ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 43

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
16 февруари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 043/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 043/02

Обменен курс на еврото

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 043/03

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

4

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 043/04

Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително напрягане на бетон преди и след втвърдяване, с произход от Китайската народна република

9

2008/C 043/05

Известие за образуване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои свещи, вощеници и други подобни продукти с произход от Китайската народна република

14

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 043/06

Държавна помощ — Чешка република — Държавна помощ C 3/08 (ex NN 102/05) — Компенсация за обществена услуга за автобусните компании в Южна Моравия — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО ( 1 )

19

2008/C 043/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT) ( 1 )

27

2008/C 043/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

28

2008/C 043/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

29

2008/C 043/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

30

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 043/11

Публикация на заявление за промяна съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 43/01)

Дата на приемане на решението

5.12.2007 г.

Помощ №

NN 70/07

Държава-членка

Обединеното кралство

Регион

North-East England

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Rescue aid to Northern Rock

Правно основание

Ad-hoc, Bank of England Acts 1694-1998

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Подпомагане на фирми в затруднение

Вид на помощта

Заем при изключително изгодни условия, гаранция

Бюджет

Интензитет

Времетраене

17.9.2007 г.-17.3.2008 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

HM Treasury; The Governor and Company of the Bank of England

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

14.12.2007 г.

Помощ №

N 656/07

Държава-членка

Белгия

Регион

Наименование (и/или име на получателя)

Prolongation du régime d'aide pour le transport combiné N 249/04

Verlenging van de steunregeling voor gecombineerd vervoer N 249/04

Правно основание

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relative à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises

Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 september 2005 betreffende de bevordering van het gecombineerde goederenvervoer per spoor

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Насърчаване на комбинирания транспорт

Вид на помощта

Пряка субсидия

Бюджет

30 милиона EUR годишно

Интензитет

Продължителност

2008 г.

Икономически сектори

Комбиниран транспорт

Име и адрес на предоставящия орган

Service public fédéral mobilité et transport

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/3


Обменен курс на еврото (1)

15 февруари 2008 г.

(2008/C 43/02)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4674

JPY

японска йена

157,78

DKK

датска крона

7,4544

GBP

лира стерлинг

0,74780

SEK

шведска крона

9,3140

CHF

швейцарски франк

1,6022

ISK

исландска крона

98,23

NOK

норвежка крона

7,9255

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,224

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

263,59

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6965

PLN

полска злота

3,5900

RON

румънска лея

3,6445

SKK

словашка крона

33,019

TRY

турска лира

1,7603

AUD

австралийски долар

1,6189

CAD

канадски долар

1,4635

HKD

хонконгски долар

11,4454

NZD

новозеландски долар

1,8602

SGD

сингапурски долар

2,0734

KRW

южнокорейски вон

1 386,77

ZAR

южноафрикански ранд

11,2647

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,5396

HRK

хърватска куна

7,2575

IDR

индонезийска рупия

13 456,06

MYR

малайзийски рингит

4,7272

PHP

филипинско песо

59,723

RUB

руска рубла

36,0742

THB

тайландски бат

46,663

BRL

бразилски реaл

2,5757

MXN

мексиканско пeсо

15,7900


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/4


Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

(2008/C 43/03)

Помощ №: XA 228/07

Държава-членка: Франция

Региони: всички, тъй като тези дейности могат да бъдат финансирани от всички регионални и местни органи (регионални съвети и съвети на департаменти), които желаят това

Наименование на схемата за помощ: Aides à la promotion des produits animaux et des produits d'origine animale

Правно основание:

Article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 d'exemption agricole

Article L 621-1 et suivants du code rural

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Планирани годишни разходи за схемата: 4 милиона EUR при наличие на бюджетни възможности от страна на Националната междубраншова служба за животновъдството и неговите производства (Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions) и сума с неопределен размер от страна на регионалните и местни органи

Максимален интензитет на помощта: Помощта може да достигне до 100 % за дейностите, предвидени в горепосочения член 15, параграф 2, букви от в) до е). Помощите обаче никога не могат да надхвърлят 100 % от субсидираните дейности

Дата на въвеждане:

Срок на схемата за помощ: Шест години (2008-2013 г.)

Цел на помощта: Целта на помощта е създаването на по-благоприятни условия за дейности за насърчаване и дейности за разпространяване на информация относно продуктите и производствата, разпространяване на научни знания, улесняване на информационните кампании за системи за качествено производство, организиране на търговски панаири, изложения, салони, форуми, организиране участието на заинтересованите лица в тези салони, работа за развитие на връзките с обществеността и други подобни дейности.

Помощи ще се предоставят за дейности, влизащи в обхвата на член 15, параграф 2 от регламента за освобождаване в селскостопанския сектор (Регламент (ЕО) № 1857/2006), посочени също така в глава IV K от селскостопанските насоки от 27 декември 2006 г. и в т. 152 б) от селскостопанските насоки

Обхванат сектор (обхванати сектори): МСП от сектора на животновъдството и производството на продукти с животински произход

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil Sous Bois Cedex

Интернет адрес: www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm

Информация, отнасяща се до схемата за помощ ще бъде предоставена чрез тази електронна страница от момента на създаването й (януари 2008 г.), в рубриката „информация/национални помощи“ (Information/Aides nationales)

Други сведения: Регионалните и местни органи трябва да следят за спазване на тавана, предвиден в член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, уреждащ настоящата схема. Така, съфинансирайки дейности, финансирани от службата по животновъдство, те трябва да проверят кумулирания размер на помощите със съдействието на дирекциите за селското стопанство и горите на съответните департаменти

Помощ №: XA 229/07

Държава-членка: Обединеното кралство

Регион: Great Britain (England, Scotland and Wales)

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Dairy Farmer Milk Market Development Scheme

Правно основание: Milk Development Council Order 1995

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството: 15 септември 2007 г.-31 март 2008 г.: 300 000 GBP

Максимален интензитет на помощта: Интензитет на помощта 50 %

Дата на въвеждане: Схемата стартира на 15 септември 2007 г.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Схемата стартира на 15 септември 2007 г. Ще приключи на 31 март 2008 г. Последното плащане ще се извърши на 30 септември 2008 г. Всички фактури за доставени услуги ще се получават най-късно до 31 декември 2008 г.

Цел на помощта: Помощта се отпуска по силата на член 9 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и за приемливи разходи ще се считат:

Помощта попада също така в обхвата на член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и за приемливи разходи ще се считат:

Обхванат сектор (обхванати сектори): Схемата се прилага за предприятия с дейност в производството на мляко

Име и адрес на органа, предоставящ помощта: Законовият орган, отговарящ за схемата, е:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Организацията, ръководеща схемата, е:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Интернет адрес: http://www.mdc.org.uk/default.aspx?DN=0963897f-fa62-4704-b085-607718ee51eb

Можете да посетите и централния регистър на Обединеното кралство за освободени държавни помощи за селското стопанство на адрес:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Друга информация: Допълнителна и по-подробна информация относно изискванията за допускане и правилата на схемата може да намерите на посочените по-горе интернет адреси. В съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 помощта не може да включва директни плащания на парични суми към производителите.

Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното кралство)

Mr Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Room 816, Area 8D

9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster SW1P 3JR

United Kingdom

Помощ №: XA 230/07

Държава-членка: Федерална република Германия

Регион: Land Brandenburg

Наименование на схемата за помощ: Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind

Правно основание: Член 11 от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zum Ausgleich von Verlusten infolge von Wetterunbilden — Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind vom 30.8.2007.

http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/rl_unwett.pdf

Планирани годишни разходи по схемата: 5,0 млн. EUR за 2007 г.

Интензитет на помощта: 30 %

Дата на привеждане в действие: 1.11.2007 г.-31.12.2007 г.

Продължителност на схемата: 17.9.2007 г.-31.12.2007 г.

Цел на помощта: Провинцията отпуска на застрашени от несъстоятелност предприятия в селското стопанство и градинарството (за последните само в районите Wesendahl/Werneuchen, Havelland и в окръг Elbe-Elster) помощи за смекчаване на последствията от климатичните бедствия през пролетта и лятото на 2007 г.

Необичайно интензивните валежи в периода от май до юли 2007 г. превишиха потенциала на отточните съоръжения в почти всички части на страната. През споменатите три месеца бяха достигнати например нива от 366,1 mm, 393,4 mm и дори 451,8 mm. Необичайно силните валежи доведоха до максимални стойности, които надвишиха два пъти сумата на дългосрочните средни стойности за периода 1961-1990 г. (например при метеорологичната станция Menz с 208 %). Това означава, че през трите месеца от май до юли за периода 1961-1990 г. годишното количество на валежите е било по-малко от една трета от количеството през 2007 г. (31,8 % в района на метеорологичната станция Menz). В и без друго ниско разположените райони на провинцията е регистрирано покачване на нивото на подпочвените води с над един метър вследствие на изключителните количества на валежите. Подгизване, задържане на водата и наводнения водят до непроходимост на площите. Невъзможно бе събирането на реколтата от зелени култури, фуражните култури и зелените площи също останаха неприбрани. При късни култури като царевица и картофи бяха констатирани тотални загуби.

В засегнатите райони все още не може да се пристъпи към есенната сеитба.

Комбинацията от мека зима, много топла пролет, пролетна суша през април и късни слани доведе до съществени загуби за градинарството в споменатите райони, включително и до тотални загуби на реколтата в овощарството. Поради преждевременното цъфтене на овощните дървета късните слани доведоха до необичайно високи щети.

Правителството на провинция Бранденбург класифицира описаните по-горе метеорологични условия като природна катастрофа.

В съответствие с посочената директива могат да бъдат отпуснати помощи за икономическо оцеляване на застрашени селскостопански и градинарски предприятия. Помощите не се отпускат автоматично. Напротив, отпускането на помощи става с решение на предоставящия орган в съответствие с неговите задължения и наличните бюджетни средства. Помощите осигуряват ликвидни средства за икономическо оцеляване на засегнатите от климатичните бедствия предприятия, но не и пълна компенсация на щетите

Засегнати сектори:

Селско стопанство (растениевъдство)

Градинарство (овощарство)

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

D-14480 Potsdam

Интернет адрес: www.ilb.de

E-mail: postbox@ilb.de

Друга информация: —

Помощ №: XA 231/07

Държава-членка: Федерална република Германия

Регион: Freistaat Bayern

Наименование на схемата на помощ или име на дружеството, получаващо индивидуална помощ: Richtlinie für die Durchführung der nebenberuflichen sozialen Betriebshilfe in der Land- und Forstwirtschaft durch das Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V. (KBM) und die Maschinen- und Betriebshilfsringe (MR)

Правно основание: Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 1,2 млн. EUR за Сдруженията за техническа и производствена помощ, както и за тяхната конфедерация (KBM), за посредничество при осигуряване на заместващ персонал съгласно член 15, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Максимален интензитет на помощта: До 50 %

Дата на въвеждане в действие: Годишни разрешителни след приключване на освобождаването

Продължителност на схемата, респ. изплащане на индивидуалната помощ:

Цел на помощта: Да се гарантира с посредничеството на Сдруженията за техническа и производствена помощ персонал за подпомагане на предприятията в селското и горското стопанство в целия регион. Тази помощ допринася съществено за облекчаване на особено големи трудности в спешни социални случаи

Правно основание за помощта: Член 15, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1857/2006

Засегнат(и) сектор(и): Селско и горско стопанство — подпомагана дейност.

Правно основание за помощта в горското стопанство: № 179 от регулаторната рамка (OВ C 319, 27.12.2006 г., стp. 1)

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

D-80638 München

При въпроси се обръщайте към:

Bayerisches Staatsministerium für

Landwirtschaft und Forsten

Referat B 1

Ludwigstr. 2

D-80539 München

Tel. (49-89) 2182-2222

Интернет адрес: http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by.juris.de/by/AgrarWiG_BY_rahmen.htm

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rilikbmsozbh.pdf

Друга информация: —

Помощ №: XA 233/07

Държава-членка: Република Словения

Регион: Municipality of Škofja Loka

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Programi razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja loka 2007–2013

Правно основание: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013 (Poglavje II.)

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството:

 

2007 г.: 53 871 EUR

 

2008 г.: 53 871 EUR

 

2009 г.: 53 871 EUR

 

2010 г.: 53 871 EUR

 

2011 г.: 53 871 EUR

 

2012 г.: 53 871 EUR

 

2013 г.: 53 871 EUR

Максимален интензитет на помощта:

1.   Инвестиции в земеделски стопанства за първично производство:

до 50 % от приемливите разходи в районите в по-неблагоприятно положение,

до 40 % от приемливите разходи в останалите райони,

до 60 % от приемливите разходи за инвестиции в районите в по-неблагоприятно положение и до 50 % от приемливите разходи в останалите райони, когато инвестициите се отнасят до млади земеделски стопани до 5 години след започване на дейността.

Помощта цели да бъдат направени инвестиции за възстановяване на характерни черти на земеделско стопанство, за закупуване на съоръжения за използване в селскостопанско производство, за инвестиране в трайни насаждения, агро-мелиорация и за управление на пасищата.

2.   Помощ за съхраняване на традиционни сгради:

до 100 % от реалните разходи за инвестиции, предназначени за съхраняване на непроизводителни ценности,

до 60 % от реалните разходи или 75 % в районите в по-неблагоприятно положение за инвестиции в производствени активи на стопанства, при условие че инвестицията не води до каквото и да било увеличение на производствения капацитет на стопанството,

допълнителна помощ с интензитет до 100 % може да бъде предоставена за покриване на допълнителни разходи, произтичащи от използването на традиционни материали, необходими за поддържане на наследствени ценности на сгради.

3.   Помощ за препарцелиране на земи:

до 100 % от реалните разходи за правни и административни процедури.

4.   Помощ за насърчаване на производството на качествени селскостопански продукти:

до 100 % от реално осъществените разходи под формата на субсидирани услуги; помощта не трябва да включва преки парични плащания към производителите.

5.   За предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор:

до 100 % от разходите за образование и обучение, консултантски услуги, предоставени от трети лица, и организиране на форуми, състезания, изложения, панаири, публикации и интернет страници. Помощта трябва да бъде предоставена под формата на субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителите

Дата на въвеждане: 2007 г. (или датата на влизане в сила на правилника)

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31.12.2013 г.

Цел на помощта: Подпомагане на МСП

Позоваване на съответните членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и приемливи разходи: Глава II от проектоправилата за предоставяне на държавни помощи за опазване и развитие на селското стопанство, горското стопанство и селските райони в община Škofja Loka за периода 2007-2013 г. предвижда мерки, представляващи държавни помощи, отпуснати съгласно следните членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (OВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3):

член 4: Инвестиции в земеделски стопанства,

член 5: Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради,

член 13: Помощ за препарцелиране на земи,

член 14: Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти,

член 15: Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство: растителни и животински продукти

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Občina Škofja Loka

Poljanska c. 2

SLO-4220 Škofja Loka

Интернет адрес: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200773&dhid=91276

Друга информация: Мярката за плащане на застрахователни премии с цел застраховане на посеви и плодове включва следните неблагоприятни метеорологични условия, които могат да представляват природно бедствие: пролетно измръзване, градушка, мълния, пожар, предизвикан от мълния, бури или наводнения.

Общинският правилник спазва изискванията на Регламент (ЕО) № 1857/2006 за мерките, които общините следва да приемат и за общите разпоредби, които следва да бъдат приложени (стъпки, предшестващи отпускането на помощите, натрупване, прозрачност и наблюдаване на помощите)

Подпис на отговорното лице:

Igor Draksler

Кмет


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Комисия

16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/9


Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително напрягане на бетон преди и след втвърдяване, с произход от Китайската народна република

(2008/C 43/04)

Комисията получи жалба, подадена съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност („основният регламент“) (1), в която се твърди, че вносът на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително напрягане на бетон преди и след втвърдяване, с произход от Китайската народна република („разглежданата държава“), е дъмпингов и по този начин причинява имуществена вреда на производството в Общността.

1.   Жалба

Жалбата е подадена на 3 януари 2008 г. от Eurostress Information Service („ESIS“) („жалбоподателят“) от името на производителите, които съставляват основен дял, в този случай — повече от 25 % от цялото производство в Общността на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително напрягане на бетон преди и след втвърдяване.

2.   Продукт

Продуктите, за които се твърди, че са с дъмпингова цена, са някои видове тел от нелегирана стомана (дори и неплакирани или непокрити, или поцинковани) и въжета от нелегирана стомана (дори и плакирани или покрити), съдържащи тегловно 0,6 % или повече въглерод, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm, с произход от Китайската народна република („разглежданият продукт“), обикновено обозначавани с кодове по КН ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 и ex 7312 10 69. Кодовете по КН са посочени само за информация. Тези продукти са известни в търговията като тел и въжета за предварително напрягане на бетон преди и след втвърдяване.

3.   Твърдение за дъмпинг

Съобразно разпоредбите на член 2, параграф 7 от основния регламент жалбоподателят е установил нормална стойност за Китайската народна република на основата на цената в държава с пазарна икономика, което е посочено в точка 5.1, буква г). Твърдението за дъмпинг се основава на сравнение между така изчислената нормална стойност и експортните цени на разглеждания продукт, когато е продаден за износ в Общността.

На тази основа изчисленият дъмпингов марж е значителен.

4.   Твърдение за вреда

Жалбоподателят е предоставил доказателства за това, че вносът от Китайската народна република на разглеждания продукт като цяло е нараснал както в абсолютно отношение, така и като пазарен дял.

Твърди се, че обемът и цените на внасяния разглеждан продукт, наред с други последствия, са имали отрицателно въздействие върху пазарния дял, държан от производството на Общността, което се е отразило твърде неблагоприятно върху общите икономически резултати, финансовото положение и нивото на заетост в този сектор на производство.

5.   Процедура

След като установи, след обсъждане с Консултативния комитет, че жалбата е подадена от или от името на производителите в Общността и че има достатъчно доказателства за образуване на процедура, Комисията започва разследване, съгласно член 5 от основния регламент.

5.1.   Процедура за определяне на дъмпинга и вредата

Разследването ще определи дали разглежданият продукт с произход от Китайската народна република е обект на дъмпинг и дали този дъмпинг е нанесъл вреда.

а)   Подбор на представителна извадка

Предвид видимо големия брой страни, въвлечени в процедурата, Комисията може да реши да подбере представителна извадка съгласно член 17 от основния регламент.

i)   Представителна извадка за износители/производители в Китайската народна република

За да може Комисията да реши дали се налага определянето на представителна извадка и ако е необходимо да я подбере, от всички износители/производители или техни представители се изисква да се представят, като се свържат с Комисията и предоставят данни за своето/ите дружество/ва в рамките на срока, определен в точка 6, буква б, i) и във формата, посочен в точка 7:

име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс, лице за контакт,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт, продаден за износ в Общността през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт, продаден на вътрешния пазар през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

точно описание на дейностите на дружеството, свързани с производството на разглеждания продукт,

имена и точно описание на дейността на всички свързани дружества (2), участващи в производството и/или продажбата (за износ и/или за вътрешния пазар) на разглеждания продукт,

всяка друга подходяща информация, която би подпомогнала Комисията при подбора на представителната извадка.

Предоставяйки горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуалното му включване в извадката. Ако дружеството е избрано да участва в извадката, то следва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за установяване достоверността на дадените отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното му включване в извадката, това ще се тълкува като неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 8 по-долу.

За да получи информацията, която смята за необходима при подбора на извадката за износители/производители, Комисията допълнително ще се свърже с властите на държавата износител, както и с всички известни сдружения на износители/производители.

Тъй като дадено дружество не може да е сигурно дали ще бъде избрано за участие в представителната извадка, износителите/производители, които желаят да поискат индивидуален марж (3), се приканват да изискат въпросник в рамките на предвидения в точка 6, буква а), i) на настоящото известие краен срок и да го предоставят в рамките на предвидения в точка 6, буква а), ii), първи параграф от настоящото известие краен срок. Все пак е необходимо да се обърне внимание на последното изречение от точка 5, буква б) от настоящото известие.

ii)   Представителна извадка за вносители

За да може Комисията да реши дали подборът на извадка е необходим, и ако е — да подбере извадка от всички вносители или представители, действащи от тяхно име, се изисква те да се свържат с нея и да предоставят следната информация за своето дружество или дружества в рамките на срока, определен в точка 6, буква б), i) и във форматите, посочени в точка 7:

име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс, лице за контакт,

общ оборот на дружеството в евро за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

общ брой служители,

точни дейности на дружеството, отнасящи се до производството на разглеждания продукт,

обема в тонове и стойността в евро на вноса и препродажбата на разглеждания внесен продукт с произход от Китайската народна република на пазара на Общността за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

имената и точното описание на дейностите на всички свързани фирми (2), участващи в производството и/или продажбата на разглеждания продукт,

всяка друга подходяща информация, която би подпомогнала Комисията при подбора на представителната извадка.

Предоставяйки горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуалното му включване в извадката. Ако дружеството е избрано да участва в извадката, то следва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за установяване достоверността на дадените отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното му включване в извадката, това ще се тълкува като неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 8 по-долу.

За да получи информацията, която смята за необходима при подбора на извадката за вносители, Комисията ще се свърже допълнително с всички известни сдружения на вносители.

iii)   Представителна извадка от производители в Общността

Предвид големия брой производители в Общността, които поддържат жалбата, Комисията възнамерява да разследва вредата, нанесена на производството на Общността, чрез вземане на представителна извадка.

За да може Комисията да реши дали подборът на извадка е необходим и ако е, да подбере извадка от всички производители в Общността или представители, действащи от тяхно име, се изисква те да се свържат с нея и да предоставят следната информация за своето дружество или дружества в рамките на срока, определен в точка 6, буква б), i) и във форматите, посочени в точка 7:

име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс, лице за контакт,

общ оборот на дружеството в евро за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

точни дейности на дружеството, отнасящи се до производството на разглеждания продукт,

стойност в евро на продажбите на разглеждания продукт, реализирани в рамките на пазара на Общността за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

количеството в тонове на продажбите на разглеждания продукт, реализирани в рамките на пазара на Общността за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

количеството в тонове на производството на разглеждания продукт за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

имената и точното описание на дейностите на всички свързани фирми (2), участващи в производството и/или продажбата на разглеждания продукт,

всяка друга подходяща информация, която би подпомогнала Комисията при подбора на представителната извадка.

Предоставяйки горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуалното му включване в извадката. Ако дружеството е избрано да участва в извадката, то следва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за установяване достоверността на дадените отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното му включване в извадката, това ще се тълкува като неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 8 по-долу.

iv)   Окончателен подбор на представителните извадки

Всички заинтересовани страни, желаещи да изпратят каквато и да е подходяща информация, отнасяща се до подбора на извадката, трябва да го направят в рамките на срока, посочен в точка 6, буква б), ii).

Комисията възнамерява да направи окончателния подбор на представителните извадки след консултация със съответните страни, изразили желание да бъдат включени в тях.

Дружествата, включени в извадката, следва да попълнят въпросник в рамките на срока, посочен в точка 6, буква б), iii), и са длъжни да съдействат по време на разследването.

Ако не получи достатъчно съдействие, Комисията може да направи заключенията си въз основа на наличните факти в съответствие с член 17, параграф 4 и член 18 от основния регламент. Заключение, направено въз основа на налични факти, може да бъде по-малко благоприятно за засегнатата страна, както е пояснено в точка 8.

б)   Въпросници

С цел получаване на информацията, която смята за необходима за разследването, Комисията ще изпрати въпросници на производителите от Общността, включени в извадката, както и на всяка асоциация на производители от Общността, на износителите/производителите в Китайската народна република, включени в извадката, на всяка асоциация на износители/производители, на вносители, включени в извадката, на всяка асоциация на вносители, посочена в жалбата, както и на съответните власти на засегнатите страни износители.

Износителите/производителите в Китайската народна република, които са подали заявление за определяне на индивидуален марж, с оглед на прилагането на член 17, параграф 3 и член 9, параграф 6 от основния регламент, следва да изпратят попълнен въпросник в рамките на срока, посочен в точка 6,буква а), ii) от настоящото известие. Поради тази причина, те трябва да изискат въпросник в срока, определен в точка 6, буква a), i). Въпреки това, тези страни трябва да имат предвид, че ако е приложен принципът на представителна извадка за износители/производители, Комисията може да реши да не изчислява индивидуален марж за тях, ако броят на тези износители/производители е толкова голям, че индивидуалното разглеждане би обременило излишно разследването и би попречило на навременното му приключване.

в)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

Всички заинтересовани страни се приканват да предоставят становищата си, да изпратят допълнителна информация — освен попълнения въпросник — и да предоставят доказателства в нейна подкрепа. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат предадени на Комисията в рамките на срока, посочен в точка 6, буква a), ii).

В допълнение, Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че подадат заявление, доказващо, че са налице особени причини, поради които следва те да бъдат изслушани. Молбата следва да бъде подадена в рамките на срока, посочен в точка 6, буква а), iii).

г)   Избор на държава с пазарна икономика

В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, предвижда се Турция да бъде избрана за страна с подходяща пазарна икономика с цел установяването на нормална стойност по отношение на Китайската народна република. В резултат на това всички заинтересовани страни се приканват да изготвят коментар за уместността на този избор в рамките на срока, посочен в точка 6, буква в).

д)   Статут на пазарна икономика

За онези износители/производители в Китайската народна република, които твърдят и представят достатъчно доказателства за това, че работят в условия на пазарна икономика, т.е. че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, ще се определи нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. Износителите/производителите, които имат намерение да подадат надлежно подкрепено с доказателства заявление за статут на пазарна икономика, следва да го направят в рамките на срока, посочен в точка 6, буква г). Комисията ще изпрати формуляри за заявления на всички износители/производители в Китайската народна република, включени в представителната извадка или посочени в жалбата, както и на всяко сдружение на износители/производители, посочена в жалбата, а така също и на органите в Китайската народна република.

5.2.   Процедура за оценка на интереса на Общността

В съответствие с член 21 от основния регламент и в случай че твърденията за дъмпинг и свързаните с това вреди са подкрепени с доказателства, ще се вземе решение дали е в интерес на Общността да се приемат антидъмпингови мерки. По тази причина производителите на Общността, вносителите, техните представителни сдружения, представители на ползвателите и представителни организации на потребителите, при условие че докажат съществуването на обективна връзка между дейността им и разглеждания продукт, могат, в рамките на общите крайни срокове, посочени в точка 6, буква а), ii), да се представят на Комисията и да й предоставят информация. Страните, действали по горепосочения начин, могат да подадат молба за изслушване, съдържаща особените причини, поради които те да бъдат изслушани в рамките на срока, посочен в точка 6, буква а), iii). Трябва да се отбележи, че всяка информация, изпратена съгласно член 21, ще бъде разгледана, само ако е подкрепена с конкретни доказателства в момента на подаването.

6.   Срокове

а)   Общи срокове

i)   За заявка на въпросник или други формуляри за заявления

Всички заинтересовани страни трябва да поискат въпросник или други формуляри за заявления колкото е възможно по-скоро, но не по-късно от 10 дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

ii)   Представяне, предоставяне на попълнен въпросник и всяка друга подходяща информация

Ако техните представители трябва да бъдат взети предвид по време на разследването, то заинтересованите страни следва да се представят на Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си и подадат попълнен въпросника и всяка друга подходяща информация в рамките на 40 дни от датата на публикуване на това известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако няма друго указание. Всички износители/производители, засегнати от настоящата процедура, които желаят индивидуално разглеждане съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент, трябва да предоставят попълнен въпросник в рамките на 40 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Обръща се внимание на факта, че страните могат да упражнят повечето процедурни права, установени в основния регламент, само ако са се представили в рамките на горепосочения срок.

Дружествата, избрани за участие в представителната извадка, следва да представят попълнен въпросник в рамките на срока, определен в точка 6, буква б), iii).

iii)   Изслушвания

Всички заинтересовани страни могат да поискат изслушване от страна на Комисията в рамките на същия 40-дневен срок.

б)   Специфичен срок, свързан с представителната извадка

i)

Информацията, съдържаща се в точка 5.1, буква а), i), 5.1, буква a), ii) и 5.1, буква a), iii) следва да бъде предоставена на Комисията в рамките на 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, тъй като Комисията възнамерява да се консултира със съответните страни, изявили желание да бъдат включени в извадката при окончателния й подбор в рамките на 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

ii)

Всякаква друга информация, свързана с подбора на извадката, както е посочено в точка 5.1, буква а), iv), трябва да стигне до Комисията в рамките на периода от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

iii)

Попълненият от страните, участвали в представителната извадка, въпросник трябва да стигне до Комисията в рамките на 37 дни от нотифицирането на тяхното включване в представителната извадка.

в)   Специфичен срок за подбора на държавата с пазарна икономика

Страните по разследването могат да поискат да коментират уместността на избора на Турция, която е предвидена като страна с пазарна икономика с цел установяване на нормална стойност по отношение на Китайската народна република, както е упоменато в точка 5.1, буква г). Тези коментари следва да достигнат до Комисията в рамките на 10 дни от датата на публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

г)   Специфичен срок за подаване на заявления за статут на пазарна икономика и/или за индивидуално третиране

Надлежно подкрепените с доказателства заявления за статут на пазарна икономика (както е посочено в точка 5.1, буква д)) и/или за индивидуално третиране съгласно член 9, параграф 5 от основния регламент, следва да стигнат до Комисията в рамките на 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

7.   Коментари, подадени в писмена форма, отговори на въпросника и кореспонденция

Всички коментари и заявления, подадени от заинтересованите страни, трябва да са в писмен вид (не в електронен формат, освен ако не е посочено друго) и трябва да съдържат име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс на заинтересованата страна. Всички документи в писмен вид, съдържащи информацията, която се изисква в настоящото известие, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни като поверителни, ще носят надпис „Ограничено“ (4) и, в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент, ще бъдат придружени от версия, която не е поверителна с надпис „За справка от заинтересованите страни“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Факс (32-2) 295 65 05

8.   Неоказване на съдействие

В случаи, когато заинтересована страна откаже достъп до или не предостави необходимата информация в срок, или сериозно възпрепятства разследването, предварителните или окончателните заключения, положителни или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че някоя заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема под внимание и се използват само наличните факти. Ако заинтересована страна отказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това резултатите от разследването са основани на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът за такава страна може да бъде по-малко благоприятен от този, ако тя би сътрудничила.

9.   График на разследването

Съгласно член 6, параграф 9 от Основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. Съгласно член 7, параграф 1 от основния регламент временни мерки могат да се наложат не по-късно от 9 месеца от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

10.   Обработка на личните данни

Отбелязва се, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).

11.   Служител по изслушванията

Също така се отбелязва, че ако заинтересованите страни смятат, че се натъкват на трудности при упражняването на правото си на защита, те могат да поискат намеса от страна на служителя по изслушванията на ГД „Търговия“. Той играе ролята на медиатор между заинтересованите страни и службите на Комисията, предлагайки, когато е необходимо, посредничество във връзка с процедурни въпроси, касаещи защитата на техните интереси при текущата процедура, в частност що се отнася до проблеми, свързани с достъпа до досието, поверителността, удължаването на срока и обработката на писмено и/или устно представяне на становища. За по-подробна информация и данни за контакт, заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на ГД „Търговия“ (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  OВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  За смисъла на „свързани дружества“, направете справка с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(3)  Индивидуални маржове могат да бъдат поискани съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент за дружества, които не са включени в извадката, член 9, параграф 5 от основния регламент, отнасящ се до индивидуално третиране в случаи на страни с непазарна икономика/икономики в преход, и член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент за дружества, които искат да се ползват от статута на пазарна икономика. Да се има предвид, че за исканията за индивидуално третиране е необходимо да се подаде заявление съгласно член 9, параграф 5 от основния регламент, а за онези, отнасящи се до третирането според условията на пазарна икономика, заявление съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент.

(4)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ съгласно член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI на Общото споразумение за митата и търговията, 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(5)  OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/14


Известие за образуване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои свещи, вощеници и други подобни продукти с произход от Китайската народна република

(2008/C 43/05)

Комисията получи жалба, подадена съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), в която се твърди, че вносът на някои свещи, вощеници и други подобни продукти с произход от Китайската народна република („разглежданата държава“) е дъмпингов и по този начин причинява материална вреда на производството в Общността.

1.   Жалба

Жалбата е подадена на 3 януари 2008 г. от следните производители от Общността: Bolsius International BV, EIKA Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle KFT, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabriks AB, SER Wax Industry and Vollmar GmbH („жалбоподателите“), които представляват значително мнозинство — в конкретния случай над 25 %, от общото производство в Общността на някои свещи, вощеници и други подобни продукти.

2.   Продукт

Продуктът, който се твърди, че е обект на дъмпинг, е някои свещи, вощеници и други подобни продукти, различни от църковни свещи и продукти за запалване на огън на открито с произход от Китайската народна република (наричан за краткост „разглеждания продукт“). За целите на настоящата процедура църковни свещи и други продукти за запалване на огън на открито се определят като свещи и други подобни продукти, горивото за които съдържа над 500 ppm толуол и/или над 100 ppm бензол, и/или имат фитил с диаметър поне 5 милиметра, и/или са самостоятелно опаковани в пластмасов контейнер с вертикални стени с височина поне 5 cm. Разглежданият продукт обикновено се обозначава с код по КН ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 и ex 3406 00 90. Кодовете по КН са посочени само за информация.

3.   Твърдение за дъмпинг

Съобразно разпоредбите на член 2, параграф 7 от основния регламент жалбоподателите са установили нормална стойност за Китайската народна република на базата на конструирана нормална стойност в държава с пазарна икономика, което е посочено в точка 5.1, буква г). Твърдението за дъмпинг се основава на сравнение между такаизчислената нормална стойност и експортните цени на разглеждания продукт, когато е продаден за износ в Общността.

На тази основа изчисленият дъмпингов марж е значителен.

4.   Твърдение за вреда

Тъжителят е предоставил доказателства за това, че вносът от Китайската народна република на разглеждания продукт като цяло е нараснал както в абсолютно отношение, така и по отношение на пазарен дял.

Твърди се, че обемът и цената на разглеждания внесен продукт, наред с други последствия, са оказали негативно влияние върху държания пазарен дял и продадените количества от производството на Общността, което се е отразило твърде неблагоприятно върху цялостното функциониране, финансовото положение и заетостта в това производство.

5.   Процедура

След като установи, след получаване на становището на Консултативния комитет, че жалбата е подадена от или от името на производителите в Общността и че има достатъчно доказателства за образуване на процедура, Комисията образува процедура по разследване съгласно член 5 от основния регламент.

5.1.   Процедура за определяне на дъмпинга и вредата

Разследването ще определи дали разглежданият продукт с произход от Китайската народна република е обект на дъмпинг и дали този дъмпинг е нанесъл вреда.

a)   Подбор на представителна извадка

Предвид видимо големия брой страни, участващи в процедурата, Комисията може да реши да подбере представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент.

i)   Представителна извадка за износители/производители в Китайската народна република

За да може Комисията да реши дали вземането на извадка е необходимо, и ако е — да подбере извадка, от всички износители/производители или представители, действащи от тяхно име, се изисква да се свържат с нея и да предоставят следната информация за своето дружество или дружества в рамките на срока, определен в точка 6, буква б), i) и във формата, посочен в точка 7:

име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и на факс, лице за контакт,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт, продаден за износ в Общността през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт, продаден на вътрешния пазар през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

точно описание на дейностите на дружеството, свързани с производството на разглеждания продукт,

имена и точно описание на дейността на всички свързани дружества (2), участващи в производството и/или продажбата (за износ и/или за вътрешния пазар) на разглеждания продукт,

всяка друга подходяща информация, която би подпомогнала Комисията при подбора на представителната извадка.

Предоставяйки горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуалното му включване в извадката. Ако дружеството е избрано да участва в извадката, то следва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за установяване достоверността на дадените отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното му включване в извадката, това ще се тълкува като неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 8 по-долу.

За да получи информацията, която смята за необходима при подбора на извадката за износители/производители, Комисията ще се свърже още и с властите на страната износител, както и с всички известни сдружения на износители/производители.

Тъй като дадено дружество не може да е сигурно дали е включено в представителната извадка, износителите/производители, които желаят да поискат индивидуален марж (3), се приканват да изискат въпросник в рамките на предвидения в точка 6, буква а), i) на настоящото известие краен срок, а и да го предоставят в рамките на предвидения в точка 6, буква а), ii), първи параграф от настоящото известие краен срок. Все пак е необходимо да се обърне внимание на последното изречение от точка 5.1, буква б) от настоящото известие.

ii)   Представителна извадка за вносители

За да може Комисията да реши дали подборът на извадка е необходим, и ако е — да подбере извадка от всички вносители или представители, действащи от тяхно име, се изисква те да се свържат с нея и да предоставят следната информация за своето дружество или дружества в рамките на срока, определен в точка 6, буква б), i) и във формата, посочен в точка 7:

име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и на факс, лице за контакт,

общ оборот на дружеството в евро за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

общ брой служители,

точни дейности на дружеството, отнасящи се до производството на разглеждания продукт,

обем в тонове и стойност в евро на вноса и препродажбата на разглеждания внесен продукт с произход от Китайската народна република на пазара на Общността за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

имената и точното описание на дейностите на всички свързани дружества (4), които участват в производството и/или продажбата на разглеждания продукт,

всяка друга подходяща информация, която би подпомогнала Комисията при подбора на представителната извадка.

Предоставяйки горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуалното му включване в извадката. Ако дружеството е избрано да участва в извадката, то следва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за установяване достоверността на дадените отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното му включване в извадката, това ще се тълкува като неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 8 по-долу.

За да получи информацията, която смята за необходима при подбора на извадката за вносители, Комисията ще се свърже допълнително с всички известни сдружения на вносители.

iii)   Представителна извадка от производители в Общността

Предвид големия брой производители в Общността, които поддържат жалбата, Комисията възнамерява да разследва вредата, нанесена на производството на Общността, чрез вземане на представителна извадка.

За да може Комисията да реши дали подборът на извадка е необходим, и ако е — да подбере извадка от всички производители от Общността или представители, действащи от тяхно име, се изисква те да се свържат с нея и да предоставят следната информация за своето дружество или дружества в рамките на срока, определен в точка 6, буква б), i) и във формата, посочен в точка 7:

име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и на факс, лице за контакт,

общ оборот на дружеството в евро за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

точни дейности на дружеството, отнасящи се до производството на разглеждания продукт,

стойност в евро на продажбите на разглеждания продукт, реализирани в рамките на пазара на Общността за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

количеството в тонове на продажбите на разглеждания продукт, реализирани в рамките на пазара на Общността за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

количеството в тонове на производството на разглеждания продукт за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г.,

имената и точното описание на дейностите на всички свързани дружества (4), участващи в производството и/или продажбата на разглежданата стока,

всяка друга подходяща информация, която би подпомогнала Комисията при подбора на представителната извадка.

Предоставяйки горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуалното му включване в извадката. Ако дружеството е избрано да участва в извадката, то следва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за установяване достоверността на дадените отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното му включване в извадката, това ще се тълкува като неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 8 по-долу.

iv)   Окончателен подбор на представителните извадки

Всички заинтересовани страни, желаещи да изпратят подходяща информация, отнасяща се до подбора на извадката, трябва да го направят в рамките на срока, посочен в точка 6, буква б), ii).

Комисията възнамерява да направи окончателния подбор на представителните извадки след консултация със съответните страни, изразили желание да бъдат включени в тях.

Дружествата, включени в извадката, следва да попълнят въпросник в рамките на срока, посочен в точка 6, буква б), iii), и са длъжни да съдействат по време на разследването.

Ако не получи достатъчно съдействие, Комисията може да направи заключенията си въз основа на наличните факти в съответствие с член 17, параграф 4 и член 18 от основния регламент. Заключение, направено въз основа на налични факти, може да бъде по-малко благоприятно за засегнатата страна, както е пояснено в точка 8.

б)   Въпросници

С цел получаване на информацията, която смята за необходима за разследването, Комисията ще изпрати въпросници на производителите от Общността, включени в извадката, както и на всяка асоциация на производители от Общността, на износителите/производителите в Китайската народна република, включени в извадката, на всяка асоциация на износители/производители, на вносители, включени в извадката, на всяка асоциация на вносители, посочена в жалбата, както и на съответните власти на засегнатата страна износител.

Износителите/производителите в Китайската народна република, които са подали заявление за определяне на индивидуален марж, с оглед на прилагането на член 17, параграф 3 и член 9, параграф 6 от основния регламент, следва да изпратят попълнен въпросник в рамките на срока, посочен в точка 6,буква а), ii) от настоящото известие. Поради тази причина, те трябва да изискат въпросник в срока, определен в точка 6, буква a), i). Въпреки това, тези страни трябва да имат предвид, че ако е приложен принципът на представителна извадка за износители/производители, Комисията може да реши да не изчислява индивидуален марж за тях, ако броят на тези износители/производители е толкова голям, че индивидуалното разглеждане би обременило излишно разследването и би попречило на навременното му приключване.

в)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

Всички заинтересовани страни се приканват да предоставят становищата си, да изпратят допълнителна информация — освен попълнения въпросник — и да предоставят доказателства в нейна подкрепа. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат предадени на Комисията в рамките на срока, посочен в точка 6, буква a), ii).

Освен това, Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че подадат заявление, доказващо, че са налице особени причини, поради които следва те да бъдат изслушани. Молбата следва да бъде подадена в рамките на срока, посочен в точка 6, буква а), iii).

г)   Избор на държава с пазарна икономика

В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, предвижда се Бразилия да бъде избрана за страна с подходяща пазарна икономика с цел установяването на нормална стойност по отношение на Китайската народна република. В резултат на това всички заинтересовани страни се приканват да изготвят коментар дали този избор е уместен в рамките на срока, посочен в точка 6, буква в).

д)   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика

За онези износители/производители в Китайската народна република, които твърдят и представят достатъчно доказателства за това, че работят в условия на пазарна икономика, т.е. че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, ще се определи нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 7), буква б) от основния регламент. Износителите/производителите, които имат намерение да подадат надлежно подкрепено с доказателства заявление за статут на пазарна икономика, следва да го направят в рамките на срока, посочен в точка 6, буква г). Комисията ще изпрати формуляри за заявления на всички износители/производители в Китайската народна република и на всички сдружения на износители/производители, посочени в жалбата, както и на органите в Китайската народна република.

5.2.   Процедура за оценка на интереса на Общността

В съответствие с член 21 от основния регламент и в случай че твърденията за дъмпинг и свързаните с това вреди са подкрепени с доказателства, ще се вземе решение дали е в интерес на Общността да се приемат антидъмпингови мерки. По тази причина производителите на Общността, вносителите, техните представителни сдружения, представители на ползвателите и представителни организации на потребителите, при условие че докажат съществуването на обективна връзка между дейността им и разглеждания продукт, могат, в рамките на общите крайни срокове, посочени в точка 6, буква а), ii), да се представят на Комисията и да й предоставят информация. Страните, действали по горепосочения начин, могат да подадат молба за изслушване, съдържаща особените причини, поради които те да бъдат изслушани в рамките на срока, посочен в точка 6, буква а), iii). Трябва да се отбележи, че всяка информация, изпратена съгласно член 21, ще бъде разгледана, само ако е подкрепена с конкретни доказателства в момента на подаването.

6.   Срокове

a)   Общи срокове

i)   За заявка на въпросник или други формуляри за заявления

Всички заинтересовани страни следва да поискат въпросник или други формуляри за заявления колкото е възможно по-скоро, но не по-късно от 10 дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

ii)   Представяне, предоставяне на попълнен въпросник и друга информация

Всички заинтересовани страни, ако техните изложения трябва да се вземат предвид по време на разследването, трябва да се представят, като се свържат с Комисията, представят възгледите си и предадат попълнените въпросници или всяка друга информация в рамките на 40 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Всички износители/производители, засегнати от настоящата процедура, които желаят индивидуално разглеждане съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент, трябва да предоставят попълнен въпросник в рамките на 40 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Обръща се внимание на факта, че страните могат да упражнят повечето процедурни права, установени в основния регламент, само ако са се представили в рамките на горепосочения срок.

Дружествата, избрани за участие в представителната извадка, следва да представят попълнен въпросник в рамките на срока, определен в точка 6, буква б), iii).

iii)   Изслушвания

Всички заинтересовани страни могат да поискат изслушване от страна на Комисията в рамките на същия 40-дневен срок.

б)   Специфичен срок, свързан с представителната извадка

i)

Информацията, съдържаща се в точки 5.1, буква а), i), 5.1, буква a), ii) и 5.1, буква a), iii), трябва да бъде предоставена на Комисията в рамките на 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, тъй като Комисията възнамерява да се консултира със съответните страни, изявили желание да бъдат включени в извадката при окончателния й подбор, в рамките на 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

ii)

Всяка друга информация, свързана с подбора на извадката, посочена в точка 5.1 буква а), iv), следва да бъде предадена на Комисията в срок от 21 дни от публикуването на това известие в Официален вестник на Европейския съюз.

iii)

Попълненият от страните, участвали в представителната извадка, въпросник трябва да стигне до Комисията в рамките на 37 дни от известяването за тяхното включване в представителната извадка.

в)   Специфичен срок за подбора на държавата с пазарна икономика

Страните по разследването могат да поискат да изкажат становището си относно това дали е уместен изборът на Бразилия, която е предвидена като страна с пазарна икономика с цел установяване на нормална стойност по отношение на Китайската народна република, както е упоменато в точка 5.1, буква г). Тези коментари следва да достигнат до Комисията в рамките на 10 дни от датата на публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

г)   Специфичен срок за подаване на заявления за статут на пазарна икономика и/или за индивидуално третиране

Надлежно подкрепените с доказателства заявления за статут на пазарна икономика (както е посочено в точка 5.1, буква д)) и/или за индивидуално третиране съгласно член 9, параграф 5 от основния регламент следва да стигнат до Комисията в рамките на 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

7.   Коментари, подадени в писмена форма, отговори на въпросника и кореспонденция

Всички коментари и заявления, подадени от заинтересованите страни, трябва да са в писмен вид (не в електронен формат, освен ако не е посочено друго) и трябва да съдържат име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс на заинтересованата страна. Всички документи в писмен вид, съдържащи информацията, която се изисква в настоящото известие, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни като поверителни, ще носят надпис „Ограничено“ (5) и, в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент, ще бъдат придружени от неповерителна версия с надпис „За справка от заинтересованите страни“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Факс (32-2) 295 65 05

8.   Неоказване на съдействие

В случаи, когато заинтересована страна откаже достъп до или не предостави необходимата информация в срок, или сериозно възпрепятства разследването, предварителните или окончателните заключения, положителни или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че някоя заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема под внимание и се използват само наличните факти. Ако заинтересована страна отказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това резултатите от разследването са основани на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът за такава страна може да бъде по-малко благоприятен от този, ако тя би сътрудничила.

9.   График на разследването

Съгласно член 6, параграф 9 от Основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. Съгласно член 7, параграф 1 от основния регламент временни мерки могат да се наложат не по-късно от 9 месеца от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

10.   Обработка на личните данни

Отбелязва се, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6).

11.   Служител по изслушванията

Също така се отбелязва, че ако заинтересованите страни смятат, че се натъкват на трудности при упражняването на правото си на защита, те могат да поискат намеса от страна на служителя по изслушванията на ГД „Търговия“. Той играе ролята на посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, предлагайки, когато е удачно, посредничество във връзка с процедурни въпроси, касаещи защитата на техните интереси при текущата процедура, в частност, що се отнася до проблеми, свързани с достъпа до досието, поверителността, удължаване на срока и третирането на писмени и/или устни представяния на становища. За по-подробна информация и информация за връзка, заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на ГД „Търговия“ (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  OВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  За смисъла на „свързани дружества“, направете справка с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г., който определя разпоредбите за изпълнението на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(3)  Индивидуални маржове могат да бъдат поискани съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент за дружества, които не са включени в извадката, член 9, параграф 5 от основния регламент, отнасящ се до индивидуално третиране в случаи на страни с непазарна икономика/икономики в преход, и член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент за дружества, които искат да се ползват от статута на пазарна икономика. Да се има предвид, че за исканията за индивидуално третиране е необходимо да се подаде заявление съгласно член 9, параграф 5 от основния регламент, а за онези, отнасящи се до статута на пазарна икономика — заявление съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент.

(4)  За смисъла на „свързани дружества“, направете справка с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(5)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ съгласно член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI на Общото споразумение за митата и търговията, 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(6)  OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/19


ДЪРЖАВНА ПОМОЩ — ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Държавна помощ C 3/08 (ex NN 102/05) — Компенсация за обществена услуга за автобусните компании в Южна Моравия

Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 43/06)

Чрез писмо с дата 15 януари 2008 г., възпроизведено на автентичния език на страниците след това резюме, Комисията уведоми Чешката република за решението си да започне процедурата, посочена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, относно горепосочената мярка.

Заинтересованите страни могат да представят мненията си в срок от един месец от датата на публикуване на настоящото резюме и на писмото по-долу на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Energy & Transport

Directorate A, unit 4

DM 28

B-1049 Brussels

Факс: (32-2) 296 41 04

Тези мнения ще бъдат съобщени на Чешката република. Запазването в тайна на самоличността на заинтересованата страна, която представя мнението, може да бъде поискано писмено, като се посочат причините за искането.

РЕЗЮМЕ

1.   Процедура

С писмо от 28 юни 2005 г. Комисията получи жалба от чешката компания ČAS — SERVICE a.s (наричана по-долу „жалбоподателят“). Жалбата касаеше държавната помощ, която според твърденията е била предоставена на различни конкуренти на жалбоподателя от регионалните власти между 2003 г. и 2005 г.

2.   Описание на мярката

Наименование: Компенсация за обществена услуга за автобусните компании на Южна Моравия

Продължителност: 2003-2005 г.

Форма: компенсации за обществени транспортни услуги

Орган: властите в Южна Моравия

Бенефициери: Bítešská Dopravní Společnost s.r.o., BK Bus s.r.o., Břežanská dopravní společnost s.r.o., Znojemská dopravnì společnost — PSOTA s.r.o., TREDOS, spol. s.r.o.

Цел: задължение за обществена услуга.

3.   Оценка на мярката

По отношение на плащанията, предвидени в договори, сключени преди 1 май 2004 г. т.е. преди датата на присъединяване на Чешката република, те не могат да бъдат разглеждани от Комисията по правилата за държавните помощи, нито по процедурите, определени в член 88 от Договора или по временния механизъм. Промени в тези договори, обаче, които водят до повишаване на отговорността на държавата към бенефициерите, направени след присъединяването, могат да представляват нова помощ.

Компенсациите са били изплатени от властите на Южна Моравия от обществения бюджет. Следователно, те са били предоставени от държавни ресурси. Компенсацията може да е дала селективно предимство на получателите й. Условието, че помощта трябва да наруши конкуренцията и да се отрази на търговията между държавите-членки в конкретния случай е изпълнено.

Член 73 от Договора предвижда условия за съвместимост на помощта, предоставяна в областта на координирането на транспорта и задълженията за обществена услуга в транспорта. В съответствие с решението по делото Altmark (C-280/00), член 73 не може да бъде прилаган пряко, а само по силата на регламенти на Съвета и по-специално на Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (ОВ L 156, 28.6.1969 г., стр. 1).

Тъй като в конкретния случай, не е обявяван публичен търг и жалбоподателят твърди, че Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA, TREDOS са получили неправомерна държавна помощ, Комисията е на мнение, че трябва да даде възможност на жалбоподателя и на трети страни да коментират методиката, приложена от властите на Южна Моравия за установяване на размера на компенсацията, преди да може да заключи със сигурност, че помощта е съвместима с член 73 от Договора по силата на член 14 на регламента на Съвета.

В съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета, всяка незаконна помощ може да бъде предмет на възстановяване от страна на получателя.

ТЕКСТ НА ПИСМОТО

„Komise chce informovat Českou republiku, že po prostudování informací o výše uvedeném opatření předložených orgány Vaší země se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

1.   ŘÍZENÍ

1.

V dopise ze dne 28. června 2005 obdržela Komise stížnost od české společnosti ČAS – Service a. s. (‚stěžovatel‘). Stížnost se týkala státní podpory, kterou krajské úřady v letech 2003 až 2005 údajně poskytly různým konkurentům stěžovatele.

2.

Dopisy ze dne 20. července 2005, 14. března 2006 a 7. prosince 2006 požádala Komise orgány České republiky o další informace týkající se problémů uvedených stěžovatelem.

3.

České orgány odpověděly dne 14. září 2005, 2. června 2006, 6. února 2007 a 18. října 2007.

2.   OKOLNOSTI PŘÍPADU

4.

Stěžovatel je akciovou společností činnou v oblasti pravidelné autobusové dopravy, zájezdové dopravy, městské autobusové dopravy na Znojemsku a v mezinárodní dopravě.

5.

Až do září 2004 bylo provozování regionální veřejné autobusové dopravy v Jihomoravském kraji klíčovou aktivitou stěžovatele, a to zejména na základě smluv uzavřených s regionálními orgány. Služby byly poskytovány v Jihomoravském kraji (okresy Znojmo a Moravský Krumlov).

6.

Stěžovatel tvrdí, že úřady Jihomoravského kraje poskytly v období 2003–2005 nedovolenou státní podporu Bítešské dopravní společnosti spol. s r.o. (dále jen ‚Bítešská‘), společnosti BK BUS s.r.o. (dále jen ‚BK Bus‘), Břežanské dopravní společnosti s.r.o. (dále jen ‚Břežanská společnost‘), Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s.r.o. (dále jen ‚PSOTA‘) a společnosti TREDOS, spol. s r.o. (dále jen ‚TREDOS‘). Mělo k tomu dojít udělením licence, které nebylo ani transparentní, ani objektivní.

7.

Komise konstatuje, že podle českých orgánů se v případě licence jedná o povolení udělované orgány k provozování veřejné linkové dopravy. Cílem licence je zaručit, aby autobusovou dopravu provozovali pouze ti dopravci, kteří splňují určité kvalitativní požadavky. V tomto ohledu Komise konstatuje, že podle § 18 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen ‚zákon o silniční dopravě‘), patří mezi tyto požadavky zejména povinnost provozovat dopravu podle schváleného jízdního řádu, zajistit určitou míru bezpečnosti pro cestující, uveřejnit jízdní řád a označit vozidla názvem linky.

8.

Kromě toho Komise konstatuje, že § 19 zákona o silniční dopravě stanoví, že závazkem veřejné služby se rozumí ‚závazek, které by dopravce jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem stát a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním. Závazek veřejné služby spočívá v závazku provozu (…), závazku přepravy (…) a závazku tarifním (…). Závazek veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ (uzavřené mezi příslušnými orgány a provozovatelem dopravy).

9.

Dále § 19b zákona o silniční dopravě stanoví, že ‚povinnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby je předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá‘. Příslušné orgány ‚uhradí prokazatelnou ztrátu nejvýše ve výši tohoto předběžného odborného odhadu zvýšeného pouze o nepředvídatelné prokazatelné náklady. Zajišťuje-li dopravce přepravní služby mimo závazky veřejné služby nebo jiné činnosti, je povinen vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb.‘

10.

Komise rovněž konstatuje, že podle § 19b odstavce 5 zákona o silniční dopravě ‚vymezení prokazatelné ztráty, způsob výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, způsob výpočtu prokazatelné ztráty, pravidla na přidělování finančních prostředků z příslušných rozpočtů, doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy, a způsob výkonu státního odborného dozoru nad financováním dopravní obslužnosti stanoví prováděcí předpis.‘ Tento předpis (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 50/1998 Sb. ze dne 13. března 1998, o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě – dále jen ‚vyhláška‘) definuje prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové osobní dopravě jako: ‚rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy.‘

11.

Přiměřeným ziskem se ve vyhlášce rozumí ‚částka, která po zdanění (…) nepřekračuje 1/8 ceny autobusů používaných zpravidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby, snížená o částku celkových skutečných účetních odpisů těchto autobusů, a částka vynaložená na investice související s provozováním veřejné linkové osobní dopravy, pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad.‘

12.

S účinností od 1. ledna 2003 přešla v České republice odpovědnost za uzavírání smluv o zajišťování služeb veřejné dopravy s dopravními podniky na krajské úřady, včetně úřadů Jihomoravského kraje. Úřady Jihomoravského kraje porovnaly náklady na provozování veřejné dopravy, které vznikly stěžovateli, s průměrnými náklady na provozování autobusové dopravy v České republice získanými ze statistického průzkumu. Došly k závěru, že náklady stěžovatele byly vyšší než průměrné náklady.

13.

Dne 24. března 2003 se na základě výše uvedeného posouzení a po neúspěšných jednáních se stěžovatelem rozhodly úřady Jihomoravského kraje zahájit jednání o zajištění dopravní obslužnosti s jinými dopravci. Obrátily se na známé dopravce působící v Jihomoravském kraji s výzvou k podání nabídek na zajištění služeb veřejné dopravy na Znojemsku. Výzva k podání nabídek byla rozeslána 41 dopravcům, včetně stěžovatele. Ve výzvě se počítalo s tím, že krajské úřady jsou ochotny provozovatelům platit za poskytování služby maximálně 26 Kč/km. Dále výzva obsahovala požadavek, že dopravci musí mít elektronický odbavovací systém a dobrou pověst u administrativy.

14.

Krajské úřady obdržely odpovědi od devíti dopravců a pozvaly poté tyto dopravce na jednání. Nabídky posuzovala a hodnotila výběrová komise, kterou jmenovala Rada Jihomoravského kraje. Doporučila, aby byly smlouvy o zajišťování dopravní obslužnosti uzavřeny se šesti dopravci, včetně stěžovatele, a to s těmito společnostmi: Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA, TREDOS a stěžovatel (ČAS-Service a.s.).

15.

Kritérii hodnocenými při posuzování nabídek výběrovou komisí byla jednoznačnost a úplnost nabídky. Úřady Jihomoravského kraje dále braly do úvahy mimo jiné i kritérium minimalizace počtu provozně-technických kilometrů a celistvosti vybraného území.

16.

Podle českých orgánů splňoval stěžovatel kritéria výběru pouze podmíněně, nespecifikoval totiž jednoznačně cenu svého přepravního výkonu a během dalších jednání uvedl, že nemůže akceptovat kompenzaci ve výši navrhované úřady Jihomoravského kraje ve výzvě k podání nabídek.

17.

Proto došel krajský úřad k závěru, že stěžovatel nesplňuje podmínky výběrového řízení a že s ním nemůže být uzavřena smlouva o zajišťování dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě.

18.

Smlouvy byly uzavřeny s těmi dopravci, kteří akceptovali, že maximální cena vyplácená za zajišťování veřejné dopravy bude 26 Kč/km. Podle českých orgánů to znamená, že řádně spravovaná a vybavená společnost s náklady 23,959 Kč/km bude mít zisk ve výši 2,041 Kč/km. Náklady ve výši 23,959 Kč/km byly získány ze statistických průzkumů prováděných podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Tyto průzkumy se týkaly zajišťování služeb veřejné autobusové dopravy na území České republiky v roce 2002.

19.

Komise konstatuje, že odhadovaná cena za kilometr (max. 26 Kč/km) byla stanovena ve smlouvách s jednotlivými dopravci. Z ní bylo možno stanovit celkovou výši příjmů (cena za km vynásobená počtem kilometrů), které budou dopravci za poskytnutí služby vyplaceny. Z této částky byly odečteny skutečné příjmy, aby bylo možno určit ztráty.

20.

Dopravce musel úřadu po poskytnutí služeb předložit doklad k doložení skutečných příjmů. Teprve poté byla stanovena výše ztrát a došlo k vyplacení kompenzace.

21.

Kromě obecných požadavků stanovených v zákoně o silniční dopravě pro dopravce a vyplývajících ze skutečnosti, že tito provozovatelé mají licence, uváděly všechny smlouvy konkrétnější povinnosti jednotlivých provozovatelů, a to povinnost provozovat dopravu na konkrétních linkách a v určených časech a rovněž podmínky pro změnu smluv a pokuty v případě nedodržení smluv.

22.

České orgány informovaly Komisi, že po roce 2003 se úřady Jihomoravského kraje dohodly uzavřít další smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti na rok 2004 a 2005 se stejnými dopravci.

23.

České orgány potvrdily, že při výběru dopravců poskytujících dopravní služby v roce 2004 a 2005 neproběhlo žádné zvláštní řízení.

24.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o částkách kompenzace, s nimiž se počítalo ve smlouvách na rok 2004 (tabulka 1):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

21. 1. 2004

7 364 733 Kč

Změněna: 31. 8. 2004

7 399 733 Kč

BK Bus

22. 1. 2004

4 349 779 Kč

Bítešská

21. 1. 2004

4 780 000 Kč

PSOTA

20. 1. 2004

18 924 849 Kč

Změněna:

31. 8. 2004

18 956 769 Kč

17. 9. 2004

18 979 733 Kč

Břežanská společnost

26. 1. 2004

10 615 611 Kč

25.

Dále Komise konstatuje, že smlouvy uzavřené na rok 2004 byly prodlouženy na rok 2005 (tabulka 2):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

4. 3. 2005

11 457 527 Kč

Změněna:

31. 3. 2005

11 593 799 Kč

BK Bus

4. 3. 2005

5 244 124 Kč

Bítešská

4. 3. 2005

6 000 000 Kč

PSOTA

4. 3. 2005

20 999 640 Kč

Břežanská společnost

4. 3. 2005

11 953 423 Kč

26.

Podle českých orgánů nezískaly výše uvedené podniky během období 2004 až 2005 žádné jiné finanční částky od státu nebo ze státních prostředků, pokud jde o dopravní služby v Jihomoravském kraji.

3.   PRÁVNÍ POSOUZENÍ OPATŘENÍ

3.1   Pravomoc Komise prověřit opatření zavedená zeměmi, které k Evropské unii přistoupily dne 1. května 2004

27.

Ustanovení přílohy IV kapitoly 3 aktu o přistoupení tvoří právní rámec pro posouzení opatření, která uskutečnily přistupující členské státy před svým přistoupením k EU a která jsou v platnosti i po přistoupení.

28.

Se zvláštním odkazem na odvětví dopravy stanoví příloha IV, že ‚režimy podpor a individuální podpory, které nabyly účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po tomto dni, se považují za existující podpory ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES (…), za předpokladu, že byly do čtyř měsíců ode dne přistoupení sděleny Komisi.‘

29.

Podle uznávané rozhodovací praxe (1) ‚nemůže Komise posuzovat podpory, které byly poskytnuty před přistoupením a nejsou použitelné po přistoupení, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Pouze taková opatření, na jejichž základě může být i po přistoupení poskytnuta dodatečná podpora nebo může být zvýšena částka podpory již poskytnuté, mohou být na základě přechodného mechanismu kvalifikována jako existující podpora – pokud splňují příslušné podmínky – a proto tomuto mechanismu podléhají. Na druhé straně se přechodný mechanismus stává bezpředmětným v souvislosti s opatřeními pro poskytování podpor, které již byly v určité výši definitivně a bezpodmínečně poskytnuty před přistoupením. (…) aby bylo možno stanovit, zda se jedná o tento případ, je příslušným kritériem právně závazný akt, jímž se příslušné vnitrostátní orgány zavazují poskytnout podporu. Pokud takový akt neexistuje, nebylo opatření poskytnuto před přistoupením, a jedná se tedy o novou podporu, jejíž slučitelnost se společným trhem Komise posuzuje na základě článků 87 a 88 Smlouvy o ES. Nové opatření musí být posouzeno v momentě, kdy je podpora poskytována; za poskytnutí podpory se považuje právní závazek státu, a nikoli její vyplacení. Jakákoli platba v rámci právního závazku, současná i budoucí, znamená pouze provedení závazku a nemůže být považována za novou nebo dodatečnou podporu. Komise je proto toho názoru, že se musí prokázat, že i po přistoupení bude podpora znamenat další přínos, který nebyl v době jejího poskytnutí znám nebo nebyl znám v plné míře, aby mohlo být opatření považováno za použitelné po přistoupení.‘

30.

Proto nemůže Komise posuzovat platby uváděné ve smlouvách uzavřených před 1. květnem 2004, tj. před datem přistoupení České republiky, ani podle pravidel o státní podpoře, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Změny těchto smluv, k nimž došlo po přistoupení a z nichž státu vyplynuly nové závazky vůči příjemcům podpory, však mohou zakládat novou podporu.

31.

V důsledku toho může Komise u smluv uvedených v tabulce 1 pouze prošetřit, zda dodatky k původním smlouvám na rok 2004 (uzavřené po přistoupení) se společnostmi PSOTA a TREDOS obsahují státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy.

32.

Pokud jde o dodatky uvedené v tabulce 2, které byly všechny uzavřeny po 1. květnu 2004, je jejich prošetření v pravomoci Komise.

33.

Co se týče opatření uvedených v bodě 31 a 32 tohoto rozhodnutí, konstatuje Komise, že je české orgány nepředložily v rámci postupu stanoveného v příloze IV aktu o přistoupení. Tato opatření proto nikdy nezískala status existující podpory.

3.2   Poskytnutí podpory

34.

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li Smlouva jinak.

3.2.1   Státní prostředky

35.

Komise konstatuje, že úřady Jihomoravského kraje vyplácely kompenzace z veřejného rozpočtu. Byly tudíž poskytovány ze státních prostředků.

3.2.2   Selektivní hospodářská výhoda

36.

Je třeba stanovit, zda opatření poskytuje selektivní hospodářskou výhodu.

37.

Z rozsudku ve věci Altmark  (2) vyplývá, že ‚pokud musí být opatření státu považováno za kompenzaci za služby poskytnuté podniky, které kompenzaci přijaly, aby mohly plnit závazky veřejné služby, takže se u těchto podniků nejedná o skutečné finanční zvýhodnění a opatření tedy nemá za následek jejich příznivější konkurenční postavení, než mají jejich konkurenti, nespadá takové opatření pod čl. 92 odst. 1 Smlouvy. Aby však tato kompenzace nebyla v konkrétním případě klasifikována jako státní podpora, je třeba splnit řadu podmínek.‘

38.

Zaprvé je podle výše uvedeného rozsudku třeba stanovit, ‚zda se od podniku přijímajícího kompenzaci skutečně vyžaduje plnění závazku veřejné služby a (zda) byly tyto závazky jasně definovány‘.

39.

Pokud jde o tento požadavek, konstatuje Komise, že zákon o silniční dopravě uvádí definici závazku veřejné služby a stanoví, že závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy mezi orgány a dopravcem. České orgány zaslaly Komisi kopie smluv a následných dodatků uzavřených s dopravními podniky.

40.

Komise konstatuje, že závazek veřejné služby byl ve smlouvách jednoznačně a konkrétně definován, tj. u jednotlivých provozovatelů byla jasně vymezena přepravní spojení a časové termíny, ve kterých bude doprava zajišťována.

41.

Proto došla Komise k závěru, že první podmínka podle věci Altmark je splněna.

42.

Zadruhé je třeba prokázat, že ‚ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby (kompenzace) byly stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem.‘

43.

Komise konstatuje, že úřady stanovily maximální cenu za dopravní služby na základě kritérií uvedených v § 19b zákona o silniční dopravě a ve vyhlášce popsaných výše na 26 Kč/km. Tato cena byla obsažena ve výzvě k podání nabídek zaslané všem potenciálním zájemcům v roce 2003. Komise konstatuje, že uvedená cena byla stanovena na základě statistických údajů.

44.

Znamená to, že cena byla stanovena předem, tj. před výběrem dopravců, a to objektivním a transparentním způsobem. Tento ukazatel nebyl v dodatcích dohodnutých po přistoupení České republiky k Evropské unii pozměněn.

45.

Komise proto došla k závěru, že druhá podmínka podle věci Altmark je splněna.

46.

Třetí podmínkou uvedenou v rozsudku ve věci Altmark je to, že ‚vyrovnávací platba nepřevyšuje částku nezbytnou pro pokrytí veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění uvedených závazků‘.

47.

Komise konstatuje, že krajské úřady uvedly ve výzvě k podání nabídek, že maximální cena 26 Kč/km je cena, kterou jsou ochotny platit dopravcům za zajišťování dopravní obslužnosti.

48.

Kromě toho všechny smlouvy obsahují odhad ztrát, které vzniknou jednotlivým autobusovým dopravcům při zajišťování dopravní obslužnosti podle smlouvy. Odhad ztrát se provádí takto: Zaprvé jsou ztráty vypočítávány pro případ, že společnost obdrží 26 Kč/km plus příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Dále jsou ztráty vypočítávány pouze s ohledem na příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Cena 26 Kč/km tedy zahrnuje také přiměřený zisk vypočítaný na základě objektivních ukazatelů stanovených ve vyhlášce s odkazem na hodnotu aktiv podniků. Ke konečnému vyrovnání a vyplacení kompenzace dochází teprve poté, kdy autobusový dopravce předložil doklady k doložení své skutečné ztráty. Pokud jsou skutečné ztráty nižší, než se odhadovalo, je provedena pouze kompenzace skutečných ztrát. Pokud jsou skutečné ztráty vyšší, než se odhadovalo, pak je provedena kompenzace maximálně ve výši předběžného odhadu. Zvýšení této hranice je možné pouze v případě nepředvídatelných nákladů.

49.

Protože byl výpočet vyrovnávací platby proveden na základě předem stanoveného ukazatele (26 Kč/km) a konečná úhrada byla založena na dokladech o skutečně vzniklých ztrátách a nepřevyšovala částku stanovenou předem ve smlouvách, je Komise předběžně toho názoru, že vyrovnávací platba zřejmě nebyla vyšší než skutečné ztráty. Kromě toho považuje Komise zisk zahrnutý do částky 26 Kč/km za přiměřený. V této fázi si však Komise není jista, co přesně se rozumí pod pojmem nepředvídatelné náklady. Žádá proto české orgány a zainteresované třetí strany, aby vyjádřily svůj názor na to, zda je pojem nepředvídatelné náklady v českých právních předpisech dostatečně přesný.

50.

A konečně rozsudek ve věci Altmark předpokládá, že pokud ‚podnik, který má plnit závazky veřejné služby, není pro tyto účely vybrán v řízení o zadávání veřejných zakázek, je výše nezbytné náhrady určena na základě rozboru nákladů, které by na plnění těchto povinností vynaložil typický podnik, řádně spravovaný a vybavený nezbytnými dopravními prostředky k plnění takové veřejné služby; přitom je nutné vzít v potaz příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění takových povinností‘.

51.

Komise konstatuje, že Jihomoravský kraj rozeslal známým dopravcům v oblasti (celkem 41) výzvu k podání nabídek na zajištění dopravních služeb na Znojemsku.

52.

Tento postup nedal možnost dopravcům z jiných krajů, okresů nebo jiných států podat své nabídky, přestože to mohli chtít udělat. Komise rovněž konstatuje, že české orgány nepočítaly s žádným výběrovým řízením na dopravce pro období 2004–2005, ale jednoduše prodloužily smlouvy s dopravci, kteří byli vybráni pro zajišťování služeb v roce 2003.

53.

Proto má Komise pochybnosti, jestli lze postup použitý českými orgány považovat za řízení o zadávání veřejných zakázek, jak je vyžaduje rozsudek ve věci Altmark.

54.

Výše uvedené se nedotýká toho, jak Komise posoudí uplatnění práva Společenství, pokud jde o veřejné zakázky.

55.

Komise musí dále přešetřit druhou část alternativy, která se uvádí ve čtvrtém kritériu podle rozsudku ve věci Altmark.

56.

Výše kompenzace musí být stanovena na základě rozboru nákladů typického, řádně spravovaného a přiměřeně vybaveného podniku, což by mělo být alternativou k rozboru výše kompenzace stanovené prostřednictvím nabídkového řízení. Podle českých orgánů byla smluvní cena za služby stanovena na základě statistických údajů o nákladech, což znamená, že řádně spravovaná a přiměřeně vybavená společnost s náklady 23,959 Kč (0,87 EUR) na kilometr by dosáhla zisku 2,041 Kč (0,08 EUR) na kilometr.

57.

Zaprvé Komise konstatuje, že cílem použití statistických údajů je zajistit, aby byla cena stanovena podle nákladů typického podniku.

58.

Zadruhé, s ohledem na to, že všichni dopravci, kteří se zúčastnili řízení, museli získat licence k provozování své činnosti a že museli podle výzvy k podání nabídek splňovat určité požadavky, museli být určitě přiměřeně vybaveni dopravními prostředky, aby mohli splňovat nezbytné kvalitativní požadavky.

59.

Použití statistických údajů o nákladech na dopravu však nemůže samo o sobě vést k závěru, že by měli být provozovatelé dopravy, kteří akceptovali požadavek poskytovat služby za 26 Kč/km, považováni za řádně spravované společnosti. Statistické údaje, které sloužily jako základ pro stanovení uvedené částky, se týkaly pouze skutečných nákladů na dopravní obslužnost v České republice v roce 2002. Není proto prokázáno, že průměrná výše těchto nákladů představuje náklady dobře fungujícího podniku. České orgány v této záležitosti neposkytly dostatečné informace.

60.

Protože tedy nejsou splněny všechny požadavky druhé části alternativy, kterou poskytuje čtvrtá podmínka podle rozsudku ve věci Altmark, nedošla Komise k závěru, že postup použitý krajskými úřady lze považovat za postup, který zajišťuje, aby byla výše kompenzace rovna částce, která by měla být získána v otevřeném výběrovém řízení.

61.

Jinými slovy, Komise nemůže vyloučit, že v otevřeném výběrovém řízení by mohly krajské úřady najít dopravce s nižšími náklady, kteří by za své služby požadovali nižší úhradu. Komise dále nedošla k závěru, že kompenzace byla stanovena ve výši, která zaručuje, že nebude pro některé dopravce znamenat zvýhodnění.

62.

Vzhledem k tomu, že neexistují důkazy pro opačné tvrzení, Komise se domnívá, že kompenzace mohla poskytovat selektivní výhodu. Dále není možno vyloučit, že v tomto případě není splněna druhá podmínka čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.2.3.   Narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy

63.

Pokud jde o toto kritérium, je třeba ověřit, zda výhoda poskytnutá ze státních prostředků může narušit hospodářskou soutěž do té míry, že by to ovlivnilo obchod mezi členskými státy.

64.

V tomto ohledu stanoví rozsudek ve věci Altmark (3), že: ‚není vůbec vyloučené, aby veřejná podpora poskytnutá podniku, který poskytuje pouze služby místní nebo regionální dopravy a neposkytuje služby mimo svůj stát původu, mohla mít dopad na obchod mezi členskými státy. Pokud členský stát poskytne veřejnou podporu nějakému podniku, může být poskytování dopravních služeb uvedeným podnikem z tohoto důvodu zachováno nebo zvýšeno s tím výsledkem, že podniky se sídlem v jiných členských státech mají menší příležitost poskytovat své dopravní služby na trhu v uvedeném členském státě (viz věc 102/87, Francie v. Komise, [1988] Sb. rozh. 4067, bod 19; věc C-305/89 Itálie v. Komise [1991] Sb. rozh. I-1603, bod 26 a Španělsko v. Komise, bod 40). V tomto případě není toto zjištění pouze hypotetické, protože jak se zdá zejména z pozorování Komise, začalo několik členských států od roku 1995 otevírat některé trhy s dopravou konkurenci z podniků se sídlem v jiných členských státech, takže řada podniků již nabízí své služby v městské, příměstské nebo regionální dopravě v jiných členských státech, než je jejich stát původu. A konečně, podle judikatury Soudního dvora neexistuje žádný práh nebo procento, které by stanovovalo hranici, pod níž by se obchod mezi členskými státy mohl považovat za neovlivněný. Relativně malá výše podpory nebo relativně malá velikost podniku, který ji dostává, samy o sobě nevylučují možnost, že by mohl být obchod mezi členskými státy ovlivněn (viz věc Tubemeuse, bod 43, a Španělsko v. Komise, bod 42). Druhou podmínkou pro použití čl. 92 odst. 1 Smlouvy, tj. že podpora musí být schopna ovlivnit obchod mezi členskými státy, proto nezáleží na místním nebo regionálním charakteru poskytovaných dopravních služeb nebo na rozsahu oblasti příslušné činnosti.‘

65.

Komise proto došla k závěru, že podmínka, že podpora musí narušovat hospodářskou soutěž a ovlivňovat obchod mezi členskými státy, je v daném případě splněna.

66.

S ohledem na výše uvedené úvahy došla Komise rovněž k závěru, že opatření uvedená v bodě 3.1 tohoto rozhodnutí zakládají státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.3   Slučitelnost podpory

67.

Článek 73 Smlouvy stanoví podmínky slučitelnosti podpory poskytované v oblasti koordinace dopravy a závazku veřejné služby v dopravě. Komise se domnívá, že článek 73 Smlouvy představuje lex specialis ve vztahu k čl. 86 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy.

68.

Podle rozsudku ve věci Altmark (3) není možno uplatňovat článek 73 přímo, ale pouze prostřednictvím nařízení Rady, zejména nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (4) (dále jen ‚nařízení Rady‘).

69.

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Rady se toto nařízení vztahuje pouze na státní podporu poskytovanou podnikům provozujícím dopravu po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.

70.

Členské státy však mohou vyloučit z oblasti působnosti tohoto nařízení všechny podniky, jejichž činnost je omezena výlučně na provozování městské, příměstské nebo regionální dopravy.

71.

Komise konstatuje, že české orgány této výjimky nevyužily. Proto jsou použitelná příslušná ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69.

72.

Podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady mohou příslušné orgány členských států s dopravním podnikem uzavřít smlouvu na veřejnou službu, aby tak zajistily přiměřenou dopravní obslužnost.

73.

Článek 14 nařízení Rady stanoví, že smlouvou na veřejné služby se rozumí smlouva uzavřená mezi příslušnými orgány členského státu a dopravním podnikem za účelem zajištění přiměřených dopravních služeb pro veřejnost.

74.

Podle čl. 14 odst. 2 nařízení Rady zahrnuje smlouva na veřejné služby mimo jiné tyto body:

a)

povahu poskytované služby, zejména normy plynulosti, pravidelnosti, výkonnosti a kvality;

b)

cenu služeb zahrnutých smlouvou, které se buď připojí k tarifním výnosům, nebo zahrnuje příjmy a podrobnosti finančních vztahů mezi oběma stranami;

c)

pravidla o dodatcích a změnách smlouvy, zejména s ohledem na nepředvídatelné změny;

d)

dobu platnosti smlouvy;

e)

smluvní pokuty pro případ nedodržení smlouvy.

75.

Komise především konstatuje, že podle § 19 zákona o silniční dopravě ‚závazek poskytovat veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ mezi příslušnými orgány a dopravci. Dále Komise konstatuje, že podmínky pro zajišťování dopravní obslužnosti neuložily orgány, ale projednali je a schválili je dopravci spolu s krajskými úřady. Proto došla Komise k závěru, že v rozporu se zněním zákona o silniční dopravě (‚závazek veřejné služby‘) mohou být použita ustanovení oddílu V (‚Smlouvy na veřejné služby‘) nařízení Rady.

76.

Zadruhé Komise konstatuje, že charakter služby byl definován ve smlouvě expressis verbis a rovněž odkazem na skutečnost, že dopravci vlastní licence na poskytování služeb veřejné dopravy.

77.

Zatřetí, smlouvy obsahovaly cenu za km a celkovou částku úhrady, která má být vyplacena za zajišťování služby.

78.

Začtvrté, smlouvy uváděly podmínky a postupy pro jejich změnu, dobu platnosti a smluvní pokuty v případě jejího porušení.

79.

Proto došla Komise k závěru, že smlouvy uzavřené s dopravními společnostmi Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obsahovaly základní prvky smlouvy uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení Rady.

80.

Dále Komise konstatuje, že cílem zákonodárce při přijímání nařízení Rady bylo definovat, za jakých podmínek je ‚podpora (…), která odpovídá náhradě za určitá plnění související s pojmem veřejné služby,‘ uvedená v článku 73 Smlouvy, slučitelná se společným trhem. Jak použití článku 73 Smlouvy, tak použití nařízení Rady předem předpokládá existenci podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Pokud lze na obsah smluv vztáhnout pojem článku 73 ‚plnění související s pojmem veřejné služby‘, neměla by samotná forma nástroje, tj. smlouva nebo jednostranně ukládaná povinnost, být překážkou pro prohlášení potenciální státní podpory související se smluvní cenou za slučitelnou se společným trhem. Rozhodujícím prvkem pro charakterizování služby, ať ji ukládá členský stát, nebo je dohodnuta ve smlouvě, jako závazku veřejné služby ve smyslu článku 73 musí být podstata služby, nikoli to, jakou formou je organizována (5).

81.

Na základě výše uvedených úvah došla Komise k závěru, že z právního hlediska není důvod, proč by nemohla být státní podpora související s cenou zaplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě slučitelná se společným trhem v souladu s článkem 73.

82.

Vzhledem k tomu, že článek 14 nařízení Rady neobsahuje přesné podmínky, kdy je možno prohlásit státní podporu související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě za slučitelnou se společným trhem, domnívá se Komise, že při rozhodování, zda tato státní podpora může být prohlášena za slučitelnou se společným trhem (6), je třeba použít obecné zásady vyplývající ze Smlouvy, judikatury soudů Společenství a rozhodovací praxe Komise v jiných oblastech, než je veřejná doprava.

83.

Tyto zásady obecně připomněla Komise v rámci Společenství pro státní podporu ve formě závazku veřejné služby (7). Pokud jde o slučitelnost státní podpory související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě, předpokládá rámec Společenství toto: ‚Výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním závazků veřejné služby, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk za plnění těchto závazků. Výše vyrovnávací platby zahrnuje veškeré výhody udělené státem nebo ze státních prostředků v jakékoli formě. Přiměřený zisk může zahrnovat veškeré nebo některé přírůstky produktivity dosažené dotčenými podniky během dohodnuté omezené doby, aniž byla snížena úroveň kvality služeb, kterými stát pověřil daný podnik.‘

84.

Komise konstatuje, že v souladu s výše uvedenými body 12–20 zajistily úřady Jihomoravského kraje, aby vyrovnávací platba (kompenzace) nebyla vyšší než ztráty vzniklé dopravcům, a to tak, že předem stanovily ve výběrovém řízení, že cena, kterou jsou úřady ochotny platit, nebude vyšší než 26 Kč/km, a následně tento ukazatel použily tohoto při výpočtu příjmů dopravců.

85.

Pokud jde o služby poskytované v Jihomoravském kraji, Komise dále konstatuje, že kromě kompenzací od krajských úřadů nezískali dopravci v období 2004–2005 žádné jiné výhody od státu ani ze státních prostředků.

86.

Proto se Komise domnívá, že jsou v daném případě splněny obecné zásady upravující posuzování slučitelnosti podpory, jak je uvedeno výše v bodě 84.

87.

Jelikož však v uvedeném případě nebylo vypsáno veřejné nabídkové řízení a stěžovatel se odvolává na to, že společnosti Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obdržely nedovolenou státní podporu, domnívá se Komise, že předtím, než bude moci s jistotou uzavřít, že podpora je slučitelná s článkem 73 Smlouvy na základě článku 14 nařízení Rady, je třeba dál stěžovateli a třetím stranám příležitost uvést připomínky k metodice, kterou při stanovování částky vyrovnávací platby použily úřady Jihomoravského kraje.

88.

Proto si Komise v této fázi není jista, zda je podpora poskytnutá společnostem Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS slučitelná se společným trhem.

4.   ROZHODNUTÍ

S ohledem na výše uvedené úvahy vyzývá Komise Českou republiku postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy, aby podala své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit dané opatření, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Komise vyzývá orgány Vaší země, aby kopii tohoto dopisu neprodleně zaslaly potenciálnímu příjemci podpory.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být od příjemce požadováno navrácení všech nedovolených podpor.

Komise tímto Českou republiku upozorňuje, že uvědomí zúčastněné strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zúčastněné strany ve státech ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zúčastněné strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od dne zveřejnění daného dopisu či oznámení.“


(1)  Rozhodnutí Komise C 3/05 – Polsko – Podpora na restrukturalizaci pro společnost Daewoo-FSO (Úř. věst. C 100, 26.4.2005, s. 2).

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003, ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkhersgesellschaft Altmark GmbH a Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (2003) Sb. rozh. s. I-07747.

(3)  Rozsudek Soudního dvora ve věci Altmark, C-280/00, viz výše.

(4)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 1.

(5)  Podobně článek 4 rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 67–73, používá pojem ‚pověření‘ a jeho forma je ponechána na členských státech.

(6)  Viz rozhodnutí Komise: C 16/07 – Rakousko – Státní podpora pro podnik Postbus v okrese Lienz (Úř. věst. C 162, 14.7.2007, s. 19), C 31/07 – Irsko – Státní podpora pro autobusové společnosti Córas Iompair Éireann (Dublin Bus a Irish Bus) (Úř. věst. C 217, 15.9.2007, s. 44) a C 47/07 – Německo – DB Regio AG – Contrat de service public (dosud nezveřejněno).

(7)  Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4.


16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/27


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 43/07)

1.

На 5 февруари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие The Goldmann Sachs Group („Goldmann Sachs“, САЩ) и предприятие Colyzeo Investors II, Colony Investors VIII (заедно наричани „Colony Capital“, САЩ), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета съвместен контрол над предприятие BUT („BUT“, Франция), посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Goldmann Sachs: инвестиционно банкиране и ценни книжа,

за Colony: инвестиционно банкиране и управление на имуществото,

за BUT: продажба на дребно на домашно обзавеждане и електрически уреди.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussels


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/28


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 43/08)

1.

На 11 февруари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Montagu Private Equity LLP („Montagu“, Обединеното кралство) и Global Infrastructure Partners („GIP“, САЩ) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие Biffa PLC („Biffa“, Обединеното кралство) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Montagu: фонд за частни капиталови инвестиции,

за GIP: фонд за частни капиталови инвестиции,

за Biffa: събиране, обработване, депониране и рециклиране на общински, търговски и промишлени отпадъци.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/29


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 43/09)

1.

На 12 февруари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Heineken International BV („Heineken“, Нидерландия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол върху части от предприятие Scottish & Newcastle plc („S&N assets“, Обединено кралство), посредством публичен търг, обявен на 25 януари 2008 г.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Heineken: производство и дистрибуция на бира и други напитки,

за предприятие S&N assets: производство и дистрибуция на бира и други напитки посредством оперативни дейности в Белгия, Финландия, Индия, Ирландия, Португалия. Обединеното кралство и САЩ.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/30


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 43/10)

1.

На 11 февруари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Caisse des Dépôts et Consignations („CDC“, Франция) и Groupe Moniteur SAS („Groupe Moniteur“, Франция), които са под контрола на Bridgepoint Capital Group Limited („Bridgepoint“, Обединеното кралство), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол върху предприятие AchatPublic.Com („APC“, Франция) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие CDC: банково дело и финанси, застраховка живот, помощ за местно развитие, спестовни фондове и социални жилища,

за предприятие Groupe Moniteur: издателство за вестници и други публикации,

за предприятие Bridgepoint: инвестиране чрез дялово участие,

за предприятие APC: услуги в областта на информационните технологии за обществени поръчки.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 43/31


Публикация на заявление за промяна съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

(2008/C 43/11)

Настоящата публикация предоставя право на възражение в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

Заявление за промяна в съответствие с член 9 и член 17, параграф 2

„CHASSELAS DE MOISSAC“ или „CHASSELAS DORÉ DE MOISSAC“ или „MOISSAC“

ЕО №: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

ЗНП ( Х ) ЗГУ ( )

Исканa(и) промяна(ени)

1.   Рубрика/и на спецификацията:

X

Наименование на продукта

X

Описание на продукта

Image

Географска област

X

Доказателство за произход

X

Метод на производство

Image

Връзка

X

Етикетиране

X

Национални изисквания

2.   Промяна(ени):

Наименование: Chasselas de Moissac. Запазено е наименованието, чиято употреба е най-разпространена и което е най-известно.

По този начин един и същи продукт повече не може да се представя под различни наименования и се избягва объркване у потребителя.

Описание: Десертно грозде за прясна консумация или дълготрайно съхранение. Гроздът се характеризира с гъвкавост и равномерна плътност и има златисто оцветяване, минимална дължина 12 cm и минимално тегло 100 грама. Зърната не трябва да бъдат деформирани, недостатъчно узрели, изгнили или болни. Оставя се восъчният налеп по зърната, прозрачността позволява семките да се виждат, а дръжката на грозда е издута.

Захарното съдържание е по-голямо или равно на 160 g/l, с изключение на случаите на извънредни климатични условия, в които за конкретна реколта този показател може да бъде по-нисък, без обаче да е по-малък от 150 g/l. Счита се, че е достигната зрялост, когато съотношението захарност/киселинност е по-голямо или равно на 25.

Гроздовете задължително се подготвят, подрязват и опаковат.

Описанието на продукта бе едновременно опростено и уточнено, за да се избегнат най-субективните термини, като по този начин се намалява опасността от различно тълкуване.

Доказателство за произход: Гроздето се проследява от брането до опаковането му.

Гроздето произхожда само от парцели с лозя, намиращи се в рамките на географската област, които са идентифицирани от службите на INAO и независими експерти. Тези лозя трябва да отговарят на географските почвено-климатични критерии, свързани с мястото, на което се разполагат парцелите. Всички лозя, отговарящи на горепосочените критерии, се регистрират от службите на INAO.

Единствено по отношение на гроздето, произхождащо от тези лозя, може да се претендира за наименование за произход.

Освен това всеки производител попълва годишна декларация за годност, която изпраща на службите на INAO. В тази декларация се съдържа ангажимент за спазване на условията за защита на наименованието и се посочват референциите на парцелите, предназначени за производството на контролирано наименование за произход (КНП) Chasselas de Moissac за съответната реколта.

Документът дава възможност да се идентифицират парцелите, на които се осъществява производството на КНП от реколтата, както и да се контролира по-специално добива от нея от гледна точка на агрономията.

Всеки производител трябва да води дневник, в който да вписва ежедневно гроздето, постъпило в цеха за подрязване и опаковане, както и излязлото опаковано грозде. В него се посочват набраното количество и съответните парцели, като се разграничава оставеното за дълготрайно съхранение количество, и броят на опакованите колети по видове колети, както и количеството за дълготрайно съхранение и номерата на използваните идентификационни знаци. Този дневник се предоставя на разположение на отговарящите за контрола служители.

По отношение на продукта се осъществяват аналитични и органолептични тестове върху мостри, взети от опакованите партиди. Те имат за цел проверка на качеството и типичните характеристики на продуктите, предназначени за пускане на пазара под наименованието „Chasselas de Moissac“.

Всички опаковки, в които гроздето се пуска на пазара, се отличават с идентификационен знак, характерен за „Chasselas de Moissac“, който е одобрен от службите на INAO.

Метод на производство: Гроздето с произход от парцелите с идентифицирани лозя се бере, подготвя и опакова в географската област.

Разрешен е единствено сортът Шасла Б. Лозите се разполагат на едностранни или двустранни кордони. С оглед на качеството при всяко ново засаждане гъстотата и разстоянието се приспособяват в зависимост от начина на разполагане (минимална гъстота 3 300 лози/ha и максимално разстояние между редовете 3 метра при едностранни кордони; минимална гъстота от 2 500 лози/ha и максимално разстояние 3,5 метра между редовете при двустранни кордони). Условията за реализиране на гъстотата и разстоянието трябва да съответстват на член 5 от декрета за КНП „Chasselas de Moissac“.

Разрешените видове формировка са Гюйо с една или Гюйо с две плодни пръчки. Броят на пъпките на хектар не може да надвишава 55 000 при едностранни кордони и 60 000 при двустранни кордони. „Подреждането на гроздовете“, което се състои в свободно и разредено разполагане на гроздовете на лозата, е задължително. То позволява на гроздето да узрее оптимално.

От млади лози се ражда грозде, на което може да се даде наименование за произход едва от 2-та година след годината, когато са били засадени преди 1 август.

Напояване, което не води до повишаване плодородието на почвата, се разрешава след връзване.

Добивът от идентифицираните парцели, предназначени за производство на КНП „Chasselas de Moissac“, се определя на две нива (стопанство и парцели): общ среден максимален добив на стопанство: 14 t/ha; среден максимален добив на КНП на стопанство: 13 t/ha; общ максимален добив на парцел: 16 t/ha. Въпреки това, в случай на извънредни климатични условия общият максимален добив на парцел за определена реколта може да се измени, без обаче да надвишава праговия размер на добива от 18 t/ha и без да се променят средните добиви на стопанството. В никакъв случай това изключение не може да се натрупва заедно с изключението за захарността за една и съща пазарна година.

Беритбата се извършва ръчно на няколко пъти.

Гроздето може да се остави за дълготрайно съхранение, след като се отстранят гроздовете, повредени по време на беритбата, и след кратък престой на мястото на складиране в съдове, които позволяват да се съхранят характеристиките на продукта. Впоследствие това неподрязано грозде се подлага на бързо изстудяване при получаването му на мястото за складиране, преди да се остави за дълготрайно съхранение в херметическа опаковка в студена камера, в която се контролират атмосферата, температурата и влажността. Това грозде вече не може да се пусне на пазара с контролирано наименование за произход „Chasselas de Moissac“ след 31 януари в годината след събиране на реколтата.

Превозът на гроздето, включително на това, което е предназначено за дълготрайно съхранение, от лозето, където е набрано, до цеха за подрязване и опаковане, се осъществява в условия, които позволяват оптимално запазване на характеристиките на продукта, и по-специално на восъчния налеп по зърната.

Подготовката на гроздовете, включително и на тези за дълготрайно съхранение, се извършва в цеха за подрязване и опаковане. Гроздът се подрязва внимателно, с цел да се премахнат зърната, които не са хубави. Подготвените гроздове трябва да съответстват на описанието на гроздето.

Всеки производител трябва да разполага с цех за подрязване и опаковане и евентуално с оборудване, необходимо за дълготрайно съхранение на гроздето, ако се практикува такова.

Веднага след като се подрежат, гроздовете се поставят в опаковки, които дават възможност да се запазят характеристиките и качеството на продукта. По този начин гроздето е подложено на минимална обработка.

От една страна, тези условия са конкретно изражение на практики, съществували в миналото, които досега не са били систематизирани, от друга страна, те отразяват желанието на групата заявител да се доуточнят някои елементи от спецификацията на наименованието за произход.

Етикетиране: Етикетировката на единичните опаковки се състои в:

името на контролирано наименование за произход „Chasselas de Moissac“, изписано с букви, чийто размер е най-малкото равен на най-големите букви,

надписа „Контролирано наименование за произход“ или „КНП“,

името на производителя.

На всяка единична опаковка има система за идентификация, която съдържа номер на поръчката, одобрен от службите на INAO и даден от одобрен от този институт орган. Тази система за идентификация може да служи като основа за етикетирането.

Освен на етикетировката, името на наименованието за произход „Chasselas de Moissac“ и надписът „Контролирано наименование за произход“ или „КНП“ трябва да фигурират в придружителната документация и фактурите.

Национално изискване: Декрет за КНП „Chasselas de Moissac“.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„CHASSELAS DE MOISSAC“

ЕО №: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

ЗНП ( Х ) ЗГУ ( )

Това резюме представя с информационна цел основните елементи от спецификацията на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата-членка:

Наименование:

Institut National des Appellations d'Origine

Адрес:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Тел.

(33) 153 89 80 00

Факс

(33) 142 25 57 97

Е-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Група:

Наименование:

Syndicat de défense du Chasselas de Moissac AOC

Адрес:

1, promenade Sancert

F-82200 Moissac

Тел.

(33) 563 04 01 78

Факс

(33) 563 04 11 21

Е-mail:

Състав:

Производители/преработватели ( X ) Други ( )

3.   Вид продукт:

Клас 1.6 — Плодове, зеленчуци и житни растения, непреработени или преработени

4.   Спецификация:

(резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование: „Chasselas de Moissac“

4.2.   Описание: Десертно грозде за прясна консумация или дълготрайно съхранение. Гроздът се характеризира с гъвкавост и равномерна плътност и има златисто оцветяване, минимална дължина 12 cm и минимално тегло 100 грама. Зърната не трябва да бъдат деформирани, недостатъчно узрели, изгнили или болни. Оставя се восъчният налеп на зърната, прозрачността позволява семките да се виждат, а дръжката на грозда е издута.

Захарното съдържание е по-голямо или равно на 160 g/l, с изключение на случаите на извънредни климатични условия, в които за конкретна реколта този показател може да бъде по-нисък, без обаче да е по-малък от 150 g/l. Счита се, че е достигната зрялост, когато съотношението захар/киселинност е по-голямо или равно на 25.

Гроздовете задължително се подготвят, подрязват и опаковат.

4.3.   Географска област: Ба Керси — няколко кантона от департаменти Тарн-е-Гарон и Ло.

4.4.   Доказателство за произход: Гроздето се проследява от брането до опаковането му.

Гроздето произхожда само от парцели с лозя, намиращи се в рамките на географската област, които са идентифицирани от службите на INAО и независими експерти. Тези лозя трябва да отговарят на географските почвено-климатични критерии, свързани с мястото, на което се разполагат парцелите. Всички лозя, отговарящи на горепосочените критерии, се регистрират от службите на INAO.

Единствено по отношение на гроздето, произхождащо от тези лозя, може да се претендира за наименование за произход.

Освен това всеки производител попълва годишна декларация за годност, която изпраща на службите на INAO. В тази декларация се съдържа ангажимент за спазване на условията за защита на наименованието и се посочват референциите на парцелите, предназначени за производството на КНП „Chasselas de Moissac“ за съответната реколта.

Документът дава възможност да се идентифицират парцелите, на които се осъществява производството на КНП от реколтата, както и да се контролира по-специално добива от нея от гледна точка на агрономията.

Всеки производител трябва да води дневник, в който да вписва ежедневно гроздето, постъпило в цеха за подрязване и опаковано, както и излязлото опаковане грозде. В него се посочват набраното количество и съответните парцели, като се разграничава оставеното за дълготрайно съхранение количество, и броят на опакованите колети по видове колети, както и количеството за дълготрайно съхранение и номерата на използваните идентификационни знаци. Този дневник се предоставя на разположение на отговарящите за контрола служители.

По отношение на продукта се осъществяват аналитични и органолептични тестове върху мостри, взети от опакованите партиди. Те имат за цел проверка на качеството и типичните характеристики на продуктите, предназначени за пускане на пазара под наименованието „Chasselas de Moissac“.

Всички опаковки, в които гроздето се пуска на пазара, се отличават с идентификационен знак, характерен за „Chasselas de Moissac“, който е одобрен от службите на INAO.

4.5.   Метод на производство: Гроздето с произход от парцелите с идентифицирани лозя се бере, подготвя и опакова в географската област.

Разрешен е единствено сортът Шасла Б. Лозите се разполагат на едностранни или двустранни кордони. С оглед на качеството при всяко ново засаждане гъстотата и разстоянието се приспособяват в зависимост от начина на разполагане (минимална гъстота 3 300 лози/ha и максимално разстояние между редовете 3 метра при едностранни кордони и минимална гъстота 2 500 лози/ha и максимално разстояние 3,5 метра между редовете при двустранни кордони). Условията за реализиране на гъстотата и разстоянието трябва да съответстват на член 5 от декрета за КНП „Chasselas de Moissac“.

Разрешените видове формировка са Гюйо с една или Гюйо с две плодни пръчки. Броят на пъпките на хектар не може да надвишава 55 000 при едностранни кордони и 60 000 при двустранни кордони. „Подреждането на гроздовете“, което се състои в свободно и разредено разполагане на гроздовете на лозата, е задължително. То позволява на гроздето да узрее оптимално.

От млади лози се ражда грозде, на което може да се даде наименование за произход едва от 2-та година след годината, когато са били засадени преди 1 август.

Напояване, което не води до повишаване плодородието на почвата, се разрешава след връзване.

Добивът от идентифицираните парцели, предназначени за производство на КНП „Chasselas de Moissac“, се определя на две нива (стопанство и парцели): общ среден максимален добив на стопанство: 14 t/ha; среден максимален добив на КНП от стопанство: 13 t/ha; общ максимален добив на парцел: 16 t/ha. Въпреки това в случай на извънредни климатични условия общият максимален добив на парцел за определена реколта може да се измени, без обаче да надвишава праговия размер на добива от 18 t/ha и без да се променят средните добиви на стопанството. В никакъв случай това изключение не може да се натрупва с изключението за захарността за една и съща пазарна година.

Беритбата се извършва ръчно на няколко пъти.

Гроздето може да се остави за дълготрайно съхранение, след като се отстранят гроздовете, повредени по време на беритбата, и след кратък престой на мястото на складиране в съдове, които позволяват да се съхранят характеристиките на продукта. Впоследствие това неподрязано грозде се подлага на бързо изстудяване при получаването му на мястото за складиране, преди да се остави за дълготрайно съхранение в херметическа опаковка в студена камера, в която се контролират атмосферата, температурата и влажността. Това грозде вече не може да се пусне на пазара с контролирано наименование за произход „Chasselas de Moissac“ след 31 януари в годината след събиране на реколтата.

Превозът на гроздето, включително на това, което е предназначено за дълготрайно съхранение, от лозето, където е набрано, до цеха за подрязване и опаковане, се осъществява в условия, които позволяват оптимално запазване на характеристиките на продукта, и по-специално на восъчния налеп по зърната.

Подготовката на гроздовете, включително и на тези за дълготрайно съхранение, се извършва в цеха за подрязване и опаковане. Гроздът се подрязва внимателно, с цел да се премахнат зърната, които не са хубави. Подготвените гроздове трябва да съответстват на описанието на гроздето.

Всеки производител трябва да разполага с цех за подрязване и опаковане и евентуално с оборудване, необходимо за дълготрайно съхранение на гроздето, ако се практикува такова.

Веднага след като се подрежат, гроздовете се поставят в опаковки, които дават възможност да се запазят характеристиките и качеството на продукта. По този начин гроздето е подложено на минимална обработка и се запазва восъчният налеп по зърната. Опаковането се осъществява в специални цехове за подрязване и опаковане, разположени в близост до мястото, където се извършва беритбата. Това опаковане в същия район позволява не само да се съхранят характеристиките на продукта, но и да се осигури по-добра проследяемост. Така се избягва развалянето му или смесването му с други.

4.6.   Връзка: Ба Керси има специфични геоложки, почвени и климатични характеристики. Благодарение на парцелирането производството на сорта шасла се осъществява в най-благоприятни почви: силикатно-глинеста, песъчлива и добре отводнена почва и декалцирана глинесто-песъчлива почва. Климатичните условия, които се характеризират със слаби топлинни разлики и най-вече с дълги периоди на хубаво време през есента, дават възможност гроздето да узрее добре.

Има още два вида почви, които са благоприятни за това производство: от една страна, черноземните и сивите почви по платата, които са достатъчно дълбоки и каменисти. От друга страна, стръмните сипеи с глинесто-варовикова почва по склоновете на достатъчно открити долини.

4.7.   Контролен орган:

Наименование:

Institut National des Appellations d'Origine

Адрес:

51, Rue d'Anjou

F-75008 Paris

Тел.

(33) 153 89 80 00

Факс

(33) 142 25 57 97

Е-mail:

info@inao.gouv.fr

Наименование:

D.G.C.C.R.F

Адрес:

59, Bd V. Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Тел.

(33) 144 87 17 17

Факс

(33) 144 97 30 37

Е-mail:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

4.8.   Етикетиране: Етикетировката на единичните опаковки се състои в:

името на контролирано наименование за произход „Chasselas de Moissac“, изписано с букви, чийто размер е най-малкото равен на най-големите букви,

надписа „Контролирано наименование за произход“ или „КНП“,

името на производителя.

На всяка единична опаковка има система за идентификация, която съдържа номер на поръчката, одобрен от службите на INAO и даден от одобрен от този институт орган. Тази система за идентификация може да служи като основа за етикетирането.

Освен на етикетировката, името на наименованието за произход „Chasselas de Moissac“ и надписът „Контролирано наименование за произход“ или „КНП“ трябва да фигурират в придружителната документация и фактурите.


(1)  OВ L 93, 31.3.2006 г., стp. 12.