ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 8

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
12 януари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 008/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюз
ОВ C 315, 22.12.2007 г.

1

 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 008/02

Дело C-525/04 P: Решение на Съда (първи състав) от 22 ноември 2007 г. — Кралство Испания/Комисия на Европейските общности, Lenzing AG (Обжалване — Държавни помощи — Несъбиране на дължимите вноски, допълнителни плащания за забава и лихви — Допустимост — Критерий за частен кредитор)

2

2008/C 008/03

Дело C-260/05 P: Решение на Съда (първи състав) от 22 ноември 2007 г. — Sniace, SA/Комисия на Европейските общности, Република Австрия, Lenzing Fibers GmbH (по-рано известно като Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland (Обжалване — Държавни помощи — Допустимост — Акт, който засяга лично жалбоподателя)

2

2008/C 008/04

Дело C-319/05: Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия (Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Член 28 ЕО и член 30 ЕО — Директива 2001/83/ЕО — Препарат от чесън под формата на капсули — Препарат, търгуван законосъобразно в някои държави-членки като хранителна добавка — Препарат, класифициран като лекарствен продукт в държавата-членка по вноса — Понятие за лекарствен продукт — Пречка — Обосноваване — Обществено здраве — Пропорционалност)

3

2008/C 008/05

Дело C-330/05: Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2007 г. (искане за преюдициално заключение от Hovrätten för Övre Norrland — Швеция) — Наказателно производство срещу Frederik Granberg (Акцизи — Минерални масла — Необичаен вид транспорт)

3

2008/C 008/06

Дело C-162/06: Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — International Mail Spain SL/Administración del Estado, Correos (Директива 97/67/ЕО — Общи правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги — Либерализиране на пощенските услуги — Възможност за резервиране на международната поща за доставчика на универсалната пощенска услуга до степента, необходима, за да се гарантира поддържането на универсалната услуга)

4

2008/C 008/07

Дело C-59/07: Решение на Съда (пети състав) от 15 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2003/109/ЕО — Статут на дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни — Липса на транспониране в предвидения срок)

4

2008/C 008/08

Дело C-465/07: Преюдициално запитване, отправено от Nederlandse Raad van State на 17 октомври 2007 г. — M. и N. Elgafaji и Staatssecretaris van Justitie

5

2008/C 008/09

Дело C-466/07: Преюдициално запитване, отправено от Landesarbeitsgericht Düsseldorf на 22 октомври 2007 г. — Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Дело C-469/07: Иск, предявен на 22 октомври 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

6

2008/C 008/11

Дело C-477/07: Преюдициално запитване, отправено от Hof van Beroep te Antwerpen (Белгия) на 29 октомври 2007 г. — Gerlach & Co. NV/Кралство Белгия

6

2008/C 008/12

Дело C-482/07: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank te 's-Gravenhage (Нидерландия) на 2 ноември 2007 г. — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom, което извършва дейност и под наименованието Octrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Дело C-483/07 P: Жалба, подадена на 5 ноември 2007 г. от Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG, срещу Определението, постановено на 28 август 2007 г. от Първоинстанционния съд (втори състав) по дело T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Комисия на Европейските общности

7

2008/C 008/14

Дело C-484/07: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank te 's-Gravenhage, заседаващ в Roermond (Нидерландия) на 31 октомври 2007 г. — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Дело C-487/07: Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (Civil Division) (Обединено Кралство) на 5 ноември 2007 г. — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, traiding as Honey pot cosmetic & Parfumery Sales, Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Дело C-488/07: Преюдициално запитване, отправено от Court of Session (Шотландия), Единбург (Обединено кралство) на 5 ноември 2007 г. — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Дело C-494/07: Иск, предявен на 12 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

10

2008/C 008/18

Дело C-507/07: Иск, предявен на 20 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

10

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2008/C 008/19

Дело T-3/00 и T-337/04: Решение на Първоинстанционния съд от 27 ноември 2007 г. — Pitsiorlas/Съвет и ЕЦБ (Достъп до документи — Споразумение Базел-Ниборг — Жалба за отмяна — Подлежащи на обжалване актове — Мотивиране — Възражение за незаконосъобразност — Решение 93/731/ЕО — Процедурен правилник на Европейската централна банка — Иск за обезщетение — Извъндоговорна отговорност на Общността за неправомерно поведение на органите й — Вреда — Причинна връзка)

11

2008/C 008/20

Дело T-205/04: Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2007 г. — Ianniello/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Доклад за развиетието на кариерата — Период на оценяване 2001/2002 г. — Жалба за отмяна — Искане за обезщетение)

11

2008/C 008/21

Дело T-308/04: Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2007 г. — Ianniello/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Доклад за развитието на кариерата — Период на оценяване 2001/2002 г. — Иск за отмяна — Иск за обезщетение за вреди)

12

2008/C 008/22

Дело T-103/05: Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2007 г. — P/Комисия (Длъжностни лица — Заплата — Неразрешено отсъствие — Загуба на право на заплата — Член 59 от Правилника — Медицинско свидетелство)

12

2008/C 008/23

Дело T-214/05: Решение на Първоинстанционния съд от 28 ноември 2007 г. — Vounakis/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Доклад за развитието на кариерата — Период на оценяване 2003 г. — Определяне на целите, които трябва да бъдат постигнати — Задължение за излагане на мотиви — Несъответствие между оценките и коментарите — Явна грешка в преценката)

12

2008/C 008/24

Дело T-434/05: Решение на Първоинстанционния съд от 27 ноември 2007 г. — Gateway/СХВП — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността ACTIVY Media Gateway — По-ранни словни и фигуративни общностни и национални марки Gateway и GATEWAY — Основания за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на прилика между знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент ЕО № 40/94 — Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94)

13

2008/C 008/25

Дело T-458/05: Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2007 г. — Tegometall International/СХВП — Wuppermann (TEK) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Заявка за словна марка на Общността TEK — Предмет на спора — Зачитане на правото на защита — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) и член 51, буква а) от Регламент (ЕО) № 40/94)

13

2008/C 008/26

Дело T-111/06: Решение на Първоинстанционния съд от 21 ноември 2007 г. — Wesergold Getränkeindustrie/СХВП — Lidl Stiftung (VITAL FIT) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността VITAL FIT — По-ранна национална словна марка VITAFIT — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Право на изслушване — Задължение за мотивиране)

14

2008/C 008/27

Дело T-149/06: Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2007 г. — Castellani/СХВП — Markant Handels und Service (CASTELLANI) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността CASTELLANI — По-ранни национални словни марки CASTELLUM и CASTELLUCA — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

14

2008/C 008/28

Дело T-418/05: Определение на Първоинстанционния съд от 22 ноември 2007 г. — Investire Partecipazioni/Комисия (Жалба за отмяна — ЕФРР — Неподлежащ на обжалване акт — Подготвителен акт — Недопустимост)

15

2008/C 008/29

Дело T-102/06: Определение на Първоинстанционния съд от 22 ноември 2007 г. — Investire Partecipazioni/Комисия (Жалба за отмяна — ЕФРР — Намаляване на финансовото подпомагане — Липса на използване по пряко предназначение — Недопустимост)

15

2008/C 008/30

Дело T-183/07 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 9 ноември 2007 г. — Полша/Комисия (Обезпечително производство — Директива 2003/87/ЕО — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за Полша за периода 2008-2012 г. — Решение на Комисията за отказ — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

16

2008/C 008/31

Дело T-215/07 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 15 ноември 2007 г. — Donnici/Парламент (Обезпечително производство — Решение на Европейския парламент — Проверка на пълномощията на новоизбраните членове — Обявяване за недействителен на парламентарен мандат в резултата на прилагане на национално избирателно право — Молба за спиране на изпълнението — Допустимост — Fumus boni juris — Неотложност — Претегляне на интереси)

16

2008/C 008/32

Дело T-398/07: Жалба, подадена на 31 октомври 2007 г. — Испания/Комисия

17

2008/C 008/33

Дело T-401/07: Жалба,,подадена на 2 ноември 2007 г. — Caixa Geral de Depósitos/Комисия

17

2008/C 008/34

Дело T-402/07: Жалба, подадена на 6 ноември 2007 г. — Kaul/СХВП — Bayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Дело T-403/07: Жалба, подадена на 8 ноември 2007 г. — Union Nationale de l'Apiculture Française и др./Комисия

19

2008/C 008/36

Дело T-404/07: Иск, предявен на 8 ноември 2007 г. — Ryanair/Комисия

20

2008/C 008/37

Дело T-405/07: Иск, предявен на 14 ноември 2007 г. — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/СХВП (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Дело T-406/07: Жалба, предявена на 14 ноември 2007 г. — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/СХВП (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Дело T-407/07: Жалба, предявена на 8 ноември 2007 г. — CMB и Christof/Комисия и ЕАВ

22

2008/C 008/40

Дело T-408/07: Жалба, подадена на 7 ноември 2007 г. — Crunch Fitness International/СХВП — ILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Дело T-409/07: Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. — Cohausz/СХВП — Izquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Дело T-410/07: Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. — Jurado Hermanos/СХВП (JURADO)

23

2008/C 008/43

Дело T-411/07: Жалба, подадена на 19 ноември 2007 г. — Air Lingus Group/Комисия

24

2008/C 008/44

Дело T-413/07: Жалба, подадена на 14 ноември 2007 г. — Bayern Innovativ/СХВП — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Дело T-415/07: Жалба, подадена на 21 ноември 2007 г. — RedEnvelope/СХВП — Red Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Дело T-416/07: Жалба, подадена на 21 ноември 2007 г. — RedEnvelope/СХВП — Red Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Дело T-417/07: Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. — Lodato & C./Комисия

26

2008/C 008/48

Дело T-418/07: Жалба, подадена на 19 ноември 2007 г. — LIBRO/СХВП — Causley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Дело T-419/07: Жалба, подадена на 19 ноември 2007 г. — Okalux/СХВП — Messe Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Дело T-423/07: Иск, предявен на 15 ноември 2007 г. — Ryanair/Комисия на Европейските общности

28

2008/C 008/51

Дело T-424/07: Жалба, подадена на 20 ноември 2007 г. — Pioneer Hi-Bred International/СХВП (OPTIMUM)

29

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2008/C 008/52

Дело F-67/05: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. — Michail/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Оценка — Доклад за служебното развитие — Процедура по оценяване за 2003 година — Жалба за отмяна — Искане за обезщетение)

30

2008/C 008/53

Дело F-34/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. — Michail/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Оценяване — Доклад за развитие на кариерата — Процедура по оценяване за 2004 г. — Жалба за отмяна — Искане за обезщетение)

30

2008/C 008/54

Дело F-109/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. — Daniel Dittert/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване в длъжност — Точки за приоритет — Непълно служебно досие — Пропускане на точки за приоритет в електронния вариант на досието за повишаване, наречено Sysper 2 — Техническа грешка — Комитет по повишаване A* — Присъждане на по-малък брой точки в резултат на предложение по йерархичен път)

31

2008/C 008/55

Дело F-110/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. — Carpi Badía/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Точки за предимство — Непълно служебно досие — Пропускане на точки за предимство в електронното досие за повишаване, наречено Sysper 2 — Технически пропуск — Комитет по повишаване A* — Присъждане на брой точки, по-нисък от съдържащия се в предложението на йерархически горестоящия орган)

31

2008/C 008/56

Дело F-128/07: Жалба, подадена на 31 октомври 2007 г. — Menidiatis/Комисия

32

2008/C 008/57

Дело F-129/07: Жалба, подадена на 31 октомври 2007 г. — Kremlis/Комисия

32

2008/C 008/58

Дело F-130/07: Жалба, подадена на 31 октомври 2007 г. — Vinci/Европейска централна банка

32

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейските общности

12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/1


(2008/C 8/01)

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюз

ОВ C 315, 22.12.2007 г.

Предишни публикации

ОВ C 297, 8.12.2007 г.

ОВ C 283, 24.11.2007 г.

ОВ C 269, 10.11.2007 г.

ОВ C 247, 20.10.2007 г.

ОВ C 235, 6.10.2007 г.

ОВ C 223, 22.9.2007 г.

Може да намерите тези текстове на:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Обявления

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд на Европейските общности

12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/2


Решение на Съда (първи състав) от 22 ноември 2007 г. — Кралство Испания/Комисия на Европейските общности, Lenzing AG

(Дело C-525/04 P) (1)

(Обжалване - Държавни помощи - Несъбиране на дължимите вноски, допълнителни плащания за забава и лихви - Допустимост - Критерий за частен кредитор)

(2008/C 8/02)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: J.M Rodríguez Cárcamo)

Друга страна в производството: Комисия на Европейските общности (представители: V. Kreuschitz и J. L. Buendía Sierra, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt), Lenzing AG (представител: U. Soltész, Rechtsanwalt)

Предмет

Жалба, подадена срещу решението на Първоинстанционния съд (пети голям състав) от 21 октомври 2004 г. по дело Lenzing/Commission (T-36/99), доколкото Първоинстанционният съд е отменил член 1, параграф 1 от Решение 1999/395/ЕО на Комисията от 28 октомври 1998 година относно държавната помощ, отпусната от Испания на Sniace SA, със седалище в Torrelavega, Кантабрия (ОВ 1999 г., L 149, стp. 40), съответно изменено с Решение 2001/43/ЕО на Комисията от 20 септември 2000 г. (ОВ 2001 г., L 11, стp. 46) — Допустимост на жалба за отмяна, подадена от предприятие, конкурентно на предприятието бенефициер на помощта — Понятие за лице, лично засегнато от оспорваното решение — Споразумения за разсрочване на задълженията и възстановяване на дължимите по тях суми — Критерий за частен кредитор

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Кралство Испания да понесе освен направените от него съдебни разноски и съдебните разноски, направени от Lenzing AG.

3)

Осъжда Комисията на Европейските общности да понесе направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 69, 19.3.2005 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/2


Решение на Съда (първи състав) от 22 ноември 2007 г. — Sniace, SA/Комисия на Европейските общности, Република Австрия, Lenzing Fibers GmbH (по-рано известно като Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland

(Дело C-260/05 P) (1)

(Обжалване - Държавни помощи - Допустимост - Акт, който засяга лично жалбоподателя)

(2008/C 8/03)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Sniace, SA (представител: J. Baró Fuentes, abogado)

Други страни в производството: Комисия на Европейските общности (представители: V. Kreuschitz и J. L. Buendía Sierra), Република Австрия (представител: H. Dossi), Lenzing Fibers GmbH (по-рано известно като Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (представител: U. Soltész, Rechtsanwalt), Land Burgenland (представител: U. Soltész, Rechtsanwalt)

Предмет

Жалба срещу решение на Първоинстанционния съд (пети разширен състав) от 14 април 2005 г. по дело Sniace/Комисия (Т-88/01), с което жалбата за отмяна на Решение 2001/102/ЕО на Комисията от 19 юли 2000 г. относно държавната помощ, предоставена от Австрия в полза на Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (ОВ L 38, стр. 33), подадена от жалбоподателя, се обявява за недопустима.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Sniace SA да заплати съдебните разноски.

3)

Република Австрия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 193, 6.8.2005 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/3


Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия

(Дело C-319/05) (1)

(Иск за установяване на неизпълнение на задължения - Член 28 ЕО и член 30 ЕО - Директива 2001/83/ЕО - Препарат от чесън под формата на капсули - Препарат, търгуван законосъобразно в някои държави-членки като хранителна добавка - Препарат, класифициран като лекарствен продукт в държавата-членка по вноса - Понятие за лекарствен продукт - Пречка - Обосноваване - Обществено здраве - Пропорционалност)

(2008/C 8/04)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: B. Stromsky и B. Schima)

Ответник: Федерална република Германия (представители: M. Lumma и C. Schulze-Bahr)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Нарушение на член 28 ЕО и член 30 ЕО — Национална административна практика, според която се класифицира като лекарствен продукт препарат от чесън под формата на капсули — Понятие за лекарствен продукт съгласно общностната правна уредба

Диспозитив

1)

Като е класифицирала като лекарствен продукт препарат от чесън под формата на капсули, който не отговаря на определението за лекарствен продукт по смисъла на член 1, точка 2 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по член 28 ЕО и член 30 ЕО.

2)

Осъжда Федерална република Германия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 257, 15.10.2005 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/3


Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2007 г. (искане за преюдициално заключение от Hovrätten för Övre Norrland — Швеция) — Наказателно производство срещу Frederik Granberg

(Дело C-330/05) (1)

(Акцизи - Минерални масла - Необичаен вид транспорт)

(2008/C 8/05)

Език на производството: шведски

Препращаща юрисдикция

Hovrätten för Övre Norrland

Страна в главното производство

Frederik Granberg.

Предмет

Преюдициално запитване — Hovrätten för Övre Norrland — Тълкуване на член 9, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти (ОВ L 76, стр. 1) — Внос от частни лица на минерални масла, които вече са освободени за потребление в друга държава-членка — Необичаен начин на транспорт.

Диспозитив

1)

Член 9, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти, съответно изменена с Директива 92/108/ЕИО на Съвета от 14 декември 1992 година, не допуска общо облагане с акциз в държавата-членка на потребление на газьол за отопление, придобит в друга държава-членка от физическо лице за свое собствено потребление и превозван от него до посочената държава-членка на потребление, независимо от начина, по който се извършва превозът.

2)

Превозът от физическо лице на 3 000 l газьол за отопление в три контейнера, общоизвестни като „големи контейнери за насипен товар“ и натоварени в лекотоварен камион, представлява „необичаен вид транспорт“ по смисъла на член 9, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО, съответно изменена с Директива 92/108/ЕИО.

3)

Член 7, параграф 4 от Директива 92/12/ЕИО, съответно изменена с Директива 92/108/ЕИО, допуска законодателството на държава-членка по местоназначение, в която акцизът е изискуем, в съответствие с предвидената в член 9, параграф 3 от тази директива възможност, да задължи всяко физическо лице, което е придобило лично и за свое собствено потребление газьол за отопление в друга държава-членка, където тази стока е била освободена за потребление, и което само превозва тази стока към държавата-членка на потребление посредством „необичаен вид транспорт“ по смисъла на член 9, параграф 3, да предостави обезпечение, за да гарантира плащането на акциз и да разполага с придружителен документ, както и с документ, който удостоверява предоставянето на това обезпечение.


(1)  ОВ C 271, 29.10.2005 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/4


Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — International Mail Spain SL/Administración del Estado, Correos

(Дело C-162/06) (1)

(Директива 97/67/ЕО - Общи правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги - Либерализиране на пощенските услуги - Възможност за резервиране на международната поща за доставчика на универсалната пощенска услуга до степента, необходима, за да се гарантира поддържането на универсалната услуга)

(2008/C 8/06)

Език на производството: испански

Препращаща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Ищец: International Mail Spain SL

Ответник: Administración del Estado, Correos

Предмет

Преюдициално запитване — Tribunal Supremo — Тълкуване на член 7, параграф 2 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 15, стр. 14; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 3, стр. 12), в редакцията й преди въведеното с Директива 2002/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. изменение — Пощенски услуги, резервирани за доставчика на универсалната пощенска услуга — Международна поща — Критерии за преценка — Вземане предвид само нарушаването на финансовото равновесие на доставчика на универсалната пощенска услуга

Диспозитив

Член 7, параграф 2 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата трябва да се тълкува в смисъл, че разрешава на държавите-членки да резервират международната поща за доставчика на универсалната пощенска услуга само ако установят, че

липсата на такова резервиране би възпрепятствала осъществяването на универсалната услуга или

резервирането е необходимо, за да може тази услуга да се осъществи при икономически приемливи условия.


(1)  ОВ C 143, 17.6.2006 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/4


Решение на Съда (пети състав) от 15 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

(Дело C-59/07) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2003/109/ЕО - Статут на дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни - Липса на транспониране в предвидения срок)

(2008/C 8/07)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Комисия на Европийските общности (представители: M. Condou-Durande и A. Alcover San Pedro)

Ответник: Кралство Испания (представител: F. Díez Moreno)

Предмет

Неизпълнение на задължение от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на разпоредбите, необходими за съобразяване с Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ 2004 г., L 16, стр. 44)

Диспозитив

1)

Като не е приело необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по посочената директива.

2)

Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 69, 24.3.2007 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/5


Преюдициално запитване, отправено от Nederlandse Raad van State на 17 октомври 2007 г. — M. и N. Elgafaji и Staatssecretaris van Justitie

(Дело C-465/07)

(2008/C 8/08)

Език на производството: нидерландски

Препращаща юрисдикция

Nederlandse Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподатели: M. Elgafaji, N. Elgafaji и Staatssecretaris van Justitie

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 15, буква в) от Директива 2004/83/ЕО (1) на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила, да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба предоставя закрила само в ситуация, към която се прилага и член 3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както е тълкуван в практиката на Европейския съд за правата на човека, или първата от посочените разпоредби предоставя допълнителна или различна закрила в сравнение с член 3 от Конвенцията?

2)

Ако член 15, буква в) от Директивата предоставя допълнителна или различна закрила в сравнение с член 3 от Конвенцията, какви са в този случай критериите, за да се прецени дали лице, което твърди, че може да претендира статут на субсидиарна закрила, действително е изложено на опасност от тежки и лични заплахи срещу живота или личността поради безогледно насилие по смисъла на член 15, буква в), във връзка с член 2, буква д) от директивата?


(1)  ОВ L 304, стр. 12.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/5


Преюдициално запитване, отправено от Landesarbeitsgericht Düsseldorf на 22 октомври 2007 г. — Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH

(Дело C-466/07)

(2008/C 8/09)

Език на производството: немски

Препращаща юрисдикция

Landesarbeitsgericht Düsseldorf.

Страни в главното производство

Ищец: Dietmar Klarenberg.

Ответник: Ferrotron Technologies GmbH.

Преюдициален въпрос

Налице ли е прехвърляне на обособена част от предприятие или от стопанска дейност на друг работодател по смисъла на член 1, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (1), единствено когато новият работодател продължи да управлява обособената част от предприятие или от стопанската дейност като самостоятелна в организационно отношение обособена част от предприятие или от стопанска дейност?


(1)  ОВ L 82, стр. 16.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/6


Иск, предявен на 22 октомври 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

(Дело C-469/07)

(2008/C 8/10)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представител: H. Kraemer)

Ответник: Великото херцогство Люксембург

Искания на ищеца

да се приеме за установено, че при липсата на съобщение за съдилищата, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността, Великото херцогство Люксембург не е изпълнило задълженията си по член 80, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета, от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността (1);

да бъде осъдено Великото херцогство Люксембург да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Великото херцогство Люксембург не е изпълнило задължението по член 80, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, според който всяка държава-членка съобщава на Комисията, най-късно до 6 март 2005 г., списък на съдилищата, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността с данни за тяхното наименование и териториална компетентност.


(1)  OВ 2002 г., L 3, стp. 1.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/6


Преюдициално запитване, отправено от Hof van Beroep te Antwerpen (Белгия) на 29 октомври 2007 г. — Gerlach & Co. NV/Кралство Белгия

(Дело C-477/07)

(2008/C 8/11)

Език на производството: нидерландски

Препращаща юрисдикция

Hof van Beroep te Antwerpen

Страни в главното производство

Ищец: Gerlach & Co. NV

Ответник: Кралство Белгия

Преюдициални въпроси

1)

Представлява ли взимането под отчет по смисъла на член 221, параграф 1 от Митническия кодекс на Общността (приет с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. (1), наричан по-нататък: „Митнически кодекс“) взимане под отчет по смисъла на член 217 от Митническия кодекс, което се състои във вписване на размера на сборовете от митническите органи в счетоводните документи или на друг носител на счетоводна информация и следва ли да се прави разлика между това взимане под отчет и вписването на размера на вземанията при осчетоводяването на собствените ресурси по смисъла на член 6 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1552/1989 на Съвета от 29 май 1989 г. за прилагане на Решение 88/376/ЕИО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите (2) (понастоящем член 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите? (3)

2)

Следва ли член 221, параграф 1 от Митническия кодекс да се тълкува в смисъл, че уведомяването на длъжника по подходящ начин от митническите органи за размера на сборовете може да се разглежда като уредено в член 221, параграф 1 от Митническия кодекс уведомяване на длъжника за размера на сборовете, само ако размерът на сборовете е взет под отчет от митническите органи още преди уведомяването на длъжника?

3)

Следва ли член 221, параграф 1 от Митническия кодекс да се тълкува в смисъл, че размерът на сборовете не може да се изисква, когато митническите органи са уведомили по подходящ начин длъжника за него, но не са го взели под отчет, така че митническите органи могат да съберат в последствие размера на сборовете, само ако длъжникът е уведомен по подходящ начин за него след взимането му под отчет и доколкото това е извършено в рамките на действащия давностен срок?


(1)  Регламент относно създаване на Митнически кодекс на Общността, ОВ L 302, стр. 1.

(2)  ОВ L 155, стр. 1.

(3)  ОВ L 130, стр. 1.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/6


Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank te 's-Gravenhage (Нидерландия) на 2 ноември 2007 г. — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom, което извършва дейност и под наименованието Octrooicentrum Nederland

(Дело C-482/07)

(2008/C 8/12)

Език на производството: нидерландски

Препращаща юрисдикция

Rechtbank te 's-Gravenhage

Страни в главното производство

Ищец: AHP Manufacturing BV

Ответник: Bureau voor de Industriële Eigendom, което извършва дейност и под наименованието Octrooicentrum Nederland

Преюдициални въпроси

1)

Недопустимо ли е съгласно Регламент (ЕИО) № 1768/92 на Съвета от 18 юни 1992 година относно създаването на сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (1) (в редакцията след измененията) и по-специално съгласно член 3, параграф 1, буква в) от него на притежателя на основен патент да се издаде сертификат за продукт, за който към момента на заявката за сертификат вече са издадени един или повече сертификати на един или повече притежатели на основни патенти?

2)

Води ли до друг отговор на първия въпрос Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 година относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита (2) (в редакцията след измененията) и по-специално седемнадесетото съображение и член 3, параграф 2, второ изречение от него?

3)

С оглед на отговора на предходните въпроси от значение ли е дали най-късно подадената заявка, както и по-ранната(ите) заявка(и) са подадени в срока по член 7 параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1768/92 или в срока по член 7, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1768/92?

4)

С оглед на отговора на предходните въпроси от значение ли е дали предоставеният при издаването на сертификата по член 13 от Регламент (ЕИО) № 1768/92 срок на закрила изтича към същия или към по-късен момент спрямо случаите, в които са налице един или повече сертификати, издадени за същия продукт?

5)

С оглед на отговора на предходните въпроси от значение ли е, че Регламент (ЕИО) № 1768/92 не определя срока, в рамките на който компетентната служба по смисъла на член 9, параграф 1 от регламента трябва да разгледа заявката за сертификат и да издаде последния, поради което различната бързина на разглеждане на заявките от страна на съответните служби в държавите-членки може да доведе до съответни различия по отношение на възможността за издаване на сертификат?


(1)  ОВ L 182, 2.7.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 198, 8.8.1996 г., стр. 30; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 19, стр. 160.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/7


Жалба, подадена на 5 ноември 2007 г. от Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG, срещу Определението, постановено на 28 август 2007 г. от Първоинстанционния съд (втори състав) по дело T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Комисия на Европейските общности

(Дело C-483/07 P)

(2008/C 8/13)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (представител: K. Bott, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

1.

Да се отмени Определението на Първоинстанционния съд на Европейските общности (втори състав) от 28 август 2007 г. и

2.

да се отмени Решението на ответника за запазване на домейна „galileo.eu“,

3.

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски по обжалването и съдебните разноски, свързани с производството пред Първоинстанционния съд,

4.

при условията на евентуалност и според искания 2) и 3), делото да се върне на Първоинстанционния съд и ответникът да се осъди да заплати съдебните разноски по обжалването.

Правни основания и основни доводи

В жалбата си жалбоподателят посочва нарушение на общностното право (член 58, параграф 1, второ изречение от Статута на Съда), по-специално на член 230, четвърта алинея ЕО. Според схващането на жалбоподателя Първоинстанционният съд бил допуснал такова нарушаване на правото, като отхвърлил жалбата му като недопустима, тъй като жалбоподателят не бил „лично засегнат“ от обжалваното решение на ответника да запази за себе си името на домейна „galileo.eu“. Жалбоподателят смята, че решението на Комисията да запази за себе си домейна „galileo.eu“ го засяга лично по смисъла на съдебната практика, поради правата му върху немската словна марка Galileo, поради предоставеното му с Регламент 874/2004 на Комисията правно положение в регистрационната процедура, както и поради обстоятелството, че домейнът „galileo.eu“ е икономическо благо, способно да бъде предмет на търговски обмен, и следователно може да се предостави само веднъж.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/8


Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank te 's-Gravenhage, заседаващ в Roermond (Нидерландия) на 31 октомври 2007 г. — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie

(Дело C-484/07)

(2008/C 8/14)

Език на производството: нидерландски

Препращаща юрисдикция

Rechtbank te 's-Gravenhage, заседаващ в Roermond

Страни в главното производство

Ищец: Fatma Pehlivan

Ответник: Staatssecretaris van Justitie

Преюдициални въпроси

1a.

Трябва ли член 7, първа алинея, първо тире от Решение за асоцииране 1/80 [от 19 септември 1980 г. относно развитието на асоциирането, прието от Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция] да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба се прилага, ако даден член на семейство на турски работник действително е живял с него в продължение на три години, без правото на пребиваване на този член на семейството да е оспорено през тези три години от компетентните национални органи?

1б.

Недопустима ли е съгласно член 7, първа алинея, първо тире от Решение за асоцииране 1/80 възможността през тези три години дадена държава-членка да реши, че ако даден член на семейството, който е бил приет на нейната територия, сключи брак, той не може да черпи права от тази разпоредба, дори ако същият продължава да живее при турския работник?

2.

Недопустимо ли е съгласно член 7, първа алинея, първо тире или съгласно друга разпоредба и/или принцип на европейското право след изтичането на периода от три години компетентните национални органи да оспорят с обратна сила правото на пребиваване на съответния чужд гражданин въз основа на националните разпоредби, които определят дали това лице е член на семейството и/или дали пребивава законно през тези три години?

3a.

Релевантно ли е за отговорите на горните въпроси обстоятелството, че чуждестранен гражданин съзнателно или несъзнателно укрива сведения, които съгласно националното законодателство са от значение за неговото право на пребиваване? Ако отговорът на този въпрос е положителен, в какъв смисъл?

3б.

От значение ли е в това отношение дали посочените сведения са станали известни през посочения период от три години или едва след като той е изтекъл? При това следва да се има предвид, че след като посочените сведения са станали известни, компетентните национални органи вероятно трябва да предприемат (по-задълбочено) разследване преди да приемат решение? Ако отговорът на този въпрос е положителен, в какъв смисъл?


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/8


Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (Civil Division) (Обединено Кралство) на 5 ноември 2007 г. — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, traiding as „Honey pot cosmetic & Parfumery Sales“, Starion International Ltd

(Дело C-487/07)

(2008/C 8/15)

Език на производството: английски

Препращаща юрисдикция

Court of Appeal (Civil Division)

Страни в главното производство

Ищец: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie.

Ответник: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, traiding as „Honey pot cosmetic & Parfumery Sales“, Starion International Ltd

Преюдициални въпроси

1

Когато в реклама на свои стоки или услуги търговец използва регистрирана марка, притежавана от конкурент, с цел да сравни характеристиките (и по-специално аромата) на предлаганите от него стоки или услуги с характеристиките (и по-специално аромата) на стоките или услугите, предлагани с тази марка от конкурента, като не създава объркване, нито по друг начин застрашава основната функция на марката като наименование за произход, използването от негова страна попада ли в буква а) или буква з) на член 5 от Директива 89/104?

2

Когато в търговска дейност търговец използва (по-специално в сравнителен списък) общоизвестна регистрирана марка за обозначаване на характеристика на своя стока (по-специално аромата ѝ) по такъв начин, че:

a)

не създава каквато и да е вероятност от объркване;

б)

не засяга продажбата на стоката от общоизвестната регистрирана марка;

в)

не застрашава основната функция на регистрираната марка да гарантира произхода и не уврежда добрата репутация на тази марка чрез опетняване на нейния образ или чрез смесване или по всякакъв друг начин, и

г)

грае значителна роля за промоцията на стоката на търговеца,

това използване попада ли в член 5, параграф 1, буква a) от Директива 89/104?

3

В контекста на член 3a, буква ж) от Директивата относно заблуждаващата реклама (84/450), изменен с Директивата относно сравнителната реклама (97/55), какво е значението на „извлича нелоялно предимство от“ и по-специално, когато търговец сравнява своя стока със стока от общоизвестна марка в сравнителен списък, по този начин той извлича ли нелоялно предимство от доброто име на общоизвестната марка?

4

В контекста на член 3a, буква з) от посочената директива какво е значението на „представя стоките или услугите като имитация или копие“ и по-специално този израз обхваща ли случаите, в които без по никакъв начин да поражда объркване или да въвежда в заблуждение, страната просто честно обявява, че нейната стока притежава основна характеристика (аромат) като тази на общоизвестна стока, която е защитена от марка?

5

Когато търговец използва знак, сходен с регистрирана марка с добра репутация и този знак не е объркващо сходен с марката, по такъв начин, че:

a)

основната функция на регистрираната марка да гарантира произхода не е накърнена или застрашена;

б)

няма опетняване или объркване относно регистрираната марка или нейната добра репутация, нито някаква опасност това да се случи;

в)

продажбите на притежателя на марката не са засегнати;

г)

притежателят на марката не е лишен от каквато и да е облага, свързана с промоцията, запазването или развитието на своята марка;

д)

търговецът получава обаче търговско предимство от използването на своя знак поради сходството му с регистрираната марка,

това използване представлява ли извличане на „нелоялно предимство“ от добрата репутация на регистрираната марка по смисъла на член 5, параграф 2 от Директивата за търговските марки?


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/9


Преюдициално запитване, отправено от Court of Session (Шотландия), Единбург (Обединено кралство) на 5 ноември 2007 г. — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Дело C-488/07)

(2008/C 8/16)

Език на производството: английски

Препращаща юрисдикция

Court of Session (Шотландия), Единбург

Страни в главното производство

Ищец: Royal Bank of Scotland plc

Ответник: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Преюдициални въпроси

1)

Изисква ли член 19, параграф 1, втора алинея от Директива 77/388/ЕИО (1) (Шеста директива за ДДС) подлежащата на приспадане част по отношение на данъчно задължено лице съобразно член 17, параграф 5 да се определя на годишна база в процентно изражение със закръгляване до цифра, която не превишава следващата единица, ако:

a)

посочената подлежаща на приспадане част е подлежаща на приспадане част, определена за направление на стопанската дейност на данъчно задълженото лице съобразно член 17, параграф 5, трета алинея, буква a) или б); и/или

б)

посочената подлежаща на приспадане част е подлежаща на приспадане част, определена въз основа на използването на всички или на част от стоките и услугите от данъчнозадълженото лице съобразно член 17, параграф 5, трета алинея, буква в); и/или

в)

посочената подлежаща на приспадане част е подлежаща на приспадане част, определена за всички стоки и услуги, използвани от данъчно задълженото лице за всички сделки, посочени в член 17, параграф 5, първа алинея съобразно член 17, параграф 5, трета алинея, буква г)?

2)

Член 19, параграф 1, втора алинея разрешава ли на държавите-членки да изискват подлежащата на приспадане част по отношение на данъчно задължено лице да се определя на годишна база в процентно изражение със закръгляване до цифра, различна от следващата единица?


(1)  OВ 1977 г., L 145, стр. 1.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/10


Иск, предявен на 12 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

(Дело C-494/07)

(2008/C 8/17)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: M. Patakia и D. Recchia)

Ответник: Република Гърция

Искания на ищеца

да се установи, че като не е приела необходимите мерки за правилното транспониране в националното право на задълженията, произтичащи от член 6, параграф 4, член 12 и член 13 (заедно с приложение IV) от Директива 92/43/ЕИО на Съвета (1) от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, Република Гърция не е изпълнила задълженията си по тези разпоредби,

да се осъди Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Комисията разглежда съвместимостта на мерките, приети от Република Гърция за транспонирането на Директива 92/43/ЕИО.

В резултат на този преглед се установява, че определени разпоредби на Директивата не са били транспонирани в тяхната цялост и/или не са били транспонирани правилно.

В частност, Комисията смята, че употребата в гръцкото законодателство на израза „λόγοι ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος“ („причини от значим обществен интерес“) вместо на израза „επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος“ („наложителни причини от по-важен обществен интерес“), използван в член 6, параграф 4 от директивата, представлява неправилно транспониране на горепосочената разпоредба, тъй като разширява възможността за използване на предвиденото в нея изключение и е несъвместим с необходимостта от тясно тълкуване на директивата.

Освен това, Комисията смята, че включването в гръцкото законодателство на причини „от особена икономическа важност“ сред „наложителни[те] причини от по-важен обществен интерес“, от които съгласно член 6, параграф 4 от директивата е обусловено приложението на изключението, предвидено в същата разпоредба, представлява неправилно транспониране на член 6, параграф 4 от директивата, тъй като създава допълнителни възможности за ползване на изключение.

Накрая, Комисията констатира, че както признават и гръцките власти, разпоредбите на гръцкото законодателство, с които се транспонират членове 12 и 13 от директивата, не препращат към приложението, което уточнява тяхното приложно поле, в резултат на което горепосочените членове на директивата не са транспонирани правилно.

Вследствие на това Комисията счита, че Република Гърция не е транспонирала правилно член 6, параграф 4, член 12 и член 13 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.


(1)  OB L 206, 22.7.1992 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/10


Иск, предявен на 20 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

(Дело C-507/07)

(2008/C 8/18)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представител: H. Kraemer)

Ответник: Френска република

Искания на ищеца

да се установи, че като не е съобщила на Комисията списък на съдилищата, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността, Френската република не е изпълнила задълженията си по член 80, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (1),

да се осъди Френската република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Френската република не е изпълнила задължението, предвидено в член 80, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, съгласно който най-късно на 6 март 2005 г. всяка държава-членка съобщава на Комисията списък на съдилищата, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността, с данни за тяхното наименование и териториална юрисдикция.


(1)  ОВ L 3, 2002 г., стр 1.


Първоинстанционен съд на Европейските общности

12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/11


Решение на Първоинстанционния съд от 27 ноември 2007 г. — Pitsiorlas/Съвет и ЕЦБ

(Дело T-3/00 и T-337/04) (1)

(Достъп до документи - Споразумение Базел-Ниборг - Жалба за отмяна - Подлежащи на обжалване актове - Мотивиране - Възражение за незаконосъобразност - Решение 93/731/ЕО - Процедурен правилник на Европейската централна банка - Иск за обезщетение - Извъндоговорна отговорност на Общността за неправомерно поведение на органите й - Вреда - Причинна връзка)

(2008/C 8/19)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Athanasios Pitsiorlas (Солун, Гърция) (представител: D. Papafilippou, avocat)

Ответници: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално M. Bauer, S. Kyriakopoulou и D. Zachariou, впоследствие M. Bauer и D. Zachariou) и Европейска централна банка (представители: по дело T-3/00, първоначално C. Zilioli, C. Kroppenstedt и P. Vospernik, впоследствие C. Zilioli, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou и S. Vuorensola, най-накрая C. Zilioli, C. Kroppenstedt и F. Athanasiou и по дело T-337/04, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou и P. Papapaschalis)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решенията на Съвета и на Европейската централна банка, с които се отхвърлят заявленията на ищеца за достъп до документи, свързани със споразумението Базел-Ниборг от м. септември 1987 г. и, от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

1)

Отхвърля решението на Управителния съвет на ЕЦБ от 21 октомври 1999 г., както г-н Athanasios Pitsiorlas е уведомен за него с писмо на ЕЦБ от 8 ноември 1999 г.

2)

Отхвърля жалбата за отмяна в останалата му част.

3)

Отхвърля иска за обезщетение.

4)

Осъжда ЕЦБ, Съвета и жалбоподателя да заплатят собствените си съдебни разноски по дела T-3/00 и T-337/04. Осъжда Съвета да понесе собствените си и тези на жалбоподателя съдебни разноски по дело C-193/01 P.


(1)  ОВ C 122, 29.4.2000 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/11


Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2007 г. — Ianniello/Комисия

(Дело T-205/04) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Доклад за развиетието на кариерата - Период на оценяване 2001/2002 г. - Жалба за отмяна - Искане за обезщетение)

(2008/C 8/20)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Alessandro Ianniello (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodrigues и Y. Minatchy, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представител: J. Currall, подпомаган от D. Waelbroeck, avocat)

Предмет

От една страна, отмяна на доклада за развитието на кариерата на жалбоподателя за периода 2001/2002, както и на решението на органа по назначаването от 18 февруари 2004 г., с което се отхвърля неговата жалба, и от друга страна, заплащане на обезщетение за претърпените неимуществени вреди.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 217, 28.8.2004 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/12


Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2007 г. — Ianniello/Комисия

(Дело T-308/04) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Доклад за развитието на кариерата - Период на оценяване 2001/2002 г. - Иск за отмяна - Иск за обезщетение за вреди)

(2008/C 8/21)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Francesco Ianniello (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и V. Joris)

Предмет

Отмяна на доклада за развитието на кариерата на ищеца за периода на оценяване 2001/2002 г., както и плащане на обезщетение за претърпените неимуществени вреди.

Диспозитив

1)

Отменя решението за приемане на доклада за развитие на кариерата на ищеца за периода на оценяване 2001/2002 г.

2)

Отхвърля иска в останалата му част.

3)

Осъжда Комисията да понесе направените от нея съдебни разноски, както и тези, направени от ищеца.


(1)  ОВ C 262, 23.10.2004 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/12


Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2007 г. — P/Комисия

(Дело T-103/05) (1)

(Длъжностни лица - Заплата - Неразрешено отсъствие - Загуба на право на заплата - Член 59 от Правилника - Медицинско свидетелство)

(2008/C 8/22)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: P (Барселона, Испания) (представител: M. Griful i Ponsati, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: първоначално J. Currall и L. Lozano Palacios, впоследствие J. Currall и I. Martínez del Peral)

Предмет

Жалба за отмяна на Решение от 10 май 2004 г. на Комисията, с което отсъствието на жалбоподателя се обявява за неразрешено, считано от 16 март 2004 г., и се спира изплащането на заплатата му, считано от 15 април 2004 г. до поемане на задълженията му в Генерална дирекция „Преса и известия“ в Брюксел.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Всяка страна понася собствените си съдебни разноски.


(1)  ОВ C 132, 28.5.2005 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/12


Решение на Първоинстанционния съд от 28 ноември 2007 г. — Vounakis/Комисия

(Дело T-214/05) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Доклад за развитието на кариерата - Период на оценяване 2003 г. - Определяне на целите, които трябва да бъдат постигнати - Задължение за излагане на мотиви - Несъответствие между оценките и коментарите - Явна грешка в преценката)

(2008/C 8/23)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Hippocrate Vounakis (Wezembeek-Oppem, Белгия) (представители: първоначално S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, след това S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и V. Joris)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията от 13 юли 2004 г., с което се приема окончателният доклад за развитието на кариерата на ищеца за периода 1 януари-31 декември 2003 г.

Диспозитив

1)

Отменя решението от 13 юли 2004 г., с което се приема доклада за развитието на кариерата на г-н Hippocrate Vounakis за периода 1 януари-31 декември 2003 г., доколкото то се отнася за рубрика „Ефикасност“.

2)

Отхвърля иска в останалата му част.

3)

Осъжда Комисията да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 205, 20.8.2005 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/13


Решение на Първоинстанционния съд от 27 ноември 2007 г. — Gateway/СХВП — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)

(Дело T-434/05) (1)

(Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за словна марка на Общността ACTIVY Media Gateway - По-ранни словни и фигуративни общностни и национални марки Gateway и GATEWAY - Основания за отказ - Липса на вероятност от объркване - Липса на прилика между знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент ЕО № 40/94 - Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94)

(2008/C 8/24)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Gateway, Inc. (Irvine, Калифорния, Съединени щати) (представители: първоначално C.R. Jones и P. Massey, впоследствие C.R. Jones и E.S. Mackenzie, solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: J. Laporta Insa)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Fujitsu Siemens Computers GmbH (Мюнхен, Германия)

Предмет

Жалба, подадена срещу Решение на Първи апелативен състав на СХВП от 14 септември 2005 г. (преписка R 1068/2004-1) относно процедура по възражение между Fujitsu Siemens Computers GmbH и Gateway, Inc.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Gateway, Inc. да понесе направените от него разноски, както и тези на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП).


(1)  ОВ C 60, 11.3.2006 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/13


Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2007 г. — Tegometall International/СХВП — Wuppermann (TEK)

(Дело T-458/05) (1)

(Марка на Общността - Процедура за обявяване на недействителност - Заявка за словна марка на Общността „TEK“ - Предмет на спора - Зачитане на правото на защита - Абсолютни основания за отказ - Описателен характер - Член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) и член 51, буква а) от Регламент (ЕО) № 40/94)

(2008/C 8/25)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Tegometall International AG (Lengwil-Oberhofen, Швейцария) (представител: H. Timmann, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: J. Weberndörfer)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд: Wippermann AG (Леверкузен, Германия) (представители: първоначално H. Huisken, впоследствие I. Friedhoff, avocats)

Предмет

Жалба, подадена срещу Решение на втори апелативен състав на СХВП от 21 октомври 2005 г. (дело R 1063/2004-2), поправено на 16 ноември 2005 г., относно процедура за обявяване на недействителност между Wuppermann AG и Tegometall International AG.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски, с изключение на направените от встъпилата страна.

3)

Встъпилата страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 60, 11.3.2006 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/14


Решение на Първоинстанционния съд от 21 ноември 2007 г. — Wesergold Getränkeindustrie/СХВП — Lidl Stiftung (VITAL FIT)

(Дело T-111/06) (1)

(Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността VITAL FIT - По-ранна национална словна марка VITAFIT - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 - Право на изслушване - Задължение за мотивиране)

(2008/C 8/26)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Германия) (представители: P. Goldenbaum, T. Melchert и I. Rohr, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (представител: G. Schneider)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд: Lidlt Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Германия) (представител: M. Schaeffer, avocat)

Предмет

Жалба срещу Решение № R 3/2005-2 на Втори апелативен състав на СХВП от 16 февруари 2006 г. относно процедура по възражение между Lidl Stiftung & Co. KG и Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG да заплати направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 143, 17.6.2006 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/14


Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2007 г. — Castellani/СХВП — Markant Handels und Service (CASTELLANI)

(Дело T-149/06) (1)

(Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността CASTELLANI - По-ранни национални словни марки CASTELLUM и CASTELLUCA - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

(2008/C 8/27)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Castellani SpA (Campagna Gello, Италия) (представители: A. Di Maso и M. Di Masi, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: J. García Murillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Германия)

Предмет

Жалба срещу решението на Първи апелативен състав на СХВП от 22 февруари 2006 г. (дело R 449/2005-1) относно производство по възражение между Markant Handels und Service GmbH и Castellani SpA.

Диспозитив

1)

Отменя решението на Първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 22 февруари 2006 г. (дело R 449/2005 1).

2)

Осъжда СХВП да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 178, 29.7.2006 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/15


Определение на Първоинстанционния съд от 22 ноември 2007 г. — Investire Partecipazioni/Комисия

(Дело T-418/05) (1)

(Жалба за отмяна - ЕФРР - Неподлежащ на обжалване акт - Подготвителен акт - Недопустимост)

(2008/C 8/28)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Investire Partecipazioni SpA (Рим, Италия) (представители: G. M. Roberti и A. Franchi, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: L. Flynn и M. Velardo, подпомагани от G. Faedo, avocat)

Предмет

Искания за отмяна на решения, които според жалбоподателя се съдържат в две писма на Генерална дирекция „Регионална политика“ на Комисията от 11 и 23 август 2005 г., адресирани до постоянното представителство на Италианската република към Европейския съюз, относно недопустимостта за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие на мярка, предвидена в единствения програмен документ по цел № 2 за периода 1997-1999 година за региона на Пиемонт (Италия).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Осъжда Investire Partecipazioni SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 22, 28.1.2006 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/15


Определение на Първоинстанционния съд от 22 ноември 2007 г. — Investire Partecipazioni/Комисия

(Дело T-102/06) (1)

(Жалба за отмяна - ЕФРР - Намаляване на финансовото подпомагане - Липса на използване по пряко предназначение - Недопустимост)

(2008/C 8/29)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Investire Partecipazioni SpA (Рим, Италия) (представители: G.M. Roberti и A. Franchi, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: M. Velardo и L. Flynn, agents, подпомагани от G. Faedo, avocat)

Предмет

Жалба за отмяна на Решение C (2005) 4683 на Комисията от 25 ноември 2005 г. относно намаляване на подпомагането, предоставено от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в изпълнение на Решение C (97) 2199 от 27 юли 1997 г. за одобряване на подпомагане от страна на ЕФРР, предназначено за мерките, предвидени в единния програмен документ за периода 1997-1999 г. за областта Пиемонте (Италия) на основание цел № 2.

Диспозитив

1)

Жалбата се отхвърля като недопустима.

2)

Осъжда Investire Partecipazioni SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 121, 20.5.2006 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/16


Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 9 ноември 2007 г. — Полша/Комисия

(Дело T-183/07 R) (1)

(„Обезпечително производство - Директива 2003/87/ЕО - Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове - Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за Полша за периода 2008-2012 г. - Решение на Комисията за отказ - Молба за спиране на изпълнението - Липса на неотложност“)

(2008/C 8/30)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Република Полша (представител: T. Nowakowski)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: U. Wölker и K. Herrmann)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на Решение С (2007) 1295 окончателен на Комисията от 26 март 2007 г. относно националния план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г., нотифициран от Република Полша съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/EО на Съвета (OВ L 275, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78).

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за налагане на обезпечителна мярка.

2)

Първоинстанционният съд не се произнася по съдебните разноски.


(1)  OB C 155, 7.7.2007 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/16


Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 15 ноември 2007 г. — Donnici/Парламент

(Дело T-215/07 R)

(Обезпечително производство - Решение на Европейския парламент - Проверка на пълномощията на новоизбраните членове - Обявяване за недействителен на парламентарен мандат в резултата на прилагане на национално избирателно право - Молба за спиране на изпълнението - Допустимост - Fumus boni juris - Неотложност - Претегляне на интереси)

(2008/C 8/31)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Beniamino Donnici (Castolibero, Италия) (представители: M. Sanino, G.M. Roberti, I. Perego и P. Salvatore, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: H. Krück, N. Lorenz и A. Caiola)

Встъпила страна в подкрепа на ищеца: Италианска република (представители: I. Braguglia, подпомаган от P. Gentili, avvocato dello Stato)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Achille Occhetto (Рим, Италия) (представители: P. De Caterini и F. Paola, avocats)

Предмет

Молба за спиране изпълнението на Решение на Европейския парламент от 24 май 2007 г. относно проверка на пълномощията на Beniamino Donnici (2007/2121(REG) до произнасяне на Първоинстанционния съд по жалбата от главното производство.

Диспозитив

1)

Спира изпълнението на Решение на Европейския парламент от 24 май 2007 г. относно проверката на пълномощията на Beniamino Donnici (2007/2121(REG).

2)

Първоинстанционният съд не се произнася по съдебните разноски.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/17


Жалба, подадена на 31 октомври 2007 г. — Испания/Комисия

(Дело T-398/07)

(2008/C 8/32)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: г-жа. N. Díaz Abad)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решение на Комисията от 4 юли 2007 година във връзка с производство по член 82 ЕО (преписка COMP/38.784 — Wanadoo España срещу Telefónica) и

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Настоящата жалба е насочена срещу Решение на Комисията от 4 юли 2007 година във връзка с производство по член 82 ЕО (преписка COMP/38.784 — Wanadoo España срещу Telefónica), с което Комисията е наложила на Telefónica, S.A., при условия на солидарна отговорност с Telefónica de España S.A.U., глоба в размер на 151 875 000 евро за нарушение на член 82 ЕО. Според Комисията от м. септември 2001 г. до м. декември 2006 г. тези две дружества са прилагали несправедливи тарифи при предоставянето на широколентови услуги на едро и дребно.

В подкрепа на исканията си жалбоподателят излага следните доводи:

Нарушение на задължението за сътрудничество, предвидено в член 10 ЕО и в член 7, параграф 2 от Директива 2002/21/ЕО (1), доколкото Комисията не е предоставила на испанската Autoridad Nacional de Reglamentación възможността да сътрудничи с нея с цел да се изследват начините, които биха позволили да се намери възможно най-ефикасното разрешение за предполагаемото извършено нарушение.

Нарушение на член 82 ЕО поради явни грешки в преценката във връзка с абсолютно необходимия характер на продуктите на едро, с изчисляването на цените и с последиците от поведението на Telefónica върху конкурентите и потребителите.

Прилагане ultra vires на член 82 ЕО, тъй като обжалваното решение се отразява върху действащата в Испания регулаторна рамка за електронните съобщения, като нарушава равновесието между регулиране ex ante и нормативно регулиране на конкуренцията. Освен това несъответствие на постигнатите от Комисията резултати с международния опит и с реалното положение на испанския пазар, възпрепятстване на испанската Autoridad Nacional de Reglamentación да постигне определените от посочената регулаторна рамка цели и несъобразяване с принципа на специфичност.

Нарушение на принципа за правна сигурност, доколкото обжалваното решение предполага концептуална промяна ex post на регулаторната рамка, определена ex ante.

Нарушение на принципа на оправданите правни очаквания по отношение на санкционирания оператор и по отношение на останалите оператори на този пазар с факта, че не се съблюдава регулаторната рамка в област, която е била регулирана от Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.


(1)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 195).


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/17


Жалба,,подадена на 2 ноември 2007 г. — Caixa Geral de Depósitos/Комисия

(Дело T-401/07)

(2008/C 8/33)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Caixa Geral de Depósitos (Лисабон, Португалия) (представители: Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro и Carla Farinhas, advogados)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Да се приеме, че настоящата жалба за отмяна, подадена на основание член 230 ЕО, и същевременно и заедно с това осъдителният иск, предявен на основание член 238 от същия Договор въз основа на арбитражната клауза, предвидена в член 18 от сключения на 15 ноември 1995 г. между Комисията и CGD договор, са редовни;

да се отмени член 1 от Решение C(2007) 3772 от 31 юли 2007 г. в съответствие с член 230 от Договора ЕО;

независимо от уважаването или отхвърлянето на жалбата, подадена на основание член 230 ЕО, да се уважат иска, подаден на основание 238 ЕО и свързаните с него искания, вследствие на което да се осъди Комисията да заплати 1 925 858,61 EUR, заедно с лихвите за забава, изчислени от датата на поканата, отправена на 7 март 2003 г., със законна лихва в размер на 7 % съгласно Постановление № 263/99, считано от 12 април до 30 април 2003 г., и от 1 май 2003 г. до пълното изплащане на задължението, и законна лихва в размер на 4 % в съответствие с Постановление № 291/03 от 8 април 2003 г.;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Въпреки, че не теория държавата може да не изиска от CGD връщането на поисканата от Комисията сума, обжалваното решение от самото начало изключва хипотезата за освобождаване на сумата, която самата Комисия дължи на CGD.

Доколкото в обжалваното решение Комисията не прави разграничение между правното положение на държавата и това на жалбоподателката, CGD има правен интерес от отмяната на обжалваното решение, което, макар и да е адресирано до Португалската република, я засяга пряко и индивидуално. Обжалваното решение страда от следните пороци:

Липса на мотиви: обжалваното решение не съдържа никакво обяснение за начина, по който Комисията е изчислила сумата на авансово платената от ЕФРР помощ, която според нея трябва да й се възстанови. Освен това мотивите са противоречиви, съдържат пропуски, неточности и грешки.

Фактическа грешка: обжалваното решение приема, че лихвените субсидии по кредитите, предмет на глобалната субсидия, се плащат от посредника на бенефициерите, а това не е така, тъй като в действителност те се приспадат от лихвите, които бенефициерите дължат на CGD.

Грешка при прилагане на правото, нарушение на правните норми, свързани с прилагането на Договора за ЕО, и неизпълнение на сключения между Комисията и CGD договор: в конкретния случай фактът, че на 31 декември 2001 г. помощта от ЕФРР съответствала на 82 % от всички субсидии по просрочените лихви, не противоречи на член 13, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2052/88 (1). Несъмнено член 21, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 4253/88 (2) се позовава на авансовите или окончателни плащания, отнасящи се до „действителни разходи“, но съществуват задължения (а не плащания), свързани с лихвените субсидии, които се проявяват едва след 31 декември 2001 г. Дълговете, съответстващи на оставащите лихвени субсидии ЕФРР (с настъпил падеж) от всеки кредит могат да се удостоверят пред Комисията като действително извършени и платени разходи ЕФРР. Действителното извършване на разходите или съществуване на задълженията не се доказва с авансовото плащане на тези субсидии на крайните бенефициери, а с изпълнението на задълженията, които произтичат от — с други думи, които са „поети“ с — договорите за заем, които имат задължителна сила и са сключени и изпълнени до тази дата. Не съществува никакво задължение за предварително „плащане на лихвените субсидии“, които са с настъпил падеж към 31 декември 2001 г., нито, като алтернативна възможност — за откриване на специална банкова сметка, в която да се внесе съответстващата на националното участие сума.

Нарушение на принципите за пропорционалност, правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания: в точки 19 и 26 на обжалваното решение Комисията твърди, че двете алтернативни условия, които поставя, за да приеме, че разходите са били действително направени преди 31 декември 2001 г., се съдържат в насоките, които са били оповестени на събранието на КРПР (Комитет за развитие и преобразуването на регионите), проведено на 29 май 2002 г., а тези насоки са били разпространени в КРПР след 31 декември 2001 г. Жалбоподателят приема, че тези насоки могат да спомогнат за гарантиране на приключването на глобалните субсидии, предназначени за лихвени субсидии, и факта, че в дължимите от заемателят лихви не се включват тези субсидии. При все това е необходимо също така решенията за прилагане и сключените за тази цел договори да са били предварително съобразени или да са съвместими с тези разрешения, а случаят не е такъв с решението SGAIA, нито с въпросния договор. В споменатите насоки Комисията приема, че съществуват други методи за отчитане на въпросните разходи. Един от тези методи представлява тъй нареченото пълно „поемане“ на финансирането на лихвените субсидии с падеж след приключване на програмата. Впрочем, именно такова „поемане“ действително настъпва от момента, в който CGD не може да изисква от бенефициерите да му плащат повече от лихвите, от които са приспаднати лихвените субсидии. Така в обжалваното решение не се вземат предвид разрешения, които са в по-голяма степен съобразени с SGAIA, по-лесни са за изпълнение и са по-малко неблагоприятни за посредника и за бенефициерите и също така са в състояние да защитят спорните интереси. От друга страна Португалската република и CGD са имали оправдани правни очаквания, че ще могат да разчитат на субсидията при условия, различни от произтичащите от посочените насоки, които са им били съобщени едва след приключване на програмата.


(1)  Регламент (ЕИО) № 2052/88 на Съвета от 24 юни 1988 година относно функциите на фондовете със структурна цел и тяхната ефикасност, както и относно координацията на техните интервенции помежду тях, с тези на Европейската инвестиционна банка и с останалите съществуващи финансови инструменти (ОВ L 185, стр. 9). [неофициален превод].

(2)  Регламент (ЕИО) № 4253/88 на Съвета от 19 декември 1988 г. за приемане на правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2052/88 относно координацията между интервенциите на различните структурни фондове, от една страна, и тези на Европейската инвестиционна банка и другите съществуващи финансови инструменти, от друга страна (ОВ L 374, стр. 1). [неофициален превод].


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/19


Жалба, подадена на 6 ноември 2007 г. — Kaul/СХВП — Bayer (ARCOL)

(Дело T-402/07)

(2008/C 8/34)

Език, на който е изготвен искът: английски

Страни

Жалбоподател: Kaul GmbH (Elmshorn, Германия) (представители: адв. G. Würtenberger и адв. R. Kunze)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Bayer AG (Леверкузен, Германия)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение на втори апелативен състав от 1 август 2007 г. по преписка R 782/2000-2, свързана с производство по възражение срещу заявката за марка на Общността № 195 370 „ARCOL“ въз основа на регистрираната марка на Общността № 49 106 „CAPOL“,

да се уважи възражението срещу заявката за марка на Общността № 195 370 „ARCOL“,

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Bayer AG

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка на Общността „ARCOL“ за стоки от класове 1, 17 и 20 — заявка № 195 370

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Kaul GmbH

Марка или знак, на който е направено позоваване: словна марка на Общността „CAPOL“ за стоки от клас 1

Решение на отдела по споровете: отхвърля изцяло възражението

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, точка б), член 63, параграф 6, член 73 и член 74 от Регламент (ЕО) № 40/94 (Регламент относно марката на Общността).

Според жалбоподателя апелативният състав не е взел предвид установените в член 63, параграф 6 и член 73 от Регламента относно марката на Общността задължения, като е пренебрегнал насоките, дадени от Съда в решение по дело C-29/05 P и е отказал да упражни каквото и да е право на преценка съгласно член 74, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността. Освен това жалбоподателят твърди, че апелативният състав не е представил мотиви за своето решение.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/19


Жалба, подадена на 8 ноември 2007 г. — Union Nationale de l'Apiculture Française и др./Комисия

(Дело T-403/07)

(2008/C 8/35)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Union Nationale de l'Apiculture Française (Париж, Франция), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Германия), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Италия) и Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Испания) (представител: B. Fau, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателите

да се обяви за допустима жалбата за отмяна на Директива 2007/52/ЕО на Комисията от 16 август 2007 г.;

да се отмени Директива 2007/52/ЕО на Комисията от 16 август 2007 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С настоящата жалба жалбоподателите искат отмяна на Директива 2007/52/ЕО на Комисията от 16 август 2007 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, за включване на етопрофос, пиримифос-метил и фипронил като активни вещества (1).

В подкрепа на жалбата си за отмяна, жалбоподателите изтъкват три правни основания.

На първо място твърдят, че при приемането на обжалваната директива не са спазени процедурни правила, които според жалбоподателите били задължителни за Комисията. По мнение на жалбоподателите дори ако Комисията е можела да получи пълномощие от Съвета за приемане, чрез директива, на необходимите мерки за изпълнение при привеждане в действие на Директива 91/414/ЕИО, тя не разполагала с правомощия да внесе изменения в посочената директива, по-специално относно наложените на държавите-членки задължения. Жалбоподателите твърдят, че обжалваната директива не била само директива за прилагане, а и за изменение на Директива 91/414/ЕИО и в качеството й на такава трябвало да бъде приета според процедурата, изискваща предварителна консултация с Европейския парламент. Поради липса на такава консултация, тя била засегната от процесуален недостатък.

Освен това жалбоподателите твърдят, че под предлог за изменения на националните процедури за издаване на разрешение относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, в действителност обжалваната директива нарушавала предвидените в основната Директива 91/414/ЕИО общи правила за оценка при вписване на активни вещества в Приложение I към нея.


(1)  ОВ L 214, стр. 3.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/20


Иск, предявен на 8 ноември 2007 г. — Ryanair/Комисия

(Дело T-404/07)

(2008/C 8/36)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Ryanair Ltd (Дъблин, Ирландия) (представител: E. Vahida, lawyer)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се постанови, на основание член 232 ЕО, че Комисията е бездействала в нарушение на задълженията си по Договора за ЕО, като не се е произнесла по жалбата на ищеца, която е подадена до Комисията на 8 май 2006 г. и е последвана от писмо с официална покана за действие от 31 юли 2007 г.,

да се осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, включително съдебните разноски, направени от ищеца във връзка с настоящото производство, дори ако след предявяване на иска Комисията предприеме действия, поради което Съдът реши, че не необходимо да се произнесе с решение, или ако Съдът отхвърли настоящия иск като недопустим, и

да се предприемат всички действия, които Съдът намира за необходими.

Правни основания и основни доводи

Ищецът твърди, че макар да е била поканена да действа съгласно член 232 ЕО Комисията бездействала, като не се произнесла по жалбата му, подадена до Комисията на 8 май 2006 г. във връзка с: i) незаконосъобразна държавна помощ, за която се твърди, че е предоставена от Франция на Air France под формата на дискриминационни летищни такси, прилагани от френските летища в зависимост от направлението на полетите, или ii) при условията на евентуалност, дискриминация в полза на Air France, която противоречи на правилата за конкуренция в нарушение на член 82 ЕО, ако се приеме, че френските летища са действали автономно.

В подкрепа на иска си ищецът твърди, че Комисията била длъжна да разгледа надлежно и безпристрастно получената жалба, за да:

приеме решение, с което да обяви, че разглежданите мерки не представляват държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 ЕО, или да обяви, че мерките следва да се приемат за държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 ЕО, но че те са съвместими с общия пазар съгласно член 87, параграфи 2 и 3 ЕО, или за да

започне процедура по член 88, параграф 2 ЕО.

При условията на евентуалност ищецът твърди, че след получаването на допълнителната жалба относно нарушение на правото на конкуренция, Комисията трябвало да започне процедура във връзка с предмета на жалбата или да приеме окончателно решение, с което да отхвърли жалбата, след като даде възможност на ищеца да представи мнение.

Ищецът твърди също, че с оглед на обстоятелствата и предвид осведомеността на Комисията по засегнатите въпроси, периодът от четиринадесет месеца между момента на подаване на жалбата на ищеца и писмото му с официална покана за действие бил прекомерно дълъг, и че липсата на действия от страна на Комисията в този период представлявала неправомерно бездействие по смисъла на член 232 ЕО.

На последно място, ищецът изтъква, че член 232 ЕО дава възможност на всяко предприятие да предяви иск срещу бездействието на Комисията, изразяващо се в неприемането на мерки, които биха го засегнали пряко и лично, както и че мерките, които Комисията не е предприела в конкретния случай, го засягат пряко и лично в качеството му на конкурент на Air France.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/21


Иск, предявен на 14 ноември 2007 г. — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/СХВП (P@YWEB CARD)

(Дело T-405/07)

(2008/C 8/37)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Страсбург, Франция) (представители: P. Greffe и J. Schouman, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решението на първи апелативен състав на СХВП от 10 юли 2007 г., съобщено на 14 септември 2007 г., дело R 119/2007-1 в частта му, с която се отказва регистрация на заявката за марка на Общността P@YWEB CARD, заявка № 3 861 044, за всички стоки и услуги, за които се иска класиране в класове 9, 36 и 38;

да се регистрира заявката за марка на Общността P@YWEB CARD № 3 861 044 за всички стоки и услуги, за които се иска регистрация.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка „P@YWEB CARD“ за стоки и услуги, класирани в класове 9, 36 и 38 (заявка № 3 861 044)

Решение на проверителя: Отказ за регистрация

Решение на апелативния състав: Отхвърляне на жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94 на Съвета (1) поради това, че според жалбоподателката и противно на съображенията в обжалваното решение, изразът „P@YWEB CARD“ не бил описателен, а напротив, отличителен по отношение на стоките и услугите, за които се иска регистрация.


(1)  Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/21


Жалба, предявена на 14 ноември 2007 г. — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/СХВП (PAYWEB CARD)

(Дело T-406/07)

(2008/C 8/38)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Страсбург, Франция) (представители: P. Greffe и J. Schouman, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение № R 120/2007-1 на Първи апелативен състав на СХВП от 12 септември 2007 г., известено на 17 септември 2007 г., в частта, в която се отказва регистрацията на заявката за марка на Общността PAYWEB CARD, заявка № 3 861 051, за всички заявени стоки и услуги от класове 9, 36 и 38,

вписване на заявката за марка на Общността PAYWEB CARD № 3 861 051 за всички заявени стоки и услуги.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка PAYWEB CARD за стоки и услуги от класове 9, 36 и 38 (заявка № 3 861 051)

Решение на проверителя: отказ от регистрация

Решение на апелативния състав: отхвърляне на жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) и в) от Регламент № 40/94 на Съвета (1), доколкото според жалбоподателя и противно на съображенията от обжалваното решение думата PAYWEB CARD не е описателна, а напротив има отличителни белези по отношение на заявените стоки и услуги.


(1)  Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ 1994 г., L 11, стр. 1; Специално издание на български език за 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/22


Жалба, предявена на 8 ноември 2007 г. — CMB и Christof/Комисия и ЕАВ

(Дело T-407/07)

(2008/C 8/39)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Австрия) и J. Christof GmbH (Грац, Австрия) (представители: A. Petsche, N. Niejahr и Q. Azau, lawyers, и F. Young, Solicitor)

Ответници: Комисия на Европейските общности и Европейска агенция за възстановяване

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението,

да се осъди ЕАВ да представи определени документи,

да се осъди ЕАВ да заплати обезщетение за вредите, претърпени от жалбоподателите, в размер на 26 862,17 EUR и 3 197 968,80 EUR за разноски и пропуснати ползи, както и компенсаторна лихва, считано от датата на настъпване на вредата,

да се осъди ЕАВ да заплати лихва върху обезщетението, считано от датата на постановяване на съдебното решение,

да се осъдят ЕАВ и Комисията на Европейските общности да заплатят направените от тях съдебни разноски, както и тези, направени от жалбоподателите във връзка с настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите оспорват решението на Европейската агенция за възстановяване от 29 август 2007 г., с което се потвърждава отхвърлянето на тяхната оферта и възлагането на поръчката на друг оферент във връзка с обявление за обществена поръчка № EuropeAid/124192/D/SUP/YU (ОВ 2006/S 233-248823) за снабдяване, доставка, инсталиране, сервизно обслужване и обучение за използване на оборудване за обработка и транспортиране на медицински отпадъци в Република Сърбия (с изключение на Косово). Жалбоподателите претендират също така обезщетение за вредите, които се твърди, че са причинени от решението.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват, че възложителят е нарушил критериите за възлагане на поръчката, тъй като офертата на избрания оферент не отговаряла на техническите спецификации.

Освен това, жалбоподателите твърдят, че възложителят е нарушил приложимата процедура за възлагане на обществена поръчка, че не е изложил мотиви и че е нарушил принципа за добро управление.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/22


Жалба, подадена на 7 ноември 2007 г. — Crunch Fitness International/СХВП — ILG (CRUNCH)

(Дело T-408/07)

(2008/C 8/40)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Crunch Fitness International Inc. (Ню Йорк, Съединени американски щати) (представител: J. Barry, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

Друга страна в производството пред апелативния състав: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Ирландия)

Искания на жалбоподателя

Да бъде отменено решението на четвърти апелативен състав, постановено във връзка с клас 41 на марката на Общността,

да се остави в сила регистрацията на марката на Общността за услуги от клас 41, и

да се осъди СХВП да заплати разноските както в това производство, така и в производството по обжалване пред СХВП.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: Фигуративна марка „CRUNCH“ за стоки и услуги от класове 9, 25 и 41 — марка на Общността № 62 083

Притежател на марката на Общността: Жалбоподателят

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: ILG Ltd

Решение на отдела по заличаването: Обявяване на частична недействителност на марката на Общността за стоки и услуги от класове 9 и 25.

Решение на апелативния състав: Обявяване на недействителност на марката на Общността и за услуги от клас 41.

Изложени правни основания: Нарушение на член 50, параграф 1, буква а), и при условията на евентуалност, на член 50, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94, тъй като апелативният състав е допуснал грешка, като е приел, че не е налице реално използване на въпросната марка на Общността във връзка с услугите от клас 41.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/23


Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. — Cohausz/СХВП — Izquierdo Faces (acopat)

(Дело T-409/07)

(2008/C 8/41)

Език, на който е изготвена жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz (Дюселдорф, Германия) (представител: I. Friedhoff, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: José Izquierdo Faces (Билбао, Испания)

Искания на жалбоподателя

да се отмени оспорваният акт (решение на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 6 септември 2007 г. по преписка R 289/2006-1);

да се осъди другата страна и/или СХВП да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: фигуративна марка „acopat“ за услуги по класове 35 и 42 — марка на Общността № 1 643 782

Притежател на марката на Общността: José Izquierdo Faces

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: жалбоподателят

Право върху марката на страната, която иска обявяване на недействителността: национална словна марка „COPAT“ за стоки и услуги по класове 9, 35, 41 и 42

Решение на отдела по заличаването: обявява за недействителна марката на Общността

Решение на апелативния състав: отменя решението на отдела по заличаването и отхвърля искането за обявяване на недействителност

Изложени правни основания: Нарушение на член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 на Съвета, правило 22, параграф 2 и правило 40, параграф 5 от Регламент № 2868/95 на Комисията, тъй като апелативният състав неправилно е приел, че националната марка не е използвана в Германия през периода 1996-2001 г.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/23


Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. — Jurado Hermanos/СХВП (JURADO)

(Дело T-410/07)

(2008/C 8/42)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Jurado Hermanos, S.L. (Alicante, Испания) (представител: г-жа C. Martín Álvarez, abogada)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) от 3 септември 2007 г. по дело R 866/2007-2;

да се постанови решение по съществото на спора, с което да бъде признато качеството на заинтересувана страна в процедурата по подновяване на марката на Общността № 240.218 на JURADO HERMANOS, S.L. — вписан притежател на изключителна лицензия за посочената марка, и да бъде уважено искането за restitutio in integrum, направено от JURADO HERMANOS, S.L. във връзка с подновяването на марката на Общността № 240.218; и

да се осъди СХВП да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка „JURADO“ (заявка за регистрация № 240.218)

Стока или услуга: Стока от клас 30

Притежател марката, предмет на спора: CAFETAL DE COSTA RICA S.A.

Решение, което е обжалвано пред апелативния състав: Отделът по администриране на марките и по правните въпроси оставя без уважение искането за restitutio in integrum, направено от жалбоподателя, титуляр на лицензия за марката, предмет на спора, вследствие на заличаването на посочената марката поради непредставянето на молба за подновяване от нейния притежател.

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: Нарушение на правата на защита и неправилно тълкуване в конкретния случай на член 47 и член 78, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/24


Жалба, подадена на 19 ноември 2007 г. — Air Lingus Group/Комисия

(Дело T-411/07)

(2008/C 8/43)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Air Lingus Group plc (Дъблин, Ирландия) (представители: A. Burnside, Solicitor, адв. B. van de Walle de Ghelcke, lawyer, адв. T. Snels, lawyer)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени оспорваното решение, прието от Европейската комисия на 11 октомври 2007 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С жалбата си си жалбоподателят иска отмяната на Решение C(2007) 4600 на Комисията от 11 октомври 2007 година, с което Комисията е отхвърлила искането на жалбоподателя да се образува производство съгласно член 8, параграф 4 и да се приемат временни мерки съгласно член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета („Регламентът за сливанията на ЕО“) в съответствие с Решение C(2007)3104 на Комисията от 27 юни 2007 година („Решението за забрана“), с което определена концентрация се обявява за несвместима с общия пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП (дело № COMP/M.4439 — Ryanair — Aer Lingus).

Жалбоподателят твърди, че Комисията е тълкувала и приложила погрешно член 8, параграф 4 и 5 от Регламента за сливанията на ЕО, като е заключила, че не е имала право да изисква от Ryanair, в съответствие с Решението за забрана, да прехвърли своето миноритарно участие в Aer Lingus, или да вземе други мерки, за да възстанови предходното положение или междувременно да приеме временни мерки.

Жалбоподателят твърди по-специално, че тъй като Комисията изрично е приела това миноритарно участие и свързаното с него публично предлагане на Ryanair за Aer Lingus като неразделни части от единствена концентрация, следва, че забранената концентрация е била частично осъществена. Нещо повече, жалбоподателят оспорва, че член 8, параграф 4 и 5 от Регламента за сливанията на ЕО оправомощават Комисията при тези обстоятелства да вземе мерки относно отрицателните последици за конкуренцията в резултат на миноритарното участие, свързващо двете дружества, които са били считани за най-близки взаимни конкуренти по въздушните пътища до и от Ирландия.

По-нататък жалбоподателят твърди, че Комисията е действала в нарушение на член 21, параграф 3 от Регламента за сливанията на ЕО, като не е потвърдила изключителната си юрисдикция и вместо това е оставила възможност за намеса на държави-членки.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/24


Жалба, подадена на 14 ноември 2007 г. — Bayern Innovativ/СХВП — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

(Дело T-413/07)

(2008/C 8/44)

Език, на който е изготвена жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Нюрнберг, Германия) (представители: A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Амстердам, Нидерландия)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на първи апелативен състав на СХВП от 2 август 2007 г. по преписка R 1545/2006-1 относно марка на Общността № 3 585 957 („LifeScience“);

да се отхвърли изцяло възражение № B 795 270, направено от противната страна;

да се разпореди на СХВП да регистрира марка на Общността № 3 585 957 („LifeScience“), както е публикувана;

ответникът да се осъди да заплати съдебните разноски, свързани с производството пред Първоинстанционния съд, а противната страна да се осъди да заплати разноските, свързани с административното производство пред апелативния състав

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка на Общността, съдържаща цветно изображение на ДНК-спирала, овал, решетка, както и словните елементи „LifeScience“, изписани отдолу, за стоки и услуги по класове 16, 35, 36, 41 и 42 — заявка № 3 585 957.

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Life Sciences Partners Perstock N.V.

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: фигуративна марка на Общността, съдържаща цветно изображение на гола жена, обвита от ДНК-спирала, със словните елементи „Life Sciences Partners“ за услуги по класове 35 и 36 — заявка № 2 136 026.

Решение на отдела по споровете: приема възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/25


Жалба, подадена на 21 ноември 2007 г. — RedEnvelope/СХВП — Red Letter Days (redENVELOPE)

(Дело T-415/07)

(2008/C 8/45)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: RedEnvelope Inc. (Сан Франциско, Съединени американски щати) (представител: A. Poulter, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Red Letter Days Ltd (Лондон, Обединено кралство)

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решението на първи апелативен състав от 14 септември 2007 г. № R 1117/2005-1, доколкото Решението предвижда допускане на нови доказателства в подкрепа на правните основания на възражението;

ответникът да бъде осъден да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя в това производство по обжалване.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка „redENVELOPE“ за услуги от класове 35 и 42 — заявка № 1 601 327

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Red Letter Days Ltd

Марка или знак, на който е направено позоваване: Регистрирани и нерегистрирани национални словни и фигуративни марки „RED LETTER“, „RED LETTER DAYS“ и„RED LETTER DAYS PLC“ за стоки и услуги от класове 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 и 44

Решение на отдела по споровете: Частично уважава възражението

Решение на апелативния състав: Отменя Решението на отдела по споровете и връща делото на отдела по споровете за ново разглеждане, що се отнася до член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 на Съвета

Изложени правни основания: Нарушение на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като апелативният състав е допуснал нови доказателства, които ще позволят на отдела по споровете да вземе решение въз основа на доказателства, които не са били налице по-рано в производството и на които жалбоподателят не е имал възможност да отговори пред отдела по споровете.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/26


Жалба, подадена на 21 ноември 2007 г. — RedEnvelope/СХВП — Red Letter Days (REDENVELOPE)

(Дело T-416/07)

(2008/C 8/46)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: RedEnvelope Inc. (Сан Франциско, Съединени щати) (представител: A. Poulter, solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Red Letter Days Ltd (Лондон, Обединеното кралство)

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решение № R 765/2005-1 на първи апелативен състав от 14 септември 2007 г. в частта му, която допуска нови доказателства в подкрепа на основанията за възражение,

да се осъди ответникът да заплати разноските за обжалването.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка „REDENVELOPE“ за услуги от класове 35 и 42 — заявка № 1 601 392.

Притежател на марката или знака, на които е направено позоваване в процедурата по възражение: Red Letter Days Ltd.

Марка или знак, на които е направено позоваване: Регистрирани и нерегистрирани национални словни и фигуративни марки „RED LETTER“, „RED LETTER DAYS“ и „RED LETTER DAYS PLC“ за стоки и услуги от класове 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 и 44.

Решение на отдела по споровете: Възражението се уважава частично.

Решение на апелативния състав: Отмяна на решението на отдела по споровете и връщане на преписката за по-нататъшно разглеждане по отношение на член 8, параграф 4 от Релгамент на Съвета № 40/94.

Изложени правни основания: Нарушение на член 74, параграф 2 от Регламент на Съвета № 40/94, тъй като апелативният състав е допуснал нови доказателства, което ще позволи на отдела по споровете да вземе решение въз основа на доказателства, които не са били налице на по-ранен етап от процедурата и по отношение на които жалбоподателят не е имал възможност да вземе отношение пред отдела по споровете.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/26


Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. — Lodato & C./Комисия

(Дело T-417/07)

(2008/C 8/47)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Lodato Gennaro & C. Spa (Castel San Giorgio, Италия) (представител: M.A. Calabrese, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение на Комисията SG/E/3/MIB/frw D(2007) 8690 от 8 октомври 2007 г.,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Настоящата жалба e подадена срещу решение на Комисията от 8 октомври 2007 г., с което е отказан достъп до определени документи, изпратени от италианското правителство до Комисията в хода на предварително разследване във връзка с държавна помощ № 701/98 и държавна помощ № 824/01, тъй като след консултация със службите на Комисията, италианското правителство се противопоставя на оповестяването.

В подкрепа на своите искания жалбоподателят изтъква нарушаването и неправилното прилагане на член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (1). В това отношение се твърди, че Комисията неправилно тълкува тази разпоредба, в смисъл че тя предоставя на държавите-членки правомощието да забранят оповестяването на документи, произхождащи от държавата-членка и държани от институциите на Общността.


(1)  OB L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/27


Жалба, подадена на 19 ноември 2007 г. — LIBRO/СХВП — Causley (LiBRO)

(Дело T-418/07)

(2008/C 8/48)

Език, на който е изготвен искът: немски

Страни

Жалбоподател: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Австрия) (представител: G. Prantl, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Германия)

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 3 септември 2007 г. на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (преписка 1454/2005-4) и да се измени така, че да се уважи подадената от жалбоподателя пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар жалба и в резултат на това да се отхвърли изцяло възражението,

да се осъдят Службата за хармонизация във вътрешния пазар и всички евентуално встъпили страни солидарно да заплатят разноските.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка „LiBRO“ за стоки и услуги от класове 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 и 42 (заявка № 2 616 753).

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Dagmar Causley.

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Фигуративна марка „LIBERO“ за стоки и услуги от класове 9, 38 и 42 (марка на Общността № 401 141).

Решение на отдела по споровете: Частично отхвърля заявката.

Решение на апелативния състав: Отменя частично решението на отдела по споровете.

Изложени правни основания: Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (1), тъй като не съществува никаква вероятност от объркване между противопоставените марки.


(1)  Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1).


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/27


Жалба, подадена на 19 ноември 2007 г. — Okalux/СХВП — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Дело T-419/07)

(2008/C 8/49)

Език на исковата молба: немски

Страни

Жалбоподател: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Германия) (представител: г-жа M. Beckensträter, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Messe Düsseldorf GmbH

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение от 3 септември 2007 г. на втори апелативен състав по дело № R 766/2007-2, връчено на 18 септември 2007 г., и да се отхвърли искането от 16 декември 2006 г. за частична отмяна на марка на Общността № 915 058 на основанията, посочени в жалбата,

при условията на субсидиарност, преписката да се върне на отдела по заличаването, който да вземе решение по жалбата от 16 май 2007 г.

да се осъди ответникът или другите страни в производството пред апелативния състав да заплатят разноските, които подлежат на възстановяване, включително тези в главното производство.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: словна марка „OKATECH“ за стоки и услуги от класове 6, 19 и 42 (марка на Общността № 915 058).

Притежател на марката на Общността: Жалбоподателят.

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: Messe Düsseldorf GmbH

Решение на отдела по заличаването: Обявява за недействителна спорната марка за услуги от клас 42; отмяна на това решение по отношение на разноските.

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата като недопустима.

Изложени правни основания: По-специално нарушение на членове 57 и 77а от Регламент (ЕО) № 40/94 (1), както и нарушение на състезателното начало.


(1)  Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1).


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/28


Иск, предявен на 15 ноември 2007 г. — Ryanair/Комисия на Европейските общности

(Дело T-423/07)

(2008/C 8/50)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Ryanair Ltd (Дъблин, Ирландия) (представител: E. Vahida, lawyer)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се установи, на основание член 232 ЕО, че Комисията е допуснала неправомерно бездействие в нарушение на своите задължения по Договора за ЕО, като не е се е произнесла по жалбата, подадена от ищеца до нея на 3 ноември 2005 г., последвана от изрична покана от 31 юли 2007 г.,

да се осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, включително съдебните разноски, направени от ищеца, дори ако след предявяването на иска Комисията предприеме мерки, в резултат на което според Първоинстанционния съд отпадне необходимостта от произнасяне по делото, или ако Първоинстанционният съд обяви иска за недопустим;

да се разпореди извършването на всяко действие, което Първоинстанционният съд счита за необходимо

Правни основания и основни доводи

Със своята искова молба ищецът твърди, че Комисията e допуснала неправомерно бездействие, като не е се е произнесла, след като е била поканена за това в съответствие с член 232 EО, по жалба, подадена от ищеца на 3 ноември 2005 г. относно неправомерна държавна помощ, предоставена на Lufthansa и нейните партньори от Star Alliance, посредством изключителното ползване на Терминал 2 на Летище Мюнхен или, при условията на евентуалност, относно антиконкурентна дискриминация в полза на Lufthansa и нейните партньори в случай, че се приеме, че Летище Мюнхен е действало независимо. Запазването на посочения терминал на Летище Мюнхен за потенциалните конкуренти на ищеца представлявало злоупотреба с господстващо положение и в резултат на това, нарушение на член 82 ЕО.

В подкрепа на първото си правно основание ищецът изтъква, че Комисията била длъжна да извърши грижлива и безпристрастна проверка на жалбата в съответствие с Регламент (EО) 659/1999 (1) на Съвета, с Регламент (EО) № 1/2003 (2) на Съвета и с Регламент (EО) 773/2004 (3) на Комисията, или като приеме решение, с което да се обяви, че мерките, предприети от държавата, не представляват държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 EО или че мерките трябва да се квалифицират като помощ по смисъла на посочената разпоредба, но че са съвместими с общия пазар по член 87, параграф 2 и 3 ЕО, или като открие процедура по член 88, параграф 2 ЕО.

При условията на евентуалност ищецът твърди, че Комисията е била длъжна при получаване на евентуалната му жалба относно предполагаема злоупотреба с господстващо положение или да образува производство по предмета на жалбата, или да вземе окончателно решение за отхвърляне на жалбата, след като му осигури възможност да изложи своето становище.

На следващо място ищецът твърди, че периодът от двадесет месеца, изтекъл между жалбата на ищеца и изричната покана от негова страна, бил неразумно дълъг и бездействието на Комисията по време на споменатия период представлява неправомерно бездействие по смисъла на член 232 ЕО.


(1)  Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 01, стр. 41).

(2)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 1, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 01, стр. 167).

(3)  Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 година относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 123, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 01, стр. 242).


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/29


Жалба, подадена на 20 ноември 2007 г. — Pioneer Hi-Bred International/СХВП (OPTIMUM)

(Дело T-424/07)

(2008/C 8/51)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Johnston, Съединени американски щати) [представители: G. Würtenberger, R. Kunze и T. Wittmann, lawyers]

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Искания на жалбоподателя

Да бъде отменено Решение на втори апелативен състав от 11 септември 2007 г. по дело R 288/2007-2, постановено по заявка за марка на Общността № 4 893 053 „OPTIMUM“

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Словната марка „OPTIMUM“ за стоки от клас 1 — заявка № 4 893 053

Решение на проверителя: Отказ по заявката

Решение на апелативния състав: Отхвърляне на жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в), член 7, параграф 2, член 73 и член 74 от Регламент № 40/94 на Съвета поради това, че не е взето предвид обстоятелството, че стоките, за които става въпрос, са предназначени за специализирани потребители, и поради това, че решението не се основава на доказателствата за използване на заявената марка


Съд на публичната служба на Европейския съюз

12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/30


Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. — Michail/Комисия

(Дело F-67/05) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценка - Доклад за служебното развитие - Процедура по оценяване за 2003 година - Жалба за отмяна - Искане за обезщетение)

(2008/C 8/52)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Christos Michail (Брюксел, Белгия) (представител: C. Meïdanis, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: H. Tserepa-Lacombe, подпомаган от E. Bourtzalas, avocat)

Предмет

От една страна жалба за отмяна на доклада за служебното развитие на жалбоподателя за процедурата по оценяване за периода от 1 април до 31 декември 2003 г., както и, от друга страна, искане за обезщетение

Диспозитив

1)

Отменя доклада за служебното развитие на г-н Michail, изготвен за периода от 1 април до 31 декември 2003 г.

2)

Отхвърля жалбата в останалата й част.

3)

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 229, 17.9.2005 г., стр. 33 (дело, регистрирано първоначално пред Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер Т-284/05 и препратено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.).


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/30


Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. — Michail/Комисия

(Дело F-34/06) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценяване - Доклад за развитие на кариерата - Процедура по оценяване за 2004 г. - Жалба за отмяна - Искане за обезщетение)

(2008/C 8/53)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Christos Michail (Брюксел, Белгия) (представител: C. Meïdanis)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: първоначално C. Berardis-Kayser и K. Herrmann, впоследствие H. Tserepa-Lacombe, подпомагани от E. Bourtzalas, адвокат)

Предмет

От една страна, отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя в рамките на процедурата по оценяване за 2004 г. и, от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 154, 1.7.2006 г., стр. 24.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/31


Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. — Daniel Dittert/Комисия

(Дело F-109/06) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване в длъжност - Точки за приоритет - Непълно служебно досие - Пропускане на точки за приоритет в електронния вариант на досието за повишаване, наречено „Sysper 2“ - Техническа грешка - Комитет по повишаване A* - Присъждане на по-малък брой точки в резултат на предложение по йерархичен път)

(2008/C 8/54)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Daniel Dittert (Люксембург, Люксембург) [представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: G. Berscheid и K. Herrmann]

Предмет

Отмяна на решение на ОН (Орган по назначаването) за присъждане на жалбоподателя — длъжностно лице от Комисията, пропуснат по погрешка в списъците за повишаване на съответната ГД, на брой точки за приоритет, който е по-нисък от желаните от последната и недостатъчен, за да позволят повишаването му в длъжност за 2005 г.

Диспозитив

1)

Отменя решение на Комисията на Европейските общности, с което се присъждат на г-н Dittert недостатъчен брой точки за приоритет, за да бъде повишен в длъжност за 2005 г.

2)

Отменя решение на Комисията на Европейските общности за подлежащите на повишаване длъжностни лица за 2005 г., публикуван в Informations administratives [Административни съобщения] № 85-2005 от 23 ноември 2005 г., в частта, която не съдържа името на г-н Dittert.

3)

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски на г-н Dittert, както и направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 281 от 18.11.2006 г., стр. 47.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/31


Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. — Carpi Badía/Комисия

(Дело F-110/06) (1)

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Точки за предимство - Непълно служебно досие - Пропускане на точки за предимство в електронното досие за повишаване, наречено „Sysper 2“ - Технически пропуск - Комитет по повишаване A* - Присъждане на брой точки, по-нисък от съдържащия се в предложението на йерархически горестоящия орган)

(2008/C 8/55)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José María Carpi Badía (Люксембург, Люксембург) [представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: G. Berscheid и K. Herrmann]

Предмет

Отмяна на решението на Органа по назначаването (ОН) за присъждане на жалбоподателя, длъжностно лице в Комисията, който е пропуснат по грешка в списъците за повишаване на своята Генерална дирекция, на брой точки за предимство, по–нисък от желания от Генералната дирекция, и недостатъчен, за да позволи неговото повишаване в процедурата за повишаване за 2005 година.

Диспозитив

1)

Отменя решението на Комисията на Европейските общности, с което на г-н Carpi Badía се присъжда недостатъчен брой точки за предимство за неговото повишаване в рамките на процедурата за повишаване за 2005 г.

2)

Отменя решението на Комисията на Европейските общности, с което се обявява списъкът на длъжностни лица, повишени в процедурата за повишаване за 2005 г., публикувано в Административни известия № 85/2005 от 23 ноември 2005 г., доколкото в него не е включено името на г-н Carpi Badía.

3)

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски, направени от г-н Carpi Badía, както и да понесе направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 281, 18.11.2006 г., стр. 48.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/32


Жалба, подадена на 31 октомври 2007 г. — Menidiatis/Комисия

(Дело F-128/07)

(2008/C 8/56)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Белгия) (представител: S. Pappas, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията от 21 декември 2006 г., с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателя за свободната длъжност на ръководител на Представителството на Комисията в Гърция, и се назначава друг кандидат на тази длъжност;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква няколко правни основания срещу решението за отхвърляне на кандидатурата му за свободната длъжност на ръководител на Представителството на Комисията в Гърция. На първо място, според него процедурата за подбор е незаконосъобразна и не е спазена. На следващо място, обявата за работа била незаконосъобразна и не била спазена.

Друго правно основание е изведено от нарушението на член 11а от Правилника за длъжностните лица. Освен това жалбоподателят твърди, че незаконосъобразно е понижен рангът на длъжността на ръководител на Представителството в Атина, като несъобразно е и решението от 7 юли 2004 г. относно условията за заемане на длъжността на ръководител на Представителство.

В допълнение, обявата за работа била късно публикувана, а освен това не били изложени мотиви за отказа за достъп до поисканите от жалбоподателя документи в направената от него жалба. На последно място, жалбоподателят изтъква, че е налице нарушение на нормите относно ротацията на персонала на длъжности, известни като „чувствителни“, и посочва, че има няколко улики, които доказват злоупотреба с власт.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/32


Жалба, подадена на 31 октомври 2007 г. — Kremlis/Комисия

(Дело F-129/07)

(2008/C 8/57)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Georges-Stavros Kremlis (Брюксел, Белгия) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Комисията от 21 декември 2006 г., с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателя за свободната длъжност на ръководител на Представителството на Комисията в Гърция, и с което на тази длъжност се назначава друг кандидат,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят излага основания, които са много подобни на изложените по дело F-128/07, известието за което е публикувано в същия брой на Официален вестник на Европейския съюз.


12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 8/32


Жалба, подадена на 31 октомври 2007 г. — Vinci/Европейска централна банка

(Дело F-130/07)

(2008/C 8/58)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Fiorella Vinci (Schöneck, Германия) (представители: D. Hummel, W. Kaleck. V. Ratzmann, M. Rubbert, K. Piegeler, G. Denzel, M. Kuby, S. Hilbrans, K. Haustein, B. Karthaus, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска централна банка

Искания на ищеца

да се установи, че прилагането на писмото от 5 март 2007 г. (07) 139a H KK7bk HEAL от ответника, както и на писмото от 5 март 2007 г. (07) 139b H KK/bk HEAL и съхраняването на издадения от д-р Schön на 24 април 2007 г.„Medical Certificate“ в служебното досие, както и съхраняването на резултатите от прегледа на здравословното състояние на жалбоподателя, извършен на 2 април 2007 г. от Германската диагностична клиника, в медицинското досие, е незаконосъобразно,

да се установи, че решението на ответника от 3 септември 2007 г. (07) 772 PSR JMC/cc APPE, с което той отказва да заличи споменатите в № 1 документи, съдържащи лични данни, е незаконосъобразно,

да се установи, че разпореждането на ответника от 5 март 2007 г. за провеждането на медицински преглед е незаконосъобразно,

да се осъди ответникът да заплати на ищеца сумата от 10 000 EUR,

да се осъди Европейска централна банка да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С първото си искане ищецът цели да се установи, че прилагането на посочените в него документи към служебното му досие, съответно в нарочно воденото медицинско досие, е незаконосъобразно. Второто искане цели да се установи, че отказът на ответника да заличи неправомерно придобитите лични данни е незаконосъобразен. В подкрепа на искането се посочва, че Staff Rule 5.13.4 на Европейската централна банка (наричана по-нататък „ЕЦБ“) противоречи на събирането на медицински данни, както и на съхраняването им, като от една страна не разрешава обработката на някои от споменатите категории от лични данни по член 10 от Регламент № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2002 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (наричан по-нататък Регламент № 45/2001), а от друга страна, в противоречие с член 10, параграф 2, буква б) от Регламент № 45/2001 не предвижда никаква цел, която до налага обработката им.

С третото искане се цели отмяна на решението на Комисията от 5 март 2007 г., с което се разпорежда, че ищецът трябва да премине медицински преглед. Ищецът обосновава искането си чрез възраженията за злоупотреба с право на преценка, както и неспазването на съществени материални разпоредби, които следват от Staff Rule 5.13.4. Според тях единствено създадената към ЕЦБ служба „Medical Adviser“ има право да нарежда допълнителни медицински мерки, като например прегледи, а не непосредствено по-горестоящият на ищеца началник.

Освен това се иска обезщетение за претърпени от ищеца морални вреди, тъй като той е трябвало да се подложи на обстойни медицински прегледи, без да съществува достатъчна правна основа за това.