ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 94

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
28 април 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки, насоки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2007/C 094/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно административна взаимопомощ за защита на финансовите интереси на Eвропейската общност срещу измами и всякакви други незаконни дейности

1

2007/C 094/02

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (COM(2006) 866 окончателен)

3

2007/C 094/03

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по: измененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (COM(2006) 213 окончателен) и предложение за регламент на Комисията (ЕО, Евратом) за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (SEC(2006) 866 окончателен)

12

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 094/04

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4524 — Nemak/Hydro Castings) ( 1 )

19

2007/C 094/05

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4465 — Thrane & Thrane/Nera) ( 1 )

19

2007/C 094/06

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4500 — Nemak/TK Aluminum A) ( 1 )

20

2007/C 094/07

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV) ( 1 )

20

2007/C 094/08

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4456 — Mahle/Dana EPG) ( 1 )

21

2007/C 094/09

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

22

2007/C 094/10

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

23

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 094/11

Обменен курс на еурото

25

2007/C 094/12

Списък на безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата 2006 година по бюджетен ред 05 08 06 (публикуван в съответствие с Регламент (EО) № 2208/2002) на Комисията)

26

2007/C 094/13

Насоки за държавните регионални помощи за 2007-2013 г. — Карта на националната регионална държавна помощ: Франция ( 1 )

34

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 094/14

Списък на признатите организации на производители в сектора на рибарството и аквакултурите

57

2007/C 094/15

Списък на имена на географски единици, по-малки от държавите-членки съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (трапезни вина с географско указание) (Публикуван в съответствие с член 28, буква а) от Регламент (ЕО) № 753/2002)

80

2007/C 094/16

Обобщена информация, съобщена от държавите-членки, относно държавната помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията от 23 декември 2003 г., за прилагането на членове 87 и 88 от договора на ЕО към държавните помощи в за малките и средни предприятия, работещи в сферата на производството, преработката и търговията със селскостопански продукти

106

2007/C 094/17

Предприятия за първична обработка на тютюн, одобрени от държавите-членки

111

 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2007/C 094/18

Покана за представяне на предложения 2007 г. — Финансов инструмент за гражданска защита — Превенция и други действия

115

2007/C 094/19

Покана за представяне на предложения 2007 г. — Симулационни учения по гражданска защита

116

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 094/20

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4604 — CapMan/Walki Wisa) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

117

2007/C 094/21

Оттегляне на нотификация за концентрация (Дело № COMP/M.4334 — Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV) ( 1 )

118

2007/C 094/22

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4642 — 3i Group/Euro Druckservice) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

119

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки, насоки и становища

СТАНОВИЩА

Европейски надзорен орган за защита на данните

28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/1


Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно административна взаимопомощ за защита на финансовите интереси на Eвропейската общност срещу измами и всякакви други незаконни дейности

(2007/C 94/01)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 286 от него,

като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на тези данни (2), и по-специално член 41 от него,

като взе предвид искането за становище в съответствие с член 28, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 45/2001, получено на 19 септември 2006 г. от Комисията;

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

Измененото предложение за регламент относно административна взаимопомощ за защита на финансовите интереси на ЕО срещу измами и всякакви други незаконни дейности (наричано по-долу „измененото предложение“) предвижда процедури за комуникация и помощ между Комисията и държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на Общността. Тези процедури включват административна взаимопомощ, както и обмен на информация. В този контекст измененото предложение установява ролята на Комисията, по-специално чрез Европейската служба за борба с измамите (OLAF), като координиращ и улесняващ гореспоменатите процедури орган.

Измененото предложение бе изпратено от Комисията на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) за консултация, както се предвижда в член 28, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 45/2001 от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 45/2001“). Преди това ЕНОЗД бе потърсен за консултации по същото предложение в първоначалния му вариант, приет от Комисията. Това искане доведе до приемането през октомври 2004 г. на първото становище на ЕНОЗД по приетото от Комисията предложение за регламент (3). Следователно, писмото от Комисията, получено на 19 септември 2006 г., е ново искане за допълнителни консултации по измененото предложение, което ЕНОЗД с удоволствие удовлетворява, по-специално предвид на това, че първоначалното предложение е претърпяло промени по време на законодателния процес по неговото приемане. Всъщност консултация с ЕНОЗД е необходима ex член 28, параграф 2 всеки път, когато Комисията приема ново предложение.

II.   ОСНОВНИ КОМЕНТАРИ

II.1.   Въпроси на защитата на данните, предвидени за законодателството по прилагането

Като установява комуникационни и административни процедури за защита на финансовите интереси на Общността, измененото предложение не предвижда нови правила за защита на данните, нито изключения от съществуващата рамка за защита на данните, а именно Директива 95/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001. Напротив, измененото предложение потвърждава прилагането на това законодателство, а в някои области изисква правила за прилагане, които да решат въпросите на защита на данните.

ЕНОЗД смята, че в този контекст подобен подход е удовлетворителен, доколкото той запазва стандартите за защита на данните, които се съдържат в Директива 95/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001, в рамките на комуникационните и административни процедури, създадени от измененото предложение, включително обмена на информация. ЕНОЗД би имал причина за безпокойство, ако тези стандарти бяха занижени.

Същевременно, ЕНОЗД осъзнава, че при такъв подход истинският дебат по въпросите на защитата на данните се отлага за един по-късен етап, т. е. до изготвянето на правилата по прилагането. По тази причина ЕНОЗД отбелязва, че защитата на личните данни при установяване на комуникационни и административни процедури ще трябва внимателно да бъде разгледана в процеса на изготвяне на законодателството по прилагането. Затова ЕНОЗД приветства включването в измененото предложение на задължението той да бъде търсен за консултации при изработването на такова законодателство по прилагането, особено що се отнася до достъпа на Комисията до информацията за данък добавена стойност, съхранявана в държавите-членки ex член 11 на измененото предложение, до предоставянето на информация относно операции или транзакции в случай на спонтанна помощ ex член 12, параграф 4 и до обмена на информация и взаимопомощ във връзка с други нередности ex член 23 на измененото предложение. Всъщност, провеждането на консултации с ЕНОЗД е необходимо не само по отношение на законодателни предложения ex член 28, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 45/2001, но и по отношение на административни мерки от подобно естество, отнасящи се до обработката на лични данни, в която самостоятелно или съвместно с други участва институция или орган на Общността ex член 28, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 45/2001.

II.2.   Ефект върху защитата на лични данни: пояснение на член 17, параграф 1

Въпреки че, както бе описано по-горе, измененото предложение не съдържа нови правила за защита на личните данни в контекста на обмена на информация, който то предвижда, някои от неговите членове индиректно имат ефект върху защитата на данните, който в посочените по-долу случаи изглежда положителен. Например, задължението за държавите-членки да определят компетентни органи за целите на регламента и да ги съобщават на Комисията може да допринесе за ограничаване обмена на информация изключително до компетентните органи и никой друг. Също така ЕНОЗД приветства това, че исканията за помощ и информация следва да се придружават от кратко изложение на фактите, известни на заявяващия орган, тъй като това може да допринесе за ограничаване на обема на данните с практическо значение за удовлетворяване на необходимостта от информация.

От друга страна ЕНОЗД отбелязва, че най-малко в един случай измененото предложение съдържа разпоредба, която може да има отрицателен ефект, що се отнася до защитата на личните данни. Това е член 17 на измененото предложение, който преди беше член 18 на предложението, прието от Комисията. В точка 4 на становището на ЕНОЗД от 2004 г. се отбелязва, че член 18, параграф 1, алинея втора не следва да засяга правото на достъп на субектите на данните до собствените им лични данни. ЕНОЗД приема, че такова е намерението на законодателя. При сегашната формулировка обаче, това не е напълно ясно. Затова ЕНОЗД предлага в края на член 17, параграф 1, алинея втора да се добави следното изречение:„Това не засяга правото на достъп на субектите на данните до отнасящите се до тях лични данни, съгласно Директива 95/46 и Регламент 45/2001“.

II.3.   Предложение за алтернативна формулировка

ЕНОЗД приветства факта, че измененото предложение взема под внимание някои от забележките, направени от ЕНОЗД в неговото становище от 2004 г. Например, предвид задължителния характер на член 28, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 45/2001, ЕНОЗД приветства изричното позоваване в измененото предложение на такива консултации. ЕНОЗД обаче смята, че това позоваване следва да бъде направено в преамбюла на предложението в края на „като взе предвид…“. Това е подходът, използван в предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Освен това ЕНОЗД предлага съществуващата формулировка да бъде заменена със следната:„След консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните“, в съответствие със стандартната практика.

III.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЕНОЗД смята, че като цяло измененото предложение запазва нивото на защита на личните данни, съдържащо се в рамката за защита на данните на ЕС, а именно Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Въпреки това ЕНОЗД отбелязва, че дали тези стандарти за защита на данните ще бъдат наистина спазвани, ще зависи от конкретното съдържание на законодателството по прилагането, за което измененото предложение създава правна основа. Тъй като законодателството по прилагането ще бъде изключително важно за защитата на личните данни в този контекст, ЕНОЗД специално приветства включването в измененото предложение на задължение за консултации с него при изготвянето на такова законодателство по прилагането.

Накратко казано, освен пояснението на член 17, параграф 1, предложено в раздел II.2, и изменението, предложено в раздел II.3, съгласно действащите правила за консултации, ЕНОЗД е удовлетворен от съдържанието на измененото предложение и не вижда необходимост от допълнителни промени по него.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2006 г.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  OB L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  OB L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 301, 7.12.2004 г., стр. 4.


28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/3


Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (COM(2006) 866 окончателен)

(2007/C 94/02)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 286 от него,

като взе предвид Хартата на Европейския съюз за основните права, и по-специално член 8 от нея,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на тези данни (2), и по-специално член 41 от него,

като взе предвид искането за становище в съответствие с член 28, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 45/2001, получено на 4 януари 2007 г. от Комисията;

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Целта на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета на 13 март относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (3) (наричано по-долу„предложението“) е двойна. От една страна, предложението има за цел да хармонизира съществуващия Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета с новите правомощия на Общността в областта на митническото сътрудничество в Общността. От друга страна, предложението има за цел да укрепи сътрудничеството и обмена на информация между държавите-членки и между тях и Комисията.

2.

За да постигне двете си цели, предложението inter alia увеличава функциите на съществуващата митническа информационна система (МИС) и създава допълнителен европейски информационен справочник, който ще отразява движението на контейнери и/или транспортни средства, както и съответните стоки и лица (Европейски информационен справочник).

3.

Освен това предложението въвежда в общностното право митническа идентификационна база данни (МИБД), първоначално създадена от държавите-членки съгласно Дял VI от Договора за Европейския съюз (4). От сега нататък МИБД ще попада както в рамките на действията на Европейската общност, така и на третия стълб, като функционирането на МИБД във всяка конкретна ситуация се урежда от съответен правен инструмент. Същото се отнася и за МИС (5). На практика това се постига чрез създаването на две бази данни, които са на разположение на различни структури, с цел осигуряване тяхното използване за различни цели (първи и трети стълб).

I.   Консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните

4.

Предложението бе изпратено от Комисията на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) за консултация, както се предвижда в член 28, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 45/2001“). ЕНОЗД получи това искане на 4 януари 2007 г.

5.

Предвид задължителния характер на член 28, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 45/2001, в преамбюла на предложението, преди съображенията, следва да има позоваване на тази консултация. За тази цел ЕНОЗД предлага при позоваване на становищата на ЕНОЗД (6) да се прибягва към формулировката, използвана от други законодателни предложения, която гласи следното: „След консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните“.

II.   Значение на предложението от гледна точка на защита на данните

6.

Създаването и усъвършенстването на различните инструменти, предназначени да засилят сътрудничеството в Общността, т. е. МИС, МИБД и Европейския информационен справочник, води до увеличаване на дела на личната информация, която ще бъде първоначално събирана и след това обменяна с административните органи на държавите-членки, а в някои случаи и с трети страни. Обработваната и впоследствие обменена лична информация може да включва информация, свързана с предполагаемото или потвърдено участие на физически лица в неправомерни действия в сферата на митническите и земеделските дейности. От тази гледна точка предложението има важни последици, що се отнася до защитата на личните данни. Освен това значението му нараства, като се има предвид вида на събираните и обменяни данни, а именно подозрения за неправомерни действия на физически лица, както и цялостната завършеност и резултат от обработката.

7.

В светлината на ефекта на предложението върху защитата на личните данни, ЕНОЗД смята за целесъобразно да даде настоящото становище, което анализира въздействието на предложението върху защитата на правата и свободите на физическите лица във връзка с обработката на лични данни.

III.   Основни елементи на предложението и първоначални коментари

8.

Основните елементи на предложението, които имат значение от гледна точка на защитата на данните, са следните: i) създаването на европейски информационен справочник (членове 18a и 18б); ii) разпоредбите, актуализиращи правилата относно МИС (членове 23 до 37); и iii) правилата, провъзгласяващи МИБД за база данни на Общността (членове 41a до 41г). Свързани с това са и различни разпоредби, включително третиращите надзора по защитата на данните разпоредби, които бяха изменени, за да се вземе под внимание приемането на Регламент (ЕО) № 45/2001 (членове 37, 42 и 43).

9.

ЕНОЗД припомня, че предишното му становище по предложението за регламент относно административна взаимопомощ за защита на администрацията на Общността срещу измами и други незаконни действия (7) посочва необходимостта от адаптиране на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета с цел хармонизирането му с новото законодателство за защита на данните, приложимо за институциите на ЕС, а именно Регламент (ЕО) № 45/2001. Затова ЕНОЗД е удовлетворен от измененията на предложението в тази посока.

10.

Освен това ЕНОЗД се радва да установи, че разпоредбите, отнасящи се до европейския информационен справочник и разпоредбите, актуализиращи правилата относно МИС, съдържат гаранции за осигуряване на защитата на личната информация и личния живот на физическите лица. ЕНОЗД също така приветства решението за включване на МИБД в приложното поле на общностното право, а именно в обхвата на Регламент (ЕО) № 45/2001.

11.

ЕНОЗД разбира практическото значение на целите, преследвани с предложението, а именно укрепването на сътрудничеството между държавите-членки и между тях и Комисията. Освен това той разбира необходимостта от създаване и актуализиране на съществуващи инструменти като МИС и МИБД, за да бъдат изпълнени тези цели. Освен това ЕНОЗД е удовлетворен да установи, че при изпълнението на това начинание в предложението са включени гаранции за защита на данните, които вземат предвид настоящото законодателство за защита на данните, приложимо за институциите на ЕС. ЕНОЗД обаче смята, че има възможност за усъвършенстване с цел гарантиране цялостната съвместимост на предложението със съществуващата правна рамка за защита на данните и ефективната защита на личните данни на физическите лица. Във връзка с това, ЕНОЗД прави коментарите и предложенията, описани в следващия раздел.

АНАЛИЗ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

I.   Създаване на европейски информационен справочник

12.

Съгласно член 18a, параграф 1 на предложението Комисията ще създаде и води европейски информационен справочник с цел „(да) открива движението на стоки, които са предмет на потенциално нарушаващи митническото и земеделско законодателство дейности, и на транспортни средства“. Комисията ще получава по-голямата част от информацията от обществените и частни доставчици на услуги, опериращи в международната логистична верига или в превоза на стоки. Справочникът може да бъде обогатяван „от други източници на информация“ ex член 18a, параграф 2, буква б). Член 18a, параграф 3 посочва информацията, която може да бъде включена в справочника, включително списъка на въпросните лични данни (8). Комисията ще предоставя информацията в справочника на съответните органи в държавите-членки.

13.

Предложението твърди, че създаването на справочника ще бъде полезно за разкриване на действия, представляващи риск за нарушения на митническото и земеделско законодателство. ЕНОЗД обаче смята, че след като има вероятност това да се случва всеки път, когато се създава централна база данни, съдържаща лични данни, необходимостта от подобна база данни трябва да се оценява правилно и внимателно, а когато базата данни е създадена — трябва да се прилагат конкретни гаранции в светлината на принципите за защита на данните. С това се цели да се избегнат последствия, които неоправдано биха засегнали защитата на личните данни.

14.

ЕНОЗД смята, че предложението не дава достатъчно аргументи в подкрепа на необходимостта от създаването на справочника. За да се гарантира създаването само на наистина необходими бази данни, ЕНОЗД призовава Комисията да извърши съответна оценка на необходимостта от създаването на справочника и да докладва за своите констатации.

15.

Що се отнася до гаранциите за защита на данните, ЕНОЗД отбелязва, че в предложението се предвиждат някои гаранции, като смята обаче, че са необходими допълнителни мерки.

I.1.   Прилагане на Регламент (ЕО) № 45/2001

16.

ЕНОЗД отбелязва, че Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни е безспорно приложим за справочника, като се има предвид, че Комисията ще създаде и управлява европейския информационен справочник и че справочникът ще съдържа лични данни. Следователно, Комисията в ролята си на контролиращ орган на данните в справочника (9) трябва да осигури спазване на всички разпоредби, съдържащи се в този регламент.

17.

Докато в светлината на горното Регламент (ЕО) № 45/2001 е приложим per se за създаването и управлението на справочника, ЕНОЗД смята, че за целите на съгласуваността би било подходящо да се включи нов параграф, който да напомня за тази приложимост. ЕНОЗД отбелязва, че член 34 на предложението относно митническата информационна система (МИС) и митническата идентификационна база данни (МИБД) действително съдържа разпоредба, напомняща за приложимостта на Регламент (ЕО) № 45/2001. За да се постигне последователност в подхода, подобна разпоредба следва да бъде включена и по отношение на справочника. Съобразно с това ЕНОЗД предлага в член 18, параграф 1 да се включи нов параграф, който заимства формулировката, използвана в член 34, както следва: „Комисията смята европейския информационен справочник за система за обработка на лични данни, която попада под Регламент (ЕО) № 45/2001“.

18.

ЕНОЗД отбелязва, че член 18a, параграф 2, буква б) на предложението потвърждава приложимостта на Регламент (ЕО) № 45/2001 за определени видове ползване на справочника, по-специално когато Комисията използва справочника, за да „сравнява и противопоставя данни ... да включва в индекс, да обогатява …“. Ако няма общо изявление, потвърждаващо приложимостта на Регламент (ЕО) № 45/2001 за справочника като цяло, включително за дейности по обработката, извършвани от създаването до поддръжката на справочника, всякакви други дейности/фази, които не са изрично споменати в член 18a, параграф 2, буква б), могат да се смятат за необхванати от Регламент (ЕО) № 45/2001. Това е още една причина в подкрепа на въвеждането на предложената по-горе формулировка.

19.

ЕНОЗД припомня, че при спазването на Регламент (ЕО) № 45/2001 Комисията ще бъде задължена между другото да информира лицата, чиито имена са включени в справочника, за този факт (10). По-специално следва да се има предвид, че такова право съществува, дори когато въведената в справочника лична информация е събрана от публични източници. Освен това, вземайки под внимание предназначението на справочника, Комисията ще бъде обвързана от член 27 на Регламент (ЕО) № 45/2001, съгласно който ЕНОЗД трябва да направи предварителна проверка на системата преди нейното въвеждане (11).

I.2.   Прилагане на националните разпоредби, прилагащи Директива 95/46/ЕО

20.

Съгласно член 18a, параграф 2, буква в) на предложението Комисията има право да предоставя данни на съответните органи на държавите-членки. ЕНОЗД отбелязва, че докато такъв трансфер е подчинен на Регламент (ЕО) № 45/2001, по-нататъшното използване на информацията от органите на държавите-членки ще бъде обхванато от Директива 95/46/ЕО. От друга страна изглежда, че член 18a, параграф 2, буква в) е предназначен да изрази тази концепция, както тя допълнително е описана по-долу, но формулировката му би могла да бъде подобрена, за да изрази това намерение по-ясно.

21.

Член 18a, параграф 2, буква в) гласи: „При воденето на справочника Комисията има право: […] в) да предоставя информацията в този справочник на съответните органи, посочени в член 1, параграф 1 единствено за постигане на целите на настоящия регламент и в пълно съответствие с националните разпоредби, прилагащи Директива 95/46/ЕО.“ Според ЕНОЗД, член 18a, параграф 2, буква в) не отразява по подобаващ начин идеята, че по-нататъшното използване на личните данни от органите на държавите-членки се урежда от националните разпоредби, прилагащи Директива 95/46/ЕО. За да се даде по-голяма яснота по въпроса, ЕНОЗД смята, че последната част на член 18a, параграф 2, буква в) следва да бъде изменена и допълнена и да гласи, както следва: „(…) с единствена цел постигане целите на настоящия регламент. По-нататъшното използване на личните данни от тези органи се урежда от националните разпоредби, прилагащи Директива 95/46/ЕО“. Във всеки случай подобно по-нататъшно използване на национално ниво ще трябва да бъде съвместимо с целта, за която Комисията предоставя данните, освен ако не са изпълнени специални условия (виж член 6, параграф 1, буква б) и член 13, параграф 1 на Директива 95/46/ЕО.)

I.3.   Допълнителни коментари

22.

ЕНОЗД подкрепя подхода, възприет в член 18, параграф 4 на предложението, за ограничаване в рамките на Комисията на отделите, които имат право да обработват лични данни, съдържащи се в Европейския информационен справочник. Това е в съответствие с член 22 на Регламент (ЕО) № 45/2001, който изисква от контролиращия данните орган, inter alia, да прилага технически и организационни мерки, като например мерки, гарантиращи предоставяне на информацията въз основа на реална необходимост с оглед обезпечаване на подходящо ниво на сигурност на данните.

23.

Последният параграф на член 18, параграф 4 постановява, че за лични данни, които не са необходими за целите, за които са събрани, следва да бъдат премахнати идентифициращите фактори. Там се посочва също, че във всеки случай информацията не може да бъде съхранявана повече от една година. ЕНОЗД приветства това задължение, което е в съответствие с член 4, параграф 1, буква д) на регламента, където се уточнява, че личните данни могат да бъдат съхранявани по начин, позволяващ установяване на самоличността на субектите на данни в продължение на период, не надвишаващ необходимото за целите, за които се събират или впоследствие обработват данните.

24.

Според изискванията на член 22 на Регламент (ЕО) № 45/2001, справочникът трябва да бъде защитен адекватно. Гаранциите, че за справочника се спазва оптимално ниво на сигурност, представляват основно изискване за защита на съхраняваните в базата данни. Докато разпоредбите, уреждащи митническата информационна система, предвиждат прилагането на конкретни мерки за сигурност, предложението не казва нищо по отношение на европейския информационен справочник. ЕНОЗД смята, че отнасящите се до справочника въпроси на сигурността следва да се уреждат от допълнителни административни правила, които да предвиждат конкретни мерки за гарантиране поверителността на информацията. При приемането на тези правила следва да бъдат проведени консултации с ЕНОЗД.

II.   Изменения и допълнения на разпоредбите за митническата информационна система (МИС)

25.

Членове 23-41 на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета съдържат разпоредбите, с които се създава митническата информационна система — база данни, която се води от Комисията, която е на разположение на държавите-членки и на Комисията и която е предназначена да ги подпомага при предотвратяването, разследването и съдебното преследване по действия, нарушаващи митническото или земеделско законодателство.

II.1.   Разширяване на възможното използване на личните данни, съхранявани в МИС

26.

Предложението изменя и допълва някои от първоначалните разпоредби, установяващи функционирането и използването на МИС. По-специално, член 25 разширява категориите лични данни, които могат да бъдат съхранявани в МИС, а член 27 увеличава списъка на възможните употреби на личните данни, съхранявани в МИС, като включва оперативен анализ, позволяващ между другото, „да се направи оценка на надеждността на източника на информация и на самата информация“, „да се формулират забележки, препоръки (…), да се разкрият действия и/или установи самоличността на физически и юридически лица“. Освен това, член 35, параграф 3 открива възможността за копиране съдържанието на МИС в други системи за обработка на данни за включване в „системи за управление на риска, използвани за направляване на националните митнически контролни органи, или в система за оперативен анализ, използвана за ръководство на действията по координация на общностно ниво“.

27.

Според предложението, очертаните по-горе допълнителни употреби са необходими за подпомагане на разкриването и преследването на действия, нарушаващи митническото и земеделско законодателство. Въпреки че ЕНОЗД не оспорва съществуването на такава необходимост, той смята, че предложението на Комисията е трябвало да предостави по-изчерпателна информация и по-стабилни основания в подкрепа на подобна необходимост.

28.

ЕНОЗД се радва да види, че горните изменения и допълнения са придружени с гаранции за защита на данните. Действително, предложението запазва ограничен списък от лични данни, които могат да бъдат включвани в МИС (ex член 25, параграф 1), единствено, ако има „реални доказателства“, че лицето е извършило или е на път да извърши закононарушенията (ex член 27, параграф 2). Освен това, ex член 25, параграф 3, никакви чувствителни данни (12) не могат да бъдат включвани в МИС. Нещо повече, член 35, параграф 3 ограничава лицата, които имат право да копират съдържанието на МИС за целите, установени в същия член, и ограничава времето за запазване на данните, копирани от МИС. Тези мерки са в съответствие с принципа за качество на данните, формулиран в член 4 на Регламент (ЕО) № 45/2001.

II.2.   Приложно поле на Регламент (ЕО) № 45/2001

29.

Член 34 на предложението взема под внимание приемането на Регламент (ЕО) № 45/2001, който се прилага при обработката на лични данни от институции и органи на Общността. Той съответно изисква Комисията да счита, че Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за МИС. ЕНОЗД потвърждава, че Регламент (ЕО) № 45/2001 безспорно се прилага за МИС, предвид на това, че МИС съдържа лични данни и че Комисията има достъп до базата данни, по отношение на които тя играе ролята на контролиращ орган. Съответно ЕНОЗД приветства това изменение, което отразява съществуващата правна рамка за защита на данните.

30.

ЕНОЗД припомня, че по причина на прилагането на член 27 на Регламент (ЕО) № 45/2001 и като се вземат предвид целите на МИС, за които може да се счита, че носят конкретни рискове за правата и свободите на субектите на данните, ЕНОЗД трябва да извърши предварителна проверка на системата

31.

Освен прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001, член 34 на предложението запазва едновременното прилагане на националните разпоредби, прилагащи Директива 95/46/ЕО. ЕНОЗД смята това за правилен подход, доколкото органите на държавите-членки имат достъп до МИС, както и компетенции да включват и впоследствие да обработват включените в МИС данни. В резюме, ЕНОЗД смята, че контролът за МИС се споделя от Комисията и държавите-членки, които съвместно играят ролята на контрольори на данните в МИС.

II.3.   ЕНОЗД като надзорен орган на МИС заедно с националните органи по защита на данните

32.

В резултат от прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001, Европейският надзорен орган по защита на данните отговаря за осигуряване на прилагането на регламента, що се отнася до МИС. Докато някои от членовете на предложението отразяват компетенциите на ЕНОЗД, при други това не е така. ЕНОЗД по-специално съжалява, че някои раздели на член 37, отнасящи се до надзора, не са изменени по съответния начин и приканва законодателите да въведат измененията и допълненията, описани по-долу.

33.

ЕНОЗД отбелязва, че член 37, параграф 1 изрично признава компетенциите на органите на държавите-членки за надзор на МИС. Член 37, параграф 1 обаче не споменава за подобни компетенции на ЕНОЗД съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001. Този проблем е допълнително подчертан в член 37, параграф 3, който не се изменя от предложението. Член 37, параграф 3 гласи „Комисията предприема всички необходими мерки в рамките на отделите си по осигуряване на наблюдение над защитата на личните данни, обезпечаващо сигурност на нива, отговарящи на тези от параграф 1…“. С други думи член 37, параграф 1 възлага надзора по защитата на данните на „Комисията“. Явно този член е следвало да бъде изменен и допълнен, за да отразява новата надзорна роля на ЕНОЗД. В сегашния си вид член 37, параграф 3 е безсмислен. За да се реши този проблем, член 37, параграф 3 следва да бъде изменен и допълнен по следния начин: „Европейският надзорен орган по защита на данните упражнява надзор по съответствието на МИС с Регламент (ЕО) № 45/2001“.

34.

Освен това, тъй като МИС се регулира не само от Регламент (ЕО) № 45/2001, но и от националните разпоредби, прилагащи Директива 95/46/ЕО, надзорът над МИС е задължение както на ЕНОЗД, така и на националните органи по защита на данните. И накрая, дейността по надзора на националните надзорни органи и на ЕНОЗД следва да бъде координирана до известна степен, за да се гарантира достатъчно ниво на съгласуваност и цялостна ефективност. Както се посочва в предишни становища на ЕНОЗД относно базите данни под надзора на държавите-членки на ЕС и на ЕНОЗД, „съществува необходимост от хармонизирано прилагане на регламента и от действия за възприемане на общ подход към общи проблеми“ (13).

35.

За съжаление предложението не предвижда процедура за координация, с цел структуриране и разширяване на сътрудничеството между ЕНОЗД и националните органи по защита на данните. За да се реши този проблем, ЕНОЗД споменава като първа възможност включването на нов раздел в член 37, който да се отнася до надзора по защитата на данните и да постановява следното: „ЕНОЗД свиква поне веднъж годишно среща с всички национални органи по надзора с цел решаване на проблеми на надзора, свързани с МИС. Членовете на националните органи по защита на данните и ЕНОЗД се посочват като надзорни органи“.

36.

По-добро решение за отразяване на пластовия подход към надзора, както бе споменато по-горе, би било да се разделят разпоредбите по надзора на член 37 на няколко разпоредби, всяка от които да е посветена на едно надзорно ниво, както бе надлежно направено в наскоро приетите правни инструменти, с които се създава Шенгенската информационна система (ШИС II). По-специално, членове 44-46 на Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно създаването, управлението и употребата на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) (14) предвиждат добре балансирана система за надзор, упражняван съвместно на съответно национално и европейско ниво, с координация между двете. ЕНОЗД настоятелно предлага да се предвиди същата система за надзор за МИС (с някои леки корекции). Наистина, що се отнася до структурата на надзора, МИС и ШИС II са до голяма степен сравними.

37.

Член 43, параграф 5 предвижда ad hoc формация на посочения в член 43, параграф 1 комитет, (наричана по-долу „ad hoc формация на комитета“) да се среща периодично, за да разглежда проблеми по защитата на свързани с МИС данни. ЕНОЗД смята, че тази ad hoc формация на комитета не следва да се смята за орган, компетентен да упражнява надзора над МИС, тъй като този надзор е единствено от компетенциите на националните власти на държавите-членки и на ЕНОЗД. Ad hoc формацията на комитета, предвидена съгласно член 43, параграф 5, всъщност представлява комитет на „комитологията“.

38.

ЕНОЗД обаче смята, че ad hoc формацията на комитета е подходящ форум за разглеждане на свързани с дейността на МИС проблеми по защитата на данни. В тази връзка, ЕНОЗД предлага преформулиране на член 43, параграф 5, с цел той да отразява задачите и ролята на ad hoc формацията на комитета по член 43, параграф 5, както следва: „Комитетът заедно с групата по надзора, посочена в член …, разглеждат всички проблеми по дейностите на МИС, които срещат органите по надзора. Комитетът заседава в своята ad hoc формация поне веднъж годишно“.

39.

ЕНОЗД също така желае да обърне вниманието на законодателя върху друга характерна черта, обща за системите МИС и ШИС II: те действат в рамките и на първи и на втори стълб, което води до съществуването на две отделни правни основи за всяка система. Третият стълб на МИС се регулира от конвенцията, спомената в точка 3 на настоящото становище. Това има редица последствия, сред които е и структурата на надзора: първият стълб на МИС ще се контролира от ЕНОЗД и националните органи по защита на данните, докато частта на третия стълб се контролира от Смесен орган по надзора (съставен от представители на същите национални органи). Това представлява доста тромава система на надзор, която може да доведе до несъответствия и да не бъде особено ефективна. Това илюстрира трудностите, произтичащи от една сложна правна среда като настоящата.

40.

Заслужава да бъде споменато, че в рамките на ШИС II европейският законодател е избрал рационализация на модела за надзор, като прилага същия пластов модел като описания по-горе, както в рамките на първия стълб на системата, така и в рамките на втория. Това е един подход, който безспорно заслужава да бъде разгледан, и ЕНОЗД препоръчва допълнително проучване на възможностите, които той би предоставил, за по-добър и последователен надзор.

II.4.   Права на физическите лица

41.

Правата на физическите лица по отношение защита на данните съгласно предложението, особено правото на достъп, са регулирани в член 36 и член 37, които се променят частично от предложението. ЕНОЗД би искал да обърне внимание на следните три въпроса, свързани с правото на достъп: i) приложимото право ex член 36, параграф 1; ii) ограниченията на правото на достъп ex член 36, параграф 2; и iii) процедурата за подаване на искания за достъп от страна на физически лица ex член 37, параграф 2 на предложението.

42.

Приложимо законодателство: Член 36, параграф 1, който не е засегнат от предложението, признава en passage приложимостта на правата на физическите лица по отношение на защита на данните и предвижда, че правото на достъп да се урежда от законите на държавите-членки или от правилника за защита на данните, приложим за Комисията, в зависимост от това дали тези права се ползват респективно в държавите-членки или в институциите на ЕС. Този критерий отразява казаното по-горе относно член 34 от предложението, а именно, че Комисията и държавите-членки упражняват съвместно функцията на контрольори на МИС. ЕНОЗД е съгласен с този подход и се радва, че предложението е запазило формулировката на член 36, параграф 1. Във всеки случай е ясно, че тази разпоредба се позовава имплицитно на съответното национално законодателство, прилагащо Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001. Приложимото законодателство във всеки от случаите ще зависи от това къде се упражняват правата.

43.

Ограниченията на правото на достъп: Вторият параграф на член 36.2 постановява, че „достъп се отказва в периода, когато тече наблюдение, отчитане на анализа на операциите или разследване“. По изложените по-долу причини ЕНОЗД би предпочел изменение, което да гласи „достъп може да бъде отказан “(вместо „достъп се отказва“).

44.

Съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001, като въпрос на основен принцип, физическите лица имат право да упражняват правото си на достъп до собствените си лични данни. Член 20 на Регламент (ЕО) № 45/2001 обаче признава, че такова право може да бъде ограничено, ако е налице едно от конкретните условия, оправдаващи ограничението. С други думи, физическите лица по принцип имат право на достъп, но такъв достъп може да бъде ограничаван. Обратно, формулировката на член 36, параграф 2 „достъп се отказва“ не оставя възможност за преценка, дали може или не може да бъде предоставен достъп. По същество това означава, че физическите лица нямат такова право за определен период от време. Няма причина основният подход на Регламент (ЕО) № 45/2001 да не действа за подобна ситуация, особено ако член 20 би дал възможност за ограничение правата на достъп в периода, предвиден в член 36, параграф 2. Наистина, ако Комисията желае да откаже достъп, тя може да се възползва от член 20, съгласно който достъп може да бъде отказан с цел защита на разследването.

45.

ЕНОЗД смята, че предложението следва да бъде формулирано по същия начин както Регламент (ЕО) № 45/2001. Противното би противоречало на общата рамка, която предвижда правото на достъп съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001. Проблемът би могъл да се реши просто чрез заместването на думите „се отказва “с „може да бъде отказан“.

46.

Процедурата за подаване на искания за достъп от страна на физически лица: Предложението изменя и допълва стария член 37, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 515/97, уреждащ процедурата за подаване на искания за получаване на достъп до информация дали в МИС се съдържа лична информация, свързана с дадено лице. Новият член 37, параграф 2 признава възможността физическите лица да подават искания за достъп до Европейския надзорен орган по защита на данните, както и до националните надзорни органи, в зависимост от това дали данните са въведени в МИС от Комисията или от държава-членка.

47.

ЕНОЗД приветства факта, че това изменение в по-голяма степен хармонизира процедурата с настоящата правна рамка за защита на данните. Поради следните причини обаче ЕНОЗД смята, че компетенциите на държавите-членки и на Комисията не следва да зависят от структурата, която е въвела информацията в МИС. Първо, ЕНОЗД отбелязва, че физическите лица най-вероятно няма да знаят коя структура — Комисията или държава-членка — е въвела информацията в МИС. Съответно те няма да знаят коя структура е компетентна да се занимава с тяхното искане за достъп. Процедурата за искане на достъп ще стане тромава, ако физическите лица бъдат задължени първо да установят кой е въвел данните. Второ, ЕНОЗД смята, че тази разпоредба противоречи на критерия, посочен в член 36, параграф 1, съгласно който правото на достъп се регулира от законите на държавите-членки или от правилника за защита на данните, приложим за Комисията, в зависимост от това дали тези права се ползват респективно в държавите-членки или в институциите на ЕС. Затова, дори и само с цел съвместимост с член 36, компетенцията по исканията за достъп следва да зависи от това дали достъпът е поискан от националните надзорни органи или от ЕНОЗД.

48.

За да се реши този проблем, изречението „в зависимост от това дали данните са въведени в МИС от държава-членка или от Комисията“ следва да бъде заменено с „в зависимост от това дали на правата се позовават пред националните надзорни органи или пред ЕНОЗД“. Също така, ако се възприеме този подход, следващото изречение в параграф 37, параграф 2 придобива смисъл: „Когато данните са въведени в системата от друга държава-членка или от Комисията, те се проверяват в тясно сътрудничество с националния надзорен орган на тази държава-членка или с Европейския надзорен орган по защита на данните“.

II.5.   Обмен на информация

49.

Предложението не прибавя нови елементи, що се отнася до обмен на лични данни с органите на трети страни. Този въпрос се третира в член 30, параграф 4 на регламента. ЕНОЗД смята, че този член следва да бъде изменен и допълнен, с цел да се изтъкне необходимостта Комисията (не само държавите-членки) да предприема специални мерки по осигуряване на сигурността на данните при предаването или предоставянето им на отдели, намиращи се в трети страни. Освен това член 30, параграф 4 следва да бъде изменен и допълнен, за да гарантира съответствие със законодателството, приложимо за трансфера на лични данни към трети страни.

III.   Митническа идентификационна база данни („МИБД“)

50.

Членове 41a, б, в и г на предложението формулират правилата за работата на митническата идентификационна база данни. МИБД дава възможност на компетентните органи да проверяват дали дадено лице или фирма са били предмет на криминално разследване в някоя държава-членка.

51.

МИБД вече съществува като инструмент, използван от държавите-членки по третия стълб (15). Следователно, целта на член 41 е да осигури правна основа за МИБД на Общността, което ЕНОЗД приветства.

52.

Тъй като всички разпоредби на предложението, които се прилагат за МИС, се прилагат и за МИБД, ex член 41a, направените в раздел II по-горе коментари се отнасят mutatis mutandis за МИБД.

III.1.   Прилагане на Регламент (ЕО) № 45/2001

53.

ЕНОЗД отбелязва, че предвид на това, че Комисията е компетентна да обработва данните съдържащи се в МИБД, следва да е ясно, че Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни е приложим за МИБД. ЕНОЗД смята, че би било уместно член 41 да напомня за приложимостта на Регламент (ЕО) № 45/2001 към МИБД и за надзорните компетенции на ЕНОЗД по наблюдението и гарантирането на спазването на разпоредбите на регламента.

54.

ЕНОЗД припомня, че по причина на прилагането на член 27 на Регламент (ЕО) № 45/2001 и като се вземат предвид целите на МИБД и естеството на включените данни, може да се сметне, че тя носи конкретни рискове за правата и свободите на субектите на данните и че затова ЕНОЗД трябва да извърши предварителна проверка на системата

III.2.   Съхраняване на данните

55.

Член 41г определя конкретни срокове за съхраняване на данните. ЕНОЗД смята, че сроковете предвидени в член 41г са разумни.

56.

Не е сигурно как тази разпоредба се отнася към член 33 по отношение на МИС. По презумция, член 41г има приоритет над разпоредбата със същия обект, третираща МИС, но това не се споменава изрично в предложението. Би имало полза от разпоредба, изясняваща този момент.

III.3.   Актуализиране на информацията, регистрирана в МИБД

57.

Принципът за качество на данните ex член 4 на Регламент (ЕО) № 45/2001 изисква личните данни да бъдат достатъчни, уместни и да не превишават необходимото с оглед на целите, за които се събират. Ясно е, че качеството на личните данни може да бъде гарантирано само ако тяхната точност се проверява редовно и надлежно. ЕНОЗД приветства и разпоредбата на член 41г, която изисква досиетата да бъдат изтрити незабавно след снемане на подозренията от дадено лице по законите, наредбите и процедурите на съответната държава-членка.

58.

От друга страна, за да се гарантира, че данните, които не са необходими, не остават в МИБД, ЕНОЗД предлага за МИБД да се прилагат някои от правилата за съхранение на данни, определени за МИС по член 33. По-специално, ЕНОЗД предлага за МИБД да се прилагат разпоредбите на член 33, параграф 1, съгласно които необходимостта от съхраняването на данните следва да се преразглежда веднъж годишно от предоставилия и въвел за съхранение данните партньор. За тази цел ЕНОЗД предлага да се включи следната формулировка след член 41г, параграф 2: „Необходимостта от съхраняване на данните се преразглежда поне веднъж годишно от предоставилата и въвела данните държава-членка“.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

59.

ЕНОЗД приветства факта, че с него са проведени консултации относно предложението, което предвижда създаването или актуализирането на различни системи, съдържащи лични данни: европейски информационен справочник, митническа информационна система (МИС) и митническа идентификационна база данни (МИБД), с цел укрепване на сътрудничеството и обмена на информация между държавите-членки и между тях и Комисията.

60.

По същество , ЕНОЗД прави следните заключения:

Предложението не дава достатъчно аргументи в подкрепа на необходимостта от създаване на Европейски информационен справочник. ЕНОЗД призовава Комисията да извърши съответна оценка на необходимостта от създаването на справочника и да докладва за своите констатации.

Следва да бъде добавен нов параграф в член 18a, параграф 1, който припомня приложението на Регламент (ЕО) № 45/2001 за европейския информационен справочник, в смисъл, че: „Комисията счита европейския информационен справочник за система за обработка на лични данни, която попада под разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001“.

Следва да бъде пояснено, че националните разпоредби, прилагащи Директива 95/46/ЕО, се прилагат за използването от страна на държавите-членки на европейския информационен справочник. ЕНОЗД предлага член 18a, параграф 2, буква в) да бъде изменен, както следва: „При воденето на справочника Комисията има право: в) да предоставя информацията в този справочник на имащите отношение органи, посочени в член 1, параграф 1, единствено за постигане на целите на настоящия регламент. По-нататъшното използване на личните данни от тези органи се урежда от националните разпоредби, прилагащи Директива 95/46/ЕО“.

Предложението не казва нищо, що се отнася до мерките за сигурност на европейския информационен справочник. ЕНОЗД смята, че би било уместно към член 18a, параграф 2 да се добави нов параграф, който да предвижда приемането на допълнителни административни правила, сочещи конкретни мерки за гарантиране поверителността на информацията. При приемането на тези правила следва да бъдат проведени консултации с ЕНОЗД.

Предложението не признава изцяло надзорната роля на ЕНОЗД спрямо митническата информационна система (МИС). За решаване на този проблем член 37, параграф 3 следва да бъде изменен и допълнен, за да гласи, че „Европейският надзорен орган по защита на данните ще упражнява надзор по съответствието на МИС с Регламент (ЕО) № 45/2001“.

Дейността по надзора на националните надзорни органи и на ЕНОЗД следва да бъде координирана до известна степен, за да гарантира достатъчно ниво на съгласуваност и цялостна ефективност при надзора на МИС. В тази връзка ЕНОЗД предлага като първа възможност, включването на нов раздел в член 37, постановяващ, че „ЕНОЗД свиква поне веднъж годишно среща с всички национални органи по надзора с цел да се решат свързани с МИС проблеми по надзора. Като надзорни органи се посочват членовете на националните органи по защита на данните и ЕНОЗД“. По-добро решение, обаче, би било да се следва по-развития модел, възприет наскоро за второто поколение Шенгенска информационна система (ШИС II). Във всеки от случаите, съгласно този подход, член 43, параграф 5 следва също да бъде изменен и допълнен, както следва: „Комитетът заедно с групата по надзора, посочена в член …, разглежда всички проблеми по дейността на МИС, които са срещнали посочените в член 37 органи по надзора. Комитетът заседава в своята ad hoc формация поне веднъж годишно“.

Съгласно член 36.2, втори параграф, отнасящ се до достъпа до личните данни, съхранявани в МИС, „достъп се отказва“ в периода, когато тече наблюдение, отчитане на анализа на дейностите или разследване. За да се осигури съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001, ЕНОЗД би предпочел изменение, което да гласи: „достъп може да бъде отказан“.

Що се отнася до процедурата за искане на достъп — дали достъпът трябва да бъде поискан от ЕНОЗД или от националните органи по надзора, ЕНОЗД смята за много тромава предлаганата система ex член 37, параграф 2, съгласно който компетентният орган се определя от това дали данните са въведени в МИС от Комисията или от държава-членка. Тя би противоречала и на други членове на предложението. За да се реши този проблем, изречението „в зависимост от това дали данните са въведени в МИС от държава-членка или от Комисията“ в член 37, параграф 2 следва да бъде заменено с „в зависимост от това дали на правата се позовават пред националните надзорни органи или пред ЕНОЗД“.

ЕНОЗД смята, че би било уместно член 41а да напомни за приложимостта на Регламент (ЕО) № 45/2001 към митническата идентификационна база данни (МИБД) и за надзорните компетенции на ЕНОЗД за наблюдение и гарантиране на съответствието с разпоредбите на регламента.

61.

За да се гарантира, че личните данни, които вече не са необходими, се изчистват от МИБД, ЕНОЗД предлага следната формулировка да бъде включена след член 41г, параграф 2: „Необходимостта от съхраняването на данните се преразглежда поне веднъж годишно от предоставилата и въвела данните държава-членкаfg“.

62.

Що се отнася до процедурата , ЕНОЗД:

препоръчва в преамбюла на предложението да има изрично позоваване на настоящото становище, както следва: „След консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните“.

припомня, че доколкото операциите по обработката на европейския информационен справочник, МИС и МИБД носят конкретни рискове за правата и свободите на субектите на данните поради целта на базата данни и естеството на данните, съгласно член 27 на Регламент (ЕО) № 45/2001, ЕНОЗД трябва да извърши предварителна проверка на трите системи.

Съставено в Брюксел на 22 февруари 2007 г.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  OB L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  OB L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  OB L 82, 22.3.1997 г., стр. 1.

(4)  Протокол, изготвен в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за изменение на Конвенцията за използване на информационна технология за митнически цели по отношение на създаването на идентификационна база данни за митнически досиета (конвенцията за МИС). Протоколът е приет с Акт на Съвета от 8 май 2003 г. (2003/C 139/01), C 139/1, публикуван на 13.6.2003 г.

(5)  Правните основания за междуправителствената база данни е Конвенцията за МИС — конвенция, изготвена на базата на член K.3 на Договора за Европейския съюз относно използването на информационна технология за митнически цели, (OB C 316, 27.11.1995 г., стр. 34).

(6)  Виж предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), [SEC(2006) 638]/COM/2006/0244 окончателен — COD 2006/0084.

(7)  Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно административна взаимопомощ за защита на финансовия интерес на Общността срещу измамите и всякакви други незаконни дейности (COM (2004) 509 окончателен от 20 юли 2004 г.), (OB C 301, 7.12.2004 г., стр. 4.

(8)  Член 18.3., буква в) ограничава данните до не повече от „името, моминското име, собствените имена, псевдонимите, дата и място на раждане, националност, пол и адрес на собствениците, спедиторите, получателите, транзитните агенти, превозвачите и другите посредници или лица ангажирани в международната логистична верига и превоза на стоките“.

(9)  Контролиращите органи на данни са лицата или органите, които определят целите и средствата за обработка на данните, както в обществения, така и в частния сектор.

(10)  Освен когато доставчиците на услуги, които прехвърлят информацията на Комисията, вече са информирали за това физическите лица съгласно националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

(11)  Операциите по обработка на данни, които подлежат на предварителна проверка от ЕНОЗД, включват операциите, изброени в член 27 на Регламент (ЕО) № 45/2001, включително обработката на данни, свързани със здравето и предполагаеми престъпления, престъпления, присъди или мерки за сигурност; б) операции по обработката на данни, предназначени за оценка на аспекти на личността на субекта на данните, включително неговите/нейните способности, ефективност и поведение; в) операции по обработката на данни, позволяващи правене на връзки, които не са предвидени в националното или общностно законодателство, между обработвани за различни цели данни; г) операции по обработката на данни с цел изключване на лица от дадено право, облага или договор.

(12)  Данни, свързани с расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи, данни относно здравето или сексуалните предпочитания.

(13)  Становище от 19 октомври 2005 г. по три предложения относно второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) (COM (2005)230 окончателен, COM (2005)236 окончателнен и COM (2005)237 окончателен), ОВ C 91, 19.04.2006 г., стр. 38; Становище от 23 март 2005 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държавите-членки за визите за кратък престой, ОВ C 181, 23.7.2005 г., стр. 13.

(14)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4-23.

(15)  Създадена с Акт на Съвета от 8 май 2003 г., съставящ Протокола за изменение на Конвенцията за използването на информационна технология за митнически цели.


28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/12


Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по: измененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (COM(2006) 213 окончателен) и предложение за регламент на Комисията (ЕО, Евратом) за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (SEC(2006) 866 окончателен)

(2007/C 94/03)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 286 от него,

като взе предвид Хартата на Европейския съюз за основните права, и по-специално член 8 от нея,

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2), и по-специално член 41 от него,

като взе предвид исканията за становище в съответствие с член 28 на Регламент (ЕО) № 45/2001, изпратени от Комисията на 18 май 2006 г. (за измененото предложение за Финансовия регламент) и 4 юли 2006 г. (за предложението за правилата за прилагане);

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на 25 юни 2002 г.относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3) (наричан по-долу „ФР“) поставя правните основи на реформата на финансовото управление. През декември 2002 г., след обширно консултиране на институциите, Комисията прие правилата за прилагане на ФР (наричани по-долу „ПП“). И двата регламента, които са приложими за всички институции, влязоха в сила на 1 януари 2003 г.

2.

Измененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4) (наричано по-долу „предложение за ФР“) прието през 2006 г. се представя, за да бъде изпълнено условието на член 184 на ФР, съгласно който на всеки три години или когато това се окаже необходимо, финансовият регламент се подлага на преглед. Основната цел на предложението за ФР е да подобри ефикасността и прозрачността на правилата чрез намиране на по-добро равновесие между стойността на контрола и съществуващите финансови рискове, като същевременно се поддържа високо ниво на защита на фондовете на Общността. Измененото предложение за ФР бе прието чрез съгласуване между Европейския парламент и Съвета в края на ноември 2006 г. Настоящото становище взема под внимание този текст (5).

3.

С цел ускоряване на законодателния процес, Комисията пое инициативата да представи предложение за регламент на Комисията (ЕО, Евратом) за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (6) (наричано по-долу „предложение за ПП“). От ЕНОЗД е поискана консултация в рамките на тези две предложения.

4.

ЕНОЗД смята, че е важно да бъде направен анализ на предложенията, тъй като те ще засегнат начина, по който се третират някои лични данни на физическите лица, отнасящи се до финансова дейност. Един от основните моменти на предложенията е, че те предвиждат създаването и администрирането от страна на Комисията на обща за всички институции и органи централна база данни на кандидатите и оферентите, намиращи се в специфична ситуация на отстраняване поради измама, и позволяват обмен на съдържащата се в базата данни информация с органи на различни нива. ЕНОЗД подчертава, че предвидената централна база данни, която ще включва кандидати и оференти, които се намират в някоя от ситуациите, посочени в членове 93, 94 и 96, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква a) на Финансовия регламент, вече е съществувала преди изменението на Финансовия регламент (7). Съществуващата база данни разчита на използването на предупреждения на различни нива (1, 2, 3, 4, 5a и 5б) според тяхното въздействие върху кандидатите и оферентите. Съществуващата база данни, изградена на институционално ниво от Комисията, обаче, има по-широк обхват от предвидената в предложението за Финансовия регламент (включваща само предупреждения на ниво 5). Тази централна база данни и други аспекти на предложенията изискват внимателен анализ от гледна точка на защита на данните.

Консултации с ЕНОЗД

5.

Предложенията за ФР и ПП бяха изпратени за консултация на ЕНОЗД от Комисията, както се предвижда в член 28, параграф 2 на Регламент (EO) № 45/2001 от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Регламент 45/2001“). Предвид задължителния характер на член 28, параграф 2 на Регламент (EO) № 45/2001, ЕНОЗД приветства изричното позоваване на тази консултация в преамбюла на предложенията.

II.   АНАЛИЗ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

6.

Комисията, която отговаря за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз и всички останали средства, управлявани от Общностите, има задължение да противодейства на измамите и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Общностите. Предложенията за ФР и ПП определят нови задължения за Комисията по възлагането на обществени поръчки и предоставянето на договори и безвъзмездни средства на трети страни в контекста на управлението на средствата на Общностите. Предвид на това, че с предложенията се установяват правила, целящи осигуряване на защитата на финансовите интереси на Общностите, много важно е при обработката на лични данни с оглед защита на тези интереси да бъдат надлежно гарантирани защитата на данните и правото на личен живот на засегнатите лица.

II.1.   Прозрачност

7.

ЕНОЗД отчита, че в предложенията се насърчават важни принципи, свързани с доброто финансово управление и се въвеждат или укрепват нови такива. Например, ЕНОЗД отбелязва, че съображение 1 на предложението за ФР предвижда, че „прозрачността, в частност, трябва да се засили чрез осигуряване на информация за бенефициерите на средства на Общностите“. Този принцип е развит в член 30, параграф 3 и член 53 на ФР.

8.

Тези регламентиращи принципа за прозрачност разпоредби въвеждат огласяване на бенефициерите на средства от бюджета. ЕНОЗД подкрепя включването на този принцип, при надлежно спазване на Директива 95/46/EC и Регламент (EO) № 45/2001, но желае да подчертае, че тъй като се разкриват лични данни, следва да се спазва проактивен подход към правата на субектите на данни (8). Този проактивен подход би могъл да включва информиране на субектите на данни предварително, по време на събиране на личните данни, че тези данни може да бъдат публикувани, както и гаранции, че се зачитат правата на субекта на данните на достъп и на възражение. Този принцип следва да се прилага и към последващото обявяване на бенефициерите (член 169 от Правилата за прилагане).

II.2.   Централна база данни „Система за ранно предупреждение “(СРП)

9.

Член 95 на предложението за ФР предвижда създаването и администрирането от страна на Комисията, при спазване на правилата на Общността за обработка на лични данни, на централна база данни, която да съдържа съответните подробности за кандидатите и оферентите, които се намират в ситуацията на отстраняване, посочена в член 93, член 94 (9) и член 96, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква a). Както бе споменато във въведението, този нов вариант на член 95, който подчертава водещата роля на Комисията, не променя съществено съществуващата практика, използвана досега (т. е. член 95 на ФР гласи, че всяка институция има своя собствена база данни). Наистина понастоящем институциите (10) нямат отделна база данни, а използват компютъризираната база данни на Европейската комисия и обменят информация с последната (11). Тази база данни се поддържа съгласно процедурата, предвидена в решение на Комисията за системата за ранно предупреждение (СРП) (12). Комисията централизира цялата съответна информация и играе ролята на централен портал между всички институции, които участват в схемата.

10.

Член 95 на предложението за ФР също така гласи, че базата данни е обща за институциите, изпълнителните агенции и органите, посочени в член 185 на ФР. В съгласуваната версия на Финансовия регламент член 95 гласи още, че органите на държавите-членки и на трети страни, както и органите, участващи в изпълнението на бюджета, предоставят на компетентния разпоредител с бюджетни кредити информация за кандидати и оференти, които са в някоя от ситуациите, посочени в член 93, параграф 1, буква д) (т. е. съдебно решение със сила на res judicata). Тази информация се съобщава, когато поведението на въпросния субект накърнява финансовите интереси на Общностите (член 95, параграф 2). Последиците, свързани с участията на тези субекти, ще бъдат анализирани по-долу.

11.

ЕНОЗД е съгласен с принципа за централна база данни на кандидати и оференти, които се намират в някоя от ситуациите, посочени в член 93, член 94 и член 96, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква a), в светлината на целите на обработката на данни, предвидени от ФР. Тези цели са повишаване на ефективността, подобряване на защитата на финансовите интереси на Общността и осигуряване движението на поверителна информация относно трети страни.

12.

Въпреки че сега все повече се използват централните бази данни и широкомащабните системи, ЕНОЗД смята, че във всеки случай необходимостта от подобна база данни трябва да се оценява правилно и внимателно, а когато базата данни е създадена — трябва да се прилагат конкретни гаранции в светлината на принципите за защита на данните. Това цели да се избягнат събития, които неоправдано биха засегнали защитата на личните данни. Според ЕНОЗД всяко предложение, което предвижда създаването на централно хранилище на лични данни, трябва да спазва европейската регулаторна рамка за защита на данните и реално да я прилага. Например, с най-голямо практическо значение за обработването на лични данни от страна на европейските институции са член 4 (качество на данните), член 5 (легитимна обработка на данни) и член 10 (обработка на специални категории данни) на Регламент (EO) № 45/2001.

13.

Освен това ЕНОЗД подчертава, че лични данни следва да се събират за законни цели (член 4, параграф 1, буква б) на Регламент (EO) № 45/2001). В този контекст ЕНОЗД смята, че ако е в законните интереси на институциите и органите да създадат системата, за да запазят финансовите интереси и репутация на Общностите, въвеждането на предупреждение за дадено лице може да има сериозни неблагоприятни последици за субекта на данните и поради тази причина трябва да има конкретни гаранции за защита на законните интереси на субекта на данните. Тези гаранции са развити в следващите параграфи.

II.2.a.   Засегнати субекти на данни

14.

Базата данни СРП се основава на централно утвърден „файл на юридическо лице “(наричан по-долу ФЮЛ) и използва данните, които се съдържат в него. ФЮЛ е обща база данни, обхващаща юридически и физически лица, които имат или по някое време са имали договорни и/или финансови отношения с една от службите на Комисията: доставчици на услуги, персонал, експерти, бенефициери на безвъзмездни средства. Член 95 на предложението за ФР се отнася само за кандидати и оференти и не се прилага към членове на персонала, тъй като те не могат да бъдат също и кандидати и оференти. В това отношение ЕНОЗД предлага изясняване на определението за кандидати и оференти в предложението за ПП, за да се избегне объркване на обхванатите лица.

15.

Освен това ЕНОЗД предлага в член 134a на предложението за ПП да се даде пояснение за категориите лица, които са засегнати от базата данни. Член 134a включва трети страни, наричани още юридически лица във ФЮЛ, и които са или физически или юридически лица. Освен това предложението предвижда трета категория в смисъл, че информацията може да включва и физически лица с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол върху дадени юридически лица. Следователно, в последния случай физическите лица са в системата, дотолкова доколкото те имат правомощие за представителство. В настоящата практика те са въведени в базата данни като нов самостоятелен запис. Следва да се пояснят връзките и различията между юридическите лица и физическите лица с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол върху дадени юридически лица.

II.2.б.   Актуализиране на информацията, регистрирана в базата данни

16.

Принципът за качество на данните (член 4 на Регламент (EO) № 45/2001) изисква личните данни да бъдат достатъчни, уместни и не повече от необходимото с оглед на целите, за които се събират (13). Ясно е, че качеството на личните данни може да бъде гарантирано само, ако тяхната точност се проверява редовно и надлежно. Понастоящем предвидената в член 134a, параграф 2 на предложението за ПП процедура изисква Комисията редовно да предоставя посредством защитен протокол удостоверените данни, съдържащи се в базата данни, на посочените лица в институциите, изпълнителните агенции, ведомствата и органите, указани в параграф 1. Така предложеният график е неясен. На ЕНОЗД е известно, че се обсъждат алтернативи, които включват постоянно предоставяне на данни. Това обаче няма да е достатъчно. Наистина, според ЕНОЗД актуализирането на централната база данни трябва да е често, а честотата трябва да бъде структурирана и да се спазва точен график (ежемесечни или ежеседмични трансфери биха помогнали за осигуряване точността и своевременното актуализиране на данните).

II.2.в.   Управление и сигурност

17.

Централната база данни трябва да бъде подходящо защитена. Управлението и спазването на оптимално ниво на сигурност за централната база данни представлява основно изискване за гарантиране подходяща защита на личните данни, съхранявани в базата данни, и нейното актуализиране. За да се постигне такова удовлетворително ниво на защита, трябва да се прилагат съответни гаранции за справяне с потенциалните рискове, свързани с инфраструктурата на системата и с участващите лица.

18.

В това отношение ЕНОЗД е на мнение, че трябва да се създаде последователна система за подбор на разпоредители с бюджетни кредити, за да се даде възможност за подходяща защита на информацията, съхранявана в централната база данни и да се защити нейната цялостност. Въпреки че в член 134a се предвижда подбор и определяне на задачите на разпоредителя с бюджетни кредити, който отговаря за искането за въвеждане в базата данни и за получаване на проверените данни, съдържащи се в базата данни, тази процедура е предвидена само за институциите, изпълнителните агенции и органите, посочени в член 185 на ФР, и приложена за Комисията в решението на Комисията за системата за ранно предупреждение. Няма предвидено конкретно правило относно положението на държавите-членки, трети страни и международни организации. Това положение може да създаде несъгласуваност в защитата на данните, до които се осъществява достъп.

19.

Съветът на ЕНОЗД е в допълнителни административни правила да бъдат включени разпоредби за начина на даване на достъп на ведомствата и органите на държавите-членки, а също и на трети страни и международни организации до данните, както и по отношение обема на данните, до които може да има достъп. ЕНОЗД наистина смята за важно не само да се гарантира сигурността на информацията, съхранявана в базата данни, но също така информацията да бъде изпращана на съответните упълномощени ведомства, а в рамките на ведомствата — изключително на имащите отношение към въпроса длъжностни лица.

II.2.г.   Обмен на данни

20.

ЕНОЗД отчита създаването на единствена централна точка на достъп до базата данни, която се координира от Комисията. Освен това предложението за ФР разширява настоящото поле на действие на СРП, тъй като предвижда достъп за повече ведомства и органи, отколкото в предишната версия. Затова предложението за ФР предвижда различни положения, що се отнася до достъпа до информация. Положенията се отнасят до различни ведомства и органи и трябва да бъдат анализирани поотделно. От гледна точка на защита на данните, ЕНОЗД отбелязва, че такова право на достъп до базата данни, което се дава на различни органи, води до предаване на данни до всеки един от въпросните органи, независимо от факта, че данните се съхраняват от Комисията. Затова анализът трябва да бъде направен в светлината на членове 7, 8 и 9 на Регламент (EO) № 45/2001, които третират предаването на данни.

21.

Предложението за ФР прави разлика между два случая на предаване на данни. Първият е свързан с предаването на данни вътрешно или между институции и органи на Общността. Вторият се отнася до правото на достъп на държавите-членки и трети страни или международни органи. За целите на това становище ЕНОЗД прави отделен анализ на положението с държавите-членки и на положението с трети страни и международни органи, тъй като те са включени поотделно в Регламент (EO) № 45/2001.

22.

Първото положение е обхванато от член 95, параграф 1 на Предложението за ФР, който гласи, че базата данни, създадена и управлявана от Комисията, е обща за институциите, изпълнителните агенции и органите, посочени в член 185 на ФР. ЕНОЗД подчертава, че член 7 на Регламент (EO) № 45/2001 следва да се прилага, когато се предвижда предаване на лични данни вътрешно или между институции или органи на Общността. Затова ЕНОЗД припомня, че получателят на данните ги обработва само за целите, за които те са предадени.

23.

Достъпът на държави-членки, трети страни и международни организации е обхванат от втория абзац на член 95, параграф 2 на предложението за ФР. Те имат достъп до информацията, която се съдържа в базата данни, и могат да я вземат предвид при възлагането на обществени поръчки, свързани с изпълнението на бюджета, включително и на тяхна собствена отговорност. Затова предложението предвижда автоматичен достъп до базата данни в рамките на възлагането на обществени поръчки, свързани с изпълнението на бюджета.

24.

ЕНОЗД подчертава, че член 8 на Регламент (EO) № 45/2001 следва да се прилага, когато държавите-членки са получатели на въпросните данни. Този член третира предаване на лични данни на получатели, които са различни от институции и органи на Общността и спрямо които се прилагат разпоредбите на Директива 95/46/ЕО. В този случай, вероятно член 8, буква а) ще се спазва поради факта, че „нуждата “от данни за изпълнението на задачи от страна на получателите е свързана с избрания от Комисията начин за изпълнение на бюджета. Освен това всички тези органи действат съгласно националното право, прилагащо Директива 95/46/EO, и действат с цел изпълнение на бюджета на Европейския съюз.

25.

За трети страни и международни организации следва да се прилага член 9 на Регламент (EO) № 45/2001 (14). Член 9, параграф 1 забранява лични данни да се предават на получатели, които са различни от институции и органи на Общността и не са подчинени на разпоредбите на национално право, прието съобразно Директива 94/46/ЕО, освен ако в страната на получателя или в рамките на международната организация-получател не е гарантирано достатъчно ниво на защита и данните не се предават единствено с оглед на изпълнение на задачи, които са от компетенциите на контролиращия орган. Регламент (EO) № 45/2001 позволява изключения, които включват възлагането на обществени поръчки, свързани с изпълнението на бюджета. ЕНОЗД обаче подчертава, че тези изключения трябва да бъдат тълкувани рестриктивно. За предпочитане е да се осигурят подходящи гаранции в случай на структурни предавания. В контекста на предаването от централната база данни, предаванията са структурни и затова в правилата за прилагане следва да се формулира нуждата от гаранции, като например договорни клаузи в споразумението за предоставяне на средства от ЕС.

26.

Освен това, на третите страни не се предоставят само данни от централната база данни съгласно член 95 на ФР. Член 134a на ПП също така предвижда получаването на данни от трети страни и международни организации и в тази връзка те удостоверят пред Комисията, че информацията е установена и предадена съгласно правилата за защита на лични данни. В този контекст ЕНОЗД подчертава важността на принципа за качество на данните, когато се осъществява международно предаване на данни. Трябва да бъде гарантирано спазването на разпоредбите на Регламент (EO) № 45/2001 относно точността и актуализирането на данните, които се предоставят на Комисията и записват в базата данни. Затова, когато се сключват споразумения за финансиране, е важно да се определят данните, които се включват, както и гаранциите, свързани с тяхното качество. Необходимостта от тези гаранции следва да бъде изложена и в правилата за прилагане.

II.2.д.   Права на кандидатите и оферентите

27.

Кандидатите и оферентите, които са регистрирани в централната база данни, се ползват от гаранциите по управлението на техните лични данни в централната база данни. Тези гаранции следва да залегнат по-специално в правото на субекта на данните да бъде информиран и да има достъп до информацията, свързана с него.

28.

Правото на информация е включено в член 134a, параграф 1, точка 3 на предложението за ПП. ЕНОЗД обаче смята, че формулировката на този параграф следва да бъде разглеждана и тълкувана, както следва:„Институциите, изпълнителните агенции, ведомствата и органите, посочени в член 95, параграф 1 и параграф 2 на Финансовия регламент удостоверяват пред Комисията, че информацията е установена и предадена съгласно правилата за защита на лични данни и че въпросната трета страна е информирана за предаването на информацията“. ЕНОЗД подчертава, че Регламент (EO) № 45/2001 се прилага за институции, изпълнителни агенции и органи, но че в държавите-членки ще се прилагат националните законодателства, съответстващи на Директива 95/46/ЕО. Проблеми могат да възникнат, обаче, на национално ниво, когато дадена трета страна не осигурява на своите граждани правото да бъдат информирани. ЕНОЗД смята, че Комисията следва да осигури механизъм, който дава възможност на всички кандидати и оференти да бъдат информирани за включването им централната база данни.

29.

Освен това ЕНОЗД е съгласен с проактивния подход към правото на информация (15). В случая с предварителната проверка на приложението на СРП на Съда на Европейските общности (16), ЕНОЗД приветства, че всички трети страни биват предварително информирани, че личните им данни могат да бъдат използвани от съда не само за вътрешни цели, свързани с процеса на възлагане на обществени поръчки, но и съобщени на други институции в контекста на членове 93 и 94 на ФР с цел включването им в базата данни на Комисията, предвидена в член 95 на ФР. В такива случаи дадена трета страна вече е информирана за възможността да бъде изключена от участие в процеса на възлагане на обществени поръчки или изключена от възлагането на договор, ако е включена в базата данни на Комисията. От същата гледна точка ЕНОЗД отчита и положените усилия за осигуряване на допълнителни права на информация. Например, съображение 36 на Предложението за ФР урежда правото на информация, която да бъде предоставена на неспечелилите оференти след възлагането на обществената поръчка. Както бе вече подчертано в настоящото становище, ЕНОЗД предлага тази процедура да бъде съблюдавана във всички въпросни институции, ведомства и органи и да бъде предвидена в предложението за ПП.

30.

Член 13 на Регламент (EO) № 45/2001 установява право на достъп на субекта на данните до информация, която се обработва от контролиращите органи на данните. Следователно, за да може да бъде осъществено това право, в правилата за прилагане следва да бъде заявено, че всяка трета страна, въведена в базата данни, има право на достъп до данните, свързани с него или с нея, и че това право следва да не бъде ограничавано по причини, различни от споменатите в член 20 на Регламент (EO) № 45/2001. Освен това, правото на достъп е тясно свързано с проактивния подход, споменат по-горе, в смисъл че незнанието за включването в базата данни, явно води до това, че лицата няма да могат да упражняват правото си на достъп.

II.2.е.   Нужда от предварителна проверка

31.

Съгласно член 27, параграф 2, буква б) на Регламент (EO) № 45/2001 операции за обработка, предназначени за оценка на аспекти на личността на субекта на данните, включително неговите/нейните способности, ефективност и поведение, има вероятност да носят конкретни рискове за правата на субектите на данните. Освен това, същото се отнася и когато те съдържат данни, свързани с операции за обработка с цел изключване на лица от право, облага или договор (член 27, параграф 2, буква г)).

32.

Към датата на приемането на настоящото становище, и Европейската комисия и Съдът на Европейските общности изпратиха нотификация на ЕНОЗД за предварителна проверка на системата за ранно предупреждение въз основа на съществуващата версия на ФР. Тъй като новата версия на ФР въвежда модификации в управлението на базата данни по отношение на създаването и администрирането на обща база данни, до която ще имат достъп и на която ще изпращат данни държавите-членки, трети страни и международни организации, ЕНОЗД смята, че това е съществена промяна, попадаща под член 27 на Регламент (EO) № 45/2001. Затова, когато Комисията предприеме стъпки за въвеждане на новата правна рамка, ЕНОЗД ще извърши предварителна проверка на системата.

III.   СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ

33.

Въпреки че не е включена в настоящите промени, които са част от предложенията, ЕНОЗД би желал да се възползва от тази възможност, за да изтъкне една разпоредба, която е третирал в предишни случаи на предварителна проверка свързани с бюджетни въпроси.

Съществуваща рамка

34.

Член 49 на настоящите ПП относно поддържане на оправдателна документация от разпоредители с бюджетни кредити предвижда, че „Управленските системи и процедури във връзка с поддържането на оригинални оправдателни документи предвиждат: (…) г) документите да бъдат съхранявани най-малко пет години от датата, на която Европейският парламент освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за бюджетната година, за която се отнасят документите. Документите, които се отнасят до неприключени окончателно операции, се съхраняват за по-дълъг срок от посочения в буква г), т. е. до края на годината след годината на приключване на операцията“.

35.

Следователно принципът за запазването на оправдателни документи за целите на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на отчетите на европейските институции и органи, както е установен от ПП, позволява възможен срок на запазване до 7 години.

36.

Оправдателните документи, поддържани от разпоредителите с бюджетни кредити, могат да съдържат лични данни и в тази връзка се прилагат и принципите за запазване на лични данни, формулирани с Регламент (EO) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

37.

Като общ принцип член 4, параграф 1, буква в) на Регламент (EO) № 45/2001 предвижда, че личните данни трябва да са достатъчни, уместни и не повече от необходимото предвид целите, за които се събират и/или обработват впоследствие. Член 4, параграф 1, буква д) на регламента допълнително предвижда, че личните данни могат да бъдат съхранявани по начин, който позволява установяване на самоличността на субектите на данни в продължение на период, който не надвишава необходимото за целите, за които се събират или впоследствие обработват данните.

38.

Член 37 на регламента предвижда конкретни правила, що се отнася до съхраняването на данните за трафика и сметките в контекста на вътрешни мрежи за комуникация. Тези мрежи са определени в член 34 като „телекомуникационни мрежи или терминално оборудване, които се експлоатират под контрола на институция или орган на Общността“. Следователно членът се прилага към данни за трафика и сметките, събирани от вътрешните мрежи на институциите или органите на Общността.

39.

Съгласно член 37, параграф 1 данните за трафика, които се обработват и съхраняват за установяване на обажданията и други форми на свързване по телекомуникационните мрежи се изтриват или стават анонимни при приключване на обаждането или друга форма на свързване. Затова принципът е данните да бъдат изтривани веднага, след като станат ненужни за установяването на обаждане или друга форма на свързване.

40.

Член 37, параграф 2, обаче предвижда, че данните за трафика (17), според съгласуван с ЕНОЗД списък, могат да се обработват за целите на управлението на бюджета и трафика, включително проверка за разрешено използване на телекомуникационните системи. Те трябва да се изтриват или правят анонимни при първа възможност, но във всеки случай не по-късно от шест месеца след събирането им, освен ако не е необходимо да се съхраняват за по-дълъг период от време за установяване, упражняване или защита на право в случай на заведен съдебен иск. Ако шестмесечният срок изтече без завеждане на съдебно производство, данните за трафика трябва да се изтриват или правят анонимни. Ако е започнало съдебно производство в рамките на този срок, това производство ще прекъсне предписания срок до края на производството и допълнително до края на предписания срок за обжалване или за приключване на производството по обжалването, според случая. Всяко запазване на данните за трафика и сметките след тези шест месеца, може да бъде оправдано единствено на базата на член 20.

41.

Член 20 на Регламент (EO) № 45/2001 предвижда, че изключения и ограничения могат да бъдат приложени към незабавното изтриване на данни за трафика (както се предвижда в член 37, параграф 1), в определени ограничени случаи, изброени в този член. Данни за трафика могат да бъдат запазвани, особено ако това представлява необходима мярка за гарантиране на предотвратяването, разследването, разкриването и съдебното преследване на престъпни деяния; важен икономически или финансов интерес на дадена държава-членка или на Европейските общности, в т. ч. валутни, бюджетни и данъчни въпроси; или защитата на субекта на данни или на правата и свободите на други лица. Член 20, като изключение от принципите за защита на данните предвидени в регламента, трябва да бъде тълкуван рестриктивно и се прилага за всеки конкретен случай поотделно. Освен това член 20 предвижда единствено изключения за незабавното изтриване на данни за трафика, посочено в член 37, параграф 1, а не за ограничението от шест месеца, предвидено в член 37, параграф 2. Следователно член 20 не може да служи за оправдаване на запазването повече от шест месеца на данните за трафика за обичайните цели на извършването на одит, както се предвижда в член 49 на ПП.

Необходимост от преразглеждане

42.

Затова ЕНОЗД препоръчва да се преразгледат разпоредбите на ПП за запазване на оправдателни документи, така че те да гарантират спазването на принципите, регулиращи защитата на личните данни.

43.

За да се гарантира спазване на тези принципи, информацията, която се съдържа в оправдателните документи, трябва да бъде внимателно разглеждана. Наистина оправдателните документи съдържат различни нива на информация: обща информация с практическо значение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, включително евентуален одит, и подробна информация, която като такава не е необходима за бюджетния контрол.

44.

Общият принцип следва да бъде, че ако оправдателните документи съдържат лични данни, то само личните данни, необходими за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, могат да бъдат обработвани. Доколкото това е възможно, документите, съдържащи лични данни, които не са необходими за тази цел, следва да бъдат изтрити. Запазването на съответните данни може да бъде за толкова дълъг период от време, колкото е необходимо за целите на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Срокът от 5-7 години, установен в член 49 на ПП, трябва във всеки случай да се разглежда като максимален срок за запазване на оправдателни документи.

45.

Що се отнася до запазване на оправдателни документи, които съдържат подробности като данни за трафика, принципът следва да бъде, че тези данни за трафика следва да бъдат изтривани, тъй като те не са необходими за целите на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Когато оправдателните документи са подредени на различни нива, най-ниското ниво с най-големи подробности, което може да съдържа данни за трафика, не е необходимо и не следва да бъде запазвано за целите на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Ако оправдателните документи не са подредени на различни нива, следва да се предвиди частична обработка на информацията, съдържаща се в документите, при условие че това не изисква прекомерно усилие.

46.

За илюстриране на този момент ЕНОЗД би желал да вземе за пример бюджетирането на фиксираната телефония в институциите. Що се отнася до фиксираната телефония, принципът, установен в член 37, предполага, че данните за трафика, като набиращият номер, набираният номер и продължителността на разговора, могат да бъдат съхранявани за срок до 6 месеца за целите на управление на трафика и бюджета, включителноза проверка за разрешено ползване на комуникационните системи. След надлежната проверка за разрешено ползване на средствата за комуникации, всички данни за трафика следва да се изтриват или анонимизират. Ако е необходимо данните да се запазят за извършване на одит на разходите за комуникации съгласно ПП, не е нужно да се пазят подробни данни за трафика. Единствените данни от практическо значение, които могат да се пазят за целите на бюджета, са свързани с разходите за комуникации, които не разкриват никакви съществени данни за трафика (18).

Предложения за променен член 49

47.

За да се реши проблема за съгласуването, ЕНОЗД предлага да се добави един параграф към член 49 на ПП, който да предвижда следното: „Лични данни, които се съдържат в оправдателни документи, следва да бъдат изтривани, когато това е възможно, когато тези данни не са необходими за целите на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Във всички случаи следва да се спазва член 37, параграф 2 на Регламент (ЕО) 45/2001, що се отнася до запазването на данни за трафика“.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЕНОЗД приветства факта, че с него са проведени консултации относно тези предложения, които предвиждат стабилно и по-прозрачно финансово управление на средствата на Общността. Той приветства и тази възможност да подчертае редица конкретни аспекти на защитата на данните, свързани с тяхното прилагане, особено в контекста на системата за ранно предупреждение.

По същество ЕНОЗД препоръчва следното:

Включване в правилата за прилагане на указания за проактивния подход (предварителна информация и обратна информация), който следва широко да бъде прилаган от всички заинтересовани институции, ведомства и органи в светлината на принципа за прозрачност,

Когато се създава централна база данни, трябва да бъдат въведени конкретни гаранции в светлината на принципите за защита на данните,

Правилата за прилагане следва да пояснят в член 134a понятията за кандидати и оференти, както и категориите лица, които са засегнати от базата данни,

В правилата за прилагане следва да се добави точен график относно актуализирането на информацията, съдържаща се в базата данни,

За избягване на несъгласуваност трябва да се създаде система за подбор на разпоредители с бюджетни кредити в държавите-членки, ведомствата и органите; техният достъп до информация, както и обемът на данните, до които могат да имат достъп съгласно член 95, параграф 2, следва да се определят в допълнителни административни правила,

В контекста на предаването на лични данни от централната база данни, тези предавания са структурни и затова в правилата за прилагане следва да се формулира нуждата от гаранции, като например договорни клаузи,

Когато се получават данни от трети страни и международни организации е важно да се определят данните, които се включват, както и гаранции за тяхното качество и затова необходимостта от тези гаранции следва да бъде включена в правилата за прилагане,

Формулировката на член 134а, параграф 1, точка 3) на правилата за прилагане следва да бъде преразгледана, така че да се отнася за институциите, изпълнителните агенции, ведомствата и органите, посочени в член 95, параграф 1 и параграф 2 на Финансовия регламент,

По отношение на правото на достъп на кандидати и оференти, следва да се включи препратка към член 13 на Регламент (EO) № 45/2001,

За да се реши проблемът за съгласуваността с член 37 на Регламент (EO) № 45/2001, ЕНОЗД предлага да се добави един параграф към член 49 на ПП.

По процедурата, ЕНОЗД:

препоръчва в преамбюла на предложението да има изрично позоваване на настоящото становище,

припомня, че тъй като предвидените операции по обработката ще въведат съществени промени в управлението на базата данни и поради това ще попаднат в обхвата на член 27 на Регламент (EO) № 45/2001, ЕНОЗД трябва да извърши предварителна проверка на системата преди нейното въвеждане.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2006 г.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  OB L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  OB L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  OB L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  Док. COM(2006) 213 окончателен — 2005/0090 (CNS).

(5)  Член 95, параграф 3, точка 2 е заличена от измененото предложение, което означава подобрение на текста от гледна точка на защита на данните.

(6)  Док. SEC(2006) 866 окончателен.

(7)  За анализ на съществуващото положение виж становището от предварителната проверка на ЕНОЗД относно системата за ранно предупреждение (СРП) на Комисията. 6 декември 2006 г., което може да намерите на адрес: www.edps.europa.eu

(8)  Виж членове 11-13 и 18 на Регламент (ЕО) № 45/2001. За понятието проактивен подход виж: EDPS Background paper: public access to documents and data protection (Информационен доклад на ЕНОЗД: обществен достъп до документи и защита на данни), 12 юли 2005 г. на разположение на адрес: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21.

(9)  Членове 93 и 94 (във връзка с член 114, параграф 2) установяват задължение за отстраняване на трети страни от участие в процедура по възлагане на обществена поръчка, когато се намират в едно от положенията, изброени в член 93 на ФР, или забранява възлагането на поръчки или отпускането на безвъзмездни средства на трети страни в положение на конфликт на интереси или представили документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, поискана от възложителя като условие за участие в процедурата за възлагане на обществени поръчки.

(10)  Член 1 на ФР: за целите на настоящия регламент, Икономическият и социален комитет, Комитетът на регионите, Омбудсманът и Европейският надзорен орган по защита на данните се третират като институции на Общността.

(11)  Виж Становище на ЕНОЗД за предварителната проверка на СРП на Съда на Европейските общности, което предстои да бъде публикувано на нашата Интернет страница.

(12)  C(2004) 193/3, изменено с поправка C(2004)517 и последно изменено с вътрешните правила за 2006 г., виж: http://ec.europa.eu/budget/library/sound_fin_mgt/ews_decision_en.pdf

(13)  Следната информация е включена в СРП системата: име и адрес на физическото лице, вид предупреждение по СРП, начална дата, крайна дата на активно предупреждение, служба на Комисията, която е поискала поставянето на знака за СРП.

(14)  Член 9 е подобен на членове 25 и 26 на Директива 95/46/ЕО.

(15)  Виж по-горе за принципа на прозрачност.

(16)  Предстои скорошното му публикуване на нашата Интернет страница: www.europa.edps.eu

(17)  Данните за сметките не са изрично споменати в член 37, параграф 2, но могат имплицитно да бъдат включени.

(18)  Ясна илюстрация за това може да бъде намерена в становището на ЕНОЗД за процедурата „TOП 50 “на Европейския парламент (случай 2004-0126).


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/19


Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация

(Дело № COMP/M.4524 — Nemak/Hydro Castings)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 94/04)

На 23 февруари 2007 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената нотифицирана концентрация и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32007M4524. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/19


Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация

(Дело № COMP/M.4465 — Thrane & Thrane/Nera)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 94/05)

На 21 март 2007 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената нотифицирана концентрация и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32007M4465. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/20


Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация

(Дело № COMP/M.4500 — Nemak/TK Aluminum „A“)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 94/06)

На 3 април 2007 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената нотифицирана концентрация и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32007M4500. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/20


Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация

(Дело № COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 94/07)

На 23 април 2007 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената нотифицирана концентрация и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32007M4286. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/21


Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация

(Дело № COMP/M.4456 — Mahle/Dana EPG)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 94/08)

На 6 март 2007 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената нотифицирана концентрация и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32007M4456. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/22


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(2007/C 94/09)

Дата на приемане на решението

11.12.2006 г.

№ на помощта

N 688/06

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Наименование (и/или име на бенефициента)

Wijziging van de subsidieregeling voor het inbouwen van het European Train Control System (ETCS) in een reeks vrachtlocomotieven

Правно основание

Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS

Вид на мярката

Схема за помощи

Цел

Предоставяне на финансова помощ по разходите по внедряването на Европейската система за контрол на влаковете в поредица товарни локомотиви, които ще използват новия маршрут Betuwe

Вид на помощта

Субсидии

Бюджет

25 млн. EUR за периода 2006-2007 г.

Интензитет

50 % от признатите разходи

Продължителност

2006-2007 г.

Икономически сектори

Транспорт

Име и адрес на предоставящия орган

Ministerie van Vervoer en Waterwegen

Koningskade 4

2500 EX Den Haag

Nederland

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/23


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 94/10)

Дата на приемане на решението

8.3.2007 г.

Помощ №

N 41/07

Държава-членка

Чешка република

Регион

Название титла (и/или име на бенефициера)

Podpora společnosti Silver Screen s. r. o. určená na audiovizuální tvorbu

Правно основание

Dohody o podpoře filmového projektu mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem obrany

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 7 милиона CZK

Интензитет

15 %

Времетраене

1.1.2007 г.-31.12.2007 г.

Икономически отрасли

Отдих, култура, спорт

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstvo kultury ČR

Maltézské nám. 1

CZ-118 01 Praha

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

22.3.2007 г.

Помощ №

N 71/07

Държава-членка

Германия

Регион

Название титла (и/или име на бенефициера)

Verlängerung und Änderung der Beihilfemaßnahme „Biomasse und Energie“

Правно основание

Richtlinie zur Förderung der energetischen Nutzung von Biomasse im ländlichen Raum durch das Land Schleswig-Holstein

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 2,4 милиона EUR; Общ бюджет: 16,8 милиона EUR

Интензитет

40 %

Времетраене

1.1.2007 г.-31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Енергетика

Название и адрес на предоставящия орган

Investitionsbank Schleswig-Holstein

Fleethörn 29-31

D-24103 Kiel

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/25


Обменен курс на еурото (1)

27 април 2007 г.

(2007/C 94/11)

1 еуро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3643

JPY

японска йена

162,76

DKK

датска крона

7,4501

GBP

лира стерлинг

0,68225

SEK

шведска крона

9,1435

CHF

швейцарски франк

1,6431

ISK

исландска крона

87,67

NOK

норвежка крона

8,1380

BGN

български лев

1,9558

CYP

кипърска лира

0,5821

CZK

чешка крона

28,166

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

245,98

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6980

MTL

малтийска лира

0,4293

PLN

полска злота

3,7786

RON

румънска лея

3,3122

SKK

словашка крона

33,655

TRY

турска лира

1,8241

AUD

австралийски долар

1,6423

CAD

канадски долар

1,5235

HKD

хонконгски долар

10,6701

NZD

новозеландски долар

1,8385

SGD

сингапурски долар

2,0683

KRW

южнокорейски вон

1 267,64

ZAR

южноафрикански ранд

9,5915

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,5235

HRK

хърватска куна

7,3675

IDR

индонезийска рупия

12 384,43

MYR

малайзийски рингит

4,6670

PHP

филипинско песо

64,497

RUB

руска рубла

35,0600

THB

тайландски бат

44,610


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/26


Списък на безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата 2006 година по бюджетен ред 05 08 06

(публикуван в съответствие с Регламент (EО) № 2208/2002) на Комисията)

(2007/C 94/12)

ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙНОСТИ

Име на заявителя

(акроним)

Име на заявителя (пълно)

Улица

Пощенски код

Град

Държава

Отпусната сума

(EUR)

%

Наименование/Описание

COPA

Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'Union Européenne

Rue de Trèves, 61

1040

Брюксел

Белгия

100 000,00

30,5

Новата селскостопанска политика на ЕС — Подпомагане укрепването на конкурентоспособността и устойчивостта на европейското селско стопанство — Дейност 1: Конгрес на европейските земеделски производители — 2006 г. „Европейското селско стопанство — незаменимо за икономиката и обществото“

 

 

 

 

 

 

40 907,50

48,23

Новата селскостопанска политика на ЕС — Подпомагане укрепването на конкурентоспособността и устойчивостта на европейското селско стопанство — Дейност 2: Семинар „Новата обща селскостопанска политика и безопасността на храните в селското стопанство. Осъществими ли са стандартите на ЕС?“

 

 

 

 

 

 

45 026,00

50

Новата селскостопанска политика на ЕС — Подпомагане укрепването на конкурентоспособността и устойчивостта на европейското селско стопанство — Дейност 3: Семинар „Възстановяване на равновесието на силите в хранителната верига“

ALPA

Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari

Via Leopoldo Serra, 37

00153

Рим

Италия

71 782,18

50

Информационни мерки за укрепване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство — Дейност 1: „Бъдещи сценарии за малките земеделски производители в ЕС на 25-те: сравнение между опита и оценките“

 

 

 

 

 

 

49 894,00

50

Информационни мерки за укрепване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство — Дейност 2: „Добри селскостопански и екологични условия за всички“

 

 

 

 

 

 

33 410,00

50

Информационни мерки за укрепване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство — Дейност 3: „Мултимедиен компактдиск: Селското стопанство разчита на младите хора: новите данни професионални и предприемачески данни в сектора на земеделието“

CIPA

Centro Istruzione Professionale e Agricola

Via Santi 14

41100

Модена

Италия

24 455,00

50

Разпространение на действителните модели на новатаОСП в подкрепа на по-силно и по-конкурентоспособно развитие на селското стопанство чрез по-голямо сближаване в рамките на ЕС — Дейност 1: касета „Някои конкретни примери от началното на процеса за осъществяване на ОСП от две страни кандидатки: Румъния и България“

 

 

 

 

 

 

20 830,00

50

Разпространение на действителните модели на новата ОСП в подкрепа на по-силно и по-конкурентоспособно развитие на селското стопанство чрез по-голямо сближаване в рамките на ЕС — Дейност 2: семинар „Проектът за развитие на селското стопанство в Унгария“

 

 

 

 

 

 

27 021,25

49,13

Разпространение на действителните модели на новата ОСП в подкрепа на по-силно и по-конкурентоспособно развитие на селското стопанство чрез по-голямо сближаване в рамките на ЕС — Дейност 3: семинар „Добри агрономични и екологични условия за постигане на високо качество на хранителните продукти“

 

 

 

 

 

 

27 912,50

50

Разпространение на действителните модели на новата ОСП в подкрепа на по-силно и по-конкурентоспособно развитие на селското стопанство чрез по-голямо сближаване в рамките на ЕС — Дейност 4: конференция „Новата политика за развитие на селското стопанство: единно плащане, приспособяване към нормите за производство и отглеждане на животни и подкрепа на инвестициите и маркетинга“

CEJA

Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs

Rue Belliard 23 A

1050

Брюксел

Белгия

68 119,50

50

Семинари на CEJA за млади земеделски производители от Европа — Дейност 1: „Комуникационен семинар на CEJA за новите инструменти, насочен към младото поколение в земеделието “във Финландия

 

 

 

 

 

 

69 379,75

50

Семинари на CEJA за млади земеделски производители от Европа — Дейност 2: „Комуникационен семинар на CEJA за иновациите като инструмент за увеличаване на конкурентоспособността в сектора на земеделието в ЕС “в Белгия

 

 

 

 

 

 

77 175,75

50

Семинари на CEJA за млади земеделски производители от Европа — Дейност 3: „Комуникационен семинар на CEJA за основания на знания селскостопански модел — европейският модел на бъдещето “в Гърция

 

 

 

 

 

 

73 192,50

50

Семинари на CEJA за млади земеделски производители от Европа — Дейност 4: „Семинар на CEJA за осъществяване на реформата в ОСП от 2003 г. — път, насочен към бъдещето? “в Испания

INIPA

IDEM

Via XXIV Maggio, 43

00187

Рим

Италия

19 075,25

50

Селско стопанство и територия: печеливша интеграция — политиката за развитие на селското стопанство за периода 2007-2013 г. — Дейност 1: „Създаване на уебсайт относно политиката за развитие на селското стопанство“

Stichting Avalon Foundation

IDEM

't Bosk 71

8731

Уомълс

Нидерландия

33 947,00

50

Мрежа Авалон — Дейност 1: „Среща на мрежата Авалон: национални планове за биологични храни и биологично земеделие“

 

 

 

 

 

 

12 500,00

50

Мрежа Авалон — Дейност 2: „Екстранет приложение за екологичните аспекти на ОСП“

 

 

 

 

 

 

23 145,00

50

Мрежа Авалон — Дейност 3: „Гостуване на разменни начала: развитие на биологичната верига“

 

 

 

 

 

 

19 140,00

50

Мрежа Авалон — Дейност 4: „Гостуване на разменни начала: Развитие на биологичното производство“

AGPME

Asociación General de Productores de Maíz de España

Oficina 106 — Ciudad del Transporte

50820

Сарагоса

Испания

25 061,00

50

Практически съвети за по-добро разбиране на ОСП — Дейност 1: „Практически съвети за по-добро разбиране на ОСП: Андалусия“

 

 

 

 

 

 

25 061,00

50

Практически съвети за по-добро разбиране на ОСП — Дейност 2: „Практически съвети за по-добро разбиране на ОСП: Кастилия и Леон“

 

 

 

 

 

 

25 061,00

50

Практически съвети за по-добро разбиране на ОСП — Дейност 3: „Практически съвети за по-добро разбиране на ОСП: Арагон“

 

 

 

 

 

 

25 061,00

50

Практически съвети за по-добро разбиране на ОСП — Дейност 4: „Практически съвети за по-добро разбиране на ОСП: Кастилия ла Манча“

 

 

 

 

 

 

49 054,50

50

Практически съвети за по-добро разбиране на ОСП — Дейност 5: „Практически съвети за по-добро разбиране на ОСП: Барбастро“

IFOAM

International Federation of Organic Agricultural Movements European union Regional group

Boulevard Louis Schmidt, 64

1040

Брюксел

Белгия

35 970,50

50

Биологичното земеделие като важен инструмент за бъдещото развитие на европейското селско стопанство в рамките на реформираната ОСП — Дейност 1: „Биологично земеделие и развитие на селските райони за осигуряване на растеж, работни места и устойчивост“

 

 

 

 

 

 

25 026,50

50

Биологичното земеделие като важен инструмент за бъдещото развитие на европейското селско стопанство в рамките на реформираната ОСП — Дейност 2: „Биологичното земеделие и развитието на селските райони в контекста на Лисабонската стратегия“

 

 

 

 

 

 

33 262,50

50

Биологичното земеделие като важен инструмент за бъдещото развитие на европейското селско стопанство в рамките на реформираната ОСП — Дейност 3: „Биологичното земеделие и защитата на околната среда за осигуряване на устойчив растеж“

FADEAR

Fédération Associative pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural

104, Rue Robespierre

93170

Баньоле

Франция

35 000,00

48,8

Селскостопанските политики пред предизвикателствата на 21-ви век — Дейност 1: „Климатични изменения, достъп до природните ресурси. Как ОСП и регионалните политики могат да се подготвят за последиците от климатичните изменения?“

 

 

 

 

 

 

41 000,00

49,22

Селскостопанските политики пред предизвикателствата на 21-ви век — Дейност 2: „ОСП и възстановяването на хранителните култури в европейското отвъдморско пространство“

 

 

 

 

 

 

35 000,00

49,65

Селскостопанските политики пред предизвикателствата на 21-ви век — Дейност 3: „Селко стопанство и заетост: европейската и регионалните селскостопански политики — създатели на дълготрайни работни места в селското стопанство, които могат да се заемат и от външни лица“

 

 

 

 

 

 

34 000,00

48,61

Селскостопанските политики пред предизвикателствата на 21-ви век — Дейност 4: „ОСП и регионалните политики по отношение на енергийните проблеми“

ANELKIS

Development Agency of Elassona-Kissavos SA

Dimarchou Vlachodimou 1

40200

Еласона

Гърция

44 113,75

75

Новата ОСП: рамка за преструктуриране в сектора на земеделието — животновъдство в префектура Лариса. Защита на потребителите и на околната среда — Дейност 1: „Отглеждането на животни като алтернативна възможност за развитие на сектора на земеделието в рамките на новата ОСП“

 

 

 

 

 

 

15 050,00

50

Новата ОСП: рамка за преструктуриране в сектора на земеделието — животновъдство в префектура Лариса. Защита на потребителите и на околната среда — Дейност 2: „Публикуване на информационни листовки и брошура за производителите на памук, животновъдите, за потребителите и широката общественост“

 

 

 

 

 

 

55 191,25

75

Новата ОСП: Рамка за преструктуриране в сектора на земеделието — животновъдство в префектура Лариса. Защита на потребителите и на околната среда — Дейност 3: „Предпоставки и изисквания за прилагане и съответствие с новата ОСП — семинар за овцевъди и козевъди“

 

 

 

 

 

 

32 286,25

75

Новата ОСП: Рамка за преструктуриране в сектора на земеделието — животновъдство в префектура Лариса. Защита на потребителите и на околната среда — Дейност 4: „Условия и изисквания за прилагане и съотетствие с новата ОСП — семинар за свиневъди“

 

 

 

 

 

 

26 850,00

75

Новата ОСП: рамка за преструктуриране в сектора на земеделието — животновъдство в префектура Лариса. Защита на потребителите и на околната среда — Дейност 5: „Модернизация и Дейност на животновъдни стопанства в рамките на новата ОСП: основни условия за растеж на животновъдството, гарантиране на качеството и хигиената на храните и защита на околната среда — кръгла маса“

GESASE

General confederation of Greek Agrarian Associations

Kifissias Avenue 16

11526

Атина

Гърция

30 375,58

50

Новата ОСП, нови перспективи — Дейност 1: семинар на тема „Европейското селско стопанство на световния пазар: нови предизвикателства за младите земеделски производители“

 

 

 

 

 

 

52 319,62

75

Новата ОСП, нови перспективи — Дейност 2: семинар на тема „Новата ера в селскостопанското производство и търговия в Югоизточна Европа“

 

 

 

 

 

 

30 375,58

50

Новата ОСП, нови перспективи — Дейност 3: семинар на тема „Развитието на селскотото стопнаство и жените“

 

 

 

 

 

 

30 375,58

50

Новата ОСП, нови перспективи — Дейност 4: семинар на тема „Новата ОСП: възможности и предизвикателства“

S.Y.D.A.S.E.

Confederation of Democratic Rural Associations Greece

31, Veranzerou Str.

10431

Атина

Гърция

21 586,25

75

Ревизирана ОСП, растеж, конкурентоспособност и заетост в новата институционална среда — Дейност 1: „Среща на S.Y.D.A.S.E. в Серес: ревизираната ОСП и развитието на селските райони“

 

 

 

 

 

 

21 378,12

75

Ревизирана ОСП, растеж, конкурентоспособност, заетост в новата институционална среда — Дейност 2: „Среща на S.Y.D.A.S.E. в Яница: ревизираната ОСП и развитието на селските райони“

 

 

 

 

 

 

21 303,12

75

Ревизирана ОСП, растеж, конкурентоспособност, заетост в новата институционална среда — Дейност 3: „Среща на S.Y.D.A.S.E. в Кардица: ревизираната ОСП и развитието на селските райони“

LAWICON GmbH

IDEM

Mars-la-tour-Strasse 1-13

26121

Олденбург

Германия

20 706,18

40,27

Новата селскостопанска политика — нови консултативни стратегии за прилагане на ОСП в селскостопанските предприятия — обучение за разпространители на информация в Европа

ISEFT

Istituto Superiore europeo per la Formazione Turistica

Via Roma, 5

18012

Бордигера

Италия

43 919,00

50

„Стратегически насоки на ОСП за периода 2007-2013 г.: общи перспективи за Поненте Лигуре и Източна Европа “— Дейност II: „Реформата в ОСП и новите сценарии за сътрудничество между Поненте Лигуре и Източна Европа“

UUAA

Unións agrarias UPA

Doutor Maceira, 13 — Bajo

15706

Сантяго де Компостела

Испания

25 000,00

50

Консултативна виртуална платформа за осъществяването на средносрочен преглед на ОСП

FNPL

Fédération Nationale des Producteurs de Légumes

60, rue du Faubourg Poissonnière

75010

Париж

Франция

13 877,50

50

Учебен семинар за младите зеленчукопроизводители

Общо за програмите за дейности

1 710 178,96

 

СПЕЦИФИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ МЕРКИ

Име на заявителя

(акроним)

Име на заявителя (пълно)

Улица

Пощенски код

Град

Държава

Отпусната сума

(EUR)

%

Наименование/Описание

Okosoziales Forum Osterreich

IDEM

Franz Josefs-Kai 13

1010

Виена

Австрия

49 880,00

50

Развитие на селските райони — добри и най-добри практики

Confagricultura Verona

Unione Provinciale Agricoltori di Verona

Via Sommacampagna, 63

37137

Верона

Италия

35 708,50

50

Реформата в ОСП. Предложение за нова ООП и лансирана на конкурентоспособността в сектора за производство на плодове и зеленчуци. Сравнение между производители от Италия, Франция и Испания.

C.e.S.A.R.

Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

Via Metastasio 22

06081

Асизи

Италия

29 735,50

50

Селскостопански политики на Общността: качество на храната, опазване на околната среда, поддържане на традициите

Provincia di Pisa

IDEM

P.zza V. Emanuele IIo, 14

56125

Пиза

Италия

20 002,00

48,78

От ОСП до лозарството; информация за модела на ЕС

CEPF

Confédération Européenne des Propriétaires forestiers

Rue des Foyers 6

1537

Люксембург

Люксембург

30 948,00

65

Горското стопанство в бъдещата ОСП/политика за развитие на селските райони — от политиката към практиката -Обмяна на национален опит с оглед прилагане на мерките в горското стопанство

EFNCP

The European Forum on Nature Conservation and Pastoralism Ltd

Fleming Court, Leigh Road

SO50 9 PD

Истлейт

Обединеното кралство

99 565,00

50

Международна конференция за влиянието на реформата в Първия стълб върху селскостопанските земи с висока природна стойност

Conseil Général du Gard

IDEM

3, rue Guillemette

30044

Париж

Франция

53 840,00

50

MEDA DIETE -Средиземноморски режим на хранене и възпитание на вкуса, Дейностто на ОСП и Европейския съюз

CFP

Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana

Via S. Allende 2/1

42016

Гуастала

Италия

33 264,00

50

Екологично устойчиви производства: реформите в ОСП и екологичните условия (кръстосано спазване) за областта на зърнените култури, земеделието и животновъдството, лозарството и винопроизводството

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani, 38

00162

Рим

Италия

58 000,00

49,74

Лесно пазаруване

LEAB

Lantbrukarnas Ekonomi-AB

Klara Östra Kyrkogata 12

105 33

Стокхолм

Швеция

50 936,00

50

Предизвикателствата и възможностите на реформираната ОСП

Disputación Provincial de Huelva

IDEM

Avda. Martín Alonso Pinzón, 9

21003

Хуелва

Испания

50 000,00

48,64

Проект „Eurocork“

SED-TV

Keresledemùo és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

Zrinyi utca 5/A

8200

Везпрем

Унгария

14 875,00

50

Селскостопанската политика в Европейския съюз

Ministry of Agriculture of the republic of Lithuania

IDEM

Gedimino pr. 19

01031

Вилнюс

Литва

65 400,00

50

Информиране на обществото за общата селскостопанска политика по телевизията

EPHA

European Public Health Alliance a.i.s.b.l.

Rue d'Arlon 39-41

1000

Брюксел

Белгия

18 275,00

50

Общата селскостопанска политика в пазарската ви чанта — интерактивен Интернат сайт и игра

FNAB

Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des Régions de France

40, rue de Malte

75011

Париж

Франция

58 799,86

75

Вторият стълб на новата ОСП и биологичното земеделие — Конференция за включване на френското биологично земеделие във втория стълб на новата ОСП: възможни мерки за подпомагане и особености на биологичното земеделие

IRIS

Institut de Relations Internationales et Stratégiques

2 bis, rue Mercœur

75011

Париж

Франция

34 190,30

50

Предизвикателствата на ОСП

CAP

Confederaçao dos Agricultores de Portugal

Avenida do Colégio Militar, lote 1786

1549-012

Лисабон

Португалия

25 622,07

50

Бъдещето на европейското селско стопанство: реформата на ОСП и преговорите в СТО

Magyar Rádió Részvénytársaság

IDEM

Bródy Sándor utca 5-7.

1088

Будапеща

Унгария

45 000,00

50

Какво ни дава ОСП?

FIVAL

Fédération interprofessionnelle du cheval de sport, de loisir et de travail

104, rue Réaumur

75002

Париж

Франция

81 031,69

50

Развитието в ОСП: нарастващото значение на втория стълб — европейската политика за развитие на селските райони: бъдещи активи за света на коня във Франция

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park Old Naas Road — Bluebell

Dublin 12

Дъблин

Ирландия

14 983,50

50

ОСП — в моя полза, в твоя полза, в наша полза

Общо за специфичните информационни мерки

870 056,42

 

Повторно поемане на задължения за безвъмездни средства, отпуснати през 2004 г.

Това досие е оттеглено през 2005 г. и през 2006 г.за него е поето повторно задължение, защото не е било възможно анализът да бъде приключен преди крайния срок —31.12.2005 г.

CEA

Confédération Européenne de l'Agriculture

Rue de la Science 23-25 bte 23

1040

Брюксел

Белгия

58 435,00

34,39

Конгрес аа европейското селско стопанство „Земеделските производители общуват с цялото общество“

Общо повторно поети задължения

58 435,00

 

Обща сума

2 638 670,38

 


28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/34


Насоки за държавните регионални помощи за 2007-2013 г. — Карта на националната регионална държавна помощ: Франция

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 94/13)

N 343/06 — ФРАНЦИЯ

Карта на държавните регионални помощи 1.1.2007 г.-31.12.2013 г.

(одобрена от Комисията на 7.3.2007 г.)

NUTS II-III

Имена на регионите NUTS-II/NUTS-III

Имена на общините, отговарящи на необходимите критерии (частично: околиите, отговарящи на необходимите критерии)

Таван на регионалните помощи за инвестиции (1)

(приложими за големите предприятия)

 

 

1.1.2007 г.-31.12.2013 г.

1.   

Региони NUTS-II, които отговарят на критериите за предоставяне на помощ съгласно член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО за целия период 2007-2013 г.

FR93

Guyane

60 %

FR91

Guadeloupe

50 %

FR92

Martinique

50 %

FR94

Réunion

50 %

2.   

Региони NUTS-II, които отговарят на критериите за предоставяне на помощ съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО за целия период 2007-2013 г.

FR83

Corse

15 %

3.   

Региони, които отговарят на критериите за предоставяне на помощ съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО за целия период 2007-2013 г. при максимален интензитет на помощта от 15 %

FR10

Île-de-France

FR102

Seine-et-Marne

77016 Bagneaux-sur-Loing; 77032 Beton-Bazoches; 77051 Bray-sur-Seine; 77061 Cannes-Ecluse; 77073 Chalautre-la-Petite; 77076 Chalmaison; 77079 Champagne-sur-Seine; 77137 Courtacon; 77156 Darvault; 77159 Donnemarie-Dontilly; 77166 Ecuelles; 77167 Egligny; 77170 Episy; 77172 Esmans; 77174 Everly; 77182 La Ferté-Gaucher; 77194 Forges; 77202 La Genevraye; 77210 La Grande-Paroisse; 77212 Gravon; 77236 Jaulnes; 77262 Louan-Villegruis-Fontaine; 77263 Luisetaines; 77275 Les Marêts; 77279 Marolles-sur-Seine; 77302 Montcourt-Fromonville; 77305 Montereau-Fault-Yonne; 77325 Mouy-sur-Seine; 77333 Nemours; 77379 Provins; 77396 Rupéreux; 77403 Saint-Brice; 77409 Saint-Germain-Laval; 77421 Saint-Mars-Vieux-Maisons; 77431 Saint-Pierre-lès-Nemours; 77434 Saint-Sauveur-lès-Bray; 77452 Sigy; 77456 Soisy-Bouy; 77467 La Tombe; 77482 Varennes-sur-Seine; 77494 Vernou-la-Celle-sur-Seine; 77519 Villiers-Saint-Georges; 77530 Voulton.

FR106

Seine-Saint-Denis

93005 Aulnay-sous-Bois (P: Aulnay-sous-Bois Nord); 93007 Le Blanc-Mesnil; 93013 Le Bourget; 93071 Sevran.

FR21

Champagne-Ardenne

FR211

Ardennes

08011 Anchamps; 08019 Les Grandes-Armoises; 08027 Auboncourt-Vauzelles; 08028 Aubrives; 08040 Les Ayvelles; 08043 Balan; 08045 Ballay; 08053 Bazeilles; 08057 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar; 08058 Belval; 08062 Bertoncourt; 08067 Blagny; 08076 Boulzicourt; 08078 Bourg-Fidèle; 08081 Bogny-sur-Meuse; 08083 Brévilly; 08085 Brieulles-sur-Bar; 08090 Carignan; 08119 Cheveuges; 08125 Cliron; 08135 La Croix-aux-Bois; 08136 Daigny; 08142 Donchery; 08145 Douzy; 08156 Eteignières; 08163 Faissault; 08175 Foisches; 08180 La Francheville; 08183 Fromelennes; 08185 Fumay; 08188 Gespunsart; 08190 Givet; 08194 Glaire; 08198 Grandpré; 08202 Gué-d'Hossus; 08205 Hagnicourt; 08206 Ham-les-Moines; 08211 Haraucourt; 08212 Harcy; 08217 Haulmé; 08218 Les Hautes-Rivières; 08222 Haybes; 08226 Hierges; 08237 Joigny-sur-Meuse; 08259 Longwé; 08260 Lonny; 08263 Lumes; 08268 Maisoncelle-et-Villers; 08283 Mazerny; 08284 Les Mazures; 08302 Monthermé; 08311 Mouzon; 08316 Neufmanil; 08328 Nouzonville; 08330 Novy-Chevrières; 08331 Noyers-Pont-Maugis; 08333 Olizy-Primat; 08341 Poix-Terron; 08346 Prix-lès-Mézières; 08353 Rancennes; 08354 Raucourt-et-Flaba; 08355 Regniowez; 08358 Remilly-les-Pothées; 08362 Rethel; 08363 Revin; 08367 Rocroi; 08370 Rouvroy-sur-Audry; 08388 Saint-Marceau; 08402 Saulces-Monclin; 08417 Sévigny-la-Forêt; 08430 Stonne; 08434 Sy; 08436 Taillette; 08444 Tétaigne; 08445 Thelonne; 08448 Thilay; 08453 Toges; 08456 Tournavaux; 08457 Tournes; 08466 Vaux-lès-Mouzon; 08467 Vaux-Montreuil; 08480 Villers-Semeuse; 08486 Vireux-Molhain; 08487 Vireux-Wallerand; 08488 Vivier-au-Court; 08490 Vouziers; 08491 Vrigne-aux-Bois; 08494 Wadelincourt; 08497 Warcq; 08503 Yvernaumont.

FR212

Aube

10005 Amance; 10021 Avant-lès-Ramerupt; 10031 Barbuise; 10035 Bayel; 10044 Bétignicourt; 10045 Beurey; 10046 Blaincourt-sur-Aube; 10067 Buchères; 10073 Chalette-sur-Voire; 10089 Châtres; 10091 Chaudrey; 10095 Le Chêne; 10113 Couvignon; 10114 Crancey; 10131 Droupt-Saint-Basle; 10134 Echemines; 10145 Faux-Villecerf; 10150 Fontaine; 10151 Fontaine-les-Grès; 10186 Laines-aux-Bois; 10205 Longpré-le-Sec; 10211 Macey; 10213 Magnant; 10214 Magnicourt; 10220 Maizières-la-Grande-Paroisse; 10228 Mathaux; 10235 Mesnil-la-Comtesse; 10240 Messon; 10242 Meurville; 10254 Montpothier; 10260 Moussey; 10269 Nozay; 10272 Ormes; 10273 Ortillon; 10274 Orvilliers-Saint-Julien; 10277 Palis; 10281 Le Pavillon-Sainte-Julie; 10290 Planty; 10298 Pont-sur-Seine; 10305 Prémierfait; 10307 Prugny; 10308 Prunay-Belleville; 10313 Radonvilliers; 10323 Romilly-sur-Seine; 10325 Rosières-près-Troyes; 10337 Saint-Christophe-Dodinicourt; 10341 Saint-Hilaire-sous-Romilly; 10344 Saint-Léger-près-Troyes; 10345 Saint-Léger-sous-Brienne; 10354 Saint-Nabord-sur-Aube; 10360 Saint-Pouange; 10362 Sainte-Savine; 10363 Saint-Thibault; 10379 Torcy-le-Grand; 10380 Torcy-le-Petit; 10381 Torvilliers; 10392 Vallant-Saint-Georges; 10400 Vaupoisson; 10401 Vendeuvre-sur-Barse; 10405 Verricourt; 10426 Ville-sous-la-Ferté; 10429 Villette-sur-Aube; 10444 Vulaines.

FR214

Haute-Marne

52045 Bettancourt-la-Ferrée; 52050 Biesles; 52058 Bologne; 52063 Bourg-Sainte-Marie; 52074 Breuvannes-en-Bassigny; 52079 Brousseval; 52093 Chalindrey; 52095 Chalvraines; 52101 Champigneulles-en-Bassigny; 52109 Charmes-en-l'Angle; 52118 Chatonrupt-Sommermont; 52121 Chaumont; 52122 Chaumont-la-Ville; 52161 Daillecourt; 52175 Donjeux; 52178 Doulevant-le-Château; 52200 Flagey; 52201 Flammerécourt; 52211 Froncles; 52222 Gillaumé; 52230 Gudmont-Villiers; 52234 Hâcourt; 52244 Humbécourt; 52246 Humes-Jorquenay; 52247 Illoud; 52250 Joinville; 52251 Jonchery; 52265 Bayard-sur-Marne; 52269 Langres; 52289 Liffol-le-Petit; 52292 Longeau-Percey; 52300 Magneux; 52302 Maizières; 52304 Malaincourt-sur-Meuse; 52305 Mandres-la-Côte; 52306 Manois; 52337 Montreuil-sur-Thonnance; 52352 Ninville; 52353 Nogent; 52355 Noidant-le-Rocheux; 52358 Noyers; 52360 Occey; 52364 Orcevaux; 52376 Pancey; 52384 Perrogney-les-Fontaines; 52398 Poissons; 52405 Prauthoy; 52407 Prez-sous-Lafauche; 52414 Rachecourt-sur-Marne; 52432 Rolampont; 52444 Saint-Blin; 52448 Saint-Dizier; 52449 Saints-Geosmes; 52456 Saint-Urbain-Maconcourt; 52457 Saint-Vallier-sur-Marne; 52463 Saudron; 52468 Semilly; 52469 Semoutiers-Montsaon; 52480 Soncourt-sur-Marne; 52497 Troisfontaines-la-Ville; 52509 Vaux-sous-Aubigny; 52512 Vecqueville; 52516 Verseilles-le-Haut; 52524 Vignory; 52529 Villegusien-le-Lac; 52541 Vitry-lès-Nogent; 52548 Vraincourt.

FR22

Picardie

FR221

Aisne

02003 Acy; 02009 Alaincourt; 02028 Athies-sous-Laon; 02043 Bagneux; 02046 Barenton-Bugny; 02059 Beautor; 02065 Bellicourt; 02066 Benay; 02075 Berthenicourt; 02087 Bieuxy; 02089 Billy-sur-Aisne; 02095 Bohain-en-Vermandois; 02103 Boué; 02109 La Bouteille; 02134 Buire; 02135 Buironfosse; 02141 La Capelle; 02149 Cerizy; 02157 Chambry; 02159 Champs; 02169 Châtillon-lès-Sons; 02173 Chauny; 02182 Chevennes; 02195 Ciry-Salsogne; 02197 Clairfontaine; 02212 Condren; 02226 Courmelles; 02240 Croix-Fonsommes; 02243 Crouy; 02275 Effry; 02277 Epagny; 02291 Estrées; 02295 Etréaupont; 02298 Etreux; 02303 Fayet; 02304 La Fère; 02313 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain; 02321 Fontaine-lès-Vervins; 02334 Fresnoy-le-Grand; 02340 Gauchy; 02345 Gibercourt; 02352 Gouy; 02353 Grandlup-et-Fay; 02358 Grougis; 02359 Grugies; 02361 Guise; 02363 Guny; 02370 Hargicourt; 02371 Harly; 02373 Hary; 02379 Le Hérie-la-Viéville; 02380 Hinacourt; 02381 Hirson; 02386 Iron; 02387 Itancourt; 02392 Joncourt; 02397 Jussy; 02398 Juvigny; 02403 Landifay-et-Bertaignemont; 02408 Laon (P); 02420 Lesdins; 02424 Leury; 02426 Levergies; 02431 Liez; 02446 Ly-Fontaine; 02450 Macquigny; 02463 Marfontaine; 02468 Marle; 02474 Mennessis; 02477 Mercin-et-Vaux; 02491 Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy; 02493 Monceau-le-Waast; 02495 Mondrepuis; 02500 Montbrehain; 02504 Montescourt-Lizerolles; 02532 Moy-de-l'Aisne; 02544 Neuve-Maison; 02548 La Neuville-lès-Dorengt; 02549 Neuville-Saint-Amand; 02558 Le Nouvion-en-Thiérache; 02564 Noyant-et-Aconin; 02567 Ohis; 02571 Omissy; 02574 Origny-en-Thiérache; 02575 Origny-Sainte-Benoite; 02599 Pierremande; 02607 Ploisy; 02610 Pommiers; 02616 Pont-Saint-Mard; 02635 Ramicourt; 02639 Remigny; 02657 Rougeries; 02659 Rouvroy; 02668 Sains-Richaumont; 02684 Saint-Michel; 02691 Saint-Quentin; 02697 Samoussy; 02703 Seboncourt; 02706 Septmonts; 02714 Sermoise; 02719 Sinceny; 02725 Sommeron; 02727 Sons-et-Ronchères; 02738 Tergnier; 02745 Toulis-et-Attencourt; 02756 Urvillers; 02757 Vadencourt; 02767 Vauxrezis; 02769 Vaux-Andigny; 02770 Vauxbuin; 02785 Vermand; 02789 Vervins; 02814 Villers-lès-Guise; 02820 Viry-Noureuil; 02827 Voyenne; 02830 Wassigny.

FR222

Oise

60211 Eragny-sur-Epte; 60459 La Neuville-sur-Ressons; 60533 Ressons-sur-Matz; 60538 Ricquebourg; 60558 Roye-sur-Matz; 60616 Sérifontaine.

FR223

Somme

80001 Abbeville; 80002 Ablaincourt-Pressoir; 80004 Acheux-en-Vimeu; 80008 Aigneville; 80009 Ailly-le-Haut-Clocher; 80018 Allenay; 80021 Amiens (P: Amiens Nord-est); 80036 Aubigny; 80039 Ault; 80063 Beauchamps; 80073 Bécordel-Bécourt; 80078 Bellancourt; 80080 Belloy-en-Santerre; 80088 Bernes; 80096 Béthencourt-sur-Mer; 80101 Beuvraignes; 80107 Blangy-Tronville; 80124 Bourseville; 80127 Bouvaincourt-sur-Bresle; 80131 Boves; 80141 Brie; 80147 Buigny-l'Abbé; 80149 Buigny-Saint-Maclou; 80163 Cambron; 80164 Camon; 80176 Carrépuis; 80177 Cartigny; 80186 Chaulnes; 80190 Chépy; 80199 Cléry-sur-Somme; 80204 Combles; 80240 Doingt; 80263 L'Echelle-Saint-Aurin; 80288 Estrées-Deniécourt; 80294 Eterpigny; 80296 L'Etoile; 80302 Faverolles; 80308 Feuquières-en-Vimeu; 80318 Flixecourt; 80360 Fressenneville; 80364 Friaucourt; 80366 Fricourt; 80368 Friville-Escarbotin; 80373 Gamaches; 80379 Glisy; 80393 Gruny; 80412 Hamelet; 80413 Hancourt; 80418 Hardecourt-aux-Bois; 80433 Herly; 80434 Hervilly; 80435 Hesbécourt; 80453 Laboissière-en-Santerre; 80474 Licourt; 80478 Lignières; 80505 Mametz; 80509 Marchélepot; 80517 Marquivillers; 80521 Maurepas; 80523 Méaulte; 80527 Méneslies; 80530 Méricourt-l'Abbé; 80533 Mers-les-Bains; 80536 Mesnil-Bruntel; 80542 Mesnil-Saint-Nicaise; 80546 Miannay; 80557 Estrées-Mons; 80560 Montauban-de-Picardie; 80561 Montdidier; 80574 Mouflers; 80585 Nesle; 80597 Nibas; 80613 Oust-Marest; 80620 Péronne; 80635 Pont-Remy; 80638 Potte; 80669 Rethonvillers; 80674 Rivery; 80677 Roisel; 80685 Roye; 80694 Sailly-le-Sec; 80714 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly; 80769 Treux; 80770 Tully; 80774 Vaire-sous-Corbie; 80779 Vauchelles-les-Quesnoy; 80784 Vaux-sur-Somme; 80795 Ville-le-Marclet; 80799 Villers-Bretonneux; 80801 Villers-Carbonnel; 80803 Villers-lès-Roye; 80804 Villers-sous-Ailly; 80807 Ville-sur-Ancre; 80827 Woincourt.

FR23

Haute-Normandie

FR231

Eure

27005 Ailly; 27008 Alizay; 27013 Amfreville-sous-les-Monts; 27045 Bazincourt-sur-Epte; 27056 Bernay; 27062 Berville-en-Roumois; 27065 Beuzeville; 27074 Boisney; 27081 Boncourt; 27092 Bosguérard-de-Marcouville; 27095 Bosrobert; 27100 Boulleville; 27102 Bouquetot; 27103 Bourg-Achard; 27110 Brestot; 27116 Brionne; 27125 Calleville; 27131 Carsix; 27134 Cauverville-en-Roumois; 27150 La Chapelle-Réanville; 27151 Charleval; 27163 Colletot; 27174 Corneville-sur-Risle; 27179 Courbépine; 27188 Criquebeuf-sur-Seine; 27196 Les Damps; 27202 Daubeuf-près-Vatteville; 27203 Douains; 27218 Epaignes; 27229 Evreux (P: Evreux-Est); 27249 Fontaine-Bellenger; 27253 Fontaine-la-Soret; 27258 Fort-Moville; 27263 Fourmetot; 27294 Grainville; 27306 Guichainville; 27312 Hardencourt-Cocherel; 27322 La Haye-Malherbe; 27332 Heudebouville; 27333 Heudicourt; 27340 Honguemare-Guenouville; 27343 Houlbec-Cocherel; 27367 Lieurey; 27372 Longchamps; 27377 Lyons-la-Forêt; 27386 Le Manoir; 27393 Martainville; 27394 Martot; 27398 Menneval; 27399 Mercey; 27410 Miserey; 27417 Morgny; 27422 Muids; 27458 Pîtres; 27467 Pont-Audemer; 27470 Pont-Saint-Pierre; 27487 Radepont; 27493 Romilly-sur-Andelle; 27497 Rougemontiers; 27517 Saint-Aubin-sur-Gaillon; 27529 Saint-Cyr-la-Campagne; 27531 Saint-Denis-des-Monts; 27533 Saint-Denis-le-Ferment; 27534 Saint-Didier-des-Bois; 27536 Saint-Eloi-de-Fourques; 27553 Saint-Julien-de-la-Liègue; 27557 Saint-Léger-de-Rôtes; 27561 Saint-Maclou; 27562 Saint-Marcel; 27586 Saint-Philbert-sur-Boissey; 27595 Saint-Pierre-du-Bosguérard; 27612 Saint-Vincent-des-Bois; 27616 La Saussaye; 27622 Serquigny; 27636 Le Thuit-Anger; 27637 Thuit-Hébert; 27638 Le Thuit-Signol; 27646 Le Torpt; 27648 Tostes; 27656 Toutainville; 27671 Vannecrocq; 27673 Vatteville; 27684 Le Vieil-Evreux; 27694 Villez-sous-Bailleul.

FR232

Seine-Maritime

76026 Arques-la-Bataille; 76052 Bailleul-Neuville; 76053 Baillolet; 76059 Bazinval; 76101 Blangy-sur-Bresle; 76122 Callengeville; 76154 Campneuseville; 76165 Caudebec-lès-Elbeuf; 76175 Clais; 76178 Cléon; 76202 Croixdalle; 76210 Dampierre-Saint-Nicolas; 76233 Ellecourt; 76244 Esclavelles; 76257 Fallencourt; 76262 Fesques; 76278 Foucarmont; 76305 Gonfreville-l'Orcher; 76319 Grand-Couronne; 76333 Guerville; 76341 Harfleur; 76344 Haudricourt; 76351 Le Havre (P: Le Havre 2ème Canton); 76363 Hodeng-au-Bosc; 76374 Incheville; 76394 Longroy; 76399 Lucy; 76414 Martin-Eglise; 76415 Massy; 76417 Maucomble; 76424 Ménonval; 76438 Millebosc; 76441 Monchaux-Soreng;76460 Nesle-Normandeuse; 76462 Neufchâtel-en-Bray; 76472 Notre-Dame-d'Aliermont; 76482 Offranville; 76484 Oissel; 76489 Oudalle; 76497 Petit-Couronne; 76500 Pierrecourt; 76507 Ponts-et-Marais; 76516 Quièvrecourt; 76520 Réalcamp; 76523 Rétonval; 76528 Rieux; 76533 Rogerville; 76545 Rouxmesnil-Bouteilles; 76553 Sainte-Agathe-d'Aliermont; 76561 Saint-Aubin-lès-Elbeuf; 76562 Saint-Aubin-le-Cauf; 76565 Saint-Aubin-sur-Scie; 76590 Saint-Jacques-d'Aliermont; 76598 Saint-Léger-aux-Bois; 76606 Morienne; 76612 Saint-Martin-au-Bosc; 76616 Saint-Martin-du-Manoir; 76624 Saint-Nicolas-d'Aliermont; 76640 Saint-Pierre-lès-Elbeuf; 76645 Saint-Riquier-en-Rivière; 76647 Saint-Romain-de-Colbosc; 76648 Saint-Saëns; 76657 Saint-Vigor-d'Ymonville; 76658 Saint-Vincent-Cramesnil; 76660 Sandouville; 76724 Vatierville; 76739 Vieux-Rouen-sur-Bresle; 76744 Villers-sous-Foucarmont.

FR24

Centre

FR241

Cher

18033 Bourges; 18050 La Chapelle-Saint-Ursin; 18058 Châteauneuf-sur-Cher; 18096 Foëcy; 18126 Levet; 18129 Lissay-Lochy; 18138 Marmagne; 18140 Massay; 18141 Mehun-sur-Yèvre; 18148 Méreau; 18169 Nozières; 18172 Orval; 18197 Saint-Amand-Montrond; 18205 Saint-Doulchard; 18207 Saint-Florent-sur-Cher; 18213 Saint-Germain-du-Puy; 18214 Saint-Hilaire-de-Court; 18221 Saint-Loup-des-Chaumes; 18222 Sainte-Lunaise; 18255 Le Subdray; 18267 Trouy; 18270 Vallenay; 18279 Vierzon.

FR242

Eure-et-Loir

28001 Abondant; 28007 Anet; 28053 Le Boullay-les-Deux-Eglises; 28062 Broué; 28089 Châteauneuf-en-Thymerais; 28098 Cherisy; 28134 Dreux; 28171 Garnay; 28178 Germainville; 28239 Marville-Moutiers-Brûlé; 28293 Oulins; 28312 Puiseux; 28332 Sainte-Gemme-Moronval; 28348 Saint-Lubin-des-Joncherets; 28359 Saint-Rémy-sur-Avre; 28360 Saint-Sauveur-Marville; 28371 Saussay; 28374 Serazereux; 28377 Sorel-Moussel; 28393 Tremblay-les-Villages; 28404 Vernouillet; 28405 Vert-en-Drouais.

FR243

Indre

36006 Argenton-sur-Creuse; 36018 Le Blanc; 36031 Buzançais; 36044 Châteauroux; 36046 La Châtre; 36050 Chezelles; 36053 Ciron; 36057 Coings; 36058 Concremiers; 36063 Déols; 36064 Diors; 36071 Etrechet; 36087 Ingrandes; 36088 Issoudun; 36089 Jeu-les-Bois; 36091 Lacs; 36120 Mers-sur-Indre; 36127 Montgivray; 36128 Montierchaume; 36129 Montipouret; 36140 Neuvy-Pailloux; 36142 Niherne; 36148 Oulches; 36154 Le Pêchereau; 36159 Le Poinçonnet; 36172 Rivarennes; 36176 Ruffec; 36179 Saint-Aoustrille; 36197 Saint-Hilaire-sur-Benaize; 36198 Saint-Lactencin; 36200 Saint-Marcel; 36202 Saint-Maur; 36210 Sarzay; 36219 Tendu; 36220 Thenay; 36222 Thizay; 36226 Tranzault; 36231 Velles; 36245 Villers-les-Ormes.

FR25

Basse-Normandie

FR251

Calvados

14001 Ablon; 14003 Agy; 14025 Aubigny; 14047 Bayeux; 14076 Blainville-sur-Orne; 14087 Bonnoeil; 14088 Bons-Tassilly; 14092 Bourguébus; 14102 Le Breuil-en-Auge; 14116 Le Bû-sur-Rouvres; 14119 Cagny; 14129 Campeaux; 14145 Cauvicourt; 14160 Cintheaux; 14167 Colombelles; 14173 Condé-sur-Ifs; 14174 Condé-sur-Noireau; 14180 Cordey; 14215 Cuverville; 14223 Le Détroit; 14226 Donnay; 14246 Escoville; 14251 Esson; 14252 Estrées-la-Campagne; 14258 Falaise (P: Falaise-Nord); 14260 Fauguernon; 14269 Fierville-les-Parcs; 14270 Firfol; 14284 Fourneaux-le-Val; 14294 Garcelles-Secqueville; 14299 Genneville; 14301 Giberville; 14303 Glos; 14317 La Graverie; 14319 Grentheville; 14326 Hermival-les-Vaux; 14328 Hérouvillette; 14332 La Hoguette; 14333 Honfleur; 14343 Les Isles-Bardel; 14360 Leffard; 14369 Litteau; 14375 Les Loges-Saulces; 14386 Magny-la-Campagne; 14394 Maizières; 14399 Manneville-la-Pipard; 14405 Martigny-sur-l'Ante; 14427 Le Mesnil-Villement; 14436 Monceaux-en-Bessin; 14441 Mont-Bertrand; 14445 Montfiquet; 14466 Norolles; 14467 Noron-l'Abbaye; 14486 Ouilly-le-Tesson; 14493 Percy-en-Auge; 14501 Pierrefitte-en-Cinglais; 14502 Pierrepont; 14516 Potigny; 14528 Quetteville; 14530 Ranville; 14531 Rapilly; 14536 La Rivière-Saint-Sauveur; 14540 Rocques; 14545 Roullours; 14546 Rouvres; 14554 Saint-Aignan-de-Cramesnil; 14563 Saint-Benoît-d'Hébertot; 14572 Saint-Denis-de-Méré; 14588 Saint-Germain-Langot; 14601 Saint-Julien-sur-Calonne; 14609 Saint-Loup-Hors; 14618 Sainte-Marie-Laumont; 14627 Saint-Martin-de-Mieux; 14630 Saint-Martin-des-Entrées; 14646 Saint-Pierre-Canivet; 14649 Saint-Pierre-du-Bû; 14674 Soignolles; 14675 Soliers; 14677 Soulangy; 14678 Soumont-Saint-Quentin; 14679 Subles; 14682 Surville; 14691 Tilly-la-Campagne; 14710 Tréprel; 14714 Le Tronquay; 14717 Truttemer-le-Grand; 14718 Truttemer-le-Petit; 14720 Ussy; 14727 Vaubadon; 14730 Vaudry; 14748 Vieux-Bourg; 14753 Villers-Canivet; 14762 Vire; 14764 Pont-d'Ouilly.

FR252

Manche

50032 La Barre-de-Semilly; 50034 Baudre; 50046 Bérigny; 50075 Brectouville; 50077 Bretteville; 50087 Brix; 50106 Cavigny; 50107 Catz; 50129 Cherbourg (P: Cherbourg Nord-Ouest); 50139 Condé-sur-Vire; 50149 Couville; 50161 Le Dézert; 50162 Digosville; 50164 Domjean; 50202 Giéville; 50209 Gonneville; 50224 Guilberville; 50230 Hardinvast; 50263 Lapenty; 50283 La Luzerne; 50287 La Mancellière-sur-Vire; 50294 Martinvast; 50296 Maupertus-sur-Mer; 50297 La Meauffe; 50321 Le Mesnil-Rouxelin; 50348 Montmartin-en-Graignes; 50362 Moulines; 50371 Le Neufbourg; 50381 Notre-Dame-du-Touchet; 50383 Octeville; 50409 Pont-Hébert; 50423 Rampan; 50436 Romagny; 50446 Saint-André-de-l'Epine; 50450 Saint-Barthélemy; 50456 Saint-Clément-Rancoudray; 50468 Saint-Fromond; 50473 Saint-Georges-d'Elle; 50475 Saint-Georges-Montcocq; 50485 Saint-Hilaire-Petitville; 50488 Saint-Jean-de-Daye; 50502 Saint-Lô (P: Saint-Lô-Est); 50504 Saint-Louet-sur-Vire; 50508 Sainte-Marie-du-Bois; 50514 Chaulieu; 50519 Saint-Martin-le-Gréard; 50556 Sainte-Suzanne-sur-Vire; 50579 Sottevast; 50582 Sourdeval; 50591 Le Teilleul; 50592 Tessy-sur-Vire; 50599 Tollevast; 50602 Tourlaville; 50638 Villechien

FR253

Orne

61006 Argentan (P: Argentan-Ouest); 61007 Athis-de-l'Orne; 61010 Aubry-le-Panthou; 61011 Aubusson; 61030 La Bazoque; 61060 Brethel; 61070 Caligny; 61077 Cerisé; 61078 Cerisy-Belle-Etoile; 61081 Chailloué; 61088 Champ-Haut; 61093 Chanu; 61098 La Chapelle-près-Sées; 61100 La Chapelle-Viel; 61101 Le Château-d'Almenêches; 61114 Commeaux; 61117 Condé-sur-Sarthe; 61122 Coulmer; 61138 Croisilles; 61140 Crulai; 61143 Damigny; 61150 Echauffour; 61151 Ecorcei; 61173 Fontenai-sur-Orne; 61175 Forges; 61178 La Fresnaie-Fayel; 61218 La Lande-Patry; 61222 Landisacq; 61225 Lignères; 61234 Lonrai; 61240 Macé; 61249 Marcei; 61253 Marmouillé; 61259 Le Ménil-Bérard; 61262 Le Ménil-Ciboult; 61264 Ménil-Froger; 61268 Ménil-Hubert-en-Exmes; 61272 Le Ménil-Vicomte; 61283 Montabard; 61287 Montilly-sur-Noireau; 61294 Mortrée; 61298 Moulins-sur-Orne; 61303 Nécy; 61310 Nonant-le-Pin; 61314 Occagnes; 61321 Pacé; 61333 Pontchardon; 61351 Roiville; 61374 Saint-Christophe-de-Chaulieu; 61375 Saint-Christophe-le-Jajolet; 61377 Saint-Cornier-des-Landes; 61393 Saint-Germain-de-Clairefeuille; 61400 Saint-Gervais-du-Perron; 61406 Saint-Hilaire-sur-Risle; 61432 Saint-Michel-Tuboeuf; 61440 Saint-Ouen-sur-Iton; 61443 Saint-Paul; 61446 Saint-Pierre-des-Loges; 61447 Saint-Pierre-du-Regard; 61462 Sarceaux; 61464 Sées; 61467 Semallé; 61485 Ticheville; 61486 Tinchebray; 61497 Valframbert; 61509 Vingt-Hanaps; 61511 Vrigny.

FR26

Bourgogne

FR262

Nièvre

58011 Armes; 58014 Arzembouy; 58038 Breugnon; 58053 Champlemy; 58059 La Charité-sur-Loire; 58079 Clamecy; 58086 Cosne-Cours-sur-Loire (P: Cosne-Cours-sur-Loire Sud); 58088 Coulanges-lès-Nevers; 58095 Decize; 58105 Druy-Parigny; 58117 Fourchambault; 58121 Garchizy; 58124 Germigny-sur-Loire; 58127 Giry; 58131 Guérigny; 58134 Imphy; 58138 Langeron; 58151 La Machine; 58152 Magny-Cours; 58155 La Marche; 58164 Mesves-sur-Loire; 58194 Nevers (P: Nevers-Est); 58212 Poiseux; 58215 Pouilly-sur-Loire; 58218 Prémery; 58222 Rix; 58238 Saint-Eloi; 58250 Saint-Léger-des-Vignes; 58258 Saint-Ouen-sur-Loire; 58260 Saint-Parize-le-Châtel; 58263 Saint-Pierre-du-Mont; 58273 Sauvigny-les-Bois; 58278 Sermoise-sur-Loire; 58279 Sichamps; 58280 Sougy-sur-Loire; 58295 Tracy-sur-Loire; 58298 Tronsanges; 58300 Urzy; 58303 Varennes-Vauzelles; 58304 Varzy.

FR263

Saône-et-Loire

71014 Autun; 71040 Blanzy; 71059 Le Breuil; 71073 Chagny; 71076 Chalon-sur-Saône (P: Chalon-sur-Saône Nord et Chalon-sur-Saône Sud); 71081 Champforgeuil; 71111 Chassy; 71117 Châtenoy-en-Bresse; 71153 Le Creusot; 71154 Crissey; 71170 Demigny; 71176 Digoin; 71189 Epervans; 71194 Farges-lès-Chalon; 71204 Fragnes; 71230 Gueugnon; 71257 Lessard-le-National; 71265 La Loyère; 71269 Lux; 71282 Marmagne; 71306 Montceau-les-Mines; 71310 Montchanin; 71334 Oudry; 71346 Perrecy-les-Forges; 71370 Rigny-sur-Arroux; 71412 Saint-Eusèbe; 71413 Saint-Firmin; 71414 Saint-Forgeot; 71444 Saint-Loup-de-Varennes; 71445 Saint-Marcel; 71475 Saint-Rémy; 71479 Saint-Sernin-du-Bois; 71486 Saint-Vallier; 71499 Sanvignes-les-Mines; 71520 Sevrey; 71540 Torcy; 71555 Varennes-le-Grand; 71585 Virey-le-Grand.

FR264

Yonne

89010 Annay-sur-Serein; 89011 Annéot; 89020 Asnières-sous-Bois; 89025 Avallon; 89071 Chamoux; 89128 Coutarnoux; 89141 Dissangis; 89159 Etaule; 89194 Grimault; 89203 Island; 89204 L'Isle-sur-Serein; 89208 Joux-la-Ville; 89225 Lichères-sur-Yonne; 89232 Lucy-le-Bois; 89235 Magny; 89246 Massangis; 89259 Môlay; 89277 Nitry; 89279 Noyers; 89316 Provency; 89339 Sainte-Colombe; 89364 Saint-Père; 89378 Sauvigny-le-Bois; 89409 Tharoiseau; 89415 Thory; 89418 Tonnerre; 89446 Vézelay; 89486 Yrouerre.

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR301

Nord

59008 Aniche; 59010 Anneux; 59012 Anor; 59014 Anzin; 59016 Armbouts-Cappel; 59021 Assevent; 59028 Auby; 59029 Auchy-lez-Orchies; 59032 Aulnoy-lez-Valenciennes; 59033 Aulnoye-Aymeries; 59039 Awoingt; 59063 Beauvois-en-Cambrésis; 59068 Berlaimont; 59069 Bermerain; 59080 Beuvry-la-Forêt; 59084 Blaringhem; 59094 Bourbourg; 59098 Bousbecque; 59102 Boussières-en-Cambrésis; 59104 Boussois; 59109 Brillon; 59110 Brouckerque; 59113 Bruille-lez-Marchiennes; 59117 Bugnicourt; 59123 Camphin-en-Carembault; 59125 Cantaing-sur-Escaut; 59126 Cantin; 59131 Cappelle-la-Grande; 59132 Carnières; 59136 Le Cateau-Cambrésis; 59139 Caudry; 59141 Cauroir; 59145 Chemy; 59152 Comines; 59153 Condé-sur-l'Escaut; 59156 Courchelettes; 59159 Craywick; 59160 Crespin; 59165 Cuincy; 59166 Curgies; 59170 Dechy; 59172 Denain; 59178 Douai (P: Douai-Nord); 59179 Douchy-les-Mines; 59192 Emerchicourt; 59205 Escaudain; 59206 Escaudoeuvres; 59211 Esquerchin; 59215 Estreux; 59217 Eth; 59225 Feignies; 59228 Férin; 59234 Flers-en-Escrebieux; 59249 Fourmies; 59253 Fresnes-sur-Escaut; 59265 Gommegnies; 59269 Gouzeaucourt; 59272 Grand-Fort-Philippe; 59273 Gravelines; 59279 Halluin; 59291 Hautmont; 59292 Haveluy; 59294 Haynecourt; 59296 Hecq; 59302 Hérin; 59313 Hordain; 59322 Iwuy; 59323 Jenlain; 59324 Jeumont; 59329 Lambres-lez-Douai; 59331 Landrecies; 59334 Lauwin-Planque; 59339 Leers; 59343 Lesquin; 59348 Lieu-Saint-Amand; 59352 Linselles; 59353 Locquignol; 59357 La Longueville; 59359 Loon-Plage; 59361 Lourches; 59365 Louvroil; 59367 Lys-lez-Lannoy; 59377 Marcoing; 59389 Masnières; 59392 Maubeuge (P: Maubeuge Nord); 59414 Montigny-en-Ostrevent; 59424 Neuf-Mesnil; 59426 Neuville-en-Ferrain; 59432 Niergnies; 59437 Noyelles-lès-Seclin; 59438 Noyelles-sur-Escaut; 59440 Noyelles-sur-Selle; 59446 Oisy; 59447 Onnaing; 59449 Orchies; 59456 Pecquencourt; 59459 Petite-Forêt; 59464 Poix-du-Nord; 59467 Pont-sur-Sambre; 59475 Prouvy; 59481 Le Quesnoy; 59484 Quiévrechain; 59488 Raillencourt-Sainte-Olle; 59491 Raismes; 59492 Ramillies; 59497 Renescure; 59509 Roost-Warendin; 59511 Rosult; 59512 Roubaix (P: Roubaix Nord); 59515 Rouvignies; 59518 Ruesnes; 59521 Sailly-lez-Cambrai; 59523 Sainghin-en-Mélantois; 59526 Saint-Amand-les-Eaux; 59530 Saint-Aybert; 59532 Saint-Georges-sur-l'Aa; 59544 Saint-Saulve; 59552 Sancourt; 59554 Sars-et-Rosières; 59557 Saultain; 59560 Seclin; 59564 La Sentinelle; 59567 Séranvillers-Forenville; 59574 Somain; 59575 Sommaing; 59576 Spycker; 59585 Templemars; 59595 Thun-Saint-Martin; 59597 Tilloy-lez-Cambrai; 59598 Toufflers; 59599 Tourcoing (P: Tourcoing Sud); 59601 Trélon; 59603 Trith-Saint-Léger; 59604 Troisvilles; 59608 Vendegies-sur-Ecaillon; 59609 Vendeville; 59616 Vieux-Condé; 59619 Villereau; 59625 Villers-Plouich; 59626 Villers-Pol; 59639 Wargnies-le-Grand; 59650 Wattrelos (P: Roubaix Est); 59651 Wavrechain-sous-Denain; 59656 Wervicq-Sud; 59659 Wignehies.

FR302

Pas-de-Calais

62014 Aire-sur-la-Lys; 62019 Aix-Noulette; 62035 Annezin; 62039 Arleux-en-Gohelle; 62040 Arques; 62042 Athies; 62048 Auchel; 62065 Avion; 62073 Bailleul-Sir-Berthoult; 62075 Baincthun; 62107 Bénifontaine; 62119 Béthune (P: Béthune Est); 62125 Beuvrequen; 62126 Beuvry; 62128 Biache-Saint-Vaast; 62132 Billy-Berclau; 62139 Blendecques; 62156 Bonningues-lès-Calais; 62160 Boulogne-sur-Mer (P: Portel); 62164 Bourlon; 62173 Brebières; 62186 Bully-les-Mines; 62188 Burbure; 62193 Calais (P: Calais Est et Calais Sud-Est); 62205 Campagne-lès-Wardrecques; 62215 Carvin; 62224 Chocques; 62226 Clarques; 62229 Cléty; 62239 Coquelles; 62240 Corbehem; 62244 Coulogne; 62249 Courcelles-lès-Lens; 62250 Courrières; 62271 Dohem; 62274 Dourges; 62276 Douvrin; 62278 Drouvin-le-Marais; 62281 Echinghen; 62288 Ecques; 62324 Farbus; 62325 Fauquembergues; 62331 Feuchy; 62360 Fréthun; 62369 Gavrelle; 62376 Gonnehem; 62386 Grenay; 62391 Guarbecque; 62400 Haillicourt; 62401 Haisnes; 62413 Harnes; 62427 Hénin-Beaumont; 62431 Herbelles; 62448 Hesdin-l'Abbé; 62452 Heuringhem; 62456 Houchin; 62464 Hulluch; 62471 Inghem; 62473 Isbergues; 62474 Isques; 62480 Labourse; 62498 Lens (P: Lens Nord Est); 62504 Leulinghem; 62505 Leulinghen-Bernes; 62510 Liévin (P: Liévin Nord); 62516 Lillers; 62525 Longuenesse; 62528 Loos-en-Gohelle; 62534 Lumbres; 62548 Marck; 62559 Marquion; 62560 Marquise; 62563 Mazingarbe; 62582 Monchy-le-Preux; 62615 Nielles-lès-Calais; 62617 Noeux-les-Mines; 62623 Nouvelle-Eglise; 62624 Noyelles-Godault; 62628 Noyelles-sous-Lens; 62632 Oblinghem; 62643 Outreau; 62645 Oye-Plage; 62667 Le Portel; 62680 Quiéry-la-Motte; 62724 Rouvroy; 62727 Ruitz; 62739 Sains-lès-Marquion; 62753 Saint-Laurent-Blangy; 62755 Saint-Léonard;62757 Saint-Martin-au-Laërt; 62758 Saint-Martin-Boulogne; 62760 Saint-Martin-d'Hardinghem; 62769 Saint-Tricat; 62781 Sauchy-Lestrée; 62794 Setques; 62807 Tatinghem; 62810 Thélus; 62817 Tilloy-lès-Mofflaines; 62841 Vendin-lès-Béthune; 62842 Vendin-le-Vieil; 62848 Verquin; 62852 Vieille-Eglise; 62861 Vimy; 62865 Vitry-en-Artois;62873 Wancourt; 62875 Wardrecques; 62892 Willerval; 62894 Wimille; 62895 Wingles; 62898 Wisques; 62902 Wizernes.

FR41

Lorraine

FR411

Meurthe-et-Moselle

54008 Allain; 54010 Allamps; 54020 Anthelupt; 54036 Avril; 54038 Azerailles; 54039 Baccarat; 54041 Bagneux; 54047 Barisey-la-Côte; 54051 Batilly; 54061 Bénaménil; 54069 Beuvillers; 54075 Bionville; 54077 Blâmont; 54088 Bouvron; 54096 Bréhain-la-Ville; 54099 Briey; 54106 Bures; 54112 Chambley-Bussières; 54116 Chanteheux; 54125 Chenevières; 54127 Chenières; 54129 Cirey-sur-Vezouze; 54147 Crion; 54148 Croismare; 54151 Cutry; 54153 Dampvitoux; 54161 Domèvre-sur-Vezouze; 54181 Errouville; 54199 Flin; 54202 Fontenoy-sur-Moselle; 54208 Francheville; 54210 Fréménil; 54211 Frémonville; 54227 Giraumont; 54232 Gondreville; 54244 Hagéville; 54258 Hénaménil; 54259 Herbéviller; 54260 Hériménil; 54263 Homécourt; 54269 Hudiviller; 54273 Jarny; 54281 Jolivet; 54283 Jouaville; 54285 Juvrecourt; 54287 Lachapelle; 54288 Lagney; 54303 Laronxe; 54314 Lexy; 54329 Lunéville; 54350 Marainviller; 54367 Mexy; 54373 Moncel-lès-Lunéville; 54396 Neufmaisons; 54406 Ogéviller; 54423 Pexonne; 54427 Pierre-Percée; 54446 Réchicourt-la-Petite; 54451 Réhon; 54462 Rosières-aux-Salines; 54472 Saint-Clément; 54477 Saint-Julien-lès-Gorze; 54478 Saint-Marcel; 54491 Sancy; 54504 Serrouville; 54519 Thiaville-sur-Meurthe; 54520 Thiébauménil; 54521 Thil; 54525 Tiercelet; 54534 Trondes; 54540 Val-et-Châtillon; 54548 Vannes-le-Châtel; 54575 Villers-la-Montagne; 54584 Villey-Saint-Etienne; 54588 Vitrimont.

FR412

Meuse

55001 Abainville; 55010 Ancerville; 55030 Baudignécourt; 55051 Biencourt-sur-Orge; 55054 Bislée; 55059 Bonnet; 55061 Le Bouchon-sur-Saulx; 55087 Bure; 55104 Chassey-Beaupré; 55111 Chauvoncourt; 55114 Chonville-Malaumont; 55129 Courouvre; 55133 Couvertpuis; 55142 Dainville-Bertheléville; 55144 Dammarie-sur-Saulx; 55195 Fouchères-aux-Bois; 55197 Fresnes-au-Mont; 55215 Gondrecourt-le-Château; 55224 Haironville; 55229 Han-sur-Meuse; 55241 Heippes; 55246 Hévilliers; 55247 Horville-en-Ornois; 55248 Houdelaincourt; 55254 Les Trois-Domaines; 55269 Lahaymeix; 55302 Longeville-en-Barrois; 55315 Mandres-en-Barrois; 55322 Marson-sur-Barboure; 55330 Méligny-le-Grand; 55331 Méligny-le-Petit; 55348 Montiers-sur-Saulx; 55359 Morley; 55368 Naives-en-Blois; 55373 Nant-le-Grand; 55374 Nant-le-Petit; 55380 Neuville-en-Verdunois; 55385 Nixéville-Blercourt; 55395 Osches; 55398 Pagny-sur-Meuse; 55430 Ribeaucourt; 55433 Rigny-la-Salle; 55434 Rigny-Saint-Martin; 55447 Rupt-aux-Nonains; 55453 Saint-André-en-Barrois; 55456 Saint-Germain-sur-Meuse; 55459 Saint-Joire; 55467 Sampigny; 55472 Saulvaux; 55476 Savonnières-devant-Bar; 55488 Silmont; 55497 Les Souhesmes-Rampont; 55498 Souilly; 55504 Tannois; 55506 Thillombois; 55516 Tréveray; 55520 Troussey; 55525 Vadelaincourt; 55526 Vadonville; 55545 Verdun; 55573 Void-Vacon.

FR413

Moselle

57034 Aspach; 57038 Audun-le-Tiche; 57056 Bébing; 57061 Béning-lès-Saint-Avold; 57067 Bertrange; 57073 Betting-lès-Saint-Avold; 57090 Blanche-Eglise; 57111 Bronvaux; 57114 Brouviller; 57132 Château-Salins; 57151 Conthil; 57160 Creutzwald; 57177 Dieuze; 57189 Eincheville; 57193 Ennery; 57197 Ernestviller; 57206 Fameck; 57207 Farébersviller; 57208 Farschviller; 57209 Faulquemont; 57211 Fèves; 57219 Flévy; 57221 Florange; 57222 Folkling; 57227 Forbach; 57233 Fraquelfing; 57264 Guebenhouse; 57265 Guébestroff; 57283 Hagondange; 57287 Basse-Ham; 57289 Hambach; 57297 Harprich; 57302 Hattigny; 57303 Hauconcourt; 57314 Héming; 57316 Henriville; 57343 Illange; 57377 Landange; 57379 Landroff; 57386 Laudrefang; 57411 Lommerange; 57413 Longeville-lès-Saint-Avold; 57419 Loupershouse; 57433 Maizières-lès-Metz; 57448 Marsal; 57468 Mittelbronn; 57474 Mondelange; 57483 Morhange; 57485 Morville-lès-Vic; 57490 Moyenvic; 57500 Neufmoulins; 57504 Niderhoff; 57511 Norroy-le-Veneur; 57521 OEting; 57540 Phalsbourg; 57543 Pierrevillers; 57549 Pontpierre; 57565 Rédange; 57566 Réding; 57582 Richemont; 57591 Rombas; 57593 Roncourt; 57603 Russange; 57614 Saint-Jean-Kourtzerode; 57620 Sainte-Marie-aux-Chênes; 57630 Sarrebourg; 57638 Schoeneck; 57644 Seingbouse; 57645 Semécourt; 57668 Teting-sur-Nied; 57669 Théding; 57670 Thicourt; 57679 Tritteling; 57683 Uckange; 57722 Vionville; 57724 Vitry-sur-Orne; 57752 Woustviller; 57753 Wuisse; 57757 Yutz.

FR414

Vosges

88009 Anould; 88011 Arches; 88014 Arrentès-de-Corcieux; 88035 Barbey-Seroux; 88081 Bussang; 88086 Champ-le-Duc; 88090 Charmes; 88099 Chavelot; 88109 Cleurie; 88115 Corcieux; 88123 Damblain; 88131 Deycimont; 88134 Dinozé; 88135 Docelles; 88157 Dounoux; 88158 Eloyes; 88165 Etival-Clairefontaine; 88170 Ferdrupt; 88177 La Forge; 88178 Les Forges; 88182 Frapelle; 88188 Fresse-sur-Moselle; 88209 Golbey; 88218 Granges-sur-Vologne; 88247 Igney; 88251 Jeanménil; 88261 Laval-sur-Vologne; 88262 Laveline-devant-Bruyères; 88266 Lépanges-sur-Vologne; 88269 Liézey; 88276 Lusse; 88319 Moyenmoutier; 88326 Neuvillers-sur-Fave; 88327 Nomexy; 88328 Nompatelize; 88358 Pouxeux; 88359 Prey; 88367 Rambervillers; 88369 Ramonchamp; 88372 Raon-l'Etape; 88375 Raves; 88383 Remiremont; 88386 Remomeix; 88388 Renauvoid; 88408 Rupt-sur-Moselle; 88409 Saint-Amé; 88413 Saint-Dié; 88415 Saint-Etienne-lès-Remiremont; 88423 Saint-Léonard; 88424 Sainte-Marguerite; 88428 Saint-Michel-sur-Meurthe; 88429 Saint-Nabord; 88435 Saint-Remy; 88445 Saulcy-sur-Meurthe; 88462 Le Syndicat; 88464 Tendon; 88465 Thaon-les-Vosges; 88468 Le Thillot; 88470 Le Tholy; 88481 Uriménil; 88484 Uzemain; 88486 Vagney; 88487 Le Val-d'Ajol; 88498 Vecoux; 88513 Vincey; 88528 Xamontarupt.

FR43

Franche-Comté

FR432

Jura

39047 Bellefontaine; 39070 Bourg-de-Sirod; 39097 Champagnole; 39106 Charchilla; 39113 Chassal; 39120 Châtelneuf; 39129 Chaux-des-Crotenay; 39131 La Chaux-du-Dombief; 39179 Crenans; 39184 Les Crozets; 39210 Equevillon; 39283 Lavancia-Epercy; 39286 Lavans-lès-Saint-Claude; 39297 Longchaumois; 39328 Meussia; 39333 Moirans-en-Montagne; 39339 Molinges; 39367 Morbier; 39368 Morez; 39440 Pratz; 39478 Saint-Claude; 39487 Saint-Laurent-en-Grandvaux; 39491 Saint-Lupicin; 39494 Saint-Pierre; 39510 Septmoncel; 39517 Sirod; 39523 Syam; 39545 Le Vaudioux; 39547 Vaux-lès-Saint-Claude; 39560 Villard-Saint-Sauveur; 39579 Viry.

FR433

Haute-Saône

70093 Breuches; 70096 Brevilliers; 70120 Champagney; 70178 La Côte; 70216 Esboz-Brest; 70258 Froideconche; 70259 Froideterre; 70260 Frotey-lès-Lure; 70284 Hautevelle; 70285 Héricourt; 70304 Linexert; 70311 Luxeuil-les-Bains; 70314 Magnivray; 70321 Magny-Vernois; 70328 Malbouhans; 70348 Moffans-et-Vacheresse; 70385 La Neuvelle-lès-Lure; 70413 Plancher-Bas; 70445 Rignovelle; 70451 Ronchamp; 70455 Roye; 70464 Saint-Germain; 70467 Saint-Loup-sur-Semouse; 70473 Saint-Sauveur; 70577 Vouhenans.

FR434

Territoire de Belfort

90002 Angeot; 90004 Argiésans; 90005 Auxelles-Bas; 90007 Banvillars; 90008 Bavilliers; 90009 Beaucourt; 90010 Belfort (P: Belfort Ouest); 90012 Bessoncourt; 90015 Botans; 90017 Bourogne; 90023 Chaux; 90029 Cravanche; 90033 Delle; 90034 Denney; 90047 Fontaine; 90049 Foussemagne; 90050 Frais; 90052 Giromagny; 90053 Grandvillars; 90058 Lachapelle-sous-Rougemont; 90068 Meroux; 90069 Méziré; 90072 Morvillars; 90073 Moval; 90075 Offemont; 90076 Pérouse; 90084 Reppe; 90088 Rougegoutte; 90093 Sermamagny; 90094 Sevenans; 90096 Thiancourt; 90097 Trévenans; 90099 Valdoie; 90100 Vauthiermont; 90104 Vézelois.

FR51

Pays de la Loire

FR512

Maine-et-Loire

49002 Allonnes; 49003 Ambillou-Château; 49004 Andard; 49013 Auverse; 49018 Baugé; 49021 Beaufort-en-Vallée; 49030 Blou; 49051 Brissarthe; 49060 Chacé; 49105 Contigné; 49106 Corné; 49110 Corzé; 49112 Le Coudray-Macouard; 49119 Daumeray; 49123 Distré; 49125 Doué-la-Fontaine; 49127 Durtal; 49157 Le Guédéniau; 49180 Longué-Jumelles; 49182 Louresse-Rochemenier; 49188 Marcé; 49194 Mazé; 49215 Montreuil-Bellay; 49221 Mouliherne; 49224 Neuillé; 49228 Noyant; 49238 Pellouailles-les-Vignes; 49241 Le Plessis-Grammoire; 49245 Pontigné; 49323 Saint-Sylvain-d'Anjou; 49326 Sarrigné; 49328 Saumur; 49333 Seiches-sur-le-Loir; 49335 Soeurdres; 49362 Varrains; 49364 Vaudelnay; 49378 Vivy.

FR513

Mayenne

53006 Argenton-Notre-Dame; 53007 Argentré; 53008 Aron; 53014 Azé; 53034 Bonchamp-lès-Laval; 53049 Châlons-du-Maine; 53053 Champgenéteux; 53054 Changé; 53056 La Chapelle-Anthenaise; 53057 La Chapelle-au-Riboul; 53062 Château-Gontier; 53063 Châtelain; 53065 Châtres-la-Forêt; 53072 Commer; 53085 Crennes-sur-Fraubée; 53094 Entrammes; 53101 Fromentières; 53103 Le Genest-Saint-Isle; 53105 Gesnes; 53130 Laval (P: Laval Saint-Nicolas); 53140 Louverné; 53144 Marcillé-la-Ville; 53146 Martigné-sur-Mayenne; 53147 Mayenne; 53161 Montsûrs; 53162 Moulay; 53174 Parigné-sur-Braye; 53185 Pré-en-Pail; 53201 Saint-Berthevin; 53215 Saint-Fort; 53232 Saint-Léger; 53241 Saint-Michel-de-Feins; 53262 Soulgé-sur-Ouette; 53267 Vaiges; 53271 Villaines-la-Juhel; 53273 Villiers-Charlemagne.

FR515

Vendée

85003 Aizenay; 85005 Antigny; 85008 Aubigny; 85026 La Boissière-des-Landes; 85033 Bourneau; 85034 Bournezeau; 85043 Chaillé-sous-les-Ormeaux; 85044 Chaix; 85046 La Chaize-le-Vicomte; 85051 Chantonnay; 85058 Chasnais; 85059 La Châtaigneraie; 85061 Château-Guibert; 85069 Les Clouzeaux; 85078 Damvix; 85092 Fontenay-le-Comte; 85093 Fougeré; 85110 L'Hermenault; 85111 L'Ile-d'Elle; 85125 Loge-Fougereuse; 85126 Longèves; 85128 Luçon; 85131 Les Magnils-Reigniers; 85132 Maillé; 85135 Mareuil-sur-Lay-Dissais; 85137 Marsais-Sainte-Radégonde; 85154 Mouilleron-en-Pareds; 85156 Moutiers-les-Mauxfaits; 85158 Mouzeuil-Saint-Martin; 85159 Nalliers; 85160 Nesmy; 85174 Petosse; 85191 La Roche-sur-Yon (P: La Roche-sur-Yon Sud); 85199 Saint-Aubin-la-Plaine; 85200 Saint-Avaugourd-des-Landes; 85209 Saint-Etienne-de-Brillouet; 85213 Saint-Florent-des-Bois; 85216 Sainte-Gemme-la-Plaine; 85223 Sainte-Hermine; 85229 Saint-Hilaire-de-Voust; 85233 Saint-Jean-de-Beugné; 85252 Saint-Maurice-le-Girard; 85285 Le Tablier; 85291 Thorigny; 85299 Velluire; 85300 Venansault; 85303 Vix; 85305 Vouvant.

FR52

Bretagne

FR521

Côtes-d'Armor

22003 Aucaleuc; 22004 Bégard; 22020 Broons; 22030 Caouënnec-Lanvézéac; 22034 Cavan; 22038 Châtelaudren; 22049 Créhen; 22061 Glomel; 22067 Grâces; 22068 Grâce-Uzel; 22080 L'Hermitage-Lorge; 22084 Jugon-les-Lacs; 22093 Lamballe; 22096 Landébia; 22105 Languenan; 22113 Lannion; 22133 Loscouët-sur-Meu; 22135 Louargat; 22136 Loudéac; 22137 Maël-Carhaix; 22147 Merdrignac; 22151 Meslin; 22157 Le Moustoir; 22160 Noyal; 22164 Pédernec; 22171 Plaintel; 22172 Plancoët; 22182 Plélo; 22188 Plerneuf; 22190 Pleslin-Trigavou; 22193 Plestan; 22206 Plouagat; 22215 Ploufragan; 22220 Plouguernével; 22223 Plouisy; 22225 Ploumagoar; 22237 Pluduno; 22240 Plumaugat; 22245 Pluzunet; 22246 Pommeret; 22259 Quévert; 22261 Quintenic; 22266 Rostrenen; 22272 Saint-Agathon; 22277 Saint-Brandan; 22286 Saint-Denoual; 22300 Saint-Hervé; 22304 Saint-Jean-Kerdaniel; 22305 Saint-Jouan-de-l'Isle; 22307 Saint-Julien; 22321 Saint-Nicolas-du-Pélem; 22326 Saint-Rieul; 22331 Sainte-Tréphine; 22339 Taden; 22360 Trégueux; 22364 Trélivan; 22371 Trémorel; 22372 Trémuson; 22376 Trévé; 22384 Uzel; 22388 Vildé-Guingalan; 22389 Yffiniac.

FR522

Finistère

29004 Bannalec; 29015 Bourg-Blanc; 29019 Brest (P: Brest Plouzane); 29020 Briec; 29024 Carhaix-Plouguer; 29026 Châteaulin; 29027 Châteauneuf-du-Faou; 29029 Cléden-Poher; 29046 Douarnenez; 29051 Ergué-Gabéric; 29061 Gouesnou; 29066 Guengat; 29067 Guerlesquin; 29068 Guiclan; 29069 Guilers; 29075 Guipavas; 29087 Le Juch; 29089 Kergloff; 29095 Kersaint-Plabennec; 29097 Lampaul-Guimiliau; 29102 Landeleau; 29105 Landivisiau; 29106 Landrévarzec; 29123 Lennon; 29128 Loc-Eguiner; 29139 Lopérec; 29142 Lothey; 29144 La Martyre; 29147 Mellac; 29149 Milizac; 29151 Morlaix; 29156 Pencran; 29162 Pleyben; 29169 Plogonnec; 29175 Plonévez-du-Faou; 29179 Ploudaniel; 29180 Ploudiry; 29181 Plouédern; 29183 Plouégat-Moysan; 29184 Plouénan; 29199 Plouigneau; 29212 Plouzané; 29219 Le Ponthou; 29222 Port-Launay; 29227 Poullaouen; 29233 Quimperlé; 29234 Rédené; 29241 Rosporden; 29243 Saint-Coulitz; 29247 Saint-Evarzec; 29254 Saint-Martin-des-Champs; 29263 Saint-Ségal; 29265 Sainte-Sève; 29266 Saint-Thégonnec; 29269 Saint-Thurien; 29272 Saint-Yvy; 29274 Scaër; 29277 Sizun; 29279 Taulé; 29286 Tréflévénez; 29297 Tréméven; 29302 Pont-de-Buis-lès-Quimerch.

FR524

Morbihan

56010 Baud; 56012 Beignon; 56017 Bignan; 56027 Buléon; 56033 Carentoir; 56035 Caro; 56036 Caudan; 56037 La Chapelle-Caro; 56040 Cléguer; 56066 Gourin; 56070 Guégon; 56074 Guénin; 56075 Guer; 56076 Guern; 56079 Guillac; 56081 Guiscriff; 56083 Hennebont; 56091 Josselin; 56097 Landévant; 56101 Languidic; 56117 Locminé; 56122 Loyat; 56127 Mauron; 56138 Monterrein; 56140 Moréac; 56144 Naizin; 56145 Néant-sur-Yvel; 56151 Noyal-Pontivy; 56165 Ploërmel; 56166 Plouay; 56174 Plumelin; 56177 Pluvigner; 56191 Réminiac; 56204 Saint-Allouestre; 56213 Saint-Gérand; 56215 Saint-Gonnery; 56222 Saint-Jean-Brévelay; 56225 Saint-Léry; 56226 Saint-Malo-de-Beignon; 56237 Saint-Thuriau; 56246 Le Sourn.

FR53

Poitou-Charentes

FR532

Charente-Maritime

17003 Aigrefeuille-d'Aunis; 17005 Allas-Bocage; 17012 Annezay; 17028 Aytré; 17032 Ballon; 17038 Bedenac; 17039 Belluire; 17059 Bourgneuf; 17063 Breuil-la-Réorte; 17065 Breuil-Magné; 17069 Brives-sur-Charente; 17074 Bussac-Forêt; 17080 Chambon; 17087 Chantemerle-sur-la-Soie; 17103 Chervettes; 17110 Clérac; 17118 Corignac; 17128 Courcoury; 17130 Coux; 17136 Croix-Chapeau; 17157 Fenioux; 17165 Fontenet; 17166 Forges; 17179 Les Gonds; 17181 Grandjean; 17193 La Jarne; 17197 Jonzac; 17226 Mazeray; 17240 Montendre; 17242 Montils; 17263 Nieul-le-Virouil; 17274 Périgny; 17283 Pons; 17285 Port-d'Envaux; 17299 Rochefort; 17305 Rouffignac; 17308 Saint-Agnant; 17331 Saint-Genis-de-Saintonge; 17339 Saint-Germain-de-Lusignan; 17345 Saint-Hilaire-du-Bois; 17347 Saint-Jean-d'Angély; 17350 Saint-Julien-de-l'Escap; 17352 Saint-Laurent-de-la-Barrière; 17354 Saint-Léger; 17356 Saint-Loup; 17363 Saint-Martial-de-Vitaterne; 17379 Saint-Palais-de-Phiolin; 17402 Saint-Sigismond-de-Clermont; 17407 Sainte-Soulle; 17415 Saintes; 17417 Salignac-de-Mirambeau; 17418 Salignac-sur-Charente; 17420 Salles-sur-Mer; 17429 Soubise; 17434 Surgères; 17436 Taillebourg; 17440 Ternant; 17443 Thairé; 17450 Torxé; 17481 Voissay.

FR533

Deux-Sèvres

79008 Amailloux; 79017 Les Aubiers; 79024 Azay-le-Brûlé; 79030 Beaussais; 79048 La Crèche; 79049 Bressuire; 79050 Bretignolles; 79061 Celles-sur-Belle; 79062 Cerizay; 79066 Champdeniers-Saint-Denis; 79079 Mauléon; 79080 Châtillon-sur-Thouet; 79088 Chiché; 79109 Echiré; 79125 Fors; 79128 François; 79133 Germond-Rouvre; 79137 Granzay-Gript; 79157 Louzy; 79159 Luché-Thouarsais; 79161 Luzay; 79172 Mazières-en-Gâtine; 79195 Nueil-sur-Argent; 79202 Parthenay; 79210 Le Pin; 79213 Pompaire; 79216 Prahecq; 79238 Saint-Aubin-du-Plain; 79240 Sainte-Blandine; 79249 Saint-Gelais; 79259 Saint-Jean-de-Thouars; 79264 Saint-Léger-de-la-Martinière; 79270 Saint-Maixent-l'Ecole; 79273 Saint-Martin-de-Bernegoue; 79289 Saint-Pierre-des-Echaubrognes; 79299 Saint-Varent; 79318 Soutiers; 79329 Thouars; 79354 Vouhé; 79355 Vouillé.

FR534

Vienne

86014 Availles-en-Châtellerault; 86019 Beaumont; 86046 Cenon-sur-Vienne; 86062 Chasseneuil-du-Poitou; 86066 Châtellerault; 86092 Dangé-Saint-Romain; 86095 Dissay; 86100 Fontaine-le-Comte; 86111 Ingrandes; 86115 Jaunay-Clan; 86132 Liglet; 86133 Ligugé; 86158 Migné-Auxances; 86174 Naintré; 86214 Saint-Benoît; 86223 Saint-Germain; 86246 Saint-Savin; 86273 La Trimouille; 86297 Vouneuil-sous-Biard.

FR61

Aquitaine

FR611

Dordogne

24004 Ajat; 24010 Annesse-et-Beaulieu; 24011 Antonne-et-Trigonant; 24013 Atur; 24019 Azerat; 24020 La Bachellerie; 24023 Baneuil; 24026 Bassilac; 24032 Beauronne; 24037 Bergerac; 24044 Blis-et-Born; 24053 Boulazac; 24102 Chancelade; 24130 Condat-sur-Vézère; 24138 Coulounieix-Chamiers; 24145 Creysse; 24166 Eyliac; 24171 Eyzerac; 24175 Les Farges; 24179 La Feuillade; 24197 Ginestet; 24229 Le Lardin-Saint-Lazare; 24233 Laveyssière; 24234 Les Lèches; 24241 Limeyrat; 24256 Marsac-sur-l'Isle; 24271 Milhac-de-Nontron; 24295 Montrem; 24299 Mussidan; 24308 Négrondes; 24309 Neuvic; 24311 Nontron; 24312 Notre-Dame-de-Sanilhac; 24321 Pazayac; 24350 Razac-sur-l'Isle; 24352 Ribérac; 24361 Saint-Agne; 24372 Saint-Astier; 24382 Saint-Capraise-de-Lalinde; 24409 Saint-Front-de-Pradoux; 24419 Saint-Germain-et-Mons; 24424 Saint-Jean-d'Ataux; 24439 Saint-Laurent-sur-Manoire; 24442 Saint-Léon-sur-l'Isle; 24444 Saint-Louis-en-l'Isle; 24453 Saint-Martin-de-Fressengeas; 24455 Saint-Martin-de-Ribérac; 24462 Saint-Médard-de-Mussidan; 24479 Saint-Pardoux-la-Rivière; 24496 Saint-Romain-et-Saint-Clément; 24499 Saint-Sauveur; 24504 Saint-Sulpice-de-Roumagnac; 24509 Saint-Vincent-de-Connezac; 24521 Sarliac-sur-l'Isle; 24537 Siorac-de-Ribérac; 24540 Sorges; 24543 Sourzac; 24547 Terrasson-Lavilledieu; 24550 Thenon; 24551 Thiviers; 24557 Trélissac; 24566 Varennes; 24567 Vaunac; 24586 Villetoureix.

FR612

Gironde

33003 Ambarès-et-Lagrave; 33004 Ambès; 33029 Le Barp; 33032 Bassens; 33042 Belin-Béliet; 33051 Biganos; 33056 Blanquefort; 33090 Canéjan; 33122 Cestas; 33200 Le Haillan; 33238 Léognan; 33260 Lugos; 33273 Martignas-sur-Jalle; 33274 Martillac; 33284 Mios; 33376 Saint-Aubin-de-Médoc; 33422 Saint-Jean-d'Illac; 33434 Saint-Louis-de-Montferrand; 33449 Saint-Médard-en-Jalles; 33487 Saint-Vincent-de-Paul; 33494 Salaunes; 33498 Salles; 33519 Le Taillan-Médoc; 33527 Le Teich; 33555 Marcheprime.

FR613

Landes

40001 Aire-sur-l'Adour; 40002 Amou; 40014 Arue; 40016 Aubagnan; 40018 Audon; 40020 Aurice; 40026 Bas-Mauco; 40031 Bégaar; 40056 Brocas; 40058 Cachen; 40074 Castel-Sarrazin; 40075 Castets; 40089 Doazit; 40090 Donzacq; 40091 Duhort-Bachen; 40094 Escource; 40097 Eugénie-les-Bains; 40105 Garein; 40110 Geaune; 40112 Gibret; 40119 Hagetmau; 40121 Hauriet; 40122 Haut-Mauco; 40126 Hinx; 40128 Horsarrieu; 40134 Labouheyre; 40135 Labrit; 40142 Laluque; 40147 Laurède; 40150 Léon; 40151 Lesgor; 40152 Lesperon; 40155 Linxe; 40156 Liposthey; 40158 Losse; 40168 Magescq; 40182 Mézos; 40184 Mimizan; 40191 Montaut; 40194 Montfort-en-Chalosse; 40201 Mugron; 40205 Nousse; 40208 Onard; 40219 Payros-Cazautets; 40227 Pissos; 40228 Pomarez; 40230 Pontonx-sur-l'Adour; 40235 Poyanne; 40236 Poyartin; 40243 Rion-des-Landes; 40245 Roquefort; 40246 Sabres; 40249 Saint-Aubin; 40260 Saint-Geours-d'Auribat; 40261 Saint-Geours-de-Maremne; 40262 Saint-Gor; 40276 Saint-Michel-Escalus; 40278 Saint-Paul-en-Born; 40282 Saint-Sever; 40286 Samadet; 40288 Sarbazan; 40295 Saugnacq-et-Mure; 40297 Le Sen; 40303 Solférino; 40305 Sorbets; 40307 Sore; 40308 Sort-en-Chalosse; 40313 Tartas; 40321 Urgons; 40326 Vielle-Saint-Girons; 40332 Ychoux.

FR614

Lot-et-Garonne

47002 Agmé; 47004 Aiguillon; 47012 Anzex; 47021 Barbaste; 47024 Beaupuy; 47027 Bias; 47028 Birac-sur-Trec; 47029 Blanquefort-sur-Briolance; 47036 Bourlens; 47038 Bourran; 47040 Brax; 47041 Bruch; 47043 Buzet-sur-Baïse; 47045 Calignac; 47052 Casteljaloux; 47054 Castelmoron-sur-Lot; 47058 Caubeyres; 47065 Clairac; 47070 Condezaygues; 47077 Cuzorn; 47078 Damazan; 47090 Espiens; 47091 Estillac; 47093 Fargues-sur-Ourbise; 47094 Fauguerolles; 47095 Fauillet; 47097 Feugarolles; 47101 Fourques-sur-Garonne; 47106 Fumel; 47110 Gontaud-de-Nogaret; 47112 Grateloup; 47118 Hautesvignes; 47124 Lacaussade; 47127 Lafitte-sur-Lot; 47135 Laparade; 47143 Lavardac; 47146 Lédat; 47148 Leyritz-Moncassin; 47150 Longueville; 47157 Marmande; 47172 Moncaut; 47175 Monflanquin; 47177 Monheurt; 47178 Monségur; 47179 Monsempron-Libos; 47180 Montagnac-sur-Auvignon; 47181 Montagnac-sur-Lède; 47185 Montayral; 47186 Montesquieu; 47196 Nicole; 47201 Le Passage; 47210 Port-Sainte-Marie; 47214 Puch-d'Agenais; 47215 Pujols; 47220 Razimet; 47222 La Réunion; 47228 Saint-Antoine-de-Ficalba; 47230 Saint-Aubin; 47233 Sainte-Bazeille; 47237 Sainte-Colombe-de-Villeneuve; 47238 Sainte-Colombe-en-Bruilhois; 47242 Saint-Front-sur-Lémance; 47249 Saint-Laurent; 47250 Saint-Léger; 47251 Saint-Léon; 47252 Sainte-Livrade-sur-Lot; 47257 Saint-Martin-Petit; 47263 Saint-Pardoux-du-Breuil; 47267 Saint-Pierre-de-Buzet; 47284 Salles; 47285 Samazan; 47287 Saumont; 47291 La Sauvetat-sur-Lède; 47295 Savignac-sur-Leyze; 47297 Sembas; 47300 Sérignac-sur-Garonne; 47304 Taillebourg; 47306 Le Temple-sur-Lot; 47308 Thouars-sur-Garonne; 47310 Tonneins; 47316 Varès; 47317 Verteuil-d'Agenais; 47318 Vianne; 47320 Villefranche-du-Queyran; 47326 Virazeil.

FR615

Pyrénées-Atlantiques

64003 Abidos; 64005 Abos; 64006 Accous; 64010 Aïcirits-Camou-Suhast; 64034 Arbérats-Sillègue; 64035 Arbonne; 64036 Arbouet-Sussaute; 64038 Arcangues; 64043 Argelos; 64049 Aroue-Ithorots-Olhaïby; 64051 Arraute-Charritte; 64061 Artix; 64062 Arudy; 64063 Arzacq-Arraziguet; 64065 Ascain; 64067 Assat; 64083 Autevielle-Saint-Martin-Bideren; 64086 Ayherre; 64091 Baliros; 64100 Bassussarry; 64104 Bedous; 64106 Béhasque-Lapiste; 64108 Bellocq; 64117 Bésingrand; 64124 Bidarray; 64125 Bidart; 64126 Bidos; 64130 Biriatou; 64131 Biron; 64134 Bonloc; 64138 Bordes; 64139 Bosdarros; 64147 Briscous; 64155 Bustince-Iriberry; 64160 Cambo-les-Bains; 64161 Came; 64168 Carresse-Cassaber; 64184 Cescau; 64187 Charritte-de-Bas; 64188 Chéraute; 64189 Ciboure; 64190 Claracq; 64202 Domezain-Berraute; 64206 Escot; 64214 Espès-Undurein; 64229 Gamarthe; 64233 Garlin; 64247 Gotein-Libarrenx; 64249 Guéthary; 64253 Gurs; 64255 Halsou; 64256 Hasparren; 64260 Hendaye; 64261 Herrère; 64263 L'Hôpital-d'Orion; 64264 L'Hôpital-Saint-Blaise; 64269 Idron-Ousse-Sendets (P: Commune d'Idron reconnue par le Code Officiel Géographique 2006); 64279 Itxassou; 64281 Jasses; 64288 Labastide-Cézéracq; 64290 Labastide-Monréjeau; 64297 Lacarre; 64300 Lacq; 64301 Lagor; 64304 Lahonce; 64308 Lalonquette; 64312 Lanneplaà; 64314 Larceveau-Arros-Cibits; 64332 Lème; 64336 Lescun; 64367 Maslacq; 64371 Mauléon-Licharre; 64376 Meillon; 64378 Menditte; 64380 Méracq; 64393 Monein; 64396 Mont; 64399 Montardon; 64407 Mouguerre; 64410 Mourenx; 64415 Navailles-Angos; 64416 Navarrenx; 64418 Noguères; 64421 Ogeu-les-Bains; 64422 Oloron-Sainte-Marie; 64425 Orègue; 64430 Orthez; 64431 Os-Marsillon; 64436 Ossès; 64437 Ostabat-Asme; 64443 Pardies; 64444 Pardies-Piétat; 64461 Puyoô; 64464 Ribarrouy; 64483 Saint-Jean- de-Luz; 64484 Saint-Jean-le-Vieux; 64485 Saint-Jean-Pied-de-Port; 64493 Saint-Palais; 64494 Saint-Pé-de-Léren; 64499 Salies-de-Béarn; 64505 Sarpourenx; 64506 Sarrance; 64509 Sauguis-Saint-Etienne; 64511 Sauvagnon; 64513 Sauveterre-de-Béarn; 64519 Serres-Castet; 64522 Sévignacq-Meyracq; 64530 Susmiou; 64533 Tardets-Sorholus; 64535 Tarsacq; 64536 Thèze; 64537 Trois-Villes; 64539 Uhart-Mixe; 64545 Urrugne; 64549 Uzein; 64554 Viellenave-d'Arthez; 64557 Vignes; 64558 Villefranque; 64559 Viodos-Abense-de-Bas.

FR62

Midi-Pyrénées

FR621

Ariège

09006 Alliat; 09015 Arignac; 09030 Auzat; 09039 La Bastide-de-Bousignac; 09077 Capoulet-et-Junac; 09102 Coutens; 09122 Foix; 09143 Illier-et-Laramade; 09157 Laroque-d'Olmes; 09160 Lavelanet; 09169 Limbrassac; 09185 Mazères; 09188 Mercus-Garrabet; 09194 Mirepoix; 09199 Montaut; 09207 Montgaillard; 09217 Niaux; 09225 Pamiers; 09238 Les Pujols; 09244 Rieucros; 09264 Saint-Jean-de-Verges; 09266 Saint-Julien-de-Gras-Capou; 09272 Saint-Paul-de-Jarrat; 09282 Saverdun; 09303 Surba; 09305 Tabre; 09306 Tarascon-sur-Ariège; 09314 Tourtrol; 09324 Varilhes; 09332 Verniolle; 09334 Vicdessos; 09336 Villeneuve-d'Olmes.

FR622

Aveyron

12012 Asprières; 12013 Aubin; 12024 Belcastel; 12028 Boisse-Penchot; 12030 Bouillac; 12052 Capdenac-Gare; 12066 Clairvaux-d'Aveyron; 12083 Cransac; 12089 Decazeville; 12090 Druelle; 12100 Firmi; 12136 Maleville; 12140 Martiel; 12142 Mayran; 12148 Montbazens; 12150 Monteils; 12167 Najac; 12170 Naussac; 12176 Onet-le-Château; 12199 Rignac; 12202 Rodez (P: Rodez Nord et Rodez Ouest); 12205 La Rouquette; 12206 Roussennac; 12210 Saint-André-de-Najac; 12227 Saint-Igest; 12241 Sainte-Radegonde; 12242 Saint-Rémy; 12252 Salles-Courbatiès; 12257 Causse-et-Diège; 12263 Savignac; 12289 Valzergues; 12300 Villefranche-de-Rouergue; 12305 Viviez.

FR623

Haute-Garonne

31031 Ausson; 31076 Bordes-de-Rivière; 31147 Clarac; 31158 Cuguron; 31175 Estancarbon; 31247 Labarthe-Rivière; 31270 Landorthe; 31344 Miramont-de-Comminges; 31390 Montréjeau; 31426 Pointis-de-Rivière; 31430 Ponlat-Taillebourg; 31483 Saint-Gaudens; 31565 Valentine; 31585 Villeneuve-de-Rivière.

FR624

Gers

32012 Aubiet; 32013 Auch (P: Auch Nord-Est et Auch Nord-Ouest); 32022 Avéron-Bergelle; 32027 Barcelonne-du-Gers; 32054 Biran; 32056 Blanquefort; 32071 Caillavet; 32088 Castillon-Debats; 32094 Caupenne-d'Armagnac; 32115 Dému; 32147 Gimont; 32157 L'Isle-Arné; 32165 Juilles; 32214 Loubédat; 32220 Luppé-Violles; 32221 Lussan; 32222 Magnan; 32282 Montégut; 32296 Nogaro; 32301 Ordan-Larroque; 32332 Préneron; 32346 Roquebrune; 32378 Saint-Germé; 32423 Séailles; 32434 Sion; 32460 Vergoignan; 32462 Vic-Fezensac.

FR625

Lot

46012 Aynac; 46013 Bach; 46020 Beauregard; 46024 Belmont-Bretenoux; 46029 Biars-sur-Cère; 46051 Cambes; 46055 Capdenac; 46058 Carennac; 46070 Cieurac; 46075 Corn; 46083 Cressensac; 46086 Cuzance; 46100 Faycelles; 46102 Figeac (P: Figeac Ouest); 46106 Floirac; 46109 Fontanes; 46118 Gignac; 46122 Gintrac; 46123 Girac; 46148 Lalbenque; 46154 Laramière; 46170 Leyme; 46172 Lhospitalet; 46175 Lissac-et-Mouret; 46176 Livernon; 46185 Martel; 46197 Le Montat; 46228 Prudhomat; 46247 Saillac; 46251 Saint-Céré; 46273 Saint-Laurent-les-Tours; 46284 Saint-Michel-Loubéjou; 46292 Saint-Simon; 46306 Sonac; 46318 Thémines; 46329 Vaylats; 46333 Vidaillac; 46339 Saint-Jean-Lagineste.

FR626

Hautes-Pyrénées

65002 Adé; 65007 Andrest; 65024 Argelès; 65057 Azereix; 65059 Bagnères-de-Bigorre; 65072 Bazet; 65096 Bonnemazon; 65100 Bordères-sur-l'Echez; 65125 Campistrous; 65135 Castillon; 65164 Escoubès-Pouts; 65200 Germs-sur-l'Oussouet; 65226 Ibos; 65235 Juillan; 65236 Julos; 65245 Lagrange; 65247 Arrayou-Lahitte; 65257 Lanne; 65258 Lannemezan; 65284 Louey; 65294 Lutilhous; 65304 Maubourguet; 65306 Mauvezin; 65328 Neuilh; 65330 Nouilhan; 65344 Ossun; 65345 Ossun-ez-Angles; 65355 Paréac; 65356 Péré; 65372 Pujo; 65389 Saint-Laurent-de-Neste; 65417 Séméac; 65433 Soues; 65440 Tarbes (P: Tarbes 1er canton, Tarbes 2ème canton et Tarbes 5ème canton); 65460 Vic-en-Bigorre; 65482 Cantaous.

FR627

Tarn

81002 Aiguefonde; 81005 Albine; 81008 Almayrac; 81021 Aussillon; 81033 Blaye-les-Mines; 81036 Bout-du-Pont-de-Larn; 81042 Burlats; 81048 Cagnac-les-Mines; 81060 Carmaux; 81065 Castres (P: Castres Sud); 81101 Le Garric; 81105 Graulhet; 81120 Labruguière; 81121 Lacabarède; 81128 Lacrouzette; 81130 Lagarrigue; 81144 Lescure-d'Albigeois; 81163 Mazamet; 81174 Montdragon; 81180 Montirat; 81182 Montredon-Labessonnié; 81196 Noailhac; 81201 Pampelonne; 81230 Rosières; 81231 Rouairoux; 81238 Saint-Amans-Soult; 81244 Saint-Benoît-de-Carmaux; 81249 Sainte-Gemme; 81250 Saint-Genest-de-Contest; 81252 Saint-Germier; 81256 Saint-Jean-de-Vals; 81269 Saint-Salvy-de-la-Balme; 81304 Trévien; 81307 Valdurenque; 81311 Vénès.

FR63

Limousin

FR631

Corrèze

19011 Arnac-Pompadour; 19016 Bar; 19031 Brive-la-Gaillarde (P: Brive Nord-Ouest); 19062 Corrèze; 19072 Donzenac; 19073 Egletons; 19078 Estivaux; 19081 Eyrein; 19082 Favars; 19121 Lubersac; 19129 Masseret; 19130 Maussac; 19136 Meymac; 19146 Naves; 19147 Nespouls; 19176 Rosiers-d'Egletons; 19178 Sadroc; 19180 Saint-Angel; 19188 Saint-Bonnet-l'Enfantier; 19207 Saint-Germain-les-Vergnes; 19216 Saint-Julien-le-Vendômois; 19223 Saint-Martin-Sepert; 19227 Saint-Mexant; 19229 Saint-Pantaléon-de-Larche; 19230 Saint-Pardoux-Corbier; 19236 Saint-Priest-de-Gimel; 19246 Saint-Viance; 19248 Saint-Ybard; 19250 Salon-la-Tour; 19263 Soudeilles; 19274 Ussac; 19275 Ussel; 19276 Uzerche; 19285 Vigeois; 19287 Vitrac-sur-Montane.

FR632

Creuse

23075 Dun-le-Palestel; 23082 Fleurat; 23095 Le Grand-Bourg; 23096 Guéret; 23111 Lizières; 23141 Naillat; 23176 La Souterraine; 23177 Saint-Agnant-de-Versillat; 23195 Saint-Fiel; 23219 Saint-Maurice-la-Souterraine; 23235 Saint-Priest-la-Feuille; 23236 Saint-Priest-la-Plaine; 23245 Saint-Sulpice-le-Guérétois; 23247 Saint-Vaury.

FR71

Rhône-Alpes

FR712

Ardèche

07034 Bidon; 07042 Bourg-Saint-Andéol; 07115 Labeaume; 07122 Lachapelle-sous-Aubenas; 07131 Lanas; 07132 Largentière; 07134 Laurac-en-Vivarais; 07138 Lavilledieu; 07162 Montréal; 07199 Rosières; 07201 Ruoms; 07231 Saint-Etienne-de-Fontbellon; 07241 Saint-Germain; 07259 Saint-Just; 07264 Saint-Marcel-d'Ardèche; 07268 Saint-Martin-d'Ardèche; 07291 Saint-Remèze; 07296 Saint-Sernin; 07330 Vallon-Pont-d'Arc; 07341 Villeneuve-de-Berg; 07343 Vinezac; 07348 Vogüé.

FR713

Drôme

26004 Alixan; 26033 La Baume-de-Transit; 26034 La Baume-d'Hostun; 26057 Bourg-de-Péage; 26084 Châteauneuf-sur-Isère; 26085 Châteauneuf-du-Rhône; 26116 Donzère; 26129 Eymeux; 26145 Les Granges-Gontardes; 26149 Hostun; 26169 Malataverne; 26235 Pierrelatte; 26281 Romans-sur-Isère; 26323 Saint-Paul-lès-Romans; 26326 Saint-Restitut; 26342 Solérieux; 26379 Granges-les-Beaumont.

FR715

Loire

42005 Andrézieux-Bouthéon; 42011 Balbigny; 42022 Bonson; 42032 Cellieu; 42044 Le Chambon-Feugerolles; 42092 L'Etrat; 42097 La Fouillouse; 42127 Mably; 42156 Neulise; 42166 Parigny; 42170 Perreux; 42183 La Ricamarie; 42184 Riorges; 42186 Rive-de-Gier; 42187 Roanne (P: Roanne Nord); 42189 Roche-la-Molière; 42207 Saint-Chamond; 42212 Saint-Cyr-de-Favières; 42218 Saint-Etienne (P: Saint-Etienne Sud Ouest); 42223 Saint-Genest-Lerpt; 42225 Genilac;42237 Saint-Jean-Bonnefonds; 42254 Saint-Marcel-de-Félines; 42256 Saint-Marcellin-en-Forez; 42294 Saint-Vincent-de-Boisset; 42304 Sury-le-Comtal; 42305 La Talaudière; 42311 La Tour-en-Jarez; 42325 Vendranges.

FR72

Auvergne

FR721

Allier

03001 Abrest; 03013 Avermes; 03016 Barberier; 03018 Bayet; 03021 Bègues; 03023 Bellerive-sur-Allier; 03025 Bessay-sur-Allier; 03031 Bizeneuille; 03047 La Celle; 03052 Chamblet; 03060 Charmeil; 03062 Charroux; 03082 Commentry; 03091 Créchy; 03093 Creuzier-le-Neuf; 03094 Creuzier-le-Vieux; 03101 Domérat; 03114 La Ferté-Hauterive; 03118 Gannat; 03126 Hauterive; 03159 Malicorne; 03180 Montbeugny; 03185 Montluçon (P: Montluçon Nord-Est); 03186 Montmarault; 03212 Quinssaines; 03217 Saint-Angel; 03220 Saint-Bonnet-de-Rochefort; 03232 Saint-Félix; 03236 Saint-Germain-des-Fossés; 03237 Saint-Germain-de-Salles; 03242 Saint-Loup; 03243 Saint-Marcel-en-Murat; 03254 Saint-Pourçain-sur-Sioule; 03256 Saint-Priest-en-Murat; 03262 Saint-Victor; 03264 Saint-Yorre; 03266 Sanssat; 03269 Sauvagny; 03270 Sazeret; 03273 Seuillet; 03286 Toulon-sur-Allier; 03298 Varennes-sur-Allier; 03301 Vaux; 03305 Verneix; 03315 Villefranche-d'Allier; 03321 Yzeure.

FR81

Languedoc-Roussillon

FR811

Aude

11008 Alet-les-Bains; 11009 Alzonne; 11024 Bages; 11025 Bagnoles; 11027 Barbaira; 11040 Bizanet; 11043 Bouilhonnac; 11049 Bram; 11053 Brugairolles; 11061 Cambieure; 11068 Capendu; 11069 Carcassonne (P: Carcassonne 1er canton et Carcassonne 2ème canton sud); 11070 Carlipa; 11076 Castelnaudary; 11084 Caux-et-Sauzens; 11090 Cépie; 11099 Conques-sur-Orbiel; 11103 Couiza; 11106 Coursan; 11111 Cruscades; 11122 Douzens; 11126 Escales; 11129 Espéraza; 11138 Fendeille; 11145 Fleury; 11178 Labastide-d'Anjou; 11192 Lasbordes; 11203 Lézignan-Corbières; 11206 Limoux; 11209 Luc-sur-Aude; 11215 Malves-en-Minervois; 11217 Marcorignan; 11241 Montbrun-des-Corbières; 11242 Montclar; 11255 Montredon-des-Corbières; 11258 Moussan; 11262 Narbonne (P: Narbonne Ouest); 11264 Névian; 11266 Port-la-Nouvelle; 11285 Peyriac-de-Mer; 11289 Pieusse; 11304 Quillan; 11308 Raissac-sur-Lampy; 11313 Ricaud; 11318 Roquecourbe-Minervois; 11327 Roullens; 11332 Saint-André-de-Roquelongue; 11337 Saint-Couat-d'Aude; 11340 Sainte-Eulalie; 11341 Saint-Ferriol; 11356 Saint-Martin-Lalande; 11357 Saint-Martin-le-Vieil; 11361 Saint-Papoul; 11369 Sallèles-d'Aude; 11372 Salsigne; 11397 Trèbes; 11413 Villardonnel; 11417 Villarzel-du-Razès; 11430 Villeneuve-la-Comptal; 11437 Villesèquelande; 11439 Villespy; 11441 Vinassan.

FR812

Gard

30007 Alès (P: Alès Sud-Est); 30012 Aramon; 30026 Avèze; 30027 Bagard; 30032 Beaucaire; 30037 Bessèges; 30042 Boisset-et-Gaujac; 30058 La Cadière-et-Cambo; 30062 Calvisson; 30081 Chusclan; 30084 Codolet; 30093 Conqueyrac; 30101 Deaux; 30106 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac; 30117 Fourques; 30132 La Grand-Combe; 30141 Laudun; 30142 Laval-Pradel; 30155 Manduel; 30156 Marguerittes; 30165 Méjannes-lès-Alès; 30171 Molières-sur-Cèze; 30173 Mons; 30189 Nîmes (P: Nîmes 3ème canton et Nîmes 4ème canton); 30197 Les Plans; 30209 Pujaut; 30216 Robiac-Rochessadoule; 30217 Rochefort-du-Gard; 30220 Roquedur; 30221 Roquemaure; 30223 Rousson; 30227 Saint-Ambroix; 30243 Saint-Christol-lès-Alès; 30251 Saint-Etienne-des-Sorts; 30253 Saint-Florent-sur-Auzonnet; 30258 Saint-Gilles; 30259 Saint-Hilaire-de-Brethmas; 30263 Saint-Hippolyte-du-Fort; 30268 Saint-Jean-de-Valériscle; 30274 Saint-Julien-les-Rosiers; 30278 Saint-Laurent-des-Arbres; 30284 Saint-Martin-de-Valgalgues; 30294 Saint-Privat-des-Vieux; 30305 Salindres; 30307 Les Salles-du-Gardon; 30311 Sauve; 30315 Saze; 30318 Servas; 30325 Sumène; 30330 Tornac; 30331 Tresques; 30336 Vallabrègues; 30341 Vauvert; 30344 Vergèze; 30348 Vézénobres; 30350 Le Vigan.

FR813

Hérault

34016 Aumelas; 34031 Bessan; 34032 Béziers (P: Béziers 2ème canton et Béziers 3ème canton); 34036 Le Bosc; 34057 Castelnau-le-Lez; 34058 Castries; 34077 Clapiers; 34108 Frontignan; 34113 Gigean; 34114 Gignac; 34116 Grabels; 34122 Jonquières; 34154 Mauguio; 34163 Montarnaud; 34165 Montbazin; 34166 Montblanc; 34169 Montferrier-sur-Lez; 34198 Pérols; 34239 Saint-André-de-Sangonis; 34240 Saint-Aunès; 34247 Saint-Clément-de-Rivière; 34262 Saint-Guiraud; 34282 Saint-Paul-et-Valmalle; 34298 Sauvian; 34300 Servian; 34301 Sète (P: Sète 1er canton); 34320 Vailhauquès; 34327 Vendargues; 34329 Vendres; 34336 Villeneuve-lès-Béziers.

FR815

Pyrénées-Orientales

66002 Alénya; 66003 Amélie-les-Bains-Palalda; 66008 Argelès-sur-Mer; 66024 Le Boulou; 66037 Canet-en-Roussillon; 66038 Canohès; 66049 Céret; 66053 Collioure; 66065 Elne; 66094 Latour-Bas-Elne; 66136 Perpignan (P: Perpignan 1er canton, Perpignant 4ème canton et Perpignan 8ème canton); 66138 Peyrestortes; 66144 Pollestres; 66145 Ponteilla; 66148 Port-Vendres; 66160 Reynès; 66164 Rivesaltes; 66171 Saint-Cyprien; 66172 Saint-Estève; 66178 Saint-Jean-Pla-de-Corts; 66189 Saleilles; 66190 Salses-le-Château; 66195 Le Soler; 66213 Toulouges; 66214 Tresserre; 66226 Villemolaque.

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

04013 Aubignosc; 04049 Château-Arnoux-Saint-Auban; 04088 Forcalquier; 04094 Gréoux-les-Bains; 04106 Lurs; 04108 Malijai; 04112 Manosque; 04116 Les Mées; 04123 Mison; 04143 Oraison; 04145 Peipin; 04149 Peyruis; 04151 Pierrerue; 04209 Sisteron; 04230 Valensole.

FR822

Hautes-Alpes

05070 Laragne-Montéglin; 05118 Ribiers.

FR823

Alpes-Maritimes

06025 Le Broc; 06031 Cantaron; 06033 Carros; 06054 Drap; 06064 Gattières; 06065 La Gaude; 06066 Gilette; 06078 Malaussène; 06088 Nice (P: Nice 9ème canton et Nice 14ème canton); 06117 Saint-Blaise; 06145 Tourette-du-Château; 06147 Tourrette-Levens; 06149 La Trinité.

FR824

Bouches-du-Rhône

13004 Arles (P: Arles Est); 13039 Fos-sur-Mer; 13078 Port-Saint-Louis-du-Rhône; 13099 Saint-Paul-lès-Durance; 13026 Châteauneuf-les-Martigues; 13033 Ensuès-la-Redonne; 13054 Marignane; 13055 Marseille (P: Canton Grand Carmes et Canton Belle de Mai); 13056 Martigues (P: Martigues Est); 13102 Saint-Victoret.

FR825

Var

83006 Artigues; 83023 Brignoles; 83026 Cabasse; 83049 Cuers; 83053 Evenos; 83057 Flassans-sur-Issole; 83073 Le Luc; 83076 Mazaugues; 83077 Méounes-lès-Montrieux; 83089 Ollières; 83090 Ollioules; 83104 Rians; 83116 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume; 83127 Signes; 83140 Tourves; 83150 Vinon-sur-Verdon; 83151 Vins-sur-Caramy.

FR826

Vaucluse

84001 Althen-des-Paluds; 84019 Bollène; 84043 Entraigues-sur-la-Sorgue; 84053 Grillon; 84064 Lapalud; 84080 Monteux; 84092 Le Pontet; 84097 Richerenches; 84129 Sorgues; 84138 Valréas.

4.   

Региони, които отговарят на критериите за предоставяне на помощ съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО за целия период 2007-2013 г. при максимален интензитет на помощта от 10 %

FR10

Île-de-France

FR108

Val-d'Oise

95088 Bonneuil-en-France; 95268 Garges-lès-Gonesse (P: Garges-lès-Gonesse Est).

FR42

Alsace

FR422

Haut-Rhin

68011 Aspach-le-Bas; 68012 Aspach-le-Haut; 68016 Balgau; 68020 Bantzenheim; 68060 Burnhaupt-le-Haut; 68063 Cernay; 68064 Chalampé; 68070 Didenheim; 68082 Ensisheim; 68088 Feldkirch; 68104 Geiswasser; 68112 Guebwiller; 68130 Heiteren; 68140 Hirtzfelden; 68156 Issenheim; 68203 Merxheim; 68205 Meyenheim; 68218 Morschwiller-le-Bas; 68224 Mulhouse (P: Mulhouse Sud); 68225 Munchhouse; 68230 Nambsheim; 68253 Ottmarsheim; 68258 Pulversheim; 68260 Raedersheim; 68266 Réguisheim; 68267 Reiningue; 68270 Richwiller; 68289 Ruelisheim; 68315 Soultz-Haut-Rhin; 68321 Staffelfelden; 68343 Ungersheim; 68348 Vieux-Thann; 68375 Wittelsheim; 68376 Wittenheim.

FR43

Franche-Comté

FR431

Doubs

25011 Allenjoie; 25020 Arbouans; 25097 Brognard; 25188 Dambenois; 25190 Dampierre-les-Bois; 25196 Dasle; 25228 Etupes; 25237 Fesches-le-Châtel; 25284 Grand-Charmont; 25367 Mandeure; 25370 Mathay; 25388 Montbéliard (P: Montbéliard Est); 25428 Nommay; 25580 Valentigney; 25632 Voujeaucourt.

FR51

Pays de la Loire

FR511

Loire-Atlantique

44007 Avessac; 44013 Besné; 44025 Campbon; 44036 Châteaubriant; 44044 Conquereuil; 44046 Corsept; 44051 Derval; 44052 Donges; 44054 Erbray; 44061 Frossay; 44067 Guémené-Penfao; 44075 Issé; 44076 Jans; 44078 Juigné-des-Moutiers; 44085 Louisfert; 44086 Lusanger; 44091 Marsac-sur-Don; 44099 Moisdon-la-Rivière; 44103 Montoir-de-Bretagne; 44105 Mouais; 44113 Nozay; 44116 Paimboeuf; 44123 Pierric; 44129 Pontchâteau; 44138 Puceul; 44146 Rougé; 44149 Saffré; 44153 Saint-Aubin-des-Châteaux; 44184 Saint-Nazaire (P: Saint-Nazaire Centre); 44185 Saint-Nicolas-de-Redon; 44192 Saint-Viaud; 44193 Saint-Vincent-des-Landes; 44199 Soudan; 44208 Treffieux; 44210 Trignac.

FR514

Sarthe

72003 Allonnes; 72006 Arçonnay; 72008 Arnage; 72011 Assé-le-Boisne; 72012 Assé-le-Riboul; 72021 Avoise; 72022 Le Bailleul; 72034 Bérus; 72056 Champfleur; 72075 Chemiré-le-Gaudin; 72082 Le Chevain; 72138 Fresnay-sur-Sarthe; 72141 Gesnes-le-Gandelin; 72167 Louailles; 72169 Louplande; 72177 Maigné; 72180 Mamers; 72181 Le Mans (P: Le Mans Sud-Ouest et Le mans Ville Est); 72186 Maresché; 72189 Marolles-les-Braults; 72199 Moitron-sur-Sarthe; 72202 Monhoudou; 72214 Nauvay; 72215 Neufchâtel-en-Saosnois; 72233 Peray; 72237 Pirmil; 72238 Pizieux; 72266 Saint-Aubin-de-Locquenay; 72270 Saint-Calez-en-Saosnois; 72273 Saint-Christophe-du-Jambet; 72276 Saint-Cosme-en-Vairais; 72295 Saint-Longis; 72318 Saint-Rigomer-des-Bois; 72336 Solesmes; 72337 Sougé-le-Ganelon; 72347 Tassé; 72374 Villaines-la-Carelle; 72377 Villaines-sous-Malicorne; 72378 Vion; 72381 Voivres-lès-le-Mans.

FR52

Bretagne

FR523

Ille-et-Vilaine

35002 Amanlis; 35012 Bain-de-Bretagne; 35013 Bains-sur-Oust; 35021 Beaucé; 35030 La Bosse-de-Bretagne; 35052 Champeaux; 35068 Châteaubourg; 35089 La Couyère; 35091 Le Crouais; 35096 Domagné; 35117 Gaël; 35129 Guipry; 35136 Janzé; 35137 Javené; 35140 Lalleu; 35141 Landavran; 35150 Lécousse; 35151 Lieuron; 35162 Louvigné-du-Désert; 35176 Messac; 35184 Montauban-de-Bretagne; 35192 Montreuil-des-Landes; 35207 Noyal-sur-Vilaine; 35214 Parcé; 35215 Parigné; 35219 Pipriac; 35220 Piré-sur-Seiche; 35234 Quédillac; 35237 Renac; 35243 Romagné; 35260 Saint-Christophe-des-Bois; 35273 Saint-Germain-en-Coglès; 35283 Saint-Jean-sur-Vilaine; 35285 Saint-Just; 35294 Sainte-Marie; 35297 Saint-Méen-le-Grand; 35310 Saint-Sauveur-des-Landes; 35324 La Selle-en-Luitré; 35327 Servon-sur-Vilaine; 35328 Sixt-sur-Aff; 35330 Taillis.

FR53

Poitou-Charentes

FR531

Charente

16057 Bouteville; 16078 Champniers; 16089 Châteaubernard; 16090 Châteauneuf-sur-Charente; 16093 Chazelles; 16113 La Couronne; 16132 Etagnac; 16138 Fléac; 16150 Gensac-la-Pallue; 16154 Gond-Pontouvre; 16166 L'Isle-d'Espagnac; 16217 Merpins; 16223 Montbron; 16232 Mornac; 16236 Mouthiers-sur-Boëme; 16244 Nersac; 16281 La Rochefoucauld; 16287 Roullet-Saint-Estèphe; 16291 Ruelle-sur-Touvre; 16341 Saint-Michel; 16343 Saint-Preuil; 16344 Saint-Projet-Saint-Constant; 16348 Saint-Saturnin; 16358 Saint-Yrieix-sur-Charente; 16366 Segonzac; 16406 Vilhonneur; 16421 Vouthon.

FR63

Limousin

FR633

Haute-Vienne

87011 Bellac; 87012 Berneuil; 87014 Bessines-sur-Gartempe; 87017 Blanzac; 87020 Bonnac-la-Côte; 87033 Chamboret; 87045 Cieux; 87047 Compreignac; 87050 Couzeix; 87059 Le Dorat; 87065 Feytiat; 87078 Javerdat; 87085 Limoges (P: Limoges Le palais et Limoges Vigenal); 87103 Nantiat; 87113 Le Palais-sur-Vienne; 87116 Peyrat-de-Bellac; 87122 Razès; 87131 Saillat-sur-Vienne; 87133 Saint-Amand-Magnazeix; 87140 Saint-Brice-sur-Vienne; 87154 Saint-Junien; 87156 Saint-Just-le-Martel; 87172 Saint-Ouen-sur-Gartempe; 87187 Saint-Yrieix-la-Perche; 87197 Thouron.

FR72

Auvergne

FR724

Puy-de-Dôme

63004 Les Ancizes-Comps; 63019 Aulnat; 63034 Beauregard-l'Evêque; 63035 Beauregard-Vendon; 63062 Buxières-sous-Montaigut; 63066 Celles-sur-Durolle; 63082 Champs; 63089 Chappes; 63093 Charbonnières-les-Vieilles; 63112 Clerlande; 63113 Clermont-Ferrand (P: Clermont-Ferrand Est); 63116 Combronde; 63135 Davayat; 63148 Ennezat; 63194 Lempty; 63195 Lezoux; 63200 Lussat; 63204 Malintrat; 63206 Manzat; 63208 Marcillat; 63213 Les Martres-d'Artière; 63223 Menat; 63231 La Monnerie-le-Montel; 63267 Palladuc; 63276 Peschadoires; 63278 Pessat-Villeneuve; 63286 Pouzol; 63294 Queuille; 63322 Saint-Beauzire; 63327 Saint-Bonnet-près-Riom; 63338 Saint-Eloy-les-Mines; 63349 Saint-Georges-de-Mons; 63358 Saint-Hilaire-la-Croix; 63364 Saint-Jean-d'Heurs; 63393 Saint-Rémy-sur-Durolle; 63430 Thiers; 63471 Youx.

5.   

Региони, които отговарят на критериите за предоставяне на помощ съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО за целия период 2007-2013 г. (единствено за по-високите размери на помощта за МСП при базисен интензитет на помощта от 15 % (2))

FR23

Haute-Normandie

FR232

Seine-Maritime

76240 Epreville; 76259 Fécamp; 76600 Saint-Léonard.

FR43

Franche-Comté

FR432

Jura

39150 Choisey; 39189 Damparis.

FR62

Midi-Pyrénées

FR622

Aveyron

12002 Aguessac; 12063 La Cavalerie; 12072 Comprégnac; 12145 Millau; 12203 Roquefort-sur-Soulzon; 12208 Saint-Affrique; 12225 Saint-Georges-de-Luzençon; 12243 Saint-Rome-de-Cernon; 12270 Sévérac-le-Château; 12291 Verrières.

FR71

Rhône-Alpes

FR712

Ardèche

07013 Ardoix; 07078 Davézieux; 07172 Peaugres; 07181 Le Pouzin; 07198 Rompon; 07227 Saint-Cyr; 07228 Saint-Désirat; 07255 Saint-Julien-en-Saint-Alban; 07292 Saint-Romain-d'Ay; 07309 Satillieu; 07317 Talencieux; 07321 Thorrenc.

FR713

Drôme

26002 Albon; 26006 Allex; 26009 Andancette; 26108 Crest; 26125 Eurre; 26144 Grane; 26160 Laveyron; 26166 Loriol-sur-Drôme; 26325 Saint-Rambert-d'Albon; 26333 Saint-Vallier.

FR72

Auvergne

FR722

Cantal

15012 Arpajon-sur-Cère; 15041 La Chapelle-d'Alagnon; 15055 Coren; 15074 Giou-de-Mamou; 15101 Laveissière; 15119 Massiac; 15138 Murat; 15154 Polminhac; 15164 Roffiac; 15187 Saint-Flour; 15188 Saint-Georges; 15192 Saint-Jacques-des-Blats; 15203 Saint-Mary-le-Plain; 15207 Saint-Poncy; 15236 Thiézac; 15244 Ussel; 15258 Vic-sur-Cère; 15259 Vieillespesse; 15267 Ytrac.

FR723

Haute-Loire

43020 Bas-en-Basset; 43032 Blavozy; 43046 Chadrac; 43062 Chaspuzac; 43078 Coubon; 43084 Cussac-sur-Loire; 43087 Dunières; 43088 Espalem; 43089 Espaly-Saint-Marcel; 43103 Grenier-Montgon; 43120 Lempdes-sur-Allagnon; 43121 Léotoing; 43124 Loudes; 43137 Monistrol-sur-Loire; 43140 Le Monteil; 43141 Montfaucon-en-Velay; 43152 Polignac; 43190 Saint-Germain-Laprade; 43213 Saint-Pal-de-Mons; 43224 Sainte-Sigolène; 43233 Sanssac-l'Eglise.

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR822

Hautes-Alpes

05037 Châteauvieux; 05061 Gap (P: Gap Sud-Est et Gap Sud-Ouest); 05092 Neffes; 05170 Tallard.

FR823

Alpes-Maritimes

06069 Grasse (P: Grasse Sud).

6.   

Региони, които отговарят на критериите за предоставяне на помощ съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО за целия период 2007-2013 г. (единствено за по-високите размери на помощта за МСП при базисен интензитет на помощта от 10 %  (2)

FR10

Île-de-France

FR108

Val-d'Oise

95680 Villiers-le-Bel.

FR21

Champagne-Ardenne

FR213

Marne

51065 Blacy; 51099 Bussy-Lettrée; 51146 Cheniers; 51167 Coole; 51212 Dommartin-Lettrée; 51285 Haussimont; 51328 Loisy-sur-Marne; 51340 Maisons-en-Champagne; 51453 Recy; 51483 Saint-Gibrien; 51504 Saint-Martin-sur-le-Pré; 51545 Sommesous; 51555 Soudé; 51556 Soudron; 51594 Vassimont-et-Chapelaine; 51634 Villers-le-Château; 51649 Vitry-le-François.

FR26

Bourgogne

FR261

Côte-d'Or

21038 Auxonne; 21138 Champdôtre; 21239 Echenon; 21269 Flammerans; 21292 Genlis; 21337 Lamarche-sur-Saône; 21342 Laperrière-sur-Saône; 21352 Longeault; 21367 Magny-Montarlot; 21371 Les Maillys; 21474 Pagny-la-Ville; 21475 Pagny-le-Château; 21486 Pluvault; 21487 Pluvet; 21493 Poncey-lès-Athée; 21495 Pont; 21496 Pontailler-sur-Saône; 21554 Saint-Jean-de-Losne; 21577 Saint-Usage; 21581 Samerey; 21609 Soirans; 21639 Tillenay; 21643 Tréclun; 21645 Trouhans; 21713 Vonges.

FR42

Alsace

FR421

Bas-Rhin

67002 Adamswiller; 67013 Asswiller; 67017 Baerendorf; 67029 Berg; 67036 Bettwiller; 67046 Bischwiller; 67070 Burbach; 67071 Bust; 67072 Butten; 67082 Dalhunden; 67088 Dehlingen; 67091 Diedendorf; 67095 Diemeringen; 67105 Drulingen; 67106 Drusenheim; 67111 Durstel; 67126 Erckartswiller; 67133 Eschbourg; 67134 Eschwiller; 67136 Eywiller; 67148 Frohmuhl; 67159 Goerlingen; 67178 Gungwiller; 67194 Herrlisheim; 67198 Hinsbourg; 67201 Hirschland; 67230 Kaltenhouse; 67241 Kirrberg; 67265 Lichtenberg; 67273 Lohr; 67274 Lorentzen; 67278 Mackwiller; 67345 Oberhoffen-sur-Moder; 67356 Offendorf; 67369 Ottwiller; 67370 Petersbach; 67371 La Petite-Pierre; 67373 Pfalzweyer; 67381 Puberg; 67385 Ratzwiller; 67386 Rauwiller; 67392 Reipertswiller; 67396 Rexingen; 67407 Rohrwiller; 67413 Rosteig; 67449 Schirrhein; 67450 Schirrhoffen; 67454 Schoenbourg; 67465 Sessenheim; 67467 Siewiller; 67472 Soufflenheim; 67475 Sparsbach; 67476 Stattmatten; 67483 Struth; 67488 Thal-Drulingen; 67491 Tieffenbach; 67509 Volksberg; 67514 Waldhambach; 67522 Weislingen; 67528 Weyer; 67535 Wimmenau; 67538 Wingen-sur-Moder; 67552 Wolfskirchen; 67559 Zittersheim.

FR72

Auvergne

FR724

Puy-de-Dôme

63052 Le Breuil-sur-Couze; 63054 Le Broc; 63242 Moriat; 63352 Saint-Germain-Lembron.

7.   

Региони, които отговарят на критериите за предоставяне на помощ съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО за периода 2007-2008 г. при максимален интензитет на помощта от 10 %. (Преходни области.)

FR21 Champagne-Ardenne

FR211

Ardennes

08003 Aiglemont; 08013 Angecourt; 08025 Attigny; 08088 Bulson; 08089 Buzancy; 08096 Chalandry-Elaire; 08097 Challerange; 08105 Charleville-Mézières (P: Charleville-Mezières Est); 08113 Chaumont-Porcien; 08121 Chilly; 08122 Chooz; 08139 Deville; 08140 Dom-le-Mesnil; 08173 Flize; 08174 Floing; 08207 Ham-sur-Meuse; 08248 Launois-sur-Vence; 08276 Margut; 08298 Montcy-Notre-Dame; 08327 Nouvion-sur-Meuse; 08356 Remaucourt; 08357 Remilly-Aillicourt; 08361 Renwez; 08373 Rumigny; 08401 Saulces-Champenoises; 08419 Signy-l'Abbaye; 08420 Signy-le-Petit; 08422 Singly; 08492 Vrigne-Meuse.

FR213

Marne

51262 Frignicourt; 51352 Marolles; 51423 Pargny-sur-Saulx; 51433 Plichancourt; 51531 Sermaize-les-Bains; 51567 Thiéblemont-Farémont; 51647 Vitry-en-Perthois.

FR214

Haute-Marne

52008 Andelot-Blancheville; 52017 Arc-en-Barrois; 52060 Bourbonne-les-Bains; 52099 Chamouilley; 52114 Châteauvillain; 52123 Chevillon; 52177 Doulaincourt-Saucourt; 52194 Eurville-Bienville; 52197 Fayl-la-Forêt; 52212 Fronville; 52320 Merrey; 52331 Montier-en-Der; 52332 Val-de-Meuse; 52346 Mussey-sur-Marne; 52423 Rimaucourt; 52442 Rupt; 52461 Sarrey; 52534 Villiers-en-Lieu; 52550 Wassy.

FR22

Picardie

FR221

Aisne

02002 Achery; 02006 Aisonville-et-Bernoville; 02013 Amifontaine; 02014 Amigny-Rouy; 02016 Andelain; 02029 Attilly; 02049 Barisis; 02058 Beaurieux; 02064 Belleu; 02077 Berzy-le-Sec; 02106 Bourg-et-Comin; 02110 Braine; 02160 Chaourse; 02175 Chavigny; 02199 Clastres; 02217 Coucy-le-Château-Auffrique; 02219 Coucy-la-Ville; 02236 Crécy-au-Mont; 02245 Cuffies; 02260 Danizy; 02262 Deuillet; 02269 Dorengt; 02286 Esquéhéries; 02287 Essigny-le-Grand; 02288 Essigny-le-Petit; 02293 Etaves-et-Bocquiaux; 02302 Faverolles; 02312 La Flamengrie; 02318 Folembray; 02323 Fontaine-Uterte; 02336 Frières-Faillouël; 02337 Froidestrées; 02342 Gergny; 02346 Gizy; 02360 Guignicourt; 02372 Hartennes-et-Taux; 02374 Lehaucourt; 02376 Hauteville; 02382 Holnon; 02383 Homblières; 02390 Jeancourt; 02395 Jumencourt; 02414 Lavaqueresse; 02418 Lerzy; 02419 Leschelles; 02430 Liesse-Notre-Dame; 02433 Lislet; 02445 Luzoir; 02451 Magny-la-Fosse; 02455 Malzy; 02457 Marchais; 02481 Mesnil-Saint-Laurent; 02502 Montcornet; 02503 Mont-d'Origny; 02511 Montigny-en-Arrouaise; 02514 Montigny-Lengrain; 02525 Morcourt; 02539 Nauroy; 02552 Neuvillette; 02563 Noyales; 02580 Oulchy-le-Château; 02593 Pasly; 02602 Pinon; 02625 Proix; 02637 Remaucourt; 02643 Ressons-le-Long; 02648 Ribemont; 02654 Romery; 02680 Saint-Gobain; 02694 Saint-Simon; 02708 Sequehart; 02716 Servais; 02720 Sissonne; 02722 Soissons; 02774 Vendelles; 02780 Venizel; 02786 Verneuil-sous-Coucy; 02795 Vic-sur-Aisne; 02805 Villeneuve-Saint-Germain; 02808 Villeret; 02810 Villers-Cotterêts.

FR223

Somme

80016 Albert; 80017 Allaines; 80034 Athies; 80129 Bouzincourt; 80148 Buigny-lès-Gamaches; 80159 Cachy; 80212 Corbie; 80235 Dargnies; 80238 Dernancourt; 80265 Embreville; 80274 Eppeville; 80338 Fouilloy; 80376 Gentelles; 80410 Ham; 80415 Hangest-en-Santerre; 80519 Matigny; 80552 Moislains; 80570 Moreuil; 80658 Quivières; 80680 Rosières-en-Santerre; 80751 Thennes; 80752 Thézy-Glimont; 80771 Ugny-l'Equipée; 80834 Yzengremer.

FR23

Haute-Normandie

FR232

Seine-Maritime

76001 Allouville-Bellefosse; 76004 Ambrumesnil; 76029 Aubermesnil-aux-Erables; 76035 Aumale; 76040 Autigny; 76051 Bacqueville-en-Caux; 76090 Beuzeville-la-Grenier; 76114 Bolbec; 76136 Brachy; 76141 Bréauté; 76159 Cany-Barville; 76169 La Cerlangue; 76183 Colleville; 76196 Criquetot-l'Esneval; 76197 Criquetot-sur-Longueville; 76211 Dancourt; 76217 Dieppe; 76219 Doudeville; 76225 Ecretteville-lès-Baons; 76231 Elbeuf; 76238 Epouville; 76250 Etainhus; 76252 Etalondes; 76255 Eu; 76258 Fauville-en-Caux; 76272 Fontaine-le-Dun; 76280 Fréauville; 76296 Gainneville; 76349 Hautot-sur-Mer; 76384 Lillebonne; 76400 Luneray; 76442 Monchy-sur-Eu; 76486 Orival; 76492 Ouville-la-Rivière; 76499 Petiville; 76511 Preuseville; 76527 Richemont; 76575 Saint-Etienne-du-Rouvray; 76592 Saint-Jean-de-Folleville; 76593 Saint-Jean-de-la-Neuville; 76610 Sainte-Marie-des-Champs; 76635 Saint-Pierre-des-Jonquières; 76655 Saint-Valery-en-Caux; 76659 Saint-Wandrille-Rançon; 76664 Sasseville; 76677 Smermesnil; 76681 Sotteville-lès-Rouen; 76684 Tancarville; 76689 Thiétreville; 76706 Tourville-les-Ifs; 76708 Toussaint; 76711 Le Tréport; 76718 Valliquerville; 76719 Valmont.

FR24

Centre

FR241

Cher

18038 Bruère-Allichamps; 18091 Farges-Allichamps; 18097 Fussy; 18103 Graçay; 18108 La Guerche-sur-l'Aubois; 18167 Nohant-en-Graçay; 18242 Sancoins; 18250 Serruelles; 18271 Vasselay; 18281 Vignoux-sur-Barangeon.

FR243

Indre

36005 Ardentes; 36009 Arthon; 36014 Bazaiges; 36021 Les Bordes; 36026 Brion; 36033 Celon; 36034 Chabris; 36037 La Champenoise; 36040 La Chapelle-Orthemale; 36041 La Chapelle-Saint-Laurian; 36045 Châtillon-sur-Indre; 36055 Clion; 36070 Eguzon-Chantôme; 36097 Liniez; 36109 Le Magny; 36123 Mézières-en-Brenne; 36141 Neuvy-Saint-Sépulchre; 36149 Palluau-sur-Indre; 36150 Parnac; 36161 Le Pont-Chrétien-Chabenet; 36191 Saint-Florentin; 36193 Sainte-Gemme; 36194 Saint-Genou; 36199 Sainte-Lizaigne; 36225 Le Tranger; 36228 Valençay; 36229 Varennes-sur-Fouzon; 36230 Vatan; 36241 Villedieu-sur-Indre.

FR244

Indre-et-Loire

37174 Nouâtre; 37176 Noyant-de-Touraine; 37226 Sainte-Maure-de-Touraine.

FR245

Loir-et-Cher

41084 La Ferté-Imbault; 41106 Lamotte-Beuvron; 41161 Nouan-le-Fuzelier; 41185 Pruniers-en-Sologne; 41194 Romorantin-Lanthenay; 41232 Salbris; 41241 Selles-Saint-Denis; 41242 Selles-sur-Cher; 41256 Theillay; 41280 Villefranche-sur-Cher; 41282 Villeherviers.

FR25

Basse-Normandie

FR251

Calvados

14069 Beuvillers; 14162 Clécy; 14181 Cormelles-le-Royal; 14271 Fleury-sur-Orne; 14327 Hérouville-Saint-Clair; 14341 Ifs; 14366 Lisieux (P: Lisieux 2ème canton); 14383 Louvigny; 14437 Mondeville; 14487 Ouilly-le-Vicomte; 14514 Pont-l'Evêque; 14556 Saint-André-sur-Orne; 14574 Saint-Désir; 14578 Saint-Gatien-des-Bois; 14625 Saint-Martin-de-la-Lieue; 14656 Saint-Rémy; 14689 Thury-Harcourt.

FR252

Manche

50029 Barenton; 50127 Chef-du-Pont; 50200 Ger; 50203 La Glacerie; 50236 La Haye-du-Puits; 50251 Huberville; 50260 Juvigny-le-Tertre; 50323 Le Mesnil-Tôve; 50341 Montebourg; 50359 Mortain; 50416 Querqueville; 50417 Quettehou; 50426 Rauville-la-Place; 50467 Saint-Floxel; 50498 Saint-Joseph; 50523 Sainte-Mère-Eglise; 50539 Saint-Pierre-Eglise; 50551 Saint-Sauveur-le-Vicomte; 50558 Saint-Symphorien-le-Valois; 50562 Saint-Vaast-la-Hougue; 50615 Valognes.

FR26

Bourgogne

FR261

Côte-d'Or

21004 Aignay-le-Duc; 21006 Aisey-sur-Seine; 21011 Ampilly-les-Bordes; 21012 Ampilly-le-Sec; 21034 Autricourt; 21043 Baigneux-les-Juifs; 21044 Balot; 21052 Beaulieu; 21055 Beaunotte; 21058 Belan-sur-Ource; 21061 Bellenod-sur-Seine; 21063 Beneuvre; 21075 Billy-lès-Chanceaux; 21077 Bissey-la-Côte; 21078 Bissey-la-Pierre; 21090 Boudreville; 21093 Bouix; 21104 Brémur-et-Vaurois; 21109 Brion-sur-Ource; 21115 Buncey; 21116 Bure-les-Templiers; 21117 Busseaut; 21123 Buxerolles; 21125 Cérilly; 21129 Chambain; 21134 Chamesson; 21143 Channay; 21149 Charrey-sur-Seine; 21154 Châtillon-sur-Seine; 21157 Chaugey; 21159 La Chaume; 21160 Chaume-lès-Baigneux; 21161 Chaumont-le-Bois; 21165 Chemin-d'Aisey; 21201 Coulmier-le-Sec; 21202 Courban; 21235 Duesme; 21237 Echalot; 21250 Essarois; 21252 Etais; 21253 Etalante; 21257 Etormay; 21258 Etrochey; 21262 Faverolles-lès-Lucey; 21276 Fontaines-en-Duesmois; 21279 Fontaines-les-Sèches; 21296 Gevrolles; 21302 Gomméville; 21303 Les Goulles; 21305 Grancey-sur-Ource; 21309 Griselles; 21312 Gurgy-la-Ville; 21313 Gurgy-le-Château; 21326 Jours-lès-Baigneux; 21336 Laignes; 21343 Larrey; 21346 Leuglay; 21350 Lignerolles; 21357 Louesme; 21359 Lucey; 21364 Magny-Lambert; 21372 Maisey-le-Duc; 21378 Marcenay; 21393 Massingy; 21396 Mauvilly; 21402 Menesble; 21410 Meulson; 21415 Minot; 21418 Moitron; 21419 Molesme; 21432 Montigny-sur-Aube; 21435 Montliot-et-Courcelles; 21438 Montmoyen; 21444 Mosson; 21451 Nesle-et-Massoult; 21454 Nicey; 21455 Nod-sur-Seine; 21460 Noiron-sur-Seine; 21465 Obtrée; 21466 Oigny; 21470 Origny; 21471 Orret; 21484 Planay; 21488 Poinçon-lès-Larrey; 21490 Poiseul-la-Ville-et-Laperrière; 21499 Pothières; 21510 Prusly-sur-Ource; 21511 Puits; 21514 Quemigny-sur-Seine; 21519 Recey-sur-Ource; 21524 Riel-les-Eaux; 21526 Rochefort; 21543 Saint-Broing-les-Moines; 21545 Sainte-Colombe-sur-Seine; 21549 Saint-Germain-le-Rocheux; 21557 Saint-Marc-sur-Seine; 21594 Savoisy; 21602 Semond; 21626 Terrefondrée; 21628 Thoires; 21653 Vannaire; 21655 Vanvey; 21664 Verdonnet; 21671 Vertault; 21674 Veuxhaulles-sur-Aube; 21685; Villaines-en-Duesmois; 21693 Villedieu; 21695 La Villeneuve-les-Convers; 21700 Villers-Patras; 21704 Villiers-le-Duc; 21706 Villotte-sur-Ource; 21711 Vix; 21717 Voulaines-les-Templiers.

FR262

Nièvre

58007 Annay; 58010 Arleuf; 58020 Avril-sur-Loire; 58021 Azy-le-Vif; 58025 Béard; 58034 Blismes; 58039 Brèves; 58044 La Celle-sur-Loire; 58046 Cercy-la-Tour; 58051 Challuy; 58055 Champvert; 58057 Chantenay-Saint-Imbert; 58060 Charrin; 58062 Château-Chinon(Ville); 58063 Château-Chinon(Campagne); 58066 Châtin; 58072 Chevenon; 58073 Chevroches; 58082 Corancy; 58085 Corvol-l'Orgueilleux; 58086 Cosne-Cours-sur-Loire (P: Cosne-Cours-Sur-Loire Nord); 58087 Cossaye; 58096 Devay; 58099 Dommartin; 58103 Dornecy; 58104 Dornes; 58110 Epiry; 58111 Fâchin; 58115 Fleury-sur-Loire; 58118 Fours; 58126 Gimouille; 58128 Glux-en-Glenne; 58137 Lamenay-sur-Loire; 58141 Lavault-de-Frétoy; 58144 Livry; 58146 Lucenay-lès-Aix; 58148 Luthenay-Uxeloup; 58158 Mars-sur-Allier; 58160 Marzy; 58172 Montambert; 58176 Montigny-aux-Amognes; 58177 Montigny-en-Morvan; 58179 Montreuillon; 58187 Myennes; 58192 Neuville-lès-Decize; 58193 Neuvy-sur-Loire; 58195 La Nocle-Maulaix; 58198 Oisy; 58200 Ouagne; 58207 Parigny-les-Vaux; 58217 Pousseaux; 58225 Saincaize-Meauce; 58231 Saint-Aubin-les-Forges; 58241 Saint-Germain-Chassenay; 58243 Saint-Gratien-Savigny; 58244 Saint-Hilaire-en-Morvan; 58245 Saint-Hilaire-Fontaine; 58249 Saint-Léger-de-Fougeret; 58254 Saint-Martin-d'Heuille; 58259 Saint-Parize-en-Viry; 58261 Saint-Père; 58262 Saint-Péreuse; 58264 Saint-Pierre-le-Moûtier; 58268 Saint-Seine; 58272 Sardy-lès-Epiry; 58282 Surgy; 58289 Ternant; 58290 Thaix; 58293 Toury-Lurcy; 58294 Toury-sur-Jour; 58296 Tresnay; 58299 Trucy-l'Orgueilleux; 58306 Verneuil; 58312 Villiers-sur-Yonne.

FR263

Saône-et-Loire

71038 Les Bizots; 71047 Bourbon-Lancy; 71075 Chalmoux; 71076 Chalon-sur-Saône (P: Chalon-sur-Saône Ouest); 71118 Châtenoy-le-Royal; 71132 Ciry-le-Noble; 71136 Clessy; 71161 Curdin; 71187 Ecuisses; 71212 Génelard; 71309 Montcenis; 71330 Neuvy-Grandchamp; 71340 Palinges; 71342 Paray-le-Monial; 71356 Pouilloux; 71390 Saint-Berain-sous-Sanvignes; 71439 Saint-Léger-lès-Paray; 71490 Saint-Vincent-Bragny; 71491 Saint-Yan.

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR301

Nord

59035 Avesnelles; 59036 Avesnes-sur-Helpe; 59037 Avesnes-les-Aubert; 59050 Bas-Lieu; 59053 Bavay; 59074 Bertry; 59079 Beuvrages; 59103 Boussières-sur-Sambre; 59112 Bruay-sur-l'Escaut; 59122 Cambrai (P: Cambrai Ouest); 59173 Deûlémont; 59178 Douai (P: Douai Sud et Douai Nord-Est); 59181 Dourlers; 59183 Dunkerque (P: Dunkerke Ouest et Dunkerke grande Synthe); 59207 Escautpont; 59221 Famars; 59233 Flaumont-Waudrechies; 59244 Fontaine-Notre-Dame; 59261 Glageon; 59271 Grande-Synthe; 59327 Lallaing; 59375 Marchiennes; 59384 Maroilles; 59392 Maubeuge (P: Maubeuge Sud); 59428 Neuville-Saint-Rémy; 59445 Ohain; 59476 Proville; 59508 Roncq; 59512 Roubaix (P: Roubaix Ouest); 59525 Sains-du-Nord; 59541 Saint-Python; 59562 Sémeries; 59563 Semousies; 59569 Sin-le-Noble; 59571 Solesmes; 59589 Thiant; 59599 Tourcoing (P: Tourcoing Nord-Est); 59624 Villers-Outréaux; 59632 Wallers; 59633 Wallers-Trélon; 59643 Warneton; 59646 Wasquehal; 59650 Wattrelos (P: Roubaix Nord).

FR302

Pas-de-Calais

62003 Acheville; 62022 Alincthun; 62043 Les Attaques; 62119 Béthune (P: Béthune Nord et Béthune Sud); 62148 Bois-Bernard; 62160 Boulogne-sur-Mer (P: Boulogne-sur-Mer Sud); 62178 Bruay-la-Buissière; 62191 Caffiers; 62193 Calais (P: Calais Centre et Calais Nord-Ouest); 62255 Crémarest; 62268 Desvres; 62270 Divion; 62277 Drocourt; 62397 Guînes; 62408 Hames-Boucres; 62498 Lens (P: Lens Est et Lens Nord-Ouest); 62510 Liévin (P: Liévin Sud); 62524 Longfossé; 62555 Marles-les-Mines; 62570 Méricourt; 62573 Meurchin; 62637 Oignies; 62657 Pihen-lès-Guînes; 62771 Sallaumines; 62773 Samer; 62846 Vermelles; 62907 Libercourt.

FR41

Lorraine

FR411

Meurthe-et-Moselle

54040 Badonviller; 54149 Crusnes; 54234 Gorcy; 54253 Hatrize; 54254 Haucourt-Moulaine; 54280 Joeuf; 54321 Longlaville; 54322 Longuyon; 54323 Longwy; 54378 Montigny-sur-Chiers; 54382 Mont-Saint-Martin; 54391 Moutiers; 54428 Pierrepont; 54493 Saulnes.

FR412

Meuse

55125 Contrisson; 55181 Etain; 55288 Lérouville; 55326 Maulan; 55335 Ménil-sur-Saulx; 55505 Thierville-sur-Meuse; 55519 Tronville-en-Barrois; 55543 Velaines.

FR413

Moselle

57097 Boulay-Moselle; 57106 Bouzonville; 57123 Carling; 57143 Clouange; 57224 Folschviller; 57240 Freyming-Merlebach; 57242 Gandrange; 57273 Guerstling; 57368 Knutange; 57428 Macheren; 57441 Manom; 57460 Merten; 57508 Nilvange; 57550 Porcelette; 57597 Rosselange; 57606 Saint-Avold; 57628 Sarralbe; 57647 Serémange-Erzange; 57663 Talange; 57666 Terville; 57672 Thionville (P: Thionville Ouest); 57690 Valmont; 57765 Diesen.

FR414

Vosges

88022 Auzainvilliers; 88075 La Bresse; 88079 Bulgnéville; 88095 Châtenois; 88114 Contrexéville; 88116 Cornimont; 88151 Dompaire; 88160 Epinal; 88196 Gérardmer; 88206 Gironcourt-sur-Vraine; 88233 Harol; 88239 Hergugney; 88246 Hymont; 88257 Juvaincourt; 88270 Liffol-le-Grand; 88292 Mattaincourt; 88321 Neufchâteau; 88376 Rebeuville; 88458 Socourt; 88483 Uxegney; 88516 Vittel.

FR43

Franche-Comté

FR431

Doubs

25031 Audincourt; 25033 Autechaux-Roide; 25040 Badevel; 25043 Bart; 25054 Berche; 25082 Bourguignon; 25159 Colombier-Fontaine; 25170 Courcelles-lès-Montbéliard; 25230 Exincourt; 25274 Glay; 25304 Hérimoncourt; 25335 Liebvillers; 25378 Meslières; 25426 Noirefontaine; 25463 Pont-de-Roide; 25519 Saint-Hippolyte; 25526 Sainte-Suzanne; 25539 Seloncourt; 25547 Sochaux; 25555 Taillecourt; 25614 Vieux-Charmont.

FR433

Haute-Saône

70339 Mélisey.

FR434

Territoire de Belfort

90001 Andelnans; 90003 Anjoutey; 90010 Belfort (P: Belfort Est); 90014 Boron; 90032 Danjoutin.

FR51

Pays de la Loire

FR511

Loire-Atlantique

44021 Bourgneuf-en-Retz; 44072 Herbignac; 44187 Saint-Père-en-Retz.

FR512

Maine-et-Loire

49011 Artannes-sur-Thouet; 49049 Brion; 49079 Chartrené; 49138 Fontaine-Guérin; 49140 Fontevraud-l'Abbaye; 49149 Gennes; 49175 Linières-Bouton; 49201 La Ménitré; 49202 Méon; 49274 Saint-Cyr-en-Bourg; 49291 Saint-Just-sur-Dive; 49311 Saint-Philbert-du-Peuple; 49368 Vernantes.

FR515

Vendée

85009 Auzay; 85014 Bazoges-en-Pareds; 85020 Benet; 85042 Chaillé-les-Marais; 85087 Faymoreau; 85105 Le Gué-de-Velluire; 85136 Marillet; 85162 Nieul-sur-l'Autise; 85227 Saint-Hilaire-des-Loges; 85244 Saint-Martin-de-Fraigneau.

FR52

Bretagne

FR521

Côtes-d'Armor

22075 Hémonstoir; 22155 La Motte; 22211 Ploubezre; 22224 Ploulec'h; 22265 Rospez; 22279 Saint-Caradec; 22314 Saint-Maudan; 22340 Tonquédec.

FR522

Finistère

29011 Bohars; 29019 Brest (P: Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guiles, Brest Centre, Brest –Kerichen, Brest-L'hermitage, Brest-Lambezellec, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Pierre, Brest-Saint-Marc); 29039 Concarneau; 29072 Guilvinec; 29135 Loctudy; 29158 Penmarch; 29165 Plobannalec; 29235 Le Relecq-Kerhuon; 29284 Treffiagat; 29293 Trégunc.

FR523

Ille-et-Vilaine

35064 La Chapelle-de-Brain; 35145 Langon; 35236 Redon; 35268 Saint-Ganton.

FR524

Morbihan

56001 Allaire; 56011 Béganne; 56021 Brandérion; 56049 Croixanvec; 56063 Gestel; 56072 Gueltas; 56078 Guidel; 56090 Inzinzac-Lochrist; 56092 Kerfourn; 56094 Kervignac; 56098 Lanester; 56107 Larmor-Plage; 56121 Lorient; 56154 Peillac; 56162 Ploemeur; 56179 Pont-Scorff; 56185 Quéven; 56194 Rieux; 56216 Saint-Gorgon; 56221 Saint-Jacut-les-Pins; 56223 Saint-Jean-la-Poterie; 56232 Saint-Perreux; 56239 Saint-Vincent-sur-Oust.

FR53

Poitou-Charentes

FR531

Charente

16002 Les Adjots; 16015 Angoulême; 16016 Ansac-sur-Vienne; 16025 Baignes-Sainte-Radegonde; 16028 Barbezieux-Saint-Hilaire; 16035 Beaulieu-sur-Sonnette; 16046 Blanzac-Porcheresse; 16064 Brigueuil; 16066 Brossac; 16070 Chabanais; 16071 Chabrac; 16085 Chasseneuil-sur-Bonnieure; 16086 Chassenon; 16100 Chirac; 16106 Confolens; 16131 Esse; 16134 Exideuil; 16149 Genouillac; 16157 Le Grand-Madieu; 16192 Roumazières-Loubert; 16198 Magnac-Lavalette-Villars; 16205 Manot; 16206 Mansle; 16214 Mazières; 16230 Montmoreau-Saint-Cybard; 16231 Montrollet; 16245 Nieuil; 16255 Parzac; 16259 La Péruse; 16261 Les Pins; 16270 Pressignac; 16292 Ruffec; 16306 Saint-Christophe; 16308 Saint-Claud; 16322 Saint-Germain-de-Confolens; 16336 Saint-Mary; 16337 Saint-Maurice-des-Lions; 16350 Saint-Séverin; 16363 Saulgond; 16373 Souvigné; 16374 Soyaux; 16376 Suris; 16400 Verteuil-sur-Charente; 16404 Vieux-Ruffec; 16408 Villebois-Lavalette; 16410 Villegats.

FR532

Charente-Maritime

17008 Andilly; 17086 Chaniers; 17093 Le Château-d'Oléron; 17172 Gémozac; 17196 Jazennes; 17200 Lagord; 17211 Loulay; 17218 Marans; 17228 Médis; 17275 Pessines; 17277 Saint-Denis-du-Pin; 17278 Pisany; 17291 Puilboreau; 17300 La Rochelle (P: Zone Franche Urbaine — Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette); 17333 Saint-Georges-de-Didonne; 17336 Saint-Georges-des-Coteaux; 17376 Saint-Ouen-d'Aunis; 17393 Saint-Romain-de-Benet; 17421 Saujon; 17449 Tonnay-Charente; 17452 La Tremblade; 17460 Varzay.

FR533

Deux-Sèvres

79095 Clussais-la-Pommeraie; 79150 Limalonges; 79163 Mairé-Levescault; 79170 Mauzé-sur-le-Mignon; 79171 Mauzé-Thouarsais; 79174 Melle; 79191 Niort; 79220 Prin-Deyrançon; 79246 Sainte-Eanne; 79300 Sainte-Verge; 79301 Saint-Vincent-la-Châtre; 79307 Sauzé-Vaussais; 79337 Le Vanneau.

FR534

Vienne

86005 Angliers; 86007 Antran; 86012 Asnois; 86013 Aulnay; 86015 Availles-Limouzine; 86029 Blanzay; 86042 Buxeuil; 86049 Chalais; 86051 Champagné-le-Sec; 86054 Champniers; 86055 La Chapelle-Bâton; 86061 Charroux; 86063 Chatain; 86078 Civray; 86081 Colombiers; 86104 Genouillé; 86119 Joussé; 86128 Lencloître; 86134 Linazay; 86136 Lizant; 86137 Loudun; 86152 Mauprévoir; 86161 Moncontour; 86167 Monts-sur-Guesnes; 86186 Oyré; 86189 Payroux; 86196 Pouançay; 86200 Pressac; 86207 La Roche-Posay; 86210 Roiffé; 86218 Saint-Clair; 86220 Saint-Gaudent; 86221 Saint-Genest-d'Ambière; 86224 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers; 86231 Saint-Macoux; 86234 Saint-Martin-l'Ars; 86237 Saint-Pierre-d'Exideuil; 86242 aint-Romain; 86245 Saint-Sauveur; 86247 Saint-Saviol; 86252 Sammarçolles; 86255 Savigné; 86258 Scorbé-Clairvaux; 86259 Senillé; 86266 Surin; 86272 Thuré; 86274 Les Trois-Moutiers; 86295 Voulême.

FR61

Aquitaine

FR611

Dordogne

24014 Aubas; 24029 Beaupouyet; 24098 Champcevinel; 24127 Coly; 24139 Coursac; 24140 Cours-de-Pile; 24143 Couze-et-Saint-Front; 24156 La Douze; 24222 La Force; 24264 Ménesplet; 24291 Montignac; 24294 Montpon-Ménestérol; 24296 Mouleydier; 24297 Moulin-Neuf; 24322 Périgueux; 24340 Prigonrieux; 24364 Saint-Amand-de-Coly; 24437 Saint-Laurent-des-Vignes; 24447 Sainte-Marie-de-Chignac; 24449 Saint-Martial-d'Artenset; 24451 Saint-Martial-de-Valette; 24472 Saint-Nexans.

FR612

Gironde

33001 Abzac; 33002 Aillas; 33015 Arveyres; 33021 Auros; 33022 Avensan; 33036 Bazas; 33046 Bernos-Beaulac; 33052 Les Billaux; 33058 Blaye; 33088 Camps-sur-l'Isle; 33095 Captieux; 33104 Castelnau-de-Médoc; 33108 Castillon-la-Bataille; 33138 Coutras; 33143 Cubzac-les-Ponts; 33164 Fargues; 33169 Floudès; 33177 Gaillan-en-Médoc; 33179 Galgon; 33187 Gironde-sur-Dropt; 33191 Gours; 33207 Izon; 33219 La Lande-de-Fronsac; 33222 Lalande-de-Pomerol; 33227 Langon; 33240 Lesparre-Médoc; 33243 Libourne; 33248 Listrac-Médoc; 33279 Mazères; 33281 Mérignac (P: Mérignac 2ème canton); 33297 Moulis-en-Médoc; 33306 Noaillac; 33314 Pauillac; 33318 Pessac (P: Pessac 1er canton); 33331 Pondaurat; 33346 Puybarban; 33352 La Réole; 33366 Saint-André-de-Cubzac; 33393 Saint-Denis-de-Pile; 33412 Saint-Germain-d'Esteuil; 33424 Saint-Laurent-Médoc; 33437 Saint-Magne-de-Castillon; 33447 Saint-Médard-de-Guizières; 33465 Saint-Pierre-de-Mons; 33478 Saint-Seurin-sur-l'Isle; 33508 Savignac; 33514 Soulac-sur-Mer; 33521 Talais; 33539 Vayres; 33542 Vérac; 33544 Le Verdon-sur-Mer.

FR613

Landes

40006 Arengosse; 40009 Arjuzanx; 40012 Artassenx; 40013 Arthez-d'Armagnac; 40025 Bascons; 40034 Bélus; 40037 Benquet; 40049 Bordères-et-Lamensans; 40052 Bourdalat; 40059 Cagnotte; 40061 Campagne; 40062 Campet-et-Lamolère; 40066 Carcarès-Sainte-Croix; 40070 Castandet; 40077 Cauneille; 40080 Cazères-sur-l'Adour; 40095 Estibeaux; 40100 Le Frêche; 40101 Gaas; 40107 Garrosse; 40111 Geloux; 40114 Gourbera; 40117 Grenade-sur-l'Adour; 40118 Habas; 40120 Hastingues; 40123 Herm; 40127 Hontanx; 40129 Josse; 40132 Labatut; 40137 Lacquy; 40145 Larrivière; 40154 Lévignacq; 40157 Lit-et-Mixe; 40175 Maurrin; 40180 Meilhan; 40183 Mimbaste; 40186 Misson; 40193 Montégut; 40197 Morcenx; 40199 Mouscardès; 40206 Oeyregave; 40210 Onesse-et-Laharie; 40211 Orist; 40212 Orthevielle; 40214 Ossages; 40215 Ousse-Suzan; 40221 Perquie; 40222 Pey; 40224 Peyrehorade; 40231 Port-de-Lanne; 40233 Pouillon; 40238 Pujo-le-Plan; 40250 Saint-Avit; 40254 Saint-Cricq-du-Gave; 40255 Saint-Cricq-Villeneuve; 40256 Saint-Etienne-d'Orthe; 40258 Sainte-Foy; 40259 Saint-Gein; 40264 Saint-Jean-de-Marsacq; 40266 Saint-Julien-en-Born; 40269 Saint-Lon-les-Mines; 40274 Saint-Martin-d'Oney; 40275 Saint-Maurice-sur-Adour; 40280 Saint-Perdon; 40283 Saint-Vincent-de-Paul; 40285 Saint-Yaguen; 40302 Sindères; 40306 Sorde-l'Abbaye; 40309 Souprosse; 40312 Tarnos; 40315 Téthieu; 40316 Tilh; 40320 Uchacq-et-Parentis; 40322 Uza; 40329 Le Vignau; 40331 Villeneuve-de-Marsan; 40333 Ygos-Saint-Saturnin.

FR614

Lot-et-Garonne

47031 Boé; 47032 Bon-Encontre; 47049 Casseneuil; 47051 Castelculier; 47069 Colayrac-Saint-Cirq; 47086 Duras; 47100 Foulayronnes; 47102 Francescas; 47137 Laplume; 47165 Meilhan-sur-Garonne; 47168 Miramont-de-Guyenne; 47169 Moirax; 47195 Nérac; 47203 Penne-d'Agenais; 47209 Pont-du-Casse; 47217 Puymirol; 47225 Roquefort; 47280 Saint-Sylvestre-sur-Lot; 47301 Seyches; 47324 Villeréal.

FR615

Pyrénées-Atlantiques

64024 Anglet; 64102 Bayonne (P: Bayonne Nord et Bayonne Est); 64122 Biarritz (P: Biarritz Est); 64140 Boucau; 64335 Lescar; 64348 Lons; 64445 Pau (P: Pau Est).

FR62

Midi-Pyrénées

FR621

Ariège

09002 Aigues-Vives; 09003 L'Aiguillon; 09047 Bélesta; 09048 Belloc; 09052 Besset; 09074 Camon; 09086 Caumont; 09091 Cazavet; 09111 Engomer; 09115 Esclagne; 09119 Eycheil; 09128 Gajan; 09149 Lacourt; 09161 Léran; 09200 Montbel; 09201 Montégut-en-Couserans; 09206 Montferrier; 09208 Montgauch; 09209 Montjoie-en-Couserans; 09214 Moulis; 09227 Péreille; 09235 Prat-Bonrepaux; 09243 Régat; 09249 Roquefixade; 09261 Saint-Girons; 09262 Saint-Jean-d'Aigues-Vives; 09268 Saint-Lizier; 09274 Saint-Quentin-la-Tour; 09281 Sautel; 09285 Seix; 09289 Lorp-Sentaraille; 09299 Soueix-Rogalle; 09316 Troye-d'Ariège.

FR622

Aveyron

12003 Les Albres; 12018 Balaguier-d'Olt; 12104 Foissac; 12272 Sonnac.

FR623

Haute-Garonne

31114 Castelbiague; 31208 Ganties; 31357 Montastruc-de-Salies; 31427 Pointis-Inard; 31461 Rouède; 31562 Urau.

FR624

Gers

32117 Duran; 32162 Jegun; 32344 Riscle; 32348 Roquelaure; 32439 Tarsac.

FR625

Lot

46021 Béduer; 46035 Boussac; 46052 Camboulit; 46053 Camburat; 46085 Cuzac; 46108 Fons; 46116 Frontenac; 46221 Planioles.

FR626

Hautes-Pyrénées

65004 Agos-Vidalos; 65025 Argelès-Gazost; 65040 Aspin-en-Lavedan; 65047 Aureilhan; 65052 Averan; 65056 Ayzac-Ost; 65069 La Barthe-de-Neste; 65092 Beyrède-Jumet; 65108 Bours; 65159 Escala; 65218 Hèches; 65231 Izaux; 65251 Laloubère; 65267 Lau-Balagnas; 65279 Lortet; 65286 Lourdes; 65331 Odos; 65340 Orleix; 65362 Pierrefitte-Nestalas; 65395 Saint-Pé-de-Bigorre; 65396 Saint-Savin; 65401 Salles-Adour; 65408 Sarrancolin; 65410 Sarrouilles; 65435 Soulom; 65459 Uzer; 65470 Viger.

FR627

Tarn

81003 Alban; 81004 Albi (P: Albi-Est, Albi-Nord Est, Albi- Nord Ouest et Albi Sud); 81014 Anglès; 81018 Arthès; 81026 Bellegarde; 81031 Le Bez; 81034 Boissezon; 81037 Brassac; 81038 Brens; 81039 Briatexte; 81052 Cambon; 81053 Cambounès; 81054 Cambounet-sur-le-Sor; 81062 Castelnau-de-Brassac; 81065 Castres (P: Castres ouest); 81066 Caucalières; 81074 Cunac; 81091 Ferrières; 81096 Le Fraysse; 81099 Gaillac; 81115 Labastide-Rouairoux; 81119 Laboutarie; 81124 Lacaune; 81131 Lagrave; 81137 Lasfaillades; 81139 Lautrec; 81147 Lombers; 81156 Marssac-sur-Tarn; 81183 Mont-Roc; 81188 Moulin-Mage; 81192 Murat-sur-Vèbre; 81195 Navès; 81203 Paulinet; 81204 Payrin-Augmontel; 81209 Pont-de-Larn; 81219 Puylaurens; 81221 Rayssac; 81222 Réalmont; 81223 Le Rialet; 81227 Roquecourbe; 81239 Saint-Amans-Valtoret; 81251 Saint-Germain-des-Prés; 81257 Saint-Juéry; 81273 Saïx; 81278 Sauveterre; 81284 Le Sequestre; 81289 Soual; 81291 Taïx; 81292 Tanus; 81297 Terssac; 81305 Vabre; 81317 Villefranche-d'Albigeois; 81321 Le Vintrou.

FR628

Tarn-et-Garonne

82001 Albefeuille-Lagarde; 82002 Albias; 82008 Auvillar; 82027 Campsas; 82029 Castanet; 82033 Castelsarrasin; 82037 Caussade; 82038 Caylus; 82039 Cayrac; 82040 Cayriech; 82044 Corbarieu; 82054 Espalais; 82065 Gasques; 82069 Ginals; 82072 Golfech; 82076 L'Honor-de-Cos; 82079 Labastide-Saint-Pierre; 82089 Lamagistère; 82090 Lamothe-Capdeville; 82095 Lavaurette; 82096 La Ville-Dieu-du-Temple; 82098 Léojac; 82112 Moissac; 82121 Montauban; 82123 Montbartier; 82134 Nègrepelisse; 82140 Piquecos; 82149 Réalville; 82160 Saint-Clair; 82161 Saint-Etienne-de-Tulmont; 82162 Saint-Georges; 82167 Saint-Nauphary; 82170 Saint-Paul-d'Espis; 82186 Valence; 82195 Villemade.

FR63

Limousin

FR631

Corrèze

19007 Altillac; 19010 Argentat; 19028 Bort-les-Orgues; 19033 Bugeat; 19104 Lamongerie; 19128 Margerides; 19131 Meilhards; 19157 Palisse; 19160 Pérols-sur-Vézère; 19201 Saint-Exupéry-les-Roches; 19218 Saint-Julien-près-Bort; 19247 Saint-Victour; 19262 Soudaine-Lavinadière; 19284 Viam.

FR632

Creuse

23002 Ajain; 23003 Alleyrat; 23008 Aubusson; 23009 Auge; 23019 Beissat; 23025 Bonnat; 23026 Bord-Saint-Georges; 23030 Bourganeuf; 23031 Boussac; 23032 Boussac-Bourg; 23040 La Celle-sous-Gouzon; 23045 Chambon-sur-Voueize; 23061 Chénérailles; 23063 Clairavaux; 23067 La Courtine; 23071 Croze; 23079 Felletin; 23081 Flayat; 23089 Genouillac; 23093 Gouzon; 23097 Issoudun-Létrieix; 23100 Jarnages; 23105 Lavaveix-les-Mines; 23106 Lépaud; 23119 Malleret; 23126 Masbaraud-Mérignat; 23133 Montboucher; 23140 Moutier-Rozeille; 23145 Nouhant; 23149 Parsac; 23154 Pionnat; 23162 Roches; 23185 Saint-Chabrais; 23193 Sainte-Feyre; 23206 Saint-Laurent; 23214 Saint-Martial-le-Mont; 23220 Saint-Médard-la-Rochette; 23238 Saint-Quentin-la-Chabanne; 23240 Saint-Silvain-Bas-le-Roc; 23254 Toulx-Sainte-Croix; 23255 Trois-Fonds; 23259 Verneiges.

FR633

Haute-Vienne

87041 Châteauponsac; 87110 Oradour-sur-Glane; 87126 Rochechouart.

FR71

Rhône-Alpes

FR712

Ardèche

07019 Aubenas; 07031 Berrias-et-Casteljau; 07053 Chandolas; 07087 Fabras; 07099 Gras; 07110 Joyeuse; 07117 Lablachère; 07133 Larnas; 07155 Mercuer; 07156 Meyras; 07182 Prades; 07279 Saint-Montant; 07322 Thueyts; 07325 Ucel; 07331 Vals-les-Bains; 07334 Les Vans; 07346 Viviers.

FR713

Drôme

26014 Arthémonay; 26023 Barbières; 26028 Bathernay; 26039 Beauregard-Baret; 26049 Bésayes; 26061 Bren; 26068 Le Chalon; 26077 Charmes-sur-l'Herbasse; 26079 Charpey; 26087 Châtillon-Saint-Jean; 26088 Chatuzange-le-Goubet; 26092 Chavannes; 26093 Clansayes; 26096 Clérieux; 26107 Crépol; 26138 La Garde-Adhémar; 26139 Génissieux; 26140 Geyssans; 26173 Marches; 26174 Margès; 26177 Marsaz; 26184 Miribel; 26194 Montchenu; 26207 Montmiral; 26218 Mours-Saint-Eusèbe; 26225 Parnans; 26231 Peyrins; 26273 Rochefort-Samson; 26275 Rochegude; 26294 Saint-Bardoux; 26297 Saint-Bonnet-de-Valclérieux; 26301 Saint-Donat-sur-l'Herbasse; 26310 Saint-Laurent-d'Onay; 26317 Saint-Maurice-sur- Eygues; 26319 Saint-Michel-sur-Savasse; 26324 Saint-Paul-Trois-Châteaux; 26345 Suze-la-Rousse; 26355 Triors; 26357 Tulette; 26381 Jaillans; 26382 Saint-Vincent-la-Commanderie.

FR714

Isère

38018 Auberives-en-Royans; 38033 Beaulieu; 38036 Beauvoir-en-Royans; 38041 Bessins; 38092 Châtelus; 38095 Chatte; 38099 Chevrières; 38108 Choranche; 38145 Dionay; 38195 Izeron; 38245 Montagne; 38272 Murinais; 38319 Pont-en-Royans; 38322 Presles; 38333 Rencurel; 38356 Saint-André-en-Royans; 38359 Saint-Antoine-l'Abbaye; 38360 Saint-Appolinard; 38370 Saint-Bonnet-de-Chavagne; 38394 Saint-Hilaire-du-Rosier; 38409 Saint-Just-de-Claix; 38410 Saint-Lattier; 38416 Saint-Marcellin; 38443 Saint-Pierre-de-Chérennes; 38453 Saint-Romans; 38454 Saint-Sauveur; 38463 Saint-Vérand; 38495 La Sône; 38500 Têche.

FR715

Loire

42026 Briennon; 42053 Châteauneuf; 42095 Firminy; 42099 Fraisses; 42103 La Grand-Croix; 42110 L'Horme; 42123 Lorette; 42176 Pouilly-les-Nonains; 42177 Pouilly-sous-Charlieu; 42182 Renaison; 42218 Saint-Etienne (P: Saint-Etienne Nord-Est 1 et Saint-Etienne Nord-Est 2); 42253 Saint-Léger-sur-Roanne; 42267 Saint-Nizier-sous-Charlieu; 42279 Saint-Just-Saint-Rambert; 42316 Unieux.

FR716

Rhône

69006 Amplepuis; 69025 Bourg-de-Thizy; 69041 La Chapelle-de-Mardore; 69066 Cours-la-Ville; 69070 Cublize; 69128 Mardore; 69129 Marnand; 69130 Meaux-la-Montagne; 69158 Pont-Trambouze; 69169 Ronno; 69214 Saint-Jean-la-Bussière; 69217 Saint-Just-d'Avray; 69240 Saint-Vincent-de-Reins; 69248 Thizy.

FR72

Auvergne

FR721

Allier

03003 Ainay-le-Château; 03017 Barrais-Bussolles; 03024 Bert; 03036 Bourbon-l'Archambault; 03037 Braize; 03042 Le Breuil; 03046 Buxières-les-Mines; 03048 Cérilly; 03054 Chapeau; 03067 Châtelperron; 03084 Cosne-d'Allier; 03086 Coulanges; 03087 Couleuvre; 03095 Cusset; 03099 Deux-Chaises; 03100 Diou; 03102 Dompierre-sur-Besbre; 03103 Le Donjon; 03113 Ferrières-sur-Sichon; 03122 Gipcy; 03130 Isle-et-Bardais; 03131 Isserpent; 03132 Jaligny-sur-Besbre; 03138 Lapalisse; 03143 Lételon; 03150 Louroux-Bourbonnais; 03155 Lurcy-Lévis; 03165 Le Mayet-de-Montagne; 03168 Meaulne; 03171 Mercy; 03173 Molinet; 03174 Molles; 03181 Montcombroux-les-Mines; 03183 Le Montet; 03193 Nassigny; 03197 Neuilly-le-Réal; 03201 Nizerolles; 03205 Périgny; 03207 Pierrefitte-sur-Loire; 03214 Rocles; 03218 Saint-Aubin-le-Monial; 03221 Saint-Bonnet-Tronçais; 03238 Saint-Hilaire; 03240 Saint-Léon; 03253 Saint-Pourçain-sur-Besbre; 03257 Saint-Prix; 03260 Saint-Sornin; 03265 Saligny-sur-Roudon; 03274 Sorbier; 03282 Theneuille; 03283 Thiel-sur-Acolin; 03284 Thionne; 03292 Tronget; 03293 Urçay; 03296 Valigny; 03297 Vallon-en-Sully; 03299 Varennes-sur-Tèche; 03300 Vaumas; 03312 Vieure; 03313 Le Vilhain; 03318 Vitray; 03320 Ygrande.

FR722

Cantal

15008 Antignac; 15079 Jaleyrac; 15120 Mauriac; 15123 Méallet; 15162 Riom-ès-Montagnes; 15169 Saignes; 15185 Saint-Etienne-de-Chomeil; 15223 Sauvat; 15250 Vebret; 15261 Le Vigean; 15265 Ydes.

FR723

Haute-Loire

43021 Beaulieu; 43040 Brioude; 43044 Cerzat; 43048 La Chaise-Dieu; 43056 Chanteuges; 43060 Charraix; 43070 Chilhac; 43072 La Chomette; 43074 Cohade; 43079 Couteuges; 43080 Craponne-sur-Arzon; 43083 Cubelles; 43099 Frugerès-les-Mines; 43112 Langeac; 43118 Lavoûte-Chilhac; 43128 Malvières; 43132 Mazeyrat-d'Allier; 43148 Paulhaguet; 43149 Pébrac; 43165 Rosières; 43185 Sainte-Florine; 43188 Saint-Georges-d'Aurac; 43196 Saint-Jean-d'Aubrigoux; 43228 Saint-Victor-sur-Arlanc; 43230 Saint-Vincent; 43232 Salzuit; 43234 Saugues; 43239 Siaugues-Sainte-Marie; 43258 Vergongheon; 43262 Vieille-Brioude; 43267 Vorey.

FR724

Puy-de-Dôme

63003 Ambert; 63010 Arlanc; 63027 Baffie; 63031 Beaulieu; 63033 Beaumont-lès-Randan; 63037 Bertignat; 63050 Brassac-les-Mines; 63086 La Chapelle-Agnon; 63091 Charbonnier-les-Mines; 63095 Charnat; 63102 Châteldon; 63105 Chaumont-le-Bourg; 63125 Courpière; 63132 Cunlhat; 63139 Dore-l'Eglise; 63147 Eglisolles; 63173 Grandrif; 63178 Issoire; 63182 Jumeaux; 63184 Lachaux; 63196 Limons; 63207 Marat; 63211 Marsac-en-Livradois; 63232 Mons; 63249 Néronde-sur-Dore; 63256 Novacelles; 63258 Olliergues; 63261 Orbeil; 63270 Parentignat; 63271 Paslières; 63275 Perrier; 63291 Puy-Guillaume; 63295 Randan; 63314 Saint-Amant-Roche-Savine; 63319 Saint-Anthème; 63323 Saint-Bonnet-le-Bourg; 63324 Saint-Bonnet-le-Chastel; 63353 Saint-Germain-l'Herm; 63355 Saint-Gervais-sous-Meymont; 63371 Saint-Just; 63374 Saint-Martin-des-Olmes; 63402 Saint-Victor-Montvianeix; 63414 Sauviat; 63415 Sauxillanges; 63431 Thiolières; 63434 Tours-sur-Meymont; 63444 Varennes-sur-Usson; 63454 Vertolaye; 63465 Viverols.

FR81

Languedoc-Roussillon

FR811

Aude

11018 Arzens; 11037 Berriac; 11063 Campagne-sur-Aude; 11069 Carcassonne (P: Carcassonne 2ème canton Nord); 11086 Caves; 11091 Chalabre; 11105 Cournanel; 11116 Cuxac-d'Aude; 11124 Durban-Corbières; 11136 Fanjeaux; 11153 La Force; 11164 Ginestas; 11165 Ginoles; 11174 Les Ilhes; 11188 La Palme; 11190 La Redorte; 11194 Lastours; 11202 Leucate; 11205 Limousis; 11222 Mas-Cabardès; 11240 Montazels; 11243 Montferrand; 11254 Montréal; 11263 Nébias; 11269 Ouveillan; 11272 Palaja; 11279 Pennautier; 11281 Pexiora; 11284 Peyrens; 11286 Peyriac-Minervois; 11288 Pezens; 11293 Pomas; 11295 Portel-des-Corbières; 11315 Rieux-Minervois; 11336 Sainte-Colombe-sur-l'Hers; 11355 Saint-Martin-de-Villereglan; 11368 Sallèles-Cabardès; 11370 Salles-d'Aude; 11379 Sigean; 11410 Villalier; 11411 Villanière; 11418 Villasavary; 11422 Villedubert; 11425 Villegailhenc; 11426 Villegly; 11429 Villemoustaussou; 11434 Villepinte; 11438 Villesiscle.

FR812

Gard

30004 Aigues-Vives; 30006 Aimargues; 30019 Aubais; 30020 Aubord; 30023 Aujargues; 30033 Beauvoisin; 30036 Bernis; 30068 Cardet; 30091 Congénies; 30116 Fournès; 30121 Gailhan; 30123 Gallargues-le-Montueux; 30135 Jonquières-Saint-Vincent; 30136 Junas; 30146 Lédignan; 30169 Milhaud; 30189 Nîmes (P: Nîmes 1er canton, Nîmes 5ème canton et Nîmes 6ème canton); 30212 Remoulins; 30241 Saint-Chaptes; 30267 Saint-Jean-de-Serres; 30321 Sommières; 30328 Théziers; 30333 Uchaud; 30347 Vestric-et-Candiac.

FR813

Hérault

34023 Balaruc-les-Bains; 34028 Bédarieux; 34032 Béziers (P: Béziers 4ème canton); 34037 Boujan-sur-Libron; 34069 Cazouls-lès-Béziers; 34081 Colombiers; 34101 Florensac; 34135 Lespignan; 34142 Lodève; 34148 Maraussan; 34150 Marseillan; 34155 Maureilhan; 34161 Montady; 34172 Montpellier (P: Montpellier 4ème canton); 34289 Saint-Thibéry.

FR815

Pyrénées-Orientales

66014 Baixas; 66016 Banyuls-sur-Mer; 66021 Bompas; 66025 Bourg-Madame; 66028 Cabestany; 66041 Cases-de-Pène; 66046 Caudiès-de-Fenouillèdes; 66048 Cerbère; 66050 Claira; 66064 Egat; 66069 Espira-de-l'Agly; 66071 Estagel; 66072 Estavar; 66088 Ille-sur-Têt; 66096 Latour-de-France; 66107 Maury; 66108 Millas; 66124 Font-Romeu-Odeillo-Via; 66136 Perpignan (P: Perpignan 3ème canton); 66141 Pia; 66149 Prades; 66167 Saillagouse; 66174 Saint-Féliu-d'Avall; 66175 Saint-Génis-des-Fontaines; 66179 Saint-Laurent-de-Cerdans; 66180 Saint-Laurent-de-la-Salanque; 66187 Saint-Paul-de-Fenouillet; 66205 Tautavel.

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

04111 Mane; 04242 Villeneuve; 04245 Volx.

FR824

Bouches-du-Rhône

13014 Berre-l'Etang; 13025 Châteauneuf-le-Rouge; 13028 La Ciotat; 13040 Fuveau; 13041 Gardanne; 13060 Meyreuil; 13072 Peynier; 13081 Rognac; 13087 Rousset; 13097 Saint-Martin-de-Crau; 13108 Tarascon; 13110 Trets.

FR825

Var

83126 La Seyne-sur-Mer (P: La Seyne-sur-mer Nord).

FR826

Vaucluse

84007 Avignon (P: Avignon Est); 84035 Cavaillon; 84054 L'Isle-sur-la-Sorgue; 84055 Jonquerettes; 84119 Saint-Saturnin-lès-Avignon; 84141 Vedène.


(1)  За инвестиционните проекти, чиито допустими разходи не надвишават 50 млн. EUR, този таван се повишава с 10 % за средните предприятия и 20 % за малките предприятия съгласно определението в Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определяне на микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). За големите инвестиционни проекти, чиито допустими разходи надвишават 50 млн. EUR,този таван подлежи на коригиране съгласно параграф 67 от Насоките относно националните регионални помощи за 2007-2013 г. (ОВ C 54, 4.3.2006 г., стр. 13).

(2)  Този таван се повишава с 10 процентни пункта за средните предприятия и 20 процентни пункта за малките предприятия съгласно определението в Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определяне на микро, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Не е възможно предоставянето на помощ за инвестиционни проекти с допустими разходи над 25 млн. EUR.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

28.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/57


СПИСЪК НА ПРИЗНАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

(2007/C 94/14)

Настоящата публикация се базира върху член 6 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. за общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22) (Положение към 28.4.2007 г.)

Обяснителна бележка за четящия: Бележките под линия са на страница 78

 

Име на организацията

Nombre y dirección

Název a adresa

Navn og adresse

Name und Anschrift

Nimi ja aadress

Ονομασία και διεύθυνση

Name and address

Nom et adresse

Nome e indirizzo

Nosaukums un adrese

Pavadinimas ir adresas

Név és cím

Isem u indirizz

Naam en adres

Nazwa i adres

Nome e endereço

Nume şi adresă

Názov a adresa

Ime in naslov

Nimi ja osoite

Namn och adress

Дата на признаване

Fecha del reconocimiento

Datum uznání

Dato for anerkendelsen

Datum der Anerkennung

Tunnustamise kuupäev

Ημερονμηνία αναγνώρισης

Date of recognition

Date de reconnaissance

Data del riconoscimento

Atzīšanas diena

Pripažinimo data

Elismerés dátuma

Data tar-rikonoxximent

Datum van erkenning

Data dopuszczenia

Data de reconhecimento

Data recunoaşterii

Dátum uznania

Datum priznanja

Hyväksymispäivä

Datum för godkännandet

 

1

2

BELGIQUE-BELGIË

BEL 001

(  (2)(D/C)

Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij

4.10.1971

Rederscentrale

 

 

H. Baelskaai 25

 

Tel. + 32 (0)59 32 35 03

B-8400 Oostende

 

Fax. + 32 (0)59 32 28 40

 

 

E-mail: rederscentrale@online.be

DANMARK

DNK 001

 (2)(D/H/C/L)

Danske Fiskeres Producent Organisation

1.7.1974

Nordensvej 3 — Taulov — Postbox 609

 

Tel. (45) 70 20 61 00

DK-7000 Fredericia

 

Fax. (45) 70 20 61 01

 

 

E-mail: dfpo@dfpo.dk

 

 

Web: http://www.dfpo.dk

DNK 002

 (2)(H/C)

Skagen Fiskernes Producent Organisation

1.2.1985

SFPO

 

 

Havnevagtvej 5

 

Tel. (45) 98 44 13 83

DK-9990 Skagen

 

Fax. (45) 98 44 59 21

 

 

E-mail: post@skagenpo.dk

DNK 003

 (2)(D/H/C)

Danmarks Pelagiske Producentorganisation

1.2.1985

Postboks 104

 

Tel. (45) 98 94 42 39

DK-9850 Hirtshals

 

Fax. (45) 98 94 29 23

 

 

E-mail: po@pelagisk.dk

DNK 004

 (2)(A)

Producentorganisation for Dansk Skaldyrsopdræt (Amba)

29.4.2005

PODS

 

 

Tangvej, 6

 

Tel. (45) 97 86 81 82

Venø

 

Tel. (45) 40 20 00 10

DK-7600 Struer

 

Fax. (45) 97 86 81 88

 

 

E-mail: phendrix@mail.dk

DEUTSCHLAND

DEU 007

 (2)(L)

Fischereigenossenschaft Holsatia Husum-Friedrichskoog Erzeugergemeinschaft e.G.

1.2.1972

Westerheverstraße 9

 

Tel. 0 48 41/46 99

D-25813 Husum

 

Fax. 0 48 41/87 22 93

DEU 010

 (1)(C)

Vereinigung der deutschen Kutterfischerei GmbH.

27.4.1972

Venusberg 36

 

Tel. 0 40/31 48 84

D-20459 Hamburg

 

Fax. 0 40/319 44 49

DEU 011

 (2)(L)

Erzeugergenossenschaft der Krabbenfischer Elbe-Weser e.V.Dorum

24.5.1972

Mars-la-Tour- Str. 6

 

Tel. 04 41/80 16 20

D-26121 Oldenburg

 

Fax. 04 41/8 17 91

 

 

E-mail: philipp.oberdoerffer@lwk-niedersachsen.de

DEU 013

 (2)(H)

Seefrostvertrieb GmbH

3.4.1974

Baudirektor-Hahn-Straße 95

 

Tel. 0 47 21/70 52 01

D-27472 Cuxhaven

 

Fax. 0 47 21/70 52 02

DEU 014

 (2)(C)

Fischer-Genossenschaft Büsum e.G.

24.12.1974

Alte Hafeninsel 17-19

 

Tel. 0 48 34/95 80 0

D-25761 Büsum

 

Fax. 0 48 34/67 35

 

 

E-mail: info@fischer-genossenschaft.buesum.de

 

 

Web: fischer-genossenschaft.buesum.de

DEU 017

 (2)(L)

Erste Erzeugergemeinschaft für Krabbenfischer in Büsum e.V.

11.7.1979

Ringstraße 27

 

Tel. 0 48 54/92 85

D-25718 Friedrichskoog

 

Fax. 0 48 54/90 72 25

 

 

E-mail: Erste-EG-Büsum@gmx.de

DEU 019

 (2)(C)

Landesvereinigung der Erzeugerorganisationen für Nordseekrabben und Küstenfischer an der Schleswig-Holsteinischen Westküste e.V. Büsum

16.7.1982

Ellerbruch 1a

 

Tel. 0 47 78/88 87 71

D-21789 Wingst

 

Fax. 0 47 78/88 87 72

 

 

E-mail: lv-krabbenfischer-sh@t-online.de

DEU 021

 (2)(L)

Erzeugergemeinschaft der Küstenfischer im Weser-Ems Gebiet e.V.

15.6.1984

Mars-la-Tour-Straße 6

 

Tel. 04 41/80 16 24

D-26121 Oldenburg

 

Fax. 04 41/8 17 91

DEU 022

 (2)(H)

Erzeugergemeinschaft für Frischfisch der Deutschen Hochseefischerei GmbH

16.1.1986

Rheinstraße 59

 

Tel. 04 71/92 49 24

D-27570 Bremerhaven

 

 

DEU 023

 (2)(C)

Fischereigenossenschaft Elsfleth e.G.

20.8.1990

Am Binnenhafen

 

Tel. 0 44 01/23 31

D-26919 Brake

 

Fax. 0 44 01/63 15

DEU 024

 (2)(L)

Erzeugerorganisation Fischfang u. Fischverwertung Stralsund u. Umgebung GmbH

12.6.1992

Carl-Heydemann-Ring 91

 

Tel. 0 38 31/49 88 65

D-18437 Stralsund

 

Fax. 0 38 31/49 91 60

DEU 025

 (2)(L)

Erzeugerorganisation Usedomfisch e.G.

12.6.1992

Dorfstraße 29

 

Tel. 03 83 70/2 02 23

D-17440 Freest

 

Fax. 03 83 70/2 02 23

DEU 026

 (2)(L)

Zentrale Absatzgenossenschaft «Rügenfang»

24.6.1992

Am Hafen 12a

 

Tel. 03 83 92/2 24 96

D-18546 Saßnitz/Rügen

 

Fax. 03 83 92/2 22 13

DEU 028

 (2)(L)

FG „Wismarbucht “e.G.

25.6.1992

Am Alten Hafen

 

Tel. 0 38 41/28 37 40

D-23966 Wismar

 

Fax. 0 38 41/28 25 65

DEU 029

 (2)(O)

Erzeugerorganisation der Pommerschen Küstenfischer Usedom-Wolgast e.V.

27.6.1992

Ziese Grund 7

 

Tel. 0 38 36/20 22 21

D-17440 Hohendorf

 

Fax. 0 38 36/20 22 21

DEU 030

 (1)(C)

Vereinigung der Erzeugerorganisationen der Kutter und Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommern

9.9.1993

Postfach 1128

 

Tel. 0 38 31/29 30 03

D-18401 Stralsund

 

Fax. 0 38 31/29 30 03

DEU 031

 (2)(L)

Erzeugerorganisation der Küstenfischer Tönning und Umgebung wirtschaftlicher Verein

9.10.1995

Gunsbüttel 13

 

Tel. 0 48 64/12 75

D-25870 Oldenswort

 

Fax. 0 48 64/15 31

DEU 032

(  (2)(C)

Kutterfisch — Großhandel GmbH

1.1.2000

Am Hafen

 

Tel. 0 43 62/68 61

D-23774 Heiligenhafen

 

Fax. 0 43 62/68 65

DEU 033

 (2)(A)

Erzeugerorganisation schleswig-holsteinischer Muschelzüchter e.V.

23.12.1999

Horsbüller Str. 9

 

Tel. 0 46 65/9 45 00

D-25924 Emmelsbüll-Horsbüll

 

Fax. 0 46 65/94 50 44

DEU 034

 (2)(C )

Erzeugergemeinschaft der Hochsee- und Kutterfischer GmbH, Cuxhaven

1.1.2005

Niedersachsenstraße — Halle 9

 

Tel. 0 47 21/6 49 11

D-27472 Cuxhaven

 

Fax. 0 47 21/6 50 58

 

 

Email: erzeugergemeinschaft-nordsee@t-online.de

DEU 035

 (2)(C )

Erzeugerorganisation Europaeischen Vereinigung der Krabbenfischer e. V.

4.5.2005

Postfach 2549

 

Tel. 04 41/80 16 24

D-26015 Oldenburg

 

 

ESTONIE

EST 001

 (2)(H/C)

Eesti Kalapüügiühistu

15.11.2005

Rävala pst 8

 

Tel. (372) 621 22 33

EE-10143 Tallinn

 

E-mail: andresvarik@hot.ee

EST 002

 (2)(H/C)

Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu

27.12.2005

Oja 6

 

Tel. (372) 516 00 61

EE-90506 Haapsalu

 

E-mail: kutselisedkalurid@hot.ee

EST 003

 (2)(H/C)

Eesti Traalpüügi Ühistu

27.12.2005

Punane 2

 

Tel. (372) 600 29 29 — (372) 501 12 14

EE-13619 Tallinn

 

Fax. (372) 600 29 39

 

 

E-mail: pringillaevad@hot.ee

IRELAND

IRL 001

 (2)(L)

Irish Fish Producers' Organisation Ltd

30.7.1975

11 Elgin Road

 

Tel. (01) 668 70 77

Ballsbridge — Dublin 4

 

Fax. (01) 668 44 66

IRL 002

 (2)(L)

Killybegs Fishermen's Organisation Ltd

13.12.1985

Bruach na Mara

 

 

St. Catherine's Road

 

Tel. (074) 973 10 89

Killybegs — County Donegal

 

Fax. (074) 973 15 77

IRL 003

 (2)(O)

Irish Seafood Producers' Group

13.12.1985

Kilkieran

 

Tel. (095) 335 01

Connemara — County Galway

 

Fax. (095) 334 53

IRL 004

 (2)(C)

Irish South and West Fish Producers' Organisation Ltd

9.11.1994

The Pier

 

Tel. (027) 706 70

Castletownbere — County Cork

 

Fax. (027) 707 71

IRL 005

( ) ( )

Irish South & East Fish Producers' Organisation Limited

10.12.2004

Offices of South & East Coast Fishermen's Co-op Society

Dunmore East

 

Tel. (051) 38 31 70

Co Waterford

 

Fax. (051) 38 31 03

 

 

E-mail: isefo@eircom.net

ΕΛΛΑΔΑ

GRC 003

 (2)(L)

Αλιευτικός αγροτικός συνεταιρισμός γριγρί Βολου Παγασητικός (Coop. «Paghassitikos»)

7.5.1986

Αργοναυτών 16 (Argonafton 16)

 

Tel. 2421/02 78 94

EL-38333 Βόλος (Volos)

 

Fax. 2421/02 78 94

GRC 004

 (2)(L)

Όστρια Α.Ε. («OstriA S.A.»)

 

10.6.2002

EL-59032 Kλειδί Hμαθίας (Kleidi Hmanthias)

 

Tel. 2333/07 18 25

 

 

Fax. 2310/84 96 46

GRC 005

 (2)(L)

Μακεδονία («Makedonia»)

 

30.1.2003

Μητροπόλεως 8A (Mitropoleos 8A)

 

Tel. 2510/23 08 94

EL-65403 Καβάλα (Kavala)

 

Fax. 2510/23 08 94

ESPAÑA

ESP 001

 (2)(D)

Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores

7.7.1986

OPAGAC

OPP-1

 

C/ Ayala, 54 — 2o- A

 

Tel. 914 31 48 57 /914 35 31 37

E-28001 Madrid

 

Fax. 915 76 12 22

 

 

E-mail: opagac@arrakis.es

ESP 002

 (2)(D)

Organización de productores de túnidos congelados

7.7.1986

OPTUC

OPP-2

 

C/ Txibitxiaga, 24 Apdo. Correos 49

 

Tel. 946 88 28 06

E-48370 Bermeo

 

Fax. 946 88 50 17

 

 

E-mail: anabac@anabac.org

ESP 003

 (2)(D)

Organización de productores de buques congeladores de merlúcideos, cefalópodes y especies varias

7.7.1986

 

OPP-3

 

Puerto Pesquero — Edificio Vendedores oficina 1-6

 

Tel. 986 43 38 44

E-36202 Vigo

 

Fax. 986 43 92 18

 

 

E-mail: suarezllanos@arvi.org

ESP 004

 (2)(H/C/L)

Organización de productores de pesca fresca del puerto de Vigo

7.7.1986

 

OPP-4

 

Puerto Pesquero — Edificio Vendedores oficina 1-6

 

Tel. 986 43 38 44

E-36202 Vigo

 

Fax. 986 43 92 18

 

 

E-mail: dirección@arvi.org

ESP 005

 (2)(H/C/L)

Organización de productores de pesca de bajura de Guipuzcoa

7.7.1986

OPEGUI

OPP-5

 

C/ Miraconcha, 9 Bajo

 

Tel. 943 45 17 82 /943 46 13 06

E-20007 Donostia

 

Fax. 943 45 58 33

 

 

E-mail: fecopegui@euskalnet.net

ESP 006

 (2)(H/C/L)

Organización de productores de pesca de bajura de Vizcaya

7.7.1986

OPESCAYA

OPP-6

 

 

 

Tel. 944 15 40 27 /944 15 40 11

E-48003 Bilbao

 

Fax. 94 415 40 76

 

 

E-mail: cofradiber@euskalnet.net

ESP 007

 (2)(H/C/L/O)

Organización de productores de la provincia de Lugo

 

17.9.1986

 

OPP-7

 

C/Muelle, s/n

 

Tel. 982 57 28 23

E-27890 San Cibrao (Lugo)

 

Fax. 982 57 28 23

 

 

E-mail: oplugo@teleline.es

ESP 008

 (2)(C)

Organización de productores de pesca fresca del puerto y Ria de Marin

17.9.1986

 

OPP-8

 

Puerto pesquero s/n, Anexo Lonja

 

Tel. 986 88 21 69

E-36900 Marin

 

Fax. 986 88 31 78

 

 

E-mail: opromar@telefonica.net

ESP 009

 (2)(D)

Organización de productores ASPE

25.9.1986

ASPE

OPP-9

 

C/ Claudio Coello, 76 — 5o B

 

Tel. 914 35 67 42

E-28001 Madrid

 

Fax. 915 75 37 50

 

 

E-mail: opp9aspe@terra.es

ESP 010

 (2)(D)

Organización de productores ARBAC

25.9.1986

ARBAC

OPP-10

 

C/ Enrique Larreta, 10 —3o —1o

 

Tel. 913 15 19 65

E-28036 Madrid

 

Fax. 913 15 26 73

 

 

E-mail: arbac.arbac@terra.es

ESP 012

 (2))(H/C)

Organización de productores de la pesca de Asturias

20.11.1986

 

OPP-12

 

C/Puerto s/n

 

Tel. 985 85 06 06

E-33330 Lastres (Oviedo)

 

Fax. 985 85 04 40

 

 

E-mail: clastres@princast.es

ESP 013

Organización de productores de pesca fresca del puerto de la Coruña

20.11.1986

 (2)(H/C)

 

OPP-13

 

Muelle del Este, Edif. Arcoa, oficina 8 — Puerto Pesquero

 

Tel. 981 29 40 71

E-15006 La Coruña

 

Fax. 981 28 00 91

 

 

E-mail: opp13@telefonica.net

ESP 016

 (2)(D)

Organización de productores de crustáceos congelados y especies varias

22.12.1986

CRUSTAMAR

OPP-16

 

C/ Glorieta del Norte, 1

 

Tel. 959 24 83 86 /959 25 59 22

E-21001 Huelva

 

Fax. 959 26 12 08

 

 

E-mail: anamar@arrakis.es

ESP 018

 (2)

Organización de productores de mejillón de Galicia

30.12.1986

OPMEGA

OPP-18

 

Avda. da Mariña no 25

 

Tel. 986 50 13 38 /986 50 13 89

E-36600 Villagarcía de Arosa (Pontevedra)

 

Fax. 986 50 65 49

 

 

E-mail: manuel@opmega.com

ESP 020

 (2)(A)

Organización de productores de marisco y cultivos marinos de la provincia de Pontevedra

23.12.1986

 

OPP-20

 

Rua Agro da Porta no 1

 

Tel. 986 55 11 07 /986 55 10 84

E-36626 Isla de Arosa (Pontevedra)

 

Fax. 986 52 72 91

 

 

E-mail: opp20@opp20.es

ESP 021

 (2)(A)

Organización de productores ostrícolas de Galicia

30.12.1986

OPOGA

OPP-21

 

C/ Michelena, 1 —4o L

 

Tel. 986 84 48 02

E-36002 Pontevedra

 

Fax. 986 84 58 73

 

 

E-mail: opoga@opoga.e.telefonica.net

ESP 022

 (2)(A)

Organización de productores piscicultores

30.12.1986

 

OPP-22

 

C/ Gral. Moscardó, 3-5o F.

 

Tel. 915 53 06 16

E-28020 Madrid

 

Fax. 915 53 06 64

 

 

E-mail: info@piscicultores.org

ESP 030

 (2)(A)

Asociación empresarial de productores de cultivos marinos

30.12.1986

APROMAR

OPP-30

 

Carretera del Marquesado, km. 3,4

 

Tel. 956 40 33 88

E-1130 Chiclana (Cadiz)

 

Fax. 956 40 33 88

 

 

E-mail: info@apromar.es

ESP 031

 (2)(D/H)

Organización de productores PESCAGALICIA

30.12.1986

PESCAGALICIA

OPP-31

 

Dársena de Oza, 60

 

Tel. 981 29 53 66 /981 28 89 11

E-15006 La Coruña

 

Fax. 981 29 83 37

 

 

E-mail: opp31.coruna@cesatel.es

ESP 036

 (2)(L)

Organización de productores pesqueros de la pesca artesanal de Cadiz

20.9.1988

OPPsACA

OPP-36

 

Avda. de Lepanto, s/no

 

Tel. 956 37 17 69

E-11550 Chipiona

 

Fax. 956 37 26 04

 

 

E-mail: oppsaca@terra.es

ESP 037

 (2)(C/L)

Organización de productores de pesca fresca del puerto de Barbate

22.5.1989

 

OPP-37

 

Lonja Pesquera de Barbate. Oficina Concesionario, Apart. de Correos 184

 

Tel. 956 43 44 22

E-11160 Barbate

 

Fax. 956 45 40 06

 

 

E-mail: admin.opp37@arconet.es

ESP 040

 (2)(C/L)

Organización de productores de pesca de Málaga

7.10.1991

 

OPP-40

 

C/ Manuel Agustin Heredia, 35 — 1o D

 

Tel. 952 22 04 85

E-29001 Málaga

 

Fax. 952 21 52 92

ESP 042

 (2)(C)

Organización de productores de tunídos y pesca fresca de la prov. de Las Palmas

12.5.1992

 

OPP-42

 

Avda. de Naos, no 20

 

Tel. 928 81 13 89

E-35500 Arrecife de Lanzarote

 

Tel. 928 81 39 44

 

 

Fax. 928 80 14 90

 

 

E-mail: agramar@telefonica.net

ESP 042

 (2)(C)

Organización de productores de tunídos y pesca fresca de la prov. de Las Palmas

12.5.1992

 

OPP-42

 

Avda. de Naos, no 20

 

Tel. 928 81 13 89

E-35500 Arrecife de Lanzarote

 

Tel. 928 81 39 44

 

 

Fax. 928 80 14 90

 

 

E-mail: agramar@telefonica.net

ESP 043

 (2)(D/H)

Organización de productores ANACEF

14.4.1993

O.P. ANACEF

OPP-43

 

Explanada Tomás Quevedo, Edificio Oeste, 3a planta, derecha

 

Tel. 928 47 59 42

E-35008 Las Palmas (Gran Canaria)

 

Tel. 928 47 59 43

 

 

Fax. 928 47 59 44

 

 

E-mail: jrfontan@opanacef.org

ESP 046

 (2)(H/C)

Organización de productores de pesca de palangre

4.5.1995

ORPAL

OPP-46

 

Avda. Malecón, 38 — Entlo.

 

Tel. 981 87 45 20

E-15960 Santa Eugenia de Riveira

 

Fax. 981 87 45 21

 

 

E-mail: orpal@ctv.es

ESP 047

 (2)(A)

Organización de Productores de Acuicultura Continental

31.7.1995

OPAC

OPP-47

 

C/Vía Láctea, 1 — portal 1-D, bajo A

 

Tel. 91.309.17.72

E-28023 Madrid

 

Fax. 91.309.17.73

 

 

E-mail: csanmiguel@eurotrucha.com

ESP 048

 (2)(L)

Organizacion de Productores de la Pesca Artesanal de Gran Canaria

5.8.1996

GRAN CANARIA

OPP–48

 

C/Avda. del Muelle, s/n

 

Tel. 928 64 41 83

E-35120 Arguineguin G. Canaria

 

Fax. 928 64 41 83

 

 

E-mail: opp48@hotmail.com

ESP 049

 (2)(D/H)

Organización de Productores de Palangreros Guardeses

20.1.1997

ORPAGU

OPP-49

 

C/Manuel Alvarez no 16 bajo

 

Tel. 986 61 13 41

E-36780 La Guardia (Pontevedra)

 

Fax. 986 61 16 67

 

 

E-mail: orpagu@interbook.net

ESP 050

 (2)(H)

Organización de Productores de Pesca de Altura de Cantabria

14.7.1998

OPECA

OPP-50

 

C/Marqués de la Hermida, s/n — Edificio Lonja de Pescado

 

Tel. 942 32 41 86

E-39009 Santander

 

Fax. 942 32 41 86

 

 

E-mail: opecan@terra.es

ESP 051

 (2)(O)

Organización de Productores Pesqueros de Almadraba

10.10.2000

 

OPP-51

 

Avda. Luis Morales, 32. Edificio Forum, 3a planta

 

Tel. 954 98 79 38

E-41018 Sevilla

 

Fax. 954 98 86 92

 

 

E-mail: oppa51@terra.es

ESP 052

 (2)(H)

Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa

4.5.2001

OPPAO

OPP-52

 

c/Egidazu Kaia, 18

 

Tel. 94 683 02 23

E-48700 Ondarroa

 

Fax. 94 613 41 44

 

 

E-mail: gerenciaoppao@telefonica.net

ESP 053

 (2)(A)

Organización de Productores «Les Pesqueres de L'Ebre, SL»

28.5.2001

 

OPP-53

 

Mas de les Salines, 2a Planta (Antiguas Salinas de San Antoni, s/n)

 

Tel. 977 26 70 60

E-43870 Amposta (Tarragona)

 

Fax. 977 26 70 60

ESP 054

 (2)(A)

Organización de Productores de Pesca de ostra y almeja

27.9.2001

ONPROA

OPP-54

 

C/Félix Ozamiz, 30

 

Tel. 670 30 47 35

E-36940 Cangas (Pontevedra)

 

Fax. 986 30 47 90

 

 

E-mail: onproaproductor@terra.es

ESP 055

 (2)(A)

Organización de Productores aqüicosta, S.L.

31.7.2001

 

OPP-55

 

Apartado de Correos 203

 

Tel. 977 49 37 20

E-43860 L'Ametlla de mar (Tarragona)

 

Fax. 977 49 37 21

 

 

E-mail: controler@cripesa.com

ESP 056

 (2)(A)

Organización de Productores de Piscicultura Marina de Andalucía

22.1.2002

 

OPP-56

 

Recinto Interior Zona Franca — Edificio Melkar, Módulo 22 B

 

Tel. 956 20 56 85

E-11011 Cádiz

 

Tel. 956 20 56 86

 

 

Fax. 956 20 56 87

 

 

E-mail: admon@asemaonline.com

ESP 058

 (2)(H/C)

Organización de Productores «OPMALLORCAMAR»

14.6.2002

 

OPP-58

 

Carrer Contramoll Mollet, 5

 

Tel. 971 71 13 27

E-07012 Palma de Mallorca

 

Fax. 971 72 75 55

 

 

E-mail: fico@btlink.net

ESP 059

 (2)(A)

Asociación de Productores de Rodaballo

18.9.2002

 

OPP-59

 

C/Punta de Couso, s/n

 

Tel. 981 84 16 00

E-15965 Aguiño-Riveira (La Coruña)

 

Fax. 981 84 15 16

 

 

E-mail: aroga@cetga.org

ESP 060

 (2)(D)

Organización de Productores Pesqueros de la Marina Alta

26.9.2002

 

OPP-60

 

C/Pintor Llorens, 12

 

Tel. 966 42 14 03

E-03700 Denia (Alicante)

 

Fax. 965 78 01 28

 

 

E-mail 1: positdenia@yahoo.es

 

 

E-mail 2: Opp60marinaalta@yahoo.es

ESP 061

 (2)(C/L)

Organització de Productors del Peix Blau de Tarragona

5.3.2003

 

OPP-61

 

C/Moll Pesquer, s/n

 

Tel. 977 21 55 19

E-43004 Tarragona

 

Fax. 977 24 28 82

 

 

E-mail: josep.brunet@teleline.es

ESP 062

 (2)(H)

Organización de Productores Artesanales de Cantabria

23.5.2003

OPACAN

OPP-62

 

C/Andrés Del Río, 7 portal 2, bajo

 

Tel. 942 21 59 70

E-39004 Santander

 

Fax. 942 21 24 87

 

 

E-mail: federacioncpc@terra.es

ESP 064

 (1)(A)

Organización de Productores de ADSG Atrugal

7.2.2006

 

OPP-64

 

Plaza de Cervantes no 10

 

Tel. 981 57 51 52

E-15704 Santiago de Compostela (A CORUÑA)

 

Fax. 981 57 10 60

 

 

E-mail: adsg@atrugal.org

ESP 065

 (2)(D)

Organización de Productores de Túnidos y Pesca fresca de la Isla de Tenerife (ISLATUNA)

7.3.2006

 

OPP-65

 

C/Carretera General de San Andrés, 1a transversal-nave 47

 

Tel. 922 54 97 20

E-38180 Santa Cruz de Tenerife

 

Fax. 922 54 93 36

 

 

E-mail: islatuna@islatuna.com

ESP 066

 (2)

Organización de Productores Pescadores de Carboneras, Sociedad Cooperativa Andaluza

16.6.2006

 

OPP-66

 

Calle Bailén no 6

 

Tel. +34 950 13 00 50

E-04140 Carboneras (Almería)

 

Fax. +34 950 45 45 39

 

 

E-mail: pescador@cajamar.es

FRANCE

FRA 001

 (2)(H/C/L)

Fonds régional d'organisation du marché du poisson en Bretagne

24.5.1971

FROM Bretagne

 

Espace Trois Rivères — 11, Rue Félix le Dantec

 

Tél. 02 98 10 11 11

Créac'n Gwen BP 61225

 

Fax. 02 98 10 36 10

F-29000 Quimper

 

E-mail: FROM.Bretagne@wanadoo.fr

FRA 002

 (2)(H/C/L)

Fonds régional d'organisation du marché du poisson dans le Nord

28.5.1971

FROM Nord

 

 

16 Rue Commandant Charcot

 

Tél. 03 21 30 03 43

F-62200 Boulogne sur Mer

 

Fax. 03 21 30 33 22

 

 

E-mail: opfromnord@wanadoo.fr

FRA 003

 (2)(H/C/L)

Fonds régional d'organisation du marché du poisson dans le Sud-Ouest

16.6.1971

FROM Sud-Ouest

 

 

Port de Pêche de Chef de BaieQuai Louis Prunier

 

Tél. 05 46 41 49 16

F-17045 La Rochelle Cedex 1

 

Fax. 05 46 41 70 74

 

 

E-mail: fromsudouest@wanadoo.fr

FRA 005

 (2)(H/C/L)

Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne

19.1.1973

OPOB

 

 

Terre Plein du Port

 

Tél. 02 98 58 02 11

F-29730 Le Guilvinec

 

Fax. 02 98 58 90 51

 

 

E-mail: OPOB@OPOB.COM

FRA 006

 (2)(C/L)

Société coopérative sablaise de mareyage

29.1.1973

SOCOSAMA

 

 

2 Rue Colbert, BP 95

 

Tél. 02 51 95 18 07

F-85103 Les Sables d'Olonne

 

Fax. 02 51 21 51 77

 

 

E-mail: administration@socosama.fr

FRA 010

 (2)(D)

Organisation des producteurs de thon congelé

8.11.1973

ORTHONGEL

 

 

Criée de Concarneau- Bureau no 10 — Porte Est

 

Tél. 02 98 97 19 57

F-29181 Concarneau Cedex

 

Fax. 02 98 50 80 32

 

 

E-mail: orthongel@wanadoo.fr

FRA 011

 (2)(C/L)

Coopérative Maritime Etaploise «Organisation de Producteurs»

2.4.1974

CME

 

 

22 Rue Saint Vincent de Paul

 

Tél. 03 21 87 00 87

F-62203 Boulogne sur Mer

 

Fax. 03 21 30 49 02

 

 

E-mail: CME@CMEOP.COM

FRA 013

 (2)(L)

Organisation de producteurs des ports du littoral de Provence-Côte d'Azur-Corse

12.11.1974

PROCACO

 

 

Min de Saumaty, Chemin du littoral

 

Tél. 04 91 46 17 18

F-13321 Marseille

 

Fax. 04 91 46 40 92

FRA 018

 (2)(C/L)

Organisation de Producteurs de Basse Normandie

12.6.1975

COPEPORT MAREE OPBN

 

 

Quai Philippe Oblet, 4

 

Tél. 02 31 51 26 51

F-14520 Port en Bessin

 

Fax. 02 31 22 78 59

 

 

E-mail: OP@COPEPORT.COM

FRA 019

 (2)(H/C/L)

Organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique

12.6.1975

PROMA

 

 

6 Rue Alphonse Rio

 

Tél. 02 97 37 31 11

F-56100 Lorient

 

Fax. 02 97 37 78 42

 

 

E-mail: PROMA@wanadoo.fr

FRA 020

 (2)(H/L)

Organisation de producteurs des ports du quartier de Port-Vendres

29.9.1975

PROQUA PORT

 

 

Anse Gerbal

 

Tél. 04 68 82 22 45

F-66660 Port Vendres

 

Fax. 04 68 82 13 28

 

 

E-mail: proquaportl@wanadoo.fr

FRA 021

 (1)(H/C/L/O)

Association nationale des organisations de producteurs de pêche

5.10.1976

ANOP

 

 

Espace Trois Rivières — 11, Rue Félix le Dantec

 

Tél. 02 98 10 36 22

Créac', Gwen BP 61225

 

Fax. 02 98 10 36 10

F-29000 Quimper

 

E-mail: FROM.Bretagne@wanadoo.fr

FRA 026

 (2)(C/L)

Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'Ile de Noirmoutier

17.6.1980

OPPAN

 

 

l'Herbaudière

 

Tél. 02 51 39 14 90

F-85330 Noirmoutier

 

Fax. 02 51 39 40 54

 

 

E-mail: OPPAN@wanadoo.fr

FRA 030

 (2)(C/L)

Organisation de producteurs des marins-pêcheurs de l'Île d'Yeu

2.2.1981

OP Île d'Yeu

 

 

3 Rue de la Galiote

 

Tél. 02 51 58 50 25

F-85350 Île d'Yeu

 

Fax. 02 51 59 42 88

 

 

E-mail: OP.YEU@wanadoo.fr

FRA 033

 (2)(L)

Organisation de producteurs de sardines et anchois du port du Grau du Roi

22.9.1983

PROGRAUSARDANC

 

 

Z.A. du nouveau Port de Peche, 23 Rue des Lamparos

 

Tél. 04 66 51 32 80

F-30240 Grau du Roi

 

Fax. 04 66 51 31 04

FRA 037

 (2)(C/L)

Organisation de producteurs du port de la Côtiniére

2.10.1987

Port de la Côtiniére

 

Tél. 05 46 47 02 06

F-17310 Saint Pierre d'Oleron

 

Fax. 05 46 47 05 77

 

 

E-mail: apcot@hotmail.com

FRA 040

 (2)(O)

Organisation de producteurs huîtres — Marennes-Oleron

27.9.1990

SRC Marennes Oléron, Les Grossines

 

Tél. 05 46 85 80 11

F-17320 Marennes

 

Fax. 05 46 85 80 12

 

 

E-mail: huitresmarennesoleron.op@wanadoo.fr

FRA 042

 (2)(C/L)

Société anonyme coopérative «COPEMART »— Provence-Côte d'Azur

1.2.1991

COPEMART

 

 

Anse Aubran

 

Tél. 04 42 06 45 29

F-13110 Port de Bouc

 

Fax. 04 42 06 07 44

 

 

E-mail: contact@copemart.com

FRA 043

 (1)(H/C/L)

Féderation des organisations de producteurs de la pêche artisanale

27.6.1991

FEDOPA

 

 

24 Rue du Rocher

 

Tél. 01 53 42 47 78

F-75008 Paris

 

Fax. 01 42 93 86 19

 

 

E-mail: FEDOPA@FEDOPA.COM

FRA 044

 (2)(H/L)

Société coopérative maritime des pêcheurs de SETE-MOLE

1.1.1992

SA.THO.AN

 

 

28 Promenade J.B. Marty Cap Saint Louis 3B

 

Tél. 04 67 46 04 15

F-34200 Sete

 

Fax. 04 67 46 05 13

 

 

E-mail: sa.thoan@accesinter.com

 

 

Web: www.sete-peche.fr

FRA 046

 (2)(C/L)

Coopérative des artisans pêcheurs du Sud Organisation des producteurs

17.8.1994

CAPSUD OP

 

 

F-Quai Pascal Elissalt

 

Tél. 05 59 47 19 39

64500 Ciboure

 

Fax. 05 59 47 81 13

 

 

E-mail: opcapsud@wanadoo.fr

FRA 047

 (1)(H/C/L)

Association méditerranéenne des organisations de producteurs

16.10.1995

AMOP

 

 

Maison des métiers de la mer et des lagunes — Rue des Cormorans

 

Tél. 04 67 78 43 16

F-34200 Sete

 

Fax. 04 99 04 94 71

 

 

E-mail: amedop@aol.com

FRA 048

 (2)(H/C/L)

COBRENORD OP

1.1.1996

Quai des Servannais

 

Tél. 02 99 82 17 03

F-35400 Saint-Malo

 

Fax. 02 99 82 03 54

 

 

E-mail: COBRENORD@wanadoo.fr

FRA 049

 (1)(H/C/L)

Union Bretonne des organisations de producteurs de la pêche maritime

1.1.1996

U.B.O.P.

 

 

2, Allée Saint-Guénolé

 

Tél. 02 98 10 10 36

F-29556 Quimper

 

Fax. 02 98 90 59 50

FRA 050

 (2)(H/C/L)

Organisation de producteurs de produits de La Mer de Guyane

4.4.1996

O.P.M.G.

 

 

S/C SEZAP Zone Artisanale de Pêche, BP 867

 

Tél. 05 94 38 67 33

F-97338 Cayenne

 

Fax. 05 94 38 46 17

 

 

E-mail: o-p-m-g@wanadoo.fr

FRA 052

 (2)(C/L)

ARCA-COOP

1.1.1997

Port de Pêche — Quai Sean Dubourg

 

Tél. 05 57 72 29 67

F-33314 Arcachon Cedex

 

Fax. 05 57 72 29 66

 

 

E-mail: ARCA-COOP@wanadoo.fr

FRA 053

 (2)(O)

Organisation des producteurs conchyliculteurs de Bretagne

29.10.1997

O.P.C.B.

 

 

2, rue du Parc-au-Duc B.P. 168

 

Tél. 02 98 88 13 33

F-29204 Morlaix Cedex

 

Fax. 02 98 88 37 71

 

 

E-mail:opcb@wanadoo.fr

FRA 054

 (2)(O)

Organisation des producteurs conchyliculteurs de Basse Normandie

21.11.1997

OP.CO.BA.NOR

 

 

35, Rue du Littoral B.P. 5

 

Tél. 02 33 76 80 40

F-50560 Gouville sur Mer

 

Fax. 02 33 76 80 49

 

 

E-mail: opcnormandie@wanadoo.fr

FRA 055

 (2)(O)

Société anonyme coopérative maritime «ARCA-HUITRES»

30.7.1998

Port Ostreicole «Le Rocher »La Teste BP 76

 

Tél. 05 57 73 02 70

F-33470 GUJAN — MESDRAS

 

Fax. 05 56 66 99 28

FRA 056

 (2)(O)

Organisation des producteurs mytilicoles des Pertuis

13.12.1999

7, Rue des Ecoles

 

Tél. 05 46 01 56 95

F-17230 Charron

 

Fax. 05 46 01 56 70

FRA 057

 (2)(O)

Organisation de producteurs des Conchyliculteurs du Bassin de Thau

2.2.2000

Quai Guitard

 

Tél. 04 67 18 99 85

F-34140 Meze

 

 

FRA 058

 (2)(A)

Société Coopérative Agricole «les aquaculteurs bretons»

13.5.2002

C.A.B.

 

 

Z.A.C. du Grand Guélen 8, rue Louis le Bourhis

 

Tél. 02 98 52 81 44

F-29000 Quimper

 

Fax. 02 98 52 81 45

FRA 059

 (2)(O)

OP Conchylicoles des Pays de la Loire

1.10.2003

2, Place de l'Eglise B.P. 14

 

Tél. 02 51 68 77 25

F-85230 Bouin

 

Fax. 02 51 68 48 36

 

 

E-mail: op.paysdelaloire@wanadoo.fr

FRA 060

 (2)(C/L)

OP «Vie Vendée»

17.1.2007

Quai Marcel Bernard

 

Tél. 02 28 10 02 60

F-85800 Saint Gilles Croix de Vie

 

Fax. 02 51 55 10 39

ITALIA

ITA 001

 (2)(L)

Associazione produttori pesca, SCRL con sede in Cattolica

23.12.1975

Cattolica

 

 

Via A. Costa, 63

 

Tel. 23.96.0541 01 /40.95.0541 77

I–47033 Cattolica

 

Fax. 95.83.0541 26

ITA 004

 (2)(C)

Associazione produttori pesca — DOMAR SCRL

8.4.1977

Via Caduti del Mare, 64/66

 

Tel. 55.32.0533 24

I–44029 Comacchio Fr. Porto Garibaldi (Ferrara)

 

Fax. 69.32.0533 24

 

 

E-mail: domar@global.it

ITA 005

 (2)(L)

Associazione produttori pesca, SCRL di Cesenatico

8.4.1977

Cesenatico

 

 

Via Caboto, 11

 

Tel. 0547 845 00

I–47042 Cesenatico

 

 

ITA 007

 (2)(L)

Associazione Produttori Pesca Adriatica

27.4.1977

Fano

 

 

Viale Adriatico, 36

 

Tel. 44.80.0721 38

I–61032 Fano

 

 

ITA 008

 (2)(H)

Associazione produttori tonnieri del Tirreno, SCRL

23.11.1977

Via F.lli De Mattia, n. 7

 

Tel. 089 23 75 34

I–84100 Salerno

 

Fax. 089 22 25 57

 

 

E-mail: assprodtonnieri@tiscalinet.it

ITA 009

 (2)(L)

Associazione produttori pesca di Goro

23.11.1977

Goro

 

 

Via Brugnoli,300

 

Tel. 64.99.0533 52

I–44020 Goro

 

 

ITA 011

 (2)(L)

Associazione produttori pesca di Ancona

4.12.1978

Ancona

 

 

Via Vanoni, 4

 

Tel. 071 523 31

I–60125 Ancona

 

Fax. 071 207 10 17

ITA 013

 (2)(L)

Associazione produttori pesca «San Marco »SCRL

2.12.1980

«San Marco»

 

 

Via Don Eugenio Bellemo, n. 96

 

Tel. 041 40 52 22 /041 40 53 73

I–30015 Chioggia (Venezia)

 

Fax. 041 40 55 96

 

 

E-mail: sanmarcopesca@tiscalinet.it

ITA 018

 (2)(L)

«TRONTO PESCA», Scrl

12.11.1985

«Tronto Pesca»

 

 

Via Aldo Moro, 128

 

Tel. 78.79.0861 29

I–64014 Martinsicuro (Teramo)

 

Fax. 78.79.0861 29

 

 

E-mail: stefanociapanna@libero.it

ITA 021

 (2)(L)

Organizzazione di Produttori «Consorzio Linea Azzurra»

6.12.2001

«CONSORZIO LINEA AZZURRA»

 

 

Largo Bocovich, 20

 

Tel. 0541 53 775

I–47900 Rimini

 

Fax. 0541 53 775

 

 

E-mail: lineazzurra@tin.it

ITA 022

 (1)(L)

Associazione di Organizzazioni di Produttori FEDER OP.IT

6.12.2001

«FEDER OP.IT»

 

 

Via Emilio de Cavalieri, 7

 

Tel. 0685 54 198

I–00198 Roma

 

Fax. 29.35.0685 92

 

 

E-mail: federop.it@federpesca.it

ITA 023

 (2)(L)

Associazione Produttori Pesca, Coop. Scarl

14.3.2002

Viale Matteotti, 32 – 62

 

Tel. 41.77.0733 43

I–62012 Civitanova Marche (MC)

 

Fax. 47.81.0733 18

 

 

E-mail: asspesca@tin.it

ITA 024

 (2)(L)

Consorzio Ittico del Golfo di Trieste

14.3.2002

Via Diaz, 9/1o

 

Tel. 040 32 20 421

I–34100 Trieste

 

Fax. 040 32 20 421

 

 

E-mail: consorzioittico@tin.it

ITA 025

 (2)(L)

Organizzazione di Produttori della Pesca di Fano, Marotta e Senigallia

14.3.2002

Società Consortile a.r.l. — O.P.PE.F.S.

 

 

Via Nazario Sauro, 152

 

Tel. 0721 800 392

I–61032 Fano (Pesaro)

 

Fax. 0721 800 392

 

 

E-mail: giardini@libero.it

ITA 026

 (2)(L)

Organizzazione di Produttori Armatori ed Operatori della Pesca di Cesenatico

14.3.2002

Via Magrini, 29B

 

Tel. 0547 80 294

I–47042 Cesenatico (Forlì)

 

Fax. 0547 82 511

 

 

E-mail: cooparmatorii@libero.it

ITA 027

 (2)(L)

Organizzazione dei Produttori Ittici del Sud Adriatico

14.3.2002

Via delle Cistorne, 14

 

Tel. 29.58.0884 15

Manfredonia

 

Fax. 43.51.0884 05

 

 

E-mail: manfredonia@federcoopesca.it

ITA 028

 (2)(L)

Organizzazione di Produttori della Pesca Oceanica Italiana

28.8.2002

Via Emilio de Cavalieri, 7

 

Tel. 0685 54 198

I–00198 Roma

 

Fax. 29.35.0685 92

 

 

E-mail: federop.it@federpesca.it

ITA 029

 (2)(A)

Organizzazione Produttori Molluschicoltori del compartimento marittimo di Pesaro

15.1.2003

Via Nazario Sauro, 152

 

Tel. 3.80.0721 92

I–61032 Fano (Pesaro)

 

Fax. 23.80.0721 53

 

 

E-mail: sea-srl@libero.it

ITA 030

 (2)(L)

Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro

27.3.2003

Via S. Domenico, 36

 

Tel. 080 338 79 00

Molfetta

 

Fax. 080 338 04 37

 

 

E-mail: assopescamolfetta@tin.it

ITA 031

 (2)(L)

Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli

27.3.2003

Piazza dei Pescatori

 

Tel. 58.70.0875 50

I–86039 Termoli (Campobasso)

 

Fax. 58.70.0875 50

 

 

E-mail: info@motopesca.it

ITA 032

 (2)(L)

Organizzazione di produttori della pesca di fasolari dell'alto Adriatico

27.3.2003

Via Piave, 141/1

 

Tel. 041 40 23 71

I–30175 Mestre (Venezia)

 

Fax. 041 550 99 38

 

 

E-mail: info@unioncoop.com

ITA 033

 (2)(A)

Produttori Molluschi Associati Friuli Venezia-Giulia PMA-FVG

31.7.2003

Via G. Raddi, 2