ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 193E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
21 август 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

Съвет

2007/C 193E/01

Обща позиция (ЕО) № 9/2007 от 21 май 2007 година, приета от Съвета в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора за създаване на Европейската общност, с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на обща рамка за търговските регистри за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета

1

2007/C 193E/02

Обща позиция (ЕО) № 10/2007 от 28 юни 2007 година, приета от Съвета в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора за създаване на Европейската общност, с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (Връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета

13

BG

 


III Подготвителни актове

Съвет

21.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 193/1


ОБЩА ПОЗИЦИЯ (ЕО) № 9/2007

приета от Съвета на 21 май 2007 година

с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2007 на Европейския парламент и на Съвета от … за определяне на обща рамка за търговските регистри за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета

(2007/C 193 E/01)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета от 22 юли 1993 г. (2) беше създадена обща рамка за изготвяне на търговски регистри за статистически цели с хармонизирани определения, характеристики, обхват и процедури за актуализиранe. За да се поддържа развитието на търговски регистри в хармонизирана рамка, следва да бъде приет нов регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета oт 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (3) съдържа определенията на статистическите единици, които да се използват. Вътрешният пазар изисква подобрена статистическа сравнимост, за да бъдат изпълнени изискванията на Общността. За да се постигне това подобрение, за предприятията и другите релевантни статистически единици следва да се приемат общи определения и описания.

(3)

С Регламент (EО, Евратом) № 58/97 на Съвета oт 20 декември 1996 г. относно структурната бизнес статистика (4) и Регламент (EО) № 1165/98 на Съвета oт 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика (5) беше създадена обща рамка за събиране и съставяне на данни, представяне и оценка на статистиката на Общността относно структурата, дейността, конкурентоспособността и резултатите на предприятията в Общността. Търговските регистри за статистически цели представляват основен елемент на една такава обща рамка, като правят възможно организирането и координирането на статистически проучвания чрез предоставянето на хармонизирана рамка за извадки.

(4)

Търговските регистри са метод, чрез който се съчетават противоречивите изисквания за събиране на все повече информация за предприятията, от една страна, и за облекчаване на административната тежест, от друга страна, по-специално чрез използване на наличната информация в административни и правни документи, особено в случая на микропредприятията и малките и средните предприятия, както е посочено в Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 г. (6)

(5)

С Регламент (EО) № 322/97 на Съвета oт 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (7) беше установена рамката за създаване на статистическа програма на Общността и беше въведена обща рамка за статистическа поверителност.

(6)

Специфичните правила за обработката на данни в рамките на статистическата програма на Общността не засягат Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (8).

(7)

Търговските регистри за статистически цели са основният източник на данни за бизнес демографията, тъй като те отразяват откриването и закриването на стопански дейности, както и структурните промени в икономиката по пътя на концентрацията или деконцентрацията, обусловени от операции като сливане, придобиване, разделяне, раздробяване и преструктуриране.

(8)

Търговските регистри предоставят основната информация, която се изисква, за да се отговори на силния политически интерес към развитието на селските райони не само по отношение на селското стопанство, но и по отношение на все по-честото комбиниране с други дейности, които не се покриват от продуктово-базираната статистика за селското стопанство.

(9)

Публичните предприятия играят важна роля в националните икономики на държавите-членки. Директива 80/723/EИО на Комисията от 25 юни 1980 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия (9) включва в приложното си поле определени категории публични предприятия. Ето защо публичните предприятия и публичните корпорации следва да бъдат посочени в търговските регистри, а това може да се направи чрез институционална секторна класификация.

(10)

Необходима е информация относно връзките на контрол между юридическите единици, за да може да се дефинират групите от предприятия, да се обособят правилно предприятията, да се направи профил на големите и сложни единици и да се проучи нивото на концентрация на определени пазари. Информацията за групите от предприятия подобрява качеството на търговските регистри и може да бъде използвана за намаляване на риска от разкриване на поверителна информация. Някои финансови данни често получават повече смисъл на нивото на групата или подгрупата, отколкото на нивото на индивидуалното предприятие; всъщност те може да бъдат налични и само на нивото на групата или подгрупата. Регистрирането на данни за групите от предприятия прави възможно, когато е необходимо, провеждането на проучвания на групата, а не на предприятията в групата, което може съществено да намали натоварването на респондентите. За да могат да отразяват групите от предприятия, търговските регистри следва да бъдат допълнително хармонизирани.

(11)

Нарастващата икономическа глобализация е предизвикателство за настоящото изготвяне на няколко вида статистики. Чрез регистриране на данни от мултинационалните групи от предприятия търговските регистри се превръщат в основен инструмент за подобряването на много статистики, свързани с глобализацията: международната търговия със стоки и услуги, платежния баланс, преките чуждестранни инвестиции, чуждестранните филиали, научноизследователската и развойна дейност и иновациите и международния трудов пазар. Повечето от тези статистики обхващат цялата икономика и поради това изискват търговските регистри да обхващат всички стопански отрасли.

(12)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предаване на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (10), националните правила за статистическа поверителност не могат да бъдат прилагани за възпрепятстване на предаването на поверителни статистически данни на органа на Общността (Евростат), когато акт на общностното право предвижда предаването на такива данни.

(13)

За да се гарантира изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия регламент, институциите на държавите-членки, които отговарят за събирането на данни, може да имат нужда от достъп до източници на административни данни като регистри на данъчните и социалноосигурителните органи, на централните банки, на други публични институции и други бази данни, съдържащи информация относно трансгранични сделки и позиции, винаги, когато такива данни са необходими за изготвянето на статистика на Общността.

(14)

С Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (11) беше въведена обща рамка за съставянето, предаването и оценката на съответната статистика на Общността.

(15)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (12).

(16)

По-специално, Комисията следва да разполага с правомощия да актуализира списъка с характеристики на регистъра в приложението, техните определения и техните правила за последователност, да взема решения относно отразяването на най-малките предприятия и на изцяло местните групи от предприятия, както и да определя общи стандарти за качество, съдържанието и периодичността на докладите относно качеството. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени за изменение на несъществени елементи или допълване на настоящия регламент чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/EО на Съвета.

(17)

Следователно Регламент (ЕИО) № 2186/93 следва да бъде отменен.

(18)

Статистическият програмен комитет (13), създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета, беше консултиран,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Настоящият регламент определя обща рамка за търговски регистри за статистически цели в Общността.

Държавите-членки създават един или повече хармонизирани регистри за статистически цели като инструмент за подготовката и координацията на проучвания, като източник на информация за статистическия анализ на бизнес популацията и нейната демография, за използването на административни данни и за идентифициране и изграждане на статистически единици.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„юридическа единица“, „предприятие“, „местна единица“ и „група от предприятия“ са тези, определени в приложението към Регламент (EИО) № 696/93;

б)

„национални органи“ са тези, определени в член 2 от Регламент (EО) № 322/97;

в)

„статистически цели“ са тези, описани в член 2, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1588/90;

г)

„мултинационална група от предприятия“ означава група от предприятия, в която има поне две предприятия или юридически единици с разположение в различни страни;

д)

„сегментирана група от предприятия“ означава предприятия и юридически единици от мултинационална група от предприятия, които се намират в една и съща страна. Тази група може да се състои и само от една единица, ако останалите единици не пребивават в страната. Едно предприятие може да бъде сегментирана група от предприятия или част от нея.

Член 3

Обхват

1.   В съответствие с определенията в член 2 и при спазване на ограниченията, определени в настоящия член, следва да бъдат създадени регистри за:

а)

всички предприятия, извършващи стопански дейности, които допринасят за брутния вътрешен продукт (БВП), и техните местни единици;

б)

юридическите единици, от които се състоят тези предприятия;

в)

сегментираните групи предприятия и мултинационалните групи от предприятия; и

г)

изцяло местните групи от предприятия.

2.   Изискването по параграф 1 обаче не се прилага спрямо домакинствата, когато произвежданите от тях стоки и услуги са за собствена консумация или са свързани с отдаването под наем на собствен имот.

3.   Местните единици, които не съставят отделни юридически лица (клонове), които са зависими от чуждестранни предприятия и са класифицирани като квазикорпорации в съответствие с Европейската система от сметки от 1995 г., въведена с Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (14), и Системата от национални сметки на Организацията на обединените нации от 1993 г., се смятат за предприятия за целите на търговските регистри.

4.   Групите предприятия могат да бъдат дефинирани чрез връзките на контрол между техните юридически единици. За да се очертаят групите от предприятия, се прилага определението за контрол, посочено в приложение A, точка 2.26 от Регламент (EО) № 2223/96.

5.   Настоящият регламент се прилага само към единици, които изцяло или частично извършват стопанска дейност. Всяка дейност, която включва предлагането на стоки и услуги на даден пазар, се смята за стопанска дейност. За целите на търговските регистри непазарните услуги, допринасящи за БВП, както и преките и непреки холдинги на активни юридически единици също се смятат за стопански дейности. Икономически неактивните юридически единици са част от предприятие единствено в комбинация с икономически активни юридически единици.

6.   Мерките, чиято цел е да променят несъществени елементи на настоящия регламент по отношение на степента, до която предприятия с по-малко от половин наето лице и изцяло местните групи от предприятия без статистическо значение за държавите-членки да бъдат включени в регистрите, както и определението на единици, отговарящи на единиците на селскостопанската статистика, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3.

Член 4

Източници на данни

1.   При спазване на условията за качество, посочени в член 6, държавите-членки могат да събират информацията, изисквана съгласно настоящия регламент, като използват всички източници, които счетат за подходящи. Националните органи са упълномощени, в рамките на тяхната област на компетенции, да събират за статистически цели информацията по настоящия регламент, която се съдържа в административните и правните документи.

2.   Когато изискваните данни не могат да бъдат събрани срещу разумни разходи, националните органи могат да използват процедури за статистически прогнози, като отчитат необходимостта от точност и качество.

Член 5

Характеристики на регистъра

1.   Единиците, включени в регистрите, се характеризират с идентификационен номер и описателните елементи, посочени в приложението.

2.   Мерките, предназначени да променят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълване, що се отнася до актуализирането на списъка с характеристики и определянето на характеристиките и правилата за последователност, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3.

Член 6

Стандарти и доклади за качество

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за гарантиране на качеството на търговските регистри.

2.   Държавите-членки при поискване представят на Комисията (Евростат) доклади относно качеството на бизнес регистрите (наричани по-долу „доклади за качество“).

3.   Мерките, свързани с общите стандарти за качество, както и съдържанието и периодичността на докладите за качеството се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3, като се вземат под внимание и разходите по съставяне на данните.

4.   Държавите-членки информират Комисията (Евростат) относно основните методологични и други промени, които биха повлияли на качеството на търговските регистри, веднага щом те им станат известни и не по-късно от шест месеца след влизането в сила на такава промяна.

5.   Комисията представя доклад пред Европейския парламент и пред Съвета относно изпълнението на настоящия регламент, като се спира по-специално на разходите на статистическата система, тежестите за предприятията и ползите от системата.

Член 7

Ръководство с препоръки

Комисията публикува ръководство с препоръки за търговските регистри. Ръководството се актуализира в тясно сътрудничество с държавите-членки.

Член 8

Срокове и периодичност

1.   Вписванията и заличаванията от регистрите се актуализират поне веднъж годишно.

2.   Честотата на актуализиране зависи от вида единица, съответната променлива, размера на единицата и обичайно използвания за актуализацията източник.

3.   Мерките, свързани с правилата за актуализация, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3.

4.   Държавите-членки ежегодно изготвят копие, което отразява състоянието на регистрите в края на годината, и пазят това копие поне 30 години за целите на анализа.

Член 9

Представяне на доклади

1.   Държавите-членки извършват статистически анализи на регистрите и представят информацията на Комисията (Евростат), като следват формата и процедурата, определени от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 16, параграф 2.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат), по нейно искане, всякаква релевантна информация по отношение на прилагането на настоящия регламент в държавите-членки.

Член 10

Обмен на поверителни данни между държавите-членки

Обменът на поверителни данни между държавите-членки може да се осъществява, изключително за статистически цели, между подходящите национални органи от различните държави-членки в съответствие с националното законодателство, като обменът трябва да гарантира качеството на информацията за мултинационалните групи от предприятия в Европейския съюз. Националните централни банки могат да участват в обмена в съответствие с националното законодателство.

Член 11

Обмен на поверителни данни между Комисията (Евростат) и държавите-членки

1.   Националните органи предават на Комисията (Евростат) данни за мултинационалните групи от предприятия и техните съставни единици, както е посочено в приложението, за да предоставят информация — изключително за статистически цели — относно мултинационалните групи в Европейския съюз.

2.   За да гарантира последователното регистриране на данните, Комисията (Евростат) предава, изключително за статистически цели, на съответните национални органи във всяка държава-членка данни за дадена мултинационална група от предприятия, включително и за нейните съставни единици, когато поне една юридическа единица на групата се намира на територията на тази държава-членка.

3.   За да се гарантира използването изключително за статистически цели на предадените по настоящия член данни, целта, обхватът, форматът, сигурността и мерките за поверителност, както и процедурата за предаване на данни относно индивидуалните единици до Комисията (Евростат) и за предаване на данни относно мултинационалните групи от предприятия до съответните национални органи се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 16, параграф 2.

Член 12

Обмен на поверителни данни между Комисията (Евростат) и централните банки

1.   За целите на настоящия регламент между Комисията (Евростат) и централните банки, както и между Комисията (Евростат) и Европейската централна банка може да се осъществи обмен на поверителни данни, изключително за статистически цели, когато обменът гарантира качеството на информацията за мултинационалните групи от предприятия в Европейския съюз и когато обменът е изрично разрешен от съответния национален орган.

2.   За да се гарантира използването изключително за статистически цели на данните, предавани съгласно настоящия член, целта, обхватът, форматът, сигурността и мерките за поверителност, както и процедурата за предаване на данни относно мултинационалните групи от предприятия до националните централни банки и до Европейската централна банка се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 16, параграф 2.

Член 13

Поверителност и достъп до данни, които могат да бъдат идентифицирани

1.   Когато Комисията (Евростат), националните органи, националните централни банки и Европейската централна банка получат поверителни данни съгласно членове 10, 11 и 12, те третират информацията като поверителна в съответствие с Регламент (EО) № 322/97.

2.   За целите на настоящия регламент и без да се засяга член 14 от Регламент (ЕО) № 322/97, между националните органи и Комисията (Евростат) може да протече всякакъв вид предаване на поверителни данни до степента, до която това предаване е необходимо за изготвянето на конкретна статистика на Общността. Всякакво допълнително предаване трябва да бъде изрично разрешено от националния орган, събрал данните.

Член 14

Преходен период и дерогации

Когато търговските регистри изискват основна ревизия, Комисията може да предостави дерогация по искане на държава-членка за преходен период, не по-дълъг от … (15).

По отношение на селското и горското стопанство и риболова, публичната администрация и отбраната и задължителното социално осигуряване, както и на допълнителните характеристики, свързани с групите от предприятия, Комисията може да предостави дерогация по искане на държава-членка за преходен период, който не превишава … (16).

Член 15

Мерки за прилагане

1.   Следните мерки, които изменят несъществени елементи от настоящия регламент, inter alia, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3:

а)

отразяването на най-малките предприятия и на изцяло местните групи от предприятия, предвидено в член 3, параграф 6;

б)

актуализирането на списъците с характеристики на регистрите в приложението, техните определения и правилата за последователност, предвидени в член 5, като се отчита принципът, че ползите от актуализирането трябва да надвишават разходите и принципът, че необходимите допълнителни ресурси за всяка държава-членка или за предприятията трябва да останат в разумни граници;

в)

установяването на общи стандарти за качество, както и съдържанието и периодичността на докладите за качество, предвидени в член 6, параграф 3; и

г)

правилата за актуализиране на регистрите, предвидени в член 8, параграф 3.

2.   Мерките, свързани с посоченото по-долу, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 16, параграф 2:

а)

предаването на информация, произтичаща от статистическите анализи на регистрите, предвидени в член 9;

б)

предаването на данни относно индивидуалните единици за мултинационални групи от предприятия между Комисията (Евростат) и държавите-членки, предвидено в член 11; и

в)

предаването на данни за мултинационалните групи от предприятия между Комисията (Евростат) и централните банки, предвидено в член 12.

Член 16

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5a, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 17

Отмяна

Регламент (EИО) № 2186/93 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в … на …

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател


(1)  Становище на Европейския парламент от 1 юни 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 21 май 2007 г. и Позиция на Европейския парламент от … (все още непубликувана в Официален вестник); Решение на Съвета от … (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  OВ L 196, 5.8.1993 г., стp. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 284, 31.10.2003 г., стp. 1).

(3)  OВ L 76, 30.3.1993 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(4)  OВ L 14, 17.1.1997 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)  OВ L 162, 5.6.1998 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

(6)  OВ L 124, 20.5.2003 г., стp. 36.

(7)  OВ L 52, 22.2.1997 г., стp. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(8)  OВ L 281, 23.11.1995 г., стp. 31. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003.

(9)  OВ L 195, 29.7.1980 г., стp. 35. Директива, последно изменена с Директива 2005/81/ЕО (ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 47).

(10)  OВ L 151, 15.6.1990 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(11)  OВ L 35, 8.2.2005 г., стp. 23. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 602/2006 на Комисията (OВ L 106, 19.4.2006 г., стp. 10).

(12)  OВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(13)  OВ L 181, 28.6.1989 г., стp. 47.

(14)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).

(15)  Две години от влизането в сила на настоящия регламент.

(16)  Пет години от влизането в сила на настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Търговските регистри следва да съдържат следната информация по единици. Не е необходимо да се съхранява отделно информацията за всяка единица, ако тя може да бъде извлечена от друга(и) единица(и).

Немаркираните единици са задължителни, единиците, маркирани като „условни“, са задължителни, ако са налични в държавите-членки, а единиците, маркирани като „незадължителни“, са препоръчителни.

1.   

Юридическа единица

Характеристики за идентификация

1.1

 

Идентификационен номер

1.2а

 

Име

1.2б

 

Адрес (и пощенски код) на най-подробно ниво

1.2в

Незадължителна

Номера на телефон и факс, електронна поща и информация, позволяваща електронното събиране на данни

1.3

 

Регистрационен номер по Данък добавена стойност (ДДС) или ако няма такъв, друг административен идентификационен номер

Демографски характеристики

1.4

 

Дата на учредяване за юридическите лица или на официалното признаване на стопанската дейност на физическите лица

1.5

 

Дата, на която юридическата единица е престанала да бъде част от предприятие (както е посочено в 3.3)

Икономически/определени от нивата характеристики

1.6

 

Юридическа форма

Връзки с други регистри

 

 

Препратка към свързани регистри, в които е вписана юридическата единица и които съдържат информация, подлежаща на използване за статистически цели

1.7а

 

Препратка към регистъра на вътреобщностните оператори, създаден съгласно Регламент (EО) № 638/2004 (1), и препратка към митническите документи или регистъра на извънобщностните оператори

1.7б

Незадължителна

Препратка към данните от баланса (за единиците, от които се изисква да го публикуват), препратка към регистъра за платежния баланс или регистъра за преките чуждестранни инвестиции и препратка към регистъра на фермите

Допълнителни характеристики за юридическите единици, които са част от предприятия, принадлежащи на група от предприятия:

Връзка с групата предприятия

1.8

 

Идентификационен номер на изцяло местните/сегментираните групи предприятия (4.1), към които принадлежи единицата

1.9

 

Дата на включване към изцяло местната/сегментираната група

1.10

 

Дата на отделяне от изцяло местната/сегментираната група

Контрол на единиците

 

 

Местните връзки на контрол могат да бъдат отразявани отгоре надолу (1.11a) или отдолу нагоре (1.11б). За всяко звено се записва само първото ниво на контрол, пряк или непряк (цялата верига на контрол може да се получи чрез съчетаването на двете)

1.11а

 

Идентификационен(ни) номер(а) на местната(ите) юридическа(и) единица(и), която(ито) се контролира(т) от юридическата единица

1.11б

 

Идентификационен номер на местната юридическа единица, което контролира юридическата единица

1.12a

 

Страна(и) на регистрация и идентификационен(ни) номер(а) или име(на) и адрес(и) на неместната(ите) юридическа(и) единица(и), която(ито) се контролира(т) от юридическата единица

1.12б

Условна

ДДС номер(а) на неместната(ите) юридическа(и) единица(и), която(ито) се контролира(т) от юридическата единица

1.13a

 

Страна на регистрация и идентификационен номер или име и адрес на неместната юридическа единица, която контролира юридическата единица

1.13б

Условна

ДДС номер на неместната юридическа единица, която контролира юридическата единица

Притежание на единиците

 

Условна

Местното притежание може да се отразява отгоре надолу (1.14a) или отдолу нагоре (1.14б).

Регистрирането на информацията и прагът, използван за притежанието на акции, зависят от наличността на тази информация в административните източници. Препоръчителният праг е 10 % или повече при пряко притежание

1.14a

Условна

a)

Идентификационен(ни) номер(а), и

б)

акции (%)

на местната(ите) юридическа(и) единица(и), която(ито) се притежава(т) от юридическата единица

1.14б

Условна

a)

Идентификационен(ни) номер(а), и

б)

акции (%)

на местната(ите) юридическа(и) единица(и), която притежава юридическата единица

1.15

Условна

a)

Страна(и) на регистрация, и

б)

идентификационен номер или име, адрес(и) и номер(а) по ДДС, и

в)

акции (%)

на неместната(ите) юридическа(и) единица(и), която(ито) се притежава(т) от юридическата единица

1.16

Условна

a)

Страна(и) на регистрация, и

б)

идентификационен номер или име, адрес(и) и номер(а) по ДДС, и

в)

акции (%)

на неместната(ите) юридическа(и) единица(и), която(ито) притежава(т) юридическата единица

2.   

Местна единица

Характеристики за идентификация

2.1

 

Идентификационен номер

2.2a

 

Име

2.2б

 

Адрес (и пощенски код) на най-подробно ниво

2.2в

Незадължителна

Номера на телефон и факс, електронна поща и информация, позволяваща електронното събиране на данни

2.3

 

Идентификационен номер на предприятието (3.1), към което принадлежи местната единица

Демографски характеристики

2.4

 

Дата на започване на дейността

2.5

 

Дата на окончателно прекратяване на дейността

Икономически/определени от нивата характеристики

2.6

 

Главен код на дейността на 4-цифрено ниво от NACE

2.7

Условна

Вторични дейности, ако има такива, на 4-цифрено ниво от NACE; тази точка се отнася само до местни единици, които са предмет на анкетиране

2.8

Незадължителна

Дейност, извършвана в местната единица, която съставлява спомагателна дейност за предприятието, към което принадлежи (Да/Не)

2.9

 

Брой на наетите лица

2.10a

 

Брой на служителите

2.10б

Незадължителна

Брой наети лица в еквивалент на щатни длъжности

2.11

 

Код на географско местоположение

Връзки с други регистри

2.12

Условна

Препратка към свързани регистри, в които е вписана местната единица и които съдържат информация, подлежаща на използване за статистически цели (ако съществуват такива свързани регистри)

3.   

Предприятие

Характеристики за идентификация

3.1

 

Идентификационен номер

3.2a

 

Име

3.2б

Незадължителна

Пощенски, електронен адрес и уебстраница

3.3

 

Идентификационен(ни) номер(а) на юридическата(ите) единица(и), от която(ито) се състои предприятието

Демографски характеристики

3.4

 

Дата на започване на дейността

3.5

 

Дата на окончателно прекратяване на дейността

Икономически/определени от нивата характеристики

3.6

 

Главен код на дейността на 4-цифрено ниво от NACE

3.7

Условна

Вторични дейности, ако има такива, на 4-цифрено ниво от NACE; тази точка се отнася само до предприятия, които са предмет на анкетиране

3.8

 

Брой на наетите на работа лица

3.9a

 

Брой на заетите лица

3.9б

Незадължителна

Брой заети лица в еквивалент на щатни длъжности

3.10a

 

Оборотна печалба, както е посочена в 3.10б

3.10б

Незадължителна

Оборот за селското и горското стопанство, лова и риболова, публичната администрация и отбраната и задължителното социално осигуряване, частните домакинства с нает персонал и извънтериториалните организации

3.11

 

Институционален отрасъл и подотрасъл съгласно Европейската система от сметки

Допълнителни характеристики за предприятията, които принадлежат към група от предприятия:

Връзка с групата предприятия

3.12

Идентификационен номер на изцяло местните/сегментираните групи от предприятия (4.1), към които принадлежи предприятието

4.   

Група от предприятия

Характеристики за идентификация

4.1

 

Идентификационен номер на изцяло местната/сегментираната група

4.2a

 

Име на изцяло местната/сегментираната група

4.2б

Незадължителна

Пощенски, електронен адрес и уебстраница на управлението на местната/сегментираната група

4.3

Отчасти условна

Идентификационен номер на оглавяващия изцяло местната/сегментираната група (равен на идентификационния номер на юридическата единица, която оглавява местната група)

Условно, когато контролиращата единица е физическо лице, което не е стопански оператор, отразяването зависи от наличието на тази информация в административните източници

4.4

 

Вид на групата предприятия:

1.

изцяло местна група

2.

местно контролирана сегментирана група

3.

чуждестранно контролирана сегментирана група

Демографски характеристики

4.5

 

Дата на започване на дейността на изцяло местната/сегментираната група от предприятия

4.6

 

Дата на окончателно прекратяване на дейността на изцяло местната/сегментираната група от предприятия

Икономически/определени от нивата характеристики

4.7

 

Главен код на дейността на изцяло местната/сегментираната група на 2-цифрено ниво от NACE

4.8

Незадължителна

Вторични дейности на изцяло местната/сегментираната група, ако има такива, на 2-цифрено ниво от NACE

4.9

 

Брой заети лица в изцяло местната/сегментираната група

4.10

Незадължителна

Консолидиран оборот

Допълнителни характеристики за мултинационалните групи от предприятия (от тип 2 и 3 в 4.4):

Отразяването на променливите в 4.11 и 4.12a не е задължително, докато се въведе предоставянето на информация за мултинационалните групи, предвидено в член 11.

Характеристики за идентификация

4.11

 

Идентификационен номер на глобалната група

4.12a

 

Име на глобалната група

4.12б

Незадължителна

Страна по регистрация, пощенски, електронен адрес и уебстраница на глобалното главно седалище

4.13a

 

Идентификационен номер на оглавяващия глобалната група, ако е местен (равен на идентификационния номер на юридическата единица, която оглавява групата)

Когато оглавяващият глобалната група не е местен, страната по регистрация

4.13б

Незадължителна

Идентификационен номер на оглавяващия групата или име и адрес, когато не е местен

Икономически/определени от нивата характеристики

4.14

Незадължителна

Брой наети лица глобално

4.15

Незадължителна

Консолидиран глобален оборот

4.16

Незадължителна

Страна на глобалния център за вземане на решения

4.17

Незадължителна

Страни, където се намират предприятията или местните единици


(1)  Регламент (EО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета (OВ L 102, 7.4.2004 г., стp. 1).


МОТИВИ НА СЪВЕТА

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

На 5 април 2005 г. Комисията прие своето предложение (1) с цел актуализиране на съществуващия Регламент (ЕИО) № 2186/93 относно търговските регистри и отчитане на допълнително възникналите нови статистически изисквания. Предложението беше разгледано и обсъдено от органите на Съвета с подготвителни функции при последователни председателства.

2.

Европейският парламент прие своето становище на първо четене на 1 юни 2006 г.

3.

Съветът прие своята обща позиция в съответствие с член 251 от Договора за създаване на ЕО на 21 май 2007 г.

II.   ЦЕЛИ

Основните цели на проекторегламента са:

да се регистрират задължително всички предприятия, техните местни единици и съответните законови единици, изпълняващи икономически дейности, които допринасят за брутния вътрешен продукт;

да се обхванат всички финансови връзки и групи от предприятия, както и да се обмени информация за многонационалните групи и техните съставни единици между държавите-членки и Комисията (Евростат).

Освен това предложението има за цел хармонизиране между всички държави-членки чрез приемане на обща методология.

III.   АНАЛИЗ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ

1.   Общ контекст

През юни 2006 г. беше постигнато споразумение на първо четене относно това досие (PE-CONS 3624/06).

На 17 юли 2006 г. Съветът прие Решение 2006/512/ЕО за изменение на Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията и за въвеждане на нова процедура, наречена „процедура по регулиране с контрол“ (член 5а).

Новата процедура на комитета трябва да се прилага за приемане на мерки от общ характер, които имат за цел да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора, inter alia, чрез заличаване на някои от тези елементи или чрез допълване на акта посредством добавяне на нови несъществени елементи.

2.   Адаптации, въведени от Съвета

Проекторегламентът се позовава на регулаторната процедура на комитета, когато изпълнителните правомощия са предоставени на Комисията и следователно трябва да бъде адаптиран, когато това е необходимо, към новата процедура на комитета по регулиране с контрол.

Комисията прие общата позиция, съгласувана от Съвета.


(1)  COM(2005)0112.


21.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 193/13


ОБЩА ПОЗИЦИЯ (ЕО) № 10/2007

приета от Съвета на 28 юни 2007 година

с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2007 на Европейския парламент и на Съвета от … относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („Връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета

(2007/C 193 E/02)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в) и член 67, параграф 5, второ тире от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива Съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора. За да създаде такова пространство, Общността трябва, наред с другото, да приеме мерките, свързани със съдебното сътрудничество по граждански дела, необходими за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(2)

Правилното функциониране на вътрешния пазар изисква подобряване и ускоряване на предаването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела между държавите-членки.

(3)

С акт от 26 май 1997 г. (3) Съветът изготви Конвенция относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки и препоръча приемането ѝ от държавите-членки в съответствие с техните конституционни разпоредби. Посочената конвенция не е влязла в сила. Необходимо е да се осигури приемственост по отношение на резултатите от преговорите за сключване на конвенцията.

(4)

На 29 май 2000 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 1348/2000 за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки (4). В по-голямата си част съдържанието на посочения регламент се основава на конвенцията.

(5)

На 1 октомври 2004 г. Комисията прие доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1348/2000. В заключение в доклада се изтъква, че прилагането на Регламент (ЕО) № 1348/2000 като цяло е подобрило и ускорило предаването и връчването на документи между държавите-членки от влизането му в сила през 2001 г., но че все пак прилагането на определени разпоредби не е напълно задоволително.

(6)

Ефективността и бързината на съдебното производство по граждански дела изискват прякото и бързо изпращане на съдебни и извънсъдебни документи между местните органи, определени от държавите-членки. Държавите-членки могат да заявят намерението си да определят само по един орган за изпращане или получаване на такива документи, или един орган, който да изпълнява и двете функции, за срок от пет години. Правомощията на този орган обаче могат да се подновяват на всеки пет години.

(7)

Бързината на предаване предполага използването на всички подходящи средства, при положение че се спазват някои условия, отнасящи се до четливостта и достоверността на получените документи. Сигурността на предаване изисква изпращаният документ да бъде придружен от формуляр образец, който се попълва на официалния език или на един от официалните езици на мястото, където трябва да се извърши връчването, или на друг език, приет от съответната държава-членка.

(8)

Настоящият регламент не следва да се прилага при връчването на документ на упълномощен представител на страната по делото в държавата-членка, в която се гледа делото, независимо от местопребиваването на страната по делото.

(9)

Връчването на документа следва да се извърши възможно най-бързо и във всеки случай в едномесечен срок от получаването му от получаващия орган.

(10)

За да се гарантира ефективността на настоящия регламент, възможността за отказ при връчване на документи следва да се ограничи до изключителни случаи.

(11)

За улесняване на предаването и връчването на документи между държавите-членки следва да се използват формулярите образци, установени в приложенията към настоящия регламент.

(12)

Получаващият орган следва да уведоми адресата писмено чрез формуляр образец, че може да откаже да приеме документа, който трябва да бъде връчен, в момента на самото връчване или като го върне на получаващия орган в едноседмичен срок, ако документът не е нито на език, който разбира, нито на официалния език или на един от официалните езици на мястото на връчването. Това правило важи и за последващо връчване, след като адресатът вече е упражнил правото си на отказ. Тези отнасящи се до отказа правила следва да се прилагат и при връчване чрез дипломатически или консулски представителства, връчване чрез пощенска услуга и пряко връчване. Следва да се приеме за установено, че пороците на връчването на документ, за който е налице отказ, могат да бъдат отстранени, като на адресата бъде връчен превод на документа.

(13)

Бързината при предаване предполага документите да се връчват в рамките на няколко дни след получаването им. Ако обаче връчването не е извършено в едномесечен срок, получаващият орган следва да уведоми за това предаващия орган. Изтичането на този срок не следва да означава, че заявлението трябва да бъде върнато на предаващия орган в случаите, когато е очевидно, че връчването може да се осъществи в разумен срок.

(14)

Получаващият орган следва да продължи да взема всички необходими мерки за осъществяване на връчването на документа и в случаите, когато не е било възможно връчването да се извърши в срок от един месец, например защото ответникът е бил в отпуск и не е бил в дома си или е бил в командировка и не е бил на работното си място. Въпреки това, за да се избегне неограничено във времето задължение за получаващия орган да взема мерки за осъществяване на връчването на даден документ, предаващият орган следва да може да посочи във формуляра образец срок, след който връчването вече не е необходимо.

(15)

Тъй като процесуалните правила на отделните държави-членки се различават, не съвпадат и датите, приети за дати на връчването. Предвид това положение и евентуалните трудности, които могат да възникнат, настоящият регламент следва да предвиди система, съгласно която датата на връчване се определя от законодателството на държавата-членка, до която е отправено заявлението. Когато обаче съгласно законодателството на дадена държава-членка документът трябва да се връчи в рамките на определен срок, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя, следва да бъде датата, определена от законодателството на тази държава-членка. Тази система с двойни дати съществува само в ограничен брой държави-членки. Държавите-членки, които прилагат такава система, следва да съобщят това на Комисията, която следва да публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз и да я предостави за ползване чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, създадена с Решение 2001/470/EО на Съвета (5).

(16)

За улесняване на достъпа до правосъдие разходите, свързани с ангажирането на съдебен служител или лице, компетентно според законодателството на държавата-членка адресат, следва да съответстват на еднократна такса с определен размер, посочен предварително от посочената държава-членка, при определянето на която са спазени принципите за пропорционалност и липса на дискриминация. Изискването за еднократна такса с определен размер не следва да засяга възможността държавите-членки да определят различни такси за различни видове връчване, ако са спазени посочените принципи.

(17)

Всяка държава-членка следва да е свободна да извършва връчването на документи на лица, пребиваващи в друга държава-членка, пряко чрез пощенска услуга, с препоръчано писмо с обратна разписка или равностойна на нея услуга.

(18)

Всяко лице, заинтересовано от съдебно производство, следва да има възможност да осъществи връчване на документи пряко посредством съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица от държавата-членка адресат, когато такова пряко връчване се допуска от законодателството на тази държава-членка.

(19)

Комисията следва да изготви наръчник, съдържащ информацията, необходима за правилното прилагане на настоящия регламент, който следва да бъде достъпен за ползване чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Комисията и държавите-членки следва да положат всички усилия за осигуряване на актуализирана и пълна информация, особено що се отнася до данните за връзка с получаващите и предаващите органи.

(20)

При изчисляване на периодите и сроковете, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилага Регламент (EИО, Eвратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (6).

(21)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(22)

В частност, на Комисията следва да се предоставят правомощия да актуализира и извършва технически изменения във формулярите образци, установени в приложенията. Тъй като посочените мерки имат общ характер и целят изменение или заличаване на несъществени елементи на настоящия регламент, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(23)

Настоящият регламент има предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранните споразумения или договорености със същото приложно поле, сключени от държавите-членки, и по-специално пред протокола, приложен към Брюкселската конвенция от 27 септември 1968 г. (8), и пред Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. (9) в отношенията между държавите-членки — страни по посочените конвенции. Настоящият регламент не е пречка за държавите-членки да изпълняват или сключват споразумения или договорености за ускоряване или опростяване на процедурите за предаване на документи, ако тези споразумения или договорености са съвместими с настоящия регламент.

(24)

Информацията, предавана в изпълнение на настоящия регламент, се ползва с подходяща защита. Този въпрос попада в приложното поле на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (10) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (11).

(25)

Не по-късно от 1 юни 2011 г. и на всеки пет години след това Комисията следва да прави преглед на прилагането на настоящия регламент и да предлага измененията, които счита за необходими.

(26)

Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, с оглед на обхвата и последиците от настоящия регламент, могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(27)

За да станат разпоредбите по-лесно достъпни и понятни, Регламент (EО) № 1348/2000 следва да бъде отменен и заменен от настоящия регламент.

(28)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия участват в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(29)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не взeма участие в приемането на настоящия регламент и той не е обвързващ, нито приложим към нея,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за граждански или търговски дела, когато, за да бъде връчен един съдебен или извънсъдебен документ, той трябва да бъде изпратен от една държава-членка в друга. По специално, регламентът не се прилага по отношение на данъчни, митнически и административни дела или по отношение на отговорността на държавата за действие или бездействие при упражняване на държавната власт (acta jure imperii).

2.   Настоящият регламент не се прилага, когато адресът на получателя на документа, който трябва да бъде връчен, е неизвестен.

3.   В настоящия регламент „държави-членки“ означава държавите-членки с изключение на Дания.

Член 2

Предаващи и получаващи органи

1.   Всяка държава-членка определя държавни длъжностни лица, органи или други лица, наричани по-долу „предаващи органи“, които са компетентни да изпращат съдебни и извънсъдебни документи за връчване в друга държава-членка.

2.   Всяка държава-членка определя държавни длъжностни лица, органи или други лица, наричани по-долу „получаващи органи“, които са компетентни да получават съдебни и извънсъдебни документи от друга държава-членка.

3.   Всяка държава-членка може да определи един предаващ и един получаващ орган или един орган, който да изпълнява и двете функции. Федералните държави, държавите, в които се прилагат няколко правни системи и държавите с автономни териториални единици са свободни да определят повече от един такъв орган. Това посочване е с петгодишен срок на валидност и може да бъде подновявано на всеки пет години.

4.   Всяка държава-членка предоставя на Комисията следната информация:

а)

наименованията и адресите на получаващите органи, посочени в параграфи 2 и 3;

б)

териториалните граници на тяхната компетентност;

в)

начините за получаване на документите, които тези органи могат да използват; и

г)

езиците, които те могат да използват при попълване на формуляра образец, съдържащ се в приложение I.

Държавите-членки уведомяват Комисията за всяко последващо изменение на тази информация.

Член 3

Централен орган

Всяка държава-членка определя централен орган, отговорен за:

а)

предоставяне на информация на предаващите органи;

б)

търсене на решения на всички проблеми, които може да възникнат в процеса на предаване на документите за връчване;

в)

изпращане в изключителни случаи, по искане на предаващ орган, на заявление за връчване на компетентния получаващ орган.

Федералните държави, държавите, в които се прилагат няколко правни системи, и държавите с автономни териториални единици са свободни да определят повече от един централен орган.

ГЛАВА II

СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ 1

Предаване и връчване на съдебни документи

Член 4

Предаване на документи

1.   Съдебните документи се предават пряко и възможно най-бързо между органите, определени съгласно член 2.

2.   Предаването на документи, заявления, потвърждения, разписки, удостоверения и всякакви други документи между предаващите и получаващите органи може да се осъществява по всякакви подходящи начини, при условие че съдържанието на получения документ е достоверно и съответства на това на изпращания документ и че цялата информация в него се чете лесно.

3.   Документът, който трябва да бъде предаден, се придружава от заявление, изготвено при използване на формуляра образец, даден в приложение I. Този формуляр се попълва на официалния език на държавата-членка адресат или ако в тази държава-членка има няколко официални езика, на официалния език или на един от официалните езици на мястото, където трябва да се извърши връчването, или на друг език, който тази държава-членка е посочила, че може да приеме. Всяка държава-членка посочва официалния език или езици на институциите на Европейския съюз, различни от нейния собствен, които са приемливи за нея за попълване на формуляра.

4.   Предаваните документи и всички придружаващи ги документи не подлежат на легализация или друга подобна формалност.

5.   В случай че предаващият орган желае копие от документа да бъде върнато заедно с удостоверението, посочено в член 10, той изпраща документа в два екземпляра.

Член 5

Превод на документите

1.   Заявителят следва да бъде предупреден от предаващия орган, до който той отправя документа за предаване, че адресатът може да откаже да го приеме, ако той не е на един от езиците, предвидени в член 8.

2.   Заявителят поема всички разходи по превода преди предаването на документа, без това да засяга евентуални последващи решения на съда или на компетентния орган относно присъждането на такива разходи.

Член 6

Получаване на документи от получаващия орган

1.   При получаване на документ получаващият орган изпраща разписка на предаващия орган във възможно най-кратък срок и във всеки случай не по-късно от седем дни от получаването, по най-бързия възможен начин, като използва формуляра образец, даден в приложение I.

2.   В случай че заявлението за връчване не може да бъде изпълнено въз основа на предадените информация или документи, получаващият орган се свързва с предаващия орган възможно най-бързо, с цел да се осигурят липсващите информация или документи.

3.   Ако заявлението за връчване попада очевидно извън приложното поле на настоящия регламент или връчването е невъзможно поради неспазване на формалните изисквания, след получаването им заявлението и изпратените документи се връщат на предаващия орган заедно с уведомление за връщане, съставено съгласно формуляра образец, даден в приложение I.

4.   Ако получаващият орган получи документ за връчване, но не може да извърши връчването, тъй като няма териториална компетентност, той препраща документа и заявлението на териториално компетентния получаващ орган в същата държава-членка, ако заявлението отговаря на условията, предвидени в член 4, параграф 3, и информира надлежно предаващия орган, като използва формуляра образец, даден в приложение I. При получаване на документа този втори получаващ орган информира предаващия орган по начина, предвиден в параграф 1.

Член 7

Връчване на документи

1.   Получаващият орган сам връчва документа или осигурява връчването му в съответствие със законодателството на държавата-членка адресат или по специална процедура, поискана от предаващия орган, освен ако този начин е несъвместим със законите на тази държава-членка.

2.   Получаващият орган взема всички необходими мерки за осъществяване на връчването на документа във възможно най-кратък срок и при всички положения в срок от един месец от получаването. Ако връчването в срок от един месец от получаването се окаже невъзможно, получаващият орган:

а)

информира незабавно предаващия орган посредством удостоверение по формуляра образец, посочен в приложение I, което се изготвя при условията, посочени в член 10, параграф 2; и

б)

продължава да предприема всички необходими мерки за осъществяване на връчването на документа, когато връчването изглежда осъществимо в разумен срок, освен ако предаващият орган не е посочил друго.

Член 8

Отказ от приемане на документ

1.   Получаващият орган информира адресата посредством формуляра образец, даден в приложение II, че може да откаже да приеме документа, който трябва да му бъде връчен, по време на самото връчване или връщайки документа на получаващия орган в срок от една седмица, ако не е написан или не е преведен на един от следните езици:

а)

език, който адресатът разбира;

или

б)

официалния език на държавата-членка адресат или при наличие на няколко официални езика в тази държава-членка, официалния език или един от официалните езици на мястото, където трябва да се осъществи връчването.

2.   В случай че получаващият орган е уведомен, че адресатът отказва да получи документа в съответствие с параграф 1, той незабавно уведомява предаващия орган чрез удостоверението, предвидено в член 10, и връща заявлението и документите, за които е поискан превод.

3.   Ако адресатът откаже да приеме документа в съответствие с параграф 1, пороците на връчването могат да бъдат отстранени, като документът бъде връчен на адресата в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, придружен от превод на език, определен в параграф 1. В такъв случай за дата на връчването на документа се счита датата, на която документът, придружен от превода, е връчен в съответствие със законодателството на държавата-членка адресат. Когато обаче съгласно законодателството на дадена държава-членка документът трябва да бъде връчен в рамките на определен период, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя, е датата на връчването на първоначалния документ, определена в съответствие с член 9, параграф 2.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат и за начините на предаване и връчване на съдебни документи, предвидени в раздел 2.

5.   За целите на параграф 1 дипломатическите или консулските представителства, когато връчването се извършва съгласно член 13, или органът или лицето, когато връчването се извършва съгласно член 14, информират адресата, че може да откаже да приеме документа и че всеки отказан документ трябва да се изпрати на тези представителства или съответно органи или лица.

Член 9

Дата на връчването

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 8, за дата на връчване на документ съгласно член 7 се счита датата, на която документът е връчен в съответствие със законодателството на държавата-членка адресат.

2.   Когато обаче съгласно законодателството на дадена държава-членка документът трябва да бъде връчен в рамките на определен срок, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя, е датата, определена от законодателството на тази държава-членка.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат и за начините на предаване и връчване на съдебни документи, предвидени в раздел 2.

Член 10

Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

1.   След като бъдат изпълнени свързаните с връчването на документа формални изисквания, въз основа на формуляра образец, даден в приложение I, се издава удостоверение за тяхното изпълнение, което се адресира до предаващия орган, придружено от копие от връчения документ в случаите, когато се прилага член 4, параграф 5.

2.   Удостоверението се попълва на официалния език или на един от официалните езици на държава-членка, в която е издаден документът, или на друг език, който тази държава-членка е посочила, че може да приеме. Всяка държава-членка посочва официалния език или езици на институциите на Европейския съюз, различни от нейния собствен език, които са приемливи за нея при попълване на формуляра.

Член 11

Разноски по връчването

1.   Връчването на съдебни документи, издадени в държава-членка, не поражда задължение за никакви плащания или възстановяване на такси или разноски за услуги, предоставени от държавата-членка адресат.

2.   Заявителят обаче заплаща или възстановява разноските, които са възникнали от:

а)

използването на съдебен служител или лице, компетентно съгласно законодателството на държавата-членка адресат;

б)

използването на специален начин на връчване.

Разноските, свързани с използването на съдебен служител или лице, компетентно според законодателството на държавата-членка адресат, съответстват на еднократна такса с определен размер, посочен предварително от тази държава-членка, при определянето на която са спазени принципите за пропорционалност и липса на дискриминация. Държавите-членки уведомяват Комисията относно такива такси с определени размери.

РАЗДЕЛ 2

Други начини за предаване и връчване на съдебни документи

Член 12

Предаване по консулски или дипломатически път

Всяка държава-членка има право при изключителни обстоятелства да използва консулски или дипломатически път за изпращане на съдебни документи с цел връчване до съответните органи на друга държава-членка, определени съгласно член 2 или 3.

Член 13

Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

1.   Всяка държава-членка има право да връчва съдебни документи на лица, пребиваващи в друга държава-членка, без прилагане на каквато и да е принуда, пряко чрез служителите на своите дипломатически или консулски представителства.

2.   Всяка държава-членка може да заяви в съответствие с член 23, параграф 1, че се противопоставя на такова връчване на нейна територия, освен ако документите трябва да бъдат връчени на граждани на държавата-членка, в която са били издадени.

Член 14

Връчване чрез пощенски услуги

Всяка държава-членка е свободна да извършва връчване на съдебни документи пряко чрез пощенски услуги на лица, пребиваващи в друга държава-членка, посредством препоръчано писмо с обратна разписка или друга равностойна услуга.

Член 15

Пряко връчване

Всяко заинтересовано от съдебното производство лице може да извърши връчване на съдебни документи пряко посредством съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица от държавата-членка адресат, когато такова пряко връчване се допуска от законодателството на тази държава-членка.

ГЛАВА III

ИЗВЪНСЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Член 16

Предаване

Извънсъдебни документи могат да бъдат предадени за връчване в друга държава-членка в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Правила за изпълнение

Мерките, целящи да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, отнасящи се до актуализирането или изготвянето на технически изменения на формулярите образци от приложения I и II, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 2.

Член 18

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 19

Неявяване на ответник

1.   Когато се е наложило документът за образуване на съдебно производство или друг равностоен документ да бъде изпратен в друга държава-членка, за да бъде връчен съгласно разпоредбите на настоящия регламент, и ответникът не се е явил, не се постановява съдебно решение, докато не се установи, че:

а)

документът е бил връчен по начин, предвиден съгласно вътрешното право на държавата-членка адресат за връчване на документи по местни искове срещу лица, намиращи се на нейна територия; или

б)

документът действително е предаден на ответника или на мястото на неговото пребиваване по друг начин, предвиден в настоящия регламент;

и че във всеки един от тези случаи връчването или предаването са извършени в срок, достатъчен, за да позволи на ответника да организира своята защита.

2.   Всяка държава-членка може да заяви в съответствие с член 23, параграф 1, че съдът, независимо от разпоредбите на параграф 1, може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са налице следните условия:

а)

документът е предаден по един от начините, предвидени в настоящия регламент;

б)

от деня на предаване на документа е изминал период, не по-кратък от шест месеца, определен като достатъчен от съдията по делото;

в)

не е получено никакво удостоверение, въпреки че са положени всички необходими усилия за неговото получаване чрез компетентните органи или структури на държавата-членка адресат.

3.   Независимо от разпоредбите на параграфи 1 и 2, при спешни случаи съдът може да разпореди всякакви временни или предпазни мерки.

4.   Когато се е наложило документът за образуване на съдебно производство или друг равностоен документ да бъде изпратен в чужбина, за да бъде връчен съгласно разпоредбите на настоящия регламент и е постановено решение срещу ответник, който не се е явил, съдията има право да възстанови срока за обжалване на решението по отношение на ответника, ако са спазени следните условия:

а)

ответникът не по своя вина не се е запознал своевременно с документа, за да се защити, или с решението, за да може да го обжалва; и

б)

основанията за обжалване, посочени от ответника, не изглеждат лишени от основание.

Заявлението за възстановяване на срок се допуска за разглеждане, само ако е подадено в разумен срок, след като ответникът е узнал за решението.

Всяка държава-членка може да заяви в съответствие с член 23, параграф 1, че такова заявление няма да бъде прието за разглеждане, ако е било подадено след изтичане на срока, който държавата определя в своето съобщение, но който в никакъв случай не е по-малък от една година, считано от постановяване на решението.

5.   Параграф 4 не се прилага за решенията, които се отнасят до гражданското състояние или правоспособността и дееспособността на лицата.

Член 20

Връзка със споразумения или договорености, по които държавите-членки са страна

1.   В своето приложно поле настоящият регламент има предимство пред разпоредбите на двустранни или многостранни споразумения или договорености, сключени от държавите-членки, и по-специално пред разпоредбите на член IV от протокола към Брюкселската конвенция от 1968 г. и на Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г.

2.   Настоящият регламент не пречи отделните държавите-членки да изпълняват или сключват споразумения или договорености за допълнително ускоряване или опростяване на процедурите за предаване на документи, ако тези споразумения или договорености са съвместими с настоящия регламент.

3.   Държавите-членки изпращат на Комисията:

а)

копие от посочените в параграф 2 споразумения или договорености, сключени между държавите-членки, както и проекти на такива споразумения или договорености, които те възнамеряват да приемат;

и

б)

всяко денонсиране или всички изменения на тези споразумения или договорености.

Член 21

Правна помощ

Настоящият регламент не засяга прилагането на член 23 от Конвенцията за гражданското производство от 17 юли 1905 г., член 24 от Конвенцията за гражданското производство от 1 март 1954 г. или член 13 от Конвенцията за международен достъп до правосъдие от 25 октомври 1980 г. между държавите-членки, страна по тези конвенции.

Член 22

Защита на предадената информация

1.   Информацията, включваща, в частност, лични данни, която е предадена съгласно настоящия регламент, се използва от получаващия орган само за целта, за която е изпратена.

2.   Получаващите органи осигуряват поверителността на подобна информация в съответствие с тяхното вътрешното право.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат националните закони, които дават право на лицата, за които се отнасят данните, да бъдат информирани относно начина, по който се използва информацията, предавана съгласно настоящия регламент.

4.   Настоящият регламент не засяга Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

Член 23

Съобщаване и публикуване

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията информацията, посочена в членове 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 и 19. Държавите-членки съобщават на Комисията дали съгласно тяхното законодателство даден документ трябва да бъде връчен в рамките на определен срок, както е посочено в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2.

2.   Комисията публикува информацията, съобщена в съответствие с параграф 1, в Официален вестник на Европейския съюз, с изключение на адресите и други данни за връзка на органите и на централните органи, както и териториалните граници на тяхната компетентност.

3.   Комисията изготвя и редовно актуализира наръчник, съдържащ посочената в параграф 1 информация, която се предоставя по електронен път, в частност чрез Европейската съдебна мрежа за граждански и търговски дела.

Член 24

Преглед

Не по-късно от 1 юни 2011 г. и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящия регламент, като отделя специално внимание на ефективността на работата на органите, определени съгласно член 2, и на практическото прилагане на член 3, буква в) и член 9. При необходимост към доклада се прилагат предложения за адаптиране на настоящия регламент, съответстващи на развитието на системите за уведомяване.

Член 25

Отмяна

1.   Регламент (EО) № 1348/2000 се отменя, считано от датата на прилагане на настоящия регламент.

2.   Всяко позоваване на отменения регламент се смята за позоваване на настоящия регламент и се чете в съответствие с таблицата на съответствието в приложение III.

Член 26

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от … (12) с изключение на член 23, който се прилага от … (13).

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател


(1)  ОВ C 88, 11.4.2006 г., стр. 7.

(2)  Становище на Европейския парламент от 4 юли 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 28 юни 2007 г. и Позиция на Европейския парламент от … (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  OВ C 261, 27.8.1997 г., стр. 1. В същия ден, в който бе изготвена конвенцията, Съветът взе предвид обяснителния доклад относно конвенцията, публикуван на страница 26 в посочения брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 160, 30.6.2000 г., стр. 37.

(5)  ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(8)  Брюкселска конвенция от 27 септември 1968 г. относно подведомствеността и изпълнението на съдебни решения в областта на гражданското и търговското право (OВ L 299, 31.12.1972 г., стp. 32; консолидирана версия, ОВ C 27, 26.1.1998 г., стр. 1).

(9)  Хагска конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчването в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.

(10)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(11)  OВ L 201, 31.7.2002 г., стp. 37. Директива, изменена с Директива 2006/24/ЕО (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 54).

(12)  Дванадесет месеца след приемането на настоящия регламент.

(13)  Девет месеца след приемането на настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1348/2000

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1, първо изречение

Член 1, параграф 1, второ изречение

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2, първо изречение

Член 7, параграф 2, първо изречение

Член 7, параграф 2, второ изречение

Член 7, параграф 2, второ изречение (встъпителни думи) и член 7, параграф 2, буква а)

Член 7, параграф 2, буква б)

Член 7, параграф 2, трето изречение

Член 8, параграф 1, встъпителни думи

Член 8, параграф 1, встъпителни думи

Член 8, параграф 1, буква а)

Член 8, параграф 1, буква б)

Член 8, параграф 1, буква б)

Член 8, параграф 1, буква а)

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 8, параграфи от 3 до 5

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 3

Член 10

Член 10

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 2, първа алинея

Член 11, параграф 2, втора алинея

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14, параграф 1

Член 14

Член 14, параграф 2

Член 15, параграф 1

Член 15

Член 15, параграф 2

Член 16

Член 16

Член 17, встъпителни думи

Член 17

Член 17, букви от а) до в)

Член 18, параграфи 1 и 2

Член 18, параграфи 1 и 2

Член 18, параграф 3

Член 19

Член 19

Член 20

Член 20

Член 21

Член 21

Член 22

Член 22

Член 23, параграф 1

Член 23, параграф 1, първо изречение

Член 23, параграф 1, второ изречение

Член 23, параграф 2

Член 23, параграф 2

Член 23, параграф 3

Член 24

Член 24

Член 25

Член 25

Член 26

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


МОТИВИ НА СЪВЕТА

I.   УВОД

През юли 2005 г. Комисията представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета. След задълбочени дискусии по това предложение в компетентния комитет на Съвета, Съветът постигна съгласие по общ подход на срещата си от 1 и 2 юни 2006 г. Вследствие на този общ подход бяха установени контакти с Европейския парламент и бе постигнато съгласие да бъдат направени изменения в Регламент (ЕО) № 1348/2000. И двете институции споделят становището, че в интерес на доброто законотворчество Регламент (ЕО) № 1348/2000 следва да бъде кодифициран, а не просто да бъде изменен.

Вследствие на това, в своето становище от юли 2006 г. Европейският парламент прие редица изменения, които съответстваха на съгласуваните със Съвета изменения, и официално призова Комисията да представи кодифицирана версия на Регламент (ЕО) № 1348/2000 под формата на изменено предложение.

В изпълнение на това искане на 4 декември 2006 г. Комисията представи изменено предложение за регламент относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела в държавите-членки („връчване на документи“), като включи приетите от Европейския парламент и от Съвета изменения на Регламент (ЕО) № 1348/2000 и отмени посочения регламент.

Леко изменен вариант на този текст бе единодушно одобрен от Съвета на заседанието му от 19 и 20 април 2007 г. и впоследствие бе съставена обща позиция на Съвета. Тази обща позиция бе официално приета от Съвета с единодушие на 28 юни 2007 г.

II.   АНАЛИЗ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ

Общата позиция на Съвета се придържа към текста, съгласуван между Европейския парламент и Съвета, и по този начин до голяма степен и към измененото предложение на Комисията. Изменения бяха направени единствено в онези части от текста на измененото предложение, които се отклоняват от съгласувания текст, или където измененията са необходими поради други причини. Главните изменения са посочени по-долу.

Неприети от Съвета промени

Член 1, параграф 2, буква б)

Европейският парламент и Съветът бяха постигнали съгласие по добавянето на ново съображение (ЕП изменение 7). В своето изменено предложение Комисията надлежно бе добавила това ново съображение (съображение 8), но също така бе добавила разпоредба в член 1, параграф 2, буква б). Тъй като тази нова разпоредба не бе съгласувана между Европейския парламент и Съвета, Съветът заличи добавената разпоредба. По този начин общата позиция следва съгласувания подход.

Член 19

Формулировката на член 19 от измененото предложение на Комисията се отклонява леко от тази на член 19 от Регламент (ЕО) № 1348/2000, в смисъл че вече не се споменава, че документът е бил „предаден“ на ответника. Тъй като между Европейския парламент и Съвета не е било съгласувано изменение на член 19, Съветът се върна към предишния текст в своята обща позиция.

Приети от Съвета промени

Европейският парламент и Съветът бяха постигнали съгласие по добавянето на нов член 15а (ЕП изменение 25). В своето изменено предложение Комисията прие по същество това изменение, но предпочете добавката да се състои от два нови параграфа в член 8 и един нов параграф в член 9, вместо от отделна разпоредба. Съветът счита това решение за напълно съответстващо на доброто законотворчество и поради това го е включил в своята обща позиция.

Отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000

Тъй като Съветът и Европейският парламент призоваха за кодификация на Регламент (ЕО) № 1348/2000, Комисията добави в своето изменено предложение необходимите разпоредби по отмяната на посочения регламент (съображение 27, член 25 и таблицата на съответствието в приложение III). В интерес на доброто законотворчество Съветът включи тези разпоредби и таблицата на съответствието в своята обща позиция.

Промени, направени от Съвета

При приемането на Регламент (ЕО) № 1348/2000 през май 2000 г. все още нямаше установена практика за действие спрямо факта, че Дания, в съответствие с Протокола относно позицията на Дания, не участва в приемането на мерки съгласно дял IV от Договора за ЕО, и че тези мерки не са обвързващи и не се прилагат за Дания. Поради това Регламент (ЕО) № 1348/2000 не съдържаше станалата вече обичайна разпоредба за определяне на понятието „държава-членка“. С цел да компенсира този пропуск, Съветът добави в общата позиция нов параграф 3 в член 1. Съветът също така направи необходимите поправки в приложенията в резултат на неучастието на Дания.

III.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съветът счита, че неговата обща позиция по регламента относно връчването на документи напълно съответства на измененията, поискани от Европейския парламент и от Съвета, като също така съответства на измененото предложение на Комисията, включващо тези изменения.