ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 103

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
8 май 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки, насоки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2007/C 103/01

Препоръка на Съвета от 19 март 2007 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Шести ЕФР) за финансовата 2005 година

1

2007/C 103/02

Препоръка на Съвета от 19 март 2007 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Седми ЕФР) за финансовата 2005 година

2

2007/C 103/03

Препоръка на Съвета от 19 март 2007 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2005 година

3

2007/C 103/04

Препоръка на Съвета от 19 март 2007 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2005 година

4

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 103/05

Обменен курс на еурото

5

2007/C 103/06

Подновяване на състава на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 103/07

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия ( 1 )

7

2007/C 103/08

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия ( 1 )

11

2007/C 103/09

Изменение на задълженията за предоставяне на обществени услуги по отношение на някои редовни въздушни линии в автономната област на Азорските острови ( 1 )

14

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2007/C 103/10

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки относно вноса на кумарин с произход от Китайската народна република

15

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2007/C 103/11

Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

20

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки, насоки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Съвет

8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/1


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 19 март 2007 година

относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Шести ЕФР) за финансовата 2005 година

(2007/C 103/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Третата конвенция АКТБ-ЕО, подписана в Ломе на 8 декември 1984 г. (1),

като взе предвид Вътрешно споразумение 86/126/ЕИО относно финансирането и управлението на помощта на Общността (2), и по-специално член 29, параграф 3, от него,

като взе предвид Финансовия регламент от 11 ноември 1986 г., приложим за Шестия европейски фонд за развитие (Шести ЕФР) (3), и по-специално членове 66-73 от него,

като разгледа приходните и разходни сметки и счетоводния баланс на Шестия ЕФР към 31 декември 2005 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2005 г., заедно с отговорите на Комисията (4),

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 29, параграф 3 от Вътрешното споразумение, освобождаването от отговорност за финансовото управление на Шестия ЕФР се дава на Комисията от Европейския парламент по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Шестия ЕФР през финансовата 2005 г. от страна на Комисията е било удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Шестия ЕФР за финансовата 2005 година.

Съставено в Брюксел, на 19 март 2007 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  ОВ L 86, 31.3.1986 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 86, 31.3.1986 г., стр. 210. Споразумение, изменено с Решение 86/281/ЕИО (ОВ L 178, 2.7.1986 г., стр. 13).

(3)  ОВ L 325, 20.11.1986 г., стр. 42.

(4)  OВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 205.


8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/2


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 19 март 2007 година

относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Седми ЕФР) за финансовата 2005 година

(2007/C 103/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Четвъртата конвенция АКТБ-ЕО, подписана в Ломе на 15 декември 1989 г. (1), изменена със Споразумението, подписано в Мавриций на 4 ноември 1995 г. (2),

като взе предвид Вътрешно споразумение 91/401/ЕИО относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Четвъртата конвенция АКТБ-ЕО (3) за създаване на, наред с другото, Седмия европейски фонд за развитие (Седми ЕФР), и по-специално член 33, параграф 3 от него,

като взе предвид Финансовия регламент от 29 юли 1991 г., приложим за финансовото сътрудничество за развитие по Четвъртата конвенция АКТБ-ЕО (4), и по-специално членове 69-77 от него,

като разгледа приходните и разходни сметки и счетоводния баланс за операциите на Седмия ЕФР към 31 декември 2005 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2005 г., заедно с отговорите на Комисията (5),

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 33, параграф 3 от Вътрешното споразумение освобождаването от отговорност за финансовото управление на Седмия ЕФР се дава на Комисията от Европейския парламент по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Седмия ЕФР през финансовата 2005 г. от страна на Комисията е било удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Седмия ЕФР за финансовата 2005 година.

Съставено в Брюксел, на 19 март 2007 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  ОВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 3.

(3)  OВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 288.

(4)  OВ L 266, 21.9.1991 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 205.


8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/3


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 19 март 2007 година

относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2005 година

(2007/C 103/03)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Четвъртата конвенция АКТБ-ЕО, подписана в Ломе на 15 декември 1989 г. (1), изменена със Споразумението, подписано в Мавриций на 4 ноември 1995 г. (2),

като взе предвид Вътрешното споразумение относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ-ЕО (3) за създаване на, наред с другото, Осмия европейски фонд за развитие (Осми ЕФР) и по-специално член 33, параграф 3 от същото споразумение,

като взе предвид Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим за финансовото сътрудничество за развитие по Четвъртата конвенция АКТБ-ЕО (4), и по-специално членове 66-74 от него,

като разгледа приходните и разходни сметки и счетоводния баланс за операциите на Осмия ЕФР към 31 декември 2005 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2005 г., заедно с отговорите на Комисията (5),

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 33, параграф 3 от упоменатото Вътрешно споразумение освобождаването от отговорност за финансовото управление на Осмия ЕФР се дава на Комисията от Европейския парламент по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Осмия ЕФР през финансовата 2005 г. от страна на Комисията е било удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Осмия ЕФР за финансовата 2005 година.

Съставено в Брюксел, на 19 март 2007 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  ОВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 3.

(3)  OВ C 156, 29.5.1998 г., стр. 108.

(4)  ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.

(5)  ОВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 205.


8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/4


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 19 март 2007 година

относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2005 година

(2007/C 103/04)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), изменено в Люксембург (Велико херцогство Люксембург) на 25 юни 2005 г. (2),

като взе предвид Вътрешното споразумение относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Финансовия протокол към Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО (3) за създаване на, наред с другото, Деветия европейски фонд за развитие (Девети ЕФР) и по-специално член 32, параграф 3 от същото споразумение,

като взе предвид Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за Деветия eвропейски фонд за развитие (4), и по-специално членове 96-103 от него,

като разгледа приходните и разходни сметки и счетоводния баланс за операциите на Деветия ЕФР към 31 декември 2005 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2005 г., заедно с отговорите на Комисията (5),

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 32, параграф 3 от упоменатото Вътрешно споразумение, освобождаването от отговорност за финансовото управление на Деветия ЕФР се дава на Комисията от Европейския парламент по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Деветия ЕФР през финансовата 2005 г. от страна на Комисията е било удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Деветия ЕФР за финансовата 2005 година.

Съставено в Брюксел, на 19 март 2007 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.

(4)  ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.

(5)  OВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 205.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/5


Обменен курс на еурото (1)

7 май 2007 г.

(2007/C 103/05)

1 еуро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3615

JPY

японска йена

163,31

DKK

датска крона

7,4516

GBP

лира стерлинг

0,68230

SEK

шведска крона

9,1655

CHF

швейцарски франк

1,6471

ISK

исландска крона

86,37

NOK

норвежка крона

8,1220

BGN

български лев

1,9558

CYP

кипърска лира

0,5826

CZK

чешка крона

28,167

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

246,20

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6966

MTL

малтийска лира

0,4293

PLN

полска злота

3,7413

RON

румънска лея

3,3120

SKK

словашка крона

33,537

TRY

турска лира

1,8230

AUD

австралийски долар

1,6483

CAD

канадски долар

1,5028

HKD

хонконгски долар

10,6428

NZD

новозеландски долар

1,8442

SGD

сингапурски долар

2,0613

KRW

южнокорейски вон

1 255,85

ZAR

южноафрикански ранд

9,4161

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,4889

HRK

хърватска куна

7,3458

IDR

индонезийска рупия

12 096,93

MYR

малайзийски рингит

4,6495

PHP

филипинско песо

64,331

RUB

руска рубла

35,0260

THB

тайландски бат

44,335


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/6


Подновяване на състава на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури

(2007/C 103/06)

Съставът на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури бе подновен с Решение 2004/864/ЕО от Комисията (1) за изменение на Решение 1999/478/ЕО (2) относно възобновяване на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури.

Тъй като подновимият мандат на членовете на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури е със срок от три години, този, който започна на 1 май 2004 г., изтича следователно на 30 април 2007 г.

Поради предходното, Комисията взе решение да поднови състава на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури, считано от 1 май 2007 г. до 30 април 2010 г., както следва:

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ОПР СРЕДИ

МЕСТА

ЧЛЕНОВЕ

Комитет

 

Титуляри

Заместници

Частни корабособственици

1

г-н B. DEAS

г-н J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Кооперативни корабособственици

1

г-н G. VAN BALSFOORT

г-н J. R. FUERTES GAMUNDI

Организации на производители

1

г-н C. OLESEN

г-н S. O'DONOGHUE

Лица, отглеждащи мекотели и ракообразни

1

г-н G. FUCCI

г-н A. BAEKGAARD

Рибовъдци

1

г-н I. STEPHANIS

г-н P. A. SALVADOR

Преработватели

1

г-н G. PASTOOR

г-н P. COMMERE

Търговци

1

г-н P. BAMBERGER

г-н T. F. GEOGHEGAN

Риболовци и наети от тези предприятия лица

1

г-н R. OTERO

г-н A. MACEDO

Потребители

1

г-н J. GODFREY

 

Еколози

1

г-н E. DUNN

г-жа C. PHUA

Лица, отговорни за развойната дейност

1

г-н J. GUYEN

г-жа B. GOREZ

Работни групи

 

Председател

Заместник-председател

Работна група I

2

г-н J. GARAT PÉREZ

г-н J. L. DE FEUARDENT

Работна група II

2

г-н R. FLYNN

г-н G. BREST

Работна група III

2

г-н M. KELLER

г-н J. A. SUÁREZ LLANOS

Работна група IV

2

г-н N. WICHMANN

г-н J. A. MOZOS


(1)  ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 91.

(2)  ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 70.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/7


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 103/07)

Помощ №

XS 164/06

Държава-членка

Полша

Регион

Północny 1.6

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ

Освобождаване от данък върху недвижимото имущество за предприятия със стопанска дейност на територията на град Elbląg и които правят нови инвестиции

Правно основание

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на предприятието

Схема за помощ

Общ годишен размер

0,2586 милиона EUR

Гарантирани заеми

Индивидуална помощ

Общ размер на помощта

Гарантирани заеми

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6 и член 5 от регламента

Да

Дата на привеждане в действие

3.11.2006 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ

До 31.12.2006 г.

Цел на помощта

Помощ за МСП

Да

Засегнат(и) сектор(и)

Всички сектори с право на помощ за МСП

Да

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Големи индивидуални грантове за помощ

В съответствие с член 6 от регламента

Да


Помощ №

XS 170/06

Държава-членка

Обединеното кралство (и Република Ирландия)

Регион

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Наименование на схемата за подпомагане или име на предприятието, което получава индивидуална помощ

Помощ за консултантски услуги при разработване на софтуер

Правно основание

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на фирмата

Схема за помощ

Общ годишен размер

2006 г.: 70 000 GBP

2007 г.: 86 000 GBP

Гарантирани заеми

Индивидуална помощ

Общ размер на помощта

Гарантирани заеми

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6, и член 5 от регламента

Да

Дата на привеждане в действие

От 1.12.2006 г.

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ

До 31.12.2007 г.

Цел на помощта

Подпомагане на МСП

Да

Засегнати икономически сектори

Отделни сектори

Да

Други услуги

Да

Име и адрес на предоставящия орган

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Отпускане на големи индивидуални помощи

В съответствие с член 6 от регламента

Да


Помощ №

XS 171/06

Държава-членка

Испания

Регион

Comunidad Valenciana

Наименование на схемата за подпомагане или име на предприятието, което получава индивидуална помощ

Програма GESTA (Създаване на разрешения, основани на напреднали технологии) за малки и средни предприятия относно проекти за индустриални изследвания с технологични цели

Правно основание

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на предприятието

Схема за подпомагане

Общ годишен размер

3,5 млн. EUR

Гарантирани заеми

Индивидуална помощ

Общ размер на помощта

Гарантирани заеми

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6, и член 5 от регламента

Да

Дата на изпълнение

1.1.2007 г.

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ

До 31.12.2007 г.

Цел на помощта

Подпомагане на малки и средни предприятия (МСП)

Да

Засегнати икономически сектори

Всички сектори, допустими за финансиране като МСП

Да

Име и адрес на органа, отпускащ помощта

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Отпускане на големи индивидуални помощи

В съответствие с член 6 от регламента

Да


Помощ №

XS 174/06

Държава-членка

Италия

Регион

Regione Basilicata

Наименование на схемата за подпомагане или име на предприятието, което получава индивидуална помощ

Подпомагане на инвестирането в технологични иновации, опазване на околната среда, организационни и търговски иновации.

Правно основание

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на предприятието

Схема за подпомагане

Общ годишен размер

7 млн. EUR (1)

Гарантирани заеми

Индивидуална помощ

Общ размер на помощта

Гарантирани заеми

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4 от регламента

Да

Дата на изпълнение

21.7.2006 г.

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ

До 31.12.2006 г.

Цел на помощта

Подпомагане на малки и средни предприятия (МСП)

Да

Засегнати икономически сектори

Минно дело и каменодобив

Производство на промишлени стоки

Производство и разпределение на електрическа енергия, газ и вода

Услуги

Не

Име и адрес на органа, отпускащ помощта

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Помощ №

XS 181/06

Държава-членка

Ирландия

Регион

Всички региони

Наименование на схемата за помощ или име на фирмата, която получава индивидуална помощ

Данъчно признати капиталови разходи за хотели МСП (XS/24/2001)

Правно основание

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на фирмата

Схема за помощ

Общ годишен размер

20 милиона EUR за периода от 1.1.2007 г. до 31.7.2008 г.

Гарантирани заеми

Индивидуална помощ

Общ размер на помощта

Гарантирани заеми

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6 и член 5 от регламента

Да

Дата на изпълнение

2.2.2001 г.

Продължителност на схемата или предоставянето на индивидуална помощ

До 31.7.2008 г.

Цел на помощта

Помощ за МСП

Да

Икономически сектор/и

Ограничена до конкретни сектори

Да

Други услуги

Хотелиерство

Име и адрес на органа, който предоставя помощта

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Големи индивидуални грантове за помощ

В съответствие с член 6 от регламента

Да


(1)  Посочените годишни разходи включват двете цитирани в правно основание мерки.


8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/11


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 103/08)

Помощ №

XS 187/06

Държава-членка

Федерална Република Германия

Регион

Всички регионални области за подпомагане съгласно Картата за предоставяне на регионална помощ по области за Германия за периода 2007-2013 г.

Наименование на схемата за подпомагане или име на фирмата, която е получила индивидуална помощ

Регионална програма за подпомагане във връзка с ERP

Правно основание

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на идивидуалната помощ, отпусната на фирмата

Схема за подпомагане

Общ годишен размер

21 милиона EUR

Държавно гарантиран заем

Индивидуална помощ

Общ размер на помощта

Държавно гарантиран заем

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2 до 6, и член 5 от регламента

Да

Дата на изпълнение

От 1.1.2007 г.

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ

До 31.12.2007 г. или до изтичането на срока, за който е в сила Регламент (EO) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия

Цел на помощта

Подпомагане на малките и средни предприятия (МСП)

Да

Засегнати икономически отрасли

Всички отрасли, отговарящи на условията за предоставяне на помощ за МСП

Да

Име и адрес на органа, отговарящ за отпускане на помощта

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Отпускане на индивидуални помощи в голям размер

В съответствие с член 6 от регламента

Да


Помощ №

XS 2/07

Държава-членка

Полша

Регион

Wszystkie 16 województw

Наименование на схемата за подпомагане или име на фирмата, която получава индивидуална помощ

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Правно основание

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Бюджет

Годишен бюджет: EUR 387 милиона; Общ бюджет: —

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6, и член 5 от регламента

Дата на изпълнение

7.9.2004 г.

Времетраене

30.6.2008 г.

Цел

Малки и средни предприятия

Икономически отрасли

Всички отрасли, изпълняващи условията за помощ за МСП

Название и адрес на предоставящия орган

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Помощ №

XS 3/07

Държава-членка

Полша

Регион

Wszystkie 16 województw

Наименование на схемата за подпомагане или име на фирмата, която получава индивидуална помощ

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Правно основание

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Бюджет

Годишен бюджет: 19 милиона EUR; Общ бюджет: —

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6, и член 5 от регламента

Дата на изпълнение

7.9.2004 г.

Времетраене

30.6.2008 г.

Цел

Малки и средни предприятия

Икономически отрасли

Всички отрасли, изпълняващи условията за помощ за МСП

Название и адрес на предоставящия орган

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Помощ №

XS 47/07

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Alle regio's

Наименование на схемата за подпомагане или име на фирмата, която получава индивидуална помощ

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Правно основание

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Бюджет

Годишен бюджет: 34 милиона EUR; Общ бюджет: —

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6, и член 5 от регламента

Дата на изпълнение

1.1.2007 г.

Времетраене

1.1.2012 г.

Цел

Малки и средни предприятия

Икономически отрасли

Всички отрасли, изпълняващи условията за помощ за МСП

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Помощ №

XS 127/07

Държава-членка

Испания

Регион

Cantabria

Наименование на схемата за подпомагане или име на фирмата, която получава индивидуална помощ

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Правно основание

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Бюджет

Годишен бюджет: 0,25 милиона EUR; Общ бюджет: —

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6, и член 5 от регламента

Дата на изпълнение

2.3.2007 г.

Времетраене

31.12.2013 г.

Цел

Малки и средни предприятия

Икономически отрасли

Всички отрасли, изпълняващи условията за помощ за МСП

Название и адрес на предоставящия орган

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/14


Изменение на задълженията за предоставяне на обществени услуги по отношение на някои редовни въздушни линии в автономната област на Азорските острови

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 103/09)

В съответствие със Съобщение на Комисията от 16 май 2002 г. (ОВ L 115, 16.5.2002 г., стр. 2), правителството на автономната област на Азорските острови актуализира тарифите за редовните въздушни линии в автономната област на Азорските острови, по които са били наложени задължения за предоставяне на обществени услуги, с което измени приложения А и Б към съобщението, както е посочено в таблиците по-долу:

„ПРИЛОЖЕНИЕ A

Стандартна икономична тарифа (RT) (в еуро), за 2007 г.

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Тарифа за местни жители (RT) (в еуро), за 2007 г.

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.“


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Комисия

8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/15


Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки относно вноса на кумарин с произход от Китайската народна република

(2007/C 103/10)

След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока на действие (1) на антидъмпинговите мерки за вноса на кумарин с произход от Китайската народна република („разглеждана държава“), Комисията получи заявление за преразглеждане съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност („Основен регламент“) (2).

1.   Заявление за преразглеждане

Заявлението е подадено на 8 февруари 2007 г. от Европейския съвет по химическа промишленост (CEFIC) (наричана накратко „заявител“) от името на единствения производител в Общността, който покрива цялото производство на Общността на кумарин.

2.   Продукт

Продуктът, по отношение на който се предприема преразглеждане, е кумарин с произход от Китайската народна република („разглеждания продукт“), понастоящем класифициран под код по КН ex 2932 21 00. Кодът по КН е посочен само за информация.

3.   Съществуващи мерки

Мерките, които понастоящем са в сила са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 769/2002 на Съвета (3), разширен с Регламент (ЕО) № 2272/2004 (4) върху вноса от Индия и Тайланд и с Регламент (ЕО) № 1650/2006 (5) върху вноса от Индонезия и Малайзия.

4.   Основания за преразглеждане

Заявлението се основава на факта, че изтичането на действието на мерките по всяка вероятност ще доведе до продължаване или повторение на дъмпинга и ще навреди на производството на Общността.

Заявителят е предоставил доказателства, че продължава да е налице внос на разглеждания продукт, от Китайската народна република за Общността, в значителни количества и при дъмпингови цени.

Предвид разпоредбите в член 2, параграф 7 от Основния регламент заявителят е установил нормална стойност за Китайската народна република на базата на цената в подходяща държава с пазарна икономика, което е посочено в параграф 5.1, буква в). Твърдението за продължаване на дъмпинга се основава на сравнение между нормалната стойност, както е посочена в предходното изречение, и цените на разглеждания продукт, когато е предназначен за износ в Общността.

На тази основа изчисленият дъмпингов марж е значителен.

Относно повторната поява на дъмпинга се твърди също, че износа за други трети държави, и по-точно САЩ и Бразилия, се извършва при дъмпингови цени.

Заявителят е предоставил доказателства, че вноса на разглеждания продукт от Китайската народна република остава значителен, както в абсолютна стойност, така и по отношение на пазарните дялове.

Също така се твърди, че обема и цените на внасяния разглеждан продукт, продължава, наред с други последствия, да оказва отрицателно въздействие върху цените, практикувани от производителите в Общността, което се е отразило твърде неблагоприятно върху финансовото положение и нивото на заетост в този сектор на производство.

Заявителят твърди също така, че има вероятност от засилване на вредния дъмпинг. В тази връзка заявителят представя доказателства, че, ако се допусне отпадане на мерките, равнището на настоящия внос на разглеждания продукт вероятно ще се увеличи поради наличието на неизползван капацитет в разглежданата държава.

Освен това заявителят твърди, че състоянието на производството на Общността е такова, че всяко последващо съществено увеличение на вноса при дъмпингови цени от разглежданата държава би могло да доведе до допълнителни вреди за производството на Общността, ако се допусне отпадане на мерките.

В допълнение, заявителят посочва, че по време на периода на налагане на мерките, износителите/производителите на разглеждания продукт от Китайската народна република са се опитвали да омаловажат съществуващите мерки чрез практики на заобикаляне, които са били неутрализирани посредством удължаване на мерките, както е определено в Регламент (ЕО) № 2272/2004 и (ЕО) № 1650/2006.

5.   Процедура

Като установи, след обсъждане с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от Основния регламент.

5.1.   Процедура за определяне на вероятността от дъмпинг и вреда

Разследването ще определи дали има или няма вероятност преустановяването на мерките да доведе до продължаване или повторение на дъмпинга и вредата.

a)   Подбор на представителна извадка

Предвид значителния брой страни, участващи в процедурата, Комисията може да реши да направи представителна извадка в съответствие с член 17 от Основния регламент.

i)   Представителна извадка за износители/производители в Китайската народна република

За да може Комисията да реши дали се налага определянето на представителна извадка и ако е необходимо — да я подбере, от всички износители, производители или техни представители се изисква да се представят, като се свържат с Комисията и предоставят данни за своята(-ите) фирма(-и) в рамките на срока, определен в точка 6, буква б, i) и във формата, описана в точка 7, както следва:

име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс, лице за контакт,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт, за износ в Общността през периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт, продаден на вътрешния пазар през периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт, продаден на трети страни през периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.,

точно описание на дейностите на фирмата, свързани с производството на разглеждания продукт, обем на продукцията в тонове от разглеждания продукт, производствен капацитет и инвестициите в този капацитет през периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.,

имената и точно описание на дейността на всички свързани фирми (6), участващи в производството и/или продажбата (за износ и/или на вътрешния пазар) на разглеждания продукт,

всяка друга подходяща информация, която би могла да бъде полезна на Комисията при подбора на извадката,

предоставяйки информацията, изисквана по-горе, фирмата дава съгласието си за евентуалното и включване в извадката. Ако фирмата е избрана да участва в извадката, тя следва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за достоверността на дадените отговори. Ако фирмата посочи, че не е съгласна с евентуалното ѝ включване в извадката, това ще се тълкува като неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 8 по-долу.

За да получи информацията, която смята за необходима при подбора на извадката за износители/производители, Комисията допълнително ще се свърже с властите на държавата износител, както и с всички известни сдружения на износители/производители.

ii)   Представителна извадка за вносители

За да може Комисията да реши дали представянето на извадка е необходимо и ако е, да подбере извадка от всички вносители или представители, действащи от тяхно име, се изисква те да се свържат с нея и да предоставят следната информация за своята фирма или фирми в рамките на срока, определен в точка 6, буква б), i) и във формата, посочен в точка 7:

име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс, лице за контакт,

целият оборот на фирмата в еуро за периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.,

общ брой служители,

точните дейности на фирмата, отнасящи се до производството на разглеждания продукт,

обема в тонове и стойността в еуро на вноса и препродажбата на разглеждания внесен продукт с произход от Китайската народна република на пазара на Общността за периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.,

имената и точното описание на дейностите на всички свързани фирми (7), участващи в производството и/или продажбата на разглеждания продукт,

всяка друга подходяща информация, която би могла да бъде полезна на Комисията при подбора на извадката,

предоставяйки информацията, изисквана по-горе, фирмата дава съгласието си за евентуалното и включване в извадката. Ако фирмата е избрана да участва в извадката, тя следва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за достоверността на дадените отговори. Ако фирмата посочи, че не е съгласна с евентуалното и включване в извадката, това ще се тълкува като неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 8 по-долу.

С цел получаване на информацията, която смята за необходима за подбора на извадката за вносители, Комисията ще се свърже допълнително с всички известни асоциации на вносители.

iii)   Окончателен подбор на представителните извадки

Всички заинтересовани страни, желаещи да изпратят каквато и да е подходяща информация, отнасяща се до подбора на извадката, следва да го направят в рамките на срока, посочен в точка 6, буква б), ii).

Комисията възнамерява да направи окончателния подбор на представителните извадки след консултация със съответните страни, изразили желание да бъдат включени в тях.

Фирмите, включени в извадките, следва да попълнят въпросник в рамките на срока, посочен в точка 6, буква б), iii) и да съдействат в рамките на разследването.

Ако не получи необходимото съдействие, Комисията може да направи заключенията си въз основа на наличните факти в съответствие с член 17, параграф 4 и член 18 от Основния регламент. Заключение, направено въз основа на налични факти, може да бъде по-малко благоприятно за засегнатите страни, както е пояснено в точка 8.

б)   Въпросници

За да получи информацията, която смята за необходима при разследването, Комисията ще изпрати въпросници на производителите от Общността, включени в представителната извадка, и на всички сдружения на производители в Общността, на износителите/производителите в Китайската народна република, включени в извадката, на всички сдружения на износители/производители, на вносителите, включени в извадката, на всички сдружения на вносители, посочени в заявлението или които са сътрудничили на разследването, довело до мерките, предмет на настоящото преразглеждане, както и на властите на разглежданата държава износител.

в)   Избор на държава с пазарна икономика

Комисията възнамерява да използва Индия, като подходяща държава с пазарна икономика с цел установяването на нормална стойност по отношение на Китайската народна република. В резултат на това всички заинтересовани страни се приканват да изготвят коментар за уместността на тази държава в рамките на срока, посочен в точка 6, буква в).

г)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

Всички заинтересовани страни се приканват с настоящето да обявят становищата си, да предоставят информация, несъдържаща се в отговорите на въпросника, и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат предадени на Комисията в рамките на срока, посочен в точка 6, буква a), ii).

В допълнение, Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че подадат заявление, доказващо, че са налице особени причини, поради които следва да бъдат изслушани. Заявлението следва да бъде подадено в рамките на срока, посочен в точка 6, буква а), iii).

5.2.   Процедура за оценка на интереса на Общността

В съответствие с член 21 от Основния регламент и в случай, че твърденията за продължаване и повторение на случаи на дъмпинг и последващи вреди се потвърдят, ще бъде решено дали да се запазят антидъмпинговите мерки и дали тяхната отмяна няма да бъде в ущърб на интереса на Общността. По тази причина производителите на Общността, вносителите, техните представителни сдружения, представители на ползвателите и представителни организации на потребителите, при условие че докажат съществуването на обективна връзка между дейността им и разглеждания продукт, могат, в рамките на общите крайни срокове, посочени в точка 6, буква а), ii), да се представят на Комисията и да ѝ предоставят информация. Страните, действали по горепосочения начин, могат да подадат молба за изслушване, съдържаща основателни причини да бъдат изслушани в рамките на срока, посочен в точка 6, буква а), iii). Трябва да се отбележи, че всяка информация, изпратена съгласно член 21 ще бъде разгледана само ако е подкрепена с конкретни доказателства в момента на подаването.

6   Срокове

a)   Общи срокове

(i)   Получаване на въпросник

Всички заинтересовани страни, които не са сътрудничили при разследването, довело до мерките — предмет на настоящето преразглеждане — трябва да поискат въпросник или друг исков формуляр колкото е възможно по-скоро, но не по-късно от 15 дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

(ii)   Представяне, предоставяне на попълнен въпросник и всяка друга подходяща информация

Всички заинтересовани страни, ако техните изложения трябва да се вземат предвид по време на разследването, трябва да се представят като се свържат с Комисията, представят възгледите си и предадат попълнените въпросници, или всяка друга информация, в рамките на 40 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Обръща се внимание на факта, че страните могат да упражнят повечето процедурни права, установени в Основния регламент, ако са се представили в рамките на горепосочения срок.

Фирмите, избрани за участие в представителната извадка, следва да представят попълнен въпросник в рамките на срока, определен в точка 6, буква б), iii).

iii)   Изслушване

Всички заинтересовани страни могат да поискат изслушване от страна на Комисията в рамките на същия 40-дневен срок.

б)   Определен срок, свързан с представителната извадка

(i)

Информацията, уточнена в точки 5,1, буква а), i) и 5,1, буква а), ii) трябва да стигне до Комисията в рамките на 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, тъй като Комисията възнамерява да се консултира със заинтересованите страни, които са изразили желание да бъдат включени в представителната извадка, относно своя окончателен подбор, в рамките на периода от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

(ii)

Всякаква друга информация, свързана с подбора на извадката, както е посочено в точка 5,1, буква а), iii), трябва да стигне до Комисията в рамките на периода от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

(iii)

Попълненият от страните, участвали в представителната извадка, въпросник трябва да достигне до Комисията в рамките на 37 дни от нотифицирането на тяхното включване в представителната извадка.

в)   Специален срок за подбора на държавата с пазарна икономика

Страните по разследването могат да поискат да коментират уместността на избора на Индия, която е предвидена като страна с пазарна икономика с цел установяване на нормална стойност по отношение на Китайската народна република, както е упоменато в точка 5.1, буква в). Тези коментари следва да стигнат до Комисията в срок от 10 дни след публикуването на това известие в Официален вестник на Европейския съюз.

7.   Коментари, подадени в писмена форма, отговори на въпросника и кореспонденция

Всички коментари и искания, направени от заинтересованите страни, трябва да са в писмен вид (не в електронен формат, освен ако не е посочено друго) и трябва да съдържат име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс на заинтересованата страна. Всички документи в писмен вид, съдържащи информацията, която се изисква в това известие, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни като поверителни, ще носят надпис „Ограничено“ (8) и, в съответствие с член 19, параграф 2 от Основния регламент, ще бъдат придружени от неповерителна версия с надпис „ЗА СПРАВКА ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Факс: (32-2) 295 65 05

8.   Неоказване на съдействие

В случаите, когато заинтересована страна откаже достъп до или не предостави необходимата информация в срок, или сериозно възпрепятства разследването, в съответствие с член 18 от Основния регламент, констатации, положителни или отрицателни, могат да се правят на основата на наличните факти.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация няма да бъде взета под внимание, а съгласно член 18 от Основния регламент наличните факти могат да бъдат използвани. Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва частично съдействие и при употреба на наличните факти, резултатът може да бъде по-малко благоприятен за дадената страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

9.   Програма на разследването

Съгласно член 11, параграф 5 от Основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на това известие в Официален вестник на Европейския съюз.

10.   Възможност за подаване на заявление за преразглеждане по силата на член 11, параграф 3 от Основния регламент

Настоящото преразглеждане поради изтичане на срока на действие е предприето в съответствие с член 11, параграф 2 от Основния регламент и поради тази причина заключенията, направени в него няма да доведат до промяна на степента на съществуващите мерки, а ще доведат до тяхната отмяна или запазване в съответствие с член 11, параграф 6 от Основния регламент.

Ако някоя от страните в процедурата счита, че има основание за преразглеждане на степента на мерките с оглед на възможно нейно изменение (т. е. увеличаване или намаляване), тази страна може да поиска преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 на Основния регламент.

Страните, желаещи да поискат такова преразглеждане, което следва да бъде проведено независимо от преразглеждането предвид изтичането на срока на действие, отбелязано в настоящото известие, могат да се обърнат към Комисията на горепосочения адрес.


(1)  ОВ C 196, 19.8.2006 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 123, 9.5.2002 г, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1854/2003 (ОВ L 272, 23.10.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 396, 31.12.2004 г., стр. 18.

(5)  ОВ L 311, 10.11.2006 г., стр. 1.

(6)  За смисъла на „свързани фирми“ направете справка с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г., който определя разпоредбите за изпълнението на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, установяващ Митническия кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(7)  За смисъла на „свързани фирми“ направете справка с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(8)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ съгласно член 19 от Основния регламент и член 6 от Споразумението на Световната търговска организация за прилагането на член VI на Общото споразумение за митата и търговията, 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).


ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

8.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/20


Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

(2007/C 103/11)

Тази публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на тази публикация.

РЕЗЮМЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„PARDUBICKÝ PERNÍK“

ЕО №: CZ/PGI/005/0408/26.10.2004

ЗНП ( ) ЗГУ ( Х )

Това резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата-членка:

Наименование:

Úřad průmyslového vlastnictví

Адрес:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Тел.:

(420) 220 383 111

Факс:

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Група:

Наименование:

Sdružení Pardubický perník

Адрес:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Тел.:

(420) 466 303 637

Факс:

(420) 466 303 637

E-mail:

info@goldfein.cz

Състав:

Производители/преработватели ( X ) Други ( )

3.   Вид продукт:

Клас 2.4, меден сладкиш.

4.   Спецификация:

(Резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

4.1.   Наименование: „Pardubický perník“.

4.2.   Описание: Меденият сладкиш от Пардубице (Pardubice) представлява изпечено тестено изделие на основата на пшеничено брашно, захар, яйца, мед, плодови сладка, растителни мазнини, какао, смес от подправки за меден сладкиш (канела, кориандър, карамфил, анасон, пипер от Ямайка) и бакпулвер. Медените сладкиши от Пардубице се предлагат в две разновидности, описани по-нататък:

4.3.   Географска област: Географската област на производство на медения сладкиш от Пардубице е ограничена до територията на град Пардубице, по начина, по който фигурира в кадастралния план и покрива територията на населеното място Споил.

4.4.   Доказателства за произход: Производството на медения сладкиш от Пардубице, се осъществява в съответствие с действащите национални и европейски изисквания и подлежи на контрол на Националната инспекция по земеделски храни и продукти и на механизма на вътрешен контрол [HACCP (анализ на опасностите и контрол на критичните точки)]. В съответствие със законодателството относно проследимостта, всички производители водят регистър на всички доставчици на първични продукти и на всички купувачи на крайни продукти. Тъй като меденият сладкиш не принадлежи към категорията пресни продукти на хлебарството, той трябва да бъде опакован при производителя и да притежава най-малкото данните, посочени в цитираните по-горе предписания, особено наименованието, теглото и състава на продукта, както и името на производителя.

4.5.   Метод на производство: Меденият сладкиш от Пардубице е продукт на хлебарството, чийто начин на производство се прилага с незначителни промени от три века насам.

Производството протича на два етапа, разделени помежду си от няколко дни.

Първият етап се състои в замесване на основното тесто, което преди обработката се оставя да престои няколко дена.

Вторият етап започва със смесването на тестото с яйца, конфитюр, подправки и мая до получаването на еластична маса, която по-късно се разточва с точилка и се обработва:

по метода, посочен в точка 4.2. a): късове тесто с еднакви размери се нарязват или формоват и след като се изпекат във фурна, се намазват и покриват с глазура или шоколад преди да бъдат опаковани в целофанов лист, с поставен етикет със съответните сведения за продукта, или

по метода, посочен в точка 4.2. б): късове тесто с еднакви размери се нарязват или формоват в определени форми (виж точка 4.2) или така, че да образуват съставни части за триизмерни фигури (виж точка 4.2). След това се изпичат, оставят се да изстинат и ако се продават в този им вид, често пъти биват покривани с глазура или шоколад. Така получените продукти, преди да бъдат поставени в опаковки, носещи съответните сведения за продукта, се украсяват на ръка със захар, растителна сметана или шоколад.

Процесът на производство, включително опаковането, се осъществява изцяло на мястото за производство в определената зона. Опаковането на място се определя от естеството на продукта — транспортирането на неопакован краен продукт носи опасност от повреждане на глазурата и украсите, и е предвидено от закона, който разпорежда трайните продукти на хлебарството да се опаковат при производителя.

4.6.   Връзка: Историята на производство на меден сладкиш в Пардубице започва през XVI-ти век, а правото на продажба на този продукт е дадено от Мария-Тереза през 1759 година. Производството достига своя възход през XX-ти век, когато редом със занаятчийското производство се развива и промишленото. Изключителната популярност сред хората, на която се радва меденият сладкиш от Пардубице, е видна от статиите във вестниците (Noviny Pernštejn, Blesk, и др.), а също и от снимките, направени по време на посещението в Пардубице на Вацлав Хавел, тогава президент на Република Чехия, в цеховете на фирма Goldfein CZ. Така става ясно, че Пардубице e от дълго време място за работа и обучение на специализирани занаятчии, придобили и предали на поколенията отлични умения за производство на медени сладкиши. Характерните мотиви, украсяващи медените сладкиши от Пардубице, са също наследство от тази епоха. Тези стилове и методи на декориране, които не се преподават никъде, се придобиват единствено от практиката.

4.7.   Инспекционен орган:

Наименование:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Адрес:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Тел.:

(420) 495 454 110

Факс:

(420) 495 532 518

E-mail:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Етикетиране: —


(1)  OВ L 93, 31.3.2006 г., стp. 12.