ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 14

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
19 януари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2008/C 014/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач

1

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 014/02

Съобщение на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти

6

2008/C 014/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

10

2008/C 014/04

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

14

2008/C 014/05

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

18

2008/C 014/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) ( 1 )

20

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2008/C 014/07

Решение на Съвета от 15 октомври 2007 година относно назначаването на член от Обединеното кралство на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

21

 

Комисия

2008/C 014/08

Обменен курс на еврото

22

2008/C 014/09

Задание — Експертна група по трафика на хора с настоящото

23

 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2008/C 014/10

Покана за представяне на кандидатури относно Решение 2007/675/EО на Комисията за създаване на експертна група по трафика на хора

27

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 014/11

Становище относно молба по член 30 на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — Молба от страна на държава-членка

34

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 014/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) ( 1 )

35

2008/C 014/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

36

2008/C 014/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) ( 1 )

37

2008/C 014/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

38

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейски надзорен орган за защита на данните

19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/1


Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач

(2008/C 14/01)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 286 от него,

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2), и по-специално член 41 от него,

като взе предвид искането за становище, отправено в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, и получено на 29 май 2007 г. от Комисията,

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1.   Въведение

1.

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач, беше изпратено от Комисията на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) за консултация, в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (EO) № 45/2001 (наричано от тук нататък „предложението“), и беше получено от ЕНОЗД на 29 май 2007 г. Преработен вариант на предложението беше получен на 6 юли 2007 г. ЕНОЗД приветства факта, че в преамбюла на регламента, предложен от Комисията, се споменава за проведена с него консултация.

2.

Целта на предложението е да се замени Директива 96/26/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно допускане до професията на автомобилен превозвач на товари и автомобилен превозвач на пътници и взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация, предназначени да улеснят упражняването на правото на свободно установяване на тези превозвачи за осъществяване на вътрешни и международни превози (3), с цел да се коригират недостатъците на тази директива. Директивата установява минималните условия, които трябва да бъдат изпълнени от дружествата по отношение на добрата репутация, финансовото положение и професионалната компетентност. Както е посочено в обяснителния меморандум на предложението, Директива 96/26/ЕО представлява част от законодателна рамка, регулираща вътрешния пазар на автомобилния превоз. В обяснителния меморандум се посочва, че директивата не се прилага и изпълнява по еднакъв начин, вследствие на неясни и непълни правни разпоредби, които не са съобразени с развитието на сектора. Счита се, че в резултат на това се това вреди на лоялната конкуренция. Необходими са нови разпоредби за доброто функциониране на вътрешния пазар в сектора на автомобилния превоз.

3.

В предложението са включени няколко разпоредби от Директива 96/26/ЕО, както и някои нови елементи, които са описани в параграф 3.1 от обяснителния меморандум. При изпълнение на задачата си за консултиране на институциите и органите на Общността по всички въпроси, отнасящи се до обработката на лични данни, ЕНОЗД няма да провежда обсъждане по всички тези елементи, а ще се съсредоточи върху елементите от предложението, които имат конкретно значение за защитата на личните данни. По-специално предложението въвежда взаимно свързани електронни регистри във всички държави-членки, като по този начин се улеснява обмена на информация между тях. Освен това предложението въвежда задължение към органите да предупреждават превозвача в случаите, когато установят, че даден превозвач е престанал да отговаря на условията за добра репутация, финансово положение и професионална компетентност. Това задължение е една от няколкото разпоредби, които имат за цел да гарантират спазването на тези условия.

4.

Предложението следователно включва елементи, изискващи обработката на лични данни. Посочените по-горе регистри съдържат лични данни (член 15 от предложението). В тази връзка е необходимо да се подчертае, че предложението съдържа права и задължения, отнасящи се както за предприятията, така и за ръководителите на транспортната дейност. От определението на член 1, буква г) следва, че не само ръководителите на транспортната дейност, но и предприятията могат да бъдат физически лица. В тези случаи обработката на данни относно предприятията също попада в обхвата на законодателството за защита на данните.

5.

В настоящото становище ЕНОЗД разглежда следните членове от предложението:

Член 6 относно условията, свързани с изискването за добра репутация,

Членове 9-14 относно издаването на лиценз и осъществяването на мониторинг от страна на компетентните органи,

Член 15, изискващ във всяка държава-членка да се въведе електронен регистър на дружествата, като тези регистри следва да бъдат взаимно свързани в цялата Общност, в съответствие с разпоредбите относно защитата на личните данни,

Член 16, в който се посочват основните разпоредби, приложими към защитата на личните данни, в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

2.   Член 6

6.

Член 6 определя условията, свързани с изискването за добра репутация. Едно от изискванията, включени в член 6, параграф 1, буква б), се отнася по принцип за поведението на физическите лица и попада в обхвата на законодателството на Общността относно обработката на лични данни. Другите изисквания, описани в член 6, параграф 1, букви а) и в), могат да се отнасят за поведението на физическите лица.

7.

Разпоредбата на член 6, параграф 1, буква б) изисква ръководителят на транспортната дейност да не е осъждан или санкциониран за тежки или леки повторни нарушения. Предложението обаче не определя ясно разликата между тежки и леки нарушения. Пример за тази разлика е посочен в съображение 8. В него се споменава за „осъждания от тежък характер или сериозни санкции, по-специално във връзка с разпоредбите на Общността в областта на автомобилния превоз“. Посочената формулировка обаче не внася достатъчна яснота. Дали например осъждане, свързано с разпоредбите на Общността относно времето за шофиране и за почивка на водачите, е „тежко“ или не, или при какви условия осъждания, които не са свързани с разпоредбите за автомобилния превоз, са „тежки“?

8.

Този въпрос ще бъде изяснен в регламент за прилагане, утвърден от Комисията (подпомогната от Комитет по процедурата по регулиране с контрол, чийто състав включва представители на държавите-членки), съдържащ списък на категориите и видовете нарушения, степента на тяхната тежест и броя на извършените леки повторни нарушения, който ако бъде превишен, води до загуба на добрата репутация (член 6, параграф 2). ЕНОЗД подчертава значението на този регламент за прилагане. Точка 4.2.4 от обяснителния меморандум с основание посочва, че списъкът е предварително условие за осъществяване на обмен на информация между държавите-членки и за определяне на общите прагове за оттегляне на лицензите (4). Освен това според ЕНОЗД списъкът е необходим инструмент за гарантиране на прилагането на принципите, свързани с качеството на данните (5), каквито са например принципите, изискващи личните данни да бъдат адекватни, релевантни и да не са прекомерни по отношение на целите, за които са събрани, а също така да бъдат поддържани в прецизен и актуален вид. Списъкът е също така необходим за правната сигурност на съответните лица. Накрая не бива да се забравя, че данните относно нарушенията са от съществено значение за оценка на пригодността на лицата да упражняват професията на ръководители на транспортна дейност, като обработката на тези данни включва също така явен риск от гледна точка на защитата на личния живот. Това придобива още по-голяма важност предвид факта, че данните ще определят съдържанието на националните електронни регистри съгласно член 15 от предложението.

9.

Според ЕНОЗД регламентът за прилагане ще съдържа съществени елементи от системата за допускане до професията на автомобилен превозвач и упражняването на тази професия, което е предмет на предложението в съответствие с член 1 от него. Следователно би било за предпочитане да се определят най-малко основните елементи от списъка, посочен в член 6, параграф 2 в самото предложение, по възможност в приложение, и това да се направи по по-прецизно, отколкото е направено в член 6, параграф 2, букви а)-в). ЕНОЗД предлага предложението да бъде изменено в този смисъл и да бъде съобразено с принципите, отнасящи се до качеството на данните. ЕНОЗД не е съгласен с предложението, произтичащо от член 6, параграф 2, а именно списъкът да съдържа единствено несъществени елементи.

10.

ЕНОЗД също така насочва вниманието към член 6, параграф 1, буква а) от предложението, който предвижда държавите-членки да гарантират, че предприятията отговарят на изискването за липса на сериозно основание за съмнения в добрата им репутация. Предложението и обяснителният меморандум не посочват начина, по който държавите-членки следва да уточнят тази неясна норма, която очевидно обхваща положения, при които предприятието или ръководителите на транспортната дейност не са осъждани или санкционирани, но при които въпреки това добрата репутация е изложена на риск. ЕНОЗД предлага законодателят на Общността да уточни положенията, които настоящата разпоредба има за цел да обхване, особено в контекста на целта на предложението за укрепване на доброто функциониране на вътрешния пазар на автомобилен превоз. От гледна точка на защитата на данните това добива още по-голяма важност предвид факта, че предприятията могат да бъдат физически лица и че законодателството за защита на данните ще бъде приложимо към тях.

3.   Членове 9-14

11.

Членове 9-14 относно издаването на лиценз и осъществяването на мониторинг определят централната роля на компетентните органи на държавите-членки при прилагането на системата. Правомощията на компетентните органи са определени в член 9 и включват разглеждане на подадените заявления от предприятията в областта на автомобилния превоз, издаване, временно отнемане и оттегляне на лицензите, обявяване в неспособност по отношение на ръководителя на транспортната дейност, а също и извършване на проверки.

12.

ЕНОЗД изразява задоволството си от отредената на компетентните органи централна роля, с която те придобиват и отговорността за обработка на личните данни, като необходим елемент от техните дейности. В тази връзка ЕНОЗД отбеляза наличието на неясноти в предложението, които могат да бъдат лесно разрешени, без да се променя каквото и да е в самата система. На първо място член 10 описва, в съответствие със заглавието си, регистрацията на заявленията. Член 10, параграф 2 обаче — параграфът, в който се разглежда регистрацията — изглежда се отнася за регистрацията на лицензите. В случай обаче, че се предвижда законодателят на Общността да извършва и регистрация на заявленията — включително името на ръководителя на транспортната дейност — това следва да бъде посочено изрично. На второ място компетентните органи имат задачи, свързани с регистрацията в националните електронни регистри, но те не носят изрично определена отговорност за тези регистри (вж. точка 17 от настоящото становище).

13.

Отделен въпрос в главата, отнасяща се до лицензите и мониторинга, са мерките за възстановяване на правата. Съгласно член 6, параграф 3, възстановяването на правата или всяка друга мярка със същия ефект, е необходимо условие за възстановяване на добрата репутация. В член 14, параграф 1 се посочва, че мерките за възстановяване на правата трябва да бъдат уточнени в решенията на държавите-членки относно допускането до упражняване на професията на ръководител на транспортна дейност, относно оттеглянето или временното отнемане на това допускане и относно обявяването в неспособност. Предложението обаче дава пълна свобода на държавите-членки да определят основанието и начина за възстановяване на правата, както и периода, в който това възстановяване следва да се осъществи. За предпочитане би било тази свобода на преценка на държавите-членки да бъде ограничена, и с това да се допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар на автомобилен превоз, както и за прилагането на принципите за качество на данните и правна сигурност на съответните лица.

4.   Член 15

14.

Член 15, параграф 1 предвижда всяка държава-членка да поддържа национален регистър на лицензираните автомобилни превозвачи. В него се съдържат данните, описани във втората част от параграфа, които включват лични данни. Някои от личните данни в регистрите, като например имената на лицата, обявени в неспособност да ръководят транспортната дейност на дадено предприятие, съдържат определени рискове за субекта на данните (6).

15.

ЕНОЗД приветства достъпа до тези регистри да бъде ясно ограничен до националните органи, които имат правомощия по отношение на предмета на предложението. Целта на регистрите е също така ясно ограничена до прилагането на регламента, определено в членове 10-13 от предложението, както и до изискването, посочено в член 26 от предложението, по отношение на изготвяне на доклади за действието на регламента.

16.

Член 15, параграф 2 предвижда двугодишен период за съхраняване на данните относно временното отнемане и оттегляне на лицензите и по отношение на лицата, обявени в неспособност да упражняват професията. ЕНОЗД приветства факта, че периодът за съхраняване на данните е ограничен до фиксиран срок от две години. Текстът обаче следва също така да гарантира, че данните относно лицата, обявени в неспособност да упражняват професията, се премахват от регистъра, веднага щом бъде предприета мярка за възстановяване на правата съгласно член 6, параграф 3. В тази връзка може да се направи позоваване на член 6, параграф 1, буква д) от Директива 95/46/ЕО (7).

17.

Освен това отговорността за поддържане на регистъра и за обработка на данните в рамките на регистъра следва да бъде изяснена в текста на регламента. Според терминологията на Директива 95/46/ЕО: кое лице може да бъде определено като контролиращ орган? (8) Изглежда логично компетентният орган да бъде считан за контролиращ орган, но това не е упоменато в предложението. ЕНОЗД предлага това да бъде изяснено в предложението. Налице са дори повече причини за внасяне на яснота, тъй като регламентът предвижда националните електронни регистри да бъдат взаимно свързани до края на 2010 г. и да бъде определена точка за контакт с цел обмен на информация между държавите-членки. Не всички компетентни органи обаче ще бъдат точки за контакт: ще има по една такава във всяка държава-членка, но е възможно да има повече от един компетентен орган.

18.

Това води до наблюдаване на взаимната свързаност на националните електронни регистри. Член 15, параграф 4 предвижда свързването да се изпълни така, че компетентният орган на която и да е държава-членка да може да извършва справки в електронния регистър на всички държави-членки. С други думи предложението предвижда система на директен достъп. Както ЕНОЗД обясни в своето становище по предложението за рамково решение на Съвета относно обмена на информация, съгласно принципа на наличност (9), прекият достъп автоматично означава, че по-голям брой лица ще имат достъп до дадена база данни, което поражда завишен риск от злоупотреба. В случай на пряк достъп от страна на компетентен орган на друга държава-членка, органите на държавата-членка, от която произхожда базата данни, нямат контрол върху достъпа и по-нататъшното използване на данните. Как например компетентният орган на държавата-членка, от която произхождат данните, може да гарантира, че съответният орган в друга държава-членка е уведомен за измененията в регистъра, след достъпа на последната до тези данни?

19.

Тези въпроси следва да бъдат разгледани в решенията на Комисията относно взаимната свързаност, както е предвидено в член 15, параграфи 5 и 6 от предложението. ЕНОЗД приветства по-специално общите правила за формата и техническите процедури за автоматични справки, които Комисията ще приеме. Във всички случаи не следва да има съмнение относно отговорностите за достъп и за по-нататъшно използване на данните. ЕНОЗД предлага да се добави изречение към член 15, параграф 5, в което да се посочва следното: „Тези общи правила следва да определят органа, който е отговорен за достъпа и за по-нататъшното използване и актуализиране на данните след осъществяването на достъп, и следва да включват за тази цел правила относно вписването и проследяването на данните.“

5.   Член 16

20.

Член 16 се отнася за защитата на личните данни. В началото на този член се потвърждава, че Директива 95/46/ЕО е изцяло приложима за личните данни, включени в регистрите. В него се потвърждава важността на защитата на данните и може да се разглежда като въведение към по-конкретните разпоредби на член 16, букви a), б), в) и г).

21.

Съгласно ЕНОЗД по-конкретните разпоредби на член 16 не съдържат добавена стойност. Те припомнят правата на субекта на данните от Директива 95/46/EО (включени в членове 12 и 14 от нея), в опростен вид и без допълнителни уточнения (отделно от елемента, посочен в точка 23 от настоящото становище). Освен това опростяването на правата на субекта на данните води до правна несигурност и следователно би могло да занижи защитата на субекта на данните. Член 16 от предложението не посочва ясно дали по-конкретните разпоредби на Директива 95/46/EО се прилагат изцяло за исканията на субектите на данни по отношение на отнасящата се за тях информация, която попада в обхвата на предложението. Член 16 от предложението — lex specialis към членове 12 и 14 от Директива 95/46/EО — предвижда по-специално да бъдат осигурени елементите, изброени в член 16, букви а), б), в) и г). Според ЕНОЗД това не следва да означава, че другите елементи не са осигурени, но текстът не е напълно ясен.

22.

От друга страна член 16 би могъл да има добавена стойност, ако уточняваше правата, включени в директивата. Например, член 16 би могъл да:

изясни кой орган е отговорен за предоставянето на информация; съгласно терминологията на Директива 95/46/EО, кое лице може да бъде определено като контролиращ орган (вж. също така точка 17 от настоящото становище),

предпише определен формат за прилагането на правата на субекта на данните,

уточни допълнителни начини за упражняване на правото на възражение.

23.

Член 16, буква б) включва ограничение на правото на достъп, описано в член 12 от Директива 95/46/EО, което не съответства на разпоредбите на директивата. В него се посочва, че достъпът трябва да бъде осигуряван без ограничение, периодично, и без да прекалено забавяне или разходи, както за органа, отговарящ за обработката на тези данни, така и за заявителя. Член 12 от Директива 95/46/ЕО обаче има за цел да защити субекта на данните, в случаите когато същият изисква достъп без ограничение и без прекалено забавяне или разходи. ЕНОЗД предлага член 16, буква б) да бъде изменен и съобразен с разпоредбите на Директива 95/46/EO, като се заличат думите „за органа, отговорен за обработката на данните“. Ако има опасения относно разходите, произтичащи от исканията за достъп, следва да се отбележи, че понятието „прекалени разходи“, упоменато в член 12 от директивата, не възпрепятства контролните органи да изискват незначителна такса (достатъчно незначителна, че да не представлява пречка за упражняване на правото от страна на субекта на данните). Освен това съгласно националното право органите обичайно разполагат с правни възможности за предотвратяване на злоупотреби с правата от страна на определени субекти на данни.

24.

ЕНОЗД предлага член 16 да бъде формулиран отново, като се вземат предвид предходните точки от настоящото становище.

25.

Накрая Директива 95/46/ЕО и по-конкретно член 16 също се прилагат за административното сътрудничество между държавите-членки, което е предмет на член 17, предвид факта, че предаването на информация между държавите-членки относно нарушенията и санкциите, свързани с физическите лица, се определя като обработка на лични данни. Това inter alia означава, че субектите на данни следва да бъдат информирани в съответствие с Директива 95/46/ЕО и член 16, буква а) от регламента.

6.   Заключение

26.

ЕНОЗД предлага законодателят на Общността да уточни положенията, които член 6, параграф 1, буква а) има за цел да обхване, особено в контекста на целта на предложението за укрепване на доброто функциониране на вътрешния пазар на автомобилния превоз. Той също така предлага да се измени предложението, така че да се определят най-малко основните елементи от списъка, посочен в член 6, параграф 2 в самото предложение, по възможност в приложение, по-прецизно, отколкото е направено в член 6, параграф 2, букви а)-в).

27.

ЕНОЗД изразява задоволство от отредената на компетентните органи централна роля, с която те придобиват и отговорността за обработка на личните данни, като необходим елемент от техните дейности. В тази връзка ЕНОЗД отбеляза определени неясноти в предложението, които могат лесно да бъдат разрешени, без да се променя нещо в самата система.

28.

ЕНОЗД приветства да има ясно ограничение на достъпа до националните електронни регистри и на тяхната цел. Той също така приветства периодът за съхраняване на данните да бъде ограничен до фиксиран срок от две години. Текстът обаче също така следва да гарантира, че данните относно лицата, обявени в неспособност да упражняват професията, се премахват от регистъра, веднага щом бъде предприета мярка за възстановяване на правата съгласно член 6, параграф 3.

29.

Отговорността за поддържане на електронния регистър и за обработка на данните в регистъра следва да бъде изяснена в текста на регламента. Що се отнася до взаимната свързаност на националните електронни регистри, към член 15, параграф 5 следва да се добави следното изречение: „Тези общи правила следва да определят органа, който е отговорен за достъпа и за по-нататъшното използване и актуализиране на данните след осъществяването на достъп, и следва да включват за тази цел правила относно вписването и проследяването на данните.“

30.

ЕНОЗД предлага член 16 относно защитата на данните да бъде формулиран отново, като се вземе предвид необходимостта от:

изясняване на това, че по-конкретните разпоредби на Директива 95/46/EО се прилагат изцяло за исканията на субектите на данни по отношение на отнасящата се за тях информация, която попада в обхвата на предложението,

добавена стойност, което означава да се уточнят включените в директивата права, като например да се изясни кой орган е отговорен за предоставяне на информация, като се предпише конкретен формат за прилагане на правата на субекта на данните и се уточнят допълнителни начини за упражняване на правото на възражение,

като се заличат думите „за органа, отговорен за обработката на данни“, във връзка с прекаленото забавяне или разходи в резултат на заявление за достъп.

Съставено в Брюксел, 12 септември 2007 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  OВ L 281, 23.11.1995 г., стp. 31.

(2)  OВ L 8, 12.1.2001 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 124, 23.5.1996 г., стp. 1.

(4)  Съображение 8 също потвърждава необходимостта от съвместно определение.

(5)  Както е определено в член 6 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(6)  Тези данни са също така конкретно упоменати в съображение 13 от предложението.

(7)  Тази разпоредба определя, че личните данни „се поддържат във форма, която позволява идентифицирането на съответното физическо лице за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани или обработени допълнително“.

(8)  Според член 2, буква г) от Директива 95/46/ЕО „контролиращ орган“ означава физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни.

(9)  ОВ С 116, 17.5.2006 г., стр. 8.


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/6


Съобщение на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти

(2008/C 14/02)

(Това съобщение заменя предходните известия относно метода за установяване на референтните и сконтови лихвени проценти)

РЕФЕРЕНТНИ И СКОНТОВИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ

Комисията използва референтни и сконтови лихвени проценти в рамките на общностния контрол върху държавните помощи. Референтните и сконтови лихвени проценти се прилагат по подразбиране относно пазарната стойност и за да се оцени предоставянето на средства, равностойни на помощ, когато те са отпуснати на няколко транша, както и елемента на помощ при схеми на лихвени субсидии. Те се използват също за проверка на съответствието с правилото de minimis и с регламентите за групово освобождаване.

ПРИЧИНИ ЗА РЕФОРМАТА

Основната причина за преразглеждане на методологията за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти е, че изискуемите финансови параметри не са винаги налични във всички държави-членки, особено в новите (1) В допълнение настоящият метод може да се подобри с цел да се вземат предвид кредитоспособността на длъжника и обезпеченията, с които разполага.

Ето защо, настоящото съобщение представя преработен метод за определяне на референтни и сконтови лихвени проценти. Предлаганият подход, приет от всички държави-членки и практически приложим, се основава на поетия ангажимент за разработване на нов метод, който да ограничи някои от настоящите несъвършенства, да е съвместим с различните финансови системи на ЕС (в частност с тези на новите държави-членки) и който да е лесен за прилагане.

ПРОУЧВАНЕ

Изследването на Deloitte & Touche (2), поръчано от ГД „Конкуренция“, предлага система, основана на два подхода: единият — т.нар. „традиционен“ подход, а другият — т.нар. „модерен“ подход.

Традиционен подход

Съгласно този подход Комисията публикува всяко тримесечие основен лихвен процент, изчислен спрямо няколко падежа — на 3 месеца, 1, 5 и 10 години — и по отношение на различни валути. Стойностите, използвани за това изчисление са IBOR лихвените проценти (3) и суап процентите за курс продава, а при липса на тези параметри — лихвените проценти по държавните облигации. Надбавката, която се прилага, за да се получи референтният лихвен процент, приложим към кредитите се изчислява съгласно кредитоспособността и обезпеченията на кредитополучателя. Според рейтинг категорията на предприятието („рейтингът“ на големите предприятия се определя от рейтинг агенциите, а на МСП от банките) маржът, приложим в случай на неизпълнение (при нормален рейтинг и нормални обезпечения (4)) представлява 220 базисни пункта. Увеличението може да бъде до 1 650 в случай на „ниска“ кредитоспособност и ниска обезпеченост.

Модерен подход

Този подход би позволил на държавите-членки да назначат независим оценител — например централната банка, който редовно да публикува среден референтен лихвен процент за по-голям брой падежи и по-често в сравнение с традиционния подход. Това се оправдава със знанието и достъпността на финансовата и банкова информация, които са на разположение на тази институция, за разлика от Комисията. В този случай Комисията и външен одитор удостоверяват изчислителните методи. Според този подход, в някои от случаите може да се приеме opting out (неучастие).

Недостатъци

Независимо от икономическата уместност на двата метода, могат да бъдат подчертани някои трудности.

Традиционен подход:

не решава проблема с липсата на финансови данни в новите държави–членки и добавя нови параметри, които не са автоматично достъпни,

традиционният метод може да облагодетелства големите предприятия за сметка на МСП, за които не се изготвя рейтинг или той не е толкова благоприятен (в частност заради информационния дисбаланс спрямо заемодателя). Могат да възникнат множество спорове относно прилагането на методите за изчисление на надбавката, свързани с кредитоспобността и нивото на обезпеченията,

това не улеснява задачата на държавите-членки, по-специално относно изчисленията, което се правят за да се провери съответствието с правилото de minimis и с регламентите за групово освобождаване.

Модерен подход:

прилагането на модерния подход към схемите на помощ може да се окаже проблематично. В резултат на динамиката на пазарния курс разликата между основния процент на схемите за заеми и референтния лихвен процент в момента на отпускането може да се окаже толкова благоприятна за заемополучателя, че някои мерки могат да станат несъвместими с правилата на държавните помощи,

изравняването на процентите на всяко тримесечие ще усложни разглеждането на случаите, тъй като определянето на размера на помощта може да варира значително от започването на оценяването до датата на окончателното решение на Комисията,

тези мерки изглеждат прекалено сложни и не осигуряват точно и еднакво приложение в държавите-членки.

НОВА МЕТОДОЛОГИЯ

За да избегне тези трудности, Комисията предлага метод, който:

е лесен за прилагане (по-специално за държавите-членки при разглеждането на мерки, попадащи в приложното поле на правилото de minimis или в това на регламентите за групово освобождаване),

осигурява еднакво третиране на държавите-членки с минимални отклонения от настоящата практика и улеснява прилагането на референтните проценти за новите държави-членки,

използва опростени критерии, отчитащи кредитоспособността на предприятията, а не само техния размер, което се счита за прекалено опростен критерий.

Освен това, този метод дава възможност да се избегне допълнителната несигурност и сложност на методите за оценяване в банковия и финансов сектор, който в резултат на прилагането на рамката Базел II се намира в непрекъсната динамика, което може да окаже значително въздействие върху разпределянето на капитала и върху поведението на банките. Комисията ще продължи да наблюдава тази динамична среда и ако е необходимо, ще предостави допълнителни указания.

ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА

Основната причина за преразглеждане на методологията за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти е, че изискуемите финансови параметри не са винаги налични във всички държави-членки. В допълнение настоящият метод може да се подобри с цел да се вземат предвид кредитоспособността на длъжника и обезпеченията, с които разполага.

Поради това Комисията прилага следната методология за определяне на референтните проценти:

Основа за изчисляване: 1-годишен IBOR

Основният лихвен процент се базира на 1-годишните лихвени проценти на паричните пазари, налични в почти всички държави-членки като Комисията си запазва правото да използва по-дълги или по-къси падежи, адаптирани към определени случаи.

Когато тези проценти не са налични, се използва 3-месечният лихвен процент на паричния пазар.

При липса на достоверни или сравними данни, или по изключение, Комисията в тясно сътрудничество с засегната/ите държава/и-членка/и и основавайки се принципно на данните на централната банка на тази държава-членка, определя друга основа за изчисление.

Маржве (5)

В зависимост от рейтинга на съответното предприятие и от предложените от него обезпечения (6) се прилагат следните маржове по принцип:

Маржове на заемите в базисни пунктове

Рейтинг категория

Обезпеченост

Висока

Нормална

Ниска

Силен (ААА-А)

60

75

100

Добър (ВВВ)

75

100

220

Задоволителен (ВВ)

100

220

400

Слаб (В)

220

400

650

Лош/Финансови затруднения (ССС и по-нисък)

400

650

1 000 (7)

Обикновено към основния лихвен процент се прибавят 100 базисни пункта. Това важи за i) заеми на предприятия със задоволителен рейтинг и висока обезпеченост или за ii) заеми за предприятия с добър рейтинг и нормална обезпеченост.

За заематели, които нямат кредитна история или рейтинг, основаващ се на счетоводния баланс, като някои предприятия, създадени със специални цели или нови предприятия, основният лихвен процент следва да се увеличи с най-малко 400 базисни пункта (в зависимост от обезпеченията, с които разполага) и маржът никога не може да бъде по-нисък от този, който би се приложил към дружеството-майка.

Не е необходимо рейтингът да бъде взет от специални рейтинг агенции — националните системи за рейтинг или системите, използвани от банките за рейтинг, при определяне на наказателната лихви са допустими на равни начала (8).

Горепосочените маржове могат да бъдат преразглеждани периодично с цел да вземат под внимание състоянието на пазара.

Актуализация

Веднъж годишно се прави актуализация на референтния лихвен процент. По този начин основният лихвен процент се изчислява на базата на 1-годишен IBOR, отчетен през месеците септември, октомври и ноември на предходната година. Така определеният основен лихвен процент ще се прилага от първи януари. За периода от 1 юли 2008 г. до 31 декември 2008 г. референтният лихвен процент ще бъде изчислен по изключение въз основа на 1-годишен IBOR, отчетен през февруари, март и април 2008 г., предмет на прилагане на следващия параграф.

В допълнение, за да се отчетат значителните и резки промени се прави актуализация всеки път, когато осредненият лихвен процент, изчислен за трите предходни месеци се отклонява с повече от 15 % от действащия в момента процент. Този нов лихвен процент влиза в сила от първия ден на втория месец, следващ месеците, за които се отнася изчислението.

Сконтов лихвен процент: Изчисление на настояща нетна стойност

Референтният процент може също да се използва и като сконтов процент при изчислението на настоящите стойности. За тази цел ще бъде използван по принцип основният лихвен процент, увеличен с фиксиран марж от 100 базисни пункта.

Настоящата методология ще влезе в сила от 1 юли 2008 г.


(1)  Настоящите референтни лихвени проценти за тези държави-членки са стойностите, които те са съобщили като отразяващи съответния пазарен курс. Методологията, която се прилага за определяне на тези проценти, се различава в отделните държави-членки.

(2)  Публикувано на уебсайта на ГД „Конкуренция“:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/

(3)  Междубанкови лихвени проценти на паричния пазар.

(4)  Случаи, при които получателят е със задоволителен рейтинг (BB) и загубата в случай на неизпълнение е между 31 % и 59 %.

(5)  Съгласно проучването маржът до голяма степен е независим от падежа на заема.

(6)  Под нормални обезпечения следва де се разбира степента на обезпеченост, нормално изисквана от финансовите институции като гаранция за отпуснатия от тях заем. Според изследването степента на обезпеченията трябва да се оценява като загубата в случай на неизпълнение (Loss Given Default — LGD), което представлява очакваната загуба, измерена в проценти от излагането на риск на длъжника, имайки предвид размера на възвръщаемост от активите, дадени като обезпечения и от активите при несъстоятелност; вследствие на това, LGD е обратно пропорционална на стойността на обезпеченията. За целите на настоящото съобщение се приема, че „голяма“ обезпеченост е LGD, по-ниска или равна на 30 %, „нормална“ — LGD, между 31 % и 59 %, а „малка“ — LGD, по-висока или равна на 60 %. За повече подробности относно понятието „загуба в случай на неизпълнение“ (LGD) виж Базел II: Международно сближаване на основните мерки и основните стандарти: пълната версия на преработения правен документ е достъпна на:

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf

(7)  Предмет на прилагане на специалните разпоредби относно помощта за оздравяване и преструктуриране, понастоящем установени в Насоките на Общността за държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятията в затруднение (ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2) и по-специално чл. 25, буква а), който препраща към „процент, поне сравним с лихвените проценти, наблюдавани при финансово стабилните предприятия, и особено към референтните лихвени проценти, приети от Комисията“. Следователно в случаите на помощ за оздравяване, се прилага едногодишният IBOR, увеличен най-малко с 100 базови пункта.

(8)  За сравнение между най-често използваните механизми за кредитен рейтинг, вж. напр. таблица 1 в Работен документ № 207 на Банката за международни разплащания:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf


19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/10


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 14/03)

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 522/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Loi de programme pour l'outre-mer

Правно основание

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на данъчната основа

Бюджет

Годишен бюджет: 360 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Direction générale des impôts

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 524/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

TVA non perçue récupérable

Правно основание

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на данъчния процент

Бюджет

Годишен бюджет: 200 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Direction générale des impôts

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 529/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Octroi de mer

Правно основание

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на данъчния процент

Бюджет

Годишен бюджет: 165 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Direction générale des douanes et des droits indirects

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

28.11.2007 г.

Помощ №

N 385/07

Държава-членка

Германия

Регион

Freistaat Sachsen

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

ARISE Technologies Corporation

Правно основание

35. GA-Rahmenplan

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 7 440 000 милиона EUR

Интензитет

15 %

Времетраене

1.11.2006 г.-31.10.2009 г.

Икономически отрасли

Електрическо и оптично оборудване

Название и адрес на предоставящия орган

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

30.11.2007 г.

Помощ №

N 496/07

Държава-членка

Италия

Регион

Lombardia

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Fondo NEXT

Правно основание

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Рисков капитал

Вид на помощта

Отпускане на рисков капитал

Бюджет

Общ бюджет: 12,23 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

20.8.2007 г.-10.10.2016 г.

Икономически отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Regione Lombardia

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/14


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 14/04)

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 540/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM)

Правно основание

Articles L. 832-2, R. 831-1 à 9 et D. 7831-1 à 4 du code du travail

Circulaire DAESC/ASC/DEFI no 2004/100 du 26 mars 2004

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на вноските за социално осигуряване

Бюджет

Годишен бюджет: 32 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Directeurs des agences locales pour l'emploi

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 542/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Exonération des charges sociales patronales

Правно основание

Articles L. 752-3-1, R. 752-19 à R. 752-25 et D. 752-6 du code de la sécurité sociale

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на вноските за социално осигуряване

Бюджет

Годишен бюджет: 850 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Caisse générale de sécurité sociale

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 559/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Abattement d'un tiers sur les résultats des bénéfices réalisés dans les DOM

Правно основание

Article 217 bis du code général des impôts

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на данъчната основа

Бюджет

Годишен бюджет: 75 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Direction générale des impôts

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 560/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Taxe réduite sur les salaires

Правно основание

Article 231 du code général des impôts

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на данъчния процент

Бюджет

Годишен бюджет: 105 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Direction générale des impôts

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 627/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Fonds de garantie «Fonds DOM»

Правно основание

Convention nationale relative au fonds DOM entre l'État, l'AFD et Sofaris (15.9.1999)

Convention cadre entre l'État et Sofaris (17.5.1999)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Годишен бюджет: 8,1 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Agence Française de Développement (AFD) et OSEO Sofaris (Société Française de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises)

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/18


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 14/05)

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 667/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD)

Правно основание

Articles L. 832-7-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, D.832-1 à D. 832-8 du code du travail

Circulaire DAESC/DGEFP no 2004/200 du 10 juin 2004

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на вноските за социално осигуряване

Бюджет

Годишен бюджет: 0,957 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 668/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Prime à la création d'emploi

Правно основание

Articles L. 832-7, R. 831-20 et R. 831.21, D.831-5 du code du travail

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 0,867 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

28.11.2007 г.

Помощ №

N 388/07

Държава-членка

Обединеното кралство

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Post Office Ltd: Transformation Programme

Правно основание

Postal Services Act 2000

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Услуги от общ икономически интерес

Вид на помощта

Директен грант, заем при изключително изгодни условия

Бюджет

Годишен бюджет: 334 милиона GBP; общ бюджет: 634 милиона GBP

Интензитет

100 %

Времетраене

1.4.2008 г.-31.3.2011 г.

Икономически отрасли

Пощи и далекосъобщения, търговия на дребно

Название и адрес на предоставящия орган

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/20


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 14/06)

На 11 януари 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32008M4886. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 октомври 2007 година

относно назначаването на член от Обединеното кралство на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

(2008/C 14/07)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение, и по-специално член 4 от него (1),

като взе предвид кандидатурата, предложена от правителството на Обединеното кралство,

като има предвид, че:

(1)

С Решението си от 18 септември 2006 г. (2) Съветът назначи членовете на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение за периода от 18 септември 2006 г. до 17 септември 2009 г.

(2)

Едно място на член на Управителния съвет на Центъра от категорията на правителствените представители се освободи вследствие оставката на г-жа Pauline CHARLES,

(3)

Членът от Обединеното кралство на Управителния съвет на гореспоменатия Център следва да бъде назначен за оставащата част от настоящия мандат, който изтича на 17 септември 2009 г.

РЕШИ:

Член единствен

Посоченото по-долу лице се назначава за член на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение за оставащата част от мандата, който продължава до 17 септември 2009 г.:

I.   ПРАВИТЕЛСТВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО: Г-жа Nicola SAMS

Съставено в Люксембург на 15 октомври 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO


(1)  ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2051/2004 (ОВ L 355, 1.12.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ С 240, 5.10.2006 г., стр. 1.


Комисия

19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/22


Обменен курс на еврото (1)

18 януари 2008 г.

(2008/C 14/08)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4674

JPY

японска йена

157,70

DKK

датска крона

7,4539

GBP

лира стерлинг

0,74810

SEK

шведска крона

9,4283

CHF

швейцарски франк

1,6144

ISK

исландска крона

95,41

NOK

норвежка крона

7,9915

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,118

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

256,13

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6988

PLN

полска злота

3,6165

RON

румънска лея

3,6749

SKK

словашка крона

33,693

TRY

турска лира

1,7341

AUD

австралийски долар

1,6697

CAD

канадски долар

1,5024

HKD

хонконгски долар

11,4550

NZD

новозеландски долар

1,9127

SGD

сингапурски долар

2,1050

KRW

южнокорейски вон

1 383,90

ZAR

южноафрикански ранд

10,2954

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,6266

HRK

хърватска куна

7,3367

IDR

индонезийска рупия

13 863,26

MYR

малайзийски рингит

4,7999

PHP

филипинско песо

59,723

RUB

руска рубла

35,9230

THB

тайландски бат

45,450

BRL

бразилски реaл

2,6026

MXN

мексиканско пeсо

16,0269


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/23


Задание — Експертна група по трафика на хора с настоящото

(2008/C 14/09)

Комисията отправя покана за представяне на кандидатури от физически лица с оглед съставяне на списък с експерти, които биха могли да бъдат поканени да участват в експертна група по въпроси, свързани с европейската политика за превенция и борба с трафика на хора.

1.   История на досието

С оглед засилване на борбата с трафика на хора на европейско равнище и в съответствие с Брюкселската декларация (1) от 2002 г., отразяваща необходимостта Комисията да създаде експертна група по трафика на хора, групата бе създадена с Решение 2003/209/EО на Комисията. Консултативната група е наречена „Експертна група по трафика на хора“ (2).

В светлината на стойностния принос на експертната група по трафика на хора от 2003 г. насам, дал възможност на Комисията да развие политиката си в тази област и да се съобрази с нарастващото значение в глобален мащаб на политиката във връзка с трафика на хора, експертната група трябва да продължи своята работа. Предвид разширяването на Европейския съюз се изисква ново решение на Комисията (3). Компетенциите на експертната група трябва също да се разширят и трябва да й бъде дадена възможност да използва по-широк обхват експертна информация, наложена от промените при трафика на хора.

2.   Експертна група

Комисията се допитва до експертната група по всякакви въпроси, свързани с трафика на хора.

Задачите на групата са:

а)

да установи сътрудничество между държавите-членки, трети страни, изброени в член 3, параграф 2, буква б) и Комисията по въпросите, свързани с трафика на хора;

б)

да подпомага Комисията, като предлага становища, свързани с трафика на хора и осигурява цялостен подход към темата;

в)

да подпомага Комисията при оценката на напредъка на политиката в областта на трафика на хора на национално, европейско и международно равнище;

г)

да подпомага Комисията при установяването и определянето на съответните възможни мерки и действия на европейско и национално равнище в областта на политиката срещу трафика;

д)

Експертната група представя становища или доклади на Комисията при искане от страна на последната или по собствена инициатива, отчитайки прилагането и по-нататъшното развитие на европейско равнище на Плана на ЕС за най-добра практика, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на трафика на хора (4) и свързаните форми на експлоатация. Групата ще се съобразява и със социалното измерение на пола.

3.   Състав

Групата се състои от 21 членове. Членовете се назначават от Комисията. Експертната група се създава за срок от 3 години, който може да бъде продължен от Комисията.

4.   Условия за участие

Кандидатурите трябва да бъдат представени от физически лица, които са граждани на държава-членка на Европейския съюз или, ако е уместно, на присъединяваща се страна или на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Членовете на експертната група се определят от специалисти с познания и опит в борбата с трафика на хора, включително и по трудовото измерение на трафика на хора, подбрани от:

а)

администрациите на държавите-членки (до 11 членове);

б)

междуправителствени, международни и неправителствени организации, действащи на европейско равнище (до 5 членове);

в)

асоциации на социални партньори и работодатели, действащи на европейско равнище (до 4 членове);

г)

Европол (1 член);

д)

лица с опит, произлизащи от академичните научни среди от държавни или частни университети или институти в държавите-членки (до 2 членове).

От бъдещите експерти се очаква да заемат в момента или да са заемали длъжност в рамките на една от организациите, изброени по-горе. От тях се очаква:

да притежават умения и знания, подходящи за областите на дейности, за които може да бъде поискано тяхното съдействие,

да имат отлични професионални достижения в борбата срещу трафика на хора и поне 5 години съответен професионален опит,

да имат подходящи езикови умения, включително доказана способност да работят с английски език.

Посочените по-горе умения ще се оценяват въз основа на попълненото в автобиографията и формуляра за кандидатстване.

5.   Покана за представяне на кандидатури

Кандидатурите могат да бъдат подавани единствено чрез попълване на образеца на формуляр за кандидатстване (Приложение 1) и образеца на автобиография (Приложение 2). От кандидатите се изисква да посочат ясно в кандидатурата си областта от трафика на хора, в която притежават конкретна експертиза и тя трябва да е придружена от материал, който доказва, че предложеният член отговаря на горепосочените условия.

Надлежно подписаните кандидатури трябва да бъдат изпратени най-късно до 15 февруари 2008 г. или по електронна поща, или с писмо на следния адрес:

European Commission

Directorate-general Justice, Freedom and Security

Unit D2 Secretariat

LX 46 3/131

B-1049 Brussels

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Всяка кандидатура ще се разглежда въз основа на критериите, определени в поканата за представяне на кандидатури. Комисията ще уведоми кандидатите за резултата от тази покана, и по-специално дали те са били включени или не в списъка с експерти.

С оглед на политиката на прозрачност на европейските институции и нуждата от осведомяване на обществеността относно самоличността и квалификациите на експертите, които съветват институцията, ще бъде осигурен обществен достъп до общите лични данни (5) в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 (6) в Регистъра на експертните групи за периода на членство на експертите и/или до подаването на молба за отстраняването на тези данни от обществено достъпния уебсайт.

6.   Окончателно определяне на състава на групата

Комисията определя състава на групата въз основа на предложенията, направени в отговор на поканата за представяне на кандидатури.

При оценката на кандидатурите Комисията ще се ръководи от следните критерии:

доказана компетентност и опит, включително на европейско и/или международно равнище, в области, свързани с борбата с трафика на хора,

необходимост от установяване на баланс в рамките на групата от експерти по отношение на представителността на кандидатите, пола и географския им произход,

необходимост от установяване на баланс при експертизата в различни форми на трафика, включително трудова и сексуална експлоатация, в различни аспекти като превенция, съдебно преследване и подпомагане на жертвите, както и в областта на правата на човека, правата на децата, наказателното право, заетостта и миграцията,

необходимост от насърчаване на приемствеността спрямо работата на предишната експертната група по трафика на хора (създадена с решение на Комисията от 25 март 2003 г.),

членовете на експертната група трябва да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз или, ако е уместно, на присъединяваща се страна или на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Членовете информират своевременно Комисията за всеки конфликт на интереси, който би могъл да попречи на тяхната обективност.

Списъкът на членовете на експертната група ще бъде публикуван на Интернет сайта на ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“ и в Официален вестник на Европейския съюз, серия C. Имената на членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 45/2001.

Членовете се назначават с мандат от 3 години, който може да бъде подновен и изпълняват задълженията си, докато бъдат заменени или докато не изтече мандатът им.

Членовете могат да се заменят за времето до приключване на мандата им в следните случаи:

а)

при подаване на оставка от член;

б)

когато един член не може да допринася вече ефективно за обсъжданията в групата;

в)

когато един член не отговаря на изискванията на член 287 от Договора;

г)

когато членът не е информирал своевременно Комисията за конфликт на интереси.

7.   Поверителност

За гарантиране на необходимата сигурност на чувствителната информация, експертите, поканени да участват в експертните групи ще трябва да подпишат декларация за неразкриване на информация (NDA). По време на своята работа те спазват пълна поверителност на информацията и документите, доведени до тяхното знание.

8.   Функциониране

Групата избира председател и двама заместник-председатели от своите членове с обикновено мнозинство.

Със съгласието на Комисията могат да се създадат подгрупи, които да разглеждат конкретни въпроси на основата на предоставен от групата мандат. Подгрупите включват най-много 9 членове и се разпускат веднага след приключване на техния мандат.

Групата и нейните подгрупи обикновено заседават в сградите на Комисията в съответствие с определените от нея процедури и график. Комисията осигурява секретариата на заседанията на групата и на нейните работни подгрупи. Представители на заинтересованите служби на Комисията могат да присъстват на заседанията на групата и нейните работни подгрупи.

Групата приема свои процедурни правила на основата на стандартните процедурни правила, приети от Комисията.

Комисията може да публикува обобщения, заключения, частични заключения или работни документи, подготвени от групата, на автентичния език на съответните документи.

9.   Компенсации

Пътните разноски на експертите, поканени да участват в експертната група, ще се възстановяват от Комисията.

Разноските за заседанията се възстановяват в границите на годишния бюджет, определен за групата от отговорните служби на Комисията.


(1)  Брюкселската декларация бе приета на Европейската конференция за превенция и борба с трафика на хора — Глобалното предизвикателство на 21-ви век, 18-20 септември 2002 г. (OВ C 137, 12.6.2003 г., стp. 1).

(2)  OВ L 79, 26.3.2003 г., стр. 25.

(3)  Решение 2007/675/EО на Комисията от 17 октомври 2007 г. за създаване на експертна група по трафика на хора (ОВ L 277, 20.10.2007 г., стр. 29).

(4)  OВ C 311, 9.12.2005 г., стp. 1.

(5)  Данните ще бъдат публикувани в Регистъра на експертните групи на електронен адрес: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


V Обявления

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Комисия

19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/27


Покана за представяне на кандидатури относно Решение 2007/675/EО на Комисията за създаване на експертна група по трафика на хора

(2008/C 14/10)

С Решение 2007/675/EО (1) Комисията създаде експертна група по трафика на хора. Комисията се допитва до експертната група по всякакви въпроси, свързани с трафика на хора.

Задачите на експертната група са:

a)

да установи сътрудничество между държавите-членки, третите страни, изброени в член 3, параграф 2, буква б) и Комисията по въпросите, свързани с трафика на хора;

б)

да подпомага Комисията, като предлага становища, свързани с трафика на хора и осигурява цялостен подход към темата;

в)

да подпомага Комисията при оценката на напредъка на политиката в областта на трафика на хора на национално, европейско и международно равнище;

г)

да подпомага Комисията при установяването и определянето на съответните възможни мерки и действия на европейско и национално равнище в областта на политиката за борба с трафика;

д)

Експертната група представя становища или доклади на Комисията при искане от страна на последната или по собствена инициатива, отчитайки прилагането и по-нататъшното развитие на европейско равнище на Плана на ЕС за най-добра практика, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на трафика на хора (2) и свързаните форми на експлоатация. Групата ще се съобразява и със социалното измерение на пола.

Поради това Комисията отправя покана за представяне на кандидатури с цел да се подберат кандидати за състава на експертната група.

1.

Експертната група се състои от 21 членове, назначени въз основа на персоналните им компетенции и в съответствие с член 3 на горепосоченото решение, които ще бъдат квалифицирани лица, определени от Комисията.

От бъдещите експерти се очаква да заемат в момента или да са заемали длъжност в рамките на една от организациите, изброени във въпросното решение на Комисията. От тях се очаква:

да притежават умения и знания, подходящи за областите на дейности, свързани с предотвратяване и борба с трафика на хора, за които може да бъде поискано тяхното съдействие,

да имат отлични професионални достижения в борбата с трафика на хора и поне 5 години съответен професионален опит,

да имат подходящи езикови умения, включително доказана способност да работят с английски език.

Горепосочените умения ще се оценяват въз основа на представените автобиография и формуляр за кандидатстване.

2.

При оценката на кандидатурите Комисията ще се ръководи от следните критерии:

доказана компетентност и опит, включително на европейско и/или международно ниво, в области, свързани с борбата с трафика на хора,

необходимост от установяване на баланс в рамките на групата от експерти по отношение на представителността на кандидатите, пола и географския им произход,

необходимост от установяване на баланс при експертизата в различни форми на трафика, включително трудова и сексуална експлоатация, в различни аспекти като превенция, съдебно преследване и подпомагане на жертвите, както и в областта на правата на човека, правата на децата, наказателното право, заетостта и миграцията,

необходимост от насърчаване на приемствеността спрямо работата на предишната експертната група по трафика на хора (създадена с решение на Комисията от 25 март 2003 г.),

членовете на експертната група трябва да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз или, ако е уместно, на присъединяваща се страна или на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Кандидатурите могат да бъдат подавани единствено чрез попълване на образеца на формуляр за кандидатстване (Приложение 1) и образеца за автобиография (Приложение 2). От кандидатите се изисква да посочат ясно в кандидатурата си областта от трафика с хора, в която притежават конкретна експертиза.

С оглед на политиката на прозрачност на европейските институции и нуждата от осведомяване на обществеността относно самоличността и квалификациите на експертите, които съветват институцията, ще бъде осигурен обществен достъп до общите лични данни (3) в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 (4) в Регистъра на експертните групи за периода на членство на експертите и/или до подаването на молба за отстраняването на тези данни от обществено достъпния уебсайт.

3.

Надлежно подписаните кандидатури трябва да бъдат изпратени до 15 февруари 2008 г. най-късно по електронна поща или с писмо на следния адрес:

European Commission

Directorate-general Justice, Freedom and Security

Unit D2 Secretariat

LX 46 3/131

B-1049 Brussels

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4.

Комисията определя членовете въз основа на персоналните им компетенции с мандат от 3 години с възможност за подновяване. Те представят на Комисията независими становища без външно влияние и спазват условията на поверителност, посочени в член 4 от решението на Комисията за създаване на експертна група по трафика на хора.

5

Комисията ще възстанови разходите за път и дневните разходи във връзка с дейностите на експертната група съгласно действащите разпоредби за Комисията, а на членовете няма да се заплаща възнаграждение за техните задължения.

6

Списъкът с членове на експертната група ще бъде публикуван на Интернет сайта на ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“ и в Официалния вестник на Европейския съюз. Имената на членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

7

За повече информация, моля свържете се с г-жа Enikő FELFÖLDI на тел. ((32-2) 295 49 33, факс (32-2) 296 76 33, e-mail: eniko.felfoldi@ec.europa.eu).


(1)  OВ L 277, 20.10.2007 г., стр. 29.

(2)  OВ C 311, 9.12.2005 г., стp. 1.

(3)  Данните ще бъдат публикувани в Регистъра на експертните групи на електронен адрес: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Image

Image


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Комисия

19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/34


Становище относно молба по член 30 на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Молба от страна на държава-членка

(2008/C 14/11)

На 10 януари 2008 г. Комисията получи молба по член 30, параграф 4 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1). Първият работен ден след получаване на молбата е 11 януари 2008 г.

Тази молба, отправена от Република Австрия, засяга производството на електроенергия в тази страна. Посоченият член 30 предвижда, че Директива 2004/17/ЕО не се прилага, когато засегната дейност не е пряко изложена на конкуренция на пазарите, до които достъпът не е ограничен. Оценката на тези условия се прави изключително по смисъла на Директива 2004/17/ЕО и не нарушава прилагането на правилата на конкуренция.

Комисията разполага със срок от три месеца, считан от датата на посочения по-горе работен ден, за да вземе решение по тази молба. Следователно, срокът изтича на 11 април 2008 г.

Разпоредбите на цитирания параграф 4, трета алинея не са приложими. Следователно, срокът с който разполага Комисията, може да бъде евентуално удължен с три месеца. Такова продължение е предмет на публикуване.


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/35


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 14/12)

1.

На 11 януари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието Henkel KGaA („Henkel“, Германия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета самостоятелен контрол над търговската дейност за лепила и електронни материали, която Akzo Nobel N.V. („Akzo“, Нидерландия) наскоро придоби от Imperial Chemical Industries PLC („ICI“, Обединено кралство) посредством покупка на акции. Търговската дейност за лепила и електронни материали понастоящем е част от National Starch and Chemical Company, в рамките на ICI

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Henkel: производство и доставка на перилни продукти и такива за домашни потреби, козметика и тоалетни артикули, лепила/адхезиви, уплътняващи материали и продукти за третиране на повърхности,

търговска дейност за лепила и електронни материали: производство и доставка на индустриални лепила/адхезиви и електронни материали, както и някои продукти за третиране на индустриални повърхности.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business (Търговска дейност за лепила и електронни материали) на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OB L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/36


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 14/13)

1.

На 10 януари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), с която предприятие REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH („REWE International“, Германия), принадлежащо към the REWE Group („REWE“, Германия), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие UAB Palink (Литва) чрез покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за REWE: продажба на едро и дребно на хранителни и нехранителни продукти (включваща супермаркети, магазини с отстъпки, специализирани магазини), пътувания и туризъм, основно в Германия,

за UAB Palink: продажба на дребно на хранителни и нехранителни продукти в Литва и Латвия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/37


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 14/14)

1.

На 15 януари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието Cookson plc („Cookson“, Обединеното кралство) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Foseco plc („Foseco“, Обединеното кралство) посредством публичен търг, обявен на 11 октомври 2007 г.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Cookson: Cookson е дружество за изучаване на материалите, оперираща световно в следните индустрии: керамика, електроника и скъпоценни метали. Отделът на Cookson за керамика е основно доставчик на рефрактори за множество индустрии като железодобивната и стоманодобивната и до по-малка степен на техническа керамика (по-конкретно филтри) за стъкларската, добив на енергия от слънцето и леярната индустрии,

за Foseco: Foseco е доставчик основно на потребителски стоки за използване в леярните (напр. филтри) и до по-малка степен на рефракторни продукти за производството на желязо и стомана. Дружеството оперира на световно равнище.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.4961 — Cookson/Foseco, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/38


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 14/15)

1.

На 7 януари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Reitan Servicehandel AS („Reitan“, принадлежащо на Reitan group, Норвегия), SAS AB („SAS“, Швеция), Norges Statsbaner AS („NSB“, Норвегия), Marked AS („Marked“, Норвегия) и Vizz AS („Vizz“, Норвегия) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие Travel AS („Travel“, Норвегия) посредством покупка на акции и други средства.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятия Reitan: франчайзинг на магазини със стоки с намалени цени и магазини за търговия на дребно,

за предприятие SAS: въздушен транспорт,

за предприятие NSB: железопътен и пътен транспорт,

за предприятие Marked: няма дейност,

за предприятие Vizz: няма дейност,

за предприятие Travel: информационни технологии за резервация на пътнически услуги.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.