ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 32

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
14 февруари 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 032/01

Обменен курс на еурото

1

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 032/02

Държавна помощ — Италия — Държавна помощ № C 1/2004 — Регионален закон № 9/98 списък на грешки и разширяване на текуща процедура C 1/2004 съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО — Покана за коментар съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО ( 1 )

2

2007/C 032/03

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

6

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

14.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 32/1


Обменен курс на еурото (1)

13 февруари 2007 г.

(2007/C 32/01)

1 еуро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3022

JPY

японска йена

157,99

DKK

датска крона

7,4534

GBP

лира стерлинг

0,66995

SEK

шведска крона

9,1660

CHF

швейцарски франк

1,6233

ISK

исландска крона

88,54

NOK

норвежка крона

8,1110

BGN

български лев

1,9558

CYP

кипърска лира

0,5791

CZK

чешка крона

28,233

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

254,02

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6965

MTL

малтийска лира

0,4293

PLN

полска злота

3,9100

RON

румънска лея

3,3920

SKK

словашка крона

34,397

TRY

турска лира

1,8270

AUD

австралийски долар

1,6811

CAD

канадски долар

1,5253

HKD

хонконгски долар

10,1756

NZD

новозеландски долар

1,8953

SGD

сингапурски долар

2,0068

KRW

южнокорейски вон

1 223,48

ZAR

южноафрикански ранд

9,4280

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,1131

HRK

хърватска куна

7,3561

IDR

индонезийска рупия

11 816,81

MYR

малайзийски рингит

4,5577

PHP

филипинско песо

63,118

RUB

руска рубла

34,3220

THB

тайландски бат

44,050


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

14.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 32/2


ДЪРЖАВНА ПОМОЩ — ИТАЛИЯ

Държавна помощ № C 1/2004 — Регионален закон № 9/98 списък на грешки и разширяване на текуща процедура C 1/2004 съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО

Покана за коментар съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 32/02)

Чрез писмо от 22 ноември 2006 г., копие от което се намира на автентичния език на страниците след настоящото резюме, Комисията уведоми Италия за решението си да коригира и разшири обхвата на текущата процедура C 1/2004 съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО относно гореспоменатата мярка.

Заинтересованите страни могат да представят коментарите си по отношение на мярката, за която Комисията коригира и разширява процедурата, в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящото резюме и на последващото го писмо на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

B-1049 Brussels

Факс: (32-2) 296 12 42

Тези коментари ще бъдат предадени на Италия. Запазването в тайна на самоличността на заинтересованата страна, представяща коментарите, може да бъде поискано в писмена форма, като се посочат причините за искането.

ТЕКСТ НА РЕЗЮМЕТО

ПРОЦЕДУРА И РАЗВИТИЕ НА СЛУЧАЯ

Схемата за помощи N272/98 бе одобрена през 1998 г. и предвижда безвъзмездни помощи в полза на първоначални инвестиции в хотелиерския сектор в Италия — регион Сардиния.

След одобрението ѝ италианските власти приеха разпоредби за прилагане с различни административни решения, и по-специално указ № 285/99, deliberazione № 33/4 от 27.7.2000 г. и deliberazione № 33/6 от 27.7.2000 г., който съществува едновременно с № 33/4. Указ № 285/99 и deliberazione № 33/6 не бяха представени на вниманието на Комисията.

Според административни решения № 285/99 и № 33/6 помощта може да се отпусне на инвестиции, започнали преди датата на кандидатстване за помощта.

В отговор на жалба, в която се посочва, че в нарушение на разпоредбите относно националните регионални помощи, е отпусната помощ на инвестиции, за които не е представена кандидатура за помощ преди да започне работа по проекта, на 3 февруари 2004 г. Комисията взе решението да започне официална процедура за разследване „Неправилно използване на помощ N 272/98 — решение за започване на процедурата, предвидена по член 88, параграф 2 от Договора за ЕО“ (дело C 1/2004).

ПРИЧИНИ ЗА КОРИГИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ПРОЦЕДУРАТА

При разглеждането на помощта Комисията съсредоточи анализа си върху факта, че две от гореспоменатите разпоредби за прилагане така и не са били представени на вниманието на Комисията. Една от ключовите разпоредби за прилагане, deliberazione № 33/6, въобще не е спомената в решението за откриване на процедурата.

Трябва да се подчертае, че поне 28 случая, при които има предположения, че помощта е отпусната в разрез с принципа за необходимост, трябва да бъдат отнесени до deliberazione № 33/6, а не до deliberazione № 33/4, както бе отбелязано по погрешка в решението за започване на официална процедура за разследване. В deliberazione № 33/6 „Временни правила за първия bandо“ се посочва, че по изключение при първата покана за представяне на кандидатури разходите, възникнали за строителни работи след 5.4.1998 г. (датата на влизане в сила на регионален закон № 9/98), отговарят на критериите за отпускане на помощи.

Освен това решението за започване на официална процедура за разследване се отнася до неправомерно прилагане на одобрена схема за помощи по смисъла на член 16 от Процедурния правилник. Въпреки това член 16 обикновено се интерпретира като член, който се отнася за ситуации, в които бенефициентът на одобрената помощ кандидатства за помощта противно на условията на решението за отпускане на индивидуална помощ или договора за помощта, и не е предназначен да обхваща ситуации, в които чрез изменение на съществуваща схема за помощи държавата-членка създава нова незаконна помощ (член 1, букви в) и е) от Процедурния правилник).

ОЦЕНКА

Според Насоките за националните регионални помощи (1) („насоките“) се изисква схемите за помощи да предвиждат заявлението за помощ да бъде представена преди началото на работата по проектите (точка 4.2).

Този ангажимент също е спомена в решение на Комисията от 1998 г., с което се одобрява схема, която предвижда бенефициентите да имат задължението да подадат заявлението за помощта преди началото на работата по проекта.

Гореспоменатите административни решения разрешават отпускането на помощ за проекти, започнали преди датата на кандидатстване за помощ. Следователно изглежда, че италианските власти не са се съобразили с решението на Комисията от 1998 г., нито с изискванията, залегнали в насоките.

Комисията смята, че стимулиращото въздействие на помощта може да е намаляло заради липсата на заявление за помощ преди действителното начало на работата по проекта. Комисията смята, че подобна помощ, отпусната извън рамките на съществуващите схеми за помощи, и без предварителното уведомяване на Комисията, представлява неправомерна помощ по смисъла на член 1, буква е) е от Регламент (EO) № 659/99 и има съмнения относно съвместимостта на помощта, отпусната за инвестиционни проекти, започнали преди датата на кандидатстване за помощта.

Освен това при липсата на стимулиращо въздействие подобна помощ може да се приеме за оперативна помощ, която служи единствено за облекчаване на нормалните текущи разходи на компаниите. Съгласно точка 4.15 от насоките обикновено този вид помощ е забранена. Въпреки това по изключение може да бъде отпусната на региони, които отговарят на критериите за дерогация по член 87, параграф 3, буква а), което в момента се отнася до Сардиния, при условие, че (i) е обоснована по отношение на приноса й за регионалното развитие и характера ѝ, и (ii) е съразмерна по степен на проблемите, които цели да облекчи. Въпреки това на този етап от процедурата италианските власти не са успели да докажат наличието на каквито и да е подобни проблеми или да измерят тяхната важност.

Следователно на този етап от процедурата Комисията се съмнява, че помощта може да бъде считана за съвместима с общия пазар.

ТЕКСТ НА ПИСМОТО

„La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.“


(1)  ОВ C 74, 10.3.1998 г., стр. 9.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 32/6


Предварително уведомление за концентрация

(Дело № COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 32/03)

1.

На 6 февруари 2007 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), с която предприятие Energie AG („MVV“, Германия), под контрола на град Манхайм, Германия, и GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH („GSW“, Германия), под съвместния контрол на The Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, САЩ) и Cerberus Group („Cerberus“, САЩ) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие WGB Wärme GmbH & Co. KG („WGB“, Германия), дружество, по-рано под контрола единствено на GSW, посредством покупка на ценни книжа.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

GSW: наем и управление на недвижими имоти;

Goldman Sachs: инвестиционно банкиране;

Cerberus: инвестиции в недвижими и финансови активи в различни отрасли в световен мащаб;

MVV: производство и разпределение на електроенергия, топлоенергия, газ и вода;

Град Манхайм: общински дейности, наем и управление на недвижими имоти;

WGB: договаряне на енергийни доставки и услуги по управление на собствеността.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че трансакцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят пред нея евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (факс: (32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OB L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  OB C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.