ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 41

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
15 февруари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 041/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2008/C 041/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

4

2008/C 041/03

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейските общности

5

2008/C 041/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group) ( 1 )

6

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 041/05

Обменен курс на еврото

7

2008/C 041/06

Известие до вносителите — Внос в Общността на текстилни продукти от Бангладеш

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 041/07

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия ( 1 )

9

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 041/08

Държавна помощ — Франция — Държавна помощ C 53/07 (ex NN 12/07) — Помощ, отпусната от Търговската и индустриална камара на Pau-Béarn на дружество Airport Marketing Services — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО ( 1 )

11

2008/C 041/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5031 — ACE/CICA) ( 1 )

20

2008/C 041/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

21

2008/C 041/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

22

2008/C 041/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

23

2008/C 041/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita) ( 1 )

24

2008/C 041/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

25

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 041/15

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

26

 

Поправка

2008/C 041/16

Поправка на покана за изразяване на интерес за члeнство в групите от научни експерти на Европейския орган за безопасност на храните (Парма, Италия) (ОВ C 5, 10.1.2008 г.)

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/01)

Дата на приемане на решението

25.5.2007 г.

Помощ №

N 901/06

Държава-членка

Полша

Регион

Kujawsko-Pomorskie

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Правно основание

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwa: Fabryka Telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2007–2010”

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие, трудова заетост

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 26 558 291 милиона PLN

Интензитет

16 %

Времетраене

Икономически отрасли

Промишлено производство

Название и адрес на предоставящия орган

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

25.5.2007 г.

Помощ №

N 903/06

Държава-членка

Полша

Регион

Śląskie

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Правно основание

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие, трудова заетост

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 3 590 473 милиона PLN

Интензитет

3 %

Времетраене

Икономически отрасли

Промишлено производство

Название и адрес на предоставящия орган

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

4.6.2007 г.

Помощ №

N 904/06

Държава-членка

Полша

Регион

Lubuskie

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.

Правно основание

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. w Nowej Soli pod nazwa: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Funai Electric (Polska) Sp. z o.o

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие, трудова заетост

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 5 413 980 милиона PLN

Интензитет

8 %

Времетраене

Икономически отрасли

Промишлено производство, електрическо и оптично оборудване

Название и адрес на предоставящия орган

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

21.12.2007 г.

Помощ №

N 424/07

Държава-членка

Испания

Регион

Comunidad de Madrid

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Ayudas para el fomento de la inovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Правно основание

Orden de la Consejería de Economía y Consumo por la que se aprueban las bases reguladoras para el fomento de la innovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Научни изследвания и развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 3-5 милиона EUR

Общ бюджет: 18 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

1.1.2009 г.-31.12.2012 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Dirección General de Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14

E-28016 Madrid

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/4


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/02)

Дата на приемане на решението

11.12.2006 г.

Помощ №

NN 6/06

Държава-членка

Обединеното кралство

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

UK film development and production funds

Правно основание

National Lottery Act 1993, as amended by National Lottery Act 1998 and SI's 1994 No 1342, 1999 No 2090 & 2000 No 78 National Lottery

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Директен грант, отпускане на рисков капитал, възстановяем грант

Бюджет

Годишен бюджет: 22,12 милиона GBP

Общ бюджет: 110,6 милиона GBP

Интензитет

50 %

Времетраене

До 31.12.2012 г.

Икономически отрасли

Отдих, култура, спорт

Название и адрес на предоставящия орган

UK Film Council

10 Little Portland Street

London W1W 7JG

United Kingdom

Scottish Screen

249 West George Street

Glasgow G2 4QE

United Kingdom

NIFTC

Alfred House

21 Alfred Street

Belfast BT2 8ED

United Kingdom

Arts Council of Wales

9 Museum Place

Cardiff, CF10 3NX

United Kingdom

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/5


Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейските общности

(2008/C 41/03)

В съответствие с член 9, параграф 1, буква а), второ тире от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура на Европейските общности (2) се изменят както следва:

На страница 101 текстът към позиция 2309 се заменя със следното:

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

„Виж забележка 1 към настоящата глава.

За определяне на съдържанието на скорбяла или нишесте, трябва да се прилага поляриметричният метод (наричан още модифициран метод на Ewers), посочен в точка 1 от приложение I към Директива 72/199/ЕИО (OВ L 123, 29.5.1972 г., стр. 6).

Тегловното съдържание на скорбяла или нишесте в препарати от видовете, използвани за храна на животни по смисъла на позиция 2309, трябва да се определя чрез ензимния аналитичен метод, посочен в приложението към Регламент (EО) № 121/2008 (OВ L 37, 12.2.2008 г., стр. 3) в случаите, когато са налице значителни количества от следните продукти за храна на животни:

а)

продукти от (захарно) цвекло, като резенки от (захарно) цвекло, меласа от (захарно) цвекло, резенки от (захарно) цвекло с прибавка на меласа, винаса от (захарно) цвекло, захар (от захарно цвекло);

б)

пулп от цитрусови плодове;

в)

ленено семе; кюспе от ленено семе; шрот от екстрахирано ленено семе;

г)

рапично семе; кюспе от рапично семе; шрот от екстрахирано рапично семе; обвивки на рапично семе;

д)

слънчогледово семе; шрот от екстрахирано слънчогледово семе; шрот от екстрахирано слънчогледово семе, частично обелено;

е)

кюспе от копра; шрот от екстрахирана копра;

ж)

пулп от картофи;

з)

сухи маи;

и)

продукти, богати на инулин (например резенки и брашно от земни ябълки);

й)

пръжки.

В случаите, когато наличието на скорбяла или нишесте в препарати от видовете, използвани за храна на животни по смисъла на позиция 2309, не е ясно, за доказване на това наличие може да се използва качествен микроскопски метод.

Относно израза „млечни продукти“, виж допълнителна забележка 4 към настоящата глава. Съдържанието на млечни продукти и съдържанието на скорбяла или нишесте се изчисляват спрямо продукта, така както е представен.“


(1)  OВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1352/2007 (ОВ L 303, 21.11.2007 г., стр. 3).

(2)  OВ С 50, 28.2.2006 г., стр. 1.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/6


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/04)

На 4 февруари 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32008M5021. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/7


Обменен курс на еврото (1)

14 февруари 2008 г.

(2008/C 41/05)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4626

JPY

японска йена

158,22

DKK

датска крона

7,4542

GBP

лира стерлинг

0,74160

SEK

шведска крона

9,3288

CHF

швейцарски франк

1,6112

ISK

исландска крона

97,31

NOK

норвежка крона

7,9510

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,346

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

261,43

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6963

PLN

полска злота

3,5848

RON

румънска лея

3,6491

SKK

словашка крона

32,931

TRY

турска лира

1,7499

AUD

австралийски долар

1,6164

CAD

канадски долар

1,4560

HKD

хонконгски долар

11,4093

NZD

новозеландски долар

1,8522

SGD

сингапурски долар

2,0722

KRW

южнокорейски вон

1 381,65

ZAR

южноафрикански ранд

11,2240

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,5167

HRK

хърватска куна

7,2610

IDR

индонезийска рупия

13 477,86

MYR

малайзийски рингит

4,7308

PHP

филипинско песо

59,879

RUB

руска рубла

36,0180

THB

тайландски бат

46,803

BRL

бразилски реaл

2,5473

MXN

мексиканско пeсо

15,7010


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/8


ИЗВЕСТИЕ ДО ВНОСИТЕЛИТЕ

Внос в Общността на текстилни продукти от Бангладеш

(2008/C 41/06)

Европейската комисия уведомява операторите от Общността, че съществуват основателни подозрения относно произхода на текстилни продукти от глави 61 и 62 по ХС от Бангладеш, за които е поискано преференциално третиране по линия на Общата система за преференции (GSP).

В рамките на мисия на Общността за административно и следователско сътрудничество, извършена в Бангладеш с помощта на местните власти, бе установено, че значителна част от сертификатите за произход — форма А, са били или подправени, или издадени на основата на подправена или подвеждаща информация.

По тази причина на операторите от Общността, които декларират и/или представят писмено доказателство за произход за вноса на текстилни продукти от глави 61 и 62 по ХС, се препоръчва да вземат всички необходими предпазни мерки, тъй като допускането до свободно обращение на въпросните стоки може да породи митническо задължение и да доведе до измама в ущърб на финансовите интереси на Общността.

Настоящото известие замества Известие до вносителите — Текстилни продукти, внасяни в Общността от Бангладеш по линия на Общата система за преференции (GSP), публикувано в ОВ С 119 от 30.4.1999 г., което напомни на вносителите за необходимостта от неотслабващо внимание по отношение на сертификатите за произход — форма А.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/9


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/07)

Помощ №

XS 322/07

Държава-членка

Испания

Регион

Galicia

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ

Ayudas para creación y mejora de empresas de comercialización y transformación de productos forestales

Правно основание

Orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de productos forestales.

Corrección de errores, publicada el 16 de julio de 2007, de la orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de los productos forestales.

Artículo 52 del reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, del 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството

Схема на помощ

Общ годишен размер

9 000 000 EUR

Гарантирани заеми

 

Индивидуална помощ

Общ размер на помощта

 

Гарантирани заеми

 

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6, и член 5 от регламента

Да

50 % от нематериалните инвестиции

45 % от материалните инвестиции

Дата на привеждане в действие

13.8.2007 г.

Продължителност на схемата за помощ или на индивидуалната помощ

До 31.12.2013 г.

Цел на помощта

Помощ за МСП

Да

Собствен фонд за МСП

Съфинансиран от ЕЗФРСР за микропредприятия

Засегнат/и икономически сектор/и

Специфични сектори

Да

Други промишлени сектори

Горски сектор

Други услуги

Услуги в горското пространство

Име и адрес на предоставящия орган

Conselleria do Medio Rural

Xeral de Montes e Industrias Forestais

San Lázaro, s/n.

E-15781 Santiago de Compostela. A Coruña

Tel: (34) 981 54 61 09

E-mail: montes.galicia@xunta.es

Internet: www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/2529E?OpenDocument


Помощ №

XS 328/07

Държава-членка

Испания

Регион

Andalucía

Наименование на схемата за подпомагане или име на фирмата, която получава индивидуална помощ

Prorroga para el año 2008 del régimen XS 94/07 — Ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía

Правно основание

Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto 116/2002, de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39 de 22 de febrero de 2007)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Бюджет

Годишен бюджет: 200 милиона EUR

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 5вис и член 5тер от регламента

Андалусия е регион по член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО

Помощ за:

Основни изследвания: 100 %

Промишлени изследвания: 70 %

Разработки преди пускане на пазара: 40 %

Предварителни проучвания на техническата състоятелност с оглед на бъдещи промишлени изследвания: 75 %

Дата на изпълнение

1.1.2008 г.

Времетраене

31.12.2008 г.

Цел

Малки и средни предприятия

Икономически отрасли

Всички отрасли, изпълняващи условията за помощ за МСП

Название и адрес на предоставящия орган

Secretaría General de Acción Exterior

Consejería de la Presidencia

Junta de Andalucía

Tel: (34) 955 03 52 05

E-mail: Javier.visus@juntadeandalucia.es

http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-2007-02/0,23340,bi%253D695773561881,00.html


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/11


ДЪРЖАВНА ПОМОЩ — ФРАНЦИЯ

Държавна помощ C 53/07 (ex NN 12/07) — Помощ, отпусната от Търговската и индустриална камара на Pau-Béarn на дружество Airport Marketing Services

Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/08)

С писмо от 28 ноември 2007 г., представено на автентичния език на страниците след това резюме, Комисията уведоми Франция за решението си да започне процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, относно горепосочената държавна помощ/мярка.

Заинтересованите страни могат да представят мненията си в срок от един месец от датата на публикуване на настоящото обобщение и приложеното писмо, адресирани до:

Commission européenne

Direction générale de l'Energie et des Transports

Direction A

B-1049 Bruxelles

Факс (32-2) 296 41 04

Тези мнения ще бъдат предадени на Франция. Запазването в тайна на самоличността на заинтересованата страна, която представя мнението, може да бъде поискано писмено, като се посочат причините за искането.

РЕЗЮМЕ

ПРОЦЕДУРА

След нотификация за държавни помощи от 26 януари 2007 г., Европейската Комисия разгледа подписаните на 30 юни 2005 г. договори от Търговската и индустриална камара на Pau-Béarn (наричана по-долу CCIPB) с авиокомпания Ryanair, от една страна, и нейния филиал Airport Marketing Services (наричана по-долу AMS) (1) от друга страна.

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ

Първият договор (договор за летищни услуги), подписан между CCIPB и Ryanair, се отнася за връзката линията London Stansted — Pau, открита през април 2003 г. Той беше подписан на 30 юни 2005 г. за първоначален срок от 5 години, с възможно продължаване за още 5 години. Той замества първоначалния договор, подписан на 28 януари 2003 г., отменен от Административния съд в Pau на 3 май 2005 г.

Вторият договор (договор за маркетингови услуги по интернет) уточнява условията за предоставяне от страна на AMS на определени рекламни услуги, които трябва да бъдат включени в интернет страницата на Ryanair (www.ryanair.com). Неговата цел е да „определи условията, при които Airport Marketing Services ще предоставя на CCIPB специфични маркетингови услуги, предназначени да развиват различни туристически и бизнес атракции в района на Pau и на Béarn. Основното средство за предоставяне на маркетингови услуги по силата на настоящия договор е интернет страницата http://www.ryanair.com, която позволява директен достъп до потенциалните пътници на ниско тарифната авиокомпания Ryanair“.

Според клаузите на договора за маркетингови услуги по интернет, дружеството AMS „разполага с изключителен лиценз за предлагането на маркетингови услуги на интернет страницата за пътувания http://www.ryanair.com“. Договорът за маркетингови услуги беше подписан на 30 юни 2005 г. за първоначален срок от 5 години, с възможно продължаване за още 5 години.

Въз основа на този договор CCIPB ще изплаща на дружеството AMS общата сума от 437 000 EUR годишно.

ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ

Наличие на помощ

В частта „наличие на помощ“ Комисията изразява съмнения относно наличието на помощ в договора за летищни услуги и договора за маркетингови услуги.

Договор за летищни услуги

Комисията отбелязва, че договорът за летищни услуги, който определя условията за предоставяне на инфраструктурата на летището в Pau за ползване от авиокомпания Ryanair, не води до никакво финансово плащане.

В тази връзка френските власти посочиха, че отбелязаните в договора тарифи се прилагат към всички въздушни превозвачи, обслужващи летището в Pau, и че те са на разположение след предварителна заявка към дружеството, стопанисващо летището.

Летището в Pau се ползва по-конкретно от авиокомпания Air France, която изпълнява няколко полета на ден към летищата в Париж и Лион, и също от авиокомпания Transavia, която изпълнява 1-2 пъти седмично полети към Амстердам. Комисията отправя молба към френските власти да уточнят какви са летищните такси, които се прилагат към тези компании, и да представят на Комисията сключените с тях договори. Френските власти се умоляват да представят списъци с приложимите тарифи за 2006 и 2007 г.

Комисията си задава въпроса дали съществува подобен договор за летищни услуги за полетите на Ryanair от Pau до Charleroi и умолява френските власти да представят на Комисията клаузите на този договор.

Член 7.1, отнасящ се до летищните такси, които трябва да заплати Ryanair, постановява в т. 7.1.3 че „в рамките на нормалната си работа с ротация от 25 минути и през деня, Ryanair не трябва да плаща такси за паркиране и осветление“. Умоляват се френските власти да обяснят защо Ryanair не трябва да плаща тези такси и да представят подробности относно условията на фактуриране на тези такси от страна на летището на Ryanair и на другите авиокомпании, които извършват полети от Pau.

Умоляват се френските власти да представят подробна информация относно функционирането на системата на държавните такси (летищни такси и такси за гражданска авиация) и дали се прилагат по еднакъв начин спрямо другите авиокомпании, обслужващи летището в Pau. И най-накрая, френските власти се умоляват да представят бизнес план на летището в Pau и да посочат дали дейностите на летището са печеливши.

Поради липса на подробна информация, на този етап Комисията не може да отхвърли възможността за плащане на държавна помощ на Ryanair и/или на други авиокомпании въз основа на договор за летищни услуги, и моли заинтересованите страни да представят своите коментари.

Договор за маркетингови услуги

Дружество AMS е филиал, 100 % собственост на Ryanair. Интернет страницата http://www.ryanair.com, в която AMS притежава изключителен лиценз да предлага маркетингови услуги, е единственият начин на продажба на билети за транспорт, издадени от авиокомпания Ryanair. Двата договора са подписани на една и съща дата (30 юни 2005 г.).

От документите, представени на Комисията, не следва, че CCIPB, подписвайки договора за маркетингови услуги с AMS, е действала като частен инвеститор в условията на пазарна икономика. Напротив, посочва се, че „очакваната държавна помощ възлиза на 437 000 EUR“, както е отбелязано в договора.

Като се има предвид това, Комисията си задава въпроса дали предоставените маркетингови услуги са необходими за CCIPB и дали договорът за маркетингови услуги не е сключен единствено за субсидиране на линията Pau — London Stansted. Комисията също се съмнява дали цената на предоставените услуги не е по-висока от пазарната цена.

Следователно, Комисията не може да отхвърли предположенията, че годишни постъпления от 437 000 EUR представляват приходи за авиокомпания Ryanair, чрез нейния филиал AMS.

Заключения

Предвид горепосочените съображения, на този етап Комисията не може да отхвърли възможността за плащане на държавна помощ на Ryanair и/или на други авиокомпании въз основа на договор за летищни услуги, и моли заинтересованите страни да представят своите коментари.

Относно договора за маркетингови услуги, Комисията счита че нотифицираната мярка би могла да представлява помощ, подлежаща на общата забрана, определена от член 87, параграф 1 от Договора за ЕС.

Съвместимост

Комисията счита, че член 87, параграф 3, буква в) от Договора и Съобщението на Комисията „Насоки на Общността за финансирането на летища и за предоставянето на държавни първоначални помощи за авиокомпании, опериращи на регионални летища“ (2), наричано по-долу „насоките“), представляват законовата основа за оценка.

Комисията е проверила дали критериите за съвместимост в насоките в т. 5.2 са били спазени, и има следните съмнения/въпроси:

Комисията кани френските власти да представят подробна информация за откриването на направлението Pau — London Stansted от април 2003 г. и да уточнят какви са били условията на първоначалния договор за летищни услуги. Френските власти би трябвало да уточнят по-специално дали подписването на нов договор с Ryanair (и евентуално подписването на договор за маркетингови услуги с AMS) през юни 2005 г., след отменянето на първоначалния договор от Административния съд в Pau, трябва да се счита че влиза в сила със задна дата спрямо април 2003 г. Приканва се Франция да даде подробна информация относно становището на административния съд в Pau от 3 май 2005 г.

Франция е поканена също да уточни дали помощта е свързана с откриването на нови полети.

Помощта се изплаща годишно, на равни вноски. Противно на установените условия в насоките, тя не е регресивна и от документите не става ясно дали предварително е бил представен бизнес план, който да проучва дългосрочната жизнеспособност на тази мярка.

В този случай, помощта изглежда компенсира съвкупността от разходи по продажбите и не изглежда да е предвидена да компенсира извънредните разходи на въздушния превозвач, дължащи се на откриването на ново направление или организирането на допълнителни полети, извънредни разходи, които биха изчезнали след въвеждане на въпросните услуги.

От клаузите на договора не става ясно дали общата сума на помощта е свързана с броя на превозваните пътници.

Договорът е подписан без конкуренция и други потенциално заинтересовани авиокомпании нямаха възможността да представят кандидатурите си за обслужване на въпросното направление, за да се възползват от първоначалната помощ. В това отношение, френските власти посочват, че CCIPB е приложила процедурата за разрешаване на дерогация, предвидена в член 35-III-4 от кодекса на обществените поръчки, който отменя тази клауза, когато има само един доставчик, който може да предостави услуги. Като се има предвид отварянето на въздушния сектор за конкуренцията, Комисията се съмнява в необходимостта от прилагане на процедурата за разрешаване на дерогация в този случай.

Публичност: От документите не става ясно дали френските власти предвиждат публикуването на списък на субсидираните направления, като за всяко се отбележи източника на публично финансиране, дружеството, което получава помощта, общата сума на помощите и броя на пътниците.

Обжалване: От документите не става ясно дали е предвидена процедура за обжалване на ниво държави-членки (освен съдебните обжалвания, предвидени от директивите на Съвета за „обществени поръчки“ 89/665/ЕИО от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на процедурите за преразглеждане при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (3) и 92/13/ЕИО от 25 февруари 1992 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (4)), за да се повдигат възражения при случаи на дискриминация при предоставянето на помощите.

Санкции: Разпоредбите на член 8 от договора, подписан с AMS, позволяват на всяка от страните да прекрати договора в случай на сериозно нарушение на другата договаряща страна. Въпреки това, в договора не е определен терминът „сериозно нарушение“. Никоя клауза на договора не касае връщането на опуснатите помощи в случай на неизпълнение.

След като проучи условията на помощта, Комисията има съмнения, предвид установените критерии в насоките, относно съвместимостта на държавните помощи с договора, за които става въпрос. Тези съмнения правят необходим по-задълбочен анализ на случая и възможността заинтересованите страни да представят своите коментари.

Съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (5), всяка незаконосъобразно предоставена помощ може да бъде възстановена от получателя.

ТЕКСТ НА ПИСМОТО

„Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

1.

Par courrier du 26 janvier 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission une aide octroyée à la société Airport Marketing Services sous forme de contrat marketing conclu avec cette dernière. Cette aide ayant été déjà versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par la Commission dans le registre des aides illégales sous le numéro NN 12/07.

2.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 20 février 2007.

3.

Par lettre du 22 janvier 2007, la Commission a invité les autorités françaises à fournir quelques éléments complémentaires nécessaires. Faute de réponse, un rappel a été adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Par lettre du 13 juillet 2007, les autorités françaises ont fourni les éléments complémentaires.

4.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 16 juillet 2007.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Aéroport de Pau-Pyrénées

5.

L'aéroport de Pau-Pyrénées est situé dans la région Aquitaine dans le Département des Pyrénées-Atlantiques. En 2006, l'aéroport de Pau a accueilli 721 204 passagers.

6.

La propriété et la compétence de l'aéroport de Pau sont détenues par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées qui est un groupement de collectivités régionales et locales (région Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et 16 communautés de communes) (6).

7.

L'exploitation de l'aéroport est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn (ci-après la CCIPB) (7) dans le cadre d'une concession du Syndicat mixte dont l'échéance est en 2015.

2.2.   Objet de la notification

2.2.1.   Introduction

8.

Le 30 juin 2005, la CCIPB a conclu deux contrats avec d'une part, la compagnie aérienne Ryanair et d'autre part, sa filiale Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) (8) pour organiser l'exploitation de la liaison reliant les aéroports de Pau et de Londres-Stansted.

9.

Le premier contrat précise les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice du transporteur, notamment en ce qui concerne les prestations d'assistance en escale et la mise à disposition de locaux privatifs.

10.

Le second contrat précise les modalités suivant lesquelles AMS effectue certaines prestations publicitaires devant être insérées sur le site internet de Ryanair www.ryanair.com.

2.2.2.   Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair

11.

Le Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair concerne la liaison Londres Stansted — Pau, lancée en avril 2003. Il a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée initiale de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2). Il remplace le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par le Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 (considérant A).

12.

L'objet du Contrat de services aéroportuaires est de “déterminer à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aéroport. De plus, le présent Contrat définit les conditions d'atterrissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par l'Aéroport” (l'article 1.1 et 1.2 du contrat).

13.

Conformément à l'article 3 de ce contrat “les conditions dont bénéficie Ryanair au titre du présent Contrat seront également appliquées à toute compagnie aérienne avec laquelle l'Aéroport Pau-Pyrénées déciderait d'ouvrir une nouvelle ligne internationale à bas prix. Lesdites conditions seront modulées en fonction des caractéristiques des lignes internationales nouvellement créées et notamment: fréquence des vols, nombre des passagers transportés, conditions tarifaires de vol”.

14.

Selon l'article 4 du Contrat de services aéroportuaires, Ryanair assurera des services aériens réguliers et quotidiens sur la liaison Londres — Pau et paiera à l'aéroport les redevances détaillées aux alinéas 7.1 et 7.2. Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 7.1 font dans un premier temps l'objet d'une proposition élaborée par l'exploitant de l'aéroport et sont ensuite agréés par les autorités françaises, plus précisément par le ministère chargé de l'aviation civile et par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (9).

2.2.3.   Contrat de services marketing sur internet conclu entre la CCIPB et la société Airport Marketing Services

15.

D'après les dispositions du Contrat de services marketing sur internet (ci-après le “Contrat de services marketing”), la société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des services marketing sur le site de voyages www.ryanair.com” (considérant A).

16.

Ce contrat est explicitement lié au Contrat de services aéroportuaires: “le présent contrat repose sur l'engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1).

17.

Le Contrat de services marketing a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2).

18.

Le Contrat de services marketing a pour objet de “déterminer les conditions auxquelles Airport Marketing Services fournira à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site web www.ryanair.com qui permet un ciblage direct des passagers potentiels de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1).

19.

L'ensemble des services marketing repose sur:

un espace approprié sur la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour cinq (5) paragraphes de 150 mots dans la section ‘Airport marketing Services Top Five Things To Do’ (cinq choses à ne pas manquer à Pau) (coûts pour un paragraphe par an selon la grille tarifaire  (10) : 20 000 EUR),

un espace approprié sur la barre de droite de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour la présence d'un (1) lien vers le site web désigné par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 15 000 EUR),

un espace approprié sous la section ‘Top Five Things To Do’ de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour sept (7) liens vers les sites web désignés par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 10 000 EUR),

42 (quarante-deux) jours par an de présence d'un lien vers le site web désigné par la CCIPB sur la page d'accueil en langue anglaise du site www.ryanair.com (coût par jour selon grille tarifaire: 6 000 €)” (article 3).

20.

Au total, la CCIPB paiera à la société AMS la somme forfaitaire de 437 000 EUR par an (article 4.1). Cette somme ne paraît pas liée au nombre de billets vendus sur les vols Ryanair.

21.

Dans le cas d'espèce, les tarifs forfaitaires établis dans le contrat ne sont pas modulables en fonction, par exemple, statistiques de consultation du site Internet de Ryanair, comme le veut la pratique normale pour ce type de produits (voir paragraphe 22). Il est simplement mentionné que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site www.ryanair.com permettra d'attirer “au mois 40 000 passagers à l'arrivée par an” (paragraphe 1.1).

22.

A cet égard, selon les informations des autorités françaises, les spécialistes en communication indiquent que le “tarif des bandeaux publicitaires inclus sur le site ‘voyage’ d'un portail grand public français peuvent varier, en fonction de leurs dimensions, de leur caractéristiques multimédia (clignotement, vidéo, etc.) de 40 EUR à 72 EUR par millier de téléchargements de la page concernée (9).

23.

Le paragraphe 4.2 du contrat exclut que toute autre société, désignée par la CCIPB, puisse faire des réservations de vols, d'hébergement, de locations des voitures ou tout autre service éventuellement proposé par la société AMS (11).

24.

Toutefois, selon les informations des autorités françaises, la promotion touristique du Béarn relève des compétences du “Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basques” (ci-après le Comité). Pour assurer la promotion de la région, ce Comité a élaboré un site Internet, www.tourisme64.com (12).

25.

A titre d'exemple, le Comité a mis en ligne sur internet son Plan Action 2007 — Programme et budget prévisionnel (ci-après le “Plan d'action 2007”) et y précise ses actions de promotion à l'international. Ainsi, les marchés britannique et irlandais sont prioritairement ciblés, notamment en raison de l'existence des liaisons exploitées par Ryanair à destination de Pau et Biarritz en provenance de Londres-Stansted, Dublin et Shannon.

26.

Pour mener à bien ces actions qui concernent également d'autres marchés (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Canada, Belgique, Chine), le Comité entend mobiliser un budget de 60 000 EUR (9).

27.

Dans le Plan d'action 2007, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment Ryanair (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélérer l'audience du site Internet” (page 14).

28.

Pour conclure, les autorités françaises avancent que les deux contrats (Contrat de services aéroportuaires et Contrat de services marketing), “bien que juridiquement indépendants, sont néanmoins étroitement liés (13). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les autorités françaises considèrent que le montant entier de 437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État.

2.3.   Existence de l'aide

29.

Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Traité toute aide accordée par un État membre aux moyen de ressources d'État qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres, sauf dérogations prévues par le Traité.

2.3.1.   Ressources d'État

30.

Les Contrats de services marketing et de services aéroportuaires ont été conclus entre Ryanair et AMS, d'un coté, et la CCIPB, de l'autre. Eu égard à la nature publique de la CCIPB (14), la Commission en conclut que les contrats impliquent l'utilisation de ressources d'État. En conséquence, les marchés conclus impliquent un transfert, en faveur de sociétés Ryanair et AMS, des ressources dont l'État français dispose ou aurait pu disposer.

2.3.2.   Avantage sélectif

2.3.2.1.   Contrat de services aéroportuaires

31.

La Commission observe que le Contrat de services aéroportuaires qui établit les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice de la compagnie aérienne Ryanair ne donne lieu à aucun versement financier. Toutefois, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient ensuite de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise.

32.

A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que “ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (annexe 1). C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article 3 de la convention précitée”. Toutefois, la liste des tarifs fournie par les autorités françaises date de 2005. Les autorités françaises sont priées de fournir les listes des tarifs applicables pour 2006 et 2007.

33.

L'aéroport de Pau est desservi notamment par Air France qui opère plusieurs vols par jour vers les aéroports de Paris et de Lyon, et il est aussi desservi par la compagnie aérienne Transavia qui opère, 1 à 2 fois par semaine, les vols vers Amsterdam. La Commission prie les autorités françaises de préciser quelles sont les charges aéroportuaires qui s'appliquent à ces compagnies et de fournir à la Commission les contrats conclus avec ces dernières.

34.

Selon le programme de vols pour l'automne et l'hiver 2008 publié sur les pages internet de l'aéroport de Pau (15), Ryanair opère, trois fois par semaine, les vols vers l'aéroport de Charleroi. La Commission se demande si un contrat similaire de services aéroportuaires existe pour les vols de Pau à Charleroi et prie les autorités françaises de fournir à la Commission les modalités de ce contrat.

35.

L'article 7.1 qui mentionne les redevances aéroportuaires à payer par Ryanair, stipule, au point 7.1.3 qu'il “est convenu que, dans le cadre de son fonctionnement normal avec une rotation de 25 minutes et en journée, Ryanair ne doit normalement pas avoir à payer lesdites Redevances de stationnement et de balisage.” Les autorités françaises sont priées d'expliquer pourquoi ces redevances ne s'appliquent pas à Ryanair et de fournir les détails sur les modalités de facturation de ces redevances par l'aéroport à Ryanair et aux autres compagnies aériennes qui opèrent à partir de Pau.

36.

Conformément à l'article 4.3, Ryanair prélèvera et remettra aux autorités concernées les taxes d'État (taxe d'aéroport et taxe d'aviation civile). Les autorités françaises sont priées de fournir les informations détaillées sur le fonctionnement de ce système et sur le fait de savoir s'il s'applique de la même manière aux autres compagnies aériennes desservant Pau.

37.

Enfin, les autorités françaises sont priées de fournir le plan d'affaire de l'aéroport de Pau et d'indiquer si les activités de l'aéroport sont bénéficiaires.

38.

Faute d'avoir des informations détaillées, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

2.3.2.2.   Contrat de services marketing

39.

La Commission doit vérifier, si, par le moyen des ressources d'État, la société AMS bénéficie d'un avantage par rapport à d'autres sociétés.

40.

La mesure est sélective dans la mesure où elle est destinée à une seule société — à la société AMS.

41.

La société AMS est une filiale à 100 % de Ryanair. Le site www.ryanair.com dont la société AMS possède une licence exclusive pour proposer les services marketing, est le seul vecteur de commercialisation des titres de transport émis par la compagnie aérienne Ryanair. Les deux contrats ont été conclus à la même date (le 30 juin 2005).

42.

Il ne ressort pas de pièces du dossier portées à la connaissance de la Commission que la CCIPB, en concluant le Contrat de services marketing avec la société AMS, ait agit comme un investisseur privé en économie de marché (16). Au contraire, il est indiqué que “l'aide d'État présumée s'élève à 437 000 EUR comme indiqué dans le contrat (9).

43.

A la lumière de ce qui précède, la Commission se demande si les services marketing conclus sont nécessaires pour la CCIPB et si le Contrat de services marketing n'a pas été conclu uniquement pour subventionner la route Pau-London Stansted. La Commission a aussi des doutes si le prix des services rendus n'est pas supérieur au prix du marché.

44.

Dès lors, la Commission ne peut pas exclure que le versement annuel du montant du 437 000 EUR ne représente un avantage à la compagnie aérienne Ryanair à travers sa filiale AMS.

2.3.3.   Affectation du commerce et de la concurrence

45.

Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Selon une jurisprudence constante (17), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence.

46.

Depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993 (18), rien n'empêche les transporteurs aériens communautaires d'opérer des vols sur les liaisons intra-communautaires et de bénéficier de l'autorisation de cabotage illimitée. Ainsi que la Cour l'a affirmé: “Dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur où s'exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations (19).

47.

Dans les lignes directrices, la Commission a dit que “les incitations financières au démarrage … accordent des avantages aux compagnies bénéficiaires et peuvent donc créer directement des distorsions entre compagnies dans la mesure où elles abaissent les coûts d'exploitation des bénéficiaires. Elles peuvent aussi indirectement affecter la concurrence entre aéroports en aidant les aéroports à se développer, voire en incitant une compagnie à ‘se délocaliser’ d'un aéroport à un autre et à transférer une ligne d'un aéroport communautaire à un aéroport régional. Elles sont dès lors normalement constitutives d'aide d'État et doivent être notifiées à la Commission” (paragraphe 77 et 78).

2.3.4.   Conclusions

48.

Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

49.

Pour ce qui concerne le Contrat de services marketing, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 87(1) du traité CE, à moins qu'elle puisse être jugée compatible avec le marché commun au titre d'une des dérogations prévues par le traité ou par les dispositions d'application.

50.

L'aide étant illégale (voir paragraphe 1), elle doit, si déclarée incompatible, faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

2.4.   Base juridique de l'appréciation

51.

La Commission considère que l'article 87(3) (c) du Traité et la Communication de la Commission les Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (20) (ci-après les “lignes directrices”) constituent la base légale de l'évaluation.

2.5.   Compatibilité de l'aide

2.5.1.   Objectif des aides au démarrage

52.

Les aéroports de petite taille ne disposent souvent pas des volumes de passagers qui leur sont nécessaires pour atteindre la taille critique et le seuil de rentabilité. En conséquence, la Commission observe que les compagnies aériennes ne sont pas toujours prêtes, sans incitations à cette fin, à prendre le risque d'ouvrir des routes au départ d'aéroports inconnus et non testés.

53.

C'est pourquoi la Commission accepte que des aides publiques soient versées temporairement aux compagnies aériennes sous certaines conditions, si cela les incite à créer de nouvelles routes ou de nouvelles fréquences au départ d'aéroports régionaux et d'attirer les volumes de passagers qui leur permettront ensuite d'atteindre à terme le seuil de rentabilité. La Commission veillera à ce que de telles aides n'avantagent pas des aéroports de grande taille déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence (paragraphe 71 et 74 des lignes directrices).

54.

Compte tenu de ces objectifs et de difficultés importantes auxquelles peut donner lieu le lancement de la nouvelle ligne, les lignes directrices prévoient la possibilité d'accorder une aide au démarrage aux petits aéroports régionaux pour leur permettre de promouvoir de nouvelles lignes aériennes au départ de leurs aéroports, pour autant que les conditions spécifiées dans les lignes directrices au point 5.2 soient réunies.

55.

L'analyse développée ci-dessous s'applique à la mesure déclarée par les autorités françaises comme une aide à la société AMS. La même analyse s'appliquerait, le cas échéant, si la Commission confirme la présence d'une aide d'État dans le Contrat de services aéroportuaires sur la base des informations manquantes, qu'il est demandé aux autorités françaises de fournir.

2.5.2.   Les conditions de compatibilité

56.

Compte tenu des conditions fixées au paragraphe 79 des lignes directrices a)-l), la Commission observe que:

a)

Le bénéficiaire doit être titulaire d'une licence conformément au règlement (CEE) no 2407/92.

Dans le cas d'espèce, l'aide sera accordée au transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, comme le requièrent les lignes directrices.

b)

Avec moins d'un million de passagers par an, l'aéroport de Pau relève de la catégorie D définie dans les lignes directrices (petit aéroport régional) (21), et il est à ce titre éligible à une aide au démarrage aux compagnies aériennes à son départ. L'aide n'est accordée qu'en relation avec les liaisons entre l'aéroport de Pau et un autre aéroport de l'UE (l'aéroport de Londres-Stansted).

c)

L'aide ne doit être accordée qu'en relation avec l'ouverture de nouvelles liaisons ou de rotations supplémentaires sur des liaisons existantes.

Comme mentionné dans le paragraphe 11, la ligne aérienne reliant Pau à Londres-Stansted a été exploitée par la compagnie Ryanair à partir d'avril 2003. Il est indiqué qu'à l'issue du jugement du Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 annulant la convention initiale avec Ryanair, un nouveau Contrat de services aéroportuaires a été signé pour se substituer au régime précédent.

La Commission invite les autorités françaises à présenter des informations détaillées sur le lancement de la route Pau — Londres-Stansted à partir d'avril 2003 et à préciser quelles étaient les conditions du Contrat de services aéroportuaires initial. Les autorités françaises devraient préciser notamment si la conclusion du nouveau contrat avec Ryanair (et éventuellement la conclusion du Contrat de services marketing avec sa filiale AMS), intervenues en juin 2005 après l'annulation du contrat initial par le Tribunal Administratif de Pau, doivent être considérées comme rétroactives à la date d'avril 2003.

Dans l'intervalle, la Commission doute que l'aide soit liée à l'ouverture d'une nouvelle liaison. La France est invitée à préciser si l'aide est liée au lancement des nouvelles fréquences.

La France est aussi invitée à donner des informations détaillées sur le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2005.

d)

Viabilité à terme et dégressivité dans le temps.

L'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires. Elle n'est pas dégressive et il ne ressort pas de pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure.

e)

Compensation des coûts additionnels au démarrage: le montant de l'aide doit être strictement lié aux coûts additionnels de démarrage qui sont liés au lancement de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur n'aurait pas à supporter à un rythme de croisière.

Dans le cas d'espèce, l'aide en cause semble compenser l'ensemble des coûts marketing et elle ne semble pas être conçue de manière à compenser les surcoûts supportés par le transporteur aérien du fait de l'ouverture d'une nouvelle liaison ou de l'organisation de vols réguliers supplémentaires, surcoûts qui disparaîtront une fois les services en cause mis en place.

f)

Intensité et durée: l'aide dégressive peut être accordée pour une durée maximale de trois ans. Le montant de l'aide ne peut dépasser, chaque année, 50 % du montant des coûts éligibles de cette année, et sur la durée de l'aide, une moyenne de 30 % des coûts éligibles.

Comme déjà mentionné (paragraphe 20), l'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires sur une période de cinq années, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires. Comme constaté dans le point e), il ne ressort des pièces de dossier ni quels sont les surcoûts de ces services marketing liés à la promotion de la route concernée, ni que l'intensité soit limitée à 30 %. En outre, la période maximale de trois ans est dépassée.

g)

Lien avec le développement de la ligne: le versement de l'aide doit être lié au développement effectif du nombre de passagers transportés.

Comme mentionné dans le paragraphe 21, le Contrat de services marketing prévoit que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site web www.ryanair.com permettra d'attirer au moins 40 000 passagers à l'arrivée par an. Néanmoins, il ne ressort pas des clauses du contrat que le montant de l'aide soit lié au nombre de passagers transportés.

Toutefois, l'article 7 du contrat stipule que “en cas de modification importante des conditions commerciales essentielles …, notamment du niveau des passagers à l'arrivée générés du fait du présent Contrat, les Parties s'engagent à modifier le présent Contrat …”. Hormis ces dispositions de l'article 7, il n'est indiqué nulle part dans le Contrat ni dans les documents transmis par les autorités françaises qu'un système de comptabilisation du nombre de passagers est mis en œuvre et comment il fonctionne.

h)

Attribution non discriminatoire: toute entité publique qui envisage d'octroyer à une compagnie, via un aéroport ou non, des aides au démarrage d'une nouvelle route doit rendre son projet public dans un délai suffisant et avec une publicité suffisante pour permettre à toutes les compagnies intéressées de proposer leurs services.

Le marché a été attribué sans mise en concurrence et d'autres compagnies aériennes potentiellement intéressées n'ont pas eu la possibilité de se porter candidates à l'exploitation de la route concernée pour bénéficier de l'aide au démarrage.

À cet égard, les autorités françaises indiquent que la CCIPB, établissement public de l'État au sens de l'article L. 710-1 du code de commerce (22), est soumise au code des marchés publics pour ses contrats conclus à titre onéreux (23) et que “il ne ressort pas des pièces du dossier portées à la connaissance des autorités françaises qu'un appel à la concurrence pour la conclusion du marché ait été effectué. Toutefois, la CCIPB indique qu'elle a appliqué la procédure dérogatoire prévue par l'article 35–III–4o du code des marchés publics qui dispense de cette clause lorsqu'il n'y a qu'un fournisseur susceptible de fournir la prestation (annexe no 4) (9).

Eu regard à l'ouverture du secteur aérien à la concurrence, la Commission doute qu'il soit pertinent d'appliquer la procédure dérogatoire dans le cas d'espèce.

i)

Plan d'affaire démontrant la viabilité et l'analyse de l'impact de la nouvelle route sur les lignes concurrentes.

Comme constaté auparavant (point d), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure et son impact sur des routes concurrentes.

j)

Publicité: Il ne ressort pas des pièces du dossier si les autorités françaises prévoient de publier la liste des routes subventionnées, avec pour chacune l'indication de la source de financement public, la compagnie bénéficiaire, le montant des aides versées et le nombre de passagers concernés.

k)

Recours: Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mécanisme de recours soit prévu au niveau des États membres [outre les recours judiciaires prévus par les directives dites “marchés publics” 89/665/CEE et 92/13/CEE (24)] pour remédier à toute discrimination qui se produirait dans l'octroi des aides.

l)

Sanctions: Les dispositions de l'article 8 du contrat conclu avec la société AMS permettent à chacune des parties de résilier le contrat en cas de faute grave du cocontractant. Toutefois, cette notion de faute grave n'est pas définie dans le contrat. Aucune clause du contrat ne concerne la récupération des sommes versées en cas d'inexécution.

57.

La Commission prend note des objectifs de la mesure qui sont de promouvoir activement les infrastructures touristiques de la région béarnaise ainsi que des effets positifs attendus comme création d'emplois dans le tissu industriel et commercial local et par la redynamisation d'espaces ruraux. La Commission prend note aussi de la difficulté d'attirer les compagnies aériennes pour exploiter une route à partir des petits aéroports régionaux.

58.

Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, la Commission a des doutes, au vu des critères établis dans les lignes directrices, sur la compatibilité avec le traité de l'aide d'État concernée.

59.

Ces doutes rendent nécessaire une analyse plus approfondie du dossier en permettant aux parties intéressées de présenter leurs observations sur la mesure.

3.   DÉCISION

60.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier l'existence et la compatibilité de l'aide. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

61.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

62.

La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) no 659/1999, lui permet, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (“injonction de suspension”).

63.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.“


(1)  Дружество Airport Marketing Services е филиал, 100 % собственост на Ryanair.

(2)  ОВ C 312, 9.12.2005 г.

(3)  OВ L 395, 30.12.1989 г., стp. 33.

(4)  OВ L 76, 23.3.1992 г., стp. 14.

(5)  OВ L 83, 27.3.1999 г., стp. 1.

(6)  La propriété et la compétence sur cet aéroport ont été détenues initialement par l'Etat. Le transfert au Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées est effectif depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

(7)  Les Chambres de commerce et d'industrie font partie des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

(8)  La société Airport Marketing Services est une filiale à 100 % de Ryanair.

(9)  Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.

(10)  La grille tarifaire mentionnée à l'article 3 du Contrat de services marketing est consultable sur le site Internet de la société AMS www.airportmarketingservices.com.

(11)  “Les sites web désignés par la CCIPB ne pourront pas proposer de services de réservation liés aux voyages, notamment vols, location de véhicules, hébergement et/ou tout autre service susceptible d'être à l'avenir proposé sur www.ryanair.com.”

(12)  Dans le Plan d'action 2007 du Comité, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment ‘Ryanair’ (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélerer l'audience du site Internet

(13)  Idem.

(14)  Voir la Décision de la Commission du 22 juin 2006, Aide d'État N 563/05 — Aide à la compagnie aérienne Ryanair pour la ligne aérienne desservant Toulon et Londres, par.12-18.

(15)  http://www.pau.aeroport.fr/vols-du-jour/programme-vols-hiver-2007-2008.php

(16)  “En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étatiques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celles d'organisme gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette importance.” Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. Affaire C-305/89. République italienne contre Commission des Communautés européennes. Rec. 1991, page I-01603 p. 19 et 20.

(17)  Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.

(18)  Règlements du Conseil (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE) no 2409/92 (JO L 240 du 24.8.1992).

(19)  Voir notamment l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603.

(20)  JO C 312 du 9.12.2005.

(21)  Paragraphe 15 des lignes directrices.

(22)  Annexe 2.

(23)  Article 2–I–1o du code — Annexe no 3.

(24)  Directive 89/665/CE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3.1992, p. 14).


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/20


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5031 — ACE/CICA)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/09)

1.

На 8 февруари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), с която предприятие ACE Limited („ACE“, Кайманови острови) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Combined Insurance Company of America („CICA“, САЩ), посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие ACE: международна организация за общо застраховане и презастраховане, която обслужва фирми и частни лица,

за предприятие CICA: предоставя застраховки живот, застраховки срещу злополука и здравноосигурителни продукти за частни лица в САЩ, ЕС, Канада, Азия и Тихоокеанския регион.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.5031 — ACE/CICA, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/21


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/10)

1.

На 6 февруари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Hermes Logistik GmbH & Co. KG („Hermes“, Германия) посредством своето 100 % дъщерно дружество Hermes General Service Beteiligungsgesellschaft mbH („HLS“, Германия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие Swiss Post Porta a Porta SpA („PaP“, Италия) заедно с Swiss Post International Holding AG („Swiss Post“, Швейцария) чрез покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Hermes: логистични и пощенски услуги в сегментите „от бизнес към потребител“ и „от потребител към потребител“ в Германия и Австрия, включително колетни услуги, услуги по доставяне на бяла техника и обзавеждане и куриерски услуги (писма, кореспонденция, каталози),

за PaP: пощенски услуги и логистика в Италия,

за Swiss Post: пощенски услуги на едро за писма в Швейцария и чужбина, освобождаване от митница, колетна поща, куриерски и експресни услуги.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/22


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/11)

1.

На 6 февруари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия TUI AG („TUI“, Германия) и Royal Caribbean Cruises Ltd („RCL“, САЩ) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие TUI Cruises GmbH („TUI Cruises“, Германия) посредством покупка на дялове в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за TUI: експедиране и туризъм,

за RCL: организиране и предлагане на круизи,

за TUI Cruises: организиране и предлагане на круизи на клиенти, владеещи Немски език.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/23


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/12)

1.

На 7 февруари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Beko Elektronik A.S. („Beko“, Турция), принадлежащо към група Koç, придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Grundig Multimedia BV („Grundig“, Нидерландия) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Beko: производство и продажба на немаркови цветни телевизори,

за предприятие Grundig: създаване, дизайн и продажба на собствена марка потребителска електроника.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/24


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/13)

1.

На 7 февруари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Aviva Italia Holding SpA („Aviva“, Италия), принадлежащо към група Aviva plc („Aviva Group“, Обединеното кралство), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета едноличен контрол над предприятие UBI Assicurazioni Vita SpA („UBI Vita“, Италия), под контрола на UBI Partecipazioni Assicurative SpA („UBI Partecipazioni“, Италия) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Aviva: общо застраховане и животозастраховане, управление на дългосрочни спестявания и фондове,

за предприятие UBI Vita: животозастраховане.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/25


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 41/14)

1.

На 8 февруари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Crédit Agricole SA („CASA“, Франция) чрез филиалите си Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA („Cariparma“, Италия) и Crédit Agricole Assurances Italia Holding SpA („CAAIH“, Италия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие POvita SpA („POvita“, Италия), което понастоящем е под съвместния контрол на SAI Holding SpA („SAI“, Италия) и Cariparma, посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за CASA: животозастраховане и застраховане, различно от животозастраховането, банкиране, частно банкиране, финансови услуги в много страни,

за Cariparma: банкови и застрахователни услуги в Италия,

за CAAIH: италианско холдингово дружество за участията на CASA в застрахователния сектор в Италия,

за POvita: животозастраховане в Италия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/26


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

(2008/C 41/15)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу регистрацията в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„RADICCHIO DI CHIOGGIA“

ЕО №: IT/PGI/00484/06.07.2005

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

Това резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата-членка:

Наименование:

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Адрес:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Телефон

(39) 06 481 99 68 — 46 65 51 04

Факс

(39) 06 42 01 31 26

Е-mail:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Група заявител:

Наименование:

Comitato promotore «Radicchio di Chioggia»

Адрес:

Via Valgrande, 27 — S. Anna di Chioggia (VE)

Телефон

(39) 041 495 02 84

Факс

(39) 041 495 05 78

Е-mail:

Състав:

Производители/преработватели ( Х ) Други ( )

3.   Вид продукт:

Клас 1.6 — Плодове, зеленчуци и зърнени култури, непреработени или преработени.

4.   Спецификация:

(резюме на изискванията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование: „Radicchio di Chioggia“

4.2.   Описание: ЗГУ „Radicchio di Chioggia“ се отнася за продукти, добити от растения, принадлежащи към семейство сложноцветни, род cichorium, вид inthybus, разновидност silvestre. Съществуват два типа „Radicchio di Chioggia“ — „ранен“ и „късен“.

Растението има плътно преплетени заоблени листа, които образуват глава, наречена сърцевина, със специфична сферична форма; листата са в относително наситен червен цвят, с бели централни жилки.

Отличителните белези на двете разновидности са съответно:

ранна разновидност: малък до среден размер, с тегло между 180 и 400 грама, с хрупкави листа в характерен ален до тъмночервен цвят, със сладък до леко горчив вкус,

късна разновидност: среден до голям размер, с много компактна сърцевина, с тегло между 200 и 450 грама, листа в наситен тъмночервен цвят, сравнително хрупкави и с леко горчив вкус.

„Radicchio di Chioggia“ се предлага на пазара с малка част от корена (главния корен), изрязан гладко точно под шийката.

Главите трябва да бъдат цели, къси, със свеж вид и да нямат паразити или увреждания, причинени от паразити или прекомерна влажност, дори ако това изисква подрязване.

4.3.   Географски район: Късната разновидност на „Radicchio di Chioggia“ се отглежда на цялата територия на общините Chioggia, Cona и Cavarzere, в провинция Venezia, Codevigo и Corbezzole, в провинция Падуа, и Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro и Loreo в провинция Ровиго; ранната разновидност обаче се отглежда само в общините Chioggia и Rosolina, където специфичните почвени и климатични условия способстват за развитие на типичните характеристики на тази разновидност.

4.4.   Доказателство за произход: Всяка фаза на производствения процес трябва да бъде контролирана, като всеки получен (входящ) продукт и изпратен (изходящ) продукт се документира. По този начин, както и чрез вписване в специални списъци на производители и опаковчици, за които отговаря контролният орган, се осигурява проследимостта на продукта.

ЗГУ „Radicchio di Chioggia“ може да бъде използвано от производители, чиито земи се намират в рамките на производствения район и които вписват за всяка пазарна година обработваните от тях райони в списъка, който контролният орган поддържа и обновява редовно, съдържащ информация за кадастралните граници на посочените земи и подробности във връзка с отличителните елементи за отглеждането на „ранна“ и „късна“ разновидност. Въпросните производители следва също да декларират количеството от ЗГУ „Radicchio di Chioggia“, което реално е произведено и пуснато на пазара, като вписват въпросното количество в специални регистри. Всички физически или юридически лица, вписани в съответните списъци, ще бъдат подложени на проверки от страна на контролния орган.

4.5.   Метод на получаване: В спецификацията на продукта се посочва също така, че „ранната“ разновидност се сее в разсадници между 1 декември и края на април, а от първите дни на март — директно на полето, като разсаждането се състои след около 30 дни. Растенията, между 8 и 10 на квадратен метър, могат да бъдат защитени с платнища, укрепени с дъги, които постепенно се отстраняват в процеса на тяхната аклиматизация. Прибирането на реколтата се състои между 1 април и 15 юли и добивът след подрязването не може да превишава 18 тона на хектар.

„Късната“ разновидност се сее в разсадници между 20 юни и 15 август или директно на полето през юли-август, като гъстотата на посевите е между 7 и 10 растения на квадратен метър. Прибирането на реколтата се състои между септември и март и добивът след подрязването не може да превишава 28 тона на хектар.

Растението се прибира от полето, като се реже коренът под най-долните листа от сърцевината, обикновено само 2-3 cm под земята, когато листата са преплетени, така че да образуват относително компактна глава. Растенията се подрязват направо на полето или в помещенията на стопанствата, при условие че последните се намират в рамките на района, описан в точка 4.3, като за целта се използват традиционни извити ножове, известни като „roncole“.

4.6.   Връзка: Лагунният тип район има два характерни белега: тесен температурен диапазон, както в рамките на деня, така и между отделните дни, и доминиращи ветрове и бризове, типичната адриатическа бора („bore“), която спомага да се смесят ниските атмосферни слоеве и по този начин предотвратява задържането на влажността, което би нанесло щети на фитосанитарното състояние на посевите.

Рохкавите глинести почви благоприятстват отглеждането на „късната“ разновидност, при която прекомерната топлина би възпрепятствала затварянето на главата до постигане на традиционната кълбовидна форма, предизвиквайки преждевременен цъфтеж.

„Ранната“ разновидност може да се отглежда само в крайбрежните общини Chioggia и Rosolina, благодарение на комбинация от фактори, сред които песъчлива почва, близост до морето, което осигурява температурна разлика спрямо вътрешните райони, повече вятър и налични водни запаси за напояване от подземни води, разположени много близо до повърхността и достъпни чрез изкопни отвори, които са познати в района като „buse“.

Изглежда, че песъчливите почви и климатът на крайбрежните райони в общините Chioggia и Rosolina създават идеални условия за отглеждане на този продукт: проучвания показват, че е жизненоважно „Radicchio di Chioggia“ да се предпазва от стрес, причинен от широки температурни диапазони и драстични промени в нивото на влажност на почвата, както и че производството в каквато и да е друга среда води до образуване на снопове/преждевременен цъфтеж, засягащ 50-60 % от растенията, със сериозни загуби за добива и силно намалено оцветяване на главата.

Продуктът се отличава от други видове ендивия по това, че съдържанието на протеини в сухото растение варира от 1 % до 1,4 %, по високото съдържание на калий, фосфор и калций, като в същото време има ниски нива на калорийност, поради което е предпочитан избор от диетична гледна точка.

Данни за отглеждането на зеленчуци в района Chioggia се откриват още от 1700 г. в картите на „Villa Episcopale“ и статистическите данни, събрани от Alessandro Ottolini, за школите на „Podestà di Chiazza“ (днешна Chioggia), които показват, че „със своите 544 ученици школата за зеленчукопроизводители „S. Giovanni“ е втора по известност след реномираната школа за рибари“.

В изданието от март 1923 г. на месечния бюлетин на Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, публикуван същата година от Premiate Officine Grafiche Ferrari, ендивията е вписана в сеитбообращението заедно с други зеленчуци. Друго доказателство се открива в труда „Cenni di economia agricola“ на Pagani-Gallimberti (1929 г.), в който се описват методите за отглеждане на ендивия в зеленчукови градини в лагуни, възникнали върху песъчливи почви, от които морето се е оттеглило.

Създаването на солиден пазар за плодове и зеленчуци близо до района на добив разрешава проблемите, свързани с пускането на пазара и дистрибуцията, за целите на които от 1860 г. се използва железопътната линия Verona — Chioggia.

4.7.   Контролен орган:

Наименование:

C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.

Адрес:

Via S. Gaetano, 74 — I-36016 Thiene (VI)

Телефон

(39) 0445 31 30 11

Факс

(39) 0445 31 30 70

Е-mail:

csqa@csqa.it

Контролният орган отговаря на изискванията на стандарт EN 45011.

4.8.   Етикетиране: Ендивията „Radicchio di Chioggia“ следва да бъде опакована по такъв начин, че отварянето на опаковката да доведе до счупване на печата, както и съгласно следните изисквания:

контейнерите следва да бъдат с базови външни размери 30 cm × 50 cm, 30 cm × 60 cm или 40 cm × 60 cm и да са направени от дърво, пластмаса, полистирен, мукава или друг материал, подходящ за хранителни продукти, и с вместимост между 1 и 5 kg от продукта, поставен само на един ред,

за опаковките под 1 kg следва да се използват контейнери от дърво, пластмаса, полистирен или мукава; съдържанието на всяка опаковка следва да бъде еднородно и да включва само ендивии от един и същи вид, категория и размер. Видимата част на съдържанието през опаковката следва да е представителна за цялото съдържание.

Пакетирането следва да осигурява адекватна защита на продукта.

В опаковките не трябва да има външни тела.

На контейнерите се поставя етикет, на който е изобразено лого с надпис „Radicchio di Chioggia“ с печатни букви в еднакъв размер и на който е посочена опакованата разновидност — ранна или късна.

Логото изобразява украсен V-образен щит на бял фон, с жълта обшивка, кафяв ръб и черен профил, върху който е изобразен червен лъв в средновековен стил; около него е изписан надписът „RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P.“ с червени главни букви.

Шрифт: Garamond.

Размери на буквите: максимум 50 — минимум 10.

Диаметър на кръга: максимум 15 — минимум 3.

Цвят на логото:

Червено= Магента 95 % — Жълто 80 %

Жълто= Магента 7 % — Жълто 85 %

Кафяво= Циан 12 % — Магента 60 % — Жълто 95 %

Черно= Черно 100 %.

Логото „Radicchio di Chioggia I.G.P.“ не може да се използва повторно, след като вече е било поставено на контейнерите.

На контейнерите трябва да се посочват също следните идентификационни елементи:

име или търговско наименование и адрес или седалище на отделния производител или група производители и на опаковчика,

първоначално нетно тегло и категория.

както и евентуална допълнителна информация, която не е с рекламен характер и не би могла да въведе потребителя в заблуда по отношение на същността и характеристиките на продукта.

При всички случаи всяка информация, различна от надписа „Radicchio di Chioggia I.G.P.“, следва да бъде изписана с букви, които са значително по-малки от тези, използвани за горепосоченото защитено географско указание.


(1)  OВ L 93, 31.3.2006 г., стp. 12.


Поправка

15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/30


Поправка на покана за изразяване на интерес за члeнство в групите от научни експерти на Европейския орган за безопасност на храните (Парма, Италия)

( Официален вестник на Европейския съюз С 5 от 10 януари 2008 г. )

(2008/C 41/16)

На страница 16, „Краен срок за изпращане на кандидатури“, първо изречение:

вместо:

„15 февруари 2008 г.“

да се чете:

„17 март 2008 г.“