ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 271

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
14 ноември 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 271/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

2

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2007/C 271/04

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за назначаване на членове и техни заместници в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

4

 

Комисия

2007/C 271/05

Обменен курс на еврото

8

2007/C 271/06

Съобщение на Комисията относно датата на приложение на протоколите за правилата за произход, осигуряващи диагонална кумулация между Общността, Алжир, Египет, Западния бряг и Ивицата Газа, Израел, Исландия, Йордания, Ливан, Мароко, Норвегия, Сирия, Тунис, Турция, Фарьорски острови и Швейцария (включително Лихтенщайн)

9

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 271/07

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2000/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно въжените линии за превоз на хора ( 1 )

11

2007/C 271/08

Актуализиране на списъка от разрешения за пребиваване, посочен в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) [OВ C 247 от 13.10.2006 г., стр. 1, OВ C 153 от 6.7.2007 г., стр. 5, OВ C 182 от 4.8.2007 г., стр. 18]

14

2007/C 271/09

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) [OВ C 247 от 13.10.2006, стр. 25, OВ C 153 от 6.7.2007 г., стр. 9]

15

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 271/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

16

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 271/01)

На 27 септември 2007 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32007M4880. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 271/02)

На 31 октомври 2007 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32007M4807. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/2


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 271/03)

Дата на приемане на решението

27.6.2007 г.

Помощ №

N 900/06

Държава-членка

Португалия

Регион

Figueira da Foz

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

CELBI, S.A.

Правно основание

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Заем при изключително изгодни условия, Данъчни преимущества

Бюджет

Общ бюджет: 89,93 милиона EUR

Интензитет

18,60 %

Времетраене

1.1.2008 г.-31.12.2017 г.

Икономически отрасли

Промишлено производство

Название и адрес на предоставящия орган

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

13.6.2007 г.

Номер на помощта

N 156/07

Държава-членка

Белгия

Регион

Vlaanderen

Наименование (и/или име на получателя)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Правно основание

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Развитие на летището в Антверпен

Вид на помощта

Намаляване на разходите за маркетинг, реклама и инсталиране

Бюджет

4 116 279 EUR

Интензитет

Максимум 30 %

Продължителност

1.1.2007 г.-1.1.2010 г.

Икономически сектори

Авиация

Име и адрес на предоставящия орган

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 ноември 2007 година

за назначаване на членове и техни заместници в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

(2007/C 271/04)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. относно създаването на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (1), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид списъка на кандидатури за членове, представен на Съвета от правителствата на държавите-членки,

като взе предвид списъка на кандидатури за членове, представен на Съвета от председателя на Консултативния комитет по безопасност и здраве на работното място по отношение на предложенията на групите членове, които представляват организациите на работодателите и работниците в посочения комитет,

като има предвид, че:

(1)

С решението си от 3 юни 2002 г. (2) Съветът назначи членовете и техните заместници в административния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за периода от 3 юни 2002 г. до 2 юни 2005 г.

(2)

С решението си от 15 ноември 2004 г. (3) Съветът назначи членовете и техни заместници, които представляват новите държави-членки.

(3)

Административният съвет продължи да изпълнява задълженията си до влизането в сила на Регламент (EО) № 1112/2005 за изменение на Регламент (EО) № 2062/94 на Съвета.

(4)

По силата на Регламент (EО) № 1112/2005, административният съвет бе заменен от управителен съвет.

(5)

Членовете и техните заместници в посочения управителен съвет следва да бъдат назначени за тригодишен мандат,

РЕШИ:

Член 1

Назначава следните лица за членове и техни заместници в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за периода от 8 ноември 2007 г. до 7 ноември 2010 г.:

I.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Страна

Членове

Заместници

Белгия

г-н Willy IMBRECHTS

г-н Christian DENEVE

България

г-н Atanas KOLCHAKOV

г-н Petar HADJISTOJKOV

Чешка република

г-жа Daniela KUBÍČKOVÁ

г-жа Martina KAJÁNKOVÁ

Дания

г-жа Charlotte SKJOLDAGER

г-жа Tove LOFT

Германия

г-н Ulrich RIESE

г-н Kai SCHÄFER

Eстония

г-жа Egle KÄÄRATS

Ирландия

г-н Daniel KELLY

г-жа Mary DORGAN

Гърция

г-н Trifon GINALAS

г-н Konstantinos PETINIS

Испания

г-н Mario GRAU-RIOS

г-жа Pilar CASLA-BENITO

Франция

г-жа Mireille JARRY

г-н Yvan DENION

Италия

г-жа Lea BATTISTONI

г-н Mario ALVINO

Кипър

г-н Leandros NICOLAIDES

г-н Marios KOURTELLIS

Латвия

г-н Renārs LŪSIS

г-жа Jolanta KANČA

Литва

г-жа Aldona SABAITIENĖ

г-жа Aušra STANKIUVIENĖ

Люксембург

г-н Paul WEBER

г-н Robert HUBERTY

Унгария

г-н András BÉKÉS

г-жа Mária GROSZMANN

Малта

г-н Mark GAUCI

г-н Vincent ATTARD

Нидерландия

г-н R. FERINGA

г-н M.G. DEN HELD

Австрия

г-жа Gertrud BREINDL

г-жа Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Полша

г-жа Danuta KORADECKA

г-н Daniel PODGÓRSKI

Португалия

Румъния

г-жа Daniela MARINESCU

г-н Dan Ion OPREA

Словения

г-жа Tatjana PETRIČEK

г-н Jože HAUKO

Словакия

г-н Miloš JANOUŠEK

г-жа Elena PALIKOVÁ

Финландия

г-н Mikko HURMALAINEN

г-жа Anna-Liisa SUNDQUIST

Швеция

г-н Bertil REMAEUS

г-жа Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Обединено кралство

г-жа Elizabeth HODKINSON

г-н Malcolm DARVILL

II.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Страна

Членове

Заместници

Белгия

г-н François PHILIPS

г-н Herman FONCK

България

г-н Aleksandar ZAGOROV

г-н Ivan KOKALOV

Чешка република

г-н Miroslav KOSINA

г-н Jaroslav ZAVADIL

Дания

г-н Jan KAHR FREDERIKSEN

г-жа Lone JACOBSEN

Германия

г-жа Marina SCHROEDER

г-н Maximilian ANGERMAIER

Eстония

г-н Argo SOON

г-н Ülo KRISTJUHAN

Ирландия

г-н Sylvester CRONIN

г-н Fergus WHELAN

Гърция

г-н Ioannis ADAMAKIS

г-н Michalis KOULIZAKOS

Испания

г-н Fernando RODRIGO CENCILLO

г-н Dionis OÑA

Франция

г-н Gilles SEITZ

г-н Henri FOREST

Италия

г-жа Cinzia FRASCHERI

г-н Diego ALHAIQUE

Кипър

г-н Nicos ANDREOU

Латвия

г-н Ziedonis ANTAPSONS

г-н Mārtinš PUŽULS

Литва

Люксембург

г-н Claude FORGET

г-н Marcel GOEREND

Унгария

г-н Károly GYÖRGY

г-н Pal GERGELY

Малта

г-н Anthony CASARU

г-н Salv SAMMUT

Нидерландия

г-н Willem VAN VEELEN

г-н Arie  WOLTMEIJER

Австрия

г-жа Julia LISCHKA

г-жа Karin ZIMMERMANN

Полша

г-жа Anita NOWAKOWSKA

г-жа Iwona PAWLACZYK

Португалия

г-на Armando DA COSTA FARIAS

Румъния

г-н Adrian COJOCARU

г-жа Maria GHIMPU

Словения

г-жа Lučka BÖHM

г-жа Spomenka GERŽELJ

Словакия

г-н Bohuslav BENDÍK

г-н Jaroslav BOBELA

Финландия

г-жа Raili PERIMÄKI

г-н Erkki AUVINEN

Швеция

г-н Sven BERGSTRÖM

г-н Börje SJÖHOLM

Обединено кралство

г-н Hugh ROBERTSON

г-жа Liz SNAPE

III.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Страна

Членове

Заместници

Белгия

г-н André PELEGRIN

г-н Ir. Kris DE MEESTER

България

Чешка република

г-н Karel PETRŽELKA

г-н Miroslav BURIŠIN

Дания

г-н Thomas PHILBERT NIELSEN

г-жа Anne-Marie RØGE KRAG

Германия

г-н Thomas HOLTMANN

г-н Herbert BENDER

Eстония

г-жа Heddi LUTTERUS

г-н Ilmar LINK

Ирландия

г-н Tony BRISCOE

г-н Kevin ENRIGHT

Гърция

г-н Pavlos KYRIAKONGONAS

г-жа Natascha AVLONITOU

Испания

г-жа Pilar IGLESIAS VALCARCE

г-н Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Франция

г-жа Nathalie BUET

г-н Patrick LÉVY

Италия

Кипър

г-н Lefteris KARYDIS

г-жа Christina VASILA

Латвия

г-жа Liene VANCĀNE

Литва

Люксембург

г-н François ENGELS

Унгария

г-н Géza BOMBERA

г-н Antal SZABADKAI

Малта

г-н Joe DELIA

Нидерландия

г-н Bob KONING

г-н Mario VAN MIERLO

Австрия

г-жа Christa SCHWENG

г-н Heinrich BRAUNER

Полша

г-н Jacek MECINA

Португалия

г-н Marcelino PENA E COSTA

г-н José COSTA TAVARES

Румъния

г-н Ovidiu NICOLESCU

г-н Adrian IZVORANU

Словения

г-н Igor ANTAUER

Словакия

г-н Boris MICHALÍK

Финландия

г-н Jyrki HOLLMÉN

г-н Rauno TOIVONEN

Швеция

г-жа Bodil MELLBLOM

Обединено кралство

г-жа Janet ASHERSON

г-н Keith SEXTON

Член 2

Членовете, чиито кандидатури все още не са представени, ще бъдат назначени от Съвета по-късно.

Член 3

Настоящото решение се публикува за сведение в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

R. PEREIRA


(1)  OВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1112/2005 (ОВ L 184, 15.7.2005 г., стр. 5).

(2)  ОВ С 161, 5.7.2002 г., стр. 5.

(3)  ОВ С 24, 29.1.2005 г., стр. 2.


Комисия

14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/8


Обменен курс на еврото (1)

13 ноември 2007 г.

(2007/C 271/05)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4607

JPY

японска йена

160,96

DKK

датска крона

7,4525

GBP

лира стерлинг

0,70470

SEK

шведска крона

9,2805

CHF

швейцарски франк

1,6436

ISK

исландска крона

88,22

NOK

норвежка крона

7,9090

BGN

български лев

1,9558

CYP

кипърска лира

0,5842

CZK

чешка крона

26,691

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

254,27

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7023

MTL

малтийска лира

0,4293

PLN

полска злота

3,6445

RON

румънска лея

3,4430

SKK

словашка крона

32,866

TRY

турска лира

1,7601

AUD

австралийски долар

1,6294

CAD

канадски долар

1,3945

HKD

хонконгски долар

11,3708

NZD

новозеландски долар

1,9220

SGD

сингапурски долар

2,1159

KRW

южнокорейски вон

1 342,09

ZAR

южноафрикански ранд

9,8775

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,8581

HRK

хърватска куна

7,3457

IDR

индонезийска рупия

13 415,07

MYR

малайзийски рингит

4,8933

PHP

филипинско песо

62,788

RUB

руска рубла

35,8350

THB

тайландски бат

46,221


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/9


Съобщение на Комисията относно датата на приложение на протоколите за правилата за произход, осигуряващи диагонална кумулация между Общността, Алжир, Египет, Западния бряг и Ивицата Газа, Израел, Исландия, Йордания, Ливан, Мароко, Норвегия, Сирия, Тунис, Турция, Фарьорски острови и Швейцария (включително Лихтенщайн)

(2007/C 271/06)

За целите на създаването на диагонална кумулация на произхода между Общността, Алжир, Египет, Западния бряг и Ивицата Газа, Израел, Исландия, Йордания, Ливан, Мароко, Норвегия, Сирия, Тунис, Турция, Фарьорски острови и Швейцария (включително Лихтенщайн), Общността и посочените държави се уведомяват взаимно, чрез Европейската комисия, за правилата за произход, които са в сила в другите държави.

Основавайки се на уведомленията, получени от съответните държави, приложената таблица дава общ поглед върху протоколите за правилата за произход, осигуряващи диагонална кумулация, като уточнява датата, от която е приложима подобна кумулация. Тази таблица замества предишната (ОВ C 229, 29.9.2007 г.).

Напомняме, че кумулацията може да се прилага единствено ако държавите, в които се извършва окончателната изработка и които са окончателното местоназначение на стоките, са сключили споразумения за свободна търговия, съдържащи идентични правила за произход, с всички държави, участващи в придобиването на статут „с произход“ за стоките, т.е. с всички държави, от които произхождат всички използвани материали. Материалите с произход от държава, която не е сключила споразумение с държавите на окончателна изработка и окончателно местоназначение, ще бъдат разглеждани като материали без произход. Конкретни примери са дадени в Обяснителните бележки относно паневропейско-средиземноморските протоколи за правилата на произход (1).

Напомняме също, че:

Швейцария и Княжество Лихтенщайн образуват митнически съюз,

в рамките на Европейското икономическо пространство, което се състои от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, датата на приложение е 1 ноември 2005 г.

Съответните ISO-Alpha-2 кодове на държавите са посочени в таблицата, както следва:

Алжир

DZ

Египет

EG

Фарьорски острови

FO

Исландия

IS

Израел

IL

Йордания

JO

Ливан

LB

Лихтенщайн

LI

Мароко

MA

Норвегия

NO

Швейцария

CH

Сирия

SY

Тунис

TN

Турция

TR

Западен бряг и Ивицата Газа

PS


Дата на приложение на протоколите за правилата за произход, осигуряващи диагонална кумулация в паневропейско-средиземноморската зона

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007 г.

1.1.2006 г.

1.3.2006 г.

1.12.2005 г.

1.1.2006 г.

1.1.2006 г.

1.7.2006 г.

 

1.1.2006 г.

1.12.2005 г.

1.1.2006 г.

 

 

1.8.2006 г.

 (2)

DZ

1.11.2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006 г.

 

 

1.8.2007 г.

1.1.2006 г.

1.7.2005 г.

1.8.2005 г.

17.7.2007 г.

1.1.2007 г.

 

1.3.2005 г.

1.8.2005 г.

 

 

1.6.2005 г.

 

EG

1.3.2006 г.

 

1.8.2007 г.

 

 

 

1.8.2007 г.

6.7.2006 г.

 

1.8.2007 г.

6.7.2006 г.

1.8.2007 г.

 

 

6.7.2006 г.

1.3.2007 г.

FO

1.12.2005 г.

 

1.1.2006 г.

 

 

 

1.11.2005 г.

 

 

1.1.2006 г.

 

1.12.2005 г.

 

 

 

 

IL

1.1.2006 г.

 

1.7.2005 г.

 

 

 

1.7.2005 г.

9.2.2006 г.

 

1.7.2005 г.

 

1.7.2005 г.

 

 

 

1.3.2006 г.

IS (EFTA)

1.1.2006 г.

 

1.8.2005 г.

1.8.2007 г.

1.11.2005 г.

1.7.2005 г.

 

17.7.2007 г.

1.1.2007 г.

1.8.2005 г.

1.3.2005 г.

1.8.2005 г.

 

 

1.3.2006 г.

 

JO

1.7.2006 г.

 

17.7.2007 г.

6.7.2006 г.

 

9.2.2006 г.

17.7.2007 г.

 

 

17.7.2007 г.

6.7.2006 г.

17.7.2007 г.

 

 

6.7.2006 г.

 

LB

 

 

1.1.2007 г.

 

 

 

1.1.2007 г.

 

 

1.1.2007 г.

 

1.1.2007 г.

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006 г.

 

 

1.8.2007 г.

1.1.2006 г.

1.7.2005 г.

1.8.2005 г.

17.7.2007 г.

1.1.2007 г.

 

1.3.2005 г.

1.8.2005 г.

 

 

1.6.2005 г.

 

MA

1.12.2005 г.

 

1.3.2005 г.

6.7.2006 г.

 

 

1.3.2005 г.

6.7.2006 г.

 

1.3.2005 г.

 

1.3.2005 г.

 

 

6.7.2006 г.

1.1.2006 г.

NO (EFTA)

1.1.2006 г.

 

1.8.2005 г.

1.8.2007 г.

1.12.2005 г.

1.7.2005 г.

1.8.2005 г.

17.7.2007 г.

1.1.2007 г.

1.8.2005 г.

1.3.2005 г.

 

 

 

1.8.2005 г.

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006 г.

 

1.6.2005 г.

6.7.2006 г.

 

 

1.3.2006 г.

6.7.2006 г.

 

1.6.2005 г.

6.7.2006 г.

1.8.2005 г.

 

 

 

1.7.2005 г.

TR

 (2)

 

 

1.3.2007 г.

 

1.3.2006 г.

 

 

 

 

1.1.2006 г.

 

 

 

1.7.2005 г.

 


(1)  ОВ C 83, 17.4.2007 г., стp. 1.

(2)  За стоки, обект на митническия съюз ЕО-Турция, датата на приложение е 27 юли 2006 г.

За селскостопански продукти, датата на приложение е 1 януари 2007 г.

За въглища и продукти от стомана, диагоналната кумулация все още не се прилага.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/11


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2000/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно въжените линии за превоз на хора

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

(2007/C 271/07)

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт

(и референтен документ)

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

(Забележка 1)

CEN

EN 1709:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Контрол преди пускане в експлоатация, поддържане, контрол и проверки по време на експлоатация

 

CEN

EN 1908:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Опъващи устройства

 

CEN

EN 1909:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Аварийни и спасителни операции

 

CEN

EN 12385-8:2002

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 8: Теглещи и носещо-теглещи въжета от усукани снопчета (дилки) за въжени линии, предназначени за превоз на хора

 

CEN

EN 12385-9:2002

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 9: Затворени носещи въжета за въжени линии, предназначени за превоз на хора

 

CEN

EN 12397:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Експлоатация

 

CEN

EN 12927-1:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 1: Критерии за избор на въжета и закрепване на краищата им

 

CEN

EN 12927-2:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 2: Коефициенти на сигурност

 

CEN

EN 12927-3:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 3: Заплетка на теглещи и транспортни въжета от 6 снопчета (дилки)

 

CEN

EN 12927-4:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 4: Закрепвания на край на въже

 

CEN

EN 12927-5:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 5: Съхранение, транспорт, монтиране и опъване

 

CEN

EN 12927-6:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 6: Критерии за бракуване

 

CEN

EN 12927-7:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 7: Контрол, ремонт и поддържане

 

CEN

EN 12927-8:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 8: Магнитно-индукционно изпитване на въжета

 

CEN

EN 12929-1:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Общи изисквания. Част 1: Изисквания за всички видове въжени линии

 

CEN

EN 12929-2:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Общи изисквания. Част 2: Допълнителни изисквания за двувъжени линии с реверсивно движение без спирачки за носещото въже

 

CEN

EN 12930:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Изчисления

 

CEN

EN 13107:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Строителни съоръжения

 

CEN

EN 13223:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Системи за задвижване и друго механично обзавеждане

 

CEN

EN 13243:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Електрическо обзавеждане, различно от това за системите за задвижване

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Превозни средства. Част 1: Закрепвания към транспортното въже, колички на превозно средство, захващащи спирачки, кабини, седалки, вагони, превозни средства за техническо поддържане, тегличи

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Превозни средства. Част 2: Изпитване на приплъзване на хващача към транспортното въже

 

CEN

EN 13796-3:2005

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Превозни средства. Част 3: Изпитване на умора

 

Забележка 1

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 3

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт (колона 3) се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Бележка:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), изменена с Директива 98/48/ЕО (3).

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ЕOC: Европейска организация по стандартизация:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050, Brussels, тел. (32-2) 550 08 11; факс (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, тел. (32-2) 519 68 71; факс (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. (33) 492 94 42 00; факс (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  OВ L 204, 21.7.1998, стр. 37.

(3)  OВ L 217, 5.8.1998, стр. 18.


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/14


Актуализиране на списъка от разрешения за пребиваване, посочен в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) [OВ C 247 от 13.10.2006 г., стр. 1, OВ C 153 от 6.7.2007 г., стр. 5, OВ C 182 от 4.8.2007 г., стр. 18]

(2007/C 271/08)

Публикуването на списъка oт разрешителните за пребиваване посочени в член 2, параграф 12 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (1) се основава на информацията, предоставена от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

На интернет страницата на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ се съдържа месечно актуализиране, в допълнение към обнародването в ОВ.

ЕСТОНИЯ

Заменяне на списъка, публикуван в OВ C 247, 13.10.2006 г.

Документи, които предоставят право на пребиваване:

1.

карта за самоличност;

2.

стикер за разрешително за пребиваване (прикрепен към документа за пътуване, издаден от Естония или друга държава).

1.

Картата за самоличност, издадена на гражданин на трета държава, може да съдържа следните забележки:

временно разрешително за пребиваване, валидно до дд.мм.гг/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa,

дългосрочно пребиваване в ЕО/pikaajaline elanik EÜ,

постоянно разрешително за пребиваване/alaline elamisluba — издадено най-късно до 31 май 2006 г.

Картата за самоличност не е валидна като документ за пътуване за прекосяване на държавна граница. При пътуване картата за самоличност трябва да се представя заедно с валиден паспорт.

2.

Стикерът за разрешително за пребиваване може да съдържа следните забележки:

временно разрешително за пребиваване/tähtajaline elamisluba,

дългосрочно пребиваване в ЕО/pikaajaline elanik EÜ,

постоянно разрешително за пребиваване/alaline elamisluba — издадено най-късно до 31 май 2006 г.

Разрешителните за пребиваване могат да бъдат:

временни (със срок на валидност не повече от пет години), или

постоянни.

Всички забележки с изключение на тези, които се отнасят за постоянното разрешително за пребиваване, се изписват на Английски език.


(1)  OВ L 105, 13.4.2006 г., стp. 1.


14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/15


Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) [OВ C 247 от 13.10.2006, стр. 25, OВ C 153 от 6.7.2007 г., стр. 9]

(2007/C 271/09)

Публикуването на списъка с гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) се основава на информацията, предоставена от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

На интернет страницата на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ се съдържа месечно актуализиране, в допълнение към обнародването в ОВ.

ИСПАНИЯ

Морски граници

Нов морски гранично-пропускателен пункт:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

НОРВЕГИЯ

Въздушни граници

Нов пропускателен пункт на въздушната граница (открит на 1 октомври 2007 г.):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

14.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/16


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 271/10)

1.

На 31 октомври 2007 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие 3i Group plc („3i Group“, Обединеното кралство) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Global Garden Products B, S.à r.l. („Global Garden Products“, Люксембург) посредством покупка на дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за 3i Group: инвестиране, предоставяне на управленски услуги за инвестиционни фондове и управление на инвестиции от тяхно име,

за Global Garden Products: производство и продажба на различни електрически градински инструменти и оборудване за домашна и професионална употреба.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (факс: (32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 56, 5.3.2005 г., стр. 32.