ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 309

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
19 декември 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Сметна палата

2007/C 309/01

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

1

2007/C 309/02

Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права (с предишно наименование Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията) за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

6

2007/C 309/03

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

13

2007/C 309/04

Доклад относно годишните отчети на изпълнителната агенция Интелигентна енергия за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

18

2007/C 309/05

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

24

2007/C 309/06

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

29

2007/C 309/07

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

34

2007/C 309/08

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

40

2007/C 309/09

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

47

2007/C 309/10

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

55

2007/C 309/11

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

62

2007/C 309/12

Доклад относно годишните финансови отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

67

2007/C 309/13

Доклад относно годишните отчети на Европейския надзорен орган на Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Надзорния орган

72

2007/C 309/14

Доклад относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Органа

80

2007/C 309/15

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Центъра

86

2007/C 309/16

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Центъра

94

2007/C 309/17

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на Центъра

99

2007/C 309/18

Доклад относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Колежа

105

2007/C 309/19

Доклад относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Евроюст

111

2007/C 309/20

Доклад относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Фондацията

116

2007/C 309/21

Доклад относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Фондацията

122

2007/C 309/22

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Центъра

128

2007/C 309/23

Доклад относно годишните отчети на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Службата

135

2007/C 309/24

Доклад относно годишните отчети на Службата за хармонизация на вътрешния пазар за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Службата

141

 

Поправки 

2007/C 309/25

Поправка на Годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2006 година, заедно с отговорите на институциите (OB C 273, 15.11.2007 г.)

147

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/1


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7—9

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (наричана по-долу „Агенцията“) е създадена с Регламент (EО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. (1) Основната задача на Агенцията е да увеличава възможностите на Общността за предотвратяване и разрешаване на проблемите на мрежовата и информационната сигурност, като надгражда дейността си върху националните усилия и тези на Общността.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът, в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. (2) Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията, както е предвидено в член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (3), са изготвени от изпълнителния ѝ директор в съответствие с член 17 от Регламент (EО) № 460/2004 и са изпратени на Сметната палата, която следва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище:

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

Изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2006 г. отбелязва 90 % усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и 76 % за бюджетните кредити за плащания. В последната четвърт на годината се наблюдава концентрация на операции. Освен това слабостите в процедурите на формиране на бюджета доведоха до голям брой трансфери (4). По този начин бюджетните принципи на ежегодност и специфичност на разходите не са спазени точно.

8.

Основният счетоводен софтуер, използван от Агенцията, дава възможност да се поправят вписвания, без да се оставя одитна следа. Освен това не е въведена система за вписване на фактурите, която да осигури точността на финансовата информация в окончателните отчети.

9.

Вътрешните контролни процедури, които в съответствие с Финансовия регламент следва да осигурят прозрачност и добро финансово управление, все още не са документирани изцяло. Управителния съвет не е приел официално стандарти за вътрешен контрол и кодекс на професионалната етика. Липсват писмени инструкции за архивиране на оправдателна документация за операциите. Не е създадена специализирана инстанция по финансовите нередности.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  Отчетите са изготвени на 1 юли 2007 г. и са получени от Палатата на 5 юли 2007 г.

(4)  През 2006 г. са направени над 45 трансфера.


 

Таблица 1

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност ENISA (Хераклион)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията

(Регламент (EО) № 460/2004 на Съвета от 10 март 2004 г.)

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията

Предоставени продукти и услуги

Представителите на правителствата на държавите-членки приеха по общо съгласие декларация за създаването на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. Агенцията служи като отправна точка и създава доверие благодарение на своята независимост, качеството на съветите, които дава, и на информацията, която разпространява, прозрачността на процедурите и начините на работа, както и старанието ѝ при изпълнението на възложените ѝ задачи.

(Решение на Съвета от 19 февруари 2004 г., основаващо се на член 251 от Договора).

Цели

1.

Агенцията увеличава възможностите на Общността, на държавите-членки и, като следствие, на деловата общност за предотвратяване, разглеждане и разрешаване на проблемите на мрежовата и информационната сигурност.

2.

Агенцията оказва помощ и предоставя съвети на Комисията и на държавите-членки по въпроси, отнасящи се до мрежовата и информационната сигурност, попадащи в рамките на нейната компетентност.

3.

Агенцията развива високо ниво на експертност и използва тези експертни знания и умения за стимулиране на широко сътрудничество между участниците в процеса от обществения и от частния сектор.

4.

При поискване Агенцията предоставя помощ на Комисията при разработване на законодателството на Общността в областта на мрежовата и информационната сигурност.

Задачи

Агенцията:

а)

събира необходимата информация, за да анализира настоящите и нововъзникващите рискове, които биха оказали въздействие върху устойчивостта и наличността на електронните съобщителни мрежи;

б)

предоставя съвети и помощ на Европейския парламент, Комисията, органите на Европейския съюз или компетентните национални органи;

в)

подпомага сътрудничеството между различните участници в областта на мрежовата и информационната сигурност;

г)

подпомага сътрудничеството при разработването на общи методики за разглеждане и реагиране на проблемите на мрежовата и информационната сигурност;

д)

допринася за повишаване на осведомеността по въпросите на мрежовата и информационната сигурност;

е)

подпомага Комисията и държавите-членки в техния диалог с промишлеността;

ж)

следи развитието на стандартите;

з)

предоставя съвети на Комисията относно научноизследователската дейност в областта на мрежовата и информационната сигурност;

и)

насърчава дейностите за оценяване на риска и проучванията за решения за управление на превантивната дейност;

й)

допринася за сътрудничеството с трети страни.

1.   Управителен съвет

1.

В състава на управителния съвет се включват по един представител на всяка държава-членка, трима представители, назначени от Комисията, както и трима представители без право на глас, всеки от които представлява една от следните групи:

а)

отрасъла на информационните и комуникационните технологии;

б)

групи на потребителите;

в)

академични експерти по мрежова и информационна сигурност.

2.

Членовете на управителния съвет могат да бъдат представлявани от заместници.

2.   Изпълнителен директор

1.

Агенцията се ръководи от изпълнителен директор, който е независим при изпълнението на своите задължения.

2.

Мандатът на Изпълнителния директор е не повече от пет години.

3.   Външен одит

Сметната палата.

4.   Вътрешен одит

Вътрешен одитор на Комисията.

5.   Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет за 2006 г.:

6,9 (6,3) млн. евро (100 % субсидии от Общността).

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.:

44 (38) позиции според щатното разписание

заети позиции: 38 (35)

8 (15) други служители

Общ брой на служителите: 46 (50)

изпълняващи следните функции:

оперативни: 24 (22)

административни: 22 (28)

Работни групи

Три работни групи относно: а) оценка/управление на риска, б) CERTS (компютърни екипи за спешно реагиране), и в) регулиращи аспекти на мрежовата и информационната сигурност (RANIS).

Публикации

Годишен доклад,

тримесечно списание ENISA (четири броя)

Кой кой е в базата данни за мрежова и информационна сигурност.

1 CD-ROM „Списък на ENISA на дейностите на CERT в Европа“

1 CD-ROM „Повишаване на осведомеността относно информационната сигурност, подробни наблюдения и ръководство за държавите-членки“

Шест доклада относно ENISA и дейностите ѝ

30 съобщения за пресата

Документ на Постоянната група на заинтересованите страни (PSG) „Визия за ENISA“

Проектостратегия на ENISA за 2008—2011 г., създадена от PSG и управителния съвет

Ръководство за създаване на CERT

Доклад относно сътрудничеството при CERT

„Ръководство за потребителите: Повишаване на осведомеността относно информационната сигурност“

Комплект „Програми за повишаване на осведомеността относно информационната сигурност в ЕС — подробни наблюдения и ръководство за държавите-членки“

Сборник най-добри практики — „База знания на ENISA“

Изследване на мерките по сигурността и анти-спам мерките на доставчиците

Сътрудничество с държавите-членки и други институции

15 съвместни събития с държави-членки и други институции

8 отговора на запитвания от държави-членки и други институции

Източник: информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящите таблици са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са съставени на базата на текущо начисляване.

Таблица 2

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (Хераклион) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени от предходната финансова година (години)

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

вписани

поети задължения

изплатени

анулирани

Субсидии от Общността

6 940

6 600

Дял I

Персонал

4 249

3 989

3 728

253

268

257

257

178

79

Други приходи

12

12

Дял II

Администрация

859

779

653

126

80

1 065

1 065

863

202

 

 

 

Дял III

Оперативни дейности

1 844

1 542

989

538

317

790

790

271

519

Общо

6 952

6 612

Общо

6 952

6 310

5 370

917

665

2 112

2 112

1 312

800

Източник: данни, предоставени от Агенцията. В настоящите таблици са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


Таблица 3

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (Хераклион) — Отчет за стопанския резултат за финансовите години 2006 и 2005

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Оперативни приходи

Субсидии от Общността

5 476

4 251

Други приходи

12

Общо (a)

5 488

4 251

Оперативни разходи

Разходи за персонал

3 100

1 040

Разходи по дълготрайните активи

103

31

Други административни разходи

1 515

1 563

Оперативни разходи

1 236

518

Общо (б)

5 954

3 152

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности (в = а – б)

– 466

1 099

Приходи от финансови операции (д)

Разходи по финансови операции (е)

–2

–1

Излишък/(дефицит) от неоперативни дейности (ж = д – е)

–2

–1

Стопански резултат за годината (з = в + ж)

– 468

1 098


Таблица 4

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (Хераклион) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 и 31 декември 2005 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Нетекущи активи

Нематериални дълготрайни активи

33

12

Материални дълготрайни активи

312

332

Текущи активи

Краткосрочни вземания

56

13

Парични средства и парични еквиваленти

2 519

2 510

Общо активи

2 920

2 867

Текущи пасиви

Провизии за рискове и разходи

66

45

Краткосрочни задължения

2 224

1 724

Общо пасиви

2 290

1 769

Нетни активи

Натрупан излишък/дефицит

1 098

Стопански резултат за годината

– 468

1 098

Общо нетни активи

630

1 098

Общо пасиви и нетни активи

2 920

2 867


ОТГОВОРИ НА АГЕНЦИЯТА

7.

В първата пълна календарна година от своето функциониране Агенцията увеличи обема на своята дейност през втората половина на годината, в резултат на което има много транзакции през последното тримесечие. Също така през 2006 г. длъжността на служител по бюджета остана вакантна за повече от пет месеца, което се отрази на способността на Агенцията да оптимизира планирането и да намали трансферите за годината.

8.

ENISA вече има подадено заявление за ABAC — счетоводния софтуер на Комисията от 2005 г. насам. Въз основа на графика на Комисията проектът ще влезе в действие в началото на 2008 г. Преди подготовката на окончателните отчети беше преработена системата за записване на фактурите и оттогава тя се прилага.

9.

ENISA ще представи стандартите за вътрешен контрол, както и етичен кодекс, на управителния си съвет за одобряване. Изпълнителният директор ще въведе организационната структура и всички процедури и контролни мерки, необходими за нейното осъществяване.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/6


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права (с предишно наименование Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията) за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/02)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7—10

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Агенцията на Европейския съюз за основните права (с предишно наименование Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията, наречена по-долу „агенцията“) е създадена с Регламент (ЕО) № 1035/97 на Съвета от 2 юни 1997 г. (1), изменен с Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. (2), който разшири нейните компетенции. Основните цели на агенцията са да предоставя на Съюза и на държавите-членки достоверна информация по отношение на расизма, ксенофобията и антисемитизма в ЕС и да сътрудничи на Съвета на Европа в тези области.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на агенцията за финансовата 2006 година, са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (3). Становището е изготвено след проверка на отчетите на агенцията съгласно член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (4), бяха изготвени от нейния директор в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1035/97 и бяха изпратени на палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо точността на отчетите, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за произнесеното по-долу становище.

Точност на отчетитеОтчетите на агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на агенцията за финансовата година, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

Агенцията е прехвърлила 235 000 евро от оперативните резерви (дял III) към дял I (разходи за персонал), за да покрие увеличените разходи за наемането на срочно наетия персонал. Това прехвърляне не е било оправдано с документи в съответствие с разпоредбите на член 23, параграф 3 от финансовия регламент на агенцията.

8.

През 2006 г. агенцията е взела решение да поеме изцяло училищните разходи за децата на своите служители, без да приложи член 3 от приложение VII към Правилника за персонала. Същата година са били извършвани плащания, въпреки че решението не е било прието от управителния съвет и не е имало подписани официални споразумения със съответните местни учебни заведения (5).

9.

През май 2006 г. директорът е одобрил процедури относно наемането на персонал за агенцията. В различни аспекти тези процедури не са били в съответствие с правилата и целите на Правилника за персонала: неспазване на принципа за равенство за състава на комитета по подбора, изготвяне на списък с успешните кандидати по азбучен ред; липса на ефективна възможност за подаване на жалба на кандидатите, елиминирани по време на етапа на предварително оценяване.

10.

При процедура за възлагане на поръчка за рамков договор (6) агенцията е получила две оферти. Едната е била отхвърлена от комисията за отваряне на офертите въз основа на това, че е била получена със закъснение, а случаят не е бил такъв. Договорът е бил възложен на втория оферент, въпреки че неговата оферта е събрала доста нисък резултат по време на оценката на качеството.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 151, 10.6.1997 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  Отчетите са изготвени на 11 май 2007 г. и са получени от Палатата на 1 юли 2007 г.

(5)  Размер на сумата за училищни разходи (учебна година 2006/2007), одобрена за възстановяване през 2006 г.: 31 340 евро.

(6)  Прогнозна стойност за 4 години: 400 000 евро.


 

Таблица 1

Агенция на Европейския съюз за основните права (Виена)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Регламент (ЕО) № 1035/97 на Съвета от 2 юни 1997 г.

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията през 2006 г.

(2005 г.)

Продукти и услуги, предоставени през финансовата 2006 година

Събиране на информация

Комисията може, в рамките и при условията, приети от Съвета в съответствие с разпоредбите на настоящия договор, да събира всякаква информация и да осъществява всякакви проверки, които са необходими за изпълнението на възложените ѝ задачи.

(член 284)

Цели

Да предоставя на Общността и на нейните държави-членки обективна, достоверна и сравнима информация на европейско равнище за явленията расизъм, ксенофобия и антисемитизъм.

Тясно сътрудничество със Съвета на Европа с цел избягване на дублиране на дейности и осигуряване на добавена стойност.

Задачи

Изучава обхвата и развитието на явленията расизъм и ксенофобия;

събира и анализира информация посредством Европейската информационна мрежа за расизма и ксенофобията (RAXEN);

извършва научни изследвания;

насърчава широкото разпространение на тази информация;

формулира становища за Общността и нейните държави-членки;

развива показатели и критерии за подобряване на сравнимостта на данните;

публикува годишен доклад за ситуацията по отношение на расизма и ксенофобията.

1.   Управителен съвет

Състав

Едно независимо лице, назначено от всяка държава-членка, едно независимо лице, назначено от Европейския парламент, едно независимо лице, назначено от Съвета на Европа, и един представител на Комисията.

Функции

Приема работната програма и общия годишен доклад. Приема окончателния бюджет и щатното разписание. Предоставя становище за окончателните отчети.

2.   Изпълнителен съвет

Състав

председателят на управителния съвет;

един представител на Съвета на Европа;

един представител на Комисията;

двама други членове на управителния съвет

3.   Директор

Назначен от управителния съвет по предложение на Комисията.

4.   Външен одит

Сметната палата

5.   Вътрешен контрол

Службата за вътрешен одит на Комисията

6.   Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет:

9,5 милиона евро (8,3 милиона евро), включително вноската от Общността: 100 % (100 %):

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.:

37 (37) позиции в щатното разписание,

заети позиции: 35 (35)

+10 (4) друг персонал (договори за служители със спомагателни функции, командировани национални експерти, местен персонал и персонал от агенциите за трудова заетост)

Общ брой на служителите: 47 (41)

изпълняващи следните функции:

оперативни: 28 (24)

административни: 15 (13)

смесени: 4 (4)

Raxen:

Брой на вноските от 25 ключови национални точки за контакт: 375

Брой на заседанията: 2

Изследователски доклади:

Брой на докладите: 9

Брой на заседанията: 5

Годишни доклади: 2

Бюлетин на ЕЦМРК: 6

Бюлетин Equal Voices: 3

Сътрудничество с държави-членки и други институции

(брой на съвместно организираните събития):

държави-членки: 15

Комисия: 29

Европейски парламент: 7

Комитет на регионите: 2

ЕИСК: 1

Съвет на Европа: 10

ОССЕ: 4

ООН: 1

срещи между агенциите: 4

национална кръгла маса: 4

европейска кръгла маса: 1

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Информация, предоставена от агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са съставени на базата на текущо начисляване.

Таблица 2

Агенция на Европейския съюз за основните права (Виена) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източници на приходи

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени от предходната(ите) финансова(и) година(и)

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

вписани

поети задължения

изплатени

предвидени за пренасяне

анулирани

Собствени приходи

0

0

Дял I

Персонал

3 923

3 743

3 693

50

180

70

70

53

0

17

Субсидии от Общността

8 800

8 800

Дял II

Администрация

969

923

640

283

46

581

581

570

0

11

Целеви приходи (ФАР) (1)

484

484

Дял III

Оперативни дейности

3 908

3 695

2 753

942

213

667

667

647

0

20

Други приходи

0

132

Целеви приходи

(ФАР и други) (1)

484

325

239

245

0

90

90

90

0

0

Общо

9 284

9 416

Общо

9 284

8 686

7 325

1 520

439

1 408

1 408

1 360

0

48

Източник: Информация, предоставена от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


Таблица 3

Агенция на Европейския съюз за основните права (Виена) — Отчет за стопанския резултат за финансовите години 2006 и 2005

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Оперативни приходи

Субсидии от Общността

8 609

7 466

Други приходи

8

14

Общо (a)

8 618

7 480

Оперативни разходи

Разходи за персонал

3 051

2 729

Разходи по дълготрайните активи

52

52

Други административни разходи

1 403

977

Оперативни разходи

3 556

3 304

Общо (б)

8 061

7 062

Стопански резултат за финансовата година (в = а – б)

556

418


Таблица 4

Агенция на Европейския съюз за основните права (Виена) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 и 31 декември 2005 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Нетекущи активи

Нематериални дълготрайни активи

84

25

Материални дълготрайни активи

388

128

Текущи активи

Краткосрочно предварително финансиране

70

 

Краткосрочни вземания

453

360

Парични средства и парични еквиваленти

2 288

2 832

Общо активи

3 282

3 345

Текущи пасиви

Провизии за рискове и разходи

48

56

Краткосрочни задължения

1 535

2 146

Общо пасиви

1 582

2 202

Нетни активи

Натрупан излишък/дефицит

1 143

725

Стопански резултат за годината

556

418

Общо нетни активи

1 700

1 143

Общо пасиви и нетни активи

3 282

3 345


(1)  Първоначално вписаната в бюджета сума е в размер на 648 000 евро, от които Комисията не е изплатила 164 000 евро. За яснота и точност е показан коригираният размер на сумата, а именно 484 000 евро.

Източник: Информация, предоставена от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


ОТГОВОРИ НА АГЕНЦИЯТА

7.

Резервът бе включен в дял III и бе предназначен за общи цели. В своя бюджет за 2007 г. Агенцията посочи разпределението на резерва между различните дялове от бюджета. Въпреки това Агенцията ще положи особени усилия да оправдае по-цялостно и с документация направените прехвърляния.

8.

Агенцията ще пристъпи към подписване на споразумения с подходящи местни учебни заведения. Решението ще бъде представено за приемане пред управителния съвет през октомври 2007 г.

9.

Въпреки че приложение III към Правилника за персонала не е приложимо за другите служители на Европейските общности, Агенцията ще предложи на управителния съвет, ако консултациите със службите на Комисията приключат навреме, по време на срещата си през октомври 2007 г. да приеме нови правила за прилагането на Правилника за персонала, които да вземат предвид констатациите и оценките на Палатата във възможно най-висока степен.

10.

Агенцията ще предприеме мерки, за да избегне повтаряне на описаната от Палатата ситуация.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/13


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/03)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (наричана по-долу „Агенцията“) е създадена с Решение 2005/56/EО на Комисията от 14 януари 2005 г. (1) Агенцията се създава за период с начало 1 януари 2005 г. и край 31 декември 2008 г. Целта на Агенцията е да управлява програми на Комисията в сферата на образованието, аудиовизията и културата, което е свързано с изпълнението на технически проекти. Агенцията придоби пълна автономност през 2006 г.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът, в съответствие с член 14 от Регламент (EО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. (2) Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията съгласно член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (3), са изготвени от нейния директор в съответствие с член 14 от Регламент (EО) № 58/2003 и са изпратени на Палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище:

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

Основната особеност на изпълнението на бюджета е анулирането на приблизително 10 % от бюджетните кредити за годината. Пренасянето при административните разходи надхвърли 50 %.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 5.

(3)  Отчетите са изготвени на 29 юни 2007 г. и са получени от Палатата на 17 юли 2007 г.


 

Таблица 1

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), Брюксел

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Решение 2005/56/EО на Комисията от 14 януари 2005 г. (1)

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията през 2006 г.

Продукти и услуги, предоставени през 2006 г.

Общността допринася за развитието на качествено обучение.

[Член 149, параграф 1]

Общността провежда политика на професионално обучение.

[Член 150, параграф 1]

Общността дава своя принос за разцвета на културите на държавите-членки.

[Член 151, параграф 1]

Общността и държавите-членки гарантират съществуването на условията, необходими за конкурентоспособността на промишлеността в Общността.

[Член 157, параграф 1]

Цели

В рамките на политиките в областта на образованието, културата и индустрията се предприемат многобройни действия за насърчаване на образованието, професионалното обучение, аудиовизията, културата, младежта и активното гражданско участие в Европейския съюз. Основната цел на тези дейности е да засилят социалното сближаване и да допринесат за конкурентността, икономическия растеж и по-тесния съюз между народите на Европа.

Тези действия включват множество програми на Общността.

Агенцията отговаря за управлението на определени направления на тези програми („Сократ“, „Електронно обучение“, „Леонардо да Винчи“, „Научноизследователски центрове Жан Моне“, „Еразъм“, „Култура“, „Младеж“, „Гражданско участие“, „Медия-тренинг“ и „Медия Плюс“).

Задачи

Да управлява поверените ѝ специфични проекти.

Да приема инструментите за изпълнение на бюджета за приходи и разходи и, когато е овластена за това от Комисията, да извършва операции, необходими за управлението на програмите на Общността, и по-специално тези, свързани с отпускането на грантове и сключване на договори.

Да събира, анализира и предава на Комисията цялата информация, необходима за ръководене на изпълнението на програмите на Общността.

1.   Управителен комитет

Състои се от петима членове, назначени от Европейската комисия.

Управителният комитет приема годишната работна програма на Агенцията след одобрение от Комисията. Освен това той приема административния бюджет на Агенцията и годишния ѝ отчет за дейността.

2.   Директор

Назначава се от Европейската комисия.

3.   Външен одит

Европейската сметна палата.

4.   Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет:

1.

310,2 млн. евро за управлението на програмите на Общността и на проектите, делегирани на Агенцията и изпълнявани от нея под отговорността на Комисията, изцяло финансирани от общия бюджет на ЕС.

2.

29,2 млн. евро за функционирането на Агенцията като независим орган (100 % субсидия, вписана в общия бюджет на Европейските Общности).

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.

75 позиции в щатното разписание за срочно наети служители

Заети позиции: 64

Други позиции:

(договорно наети служители и персонал със спомагателни функции): 221 договорно наети служители

Заети позиции: 214

Общ брой на служителите към 31.12.2006 г.: 278

изпълняващи следните функции:

оперативни: 227

административни: 49

смесени: 2

От 1 януари 2006 г. агенцията пое управлението на определени направления на програми на Общността в сферата на образованието, професионалното обучение, културата, аудиовизията, гражданското участие и младежта в съответствие с целите, постановени в решението за създаване на Агенцията, акта за упълномощаване и плана за управление за 2006 г.

По отношение на проектите, стартирали преди 2006 г., Агенцията пое управлението на общо 10 655 неприключили проекта, които бяха прехвърлени от генералните дирекции, първоначално отговорни за тяхното изпълнение (ГД „Образование и култура“ и ГД „Информационно общество и медии“). В по-голямата си част тези проекти водят началото си от 2002—2005 г., с изключение на програмата МЕДИА (2001 г.) и проектът „Жан Моне“ (1999—2001 г.). Към 31 декември 2006 г. Агенцията осъществи приключването на 3 155 проекта (чиито бюджетни кредити са отменени) от преди 2006 г., т.е. 30 % от всички прехвърлени проекти.

През 2006 г. Агенцията извърши 114 посещения за наблюдение на текущите проекти.

Агенцията също така пое 183 незавършени одитни проверки, започнати от ГД „Образование и култура“, и приключи 46 от тях през 2006 г. (25 %).

По отношение на проектите за 2006 г. Агенцията организира работата по подбора им, което доведе до избор на 4 813 проекта, за всички от които беше подписан договор до края на 2006 г.

През 2006 г. Агенцията изготви одитен план, насрочвайки 99 одита, за които през 2006 г. бяха направени 84 одитни проверки на място.

През 2006 г. Агенцията изготви и публикува 20 покани за участие в търг.

През последното тримесечие на 2006 г. Агенцията съдейства на изготвянето и приключването на покани за участие в търг относно новите програми за 2007—2013 г.

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са изготвени на база текущо начисляване.

Tаблица 2

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (Брюксел) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 г.

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Окончателни бюджетни кредити

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

Субсидии от Общността (2)

29 199

27 749

Дял I

Персонал

17 498

16 311

14 806

1 220

1 472

Дял II

Администрация

11 701

10 371

4 903

5 468

1 330

Общо

29 199

27 749

Общо

29 199

26 682

19 709

6 688

2 802

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


Tаблица 3

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (Брюксел) — Отчет за стопанския резултат за финансовата 2006 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

Оперативни приходи

Субсидии от Общността

26 397

Общо (a)

26 397

Оперативни разходи

Разходи за персонал (3)

13 071

Разходи по дълготрайните активи

57

Други административни разходи

9 724

Общо (б)

22 852

Стопански резултат за годината (в = а – б)

3 545


Tаблица 4

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (Брюксел) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

Нетекущи активи

Нематериални дълготрайни активи

159

Материални дълготрайни активи

243

Текущи активи

Краткосрочни вземания

1 253

Парични средства и парични еквиваленти

7 886

Общо активи

9 541

Текущи пасиви

Провизии за рискове и разходи

310

Краткосрочни задължения

5 686

Общо пасиви

5 996

Нетни активи

Стопански резултат за годината

3 545

Общо нетни активи

3 545

Общо пасиви и нетни активи

9 541


(1)  Посоченото решение е изменено с Решение 2007/114/EО на Комисията от 8 февруари 2007 г.

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

(2)  Включително субсидии от Европейското икономическо пространство.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.

(3)  Разходите за персонал са били по-ниски от очакваните.


ОТГОВОРИ НА АГЕНЦИЯТА

7.

По отношение на възстановяването на отпуснатите на Агенцията бюджетни кредити през годината, анулирането на кредитите към 31 декември 2006 г. беше ограничено. Това се дължи на значителния брой споразумения за ниво на обслужване и договори, сключени едва в края на 2006 г., вследствие на което е извършен значителен пренос на кредити, за да се осигурят плащания по неполучени фактури съгласно член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, който позволява плащания за административни разходи до края на година n + 1.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/18


ДОКЛАД

относно годишните отчети на изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“ за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/04)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“ (наричана по-долу „Агенцията“) е учредена с Решение 2004/20/ЕО на Комисията oт 23 декември 2003 г. (1) Агенцията е създадена за период, започващ на 1 януари 2004 г. и завършващ на 31 декември 2008 г., за да управлява действията на Общността в областта на енергията. Агенцията придобива финансова независимост на 1 януари 2006 г.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 14 от Регламент (EО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. (2) Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията съгласно член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (3), са изготвени от нейния директор в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета и са изпратени на Палатата, която трябва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище:

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

Степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения за 2006 г. е 97 %. Размерът на анулираните бюджетни кредити обаче е 8 % и повече от 20 % от бюджетните кредити за поети задължения за 2006 г. са пренесени. Повече от 48 % от бюджетните кредити за оперативни дейности (дял III) са поети през декември, което е наложило повече от 43 % от поетите задължения да бъдат пренесени към 2007 г., а 32 % от преносите от 2005 г. са анулирани през 2006 г. Няколко бюджетни реда за административна издръжка изобщо не са използвани през 2006 г. и около 94 000 евро са прехвърлени без достатъчно основание (4). По този начин бюджетният принцип на ежегодност не е точно спазен.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 85.

(2)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 5.

(3)  Отчетите са изготвени на 21 юни 2007 г. и са получени от Палатата на 5 юли 2007 г.

(4)  Член 9 от Финансовия регламент.


 

Taблица 1

Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ (Брюксел)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Решение 2004/20/EО на Комисията от 23 декември 2003 г.

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията за 2006 г.

(няма данни за 2005 г.)

Дейности и предоставени услуги през 2006 г.

Политиката на Общността в областта на околната среда допринася за опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда; защита на здравето на хората; разумно и рационално използване на природните ресурси и поощряване на мерките на международно равнище за справяне с регионалните и световните проблеми в областта на околната среда.

(член 174, параграф 1)

Цели:

В рамките на стратегията за устойчивото развитие Европейският съюз е предприел мерки, насочени към насърчаване и развитие на възобновяема енергия и енергийна ефективност, с цел да допринесе по балансиран начин за сигурността на енергийните доставки, конкурентоспособността и опазването на околната среда. Областите на дейност са развитието на възобновяема енергия и енергийна ефективност, включително в транспортния сектор, и тяхното насърчаване в развиващите се страни.

Тези мерки включват приемането на многогодишна програма за действие в областта на енергетиката „Интелигентна енергия — Европа“ 2003—2006 г. (Решение № 1230/2003/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г.)

Съгласно програмата на Общността Агенцията е отговорна за изпълнението на задачите, свързани с помощта на Общността в рамките на програмата, освен за оценката на програмата, мониторинга на законодателството и стратегическите проучвания, или каквото и да е друго действие, което е от изключителната компетентност на Комисията.

Задачи:

Съгласно програмата на Общността „Интелигентна енергия — Европа“ (Програма IEE I), Агенцията е отговорна за следните задачи:

управление на всички фази от продължителността на специфични проекти;

приемане на инструментите за изпълнение на бюджета за приходите и разходите и осъществяване, когато Комисията я е оправомощила за това, на всички операции, необходими за управлението на програмата на Общността, и по-специално тези, свързани с предоставянето на контракти и безвъзмездна финансова помощ;

събиране, анализиране и предаване на Комисията на цялата информация, необходима за насочване на изпълнението на програмата на Общността.

1.   Управителен комитет

Включва петима членове, назначавани от Европейската комисия.

Комитетът приема годишната работна програма на Агенцията след одобрение на Европейската Комисия. Освен това Комитетът приема административния бюджет на Агенцията и годишния ѝ отчет за дейността.

2.   Директор

Назначаван от Европейската Комисия.

3.   Външен одит

Европейската сметна палата.

4.   Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет

A)

53,2 милиона евро (100 % от общия бюджет на Европейския съюз) за бюджета на програмата „Интелигента енергия Европа“ (програма IEE I), която Агенцията изпълнява под отговорността на Комисията.

Б)

5,2 милиона евро (100 % субсидия от Общността) за независимия административен бюджет на Агенцията.

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.:

Брой позиции за технически сътрудници в щатното разписание: 16

Брой заети позиции за технически сътрудници: 16

Други позиции:

договорно наети служители: 30 планирани позиции, от които 25 са били заети.

Общ брой на служителите към 31.12.2006 г.: 41

Изпълняващи следните функции:

— оперативни: 31;

— административни: 10

Мониторинг на 218 текущи проекта, за които са отпуснати безвъзмездни средства в рамките на поканата за подаване на предложения по програма IEE за 2003 и 2004 г. Общо са одобрени 168 доклада за напредъка, 36 междинни доклада и 20 заключителни доклада и са извършени съответните плащания на бенефициерите. Освен това Агенцията е участвала в над 100 срещи по проектите. Агенцията също така е организирала 14 семинара за координатори на проекти с участието на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ и други програми на Комисията в тази област.

Провеждане на конкурс за подаване на предложения за проекти по програма IEE за 2005 г. (поканата за конкурса е публикувана през 2005 г. с крайни срокове за подаване на предложения в началото на 2006 г.): Агенцията е получила общо 265 предложения от 29 страни и около 2000 организации. Както и предходната година, външни експерти са съдействали на Агенцията в процеса на оценяване. Сключени са общо 125 споразумения за безвъзмездни средства.

Провеждане на конкурса за подаване на предложения по програма IEE за 2006 г.: Поканата за конкурса е публикувана в края на май 2006 г. с краен срок за подаване на предложения 31 октомври 2006 г. Бяха положени значителни усилия за популяризиране на конкурса сред съответните целеви групи в Европа, включително организиране на Европейски информационен ден (Брюксел, 31 май 2006 г., 450 участници, излъчване на живо по Интернет), подкрепа за повече от 40 национални информационни дни, разпращане на съобщения по електронната поща и редовно актуализиране на уебсайта. Агенцията е получила общо 351 предложения за конкурса от 2006 г. В началото на 2007 г. са проведени оценки с помощта на външни експерти.

Публикуване и разпространение на информация за програмата IEE и Агенцията: през 2006 г. на уебсайта на програмата са регистрирани повече от 500 000 прехвърляния на данни и 1 милион посещения на страницата.

Информация за новините е изпращана редовно до всички контакти от базата данни на програма IEE, която включва повече от 5 000 адреса в края на 2006 г.

Информация и актуализация за проектите по програма IEE е предоставена в три броя на бюлетина Новини на агенция „Интелигентна Енергия“ (44 000 прехвърляния на данни през 2006 г.) и информация за изпълнението на отделните проекти (100 000 прехвърляния на данни).

Иницииране на обратна връзка за резултатите от проектите в основни области на политиките на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ под формата на кръгли маси и участието на представители на проектите във важни конференции.

Препоръки към Комисията относно ръководенето на изпълнението на програма IEE и подготовката на последващата програма IEE II (2007—2013 г.): По покана на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ Агенцията участва в оперативна група, на която е възложено съставянето на проект за работна програма на IEE II. Дейностите включват анализ на опита и статистическите данни, свързани с условията за участие, предложения за бъдещи тематични области и организиране и анализ на проучването на общественото мнение. По същия начин и по покана на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ Агенцията приложи наученото от управлението на външното направление на IEE (COOPENER) в етапа на разработване на енергийната инициатива на ЕС за създаване на енергиен фонд за страните от АКТБ, ръководена от Главна дирекция „Развитие“ и Службата за сътрудничество EuropeAid, както и при разработването на последващата програма COOPENER II.

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са изготвени на база текущо начисляване.

Таблица 2

Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ (Брюксел) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 г.

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени от предходната(ите) финансова(и) година(и) (1)

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

налични

изплатени

анулирани

Субсидии от Общността

5 168

5 168

Дял I

Персонал

2 959

2 944

2 561

118

280

66

2

64

Други субсидии (2)

 

461

Дял II

Администрация

784

718

651

67

66

324

309

15

 

 

 

Дял III

Оперативни дейности (3)

1 425

1 346

549

797

79

70

1

69

Общо

5 168

5 629

Общо

5 168

5 008

3 762

982

425

461

313

148

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


Таблица 3

Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ (Брюксел) — Отчет за стопанския резултат за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

 

2006 г.

Оперативни приходи

Субсидии от общността

5 057

Други приходи

105

Общо (а)

5 162

Оперативни разходи

Разходи за персонал

2 616

Разходи по дълготрайните активи

38

Други административни разходи

1 305

Общо (б)

3 959

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности (в = а – б)

1 203

Задължения за 2005 г. (г)

273

Стопански резултат За годината (д = в – г)

930


Таблица 4

Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ (Брюксел) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

Нетекущи Активи

Нематериални дълготрайни активи

13

Материални дълготрайни активи

88

Текущи Активи

Краткосрочни вземания

95

Парични средства и парични еквиваленти

1 509

Общо активи

1 705

Текущи Пасиви

Провизии за рискове и разходи

48

Краткосрочни задължения

727

Общо пасиви

775

Нетни Активи

Стопански резултат за годината

930

Общо нетни активи

930

Общо пасиви и нетни активи

1 705


(1)  Останалите от 2005 г. бюджетни кредити са прехвърлени от Комисията на Агенцията.

(2)  Субсидия, получена от Европейската комисия, за да покрие бюджетните кредити за поети задължения, пренесени от 2005 към 2006 г.

(3)  Разходи за срещи на експерти, свързани с изпълнението на проектите.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

7.

Агенцията ще въведе процедура в края на годината, за да гарантира, че се пренасят само оправдани бюджетни кредити.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/24


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/05)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7—8

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската агенция за околната среда (наричана по-долу „Агенцията“) е създадена с Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета oт 7 май 1990 г. (1) Агенцията отговаря за създаването на мрежа за наблюдение, която да осигурява на Комисията, държавите-членки и обществото надеждна информация за състоянието на околната среда. Тази информация дава възможност на Европейския съюз и държавите-членки да предприемат мерки за опазване на околната среда и да оценяват ефективността на тези мерки.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2). Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията съгласно член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (3), са изготвени от нейния изпълнителен директор в съответствие с член 13 от Регламент (ЕИО) № 1210/90 и са изпратени на Палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище:

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

Над 30 % от поетите задължения за годината е трябвало да бъдат пренесени към следващия период. Този процент надхвърля 50 % за оперативните разходи (дял III и целеви приходи). Някои от преносите не са били оправдани: през последните два месеца на 2006 г. Агенцията е отбелязала задължения в размер на 1,3 млн. евро, а съответните им бюджетни кредити за плащания са били пренесени към 2007 г. Одитна проверка на извадка (4) от тези преноси показа, че всички те са се отнасяли до дейности, които следва да бъдат извършени през 2007 г. По този начин принципът на ежегодност на бюджета не е стриктно спазен.

8.

В нарушение на принципа на разделяне на функциите един и същ вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити е извършвал предварителни (ex-ante) проверки и е управлявал правата за достъп до информационната система за бюджетно счетоводство.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 120, 11.5.1990 г.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  Отчетите са изготвени на 29 май 2007 г. и са получени от Палатата на 3 юли 2007 г.

(4)  Стойност на извадката: приблизително 500 000 евро.


 

Tаблица 1

Европейска агенция за околната среда (Копенхаген)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г.

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията

(2005 г.)

Основни продукти и услуги, предоставени през 2006 г.

Политика за околната среда

Политиката на Общността в областта на околната среда цели високо равнище на защита, като взема предвид различното състояние на регионите в Общността. Тя се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят плаща“. (…) При разработването на своята политика в областта на околната среда (…) Общността отчита наличните научни и технически данни (…).

(член 174 от Договора)

Цели

Да създаде европейска мрежа за информация и наблюдение в областта на околната среда, която да осигурява на Общността и държавите-членки обективна, надеждна и сравнима информация на европейско равнище, която да им даде възможност да:

а)

предприемат необходимите мерки за опазване на околната среда;

б)

оценяват резултатите от тези мерки;

в)

гарантират, че обществото е надлежно информирано за състоянието на околната среда.

Задачи

Да осигурява на Общността и на държавите-членки обективна информация, която е необходима за формулирането и прилагането на стабилни и ефективни политики за околната среда;

да регистрира, съпоставя и оценява данни за състоянието на околната среда, да изготвя експертни доклади за качеството и натиска върху околната среда на територията на Общността;

да помага за осигуряването на сравнимост между данните за околната среда на европейско равнище и, ако е необходимо, да насърчава по подходящ начин оптималното уеднаквяване на методите за измерване;

да насърчава включването на европейската информация за околната среда в международни програми;

да публикува доклад за състоянието, тенденциите и перспективите на околната среда на всеки пет години;

да стимулира разработването на техники за прогнозиране в областта на околната среда, методи за изчисляване стойността на щетите, нанесени на околната среда, и обмен на информация за технологии за предотвратяване на тези щети;

да стимулира разработването на методи за изчисляване на стойността на щетите, нанесени на околната среда, и стойността на политиките за околната среда, свързани с предотвратяване, опазване и възстановяване.

1.   Управителен съвет

Състои се от:

по един представител от всяка държава-членка,

двама представители на Комисията,

двама учени, назначени от Европейския парламент.

Задачи:

Да приема работната програма и да осигури изпълнението ѝ.

2.   Изпълнителен директор

Назначен от управителния съвет по предложение на Комисията.

3.   Съвещателен форум

Състои се от един представител от всяка държава-членка и съветва изпълнителния директор.

4.   Научна комисия

Състои се от кадри с конкретна квалификация в областта на опазването на околната среда.

5.   Външен одит

Извършва се от Европейската сметна палата.

6.   Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет

37,1 милиона евро (32,1 милиона евро)

Субсидия от Общността: 75 % (84 %).

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.:

Брой на позициите в щатното разписание: 115 (115)

Заети позиции: 110 (107)

+47 (34) други позиции (договори за служители със спомагателни функции, командировани национални експерти, местен персонал и персонал от агенциите за трудова заетост)

Общ брой на служителите: 115 (115)

изпълняващи следните функции:

оперативни: 72 (72)

административни: 42 (42)

смесени: 1 (1)

Създаване на Prelude (Анализ на въздействието върху околната среда на развитието при използването на земята в Европа).

Актуализиране на Европейския регистър на замърсяващите емисии (EPER).

Публикации на доклади относно, inter alia, околната среда и транспорта, околната среда и земеделието, енергията; биоенергията, качеството на въздуха, емисиите на газове с парников ефект, състоянието на европейските крайбрежия, разширяването на градските области и управлението на природните ресурси.

Семинари, организирани в рамките на председателството на Съвета.

Сътрудничество при уеднаквяване на данни.

Управление на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са съставени на базата на текущо начисляване.

Таблица 2

Европейска агенция за околната среда (Копенхаген) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени от предходната финансова година

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

налични

изплатени

анулирани

Субсидии от Общността

27 650

27 650

Дял I

Персонал

16 013

16 013

15 692

308

13

508

386

122

Други субсидии

5 264

5 115

Дял II

Администрация

2 926

2 912

2 623

283

19

895

836

59

Други приходи

4 200

1 798

Дял III

Оперативни дейности

13 975

13 971

8 681

5 290

4

4 069

3 671

398

Заделени приходи

4 200

781

356

3 844

2 167

931

115

Общо

37 114

34 563

Общо

37 114

33 677

27 352

9 725

36

7 639

5 824

694

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


Tаблица 3

Европейска агенция за околната среда (Копенхаген) — Отчет за стопанския резултат за финансовите години 2006 и 2005

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Оперативни приходи

Субсидии от Общността

27 650

26 900

Други субсидии

5 673

5 633

Други приходи (1)

2 277

0

Общо (а)

35 601

32 533

Оперативни разходи

Разходи за персонал

14 500

13 423

Разходи по дълготрайните активи

795

621

Други административни разходи

4 843

4 700

Оперативни разходи

15 000

15 618

Общо (б)

35 138

34 363

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности (в = а – б)

462

–1 830

Приходи от финансови операции (д)

72

29

Разходи по финансови операции (е)

7

7

Излишък/(дефицит) от неоперативни дейности (ж = д – е)

66

22

Стопански резултат за годината (з = в + ж)

528

–1 808


Tаблица 4

Европейска агенция за околната среда (Копенхаген) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г. и 31 декември 2005 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Нетекущи активи

Нематериални дълготрайни активи

330

456

Материални дълготрайни активи

1 866

1 649

Текущи активи

Краткосрочно предварително финансиране (2)

1 151

598

Краткосрочни вземания

2 611

1 581

Дългосрочни вземания

494

482

Парични средства и парични еквиваленти (3)

6 097

4 491

Общо активи

12 548

9 258

Текущи пасиви

Краткосрочни задължения

7 779

5 016

Общо пасиви

7 779

5 016

Нетни активи

Натрупан излишък/дефицит

4 242

6 050

Стопански резултат за годината

528

–1 808

Общо нетни активи

4 770

4 242

Общо пасиви и нетни активи

12 548

9 258


(1)  Възстановяване на налози за сгради 2000—2004 г. (905 000 евро).

(2)  Първоначално предварително финансиране, предоставено на Европейските тематични центрове.

(3)  Възстановяване на налози за сгради 2000—2004 г. (905 000 евро).


ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

По-големият дял пренесени кредити към 2007 г. се дължи основно на необичайни събития през 2006 г., което наложи да забавим междинни плащания към тематичните центрове, докато продуктите им не удовлетвориха изискванията ни. Причината за посочените закъснели задължения е задължението за наличие на лицензни договори преди 1 януари всяка година с цел да се поддържа непрекъснатост, както и времето, необходимо за определяне и договаряне на разходи и времеви планове за сложни нови дейности. В този смисъл Агенцията ще продължи да полага усилия за намаляване на дела на пренесени кредити.

Ръководството оцени свързаните с описаната ситуация рискове и въведе ограничаващи мерки. Смята се, че постигнатото ниво на риск е приемливо. Тази ситуация ще бъде разгледана отново в рамките на очаквания в средата на 2007 г. преглед на непостоянните позиции.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/29


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/06)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7—9

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (наричана по-долу „Агенцията“) е създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета oт 26 октомври 2004 г. (1) Тя става напълно независима на 1 януари 2006 г. (2) Нейната главна задача е да координира дейностите на държавите-членки в областта на управлението на външните граници (подкрепа за оперативно сътрудничество, техническа и оперативна помощ, анализ на риска).

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. (3) Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията съгласно член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (4), са изготвени от изпълнителния ѝ директор в съответствие с член 30 от Регламент (ЕО) № 2007/2004 и са изпратени на Палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище:

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

За финансовата 2006 г. степента на изпълнение на поетите задължения е 85 %. Като цяло размерът на преноси надвишава 70 %, а за оперативни разходи достига почти 85 %. Прехвърлянето на бюджетни кредити между главите или дяловете през годината е надхвърлило общия таван от 10 %, предвиден във Финансовия регламент. По този начин не са точно спазени бюджетните принципи на ежегодност и специфичност.

8.

Поети са правни задължения (5) преди съответните бюджетни задължения, противно на финансовия регламент на Агенцията.

9.

Критериите и процедурите, използвани за набиране на служители, не са в съответствие с общите разпоредби за прилагане на Правилника за длъжностните лица: нарушенията засягат предимно минималния стаж, необходим за определена степен, отслабената роля на комисиите за подбор и документирането на предварителния подбор.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

(2)  До 1 септември 2006 г. заплатите са изплащани от Комисията.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  Отчетите са изготвени на 25 май 2007 г. и са получени от Палатата на 11 юли 2007 г.

(5)  Шест случая на приблизителна обща стойност 30 000 евро.


 

Таблица 1

Европейска агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз — Frontex (Варшава)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Регламент (ЕИО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г.

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията

Продукти и услуги, предоставени през 2006 г.

Политиката на Общността в тази област се стреми към изграждане на общи стандарти и процедури по отношение на осъществяването на проверки на лицата, преминаващи външните граници на държавите-членки; освен това ще бъдат предприети мерки за осигуряване на сътрудничество между съответните отдели на администрациите на държавите-членки в областите, посочени в настоящия дял, както и между държавите-членки и Комисията.

(член 62, параграф 2, буква а) и член 66 от Договора)

Цели:

Frontex е създадена с цел подобряване на интегрираното управление на външните граници на държавите-членки на Европейския съюз.

Агенцията цели да:

а)

улеснява и прави по-ефективно прилагането на съществуващите и бъдещите разпоредби на Общността в областта на управлението на външните граници;

б)

гарантира координиране на действията на държавите-членки при прилагане на тези разпоредби и допринася по този начин за ефективност, високо качество и единност на контрола върху лицата и наблюдението на външните граници на държавите-членки;

в)

предоставя на Комисията и на държавите-членки техническа помощ и специализирани познания, които са необходими в областта на управлението на външните граници, и поощрява солидарността между държавите-членки.

Задачи:

1.

координира оперативното сътрудничество между държавите-членки в областта на управлението на външните граници;

2.

подкрепя държавите-членки за обучението на националните граничари, включително установяване на общи стандарти на обучение;

3.

извършва анализи на риска;

4.

следи за напредъка в изследванията, свързани с области, които представляват интерес за контрола и наблюдението на външните граници;

5.

подкрепя държавите-членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници;

6.

предоставя необходимата подкрепа на държавите-членки за организирането на съвместни операции по екстрадиция.

1.   Управителен съвет

Състои се от:

по един представител от всяка държава-членка,

двама представители на Комисията,

по един представител на всяка асоциирана към Шенген страна (Норвегия, Исландия), с ограничено право на глас.

2.   Изпълнителен директор

Назначен от управителния съвет по предложение на Комисията.

3.   Външен одит

Европейската сметна палата.

4.   Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет за 2006 г.:

Общ бюджет:

19,2 милиона евро

Вноска на Общността:

18,9 милиона евро (98,8 %)

Вноска на Обединеното кралство:

0,2 милиона евро (1,2 %)

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.:

Брой позиции в щатното разписание за 2006 г.: 28

Общ брой на служителите: 72

25 срочно наети служители

+47 други служители (командировани национални експерти, договорно нает персонал, помощни служители)

Изпълняващи следните функции:

оперативни: 43

административни: 29

Оперативно сътрудничество:

Проведени са 15 съвместни операции, координирани от Frontex, и са инициирани седем пилотни проекта.

Обучение:

Преразглеждане и разработване на Общата учебна програма; създаване на мрежа от академии за партньорство и координатори на обучението; разработване на програма за обучение за трети страни и на инструмент за откриване на „подправени документи“; разработване на стандарти на обучение за съвместни операции по екстрадиране и създаване на тактическо обучение за пилоти на хеликоптер, съорганизиране на Европейския ден, посветен на обучението.

Анализ на риска:

Издаване на пет доклада за анализ на риска; публикуване на един бюлетин за изпълнение на законите, актуализиране на общия интегриран модел за анализ на риска; създаване на мрежа на Frontex за анализ на риска (експерти от държавите-членки).

Изследване и развитие:

Публикуване на два доклада, издаване на четири бюлетина, един съвместен семинар със Съвместния изследователски център.

Помощ за държавите-членки:

Координиране на две помощни операции.

Помощ при операции по екстрадиция:

Три съвместни операции по екстрадиция.

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са изготвени на база текущо начисляване.

Таблица 2

Европейска агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз — Frontex (Варшава) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 г.

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи (1)

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Окончателни бюджетни кредити

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

Субсидии от Общността

18 940

19 504

Дял I

Персонал

2 685

2 173

1 017

1 065

603

Други субсидии

226

226

Дял II

Администрация

1 275

363

69

931

275

 

 

 

Дял III

Оперативни дейности

13 135

11 687

1 856

9 936

831

Общо

19 166

19 730

Общо

17 095

14 223

2 942

11 932

1 709

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


Таблица 3

Европейска агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз — Frontex (Варшава) — Отчет за стопанския резултат за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

 

2006 г.

Оперативни приходи

Субсидии от Общността

15 129

Други приходи

253

Общо (а)

15 382

Оперативни разходи

Разходи за персонал

860

Разходи по дълготрайните активи

7

Други административни разходи

615

Оперативни разходи

4 348

Общо (б)

5 830

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности (в = а – б)

9 552

Разходи по финансови операции (г)

5

Излишък/(дефицит) от неоперативни дейности (д = – г)

–5

Стопански резултат за годината (е = в + д)

9 547

Настоящата таблица обхваща периода октомври — декември 2006 г., през който Агенцията е била финансово независима.


Таблица 4

Европейска агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз — Frontex (Варшава) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г.

(Хиляди евро)

 

2006

Нетекущи активи

Материални дълготрайни активи

31

Текущи активи

Краткосрочни вземания

75

Парични средства и парични еквиваленти

14 236

Общо активи

14 342

Текущи пасиви

Провизии за рискове и разходи

84

Краткосрочни задължения

4 711

Общо пасиви

4 795

Нетни активи

Стопански резултат за годината

9 547

Общо нетни активи

9 547

Общо пасиви и нетни активи

14 342


(1)  Стойностите на разходите включват само разходите, за които Агенцията е била отговорна (за дялове I и II за периода октомври — декември 2006 г., а за дял III за цялата година), като за останалите разходи отговорност носи Комисията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


ОТГОВОРИ НА АГЕНЦИЯТА

7.

Високият дял на преносите към 2007 г. се дължи на затруднения, характерни за началния период от дейността на Агенцията, както и на факта, че важни финансови средства бяха предоставени едва по-късно през 2006 г. Относно прехвърлянията Агенцията взе предвид забележката на Сметната палата и приложи от април 2007 г. строго тълкувание на правилата относно прехвърлянията.

8.

Агенцията знаеше за описаната от Сметната палата ситуация и вече е взела коригиращи мерки. Агенцията започна множество действия, чиято цел е да напомнят на финансовите участници необходимостта от строго спазване на процедурите; въведен беше регистър на изключенията, а съдържанието му се представя ежемесечно на изпълнителния директор.

9.

Поради липсата на средства в началния период на дейност, поради затруднения, свързани с привличането на потенциален персонал, и поради необходимостта Агенцията да започне работа възможно най-скоро Агенцията не успя да приложи напълно нормалните процедури за повечето процедури за набиране на персонал, проведени през 2006 г. През 2007 г. положението постепенно се нормализира.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/34


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/07)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7—8

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската агенция по лекарствата (наричана по-долу „Агенцията“) е създадена с Регламент (ЕИО) № 2309/93 на Съвета от 22 юли 1993 г., заменен с Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. (1) Агенцията оперира чрез мрежа и координира научните ресурси, предоставени на нейно разположение от националните органи за целите на оценката и контрола на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2). Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията съгласно член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (3), са изготвени от нейния изпълнителен директор съгласно член 68 от Регламент (ЕО) № 726/2004 и са изпратени на Палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище.

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 година, са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

По отношение на изпълнението на бюджета за административни разходи (дял II) степента на изпълнение по отношение на бюджетните кредити за поети задължения е по-ниска от 60 %. Повече от 40 % от поетите задължения, по-специално в областта на информационните технологии, са пренесени във финансовата 2007 година. По този начин бюджетният принцип на ежегодност не е изцяло спазен.

8.

Член 12, параграф 4 от Регламента за таксите (4) гласи следното: „Всяко преразглеждане на таксите се базира на оценка на разходите на Агенцията и на съответните стойности на услугите, предоставяни от държавите-членки. Тези разходи се изчисляват в съответствие с общоприетите международни методи на остойностяване, които се приемат в съответствие с член 11, параграф 2.“ Досега на клиентите на Агенцията се е фактурирала сума, която се разделя на две части: едната част покрива разходите на Агенцията, а другата се възстановява на докладчиците на държавите-членки за направените от тях разходи. Докладчиците на държавите-членки не са представили достатъчно доказателства или документация за действителните си разходи, което е в нарушение на Регламента за таксите. Агенцията не е била в състояние да направи обстоен анализ на разходите, извършени от докладчиците на държавите-членки, за да има обективна и подкрепена с документи база, спрямо която да адаптира своите плащания към тях и съответно таксите, които клиентите следва да заплатят.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 214, 24.8.1993 г., стр. 18 и ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1. Съгласно втория регламент първоначалното име на Агенцията — Европейска агенция за оценка на лекарствените продукти — е променено на Европейска агенция по лекарствата.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  Отчетите са изготвени на 21 юни 2007 г. и са получени от Палатата на 17 юли 2007 г.

(4)  Изменен с Регламент (ЕО) № 1905/2005 на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 297/95 на Съвета (ОВ L 304, 23.11.2005 г., стр. 1).


 

Таблица 1

Европейска агенция по лекарствата (Лондон)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Регламент (ЕО) № 726/2004 и Регламент (ЕО) № 141/2000

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията през 2006 г.

(2005 г.)

Продукти и услуги, предоставени през 2006 г.

(2005 г.)

При разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Общността се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве.

Действията на Общността, които допълват националните политики, са насочени към подобряването на общественото здраве, предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората и на източниците на опасност за човешкото здраве (…)

(член 152 от Договора)

Цели

Да координира научните ресурси, предоставени на нейно разположение от органите на държавите-членки за разрешаването и контрола на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба.

Да предоставя на държавите-членки и институциите на Общността научно съдействие по отношение на лекарствените продукти за хуманна или ветеринарна употреба.

Задачи

Да координира научното оценяване на лекарствените продукти от обсега на процедурите за разрешаване на търговията на Общността.

Да координира контрола на лекарствените продукти, за които има издадени разрешения на територията на Общността (фармакологична бдителност).

Да предоставя консултации относно максималните допустими стойности на остатъчните вещества от ветеринарните лекарствени продукти, които могат да бъдат приети чрез хранителните продукти от животински произход.

Да координира проверката на съответствието с принципите на добрата производствена практика, добрата лабораторна практика и добрата клинична практика.

Да води отчет относно статута на разрешенията за търговия с лекарствени продукти.

1.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба, който се състои от по един член и един заместник от всяка държава-членка, носи отговорност за изготвяне на становището на Агенцията по всеки въпрос, отнасящ се до оценката на лекарствените продукти за хуманна употреба.

2.

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба, който се състои от по един член и един заместник от всяка държава-членка, носи отговорност за изготвяне на становището на Агенцията по всеки въпрос, отнасящ се до оценката на лекарствените продукти за ветеринарна употреба.

3.

Комитетът по лекарствата сираци, който се състои от по един член и един заместник от всяка държава-членка, носи отговорност за изготвяне на становището на Агенцията по всеки въпрос, отнасящ се до оценката на лекарствата сираци.

4.

Комитетът по растителните лекарствени продукти, който се състои от по един член и един заместник от всяка държава-членка, носи отговорност за изготвяне на становището на Агенцията по всеки въпрос, отнасящ се до оценката на растителните лекарствени продукти.

5.

Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава-членка, двама представители на Комисията, двама представители на Европейския парламент, двама представители на организациите на пациентите, един представител на лекарските организации и един представител на организациите на ветеринарните специалисти. Управителният съвет приема работната програма и годишния доклад.

6.

Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет по предложение на Комисията.

7.

Външен одит: Извършва се от Сметната палата.

8.

Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет за 2006 г.:

138,7 (111,8) милиона евро

Бюджетна вноска от Общността (която не включва субсидията за лекарства сираци): 21,63 % (22,7 %)

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.:

424 (379) позиции в щатното разписание;

заети позиции: 395 (337,5)

+77 (34) други служители (служители със спомагателни функции, договорно нает персонал, командировани национални експерти, персонал от агенциите за трудова заетост)

Общ брой на служителите: 472 (371,5)

изпълняващи следните функции:

Оперативни: 406 (302,5)

Административни: 66 (69)

Лекарствени продукти за хуманна употреба

Заявления за получаване на разрешения за търговия: 79 (43)

Положителни становища: 51 (24)

Средностатистическо време за оценка: 171 дни (203 дни)

Становища след получаването на разрешения: 1 380 (1 148)

Фармакологична бдителност: 94 081 доклада (91 565 доклада)

Периодично актуализирани доклади за безвредността: 273 (279)

Научни становища: 193 (135)

Процедури за взаимно признаване: 9 241 (8 451)

Лекарствени продукти за ветеринарна употреба

Нови заявления: 5 (11)

Заявления по отношение на разновидности: 56 (40)

Инспекции: 128 (114)

Лекарства сираци

Заявления: 104 (118)

Положителни становища: 81 (88)

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Информация, предоставена от Агенцията; в настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ финансови отчети. Тези отчети са съставени на база текущо начисляване.

Таблица 2

Европейска агенция по лекарствата (Лондон) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на приходите

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени от предходната(ите) финансова(и) година(и)

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

вписани

изплатени

анулирани

Собствени приходи

92 580

94 556

Дял I

Персонал

44 921

43 709

42 941

768

1 212

700

563

136

Субсидии от Общността

30 650

32 551

Други субсидии

8 160

7 374

Дял II

Администра-ция

34 454

34 007

18 946

15 061

447

10 041

8 535

1 505

Други приходи

7 286

6 820

Дял III

Оперативни дейности

59 301

58 431

44 846

13 585

870

8 092

7 603

490

Общо

138 676

141 301

Общо

138 676

136 147

106 733

29 414

2 529

18 833

16 701

2 131

Забележка: Всякакви несъответствия в общите суми се дължат на закръгляването.

Източник: Информация, предоставена от Агенцията; в настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ финансови отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


Таблица 3

Европейска агенция по лекарствата (Лондон) — Отчет за стопанския резултат за финансовите 2006 и 2005 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г. (1)

Оперативни приходи

Такси и други приходи

119 039

72 979

Субсидии от Общността

31 503

28 957

Общо (a)

150 542

101 936

Оперативни разходи

Разходи за персонал

45 150

40 057

Други административни разходи

26 607

22 459

Оперативни разходи

63 437

37 849

Общо (б)

135 194

100 365

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности (в = a – б)

15 348

1 571

Приходи от финансови операции (д)

1 433

2 257

Излишък/(дефицит) от неоперативни дейности (е = д)

1 433

2 257

Стопански резултат за годината (ж = в + е)

16 781

3 828


Таблица 4

Европейска агенция по лекарствата (Лондон) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г. и 31 декември 2005 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г. (2)

Нетекущи активи

Нематериални дълготрайни активи

14 889

10 492

Материални дълготрайни активи

6 695

6 945

Текущи активи

Краткосрочни вземания

26 045

14 490

Парични средства и парични еквиваленти

37 508

29 934

Общо активи

85 138

61 861

Текущи пасиви

Провизии за рискове и разходи

2 699

1 214

Краткосрочни задължения

38 550

33 539

Общо пасиви

41 249

34 753

Нетни активи

Натрупан излишък/дефицит

27 108

23 280

Стопански резултат за годината

16 781

3 828

Общо нетни активи

43 889

27 108

Общо пасиви и нетни активи

85 138

61 861


(1)  При публикуваните отчети за 2005 г. все още не е въведена изцяло отчетността на база текущо начисляване.

(2)  При публикуваните отчети за 2005 г. все още не е въведена изцяло отчетността на база текущо начисляване.


ОТГОВОРИ НА АГЕНЦИЯТА

7.

Общият размер на автоматично пренесените в 2007 г. кредити по дял 2 възлезе на 15 милиона евро, от които 8 милиона евро за информационни технологии (глава 21). Агенцията е в процес на разработване и прилагане на многогодишна програма на ЕС в областта на телематиката за регулиране на лекарствените продукти. Процесът на управление и естеството на проектите затрудняват строгото спазване на принципа на ежегодност, още повече че много управленски действия са извън контрола на ЕМЕА. Полагат се всички възможни усилия за намаляване на броя на автоматично пренесените кредити в бъдеще.

8.

Заедно с националните компетентни органи Агенцията отдавна полага усилия за оценка на разходите, направени от докладчиците на държавите-членки. По време на своята среща през декември 2006 г. управителният съвет на Агенцията „прие решение по принцип да преразгледа таблицата за размера на таксите“ и реши да създаде група по разходите с цел „…да подготви и да съгласува общоприети международни методи за разходите, описани в член 12 от Регламента за таксите. Представители от всички национални компетентни органи ще бъдат поканени да участват в тази работа“.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/40


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/08)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7—8

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската агенция за възстановяване (наричана по-долу „Агенцията“) е създадена с Регламент (EО) № 1628/96 на Съвета (1), последно изменен с Регламент (EО) № 756/2006 на Съвета от 28 ноември 2006 г. (2) При създаването ѝ през 2000 г. Агенцията бе натоварена с управлението на програмите за помощ на ЕС в Косово. Впоследствие мандатът ѝ бе разширен и включи Сърбия и Черна гора и Бившата югославска република Македония. Седалището на Агенцията се намира в Солун, а оперативните ѝ центрове са в Белград, Подгорица, Прищина и Скопие. Агенцията изпълнява програми за подпомагане на институционалното изграждане и доброто управление, насърчаване развитието на пазарна икономика и основна инфраструктурна мрежа, и консолидиране на гражданското общество. По план нейният мандат трябва да изтече на 31 декември 2008 г.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основни данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (3). Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията съгласно член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (4), са изготвени от нейния изпълнителен директор в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (EО) № 2667/2000 на Съвета (5) и са изпратени на Палатата, която следва да произнесе становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основания за произнесеното по-долу становище.

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

Степента на изпълнение на бюджета е задоволителна. Въпреки това Палатата обръща внимание на Агенцията към размера бюджетни кредити, които все още трябва да бъдат отпуснати. Това ще наложи специален мониторинг на програмите на Агенцията, тъй като мандатът ѝ изтича в края на 2008 г.

8.

Палатата отбеляза, че системите за счетоводна отчетност и за вътрешен контрол са подобрени в сравнение с предишни години, особено по отношение на мониторинга на фондовете, управлявани от външни органи, и на провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки. Одитната проверка на Палатата не дава основание за съществени констатации и оценки в тези области.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 204, 14.8.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  Тези отчети са изготвени на 13 юни 2007 г. и са получени от Палатата на 6 юли 2007 г.

(5)  ОВ L 306, 7.12.2000 г., стр. 7.


 

Tаблица 1

Европейска агенция за възстановяване (Солун)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Регламент (ЕО) № 2667/2000

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията

(в скоби са дадени данните за 2005 г.)

Основни дейности и предоставени услуги през 2006 г.

Общността изпълнява в областта на своята компетентност мерки за икономическо, финансово и техническо сътрудничество с трети страни. Тези мерки допълват мерките, изпълнявани от държавите-членки и съответстващи на политиката в областта на развитието на Общността.

(Член 181a)

Цели:

Да предоставя помощ за:

i)

възстановяване, завръщане на бежанците и разселените лица;

ii)

насърчаване на стабилна администрация, по-силни институции и върховенство на закона;

iii)

подпомагане на развитието на пазарна икономика и на инвестициите в изграждане на основна инфраструктура и в мерки за опазване на околната среда;

iv)

подпомагане на социалното развитие и заздравяването на гражданското общество.

Дейности

Агенцията управлява основните програми за помощ в Сърбия и Черна гора (Република Сърбия, Косово и Република Черна гора) и в Бившата югославска република Македония (БЮРМ). Бенефициери могат да бъдат държави, образувания под юрисдикцията и управлението на ООН, федерални, регионални и местни органи, публични и квазипублични органи, социалните партньори, организации, предоставящи подкрепа на търговци, кооперации, взаимоспомагателни сдружения, благотворителни организации, фондации и неправителствени организации.

Задачи:

Да съветва Комисията относно приоритетните нужди;

подготовка на програми за възстановяване и завръщане на бежанци и разселени лица;

вземане на всички необходими мерки за прилагане на помощта на ЕС.

Управителен съвет:

Съставен е от по един представител от всяка държава-членка, двама представители на Комисията и един наблюдател от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Директор:

Назначава се от управителния съвет по предложение на Комисията.

Оперативни центрове в Белград, Прищина, Подгорица и Скопие със значителна степен на управленска автономност.

Външен контрол:

Европейската сметна палата.

Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета:

Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет:

268,8 млн. евро (318,9 млн. евро), включително безвъзмездната помощ от ЕС.

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.:

108 (114) позиции за технически сътрудници съгласно щатното разписание

Заети позиции за технически сътрудници: 90 (88)

Други позиции:

местен персонал: 164 (170) позиции. Заети позиции: 157 (162)

Договорно наети служители: 29(28) позиции. Заети позиции: 26 (26)

Общ брой на служителите: 273 (276)

изпълняващи следните функции

Оперативни: 171 (169)

Административни: 102 (107)

По оперативен център (основни развития):

КОСОВО: а) Начални безвъзмездни помощи, заеми, обучение и консултации за малък бизнес на представители на малцинствата и завърнали се лица; б) подкрепа на приватизацията; в) възстановяване на районните съоръжения за отопление (в северна Митровица) и съоръженията за водоснабдяване и преработка на отпадъци (в южна Митровица); г) подобряване на управлението на граничните райони и границите; д) въвеждане на нова система за планиране на публични инвестиции; е) експертни консултации и обучение на членовете на Косовската асамблея; ж) съдействие на министерствата на правосъдието и вътрешните работи и на Статистическия институт; з) подобряване на околната среда, включително изграждане на депо за отпадъци в района на Прищина; и) съдействие за изготвянето на Косовския план за развитие на селските райони.

СЪРБИЯ: а) проектозакони за реформи в държавната администрация; б) снабдяване на граничната полиция с екипировка; в) изграждане на високотехнологична лаборатория за изследване на ДНК; г) възстановяване и обзавеждане на съдилищата; д) възстановителна програма за болниците; е) създаване на нови работни места посредством заеми от Фонда за револвиращи кредити; ж) съдействие за обучение на персонал на предприятия; з) регионални центрове за обучение на възрастни; и) програми за икономическо развитие за най-бедните общини; й) предаване на нови гранични пунктове на границите с Унгария и Хърватска; к) обновяване на общинската инфраструктура; л) реформа в Статистическия институт; м) подкрепа при управлението на преките чуждестранни инвестиции; н) съдействие на уязвими групи, включително бежанци и разселени лица; о) завършване на проектите за възстановяване на електрическите централи; п) инсталиране на въздушен филтър в електрическата централа Костолац.

ЧЕРНА ГОРА: а) изграждане на международното летище в Подгорица и обновяване на летището в Тиват; б) изграждане на централна информационно-технологична база данни за Министерството на вътрешните работи; в) съдействие на Агенцията за управление на човешки ресурси; г) ново ръководство на пътищата и нови транспортни закони; д) отделяне и преструктуриране на електрическите предприятия, стратегия за енергийна ефективност; е) създаване на Агенция за опазване на околната среда; ж) предоставяне на консултации по управлението на дружества; з) съдействие на Центъра за юридическо обучение; и) реформа в затворите; й) съдействие за изготвяне на стратегия за развитие на селското стопанство и селските райони

БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ: а) подпомагане укрепването на институциите в държавната администрация и създаването на нови институции (напр. държавен статистически институт, отдел по въпросите на гражданското общество в генералния секретариат на правителството; бюро за обществени поръчки); б) подкрепа на развитието на пазар в областта на електронните комуникации; в) съдействие на реформата в полицията, включително обновяване на Полицейската академия; г) съдействие за предотвратяване на прането на пари и обновяване на главния съд в Скопие; д) откриване на нова държавна фитосанитарна лаборатория; е) изграждане на национален координационен център за управление на границите; ж) подпомагане на общините по отношение на децентрализацията; з) подобряване на общинската инфраструктура; и) обучение на държавни служители от малцинствени групи; й) обучение по управлението на малки и средни предприятия.

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са съставени на базата на текущо начисляване.

Таблица 2

Европейска агенция за възстановяване (Солун) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени от предходните финансови години

Налични бюджетни кредити

(от финансовата година плюс предходните години)

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

налични

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

Субсидии от Общността

24 795

20 200

Дял I

Персонал

18 540

17 304

17 117

187

1 236

495

 

385

 

109

19 035

17 304

17 502

187

1 345

Други приходи

p.m.

877

Дял II

Администрация

6 255

4 705

4 198

507

1 550

500

 

453

 

47

6 755

4 705

4 651

507

1 597

Заделени приходи

244 000

256 008

Дял III

Оперативни дейности

244 000

32 760

4 007

239 992

0

701 681

153 923

249 952

438 814

12 915

945 681

186 683

253 959

678 806

12 915

Общо

268 795

277 085

Общо

268 795

54 769

25 322

240 686

2 786

702 676

153 923

250 790

438 814

13 071

971 471

208 692

276 112

679 500

15 857

Забележка: В края на годината сумата, налична за поемане на нови задължения, възлиза на 746 922 евро (от които 211 240 евро бюджетни кредити за 2006 г. и 535 682 евро от предходни години).

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на базата на движението на паричните средства.


Tаблица 3

Европейска агенция за възстановяване (Солун) — Отчет за стопанския резултат за финансовите години 2006 и 2005

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Оперативни приходи

Субсидии от Общността

273 192

261 009

Други приходи

239

1 832

Общо (а)

273 432

262 841

Оперативни разходи

Разходи за персонал

16 164

15 727

Разходи по дълготрайните активи

581

703

Други административни разходи

5 510

6 509

Оперативни разходи

247 509

243 442

Общо (б)

269 764

266 381

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности (в = a – б)

3 668

3 540

Приходи от финансови операции (д)

Разходи по финансови операции (е)

25

Излишък/(дефицит) от неоперативни дейности (ж = д – е)

–25

Стопански резултат за годината (з = в + ж)

3 643

–3 540


Таблица 4

Европейска агенция за възстановяване (Солун) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г. и 31 декември 2005 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Нетекущи активи

Нематериални дълготрайни активи

70

84

Материални дълготрайни активи

743

1 192

Дългосрочни вземания

10 175

40 002

Текущи активи

Краткосрочно предварително финансиране

166 885

135 285

Краткосрочни вземания

24 562

29 574

Парични средства и парични еквиваленти

51 991

57 917

Общо активи

254 425

264 055

Текущи пасиви

Провизии за рискове и разходи

1 986

2 100

Краткосрочни задължения

85 496

98 655

Общо пасиви

87 482

100 755

Нетни активи

Натрупан излишък/дефицит

163 300

166 840

Стопански резултат за годината

3 643

–3 540

Общо нетни активи

166 943

163 300

Общо пасиви и нетни активи

254 425

264 055


ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

7.

Агенцията прилага „ускорен подход“ за изпълнение на програми за подпомагане. Последната сума, отпусната за помощи на Агенцията, възлиза на 250 млн. евро през 2006 г. и е предназначена за договаряне в рамките на 3 години, следователно до 2009 г. През първите 6 месеца на 2007 г. Агенцията е договорила 185 млн. евро, които представляват 74 % от годишното разпределение. Поради това в края на срока сумите, останали за договаряне, вероятно ще бъдат малки.

8.

Агенцията приема коментарите на Сметната палата.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/47


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/09)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7—10

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) е създадена с Регламент (EО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. (1) Задачата на Агенцията е да поддържа високо равнище и да гарантира подходящото развитие на безопасността на гражданското въздухоплаване, да въведе сертификационни спецификации и да осигурява сертификация на въздухоплавателните продукти.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2). Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията, както е предвидено в член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (3), са изготвени от нейния изпълнителен директор в съответствие с член 49 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 и са изпратени на Палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище.

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

В края на 2006 г. бюджетните кредити, пренесени към дял II (административни разходи), са около 40 % от поетите задължения, а тези, пренесени към дял III (едногодишни оперативни разходи) са около 50 %. За същите дялове над 15 % от бюджетните кредити са анулирани. В разрез с финансовия си регламент Агенцията е използвала многогодишни бюджетни кредити за плащания, пренесени от 2005 г., въпреки факта, че е разполагала с достатъчно бюджетни кредити за плащания за 2006 г. По този начин бюджетният принцип на ежегодност не е стриктно спазен.

8.

За сертификационните дейности през 2006 г. системата за анализ на разходите на Агенцията е отчела разходи от около 48 милиона евро при приход от около 35 милиона евро. Агенцията, в сътрудничество с Комисията (4), следва да преразгледа действащата схема за определяне на таксите, за да гарантира, че разходите на Агенцията по сертификационните дейности са обосновани и покрити от таксите ѝ.

9.

В баланса на Агенцията краткосрочните вземания възлизат приблизително на 14 милиона евро, 20 % от които са на повече от 3 месеца. Агенцията все още не е въвела ефективна система за управление на заявленията, която да включва възможни лихви за закъсняло плащане.

10.

За договор с външен консултант (221 000 евро) и за подновяването на споразумение за пътнически услуги, подписано през 2004 г. (годишна пазарна стойност около 1,5 милиона евро), Агенцията е прибегнала до процедури на договаряне поради спешност на въпроса (5). Спешността не е обоснована и отразява по-скоро недостатъчно добро планиране.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  Отчетите са изготвени на 29 юни 2007 г. и са получени от Палатата на 11 юли 2007 г.

(4)  Таксите и хонорарите се определят от ad-hoc регламент на Комисията.

(5)  Член 126, параграф 1, буква в) от правилата за прилагане на Финансовия регламент, приложим към общия бюджет.


 

Таблица 1

Европейска агенция за авиационна безопасност (Кьолн)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Регламент (EО) № 1592/2002

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията през 2006 г.

(2005)

Продукти и услуги

Обща транспортна политика:

„Съветът с квалифицирано мнозинство може да реши дали, в каква степен и по каква процедура могат да бъдат приети съответни разпоредби, отнасящи се до морския и въздушния транспорт.“

(Член 80 от Договора)

Цели:

Да поддържа високо равнище и да осигури правилно функциониране и развитие на авиационната безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа.

Мерки, които се приемат от Агенцията:

1.

Да предоставя становища, адресирани до Комисията.

2.

Да издава сертификационни спецификации, включително кодове за летателна годност и приемливи средства за съответствие, както и всякакви инструктивни материали за изпълнение на политиките на Общността.

3.

Да взема решения за летателна годност и екологично сертифициране.

4.

Да провежда стандартизационни инспекции на компетентните органи на държавите-членки.

5.

Да провеждат необходимите проучвания в помещенията на дружествата.

1.

Управителен съвет, Състои се от по един представител на всяка държава-членка и един представител на Комисията, създава консултативен орган с участие на заинтересованите страни.

2.

Изпълнителен директор Управлява Агенцията и се назначава от управителния съвет по предложение на Комисията.

3.

Апелативен съвет Произнасят се по решенията на Агенцията относно сертификация, такси, хонорари и проверки на предприятия.

4.

Финансов контрол Извършва се от Европейската сметна палата.

5.

Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет:

Общ бюджет: 66,8 (31,5) млн. евро, включително:

Приходи от такси и хонорари: 33,2 (8,6) млн. евро (50 %)

субсидия от Общността: 31,4 (18,9) млн. евро (47 %),

вноска на Федерална република Германия (Министерство на транспорта): 1,2 млн. евро (2 %)

Брой на служителите към 31/12/2006 г.:

328 (200) срочно наети служители според щатното разписание

заети позиции: 276 (132)

Друг персонал: 33 (21) договорно наети служители и служители със спомагателни функции

Общ брой на служителите:

309 (153), изпълняващи следните функции:

оперативни: 227 (86)

административни: 57 (38)

смесени: 25 (29)

Становища:

5 становища относно измененията на регламенти (EО) № 1592/2002, 1702/2003 и 2042/2003.

Разработване на правила:

3 изменения на спецификациите за сертифициране CS 25, CS-P и CS-ETSO;

6 изменения на приемливите начини на съответствие и инструктивните материали относно регламенти (ЕО) № 1702/2003 и № 2042/2003;

1 решение относно организирането на номерата на одобрение.

Международно сътрудничество:

1 протоколно споразумение, сключено с Китай относно крайните етапи на производството на Airbus A320 в страната, и 1 споразумение за сътрудничество, подписано с Китай относно продуктите на Airbus;

1 споразумение за сътрудничество, сключено с Япония относно износа на европейски продукти;

13 споразумения за сътрудничество, сключени с всички държави от Европейската конференция за гражданска авиация, които не са членки на ЕС, в контекста на продължението на програмата за оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства (SAFA);

Разширяване на споразумението за сътрудничество, сключено с Комитета по въздухоплаване на Общността на независимите държави относно продукти на Beriev.

Сертификационни решения:

Типови сертификати: 70

Допълнителни типови сертификати: 803

Решения за летателна годност: 382

Европейски технически спецификации: 178

Приемливи начини на съответствие: 97

Значителни промени: 1 125

По-малки промени: 1 830

Значителни поправки: 1 009

По-малки поправки: 372

AFM/RFM (= ревизии на ръководството за провеждане на полети): 430

Одобрения на организации, занимаващи се с дизайн (1): 377

Одобрения на организации, занимаващи се с поддръжка (двустранни) (1): 1 293

Одобрения на организации, занимаващи се с поддръжка (чуждестранни) (1): 201

Одобрения на организации, занимаващи се с обучения по поддръжка (1): 16

Одобрения на организации, занимаващи се с производство (1): 6

Стандартизационни инспекции (брой на държавите според типа):

Одобрения на организации, занимаващи се с производство: 12 държави

Одобрения на организации, занимаващи се с поддръжка: 26 държави

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са изготвени на базата на текущо начисляване.

Таблица 2

Европейска агенция за авиационна безопасност (Кьолн) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Бюджетни кредити за финансовата година

Бюджетни кредити, пренесени от предходната финансова година

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

налични

изплатени

анулирани

Собствени приходи

30 700

33 236

Дял I

Персонал (ЕБК)

25 211

23 881

23 595

286

1 330

214

160

54

Субсидии от Общността

32 899

31 454

Дял II

Администрация (ЕБК)

6 812

6 222

3 637

2 585

590

782

690

92

Други субсидии

635

453

Дял III

Оперативни дейности (ЕБК)

7 380

5 625

2 763

2 862

1 756

1 276

1 130

146

Дял III

Оперативни дейности (МБК)

 

 

 

 

 

 

 

 

Други приходи

156

308

— БКПЗ

25 680

23 219

 

 

2 461

 

 

 

— БКП

24 880

 

11 362

13 518

0

4 334

4 334

0

Целеви приходи

1 273

1 380

Целеви приходи

1 380

1 365

1 357

0

22

0

0

0

Общо

65 663

66 831

Общо БКПЗ

66 463

60 312

 

5 733

6 159

2 272

 

292

Общо БКП

65 663

 

42 714

19 251

3 698

6 606

6 314

292

ЕКБ

:

едногодишни бюджетни кредити (бюджетните кредити за поети задължения се равняват на бюджетните кредити за плащания).

МБК

:

Многогодишни бюджетни кредити (бюджетните кредити за поети задължения могат да са различни от бюджетните кредити за плащания).

БКПЗ

:

бюджетни кредити за поети задължения в контекста на многогодишните бюджетни кредити.

БКП

:

бюджетни кредити за плащания в контекста на многогодишните бюджетни кредити.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


Таблица 3

Европейска агенция за авиационна безопасност (Кьолн) — Отчет за стопанския резултат за финансовите години 2006 и 2005

(Хиляди евро)

 

Бележка

2006 г.

2005 г.

Оперативни приходи

Такси и хонорари

 (2)

35 173

10 888

Субсидии от Общността

 

26 401

17 417

Други субсидии

 

2 021

2 138

Други приходи

 

340

26

Общо (а)

 

63 935

30 469

Оперативни разходи

Разходи за персонал

 (3)

23 778

13 636

Разходи по дълготрайните активи

 

573

341

Други административни разходи

 (4)

6 436

3 675

Оперативни разходи

 

27 798

11 660

Общо (б)

 

58 586

29 312

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности (в = а – б)

 

5 349

1 157

Приходи от финансови операции (д)

 

263

41

Разходи по финансови операции (е)

 

19

14

Излишък/(дефицит) от неоперативни дейности (ж = д – е)

 

243

27

Стопански резултат за годината (з = в + ж)

 

5 593

1 184


Tаблица 4

Европейска агенция за авиационна безопасност (Кьолн) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г. и 31 декември 2005 г.

(Хиляди евро)

 

Бележка

2006 г.

2005 г.

Нетекущи активи

Нематериални активи

 

268

182

Материални дълготрайни активи

 

1 719

1 348

Текущи активи

Краткосрочни вземания

 (5)

13 881

8 816

Парични средства и парични еквиваленти

 (6)

24 056

11 746

Общо активи

 

39 924

22 094

Текущи пасиви

Провизии за рискове и разходи

 (7)

639

Краткосрочни задължения

 (8)

30 663

19 065

Общо пасиви

 

31 302

19 065

Нетни активи

Натрупан излишък/дефицит

 

3 029

1 845

Стопански резултат за годината

 

5 593

1 184

Общо нетни активи

 

8 622

3 029

Общо пасиви и нетни активи

 

39 924

22 094


(1)  Общ брой на първоначалните одобрения и на одобренията при наблюдение към 31.12.2006 г.

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

(2)  Силното увеличение на приходите отразява първата пълна година на прилагане на Регламент (EО) № 488/2005 относно таксите и вземанията, събирани за определени дейности.

(3)  126 служители са наети през 2006 г.

(4)  Разходи, свързани с построяването на необходими нови сгради.

(5)  Краткосрочните вземания отразяват нарастването на приходите от такси и хонорари.

(6)  Увеличението на паричните средства отразява едновременно подобрената система на събиране на приходи и големите неизплатени натрупани задължения, резултат от късно фактуриране от страна на основни доставчици.

(7)  Провизиите за рискове и разходи за 2006 г. представляват разходи за персонала, свързани с натрупването на годишна отпуска. Съответстващите разходи през 2005 г., възлизащи на 237 180 евро, са отчетени като краткосрочни задължения.

(8)  Увеличението при краткосрочните задължения е свързано с натрупването на задължения към доставчиците, предоставящи сертификация. Това отразява едновременно по-висока активност и късно фактуриране от страна на външните доставчици.


ОТГОВОРИ НА АГЕНЦИЯТА

7.

Пренесените многогодишни бюджетни кредити бяха свързани с дейности, които се заплащат от приходи от такси.

Наложи се да използваме пренесени от 2005 г. многогодишни бюджетни кредити, тъй като приходът от такси за 2006 г. не бе достатъчен, за да покрие стойността на сертификационните дейности на Агенцията, нито да компенсира преминаването от многогодишни към едногодишни бюджетни кредити на 1 януари 2007 г. (Финансовият регламент не предвижда процедура за осъществяването на такава промяна).

8.

Новият Регламент за таксите и възнагражденията (EО) № 593/2007, който влезе в сила на 1 юни 2007 г., би следвало да донесе достатъчно приходи, за да се покрият разходите по сертификационните дейности. Агенцията реши през 2007 и 2008 г. да въведе в действие интегрирана система за управление, която още повече да задълбочи мониторинга на стойността на дейностите.

9.

През 2006 г. проследяването на вземанията се повлия от тежестта на неосъществени през 2005 г. вземания, за които не винаги беше налична достатъчно информация. Агенцията продължава да полага усилия за подобряване надеждността на информацията и за съкращаване на забавянията при събирането на вземания. Освен това от декември 2006 г. Агенцията систематично изпраща напомняния и налага лихви в случай на закъсняло плащане.

10.

Агенцията взема предвид констатациите и оценките на Палатата. В първия случай е поръчано предварително проучване по спешност, тъй като през последното тримесечие на 2005 г. се оказа, че бързото преразглеждане на Регламента за таксите и възнагражденията е от основно значение, за да се гарантират достатъчни приходи за Агенцията. Във втория случай договорът е бил продължен в очакване на резултатите от външен анализ, поръчан, за да улесни вземането на решение относно това, дали свързаните с пътувания услуги да се извършват в рамките или извън организацията. В момента Агенцията съставя тръжно задание с оглед на започването на цялостна покана за представяне на предложения.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/55


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/10)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ(DAS)

7—10

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската агенция по морска безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) е създадена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета oт 27 юни 2002 г. (1) Агенцията отговаря за осигуряването на високо ниво на морска безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби, осигурява на Комисията и на държавите-членки техническа помощ, следи за прилагането на законодателството на Общността и оценява ефективността му.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. (2) Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията в съответствие с член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (3), са изготвени от изпълнителния ѝ директор в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 1406/2002 и са изпратени на Палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище:

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

Повече от 43 % от бюджетните кредити за плащания е трябвало да бъдат анулирани в края на 2006 г. Освен това през последното тримесечие на годината е имало концентрация на операциите. Следователно не е бил стриктно спазен бюджетният принцип за точност.

8.

Процедурите по изготвянето на бюджета и щатното разписание не са били достатъчно стриктни. Това е довело до голям брой бюджетни прехвърляния (4), неефективно планиране на наемане на персонал (5) и неточно представяне на бюджета (6).

9.

Поети са правни задължения преди съответните бюджетни задължения (7). Някои договори са позволили 100 % предварително финансиране: тази практика не е в съответствие с принципите на добро финансово управление (8).

10.

Системата за инвентарен опис е слаба. Документацията не позволява всички стоки да бъдат физически проследени. В системата не е записано компютърно оборудване.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1

(3)  Отчетите са изготвени на 13 юни 2007 г. и са получени от Палатата на 27 юни 2007 г.

(4)  Повече от 35 прехвърляния на бюджетни кредити през 2006 г.

(5)  Невъзможността да се постигне планираното наемане на персонал води до прехвърляне, което е намалило бюджетен ред 1 100 (заплати) с 1,2 милиона евро.

(6)  Бюджетът следва да представи обобщен разчет за графика на плащанията, дължими през следващите финансови години в изпълнение на поетите през предходни финансови години задължения (чл. 31, параграф 2, буква в) от финансовия регламент на Агенцията).

(7)  Четири случая с приблизителна обща стойност 345 000 евро.

(8)  Член 67 от Финансовия регламент (Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г.).


 

Таблица 1

Европейска агенция по морска безопасност (Лисабон)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Регламент (ЕО) № 1406/2002, изменен с регламенти (ЕО) № 1644/2003 и (ЕО) № 724/2004

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията през 2006 г.

(Данни от 2005 г.)

Основни продукти и услуги, предоставени през 2006 г.

Обща транспортна политика

„Съветът с квалифицирано мнозинство може да реши дали, в каква степен и по каква процедура могат да бъдат приети съответни разпоредби, отнасящи се до морския и въздушния транспорт.“

(Член 80 от Договора)

Цели

да осигури високо, уеднаквено и ефективно ниво на морска безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби в рамките на Общността.

да предостави на държавите-членки и на Комисията необходимата техническа и научна помощ.

да наблюдава прилагането на законодателството на Общността в областта на морската безопасност и да оценява ефективността на съществуващите мерки.

да предложи оперативни мерки за борба със замърсяването в европейски води.

Задачи

подпомага Комисията при разработване на законодателството на Общността и неговото прилагане;

наблюдава цялостното функциониране на режима на Общността за държавен контрол на пристанищата, което може да включва посещения в държавите-членки;

предоставя на Комисията необходимата техническа помощ за осъществяване на държавен пристанищен контрол на кораби;

работи съвместно с държавите-членки за разработване на технически решения и предоставяне на техническа помощ, свързана с изпълнението на законодателството на Общността;

подпомага сътрудничеството между крайречните държави в съответните морски райони;

развива и разработва необходимите информационни системи;

подпомага сътрудничеството между държавите-членки и Комисията при разработването на обща методология за разследване на морските произшествия;

предоставя на Комисията и на държавите-членки надеждни информационни данни за морската безопасност и за замърсяването, причинено от кораби;

подпомага Общността и държавите-членки в техните дейности за идентифициране и преследване на кораби, извършващи неправомерни изливания;

наблюдава признатите от ЕС дружества за класификация и да изпраща на Комисията съответните доклади;

подпомага Комисията при разработването и изпълнението на задачи на Комисията, произтичащи от Директивата относно морското оборудване;

предоставя на Комисията данни за въвеждането на Директивата относно съоръженията за приемане на корабни отпадъци в европейските пристанища.

1.   Управителен съвет

Състав:

По един представител от всяка държава-членка, четирима представители на Комисията, четирима представители без право на глас от съответните професионални сектори.

Задачи:

Да приема бюджета и работната програма.

Да разглежда молби за съдействие от държави-членки.

2.   Изпълнителен директор

Назначава се от управителния съвет по предложение на Комисията.

3.   Външен одит

Европейска сметна палата.

4.   Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет за 2006 г.:

44,7 милиона евро (35,3) принос на Общността: 100 % (100 %).

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.:

132 (95) позиции в щатното разписание:

Брой заети позиции:

111 (80)

20 (20) други позиции (договори за служители със спомагателни функции, командировани национални експерти, местен персонал и персонал от агенциите за трудова заетост)

Общ брой на служителите: 131 (100)

изпълняващи следните функции:

оперативни функции: 83 (65)

административни и помощни функции: 41 (27)

смесени функции: 7 (8)

Брой спецификации и указания: 49 (включително доклади и/или изследвания)

Инспекции/одити: 47 (над 600 човекодни)

Морски учения (оперативни дейности): 7

Семинари, обучения и работни срещи: 59 (102 дни, 1 440 участници)

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са направени на база текущо начисляване.

Таблица 2

Европейска агенция по морска безопасност (Лисабон) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 г.

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Окончателни бюджетни кредити за финансовата година

Бюджетни кредити, пренесени от предходната финансова година

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

вписани

изплатени

анулирани

Субсидии от Общността

44 738

32 030

Дял I

Персонал (ЕБК)

13 459

12 705

10 387

664

2 408

161

62

99

Дял II

Администрация (ЕБК)

2 972

2 550

1 944

606

422

333

248

85

Други приходи

0

362

Дял III

Оперативни дейности (МБК)

 

 

 

 

 

 

 

 

— БКПЗ

28 308

19 033

0

0

9 275

0

0

0

— БКП

28 308

0,00

11 638

0

16 669

0

0

0

Общо

44 738

32 392

Общо БКПЗ

44 738

34 287

0

1 270

12 105

0

0

0

Общо БКП

44 738

0

23 969

1 270

19 499

494

310

184

ЕБК

:

едногодишни бюджетни кредити (бюджетните кредити за поети задължения се равняват на бюджетните кредити за плащания).

МБК

:

многогодишни бюджетни кредити (бюджетните кредити за поети задължения могат да са различни от бюджетните кредити за плащания).

БКПЗ

:

бюджетни кредити за поети задължения в контекста на многогодишните бюджетни кредити.

БКП

:

бюджетни кредити за плащания в контекста на многогодишните бюджетни кредити.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са оценени на база движение на паричните средства.


Таблица 3

Европейска агенция по морска безопасност (Лисабон) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Оперативни приходи

Субсидии от Общността

24 716

15 666

Други субсидии

678

0

Общо (а)

25 394

15 666

Оперативни разходи

Разходи за персонал

9 616

6 099

Разходи по дълготрайните активи

236

151

Други административни разходи

3 548

2 042

Оперативни разходи (1)

14 151

2 925

Общо (б)

27 551

11 217

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности (в = а – б)

–2 157

4 439

Приходи от финансови операции (д)

0

0

Разходи по финансови операции (е)

0

3

Излишък/(дефицит) от неоперативни дейности (ж = д – е)

0

–3

Стопански резултат за годината (з = в + ж)

–2 157

4 435


Таблица 4

Европейска агенция по морска безопасност (Лисабон) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г. и 31 декември 2005 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Нетекущи активи

Нематериални дълготрайни активи

55

69

Материални дълготрайни активи

523

455

Текущи активи

Краткосрочно предварително финансиране

4 849

5 351

Краткосрочни вземания

270

105

Парични средства и парични еквиваленти

11 633

8 866

Общо активи

17 330

14 847

Текущи пасиви

Провизии за рискове и разходи

191

107

Краткосрочни задължения

12 111

7 555

Общо пасиви

12 301

7 661

Нетни активи

Натрупан излишък/дефицит

7 185

2 750

Стопански резултат за годината

–2 157

4 435

Общо нетни активи

5 028

7 185

Общо пасиви и нетни активи

17 330

14 847


(1)  Подписване на нови договори за танкери.


ОТГОВОРИ НА АГЕНЦИЯТА

7.

Повече от 50 % от бюджета на Агенцията беше предназначен за „мерки против замърсяването“. В тази област Агенцията започна тръжни процедури с цел сключване на четири договора за плавателни съдове за реакция при замърсяване. Към края на процедурата две от фирмите решиха да оттеглят кандидатурите си в последния момент, в резултат на което бяха възложени само два договора. Вследствие на това в края на годината трябваше да анулираме една значителна част от бюджетните кредити за плащания.

8.

Преместването на седалището на Агенцията от Брюксел в Лисабон през 2006 г. имаше неочаквани последствия върху бюджета, включително напускането на почти 20 % от служителите на срочни договори.

9.

В момента се подобряват процедурите за избягване на бюджетни задължения за последващо (a posteriori) плащане. Условията за предварително финансиране се преразглеждат съгласно коментарите на Палатата.

10.

Проблемите, описани от Палатата, ще бъдат премахнати със замяната на предишната система за инвентарен опис с ABAC Assets през юни 2007 г.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/62


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/11)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (наричана по-долу „Агенцията“) е създадена с Регламент (EО) № 2062/94 на Съвета oт 18 юли 1994 г. (1) Агенцията е натоварена със задачата да събира и разпространява информация относно приоритетите на отделните държави и на Общността в областта на безопасността и здравето при работа, да подпомага националните и общностните организации, които се занимават с формулиране и осъществяване на политики, и да предоставя информация за превантивните дейности.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. (2) Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията съгласно член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (3), са изготвени от нейния директор в съответствие с член 14 от Регламент (EО) № 2062/94 и са изпратени на Палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище.

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

През 2006 г. директорът е подписал 19 решения на стойност приблизително 880 000 евро, одобрявайки бюджетни трансфери от една към друга статия в рамките на главите. Противно на разпоредбите на Финансовия регламент, управителният съвет (съгласно по-новия регламент) не е получил нужната информация (4). По този начин бюджетният принцип на специфичност на разходите не е стриктно спазен.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1112/2005 от 24 юни 2005 г. (ОВ L 184, 15.7.2005 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  Отчетите са изготвени на 4 юни 2007 г. и са получени от Палатата на 2 юли 2007 г.

(4)  Член 23 от Финансовия регламент.


 

Таблица 1

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (Билбао)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Регламент (EО) № 2062/94 на Съвета, изменен с Регламент (EО) № 1112/2005 на Съвета

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията през 2006 г.

(Данни за 2005 г.)

Продукти и услуги, предоставени през 2006 г.

Социални разпоредби

Общността и държавите-членки (…) си поставят за цел (…) подобряване на условията на живот и труд, така че да се постигне тяхното хармонизиране, докато се осъществява подобряването, (…).

С цел постигането на целите на член 136, Общността подкрепя и допълва дейностите на държавите-членки в следните области: а) подобряване в частност на работната среда с цел закрилата на здравето и безопасността на работниците; б) условията на труд; (…)

(Откъси от членове 136 и 137 от Договора)

Цели

С цел да се подобри работната среда по отношение на защитата на безопасността и здравето на работниците, така както е предвидено в Договора за създаване на Европейската общност и в следващите стратегии на Общността и в програмите за действие, които се отнасят до здравето и безопасността на работното място, целта на Агенцията е да предостави на органите на Общността, на държавите-членки, на социалните партньори и на участниците в тази област полезна техническа, научна и икономическа информация от областта на безопасните и здравословни условия на труд (виж изменящия Регламент (ЕО) № 1112/2005)

Задачи

Да събира, анализира и разпространява информация относно националните и общностните приоритети и научни изследвания.

Да насърчава сътрудничеството и обмена на информация, включително и на информация за програмите за обучение.

Да предоставя на органите на Общността и държавите-членки информация, от която те се нуждаят за определяне и изпълнение на разумна и ефективна политика, особено по отношение на малките и средните предприятия.

Да осигури достъп до информация за изпълнението на превантивни дейности.

Да допринася за разработката на стратегиите на Общността и програмите ѝ за действие

Да изгради мрежа, която включва национални фокусни точки и тематични центрове.

1.   Управителен съвет

Състав

1 представител на правителството на всяка държава членка.

1 представител на организациите на работодателите от всяка държава-членка.

1 представител на синдикатите на всяка държава-членка.

3 представители на Комисията.

Задачи:

Да приема работната програма, бюджета и общия годишен доклад на Агенцията.

2.   Бюро

Състав

Председател и трима заместник-председатели на управителния съвет.

Координатори от всяка от трите групи.

По един допълнителен представител от всяка група и един представител на Комисията.

Задачи:

Наблюдение на подготовката и проследяването на решенията на управителния съвет

3.   Директор

Назначава се от управителния съвет по предложение на Комисията.

4.   Комитети

Задължителна консултация с Комисията и Консултативния комитет по безопасност и здраве на работното място по отношение на програмата за работа и бюджета.

5.   Външен одит

Европейската сметна палата.

6.   Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет:

14,1 млн. евро (13,7 млн. евро)

Включително:

Субсидия от Общността, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“: 93,5 % (96 %)

Субсидия от Общността, ГД „Разширяване“: 4,5 % (3 %)

Разни приходи: 2 % (1 %)

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.:

40 (40) позиции съгласно щатното разписание,

от които заети позиции: 33 (32)

незаети позиции: 7 (8)

26 (20) други позиции (договори на служители със спомагателни функции, командировани национални експерти и местен персонал).

Общ брой на служителите: 59 (52)

изпълняващи следните функции

оперативни: 42 (35);

административни: 9 (9);

смесени: 8 (8)

Изграждане на връзки — Създаване на мрежи:

Засилване на сътрудничеството между органите на Общността, държавите-членки и социалните партньори в мрежата на Агенцията

Изграждане на институционален капацитет в страните кандидатки и присъединяващите се страни (програма ФАР)

Предоставяне на информация:

Safe Start! — кампания „Европейска седмица 2006 г.“ за млади работници.

Инициатива за здравословно и безопасно работно място — кампания, насочена към малките и средните предприятия в ЕС-10, Румъния и България.

Многоезични информационни услуги относно здравето и безопасността при работа, достъпни в интернет и на хартиен носител.

Развиване на знания:

информационни продукти, включително за национални кампании и кампаниите „Европейска седмица 2006 г.“ (младежи) и „Европейска седмица 2007 г.“ (мускулно-скелетни смущения (МСС)

информационни продукти относно възрастните работници, безопасност и здраве при работа и стопански резултати, и сектора HORECA (хотели, ресторанти и кафенета)

информационни продукти относно наблюдението на риска, включително доклади за приоритетите в изследователската дейност в областта на здравето и безопасността при работа, биологичните агенти и ултравиолетовото лъчение; събиране на данни за стреса, вибрация и кожни проблеми, доклади относно младите работници и мускулно-скелетните смущения за европейските седмици 2006 г. и 2007 г., проучване на възможностите за реализация на изследване на предприятия.

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са съставени на базата на текущо начисляване.

Таблица 2

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (Билбао) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени от предходната финансова година

окончателни

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

налични

изплатени

анулирани

Субсидии от Общността

13 200

11 900

Дял I

Персонал

4 556

4 080

3 831

125

600

75

28

47

Други приходи

247

248

Дял II

Администрация

1 524

1 481

1 083

381

61

331

313

17

 

 

 

Дял III

Оперативни дейности

7 367

7 025

5 060

1 963

344

2 213

1 814

400

Целеви приходи (1)

518

312

Целеви приходи (1)

518

407

324

194

0

206

0

206

Общо

13 965

12 460

Общо

13 965

12 993

10 298

2 663

1 005

2 825

2 155

670

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на базата на движение на паричните средства.


Tаблица 3

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (Билбао) — Отчет за стопанския резултат за финансовите години 2006 и 2005

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Оперативни приходи

Субсидии от Общността

11 730

11 021

Други субсидии

238

284

Други приходи

1 580

2 460

Общо (a)

13 548

13 765

Оперативни разходи

Разходи за персонал

3 640

3 312

Разходи по дълготрайните активи (2)

139

–14

Други административни разходи

1 825

1 692

Други оперативни разходи

8 028

8 584

Общо (б)

13 632

13 575

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности (в = а – б)

–84

190

Разходи по финансови операции (г)

6

7

Излишък/(дефицит) от неоперативни дейности (д = г)

–6

–7

Стопански резултат за годината (е = в + д)

–90

183


Tаблица 4

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (Билбао) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г. и 31 декември 2005 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

2005 г.

Нетекущи активи

Нематериални активи

71

88

Материални активи

247

247

Дългосрочни вземания

4

4

Текущи активи

Краткосрочно предварително финансиране

435

454

Краткосрочни вземания

27

142

Парични средства и парични еквиваленти

2 990

3 392

Общо активи

3 774

4 327

Текущи пасиви

Провизии за рискове и разходи

63

58

Краткосрочни задължения

1 981

2 448

Общо пасиви

2 044

2 507

Нетни активи

Натрупан излишък/дефицит

1 820

1 637

Стопански резултат за годината

–90

183

Общо нетни активи

1 730

1 820

Общо пасиви и нетни активи

3 774

4 327


(1)  Вписаната в бюджета сума за целеви приходи е 661 000 евро, от които само 518 000 евро са били получени.

С цел ситуацията да бъде представена точно, в таблицата е дадена правилната сума от 518 000 евро.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на базата на движение на паричните средства.

(2)  Отрицателната сума за 2005 г. е получена в резултат на корекции.


ОТГОВОРИ НА АГЕНЦИЯТА

1.

Агенцията приема констатациите и оценките. От юли 2007 г. управителният съвет се информира за всички взети от директора решения за прехвърляния чрез екстранет мрежата на Агенцията.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/67


ДОКЛАД

относно годишните финансови отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2007/С 309/12)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—2

ВЪВЕДЕНИЕ

3—6

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

7—10

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Агенцията

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската железопътна агенция (наричана по-долу „Агенцията“) е създадена с Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. (1) Тя стана автономна на 1 януари 2006 г. Целта на Агенцията е да повишава нивото на оперативна съвместимост на железопътните системи и да разработи обща позиция по отношение на безопасността с цел оказване на съдействие за създаването на по-конкурентен европейски железопътен сектор с високо ниво на безопасност.

2.

В таблица 1 са обобщени компетенциите и дейностите на Агенцията. Основните данни, извлечени от финансовите отчети на Агенцията за финансовата 2006 г., са представени с информационна цел в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ (DAS)

3.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. (2) Становището е изготвено след проверка на отчетите на Агенцията съгласно член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

4.

Отчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г. (3), са изготвени от нейния изпълнителен директор в съответствие с член 39 от Регламент (ЕО) № 881/2004 и са изпратени на Палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции.

5.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

6.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище.

Точност на отчетитеОтчетите на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииС изключение на посочените в точка 10 случаи операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията, като цяло са законни и правомерни.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

7.

През първата година на своята финансова самостоятелност Агенцията е изпълнила 72 % от своите бюджетни кредити за поети задължения. Нивата на пренасяния за административни разходи (дял II) и оперативни разходи (дял III) са били съответно 37,5 % и 85 %. По този начин бюджетният принцип на ежегодност не е бил стриктно спазен.

8.

Агенцията има седалища в два града: административното ѝ седалище се намира във Валансиен, а заседанията ѝ трябва да се провеждат в Лил. Агенцията все още не е намерила начин да компенсира разходите, произтичащи от задължението да има две седалища.

9.

Системата за вътрешен контрол показа някои слабости. Вторичните оправомощавания не са били извършени според правилата. Наблюдават се несъответствия между решенията за оправомощаване и правата за достъп до системата за бюджетно управление SI2. Агенцията не е приела правила за прилагане на своя финансов регламент.

10.

При проверка на тръжните процедури бяха констатирани различни аномалии, а именно използване на изтекли договори (4) и неправомерно удължаване на съществуващи договори (5). Така Агенцията трябва да стартира процедури за възлагане на поръчки за областите, които понастоящем са обхванати в договорите, но за които досега не са били прилагани редовни процедури.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 27 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 220, 21.6.2004 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  Отчетите са изготвени на 19 юни 2007 г. и са получени от Палатата на 2 юли 2007 г.

(4)  Един идентифициран случай: 49 000 евро.

(5)  Два идентифицирани случая: 630 000 евро.


 

Таблица 1

Европейска железопътна агенция (Лил/Валансиен)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Агенцията, определени в Регламент (ЕО) № 881/2004

Управление

Ресурси, предоставени на Агенцията през 2006 г.

Продукти и услуги, предоставени през 2006 г.

Обща транспортна политика

За целите на прилагането на член 70, като се вземат предвид специфичните характеристики на транспорта, Съветът в съответствие с процедурата от член 251 определя след консултации с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите:

а)

общи правила, приложими по отношение на международния транспорт от или към територията на държава-членка или преминаващ през територията на една или повече държави-членки;

б)

условия, в съответствие с които превозвачи, които не пребивават в държава-членка, имат право да осъществяват превози в рамките на тази държава-членка;

в)

мерки за подобряване на сигурността на транспорта;

г)

други подходящи разпоредби.

(Член 71)

Цели

Да допринася чрез предлагане на технически решения за въвеждането на законодателството на Общността, насочено към:

1.

подобряване на конкурентоспособността на железопътния сектор;

2.

разработване на обща позиция по отношение безопасността на европейската железопътна система;

с цел оказване на съдействие за създаването на Европейско железопътно пространство без граници и гарантиране на високо ниво на безопасност.

Задачи:

1.

Адресиране на препоръки към Комисията относно:

общите методи за безопасност и общите критерии за безопасност, предвидени в членове 6 и 7 от Директивата относно безопасността на железопътния транспорт (2004/49/ЕО);

сертификатите за безопасност и мерките в областта на безопасността;

разработването, въвеждането и контрола върху железопътната оперативна съвместимост;

контрола върху оперативната съвместимост;

сертифицирането на цеховете за поддръжка;

професионалната компетентност;

регистрацията на подвижния състав.

2.

Предоставяне на становища относно:

националните правила за безопасност;

контрола върху работата на уведомените органи;

оперативната съвместимост на трансевропейската мрежа.

3.

Координиране на националните органи:

координиране на националните органи по безопасността и националните разследващи органи (предвидено в членове 17 и 21 от Директива 2004/49/ЕО).

4.

Публикации и бази данни:

доклад относно нивото на безопасност (на всеки две години);

доклад относно напредъка на оперативната съвместимост (на всеки две години);

публична база данни от документи в областта на безопасността;

публичен регистър на документи за оперативна съвместимост.

1.   Управителен съвет

Състои се от по един представител от държава-членка, четирима представители от Комисията и шестима представители без право на глас от съответните професионални сектори.

2.   Изпълнителен директор

Назначава се от управителния съвет по предложение на Комисията.

3.   Външен одит

Извършва се от Сметната палата.

4.   Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Европейският парламент по препоръка на Съвета.

Окончателен бюджет:

14,4 милиона евро

Брой на служителите към 31 декември 2006 г.:

позиции в щатното разписание: 95

заети позиции: 80

други служители: 5 позиции

Общ брой на служителите: 85

Изпълняващи следните функции:

оперативни: 58,5

административни: 26,5

Безопасност:

Препоръка към Комисията относно въвеждането на хармонизирани формуляри за сертификатите за безопасност и заявленията за сертификати за безопасност, които следва да бъдат използвани от железопътните компании и националните органи по безопасността.

Препоръка към Комисията относно оповестяването на националните норми за безопасност в отговор на искане от страна на Комисията по отношение на други мерки за безопасност.

Годишни доклади, представени на Комисията, за напредъка по отношение на:

Оперативна съвместимост:

Препоръка относно регистрацията на подвижния състав и доклад за спецификациите на националния регистър на возилата.

Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS):

Препоръка към Комисията за актуализиране на приложение A към техническите спецификации за оперативна съвместимост — контрол, управление и сигнализация на високоскоростната и конвенционалната железопътна система.

Икономическа оценка:

На Комисията бяха предоставени методологически указания за оценка на въздействието, приложими за всички препоръки на Агенцията. Приложените указания са били изготвени въз основа на различни предложения за препоръки. Паралелно с препоръките се подготвят и оценки на въздействието.

По искане на Комисията Агенцията направи оценка на въздействието по отношение на подобряването на „кръстосаното приемане“ на подвижния състав (локомотиви).

Източник: Информация, предоставена от Агенцията.

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Тези отчети са изготвени на база текущо начисляване.

Таблица 2

Европейска железопътна агенция (Лил/Валансиен) — Изпълнение на бюджета за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

Приходи

Разходи

Източник на приходите

Приходи, вписани в окончателния бюджет за финансовата година

Събрани приходи

Разпределение на разходите

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени от предходната(ите) финансова(и) година(и)

вписани

поети задължения

изплатени

пренесени

анулирани

вписани

поети задължения

изплатени

анулирани

Субсидии от Общността

14 398

12 385

Дял I

Персонал

9 649

6 816

6 688

129

2 833

12

4

4

8

Други приходи

 

20

Дял II

Администрация

1 349

1 062

664

398

287

1 048

347

337

711

 

 

 

Дял III

Оперативни дейности

3 400

2 543

390

2 153

857

2 245

1 389

1 157

1 089

Общо

14 398

12 406

Общо

14 398

10 422

7 742

2 680

3 976

3 305

1 741

1 498

1 807

Източник: Данни, предоставени от Агенцията. В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните ѝ отчети. Събраните приходи и плащанията са изчислени на база движение на паричните средства.


Таблица 3

Европейска железопътна агенция (Лил/Валансиен) — Отчет за стопанския резултат за финансовата 2006 година

(Хиляди евро)

 

2006 г.

Оперативни приходи

Субсидии от Общността

11 920

Други субсидии

364

Общо (a)

12 284

Оперативни разходи

Разходи за персонал

6 694

Разходи по дълготрайните активи

168

Други административни разходи

1 322

Оперативни разходи

1 330

Общо (б)

9 514

Излишък/(дефицит) от оперативни дейности (в = a – б)

2 770

Приходи от финансови операции (д)

3

Разходи по финансови операции (е)

2

Излишък/(дефицит) от неоперативни дейности (ж = д – е)

1

Стопански резултат за годината (з = в + ж)

2 771


Таблица 4

Европейска железопътна агенция (Лил/Валансиен) — Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г.

(Хиляди евро)

 

2006 г.

Нетекущи активи

Нематериални дълготрайни активи

506

Материални дълготрайни активи

378

Текущи активи

Краткосрочно предварително финансиране

18

Краткосрочни вземания

188

Парични средства и парични еквиваленти

3 299

Общо активи

4 389

Текущи пасиви

Краткосрочни задължения

1 618

Общо пасиви

1 618

Нетни активи

Стопански резултат за годината

2 771

Общо нетни активи

2 771

Общо пасиви и нетни активи

4 389


ОТГОВОРИ НА АГЕНЦИЯТА

7.

През 2006 г. предвидените в програмата дейности не бяха напълно осъществени, тъй като Агенцията беше все още в период на установяване. През 2007 г. Агенцията ще извърши задълбочен анализ на програмирането на дейностите си, на необходимите ресурси и на бюджетните кредити, които предстои да бъдат разпределени, заедно с план за покани за представяне на предложения.

8.

В момента Агенцията преговаря с органите на държавата домакин относно възможността за сключване на „Споразумение за седалище“. В този смисъл държавата домакин прие да направи значителен принос към наема на бъдещата нова сграда във Валансиен. Това ще компенсира част от годишните разходи (изчислени приблизително на 450 000 EUR), резултат от двете седалища на Агенцията.

9.

В началото на 2007 г. Агенцията въведе функция за сигурност за проверка на последователността при оправомощаванията и вторичните оправомощавания, които се съдържат в системата за управление на бюджета и в съответните подписани документи. Агенцията планира да представи правилата за прилагане на финансовия регламент пред управителния съвет за приемане преди края на 2007 г.

10.

Описаните от Палатата случаи бяха резултат от недостига на персонал по време на периода на установяване на Агенцията. За да се предотвратят подобни събития в бъдеще, през юни 2007 г. беше създадена нова функция, свързана с обществените поръчки. Целта е да се координират и контролират процедурите за обществени поръчки.


19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/72


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейския надзорен орган на Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Надзорния орган

(2007/С 309/13)

СЪДЪРЖАНИЕ

1—5

ВЪВЕДЕНИЕ

6—9

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ

10—11

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Таблици 1, 2, 3 и 4

Отговори на Надзорния орган

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейският надзорен орган (наричан по-долу „Надзорният орган“) на ГНСС (Глобалната навигационна спътникова система) е учреден като агенция на Общността с Регламент (EО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 г. (1) с цел да управлява обществените интереси, свързани с европейските програми на ГНСС, и да действа като регулаторен орган на програма „Галилео“ в нейната фаза на разполагане и нейната оперативна фаза. В таблица 1 са обобщени целите и дейностите на Надзорния орган.

2.

С Регламент (EО) № 1942/2006 на Съвета от 12 декември 2006 г. (2) беше разширен мандатът на Надзорния орган с цел да обхване и дейностите от фазата на разработване (първата фаза на програма „Галилео“ (3), която съвместното предприятие „Галилео“ не успя да финализира преди прекратяването на неговото функциониране на 31 декември 2006 г.

3.

Надзорният орган започна да извършва операции през 2006 г. Първоначално всички финансови операции на Надзорния орган се извършваха от негово име от генералния директор на ГД „Енергетика и транспорт“. След въвеждането на необходимите финансови системи, през септември 2006 г. Надзорният орган пое отговорността за своите финансови операции (4).

4.

Прехвърлянето на дейностите от съвместното предприятие „Галилео“ започна през декември 2006 г. с трансфера на 70 милиона евро, както и с прехвърлянето на правата и задълженията, свързани с Шестата рамкова програма (5), MEDA (6), EGNOS (7) и други договори. Следователно, въпреки че субсидиите от Общността и другите приходи на Надзорния орган през 2006 г. едва надвишаваха 7 милиона евро, общите активи на Надзорния орган възлизаха на 76,6 милиона евро в края на 2006 г.

5.

Най-важната информация, извлечена от финансовите отчети на Надзорния орган за финансовата 2006 година, е представена в таблици 2, 3 и 4.

СТАНОВИЩЕ, ГАРАНТИРАЩО ТОЧНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ, КАКТО И ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОПЕРАЦИИ

6.

Адресати на настоящото становище са Европейският парламент и Съветът в съответствие с член 185, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (8). Становището е изготвено след проверка на отчетите на Надзорния орган съгласно член 248 от Договора за създаване на Европейската общност.

7.

Отчетите на Надзорния орган за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са изготвени от неговия изпълнителен директор в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета и са изпратени на Палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо тяхната точност, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции. Финансовите отчети обхващат периода от 18 септември (начална дата за независимите финансови операции) до 31 декември 2006 г.

8.

Палатата извърши своя одит в съответствие с Международните одитни стандарти и етичните кодекси на МФС и ИНТОСАЙ, доколкото те са приложими в контекста на Европейската общност. Одитът беше планиран и извършен с оглед получаване на разумно уверение по отношение на точността на отчетите, както и на законността и правомерността на свързаните с тях операции.

9.

По този начин Палатата има достатъчно основание за предоставеното по-долу становище.

Точност на отчетитеОтчетите на Надзорния орган за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., са точни във всички съществени аспекти.Законност и правомерност на свързаните с отчетите операцииОперациите, свързани с годишните отчети на Надзорния орган за финансовата година, приключила на 31 декември 2006 г., като цяло са законни и правомерни.Изложените по-долу констатации и оценки не поставят под въпрос становището на Палатата.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

10.

Проверката от Палатата на представителна извадка от 80 операции установи слабости в оперирането на системите за управление и контрол. В 12 случая длъжностното лице, инициирало операцията, не е имало необходимата делегирана власт и не е спазена правилната финансова верига. В 2 случая разпоредителят с бюджетни кредити на Надзорния орган не е одобрил поемането на бюджетно задължение преди встъпването в правни задължения, което е в противоречие с изискванията на Финансовия регламент.

11.

Съгласно регламента от 1 януари 2007 г. Надзорният орган притежава всички материални и нематериални активи, създадени или разработени по време на фазата на разработване на програма „Галилео“ (9). Една част от активите са прехвърлени от съвместното предприятие „Галилео“ през декември 2006 г. (точка 4 по-горе). Поради липсата на съгласие между трима от членовете на съвместното предприятие (10) и Надзорния орган прехвърлянето на допълнително идентифицираните активи, възлизащи на 65 милиона евро (11), е забавено до средата на 2007 г.

Настоящият доклад беше приет от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 20 септември 2007 г.

За Сметната палата

Hubert WEBER

Председател


(1)  ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 367, 22.12.2006 г., стр. 18.

(3)  Програма „Галилео“ е разделена на три етапа: разработване и валидиране (2001—2005 г.); разгръщане (2006—2007 г.) и търговско опериране (от 2008 г. нататък).

В своето съобщение до Европейския парламент и до Съвета „Преглед на програма Галилео“ (COM(2006) 272 окончателен, 7 юни 2006 г.), Комисията измени графика на програма „Галилео“. Разработването и валидирането ще продължи до началото на 2009 г., разгръщането ще се осъществява през 2009 и 2010 г., а търговската оперативна фаза ще започне в края на 2010 г.

(4)  Споразумение за условията за прехвърляне между генералния директор на ГД „Енергетика и транспорт“ и Надзорния орган от 15 септември 2006 г.

(5)  Шестата рамкова програма е Шестата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрации, допринасящи за създаването на европейско изследователско пространство и иновации (2002—2006 г.) — (Решение № 1513/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. — ОВ L 232, 29.8.2002 г.)

(6)  Програма MEDA е основният инструмент за икономическо и финансово сътрудничество в рамките на Евро-средиземноморското партньорство (Регламент (EО) № 1488/96 на Съвета от 23 юли 1996 г. — ОВ L 189, 30.7.1996 г.)

(7)  Програма EGNOS (Европейска геостационарна служба за навигационно покритие) — европейска навигационна спътникова система, чиято цел е да се коригират и подобрят данните от GPS (глобална позиционираща система) — е интегрирана към програма „Галилео“ след заключенията на Съвета от 5 юни 2003 г.

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(9)  Член 3, параграф 1 от Регламент (EО) № 1321/2004 на Съвета, изменен с член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1942/2006.

(10)  Европейската космическа агенция, Китайският национален център за дистанционно наблюдение и MATIMOP — Израелски индустриален център за научни изследвания и развитие.

(11)  В тази сума не се включва балансът на средствата в резултат на прекратяването на съвместното предприятие „Галилео“, който предстои да бъде прехвърлен на Надзорния орган едва в края на процедурата по прекратяването.


 

Таблица 1

Европейски надзорен орган на ГНСС (Брюксел)

Области на компетентност на Общността, произтичащи от Договора

Компетенции на Надзорния орган, определени с Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета и изменени с Регламент (ЕО) № 1942/2006 на Съвета

Управление

Ресурси, предоставени на Надзорния орган

Основни продукти и услуги, предоставени през 2006 г.

Конкурентност за растеж и трудова заетост

Цели

Да управлява обществените интереси, свързани с европейските програми на ГНСС

Да бъде регулаторен орган на европейските програми на ГНСС

Задачи

Да сключи договор за концесия с частния концесионер, отговарящ за изпълнението и управлението, разгръщането и оперативните фази на програма „Галилео“.

Да гарантира, че концесионерът ще спазва договора за концесия, както и приложените към него спецификации.

Да вземе всички необходими мерки за обезпечаване на непрекъснатостта на услугите в случай на нарушение от страна на концесионера.

Да управлява финансовите средства, целево разпределени за нуждите на европейските програми по ГНСС.

Да осъществява мониторинг върху цялостното финансово управление с цел предоставяне на съвет относно субсидиите, идващи от обществения сектор.

Да управлява споразумението със стопанския оператор, натоварен с работата по EGNOS.

Да представи рамка с възможностите за бъдеща политика по отношение на EGNOS.

Да координира действията на държавите-членки по отношение на честотите, необходими за обезпечаване на работата на системата.

Да подготвя проектопредложения, за да подпомогне Комисията в изготвянето на предложения за европейските програми по ГНСС, които да бъдат представени на Европейския парламент и на Съвета, както и предложения за приемането на правила за изпълнение.

Да модернизира и разработва нови поколения на системата.

Да изпълнява такива бюджетни задачи по изпълнението, каквито са му възложени от Комисията и които са свързани с европейските програми на ГНСС.

Да обезпечава надлежното сертифициране на компонентите на системата и да оправомощава съответните упълномощени сертифициращи органи за издаване на съответни сертификати и мониторинг върху спазването на свързаните с тях стандарти и технически спецификации.

1.   Административен съвет

Състав

един представител от всяка държава-членка

един представител на Комисията

Задачи

Избира изпълнителен директор.

Приема годишната работна програма.

Изготвя становище по оценките на приходите и разходите на Надзорния орган за следващата финансова година и го представя на Комисията, която го препраща до бюджетния орган.

Приема бюджета.

Произнася становище за годишните финансови отчети на Надзорния орган.

Взима решения по отношение на всичко, свързано с безопасността и сигурността на системата.

Има дисциплинарна власт над изпълнителния директор.

Приема специалните разпоредби, необходими за упражняването на правото на достъп до документите на Надзорния орган.

Приема годишния доклад за дейностите и бъдещите планове на Надзорния орган и го изпраща до 15 юни на държавите-членки, Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Сметната палата.

Приема свой процедурен правилник.

Окончателен бюджет

7,0 милиона евро, включващи субсидия от Общността: 100 %

Брой на персонала към 31 декември 2006 г.

39 позиции в устройствения план

Заети позиции: 18

+5 други позиции (помощни договори, командировани национални експерти, местен персонал и от трудовата борса)

Общ брой на персонала: 23,

на които са възложени следните задачи:

оперативни: 9

административни: 9

смесени: 5

Учредяване на Надзорния орган на ГНСС:

Финансова автономност през септември 2006 г.

18 заети позиции и още 13 назначения на 31.12.2006 г.

Планирано и подготвено преместване в нови помещения

Планът за учредяване на Комитет за безопасност и сигурност на системата е одобрен на 30.11.2006 г. и е отправена покана за издигане на кандидатури на 13.12.2006 г.

Подготвяне на документацията и подписване на прехвърлянето на дейностите от съвместното предприятие „Галилео“ (с изключение на фазата на валидиране в орбита и международните дейности)

Въвеждане на основни елементи на комуникаци