ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 153

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
6 юли 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 153/01

Информация по член 34 от Кодекса на шенгенските граници

1

2007/C 153/02

Актуализиране на списъка от разрешения за пребиваване, посочен в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в Официален вестник на Европейския Съюз С 247 от 13 октомври 2006 г., стр. 1.

5

2007/C 153/03

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в Официален вестник на Европейския Съюз С 247 от 13 октомври 2006 г., стр. 25.

6

2007/C 153/04

Актуализиране на моделите карти, издадени от министрите на външните работи на държавите-членки за акредитиране на членове на дипломатическите мисии и консулските представителства и членове на техните семейства, съгласно член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в Официален вестник на Европейския Съюз С 247 от 13 октомври 2006 г., стр. 85.

7

2007/C 153/05

Актуализиране на списъка от национални служби, отговорни за граничен контрол за пребиваване, по смисъла на член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в Официален вестник на Европейския Съюз С 247 от 13 октомври 2006 г., стр. 17.

8

2007/C 153/06

Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, съгласно член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в Официален вестник на Европейския Съюз С 247 от 13 октомври 2006 г., стр. 19.

9

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/1


Информация по член 34 от Кодекса на шенгенските граници

(2007/С 153/01)

Разпоредбата на член 34 от Кодекса на шенгенските граници предвижда държавите-членки на ЕС да информират Комисията за списъците на разрешителните за пребиваване и на граничнo-пропускателните пунктове, ориентировъчните суми, определяни от националните служби на държавите за преминаване на външните им граници; националните служби, компетентни за граничния контрол и образец на издаваните от външните министерства лични документи.

I.   По член 34, параграф 1, буква а): списък с разрешителните за пребиваване

Българското законодателство урежда режима на пребиваването на лицата на територията на страната в зависимост от тяхната национална принадлежност – към държаваите-членка на ЕС или към трети страни.

Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства предвижда издаването на следните документи:

Удостоверение за продължително пребиваване“ е документ, който се издава от национална служба „Полиция“ и удостоверява правото на продължително пребиваване на гражданин на Европейския съюз в Република България.

Удостоверение за постоянно пребиваване“ е документ, който се издава от национална служба „Полиция“ и удостоверява правото на постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз в Република България.

Карта за продължително пребиваване“ е документ, който се издава от компетентния орган и удостоверява правото на продължително пребиваване на член на семейство, който не е гражданин на Европейския съюз.

Карта за постоянно пребиваване“ е документ, който се издава от компетентния орган и удостоверява правото на постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз.

Видовете документи за самоличност, издавани на гражданите на трети страни (чужденци) и валидни на територията на Република България, прeдвидeни в член 14 от Закона за българските документи за самоличност,  са следните:

1.

карта на продължително пребиваващ в Република България чужденец;

2.

карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;

3.

карта на бежанец;

4.

временно удостоверение на бежанец и временно удостоверение на бежанец в ускорено производство;

5.

удостоверение за пътуване зад граница на бежанец;

6.

удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство;

7.

временно удостоверение за напускане на Република България;

8.

временна карта на чужденец;

9.

удостоверение за завръщане в Република България на чужденец;

10.

карта на чужденец с хуманитарен статут;

11.

удостоверение на чужденец с временна закрила;

12.

удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут;

13.

карта на чужденец, акредитиран като служител в дипломатическо или консулско представителство или в международна организация със седалище на територията на Република България.

Визираните документи са документи за самоличност по смисъла на българското законодателство и се изработват съгласно препоръките на ICAO DOC 9303.

II.   По член 34, параграф 1, буква б): списък на граничните контролно-пропускателни пунктове:

1.

българо-сръбска граница – ГКПП Брегово, ГКПП Връшка чука, ГКПП Калотина, ГКПП Стрезимировци, ГКПП Олтоманци;

2.

българо-македонска граница – ГКПП Гюешево, ГКПП Станке Лисичково, ГКПП Златарево;

3.

българо-турска граница – ГКПП Малко Търново, ГКПП Лесово, ГКПП Капитан Андреево;

4.

българо-гръцка граница – ГКПП Кулата, ГКПП Илинден, ГКПП Капитан Петко войвода;

5.

българо-румънска граница – ГКПП Видин – ферибот, ГКПП Оряхово – ферибот, ГКПП Русе – Дунав мост, ГКПП Силистра, ГКПП Кардам, ГКПП Дуранкулак;

6.

речни пристанища – ГКПП Видин, ГКПП Лом, ГКПП Сомовит – Никопол, ГКПП Свищов, ГКПП Русе, ГКПП Тутракан, ГКПП Силистра;

7.

морски пристанища – ГКПП Балчик, ГКПП Варна, ГКПП Бургас, ГКПП Царево;

8.

летища – ГКПП Аерогара София, ГКПП Аерогара Пловдив, ГКПП Аерогара Горна Оряховица, ГКПП Аерогара Варна, ГКПП Аерогара Бургас.

III.   По член 34, параграф 1, буква в): ориентировъчни суми, определени за преминаване на външните граници на страната:

Съгласно член 19, точка 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи, приета с ПМС № 97/11.5.2002 г. всеки чужденец, кандидатстващ за българска входна виза, следва да представи доказателства за наличието на средства за издръжка в размер на не по-малко от 50 еуро на ден, но не по-малко от 500 еуро. Такъв е размерът на средствата, които се изискват от чужденец и при влизане на територията на Република България, освен когато притежава ваучер за предплатени туристически услуги в страната.

IV.   По член 34, параграф 1, буква г): национални служби, компетентни за граничен контрол

Отговорната служба за граничния контрол на Република България е главна дирекция „Гранична полиция“ при национална служба „Полиция“.

V.   По член 34, параграф 1, буква д): образец на издаваните от външните министерства лични документи

Министерството на външните работи издава следните лични карти на акредитираните служители в дипломатическите и консулските представителства на други държави, работещи на територията на Република България:

1.

Образец на дипломатически карти, които се издават само на членовете на дипломатическия персонал на чуждите мисии и на членовете на техните семейства, които са на възраст между 14 и 21 години.

[Лице]

Image

[Гръб]

Image

2.

Образец на консулски карти, които се издават на дипломатическия персонал на консулското представителство и на членовете на техните семейства, които са на възраст между 14 и 21 години.

[Лице]

Image

[Гръб]

Image

3.

Образец на карти на административно-техническия персонал, които се издават на членовете на административно-техническия персонал на посолствата/консулствата и на членовете на техните семейства, които са на възраст между 14 и 21 години.

[Лице]

Image

[Гръб]

Image

4.

Образец на карти на обслужващия персонал, които се издават на съответните категории лица и на членовете на техните семейства, които са на възраст между 14 и 21 години.

[Лице]

Image

[Гръб]

Image

„Членове на семейството“ са онези лица, членове на домакинството на дипломатическия/консулския представител, които притежават едно от следните качества:

съпруг/съпруга,

несключили брак деца, ненавършили 21 години и живеещи постоянно със своите родители,

несключили брак лица на възраст между 21 и 26 години, които живеят постоянно със своите родители и са студенти в български университети. На такива лица се издават всяка година лични карти въз основа на представено удостоверение от учебното заведение, в което са регистрирани за съответната академична учебна година,

неспособни да се грижат сами за себе си поради заболяване несключили брак лица, които са навършили 21 години, живеят постоянно със своите родители и се нуждаят от техните грижи, което обстоятелство е потвърдено с медицинско удостоверение.

Данни, включени в личните карти:

наименование и номер на картата,

снимка,

имена на притежателя,

пол,

националност,

дата на раждане,

дипломатическо или консулско назначение,

ранг на притежателя (само за дипломатическите карти),

служебни функции (за останалите три вида карти),

подпис на притежателя,

компетентен орган, издал документа,

дата на издаване,

дата (срок) на валидност,

подпис на директора на „Държавен протокол“.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/5


Актуализиране на списъка от разрешения за пребиваване, посочен в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в Официален вестник на Европейския Съюз С 247 от 13 октомври 2006 г., стр. 1.

(2007/C 153/02)

Тъй като първоначалните съобщения, направени от държавите-членки съгласно член 34 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в ОВ C 247 от 13.10.2006 г., не са на разположение на български език, актуализираните обяви са на разположение единствено в езиковите версии, на които са публикувани в ОВ C 247 от 13.10.2006 г.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/6


Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в Официален вестник на Европейския Съюз С 247 от 13 октомври 2006 г., стр. 25.

(2007/C 153/03)

Тъй като първоначалните съобщения, направени от държавите-членки съгласно член 34 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в ОВ C 247 от 13.10.2006 г., не са на разположение на български език, актуализираните обяви са на разположение единствено в езиковите версии, на които са публикувани в ОВ C 247 от 13.10.2006 г.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/7


Актуализиране на моделите карти, издадени от министрите на външните работи на държавите-членки за акредитиране на членове на дипломатическите мисии и консулските представителства и членове на техните семейства, съгласно член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в Официален вестник на Европейския Съюз С 247 от 13 октомври 2006 г., стр. 85.

(2007/C 153/04)

Тъй като първоначалните съобщения, направени от държавите-членки съгласно член 34 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в ОВ C 247 от 13.10.2006 г., не са на разположение на български език, актуализираните обяви са на разположение единствено в езиковите версии, на които са публикувани в ОВ C 247 от 13.10.2006 г.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/8


Актуализиране на списъка от национални служби, отговорни за граничен контрол за пребиваване, по смисъла на член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в Официален вестник на Европейския Съюз С 247 от 13 октомври 2006 г., стр. 17.

(2007/C 153/05)

Тъй като първоначалните съобщения, направени от държавите-членки съгласно член 34 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в ОВ C 247 от 13.10.2006 г., не са на разположение на български език, актуализираните обяви са на разположение единствено в езиковите версии, на които са публикувани в ОВ C 247 от 13.10.2006 г.


6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/9


Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, съгласно член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в Официален вестник на Европейския Съюз С 247 от 13 октомври 2006 г., стр. 19.

(2007/C 153/06)

Тъй като първоначалните съобщения, направени от държавите-членки съгласно член 34 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), публикуван в ОВ C 247 от 13.10.2006 г., не са на разположение на български език, актуализираните обяви са на разположение единствено в езиковите версии, на които са публикувани в ОВ C 247 от 13.10.2006 г.