 48 (Proinsias De Rossa): Преструктуриране на отдела, ръководещ подпрограмата „Евридика“.

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Proinsias De Rossa.

Въпрос 49 (Leopold Józef Rutowicz): План за управление на фондовете на Общността.

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Leopold Józef Rutowicz и Paul Rübig.

Въпрос 50 ще получи писмен отговор.

Въпрос 51 (Claude Moraes): Европейски фонд за регионално развитие.

Danuta Hübner (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes и Paul Rübig.

Въпрос 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Регионална политика, насочена към островните райони.

Danuta Hübner отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Georgios Papastamkos.

Въпрос 53 (Glenis Willmott): Популяризиране на фондовете на Общността на областно ниво.

Danuta Hübner отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Glenis Willmott.

Въпрос 54 (Lambert van Nistelrooij): Статут на Нидерландските Антилски острови и структурните фондове.

Danuta Hübner отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Lambert van Nistelrooij.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

13.   Искане за обявяване на недопустимост (хомофобия в Европа)

Председателят обявява, че е получил, в съответствие с член 167, параграф 1 от Правилника за дейността, уведомление от групата UEN относно нейното намерение да поиска обявяване на недопустимост при откриване на разискването по декларациите на Съвета и на Комисията относно хомофобията в Европа, което е включено в дневния ред на заседанието утре следобед.

Предложението ще бъде гласувано непосредствено след като бъде представено.

(Заседанието, прекъснато в 19,35 ч., бе възобновено в 21,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Mario MAURO

Заместник-председател

14.   Многостранно споразумение за създаване на Общо европейско въздушно пространство — Mногостранно споразумение относно създаването на общо европейско въздушно пространство * (разискване)

Изявление на Комисията: Многостранно споразумение за създаване на Общо европейско въздушно пространство

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на многостранно споразумение между Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Европейската общност, Република Исландия, Бивша югославска република Македония, Кралство Норвегия, Сърбия и Черна гора, Румъния и Мисията на ООН за временно управление в Косово относно създаването на общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) [COM(2006)0113 — C6-0218/2006—2006/0036(CNS)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Eva Lichtenberger представи доклада.

Изказаха се: Georg Jarzembowski — от името на групата PPE-DE, Saïd El Khadraoui — от името на групата PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert — от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski — от името на групата UEN, Vladimír Remek — от името на групата GUE/NGL, Jean-Claude Martinez — от името на групата ITS, Erna Hennicot-Schoepges, Silvia-Adriana Ţicău, Arūnas Degutis и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 25.04.2007 г.

15.   „Галилео“(разискване)

Изявление на Комисията: „Галилео“

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Etelka Barsi-Pataky — от името на групата PPE-DE, Norbert Glante — от името на групата PSE, Fiona Hall — от името на групата ALDE, David Hammerstein — от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten — от името на групата IND/DEM, Józef Pinior и Jacques Barrot.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Angelika Niebler — от името на комисията ITRE, относно преговорите във връзка с договора за концесия на „Галилео“ (B6-0155/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: 26.04.2007 г.

16.   Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 [14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191(COD)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Paolo Costa (A6-0134/2007)

Paolo Costa представи препоръката за второ четене.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Philip Bradbourn, на първо място, за да изкаже съжалението си, че тази точка е включена в дневния ред на нощното заседание, а след това — от името на групата PPE/DE, Saïd El Khadraoui — от името на групата PSE, Vladimír Remek — от името на групата GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Ulrich Stockmann, Jim Higgins, Robert Evans, Reinhard Rack и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: 25.04.2007 г.

17.   Оценка и управление на риска от наводнения ***II (разискване)

Препоръка за общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения [12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD)] — Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Richard Seeber (A6-0064/2007)

Richard Seeber представи препоръката за второ четене.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Anja Weisgerber — от името на групата PPE-DE, Edite Estrela — от името на групата PSE, Vittorio Prodi — от името на групата ALDE, Leopold Józef Rutowicz — от името на групата UEN, Urszula Krupa — от името на групата IND/DEM, Andreas Mölzer — от името на групата ITS, Péter Olajos, Karin Scheele, Johannes Blokland и Stavros Dimas.

Разискването приключи.

Гласуване: 25.04.2007 г.

18.   Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (разискване)

Доклад относно Тематичната стратегия за устойчиво използване на природни ресурси [2006/2210(INI)] — Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

Kartika Tamara Liotard представи доклада.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Avril Doyle — от името на групата PPE-DE, Gyula Hegyi — от името на групата PSE, Mojca Drčar Murko — от името на групата ALDE, Wiesław Stefan Kuc — от името на групата UEN, Satu Hassi — от името на групата Verts/ALE, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Riitta Myller, Evangelia Tzampazi и Stavros Dimas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.12 от протокола от 25.04.2007 г.

19.   Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 387.009/OJME).

20.   Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23,45 ч.

Harald Rømer

Генерален секретар

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ

Значения на съкращенията и символите

+

приема се

-

отхвърля се

отпада

О

оттегля се

ПГ (..., ..., ...)

поименно гласуване („за“, „против“, въздържали се)

ЕГ (..., ..., ...)

електронно гласуване („за“, „против“, въздържали се)

разд.

разделно гласуване

поотд.

гласуване поотделно

изм.

изменение

КИ

компромисно изменение

СЧ

съответстваща част

з

изменение относно заличаване

=

идентични изменения

§

параграф

чл.

член

съобр.

съображение

ПР

предложение за резолюция

ПОР

предложение за обща резолюция

ТГ

тайно гласуване

1.   Споразумение ЕО—Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги *

Доклад: Paolo COSTA (A6-0093/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

518, 7, 19

Искания за поименно гласуване

PPE-DE окончателно гласуване

2.   Основни заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол *

Доклад: Jean-Marie CAVADA (A6-0136/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

3.   Тарифни квоти за внос на тръстикова захар в България и Румъния *

Доклад: Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF (A6-0072/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

4.   Искане за снемане на имунитета на Vural Öger

Доклад: Francesco Enrico SPERONI (A6-0140/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

584, 9, 38

Искания за поименно гласуване

PPE-DE окончателно гласуване

5.   Освобождаване от отговорност 2005: Раздел IV, Съд на Европейските общности

Доклад: Daniel CASPARY (A6-0109/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

6.   Освобождаване от отговорност 2005: Раздел V, Сметна палата

Доклад: Daniel CASPARY (A6-0107/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

7.   Освобождаване от отговорност 2005: Раздел VI, Европейски икономически и социален комитет *

Доклад: Daniel CASPARY (A6-0110/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

580, 50, 23

Искания за поименно гласуване

PPE-DE окончателно гласуване

8.   Освобождаване от отговорност 2005: Раздел VIII A, Европейски омбудсман

Доклад: Daniel CASPARY (A6-0104/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

9.   Освобождаване от отговорност 2005: Раздел VIII Б, Европейски надзорен орган по защита на данните

Доклад: Daniel CASPARY (A6-0111/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

10.   Освобождаване от отговорност 2005: 6-и, 7-и, 8-и и 9-и Европейски фондове за развитие

Доклад: Mogens N.J. CAMRE (A6-0115/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

11.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за развитие на професионалното обучение

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0097/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

12.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0098/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

13.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0118/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

14.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за мониторинг на наркотиците и ксенофобията

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0100/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

15.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за околната среда

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0103/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

16.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0105/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

17.   Освобождаване от отговорност 2005: Център за преводи на Европейския съюз

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0101/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

18.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция по лекарствата

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0099/2007)

Предмет

ПГ и т.н...

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

19.   Освобождаване от отговорност 2005: Евроюст

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0120/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

20.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейска фондация за обучение

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0113/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

21.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за морска безопасност

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0114/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

587, 49, 22

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

22.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за авиационна безопасност

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0121/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

23.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейски орган за безопасност на храните

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0112/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

ПГ

+

604, 23, 50

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

24.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за профилактика на заболяванията

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0119/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

25.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0102/2007)

Предмет

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

едно гласуване

 

+

 

26.   Платежни услуги на вътрешния пазар ***I

Доклад: Jean-Paul GAUZES (A6-0298/2007)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

текста в цялост

286

PPE-DE, PSE+ALDE

 

+

 

1—285

комисия

 

 

член 71

287

GUE/NGL

 

-

 

гласуване: променено предложение

 

+

 

гласуване: законодателна резолюция

 

+

устна промяна

Разни

Pervenche Berès, председател на комисията ECON, направи устно предложение с оглед добавянето на следното ново позоваване в преамбюла на законодателната резолюция:

Съобр. 3а: „— Като има предвид писмото от 1 март 2007 г., изпратено до председателя на Европейския парламент от председателя на работната група по член 29 от Директива 95/46/ЕО във връзка с въпросите, свързани със защитата на данните, по-специално при действието на системата SWIFT

27.   Квотна система за производството на картофено нишесте *

Доклад: Bernard Piotr WOJ CIECHOWSKI (A6-0137/2007)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

Изменения на компетентната комисия — гласуване „ан блок“

1—4

комисия

 

+

 

член 2, след § 2

8

UEN, Graefe zu Baringdorf

ЕГ

-

294, 354, 25

Приложение

5

UEN

 

-

 

6

UEN

 

-

 

7

UEN

 

-

 

гласуване: променено предложение

ПГ

+

586, 74, 20

гласуване: законодателна резолюция

 

+

 

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: променено предложение

28.   Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване

Доклад: Markus PIEPER (A6-0087/2007)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

преди § 1

25

GUE/NGL

ПГ

-

210, 453, 18

§ 1

20

Verts/ALE

 

-

 

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 2

§

оригинален текст

поотд.

+

 

след § 2

26

GUE/NGL

 

-

 

27

GUE/NGL

 

-

 

§ 4

9S

ALDE

 

-

 

28

GUE/NGL

ПГ

-

74, 599, 8

§ 9

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 11

10з

ALDE

 

-

 

§ 12

11з

ALDE

 

-

 

21

Verts/ALE

 

-

 

§ 13

12з

ALDE

 

-

 

22

Verts/ALE

ПГ

-

188, 477, 13

§ 14

13з=

23з=

39з=

ALDE

Verts/ALE

PSE

ЕГ

+

405, 267, 10

след § 14

37

Dess и др.

 

-

 

38

Dess и др.

 

-

 

§ 16

§

оригинален текст

поотд.

+

 

§ 17

1з=

14з=

PPE-DE

ALDE

ПГ

+

511, 138, 24

29

GUE/NGL

 

 

§

оригинален текст

 

 

§ 18

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2/ПГ

+

382, 277, 21

§ 20

30

GUE/NGL

ПГ

-

170, 496, 15

§

оригинален текст

поотд.

+

 

§ 21

24з

Verts/ALE

ПГ

-

111, 552, 22

31

GUE/NGL

ПГ

-

69, 597, 21

2=

15=

PPE-DE

ALDE

 

+

 

§ 22

32

GUE/NGL

 

-

 

§

оригинален текст

поотд.

+

 

§ 23

16з

ALDE

 

-

 

след § 23

33

GUE/NGL

ПГ

-

108, 563, 14

§ 24

34

GUE/NGL

 

-

 

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2/ПГ

+

584, 86, 8

§ 25

17з

ALDE

ПГ

+

339, 331, 19

35

GUE/NGL

 

 

§ 26

§

оригинален текст

поотд.

+

 

§ 28

36

GUE/NGL

 

-

 

§ 32

§

оригинален текст

ПГ

+

601, 68, 18

съобр. Г

3

ALDE

 

-

 

съобр. Д

ALDE

 

-

 

след съобр. Д

5

ALDE

 

+

 

съобр. Е

ALDE

ЕГ

+

370, 262, 48

съобр. Л

7

ALDE

 

-

 

съобр. Н

18

Verts/ALE

 

-

 

съобр. П

ALDE

 

-

 

19

Verts/ALE

 

+

 

съобр. Т

§

оригинален текст

поотд.

+

 

гласуване: резолюция (в цялост)

ПГ

+

473, 113, 104

Искания за поименно гласуване

GUE/NGL: изм. 1з/14з, 17з, 24з, 25, 28, 30, 31 и 33, § 32

PPE-DE: окончателно гласуване

VertsALE: изм. 22

Искания за поотделно гласуване:

GUE/NGL: §§ 2, 16, 20, 22 и 26

VertsALE: съобр. Т

Искания за разделно гласуване

GUE/NGL

§ 1

1-ва част: Текстът като цяло с изключение на думите „в рамките на бюджетните и политически дадености“

2-ра част: тези думи

§ 9

1-ва част: „Подчертава важността ... в интерес на гражданите на Съюза“

2-ра част: „да се оптимизира съотношението между разходите и ползите при извършването на разходи по мерки за сближаване на ЕС;“

§ 18

1-ва част: Текстът като цяло с изключение на думите „особено в регионите ... получавали финансиране от ЕС“

2-ра част: тези думи

§ 24

1-ва част: „Отбелязва, че успехът ... националните икономически политики“

2-ра част: „и че в тази връзка прилагането... политиката на сближаване“

Разни

Helmuth Markov е също сред подписалите изменението, внесено от групата GUE/NGL

29.   Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г.

Доклад: Kyösti VIRRANKOSKI (A6-0123/2007)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

§ 1

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2/ПГ

+

531, 122, 24

§ 3

1

Verts/ALE

ЕГ

+

374, 280, 16

10

PSE

 

+

 

§ 4

11

PSE

 

-

 

§ 6

8

PPE-DE

 

О

 

след § 7

9

PPE-DE

 

О

 

§ 8

13

PSE

 

-

 

§ 11

12

PSE

 

-

 

§ 13

14

PSE

 

-

 

§ 16

15

PSE

 

-

 

§ 17

16

PSE

 

+

устна промяна

§ 18

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 24

17

PSE

 

-

 

§ 27

18

PSE

 

+

 

след § 30

21

PSE

 

-

 

§ 31

3

Verts/ALE

 

-

 

19

PSE

ЕГ

-

317, 349, 9

§ 32

4

Verts/ALE

 

-

 

§ 34

5

Verts/ALE

 

-

 

§ 40

6

Verts/ALE

 

-

 

§ 47

7=

20=

Verts/ALE

PSE

 

-

 

след § 47

22

ALDE

 

+

 

гласуване: резолюция (в цялост)

 

+

 

Искания за разделно гласуване

IND/DEM

§ 1

1-ва част: Текстът като цяло с изключение на думите „и на нов подем ... Конституционния договор“

2-ра част: тези думи

Разни

Kyösti Virrankoski направи устно предложение за изменение на изменение 16

Параграф 17

17. изразява загриженост, че създаването на изпълнителни агенции и други ad hoc органи може да доведе до нарастване на броя на длъжностните лица и извънщатните служители на ЕС, освен ако се намали броят на длъжностите в съответната генерална дирекция на Комисията, за да се компенсира за нарастването, и до отслабване на контрола на администрацията на ЕС; изисква Комисията да даде обяснения в ППБ за 2008 г. за начина, по който длъжностите, поискани в новите изпълнителни агенции и други ad hoc органи, ще бъдат компенсирани чрез съкращения в отговорната генерална дирекция; освен това изисква Комисията да разгледа в ППБ за 2008 г. въпроса за подходящ контрол на изпълнителните агенции и други ad hoc органи и да осигури демократична отчетност; настоятелно призовава за усъвършенстване на Кодекса за поведение при създаване на изпълнителни агенции, по конкретно по отношение на парламентарния контрол върху финансирането и назначаването на персонал на агенциите;

30.   Освобождаване от отговорност 2005: Раздел III, Комисия

Доклад: Salvador GARRIGA POLLEDO (A6-0095/2007)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

Решение относно освобождаването от отговорност

гласуване: резолюция (в цялост)

ПГ

+

567, 62, 43

Предложение за резолюция:

§37

§

оригинален текст

 

+

устна промяна

§ 40

3

PPE-DE

ЕГ

+

332, 298, 53

след § 76

1

Verts/ALE

ЕГ

+

437, 221, 20

§ 77

4

PPE-DE

 

+

 

§ 97

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 108

§

texte original

 

+

modifié oralement

vote: résolution (ensemble)

AN

+

605, 57, 26

Решението за предоставяне на освобождаване от отговорност е равнозначно на приключване на сметките (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Искания за поименно гласуване

PPE-DE: гласуване относно освобождаването от отговорност и окончателно гласуване

Разни

Salvador Garriga Polledo, направи устно предложение за изменение на параграфи 37 и 108 (с оглед заличаване на бележките под линия, съдържащи се в тези два параграфа).

31.   Освобождаване от отговорност 2005: Раздел I, Европейски парламент

Доклад: Bart STAES (A6-0094/2007)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

Решение относно освобождаването от отговорност

гласуване: резолюция (в цялост)

ПГ

+

614, 55, 18

Предложение за резолюция:

§ 30

3

PPE-DE

 

+

 

след § 57

1

Fjellner и др.

ПГ

+

475, 201, 12

§ 59

§

оригинален текст

поотд.

-

 

§ 74

§

оригинален текст

ПГ

+

457, 197, 34

§ 75

§

оригинален текст

ПГ

+

457, 189, 26

§ 76

§

оригинален текст

ПГ

+

416, 222, 32

§ 77

§

оригинален текст

ПГ

+

421, 222, 29

§ 78

§

оригинален текст

ПГ

+

438, 210, 29

§ 79

PPE-DE

ПГ

+

473, 190, 20

§ 80

PPE-DE

ПГ

+

458, 200, 19

§ 81

PPE-DE

ПГ

+

455, 199, 25

§ 82

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2/ПГ

+

447, 194, 41

§ 83

PPE-DE

ПГ

+

466, 193, 27

§ 84

§

оригинален текст

поотд.

+

 

§ 85

§

оригинален текст

ПГ

+

462, 193, 24

§ 88

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2/ПГ

-

174, 473, 37

след § 94

2

Fjellner и др.

ПГ

+

448, 224, 11

гласуване: резолюция (в цялост)

ПГ

+

579, 66, 41

Искания за поименно гласуване

PPE-DE: изм. 1, 2 гласуване относно освобождаването от отговорност и окончателно гласуване

Verts/ALE: изм. 4, 5, 6, 7, §§ 74, 75, 76, 77, 78, 85 и 82-ра част, 88-2-ра част

Искания за гласуване поотделно

PPE-DE: § 59

PSE: §§ 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85

Искания за разделно гласуване

PSE

§ 82

1-ва част: „Отбелязва, че фондът ... са изключително големи“

2-ра част: „и следователно няма яснота ... дефицит на фонда;“

§ 88

1-ва част: „Счита, че ... необходимите мерки,“

2-ра част: „членовете следва единствено ... до юни 2009 г.;“

32.   Освобождаване от отговорност 2005: Раздел II, Съвет

Доклад: Daniel CASPARY (A6-0108/2007)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

Решение относно освобождаването от отговорност

гласуване: резолюция (в цялост)

ПГ

+

499, 161, 23

Предложение за резолюция:

§ 10

1

Verts/ALE

ПГ

-

135, 517, 29

след § 12

2

Verts/ALE

ПГ

-

124, 532, 30

гласуване: резолюция (в цялост)

ПГ

+

583, 68, 28

Искания за поименно гласуване

PPE-DE: гласуване относно освобождаването от отговорност и окончателно гласуване

Verts/ALE: изм. 1, 2

33.   Освобождаване от отговорност 2005: Раздел VII, Комитет на регионите

Доклад: Daniel CASPARY (A6-0106/2007)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

Решение относно освобождаването от отговорност

гласуване: резолюция (в цялост)

ПГ

+

516, 101, 53

Предложение за резолюция:

след § 7

1=

6=

Verts/ALE

IND/DEM

ПГ

-

156, 506, 4

§ 8

2=

7=

Verts/ALE

IND/DEM

ПГ

+

380, 291, 5

след § 8

3=

8=

Verts/ALE

IND/DEM

ПГ

-

115, 552, 11

4=

9=

Verts/ALE

IND/DEM

ПГ

-

149, 524, 6

5=

10=

Verts/ALE

IND/DEM

ПГ

-

111, 543, 10

гласуване: резолюция (в цялост)

ПГ

+

604, 64, 12

Искания за поименно гласуване

PPE-DE: гласуване относно освобождаването от отговорност и окончателно гласуване

IND/DEM: гласуване относно освобождаването от отговорност в изм. 6-10 и окончателно гласуване

34.   Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за реконструкция

Доклад: Edit HERCZOG (A6-0116/2007)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

Решение относно освобождаването от отговорност

гласуване: резолюция (в цялост)

 

+

 

Предложение за резолюция:

§ 23

1=

2=

PSE

PPE-DE

 

+

 

гласуване: резолюция (в цялост)

 

+

 

Решението за предоставяне на освобождаване от отговорност е равнозначно на приключване на сметките (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

35.   Борбата с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни, 2006—2009 г.

Доклад: Georgs ANDREJEVS (A6-0091/2007)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т.н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ — бележки

§ 2

13

Verts/ALE

ЕГ

+

369, 236, 11

§ 5

14

Verts/ALE

 

+

 

§ 10

5

PSE

 

-

 

§ 12

15

Verts/ALE

 

-

 

§ 15

16

Verts/ALE

 

-

 

§ 19

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 23

3

ALDE

 

+

 

§ 24

18

Verts/ALE

 

+

 

§ 29

§

оригинален текст

разд./ПГ

 

 

1

+

607, 6, 15

2

+

570, 45, 18

след § 30

19

Verts/ALE

 

-

 

§ 32

§

оригинален текст

ПГ

+

592, 39, 4

след § 32

20

Verts/ALE

ПГ

+

357, 271, 12

§ 36

21

Verts/ALE

 

+

 

след § 38

4

ALDE

 

+

 

съобр. В

1

ALDE

 

+

 

след съобр. В

6

Verts/ALE

 

+

 

след съобр. Ж

7

Verts/ALE

 

+

 

съобр. З

8

Verts/ALE

 

-

 

съобр. Л

§

оригинален текст

ПГ

+

580, 42, 14

съобр. М

9

Verts/ALE

 

-

 

след съобр. М

10

Verts/ALE

 

+

 

съобр. П

§

оригинален текст

разд./ПГ

 

 

1

+

603, 9, 19

2

+

541, 43, 15

съобр. Р

2

ALDE

 

+

 

11

Verts/ALE

 

+

 

след съобр. Ц

12

Verts/ALE

 

+

 

гласуване: резолюция (в цялост)

 

+

 

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: съобр. Л, изм. 20, съобр. П и § 29

Искания за разделно гласуване

IND/DEM

съобр. П

1-ва част: Текстът като цяло с изключение на думата „репродуктивното“

2-ра част: тази дума

§ 29

1-ва част: Текстът като цяло с изключение на думите „сексуалното и репродуктивното“

2-ра част: тези думи


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

1.   Доклад Costa A6-0093/2007

Резолюция

За: 518

ALDE: Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Kacin, Karim, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu, Romagnoli

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Surján, Szabó, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Bliznashki, Bösch, Bono, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hudghton, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Против: 7

ALDE: De Sarnez

IND/DEM: Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Wise

PSE: Siwiec

Въздържали се: 19

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa

ITS: Claeys, Dillen, Lang, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Kilroy-Silk

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Paul Rübig, Rainer Wieland, Marielle De Sarnez

2.   Доклад Speroni A6-0140/2007

Резолюция

За: 584

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Turmes

Против: 9

IND/DEM: Louis

ITS: Mihăescu, Romagnoli

PPE-DE: Zatloukal, Zieleniec

PSE: Christensen, Jørgensen, Schaldemose

Verts/ALE: Schlyter

Въздържали се: 38

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Krupa, Železný

ITS: Mote

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sonik

UEN: Bielan, Kamiński, Libicki

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Flautre, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Ždanoka

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против: Poul Nyrup Rasmussen

3.   Доклад Caspary A6-0110/2007

Резолюция

За: 580

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

ITS: Coşea, Mihăescu

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Ždanoka

Против: 50

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Krupa, Nattrass, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Mote

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Gargani, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kirkhope, Lulling, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

Въздържали се: 23

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Jałowiecki, McMillan-Scott, Szabó

UEN: Camre

4.   Доклад Herczog A6-0114/2007

Резолюция

За: 587

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Coşea, Mihăescu

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 49

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

ITS: Mote

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, Lulling, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Въздържали се: 22

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Kilroy-Silk

PPE-DE: Jałowiecki

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Manolis Mavrommatis

5.   Доклад Herczog A6-0112/2007

Резолюция

За: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Mihăescu

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 23

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hannan, Heaton-Harris, Strejček, Tannock

Verts/ALE: van Buitenen

Въздържали се: 50

ALDE: Ek

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Krupa

ITS: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Alfonso Andria

Въздържали се: Charles Tannock

6.   Доклад Wojciechowski A6-0137/2007

За: 586

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bowles, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Sinnott, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sonik, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Kristovskis, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 74

ALDE: Birutis, Juknevičienė, Staniszewska

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

ITS: Coşea, Mote

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Anastase, Březina, Buzek, Caspary, Chmielewski, Descamps, Dombrovskis, Handzlik, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kelam, Klich, Kudrycka, Lewandowski, Marinescu, Novak, Olajos, Ouzký, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Škottová, Spautz, Strejček, Vatanen, Vlasák, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Corbey, Geringer de Oedenberg

UEN: Czarnecki Marek Aleksander, Grabowski, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rutowicz

Verts/ALE: Schlyter

Въздържали се: 20

ALDE: Budreikaitė

IND/DEM: Krupa, Železný

PPE-DE: Ganţ, Higgins, Olbrycht, Pleštinská, Záborská

PSE: Beňová

UEN: Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Musumeci, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Marie-Hélène Descamps

7.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Изм. 25

За: 210

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Moisuc

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Casini, Dombrovskis, Gklavakis, Hatzidakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Šťastný, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Bono, Bourzai, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chervenyakov, Cottigny, De Keyser, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Gomes, Hamon, Jørgensen, Laignel, Lambrinidis, Mastenbroek, Matsouka, Muscat, Pahor, Patrie, Poignant, Reynaud, Riera Madurell, Roure, Sifunakis, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Xenogiannakopoulou

UEN: Crowley, Czarnecki Ryszard, Kuźmiuk, Ó Neachtain, Podkański, Rogalski, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 453

ALDE: Chatzimarkakis, in 't Veld

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Assis, Athanasiu, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Rühle, Schlyter

Въздържали се: 18

ALDE: Manders, Mulder

GUE/NGL: Holm, Liotard, Manolakou, Meijer, Pafilis, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Belohorská, Kilroy-Silk

PSE: Grech

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Pervenche Berès

Против: Dan Jørgensen

8.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Изм. 28

За: 74

ALDE: Bărbuleţiu

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis, Krupa, Wojciechowski Bernard Piotr

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, Berès, Bliznashki, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Estrela, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Laignel, Lambrinidis, Obiols i Germà, Poignant, Reynaud, Roure, Sifunakis, Siwiec, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Xenogiannakopoulou

UEN: Angelilli, Czarnecki Ryszard, Rogalski, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Против: 599

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Въздържали се: 8

IND/DEM: Sinnott

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Paparizov

Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer, Voggenhuber

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против: Edite Estrela, Rainer Wieland

9.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Изм. 22

За: 188

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, Bono, Bourzai, Bozkurt, Carlotti, Castex, Gomes, Grech, Hutchinson, Laignel, Lambrinidis, Martínez Martínez, Muscat, Obiols i Germà, Öger, Sifunakis, Szejna, Tzampazi, Van Lancker, Weiler, Xenogiannakopoulou

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki, Rogalski, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Против: 477

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Borrell Fontelles, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Въздържали се: 13

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Toussas

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Hamon, Roure

UEN: Tatarella

Verts/ALE: van Buitenen, Voggenhuber

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Maria Matsouka, Charlotte Cederschiöld

Против: Joel Hasse Ferreira

10.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Изм. 1+14

За: 511

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Vits, Díez González, Estrela, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gill, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Kinnock, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Patrie, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Reynaud, Riera Madurell, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Szejna, Tabajdi, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Против: 138

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mihăescu

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fjellner, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Beňová, van den Berg, Bliznashki, Bösch, Bulfon, Bullmann, Christensen, Corbey, Dobolyi, Douay, Fazakas, Gebhardt, Glante, Goebbels, Golik, Gröner, Groote, Haug, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lehtinen, Mann Erika, Myller, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Piecyk, Prets, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Stockmann, Tarabella, Thomsen, Walter

UEN: Foglietta

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 24

ITS: Mote

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Andersson, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Gierek, Liberadzki, Muscat, Paşcu, Rosati, Swoboda

UEN: Angelilli, Camre, Rogalski, Tatarella

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Pierre Schapira, Brigitte Douay

Против: Inger Segelström, Gunnar Hökmark

11.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Пар. 18/2

За: 382

ALDE: Alvaro, Andria, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Koch-Mehrin, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Meijer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mauro, Mayer, Mikolášik, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Assis, Athanasiu, van den Berg, Borrell Fontelles, Bulfon, Bullmann, Christensen, De Vits, Dobolyi, Fernandes, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Hänsch, Haug, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Martínez Martínez, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Rapkay, Schaldemose, Scheele, Sifunakis, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Valenciano Martínez-Orozco, Weiler

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Против: 277

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Cappato, Ciornei, Harkin, Kacin, Kułakowski, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Şerbu

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Busuttil, del Castillo Vera, Chichester, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, de Grandes Pascual, Grossetête, Gyürk, Harbour, Hatzidakis, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, Lulling, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Post, Protasiewicz, Purvis, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Ó Neachtain

Verts/ALE: Buitenweg, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lipietz, Romeva i Rueda, Voggenhuber

Въздържали се: 21

GUE/NGL: Holm, Liotard, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Creţu Corina, Dührkop Dührkop, Harangozó, Liberadzki, Muscat, Panzeri, Paparizov, Rosati

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Othmar Karas

Против: Stavros Lambrinidis, Nikolaos Sifunakis, Ole Christensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen

12.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Изм. 30

За: 170

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis, Krupa, Sinnott, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Gollnisch, Mihăescu, Popeangă

NI: Baco, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Becsey, Descamps, De Veyrac, Gklavakis, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Sonik, Strejček, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, Bulfon, Corbey, Estrela, Hegyi, Lambrinidis, Liberadzki, Matsouka, Sifunakis, Tzampazi, Xenogiannakopoulou

UEN: Borghezio, Crowley, Kamiński, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain

Против: 496

GUE/NGL: Liotard, Morgantini

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

ITS: Mote, Stoyanov

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 15

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Paparizov

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Kartika Tamara Liotard

Против: Edite Estrela

13.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Изм. 24

За: 111

ALDE: Ilchev, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Baco, Bobošíková

PPE-DE: Gklavakis, Hatzidakis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbey, Cottigny, De Keyser, Douay, Dumitrescu, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Haug, Herczog, Jørgensen, Laignel, Paparizov, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Angelilli, Crowley, Kamiński, Muscardini, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 552

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Coşea, Le Rachinel, Mihăescu, Mote

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berman, Bliznashki, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Rühle, Schlyter

Въздържали се: 22

GUE/NGL: Holm, Liotard, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Bonde

ITS: Claeys, Dillen, Gollnisch, Mölzer, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Papastamkos, Siekierski

PSE: Grech

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против: Dan Jørgensen

14.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Изм. 31

За: 69

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis, Krupa, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Gklavakis, Hatzidakis, Mavrommatis, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, De Keyser, Estrela, Hamon, Lambrinidis, Matsouka, Obiols i Germà, Paparizov, Severin, Sifunakis, Tzampazi, Xenogiannakopoulou

UEN: Muscardini

Против: 597

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Coşea, Mote, Stănescu

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 21

ALDE: Morţun

IND/DEM: Louis, Sinnott, de Villiers

ITS: Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против: Edite Estrela

15.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Изм. 33

За: 108

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Karatzaferis, Lundgren

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Itälä, Iturgaiz Angulo

PSE: Arnaoutakis, Beglitis, Casaca, De Keyser, Dumitrescu, Gomes, Grech, Hutchinson, Lambrinidis, Matsouka, Muscat, Obiols i Germà, Sifunakis, Tzampazi, Xenogiannakopoulou

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 563

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Gollnisch, Mote, Romagnoli

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Frassoni

Въздържали се: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Katerina Batzeli

16.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Пар. 24/2

За: 584

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Sinnott

ITS: Coşea

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 86

ALDE: Geremek, Jäätteenmäki, Jensen, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Battilocchio, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Strejček, Sumberg

PSE: El Khadraoui, Gierek, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Muscardini, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Въздържали се: 8

IND/DEM: Bonde, Louis, de Villiers

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Anne Van Lancker

17.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Изм. 17

За: 339

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Krupa, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Rivera

PPE-DE: Dombrovskis, Grosch, Kušķis, Mato Adrover, Matsis, Pīks, Strejček

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Crowley, Czarnecki Ryszard, Kamiński, Ó Neachtain, Rogalski, Wojciechowski Janusz

Против: 331

ALDE: Beaupuy, Davies, Degutis, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Pistelli, Sterckx

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers

NI: Allister

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gierek, Stihler

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 19

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Baco, Battilocchio, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Catherine Stihler

18.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Изм. 32

За: 601

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Sinnott, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 68

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Strejček

UEN: Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Schmidt Frithjof, Schroedter

Въздържали се: 18

GUE/NGL: Holm, Liotard, Manolakou, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

NI: Allister, Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Beazley

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

19.   Доклад Pieper A6-0087/2007

Резолюция

За: 473

ALDE: Andria, Beaupuy, Cornillet, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Ilchev, Laperrouze, Ludford, Matsakis, Morţun, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Sbarbati, Sterckx, Veraldi, Virrankoski

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Strejček, Stubb, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Против: 113

ALDE: Alvaro, Budreikaitė, Chatzimarkakis, in 't Veld, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Coşea, Mote

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Deß, Toubon

PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, Laignel, Martin David, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Westlund, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Въздържали се: 104

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Busk, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lax, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, de Villiers, Železný

ITS: Stoyanov

NI: Baco

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden

PSE: Ford, McAvan

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Åsa Westlund

20.   Доклад Virrankoski A6-0123/2007

Пар. 1/2

За: 531

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Bonde

ITS: Buruiană-Aprodu, Gollnisch, Mihăescu, Popeangă, Romagnoli

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 122

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Coşea, Mote

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Iturgaiz Angulo, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Въздържали се: 24

ITS: Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Cashman, Evans Robert, Ford, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Martin David, Moraes, Skinner, Stihler, Willmott

UEN: Krasts

Verts/ALE: Hudghton, Lucas

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против: Jens-Peter Bonde

Въздържали се: Linda McAvan, Gary Titley

21.   Доклад Garriga Polledo A6-0095/2007

Решение

За: 567

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Markov, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc, Mote

NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 62

GUE/NGL: Kohlíček, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, Lulling, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Verts/ALE: Schlyter

Въздържали се: 43

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

ITS: Gollnisch, Le Rachinel, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Battilocchio

UEN: Camre, Podkański

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Jerzy Buzek

Против: Malcolm Harbour, Philip Bradbourn

22.   Доклад Garriga Polledo A6-0095/2007

Резолюция

За: 605

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Moisuc

NI: Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 57

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Stoyanov

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Varvitsiotis, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Въздържали се: 26

GUE/NGL: Adamou, Manolakou, Meyer Pleite, Pafilis, Pflüger, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

ITS: Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Baco, Bobošíková

PSE: Roth-Behrendt

UEN: Camre

23.   Доклад Staes A6-0094/2007

Решение

За: 614

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 55

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

ITS: Coşea, Mote

NI: Allister, Bobošíková, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Spautz, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

Въздържали се: 18

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Bonde

ITS: Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Jałowiecki

24.   Доклад Staes A6-0094/2007

Изм. 1

За: 475

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Claeys, Dillen, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lewandowski, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Attard-Montalto, van den Berg, Berman, Bozkurt, Cashman, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, De Vits, El Khadraoui, Evans Robert, Färm, Ferreira Elisa, Ford, Gill, Grabowska, Grech, Guy-Quint, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Jørgensen, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Mihalache, Mikko, Moraes, Muscat, Myller, Paasilinna, Paparizov, Rasmussen, Rosati, Schaldemose, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Van Lancker, Westlund, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 201

ALDE: Beaupuy, Cornillet, Drčar Murko, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze

GUE/NGL: Henin, Markov, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Belohorská

PPE-DE: Albertini, Böge, Caspary, Daul, Descamps, Deß, De Veyrac, Ebner, Esteves, Ferber, Florenz, Gauzès, Grossetête, Guellec, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Karas, Kelemen, Klamt, Klaß, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Mathieu, Musotto, Nassauer, Pack, Posselt, Queiró, Radwan, Schwab, Spautz, Toubon, von Wogau, Záborská

PSE: Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chervenyakov, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Schulz, Severin, Sifunakis, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Maldeikis

Въздържали се: 12

ITS: Mote

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Jałowiecki

PSE: Beňová, Bliznashki, Leichtfried, Swoboda, Wiersma

UEN: Didžiokas

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Stephen Hughes, Ieke van den Burg, Catherine Guy-Quint

Против: Roselyne Bachelot-Narquin

25.   Доклад Staes A6-0094/2007

Пар. 74

За: 457

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, de Villiers, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Anastase, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, Corbey, Färm, McAvan, Mastenbroek, Mikko, Paparizov, Segelström, Stihler, Westlund

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 197

ALDE: Andria, Cappato, Cocilovo, Costa, Guardans Cambó, Pistelli, Polfer, Sbarbati, Toia, Veraldi

ITS: Coşea, Romagnoli

NI: Battilocchio, Belohorská, Kilroy-Silk

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Braghetto, Casini, Fatuzzo, Gawronski, Mantovani, Musotto, Tajani, Zappalà

PSE: Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli

Въздържали се: 34

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Wise

ITS: Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Mote, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: Posselt

PSE: Beňová, van den Burg, Ferreira Anne, Muscat, Roth-Behrendt, Scheele

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Anne Van Lancker, Hélène Goudin, Nils Lundgren

26.   Доклад Staes A6-0094/2007

Изм. 75

За: 457

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Anastase, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dimitrov Konstantin, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, van den Berg, Berman, Bozkurt, Corbey, Färm, Falbr, Grabowska, McAvan, Mastenbroek, Paparizov, Segelström, Stihler, Vergnaud, Westlund

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Против: 189

ALDE: Andria, Cappato, Cocilovo, Costa, Pistelli, Sbarbati, Toia, Veraldi

ITS: Coşea

NI: Battilocchio, Kilroy-Silk

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Braghetto, Casini, Gawronski, Mantovani, Musotto, Tajani, Zappalà

PSE: Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berlinguer, Bliznashki, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Maldeikis

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Въздържали се: 26

ALDE: Polfer

GUE/NGL: Manolakou, Meyer Pleite, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Clark

ITS: Claeys, Gollnisch, Mölzer, Mote, Popeangă, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Kozlík, Rivera

PSE: Attard-Montalto, Grech, Leichtfried, Muscat, Roth-Behrendt, Sacconi, Scheele, Swoboda

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За: Anne Van Lancker, Elly de Groen-Kouwenhoven

Въздържали се: Ieke van den Burg

27.   Доклад Staes A6-0094/2007

Изм. 76

За: 416

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Davies, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Parvanova, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, de Villiers, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Mölzer, Moisuc, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Anastase, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Bushill-Mat